MASTERGRAD I EIENDOMSFORVALTNING - DELTIDSSTUDIUM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MASTERGRAD I EIENDOMSFORVALTNING - DELTIDSSTUDIUM"

Transkript

1 MASTERGRAD I EIENDOMSFORVALTNING - DELTIDSSTUDIUM Eiendommer og bygninger representerer ofte betydelige verdier. Det ligger store økonomiske muligheter i god strategisk utvikling, forvaltning, drift og vedlikehold av disse. Til dette trengs profesjonelle eiendomsutviklere praktikere med solid kunnskap innen arkitektur og teknikk, økonomi og jus, personal- og prosjektledelse.

2 NTNUS NYE ERFARINGSBASERTE MASTERGRAD I EIENDOMSFORVALTNING ER ET TILBUD TIL PERSONER SOM ARBEIDER MED PROSJEKTUTVIKLING AV BYGG OG EIENDOMMER, OG SOM HAR ANSVAR FOR FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD PÅ VEGNE AV BYGGEIER. UTDANNING MED KARRIEREMULIGHETER Det er stort behov for formell og praktisk kompetanse innen bygg og eiendomsforvaltning innen både offentlig og privat sektor. Behovene er knyttet til eiendomsutvikling, forvaltning, salg og utleie salg av produkter og tjenester innenfor eiendom prosjektutvikling og ledelse Utdanningen omfatter strategiske spørsmål vedr. utbygging og arealplanlegging, samt organisering og ledelse av de servicetjenester til brukere som naturlig hører til bygning og leiearealer, og å yte rådgivning innen fagområdet FDVU (forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling). STUDERE VED SIDEN AV JOBB Studieplanen er lagt opp slik at den kan gjennomføres på deltid i kombinasjon med full eller noe redusert stilling, og da med en normert studietid på 3 år. Utdanningen vil tilsvare 90 studiepoeng, dvs. 3 semester fulltidsstudier. 52,5 studiepoeng basert på modulbaserte kurs / samlinger med 7.5 eller 15 studiepoeng ,5 studiepoeng masteroppgave + metodekurs. Alle kurs og seminarsamlinger vil skje i løpet av de to første årene av studiet. I det tredje året arbeider studenten med masteroppgaven.

3 FAGLIG INNHOLD EIENDOMSUTVIKLING OG AREALPLANLEGGING (7,5 studiepoeng) Omhandler ulike sider ved prosjekt- og eiendomsutvikling; byanalyser, planlegging, markedsmessige forhold, arkitekturfaglig prosjektutvikling. Fokus på planmessige forutsetninger som foreligger (arealplaner, reguleringsplaner, bebyggelsesplaner) og analyser og mulighetsstudier. Programmering av byggeprosjekt med behov- og virksomhetsanalyser. EIENDOMSØKONOMI OG -JUS (7,5 studiepoeng) Omhandler basiskunnskap om økonomiske forhold knyttet til eiendomsutvikling og -forvaltning, med likviditetsanalyser, prognose og diagnose, verdivurdering. Nøkkeltall FDVU. Juridiske forhold (lover og forskrifter) for eiendomsutvikling og forvaltning. SERVICE OG TJENESTER (7,5 studiepoeng) Omhandler tilrettelegging og utvikling av service og tjenestetilbud for leietaker og brukere. Fokus på forholdet mellom kjernevirksomhet og støtteaktiviteter, og opprettholdelsen av kvalitet og gode arbeidslokaliteter. Organisering og ledelse. Service avtaler. Evaluering. OMBYGGINGSTEKNIKK, DRIFT OG VEDLIKEHOLD (? studiepoeng)omhandler forvaltning av bygg og anlegg i et livsløpsperspektiv, med hovedfokus på drift, vedlikehold og utvikling (ombygging) av bygg og tekniske installasjoner. Tilstands-vurderinger, benchmarking, evaluering av bygninger i bruk, POE - Post Occupancy Evaluation. Bygnings- og kulturminnevern.

4 PROSJEKTUTVIKLING - ORGANISERING OG STYRING (7,5 studiepoeng) En vil ta utgangs-punkt i byggeprosessen fra tidlig ide- og konseptfase til FDVU-fasen, og kartlegge hvordan prosjekter organiseres og gjennomføres. Dette omfatter ytre og indre rammebetingelser for prosjektet, gjennomføringsmodeller, økonomi og kostnader, tid- og framdrift. Usikkerhet - risikovurderinger. BYGG OG EIENDOMSFORVALTNING / FACILITIES MANAGEMENT (7.5 studiepoeng) Praktisk innføring i det tverrfaglige konseptet «Facility Management» (FM) med fokus på organisering, økonomi, arealforvaltning, service og FDVU av bygninger og tekniske anlegg. Gjennom øvinger vil deltakerne få praktisk erfaring med organisering, budsjettering og planlegging av FDVU-aktiviteter, og bruk av IKTverktøy i bygg og eiendomsforvaltning. Videreutdanningskurs (7.5 studiepoeng)som arrangeres annet hvert år, åpent for alle interesserte. 2 x 4 dager med en avsluttende hjemme-eksamen eller prosjektarbeid. INTERNATIONAL STRATEGIC FACILITY MANAGEMENT Studietur/utenlandsopphold 1-2 uker tilsvarer 7.5 studiepoeng. Kurset International Strategic Facility Management fokuserer på Strategic facilities management, Global business environment, Performance management and FM Futures. Kurset tilbys av The International Faculty for Facilities Management (IFFM) som er et samarbeid mellom University of Salford (Stor Britannia), Hong Kong Polytechnic University (Hong Kong), Donau Universtät (Krems, Østerrike), Dublin Polytechnic Institute (Irland), Chalmers University of Technology (Sverige) og NTNU.

5 AVHANDLINGSDEL (INKL OBLIGATORISK METODEKURS) ( studiepoeng) Avhandlingsdelen omfatter et obligatorisk metode-kurs, som gir innføring i grunnleggende metodelære for forskningsbaserte oppgaver. Metodekurset er på 7.5 studiepoeng, og avhandlingen utgjør 30 studiepoeng. Masteroppgaven er basert på et selvvalgt emne for prosjektarbeid, og skal være innrettet for å belyse praktiske og relevante problemstillinger knyttet til eiendomsutvikling og forvaltning. Oppgaven vil gi mulighet til fordypning av en problemstilling av spesiell interesse eller et tema nært knyttet til egen yrkespraksis. Den endelige masteroppgaven skal leveres senest 4 år etter utdanningens start.

6 FORLESERE EIENDOMSUTVIKLING OG - FORVALTNING SVEIN BJØRBERG er FoU-leder i Multiconsult og har fra 1992 vært professor II ved NTNU i ombyggingsteknikk og bygningsforvaltning. PER T. EIKELAND er professor II i organisering og styring av byggeprosjekter ved Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU. Eikeland har omfattende praksis fra byggebransjen, eiendoms-bransjen og fra ledende stillinger i statsforvaltningen. Han var administrerende direktør for Statens byggeog eiendoms-direktorat fra 1982 til 1994 og gjennomførte omorganiseringen av SBED til Statsbygg fra Leder av eiendomsforvaltnin gsutvalget som leverte NOU 2004: 22 Velholdte bygninger gir mer til alle. Per T. Eikeland driver rådgivning innen bygg og eiendom, bl.a. organisering og overordnet styring av større byggeprosjekter. Bjørberg har deltatt i små og store prosjekter som saksbehandler og oppdragsleder fra Har utført og ledet utredninger, kostnadsanalyser, beskrivelser, statiske beregninger og tegningsproduksjon samt byggeledelse. Fra 1976 ansvarlig for fagaktiviteter innen den eksisterende bygningsmasse (ombygging, byggeskader, forvaltning drift og vedlikehold årskostnader). Deltatt i en rekke forsknings- og utviklingsoppgaver, samt undervisning og sensorarbeid ved NTNU. Har generelt høy tverrfaglig kompetanse og utstrakt kontakt og samarbeid med øvrige prosjekterende, byggherrer og utførende entreprenører. Deltatt aktivt i forskningsarbeid, både som prosjektskaper, -leder og deltaker. Fra 1991 til sept leder for avd. Bygg, fra 1996 til 1998 leder for avd. Bygningsforvaltning, deretter FoU-leder i Multiconsult AS. Er RIF-godkjent rådgiver MRIF i bygge- og anleggsteknikk, samt bygnings- og eiendomsforvaltning. TORE I. HAUGEN er professor ved Fakultet for arkitektur og billedkunst ved NTNU.Siv.ing og dr.ing utdannelsen tok han ved NTH, kombinert med studie- og forskningsopphold ved University of California, Berkeley og KTH Stockholm. Hans spesialområder er prosjektledelse, eiendomsutvikling og forvaltning. Han har tillitsverv i bl.a. NBR, ISO, CIB og har arrangert en lang rekke kurs innen prosjektledelse, eiendomsforvaltning og Facilities Management. Fra 2001 har Tore I Haugen vart aktiv med å etablere nye utdanningsprogram og et dr.ing program ved NTNU knyttet til Metamorfose Eiendomsutvikling og forvaltning. + Dr.ing avhandling Bygningsforvaltning Økonomisk drift og vedlikehald fra 1990.

7 HÅKON KLEIVEN er Bygg-ingeniør fra HIS Drift- vedlikehold og utvikling av forsvarets installasjoner i ØSD Energiledelse, drift, vedlikehold, utvikling og prosjektledelse i Oppland fylkeskommune 1982 dd. Tillitsverv i vedlikeholdsforeningen, NFE og NBEF. Holder kurs innen Bygg- og eiendomsforvaltning generelt og plan- og bygningsloven spesielt. TOR MEDALEN er Professor ved Institutt for byforming og planlegging ved NTNU. Fagfelt er by- og tettstedsplanlegging, arealplanlegging, samordnet areal- og transportplanlegging (lokalisering og parkering). Konsekvensanalyse / -utredning og miljøledelse; metodeutvikling og evaluering. Planleggingsteori; planleggingsledelse og organisering, planprosess og metodebruk. OLAV EGIL SÆBØE har militær bakgrunn fra Krigsskolen og tjeneste som offiser frem til Senere supplert med sivile fag og studieopphold ved høgskoler/universiteter i Europa og USA. Ledende stillinger i forretningsbanker , med en kort periode som Adm. Dir. i en hotellkjede Eiendomsdirektør og konsernansvarlig for Kreditkassens eiendommer i Eiendomsdirektør i Celexa Eiendomsforvaltning AS (senere Aberdeen Property Investors) Fra januar 2004 eget konsulentforetak, Pro-FM Consulting, med rådgiving innen eiendomsforvaltning og Facility Management. Representerer EuroFM (European Facility Management Network) og Standard Norge i det europeiske standardiseringprosjektet CEN/TC 348 Facility Management. Har vært i styreformann og styremedlem i NfN og medlem av styret i EuroFM i flere år.

8 FAGLIG ANSVARLIG Studiet er et samarbeid mellom Fakultet for arkitektur og billedkunst og Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi KONTAKTPERSON FOR UTDANNINGEN Professor Tore I. Haugens Telefon Mastergraden tilsvarer 120 studiepoeng Se informasjon om søknadsfrist og eget søknadsskjema på. Opptakskrav Minimum 180 studiepoeng fra høgskole/universitet, primært i form av avsluttet grad/utdanning (bachelor) Minimum 2 års relevant yrkeserfaring Tilknytning til bedrift eller organisasjon som kan bidra med case i forbindelse med avhandling Kursavgift Bla bla bla Det tas forbehold om at mastergraden blir formelt godkjent på styremøte SØKNADSFRIST: Kull 1 - starter høsten 2005: Kull 2 - starter høsten 2006: Benytt søknadsskjema du finner på YTTERLIGERE INFORMASJON Oddbjørg Mikkelsen Telefon E-post

Senter for eiendomsutvikling og forvaltning NTNU

Senter for eiendomsutvikling og forvaltning NTNU Eiendomsforvaltning og eiendomsutvikling Samordning av utdanningstilbud - og forskning / utvikling Senter for eiendomsutvikling og forvaltning NTNU Formål : Tilby ulike tverrfaglige utdanningstilbud og

Detaljer

Det vil bli stilt andre krav til kompetanse i fremtiden MASTER OF MANAGEMENT - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE

Det vil bli stilt andre krav til kompetanse i fremtiden MASTER OF MANAGEMENT - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE Det vil bli stilt andre krav til kompetanse i fremtiden Master of Management er et videreutdanningstilbud fra NTNU www.ntnu.no/mm - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE

Detaljer

Overføring av som byggetdokumentasjon. byggeprosjekt til FMorganisasjonen

Overføring av som byggetdokumentasjon. byggeprosjekt til FMorganisasjonen Masteroppgave NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Overføring av som byggetdokumentasjon fra

Detaljer

Strategisk porteføljeforvaltning av kommunal eiendom

Strategisk porteføljeforvaltning av kommunal eiendom SINTEF Byggforsk KIRSTEN ARGE Strategisk porteføljeforvaltning av kommunal eiendom Forprosjekt Prosjektrapport 11 2008 SINTEF Byggforsk Strategisk porteføljeforvaltning av kommunal eiendom Forprosjekt

Detaljer

Strategisk porteføljeforvaltning av kommunal eiendom

Strategisk porteføljeforvaltning av kommunal eiendom SINTEF Byggforsk Kirsten arge Strategisk porteføljeforvaltning av kommunal eiendom Forprosjekt Prosjektrapport 11 2008 SINTEF Byggforsk Strategisk porteføljeforvaltning av kommunal eiendom Forprosjekt

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

DELTIDSSTUDIER I BERGEN

DELTIDSSTUDIER I BERGEN DELTIDSSTUDIER I BERGEN FLEKSIBLE STUDIER 2013-2014 ØKT KOMPETANSE OG NYE MULIGHETER Arbeidslivet preges av endring, konkurranse og stadig større krav til effektivitet og omstillingsevne. Økt kompetanse

Detaljer

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Rapport om Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Pilotprosjekt FLIBA Del 1 Kartlegging Del 2 Ledelse som perspektiv i utdanningene 1 Forord Profesjonell ledelse er en av de viktigste

Detaljer

Versjon: 1.0. Sluttrapport. Eierstrategi 2010. Eiendomsforvaltningen i Helse Midt-Norge

Versjon: 1.0. Sluttrapport. Eierstrategi 2010. Eiendomsforvaltningen i Helse Midt-Norge Versjon: 1.0 Eierstrategi 2010 Eiendomsforvaltningen i Helse Midt-Norge Godkjent: Dato: Innhold 0. Anbefaling 1. 1. Sammendrag 2. Strategisk forankring 3. Mål 4. Styring, organisering og arbeidsform 5.

Detaljer

Trainee Ringerike spennende karrieremulighet for nyutdannede

Trainee Ringerike spennende karrieremulighet for nyutdannede Trainee Ringerike spennende karrieremulighet for nyutdannede Ringeriksregionen er i vekst og tilbyr mange spennende jobbmuligheter for personer med høyere utdanning Trainee Ringerike er et nyutviklet samarbeid

Detaljer

ØKONOMISK STYRING OG LEDELSE

ØKONOMISK STYRING OG LEDELSE Executive MBA ØKONOMISK STYRING OG LEDELSE NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM FOR STUDIET Program for studiet 2008-2010 Dato Dag Sted Tema Strategiske lønnsomhetsanalyser

Detaljer

Bygget for din utvikling

Bygget for din utvikling Bygget for din utvikling Jobb i Forsvarsbygg «Ferdig utdannet? Aldri» Innhold side 3 Karriereutvikling Vi tar deg til neste nivå side 4 unike prosjekter Ting du ikke får gjøre andre steder side 6 Stillingstyper

Detaljer

Forstå samfunnet, studer juss og samfunnsfag

Forstå samfunnet, studer juss og samfunnsfag Forstå samfunnet, studer juss og samfunnsfag Se film om studiet Mer enn noen gang preges næringsliv og organisasjoner av raske endringer og omstilling. Ledelsesformer, teknologi, lovverk og politiske beslutninger

Detaljer

Fagplan for studieprogram bygg og miljø

Fagplan for studieprogram bygg og miljø Studieprogram bygg og miljø 1 av 6 studieprogram bygg og miljø MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV Byggingeniørstudiet passer for personer med interesse for konstruksjoner, materialteknologi, planlegging, prosjektering

Detaljer

Et nasjonalt kompetanseløft for bedre byggeprosesser

Et nasjonalt kompetanseløft for bedre byggeprosesser Utredning Et nasjonalt kompetanseløft for bedre byggeprosesser Anbefalinger og intensjoner Fakultet for arkitektur og billedkunst Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

Studentnavn, prosjekt, institutt og årstall i Faricy regular, 7.5 pkt

Studentnavn, prosjekt, institutt og årstall i Faricy regular, 7.5 pkt Studentnavn, prosjekt, institutt og årstall i Faricy regular, 7.5 pkt Erfaringsbaserte masterprogram ved AHO Evaluering 2010 Erfaringsbaserte masterprogrammer ved AHO en evaluering 0. Anbefalinger... 3

Detaljer

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter ÅRSmøte 2010 Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter Til Medlemmene Lysaker, 8. mars 2010 i Norges Bygg- og Eiendomsforening Det vises til tidligere utsendte program. I henhold

Detaljer

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING En veileder/verktøykasse for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av kommunale eiendomsforetak Hva må til for å lykkes med kommunale eiendomsforetak?

Detaljer

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING En veileder/verktøykasse for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av kommunale eiendomsforetak Hva må til for å lykkes med kommunale eiendomsforetak?

Detaljer

Optimal drift av bygg

Optimal drift av bygg NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Tore Reiersen Optimal drift av bygg Løten,

Detaljer

ÅRSmøte 2011. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Valg Innkomne forslag. NBEFs vedtekter kan lastes ned fra www.nbef.

ÅRSmøte 2011. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Valg Innkomne forslag. NBEFs vedtekter kan lastes ned fra www.nbef. ÅRSmøte 2011 Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Valg Innkomne forslag NBEFs vedtekter kan lastes ned fra www.nbef.no Til Medlemmene Lysaker, 16. mars 2011 i Norges Bygg- og Eiendomsforening

Detaljer

Forord. Oslo, 15.12.2014. Magnus Jordheim Myhre

Forord. Oslo, 15.12.2014. Magnus Jordheim Myhre 1 Forord Denne masteroppgaven markerer avslutningen av mitt femårige studie i eiendomsfag ved Norges miljø- og biovienskapelige universitet. Oppgaven utgjør 30 studiepoeng og er skrevet høstsemesteret

Detaljer

Årets prosjektleder. Bedre prosjekter i Forsvaret nå! side 7. Innføring av ny prosjektmodell for Statoils FoU prosjekt side 23

Årets prosjektleder. Bedre prosjekter i Forsvaret nå! side 7. Innføring av ny prosjektmodell for Statoils FoU prosjekt side 23 Nr. 2 2002 PROSJEKT LEDELSE UTGITT AV NORSK FORENING FOR PROSJEKTLEDELSE Årets prosjektleder Jan Frode Larsen - side 15 Bedre styring av statlige prosjekter side 33 Bedre prosjekter i Forsvaret nå! side

Detaljer

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 4 2013 Organisering Sammendrag og organisering Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 1 Formål Kommunestyret i Fauske kommune

Detaljer

Master i Serviceledelse

Master i Serviceledelse Etter- og videreutdanning Master i Serviceledelse Master of Service Management Erfaringsbasert mastergrad, 90 studiepoeng - for deg som vil kombinere jobb og utdanning Jeg trodde aldri at dette studiet

Detaljer

6TIPS TIL HVORDAN DU KAN EFFEKTIVISERE EIENDOMS- FORVALTNINGEN TAK OVER HODET I TØFFE TIDER EIENDOMS- FORVALTNING

6TIPS TIL HVORDAN DU KAN EFFEKTIVISERE EIENDOMS- FORVALTNINGEN TAK OVER HODET I TØFFE TIDER EIENDOMS- FORVALTNING Ekspertene svarer Slik øker du verdien på dine eiendommer DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Verdiskaping Få mest ut av bygget med økt brukskvalitet Innovasjon Slik kan du sørge for at brannen

Detaljer

ORD og UTTRYKK. innen. Eiendomsforvaltning - Fasilitetsstyring. (Facilities Management) August 2008

ORD og UTTRYKK. innen. Eiendomsforvaltning - Fasilitetsstyring. (Facilities Management) August 2008 ORD og UTTRYKK innen Eiendomsforvaltning - Fasilitetsstyring (Facilities Management) August 2008 Utarbeidet av: Max Ingar Mørk, Svein Bjørberg, Olav Egil Sæbøe, Ove Weisæth 2 Ord og uttrykk innen Eiendomsforvaltning

Detaljer

FDVU (FM) dataløsninger for store byggeiere---

FDVU (FM) dataløsninger for store byggeiere--- Rambøll Norge AS FDVU (FM) dataløsninger for store byggeiere--- KoBE Veileder (Rev. 1) 2009-07-03 Veileder FDVU (FM) dataløsninger for store byggeiere Oppdragsnr.: 6080328 Oppdragsgiver: KoBE Oppdragsgivers

Detaljer

MPA Master of Public Administration 2009

MPA Master of Public Administration 2009 MPA Master of Public Administration 2009 Innhold Utfordringer, mål og løsninger for en ny tid 3 Lederskapets utfordringer 3 Masterutdanning i offentlig lederskap og styring 4 Et kompetanse- og lederutdanningsprogram

Detaljer

Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging

Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging Utarbeidet av de fire regionale helseforetakene, på oppdrag gitt av Helse- og omsorgsdepartementet 31.1.2013 15.11.2013 Innhold

Detaljer