Forespørsel om deltakelse i legemiddelutprøving

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forespørsel om deltakelse i legemiddelutprøving"

Transkript

1 Forespørsel om deltakelse i legemiddelutprøving Metforminbehandling av gravide PCOS kvinner og for tidlig fødsel Hensikt Dette er en forespørsel til deg om å delta i et forskningsprosjekt som innebærer utprøving av legemiddelet metformin. Hensikten med studien er å undersøke om metformin kan forbygge sene aborter og for tidlige fødsler hos gravide kvinner med polycystisk ovarialsyndrom (PCOS). Vi ønsker også å finne ut mest mulig om svangerskapsforløp og svangerskapskomplikasjoner hos PCOS kvinner, samt følge opp barna som er født av kvinner som inngikk i studien. Forskningsprosjektet utgår fra Det medisinske fakultet ved Norges tekniske-naturvitenskapelige universitet. Hvem kan delta i studien? Kvinner som har fått diagnosen PCOS og er: Mellom 18 og 45 år Gravide med et foster Tidlig i graviditeten (før svangerskapsuke 13) Hva innebærer studien? Deltagelse i studien innebærer at: Du får skriftig og muntlig kost- og livsstilsveiledning Som deltaker vil du bli randomisert (delt inn i gruppe etter lodd trekningsprinsippet) til enten metformin eller narremedisin. Verken du, din lege /jordmor eller vi vil vite om du får metformin eller narre -medisin. Tablettene er helt identiske. Du kan altså ikke ønske deg det ene eller det andre. Dette avgjøres ved loddtrekningsprinsipp. Verken du eller helsepersonell som utfører studien vil vite hva du får, før studien er avsluttet og alle data er samlet inn. Du følger vanlige helsekontroller som anbefalt for gravide kvinner i Norge. På fem av disse kontrollene møter du opp på svangerskapspoliklinikken etter avtale Du tillater ultralydundersøkelse ved inklusjon, uke 19 og uke 24. Da gjøres måling av blodstrøm til livmoren. Vi ønsker også å måle lengden av livmorhalsen med ultralyd ved inklusjon, uke 19, uke 24 og uke 32. Det blir gjennomført sukkerbelastning ved inklusjon, uke 19, uke 24 og 32. Dette for å avdekke mulig svangerskapsdiabetes. Blodprøver ved inklusjon, uke 19, 24, 32 og 36. Vi ønsker å gjøre analyser som er relevante for ulike tilstander og sykdommer under graviditet. Vi ønsker også å ta små vevsprøver fra morkake og blod fra navlesnor etter at barnet er født og er avnavlet. Mulige fordeler, ulemper og alvorlige bivirkninger Mulige fordeler ved å delta i studien er at deltakerne får en mer omfattende, strukturert oppfølgning spesielt tilrettelagt for kvinner med PCOS, sammenlignet med det som ellers tilbys. De leger og jordmødre som er tilknyttet studien er interesserte i PCOS og har inngående kunnskaper om PCOS. Mulige ulemper er at deltagelsen vil legge beslag på mer av din tid. Du skal møte fastende ved fire anledninger og stikket ved blodprøvetakingen kan oppleves ubehagelig av noen. Ved normal lever- og nyrefunksjon (dette er en forutsetning for å delta) medfører metformin ingen reell fare for alvorlige bivirkninger. Ufarlige, vanligvis forbigående bivirkninger som en del opplever er kvalme, løs avføring, mageknip og metallsmak i munnen. Ved langsom opptrapping av metformin Side 1 av 6

2 og inntak sammen med mat reduseres disse bivirkningene. Det er ingen kjente, mistenkte eller rapporterte bivirkninger av metformin som kan skade mor eller barn. Hva skjer med prøvene og informasjonen om deg? Prøvene tatt av deg og informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med studien. Alle opplysningene og prøvene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre opplysninger som kan identifisere deg. En kode knytter deg til dine opplysninger og prøver gjennom en navneliste. Listen som kan koble ditt navn til koden vil kun bli oppbevart på Enhet for anvendt klinisk forskning, Det medisinske fakultet, NTNU og bare personell med ansvar for studien har tilgang til denne. Prøver og opplysninger skal oppbevares i 18 år etter at studien er avsluttet og vi planlegger å følge opp barna som blir født i denne studien. Det er et generelt ønske at studier som innbærer medikamenteksponering i graviditet følger opp avkommet for sikkert å utelukke mulige langsiktige virkninger. Bare slik kan man fremskaffe sikre data om bruken av medikamenter under svangerskap. Sletting av opplysninger innhentet i studien vil skje i Det vil ikke være mulig å identifisere deg i resultatene av studien når disse publiseres. Frivillig deltakelse Det er frivillig å delta i studien. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke deg fra studien uten at det får konsekvenser for din videre behandling. Hvis du trekker deg fra studien vil du i resten av graviditeten bli fulgt opp av lege/jordmor etter de rutiner som følges i din hjemkommune. Du undertegner samtykkeerklæringen dersom du ønsker å delta. Har du spørsmål til studien, ta kontakt med prosjektleder, Eszter Vanky overlege dr.med eller Tone Shetelig Løvvik overlege Side 2 av 6

3 Utdypende forklaring om hva studien innebærer Forutsetningen for deltakelsen er at du har fått diagnosen PCOS, at du er gravid i første trimester og at det kun er et foster. hvis du bruker metformin må det stoppes minst 7 dager før du går inn i studien. du tar studiemedikasjonen etter beste evne. Metformin 500 mg eller tilsvarende placebo (narre medisin); 2 tabletter 2 ganger daglig. du tar Folsyre 0,4 mg 2 tabletter daglig og 1 Vitaplex Multivitamin tablett daglig. Folsyre og vitamin tablett kjøper du selv. om det skulle oppstå komplikasjoner under graviditeten vil du få utredning, behandling og oppfølgning etter vedtatte retningslinjer i Norge. når du deltar i PregMet 2 studien, kan du ikke samtidig delta i andre kliniske studier. bruk av andre legemidler skjer på klinisk indikasjon med de generelle forsiktighetsregler som gjelder for alle gravide kvinner. Du ikke bruker andre vitamin preparater, kosttilskudd eller naturmedisiner så lenge du deltar i studien. Bakgrunn Fra norske og internasjonale studier vet vi at PCOS kvinner har vanskeligere for å bli gravide og har økt forekomst av forskjellige svangerskapskomplikasjoner. Mange tidligere studier av gravide PCOS kvinner har svakheter som gjør at man vanskelig kan trekke sikre konklusjoner. Vi gjennomførte en studie ved 10 norske sykehus fra gravide PCOS kvinner deltok. Halvparten av deltakerne fikk metformin og halvparten fikk narremedisin, såkalt placebomedisin. Vi fant at: Metformin ble godt tolerert under graviditeten. Forekomsten av svangerskapsdiabetes var høy blant deltakerne, omlag 25%. Det var ikke holdepunkt for uheldige virkninger av metformin verken på mor eller foster. I metformingruppen var det tendenser til færre senaborter og for tidlige fødsler, men dette var kun en tendens. Dette kan skyldes at det var for få deltakere. Dette er lovende resultater. Men før man kan vurdere rutinemessig metforminbehandling eller anbefale forandrede rutiner i svangerskapsomsorgen av gravide PCOS kvinner må disse resultatene bekreftes i en større studie. Vi har beregnet at en slik studie må omfatte 1000 gravide PCOS kvinner. Metformin Metformin er en medisin som har vært brukt i Norge i mer enn 40 år mot diabetes type 2 (aldersdiabetes). Metformin gir ikke lav blodsukker slik som insulin kan gjøre. Metformin benyttes utenfor godkjent indikasjon i denne studien. Metformin kan hemme opptak av folsyre og vitamin B 12 fra tarmen. Tilskudd av disse vitaminene bør derfor brukes under studien. Analyser Vi ønsker å gjøre hormonanalyser og analyser av inflammasjonsmarkører som har relevans for svangerskapsutfall og komplikasjoner. Vi ønsker å gjøre genetiske analyser av blodprøver og morkake for å: Undersøke om metformins effekt er avhengig av noen normalt forekommende genkombinasjoner. Undersøke om noen gener, genuttrykk eller genkombinasjoner gir økt forekomst av svangerskapskomplikasjoner Side 3 av 6

4 Evt. genetiske analyser vil ikke inngå /bli del av en sentral DNA bank. Blodprøver, prøver fra morkake og navlesnor kan komme å bli sendt utenlands for analyse, til våre samarbeidspartnere. Dette vil skje i avidentifisert form, dvs. uten navn, personnummer eller andre personidentifiserbare data. Oppfølgning PregMet 2 studien avsluttes for din del 8 uker etter fødselen. Gitt at vi får finansiering ønsker vi å ha mulighet å ta kontakt med deg ca. 1 år etter fødselen for å be deg fylle ut et spørreskjema om din helse og om erfaringene du har hatt med amming. noen år senere for å spørre om ditt barn kan delta i en oppfølgningsstudie. Personvern, biobank, økonomi og forsikring Personvern Opplysninger som registreres om deg er: Tidligere helseopplysninger som du selv gir oss Opplysninger om din aktuelle graviditet, fødsel og barseltid Resultater av blodprøveanalyser som tas under graviditeten Opplysninger om barnet under og etter fødsel Opplysninger vi får av deg når du fyller ut spørreskjema Opplysningene legges inn i en database ved Enhet for anvendt klinisk forskning, NTNU i avidentifisert form, dvs. ikke med ditt navn eller fødselsnummer men kun med ditt deltagernummer. Alt personell som er involvert i oppfølgning og behandling av pasienter i dette prosjektet, samt de som registrerer og bearbeider data har taushetsplikt. Vi ønsker også å ha mulighet til å koble innsamlet data til fødselsregister og å innhente opplysninger fra fastlege og evt. annet behandlingssted. Prosjektet er vurdert og godkjent av Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Midt-Norge og Statens legemiddelverk. Når prosjektet er avsluttet vil resultatene bli publisert i et engelskspråklig internasjonalt medisinsk tidsskrift. Representanter fra sponsor, Statens legemiddelverk og kontrollmyndigheter i inn- og utland kan få utlevert studieopplysninger og gis innsyn i relevante deler av din journal. Formålet er å kontrollere at studieopplysningene stemmer overens med tilsvarende opplysninger i din journal. Alle som får innsyn i informasjon om deg har taushetsplikt. Forskningsbiobank Prøvene som blir tatt og informasjonen utledet av dette materialet vil bli lagret i en forskningsbiobank. Prøver og resultater blir lagret i forskningsbiobanken som Eszter Vanky er ansvarlig for. De oppbevares til 2032 før de blir destruert og slettet. Utlevering av materiale og opplysninger til andre Hvis du sier ja til å delta i studien, gir du også ditt samtykke til at avidentifiserte prøver og avidentifiserte opplysninger utleveres til våre samarbeidspartnere i forskning. Innsynsrett og oppbevaring av materiale Hvis du sier ja til å delta i studien, har du rett til å få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg. Du har videre rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene vi har registrert. Dersom du Side 4 av 6

5 trekker deg fra studien, vil det ikke samles inn flere opplysninger eller mer materiale. Opplysninger som allerede er innsamlet fra deg vil ikke bli slettet. Finansiering Studien og biobanken er finansiert av forskningsmidler fra Norsk forskningsråd, Samarbeidsorganet og evt. utlyste forskningsmidler vi får fra legemiddelfirmaer. Sponsor (ansvarlig myndighet for studien) er Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU. Forsikring Du er forsikret i henhold til Lov om produktansvar i Legemiddelforsikringen. Informasjon om utfallet av studien Når hele prosjektet er avsluttet og alle data er samlet inn, vil du gjennom din lege få vite om du har fått metformin eller placebo. Du vil også få skriftlig informasjon om hovedresultatene i studien. Samtykke for deltakelse i studien Jeg er villig til å delta i PregMet 2 studien Sted: Dato: / - 20 (Signatur av prosjektdeltaker) Prosjektdeltagers navn (BLOKKBOKSTAVER): Jeg gir tillatelse til å bli kontaktet etter at PregMet 2 studien er avsluttet. Sted: Dato: / - 20 (Signatur av prosjektdeltaker) Bekreftelse på at informasjon er gitt deltakeren i studien Jeg bekrefter å ha gitt pasienten informasjon om PregMet 2 studien Sted: Dato: / - 20 (Signatur og rolle i studien Side 5 av 6

6 Side 6 av 6

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet [Sett inn korttittel på studien Hoveddel - sett inn dato] Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet [Fjern den merkede teksten og hakeparentesen og sett inn din egen tekst: Bruk minimum 12 pkt.

Detaljer

Kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalomyopati (CFS/ME) hos ungdommer: Behandling og basale sykdomsmekanismer

Kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalomyopati (CFS/ME) hos ungdommer: Behandling og basale sykdomsmekanismer 1 FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I FORSKNINGSPROSJEKT Kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalomyopati (CFS/ME) hos ungdommer: Behandling og basale sykdomsmekanismer Informasjon til pasienter over 16 år

Detaljer

Omega-3 inntak og helseeffekter

Omega-3 inntak og helseeffekter Omega-3 inntak og helseeffekter Hoveddel 3/1-12. Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Omega-3 inntak og helseeffekter Bakgrunn og hensikt Dette er et spørsmål til deg som er over 18 år om å

Detaljer

Kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalomyopati (CFS/ME) hos ungdommer: Behandling og basale sykdomsmekanismer

Kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalomyopati (CFS/ME) hos ungdommer: Behandling og basale sykdomsmekanismer 1 FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I FORSKNINGSPROSJEKT Kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalomyopati (CFS/ME) hos ungdommer: Behandling og basale sykdomsmekanismer Informasjon til pasienter under 16 år

Detaljer

Kronisk utmattelse etter akutt Epstein Barr-virusinfeksjon hos ungdom

Kronisk utmattelse etter akutt Epstein Barr-virusinfeksjon hos ungdom FORESPØRSEL OM Å VÆRE MED I FORSKNINGSPROSJEKT Kronisk utmattelse etter akutt Epstein Barr-virusinfeksjon hos ungdom Informasjon til pasienter over 16 år og foreldre/foresatte Bakgrunn og hensikt Dette

Detaljer

Kjære tidligere pasient ved Radiumhospitalet.

Kjære tidligere pasient ved Radiumhospitalet. Til pasienter vi ikke har blodprøve for Postadr: Tumorbiologisk avd, Radiumhospitalet, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo Telefon: +47 2278 1779 Telefax: +47-2278 1795 E-post: ola.myklebost@kreftforskning.no

Detaljer

Til foreldre: Forespørsel om å la barnet ditt delta i 4XL-studien

Til foreldre: Forespørsel om å la barnet ditt delta i 4XL-studien 4XL-studien Hoveddel 21.03.12 Til foreldre: Forespørsel om å la barnet ditt delta i 4XL-studien Bakgrunn og hensikt Barnet ditt har sykelig fedme og er henvist til, eller allerede pasient ved Senter for

Detaljer

Til pasienter som skal gjennomgå transplantasjon med nyre fra avdød giver.

Til pasienter som skal gjennomgå transplantasjon med nyre fra avdød giver. VEDLEGG 7 Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Til pasienter som skal gjennomgå transplantasjon med nyre fra avdød giver. Studiens navn: Organdonasjon med bruk av Ekstra Corporal Membran Oksygenator

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK nord. 22. mars 2012 09.30 Rom L6.201 MH Bygget. Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK nord. 22. mars 2012 09.30 Rom L6.201 MH Bygget. Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK nord 22. mars 2012 09.30 Rom L6.201 MH Bygget Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem Tove Klæboe Nilsen Helsemyndighet Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 02. april 2014 0900 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Jon Anders Lindstrøm Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 02. april 2014 0900 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Jon Anders Lindstrøm Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst D 02. april 2014 0900 Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Jon Anders Lindstrøm Etikk Komitémedlem Torgeir Sørensen Helsemyndighet Komitémedlem Finn

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK vest. 27. mars 2014 09:30-15:30 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK vest. 27. mars 2014 09:30-15:30 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK vest 27. mars 2014 09:30-15:30 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Vigdis Songe-Møller Etikk Komitémedlem Helge Bryne Helsemyndighet

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK vest. 19. september 2013 9:00-16:00 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK vest. 19. september 2013 9:00-16:00 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK vest 19. september 2013 9:00-16:00 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Vigdis Songe-Møller Etikk Komitémedlem Helge Bryne Helsemyndighet

Detaljer

Er du gravid? informasjon om svangerskapsomsorgen

Er du gravid? informasjon om svangerskapsomsorgen Er du gravid? informasjon om svangerskapsomsorgen Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet 2005. Opptrykk Helsedirektoratet 2011. Brosjyren bestilles fra Trykksakekspedisjonen Helsedirektoratet Pb 7000.

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 01. desember 2011 09.00 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Gry Oftedal Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 01. desember 2011 09.00 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Gry Oftedal Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 01. desember 2011 09.00 Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Terese Smith

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK nord. 22. august 2013 09.30- Universitetet i Tromsø, MH-bygget. Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK nord. 22. august 2013 09.30- Universitetet i Tromsø, MH-bygget. Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK nord 22. august 2013 09.30- Universitetet i Tromsø, MH-bygget Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem Tove Klæboe Nilsen Helsemyndighet

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 28. november 2012 10-1630 Møterom (kantine), Nydalen 37B

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 28. november 2012 10-1630 Møterom (kantine), Nydalen 37B REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 28. november 2012 10-1630 Møterom (kantine), Nydalen 37B Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem Berit Herlofsen Helsemyndighet

Detaljer

Astma i Telemark. Spørreskjema for Telemarks befolking. Ikke til utfylling DITT SVAR TELLER! ENKELT VIKTIG 20 MIN

Astma i Telemark. Spørreskjema for Telemarks befolking. Ikke til utfylling DITT SVAR TELLER! ENKELT VIKTIG 20 MIN Astma i Telemark Spørreskjema for Telemarks befolking DITT SVAR TELLER! ENKELT VIKTIG 20 MIN 1 Vi henvender oss til deg for å spørre om du vil delta i et forskningsprosjekt som har som mål å finne ut hvilke

Detaljer

Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1)

Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1) Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1) Vaksinasjon er det mest effektive tiltaket for å beskytte seg mot pandemisk influensa (svineinfluensa). For de fleste vil influensaen være mild,

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 09. februar 2012 9 Gullhaug torg. Navn Stilling Medlem/Vara Hanne Sofie Logstein Jus personvern Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 09. februar 2012 9 Gullhaug torg. Navn Stilling Medlem/Vara Hanne Sofie Logstein Jus personvern Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 09. februar 2012 9 Gullhaug torg Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Hanne Sofie Logstein Jus personvern Komitémedlem Erik Ringnes Lekrepresentasjon Komitémedlem

Detaljer

RAPPORT ÅPENT MØTE 18. DESEMBER 2003 B I O T E K N O L O G I N E M N D A. Åpent møte om. Biobanker BIOTEKNOLOGINEMNDA

RAPPORT ÅPENT MØTE 18. DESEMBER 2003 B I O T E K N O L O G I N E M N D A. Åpent møte om. Biobanker BIOTEKNOLOGINEMNDA RAPPORT ÅPENT MØTE 18. DESEMBER 2003 B I O T E K N O L O G I N E M N D A Åpent møte om BIOTEKNOLOGINEMNDA Biobanker Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda

Detaljer

Om hivinfeksjon Bestilling:

Om hivinfeksjon Bestilling: Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon - informasjon og hjelp til å orientere seg for deg som har fått en positiv hivtest Dette er en revidert versjon av Om hivinfeksjon. Den opprinnelige versjonen er skrevet

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 30. november 2011 10:00-16:00 Møterom i REKs lokaler i Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 30. november 2011 10:00-16:00 Møterom i REKs lokaler i Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 30. november 2011 10:00-16:00 Møterom i REKs lokaler i Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Grete Dyb Nestleder medisin Komitémedlem Forfall: Navn

Detaljer

Informasjon om legemiddelbruk

Informasjon om legemiddelbruk Informasjon om legemiddelbruk Bruk av legemidler Det er viktig at du følger behandlingsopplegget slik det er avtalt med legen. For at behandlingen skal lykkes er det viktig at du bruker legemidlene dine

Detaljer

Vurdering av prediktive genetisk undersøkelser av barn for diabetes i forbindelse med Folkehelseinstituttets MIDIA-prosjekt

Vurdering av prediktive genetisk undersøkelser av barn for diabetes i forbindelse med Folkehelseinstituttets MIDIA-prosjekt Den norske legeforenings råd for legeetikk Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Sosial- og helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo Vår ref: 647 05/02-005 Deres ref: SHdir: 07/2904- Dato: 13.09.2007

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK vest. 10. januar 2013 9:30-16:30 Labbygg Haukeland universitetssykehus. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK vest. 10. januar 2013 9:30-16:30 Labbygg Haukeland universitetssykehus. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK vest 10. januar 2013 9:30-16:30 Labbygg Haukeland universitetssykehus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Vigdis Songe-Møller Etikk Komitémedlem Helge Bryne Helsemyndighet

Detaljer

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer

Redegjørelse for vaksinesaker

Redegjørelse for vaksinesaker Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo Deres ref: 200684335/-HEJ Vår ref: 06/1722 Dato: 3. november 2006 Redegjørelse for vaksinesaker Det vises til Helse- og omsorgsdepartementets

Detaljer

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning Åpent møte 24. januar 2008 R A P P O R T Åpent møte om gentesting i forskning Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Grethe S. Foss Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 10.08.2011 www.bion.no ISBN

Detaljer

Avslag på søknad om konsesjon til å behandle personopplysninger - Forskning - Barn med påførte dødelige skader - hva gjør helsevesenet og rettsvesenet

Avslag på søknad om konsesjon til å behandle personopplysninger - Forskning - Barn med påførte dødelige skader - hva gjør helsevesenet og rettsvesenet Advokatfirmaet Hjort DA Postboks 471 Sentrum 0105 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato M 38835.1 11/00047-2 /ID. mars 2011 Avslag på søknad om konsesjon til å behandle personopplysninger

Detaljer

Svineinfluensa. Vaksine. En informasjon

Svineinfluensa. Vaksine. En informasjon Svineinfluensa Og Vaksine En informasjon Informasjon om svineinfluensa vaksinen: Oppdatert søndag 25/10-09 Vaksinasjon er den beste beskyttelsen mot pandemisk influensa. Det viktigste formålet med vaksineringen

Detaljer