Informasjon om forskningsprosjektet Nevrokognitiv utvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon om forskningsprosjektet Nevrokognitiv utvikling"

Transkript

1 Informasjon om forskningsprosjektet Nevrokognitiv utvikling Bakgrunn og hensikt Kognisjon dreier seg om hvordan vi bearbeider informasjon og tenker. Sentrale kognitive funksjoner som vi ønsker å studere i dette prosjektet er hukommelse og oppmerksomhet. Vi vet at disse har en langvarig utvikling og at denne utviklingen foregår som et resultat av et komplekst samspill mellom utvikling av ulike strukturer i hjernen. Hovedmålet med prosjektet er å få ny kunnskap om normal utvikling av kognitive funksjoner og hvordan denne utviklingen henger sammen med hjernens utvikling. Ansvarlig for studien er Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. Hva innebærer studien? Deltagelse i prosjektet vil omfatte at du/ditt barn møter til to undersøkelser fordelt over to separate dager. Dag 1 vil deltageren gjennomgå forskjellige nevropsykologiske tester og vi vil ta en spyttprøve for gentesting (se Kapittel A). Denne delen vil ta 2-3 timer. Eksempler på oppgaver er å huske lister med ord og å pusle sammen klosser til bestemte mønstre. Noen av testene gjøres med papir og blyant, mens andre gjøres på en datamaskin. Ingen av testene innebærer noen risiko eller ubehag av noe slag. Ofte vil deltagerne kunne gjøre det litt dårligere enn forventet på enkelte slike tester, og dette trenger ikke å være noe å bekymre seg for. Hvis deltageren imidlertid gjør det dårligere enn vi hadde forventet på flere oppgaver, og en psykolog vurderer det som noe som burde følges opp, vil vi informere om dette. Da kan vi hvis dere ønsker det sende resultatene til fastlegen deres sammen med en oppfordring om henvisning til en nevropsykologisk utredning eller undersøkelse ved PP-tjenesten. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at de testene vi gjennomfører ikke er utvalgt med tanke på å identifisere bestemte problemer (som f.eks. dysleksi) og undersøkelsen er ikke et alternativ til utredning ved mistanke om problemer. Spyttprøven tas for å brukes til gentesting og formålet med dette er å bedre kunne forstå hva som påvirker hjerneutvikling. Spyttprøven vil ikke tas på nytt hvis du tidligere har deltatt i prosjektet og prøven fra da inneholdt tilstrekkelig materiale til å kunne analyseres. Dag 2 vil det gjøres en MR-undersøkelse hvor vi tar bilder av hvordan hjernen ser ut (se Kapitel B). Denne delen vil ta ca. 1 time. I motsetning til ved røntgen, brukes ikke ioniserende Postadresse: Postboks 1094 Blindern, 0317 Oslo E-post:

2 2 stråling ved MR, og det finnes ingen kjente bivirkninger av slike MR-undersøkelser. Personer med kjent klaustrofobi (sterk frykt for trange rom), metallimplantater i kroppen eller som er gravide bør ikke delta i undersøkelsen. Foreldre eller andre som ønsker å være tilstede i scannerrommet under undersøkelsen kan heller ikke ha metallimplantater i kroppen eller være gravide. Vi vil også informere om at det ved MR-undersøkelser av og til avdekkes tilstander eller uvanlige trekk som det kan være nødvendig å følge opp klinisk. En radiolog ved Rikshospitalet vil derfor gjennomgå bildene. Mer informasjon om dette er gitt i informasjonsskrivet om MR-undersøkelse (Kapittel B). Noen av deltagerne vil vi også spørre om å være med på en tredje undersøkelse der det vil tas MR en gang til (se siste avsnitt i Kapitel B). Vi vil her gi deg noen ulike oppgaver mens vi tar bilder for å undersøke hjerneaktivitet. Hvis dere synes tre undersøkelser er for mye, kan dere fortsatt være med på de to andre undersøkelsene i prosjektet. Den første undersøkelsen vil foregå ved Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Adressen er Harald Schjeldrups hus, Forskningsveien 3a. Vi vil møte dere innenfor hovedinngangen (inngangen ved trappen). MR-undersøkelsen(e) vil foregå ved Radiologisk avdeling på Oslo Universitetssykehus avdeling Rikshospitalet (Sognsvannsveien 20). Alle deltagere vil få en liten belønning som takk for innsatsen (samlet verdi ca. kr. 200,-), samt kr. 500 som kompensasjon for eventuelle utgifter. Deltagere som er med på en tredje undersøkelse vil få en ekstra belønning og kompensasjon. Hva skjer med informasjonen som samles inn? Prøvene som tas og informasjonen som registreres om deltagerne skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med studien og eventuelt som sammenligningsgruppe i forhold til kliniske studier. Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. En kode knytter deltageren til opplysninger og prøver gjennom en navneliste. Det er kun autorisert personell knyttet til prosjektet som har adgang til navnelisten og som kan finne tilbake til deg. Navnelistene vil slettes i Det vil ikke være mulig å identifisere

3 3 enkeltdeltagere i resultatene når disse publiseres. Hvis du sier ja til å delta i studien, gir du også ditt samtykke til at prøver og avidentifiserte opplysninger kan utleveres til prosjektets samarbeidspartnere i Norge og i utlandet (se Kapitel C). Informasjonen vi samler inn i denne studien vil kobles til opplysninger som finnes i Medisinsk Fødselsregister. Formålet med dette er å undersøke relasjoner mellom svangerskaps- og fødselsforhold og hjerneutvikling og kognitiv utvikling. Medisinsk Fødselsregister er et landsomfattende helseregister over alle fødsler i Norge som inneholder opplysninger om mors helse før og under svangerskapet, samt eventuelle komplikasjoner i svangerskapet eller ved fødselen. Vi vil i dette prosjektet derfor be om samtykke fra mor til alle deltagere. Selv om dere ikke gir samtykke til at informasjon fra Medisinsk Fødselsregister innhentes, kan dere fortsatt være med i resten av studien (se samtykkeskjema). Frivillig deltakelse Det er frivillig å delta i studien. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt samtykke til å delta i studien. Dersom du ønsker å delta, undertegner du samtykkeerklæringen på siste side. Om du nå sier ja til å delta, kan du senere trekke tilbake ditt samtykke. Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til studien, kan du kontakte oss. Ytterligere informasjon om studien finnes i Kapittel A - Gentesting, Kapittel B - Informasjon om MRundersøkelse, og Kapittel C - Personvern, biobank og økonomi. Det er ingen kommersielle interesser knyttet til prosjektet. Prosjektet er godkjent av Regional komité for medisinsk forskningsetikk. Ta gjerne kontakt hvis det er noe dere lurer på! Med vennlig hilsen Knut Øverbye Doktorgradsstipendiat Lia Ferschmann Doktorgradsstipendiat / Christian K. Tamnes Forsker

4 4 Kapittel A - Gentesting Gener er deler av arvematerialet (DNA) som koder for dannelsen av proteiner i kroppen. Proteiner er byggesteiner i cellene våre, og dannes i cellene hele tiden etter hvert som de trengs, ved hjelp av DNA. Noen proteiner brukes til signaloverføring i hjernen, og noen brukes til å bygge opp celler i hjernen og andre steder i kroppen. Vi er interessert i å undersøke hvordan normal variasjon i slike gener påvirker utvikling av hjernen og kognitiv funksjon. Vi kan ikke forvente å se store virkninger av ett enkelt gen på hvordan hjernen og dens funksjon utvikler seg. Det vil likevel kunne bidra til å forklare noe av det som foregår i hjernen under utvikling. En slik grunnleggende forståelse av geners bidrag i hjernen vil også kunne være nyttig for å forstå utviklingsavvik og sykdommer, men vi kan ikke bruke svarene på genanalysene til å forutsi verken sykdomsrisiko eller fremtidig hjernefunksjon hos den enkelte deltaker. Av denne grunn vil vi ikke gi tilbakemelding om resultatene av den enkelte deltagers genprøver. Prøven gjennomføres ved at man spytter i et spesielt glass. Prøven sendes deretter i avidentifisert form (kun merket med koder) til analyser ved et genlaboratorium. Vi samarbeider her både med Radiumhospitalet og med decode genetics på Island. Gjenværende vevsmateriale oppbevares i en forskningsbiobank ved Universitetet i Oslo og destrueres senest i Resultatene av analysene vil bevares i avidentifisert form til prosjektslutt, og anonymisert senest i Hvis dere sier ja til å delta i denne delen av studien, gir dere også samtykke til at det biologiske materialet og analyseresultatene inngår i dette prosjektets biobank. Genprøvene vil ikke brukes til andre formål enn dette prosjektet og tilhørende prosjekter hvor resultatene sammenlignes med f.eks. voksne og eldre.

5 5 Kapittel B - MR-undersøkelse ved Radiologisk avdeling, Rikshospitalet Magnetic Resonance Imaging, eller MR, er en mye anvendt avbildningsmetode både klinisk og i forskning. Ved MR-undersøkelsen skal vi ta bilder av hvordan hjernen ser ut. I motsetning til røntgen brukes ikke ioniserende stråling ved MR, og MR har ingen kjente bivirkninger ved magnetstyrkene som benyttes i dette prosjektet (1,5 og 3 Tesla). Under undersøkelsen ligger en med overkroppen inne i en tunnel som har åpninger i begge ender og en diameter på ca. 60 cm. Scanningtiden er omtrent 50 minutter. Personer med kjent klaustrofobi (sterk frykt for trange rom) bør ikke delta i undersøkelsen. Du vil hele tiden kunne kommunisere med radiografen som tar bildene (og med foresatte hvis de er med). Maskinen bråker en del og du vil få hørselsvern. Personer med pacemaker eller metall i kroppen skal ikke undersøkes og kan heller ikke bli med inn i selve scannerrommet. Dette gjelder også for gravide. MR er en metode der kvaliteten på bildet lett kan forstyrres og du bør derfor ikke ha på deg smykker eller klær med mye metall i. En radiolog ved Rikshospitalet vil se igjennom MR-bildene med tanke på sykdom eller skade. Det er ikke grunn til å forvente dette hos noen av deltagerne i denne undersøkelsen. I enkelte tilfeller kan man likevel oppdage tilstander som bør følges opp klinisk, og i så tilfelle vil deltagerne kunne henvises for videre oppfølgning. Vi vil her opplyse om at MR-bilder av friske personer kan vise store normale variasjoner, og flere har tilsynelatende uvanlige trekk. Oftest har dette ikke noe å si for personen. Da hjernen kan være ganske forskjellig hos friske personer, kan det likevel være vanskelig å avgjøre umiddelbart om enkelte mindre vanlige trekk kan være av betydning. I slike tilfeller kan man måtte gjøre en videre undersøkelse. Dette vil sjelden være aktuelt, men vi vil at deltagerne er klar over at en eventuell oppfølgingsundersøkelse ikke trenger å bety at noe er galt. Å delta i dette forskningsprosjektet skal likevel ikke anses som en MR-utredning eller en garanti for at eventuell skade eller sykdom avdekkes og følges opp. MR-undersøkelsen som du her blir forespurt om å delta i er tilrettelagt for forskning på gruppeforskjeller i hjernens utseende. Vi vil også spørre noen av deltagerne om å være med på en ekstra undersøkelse der det vil tas MR en gang til. Ved den første MR-undersøkelsen skal du ikke gjøre noe spesielt. Ved den eventuelle andre MR-undersøkelsen vil vi også gi deg noen ulike oppgaver og instruksjoner mens vi tar bilder. På den måten kan vi finne ut hvordan hjerneaktiviteten er når vi gjør forskjellige oppgaver som f. eks. å forestille oss ting eller huske bilder vi har sett før.

6 6 Kapittel C - Personvern, biobank og økonomi Personvern Opplysninger som registreres om deg er svar på ulike spørreskjemaer og undersøkelser som gjennomføres i forbindelse med prosjektdeltagelsen, resultatene fra kognitive tester og MRI-undersøkelser, og genetikk. Hvis du gir samtykke til det, vil vi også innhente opplysninger fra Medisinsk Fødselsregister. Alle som får innsyn har taushetsplikt. Universitetet i Oslo ved administrerende direktør er databehandlingsansvarlig. Biobank Spytt-prøvene som blir tatt og informasjonen utledet av dette materialet vil bli lagret i en forskningsbiobank ved Universitetet i Oslo. Hvis du sier ja til å delta i denne delen av studien, gir du også samtykke til at det biologiske materialet og analyseresultater inngår i biobanken. Biobanken planlegges å vare til i Etter dette vil materiale og opplysninger bli destruert og slettet etter interne retningslinjer. Utlevering av materiale og opplysninger til andre Hvis du sier ja til å delta i studien, gir du også ditt samtykke til at prøver og avidentifiserte opplysninger kan utleveres til andre norske universiteter eller forskningsinstitusjoner, samt universiteter og forskningsinstitusjoner i utlandet, også utenfor EU/ EØS. Per i dag har vi pågående samarbeid med University of Oxford, University of Cambridge og University College London i England, Harvard University og University of California San Diego i USA, decode Genetics på Island, samt Hvidovre Hospital i Danmark, men dette vil kunne endre seg i løpet av prosjektet. Rett til innsyn og sletting av opplysninger om deg og sletting av prøver Hvis du sier ja til å delta i studien, har du rett til å få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg. Du har videre rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene vi har registrert. Dersom du trekker deg fra studien, kan du kreve å få slettet innsamlede prøver og opplysninger, med mindre opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner. Økonomi Studien og biobanken er finansiert av Norges Forskningsråd, Det Europeiske Forskningsrådet og Universitetet i Oslo. Informasjon om utfallet av studien Etter hvert som resultatene av studien publiseres, kan kopier av rapporter og artikler fås ved henvendelse til prosjektleder.

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet:

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet: <Sett inn tittel, prosjektnummer> Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet: Bakgrunn og hensikt Dette er et spørsmål til deg om å delta i en forskningsstudie ved Helse Bergen HF/Haukeland universitetssykehus.

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet [Sett inn korttittel på studien Hoveddel - sett inn dato] Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet [Fjern den merkede teksten og hakeparentesen og sett inn din egen tekst: Bruk minimum 12 pkt.

Detaljer

Kronisk utmattelse etter akutt Epstein Barr-virusinfeksjon hos ungdom

Kronisk utmattelse etter akutt Epstein Barr-virusinfeksjon hos ungdom FORESPØRSEL OM Å VÆRE MED I FORSKNINGSPROSJEKT Kronisk utmattelse etter akutt Epstein Barr-virusinfeksjon hos ungdom Informasjon til pasienter over 16 år og foreldre/foresatte Bakgrunn og hensikt Dette

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Skiftarbeid og smertefølsomhet

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Skiftarbeid og smertefølsomhet Skiftarbeid og helseplager Hoveddel 1 rev. 13.1.15 Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Skiftarbeid og smertefølsomhet Bakgrunn og hensikt Dette er et spørsmål til deg om å delta i en forskningsstudie

Detaljer

Kjære tidligere pasient ved Radiumhospitalet.

Kjære tidligere pasient ved Radiumhospitalet. Til pasienter vi ikke har blodprøve for Postadr: Tumorbiologisk avd, Radiumhospitalet, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo Telefon: +47 2278 1779 Telefax: +47-2278 1795 E-post: ola.myklebost@kreftforskning.no

Detaljer

Omega-3 inntak og helseeffekter

Omega-3 inntak og helseeffekter Omega-3 inntak og helseeffekter Hoveddel 3/1-12. Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Omega-3 inntak og helseeffekter Bakgrunn og hensikt Dette er et spørsmål til deg som er over 18 år om å

Detaljer

Hva vil det si at barnet deres fortsetter å delta i MIDIA? Barn som har fått påvist diabetes risikogenene vil bli fulgt med

Hva vil det si at barnet deres fortsetter å delta i MIDIA? Barn som har fått påvist diabetes risikogenene vil bli fulgt med FORESPØRSEL OM NYTT SKRIFTLIG SAMTYKKE TIL FORTSATT DELTAKELSE I FORSKNINGSPROSJEKTET MIDIA (MILJØÅRSAKER TIL TYPE 1 DIABETES) OG OM BRUK AV INNSENDT MATERIALE TIL FORSKNING Bakgrunnen for og hensikten

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Betydningen av fargesyn for utvikling av øyets brytningsfeil

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Betydningen av fargesyn for utvikling av øyets brytningsfeil Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Betydningen av fargesyn for utvikling av øyets brytningsfeil Bakgrunn og hensikt Dette er et spørsmål til deg om å delta i en forskningsstudie som (1) skal

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i legemiddelutprøving

Forespørsel om deltakelse i legemiddelutprøving Forespørsel om deltakelse i legemiddelutprøving Metforminbehandling av gravide PCOS kvinner og for tidlig fødsel Hensikt Dette er en forespørsel til deg om å delta i et forskningsprosjekt som innebærer

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i legemiddelutprøving (3.utgave, 23.05.2011) Flåttbårne sykdommer i norsk allmennpraksis

Forespørsel om deltakelse i legemiddelutprøving (3.utgave, 23.05.2011) Flåttbårne sykdommer i norsk allmennpraksis Forespørsel om deltakelse i legemiddelutprøving (3.utgave, 23.05.2011) Flåttbårne sykdommer i norsk allmennpraksis Bakgrunn og hensikt Dette er en forespørsel til deg om å delta i et forskningsprosjekt

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Opprettholdelse av vekttap etter lavkalorikur Hoveddel 8. juli 2013 Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Hvordan holde vekten etter diettindusert vekttap? Bakgrunn og hensikt Dette er et spørsmål

Detaljer

Kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalomyopati (CFS/ME) hos ungdommer: Behandling og basale sykdomsmekanismer

Kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalomyopati (CFS/ME) hos ungdommer: Behandling og basale sykdomsmekanismer 1 FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I FORSKNINGSPROSJEKT Kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalomyopati (CFS/ME) hos ungdommer: Behandling og basale sykdomsmekanismer Informasjon til pasienter over 16 år

Detaljer

Alkoholopptak etter fedmeoperasjon: En klinisk studie

Alkoholopptak etter fedmeoperasjon: En klinisk studie Alkoholopptak etter fedmeoperasjon: En klinisk studie Av Magnus Strømmen, PhD-kandiat ved Regionalt senter for sykelig overvekt September 2013 Mange pasienter som tidligere er fedmeopererte forteller at

Detaljer

Kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalomyopati (CFS/ME) hos ungdommer: Behandling og basale sykdomsmekanismer

Kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalomyopati (CFS/ME) hos ungdommer: Behandling og basale sykdomsmekanismer 1 FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I FORSKNINGSPROSJEKT Kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalomyopati (CFS/ME) hos ungdommer: Behandling og basale sykdomsmekanismer Informasjon til pasienter under 16 år

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Effekten av karbohydrat og protein på utholdenhetsprestasjon ~18 timer etter en hard treningsøkt Bakgrunn og hensikt Dette er et spørsmål til deg om å delta

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 13. mars 2013 10-16.30 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 13. mars 2013 10-16.30 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 13. mars 2013 10-16.30 Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem Berit Herlofsen Helsemyndighet Komitémedlem Ingun Sletnes

Detaljer

Til foreldre: Forespørsel om å la barnet ditt delta i 4XL-studien

Til foreldre: Forespørsel om å la barnet ditt delta i 4XL-studien 4XL-studien Hoveddel 21.03.12 Til foreldre: Forespørsel om å la barnet ditt delta i 4XL-studien Bakgrunn og hensikt Barnet ditt har sykelig fedme og er henvist til, eller allerede pasient ved Senter for

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet:

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet: Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet: Avrivninger av akillessenen en studie som sammenlikner behandling uten operasjon med behandling med åpen og mini-åpen kirurgi Et samarbeidsprosjekt mellom

Detaljer

Til pasienter som skal gjennomgå transplantasjon med nyre fra avdød giver.

Til pasienter som skal gjennomgå transplantasjon med nyre fra avdød giver. VEDLEGG 7 Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Til pasienter som skal gjennomgå transplantasjon med nyre fra avdød giver. Studiens navn: Organdonasjon med bruk av Ekstra Corporal Membran Oksygenator

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 15. januar 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Stein Andersson Psykologi Ekstern bruker

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 15. januar 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Stein Andersson Psykologi Ekstern bruker REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 15. januar 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Stein Andersson Psykologi Ekstern bruker Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem

Detaljer

RAPPORT ÅPENT MØTE 18. DESEMBER 2003 B I O T E K N O L O G I N E M N D A. Åpent møte om. Biobanker BIOTEKNOLOGINEMNDA

RAPPORT ÅPENT MØTE 18. DESEMBER 2003 B I O T E K N O L O G I N E M N D A. Åpent møte om. Biobanker BIOTEKNOLOGINEMNDA RAPPORT ÅPENT MØTE 18. DESEMBER 2003 B I O T E K N O L O G I N E M N D A Åpent møte om BIOTEKNOLOGINEMNDA Biobanker Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 01. desember 2011 09.00 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Gry Oftedal Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 01. desember 2011 09.00 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Gry Oftedal Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 01. desember 2011 09.00 Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Terese Smith

Detaljer

Astma i Telemark. Spørreskjema for Telemarks befolking. Ikke til utfylling DITT SVAR TELLER! ENKELT VIKTIG 20 MIN

Astma i Telemark. Spørreskjema for Telemarks befolking. Ikke til utfylling DITT SVAR TELLER! ENKELT VIKTIG 20 MIN Astma i Telemark Spørreskjema for Telemarks befolking DITT SVAR TELLER! ENKELT VIKTIG 20 MIN 1 Vi henvender oss til deg for å spørre om du vil delta i et forskningsprosjekt som har som mål å finne ut hvilke

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK midt. 24. mai 2013 09:00 Ukjent adresse. Navn Stilling Medlem/Vara. Per Holger Broch Helsemyndighet Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK midt. 24. mai 2013 09:00 Ukjent adresse. Navn Stilling Medlem/Vara. Per Holger Broch Helsemyndighet Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK midt 24. mai 2013 09:00 Ukjent adresse Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Per Holger Broch Helsemyndighet Komitémedlem Sven Erik Gisvold Leder medisin Komitémedlem

Detaljer

fellesskapsressurs og personlig informasjon

fellesskapsressurs og personlig informasjon Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref. Vår ref. 2010/83 Dato: 20.12.2010 Nordmenns arvestoff fellesskapsressurs og personlig informasjon Bioteknologinemnda anbefaler i denne

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 18. oktober 2012 0900-1600 Blindern. Navn Stilling Medlem/Vara Anne-Kristine Schanke Helsemyndighet Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 18. oktober 2012 0900-1600 Blindern. Navn Stilling Medlem/Vara Anne-Kristine Schanke Helsemyndighet Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 18. oktober 2012 0900-1600 Blindern Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Anne-Kristine Schanke Helsemyndighet Komitémedlem Hanne Sofie Logstein Jus personvern

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 20. august 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 20. august 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 20. august 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK nord. 06. desember 2012 09:30 - Universitetet i Tromsø, MH-bygget

REFERAT. Komitémøte REK nord. 06. desember 2012 09:30 - Universitetet i Tromsø, MH-bygget REFERAT Komitémøte REK nord 06. desember 2012 09:30 - Universitetet i Tromsø, MH-bygget Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Tove Klæboe Nilsen Helsemyndighet Komitémedlem Markus Hoel Lie

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK vest. 27. mars 2014 09:30-15:30 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK vest. 27. mars 2014 09:30-15:30 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK vest 27. mars 2014 09:30-15:30 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Vigdis Songe-Møller Etikk Komitémedlem Helge Bryne Helsemyndighet

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 02. april 2014 0900 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Jon Anders Lindstrøm Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 02. april 2014 0900 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Jon Anders Lindstrøm Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst D 02. april 2014 0900 Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Jon Anders Lindstrøm Etikk Komitémedlem Torgeir Sørensen Helsemyndighet Komitémedlem Finn

Detaljer