Stiftelsens navn er Stiftelsen Trondheim International School. Stiftelsen Trondheim International School s grunnkapital er kr ,00.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stiftelsens navn er Stiftelsen Trondheim International School. Stiftelsen Trondheim International School s grunnkapital er kr 10 000,00."

Transkript

1 1 Stiftelsens navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Trondheim International School. Stiftelsen Trondheim International School s adresse og kontorsted er Trondheim kommune. 2 Grunnkapital Stiftelsen Trondheim International School s grunnkapital er kr ,00. 3 Stiftelsens formål Stiftelsen Trondheim International School har som formål å tilrettelegge for og drive privat grunnskole 4 Styringsform Stiftelsen Trondheim International School ledes av et styre, heretter kalt Styret. Styret er ansvarlig for driften av skolen. Foreldre/foresatte som har barn i skolen har rett til å møte og avgi stemme i et forum som kalles Årsmøtet. Foreldrepar har en stemme. Rektor ved skolen har talerett i Årsmøtet. 5 Årsmøtet Årsmøtet avholdes en gang per år, fortrinnsvis i april måned. Årsmøtet innkalles av Styret med minimum 17 (sytten) dagers varsel. Alle foreldre/foresatte som har barn i skolen skal motta innkalling. Styret kan innkalle til ekstraordinært Årsmøte på eget initiativ hvis det ønsker det. Hvis minimum 10 (ti) foreldrepar/foresatte ønsker det, skal styret også innkalle til ekstraordinært Årsmøte. Årsmøtet har følgende myndighet: - velge og avsette medlemmer til Styret - godkjenne retningslinjer for styrehonorar

2 - endre stiftelsen Trondheim International Schools vedtekter - avgi uttalelse om årsregnskap og årsberetning - velge revisor for stiftelsen - velge medlemmer til nominasjonskomitéen Ved avstemning vedrørende endringer i vedtektene har årsmøtedeltakerne stemmeplikt. Styrets medlemmer velges for 2 år om gangen, hvor 3 står på valg det ene året og 2 står på valg det neste året. Ved årsmøtet 2011 velges 2 styremedlemmer for 1 år og 2 styremedlemmer for 2 år. Styremedlemmer velges etter innstilling fra nominasjonskomitéen og andre forslag på kandidater fremmet av foreldre ved skolen. Valg av styremedlemmer krever simpelt flertall. Avsettelse av styremedlemmer krever 2/3 flertall. Medlemmer av nominasjonskomitéen velges etter forslag fremmet i Årsmøtet. Nominasjonskomitéens arbeid er regulert i Instruks for nominasjonskomitéen ved Trondheim Internasjonal School. Styret skal presentere regnskapene og revisors beretning. Styret skal presentere forslag til endring av vedtektene. Forslag til endring av vedtekter fra andre enn Styret må presenteres overfor Styret minimum 10 (ti) dager før avholdelse av Årsmøtet. Styret må legge frem alle seriøse forslag for Årsmøtet. Endring av vedtektene krever 2/3 flertall. Dersom det ikke drives skolevirksomhet og det av den grunn ikke finnes foreldre /foresatte som har barn i skolen, fungerer stifterne som Årsmøte. 6 Styret Stiftelsen ledes av et styre på 3-7 personer. Styret bestemmer selv styrets leder. Foreldrekomiteen og de ansatte har rett til å velge hvert sitt styremedlem fra sine respektive grupper. Disse styremedlemmene velges i forkant av møtet og skal godkjennes av dette. Det skal foreligge saklig grunn for å ikke godkjenne de styremedlemmene som er valgt. Styrets leder innkaller til styremøte etter behov, men minimum 4 (fire) ganger per år. 7 Styrets oppgaver Styret leder Stiftelsen Trondheim International School s virksomhet og skal påse at dette skjer i overensstemmelse med stiftelsens formål og innenfor forsvarlige økonomiske rammer. Styret skal utarbeide styringsdokumenter for skolen og sikre at stiftelsens og skolens virksomhet skjer i overensstemmelse med de lover og regler som gjelder

3 for stiftelser og drift av privatskoler. Styret skal ha ansvar for den langsiktige planleggingen av stiftelsens og skolens virksomhet. Dette inkluderer, men er ikke avgrenset til: - Styret skal i nødvendig utstrekning utarbeide planer og budsjetter for stiftelsens virksomhet. - Styret skal godkjenne regnskap og budsjett for skolens virksomhet, samt foreta ansettelse og oppsigelse/avsetting av daglig leder og/eller rektor. 8 Revisjon Stiftelsen regnskaper, herunder skolens regnskaper skal revideres av registrert/statsautorisert revisor. Revisor skal påse at stiftelsens og skolens virksomhet er i samsvar med stiftelsens formål, at virksomheten drives på en økonomisk forsvarlig måte i tråd med retningslinjer for bruk av offentlige tilskudd. 9 Signatur - prokura Styreleder og et styremedlem tegner Stiftelsen. Styret kan meddele prokura. 10 Oppløsning Vedtak om oppløsning gjøres av Årsmøtet etter innstilling fra Styret. Slik innstilling fra Styret krever 2/3-dels flertall i Styret.Vedtak om oppløsning krever 2/3-dels flertall i Årsmøtet.

4 ARTICLES FOUNDATION CITY INTERNATIONAL SCHOOL 1 The foundation's name The foundation's name is Foundation Trondheim International School. Foundation Trondheim International School's address and office location is Trondheim. 2 Basic capital Foundation Trondheim International School's basic capital is The Foundation's purpose Foundation Trondheim International School aims to facilitate and operate private primary 4 Control Form Foundation Trondheim International School is managed by a Board of Directors, hereinafter called the Board. The Board is responsible for the operation of the school. Parents / guardians who have children in the school have the right to attend and vote at a forum called the Annual Meeting. Parents have a voice. The principal of the school has the right to speak at the Annual Meeting. 5 The annual meeting The annual meeting is held once a year, preferably in the month of April. The annual meeting convened by the Board with minimum 17 (seventies) days notice. All parents / guardians who have children in school should receive the notice. The Board may convene an extraordinary general meeting on its own initiative if it wants it. If at least ten (10) parents / guardians wish, the Board shall also convene extraordinary annual meeting.

5 AGM has the following powers: - Choose and dismiss members of the Board - Approve the guidelines for remuneration - Change the Trondheim International Schools Statute - Give its opinion on the annual accounts and annual report - Appoint an auditor for the foundation - Elect members to the nomination committee By voting on changes in the statutes, the meeting participants voting duty. Board members are elected for two years at a time, where 3 stands for election one year and 2 stand for election the next year. At the Annual Meeting in 2011 elected two directors for 1 year and 2 directors for two years. Board members are elected by the recommendation of the Nomination Committee and other proposals of candidates submitted by parents at the school. Election of Directors requires a simple majority. Recall of directors required 2/3 majority. Members of the nomination committee are elected at the suggestion made in the Annual Meeting. Nomination Committee's work is stated in the "Instructions to the Nominating Committee at Trondheim International School". The Board of Directors shall present the financial statements and the auditor's report. The Board will propose to amend the bylaws. Proposed amendments to the statutes of other than the Board must be presented to the Board at least ten (10) days before the AGM. The Board must submit all serious proposals for the Annual Meeting. Amendment of the Articles of Association require 2/3 majority. If it does not run school activities and for that reason no parents / guardians who have children in school, work Founders that Annual Meeting. 6 Board The Foundation is managed by a board of 3-7 people. The Board decides the Chairman. Parents Committee and staff have the right to elect their own boards from their respective groups. These directors are elected before the meeting and shall approved of this. There must be reasonable grounds for not approving the members elected. The Chairman shall convene the meeting as required but a minimum of four (4) times per year. 7 Board responsibilities The board manages the Foundation Trondheim International School's activities and shall ensure that this is done in accordance with the Foundation's purpose and within reasonable financial limits.

6 The Board shall develop guidance documents for the school and ensure that the foundation and school activities are in compliance with the laws and regulations that apply to foundations and operation of private schools. The Board shall be responsible for the long-term planning of the Foundation and school activities. This includes, but is not limited to: - The Board shall, to the extent necessary work plans and budgets for the Foundation's activities. - The Board shall approve the accounts and budget for school operations, and make hiring and termination / deposition of the CEO and / or principal. 8 Revision The Foundation's accounts, including the school's accounts shall be audited by registered / certified public accountant. The auditor must ensure that the Foundation and the school's activities are consistent with the Foundation's purpose that operates in a financially prudent manner in accordance with the guidelines for the use of public subsidies. 9 Signature - procuration Chairman and a director draws Foundation. The Board may grant power of attorney. 10 Resolution Decisions made by the Annual General Assembly resolution on the recommendation of the Board. Here's the recommendation of the Board require 2/3rds majority in Styret.Vedtak the resolution requires 2/3rds majority in the annual meeting. Google Translate for Business:Translator ToolkitWebsite

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. ("Selskapet / the Company")

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. (Selskapet / the Company) INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013 ("Selskapet / the Company") (The English wording in this document is an office translation, and in case

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

3. VALG AV MØTELEDER 3. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING

3. VALG AV MØTELEDER 3. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING Side 1 av 12 UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I COMROD COMMUNICATION AS (org. nr. 990 295 697) Styret innkaller

Detaljer

Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation

Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Til aksjeeierne i Vardia Insurance Group ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

Den europeiske patentkonvensjonen 2000. Den europeiske patentkonvensjonen 2000 (European Patent Convention 2000, EPC)

Den europeiske patentkonvensjonen 2000. Den europeiske patentkonvensjonen 2000 (European Patent Convention 2000, EPC) Den europeiske patentkonvensjonen 2000 Den europeiske patentkonvensjonen 2000 (European Patent Convention 2000, EPC) European Patent Convention 2000 as adopted by decision of the Administrative Council

Detaljer

(OFFICE TRANSLATION) NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF DOLPHIN GROUP ASA

(OFFICE TRANSLATION) NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF DOLPHIN GROUP ASA (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I DOLPHIN GROUP ASA NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF DOLPHIN GROUP ASA Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR

STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR STANDARD CONTRACT FOR AU PAIRS Kontrakten skal være tydelig og fullstendig utfylt. Vennligst bruk blokkbokstaver. The application must be filled in clearly and in full. Please

Detaljer

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Au pairordningen skal gi unge mennesker mellom 18 og 30 år en mulighet til å lære

Detaljer

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 IDEX / annual report 2009 / English version 2 Business Contents English version Mission and vision 4 2009 key events 4 Market and outlook 7 Personal ID for the mass market

Detaljer

UNOFFICIAL OFFICE TRANSI-ATION - N CASE OF DISCREPANCIES THE NORWEGIAN VERSION STTALL PREVAIL:

UNOFFICIAL OFFICE TRANSI-ATION - N CASE OF DISCREPANCIES THE NORWEGIAN VERSION STTALL PREVAIL: tl6 UNOFFICIAL OFFICE TRANSI-ATION - N CASE OF DISCREPANCIES THE NORWEGIAN VERSION STTALL PREVAIL: PROTOKOLT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMTING I ROCKSOURCE ASA (org. nr. 94o 376 645) MINUTES FROM AN ORDINARY

Detaljer

Periodisk finansiell rapportering informasjon til tredjelandsutstedere

Periodisk finansiell rapportering informasjon til tredjelandsutstedere Rundskriv Periodisk finansiell rapportering informasjon til tredjelandsutstedere RUNDSKRIV: 10/2011 DATO: 10.02.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Utstedere på Oslo Børs og Oslo Axess og som har Norge som hjemstat

Detaljer

Økt tillit til finansiell rapportering. gjennom styrets arbeid og erklæringer

Økt tillit til finansiell rapportering. gjennom styrets arbeid og erklæringer Økt tillit til finansiell. gjennom styrets arbeid og erklæringer Krav til revisjonsutvalg. EU har uttrykt som overordnet politisk målsetting at EU skal ha verdens mest konkurransedyktige og bærekraftige

Detaljer

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell General information Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell Registered Office Martin Linges vei 25 Snarøya Norway Solicitors Advokatfirma Ræder, Wisløff,

Detaljer

Årsberetning Annual Report 2009

Årsberetning Annual Report 2009 Norsk Naturskadepool Norwegian Natural Perils Pool Årsberetning Annual Report 2009 www.naturskade.no Org. nr. 975 506 584 Norsk Naturskadepools virksomhet er hjemlet i naturskadeforsikringsloven av 16.juni

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states ROYAL NORWEGIAN MINISTRY OF HEALTH AND CARE SERVICES EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 B-1040 Brussel Belgium Your ref Our ref Date 72376 12/5292 15 August 2015 Subject: Letter of formal notice

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER PERIOD: FROM AND INCLUDING 28 MAY 2003, TO AND INCLUDING 10 JUNE 2003

Detaljer

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker De unge stemmene Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og

Detaljer

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute!

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute! BuDKAnalen Nr. 2-2014 Medlemsblad for distribusjonsklubben i Aftenposten Newsletter for all members of the union, DKA -Lønnsoppgjøret -Ruterevisjoner på gang - Følg med på tiden på din rute! budkanalen

Detaljer

NORWEGIAN INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE

NORWEGIAN INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE PCT Applicant s Guide National Phase National Chapter NO Page 1 NORWEGIAN INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE AS DESIGNATED (OR ELECTED) OFFICE CONTENTS THE ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE SUMMARY THE PROCEDURE IN

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. Preface... 132. Forord... 132

CONTENTS INNHOLD. Preface... 132. Forord... 132 Forskrift om fiskerikyndig person ombord i seismiske fartøy 131 Fastsatt av OD 30. oktober 1991 Forskrift om fiskerikyndig person om bord i seismisk fartøy på norsk kontinentalsokkel. Fastsatt av Oljedirektoratet

Detaljer

Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren

Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren Nærings- og handelsdepartementet St.meld. nr. 30 (2007 2008) Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. for. Gea Norvegica Geopark IKS

SELSKAPSAVTALE. for. Gea Norvegica Geopark IKS SELSKAPSAVTALE for Gea Norvegica Geopark IKS Gjeldene fra 11.12.2009 Selskapsavtale for Gea Norvegica Geopark IKS 1 Selskapet Gea Norvegica Geopark IKS (GNG-IKS)er et interkommunalt selskap opprettet med

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

VEDTEKTER for Stiftelsen Hydroparken Barnehage

VEDTEKTER for Stiftelsen Hydroparken Barnehage Stiftelsen Hydroparken Barnehage Org. nr.: 985 211 205 Bygdøy Alle 2 0257 Oslo Rev.: 2014-04-04 Rev.: 2012-03-20 Rev.: 2010-06-10 Rev.: 2007-12-31 VEDTEKTER for Stiftelsen Hydroparken Barnehage 1. EIERFORHOLD

Detaljer

Uniblue anbefaler at Du oppbevarer en kopi av denne Lisensavtalen for ditt arkiv.

Uniblue anbefaler at Du oppbevarer en kopi av denne Lisensavtalen for ditt arkiv. Sluttbrukerlisensavtale NB: DENNE VERSJONEN ER KUN FOR INFORMASJONSFORMÅL. HVIS DET ER KONFLIKT MELLOM DENNE VERSJONEN OG DEN ENGELSKE VERSJONEN AV AVTALEN, SKAL DEN ENGELSKE VERSJONEN HA FORTRINNSRETT.

Detaljer

Mellom konflikt og integrasjon. En evaluering av Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene

Mellom konflikt og integrasjon. En evaluering av Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene Loughborough University Institutional Repository Mellom konflikt og integrasjon. En evaluering av Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene This item was submitted to Loughborough University s

Detaljer