FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I LEGEMIDDELUTPRØVING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I LEGEMIDDELUTPRØVING"

Transkript

1 FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I LEGEMIDDELUTPRØVING En studie for å undersøke effekt og sikkerhet av legemidlet crizotinib hos pasienter med sjeldne krefttyper forbundet med endringer i ALK og/eller MET Bakgrunn og hensikt Dette er en forespørsel til deg om å delta i et forskningsprosjekt som innebærer utprøving av et nytt legemiddel, crizotinib. Det er behov for forbedring av behandlingen av den sykdommen du har. Du blir forespurt om å delta fordi du har en av krefttypene som kan ha effekt av den nye behandlingen som prøves ut: Anaplastisk storcellet lymfom, Alveolært bløtvevssarkom, Klarcellet sarkom eller Alveolært rabdomyosarkom. Crizotinib er et legemiddel som er godkjent i flere land, men for behandling av en annen krefttype enn de ovennevnte. I dette forskningsprosjektet er derfor crizotinib et studielegemiddel som er under utvikling for andre diagnoser og som ennå ikke finnes tilgjengelig på markedet i Norge. Formålet med studien er å undersøke om effekten av crizotinib kan redusere omfanget av sykdommen din og stoppe veksten av kreftcellene. Studien vil også undersøke om spesielle karakteristikker i de ulike krefttypene kan være med på å forutsi hvordan kreften reagerer på crizotinib. Crizotinib er en type legemiddel som kalles tyrosin kinase hemmer. Tyrosin kinaser er en gruppe proteiner som virker som kjemiske budbringere, og de kan blant annet stimulere vekst av kreftceller. Tyrosin kinase hemmere blokkerer tyrosin kinaser slik at kreftcellenes vekst reduseres eller stoppes. ALK og MET tilhører gruppen av tyrosin kinaser. Krefttypene som er valgt for denne studien (se ovenfor) er alle kjent for å være forbundet med endringer av ALK og/eller MET, og det antas derfor at pasienter med en av disse krefttypene kan ha god effekt av behandlingen. Deltakelse i studien forutsetter imidlertid ikke at det er påvist endringer i ALK/MET aktivitet. Vi oppfordrer deg til å lese denne informasjonen nøye, samt å spørre studielegen om du lurer på noe før du eventuelt bestemmer deg for om du vil delta. Dette er en internasjonal studie hvor pasienter fra ulike land, inkludert ca. 8 fra Norge vil delta. Organisasjonen European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) er ansvarlig for prosjektet. Dr. Steinar Aamdal ved Enhet for utprøvende kreftbehandling på Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet, er ansvarlig for utprøvingen i Norge. Hva innebærer studien? Del 1 - Registrering Dersom du samtykker til å delta og studielegen finner deg egnet for å delta i utprøvingen, vil du bli registrert med et identifikasjonsnummer. Arkivert vevsnitt eller en fersk prøve fra tumorvevet (biopsi), avhengig om det er gjort tidligere vevsundersøkelser, vil bli sendt til et sentrallaboratorium for å få bekreftelse på din krefttype og svar på molekylær analyse av prøven. Screeningfase Når sentrallaboratoriet har analysert og bekreftet din krefttype, i tillegg til å ha vurdert tilstedeværelse av forandringer i ALK eller MET, kan en grundig undersøkelse starte. Undersøkelsen gjøres for at studielegen kan finne ut om du kan være med i studien. Screeningfasen inneholder en grundig legeundersøkelse, øyeundersøkelse og blodprøvetaking, samt måling av høyde, vekt, blodtrykk, hjertefrekvens og EKG (måling av hjerterytme). Utbredelsen av sykdommen din vil bli vurdert ved bruk av bildeundersøkelser som MR (magnetresonanstomografi) og/eller CT-skanning (computertomografi). Eventuelle medisiner du bruker og sykdomshistorien din vil også bli gjennomgått. For kvinner i fertil alder vil det bli tatt en graviditetstest. Del 2 - Behandlingsfase Oppfyller du kravene for å delta i utprøvingen, vil din registrering i studien bli fullført og behandling med crizotinib kan starte. Studien er delt inn i perioder på 21 dager, en syklus, bare avbrutt av studiekontroller. I løpet av den første syklusen er det kontroll både på dag 1 og dag 15. De etterfølgende besøkene skjer på dag 1 av hver syklus. Side 1 av 6

2 Crizotinib: Studiebehandlingen består av kapsler på 250 mg. Tablettene skal tas morgen og kveld hver dag, sammen med eller utenom måltid. Det skal være ca 12 timer mellom morgen- og kveldsdosen. Avhengig av hvor godt kroppen din tåler legemidlet, kan studielegen redusere den daglige dosen crizotinib. Alle tablettbokser (både med og uten tabletter) må returneres ved hvert besøk. Før du får tildelt studiebehandlingen på første besøk og ved etterfølgende kontroller vil det bli: Utført en grundig legeundersøkelse, inkludert vekt, blodtrykk og puls Tatt blodprøve Gjennomgått sykdomshistorie og medisinbruk Rapportert eventuelle bivirkninger du måtte ha opplevd På noen av syklusene vil det være ekstra prosedyrer som kommer i tillegg til de ovennevnte: EKG (målig av hjerterytme) - kun syklus 1, 2 og 3, deretter hver 4. syklus Ekstra blodprøve for biomarkører - kun syklus 1 og 2 Urinprøve - ved behov Øyeundersøkelse - kun hver 4. syklus MR og/eller CT-skanning - på slutten av syklus 2 og deretter annenhver syklus Avsluttende besøk Du har mulighet til å fortsette behandlingen med studielegemidlet så lenge du har effekt og tåler behandlingen. Ved sykdomsforverring eller uønskede bivirkninger vil behandlingen avbrytes, og det vil utføres et avslutningsbesøk. Du vil da i samtale med studielegen få informasjon om andre behandlingsmuligheter. Ved dette besøket vil de fleste undersøkelsene som ble gjort i screeningfasen gjentas. Deretter vil du bli kontaktet hver 12 uke pr. telefon fra studielege/sykepleier som vil høre hvordan din helsetilstand er og om du får en annen behandling for din sykdom. Studien antas å vare til Visse sykdommer og bruk av legemidler på resept, uten resept og naturpreparater, kan være avgjørende for om du kan delta eller ikke. Det er derfor viktig at du informerer legen om alle nåværende eller tidligere sykdommer og behandling av disse. Dersom du ikke ønsker å delta i studien eller avbryter deltakelsen, vil du få den behandling som din studielege mener vil være best for deg. Mulige fordeler, ulemper og alvorlige bivirkninger Fordeler: Det er ikke mulig å si sikkert i hvilken grad behandlingen med crizotinib vil påvirke din sykdom, men det er mulig at behandlingen kan bremse sykdomsutviklingen. Informasjonen som samles inn i løpet av dette forskningsprosjektet, kan også føre til forbedring av behandlingen for andre pasienter med samme krefttype og til utvikling av nye behandlingsmetoder. Alle prøver, undersøkelser og studiemedisin er gratis. Du vil få tett oppfølging av studielegen og studiesykepleier gjennom hele perioden. Ulemper: Det er alltid en risiko involvert når nye medisiner prøves ut, og det kan oppstå bivirkninger vi ikke kjenner til. Alle forholdsregler vil bli tatt for å begrense risikoen og ubehaget for deg. Du vil hele tiden bli fulgt nøye opp av studiepersonalet. Det vil i studien blitt tatt flere prøver og utført hyppigere kontroller enn det ellers ville blitt gjort, og dette resulterer i flere sykehusbesøk enn hva som er normalt under den vanlige oppfølgningen av din sykdom. Hos de fleste av pasientene vil det benyttes arkivert vev fjernet under tidligere kirurgiske inngrep eller vevsprøver (biopsi), mens hos noen kan det være nødvendig med en ny biopsi (Del 1 registrering). Å ta en biopsi kan medføre noe ubehag som kan behandles med vanlige smertestillende midler. Det kan også i enkelte tilfeller oppstå mindre blødninger og bloduttredelser. Legen vil forklare for deg om risiko og/eller ubehag som kan opptre som følge av en slik vevsprøvetakning. Kjente bivirkninger: Crizotinib er hittil gitt til mer enn 600 pasienter i andre avsluttede og pågående forskningsprosjekter. De mest vanlige bivirkningene som er rapportert (hos minst 30 % av pasientene) er kvalme, oppkast, diaré og synsforstyrrelse (dobbeltsyn, uskarpt syn, svekket syn og lysfølsomhet). Mindre hyppig rapporterte bivirkninger er: Forstoppelse, hovne armer/føtter/ansikt, endret smakssans, svimmelhet, nedsatt appetitt, tretthet og unormale laboratoriesvar som kan være indikasjon på leverskade. Side 2 av 6

3 Alvorlige bivirkninger: Hos mindre enn 1 % av pasientene er det rapportert om besvimelse, livstruende leversvikt og fortetninger i lungenes blodårer. Hos noen pasienter som har fått crizotinib for lungekreft har man sett utvikling av nyrecyster. Til tross for at disse har vært godartede, følges du likevel nøye med hensyn til forandringer i nyrene dine underveis i studien. Eksponering for sol: Studiebehandlingen kan potensielt føre til fototoksisitet (fotosensibilitet), så du bør derfor unngå soling og eksponering for sol over lengre tid gjennom hele studieperioden. Dersom du har vært til behandling hos en annen lege eller vært innlagt på sykehus, må du snarest informere om dette. Hvis det forekommer nye bivirkninger eller annen informasjon av betydning som kan påvirke ditt ønske om å delta, vil du bli informert om det. Du blir da bedt om å signere en oppdatert pasientinformasjon for å bekrefte din videre deltakelse. Hva skjer med prøvene og informasjonen om deg? Prøvene tatt av deg og informasjonen som registreres om deg, skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med studien. Alle opplysningene og prøvene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. En kode knytter deg til dine opplysninger og prøver gjennom en navneliste. Det innebærer at opplysningene er avidentifisert (dvs. de kan ikke spores til din person). Listen som kan koble ditt navn til koden, vil kun bli oppbevart på sykehuset, og bare personell med ansvar for utprøvingen har tilgang til denne. Det vil ikke være mulig å identifisere deg gjennom resultatene når de blir publisert. All innsamlet studierelatert informasjon om deg vil bli destruert 15 år etter at studierapporten for utprøvningen foreligger. Dersom utprøvingen forløper som planlagt, vil dette være ca i år Frivillig deltagelse Det er frivillig å delta i studien. Du kan når som helst og uten å oppgi grunn trekke samtykket ditt fra studien, uten at det får konsekvenser for din videre behandling. Hvis du ønsker å delta i studien, ber vi deg om å undertegne denne samtykkeerklæringen. Kontaktinformasjon Ved spørsmål om studien eller dersom det skulle oppstå problemer, ta kontakt med studieansvarlig lege: For anaplastisk storcellet lymfom: Dr. Harald Holte, og for alveolært bløtvevssarkom, klarcellet sarkom eller alveolært rabdomyosarkom: Dr. Kirsten Sundby Hall, Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus HF, tlf Ytterligere informasjon om studien finnes i kapittel A utdypende forklaring av hva studien innebærer. Ytterligere informasjon om biobank, personvern, økonomi og forsikring finnes i kapittel B Personvern, biobank, økonomi og forsikring. Samtykkeerklæring følger etter kapittel B Signeres både av den som samtykker til å delta i studien og av personen som har informert om studien. Personen, som har informert om studien, kan bekrefte at informasjonen er gitt. Side 3 av 6

4 KAPITTEL A - UTDYPENDE FORKLARING OM HVA STUDIEN INNEBÆRER Bakgrunnsinformasjon Alle prosesser som foregår i normale celler skjer på bakgrunn av signalveier som gir instruksjoner om hva som skal gjennomføres. ALK og MET er proteiner som regulerer en spesiell signalvei i cellene. Dersom det skjer skader på genene (onkogen) som disse proteinene dannes ut i fra, kan ALK og/eller MET få endret biologisk aktivitet. Aktiverte onkogener kan forårsake kreft via forskjellige mekanismer. Crizotinib er et legemiddel som hemmer aktivitet av onkogenet, ved å hemme ALK og/eller MET signalvei. De senere år har det blitt mer fokus på å analysere endringer i disse signalveiene som oppstår i de ulike krefttypene. Dersom behandling kan målrettes spesifikt til de molekylære endringene som forårsaker kreft, kan man få store forbedringer til dagens behandling. Kriterier for deltakelse Krefttypene som er valgt for denne studien er alle kjent for å være forbundet med endringer av ALK og/eller MET, og du blir forespurt om å delta fordi du har en av disse krefttypene: Anaplastisk storcellet lymfom, Alveolare mykvevssarkom, Klarcellet sarkom eller Alveolar rabdomyosarkom. For å kunne delta i studien må du være over 15 år, ha mottatt muntlig og skriftlig informasjon om selve behandlingen og signert samtykkeerklæringen som er vedlagt dette informasjonsskrivet. Andre kriterier for deltakelse vil bli gjennomgått av studielegen. Alternativ behandling Dersom du ikke ønsker å delta i studien vil rettighetene dine som pasient være upåvirket. Du vil bli fulgt opp på samme måte som andre pasienter med din type kreftsykdom. Studielegen vil forklare hvilke prosedyrer eller behandling du kan få dersom du velger å ikke delta i studien. Kontroller og undersøkelser Studien foregår ved Enhet for utprøvende kreftbehandling på Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet, og all behandling vil bli gitt her. Før du kan delta i utprøvingen, vil studielegen undersøke om du oppfyller kravene til deltakelse og sjekke at du ikke har noen påvisbare helseproblemer som tilsier at du ikke bør delta. Forespørsel om ytterligere oppbevaring av prøver Vev som sendes til et eksternt laboratorium i utlandet, vil normalt destrueres etter analyse. Dersom du tillater det ønsker EORTC i denne studien imidlertid å oppbevare overskuddet (restmaterialet) som er igjen av vevsprøvene. Genene våre er bygget opp av DNA, og finnes i alle kroppens celler. I motsetning til friskt vev endres det genetiske materialet seg ofte i kreftceller. Slike endringer i kreftvev vil kunne påvirke et legemiddels virkning på kroppen. Genanalyse vil i fremtiden kunne bli benyttet til å identifisere de pasienter som vil kunne ha utbytte av en gitt behandling. Overskuddet av vevsprøven din vil derfor bli brukt i spesielle forskningsrelaterte tilleggsundersøkelser for å studere den genetiske forandringen i ALK og MET ytterligere, for å øke vår forståelse av sykdommen og effekten av crizotinib. Prøvene kan oppbevares i inntil 15 år etter at studien er avsluttet. Det er frivillig om du vil tillate en slik oppbevaring og bruk av prøver som er tatt av deg. Hvis du ikke ønsker å delta i tilleggsundersøkelsen, kan du likevel være med i hovedstudien. Dersom du samtykker til slik oppbevaring og bruk av prøvene dine, krysser du av for dette i samtykkeskjemaet (s. 6). Du har full rett til uten nærmere forklaring å be om at dine prøver likevel skal destrueres når som helst i løpet av utprøvingen. Informasjon som ikke er direkte nyttig for deg og din helse (som det meste av genetisk informasjon utledet av studien) vil normalt ikke tilbakeføres til deg. Hvis det i løpet av studien dukker opp ny informasjon om deg som kan være viktig for din helse vil du straks bli informert om det og få råd om hva du bør gjøre videre. Mulig risiko og mindre kjente bivirkninger Crizotinib er et utprøvende legemiddel, og siden antall pasienter med din type kreft som er behandlet med dette legemidlet er begrenset, kan det oppstå bivirkninger vi ikke kjenner til. Allergiske reaksjoner: Alle legemidler har et potensial for å framkalle en allergisk reaksjon, som kan utvikle seg til å bli livstruende hvis det ikke behandles så raskt som mulig. Det er derfor viktig at du kontakter lege dersom du opplever symptomer som pusteproblemer, eller hovne lepper, tannkjøtt, tunge eller nakke. Andre allergiske reaksjoner kan involvere utslett, elveblest eller blemmer. Side 4 av 6

5 Graviditet: Hvis du er i en alder hvor du kan bli gravid eller har en partner som kan bli gravid, er det viktig at dere bruker sikker prevensjon mens du deltar i denne studien (og minst 90 dager etter avslutning med studiemedisin), siden det ikke kan utelukkes at studiemedisinen kan utgjøre en risiko for foster og nyfødte. Hvis du (eller din kvinnelige partner) blir gravid, må du gi studielegen beskjed umiddelbart. Mindre kjente bivirkninger (rapportert hos 1-9 % av pasientene): I tillegg til bivirkningene beskrevet på side 2 er følgende mindre kjente bivirkninger rapportert: Hudrelaterte bivirkninger (utslett, tørr og rød hud, kløe), nedsatt hvite- og røde blodceller, redusert antall blodplater, halsbrann, hovne ledd, muskelkramper, nyreskade, lav puls, lavt blodtrykk, nummenhet i hender og føtter, ømhet i mage, hoste, kortpustet, dehydrering, hodepine, sovevansker, livstruende betennelse eller infeksjon i lungene, tørrhet/hovenhet/betennelse/smerte i munn, svelg, nese eller spiserør, smerter i ledd/muskler/rygg, høyt blodsukker, feber, brystsmerter, vektreduksjon, reduserte fosfatverdier i blod, lavt nivå av natrium og kalium som kan forårsake kramper, og lavt nivå av protein i blodet. KAPITTEL B - PERSONVERN, BIOBANK, ØKONOMI OG FORSIKRING Personvern Opplysninger som registreres om deg før oppstart av studiebehandlingen er alder, kjønn, nasjonalitet, vekt, høyde, medisiner og annen relevant medisinsk historie. I behandlingsperioden vil opplysninger om resultat fra blodprøver og undersøkelser, samt bivirkninger og medisiner registreres. All informasjon vil bli behandlet konfidensielt. Representanter fra EORTC, Statens legemiddelverk og kontrollmyndigheter i inn- og utland kan få utlevert studieopplysninger og gis innsyn i relevante deler av din journal. Formålet er å kontrollere at studieopplysningene stemmer overens med tilsvarende opplysninger i din journal. Alle som får innsyn i informasjon om studiepasientene har taushetsplikt. Forskningsbiobank Blod- og vevsprøver, samt urinprøver dersom det er aktuelt, som blir tatt i forbindelse med denne studien vil bli lagret i en forskningsbiobank. Prøver og resultater blir lagret i en forskningsbiobank som Dr. Steinar Aamdal er ansvarlig for. Det biologiske materialet kan bare brukes etter godkjenning fra Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Utlevering av materiale og opplysninger til andre Hvis du sier ja til å delta i studien, gir du også ditt samtykke til at prøver og avidentifiserte opplysninger (kun merket med en kode) kan utleveres til BioRep i Milano, Italia. Data kan overføres til andre steder tilhørende oppdragsgiveren innen EU eller andre land til gjennomgang eller analysering av autoriserte personer. Land utenfor EU/EØS kan ha et annet nivå for beskyttelse av personopplysninger enn Europa og Norge. Dr. Steinar Aamdal har ansvar for at behandling av pasientopplysninger i Norge foregår i henhold til norsk lov. Innsynsrett og oppbevaring av materiale Hvis du sier ja til å delta i studien, har du rett til å få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg. Du har videre rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene vi har registrert. Dersom du trekker deg fra studien, vil det ikke samles inn flere opplysninger eller mer materiale. Opplysninger som allerede er innsamlet fra deg vil ikke bli slettet. Finansiering Studien og biobanken er finansiert av EORTC, mens studielegemiddelet crizotinib er finansiert av legemiddelfirmaet Pfizer. Sykehuset mottar et honorar som skal dekke ekstra utgifter i utprøvingen. De ansvarlige legene og personalet involvert i studien har ingen økonomisk gevinst, forretningsmessige interesser eller forbindelser til oppdragsgiveren. Forsikring Du er forsikret i henhold til Lov om produktansvar i Legemiddelforsikringen. Dersom du skulle få utprøvingsrelaterte skader av behandlingen som følge av din deltagelse vil du få erstatning. Informasjon om utfallet av studien Når utprøvingen er avsluttet, har du rett til å få informasjon om utfallet/resultatet. Studielegen vil kunne fortelle deg dette når studieresultatene er klare. Side 5 av 6

6 SAMTYKKE FOR DELTAKELSE I STUDIEN Jeg er villig til å delta i studien Pasientens navn (BLOKKBOKSTAVER) Dato Pasientens underskrift Jeg ønsker å gi min tillatelse til at det som er igjen av vevsprøven (restmateriale) som er sendt til utlandet, kan brukes i forskningsrelaterte tilleggsundersøkelser og oppbevares i inntil 15 år Jeg ønsker ikke å gi min tillatelse til at det som er igjen av vevsprøven (restmateriale) som er sendt til utlandet, kan brukes i forskningsrelaterte tilleggsundersøkelser og oppbevares i inntil 15 år Bekreftelse på at informasjon er gitt til deltakeren i studien Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om studien Navn på den som har informert (BLOKKBOKSTAVER) Dato Underskrift Skjemaet undertegnes i ett eksemplar. Studiesenteret beholder original, og studiedeltageren får med seg en kopi. Side 6 av 6

Forespørsel om deltakelse i legemiddelutprøving (3.utgave, 23.05.2011) Flåttbårne sykdommer i norsk allmennpraksis

Forespørsel om deltakelse i legemiddelutprøving (3.utgave, 23.05.2011) Flåttbårne sykdommer i norsk allmennpraksis Forespørsel om deltakelse i legemiddelutprøving (3.utgave, 23.05.2011) Flåttbårne sykdommer i norsk allmennpraksis Bakgrunn og hensikt Dette er en forespørsel til deg om å delta i et forskningsprosjekt

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i legemiddelutprøving

Forespørsel om deltakelse i legemiddelutprøving Forespørsel om deltakelse i legemiddelutprøving Metforminbehandling av gravide PCOS kvinner og for tidlig fødsel Hensikt Dette er en forespørsel til deg om å delta i et forskningsprosjekt som innebærer

Detaljer

Kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalomyopati (CFS/ME) hos ungdommer: Behandling og basale sykdomsmekanismer

Kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalomyopati (CFS/ME) hos ungdommer: Behandling og basale sykdomsmekanismer 1 FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I FORSKNINGSPROSJEKT Kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalomyopati (CFS/ME) hos ungdommer: Behandling og basale sykdomsmekanismer Informasjon til pasienter under 16 år

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet [Sett inn korttittel på studien Hoveddel - sett inn dato] Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet [Fjern den merkede teksten og hakeparentesen og sett inn din egen tekst: Bruk minimum 12 pkt.

Detaljer

Kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalomyopati (CFS/ME) hos ungdommer: Behandling og basale sykdomsmekanismer

Kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalomyopati (CFS/ME) hos ungdommer: Behandling og basale sykdomsmekanismer 1 FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I FORSKNINGSPROSJEKT Kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalomyopati (CFS/ME) hos ungdommer: Behandling og basale sykdomsmekanismer Informasjon til pasienter over 16 år

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet:

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet: <Sett inn tittel, prosjektnummer> Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet: Bakgrunn og hensikt Dette er et spørsmål til deg om å delta i en forskningsstudie ved Helse Bergen HF/Haukeland universitetssykehus.

Detaljer

Kronisk utmattelse etter akutt Epstein Barr-virusinfeksjon hos ungdom

Kronisk utmattelse etter akutt Epstein Barr-virusinfeksjon hos ungdom FORESPØRSEL OM Å VÆRE MED I FORSKNINGSPROSJEKT Kronisk utmattelse etter akutt Epstein Barr-virusinfeksjon hos ungdom Informasjon til pasienter over 16 år og foreldre/foresatte Bakgrunn og hensikt Dette

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Opprettholdelse av vekttap etter lavkalorikur Hoveddel 8. juli 2013 Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Hvordan holde vekten etter diettindusert vekttap? Bakgrunn og hensikt Dette er et spørsmål

Detaljer

Kjære tidligere pasient ved Radiumhospitalet.

Kjære tidligere pasient ved Radiumhospitalet. Til pasienter vi ikke har blodprøve for Postadr: Tumorbiologisk avd, Radiumhospitalet, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo Telefon: +47 2278 1779 Telefax: +47-2278 1795 E-post: ola.myklebost@kreftforskning.no

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Skiftarbeid og smertefølsomhet

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Skiftarbeid og smertefølsomhet Skiftarbeid og helseplager Hoveddel 1 rev. 13.1.15 Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Skiftarbeid og smertefølsomhet Bakgrunn og hensikt Dette er et spørsmål til deg om å delta i en forskningsstudie

Detaljer

Omega-3 inntak og helseeffekter

Omega-3 inntak og helseeffekter Omega-3 inntak og helseeffekter Hoveddel 3/1-12. Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Omega-3 inntak og helseeffekter Bakgrunn og hensikt Dette er et spørsmål til deg som er over 18 år om å

Detaljer

Til pasienter som skal gjennomgå transplantasjon med nyre fra avdød giver.

Til pasienter som skal gjennomgå transplantasjon med nyre fra avdød giver. VEDLEGG 7 Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Til pasienter som skal gjennomgå transplantasjon med nyre fra avdød giver. Studiens navn: Organdonasjon med bruk av Ekstra Corporal Membran Oksygenator

Detaljer

Alkoholopptak etter fedmeoperasjon: En klinisk studie

Alkoholopptak etter fedmeoperasjon: En klinisk studie Alkoholopptak etter fedmeoperasjon: En klinisk studie Av Magnus Strømmen, PhD-kandiat ved Regionalt senter for sykelig overvekt September 2013 Mange pasienter som tidligere er fedmeopererte forteller at

Detaljer

Hva vil det si at barnet deres fortsetter å delta i MIDIA? Barn som har fått påvist diabetes risikogenene vil bli fulgt med

Hva vil det si at barnet deres fortsetter å delta i MIDIA? Barn som har fått påvist diabetes risikogenene vil bli fulgt med FORESPØRSEL OM NYTT SKRIFTLIG SAMTYKKE TIL FORTSATT DELTAKELSE I FORSKNINGSPROSJEKTET MIDIA (MILJØÅRSAKER TIL TYPE 1 DIABETES) OG OM BRUK AV INNSENDT MATERIALE TIL FORSKNING Bakgrunnen for og hensikten

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Betydningen av fargesyn for utvikling av øyets brytningsfeil

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Betydningen av fargesyn for utvikling av øyets brytningsfeil Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Betydningen av fargesyn for utvikling av øyets brytningsfeil Bakgrunn og hensikt Dette er et spørsmål til deg om å delta i en forskningsstudie som (1) skal

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet:

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet: Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet: Avrivninger av akillessenen en studie som sammenlikner behandling uten operasjon med behandling med åpen og mini-åpen kirurgi Et samarbeidsprosjekt mellom

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 11. juni 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Eli Feiring Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 11. juni 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Eli Feiring Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 11. juni 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem Helge Worren Helsemyndighet Komitémedlem Knut

Detaljer

Til foreldre: Forespørsel om å la barnet ditt delta i 4XL-studien

Til foreldre: Forespørsel om å la barnet ditt delta i 4XL-studien 4XL-studien Hoveddel 21.03.12 Til foreldre: Forespørsel om å la barnet ditt delta i 4XL-studien Bakgrunn og hensikt Barnet ditt har sykelig fedme og er henvist til, eller allerede pasient ved Senter for

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 27. august 2015 0900:1700 gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 27. august 2015 0900:1700 gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 27. august 2015 0900:1700 gullhaugveien 1-3 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem Knut Engedal Leder medisin Komitémedlem Erik

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Effekten av karbohydrat og protein på utholdenhetsprestasjon ~18 timer etter en hard treningsøkt Bakgrunn og hensikt Dette er et spørsmål til deg om å delta

Detaljer

150527_v6.0_Imn_PI_NO

150527_v6.0_Imn_PI_NO Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten Imnovid 1 mg harde kapsler Imnovid 2 mg harde kapsler Imnovid 3 mg harde kapsler Imnovid 4 mg harde kapsler pomalidomid Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 15. januar 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Stein Andersson Psykologi Ekstern bruker

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 15. januar 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Stein Andersson Psykologi Ekstern bruker REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 15. januar 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Stein Andersson Psykologi Ekstern bruker Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 21. august 2014 0900-1700 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Eli Feiring Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 21. august 2014 0900-1700 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Eli Feiring Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 21. august 2014 0900-1700 Gullhaugveien 1-3 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem Helge Worren Helsemyndighet Komitémedlem Knut

Detaljer

RAPPORT ÅPENT MØTE 18. DESEMBER 2003 B I O T E K N O L O G I N E M N D A. Åpent møte om. Biobanker BIOTEKNOLOGINEMNDA

RAPPORT ÅPENT MØTE 18. DESEMBER 2003 B I O T E K N O L O G I N E M N D A. Åpent møte om. Biobanker BIOTEKNOLOGINEMNDA RAPPORT ÅPENT MØTE 18. DESEMBER 2003 B I O T E K N O L O G I N E M N D A Åpent møte om BIOTEKNOLOGINEMNDA Biobanker Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 01. desember 2011 09.00 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Gry Oftedal Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 01. desember 2011 09.00 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Gry Oftedal Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 01. desember 2011 09.00 Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Terese Smith

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 07. mai 2014 0900 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Torgeir Sørensen Helsemyndighet Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 07. mai 2014 0900 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Torgeir Sørensen Helsemyndighet Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst D 07. mai 2014 0900 Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Torgeir Sørensen Helsemyndighet Komitémedlem Finn Wisløff Leder medisin Komitémedlem Ruth Klungsøyr

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 07. mai 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 07. mai 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 07. mai 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Lee

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 12. april 2012 10 Gullhaug torg 4a. Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 12. april 2012 10 Gullhaug torg 4a. Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst D 12. april 2012 10 Gullhaug torg 4a Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem Kristian Hagestad Helsemyndighet Komitémedlem

Detaljer

Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser

Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser ISBN 1501-973X Forord Målet med dette heftet er å gi en kort innføring om utprøvende og eksperimentell behandling ved sjeldne diagnoser.

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer