FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I LEGEMIDDELUTPRØVING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I LEGEMIDDELUTPRØVING"

Transkript

1 FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I LEGEMIDDELUTPRØVING En studie for å undersøke effekt og sikkerhet av legemidlet crizotinib hos pasienter med sjeldne krefttyper forbundet med endringer i ALK og/eller MET Bakgrunn og hensikt Dette er en forespørsel til deg om å delta i et forskningsprosjekt som innebærer utprøving av et nytt legemiddel, crizotinib. Det er behov for forbedring av behandlingen av den sykdommen du har. Du blir forespurt om å delta fordi du har en av krefttypene som kan ha effekt av den nye behandlingen som prøves ut: Anaplastisk storcellet lymfom, Alveolært bløtvevssarkom, Klarcellet sarkom eller Alveolært rabdomyosarkom. Crizotinib er et legemiddel som er godkjent i flere land, men for behandling av en annen krefttype enn de ovennevnte. I dette forskningsprosjektet er derfor crizotinib et studielegemiddel som er under utvikling for andre diagnoser og som ennå ikke finnes tilgjengelig på markedet i Norge. Formålet med studien er å undersøke om effekten av crizotinib kan redusere omfanget av sykdommen din og stoppe veksten av kreftcellene. Studien vil også undersøke om spesielle karakteristikker i de ulike krefttypene kan være med på å forutsi hvordan kreften reagerer på crizotinib. Crizotinib er en type legemiddel som kalles tyrosin kinase hemmer. Tyrosin kinaser er en gruppe proteiner som virker som kjemiske budbringere, og de kan blant annet stimulere vekst av kreftceller. Tyrosin kinase hemmere blokkerer tyrosin kinaser slik at kreftcellenes vekst reduseres eller stoppes. ALK og MET tilhører gruppen av tyrosin kinaser. Krefttypene som er valgt for denne studien (se ovenfor) er alle kjent for å være forbundet med endringer av ALK og/eller MET, og det antas derfor at pasienter med en av disse krefttypene kan ha god effekt av behandlingen. Deltakelse i studien forutsetter imidlertid ikke at det er påvist endringer i ALK/MET aktivitet. Vi oppfordrer deg til å lese denne informasjonen nøye, samt å spørre studielegen om du lurer på noe før du eventuelt bestemmer deg for om du vil delta. Dette er en internasjonal studie hvor pasienter fra ulike land, inkludert ca. 8 fra Norge vil delta. Organisasjonen European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) er ansvarlig for prosjektet. Dr. Steinar Aamdal ved Enhet for utprøvende kreftbehandling på Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet, er ansvarlig for utprøvingen i Norge. Hva innebærer studien? Del 1 - Registrering Dersom du samtykker til å delta og studielegen finner deg egnet for å delta i utprøvingen, vil du bli registrert med et identifikasjonsnummer. Arkivert vevsnitt eller en fersk prøve fra tumorvevet (biopsi), avhengig om det er gjort tidligere vevsundersøkelser, vil bli sendt til et sentrallaboratorium for å få bekreftelse på din krefttype og svar på molekylær analyse av prøven. Screeningfase Når sentrallaboratoriet har analysert og bekreftet din krefttype, i tillegg til å ha vurdert tilstedeværelse av forandringer i ALK eller MET, kan en grundig undersøkelse starte. Undersøkelsen gjøres for at studielegen kan finne ut om du kan være med i studien. Screeningfasen inneholder en grundig legeundersøkelse, øyeundersøkelse og blodprøvetaking, samt måling av høyde, vekt, blodtrykk, hjertefrekvens og EKG (måling av hjerterytme). Utbredelsen av sykdommen din vil bli vurdert ved bruk av bildeundersøkelser som MR (magnetresonanstomografi) og/eller CT-skanning (computertomografi). Eventuelle medisiner du bruker og sykdomshistorien din vil også bli gjennomgått. For kvinner i fertil alder vil det bli tatt en graviditetstest. Del 2 - Behandlingsfase Oppfyller du kravene for å delta i utprøvingen, vil din registrering i studien bli fullført og behandling med crizotinib kan starte. Studien er delt inn i perioder på 21 dager, en syklus, bare avbrutt av studiekontroller. I løpet av den første syklusen er det kontroll både på dag 1 og dag 15. De etterfølgende besøkene skjer på dag 1 av hver syklus. Side 1 av 6

2 Crizotinib: Studiebehandlingen består av kapsler på 250 mg. Tablettene skal tas morgen og kveld hver dag, sammen med eller utenom måltid. Det skal være ca 12 timer mellom morgen- og kveldsdosen. Avhengig av hvor godt kroppen din tåler legemidlet, kan studielegen redusere den daglige dosen crizotinib. Alle tablettbokser (både med og uten tabletter) må returneres ved hvert besøk. Før du får tildelt studiebehandlingen på første besøk og ved etterfølgende kontroller vil det bli: Utført en grundig legeundersøkelse, inkludert vekt, blodtrykk og puls Tatt blodprøve Gjennomgått sykdomshistorie og medisinbruk Rapportert eventuelle bivirkninger du måtte ha opplevd På noen av syklusene vil det være ekstra prosedyrer som kommer i tillegg til de ovennevnte: EKG (målig av hjerterytme) - kun syklus 1, 2 og 3, deretter hver 4. syklus Ekstra blodprøve for biomarkører - kun syklus 1 og 2 Urinprøve - ved behov Øyeundersøkelse - kun hver 4. syklus MR og/eller CT-skanning - på slutten av syklus 2 og deretter annenhver syklus Avsluttende besøk Du har mulighet til å fortsette behandlingen med studielegemidlet så lenge du har effekt og tåler behandlingen. Ved sykdomsforverring eller uønskede bivirkninger vil behandlingen avbrytes, og det vil utføres et avslutningsbesøk. Du vil da i samtale med studielegen få informasjon om andre behandlingsmuligheter. Ved dette besøket vil de fleste undersøkelsene som ble gjort i screeningfasen gjentas. Deretter vil du bli kontaktet hver 12 uke pr. telefon fra studielege/sykepleier som vil høre hvordan din helsetilstand er og om du får en annen behandling for din sykdom. Studien antas å vare til Visse sykdommer og bruk av legemidler på resept, uten resept og naturpreparater, kan være avgjørende for om du kan delta eller ikke. Det er derfor viktig at du informerer legen om alle nåværende eller tidligere sykdommer og behandling av disse. Dersom du ikke ønsker å delta i studien eller avbryter deltakelsen, vil du få den behandling som din studielege mener vil være best for deg. Mulige fordeler, ulemper og alvorlige bivirkninger Fordeler: Det er ikke mulig å si sikkert i hvilken grad behandlingen med crizotinib vil påvirke din sykdom, men det er mulig at behandlingen kan bremse sykdomsutviklingen. Informasjonen som samles inn i løpet av dette forskningsprosjektet, kan også føre til forbedring av behandlingen for andre pasienter med samme krefttype og til utvikling av nye behandlingsmetoder. Alle prøver, undersøkelser og studiemedisin er gratis. Du vil få tett oppfølging av studielegen og studiesykepleier gjennom hele perioden. Ulemper: Det er alltid en risiko involvert når nye medisiner prøves ut, og det kan oppstå bivirkninger vi ikke kjenner til. Alle forholdsregler vil bli tatt for å begrense risikoen og ubehaget for deg. Du vil hele tiden bli fulgt nøye opp av studiepersonalet. Det vil i studien blitt tatt flere prøver og utført hyppigere kontroller enn det ellers ville blitt gjort, og dette resulterer i flere sykehusbesøk enn hva som er normalt under den vanlige oppfølgningen av din sykdom. Hos de fleste av pasientene vil det benyttes arkivert vev fjernet under tidligere kirurgiske inngrep eller vevsprøver (biopsi), mens hos noen kan det være nødvendig med en ny biopsi (Del 1 registrering). Å ta en biopsi kan medføre noe ubehag som kan behandles med vanlige smertestillende midler. Det kan også i enkelte tilfeller oppstå mindre blødninger og bloduttredelser. Legen vil forklare for deg om risiko og/eller ubehag som kan opptre som følge av en slik vevsprøvetakning. Kjente bivirkninger: Crizotinib er hittil gitt til mer enn 600 pasienter i andre avsluttede og pågående forskningsprosjekter. De mest vanlige bivirkningene som er rapportert (hos minst 30 % av pasientene) er kvalme, oppkast, diaré og synsforstyrrelse (dobbeltsyn, uskarpt syn, svekket syn og lysfølsomhet). Mindre hyppig rapporterte bivirkninger er: Forstoppelse, hovne armer/føtter/ansikt, endret smakssans, svimmelhet, nedsatt appetitt, tretthet og unormale laboratoriesvar som kan være indikasjon på leverskade. Side 2 av 6

3 Alvorlige bivirkninger: Hos mindre enn 1 % av pasientene er det rapportert om besvimelse, livstruende leversvikt og fortetninger i lungenes blodårer. Hos noen pasienter som har fått crizotinib for lungekreft har man sett utvikling av nyrecyster. Til tross for at disse har vært godartede, følges du likevel nøye med hensyn til forandringer i nyrene dine underveis i studien. Eksponering for sol: Studiebehandlingen kan potensielt føre til fototoksisitet (fotosensibilitet), så du bør derfor unngå soling og eksponering for sol over lengre tid gjennom hele studieperioden. Dersom du har vært til behandling hos en annen lege eller vært innlagt på sykehus, må du snarest informere om dette. Hvis det forekommer nye bivirkninger eller annen informasjon av betydning som kan påvirke ditt ønske om å delta, vil du bli informert om det. Du blir da bedt om å signere en oppdatert pasientinformasjon for å bekrefte din videre deltakelse. Hva skjer med prøvene og informasjonen om deg? Prøvene tatt av deg og informasjonen som registreres om deg, skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med studien. Alle opplysningene og prøvene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. En kode knytter deg til dine opplysninger og prøver gjennom en navneliste. Det innebærer at opplysningene er avidentifisert (dvs. de kan ikke spores til din person). Listen som kan koble ditt navn til koden, vil kun bli oppbevart på sykehuset, og bare personell med ansvar for utprøvingen har tilgang til denne. Det vil ikke være mulig å identifisere deg gjennom resultatene når de blir publisert. All innsamlet studierelatert informasjon om deg vil bli destruert 15 år etter at studierapporten for utprøvningen foreligger. Dersom utprøvingen forløper som planlagt, vil dette være ca i år Frivillig deltagelse Det er frivillig å delta i studien. Du kan når som helst og uten å oppgi grunn trekke samtykket ditt fra studien, uten at det får konsekvenser for din videre behandling. Hvis du ønsker å delta i studien, ber vi deg om å undertegne denne samtykkeerklæringen. Kontaktinformasjon Ved spørsmål om studien eller dersom det skulle oppstå problemer, ta kontakt med studieansvarlig lege: For anaplastisk storcellet lymfom: Dr. Harald Holte, og for alveolært bløtvevssarkom, klarcellet sarkom eller alveolært rabdomyosarkom: Dr. Kirsten Sundby Hall, Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus HF, tlf Ytterligere informasjon om studien finnes i kapittel A utdypende forklaring av hva studien innebærer. Ytterligere informasjon om biobank, personvern, økonomi og forsikring finnes i kapittel B Personvern, biobank, økonomi og forsikring. Samtykkeerklæring følger etter kapittel B Signeres både av den som samtykker til å delta i studien og av personen som har informert om studien. Personen, som har informert om studien, kan bekrefte at informasjonen er gitt. Side 3 av 6

4 KAPITTEL A - UTDYPENDE FORKLARING OM HVA STUDIEN INNEBÆRER Bakgrunnsinformasjon Alle prosesser som foregår i normale celler skjer på bakgrunn av signalveier som gir instruksjoner om hva som skal gjennomføres. ALK og MET er proteiner som regulerer en spesiell signalvei i cellene. Dersom det skjer skader på genene (onkogen) som disse proteinene dannes ut i fra, kan ALK og/eller MET få endret biologisk aktivitet. Aktiverte onkogener kan forårsake kreft via forskjellige mekanismer. Crizotinib er et legemiddel som hemmer aktivitet av onkogenet, ved å hemme ALK og/eller MET signalvei. De senere år har det blitt mer fokus på å analysere endringer i disse signalveiene som oppstår i de ulike krefttypene. Dersom behandling kan målrettes spesifikt til de molekylære endringene som forårsaker kreft, kan man få store forbedringer til dagens behandling. Kriterier for deltakelse Krefttypene som er valgt for denne studien er alle kjent for å være forbundet med endringer av ALK og/eller MET, og du blir forespurt om å delta fordi du har en av disse krefttypene: Anaplastisk storcellet lymfom, Alveolare mykvevssarkom, Klarcellet sarkom eller Alveolar rabdomyosarkom. For å kunne delta i studien må du være over 15 år, ha mottatt muntlig og skriftlig informasjon om selve behandlingen og signert samtykkeerklæringen som er vedlagt dette informasjonsskrivet. Andre kriterier for deltakelse vil bli gjennomgått av studielegen. Alternativ behandling Dersom du ikke ønsker å delta i studien vil rettighetene dine som pasient være upåvirket. Du vil bli fulgt opp på samme måte som andre pasienter med din type kreftsykdom. Studielegen vil forklare hvilke prosedyrer eller behandling du kan få dersom du velger å ikke delta i studien. Kontroller og undersøkelser Studien foregår ved Enhet for utprøvende kreftbehandling på Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet, og all behandling vil bli gitt her. Før du kan delta i utprøvingen, vil studielegen undersøke om du oppfyller kravene til deltakelse og sjekke at du ikke har noen påvisbare helseproblemer som tilsier at du ikke bør delta. Forespørsel om ytterligere oppbevaring av prøver Vev som sendes til et eksternt laboratorium i utlandet, vil normalt destrueres etter analyse. Dersom du tillater det ønsker EORTC i denne studien imidlertid å oppbevare overskuddet (restmaterialet) som er igjen av vevsprøvene. Genene våre er bygget opp av DNA, og finnes i alle kroppens celler. I motsetning til friskt vev endres det genetiske materialet seg ofte i kreftceller. Slike endringer i kreftvev vil kunne påvirke et legemiddels virkning på kroppen. Genanalyse vil i fremtiden kunne bli benyttet til å identifisere de pasienter som vil kunne ha utbytte av en gitt behandling. Overskuddet av vevsprøven din vil derfor bli brukt i spesielle forskningsrelaterte tilleggsundersøkelser for å studere den genetiske forandringen i ALK og MET ytterligere, for å øke vår forståelse av sykdommen og effekten av crizotinib. Prøvene kan oppbevares i inntil 15 år etter at studien er avsluttet. Det er frivillig om du vil tillate en slik oppbevaring og bruk av prøver som er tatt av deg. Hvis du ikke ønsker å delta i tilleggsundersøkelsen, kan du likevel være med i hovedstudien. Dersom du samtykker til slik oppbevaring og bruk av prøvene dine, krysser du av for dette i samtykkeskjemaet (s. 6). Du har full rett til uten nærmere forklaring å be om at dine prøver likevel skal destrueres når som helst i løpet av utprøvingen. Informasjon som ikke er direkte nyttig for deg og din helse (som det meste av genetisk informasjon utledet av studien) vil normalt ikke tilbakeføres til deg. Hvis det i løpet av studien dukker opp ny informasjon om deg som kan være viktig for din helse vil du straks bli informert om det og få råd om hva du bør gjøre videre. Mulig risiko og mindre kjente bivirkninger Crizotinib er et utprøvende legemiddel, og siden antall pasienter med din type kreft som er behandlet med dette legemidlet er begrenset, kan det oppstå bivirkninger vi ikke kjenner til. Allergiske reaksjoner: Alle legemidler har et potensial for å framkalle en allergisk reaksjon, som kan utvikle seg til å bli livstruende hvis det ikke behandles så raskt som mulig. Det er derfor viktig at du kontakter lege dersom du opplever symptomer som pusteproblemer, eller hovne lepper, tannkjøtt, tunge eller nakke. Andre allergiske reaksjoner kan involvere utslett, elveblest eller blemmer. Side 4 av 6

5 Graviditet: Hvis du er i en alder hvor du kan bli gravid eller har en partner som kan bli gravid, er det viktig at dere bruker sikker prevensjon mens du deltar i denne studien (og minst 90 dager etter avslutning med studiemedisin), siden det ikke kan utelukkes at studiemedisinen kan utgjøre en risiko for foster og nyfødte. Hvis du (eller din kvinnelige partner) blir gravid, må du gi studielegen beskjed umiddelbart. Mindre kjente bivirkninger (rapportert hos 1-9 % av pasientene): I tillegg til bivirkningene beskrevet på side 2 er følgende mindre kjente bivirkninger rapportert: Hudrelaterte bivirkninger (utslett, tørr og rød hud, kløe), nedsatt hvite- og røde blodceller, redusert antall blodplater, halsbrann, hovne ledd, muskelkramper, nyreskade, lav puls, lavt blodtrykk, nummenhet i hender og føtter, ømhet i mage, hoste, kortpustet, dehydrering, hodepine, sovevansker, livstruende betennelse eller infeksjon i lungene, tørrhet/hovenhet/betennelse/smerte i munn, svelg, nese eller spiserør, smerter i ledd/muskler/rygg, høyt blodsukker, feber, brystsmerter, vektreduksjon, reduserte fosfatverdier i blod, lavt nivå av natrium og kalium som kan forårsake kramper, og lavt nivå av protein i blodet. KAPITTEL B - PERSONVERN, BIOBANK, ØKONOMI OG FORSIKRING Personvern Opplysninger som registreres om deg før oppstart av studiebehandlingen er alder, kjønn, nasjonalitet, vekt, høyde, medisiner og annen relevant medisinsk historie. I behandlingsperioden vil opplysninger om resultat fra blodprøver og undersøkelser, samt bivirkninger og medisiner registreres. All informasjon vil bli behandlet konfidensielt. Representanter fra EORTC, Statens legemiddelverk og kontrollmyndigheter i inn- og utland kan få utlevert studieopplysninger og gis innsyn i relevante deler av din journal. Formålet er å kontrollere at studieopplysningene stemmer overens med tilsvarende opplysninger i din journal. Alle som får innsyn i informasjon om studiepasientene har taushetsplikt. Forskningsbiobank Blod- og vevsprøver, samt urinprøver dersom det er aktuelt, som blir tatt i forbindelse med denne studien vil bli lagret i en forskningsbiobank. Prøver og resultater blir lagret i en forskningsbiobank som Dr. Steinar Aamdal er ansvarlig for. Det biologiske materialet kan bare brukes etter godkjenning fra Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Utlevering av materiale og opplysninger til andre Hvis du sier ja til å delta i studien, gir du også ditt samtykke til at prøver og avidentifiserte opplysninger (kun merket med en kode) kan utleveres til BioRep i Milano, Italia. Data kan overføres til andre steder tilhørende oppdragsgiveren innen EU eller andre land til gjennomgang eller analysering av autoriserte personer. Land utenfor EU/EØS kan ha et annet nivå for beskyttelse av personopplysninger enn Europa og Norge. Dr. Steinar Aamdal har ansvar for at behandling av pasientopplysninger i Norge foregår i henhold til norsk lov. Innsynsrett og oppbevaring av materiale Hvis du sier ja til å delta i studien, har du rett til å få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg. Du har videre rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene vi har registrert. Dersom du trekker deg fra studien, vil det ikke samles inn flere opplysninger eller mer materiale. Opplysninger som allerede er innsamlet fra deg vil ikke bli slettet. Finansiering Studien og biobanken er finansiert av EORTC, mens studielegemiddelet crizotinib er finansiert av legemiddelfirmaet Pfizer. Sykehuset mottar et honorar som skal dekke ekstra utgifter i utprøvingen. De ansvarlige legene og personalet involvert i studien har ingen økonomisk gevinst, forretningsmessige interesser eller forbindelser til oppdragsgiveren. Forsikring Du er forsikret i henhold til Lov om produktansvar i Legemiddelforsikringen. Dersom du skulle få utprøvingsrelaterte skader av behandlingen som følge av din deltagelse vil du få erstatning. Informasjon om utfallet av studien Når utprøvingen er avsluttet, har du rett til å få informasjon om utfallet/resultatet. Studielegen vil kunne fortelle deg dette når studieresultatene er klare. Side 5 av 6

6 SAMTYKKE FOR DELTAKELSE I STUDIEN Jeg er villig til å delta i studien Pasientens navn (BLOKKBOKSTAVER) Dato Pasientens underskrift Jeg ønsker å gi min tillatelse til at det som er igjen av vevsprøven (restmateriale) som er sendt til utlandet, kan brukes i forskningsrelaterte tilleggsundersøkelser og oppbevares i inntil 15 år Jeg ønsker ikke å gi min tillatelse til at det som er igjen av vevsprøven (restmateriale) som er sendt til utlandet, kan brukes i forskningsrelaterte tilleggsundersøkelser og oppbevares i inntil 15 år Bekreftelse på at informasjon er gitt til deltakeren i studien Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om studien Navn på den som har informert (BLOKKBOKSTAVER) Dato Underskrift Skjemaet undertegnes i ett eksemplar. Studiesenteret beholder original, og studiedeltageren får med seg en kopi. Side 6 av 6

Forespørsel om deltakelse i klinisk studie

Forespørsel om deltakelse i klinisk studie Forespørsel om deltakelse i klinisk studie The Stop-GIST trial; Avslutning av Glivec behandling hos pasienter med begrenset spredning fra GIST som har hatt stabil sykdom i over fem år på Glivec og hvor

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i legemiddelutprøving

Forespørsel om deltakelse i legemiddelutprøving Forespørsel om deltakelse i legemiddelutprøving ALT-GIST: En randomisert fase II-studie med imatinib gitt vekselvis med regorafenib vs. imatinib gitt alene som primærbehandling for pasienter som har GIST

Detaljer

MEMOS (arm A) Man forventer å inkludere ca. 40 pasienter fra Europa i studien, hvorav ca. 4 5 fra Norge.

MEMOS (arm A) Man forventer å inkludere ca. 40 pasienter fra Europa i studien, hvorav ca. 4 5 fra Norge. Forespørsel om deltakelse i legemiddelutprøving MEMOS: En studie med Mifamurtide (MTP-PE) for pasienter med metastatisk og/eller tilbakevendene Osteosarkom MEMOS (arm A) Bakgrunn og hensikt Dette er en

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i en utprøving av medisinsk utstyr

Forespørsel om deltakelse i en utprøving av medisinsk utstyr Forespørsel om deltakelse i en utprøving av medisinsk utstyr EN MULTISENTER RANDOMISERT ÅPEN, FASE II/III-STUDIE, FOR Å SAMMENLIGNE EFFEKT AV NBTXR3, IMPLANTERT SOM INTRATUMORINJEKSJON OG AKTIVERT AV STRÅLEBEHANDLING,

Detaljer

RAPIDO Rectal cancer And Pre-operative Induction therapy followed by Dedicated Operation

RAPIDO Rectal cancer And Pre-operative Induction therapy followed by Dedicated Operation FORESPØRSEL OM DELTAGELSE I LEGEMIDDELUTPRØVING En åpen, randomisert, fase III-studie for å sammenligne to ulike kombinasjoner av strålebehandling og cellegift før operasjon av endetarmskreft. RAPIDO Rectal

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i legemiddelutprøving

Forespørsel om deltakelse i legemiddelutprøving Forespørsel om deltakelse i legemiddelutprøving ARO-012: En randomisert fase II/III-studie med crenolanib versus placebo for pasienter som har GIST med D842V mutasjon. Bakgrunn og hensikt Dette er en forespørsel

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet [Sett inn korttittel på studien Hoveddel - sett inn dato] Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet [Fjern den merkede teksten og hakeparentesen og sett inn din egen tekst: Bruk minimum 12 pkt.

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet:

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet: <Sett inn tittel, prosjektnummer> Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet: Bakgrunn og hensikt Dette er et spørsmål til deg om å delta i en forskningsstudie ved Helse Bergen HF/Haukeland universitetssykehus.

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i legemiddelutprøving

Forespørsel om deltakelse i legemiddelutprøving Forespørsel om deltakelse i legemiddelutprøving Metforminbehandling av gravide PCOS kvinner og for tidlig fødsel Hensikt Dette er en forespørsel til deg om å delta i et forskningsprosjekt som innebærer

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i legemiddelutprøving

Forespørsel om deltakelse i legemiddelutprøving Deltaker nr: Forespørsel om deltakelse i legemiddelutprøving PROMO; En fase II studie med pembrolizumab (MK-3475) for pasienter med osteosarkom som ikke er tilgjengelig for kurativ kirurgi Bakgrunn og

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Påvisning av flåttbårne bakterier i pasienters blod

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Påvisning av flåttbårne bakterier i pasienters blod Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Påvisning av flåttbårne bakterier i pasienters blod 1.1 Bakgrunn og hensikt Dette er en forespørsel til deg om å delta i et forskningsprosjekt som innebærer

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet, barn

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet, barn Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet, barn NO-CFS, fase 2. Karakterisering av virus og immunfunksjoner hos pasienter med ME/CFS Bakgrunn og hensikt Dette er informasjon til deg som er barn

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet:

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet: <Sett inn tittel, prosjektnummer> Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet: Bakgrunn og hensikt Dette er et spørsmål til deg om å delta i en forskningsstudie ved Universitetet i. [Sett inn informasjon

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet og forskningsbiobank Blodstrøm og vekst i svangerskap med diabetes Bakgrunn og hensikt

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet og forskningsbiobank Blodstrøm og vekst i svangerskap med diabetes Bakgrunn og hensikt Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet og forskningsbiobank Blodstrøm og vekst i svangerskap med diabetes Bakgrunn og hensikt Dette er en forespørsel til deg om å delta i en forskningsstudie

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet, kontrollpersoner.

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet, kontrollpersoner. Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet, kontrollpersoner. NO-CFS, fase 2. Karakterisering av virus og immunfunksjoner hos pasienter med ME/CFS Bakgrunn og hensikt Dette er informasjon til deg

Detaljer

Barnediabetesregisteret

Barnediabetesregisteret Forespørsel om deltakelse i Barnediabetesregisteret Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes og forskningsprosjektet Studier av diabetes hos barn og unge: Betydning av arvemessige

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Skiftarbeid og helseplager

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Skiftarbeid og helseplager Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Skiftarbeid og helseplager Bakgrunn og hensikt Hvilke konsekvenser kan skiftarbeid ha for helsa? Dette spørsmålet forsøker Statens Arbeidsmiljøinstitutt

Detaljer

Denne brosjyren gir deg informasjon og råd om bruk av Volibris, også kalt ambrisentan.

Denne brosjyren gir deg informasjon og råd om bruk av Volibris, også kalt ambrisentan. Informasjon til pasienter som har fått forskrevet Volibris Bruk av hva du må vite Denne brosjyren gir deg informasjon og råd om bruk av Volibris, også kalt ambrisentan. Les den nøye. Ta vare på brosjyren

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Diett og genuttrykk Hoveddel 01.05.2010 Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Diett og genuttykk Bakgrunn og hensikt Dette er et spørsmål til deg om å delta i en forskningsstudie for å se om

Detaljer

Din behandling med XALKORI (crizotinib) - viktig sikkerhetsinformasjon

Din behandling med XALKORI (crizotinib) - viktig sikkerhetsinformasjon Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 i pakningsvedlegget for informasjon

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Akutt- og langtids-effekter av å delta i Nordsjørittet på mosjonistnivå NEEDED-studien (North Sea Race Endurance Exercise Study) 2013-14 Studiefase 2: Nordsjørittet

Detaljer

Til pasienter som skal gjennomgå transplantasjon med nyre fra avdød giver.

Til pasienter som skal gjennomgå transplantasjon med nyre fra avdød giver. VEDLEGG 7 Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Til pasienter som skal gjennomgå transplantasjon med nyre fra avdød giver. Studiens navn: Organdonasjon med bruk av Ekstra Corporal Membran Oksygenator

Detaljer

FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I FORSKNINGSPROSJEKTET

FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I FORSKNINGSPROSJEKTET FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I FORSKNINGSPROSJEKTET TARMFLORA, KOST OG URINSYRE Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt for å teste ut ny diagnostisk tilnærming ved høy urinsyre som

Detaljer

Samtykke og informasjonsskriv om ECRI og databehandling

Samtykke og informasjonsskriv om ECRI og databehandling Oslo universitetssykehus Samtykke og informasjonsskriv om ECRI og databehandling I det følgende finnes infoskriv og samtykke som vil anvendes for ECRI og behandling av opplysninger deltakere: Teksten som

Detaljer

Omega-3 inntak og helseeffekter

Omega-3 inntak og helseeffekter Omega-3 inntak og helseeffekter Hoveddel 3/1-12. Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Omega-3 inntak og helseeffekter Bakgrunn og hensikt Dette er et spørsmål til deg som er over 18 år om å

Detaljer

Pasientveiledning Lemtrada

Pasientveiledning Lemtrada Pasientveiledning Lemtrada Viktig sikkerhetsinformasjon Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt

Detaljer

Din behandling med XALKORI (krizotinib) - viktig sikkerhetsinformasjon

Din behandling med XALKORI (krizotinib) - viktig sikkerhetsinformasjon Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 i pakningsvedlegget for informasjon

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet. Gjør behandling med botulinumtoksin A (Botox) det lettere å gå for barn/unge med cerebral parese?

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet. Gjør behandling med botulinumtoksin A (Botox) det lettere å gå for barn/unge med cerebral parese? Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Gjør behandling med botulinumtoksin A (Botox) det lettere å gå for barn/unge med cerebral parese? Legen som behandler deg, mener at du vil ha nytte av å

Detaljer

Akondroplasi-studien

Akondroplasi-studien Forespørsel om å delta i et forskningsprosjekt: Akondroplasi-studien - En kartlegging av helseutfordringer, medisinske komplikasjoner og helsetjenestetilbud til voksne med akondroplasi Hvorfor? for sjeldne

Detaljer

CAPRELSA. Vandetanib CAPRELSA (VANDETANIB) DOSERINGS- OG MONITORERINGSVEILEDNING FOR PASIENTER OG PASIENTENS OMSORGSPERSONER (PEDIATRISK BRUK)

CAPRELSA. Vandetanib CAPRELSA (VANDETANIB) DOSERINGS- OG MONITORERINGSVEILEDNING FOR PASIENTER OG PASIENTENS OMSORGSPERSONER (PEDIATRISK BRUK) CAPRELSA Vandetanib Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 i pakningsvedlegget

Detaljer

FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I LEGEMIDDELUTPRØVING

FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I LEGEMIDDELUTPRØVING FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I LEGEMIDDELUTPRØVING En fase 2 enkeltarmet studie av nilotinib og pegylert IFN-αlfa 2b til pasienter med suboptimal respons eller påvisbar restsykdom etter minst to års behandling

Detaljer

Kjære tidligere pasient ved Radiumhospitalet.

Kjære tidligere pasient ved Radiumhospitalet. Til pasienter vi ikke har blodprøve for Postadr: Tumorbiologisk avd, Radiumhospitalet, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo Telefon: +47 2278 1779 Telefax: +47-2278 1795 E-post: ola.myklebost@kreftforskning.no

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet. Gjør behandling med botulinumtoksin A (Botox) det lettere å gå for barn/unge med cerebral parese?

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet. Gjør behandling med botulinumtoksin A (Botox) det lettere å gå for barn/unge med cerebral parese? Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Gjør behandling med botulinumtoksin A (Botox) det lettere å gå for barn/unge med cerebral parese? Til foreldre og foresatte til barn og unge med cerebral

Detaljer

Et biopsykologisk behandlingsprogram ved kronisk utmatteselssyndrom (CFS/ME) hos ungdom. Et pilotprosjekt

Et biopsykologisk behandlingsprogram ved kronisk utmatteselssyndrom (CFS/ME) hos ungdom. Et pilotprosjekt Biopsykologisk behandling ved CFS/ME Hoveddel pasienter 15-06-2014 Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Et biopsykologisk behandlingsprogram ved kronisk utmatteselssyndrom (CFS/ME) hos ungdom.

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Skiftarbeid og smertefølsomhet

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Skiftarbeid og smertefølsomhet Skiftarbeid og helseplager Hoveddel 1 rev. 13.1.15 Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Skiftarbeid og smertefølsomhet Bakgrunn og hensikt Dette er et spørsmål til deg om å delta i en forskningsstudie

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Opprettholdelse av vekttap etter lavkalorikur Hoveddel 8. juli 2013 Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Hvordan holde vekten etter diettindusert vekttap? Bakgrunn og hensikt Dette er et spørsmål

Detaljer

Samtykkeerklæring. Forespørsel om registrering i [sett inn navn på register]. [Sett inn databehandlingsansvarliges logo)

Samtykkeerklæring. Forespørsel om registrering i [sett inn navn på register]. [Sett inn databehandlingsansvarliges logo) [Sett inn databehandlingsansvarliges logo) Samtykkeerklæring Forespørsel om registrering i [sett inn navn på register]. Gi en kort beskrivelse av registeret [sett inn informasjon om bakgrunn, når registeret

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Effekt av internettstøtte for kreftpasienter som en del av klinisk praksis (WebChoice 2.0).

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Effekt av internettstøtte for kreftpasienter som en del av klinisk praksis (WebChoice 2.0). Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Effekt av internettstøtte for kreftpasienter som en del av klinisk praksis (WebChoice 2.0). Bakgrunn og hensikt Dette er en forespørsel til deg om å delta

Detaljer

Viktig informasjon til pasienter som starter på behandling med MAVENCLAD

Viktig informasjon til pasienter som starter på behandling med MAVENCLAD Viktig sikkerhetsinformasjon MAVENCLAD 10 mg tabletter kladribin Pasientveiledning Viktig informasjon til pasienter som starter på behandling med MAVENCLAD Melding av bivirkninger Kontakt lege dersom du

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon

Viktig sikkerhetsinformasjon Viktig sikkerhetsinformasjon Din veiledning om YERVOY for YERVOY TM Informasjonsbrosjyre pasientertil pasient Dette opplæringsmateriellet er et obligatorisk vilkår for markedsføringstillatelsen for å minske

Detaljer

Informasjon om forskningsprosjektet Nevrokognitiv utvikling

Informasjon om forskningsprosjektet Nevrokognitiv utvikling Informasjon om forskningsprosjektet Nevrokognitiv utvikling Bakgrunn og hensikt Kognisjon dreier seg om hvordan vi bearbeider informasjon og tenker. Sentrale kognitive funksjoner som vi ønsker å studere

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon for å redusere risikoen for immunrelaterte bivirkninger. Informasjon til pasienter

Viktig sikkerhetsinformasjon for å redusere risikoen for immunrelaterte bivirkninger. Informasjon til pasienter Pasientveiledning BAVENCIO (avelumab) Viktig sikkerhetsinformasjon for å redusere risikoen for immunrelaterte bivirkninger Informasjon til pasienter Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for

Detaljer

Opplysninger om nyresviktbehandling i Norge Norsk Nyreregister

Opplysninger om nyresviktbehandling i Norge Norsk Nyreregister . Dato: 20.01.2016 Opplysninger om nyresviktbehandling i Norge 1 Bakgrunn og hensikt Etter initiativ fra norske nyreleger er det opprettet et register for opplysninger om diagnose og behandling av kronisk

Detaljer

Din veiledning for YERVOY. Informasjonsbrosjyre til pasient

Din veiledning for YERVOY. Informasjonsbrosjyre til pasient 1 Din veiledning for YERVOY Informasjonsbrosjyre til pasient Innledning Du har fått foreskrevet Yervoy (ipilimumab) av din lege. Yervoy brukes ved behandling av avansert melanom (en type hudkreft) hos

Detaljer

Forespørsel om deltagelse i Register og biobank for organ-spesifikke autoimmune sykdommer

Forespørsel om deltagelse i Register og biobank for organ-spesifikke autoimmune sykdommer Forespørsel om deltagelse i Register og biobank for organ-spesifikke autoimmune sykdommer Dette skrivet er en forespørsel om du vil delta i Register for organ-spesifikke autoimmune sykdommer (ROAS) og

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i studien om behandling av frossen skulder

Forespørsel om deltakelse i studien om behandling av frossen skulder 1 Forespørsel om deltakelse i studien om behandling av frossen skulder Bakgrunn og hensikt Dette er en forespørsel til deg om å delta i et forskningsprosjekt som innebærer behandling av frossen skulder

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Effekten av karbohydrat og protein på utholdenhetsprestasjon ~18 timer etter en hard treningsøkt Bakgrunn og hensikt Dette er et spørsmål til deg om å delta

Detaljer

Et biopsykologisk behandlingsprogram ved kronisk utmatteselssyndrom (CFS/ME) hos ungdom. Et pilotprosjekt

Et biopsykologisk behandlingsprogram ved kronisk utmatteselssyndrom (CFS/ME) hos ungdom. Et pilotprosjekt Biopsykologisk behandling ved CFS/ME Hoveddel foreldre/foresatte 15-06-2014 Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Et biopsykologisk behandlingsprogram ved kronisk utmatteselssyndrom (CFS/ME) hos

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet. «Internett-behandling for insomni»

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet. «Internett-behandling for insomni» Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet «Internett-behandling for insomni» Bakgrunn og hensikt Har du søvnvansker? Da er dette en forespørsel til deg om å delta i en forskningsstudie for å prøve

Detaljer

FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I FORSKNINGSPROSJEKTET

FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I FORSKNINGSPROSJEKTET INFORMASJONS- OG SAMTYKKESKRIV TIL UNGDOM OVER 16 ÅR: FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I FORSKNINGSPROSJEKTET «HJERNETRENING FOR BARN OG UNGE MED ERVERVET HJERNESKADE» BAKGRUNN OG HENSIKT Dette er en forespørsel

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Smith-Magenis syndrom En kartleggingsstudie

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Smith-Magenis syndrom En kartleggingsstudie Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Smith-Magenis syndrom En kartleggingsstudie Bakgrunn og hensikt Dette er et spørsmål til deg og ditt barn (eller en du er verge for) om å delta i en forskningsstudie

Detaljer

Retningslinjer for bruk av KEYTRUDA. (pembrolizumab) Viktig sikkerhetsinformasjon til pasienter

Retningslinjer for bruk av KEYTRUDA. (pembrolizumab) Viktig sikkerhetsinformasjon til pasienter Retningslinjer for bruk av KEYTRUDA (pembrolizumab) Viktig sikkerhetsinformasjon til pasienter Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig.

Detaljer

SE DINE PASIENTER I ET NYTT LYS FORSTÅ THERAKOS FOTOFERESE. Nyttig informasjon for pasienter

SE DINE PASIENTER I ET NYTT LYS FORSTÅ THERAKOS FOTOFERESE. Nyttig informasjon for pasienter SE DINE PASIENTER I ET NYTT LYS FORSTÅ THERAKOS FOTOFERESE Nyttig informasjon for pasienter FORSTÅELSE THERAKOS FOTOFERESE Hva er fotoferesebehandling? Fotoferese er en behandlingsmetode som benyttes mot

Detaljer

Forespørsel om registrering i Register og Forskningsbiobank for organ-spesifikke autoimmune sykdommer

Forespørsel om registrering i Register og Forskningsbiobank for organ-spesifikke autoimmune sykdommer Samtykkeerklæring Forespørsel om registrering i Register og Forskningsbiobank for organ-spesifikke autoimmune sykdommer Register for organspesifikke autoimmune sykdommer (ROAS) ble opprettet i 1996 ved

Detaljer

Viktig å vite for deg som skal starte behandling

Viktig å vite for deg som skal starte behandling Viktig å vite for deg som skal starte behandling med qgilenya (fingolimod) q Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved

Detaljer

Norsk CF-register - Hoveddel. Voksne. Versjon 1.

Norsk CF-register - Hoveddel. Voksne. Versjon 1. Norsk CF-register - Hoveddel. Voksne. Versjon 1. Forespørsel om deltakelse i Norsk CF-register og CF-forskningsbiobank Bakgrunn Dette er et spørsmål til deg om å delta i et medisinsk kvalitetsregister

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Fra www til zzz: Nettbehandling av insomni

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Fra www til zzz: Nettbehandling av insomni Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Fra www til zzz: Nettbehandling av insomni Bakgrunn og hensikt Dette er en forespørsel om å delta i en forskningsstudie for å prøve ut effekten av et internettbasert

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet:

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet: Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet: FORSKJELLER MELLOM MENNESKER I DERES FORHOLD TIL MAT, TRINN 2 Bakgrunn og hensikt Fordi du tidligere har deltatt i en spørreundersøkelse angående ditt

Detaljer

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning.

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning. Biobankinstruks 1. Endringer siden siste versjon 2. Definisjoner Biobank Med diagnostisk biobank og behandlingsbiobank (klinisk biobank) forstås en samling humant biologisk materiale som er avgitt for

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet:

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet: Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet: Avrivninger av akillessenen en studie som sammenlikner behandling uten operasjon med behandling med åpen og mini-åpen kirurgi Et samarbeidsprosjekt mellom

Detaljer

Vil du vite mer om prosjektene våre kan du se på nettsiden vår, jfr lenken over.

Vil du vite mer om prosjektene våre kan du se på nettsiden vår, jfr lenken over. Til Postadr: Tumorbiologisk avd, Radiumhospitalet, Rikshospitalet HF, 0027 Oslo Telefon: +47 2278 1779 Telefax: +47-2278 1795 E-post: ola.myklebost@mbv.uio.no Org.nr.: NO 987 399 708 MVA Nettside: kreftforskning.no/myklebost

Detaljer

Retningslinjer for bruk av KEYTRUDA. (pembrolizumab) Viktig sikkerhetsinformasjon til pasienter

Retningslinjer for bruk av KEYTRUDA. (pembrolizumab) Viktig sikkerhetsinformasjon til pasienter Retningslinjer for bruk av KEYTRUDA (pembrolizumab) Viktig sikkerhetsinformasjon til pasienter Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig.

Detaljer

Medikamentell Behandling

Medikamentell Behandling www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Medikamentell Behandling Versjon av 2016 13. Biologiske legemidler Gjennom bruk av biologiske legemidler har nye behandlingsprinsipper mot revmatisk sykdom

Detaljer

SJEKKLISTE OG BEKREFTELSESSKJEMA FOR LEGE TOCTINO (ALITRETINOIN)

SJEKKLISTE OG BEKREFTELSESSKJEMA FOR LEGE TOCTINO (ALITRETINOIN) SJEKKLISTE OG BEKREFTELSESSKJEMA FOR LEGE TOCTINO (ALITRETINOIN) Viktig sikkerhetsinformasjon Graviditetsforebyggende program Pasientens navn 1 TOCTINO tilhører en klasse med legemidler som vi vet forårsaker

Detaljer

Jinarc Viktig sikkerhets- informasjon til pasienter

Jinarc Viktig sikkerhets- informasjon til pasienter Jinarc (tolvaptan) Viktig sikkerhetsinformasjon til pasienter Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver

Detaljer

Familiær Middelhavsfeber (FMF)

Familiær Middelhavsfeber (FMF) www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Familiær Middelhavsfeber (FMF) Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Generelt følger man denne tilnærmingen: Klinisk mistanke:

Detaljer

MEMOS (arm B og C) Man forventer å inkludere ca. 40 pasienter fra Europa i studien, hvorav ca. 4 5 fra Norge..

MEMOS (arm B og C) Man forventer å inkludere ca. 40 pasienter fra Europa i studien, hvorav ca. 4 5 fra Norge.. Forespørsel om deltakelse i legemiddelutprøving MEMOS: En studie med Mifamurtide (MTP-PE) for pasienter med metastatisk og/eller tilbakevendene Osteosarkom MEMOS (arm B og C) Bakgrunn og hensikt Dette

Detaljer

Din behandling med XALKORI (krizo nib) - vik g sikkerhetsinformasjon

Din behandling med XALKORI (krizo nib) - vik g sikkerhetsinformasjon De e legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres l å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsni 4 i pakningsvedlegget

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Acetylsalisylsyre som forebyggende medisin ved kolorektale levermetastaser (ASAC studien) Hensikten med studien: Dette er et spørsmål til deg om å delta i

Detaljer

Hva vil det si at barnet deres fortsetter å delta i MIDIA? Barn som har fått påvist diabetes risikogenene vil bli fulgt med

Hva vil det si at barnet deres fortsetter å delta i MIDIA? Barn som har fått påvist diabetes risikogenene vil bli fulgt med FORESPØRSEL OM NYTT SKRIFTLIG SAMTYKKE TIL FORTSATT DELTAKELSE I FORSKNINGSPROSJEKTET MIDIA (MILJØÅRSAKER TIL TYPE 1 DIABETES) OG OM BRUK AV INNSENDT MATERIALE TIL FORSKNING Bakgrunnen for og hensikten

Detaljer

Brukerveiledning BCG-TICE. Deles kun ut av helsepersonell ved oppstart av BCG-TICE behandling

Brukerveiledning BCG-TICE. Deles kun ut av helsepersonell ved oppstart av BCG-TICE behandling BCG-TICE Deles kun ut av helsepersonell ved oppstart av BCG-TICE behandling Generelt Du har fått diagnostisert overflatisk blærekreft, og din urolog anbefaler behand ling med BCG. Her følger informasjon

Detaljer

FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I FORSKNINGSPROSJEKTET

FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I FORSKNINGSPROSJEKTET INFORMASJONS- OG SAMTYKKESKRIV TIL FORESATTE TIL BARN/UNGDOM 10-18 ÅR: FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I FORSKNINGSPROSJEKTET «HJERNETRENING FOR BARN OG UNGE MED ERVERVET HJERNESKADE» BAKGRUNN OG HENSIKT Dette

Detaljer

Råd til deg som skal ta Diflucan (flukonazol)

Råd til deg som skal ta Diflucan (flukonazol) Les mer Hvis du ønsker mer informasjon om Diflucan, les pakningsvedlegget som følger med pakningen eller gå inn på www.diflucan.no. Råd til deg som skal ta Diflucan (flukonazol) Pfizer AS Lilleakerveien

Detaljer

Å leve med lupus. Informasjon til pasienter, familie og venner. Lær mer om Lupus

Å leve med lupus. Informasjon til pasienter, familie og venner. Lær mer om Lupus Å leve med lupus Informasjon til pasienter, familie og venner Lær mer om Lupus Innledning Hvis du leser denne brosjyren, er du sannsynligvis rammet av lupus eller kjenner noen med sykdommen. Lupus blir

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Creon 10000 harde enterokapsler. Creon 25000 harde enterokapsler. Creon 40000 harde enterokapsler

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Creon 10000 harde enterokapsler. Creon 25000 harde enterokapsler. Creon 40000 harde enterokapsler PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Creon 10000 harde enterokapsler Creon 25000 harde enterokapsler Creon 40000 harde enterokapsler pankreatin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner

Detaljer

Dyp venetrombose og lungeemboli. Pasienthefte

Dyp venetrombose og lungeemboli. Pasienthefte Dyp venetrombose og lungeemboli Pasienthefte Innhold Dyp venetrombose (DVT) 4 Hva er dyp venetrombose? 5 Risikofaktorer for dyp venetrombose 5 Symptomer på dyp venetrombose 5 Hvordan stille diagnosen

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i legemiddelutprøving (3.utgave, 23.05.2011) Flåttbårne sykdommer i norsk allmennpraksis

Forespørsel om deltakelse i legemiddelutprøving (3.utgave, 23.05.2011) Flåttbårne sykdommer i norsk allmennpraksis Forespørsel om deltakelse i legemiddelutprøving (3.utgave, 23.05.2011) Flåttbårne sykdommer i norsk allmennpraksis Bakgrunn og hensikt Dette er en forespørsel til deg om å delta i et forskningsprosjekt

Detaljer

Viktig informasjon for pasienter

Viktig informasjon for pasienter Ditt navn: Din adresse: Ditt telefonnummer: Din leges navn: _ Din leges adresse: _ Behandling av psoriasis med Stelara Viktig informasjon for pasienter Din leges telefonnummer: _ Her kan du notere legens

Detaljer

Isotretinoin. Informasjon til pasienter og foreldre. Utarbeidet av dr. med Tor Langeland. Spesialist i hudsykdommer

Isotretinoin. Informasjon til pasienter og foreldre. Utarbeidet av dr. med Tor Langeland. Spesialist i hudsykdommer Isotretinoin Informasjon til pasienter og foreldre Utarbeidet av dr. med Tor Langeland Spesialist i hudsykdommer Denne informasjon er ment brukt i sammenheng med konsultasjon og den informasjon som er

Detaljer

Stamcellebehandling av MS i utlandet. Hvem velger denne behandlingsmuligheten, og hvordan har forløpet vært siden?

Stamcellebehandling av MS i utlandet. Hvem velger denne behandlingsmuligheten, og hvordan har forløpet vært siden? Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet: Stamcellebehandling av MS i utlandet. Hvem velger denne behandlingsmuligheten, og hvordan har forløpet vært siden? Bakgrunn og hensikt Dette er et spørsmål

Detaljer

Forespørsel om deltakelse som forsøksperson

Forespørsel om deltakelse som forsøksperson Forespørsel om deltakelse som forsøksperson Hvordan påvirker inntak av forskjellige melkeproteiner muskelproteinbalanse hos eldre? Dette skrivet er til alle potensielle forsøkspersoner. Vi ber om din deltakelse

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Taloxa tabletter 600 mg Taloxa mikstur, suspensjon 120 mg/ml. felbamat

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Taloxa tabletter 600 mg Taloxa mikstur, suspensjon 120 mg/ml. felbamat Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Taloxa tabletter 600 mg Taloxa mikstur, suspensjon 120 mg/ml felbamat Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder

Detaljer

Norsk CF-register Hoveddel. Foresatte (for barn 0-15 år). Versjon 1.

Norsk CF-register Hoveddel. Foresatte (for barn 0-15 år). Versjon 1. Norsk CF-register Hoveddel. Foresatte (for barn 0-15 år). Versjon 1. Forespørsel til foresatte om deltakelse i Norsk CF-register og CF-forskningsbiobank Bakgrunn Dette er et spørsmål til deg om å la barnet

Detaljer

Natalizumab (Tysabri )

Natalizumab (Tysabri ) Natalizumab (Tysabri ) Tysabri kan hindre funksjonsnedsettelse og anfall hos pasienter med multippel sklerose. Tysabri er et forholdsvis nytt legemiddel som brukes i behandlingen av pasienter med svært

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Din veileder til Lemilvo (Aripiprazol)

Din veileder til Lemilvo (Aripiprazol) Din veileder til Lemilvo (Aripiprazol) Informasjonsbrosjyre for pasient/pårørende 2 Informasjonsbrosjyre for pasient/pårørende - Aripiprazole Innledning Du har fått diagnosen bipolar I lidelse av legen

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. MODURETIC Mite, 25 mg/2,5 mg, tabletter. hydroklortiazid og amiloridhydroklorid

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. MODURETIC Mite, 25 mg/2,5 mg, tabletter. hydroklortiazid og amiloridhydroklorid PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN MODURETIC Mite, 25 mg/2,5 mg, tabletter hydroklortiazid og amiloridhydroklorid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. - Ta

Detaljer

Viktig informasjon for pasienter

Viktig informasjon for pasienter Ferdigfylte Stelara -sprøyter! Behandling av psoriasis med Stelara Viktig informasjon for pasienter 2 Dette heftet inneholder viktig informasjon om Stelara (ustekinumab) som du har fått foreskrevet til

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Moduretic Mite 25 mg/2,5 mg, tabletter. hydroklortiazid og amiloridhydroklorid

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Moduretic Mite 25 mg/2,5 mg, tabletter. hydroklortiazid og amiloridhydroklorid Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Moduretic Mite 25 mg/2,5 mg, tabletter hydroklortiazid og amiloridhydroklorid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet.

Detaljer

PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT

PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT INNHOLDSFORTEGNELSE Hva er ulcerøs kolitt?... 5 Symptomer... 7 Diagnose... 9 Årsaker til ulcerøs kolitt... 11 Prognose... 13 Behandling... 13 Hva kan man gjøre selv... 15 Hva

Detaljer

Novartis Norge AS N-0510 OSLO. Pakningsvedlegg. Vectavir krem

Novartis Norge AS N-0510 OSLO. Pakningsvedlegg. Vectavir krem Novartis Norge AS N-0510 OSLO Vectavir krem Godkjent 10.11.2006 Novartis Side 2 PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Vectavir 1% krem Penciklovir Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner

Detaljer

OBS! Jeg deltar i Den norske influensaundersøkelsen. (NorFlu)

OBS! Jeg deltar i Den norske influensaundersøkelsen. (NorFlu) OBS! Riv av denne slippen før du returnerer spørreskjemaet og fest den på ditt Helsekort for gravide! Vennligst oppbevar denne lappen sammen med ditt Helsekort for gravide. Jeg deltar i Den norske influensaundersøkelsen

Detaljer

Helsepersonell. ofte stilte. spørsmål. Brosjyre med

Helsepersonell. ofte stilte. spørsmål. Brosjyre med Helsepersonell Brosjyre med ofte stilte spørsmål Innholdsfortegnelse Hva er hensikten med denne brosjyren? Hva bør jeg vite om YERVOY? Hva bør jeg vite om viktige bivirkninger? Hva bør jeg ta opp med pasientene

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Clarityn 10 mg tablett loratadin

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Clarityn 10 mg tablett loratadin Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Clarityn 10 mg tablett loratadin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for

Detaljer

Å leve med lupus. Informasjon til pasienter, familie og venner. Lær mer om Lupus

Å leve med lupus. Informasjon til pasienter, familie og venner. Lær mer om Lupus Å leve med lupus Informasjon til pasienter, familie og venner Lær mer om Lupus Innledning Hvis du leser denne brosjyren, er du sannsynligvis rammet av lupus eller kjenner noen med sykdommen. Lupus blir

Detaljer

FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON

FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON 1 SNART ER DU KVITT SYNSFEILEN DIN Du har bestilt tid for en synslaseroperasjon. Det betyr at synsfeilen din snart er korrigert. Uansett om du skal behandle langsynthet,

Detaljer

Førespurnad om deltaking i forskingsprosjekt. Kontrollgruppe til forskingsprosjekt for behandling av sjukleg overvektige personar

Førespurnad om deltaking i forskingsprosjekt. Kontrollgruppe til forskingsprosjekt for behandling av sjukleg overvektige personar Førespurnad om deltaking i forskingsprosjekt Kontrollgruppe til forskingsprosjekt for behandling av sjukleg overvektige personar Bakgrunn og hensikt Dette er eit spørsmål til deg om å ta del i ein studie

Detaljer

Informasjon til tannleger og leger om utprøvende behandling ved mistanke om bivirkninger fra amalgamfyllinger

Informasjon til tannleger og leger om utprøvende behandling ved mistanke om bivirkninger fra amalgamfyllinger besøksadresse Årstadveien 19, Bergen postadresse Postboks 7810, N-5020 Bergen telefon +47 55 58 62 71 telefaks +47 55 58 98 62 web uni.no/helse/bivirkningsgruppen epost bivirkningsgruppen@uni.no organisasjonsnummer

Detaljer

COSMEGEN brukes i behandlingen av visse former for nyrekreft (Wilms tumor), muskelkreft (rhabdomyosarkom), kreft i testikler og livmor.

COSMEGEN brukes i behandlingen av visse former for nyrekreft (Wilms tumor), muskelkreft (rhabdomyosarkom), kreft i testikler og livmor. PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN COSMEGEN 0,5 mg injeksjons-/infusjonssubstans Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. - Ta vare på dette pakningsvedlegget.

Detaljer

Otezla 10 mg tabletter, filmdrasjerte Otezla 20 mg tabletter, filmdrasjerte Otezla 30 mg tabletter, filmdrasjerte apremilast

Otezla 10 mg tabletter, filmdrasjerte Otezla 20 mg tabletter, filmdrasjerte Otezla 30 mg tabletter, filmdrasjerte apremilast Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten Otezla 10 mg tabletter, filmdrasjerte Otezla 20 mg tabletter, filmdrasjerte Otezla 30 mg tabletter, filmdrasjerte apremilast Dette legemidlet er underlagt særlig

Detaljer