STATNETT SF Conditions of Contract for delivery and installation of electrical and mechanical equipment

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATNETT SF Conditions of Contract for delivery and installation of electrical and mechanical equipment"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse: Table of contents: ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 Definisjoner 2 Kontraktsdokumenter og tolkningsregler 3 Partenes representanter UTFØRELSE OG FREMDRIFT 4 Generelle plikter 5 Kvalitetssikring 6 Krav til dokumentasjon 7 Reservedeler 8 Personell 9 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og forhold til ytre miljø 10 Samarbeid mellom leverandører 11 Underleveranser 12 Fremdrift ENDRINGER, INNSTILLING OG AVBESTILLING 13 Endringer 14 Statnetts rett til avbestilling 15 Statnetts rett til midlertidig å innstille arbeidet FORSENDELSE OG MONTERING 16 Forsendelse og montering PRØVING PÅ ANLEGGET, IDRIFTSETTING OG OVERTAGELSE 17 Prøving på anlegget / idriftsetting 18 Prøvedrift 19 Overtagelse FAKTURERING, BETALING OG SIKKERHETSSTILLELSE 20 Fakturering og betaling 21 Sikkerhetsstillelse 22 Eiendomsrett til Kontraktsgjenstanden KONTRAKTSBRUDD OG FORCE MAJEURE 23 Leverandørens forsinkelse 24 Leverandørens garantiansvar 25 Hevning på grunn av Leverandørens kontraktsbrudd 26 Force Majeure ANSVAR OG FORSIKRINGER 27 Erstatningsansvar utenfor kontraktsforholdet 28 Ansvarsbegrensning 29 Forsikringer ANDRE BESTEMMELSER 30 Rettigheter til informasjon, teknologi og oppfinnelser 31 Patenter 32 Hemmeligholdelse av informasjon 33 Anvendelig lov og tvister GENERAL PROVISIONS 1 Definitions 2 Contract documents and interpretation rules 3 The Parties representatives EXECUTION AND PROGRESS 4 General obligations 5 Quality assurance 6 Requirement as to documentation 7 Spare Parts 8 Personnel 9 Health, safety and environment (HSE) and the relationship to the natural environment 10 Cooperation between suppliers 11 Subsupply 12 Progress VARIATIONS, SUSPENSION AND CANCELLATION 13 Variations 14 Statnett s right to cancel 15 Statnett s right to temporarily suspend the work SHIPMENT AND INSTALLATION 16 Shipment and installation TESTING AT SITE, START-UP AND TAKEOVER 17 Testing at Site/start-up 18 Trial Operation 19 Takeover INVOICING, PAYMENT AND THE GRANTING OF SECURITY 20 Invoicing and payment 21 Security 22 Ownership of the Contract Object BREACH OF CONTRACT AND FORCE MAJEURE 23 Delay on the part of the Contractor 24 The Contractor s liability for defects 25 Cancellation due to the Contractor s breach of contract 26 Force Majeure LIABILITY AND INSURANCES 27 Liability in damages outside the contractual relationship 28 Limitation of liability 29 Insurances OTHER PROVISIONS 30 Rights to information, technology and inventions 31 Patents 32 Non-disclosure of information 33 Applicable law and disputes Rev. 1 02/09/2008 Page 1 of 24

2 ALMINNELIGE BESTEMMELSER GENERAL PROVISIONS 1. Definisjoner 1) Dag betyr løpende kalenderdag. 2) Endringsordre betyr skriftlig pålegg gitt i henhold til reglene i art. 13 på skjema fastsatt av Statnett. 3) Force Majeure betyr en hendelse utenfor en Parts kontroll som han ikke burde ha forutsett da kontrakten ble inngått og som han heller ikke med rimelighet kan forventes å overvinne eller avverge virkningene av. 4) Kontrakt har slik betydning som definert i art. 2. 5) Kontraktsgjenstanden betyr den gjenstand Leverandøren etter Kontrakten skal levere, dens enkelte deler, samt dokumentasjon, men omfatter ikke Statnetts Leveranser før disse er inkorporert. 6) Kontraktssum betyr det samlede beløp som skal betales til Leverandøren i henhold til Kontrakten slik dette beløp er øket eller redusert etter bestemmelsene i Kontrakten. 7) Leveransen betyr Kontraktsgjenstanden samt alle ytelser som Leverandøren skal utføre eller besørge i henhold til Kontrakten. 8) Leverandøren betyr kontraktspart som definert i Avtaledokumentet. 9) Leverandørens Representant betyr den person som i henhold til art. 3 er utpekt til å opptre på Leverandørens vegne. 10) Omtvistet Endringsordre har den betydning som angitt i art b). 11) Opprinnelig Kontraktssum betyr den sum angitt i Kontrakten ved signering av denne. 12) Overtagelsesprotokoll betyr det dokument som Partene skal opprette etter art. 19 når Kontraktsgjenstanden overtas. 13) Part betyr Leverandøren eller Statnett. 14) Prøvedrift betyr perioden fra Leverandøren melder at Leveransen er ferdig til prøvedrift i henhold til art. 17, frem til formell overtagelse har funnet sted. 15) Reklamasjonsfrist / Reklamasjonsperiode betyr den reklamasjonsfrist som er angitt i eller fastsatt i henhold til art ) Statnett betyr kontraktspart som definert i Avtaledokumentet. 17) Statnetts Leveranser betyr de leveranser som skal leveres av Statnett og som er spesifisert i Kontrakten. 1. Definitions 1) Day means continuous calendar day. 2) A Variation Order is a written order made in accordance with the rules stated in article 13 on a form determined by Statnett. 3) Force Majeure is an event outside a Party s control and which the Party ought not to have foreseen when the contract was entered into and which it cannot reasonably be expected to surmount or prevent the effects of. 4) Contract has the meaning as defined in article 2. 5) The Contract Object means the object that the Contractor is to deliver according to the Contract, including its individual parts and documentation, but does not include Statnett s Deliveries until these have been incorporated. 6) The Contract Price means the total amount that is to be paid to the Contractor in accordance with the Contract as this amount is increased or reduced pursuant to the provisions of the Contract. 7) The Work means the Contract Object and all the services that the Contractor is to carry out or ensure are carried out in accordance with the Contract. 8) The Contractor means a contracting party defined in the Special Contract Provisions. 9) The Contractor s Representative means the person who, in accordance with article 3, has been appointed to act on behalf of the Contractor. 10) A Disputed Variation Order means a Variation Order issued in accordance with article b). 11) The Original Contract Price means the price stated in the Contract when this is signed. 12) The Takeover Protocol means the document that the Parties are to create pursuant to article 19 when the Contract Object is taken over. 13) Party means the Contractor or Statnett. 14) Trial Operation Period means the period from when the Contractor gives notice that the Contract Object is ready for a Test Operation in accordance with article 17 until formal takeover has taken place. 15) The Defects Notification Period means the time allowed for complaints that is stated in, or determined in accordance with, article ) Statnett means the contracting party as defined in the Special Contract Provisions. Rev. 1 02/09/2008 Page 2 of 24

3 18) Statnetts Representant betyr den person som i henhold til art. 3 er utpekt til å opptre på Statnetts vegne. 19) Tredjemann betyr alle andre enn Leverandøren og Statnett. 20) Underleverandør betyr en Tredjemann som har inngått avtale med Leverandøren eller en underleverandør om levering av varer eller tjenester i forbindelse med Leveransen. 21) Underleveranser betyr den del av Leveransen som skal utføres av en Underleverandør og alle ytelser med tilknytning til dette. 17) Statnett s Deliveries mean the deliveries that are to be delivered by Statnett and which are specified in the Contract. 18) Statnett s Representative means the person who, in accordance with article 3, has been appointed to act on behalf of Statnett. 19) A Third Party means any party other than Contractor or Statnett. 20) A Subcontractor means a Third Party that has entered into a contract with the Contractor or a subcontractor regarding the delivery of goods or services in connection with the Work. 21) Subsupply mean that part of the Work that is to be carried out by a Subcontractor and all the services related to this. 2. Kontraktsdokumenter og tolkningsregler Kontrakten inneholder de dokumenter som er angitt i Avtaledokumentet. Inneholder Kontraktens dokumenter bestemmelser som strider mot hverandre, skal de gis prioritet i denne rekkefølge: a) Innkjøpsordre underskrevet av begge parter b) Avtaledokumentet c) Spesifikasjoner d) Tegninger e) Disse kontraktsbestemmelser f) Forespørselen med tilhørende tilbudsgrunnlag g) Leverandørens tilbud Dersom det i Leverandørens tilbud forekommer avvik fra bestemmelsene gitt i Statnetts forespørsel med tilhørende underlag, gjelder de avvikende bestemmelsene bare i den utstrekning de er gjentatt i eller vist til i dokumentene rangert ovenfor. 2. Contract documents and interpretation rules The Contract consists of the documents specified in the Special Contract Provisions. Should the Contract s documents contain provisions that conflict with each other, they are to be given priority according to the following order: a) The Purchase Order signed by both Parties. b) Special Contract Provisions. c) Technical Specifications d) Drawings. e) These Conditions of Contract f) Statnett s Inquiry. g) The Contractors Tender. If the Contractors Tender contains any deviations from provisions given in Statnett s Inquiry, such deviating provisions shall only apply to the extent these are repeated in, or referenced to, in the documents listed above. 3. Partenes representanter I forbindelse med Kontrakten skal hver av Partene oppnevne en representant med fullmakt til å opptre på vegne av Parten i alle saker som angår gjennomføringen av Kontrakten, samt utpeke dennes stedfortreder. Hver av Partene kan, med varsel til den annen Part, oppnevne en ny representant eller stedfortreder. 3. The Parties representatives In connection with the Contract, each of the Parties shall appoint a representative that has the authority to act on behalf of the Party in all matters relating to the execution of the Contract, and shall appoint this person s deputy. Either Party may, with notification to the other Party, appoint a new representative or deputy. UTFØRELSE OG FREMDRIFT EXECUTION AND PROGRESS 4. Generelle plikter 4.1 Leverandøren skal utføre sine plikter etter Kontrakten på en fagmessig og aktsom måte. Han skal herunder legge til rette for miljø- og sikkerhetsmessige forhold for å ivareta liv, helse, miljø og eiendom. 4.2 Leverandøren skal påse at Leveransen blir i samsvar med Kontrakten, og at materiell og utstyr skaffet til veie 4. General obligations 4.1 The Contractor shall carry out his obligations under the Contract in a professional and careful manner. In this, he shall place emphasis on measures to safeguard life, health, the environment and property. 4.2 The Contractor shall ensure that the Work are in accordance with the Contract, and that materials and Rev. 1 02/09/2008 Page 3 of 24

4 av Leverandøren for inkorporering i Kontraktsgjenstanden er nye og at prosjektering og annet arbeid utført av eller for Leverandøren er tilpasset det formål og den bruk Leveransen i henhold til Kontrakten er ment å skulle tjene. 4.3 Leverandøren og hans underleverandører skal holde seg informert om og overholde (i) gjeldende nasjonale lover og forskrifter, (ii) internasjonale konvensjoner vedrørende sosiale forhold, arbeidsforhold, barnearbeid og beskyttelse av miljø, samt (iii) andre krav og pålegg av betydning for Leveransen fastsatt av offentlige myndigheter. Hvis endring av slike lover og forskrifter, konvensjoner eller andre krav og pålegg gitt etter Kontraktens inngåelse nødvendiggjør endring av Leveransen som påvirker Leverandørens kostnader eller fremdrift, kan Leverandøren kreve justeringer av Kontraktssummen og/eller fremdriftsplanen som reflekterer slike virkninger. 4.4 Leverandøren skal i gjennomføringen av denne kontrakt oppfylle de krav som stilles i nasjonal arbeidsmiljølovgivning herunder krav til systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid. Ved anmoding skal Statnett bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet. Ved utførelse av arbeid i Norge skal leverandøren i tillegg oppfylle de krav som stilles i Norsk arbeidsmiljølovgivning herunder krav til systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Etter anmoding vil Statnett ha rett til å få fremlagt dokumentasjon fra leverandøren og hans underleverandører som viser til at denne/disse overholder norske forskrifter om allmenngjøring av tariffavtaler. 4.5 Statnett kan kreve at Leverandøren gir slik informasjon om utførelsen av arbeidet og om Leverandøren og dennes Underleverandører som Statnett er forpliktet til å gi myndighetene. Leverandøren skal gi Statnett adgang til å foreta inspeksjoner av Leveransen. 4.6 Leverandøren skal i rett tid innhente og opprettholde de godkjennelser og tillatelser som er nødvendige for utførelsen av Leveransen og som må eller kan innhentes i Leverandørens navn. 4.7 Statnett skal i rett tid innhente og opprettholde alle andre godkjennelser og tillatelser. Etter Statnetts anmodning skal Leverandøren hjelpe til med å innhente slike godkjennelser og tillatelser. 4.8 Leverandøren skal sørge for evt. godkjenninger av midlertidige installasjoner. Gjenpart av meldingene sendes Statnett. equipment procured by the Contractor to be incorporated in the Contract Object are new, and that the design work and other work carried out by or for the Contractor are to fit to the purpose and the use for which the Work is meant according to the Contract. 4.3 The Contractor and his Subcontractors shall keep themselves informed of and comply with: (i) its prevailing domestic laws and regulations, (ii) international conventions regarding social conditions, working conditions, child labour and protection of the environment, as well as (iii) requirements and instructions of significance to the Work imposed by public authorities. Should amendments to such laws and regulations, international conventions or requirements made after the entry into the Contract necessitate variations to the Work that affect the Contractor s costs or progress, the Contractor is entitled to demand adjustments to the Contract Price and/or progress schedule that reflect such effects. 4.4 The Contractor shall during the performance of this Contract fulfil the requirements set out in the domestic working environment legislation regarding requirements for systematic health, environment and safety work. On request, Statnett shall be given the right to examine and verify the Contractors system for safeguarding health, environment and safety. During execution of work in Norway, Contractor shall in addition fulfil the requirements set out in the Norwegian working environment legislation including requirements to systematic health, environment and safety work. Upon request Statnett shall be entitled to documentation submitted from Contractor and his Subcontractors that demonstrate that they comply with the Norwegian regulations for public tariff agreements. 4.5 Statnett is entitled to require the Contractor to submit such information about the execution of the work and about the Contractor and his Subcontractors as Statnett is obliged to submit to the authorities. The Contractor shall allow Statnett to carry out inspections of the Work. 4.6 The Contractor shall timely obtain and maintain the approvals and permits necessary for carrying out the Work that must or can be obtained in the Contractor s name. 4.7 Statnett shall timely obtain and maintain all other approvals and permits. If so requested by Statnett, the Contractor shall assist in obtaining such approvals and permits. 4.8 The Contractor shall ensure any approvals of temporary installations. A copy of the reports is to be sent to Statnett. 4.9 Any licences/concessions are to be obtained by Statnett. 4.9 Eventuelle konsesjoner besørges av Statnett. 5. Kvalitetssikring 5.1 Leverandøren skal ha iverksatt et tilstrekkelig dokumentert system for kvalitetssikring tilpasset leveransen og ihht ISO 9001 eller tilsvarende 5.2 Statnetts Representant og personer med bemyndigelse fra ham skal ha rett til å foreta kvalitetsrevisjon og verifikasjon av Leverandørens og Underleverandørers systemer og arbeidsrutiner for kvalitetssikring. 5. Quality assurance 5.1 The Contractor shall have implemented a sufficiently documented quality assurance system in accordance with ISO 9001 or an equivalent standard. 5.2 Statnett s Representative and persons authorised by this representative shall be entitled to carry out quality audits and verifications of the Contractors and Subcontractors quality assurance systems and work routines. Rev. 1 02/09/2008 Page 4 of 24

5 5.3 Leverandøren skal på Statnetts anmodning a) bistå med nødvendig assistanse til kvalitetsrevisjon og verifikasjon som nevnt i art. 5.2 b) fremlegge tegninger, materialsertifikater, beregninger, testrapporter, osv som har betydning for bedømmelsen av arbeidet 5.4 Statnett eller Statnetts Representant har rett til å foreta de inspeksjoner hos Leverandøren og dennes Underleverandører som anses nødvendig for å kontrollere at Leveransen utføres i henhold til Kontrakten. Leverandøren er forpliktet til å være Statnett behjelpelig ved slike inspeksjoner. Slike inspeksjoner skal være tidsfestet og omforent i en kvalitetsplan for Leveransen. Leverandøren skal med 14 Dagers varsel gi Statnett beskjed om når forestående kontraktshjemlede prøver skal avholdes. Statnett har likevel rett til å foreta inspeksjoner utenom kvalitetsplanen med 14 Dagers varsel til Leverandøren. Partene skal selv dekke sine kostnader. 5.5 Inspeksjoner fritar ikke Leverandøren for at Leveransen skal leveres i henhold til Kontrakten. Dersom det påvises avvik fra Kontrakten skal Leverandøren for egen regning gjøre nødvendige korreksjoner og legge til rette for ny inspeksjon inntil Leveransen er i henhold til Kontrakten. 5.6 Leverandøren skal søke etter mangler og uoverensstemmelser i Statnetts dokumentasjon eller i Kontrakten forøvrig. Dersom Leverandøren oppdager mangler og uoverensstemmelser i Statnetts dokumentasjon eller i Kontrakten, er det Leverandørens ansvar å sørge for varsling uten ugrunnet opphold, samt foreslå nødvendige korrektive tiltak. Statnett skal uten ugrunnet opphold ta stilling til Leverandørens forslag, og skal dessuten medvirke dersom de korrektive tiltak krever endring av Statnetts dokumentasjon. Reglene i art. 13 gjelder tilsvarende. 5.7 Statnett er ansvarlig for mangler og uoverensstemmelser i Statnetts dokumentasjon. Dog skal Leverandøren dekke alle kostnader påført Statnett som følge av at Leverandøren ikke har varslet Statnett i henhold til art. 5.6 om mangler og uoverensstemmelser som han har oppdaget. Det samme gjelder dersom slike mangler og uoverensstemmelser burde vært oppdaget gjennom Leverandørens kvalitetsstyringssystem eller ved undersøkelser som nevnt i art On Statnett s request, the Contractor shall a) provide the necessary assistance in quality audits and verifications as stated in article 5.2. b) submit drawings, material certificates, calculations, test reports, etc, that are of importance for assessing the work. 5.4 Statnett or Statnett s Representative is entitled to carry out the inspections at the Contractor s and the Contractor s Subcontractor s premises regarded as necessary for ensuring that the Work is being carried out in accordance with the Contract. The Contractor is obliged to assist Statnett in such inspections. Such inspections are to be scheduled for and agreed upon in a quality plan for the Work. The Contractor shall give Statnett 14 Days notice of when contractually agreed tests are to be carried out. However, Statnett is entitled to conduct inspections in addition to those stated in the quality plan by giving 14 Days notice to the Contractor. Each Party shall cover its own costs. 5.5 Inspections do not exempt the Contractor from its obligation to ensure that the Work is delivered in accordance with the Contract. Should any deviations from the Contract be proven, the Contractor shall, at its own expense, make the necessary adjustments and make arrangements for new inspections until the Work is in accordance with the Contract. 5.6 The Contractor shall search for defects, discrepancies and inconsistencies in Statnett s documentation or elsewhere in the Contract. Should the Contractor discover defects or discrepancies in Statnett sdocumentation or in the Contract, it is the Contractor s responsibility to ensure notification without undue delay, and to propose the necessary corrective measures. Statnett shall, without undue delay, decide on the Contractor s proposals and also assist if the corrective measures require a variation to be made to Statnett s documentation. The rules stated in article 13 shall apply correspondingly. 5.7 Statnett is responsible for defects and discrepancies in Statnett s documentation. However, the Contractor is to cover all the direct extra costs Statnett incurs as a result of the Contractor not notifying Statnett in accordance with art. 5.6 of defects and discrepancies that the Contractor has discovered. The same applies if such defects and discrepancies ought to have been discovered by the Contractors quality management system or by such inspections as are stated in art Krav til dokumentasjon 6.1 Leverandøren forplikter seg til å samarbeide og avgi nødvendig dokumentasjon innen gitte tidsfrister. Leverandøren skal, innen 4 uker etter Kontraktens underskrift hvis ikke annet er avtalt, utarbeide og oversende til Statnett en detaljert dokumentplan som viser hvilke beregninger, tegninger, testprosedyrer, montasjeanvisninger, idriftsettelsesdokumentasjon samt drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon som skal leveres. 6.2 Statnett skal utarbeide nødvendige dokumenter som Leverandøren trenger som underlag for å gjennomføre 6. Requirement as to documentation 6.1 The Contractor is committed to co-operate and submit any documentation required within the given deadlines The Contractor shall, within 4 weeks Contract being signed unless otherwise agreed, prepare and send to Statnett a detailed document plan showing the calculations, drawings, test procedures, assembly instructions, start-up documentation and operating and maintenance documentation that are to be delivered. 6.2 Statnett shall prepare the necessary documents that the Contractor needs as a basis for carrying out the Work in Rev. 1 02/09/2008 Page 5 of 24

6 Leveransen i henhold til Kontrakten. Statnett skal oversende slik dokumentasjon til Leverandøren innen rimelig tid. Dokumentene forblir Statnetts eiendom, og kan kun benyttes av Leverandøren i forbindelse med gjennomføringen av Leveransen. 6.3 Statnett kan kreve utlevert de av Leverandørens dokumenter som er nødvendige for kontroll av utførelsen. De av Statnett utvalgte dokumenter skal oversendes Statnett i god tid før det er aktuelt å bruke dem i forbindelse med produksjon, ut fra at Statnett skal ha 15 Dager til gjennomsyn hvis ikke annet er avtalt, samt at dokumenter som kreves endret skal til nytt gjennomsyn. Dersom Statnett krever endringer, skal Statnett påpeke hva som skal til for å tilfredsstille Kontraktens krav. Statnett kan også kreve utlevert de leverandørdokumenter som Statnett av andre grunner har behov for, ref art siste avsnitt. Leverandøren skal oversende til Statnett prøveprotokoller og øvrig avtalt dokumentasjon i henhold til Kontraktens fremdriftsplan. 6.4 Statnetts kommentar til og godkjennelse av tegninger, beregninger og/eller andre oppgaver og dokumentasjon som Leverandøren gir i forbindelse med Leveransen, fritar ikke Leverandøren for det fulle ansvar for at Leveransen blir utført i samsvar med Kontrakten. 6.5 Dokumentasjonen fra leverandøren skal utformes slik at det gis klare forutsetninger for drift og vedlikehold, samt mulighet til å bygge opp eget reservedelslager. Produsentens egne artikkelnumre må oppgis for alle aktuelle reservedeler. Etter justering og prøving på stasjon skal det foreligge signert og datert prøveprotokoll. Dersom det foretas endringer i forbindelse med montasje og idriftsettelse som krever korrigering av dokumentasjonen, skal dette leveres i korrigert stand som en del av sluttdokumentasjon. Anvisninger for transport og lagring, samt beskrivelser og instrukser som er nødvendige for montasje og idriftsettelse skal leveres en måned før varens ankomst til leveringsstedet. Anvisning for nødvendige løfteanordninger og for hvordan løfting skal foregå skal overleveres Statnett ved varens ankomst til leveringsstedet. 6.6 I god tid før Kontraktsgjenstanden er klar for prøver og idriftsettelse, skal Leverandøren levere ett sett av dokumentasjon tilstrekkelig for å utføre prøver og kontroller. Dersom ikke annet avtales, skal Leverandøren innen 2 måneder etter overtakelse overlevere 4 sett av følgende sluttdokumentasjon: Komplett sett tegninger for drift og vedlikehold i henhold til dokumentliste i denne Kontrakten. Prøveprotokoller og sertifikater. Utstyrsliste inkl. tekniske data. Drift- og vedlikeholdsdokumentasjon. All dokumentasjon vedrørende montasje, drift og vedlikehold skal leveres på norsk. Dersom disse er accordance with the Contract. Statnett shall send such documentation to the Contractor within reasonable time. These documents remain the property of Statnett and can only be used by the Contractor in connection with the execution of the Work. 6.3 Statnett is entitled to require those of the Contractor s documents that are necessary for checking the execution of the Work to be handed over. The documents selected by Statnett are to be sent to Statnett in due time before it is relevant to use these in connection with the production work, based on the fact that Statnett is to have 15 Days to review them, unless otherwise agreed, and that documents that are required to be amended are to be reviewed once again. Should Statnett require amendments to be made, Statnett is to point out what is necessary in order to meet the Contract s requirements. Statnett is also entitled to demand the handover of the Contractor s documents that Statnett requires for other reasons, ref art last paragraph. The Contractor shall send test logs and other agreed documentation to Statnett in accordance with the Contract s progress schedule. 6.4 Statnett s approval of drawings, calculations and/or other statements and documentation that the Contractor submits in connection with the Work does not exempt the Contractor from being fully liable for the Work being carried out in accordance with the Contract. 6.5 The documentation from the Contractor shall be compiled so as to provide a clear basis for operation and maintenance, as well as give opportunity for building up a stock of spare parts. The manufacturer's own item numbers must be specified for all relevant spare parts. A signed and dated test protocol shall be submitted after adjustment and testing at the installation site. If modifications are carried out in connection with the installation and start-up, and these modifications call for revision of the documentation, revised documentation must be submitted as part of the final documentation. Instructions for transportation and storage, as well as descriptions and instructions required for installation and start-up shall be submitted one month before the equipment is due to arrive at the installation site. Instructions for any necessary lifting arrangements and lifting procedures shall be handed over to Statnett upon the equipment's arrival at the installation site. 6.6 The Contractor shall, in due time before the Contract Object is ready for tests and start-up, deliver one set of documentation that is sufficient for carrying out tests and inspections. Unless otherwise agreed, the Contractor shall, within 2 months after takeover, hand over four sets of the following final documentation: A complete set of operations and maintenance drawings in accordance with this Contract s list of documents. Test protocols and certificates. A list of equipment, including technical data. Operating and maintenance documentation in Norwegian. Rev. 1 02/09/2008 Page 6 of 24

7 oversatt fra et fremmed språk, skal det sammen med hvert sett beskrivelser også vedlegges et komplett sett på originalspråket. Tekniske rapporter kan leveres på engelsk. Dokumentene skal også leveres Statnett på et elektronisk format som på forhånd er akseptert av Statnett. All documentation regarding installation, operation and maintenance shall be delivered in the Norwegian language. If documentation has been translated from a foreign language, a complete set in the original language shall be included with each Norwegian set of documents. Technical reports may be furnished in English. The documents shall also be handed over to Statnett in an electronic format that has been agreed to by Statnett in advance. 7. Reservedeler Leverandøren forplikter seg til i rimelig utstrekning å holde lager av reservedeler eller kunne levere disse på kort varsel i et omfang og i løpet av et tidsrom som avtales mellom Partene. Der intet er avtalt skal dette gjelde i kontraktsgjenstandens forventede levetid, minimum 15 år. 7. Spare Parts The Contractor is committed, to a reasonable extent, to maintain a stock of spare parts or to be able to deliver these at short notice to an extent and for a period agreed upon between the Parties. Should nothing have been agreed, this requirement shall apply for the entire expected lifetime of the Contract Object, minimum 15 years. 8. Personell Leverandøren skal sørge for at kun tilstrekkelig kvalifisert personell benyttes, og skal, på Statnetts anmodning, overlevere detaljert informasjon over personellets kvalifikasjoner. Statnett forbeholder seg retten til å godkjenne alt personell som skal utføre arbeid i forbindelse med Kontrakten. Godkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn. Tilsvarende gjelder når godkjent personell erstattes med nytt. Statnett kan også, dersom det foreligger saklig grunn, nekte tidligere godkjent personell å utføre arbeid i forbindelse med Kontrakten. Leverandøren skal på egen bekostning sørge for utskifting av personell som opptrer klanderverdig eller viser seg uegnet til å utføre sine arbeidsoppgaver. 8. Personnel The Contractor shall ensure that only qualified personnel are used, and shall, at Statnett s request, hand over detailed information on the personnel s qualifications. Statnett retains the right to approve all the personnel who are to carry out work relating to the Contract. Approval cannot be denied without reasonable grounds. The same applies when approved personnel are replaced by new personnel. Statnett may also, provided there are reasonable grounds, refuse to allow previously approved personnel to carry out work relating to the Contract. The Contractor shall, at its own expense, ensure that personnel who behave in a blameworthy manner or prove unsuitable to carry out their tasks are replaced. 9. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og forhold til ytre miljø Leverandøren skal ha dokumenterte systemer som oppfyller Statnetts krav til styring og overvåking av helse, arbeidsmiljø og sikkerhet som angitt i Kontrakten Bestemmelser. Leverandøren skal likeledes forholde seg til og etterfølge Statnetts miljøkrav angitt i Kontrakten. 9. Health, safety and environment (HSE) and the relationship to the natural environment The Contractor shall have documented systems that comply with Statnett s requirements regarding the management and monitoring of health, the working environment and safety as stated in the Contract. The Contractor shall also become familiar and comply with Statnett s environmental requirements stated in the Contract. 10. Samarbeid mellom leverandører Leverandøren har plikt til å samarbeide med Statnett og andre leverandører ved planlegging og utførelse av Leveransen, herunder å samordne sitt arbeid med øvrige aktører i nødvendig utstrekning. Denne plikten er begrenset av hva som måtte anses som påregnelig ut fra bl.a. Leveransens art, omfang og fremdrift, og opplysninger om øvrige leverandører. Statnett har, dersom ikke annet avtales, ansvaret for 10. Cooperation between suppliers The Contractor has a duty to cooperate with Statnett and other contractors in the organisation and execution of the Work, including coordination of operations with other parties as required. This duty is limited to what the Contractor could reasonably expect when he entered into the Contract from i.a. the nature, scope and progress of the Work and information about other contractors. Statnett is responsible, unless otherwise agreed, for Rev. 1 02/09/2008 Page 7 of 24

8 koordinering av samarbeid mellom leverandørene. Leverandøren plikter å rette seg etter de instruksjoner Statnett gir om koordinering, herunder forseringstiltak etter pkt Dersom Leverandøren vil gjøre gjeldende at de instruksjoner Statnett gir, medfører at han må omlegge sitt arbeid ut over den plikten som følger av første ledd, gjelder reglene om endringer etter pkt. 13. coordinating the cooperation between the contractors. The Contractor undertakes to comply with the instructions given by Statnett that are part of such coordination work including measures for acceleration in accordance with art If the Contractor is of the opinion that the instructions given by Statnett cause that he must reorganise his work beyond the duty specified in this Article, the Variation regulations in Art. 13 shall apply. 11. Underleveranser 11.1 Leverandøren er ansvarlig for Underleveranser som om Leverandøren selv hadde utført dem. Statnett kan tiltransportere leveranser til Leverandøren dersom dette fremgår av Kontrakten eller er særskilt avtalt senere. Leverandøren overtar i så fall ansvaret for tiltransporterte Underleveranser som om han selv hadde utført disse. Dette gjelder likevel ikke dersom Leverandøren innen 14 Dager etter at han har fått melding om Statnetts bestemmelse nekter å overta ansvaret og nektelsen har saklig grunn i den annen leverandørs forhold, herunder hans solvens Leverandøren skal ikke inngå kontrakt om Underleveranser for noen del av Leveransen uten at Statnett på forhånd har gitt skriftlig samtykke til det. Bruk av innleid arbeidskraft og mindre innkjøp/ikke vitale komponenter trenger ikke slikt samtykke. Det samme gjelder Underleveranser opplistet i Kontrakten. Statnett kan ikke nekte samtykke til en Underleveranse uten saklig grunn Kontrakter for Underleveranser skal inneholde de bestemmelser som er nødvendige for at Leverandøren skal kunne oppfylle sine plikter etter Kontrakten Når Statnett krever det, skal Leverandøren gi Statnett kopier av alle kontraktdokumenter vedrørende en Underleveranse før kontrakt blir inngått. Dette gjelder likevel ikke kontraktsprisen med mindre annet avtales mellom Partene. 11. Subsupply 11.1 The Contractor is responsible for Subsupplies as if the Contractor himself had carried it out. Statnett may transport contracts for supplies to the Contractor if specified in the Contract or subsequently agreed upon between the Parties. The Contractor undertakes to assume responsibility for Subsupplies transported to him as if he had carried these out himself. However, this does not apply if the Contractor refuses to assume responsibility within 14 Days of receiving notification of Statnett s provision and this refusal is based on reasonable grounds due to the other supplier s circumstances, including his solvency The Contractor shall not enter into a contract for Subsupply for any part of the Work without Statnett giving its advance consent to this in writing. The use of contract labour and minor purchases/non-vital components does not require such consent. The same applies to Subsupply listed in the Contract. Statnett cannot refuse its consent to a Subsupply without reasonable grounds Contracts for Subsupply shall contain the provisions necessary for the Contractor to be able to fulfil his obligations pursuant to the Contract Should Statnett so require, the Contractor shall give Statnett copies of all contract documents relating to a Subsupply before a contract is entered into. However, this does not apply to the contract price unless otherwise agreed upon between the Parties. 12. Fremdrift 12.1 Leverandøren skal gjennomføre Leveransen med en forsvarlig fremdrift og i henhold til de i Kontrakten fastsatte milepæler Leverandøren skal utarbeide en detaljert fremdriftsplan frem til overtagelse. Den skal bl.a omfatte prosjektering, tegninger, produksjon, transport, montering og prøving samt dokumentasjon, og være i overensstemmelse med de milepæler og øvrige bestemmelser som er angitt i Kontrakten Har Leverandøren grunn til å anta at Leveransen ikke kan utføres i samsvar med den gjeldende fremdriftsplan, skal han snarest mulig deretter, og uten ugrunnet opphold, gi Statnett skriftlig beskjed om følgende: årsaken til forsinkelsen, og antatt virkning for fremdriftsplanen og andre deler av Leveransen, og de tiltak som Leverandøren anser egnet for å unngå, innhente eller begrense forsinkelsen Er de tiltak Leverandøren foreslår eller setter i verk, etter 12. Progress 12.1 The Contractor shall carry out the Work with a proper progress and in accordance with the milestones stipulated in the Contract The Contractor shall prepare a detailed progress schedule for the period leading up to takeover. This shall, among others, include engineering, drawings, production work, transport, installation and testing, as well as documentation, and shall comply with the milestones and other provisions stipulated in the Contract Should the Contractor have cause to believe that the Work cannot be carried out in accordance with the prevailing progress schedule, he shall as soon as possible thereafter and without undue delay give Statnett written notice of the following: the reason for the delay, and the anticipated effect on the progress schedule and other parts of the Work, and the measures that the Contractor considers appropriate to avoid, recover or limit the delay. Rev. 1 02/09/2008 Page 8 of 24

9 Statnetts mening, ikke tilstrekkelige til å unngå eller innhente forsinkelsen, kan Statnett kreve at Leverandøren treffer de nødvendige tiltak for å sikre at levering skjer til rett tid, herunder ved å angi konkrete tiltak Dersom Leverandøren mener forsinkelsen er forårsaket av forhold Statnett svarer for, gjelder reglene om endringer etter pkt Should the measures proposed or implemented by the Contractor be, in Statnett s opinion, insufficient to avoid or recover the delay, Statnett may demand that the Contractor implement the necessary measures to ensure that delivery takes place on time, and Statnett may instruct specific measures to be implemented Should the Contractor believe that the delay has been caused by factors for which Statnett is responsible, the Variation regulations in art. 13 apply. ENDRINGER, INNSTILLING OG AVBESTILLING VARIATIONS, SUSPENSION AND CANCELLATION 13. Endringer 13.1 Statnetts rett til å pålegge Leverandøren endringer Statnett har rett til i overensstemmelse med 13.2 å pålegge Leverandøren endringer i utførelsen. Endringen må stå i sammenheng med det Kontrakten omfatter, og ikke være av en vesentlig annen art. Endringen kan blant annet gå ut på tilleggsarbeid, reduksjon av arbeidets omfang eller andre endringer, samt endringer i fremdriften. Statnett har likevel ikke rett til å foreskrive Endringer i arbeidet som samlet går ut over hva partene med rimelighet kunne regne med da Kontrakten ble inngått. Leverandøren plikter å utføre den pålagte endring selv om Partene er uenige om vederlaget eller andre konsekvenser av endringen Skriftlig pålegg Statnetts pålegg om endring skal være skriftlig og gi spesifisert beskjed om hva endringen består i ( Endringsordre ). Endringsordre skal gis Leverandøren i god tid før endringen skal gjennomføres. Leverandøren har ikke plikt til å utføre endringen med mindre han har mottatt Endringsordre eller Omtvistet Endringsordre fra Statnett. Dersom Endringsordren får konsekvenser for Kontraktssummen og/eller fremdriften, skal disse forsøkes avtalt mellom Partene Uenighet om hvorvidt det foreligger en endring Krever Statnett i form av tegninger, spesifikasjoner, pålegg eller på annen måte utført et nærmere bestemt arbeid som Leverandøren mener ikke er en del av hans plikter etter Kontrakten, skal han skriftlig kreve at Statnett utformer en Endringsordre. Leverandøren skal i kravet beskrive det arbeid som etter hans oppfatning ikke er en del av hans plikter etter Kontrakten, begrunne hvorfor de ikke omfattes av hans plikter og angi de virkninger som arbeidet etter Leverandørens syn vil ha på fremdriftsplan og Kontraktssummen. Unnlater Leverandøren å fremsette slikt krav uten ugrunnet opphold etter at Statnett krever arbeidet utført, taper han retten til å gjøre gjeldende at arbeidet er en endring. 13. Variations 13.1 Statnett s right to order the Contractor to make variations Statnett is entitled, in accordance with 13.2, to order the Contractor to make variations to the execution of the work. The variation must be connected to the scope of work and not be of a significantly different nature. The Variations may involve increases and decreases in the scope of the work or other variations, as well as changes to the progress schedule. Nevertheless, Statnett has no right to order Variations to the work which cumulatively exceeds that which the parties could reasonable have expected when the Contract was entered into. The Contractor undertakes to carry out the variation ordered even if the Parties disagree on the remuneration for or other consequences of the variation Written orders Statnett s order regarding a variation shall be in writing and give detailed description of the variation ( Variation Order ). Variation Orders are to be given to the Contractor in due time before the variation is to be carried out. The Contractor is not obliged to carry out the variation unless he has received a Variation Order or a Disputed Variation Order from Statnett. Should the Variation Order have any consequences for the Contract Price and/or progress, the Parties shall make attempts to agree on these Disagreement regarding whether a variation exists Should Statnett demand, in the form of drawings, specifications, orders or in some other way, that detailed work is to be carried out, and which the Contractor believes does not form part of his obligations under the Contract, the Contractor shall request in writing that Statnett shall issue a Variation Order. In its request, the Contractor shall describe the work that, in his opinion, does not form part of his obligations under the Contract, give reasons for these not being part of his obligations and state the effects that the work will have, in the Contractor s view, on the progress schedule and Contract Price. Should the Contractor fail to submit such a request without undue delay after Statnett requests the work to be Rev. 1 02/09/2008 Page 9 of 24

10 Når Statnett mottar et krav i henhold til , skal han uten ugrunnet opphold enten a) utferdige Endringsordre, eller b) dersom Statnett mener at dette arbeidet er en del av Leveransen; utferdige en omtvistet endringsordre som skal identifisere det arbeidet som uenigheten gjelder og inneholde en begrunnelse for hvorfor det ikke utstedes Endringsordre ( Omtvistet Endringsordre ). Ved mottagelse av en Omtvistet Endringsordre skal Leverandøren iverksette denne uten ugrunnet opphold. Ethvert avslag på krav om tilleggsbetaling skal anses som en Omtvistet Endringsordre for det arbeidet uenigheten gjelder Unnlater Statnett uten ugrunnet opphold å gjøre noen av delene, anses Leverandørens krav om at arbeidet representerer en endring som akseptert Oppgjørsregler ved endringer der enhetspriser/rater er avtalt Medfører endringen økning eller reduksjon av mengder det er fastsatt enhetspriser/rater for, legges disse prisene til grunn for oppgjøret. Enhetsprisene/ratene legges også til grunn for oppgjøret dersom endringen gjelder arbeid som i det alt vesentlige er likeartet med arbeider det er fastsatt enhetspriser/ rater for. Partene kan imidlertid kreve enhetsprisene/ratene justert for avviket. Justeringen skal reflektere de opprinnelige enhetsprisers/raters prisnivå Forrykkes forutsetningene for å anvende enhetsprisene/ratene etter på grunn av omfanget av eller antallet av endringer, tidspunktet for endringene eller lignende, har begge Parter krav på at det gjøres tillegg til eller fradrag i enhetsprisene/ratene for de fordyrelser eller besparelser som dette har medført Den Part som vil gjøre krav på justering i henhold til eller tillegg eller fradrag i henhold til , skal uten ugrunnet opphold skriftlig varsle den annen Part. Unnlater han dette, har han bare krav på tillegg eller fradrag som den annen Part måtte forstå at endringen ville føre til Oppgjørs- og revisjonsregler ved endringer der enhetspriser/rater ikke er avtalt eller ikke er anvendelige Kan ikke oppgjørsreglene i 13.4 anvendes, skal Leverandøren gi Statnett et krav på tillegg eller tilbud om fradrag. Et krav på tillegg skal tilsvare merkostnaden ved økning av arbeidsomfanget med tillegg av fortjeneste, mens tilbud om fradrag skal tilsvare besparelsen ved reduksjon av arbeidsomfanget. Unnlater Leverandøren å fremsette krav på tillegg uten ugrunnet opphold, og senest innen endringsarbeidene settes i gang, har han bare krav på slikt tillegg som Statnett måtte forstå at endringen ville medføre. Blir ikke Partene enige om prisen på et slikt tilleggsarbeid, skal arbeidet utføres etter regning i henhold til regler og priser i Kontrakten. Arbeidet skal utføres som regningsarbeid inntil eventuell avtale om fast pris foreligger. Leverandøren skal varsle Statnett carried out, the Contractor loses the right to consider the work as a variation When Statnett receives a request in accordance with , it shall without undue delay either a) issue a Variation Order, or b) if Statnett believes that this work is a part of the Work: issue a disputed Variation Order that identifies the work that is the subject of the disagreement and contains the reasons for no Variation Order being issued ( Disputed Variation Order ). When Contractor receives a Disputed Variation Order, the Contractor shall implement it without undue delay. Any refusal of a claim for additional payment shall be regarded as a Disputed Variation Order for the work that is the subject of the disagreement Should Statnett fail to do either of these things without undue delay, the Contractor s claim that the work represents a variation is to be regarded as accepted Settlement rules for variations when unit prices/rates have been agreed on Should the variation lead to an increase in or reduction of the volumes for which unit prices/rates have been determined, these prices/rates shall be applied. The unit prices/rates shall also form the basis for the settlement if the variation refers to work that is on the whole the same as work for which unit prices/rates have been agreed on. The Parties may, however, demand the unit prices/rates be adjusted to take account of any deviation. The adjustment shall reflect the level of the original unit prices/rates Should the prerequisites for applying the unit price/rates pursuant to be altered due to the scope or number of the variations, the date when the variations are to take place, or suchlike, both Parties are entitled to demand that the unit prices/rates be increased or decreased to take account of the extra costs or savings that this has caused The Party who requests an adjustment in accordance with or an increase or decrease in accordance with shall notify the other Party of this without undue delay. Should he fail to do so, he is only entitled to the increase or decrease that the other Party had to understand that the variation would lead to Settlement and audit rules in the case of variations when unit prices/rates have not been agreed upon or are not applicable If the settlement rules in 13.4 cannot be applied, the Contractor shall submit to Statnett a claim for an additional amount or an offer of a decrease in price. A claim for an additional amount shall equal the additional costs due to the increase in the scope of work plus a profit, while an offer of a decrease in price shall equal the amount saved due to a reduction in the scope of work. Should the Contractor fail to submit a claim for an additional amount without undue delay and at the latest before the variation work is started, he is only entitled to such an additional amount as Statnett had to understand that the variation would lead to. Should the Parties fail to agree on the price of such Rev. 1 02/09/2008 Page 10 of 24

11 umiddelbart når regningsarbeidet starter. Statnett har rett til å foreta revisjon av alle oppgjør hos Leverandøren og Underleverandører der disse betales etter regning. Sannsynliggjør Leverandøren at revisjon kan innebære fare for at fortrolig informasjon eller informasjon som ikke er relevant for kontrollens formål, kommer uvedkommende i hende, kan han for så vidt kreve at revisjonen skal foretas av nøytral revisor. Statnetts rett til revisjon gjelder så lenge Kontrakten gjelder og inntil 60 dager etter sluttoppgjør er mottatt fra Leverandør, ref Betaling skal ikke ha betydning for Statnetts rett til å foreta revisjon. Viser det seg at det foreligger feil, skal ny avregning foretas enten denne er til gunst eller ugunst for Leverandøren. additional work, the work shall be carried out as per account rendered in accordance with the rules and prices stated in the Contract. The work shall be carried out as per account rendered until any agreement on a fixed price has been entered into. The Contractor shall notify Statnett immediately the work as per account rendered starts. Statnett is entitled to audit all settlements on the premises of the Contractor and Subcontractors when these are paid as per account rendered. Should the Contractor prove it probable that an audit may involve a danger of confidential information or information that is not relevant to the purposes of the inspection falling into the hands of third party, the Contractor may demand that the audit is to be carried out by a neutral auditor. Statnett s right to audit applies for as long as the Contract is in force and for up to 60 days after the final settlement proposal is received from Contractor, ref Payment shall not be of any significance to Statnett s right to carry out an audit. Should there prove to be errors, a new settlement shall take place, irrespective of whether this is in the Contractor s favour or disfavour. 14. Statnetts rett til avbestilling 14.1 Statnett har til enhver tid rett til å avbestille hele eller deler av Leveransen ved skriftlig varsel til Leverandøren I tilfelle slik avbestilling, skal Statnett betale til Leverandøren: 14. Statnett s right to cancel 14.1 Statnett is at all times entitled to cancel the entire Contract or parts of it in a written notice to the Contractor In the case of such a cancellation, Statnett shall pay to the Contractor: a) den del av Kontraktssummen som tilsvarer den utførte del av Leveransen, og b) alle nødvendige direkte kostnader som er påført Leverandøren i forbindelse med avbestillingen, og c) det minste av 1. 4 % av Kontraktssummen, eller 2. 6 % av den del av Kontraktssummen som tilsvarer den del av Leveransen som ikke er utført på avbestillingstidspunktet. Betaling skal skje i samsvar med bestemmelsene i art. 20. Ved avbestilling overtar Statnett den utførte del av Leveransen. Overtagelsesprotokoll dateres og signeres. Den skal angi hver av Partenes syn på hvor stor prosentvis andel av Leveransen som er utført, beregnet etter Kontraktens prinsipper for fremdriftsberegninger. Reglene i art. 19 får tilsvarende anvendelse så langt de passer Leverandøren skal etter instruks fra Statnett gjøre sitt beste for å avbestille Underleveranser på slike betingelser som Statnett kan godta. Leverandøren skal derfor søke å inngå kontrakter med sine Underleverandører på like avbestillingsbetingelser som i sin kontrakt med Statnett, og underrette Statnett dersom dette ikke lykkes. Dersom Statnett velger å fullføre Leverandørens Underleveranser skal Partene samarbeide for å få disse overført til Statnett På Leverandørens anmodning skal Statnett for egen a) that part of the Contract Price that equals the part of the Work that has been carried out, and b) all the necessary direct costs that the Contractor has incurred in connection with the cancellation, and c) whatever is the lesser of 1. 4 % of the Contract Price, or 2. 6 % of that part of the Contract Price that equals the part of the Work that has not been carried out on the cancellation date. Payment shall take place in accordance with the provisions stipulated in art. 20. In the case of cancellation, Statnett takes over the part of the Work that has been carried out. A Takeover Protocol is to be dated and signed. This shall state each of the Parties views on how large a percentage of the Work has been carried out, calculated according to the Contract s progress-calculation principles. The rules stated in art. 19 are correspondingly applicable in so far as these are appropriate If instructed by Statnett, the Contractor shall do his best to cancel Subsupplies on terms that Statnett can accept. The Contractor shall therefore make attempts to enter into contracts with its Subcontractors on cancellation terms and conditions that are similar to those in the Contractor s contract with Statnett, and shall inform Statnett if he is unsuccessful in this. Should Statnett choose to complete the Contractor s Subsupplies, the Parties shall cooperate Rev. 1 02/09/2008 Page 11 of 24

12 regning fjerne den ikke ferdigstilte Leveranse og Statnetts Leveranser fra Leverandørens lokaliteter. Dersom dette ikke gjøres innen rimelig tid, kan Leverandøren, etter først å ha varslet Statnett, flytte dem til et egnet sted for lagring for Statnetts regning og risiko. Leverandøren skal inntil den ikke ferdigstilte Leveranse og Statnetts Leveranser er fjernet, oppbevare dem på en sikker måte for Statnetts regning og risiko. to have these transferred to Statnett Upon the Contractor s request, Statnett shall at its own expense remove the unfinished Work and Statnett s Deliveries from the Contractor s premises. If this is not done within a reasonable time, the Contractor may, after first having notified Statnett, move them to a suitable place for storage for Statnett s account and risk. Until the unfinished Work and Statnett s Deliveries are removed, the Contractor shall store them in a safe manner for Statnett s account and risk. 15. Statnetts rett til midlertidig å innstille arbeidet Statnett kan med varsel til Leverandøren kreve at utførelsen av Leveransen eller deler av denne blir midlertidig innstilt. Mens utførelsen er innstilt skal Leverandøren sikre Kontraktsgjenstanden, Statnetts Leveranser og tilhørende materialer. Varselet skal angi hvilken del av Leveransen som skal innstilles, fra hvilken dato dette skal skje og forventet dato for gjenopptagelse av arbeidet. Leverandøren skal gjenoppta arbeidet etter varsel fra Statnett. Hvis den midlertidige innstillingen har vart lengre enn 3 måneder til sammen har Leverandøren rett til enten å heve avtalen eller kreve at arbeidet fortsetter. Statnett skal dekke direkte merkostnader Leverandøren påføres som følge av innstillingen av arbeidet, herunder kostnader til sikring av Kontraktsgjenstanden, og Leverandøren skal gis fristforlengelse som tilsvarer den tid arbeidet ble krevet innstilt inkludert mobiliserings- og demobiliseringstid. Partene skal søke å bli enige om omfanget av Leverandørens mobiliseringsberedskap i den tid arbeidet er innstilt, herunder hvilke kostnader dette vil påføre Statnett. For øvrig gjelder reglene om endring etter art Statnett s right to temporarily suspend the work Statnett may, after notifying the Contractor, require that the execution of the Work or parts of it to be temporarily suspended. While the work is suspended, the Contractor shall safeguard the Contract Object, Statnett s Deliveries and associated materials. The notification shall state the part of the Work that is to be suspended, the date from which this is to take place and the estimated date when the work will be resumed. The Contractor shall resume the work following notification from Statnett. If the temporarily suspension exceeds 3 consecutive months, the Contractor has the right to cancel the Contract or to demand that the work continues. Statnett shall pay the direct additional costs incurred by the Contractor as a result of the suspension of the work, including the costs of safeguarding the Contract Object, and the Contractor shall be given an extension of his milestone equal to the period for which the work is requested to be suspended inclusive mobilisation- and demobilisation time. The Parties shall try to agree on the scope of the Contractor s mobilisation preparedness during the period when the work is suspended, including the cost of this to Statnett. Beyond this the rules in art. 13 applies. FORSENDELSE OG MONTERING SHIPMENT AND INSTALLATION 16. Forsendelse og montering 16.1 Varsel om at Kontraktsgjenstanden er klargjort for sending, skal gis i så god tid at Statnett får mulighet til å besiktige denne før emballering og sending Kontraktsgjenstanden skal transporteres i forsvarlig emballert stand tilpasset den aktuelle transportmåte Alle kolli skal merkes forsvarlig for hurtig og sikker identifikasjon, samt vektmerkes All transport nødvendig for å fullføre Leveransen er Leverandørens ansvar med mindre annet er avtalt i Kontrakten Statnett har ansvaret for at nødvendige arbeider og leveranser som Statnett har ansvar for i henhold til 16. Shipment and installation 16.1 Notice that the Contract Object has been made ready for shipment shall be given so far in advance that Statnett has the opportunity to inspect the Contract Object before it is packaged and shipped The Contract Object shall be transported in a properly packaged state adapted to the method of transport in question All packages shall be properly labelled so that they can be quickly and surely identified, and their weight shall be stated on the packaging Any transport necessary to complete the Work is the responsibility of the Contractor unless otherwise agreed upon in the Contract. Rev. 1 02/09/2008 Page 12 of 24

13 Kontrakten er ført så langt at monteringen kan påbegynnes til avtalt tid Dersom Statnett forstår eller har grunn til å anta at Kontraktsgjenstanden ikke kan taes imot til avtalt tid, skal Statnett omgående underrette Leverandøren skriftlig med begrunnelse for forsinkelsen. Leverandøren skal etter avtale med Statnett besørge lagring av materiellet og holde materiellet forsikret, begge deler for Statnetts regning Statnett skal opplyse hvilke ytelser som er naturlig tilgjengelig for Leverandøren på montasjestedet. Det er Leverandørens ansvar på forhånd å avklare om disse ytelsene er tilstrekkelige og egnet for formålet. Med mindre annet er avtalt, skal Leverandøren betale for ytelsene. Alle ytelser som ikke er avklart med Statnett er Leverandørens ansvar Leveransen skal, dersom ikke annet er avtalt, utføres innen rammen av den arbeidstidsordning og det arbeidsreglement som gjelder på arbeidsstedet, samt ellers følge de offentlige og stedlige bestemmelser når det gjelder sikkerhetsforskrifter, miljø- og vernetiltak. Det gjøres spesielt oppmerksom på de stedlige bestemmelser om inn- og utpassering samt kontroll, og disse kontrollbestemmelsene gjøres fullt ut gjeldende for alle Leverandørens og Underleverandørers montører, arbeidere og øvrig personell Leverandøren skal såvel forut for idriftsetting som i løpet av evt. Prøvedriftsperiode gi Statnetts personell forsvarlig instruksjon i Kontraktsgjenstandens betjening og vedlikehold i henhold til Kontraktens bestemmelser Når det gjelder adgang til kraftforsyningsanlegg og til å gi opplysninger om slike anlegg, skal bestemmelser gitt i medhold av Energiloven av 29. Juni 1990 med evt. senere endringer, følges Statnett is responsible for the work and supplies that Statnett shall carry out in accordance with the Contract being completed to the extent that installation can be started at the agreed time Should Statnett understand or have reason to assume that it cannot accept delivery of the Contract Object at the agreed time, Statnett shall immediately inform the Contractor of this in writing, stating the reasons for the delay. The Contractor shall, pursuant to agreement with Statnett, ensure that the material is stored and keep the material insured, both at Statnett s expense Statnett shall state the services that are ordinarily available to the Contractor at the installation site. It is the Contractor s responsibility to clarify in advance whether these services are sufficient and suitable for the purpose. Unless otherwise agreed, the Contractor shall pay for the services. Any services that have not been clarified with Statnett are the responsibility of the Contractor Unless otherwise agreed, the Work shall be carried out within the framework of the working-hours scheme and work rules that apply at the place of work, and shall otherwise comply with the public and local provisions as regards safety regulations and environmental and protective measures. Particular attention is to be paid to the local provisions regarding entry to/departure from the site, as well as controls, and these control provisions are to be fully applicable to all the Contractor s and Subcontractors installers, workers and other personnel Both prior to start-up and during any Trial Operation Period, the Contractor shall give Statnett s personnel proper instructions regarding how to operate and maintain the Contract Object in accordance with the Contract s provisions As regards access to electricity supply facilities and the opportunity to provide information on such facilities, the regulations made pursuant to the Norwegian Energy Act of 29 June 1990, with any later amendments, are to be complied with. PRØVING PÅ ANLEGGET, IDRIFTSETTING OG OVERTAGELSE 17. Prøving på anlegget / idriftsetting 17.1 Leverandøren skal, som en del av Leveransen, i samarbeid med Statnett og øvrige leverandører, idriftsette Kontraktsgjenstanden og forestå kontraktmessige funksjonstester og prøver samt innreguleringer inntil Kontraktsgjenstanden fungerer i henhold til spesifikasjon. Så snart alle funksjonstester og prøver samt idriftsettelses- og innreguleringsarbeider er ferdig, skal Leverandøren gi skriftlig melding til Statnett om at Kontraktsgjenstanden er klar til drift evt. Prøvedrift. Før slik melding er gitt, skal Statnett ikke ta Kontraktsgjenstanden eller noen del av den i bruk Leverandøren skal holde nødvendig utstyr og personell TESTING AT SITE, START-UP AND TAKEOVER 17. Testing at Site/start-up 17.1 As part of the Work, the Contractor shall, in cooperation with Statnett and other suppliers, start-up the Contract Object, carry out the contractually determined function tests and trials and make adjustments until the Contract Object functions according to specification. As soon as all the function tests, trials, start-up and adjustment work have been completed, the Contractor shall give written notice to Statnett that the Contract Object is ready for operation or Trial Operation. Statnett shall not start to use the Contract Object or any part of it until such notice has been given The Contractor shall maintain the necessary equipment and personnel for carrying out all the contractually specified tests. Unless otherwise stipulated in the Rev. 1 02/09/2008 Page 13 of 24

14 for å gjennomføre alle kontraktsbestemte prøver. Hvis ikke annet er bestemt i Kontraktens vedlegg skal Leverandøren utføre funksjonstester på alle deler av Leveransen i henhold til gjeldende normer og standarder. Leverandøren plikter å utarbeide planer og prosedyrer for testene samt bearbeide prøveresultatene og sette opp prøveprotokoll. Contract s appendices, the Contractor shall conduct function tests on all parts of the Work in accordance with prevailing norms and standards. The Contractor undertakes to prepare plans and procedures for the tests and to process the test results and prepare a test protocol. 18. Prøvedrift 18.1 Dersom Prøvedrift er avtalt, skal denne, om ikke annet er fastsatt i Kontrakten, være 3 mnd Under Prøvedrift prøves Kontraktsgjenstanden under normale driftsforhold for kontroll av om Kontraktsgjenstanden funksjonerer tilfredsstillende Under Prøvedrift skal Leverandøren ha anledning til, i samråd med Statnett, å ta Kontraktsgjenstanden ut av drift i kortere tid for utbedring eller reparasjon mot tilsvarende forlengelse av Prøvedriftstiden. Slik driftsstopp i inntil 1/3 av Prøvedriftstiden skal dog ikke føre til forlengelse av denne. Statnett har full bruksrett til Kontraktsgjenstanden i Prøvedriftstiden, inklusive rett til alle inntekter som Prøvedriften genererer. Slik bruk medfører ingen overtagelse av Leveransen Leverandøren har i Prøvedriftstiden ansvaret for at Kontraktsgjenstandens funksjoner er i henhold til kontraktspesifikasjonene og skal i denne perioden holde det personell på anlegget som er nødvendig for å kunne foreta hurtig feilretting og evt. andre tiltak for å ferdigstille Leveransen i henhold til Kontrakten. Driftsansvaret i henhold til "Forskrifter for elektriske forsyningsanlegg" tilligger Statnett hvis ikke annet er avtalt. 18. Trial Operation 18.1 The period of any Trial Operation shall, unless otherwise stipulated in the Contract, be three months During the Trial Operation Period, the Contract Object is tested under normal operating conditions to determine if the Contract Object is functioning satisfactorily During the Trial Operation period, the Contractor shall have the opportunity, in consultation with Statnett, to take the Contract Object out of operation for a short period in order to overhaul or repair it in return for a corresponding extension of the Trial Operation period. However, such a stoppage of operations for up to 1/3 of the Trial Operation period shall not lead to an extension of this period. Statnett has the full right to use the Contract Object during the Trial Operation period, including the right to any income generated by the Trial Operation. Such use does not involve any takeover of the Work During the Trial Operation period, the Contractor is responsible for the Contract Object s functions being in accordance with the contract specifications, and shall during this period maintain the personnel at the facility that are necessary for carrying out rapid error correcting work and any other measures in order to complete the Work in accordance with the Contract. Unless otherwise agreed, Statnett is responsible for operations in accordance with the Norwegian Regulations relating to electricity supply facilities. 19. Overtagelse 19.1 Før overtagelse kan skje skal, dersom ikke annet følger av Kontrakten, Kontraktsgjenstanden oppfylle alle Kontraktens krav og alle prøver inklusive Prøvedrift skal være tilfredsstillende gjennomført. Dersom det er spesifisert i Kontrakten at det skal avholdes prøver, skal Statnett varsles i god tid slik at deltakelse på slike prøver er mulig. Leverandøren skal utarbeide og fremlegge prøveprotokoller fra slike prøver. Dersom Statnett varsles om prøver, men uteblir, skal Leverandørens prøveprotokoll anses å gi en korrekt beskrivelse av prøven med mindre Statnett beviser noe annet Overtagelse av Kontraktsgjenstanden skjer ved at Partene i fellesskap etter minst 14 Dagers forutgående varsel fra Leverandøren holder overtagelsesforretning hvorunder Leveransen besiktiges og det opprettes Overtagelsesprotokoll på Statnetts format. Dette skal finne sted når leveringsdato er nådd, og Kontraktsgjenstanden er ferdig, har gjennomgått de prøver som Kontrakten foreskriver og er klar for overtagelse. Dersom Statnett har overtatt Kontraktsgjenstanden, men det gjenstår mindre arbeider, tester m.v., kan Statnett, uavhengig av øvrig sikkerhet, tilbakeholde i betalingen inntil 5 % av Kontraktssummen inntil Leveransen er fullt 19. Takeover 19.1 Unless otherwise stipulated in the Contract, the Contract Object must fulfil all the Contract s requirements and all the tests, including the Trial Operation, must have been carried out satisfactorily before takeover can take place. Should it be specified in the Contract that tests are to be carried out, Statnett shall be notified in due time so that participation in such tests is possible. The Contractor shall prepare and submit test protocols from such tests. If Statnett is notified of tests but does not attend, the Contractor s test protocol shall be regarded as giving a correct description of the test unless Statnett proves otherwise The takeover of the Contract Object takes place by the Parties jointly, after being given at least 14 Days prior notice by the Contractor, carrying out takeover proceedings in which the Work are inspected and a Takeover Protocol is established according to Statnett s format. This shall take place when the delivery date is reached and the Contract Object is completed, has undergone the tests specified by the Contract and is ready for takeover, or if only minor parts of the Work remain to be carried out. Such remaining work must not have any effect on reliable operations, or in any other way have consequences for other suppliers work. If Statnett has taken over the Contract Object with minor Rev. 1 02/09/2008 Page 14 of 24

15 ut i henhold til Kontrakten. Overtagelsesprotokollen skal dateres og signeres av begge Parter. Protokollen skal angi hvem som er tilstede, de mangler som måtte påvises, frist for utbedring av disse, tidspunkt for eventuell etterbesiktigelse og hvorvidt Leveransen overtas (helt eller delvis) eller nektes overtatt. Hel eller delvis nektelse av å overta Leveransen skal i protokollen begrunnes av Statnett. Godtar ikke Leverandøren nektelsen skal dette begrunnes i protokollen. Det samme gjelder dersom Partene er uenige om en påstått mangel ved Leveransen Statnett kan nekte å overta Leveransen (helt eller delvis) hvis det ved overtagelsesforretningen påvises slike mangler at disse eller utbedringen av dem vil hindre den forutsatte bruk av Leveransen i en grad som gir Statnett rimelig grunn til å nekte overtagelse. Det samme gjelder hvis det ikke foreligger kontraktsmessig dokumentasjon som er nødvendig for å vurdere om Leveransen er kontraktsmessig Statnett kan overta deler av Leveransen hvis Kontrakten gir hjemmel for det. Ved delovertagelse får bestemmelsene om overtagelse tilsvarende anvendelse Ved overtagelse inntrer følgende virkninger: a) Risikoen for Kontraktsgjenstanden går over fra Leverandøren til Statnett. b) Leverandørens plikt til å holde forsikring mot Kontraktsgjenstandens hendelige undergang bortfaller. c) Reklamasjonsfristen starter. d) Sikkerhet som Leverandøren har stilt for ansvar i byggetiden nedtrappes, jfr. art e) Leverandøren får rett til å sende sluttnota, etter reglene i art og Statnett skal dekke direkte kostnader relatert til forlenget sikkerhetsstillelse, senere risikoovergang, forsinket betaling, som påføres Leverandøren som en følge av forsinket overtakelse som skyldes Statnett corrections, work, tests or parts of the Work remaining to be completed, then Statnett has the right to retain up to 5 % of the Contract Price until all the Contract specifications have been met and the Work fully fulfils the terms of the Contract. The Takeover Protocol shall be dated and signed by both Parties. It shall state who is present, any defects that are proven, the deadline for rectifying these, the date of any subsequent inspection and whether the Work are taken over (in whole or in part) or whether takeover is refused. Statnett shall state its reasons for any complete or partial refusal to take over the Work in the protocol. Should the Contractor fail to accept the refusal, this shall be stated in the protocol. The same applies if the Parties disagree on an alleged defect in the Work Statnett may refuse to take over the Work (in whole or in part) if the takeover proceedings reveal defects which are such that the defects or the rectification of them will prevent the presumed use of the Work to an extent that provides Statnett with reasonable grounds to refuse to take over the Work. The same applies if the necessary documentation stipulated in the Contract for assessing whether the Work is in accordance with the Contract does not exist Statnett may take over parts of the Work if the Contract provides grounds for this. In the case of such a partial takeover, the provisions regarding takeover are correspondingly applicable Takeover has the following effects: a) The risk relating to the Contract Object passes from the Contractor to Statnett. b) The Contractor s duty to maintain an insurance against the accidental loss of the Contract Object lapses. c) The Defect Notification Period starts. d) The security granted by the Contractor for liability during the construction period is reduced, cf. art e) The Contractor becomes entitled to send a final invoice, pursuant to the rules stated in articles 20.4 and Statnett shall cover direct costs related to extented security, delayed transfer of risk and delayed payment following a delayed Takeover caused by Statnett. FAKTURERING, BETALING OG SIKKERHETSSTILLELSE INVOICING, PAYMENT AND THE GRANTING OF SECURITY 20. Fakturering og betaling 20.1 Statnett skal, forutsatt at kontraktsforpliktelsene er oppfylt, betale Leverandøren i henhold til faktureringsplanen i Kontrakten. Dersom Leverandøren skal stille sikkerhet i henhold til Kontrakten, plikter ikke Statnett å betale før slik sikkerhet er stilt Når Statnett har mottatt faktura fra Leverandøren som tilfredsstiller Kontraktens krav, skal Statnett innen 30 Dager betale den del av fakturabeløpet som ikke er omtvistet. Statnett må senest ved utløpet av 30 dagersfristen varsle Leverandøren dersom deler av 20. Invoicing and payment 20.1 Provided the contractual obligations are met, Statnett shall pay the Contractor in accordance with the Contract s invoicing schedule. Should the Contract stipulate that the Contractor is to provide security, Statnett is not obliged to pay until such security has been provided Once Statnett has received an invoice from the Contractor that meets the Contract s requirements, Statnett shall pay that part of the invoice amount that is not disputed within 30 Days. Statnett must notify the Contractor at the latest by the expiry of the 30-Day period if parts of the invoice Rev. 1 02/09/2008 Page 15 of 24

16 fakturabeløpet er omtvistet og grunnen til det Ved forsinket betaling har Leverandøren rett til å kreve renter etter Lov om renter ved forsinket betaling. Dette gjelder dog ikke ved forsinket betaling som følge av at Leverandøren ikke har fremlagt faktura som tilfredsstiller Kontraktens krav Leverandøren skal senest 60 Dager etter overtagelse fremlegge for Statnett forslag til sluttoppgjør vedlagt sluttfaktura. Forslaget skal inneholde en oppstilling over det endelige oppgjør for Leveransen, samt en bekreftelse på at alle gjenstående arbeider notert på mangelliste i Overtagelsesprotokoll er gjennomført og godkjent av Statnett, eventuelt hva som skal gjenstå. Alle krav Leverandøren mener å ha mot Statnett, skal spesifiseres i forslaget Krav som ikke er medtatt i forslaget til sluttoppgjør, kan ikke senere gjøres gjeldende av Leverandøren Innen 60 dager etter at Statnett har mottatt forslag til sluttoppgjør, må Statnett varsle Leverandøren dersom det gjøres innvendinger mot forslaget. Statnett skal begrunne hva innvendingene består i Dersom en Part mener å ha tilgodehavende hos den annen Part, må han reise søksmål innen 6 måneder etter overtagelse. Oversittes denne fristen, taper han sitt krav. amount are disputed, along with the reasons for this In the case of a delay in payment, the Contractor is entitled to demand interest in accordance with the Norwegian Act relating to interest on overdue payments. However, this does not apply in the case of a delay in payment that is due to the Contractor not having submitted an invoice that meets the Contract s requirements At the latest 60 Days after takeover, the Contractor shall submit to Statnett a final settlement proposal enclosing a final invoice. This proposal shall contain a specification of the final settlement for the Work and a confirmation that all the remaining work noted on the defect list in the Takeover Protocol has been carried out and approved by Statnett, or a list of the work that remains. All claims the Contractor believes he has against Statnett shall be specified in the proposal Claims that are not included in the final settlement proposal cannot be submitted later on by the Contractor Statnett must notify the Contractor of any objections he has to the proposal within 60 Days of receiving the final settlement proposal. Statnett shall give reasons for its objections If one Party believes it has any amount due from the other Party, it must initiate legal proceedings within 6 months after Takeover. Should this deadline not be met, the claim shall be lost. 21. Sikkerhetsstillelse 21.1 Leverandøren skal, dersom ikke annet fremgår av Kontrakten, stille sikkerhet for riktig oppfyllelse av Kontrakten, herunder morarenter og inndrivelsesomkostninger ved mislighold. Denne sikkerhet skal, såfremt det ikke er truffet avtale om annen størrelse, være 10 % av Opprinnelig Kontraktssum og være stillet innen 14 Dager etter at Kontrakten er underskrevet. Den skal gjelde til overtakelse er skjedd og deretter ut Reklamasjonsperioden eller til Leverandøren har oppfylt sine forpliktelser dersom dette er senere. Sikkerheten skal reduseres til 5 % ved overtagelse Leverandøren skal, dersom ikke annet fremgår av Kontrakten, stille sikkerhet for de forskudds- og fremdriftsbeløp som Statnett betaler før overtakelsen. Disse forskudds- og fremdriftsgarantier skal gjelde til overtakelse er skjedd Sikkerhet fra Leverandøren skal gis som betingelsesløs selvskyldnerkausjon, med ordlyd i overensstemmelse med formular i kontrakten, fra bank eller annen garantist som på forhånd er godkjent av Statnett og ha full gyldighet uavhengig av forholdet mellom garantist og Leverandøren. Kausjonsløftet skal rettes direkte til Statnett og ikke være begrenset på annen måte enn her angitt. Statnett kan be om fullførelsesgaranti fra morselskap i tillegg til ovennevnte bankgaranti. All sikkerhetsstillelse skal gis til Statnett før Leverandøren sender sin første faktura. 21. Security 21.1 Unless otherwise stipulated in the Contract, the Contractor shall provide security for the correct performance of the Contract, including interest on overdue payments and the costs of collecting payments in the case of default. This security shall, unless an agreement on a different percentage has been reached, be 10 % of the Original Contract Price, and be provided within 14 Days of the Contract being signed. It shall apply until takeover has taken place and thereafter until the end of the Defects Notification Period or until the Contractor has fulfilled his obligations if this is later. The security shall be reduced to 5 % upon takeover Unless otherwise stated in the Contract, the Contractor shall provide security for the advance and progress amounts that Statnett pays prior to takeover. These advance and progress guarantees shall apply until takeover has taken place The security provided by the Contractor shall be given as an unconditional on-demand guarantee, with a wording strictly in accordance with the form in the Contract, by a bank or other guarantor that has been approved by Statnett in advance, and shall be fully valid irrespective of the relationship between the guarantor and the Contractor. The guarantee shall be provided directly to Statnett and not be limited in any other way than that stated here. Statnett may ask for a performance guarantee from a parent company in addition to the abovementioned bank guarantee. All the security shall be provided to Statnett before the Contractor sends his first invoice. 22. Eiendomsrett til Kontraktsgjenstanden 22. Ownership of the Contract Object. Rev. 1 02/09/2008 Page 16 of 24

17 22.1 Statnett blir eier av Kontraktsgjenstanden og dens enkelte deler ved ankomst til installasjonsstedet eller når minimum 90 % av Kontraktssummen er betalt, dersom dette inntreffer tidligere.. Dersom eiendomsretten i henhold til ovenstående er overført til Statnett før ankomst til installasjonsstedet, skal leverandøren holde alle deler mv. merket som Statnetts eiendom og holde dem atskilt fra andre ting Overføring av eiendomsretten skal ikke ha betydning for overføring av risikoen for Kontrakstgjenstanden Leverandøren plikter uavhengig av eierforhold å holde Kontraktsgjenstanden forsikret i henhold til art Statnett becomes the owner of the Contract Object and its individual components upon arrival at the installation site or when minimum 90 % of the Contract Price has been paid, if this should take place earlier. If the ownership in accordance with the above have been transferred to Statnett prior to arrival at the installation site, the Contractor shall label all parts, etc, that are Statnett s property and keep them separate from other objects The transfer of ownership shall not affect transferral of risk for the Contract Object The Contractor undertakes, irrespective of ownership, to keep the Contract Object insured in accordance with art. 29. KONTRAKTSBRUDD OG FORCE MAJEURE BREACH OF CONTRACT AND FORCE MAJEURE 23. Leverandørens forsinkelse 23.1 Hvis Leverandøren er forsinket ved overtagelse i henhold til den overtagelsesdato som er avtalt i Kontrakten eller ved en dagmulktssanksjonert milepæl, og dette ikke skyldes forhold Statnett har risikoen for, skal Leverandøren betale dagmulkt til Statnett. Dersom ikke annet er avtalt, skal dagmulkten være 0,15 % av Opprinnelig Kontraktssum pr. Dag, dog minimum NOK 1.500,- pr. Dag. Leverandørens totale ansvar for forsinkelse etter Kontrakten er begrenset til 10 % av Opprinnelig Kontraktssum Påløpt dagmulkt gjøres opp i forbindelse med sluttoppgjøret. Dersom det er klart at den totale dagmulkt vil bli større enn sluttoppgjøret, har Statnett rett til å holde tilbake nødvendige beløp også i enhver uforfalt betaling, dog slik at totalt tilbakeholdt beløp ikke blir mer enn 10 % av Kontraktssummen Statnett kan heve Kontrakten på grunn av forsinkelse etter reglene i art Statnett kan ikke kreve andre beføyelser som følge av forsinkelse enn hva som er angitt i pkt Delay on the part of the Contractor 23.1 Should the Contractor be delayed in handing over in relation to the takeover date that has been agreed in the Contract, or in relation to a milestone that is sanctioned by liquidated damages, and this is not caused by something Statnett has the risk for-, the Contractor shall pay liquidated damages to Statnett. Unless otherwise agreed, the liquidated damages shall be 0.15 % of the Original Contract Price per Day, with a minimum of NOK 1,500 per Day. The Contractor s overall liability for delays pursuant to the Contract is limited to 10 % of the Original Contract Price Liquidated penalties that have been incurred are to be settled in connection with the final settlement. Should it be clear that the total liquidated damages amount will be greater than the final settlement, Statnett is also entitled to deduct the necessary amounts from any payment that has not yet fallen due, although such that the total amount deducted is not more than 10% of the Contract Price Statnett may cancel the Contract due to a delay pursuant to the rules stipulated in art Statnett cannot claim other remedies due to delay than what is stipulated in this Article Leverandørens garantiansvar 24.1 Leverandøren garanterer at Leveransen er i den stand Statnett kan kreve etter Kontrakten. Unntatt fra dette ansvar er mangler som skyldes uriktig lagring eller bruk, mangelfullt vedlikehold eller andre forhold Statnett har risikoen for. Med mindre annet er fastsatt i den tekniske spesifikasjonen av Kontraktsgjenstanden kan reklamasjon over en mangel ikke fremsettes senere enn 24 måneder regnet fra overtagelsen Mangler påberopt innen fristen i art skal Leverandøren snarest mulig utbedre vederlagsfritt. Når Leverandøren utbedrer en mangel, løper en ny reklamasjonsfrist for de deler av Leveransen som er 24. The Contractor s liability for defects 24.1 The Contractor guarantees that the Contract Object is in the condition that Statnett may demand in accordance with the Contract. Exceptions from this liability are defects caused by incorrect storage or use, deficient maintenance or other circumstances that Statnett is responsible for. Unless otherwise specified in the technical specification of the Contract Object, complaints regarding a defect cannot be submitted later than 24 months after the takeover date The Contractor shall replace or repair any defects claimed before the deadline stated in art as soon as possible and free of charge. When the Contractor rectifies a defect, a new complaints period for those parts of the Work that Rev. 1 02/09/2008 Page 17 of 24

18 utbedret i 12 måneder fra den dag utbedringen ble fullført, hvis ikke den resterende del av den opprinnelige reklamasjonsfristen er lengre. Dog skal reklamasjonsfristen ikke overstige 36 måneder fra overtagelsen dersom ikke annet er avtalt. Dersom en mangel viser seg å være seriefeil eller gjennomgående mangel, eller det med rimelighet kan være grunn til å anta dette, skal Leverandøren sørge for å utbedre eller endre løsninger eller skifte ut samtlige angjeldende deler slik at lignende mangler ikke oppstår Leverandøren skal utbedre skader på andre deler av Leveransen som er forårsaket av en mangel. Videre er Leverandøren ansvarlig for kostnader til utbedring av skader på Statnetts eiendom som ikke omfattes av Kontrakten dersom skaden er en følge av mangel som skyldes uaktsomhet hos Leverandøren eller en Underleverandør Reklamasjonsarbeidet skal utføres uten ugrunnet opphold. Før reklamasjonsarbeidet påbegynnes, skal Leverandøren gi Statnett melding om de tiltak han tar sikte på å utføre, samt tidspunkt for utbedringen. Statnett skal uten ugrunnet opphold gi Leverandøren meddelelse om sitt syn på Leverandørens planer for utbedring Hvis Leverandøren ikke utbedrer en mangel eller de skader den har forårsaket innen rimelig tid etter Statnetts reklamasjon, har Statnett rett til selv å utføre slik utbedring eller la Tredjemann gjøre dette. Alle nødvendige kostnader som følge av dette skal bæres av Leverandøren, forutsatt at Statnett går frem på en rimelig måte. I slike tilfeller skal Leverandøren umiddelbart informeres Dersom utbedring av en mangel vil medføre uforholdsmessige kostnader i forhold til det som oppnås, kan Statnett i stedet kreve prisavslag. Dette gjelder også der Statnett bare kan kreve delvis utbedring. Prisavslaget skal minst settes til den besparelse Leverandøren har oppnådd som følge av at Leveransen ikke er kontraktsmessig Dersom utbedringsarbeidet utføres av Statnett eller noen Statnett svarer for, er ikke Leverandøren lenger ansvarlig for utbedringsarbeidet eller manglende utbedring og følgene av dette Dersom en mangel har påført Statnett et tap som ikke dekkes i henhold til art over, kan Statnett kreve dette dekket bare dersom mangelen har sin årsak i forsett eller grovt uaktsomt forhold hos Leverandøren eller en Underleverandør. are rectified applies for 12 months as from the date when rectification was completed, unless the remaining part of the original complaints period is longer. However, the complaints period shall not exceed 36 months from the takeover date unless otherwise agreed. Should a defect prove to be a fault in a series of goods or a general defect, or if there may be reasonable grounds to assume this, the Contractor shall make sure to rectify or variation solutions or replace all the relevant parts so that similar defects do not arise The Contractor shall repair damage to other parts of the Work that is caused by a defect. The Contractor is also liable for the costs of repairing damage to Statnett s property that is not covered by the Contract if the damage is a result of a defect that is due to negligence on the part of the Contractor or a Subcontractor Rectification work shall be performed without undue delay. Before rectification work is started, the Contractor shall notify Statnett of the measures it is intending to carry out and of the date when the rectification work is to take place. Statnett shall without unreasonable delay notify the Contractor of its views on the Contractor s rectification plans Should the Contractor fail to rectify a defect or repair the damage he has caused within a reasonable time after Statnett s complaint, Statnett is entitled to carry out such rectification/repair work itself or to allow a Third Party to do so. All the necessary costs resulting from this shall be borne by the Contractor provided Statnett acts in a reasonable manner. In such cases, the Contractor is to be informed immediately Should the rectification of a defect result in disproportionate high costs in relation to the benefits that can be achieved, Statnett may instead of rectification demand reduction in the Contract Price. This shall also apply if Statnett only is entitled to partly rectification. The price reduction shall be at least the amount that the Contractor has saved as a result of the Work not being in accordance with the Contract Should the rectification/repair work be carried out by Statnett or a party for which Statnett is responsible, the Contractor is no longer liable for the rectification/repair work or lack of rectification/repair and the consequences of this Should a defect have caused a loss to Statnett that is not covered in accordance with articles above, Statnett is only entitled to demand that this loss be covered if the defect has been caused by intent or gross negligence on the part of the Contractor or a Subcontractor. 25. Hevning på grunn av Leverandørens kontraktsbrudd 25.1 Statnett har, etter varsel på minst 14 dager, rett til å heve Kontrakten helt eller delvis dersom: det foreligger eller det er klart at det vil foreligge vesentlig kontraktsbrudd fra Leverandørens side, eller Statnett har eller det er klart at han vil få rett til maksimal dagmulkt i henhold til art Statnett har rett til å heve med øyeblikkelig virkning 25. Cancellation due to the Contractor s breach of contract 25.1 Statnett is entitled to cancel the Contract fully or partly 14 days after giving written notice to the Contractor if: there has been or it is clear that there will be a fundamental breach of contract on the part of the Contractor, or Statnett has, or it is clear that he will have, the right to the maximum liquidated damages in accordance with art Rev. 1 02/09/2008 Page 18 of 24

19 dersom Leverandøren blir insolvent eller innstiller sine betalinger Dersom Kontrakten heves i henhold til art. 25.1, har Statnett rett til å kreve overtagelse fra Leverandøren av den uferdige Leveransen, inklusiv Kontraktsgjenstanden, Materialer, Statnetts eventuelle Leveranser, Underleveranser, dokumenter og rettigheter som er nødvendige for å sette Statnett i stand til å fullføre Leveransen selv eller ved hjelp av andre. Leverandøren skal i sin kontrakt med Underleverandører sørge for en slik rett til overdragelse. Hvis Statnett har krevd slik overtagelse, skal Statnett betale slik del av Kontraktssummen som reflekterer verdien av den mottatte del av Leveransen og annet som overtas. Overtagelsesprotokoll dateres og signeres av begge Parter. Ved slik heving av Kontrakten er Leverandøren ansvarlig for alle merkostnader Når heving skjer skal Leverandøren avslutte utførelsen og forlate byggeplassen innen en rimelig tid som fastsettes av Statnett. Hver av Partene har ved heving rett til å kreve at det umiddelbart avholdes registreringsforretning over det utførte arbeid. Det skal føres protokoll som angir hvem som er tilstede, hva som er utført og mangler ved det utførte. Unnlater en Part å møte uten gyldig grunn kan den annen Part gjennomføre registreringsforretningen alene. Statnett is entitled to cancel the Contract fully or partly with immediate effect by giving written notice to the Contractor if the Contractor becomes insolvent or suspends his payments Should the Contract be cancelled in accordance with art. 25.1, Statnett is entitled to demand to take over the unfinished Work, materials, any deliveries made by Statnett and the rights that are necessary to enable Statnett to complete the Work itself or with the help of others. The Contractor shall ensure that there is such a right of assignment in his contracts with Subcontractors. Should Statnett have demanded such a takeover, Statnett shall pay a share of the Contract Price that reflects the value of the part of the Work it has received and anything else that is taken over. A Takeover Protocol shall be dated and signed by both Parties. In the case of such a cancellation of the Contract, the Contractor is responsible for all additional costs Should cancellation take place, the Contractor shall conclude his work and leave the installation site within a reasonable time, which is to be determined by Statnett. Each of the Parties is entitled, in the case of cancellation, to demand that registration proceedings be immediately held with regard to the work carried out. Minutes shall be kept showing those present, the work that has been carried out and any defects in the work carried out. Should a Party fail to attend without valid grounds, the other Party may carry out such registration proceedings alone. 26. Force Majeure 26.1 Ingen av Partene skal anses for å ha misligholdt en forpliktelse etter Kontrakten i den utstrekning han kan godtgjøre at overholdelse av den er blitt forhindret av Force Majeure Den Part som vil påberope seg Force Majeure, skal så snart som mulig gi den annen Part varsel om Force Majeure-situasjonen I tilfelle av Force Majeure skal hver av Partene dekke sine omkostninger som skyldes Force Majeuresituasjonen Så lenge Force Majeure-situasjonen varer skal Leverandøren i nødvendig utstrekning sikre Kontraktsgjenstanden, Statnetts Leveranser og tilhørende materialer Innen 14 dager etter at Force Majeure-situasjonen har opphørt, skal Leverandøren fremsette overfor Statnett eventuelle krav om justering av fremdriftsplanen. Fremdriftsplanen skal i tilfelle justeres med hensyn til den forsinkelsen som Leverandøren er påført som følge av Force Majeure-situasjonen. Fremsettes ikke kravet innen fristens utløp kan det ikke senere fremsettes Hvis en Force Majeure-situasjon har sammenhengende vart lengre enn 6 måneder, eller det er klart at den vil gjøre det, har hver Part rett til å si opp avtalen. 26. Force Majeure 26.1 Neither of the Parties shall be regarded as having defaulted on an obligation under the Contract to the extent that it can prove that the fulfilment of this obligation has been prevented by Force Majeure The Party wishing to invoke Force Majeure shall notify the other Party of the Force Majeure situation as quickly as possible In the case of Force Majeure, each of the Parties shall cover its costs that are due to the Force Majeure situation For as long as the Force Majeure situation lasts, the Contractor shall, to the extent necessary, safeguard the Contract Object, Statnett s Deliveries and associated materials Within 14 days of the Force Majeure situation ceasing to exist, the Contractor shall submit to Statnett any claim for an adjustment to the progress schedule. In such case, the progress schedule shall be adjusted to take into account the delay caused to the Contractor as a result of the Force Majeure situation. Should no such claim be submitted by the expiry of the deadline, it cannot be submitted later on If a Force Majeure situation exceeds 6 consecutive months, or it is evident that it will do so, each Part has the right to terminate the Contract. Rev. 1 02/09/2008 Page 19 of 24

20 ANSVAR OG FORSIKRINGER LIABILITY AND INSURANCES 27. Erstatningsansvar utenfor kontraktsforholdet 27.1 Hver av Partene er ansvarlig overfor den annen for skade på den annens personell og ting som ikke omfattes av Kontrakten i den utstrekning dette følger av alminnelige erstatningsregler. De er også ansvarlig for skade på den annens personell og ting som voldes av noen de svarer for i den utstrekning dennes ansvar for skaden følger av alminnelige erstatningsregler Partene skal holde den annen skadesløs for enhver skade på personell eller ting tilhørende en selv eller noen man svarer for, med mindre skaden er voldt ved uaktsomhet Partene skal holde den annen skadesløs for ethvert krav fra Tredjemann i den utstrekning en selv eller noen man svarer for, er ansvarlig overfor Tredjemann etter alminnelige erstatningsregler Ansvar etter denne art. 27 gjelder fra tidspunktet for ankomst til installasjonsstedet eller Statnetts område generelt inntil Leverandøren har oppfylt alle sine forpliktelser, herunder bla. utbedring av mangler, og Leverandøren har fjernet utstyr, maskiner og mannskap fra installasjonsstedet og Statnetts område generelt. I dette tidsrom er ansvaret knyttet til enhver tilstedeværelse på installasjonsstedet uten hensyn til om den skadevoldende handling eller unnlatelse finner sted under utførelsen av arbeidet med Leveransen. 27. Liability for damages outside the contractual relationship 27.1 Each Party is liable to the other Party for injury or damage to the other Parties personnel and property that is not covered by the Contract to the extent that this is pursuant to the general principles of the law of damages. Each Party is also liable to the other Party for injury or damage to the other Party s personnel or property that is caused by a third party it is responsible for to the extent that the third party s liability for the injury or damage is pursuant to the general principles of the law of damages Each Party shall indemnify the other Party for all injury or damage to its own personnel or property, or personnel or property belonging to a third party it is responsible for, unless the injury or damage was caused by negligence Each Party shall indemnify the other Party for any claim from a Third Party to the extent that the Party or a third party it is responsible for is liable to a Third Party pursuant to the general principles of the law of damages The liability pursuant to this art. 27 applies from the date of the Contractor s arrival at the installation site or Statnett s area in general until the Contractor has fulfilled all his obligations, including the rectification of defects, and has removed equipment, machinery and staff from the construction site and Statnett s area in general. During this period, the liability is linked to any presence on the construction site, without taking into consideration whether the harmful act or omission takes place while carrying out the Work. 28. Ansvarsbegrensning 28.1 Dersom leverandøren opptrer uaktsomt i forbindelse med arbeid utført på eller i direkte nærhet til Statnetts anlegg og dette medfører at Statnett får en KILEkostnad, skal leverandøren erstatte Statnetts KILEkostnader med følgende begrensninger: KILE-kostnader inntil 5 % av Kontraktssummen erstattes, begrenset oppad til NOK per hendelse. Ved gjentatte hendelser skal leverandøren erstatte KILE-kostnader inntil 15 % av Kontraktssummen, begrenset oppad til NOK Dersom leverandøren ved gjentatte hendelser opptrer uaktsomt og dette medfører at Statnett får KILEkostnader, har Statnett rett til å heve kontrakten. Leverandøren er ikke erstatningsansvarlig for KILEkostnader påført Statnett, som en følge av feil i Kontraktsgjenstanden Uavhengig av hva som for øvrig måtte følge av denne Kontrakt, er Leverandørens totale samlete ansvar under denne kontrakt begrenset til 100 % av Opprinnelig Kontraktssum En Part er under ingen omstendighet ansvarlig for 28. Limitation of liability 28.1 The Contractor shall compensate Statnett for Cost of Energy Not Supplied (CENS) that Statnett incurs as a consequence of the Contractor acting negligent in connection with work in Statnett s facilities, or in the direct vicinity of Statnetts facilities, with the following limitations: Maximum 5 % of the Contract Price or NOK 100,000 per occurrence. In case of multiple occurrences, maximum 15 % of the Contract Price or NOK 500,000. Statnett is entitled to terminate the Contract if the Contractor repeatedly acts negligent resulting in Statnett incurring multiple CENS. The Contractor is not liable for CENS incurred by Statnett as a consequence of defects in the Contract Object Independant of what follows from this Contract, the Contractor s total liability under this Contract is limited to 100 % of the Original Contract Price One Party is under no circumstances liable for consequential loss, loss of profit or any other indirect loss associated with the Contract Object or this Contract unless the Part or somebody he is responsible for is guilty in wilful misconduct or gross negligence. Rev. 1 02/09/2008 Page 20 of 24

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

Kontraktsbestemmelser for levering og montering / Conditions of Contract for Delivery and Installation

Kontraktsbestemmelser for levering og montering / Conditions of Contract for Delivery and Installation STATKRAFT Page 1 of 37 / Rev. 4.1 STATKRAFT Page 2 of 37 Innhold ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 Definisjoner 4 2 Kontraktsdokumenter og tolkningsregler 5 3 Partenes representanter 5 UTFØRELSE OG FREMDRIFT

Detaljer

NORSK FABRIKASJONSKONTRAKT 2015

NORSK FABRIKASJONSKONTRAKT 2015 NORSK FABRIKASJONSKONTRAKT 2015 NORWEGIAN FABRICATION CONTRACT 2015-1 - NORSK FABRIKASJONSKONTRAKT 2015 (NF 15) KONTRAKTSVILKÅR NORSK ORIGINALVERSJON NORWEGIAN FABRICATION CONTRACT 2015 (NF 15) CONDITIONS

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

NORSK FABRIKASJONSKONTRAKT NF 15 - NORWEGIAN FABRICATION CONTRACT 2015 NORSK FABRIKASJONSKONTRAKT 2015 NORWEGIAN FABRICATION CONTRACT 2015

NORSK FABRIKASJONSKONTRAKT NF 15 - NORWEGIAN FABRICATION CONTRACT 2015 NORSK FABRIKASJONSKONTRAKT 2015 NORWEGIAN FABRICATION CONTRACT 2015 NORSK FABRIKASJONSKONTRAKT 2015 NORWEGIAN FABRICATION CONTRACT 2015-1 - FORORD Som et resultat av arbeidet i samarbeidsorganet KonKraft etablerte Norsk Industri og Norsk Olje og Gass i 2012 et standardkontraktsstyre

Detaljer

NOFOs GENERELLE BETINGELSER

NOFOs GENERELLE BETINGELSER NOFOs GENERELLE BETINGELSER NOFO s general terms 1 DEFINISJONER 1. 1 Avtalen omfatter bestillingsformularer, generelle betingelser, teknisk dokumentasjon og andre dokumenter som blir gjort til en del av

Detaljer

NORSK TOTALKONTRAKT 2015

NORSK TOTALKONTRAKT 2015 NORSK TOTALKONTRAKT 2015 MODUL & MODIFIKASJON (Modifikasjoner med samlet levering av hele kontraktsgjenstanden) NORWEGIAN TOTAL CONTRACT 2015 MODULE & MODIFICATION (Modification with single delivery of

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

KOLEMO. Kontraktsbestemmelser for levering og montering av elektromekanisk utstyr

KOLEMO. Kontraktsbestemmelser for levering og montering av elektromekanisk utstyr KOLEMO ( TCSIEE ) Kontraktsbestemmelser for levering og montering av elektromekanisk utstyr rev01 (03.2010) Terms and Conditions for the Supply and Installation of Electromechanical Equipment rev01 (03.2010)

Detaljer

NORSK FABRIKASJONSKONTRAKT NF 15 - NORWEGIAN FABRICATION CONTRACT 2015 NORSK FABRIKASJONSKONTRAKT 2015 NORWEGIAN FABRICATION CONTRACT 2015

NORSK FABRIKASJONSKONTRAKT NF 15 - NORWEGIAN FABRICATION CONTRACT 2015 NORSK FABRIKASJONSKONTRAKT 2015 NORWEGIAN FABRICATION CONTRACT 2015 NORSK FABRIKASJONSKONTRAKT 2015 NORWEGIAN FABRICATION CONTRACT 2015-1 - FORORD Som et resultat av arbeidet i samarbeidsorganet KonKraft, etablerte Norsk Industri og Norsk Olje og Gass i 2012 et standardkontraktsstyre

Detaljer

NORSK TOTALKONTRAKT 2015

NORSK TOTALKONTRAKT 2015 NORSK TOTALKONTRAKT 2015 NORWEGIAN TOTAL CONTRACT 2015 FORORD Norsk Industri og Norsk Olje og Gass etablerte i 2012 et standardkontraktsstyre med mandat til å bidra til utvikling av standardkontrakter

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

NORSK TOTALKONTRAKT NTK 15 - NORWEGIAN TOTAL CONTRACT 2015 NORSK TOTALKONTRAKT 2015

NORSK TOTALKONTRAKT NTK 15 - NORWEGIAN TOTAL CONTRACT 2015 NORSK TOTALKONTRAKT 2015 NORSK TOTALKONTRAKT 2015 NORWEGIAN TOTAL CONTRACT 2015 1 FORORD Som et resultat av arbeidet i samarbeidsorganet KonKraft, etablerte Norsk Industri og Norsk Olje og Gass i 2012 et standardkontraktsstyre

Detaljer

NORSK TOTALKONTRAKT 2015

NORSK TOTALKONTRAKT 2015 NORSK TOTALKONTRAKT 2015 MODUL & MODIFIKASJON (Modifikasjoner med separat levering av modul, prefabrikkerte materialer og NORWEGIAN TOTAL CONTRACT 2015 MODULE & MODIFICATION (Modifications with separate

Detaljer

Norsk totalkontrakt 2007 Modifikasjon NTK 07 MOD

Norsk totalkontrakt 2007 Modifikasjon NTK 07 MOD Norsk totalkontrakt 2007 Modifikasjon NTK 07 MOD Norsk Totalkontrakt 2007 Modifikasjon Norwegian Total Contract 2007 Modification INNHOLDSFORTEGNELSE LIST OF CONTENT 1 Protokoll av 25. september 2007 angående

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER QM-2-7407 STANDARD CONDITIONS OF PURCHASE Rev. 1

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER QM-2-7407 STANDARD CONDITIONS OF PURCHASE Rev. 1 1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelsene gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom selger benytter eller henviser til andre alminnelige eller spesielle leveringsbetingelser, for eksempel

Detaljer

Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester

Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester Lene Cecilie Høydahl Trine Lysaker Lehn 16. Januar 2014 Lene Cecilie Høydahl Kontraktsdirektør SAS Institute AS lene.hoydahl@sas.com Trine

Detaljer

KJØPSBETINGELSER TERMS OF PURCHASE. Bestilling av seismiske datapakker fra Oljedirektoratet er underlagt følgende betingelser:

KJØPSBETINGELSER TERMS OF PURCHASE. Bestilling av seismiske datapakker fra Oljedirektoratet er underlagt følgende betingelser: KJØPSBETINGELSER TERMS OF PURCHASE Bestilling av seismiske datapakker fra Oljedirektoratet er underlagt følgende betingelser: Ordering seismic data packages from the Norwegian Petroleum Directorate is

Detaljer

Independent Inspection

Independent Inspection Independent Inspection Odd Ivar Johnsen Vidar Nystad Independent Inspection Mål: Felles forståelse og utøvelse av "Independent Inspection" i forbindelse med "Critical Maintenance Task". Independent Inspection

Detaljer

NORSKE INNKJØPSBETINGELSER NIB 16 - NORWEGIAN CONDITIONS FOR PURCHASE 2016 NIB 2016 NORSKE INNKJØPSBETINGELSER 2016

NORSKE INNKJØPSBETINGELSER NIB 16 - NORWEGIAN CONDITIONS FOR PURCHASE 2016 NIB 2016 NORSKE INNKJØPSBETINGELSER 2016 NIB 2016 NORSKE INNKJØPSBETINGELSER 2016 NORWEGIAN CONDITIONS FOR PURCHASE 2016-1 - FORORD Norsk Industri og Norsk Olje og Gass har i løpet av 2015 fremforhandlet en rekke standardkontrakter til bruk for

Detaljer

NORSKE INNKJØPSBETINGELSER NIB 16 - NORWEGIAN CONDITIONS FOR PURCHASE 2016 NIB 2016 NORSKE INNKJØPSBETINGELSER 2016

NORSKE INNKJØPSBETINGELSER NIB 16 - NORWEGIAN CONDITIONS FOR PURCHASE 2016 NIB 2016 NORSKE INNKJØPSBETINGELSER 2016 NIB 2016 NORSKE INNKJØPSBETINGELSER 2016 NORWEGIAN CONDITIONS FOR PURCHASE 2016-1 - FORORD Norsk Industri og Norsk Olje og Gass har i løpet av 2015 fremforhandlet en rekke standardkontrakter til bruk for

Detaljer

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr. 201300129 TED: 2014/S 017-026835 Nr Dokument Referanse Svar 1 Kvalifikasjonsgrunnlag Er det mulig å få tilsendt Nei 27.01.2014 27.01.2014

Detaljer

NORSK TOTALKONTRAKT 2015 MODIFIKASJON

NORSK TOTALKONTRAKT 2015 MODIFIKASJON NORSK TOTALKONTRAKT 2015 MODIFIKASJON NORWEGIAN TOTAL CONTRACT 2015 MODIFICATION FORORD Norsk Industri og Norsk Olje og Gass etablerte i 2012 et standardkontraktsstyre med mandat til å bidra til utvikling

Detaljer

Prisene på Molea AS nettside er oppgitt i norske kroner eks. mva. Prisene oppdateres regelmessig og uten forvarsel.

Prisene på Molea AS nettside er oppgitt i norske kroner eks. mva. Prisene oppdateres regelmessig og uten forvarsel. Kjøpsbetingelser Standard salgsbetingelser For English text see at the end of this page. Molea selger bare til andre firmaer i nettbutikken. Privatpersoner må ta kontakt pr. mail eller telefon. Betingelser

Detaljer

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 side 1 av 6 GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 1. DEFINISJONER 1.1 "Kjøpsavtale" betyr disse generelle betingelser, bestillingsformularet og annen dokumentasjon som utgjør deler av denne Kjøpsavtale ved

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER STANDARD CONDITIONS OF PURCHASE

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER STANDARD CONDITIONS OF PURCHASE Side 1 av 6/Page 1 of 6 STANDARD INNKJØPSBETINGELSER STANDARD CONDITIONS OF PURCHASE KAEFER ENERGY AS Tilbud Tilbudet tilstilles omkostningsfritt. Eventuelle avvik fra forespørselsdokumentene må spesifiseres

Detaljer

Updated Articles of the EPCI NS8407

Updated Articles of the EPCI NS8407 Updated Articles of the EPCI NS8407 Tom F. Valbrek Bane NOR, Energi Engineering & Projects Revised EPCI standard based on NS8407 Background: New Bane NOR version of Norsk Totalkontrakt (NTK) EPCI Contract

Detaljer

THE SWEDISH CLUB Kontraktsrisiko og smutthull i offshorekontrakter, sett fra reders ståsted. Pål Lieungh, advokatfirmaet Thommessen 27.

THE SWEDISH CLUB Kontraktsrisiko og smutthull i offshorekontrakter, sett fra reders ståsted. Pål Lieungh, advokatfirmaet Thommessen 27. THE SWEDISH CLUB Kontraktsrisiko og smutthull i offshorekontrakter, sett fra reders ståsted. Pål Lieungh, advokatfirmaet Thommessen 27. oktober 2015 1 HVA SKJER NÅR OLJEPRISEN FALLER SÅ DRAMATISK? 2 VIRKNING:

Detaljer

Utelukkelse Mars 2010

Utelukkelse Mars 2010 Utelukkelse 31 16. Mars 2010 Utlendingsloven 31 31. Utelukkelse fra rett til anerkjennelse som flyktning etter 28 Rett til anerkjennelse som flyktning etter 28 første ledd foreligger ikke dersom utlendingen

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

General Conditions for Hire of Personnel. Generelle betingelser for innleie av personell. these General Conditions for Hire of Personnel

General Conditions for Hire of Personnel. Generelle betingelser for innleie av personell. these General Conditions for Hire of Personnel Side/Page 1 av/of 8 General Conditions for Hire of Personnel Generelle betingelser for innleie av personell General Conditions for Hire of Personnel 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1.1 Kontrakten betyr avtaledokumentet,

Detaljer

Utelukkelse Utlendingsloven 31

Utelukkelse Utlendingsloven 31 Utelukkelse Utlendingsloven 31 16. Mars 2010 Utlendingsloven 31 31. Utelukkelse fra rett til anerkjennelse som flyktning etter 28 Rett til anerkjennelse som flyktning etter 28 første ledd foreligger ikke

Detaljer

Nåværende EU-rett Dir 96/3/EC

Nåværende EU-rett Dir 96/3/EC Article 1 Derogation By way of derogation to point 4 of Chapter IV of Annex II to Regulation EC (No) 852/2004, liquid oils or fats which are intended for or likely to be used for human consumption ('oils

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Luftfartstilsynets funn under virksomhetstilsyn.

Luftfartstilsynets funn under virksomhetstilsyn. Luftfartstilsynets funn under virksomhetstilsyn. Inkludert funn ifm EASA standardiseringspeksjon av Luftfartstilsynet. Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse:

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS

Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS S-025 03-02-025 Karmsund Maritime Offshore Supply AS Vendor Quality Assurance Questionnaire Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS Tel: 52844560 Address: Øyavn 60 4296 Åkrehamn Fax:52844561 E-mail: terje@tral.no

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below)

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) MØTESEDDEL OG FULLMAKTSSKJEMA (Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling i som avholdes 24.11.2017 kl. 09:30 i Lilleakerveien

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR THE PROCUREMENT OF SERVICES

GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR THE PROCUREMENT OF SERVICES Side 1 av 5/Page 1 of 5 GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR THE PROCUREMENT OF SERVICES 1. Utførelse av oppdraget 1. Execution of the job 1.1. Tjenesteyter skal utføre oppdraget i henhold til avtalen, inkludert

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

Forslag til nytt anskaffelsesdirektiv

Forslag til nytt anskaffelsesdirektiv Forslag til nytt anskaffelsesdirektiv -kommisjonen har vedtatt ett forslag til nytt anskaffelsesdirektiv for blandt annet klassisk sektor, COM(2011) 896/2 Skal behandles I -rådet og deretter i parlamentet

Detaljer

Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad

Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad Curo AS Industriveien 53 7080 HEIMDAL Oslo, 2016.02.10 Deres ref.: U3206 Søknadsnr.: 20140317 Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad 20140317 Vi har nå meddelt ditt patent. Patentbrev er vedlagt 1. Frist

Detaljer

Stiftelsens navn er Stiftelsen Trondheim International School. Stiftelsen Trondheim International School s grunnkapital er kr 10 000,00.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Trondheim International School. Stiftelsen Trondheim International School s grunnkapital er kr 10 000,00. 1 Stiftelsens navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Trondheim International School. Stiftelsen Trondheim International School s adresse og kontorsted er Trondheim kommune. 2 Grunnkapital Stiftelsen Trondheim

Detaljer

Prop. 162 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 162 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 162 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Samtykke til å sette i kraft avtaler mellom Norge og enkelte andre land til endring av virkningstidspunktet for OECD/Europarådets

Detaljer

The Board of Directors proposes that the general meeting pass the following resolution:

The Board of Directors proposes that the general meeting pass the following resolution: Vedlegg 1 - Forslag til vedtak Sak 3 - Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Multiconsult ASA og konsernet for 2016 herunder disponering av årets resultat, samt behandling av redegjørelse

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING 4 STYREVALG 4 ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS *** ***

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING 4 STYREVALG 4 ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS *** *** OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF AEGA ASA ORG NR 997 410 440 AEGA ASA REG NO 997 410 440 Ekstraordinær generalforsamling i

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Valter Kristiansen Flyteknisk Inspektør, Teknisk vedlikehold Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA REG NO 989 734 229

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

Tilleggsinformasjon og korrigeringer Complementary information and corrections

Tilleggsinformasjon og korrigeringer Complementary information and corrections Rev. 11. januar/january 2008 A-115310 Tilleggsinformasjon og korrigeringer Complementary information and corrections Begrenset Plan- og designkonkurranse / Limited Design contest Nesodden municipal centre

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 13/723 20.03.14 For Licensees on the Norwegian Continental Shelf NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 4 th QUARTER 2013 Pursuant

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Brannvern - internkontroll. Hva sier regelverket i Norge? eiers og virksomhets plikter brannvesenets tilsyn. Trond Dilling senioringeniør

Brannvern - internkontroll. Hva sier regelverket i Norge? eiers og virksomhets plikter brannvesenets tilsyn. Trond Dilling senioringeniør Brannvern - internkontroll Hva sier regelverket i Norge? eiers og virksomhets plikter brannvesenets tilsyn Trond Dilling senioringeniør Ny brann- og eksplosjonsvernlov fra 01.07.02 Fire and Explosion Prevention

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2015

Skatteetaten. Skattekort for 2015 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2014 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 4 Skattekort for 2015 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07

Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07 Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07 Norsk Fabrikasjonskontrakt 2007 Norwegian Fabrication Contract 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE LIST OF CONTENT 1 Protokoll av 25. september 2007 angående vedtagelse av NF07

Detaljer

Søknad om FG godkjenning av utstyr som inngår i sprinkleranlegg.

Søknad om FG godkjenning av utstyr som inngår i sprinkleranlegg. Søknad om FG godkjenning av utstyr som inngår i sprinkleranlegg. Utstyr som skal inngå i et FG godkjent sprinkleranlegg skal være FG godkjent. Unntak: Tradisjonelle tykkveggete sprinklerrør og tilhørende

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 11 April 2016. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS

Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS April 15th 2013 Forfatter Prosjektittel 19.04.2013 19.04.2013 1 Introduction AGENDA Important aspects regarding the competition and Invitation to tender

Detaljer

IKM-I-K-12 Innleievilkår IKM Gruppen

IKM-I-K-12 Innleievilkår IKM Gruppen Side/page 1 av/of 5 IKM GRUPPEN AS GENERELLE BETINGELSER FOR INNLEIE AV UTSTYR OG TILKNYTTET PERSONELL IKM GRUPPEN AS GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR LEASE OF EQUIPMENT RELATED TO PERSONNEL Unofficial

Detaljer

17. desember 2015 kl.15.00 17 December 2015 at 15.00 (CET) 4. FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE 5 4 PROPOSAL FOR CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATIONS 5

17. desember 2015 kl.15.00 17 December 2015 at 15.00 (CET) 4. FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE 5 4 PROPOSAL FOR CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATIONS 5 OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i LINK Mobility Group ASA, org nr 984 066 910 holdes i: NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Extraordinary

Detaljer

SUMMONS OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

SUMMONS OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING To the shareholders in Oceanteam ASA SUMMONS OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING With reference to 7 of the Articles of Association, the board of directors hereby summon an extraordinary general meeting in

Detaljer

Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc

Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc Eva Jarbekk Tekna, 7. september 2017 Hva gjelder GDPR egentlig for? Ikke for anonyme data Med anonyme data kan man gjøre hva

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 15/712 07/12/2015 Til rettighetshaverne på norsk sokkel (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd

Detaljer

Til aksjeeierne i Northern Logistic Property ASA. To the shareholders of Northern Logistic Property ASA. Oslo, 2. mars Oslo, 2 March 2009

Til aksjeeierne i Northern Logistic Property ASA. To the shareholders of Northern Logistic Property ASA. Oslo, 2. mars Oslo, 2 March 2009 In house translation: In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail. Til aksjeeierne i Northern Logistic Property

Detaljer

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating May be used by the ATO in order to establish an individual training program for renewal of IR, Class or Type-rating in accordance with FCL.625 IR(c)(d) / AMC1 FCL.625(c) and FCL.740(b)(1)(2) / AMC1 FCL.740(b)(1)

Detaljer

NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINARY GENERAL MEETING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation:

NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINARY GENERAL MEETING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation: Til aksjonærene i AGR Group ASA To the shareholders of AGR Group ASA Office translation: INNKALLING TIL NOTICE OF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EKSTRAORDINARY GENERAL MEETING Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSP ABUD

LUFTDYKTIGHETSP ABUD MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende iournal med henvisniniz til denne LDPs nummer. Luftartstilsynet

Detaljer

BRITHA RØKENES, AVDELINGSLEDER/ADVOKAT ANTIDOPING NORGE OSLO,

BRITHA RØKENES, AVDELINGSLEDER/ADVOKAT ANTIDOPING NORGE OSLO, BRITHA RØKENES, AVDELINGSLEDER/ADVOKAT ANTIDOPING NORGE OSLO, 09.01.2018 «DEN VANSKELIGE KAMPEN MOT DOPING» - styrker og svakheter i regelverket STRATEGIPLAN 2016-2019: «Vi skal være en attraktiv og profesjonell

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

ILO- 98 Rett til kollektive forhandlinger.

ILO- 98 Rett til kollektive forhandlinger. ILO 98 Artikkel 1.1. Når det gjelder sysselsetting, skal arbeidstakerne nyte tilstrekkelig vern mot all diskriminering som innebærer et angrep på foreningsfriheten.2. Dette vern skal særlig være rettet

Detaljer

Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS) Bilag A Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS) Denne bekreftelsen gjelder: Virksomhetens navn Adresse Postnummer Organisasjonsnr/ Fødselsnr Land* Poststed Jeg bekrefter med dette at denne virksomheten

Detaljer

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23 UTKAST ENGLISH VERSION EKSAMEN I: MOT100A STOKASTISKE PROSESSER VARIGHET: 4 TIMER DATO: 16. februar 2006 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator; Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag): Rottman: Matematisk

Detaljer

Appendix 2 INSTRUCTIONS FOR THE NOMINATION COMMITTEE Adopted by the Board of Directors on 10 th May 2016 and proposed for the general meeting on 19 th May 2016 This document is adopted to secure that B2Holding

Detaljer

Appendix 1 Appendix 2 Appendix 3 INSTRUCTIONS FOR THE NOMINATION COMMITTEE Adopted by the Board of Directors on 10 th May 2016 and proposed for the general meeting on 19 th May 2016 This document is

Detaljer

ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ODFJELL SE (business enterprise number 930 192 503) (last amended May 8th 2012) The name of the company is Odfjell SE. Article 1 The name of the company The company is an SE

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Eier(rolle)/Owner(role):

Eier(rolle)/Owner(role): Løvås Svein Firma/Company: IKM Gruppen AS Side 1 av 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig. IKM-I-K-01N Standard innkjøpsbetingelser IKM Gruppen Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom selger benytter eller henviser til andre

Detaljer