Vedtak ettrinn M - Bygging - fotballbaner - Fleischersvei - Skrim idrettspark. Dette dokumentet er elektronisk godkjent dokument uten signatur.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtak ettrinn M - Bygging - fotballbaner - Fleischersvei - Skrim idrettspark. Dette dokumentet er elektronisk godkjent dokument uten signatur."

Transkript

1 Kongsberg kommune Postboks Kongsberg Prosjekttjenester AS Storgata KONGSBERG Vedtak ettrinn M - Bygging - fotballbaner - Fleischersvei - Skrim idrettspark Dette brevet er sendt deg gjennom SvarUt som er kommunenes felles løsning for digital utsendelse av dokumenter til innbyggere og næringsliv. Du kan lese brevet gjennom meldingsboksen i AltInn. Her kan du også oppgi hvilken e-postadresse eller hvilket mobiltelefonnummer du skal få melding til når vi sender deg et nytt brev. Har du spørsmål kan du kontakte oss via eller ringe oss på Vi er tilgjengelig på telefon alle hverdager fra Dette dokumentet er elektronisk godkjent dokument uten signatur. Med hilsen Kongsberg kommune

2

3 TEKNISKE TJENESTER Saksbehandler: Trygve Rhodén Telefon dir: Dato: Deres dato: Vår referanse: 14/ Deres referanse: Geir Kasin Arkivkode: MAT 110/79 Prosjekttjenester AS Storgata KONGSBERG Bygging av fotballbaner Vedtak om tillatelse til tiltak i ett rinn SAK: UMU DS- 634/14 Eiendom: gnr. 110 bnr. 79 Tiltakshaver: Kultur og idrett v/bjørn Tore Ødegaarden Søknad mottatt: Vedtak Kommunen gir tillatelse til bygging av 3 fotballbaner, voller og tekniske anlegg som beskrevet i søknad, etter plan- og bygningsloven Kommunen godkjenner også søknad om ansvarsrett. Vilkår for tillatelsen 1. Før dere kan starte arbeidet med vollene må dere sende inn tverrprofil av disse. Når kommunen har godkjent tverrprofilene kan arbeidene igangsettes. 2. Før dere kan starte arbeidet med flerbruksflatene, må dere sende inn dokumentasjon på mer detaljert utforming, materialbruk og funksjoner (antall sykkelparkeringsplasser) for disse. Når kommunen har godkjent dokumentasjonen kan arbeidene igangsettes. 3. Før dere kan søke om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, må utearealene for tiltaket være ferdig opparbeidet, jf. reguleringsbestemmelsenes Før dere kan søke om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, må kommunen ha mottatt og godkjent skiltplan og situasjonsplan for parkeringsplassene og adkomstveien ned til banene, og arbeidene i henhold til de godkjente planene må være utført. 5. Tiltaket skal plasseres av foretak eller person med nødvendig faglige kvalifikasjoner. 6. Det må sendes inn dokumentasjon til seksjon kart- og geodata som viser anleggets plassering. Dette må sendes snarest mulig og senest sammen med krav om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. 7. Det må være gitt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse før tiltaket kan tas i bruk, jf. Pbl Ansvarlig søker skal sende søknad om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse og oppdatert Postadresse Postboks Kongsberg: Besøksadresse: Rådhuset Kirkegt Kongsberg Telefon sentralbord: Organisasjonsnummer: NO MVA E-post:

4 Side 2 gjennomføringsplan til kommunen. Bortfall av vedtak Hvis arbeidene ikke er satt i gang innen 3 år faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis arbeidene stanses i mer enn 2 år. Fristene kan ikke forlenges, jf. pbl 21-9 første ledd. Plikter og rettigheter Oppfylle vilkår Ansvarlig foretak er ansvarlig for at arbeidene som utføres er innenfor gitte tillatelse, gjeldende plan og planog bygningsloven med forskrifter. Klagerett Du kan klage på vedtaket innen 3 uker etter at du har mottatt dette jf. forvaltningsloven 28. Klage kan sendes til; Kongsberg kommune, postboks 115, 3601 Kongsberg. Skjema for klage over forvaltningsvedtak finner du her: Du kan også få klageskjemaet ved å henvende deg til innbyggerkontakten på telefon Betaling Tiltakshaver må betale gebyr for behandling av søknaden. Gebyrsatsene vedtas av kommunestyret hvert år. Satsene finner du på kommunens hjemmeside under priser og gebyrer Søknad om vesentlig terrenginngrep utover m 2. VG nr. 442 = kr ,- Giro for innbetaling sendes til: Kongsberg kommune, Kultur og idrett v/bjørn Tore Ødegaarden i eget brev. Saksutredning Tiltaket gjelder Anleggelse av 3 fotballbaner av 64 x 100 meter hver, med tilhørende voller, overvannsanlegg og belysning i henhold til situasjonskart. Planstatus Området er regulert til idrettsanlegg, haller og anlegg (IA_1) i reguleringsplan 387 Skrim idrettspark. Nabovarsling Det er opplyst i søknaden at naboene som er varslet om tiltaket ikke har kommet med merknader til søknaden. Plassering Tiltaket er plassert innenfor byggegrenser fastsatt i plan- og bygningsloven 29-4 og i reguleringsplan. Tiltaket medfører ikke vertikale terrengendringer som overstiger 3 meter. Universell utforming I tilleggsdokumentasjon mottatt fremkommer det HC parkering både ved Skrimhallen og ved parkeringsplass på toppen. Videre fremkommer det at toppen på vollene, området mellom og rundt banene, samt adkomst til Skrimhallen blir universelt utformet. Biologisk mangfold For alle saker som berører naturmangfoldet skal prinsippene i naturmangfoldlovens 8-12 legges til grunn. Det skal fremgå av beslutningen hvordan kommunen har vurdert og lagt vekt på disse prinsippene i saken. Vi har gått gjennom Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og Artsdatabankens artskart. Det er ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter på Norsk rødliste for arter 2010, utvalgte naturtyper

5 Side 3 eller truede eller nær truede naturtyper på Norsk rødliste for naturtyper 2011 i området. Vi har hellet ikke fått opplysninger om at det kan befinne seg arter eller naturtyper i planområdet som ikke er fanget opp av ovennevnte registreringer. Det er derfor ikke påvist at tiltaket kan ha negativ effekt på naturmangfoldet. Kravet i 8 om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap, er dermed oppfylt. Vann og avløp Søknaden har vært på intern høring hos seksjon for vann, avløp og renovasjon (VAR). Vi har mottatt følgende merknader; Valgte løsninger med synkekummer aksepteres. Vær oppmerksom på at slike løsninger kan slammes igjen og bli tette over tid. Belysning Kommunen forutsetter at belysningen rettes mot banene slik at friområdet for øvrig utsettes for så lite lysforurensing som praktisk mulig Skilting Parkeringsplasser må skiltes og merkes slik at parkering kan skje på en ryddig og trafikksikker måte. Vegen ned til banene skal ikke være åpen for trafikk, men må være tilgjengelig for nødetatene. Plan for parkeringsplassene og skiltplan, samt vurdering av bom eller skilting av adkomstveien skal sendes kommunen for godkjenning. Ansvarsrett Prosjekttjenester AS har søkt ansvarsrett som ansvarlig søker, samt; PRO (prosjekterende) for arbeider med uteareal og landskapsutforming (overordnet ansvar). Foretaket har sentral godkjenning. Ingeniørservice AS har søkt ansvarsrett som; PRO (prosjekterende) for oppmålingsteknisk prosjektering. UTF (utførende) for arbeider med utstikking og innmåling av tiltaket. Foretaket har sentral godkjenning / Foretaket har ikke sentral godkjenning og søker lokal godkjenning. Kommunen vurderer at det er sannsynliggjort tilfredsstillende kompetanse for å utføre arbeidene. Noco Entreprenør AS har søkt ansvarsrett som; UTF (utførende) for grunnarbeider og landskapsutforming. Foretaket har sentral godkjenning. Informasjon og veiledning Vi ønsker lykke til med tiltaket. Trenger du flere opplysninger eller veiledning er vi tilgjengelige gjennom vårt servicekontor for byggesaker. Du kan treffe oss i 1.etasje på rådhuset eller på tlf Se også vår nettside for åpningstider og ytterligere informasjon. Med vennlig hilsen Camilla Windju Wilhelmsen Fagansvarlig byggesak Trygve Rhodén byggesaksbehandler Dette dokumentet er elektronisk godkjent i Kongsberg kommune, og sendes uten underskrift

6 Kopi: økonomi v/ Bjørg Skinnes, her Kultur og idrett v/bjørn Tore Ødegaarden Noco Entreprenør AS, Semsveien 41 D, 3676 NOTODDEN Ingeniørservice AS, Broen 5 D, 3170 SEM Side 4

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/186 Saksmappe: 2014/247-38647/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde

Detaljer

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører.

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører. igangsettingstillatelse Som kunde av Alvsbyhus har du ansvar for alle tomtearbeider. For å kunne søke kommunen om igangsettingstillatelse trenger vi, som ansvarlig søker, derfor en del papirer fra dine

Detaljer

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 23786/13 GNR/B 32/524 13/107-44/ATBA ALTA, 06.01.2014

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte 25.08.2011

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte 25.08.2011 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte 25.08.2011 Møtet starter med en befaring av Elgjartunveien 4, felles oppmøte på Ås rådhus kl. 17.00 Møtet forsetter på Ås rådhus i Lille

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

FORENKLINGER OG NYE BYGGEREGLER 30.04.15

FORENKLINGER OG NYE BYGGEREGLER 30.04.15 FORENKLINGER OG NYE BYGGEREGLER Overordnede mål Regjeringen vil at bygging skal skje Enklere Billigere Raskere Flere tiltak unntas søknad, men bygging skjer på eget ansvar Plan- og bygningslovens status

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på epost

Detaljer

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune Byggebok for Nes Kommune Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 1 av 60 Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 2 av 60 1. Innhold 1. Innhold -----------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21 Søgne kommune Arkiv: 23/861 Saksmappe: 2011/62-29097/2013 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 10.09.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mdoelalderoaen Møteinnkalling Saksnr: 45-50 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten HRTB AS arkitekter MNAL St. Olavs gate 28 0166 OSLO Dato: 19.10.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201109311-8 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Kristian Thomassen

Detaljer

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset»

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset» Oslo kommune Plan- JM NORGE Postboks og bygningsetaten AS 453 1327 LYSAKER Dato: Deres Vår ref (Saksnr): 2011111113043 Oppgis alltid ved henvendelse ref: Byggeplass: GUSTAV VIGELANDS Tiltakshaver: JM NORGE

Detaljer

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører.

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører. igangsettingstillatelse Som kunde av Alvsbyhus har du ansvar for alle tomtearbeider. For å kunne søke kommunen om igangsettingstillatelse trenger vi, som ansvarlig søker, derfor en del papirer fra dine

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Lars Rasmussen

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 22-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr:

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO nhaugrud@online.no Dato: 15072010 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201003757-10 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh:

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)

Forskrift om endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) ENDRINGER I BYGGESAKSFORSKRIFTEN (SAK 10) HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.8.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene - Tilbygg - GB 37/34 - Trysnesveien 447

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene - Tilbygg - GB 37/34 - Trysnesveien 447 Søgne kommune Arkiv: 37/34 Saksmappe: 2013/3350-2607/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.01.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene - Tilbygg - GB 37/34 - Trysnesveien

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73 Søgne kommune Arkiv: 37/130 Saksmappe: 2013/2565-12081/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 24.03.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/8201-7 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 16.09.2013

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/8201-7 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 16.09.2013 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Arcon Prosjekt AS Postboks 224 7801 Namsos Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/8201-7 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 16.09.2013

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10. 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10. 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 10. 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.06.2012 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående garasje, samt tilbygg til bolig på GB 28/356 - Moneveien 32

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående garasje, samt tilbygg til bolig på GB 28/356 - Moneveien 32 Søgne kommune Arkiv: 23/356 Saksmappe: 2014/1733-30848/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 26.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående garasje,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Høring - Forenklinger i plan- og bygningsloven (byggesaksdelen) - Uttalelse

Høring - Forenklinger i plan- og bygningsloven (byggesaksdelen) - Uttalelse Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.09.2013 66131/2013 2010/7542 L40 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/182 Formannskapet 16.10.2013 Høring - Forenklinger i plan- og bygningsloven

Detaljer