side10 Påstands forordning, godkjente påstander side 11 Ny Mat forordning 258/97 side 12 Codex Alimentaris for fiskeoljer side 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "side10 Påstands forordning, godkjente påstander side 11 Ny Mat forordning 258/97 side 12 Codex Alimentaris for fiskeoljer side 13"

Transkript

1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Styrets beretning side 3 2. Maring Forums målrettede arbeid side 5 3. Hvordan jobber Maring Forum side 5 4. Målene for Maring Forums arbeid i 2011 side 6 5. Rapportering av Arbeidsplan for det regulatoriske arbeidet: side 7 Implementering av EUs hygienepakke side 7 Kvalitetsforskriften for fisk og fiskevarer side 8 Ny biproduktforordning 1069/2009/ og Gjennomføringsforordning 142/2011 side 9 Påstands forordning 1924/2006 side10 Påstands forordning, godkjente påstander side 11 Ny Mat forordning 258/97 side 12 Codex Alimentaris for fiskeoljer side Maring/Maring Forum i 2011 side 14 Sektorgruppen Maring i FHL side 14 Maring Forum i FHL side Maring fforum som møteplass side 16 Møte i Arbeidsgruppen for marine oljer 21. januar side 17 Møte i Arbeidsgruppen for marine oljer 23. mars. side 18 Årsmøte i Sektorgruppen Maring side 19 Medlemsmøte i Tromsø 26.mai side 20 Nordic LipidForum Academy/Symposium i juni side 21 Maring Forum Årsmøte i Trondhjem 18.august side 22 Møte i arbeidsgruppa for marine oljer 5.september i Oslo side 25 Maring Forums FagDag 24. november på Gardermoen side Prosjekter side 30 Traceoil side 30 Norsk Marin Ingrediens industri, en markedsanalyse side 31 MIC 2013 side Informasjons- og organisasjonsarbeid side 33 2

3 1. Styrets beretning: Sterkere forankring. Medlemstilslutningen av Maring-bedrifter til FHL utvikler seg fortsatt tilfredsstillende. Sektorgruppe MARING består i dag av 14 større og mindre medlemsbedrifter, mens Maring Forum (som inkluderer også ikke-fhl medlemmer) utgjør til sammen 34 medlemmer. Vi kan også konstatere en økende interesse for marine råvarer anvendt til mer avanserte produkter både innen hvitfisk og pelagisk næring. Til sammen bidro denne utviklingen i FHL til at marine ingredienser har fått en sterk forankring i FHLs Bransjegruppe Industri. Maring Forum er fortsatt det organisatoriske fellesskapet for både FHL Maring medlemmer og de bedrifter som ikke er FHL-medlemmer. Jostein Refsnes, Nordlaks Produkter as, har representert Maring i FHL Bransjegruppe Industri, som blant annet har resultert i at Maring-relaterte innslag vil stå i fokus under FHLS s Generalforsamling i Tromsø i mars 2012 og at FHL vil påta seg oppgaven med å arrangere et nytt MIC Maring og omgivelsene Den økende interessen for å utnytte norske råvarer til prosessering av marine ingredienser har resultert i at mange forskjellige organisasjoner har Maring-relaterte saker på sin agenda. Vi har ment at det er viktig at dobbeltarbeid unngås og at det, mellom de ulike interessene som er involvert, utvikles et godt og tillitsfullt samarbeid. Vi kan konstatere at så har skjedd i løpet av Spesiell stor (og negativ) oppmerksomhet skapte NRK s TV-program Forbrukerinspektørene. Her ble det i 2 programmer vist til dels tendensiøs reportasje fra Peruansk fiskeolje industri som en rekke norske selskaper er tett knyttet opp til. Programmene medførte stort engasjement i FHL, i Maring og blant våre medlemmer, hvor FHL tok et sterkt grep om koordinering av arbeidet. Stiftelsen RUBIN, som var initiativtaker til opprettelsen av Maring, ble i 2011 besluttet avviklet. Den profesjonelle vurderingen av stiftelsens arbeid (SINTEF) konkluderte med at stiftelsen i mange år har bidratt betydelig og positivt til utviklingen av norsk marin ingrediensindustri og anbefalt at Rubin blir integrert under FHF. Maring mener at utfordringen med å fortsette RUBINs positive arbeid for utviklingen av norsk marin ingrediens industri ligger nå i første rekke hos FHF og FHL. 3

4 Viktige saker i 2011 En naturlig autoritet innen Marings arbeidsfelt opparbeides gjennom de nærings- og fagpolitiske oppgavene som beskrives i denne årsrapporten. Her vektlegges hovedaktiviteter og resultater som ble oppnådd i løpet av året 2011, hvor vi vi ønsker å trekke frem noen enkelte arbeidsoppgaver som illustrerer viktige sider i aktivitetsplanen. Medlemskontakt Det er nå i gang flere arbeidsgrupper i Maring (oljegruppe, biproduktgruppe osv). Disse er aktive i form av møtevirksomhet og telefonmøter. Spesielt har biproduktgruppen og oljegruppen fungert godt. Det planlegges å få etablert en arbeidsgruppe for proteiner. MIC2013 Samarbeidet Maring og RUBIN om MIC2010 ble vellykket, og det ble etter konferansen besluttet å arrangere et nytt MIC2013. FHL har formelt vedtatt å være hovedarrangør for dette arrangementet. Arbeidet kom i gang i løpet av 4. kvartal Drift, økonomi Drift av og økonomi i Maring Forum er nå skilt ut fra FHL og skjøttes av fagsjef Jon Aulie. Tilsvarende er også skjedd med sekretariatjobben for Nordisk Lipid Forum. Både Maring Forum og Nordisk Lipid Forum er registrert i Brønnøysundregisteret og har eget styre og regnskap. FHL Sektorgruppe Maring balanserte økonomisk i Det må dog legges til at fagsjef Jon Aulies arbeidsinnsats til tider oversteg langt de avtalte og betalte 3 dager/pr. uke. Denne innsatsen må skrives på konto for genuin interesse for at vi skal lykkes med utviklingen av FHL Sektorgruppe Maring. Jon Aulie har varslet om at han pensjoneres 1/8 2012, hvilket innebærer en utfordring som et lederskifte alltid er. Styret vil benytte anledningen til å takke veterinær Gunn Harriet Knutsen og fagsjef Jon Aulie for vel utført arbeide i OSLO 29. februar 2012 Jostein Refsnes, Leder av FHL Marings arbeidsutvalg og styreleder i Maring Forum 4

5 2. Maring Forums målrettede arbeid skal: Øke verdiskapningen av norske råvarer og for Norsk Marin Ingrediens Industri ved å redusere handelshindringer og bedre rammebetingelsene for våre medlemmer Ivareta medlemmenes felles interesser overfor nasjonale og internasjonale myndigheter og institusjoner og samfunnet for øvrig. Arbeide for at bedriftene skal ha rammebetingelser og utviklingsmuligheter som styrker konkurransekraft og lønnsomhet, og dermed gir gode og sikre arbeidsplasser. Arbeide for å styrke næringens kompetanseutvikling og for gode og stabile forhold mellom medlemsbedriftene, de ansatte og deres organisasjoner. Bidra til at marin ingrediensindustri blir hørt gjennom deltakelse i en rekke arrangement, råd og utvalg. Bidra til at næringen framstår på en enhetlig og slagkraftig måte i forhold til myndigheter, forvaltning og opinion. 3. Hvordan jobber Maring Forum: 1. Maring Forum møter utfordringer og løser problemer sammen med medlemmene i ulike arbeidsgrupper i rammen av en arbeidsplan som styrebesluttes i begynnelsen av hvert år. Biprodukt-gruppen ble etablert 2007 Fiskeolje- gruppen ble etablert 2007/2008 Selolje-gruppen er foreløpig uformell og ble etablert i 2009 En protein- og en algegruppe er under etablering. Målet er å aktivere mange medlemmer i en eller flere arbeidsgrupper. Aktuelle saker som behandles i arbeidsgruppene kan spilles aktiv videre gjennom i FHLs Bransjegruppe Industri og videre inn i FHLs besluttende organer. Aktuelle saker forsøkes styrket ved å samspille med andre sektorgrupper i FHL, som Sektorgruppen for Fiskemel og Fiskeolje. 2. Yte info og bistand til medlemmene. FHLs service apparat står til tjeneste for Medlemmer av FHL Sektorgruppe. Dette kan være alt fra å bidra i dialogen med myndigheter eller med helt bedrifts-spesifikke utfordringer som permitteringer og oppsigelser, faglige og ikke faglige problemstillinger. 5

6 4. Målene for Maring Forums arbeid i 2011 har vært: Generelle mål: 1. Etablere en ny bransjegruppe for marine ingredienser i FHL 2. Stryke arbeidsgruppene både ved økt møtefrekvens og antall medlemmer 3. Etablere et Maring Form Nytt og sende ut minst 4 utgaver 4. Få nettsiden til å bli en aktiv og levende verktøy for medlemmene 5. Intensivere Maring som møteplass, gjennomføre minst 5 fellesmøter 6. Maring Forum skal oppnå en sentral plass i utarbeidelsen av Nasjonal plan for marine ingredienser og en sentral plass i gjennomføring av planen 7. Gjennomføre Nordisk LipidForums Symposium og Akademi i Ålesund Aktivitetsplanen har med få unntak blitt gjennomført etter planen. Selv om Marings rolle i Bransjegruppe Industri har blitt styrket i løpet av 2011, har FHL valgt å ikke etablere en egen bransjegruppe for marine ingredienser. En Nasjonal Plan for marine ingredienser har på grunn av Rubins avvikling og at FHF har ønsket å bemanne FHF på dette området før arbeidet kan starte opp. Samarbeidet med FHF har utviklet seg positivt i løpet av året som har gått. Det har vært stor aktivitet i både arbeidsgrupper, og Maring som møteplass har styrket seg betydelig, både med rekorddeltagelse på FagDag og på LipidForums kurs og symposium i Ålesund. Mer enn 450 deltatt på Marings forskjellige arrangementer. Maring Forum Nytt har fått helt ny design mens Marings nettside henger fortsatt etter planen. Status for de enkelte sakene vil bli på de neste sider bli fortløpende rapportert. Regulatoriske mål: 1. Få godkjent alternativ metode for kategori 2 fiske biprodukter av EFSA 2. Oppnå hurtig innføring av biproduktforordningen i Norge, helst samtidig med EU 3. Oppnå proporsjonale bestemmelser for fiske biprodukter i tekniske gjennomføringsbestemmelser 4. Få innlevert søknad om alternativ metode høy og lav ph for kategori 2 fiske biprodukter 5. Bidra til at CODEX standard for fiskeoljer blir optimal for Norsk industri 6. Foreslå egne bestemmelser og unntak for særskilte temperaturkrav for høytemperatur prosesserte fiskeprodukter i hygienepakken FHL Maring har innen det regulatoriske området arbeidet i henhold til aktivitetsplanen og oppnådd de fleste målene. Det viktigste var at EFSA høsten 2011 uttalte at den alternative metoden for kategori 2 fiske biprodukter sikrer en forsvarlig behandling og drap av smittestoffer. Det er også oppnådd proporsjonale bestemmelser for fiske biprodukter i tekniske gjennomføringsbestemmelser til biproduktforordningen. Arbeidet med Codex standard for fiskeolje går etter planen og Mattilsynet har tatt alle innspillene fra næringen til følge. Mattilsynet har fulgt opp FHLs innspill om økt fleksibilitet i hygienepakken for marine ingredienser. På grunn av kapasitetsmangel hos Mattilsynet ser det ikke ut til at den nye biproduktforordningen blir implementert i Norge før Det fører stadig til problemer for våre medlemmer som eksporterer til andre EØS land og de opplever at de mister markeder og kunder. Dette er formidlet til FKD og Mattilsynet. Status for de enkelte sakene vil bli på de neste sider bli fortløpende rapportert. 6

7 5. Rapportering av Arbeidsplan for det regulatoriske arbeidet: 1 Implementering av EU s hygienepakke Hygienepakken er gjennomført i Norge fra 1. mars I forhold til marine ingredienser er kravet til fiskeoljer og temperaturkrav ved kortvarig transport av marint råstoff som skal gjennomgå en høygradig prosessering (f. eks hydrolysat) det mest sentrale. Maring Forum har arbeidet med å informere næringen om hvordan de nye bestemmelsene om fiskeolje skal tolkes, spesielt når det gjelder problemstillinger ved import, godkjenning av nye anlegg m.m. Vi har en konstruktiv dialog med Mattilsynet om krav til godkjenning av tradisjonelle fiskemelanlegg til produksjon av fiskeoljer til humant konsum på linje med anlegg i andre land. Dette arbeidet fortsetter i Det har vært en åpen diskusjon om oksidasjonsprodukter i fiskeoljer kan ha en negativ effekt på folkehelse. VKM offentliggjorde i 2011 to risikovurderinger av marine oljer til humant konsum. Det konkluderes med at marine oljer har mange positive helseeffekter og at konsumet generelt er for lavt. Videre er det ikke påvist negative helseeffekter som gir grunnlag for å sette en øvre grense for inntak. Det foreligger heller ikke nok kunnskap til å konkludere at det medfører helsefare å spise oksiderte fiskeoljer, men VKM mener det er grunnlag til bekymring. I ettertid er det publisert en ny artikkel som viser at det ikke kunne påvises forskjell i effekt på utvalgte biomarkører hos friske personer som spiste henholdsvis lite og mye oksiderte fiskeoljer daglig. Dette var et hovedtema på FHL Maring og Rubins fagdag i

8 5. Rapportering av Arbeidsplan for det regulatoriske arbeidet: 2 Kvalitetsforskriften for fisk og fiskevarer Nåværende kvalitetsforskrift har ikke vært revidert siden 1996, og i forbindelse med innføringen av hygienepakken ble alle hygienebestemmelser fjernet. Mattilsynet gjennomførte i 2010 en høring på en helt ny utgave av kvalitetsforskriften som skal være enklere, mer målstyrt og mindre detaljstyrt regelverk som gir næringen muligheter for utvikling og tilpasninger til ny teknologi, produktutvikling og markedstilpasning i takt med nye trender og krav fra ulike hold. Det viktigste med tanke på å tilrettelegge for utviklingen av marin ingrediensindustri er råstoffkrav til hydrolysat, fiskemel og -olje og lignende fiskerivarer til humant konsum. Dette ble berørt i høringssvaret: Oppmerksomheten omkring utnyttelse av marint restråstoff og utvikling av marin ingrediensindustri har øket betydelig de seneste år. I tillegg til tradisjonell produksjon av tran samt fiskemel og olje til humant konsum, har næringen etablert virksomheter basert på restråstoff fra slakterier og bearbeidingsanlegg for oppdrettsfisk. Det er også tatt i bruk nye prosesseringsmetoder som for eksempel hydrolysering, som på samme måten som mel- og oljeproduksjon, omfatter varmebehandling, separering og tørking. I og med at dette er relativt nye prosesseringsmetoder og produkter som tidligere ikke har vært særlig relevant for Kvalitetsforskriften, og der vi nå kan utnytte annet råstoff enn det som tradisjonelt har gått mer eller mindre direkte til humant konsum, vil det være nødvendig å sikre egnet råstoff gjennom nye bestemmelser tilpasset disse spesialproduktene. Denne industrien kan benytte råstoff og restråstoff både fra villfanget fisk og fra akvakultur. Kravene til råstoffet må være likt (og omfatte frisk fisk fanget eller oppdrettet i åpent farvann, eller restråstoff fra virksomheter som fremstiller fiskerivarer til konsum) og uten andre begrensninger enn at råstoffet ikke er i strid med bestemmelsene i hygieneregelverket. Kvalitetsforskriften er fremdeles ikke endelig fastsatt og Maring følger prosessen tett for å sikre at alt råstoff som er hygienemessig trygg kan anvendes til marin ingrediensindustri. 8

9 3 5. Rapportering av Arbeidsplan for det regulatoriske arbeidet: Ny Biproduktforordning 1069/2009 samt ny Gjennomføringsforordning 142/2011 EU vedtok i 2009 ny biproduktforordning for behandling og utnyttelse av animalske biråstoffer som skal gå til fôr eller i teknisk produksjon (1069/2009). Den nye gjennomføringsforordningen med tekniske bestemmelser (142/2011) er også kommet på plass. Begge forordningene trådte i kraft i EU den 4. mars For næringen er det viktig at regelverket trer i kraft samtidig i EU og i Norge. Norske myndigheter har ikke maktet å følge det opp og forordningene er ennå ikke sendt på høring. Det er derfor ennå ikke klart når den trer i kraft i Norge, forhåpentligvis i løpet av Vi får stadig melding fra næringen om at forsinkelsen medfører handelshindringer. De viktigste endringene er at det nå i langt større grad er åpnt for økt fleksibilitet ved valg av metode så lenge produktet er sikkert. Massedød fisk, der dødsårsaken helt klart ikke er sykdomssmitte, er nå kategori 3 som kan anvendes til fôr, istedenfor å måtte håndteres som dødfisk. Det skal ikke være dobbeltregulering, og dyrehelserisiko i fôr skal være regulert i biproduktforordningen. For å unngå administrativt merarbeid er krav om dobbelt-godkjenning fjernet. Maring Forum har gitt innspill via norske myndigheter og europeiske organisasjoner for å sikre at den nye forordningen gir tilstrekkelig fleksibilitet til å kunne få inn krav som er tilpasset de spesifikke egenskapene og farene knyttet til fiskebiprodukter. Krot statusoppdatering på løpende saker: Få godkjent eksisterende behandlingsmetode (ensilering og varmebehandling) for dødfisk (kategori 2) i forordningen. Både den norske Vitenskapskomiteen (VKM) og den europeiske Vitenskapskomiteen EFSA har vurdert søknaden og uttaler at metoden gir en trygg behandling av kategori 2 materiale fra akvakulturanlegg. Planen er å få metoden inn i europeisk regelverk i løpet av 2012 Alt kategori 3 materiale fra oppdrettsfisk skal kunne brukes til fôr til oppdrettsfisk. Eventuelle farer i kategori 3 materiale fra oppdrettsfisk, håndteres under prosessering. Dokumentasjon er sendt til Mattilsynet som venter på en uttalelse fra Vitenskapskomiteen. Målet er å få godkjent bruk av høy eller lav ph for å inaktivere smittestoffer før kategori 2 kan brukes til biogass. Rubin prosjekt for å dokumentere at metoden er trygg er nå gjennomført. Det skal arbeides videre med søknaden til EU i

10 5. Rapportering av Arbeidsplan for det regulatoriske arbeidet: Påstandsforordningen er en meget viktig forordning for våre medlemmer siden alle helse- og ernæringspåstander som ønskes anvendt må være godkjent av EU før anvendelse. 4 Påstandsforordningen 1924/2006 Ernærings- og helsepåstander brukes for å framheve spesielle ernæringsmessige egenskaper ved matvaren eller hvilken effekt en matvare, en ingrediens eller et stoff har på kroppen. Forskrift 17. februar 2010 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler gjennomfører påstandsforordningen (1924/2006) i Norge. Forordningen er relevant med hensyn til å kunne bruke godkjente helsepåstander ved merking av sjømat og matvarer med marine ingredienser, inkludert kosttilskudd og functional foods. Alle helse- og ernæringspåstander som en ønsker å anvende ved merking av produkter må være godkjent av EU myndigheter før bruk. I 2010 ble følgene ernæringspåstander tatt inn i regelverket for omega 3: høyt innhold av omega 3 fettsyrer, kilde til omega 3 fettsyrer, høyt innhold av enumettet fett, flerumettet fett eller umettet fett. EFSA har godkjent følgende helsepåstander for omega 3, opprettholdelse av normal hjernefunksjon mg DHA, normal synsfunksjon 250 mg DHA, normal hjertefunksjon g EPA og DHA /dag og normal blodtrykk for EPA og DHA. Alle disse påstandene er nå tatt inn i regelverket. EFSA har også godkjent en helsepåstand om regulering av triglycerider i blod knyttet til -2g EPA og DHA/dag. Den er ikke tatt inn i regelverket da en avventer en uttalelse om en sikker øvre grense for daglig inntak av EPA/DHA. Maring Forum følger opp pågående prosesser i EU angående påstandsforordningen, skriver høringsuttalelser til Mattilsynet og informerer industrien 10

11 4. HØYT INNHOLD AV FLERUMETTET FETT En påstand om at et næringsmiddel har høyt innhold av flerumettet fett, og enhver annen påstand som kan antas å ha samme betydning for forbrukeren, kan bare framsettes dersom minst 45 % av fettsyrene i produktet kommer fra flerumettet fett, under den forutsetning at andelen flerumettet fett gir mer enn 20 % av energien i produktet. 5. HØYT INNHOLD AV UMETTET FETT En påstand om at et næringsmiddel har høyt innhold av umettet fett, og enhver annen påstand som kan antas å ha samme betydning for forbrukeren, kan bare framsettes dersom minst 70 % av fettsyrene i produktet kommer fra umettet fett, under den forutsetning at andelen umettet fett gir mer enn 20 % av energien i produktet. Disse fem ernæringspåstandene kan benyttes dersom de nærmere angitte bruksbetingelsene og de øvrige bestemmelsene i påstandsforordningen er oppfylt. Når det gjelder Helsepåstander, vil en liste med slike først komme på plass i Når det gjelder 13.5 og artikkel 14 helsepåstander, så er 9 søknader om slike påstander relatert til omega- 3 og barns utvikling og helse avslått. 4 Påstandsforordningen Fortsatt. Godkjente påstander. EFSA på sin side har godkjent følgende helsepåstander for omega 3: - Regulering av triglycerider i blod: 2g EPA og DHA/dag - Opprettholdelse av normal hjernefunksjon: 250 mg DHA/dag, - Normal syns funksjon: 250 mg DHA/dag, - Normal hjerte funksjon: 250 mg EPA og DHA /dag og - Normalt blodtrykk: 3 g EPA og DHA/dag. 11

12 5. Rapportering av Arbeidsplan for det regulatoriske arbeidet: EUs Ny Mat forordning (258/97) ble iverksatt i EU i Forordningen omhandler nye næringsmidler og næringsmiddelingredienser som ikke har vært brukt i vesentlig grad før 15. mai Ny mat skal godkjennes før produktet kan omsettes på EU markedet. Helt siden 2008 har EU Kommisjonen og Råd og Parlament arbeidet med en ny revidert Ny Mat Forordning COM (2007) 872. Det er nå klart at dette arbeidet har helt stoppet opp i EU og at en må forholde seg til eksisterende regelverk i lang tid fremover. Norge har siden 1999 hatt eget regelverk for godkjenning av nye næringsmidler og næringsmiddelingredienser. 5 Ny Mat forordning 258/97 Ifølge forordningen defineres blant annet krillolje som Ny Mat i EU. Det er avklart med Mattilsynet i 2009 at krillolje ikke er Ny Mat i Norge. Dette på bakgrunn av eksisterende mel- olje forskriften som definerer at alle akvatiske organismer kan være råstoff for den type produksjon. Maring følger med på utviklingen av tolking av regelverket. 12

13 5. Rapportering av Arbeidsplan for det regulatoriske arbeidet: Siden 2000 har det vært en kraftig økning i omsetning av fiskeoljer til humant konsum med en årlig vekst på minst 10% pr år. Myndigheter som har lite kunnskap om produktet har stilt ulike dokumentasjonskrav til Omega 3 produkter og dette har sakpe tilløp til handelshindringer. Nestlè har gjennom Sveitsiske myndigheter foreslått at Codex Alimentarius utarbeider en standard for fiskeoljer til humant konsum. Sveits ble i 2009 bedt om å legge frem et revidert forslag i løpet av CODEX Alimentarius Forslag om å utarbeide ny standard for marine oljer i Codex Committee for Fats and Oils Maring har i hele 2011 vært en aktiv deltaker i en global industriarbeidsgruppe IIWG Industrial Informal Working Group, som ble etablert i september Møter i denne arbeidsgruppen har blitt regelmessig fulgt opp av medlems møter i Maring Forum eller via e- mail meldinger om status etc. 5. september ble en industriarbeidsgruppe nedsatt for å utarbeide kommentarer til standarden. Disse kommentarene er overlevert Mattilsynet og til IIWG som hver for seg har levert innspill til Sveits hvor de særnorske saker har blitt presentert. Standarden vil få et så bredt omfang slik at norske interesser blir ivaretatt både ned hensyn til ulike typer råstoff og prosesserings- betingelser. Maring har også sendt innspill til norske myndigheter og bidratt til at Norge deltar i dette Codex arbeidet. Maring har arbeidet for å få Codex standarden til også å omfatte lavoksidert fiskeoljer. Mattilsynet har tatt dette inn i sitt forslag og vil forsvare dette særnorske ønsket i sitt videre arbeid. Bakgrunnen for engasjementet er den særnorske industri-interessen i å få utviklet et nytt fiskeoljesegment som skiller på grad av oksidasjon i oljeproduktet. Codex er som mange andre FN-organisasjoner, et system som arbeider langsomt. Maring har også reist spørsmålet om Norge kan være tjent med å få utviklet en frivillig industristandard for lavoksiderte fiskeoljer, og vil i 2012 arbeide med denne oppgaven. 20. juli 2011, ble arbeid med en ny fiskeoljestandard endelig vedtatt av det øverste organet i Codex, CAC (Codex Alimentarius Committy). Det ble nedsatt en elektronisk arbeidsgruppe som ledes av de Sveitsiske myndigheter og hvor også de norske myndigheter ved Mattilsynet deltar. Maring vil fortsatt prioritere dette arbeidet som forventes å bli behandlet på neste møte i Codex våren Standarden forventes å være ferdig i

14 6). Sektorgruppa Maring i FHL i 2011: 14 Maring medlemmer har nå medlemskap både i FHL og i Maring, og utgjør Sektorgruppen Maring i FHL. 1 Sektorgruppa Maring i FHL. Disse 14 bedriftene er: 1. Aker Biomarine AS 2. Akva-Ren AS 3. Biomega AS 4. Bjørge Ocean AS 5. Callanus AS 6. Denomega AS 7. Epax Lysaker; 8. Firmenich Bjørge Biomarin AS 9. Fortuna Oils AS 10. Hordafor AS 11. Nordlaks Produkter AS 12. Nutrimar AS 13. Rieber & Co Oils 14. Scanbio AS Følgende Arbeidsutvalg har fungert for Sektorgruppen Maring i 2011: 1. Jostein Refsnes, leder, representerer Nordlaks Produkter AS 2. Harald Hagen, Marine Bioporducts as 3. Tore Remman, Nutrimar As 4. Per Arne Eide, Scanbio AS 14

15 6). Maring Forum i 2011: 2 Maring Forum Følgende 21 bedrifter er medlemmer av Maring Forum: 1. ADDCON Nordic AS 2. Berg Lipid Tech 3. Chr. Holtermann AS 4. Due Miljø AS 5. Ecco Reker og Havfruen 6. Hofseth Biocare AS 7. Hartmark (1/2 år) 8. Krill Seaproducts AS 9. Marine Harvest Ingredients AS 10. Nofima Ingredients 11. Maritex AS 12. Napro Pharma AS 13. Olivita AS 14. Olympic Seafood AS 15. Pharma Marine AS 16. Pronova Biopharma AS 17. Røst Trandamperi AS 18. Seagarden AS 19. Stiftelsen RUBIN 20. SINTEF Fiskeri og havbruk 21. Vital Seafood AS Maring Forum ledes av følgende styre: 1. Jostein Refsnes, leder, representerer Nordlaks Produkter AS 2. Eddy Torp Due Miljø AS 3. Sigrun Bekkevold, Stiftelsen Rubin 15

16 7. Maring Forum som møteplass: Maring/Maring Forum har gjennomført følgende møteprogram i 2011: o 21. januar: Treffpunkt Ålesund: Marine olje gruppa hadde møte om Codex standard, EFSA og VKM safety rapporter og påstandsforordning. o 23. mars: Treffpunkt Ålesund: Marine olje gruppa hadde et oppfølgings møte om Codex standard, EFSA og VKM safety rapporter og påstandsforordning o 26. mai: Treffpunkt Tromsø, samme agenda som i Ålesund o 7. april i Bergen: Årsmøte i Sektorgruppa o juni: Hovedarrangør av the LipidForum Academy i Ålesund, 40 deltagere. o juni: Hovedarrangør av det 26. Nordic Lipid Forum Symposium i Ålesund, 140 deltagere o 5. september: møte i Arbeidsgruppa for Marine Oljer i Oslo o 24. november: Arrangert FagDag på Gardermoen sammen med Rubin, 100 deltagere Totalt har alle disse arrangementene samlet ca. 450 deltagere, noe som må anses som rekord. 16

17 7). Møte i Arbeidsgruppa for Marine Lipider 21. januar i Ålesund. Møte i arbeidsgruppa for Marine Oljer i Ålesund 21. januar 2011, kl til Sted: Epax Aarsæthervegen 17, 6006 Ålesund Agenda var: Generell info med status om arbeidet med Codex standarden i Maring/FHL, Rubin og IIWG, Jon Og diskusjon om hvem som deltar og hva som skal være tema på møtet med Mattilsynet/FKD (Fiskeri og Kystdepartementet) 1 Møte i Arbeidsgruppa for Marine Lipider Kort status EFSA og VKMs Risikovurderinger av fiskeoljer til humant konsum og påstandsforordningen, Gunn Nordisk LipidForums arrangementer i Ålesund i juni neste år, ved Jon Litt om sel forbudet i EU, ved Jon Vi fikk på møtet bekreftet at Line Ruden fra Mattilsynet vil delta på Codex; CCFO møte i Malaysia februar 2011; noe vi ser på som en seier å ha fått til. Vi har bedt om et møte med Line Ruden og sentrale ledere for Codex systemet i både Mattilsynet og FKD 2. februar eller ettermiddag fredag 4. februar. 17

18 7) Møte i Arbeidsgruppa for Marine Lipider 23. mars i Ålesund. Oppfølgingsmøtet om Codex Onsdag 23. mars, (enkel lunch fra klokken 11.00) Deltagere: Ingen deltagereliste fra dette møtet, men vi var ca. 30 stykker tilstede. Møtet i Malaysia er historie og FHL/Maring Forum ønsker å gi alle interesserte en oppdatering og status for arbeidet både under Malaysia møtet i CCFO og videre fremdrift blant annet i WGII. Møtet ble avholdt i auditorium Åse på Høyskolesenteret i Ålesund, rett innenfor hovedinngangen i første etasje ved Høgskolen. 1 Møte i Arbeidsgruppa for Marine Lipider Agenda var: 1. Status for arbeidet i Malaysia a. Line Ruden ga en fin orientering fra Mattilsynets side b. Gunn Harriet Knutsen fra FHL/Maring ga en orientering fra Malaysia møtet i Codex; CCFO, hvor både Gunn Harriet Knutsen fra FHL/Maring og Irena Brustad fra Axellus deltok. Irena representerte NHO Mat og Drikke på dette møtet. 2. Oppfølging av arbeidet i WGII: a. FHL/Maring Forum har fått ansvar for å foreslå kvalitetsparametere b. Og FHL/Maring Forum har kommet med i gruppen som skal vurdere fettsyre parametere 18

19 7) Referat fra Sektorgruppen Marings Årsmøte i Bergen 7. april Referat fra årsmøte i Sektorgruppen Maring: Tid: 7. april 2011 klokken kl Sted; Radisson Blu Hotel Norge; Bergen Tilstede: Tor Vikenes og Trond Iversen, Hordafôr AS, Jostein Refsnes, Nordlaks Produkter AS; Lars Liabø, Rubin, Leiv Grønnevet, SINTEF, Arne Karlsen FHF; Gunn Harriet Knutsen, FHL, Harald Hagen, Marine Bioproducts AS; Are Hjelle, Welcon AS, Eddy Torp, Due Miljø AS, Anne Sofie Utne, Nordlaks Produkter AS, Sigve Nordrum, Aker Biomarine AS, Tore Remman, Nutrimar AS; Ola Flesland, Biomega AS; Arnt-Ove Hoddevik, Welcon AS og Jon Aulie, Maring. Agenda: 1 Årsmøte i Sektorgruppen Maring Jostein Refsnes ønsket velkommen til Årsmøtet og ga en rask oppdatering om Sektorgruppen Maring i FHL Årsrapport 2010, ble godkjent Årsregnskap 2010 med noter, ble godkjent. Budsjett for 2011, ble godkjent. Arbeidsplan for 2011, ble godkjent. Følgende arbeidsutvalg for Sektorgruppen Maring ble valgt for 2011: Jostein Refsnes, Nordlaks Produkter AS (Gjenvalg). Tore Remman, Nutrimar AS (Gjenvalg). Harald Hagen, Marine Bioproducts AS (Gjenvalg). Per Arne Eide, ScanBio AS (Gjenvalg). Tor Vikenes, Hordafôr AS (ny) Under eventuelt kommenterte Lars Liabø prosessen med vurderingen av Rubin som han mente hadde vært svært uryddig. Rubin har vært et kraftsentrum for utnyttelse av biprodukter noe også Sintef rapporten har påpekt. Han håpet at den videre prosess med overføring av Rubin til FHF vil gå smertefritt og raskt og anbefalte at stiftelsesformen blir opprettholdt. Faglige innlegg: FHF og den Marine Ingrediens industri, ved Adm. direktør i FHF, Ved direktør Arne Karlsen. En kort presentasjon av Rubin-vurderingen, ved Leiv Grønnevet, Sintef bedriftsutvikling AS. 19

20 7) Maring som møteplass: Maring Forum medlems møte i Tromsø 26. mai. Sted: FHLs kontorer i Lanessenteret kl 09.00; Tilstede: Gunn Harriet Knutsen; Jon Aulie, Are Kvistad og Jostein Refsnes, FHL/Maring; Sigrun Bekkevold Rubin; Robert Wolff Sintef; Tore Remman Nutrimar; Karl-Erik Eilertsen UiTroms; Inge W Nilsen NOFIMA; Ida Giæver Tveter og Ingar H. Wasbotten Unilab; May Britt Manin Olivita, Gunnar Rørstad og Alice Marie Pedersen Callanus AS; Heidi Johansen Næringsforeningen i Tromsøregionen; Sissel Svenning Norinnova.no; Stig Ulvang Troms Fylke; Ragnar L. Olsen Norwegian College of Fishery Science; Jørgen Blikra Lødemel ProBio ASA / n3 pharma as; Unn Sørum Norinnova; Elin Kolsvik Innovasjon Norge Troms; Gunnar Grønnvold AkvaRen; Jørgen Seliusen Hordafôr AS; Christian Ous n3 pharma as Følgende agenda: 1 Medlems møte i Tromsø, oppdatering av Medlemmene 1. Innledning av Jostein Refsnes, kort introduksjon til FHL, Maring/Maring Forum og Rubin; 2. Kort presentasjon av Årsmøtet i Sektorgruppen Maring i FHL (Årsmøte, regnskap budsjett etc.); ved Jon Aulie 3. Stiftelsen Rubin, status og hvor går ferden videre, Sigrun Bekkevold 4. Pause 5. Regelverksarbeid i Maring og FHL ved Gunn Harriet Knutsen, 6. Codex for fiskeoljer, status, Gunn og Jon 7. Pause, 10 minutter 8. Utvalgte Rubinprosjekter ved Sigrun, 9. Innspill fra de fremmøtte. Møtet ble avsluttet ca. klokken med lunch. 20

21 Nordisk LipidForum Academy og Symposium i Ålesund fra juni 2011une Nordisk LipidForum, hvor Maring Forum fungerer som sekretariat, arrangerte et Internasjonalt Symposium med hovedvekt på Marine Lipider juni 2011 på Radisson BLU Hotel i Ålesund. Symposiet hadde 140 deltagere fra et internasjonalt lipid miljø. Det startet med et get together på søndag kveld i nydelig vær og med munter og avslappende stemning. Mandagen ble gjennomført med et fullpakket program med hovedvekt på Lipidmetabolisme og Lipider, livsstil og sykdommer. Dagen ble avsluttet med en uforglemmelig tur til Runde med omvisning på Miljøsenteret med en stappfull båt av 90 skuelystne lipidologer som fikk se fugler i fri utfoldelse, de fire store, og mer til. Tirsdagens program var viet produksjon av lipider i farma og kosttilskudd, samt biotilgjenglighet av lipider i kosttilskudd og i mat. Så var det tur for Generalforsamling som gikk forskriftsmessig av stabelen. Tirsdagen ble avsluttet med festmiddag med mer enn 100 lipidologer til bords. En kjempefin fest som satte både Ålesund og Nordisk LipidForum på kartet. 1 Medlemmenes ad hoc behov Bedriftsspesifikke oppgaver Onsdagen ble avsluttet med lunch etter en grundig gjennomgang av eventuelle risiki med lipider i mat. I løpet av disse tre dagene fikk også unge talentfulle prisvinnere prøvet seg på podiet og besto prøven med glans. Så Nordisk LipidForum kan slå seg på brystet og føle at rekrutteringen er sikret. I forkant av dette symposiet ble det arrangert et Lipid Academy, et 5 dagers lipid seminar på Ph. D nivå med 5 studiepoeng, og med 40 deltagere. Det sistnevnte gikk i samarbeid med Omegaland som er et Arena program på Høyskolen i Ålesund. Dette var et svært vellykket arrangement, med mye godord til arrangørene. Alle 40 leverte kursevalueringer som ga gode råd til neste arrangement som skal være i Finland i Nordisk LipidForum er en Nordisk forening bestående av lipid forskere, ansatte i industrien og fag miljøer som alle har sett nytten av å ha et sterkt Nordisk faglig miljø for lipider. Foreningen har ca 150 medlemmer, både bedrifter og enkelt personer. Og hovedformålet med Nordisk LipidForum er å arrangere seminarer og symposier for å fremme og spre kunnskap om det Nordiske Lipidmiljø for derigjennom å styrke dette og gjøre det Nordiske lipid miljøet mer konkurransedyktig. Dessuten er slike arrangementer en viktig møteplass for bransjen 21

22 7). Maring som møteplass: Årsmøte i Maring Forum i Trondheim 18. august. Referat fra Årsmøte i Maring Forum under AquaNor: Tid: 18. august 2011 klokken kl Sted; Sintef Fiskeri og Havbruk, Brattørkaia 17c; 7010 Trondheim Tilstede: Jostein Refsnes, Nordlaks Produkter AS; Lars Liabø og Sigrun Bekkevold Rubin, Gunn Harriet Knutsen, FHL, Harald Hagen, Marine Bioproducts AS; Are Hjelle, Welcon AS, Pål Skavås, Due Miljø AS, Tore Remman, Nutrimar AS; Ola Flesland, Biomega AS; Arnt-Ove Hoddevik Welcon AS; Leif Grimsmo Sintef, May Britt Manin Olivita AS; Berit A Hanssen FHF; Gunnar Rørstad Callanus AS; Jan Bjørge og Jan Audun Bjørge Bjørge Ocean AS Sissel Stenberg og Gunnar Grønnvold Akva-Ren AS, Øystein Hage Fiskeribladet Fiskaren, Ivar Storrø og Robert Wolff Sintef fiskeri og havbruk, Iren Stoknes Epax, Roar Solbakken Sintef fiskeri og havbruk, Kjetil Rein, Sigurd Molstre og Jan-Emil Johannessen Seagarden AS og Jon Aulie, Maring. 27 til sammen. Formelle saker: Maring Forums årsmøte i Trondheim Styreformann Jostein Refsnes ønsket velkommen til Årsmøtet Jostein ga en rask oppdatering av styrkeforholdet mellom Sektorgruppen FHL-Maring og Maring Forum. Mens Sektorgruppen Maring øker i antall medlemmer går det motsatt for Maring Forum. Dette er en ønsket utvikling. På sikt vil Maring Forum sannsynligvis fases helt ut. Årsrapport 2010, ble godkjent, Arbeidsplan for 2011, ble gjennomgått og godkjent, Budsjett for 2011 ble godkjent, Årsregnskap 2010 med noter ble godkjent, Valg; gjenvalg av det sittende styret, Jostein Refsnes, Sigrun Bekkevold og Eddy Torp. Under eventuelt ble det ble gitt en kort info om: NRK initiativ til nytt FBI program om fiskeolje Codex for fiskeoljer Etiske regler for handling med fiskeoljer til humant konsum Nytt møte i arbeidsgruppa for marine oljer, mandag 5. september i Oslo Maring FagDag 24. november

23 7). Maring som møteplass: Årsmøte i Maring Forum i Trondheim 18. august. Eventuelt fortsatt: Toll på import av marine varer? Det er framleis mange marine produkt som vert ilagt toll ved import til Noreg. Dette gjeld også frå EFTA-land og frå EU. Det er fri import av alle tradisjonelle fiskeprodukt til Noreg. Men vi har ei lang rekke marine produkt (mellom anna i kapittel 0511, 1504, 1516, 1603, 2106) som i tollsamanheng er omfatta av landbruksprotokollar i ulike avtaleverk (EFTA, EØS, WTO) og som det difor er relativt høge tollsatsar på ved import. For nokre av desse produkta kan ein søke Statens Landbruksforvaltning om tollfritak. Maring Forums årsmøte i Trondheim FHL har tidlegare gjort fleire forsøk for å få styresmaktene til å fjerne importtoll på fleire av desse produkta, utan at vi har lukkast. Vi har no fått fleire tilbakmeldingar frå bedrifter som opplever at - det er toll på import av marine varer, både frå EFTA, EØS og tredjeland. - ein må søke om tollfritak ved import til Norge FHL registrerer at framveksten av ein marin ingrediensindustri har synleggjort desse problema. Denne industrien verkar i større grad å vere basert på importert råstoff enn tradisjonell fiskeindustri. Og i tillegg har produkta som vert importert tradisjonelt vorte handtert som landbruksvarer i frihandelsforhandlingar. FHL kan ikkje sjå at nokon delar av norsk sjømatindustri har behov tollvern på desse produkta, og det er uheldig at landbrukspolitikken skal vere styrande for tollvernet. FHL meinar at det er gode grunner for å igjen å ta dette spørsmålet opp med styresmaktene. Det vil då vere ein fordel om vi kan lage ei så komplett liste som mogeleg over marine produkt som i dag vert møtt med tollvern (enten i form av ein tollsats eller i form av kroner pr. kg. ). l 0511, 1504, 1516, 1603, Vi ber difor om hjelp frå bedriftene til å svare på følgjande spørsmål; 1. Ei oversikt over marine produkt som bedriftene importerer og som møter importtoll. a. Namn på produkt og varenummer i tolltariffen b. Opprinnelse og eksportland c. Kva for produksjonsprosessar går produkta inn i. d. Eventuelt andre relevante opplysingar 2. Tollhindringar / andre hindringar ved eksport til andre marknader a. Namn på produktet og varenummer i tolltariffen. 23

24 7). Maring som møteplass: Årsmøte i Maring Forum i Trondheim 18. august. Etter årsmøte ble følgende meget vellykkede miniseminar gjennomført i samarbeid med MareLife med ca: 50 deltagere tilstede: Alger som råstoff for omega-3 til fôr og kosttilskudd: PROGRAM VELKOMMEN V/MØTELEDER Jostein Refsnes, Styreleder MARING Forum, FHL ET INTERNASJONALT BLIKK PÅ ALGEPRODUKSJONEN Eva Albers, Forskningssjef Industriell bioteknologi, Chalmers, Sverige Maring Forums årsmøte i Trondheim STATUS FOR ALGEPRODUKSJONEN MED VEKT PÅ MIKROALGER OG PÅ DE MEST AKTUELLE APPLIKASJONENE PÅ KORT OG MELLOMLANG SIKT Pål Myhre, daglig leder AlgaeTech Industrier AS STATE OF THE ART INNEN MIKROALGEPRODUSKJON, DR. ISAAC BERZIN, CEO ELEMENT CLEANTECH, USA FORSKNINGSBEHOV MED VEKT PÅ MIKROALGER Trine Galloway eller Kjell Inge Reitan, SINTEF Fiskeri og havbruk, Trondheim Mikroalger - kvalitet og produksjon. Hans R. Gislerød, UMB eller Anstein Freberg, Algro MIKROALGER SOM FREMTIDIG RÅVARE TIL FÔRINDUSTRIEN Jan Vidar Jakobsen eller Einar Watne, EWOS Innovation KORT DISKUSJON: DEFINERE BEHOV FOR OPPFØLGING. For eksempel hvordan samarbeide for å styrke kompetansebyggingen omkring alger for å akselererende den industrielle applikasjonen. 24

25 7). Møte i Arbeidsgruppa for Marine oljer 5. september i Oslo. AGENDA Møte i Marine-olje-gruppa i MARING FORUM 4. September 2011 Tilstede: Gunn Harriet Knutsen, Jon Aulie og Jostein Refsnes, FHL, Steinar Høie NHO Mat og Drikke, Sigrun Bekkevold Rubin; Robert Wolff Sintef Fiskei og Havbruk, Hilde Oppedal Olsen Denomega; Berit Nordvi Tine; Eddy Torp Due Miljø, Jarl Knudsen Nordlaks Produkter; Harald Hagen Marine Bioproducts AS; Irena Brustad og Irena Brustad Axellus; Arne Alnæs, Jan Roger Bjerkestrand og Peter Ødegård G C Rieber Oils, Ingjerd H. Lystad Pharma Marine; Mary Ann Langva og Anders Aasand. Eåac AS; Ivar Hippe Agendum kommunikasjon; Gunnar Berge Pronova BioPharma; Christian Meinich Chr. Holtermann; John Tørlen BLT Siri Line Halsen Napro Pharma; John-Erik Haugen NOFIMA; Svanhild Vaskinn Mttilsynet og Bjørn Refsum Marinutra 1 Møte i Arbeidsgruppa for Marine Lipider , Gunn Harriet Knutsen, FHL/Maring Forum Codex Alimentarius har vedtatt å utarbeide standard for fiskeoljer, Hva gjør Maring/Maring Forum? a. Status for arbeidet med fiskeoljestandarden i Codex Alimentarius systemet, gjennomgang av tidligere utsendte papirer. b. Behov for en arbeidsgruppe, forslag til gruppe c. Videre fremdrift/ hva gjør Maring/Maring Forum, spørsmål til alle Svanhild Vaskinn, Seniorrådgiver i seksjon for forbrukerhensyn i regelverksavdelingen. Mattilsynet Oslo. Svanhild Vaskinn informerte om VKMs risikovurdering for omega-3 fettsyrer og for pågående prosesser i EU og Norge angående maksimumsgrenser , Jon Aulie Status for NRK FBI planlagte program om fiskeoljer fra Peru Arne Alnæs, GC Rieber Oils AS Usunn konkurranse i Omega-3 bransjen, etiske retningslinjer for bransjen Jostein Refsnes Frivillig standard for lavoksiderte fiskeoljer? Fagsjef Kristin Alnes i FHL, Toll på marine produkter Arbeidsgruppa møter og forbereder videre fremdrift etter signaler gitt fra møtet tidligere på dagen. 25

26 7) Møte i arbeidsgruppa for Marine Oljer 5. september i Oslo. Etter lunch møttes den oppnevnte arbeidsgruppa for Codexstandard for fiskeoljer som gikk gjennom IIWGs utkast til Standard, Gruppen besto av: 1. Irena Brustad, Axellus 2. Bjørn Rene, Golden Omega 3. Jarl Knutsen, Nordlaks Products 4. Arve Hjelle, Welcon 5. Peter Ødegård, GC Rieber Oils AS 6. Jon Aulie, Maring/Maring Forum 7. Gunn Knutsen, FHL/Maring 1 Møte i Arbeidsgruppa for Marine Lipider Arbeidsgruppen arbeidet i fortsettelsen intensivt pr e-post og telefonmøter for å komme frem til et omforent FHL/Marings forslag til Codex standard for fiskeoljer som inkluderte forslag til fettsyreprofiler. Forslag til standard ble også sirkulert til alle medlemmer i fiskeoljegruppen for kommentarer før det endelige forslaget ble overlevert til Mattilsynet i et møte 9. november 2011 av FHL/Maring i samarbeid med NHO mat og drikke. Mattilsynet var veldig takknemlig for vårt forslag og aksepterte alle våre innspill. FHL/Maring har også kommentert direkte til Mattilsynet på forslaget som sveitsiske myndigheter sendte ut i slutten av november. Også i den prosessen fikk FHL Maring fullt gjennomslag for alle sine innspill. FHL og NHO mat og drikke vil fortsette den gode dialogen med Mattilsynet i det videre arbeidet med standard. Arbeidsgruppen har lagt vekt på: o Åpne for undergrupper i standarden som fanger opp alle typer Norske råstoffer. o Åpne for undergrupper i standarden for både konsentrerte og høykonsentrerte fiskeoljer o Etablere undergrupper for Virgin oil og ekstra lavoksiderte oljer o Det må etableres en egen gruppe for torskelever tran med minimumskrav til innhold av vitamin A og D o Standarden må gi opplysninger om fettsyreprofiler i norskproduserte fiskeoljer på markedet o Standarden må inkludere kvalitetsparametere for oksidasjonspunkter med utgangspunkt i GOED standarden o Og standarden må omfatte egne kvalitetsparametere for ekstra lavoksiderte fiskeoljer 26

27 7) Møte i arbeidsgruppa for Marine Oljer 5. september i Oslo. På møtet 5..september ble det også tatt initiativet til å utarbeide følgende innspill til GOEDs styre: Etablering av global kvalitetsstandard for omega 3 produkter! Maring medlemmene innser at forskjellige krav til råvarer i ulike deler av verden kan være med på å skape usikkerhet om faktisk kvalitet i sluttproduktet. Vi mener at det er behov for en global harmonisering av kvalitetskravene for produksjon av marine omega 3 oljer til humant konsum. FHL Maring ber GOED om å initiere arbeidet med en global kvalitetsstandard som bygger på best practice gjennom hele verdikjeden for produksjon av Omega-3 produkter. 1 Møte i Arbeidsgruppa for Marine Lipider Need for a global quality standard for omega 3 products! Maring members realize that raw material requirements differ between countries; this may lead to an uncertainty about the quality in the final product. Therefore there is a need for global harmonized quality criteria for the production and manufacturing of marine omega 3 oils for human consumption. FHL Maring encourages GOED to initiate the work to develop a voluntary quality standard based on best practice through the whole value chain for the production and manufacturing of Omega-3 products. GOEDs styre behandlet saken på sitt styremøte i Oslo 6 september og nedsatte en arbeidsgruppe som skal behandle innspillet videre. 27

28 7) Maring FagDag 24. november på Gardermoen Bakgrunn. Maring Forum og RUBIN gikk igjen sammen om å arrangere en FagDag 24. November (den 7. i rekken) på Radisson BLU Gardermoen. Konferansens hovedspor - Den Røde Tråd 1; Mattilsynet har bestilt i alt tre risikovurderinger av fiskeoljer hos Vitenskaps komiteen (VKM). Av de 3 er de to første nå publisert. Delbestilling 1 ble publisert 19. oktober Tittel: Risikovurdering av nedbrytningsstoffer og oksidasjonsprodukter i fiskeoljer. Konklusjon: VKM er noe bekymret for at det kan oppstå negative helseeffekter ved langtids inntak av harske marine oljer. 1 Den årlige Maring- FagDag på Radisson Skandinavia på GARDERMOEN I juni 2011 publiserte Mattilsynet rapporten fra delbestilling 2: Tittel: Vurdering av negative og positive helseeffekter av omega-3 fettsyrer i kosttilskudd og berikede matvarer. Konklusjon: Inntaket av omega-3 fettsyrer, inkludert fra kosttilskudd og beriket mat, utgjør ikke risiko for negative helseeffekter, og positive helseeffekter kan oppnås. Delbestilling 3: samlet vurdering av helsemessige fordeler og ulemper knyttet til bruk av marine oljer er ennå ikke publisert. VKM er kanskje bransjens mest tungtveiende autoritet med konklusjoner som kan endre bransjens retning og utvikling og spørsmålet er om konklusjonen fra de to første delbestillingene er motstridende info til oss forbrukere? Dette ønsket FagDagen å fokusere på gjennom foredrag og Speakers Corner. Konferansens hovedspor - Den Røde Tråd 2; I år ønsker vi også å fokusere på den marine ingrediens industrien i Norge som er i ferd med å vokse seg stor. Men hvor stor og hva er flaskehalsene? Industrien består av ca. 50 bedrifter som i 2009 omsatte for 4,2 milliarder kroner og i alt er det investert mellom milliarder kroner for å komme dit vi er i dag. Marin ingrediensindustri har i mange år vært gjenstand for stor nasjonal forventning og mye omtale og nå ser vi spor av at de industrielle fyrtårnene dukker opp i raskt tempo. Videre registrerer vi at det har skjedd en svært positiv utvikling med utgangspunkt i anvendelsen av restråstoff fra norsk laks- og hvitfisk næring, både til direkte konsum og som marine ingredienser. Både denne type industri og fortsatt satsing på industrialisering av marine råstoffer mener vi har et betydelig potensial til videre utvikling i Norge. Dette potensial har næringen dokumentert gjennom mer systematiske analyser med hensyn til struktur, kapasiteter og forsknings- og utviklingsbehov. 28

29 FagDagen belyste blant annet: 1. Stiftelsen RUBINs Internasjonale Markeds og Industrianalyse Et sammendrag. 2. Strategiske utfordringer for den Marine Ingrediens Industrien. 3. Er det lønnsomhet i Norsk marin ingrediens Industri? 4. Potensialer for marine ingredienser i Norsk Pelagisk industri 5. Ensilasje industrien, en bærebjelke i fiskeindustrien, hvor går veien videre? Den årlige Maring-FagDag på Radisson Skandinavia på GARDERMOEN 6. Dagens RUBIN/Maring/FHFs-agenda 7. Gjennomgang av VKMs (Vitenskapskomitéens) risikovurdering av fiske oljer 8. Gjennomgang av VKMs (Vitenskapskomiteens) risikovurdering av fiske oljer 9. Helseeffekter av oksidert fiskeolje. En intervensjonsstudie på friske personer. 10. Hva blir oppfølgingen fra Mattilsynet på VKMs risiko vurderinger? Speakers Corner /Spørsmålsrunde med planlagte innlegg fra Nofima/FHL og Bransjerådet for Naturmidler. Dessuten som vanlig var det lagt inn mange og lange pauser, slik at ambisjonen om MARING FagDag som møteplass ble til fulle innfridd for de til sammen 100 deltakere, som vi betrakter som ny rekord. 29

30 8. Prosjekter: Traceoil i samarbeid med Sintef Fiskeri og havbruk, G C Rieber; Nordlaks og Kristiansund Kommune. I et svært konkurranseutsatt internasjonalt marked som fiskeoljer er det viktig for Norske produsenter som leverer høykvalitetsoljer å kunne dokumentere sporbarhet og bærekraft. Dette gjelder ikke minst ved innkjøp av råoljer hvor innkjøper i dag kun har en offentlig eksportattest og et analyseskjema og forholde seg til. SINTEF Fiskeri og havbruk har over en årrekke bygget opp en kompetanse på opprinnelsestesting av marine oljer. SINTEF Fiskeri og havbruk har, i samarbeid med Mattilsynet og NIFES startet oppbyggingen av et bibliotek med fingeravtrykk av fiskeoljer med kjent opprinnelse. Målet med Traceoil prosjektet er å videreutvikle dette biblioteket til et verktøy som industrien kan benytte som et hjelpemiddel mht. å oppnå sporbarhet og dokumentasjon ved kjøp og salg etc. 1 Medlemmenes ad hoc behov Bedriftsspesifikke oppgaver For å lykkes med prosjektet har vi allerede sett behov for løfte prosjektet opp på et internasjonalt nivå, slik at tjenesten når et internasjonalt marked. Derfor er prosjektet diskutert både med IFFO (International Fish oil and Fishmeal Organization i London), og GOED (Global Organization for EPA and DHA med hovedkontor i Salt Lake City, USA). Begge disse to organisasjoner har vist stor interesse for prosjektet og vil engasjere seg på vegne av sine medlemmer til å gjøre det internasjonalt kjent og dermed bidra til realisering av sporingsverktøyet Traceoil. Prosjektgruppen består av: 1. Jon Aulie, Maring Forum; prosjektleder 2. Marit Aursand, Sintef Fiskeri og Havbruk 3. Arne Alnæs, GC Rieber Oils AS 4. Jostein Refsnes NordLaks produkter 5. Marianne Hestvik, Kristiansund Kommune Forprosjektet som er finansiert av Innovasjon Norge går etter planen og skal avsluttes før Påske

31 8) Prosjekter: Norsk marin ingrediensindustri En struktur og lønnsomhets analyse Maring har samarbeidet med SINTEF om en markedsanalyse av Norsk Marin Ingrediensindustri. Marings bidrag har hovedsakelig vært å være en garantist ovenfor FHF, som har finansiert studien, både når det gjelder behov og innhold, og med kontakter særlig inn mot ensilasjeindustrien, mens SINTEF har stått for gjennomføringen av studien. Studien viste at utviklingen i næringen har vært formidabel over en årrekke, med en 5-doblet omsetningen fra 2001 til Samlet for 2010 var total omsetning på nesten 4,8 Milliarder NOK. Det er opp fra om lag 4,3 milliarder kroner året før. I tillegg har vi 2-3 bedrifter som produserer "marine ingredienser" fra tang og tare basert på direkte høsting og alginatproduksjon fra naturlig voksende tare. Disse bedriftene oppnådde en brutto omsetning på hele 1, 2 Mrd. kroner i Medlemmenes ad hoc behov Bedriftsspesifikke oppgaver Én meget viktig årsak til den sterke veksten i bransjen er at norsk oppdrettsnæring har vokst betydelig i samme periode. Dette har gitt store volumer råstoff av slo og avskjær. Og ikke minst, oppdretts- næringen har gitt stabile tilførsler som er en klar forutsetning for investeringer i moderne prosessutstyr som kan utnyttes maksimalt over hele året. Dette har også vært mulig siden alt biologisk materiale blir tatt vare på. En annen årsak til god vekst er at norske bedrifter var tidlig ute med å satse på marine oljer til helsekost. En annen årsak til god vekst er at norske bedrifter var tidlig ute med å satse ensilasje og på marine oljer til helsekost. Flere av disse har utviklet ledende kompetanse i å tilføre et raskt voksende globalt marked med kvalitetsprodukter. En av disse, Pronova Biopharma var den første i verden til også å få godkjent meget rene omega 3 produkter til anvendelse innen human medisin. Dette har bidratt vesentlig til vekst og lønnsomhet. Enkelte andre selskaper ønsker også å satse på lignende strategiske grep. Av de totalt 22 norske bedriftene som vi har registrert med hovedaktivitet innen kategorien marine oljer har blitt globalt ledende på rensing, konsentrering og foredling. Omfanget av norsk marin ingrediensindustri er også betydelig i global sammenheng. Å fremskaffe oversikter, som denne, av bransjen Marin Ingrediensindustri vil ha høy prioritert i Maring/Maring Forum fremover. 31

Dagens Maring Agenda. Fagsjef i Maring Forum Jon Aulie. 24. november 2011

Dagens Maring Agenda. Fagsjef i Maring Forum Jon Aulie. 24. november 2011 Dagens Maring Agenda Fagsjef i Maring Forum Jon Aulie 24. november 2011 Maring Sektorgruppe nå i gang i FHL! Sektorgruppe Maring en ny og viktig del av FHL: Fast plass i Bransjegruppe Industri i FHL Marine

Detaljer

Rammebetingelser - regelverk for mattrygghet

Rammebetingelser - regelverk for mattrygghet Rammebetingelser - regelverk for mattrygghet Maring fagdag Gardermoen 29.11.2012 Gunn Harriet Knutsen rådgiver helse og kvalitet Aktuelle saker Marine omega -3 oljer til humant konsum Nye helsepåstander

Detaljer

NYTT FRA FHL-MARING Fagsjef Jon Aulie FHL-MARING FagDag 20.november 2007

NYTT FRA FHL-MARING Fagsjef Jon Aulie FHL-MARING FagDag 20.november 2007 NYTT FRA FHL-MARING Fagsjef Jon Aulie FHL-MARING FagDag 20.november 2007 FHL Maring ble stiftet høsten 2004: Maring er en bransjegruppe for den Biomarine Ingrediensindustrien i Norge knyttet til Fiskeri

Detaljer

Offentlige rammebetingelser Mattrygghet og. Gunn Harriet Knutsen rådgiver helse og kvalitet

Offentlige rammebetingelser Mattrygghet og. Gunn Harriet Knutsen rådgiver helse og kvalitet Offentlige rammebetingelser Mattrygghet og næringsmiddelproduksjon Gunn Harriet Knutsen rådgiver helse og kvalitet Generalforsamlingen FHL Styret Vestnorsk Havbrukslag Midtnorsk Havbrukslag Nordnorsk Havbrukslag

Detaljer

Norsk marin ingrediensindustri økonomi og utviklingstrekk

Norsk marin ingrediensindustri økonomi og utviklingstrekk Fagdag Maring- Oslo, 24.11.2011 Norsk marin ingrediensindustri økonomi og utviklingstrekk Prosjektfinansiering fra Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) I samarbeid med MARING Fiskeri og havbruksnæringens

Detaljer

Analyse av marin ingrediensindustri

Analyse av marin ingrediensindustri MARING Fagdag, Gardermoen 27.november 2014 Analyse av marin ingrediensindustri Roger Richardsen SINTEF Fiskeri og havbruk Arr.: Fiskeri og havbruksnæringens landsforening Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond

Detaljer

Regionale ringvirkninger og økonomiske muligheter innen reststråstoff fra oppdre?snæringen

Regionale ringvirkninger og økonomiske muligheter innen reststråstoff fra oppdre?snæringen Regionale ringvirkninger og økonomiske muligheter innen reststråstoff fra oppdre?snæringen Innlegg på konferansen Blå muligheter i Asta0ordene Torsdag 15.september 2014 av Roger Richardsen SINTEF Nord

Detaljer

Utfordringer og muligheter. EU- forordninger. rådgiver helse og kvalitet Rubin konferansen 2010

Utfordringer og muligheter. EU- forordninger. rådgiver helse og kvalitet Rubin konferansen 2010 Utfordringer og muligheter i eksisterende og kommende EU- forordninger Gunn Harriet Knutsen rådgiver helse og kvalitet Rubin konferansen 2010 Generalforsamlingen FHL Styret Vestnorsk Havbrukslag Midtnorsk

Detaljer

Marine ingredienser Smakebiter på aktuelt regelverk. FHF Marint restråstoff Gardermoen 28. november 2013 Gunn Harriet Knutsen

Marine ingredienser Smakebiter på aktuelt regelverk. FHF Marint restråstoff Gardermoen 28. november 2013 Gunn Harriet Knutsen Marine ingredienser Smakebiter på aktuelt regelverk FHF Marint restråstoff Gardermoen 28. november 2013 Gunn Harriet Knutsen Smakebiter på aktuelt regelverk Ny fiskekvalitetsforskrift Ny biproduktforskrift

Detaljer

Virksomhet i FHL Maring 2006

Virksomhet i FHL Maring 2006 Tilpassing av regelverk for økt verdiskaping av marint restråstoff RUBIN - konferansen 7.-8. februar 2007 v/fhl Maring Ola Magnus Lømo Virksomhet i FHL Maring 2006 Faglig arbeid Regelverksarbeid (Initiering

Detaljer

Marint restråstoff Satsingsområde i FHF

Marint restråstoff Satsingsområde i FHF Marint restråstoff Satsingsområde i FHF Stein Ove Østvik Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond Maring Fagdag, Gardermoen 29. nov. 2012 Behov, muligheter og arbeidsmåte Prosjektområder for næringen

Detaljer

EUs ny mat forordning

EUs ny mat forordning EUs ny mat forordning MARING fagdag 18. november 2008 Svanhild Vaskinn Regelverksavdelingen, Mattilsynet Disposisjon 1. Forordning g( (EF) nr. 258/97 om ny mat 2. Eksisterende regelverk i Norge 3. Ny forordning

Detaljer

Når kan en påstå at. Gunn Harriet Knutsen FHF seminar sjømat og helse 13.12.2011

Når kan en påstå at. Gunn Harriet Knutsen FHF seminar sjømat og helse 13.12.2011 Når kan en påstå at sjømat er sunt? Gunn Harriet Knutsen FHF seminar sjømat og helse 13.12.2011 Regelverksutfordringer for markedsføring av helse- og ernæringspåstander Merkebestemmelser Påstandsforordningen

Detaljer

Råstoffutfordringene Hvordan vil fôrindustrien løse disse i framtiden?

Råstoffutfordringene Hvordan vil fôrindustrien løse disse i framtiden? Råstoffutfordringene Hvordan vil fôrindustrien løse disse i framtiden? FHL Maring Fagdag 27. nov 2014 Petter Martin Johannessen Supply Chain Direktør 1 Oversikt 1. Et glimt av EWOS 2. Tilgang på marine

Detaljer

Påstandsforordningen Hva er det og hva er status? Partner og advokat Inga Kaasen, Dr.philos. (bioteknologi)

Påstandsforordningen Hva er det og hva er status? Partner og advokat Inga Kaasen, Dr.philos. (bioteknologi) Påstandsforordningen Hva er det og hva er status? Partner og advokat Inga Kaasen, Dr.philos. (bioteknologi) 220911 Agenda Kort om påstandsforordningen Formål Hva er nytt med påstandsforordningen? Påstander

Detaljer

Maring Forum NYTT juni 2010.

Maring Forum NYTT juni 2010. Maring Forum NYTT juni 2010. Denne utgaven dekker følgende tema: 1. Status for alternativ metode for Kategori 2 fisk (dødfisk) 2. Ny biproduktforordning 3. Risikoanalyse av fiskeoljer til humant konsum

Detaljer

Råstoffbehandling og kvalitet for marin ingrediensindustri: Forprosjekt

Råstoffbehandling og kvalitet for marin ingrediensindustri: Forprosjekt Restråstoff marin ingrediensindustri FHF Maring fagdag 27. november, 2014, Oslo -Gardemoen Råstoffbehandling og kvalitet for marin ingrediensindustri: Forprosjekt Råstoffbehandling og kvalitet for marin

Detaljer

Høringssvar: Forslag til nytt regelverk om produksjon og eksport av ikke-konforme varer til tredjestat

Høringssvar: Forslag til nytt regelverk om produksjon og eksport av ikke-konforme varer til tredjestat Mattilsynet v/ seksjon fremmedstoffer og EØS postmottak@mattilsynet.no Deres ref.: Vår ref.: Dato: 29.9.2017 Høringssvar: Forslag til nytt regelverk om produksjon og eksport av ikke-konforme varer til

Detaljer

De enorme verdier i marint restråstoff. stoff. Margareth Kjerstad SATS PÅ TORSK, 14-16 februar. Bergen 2007

De enorme verdier i marint restråstoff. stoff. Margareth Kjerstad SATS PÅ TORSK, 14-16 februar. Bergen 2007 De enorme verdier i marint restråstoff stoff Margareth Kjerstad SATS PÅ TORSK, 14-16 februar. Bergen 2007 Disposisjon Villfisk og oppdrettet fisk Kvantum restråstoff Smakebit på hvilke produkter som kan

Detaljer

FHFS prioriteringer i 2013 og fremover. Arne E. Karlsen

FHFS prioriteringer i 2013 og fremover. Arne E. Karlsen FHFS prioriteringer i 2013 og fremover Arne E. Karlsen Næringsrettet FoU for en bærekraftig og lønnsom sjømatnæring i vekst Styre 2013 Jan Skjærvø (styreleder) Irene Heng Lauvsnes (1. nestleder) Rolf

Detaljer

Rapport. Marin ingrediensindustri Økonomi og struktur. Forfatter(e) Roger Richardsen Trude Olafsen

Rapport. Marin ingrediensindustri Økonomi og struktur. Forfatter(e) Roger Richardsen Trude Olafsen - Åpen Rapport Marin ingrediensindustri 2007-2009 Økonomi og struktur Forfatter(e) Roger Richardsen Trude Olafsen SINTEF Fiskeri og havbruk AS Internasjonale prosjekter og rådgivning 2011-02-14 SINTEF

Detaljer

Torskenettverksmøte 14-16. februar 2007. Markedstiltak og utviklingsprosjekter

Torskenettverksmøte 14-16. februar 2007. Markedstiltak og utviklingsprosjekter Torskenettverksmøte 14-16. februar 2007 Markedstiltak og utviklingsprosjekter på biprodukter - RUBIN er en stiftelse som eies av fiskerinæringen v/fhl og Norges Fiskarlag RUBIN arbeider med økt verdiskaping

Detaljer

Markedsmulighet er & Strukturelle Utfordringer

Markedsmulighet er & Strukturelle Utfordringer Norsk Marin Ingrediensindustri Markedsmulighet er & Strukturelle Utfordringer MARING 31.Januar 2006 Bredo Mehlin, Hartmark Consulting. 1. Utfordringer: Skala, Struktur og Samarbeid. Næringens evne til

Detaljer

Regelverk for sjømatproduksjon i Norge og EU

Regelverk for sjømatproduksjon i Norge og EU Regelverk for sjømatproduksjon i Norge og EU Workshop klippfisk/saltfisk 11.5.2010 Gunn Harriet Knutsen rådgiver helse og kvalitet Generalforsamlingen FHL Styret Vestnorsk Havbrukslag Midtnorsk Havbrukslag

Detaljer

Krav i næringsmiddelhygieneregelverket til håndtering av restråstoff på fartøy Krav i biproduktregelverket til hydrolysert protein av fisk

Krav i næringsmiddelhygieneregelverket til håndtering av restråstoff på fartøy Krav i biproduktregelverket til hydrolysert protein av fisk Krav i næringsmiddelhygieneregelverket til håndtering av restråstoff på fartøy Krav i biproduktregelverket til hydrolysert protein av fisk Marint Protein Nettverk, 9. november 2016, Oslo Gardemoen Foredrag

Detaljer

Ringvirkninger av havbruk i Møre og Romsdal

Ringvirkninger av havbruk i Møre og Romsdal Akva Møre-konferansen 2012 Ringvirkninger av havbruk i Møre og Romsdal Seniorrådgiver Trude Olafsen, SINTEF Fiskeri og havbruk AS Teknologi for et bedre samfunn 1 Dagens tema Hvorfor en slik analyse Kort

Detaljer

Hygienepakken - et fleksibelt regelverk med mulighet for egne løsninger

Hygienepakken - et fleksibelt regelverk med mulighet for egne løsninger Hygienepakken - et fleksibelt regelverk med mulighet for egne løsninger Gunn. H. Knutsen avdeling helse og kvalitet Tromsø 11. februar 2008 Generalforsamling Styret Administrerende direktør Geir Andreassen

Detaljer

Tilgang og anvendelse av marint restråstoff

Tilgang og anvendelse av marint restråstoff FHF Fagdag Marint Restråstoff 28.11.2013 Tilgang og anvendelse av marint restråstoff Trude Olafsen, SINTEF Fiskeri og havbruk AS Ragnar Nystøyl, Kontali Analyse AS Teknologi for et bedre samfunn 1 Innhold

Detaljer

Bærekraftige fôrressurser

Bærekraftige fôrressurser Bærekraftige fôrressurser Trond Mork Pedersen Direktør forretningsområde ingrediens 24.08.2009 test 1 Nofima konsernet Nofima 470 ansatte ca 200 forskere Omsetning ca 460 mnok Hovedkontor i Tromsø Forskningsavdelinger

Detaljer

Foredragsholdere RUBIN konferansen 2010

Foredragsholdere RUBIN konferansen 2010 Foredragsholdere RUBIN konferansen 2010 Fride Solbakken Politisk rådgiver i Fiskeri- og kystdepartementet Tidligere politisk rådgiver for nærings- og handelsminister Sylvia Brustad (Stoltenberg ll) Har

Detaljer

Ernærings- og helsepåstander

Ernærings- og helsepåstander Ernærings- og helsepåstander -Når kan en påstå at sjømat er sunt? -Kan man si at sjømat er en god proteinkilde? Sjømatkonferansen i Bergen, 24. okt 2012 Ida Tidemann-Andersen Mattilsynet, RA, Seksjon forbrukerhensyn

Detaljer

Dyrking av tare en ny industri i Norge Stortinget 14. april 2015. Kjell Emil Naas Spesialrådgiver

Dyrking av tare en ny industri i Norge Stortinget 14. april 2015. Kjell Emil Naas Spesialrådgiver Dyrking av tare en ny industri i Norge Stortinget 14. april 2015 Kjell Emil Naas Spesialrådgiver Politisk forankring BIOENERGI: Regjeringens bioenergistrategi (2008) Adresserte forskningsbehov over et

Detaljer

Listeria monocytogenes og laks myndighetskravene er forskjellige! Gardermoen 7. oktober 2014

Listeria monocytogenes og laks myndighetskravene er forskjellige! Gardermoen 7. oktober 2014 Listeria monocytogenes og laks myndighetskravene er forskjellige! Gardermoen 7. oktober 2014 Hvordan jobber FHL for å sikre forutsigbarhet og lik risikoforståelse i alle markeder? Mattrygghet og global

Detaljer

Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig

Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig det viktigste bidraget til den fiskeripolitiske debatten

Detaljer

Regelverksutvikling kosttilskudd

Regelverksutvikling kosttilskudd Regelverksutvikling kosttilskudd Quality-dagen Legemiddelindustriforeningen 17. april 2012 Svanhild Vaskinn, Mattilsynet, Regelverksavdelingen Eksisterende regler for kosttilskudd Kosttilskuddforskriften

Detaljer

Nye RUBIN-prosjekter

Nye RUBIN-prosjekter Nye RUBIN-prosjekter MARING FagDag 18. november 2008 Utvikling mengder og utnyttelse (1000 tonn/år) 700 600 500 400 300 200 100 Dumpet Utnyttet 0 1991 1993 1995 1996 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Detaljer

Rubin og Marings fagdag Gardemoen, 20 november 2007

Rubin og Marings fagdag Gardemoen, 20 november 2007 Bjørn Skjævestad Rubin og Marings fagdag Gardemoen, 20 november 2007 Med hjelp fra Bente Ruyter, AKVAFORSK Høyere omega 3 innhold Lavere miljøgifter Større volum Lavere og lavere omega 3 innhold Høyere

Detaljer

Innovasjon Norges satsing på

Innovasjon Norges satsing på Innovasjon Norges satsing på marin ingrediensindustri Asbjørn Rasch Jr., dir. Innovasjon Norge Troms 17. november 2009, Gardermoen 1. Innovasjon Norge og status prosjekter 2. Aktivitet og tiltak i Troms

Detaljer

Fagdag Gardermoen 24. november 2011. Dagens RUBIN agenda

Fagdag Gardermoen 24. november 2011. Dagens RUBIN agenda Fagdag Gardermoen 24. november 2011 Dagens RUBIN agenda Siste varestrømtall Aktuelle prosjekter Avvikling av RUBIN hva skjer Utvikling mengder og utnyttelse 2010 (1000 tonn/år) Biråstoff fra oppdrettsfisk

Detaljer

RUBIN-konferansen 2007

RUBIN-konferansen 2007 RUBIN-konferansen 2007 Status for utnyttelse og verdiskaping av marine biprodukter i Norge Utvikling mengder og utnyttelse (1000 tonn/år) 700 600 500 400 300 200 Dumpet Utnyttet 100 0 1991 1993 1995 1996

Detaljer

Årsplan for VKM 2009. Hovedkomiteen i Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Årsplan for VKM 2009. Hovedkomiteen i Vitenskapskomiteen for mattrygghet Årsplan for VKM 2009 Hovedkomiteen i Vitenskapskomiteen for mattrygghet Innholdsfortegnelse Årsplan komiteen 2009... 2 Hovedkomiteen... 2 Faggruppe for hygiene og smittestoffer (FG1)... 3 Faggruppe for

Detaljer

Medlemsmøte og årsmøte

Medlemsmøte og årsmøte KLYNGESAMLING 8. JUNI 2017 Wenche Uksnøy Prosjektleder Blue Legasea wenche@legasea.no Medlemsmøte og årsmøte 27.01.17 Wenche Uksnøy Gabor Prosjektleder Blue Legasea Blue Legasea - formål Utvikle biomarin

Detaljer

MARKED OG LØNNSOMHET FOR UMODEN SILDEROGN. BJØRN TORE NYSTRAND & PAUL JACOB HELGESEN Gardermoen

MARKED OG LØNNSOMHET FOR UMODEN SILDEROGN. BJØRN TORE NYSTRAND & PAUL JACOB HELGESEN Gardermoen MARKED OG LØNNSOMHET FOR UMODEN SILDEROGN BJØRN TORE NYSTRAND & PAUL JACOB HELGESEN Gardermoen 15.4.2015 BAKTEPPE NORSKE KVOTER 2009-2015 1 200 000 1 000 000 1 002 230 800 000 Tonn 600 000 NVG NSS 400

Detaljer

Lite oksiderte omega-3 oljer - et mulig konkurransefortrinn for norske råvarer

Lite oksiderte omega-3 oljer - et mulig konkurransefortrinn for norske råvarer Lite oksiderte omega-3 oljer - et mulig konkurransefortrinn for norske råvarer Rubinkonferansen 2010 Gjermund Vogt Bente Ruyter, Stine Grimmer, Trine Thorkildsen 09.02.2010 1 En status på Rubinprosjektet:

Detaljer

Regelverk kfor sjømatproduksjon

Regelverk kfor sjømatproduksjon Regelverk kfor sjømatproduksjon i Norge og EU Seminar saltfisk/klippfisk 27.10.2010 Gunn Harriet Knutsen rådgiver helse og kvalitet Generalforsamlingen FHL Styret Vestnorsk Havbrukslag Midtnorsk Havbrukslag

Detaljer

Nofima og havbruksforskning Forskningsrådets Programkonferanse HAVBRUK 2008, 9. april 2008

Nofima og havbruksforskning Forskningsrådets Programkonferanse HAVBRUK 2008, 9. april 2008 Nofima og havbruksforskning Forskningsrådets Programkonferanse HAVBRUK 2008, 9. april 2008 Liv B. Ulriksen Adm. Dir Nofima Marin Akvaforsk Fiskeriforskning Matforsk Norconserv 2008 Fusjon Hovedkontor Tromsø

Detaljer

Fra defensiv til offensiv holdning til bærekraft

Fra defensiv til offensiv holdning til bærekraft Fra defensiv til offensiv holdning til bærekraft Manifestasjon 2010 Cato Lyngøy 4 milliarder svært sunne porsjoner Laks tilfører næringsstoffer som er viktige i en balansert diett Lett fordøyelige proteiner

Detaljer

Hygienepakken Kvalitet Ferskfiskkampanjen. Gunn. H. Knutsen avdeling helse og kvalitet Tromsø 30.oktober 2008

Hygienepakken Kvalitet Ferskfiskkampanjen. Gunn. H. Knutsen avdeling helse og kvalitet Tromsø 30.oktober 2008 Hygienepakken Kvalitet Ferskfiskkampanjen Gunn. H. Knutsen avdeling helse og kvalitet Tromsø 30.oktober 2008 Nytt hygieneregelverk Food Law forordningen forordning nr.178/2002 Kontrollforordningen forordning

Detaljer

«Sjømat ennå like sunn?» Edel Elvevoll, Dekan/ Professor Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) UiT - Norges Arktiske Universitet

«Sjømat ennå like sunn?» Edel Elvevoll, Dekan/ Professor Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) UiT - Norges Arktiske Universitet «Sjømat ennå like sunn?» Edel Elvevoll, Dekan/ Professor Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) UiT - Norges Arktiske Universitet Nytte- og risikovurdering av fisk i norsk kosthold Presentert

Detaljer

Bioraffinering. - fremtidens råvareplattform? Omega-3 fra mikroalger - nå industrielt tilgjengelig

Bioraffinering. - fremtidens råvareplattform? Omega-3 fra mikroalger - nå industrielt tilgjengelig Trond Mork Pedersen Innovasjonsdirektør Produs Aqua as Bioraffinering - fremtidens råvareplattform? Omega-3 fra mikroalger - nå industrielt tilgjengelig Møteplass Marin, Fôrressurser for fremtiden 13.november,

Detaljer

Omega-3 fettsyrer. Maring 5. september 2011. Svanhild Vaskinn Regelverksavdelingen, Mattilsynet

Omega-3 fettsyrer. Maring 5. september 2011. Svanhild Vaskinn Regelverksavdelingen, Mattilsynet Omega-3 fettsyrer Maring 5. september 2011 Svanhild Vaskinn Regelverksavdelingen, Mattilsynet Innhold 1. VKM rapporten om omega-3 fettsyrer bestillingen og kort oppsummering av vurderingene VKM har gjort

Detaljer

Marin functional food. Hva synes forbrukere? Pirjo Honkanen, Nofima

Marin functional food. Hva synes forbrukere? Pirjo Honkanen, Nofima Marin functional food Hva synes forbrukere? Pirjo Honkanen, Nofima Oversikt Hva er (marin) funksjonell mat? Pådrivere og barrierer til aksept av funksjonell mat Hvordan oppfatter forbrukere (marin) funksjonell

Detaljer

Separasjon og tørking av lakseblod

Separasjon og tørking av lakseblod Separasjon og tørking av lakseblod muligheter og utfordringer. Jørund Hagen, Vital Marin AS Robert Wahren RUBIN-konferansen 2010. Lakseblod som ingrediens i næringsmiddel? Gjennom å utvikle ingredienser

Detaljer

Forspranget ligger i kvaliteten! Norwegian Fish Oil

Forspranget ligger i kvaliteten! Norwegian Fish Oil Overlegen kvalitet! Forspranget ligger i kvaliteten! Norwegian Fish Oil Norge har tradisjoner for fiske som går mange generasjoner tilbake i tid. Våre fiskeoljeprodukter er tilvirket av råstoffer fra fiskearter

Detaljer

Organisering av norsk biomarin ingrediensindustri

Organisering av norsk biomarin ingrediensindustri Organisering av norsk biomarin ingrediensindustri Innhold 1. Bakgrunn... 1 2. Målsetting med organiseringen... 1 3. Situasjonen i næringen...1 4. Trender... 2 5. Oppsummering av de viktigste grunner for

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no. Dato 28. juli 2015. Innspill til regjeringens bioøkonomistrategi

Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no. Dato 28. juli 2015. Innspill til regjeringens bioøkonomistrategi Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no Dato 28. juli 2015 Innspill til regjeringens bioøkonomistrategi Regjeringen planlegger å utarbeide en nasjonal bioøkonomistrategi i løpet av 2015.

Detaljer

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015 PK15 rapport evaluering og oppfølging VSV 4. februar 2015 Agenda Deltakernes evaluering av PK 15 Hovedpunkter fra PK 15 Drøfting Oppfølging PK 15 - Formål Økt kunnskap Inspirasjon og engasjement Synliggjøre

Detaljer

Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Vitenskapskomiteen for mattrygghet Vitenskapskomiteen for mattrygghet Dette er Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) VKM gjør risikovurderinger i alle deler av matkjeden og er en viktig premissgiver i arbeidet for helsemessig trygg mat

Detaljer

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet Vestlandsrådet har lenge hatt fokus på EUs maritime strategi. Ad-hocgruppe etablert desember 2008. Oppdrag

Detaljer

FHF Handlingsplan 2011

FHF Handlingsplan 2011 FHF Handlingsplan 2011 NTP Food for life dialogmøte Gardermoen 2.desember 2010 Fagsjef FoU havbruk i FHF Kjell Maroni FHF-apparatet Styre med 7 medlemmer, oppnevnt av FKD nytt styre oppnevnes pr 1.1.2011

Detaljer

Sak 01/09 Konstituering av møtet (habilitet, protokoll, oppfølgingssaker)

Sak 01/09 Konstituering av møtet (habilitet, protokoll, oppfølgingssaker) I Protokoll fra møte i Hovedkomiteen i VKM torsdag 5. februar 2009 kl 1130-1600 Fra Hovedkomiteen: Åshild Krogdahl (møteleder), Bjørn Næss, Espen Rimstad, Torsten Källqvist (for Line Sverdrup), Knut Berdal,

Detaljer

en unik og nødvendig konstruksjon

en unik og nødvendig konstruksjon en unik og nødvendig konstruksjon Sikrer samlet forskningsinnsats Forskningsmessig kvalitet System for søknadsbehandling Forskning - NFR Næringsrettet? Næringsnytte / implementering? Brukerstyrt vs. generisk?

Detaljer

Hvilke krav vil bli stilt til teknologi og drift/operasjon for å sikre lønnsomhet i morgendagens havbruk

Hvilke krav vil bli stilt til teknologi og drift/operasjon for å sikre lønnsomhet i morgendagens havbruk Hvilke krav vil bli stilt til teknologi og drift/operasjon for å sikre lønnsomhet i morgendagens havbruk Elin Tveit Sveen Marø Havbruk styremedlem FHL havbruk Kjell Maroni fagsjef FoU i FHL havbruk Fiskeri-

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: 31.01.2011 Tidspunkt: 14:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: 31.01.2011 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Fiskeriutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 31.01.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 96. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Et nytt haveventyr i Norge

Et nytt haveventyr i Norge Askvoll 5. november 2013 Et nytt haveventyr i Norge Mulighetene ligger i havet! Forskningssjef Ulf Winther SINTEF Fiskeri og havbruk AS Teknologi for et bedre samfunn 1 Verdiskaping basert på produktive

Detaljer

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Møtesaksnummer 43/09 Saksnummer 09/41 Dato 25. august 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

NORDISK WORKSHOP OM RESTRÅSTOFF FRA VILLFANGET OG OPPDRETTET TORSK

NORDISK WORKSHOP OM RESTRÅSTOFF FRA VILLFANGET OG OPPDRETTET TORSK Rapport Å0716 NORDISK WORKSHOP OM RESTRÅSTOFF FRA VILLFANGET OG OPPDRETTET TORSK Grete Hansen Aas og Margareth Kjerstad Oktober 2007 1 MØREFORSKING Ålesund Møreforsking Ålesund Postboks 5075 6021 ÅLESUND

Detaljer

Referat fra rundbordsmøte 23.aug, Fisketorget i Bergen

Referat fra rundbordsmøte 23.aug, Fisketorget i Bergen Referat fra rundbordsmøte 23.aug, Fisketorget i Bergen Hvordan styrke tilbudet på fersk kvalitetssjømat i Bergen? Tema for møtet: Dagens distribusjon av fersk sjømat i regionen Dagens regelverk for omsetting

Detaljer

Laksevekst basert på biprodukter; kan vi knekke flaskehalser? Petter Martin Johannessen, Forsyningsdirektør EWOS

Laksevekst basert på biprodukter; kan vi knekke flaskehalser? Petter Martin Johannessen, Forsyningsdirektør EWOS Laksevekst basert på biprodukter; kan vi knekke flaskehalser? Petter Martin Johannessen, Forsyningsdirektør EWOS 1. Økt produksjon med bærekraft 2 1. Økt produksjon med bærekraft 3 Mer oppdrett krever

Detaljer

Vurdering av EFSAs retningslinjer for risikovurdering av genmodifiserte produkter.

Vurdering av EFSAs retningslinjer for risikovurdering av genmodifiserte produkter. Deres ref: 05/4442 Vår ref: VISE/ARMI/537 2005/280-2 Mattilsynet Hovedkontoret Felles postmottak Postboks 383 2381 BRUMUNDDAL 25. februar 2005 Vurdering av EFSAs retningslinjer for risikovurdering av genmodifiserte

Detaljer

Modul 1 Råstoff, ressurs og forvaltning

Modul 1 Råstoff, ressurs og forvaltning Modul 1 Råstoff, ressurs og forvaltning Uke 5 02.02.16 Marine ressurser og råstoff 9. 9.- 12.15 12.15-13.00 Headliner: Innledende betraktninger - Utnytter vi ressursene i havet på en bærekraftig måte?

Detaljer

NOR/311R0440.bjaa OJ L 119/11, p. 4-9

NOR/311R0440.bjaa OJ L 119/11, p. 4-9 NOR/311R0440.bjaa OJ L 119/11, p. 4-9 COMMISSION REGULATION (EU) No 440/2011 of 6 May 2011 on the authorisation and refusal of authorisation of certain health claims made on foods and referring to children

Detaljer

Kommende behov til nye råstoffkilder til fôr. Grethe Rosenlund, Skretting ARC

Kommende behov til nye råstoffkilder til fôr. Grethe Rosenlund, Skretting ARC Kommende behov til nye råstoffkilder til fôr Grethe Rosenlund, Skretting ARC Estimert global industriell fôrproduksjon i 2009 for hovedgrupper av husdyr (totalt 708 mill.tonn) (FAO) AQUACULTURE 4% 30 %

Detaljer

OPPFYLLER DAGENS EGENKONTROLL KRAVA I HYGIENEPAKKEN? Grete Hamre Norway Pelagic AS

OPPFYLLER DAGENS EGENKONTROLL KRAVA I HYGIENEPAKKEN? Grete Hamre Norway Pelagic AS OPPFYLLER DAGENS EGENKONTROLL KRAVA I HYGIENEPAKKEN? Grete Hamre Norway Pelagic AS Om Norway Pelagic AS Nytt selskap frå 1. juli 2007 Samanslåing av: Domstein Pelagic AS Global Fish AS Bergen Fiskeindustri

Detaljer

Lakseoppdrett - Bærekraftig matproduksjon eller økologisk uforsvarlig?

Lakseoppdrett - Bærekraftig matproduksjon eller økologisk uforsvarlig? Lakseoppdrett - Bærekraftig matproduksjon eller økologisk uforsvarlig? Anita Viga Markeds Direktør Årsmøte FHL MidtnorskHavbrukslag Bærekraftig utvikling Temamøte "Et bærekraftig Norden" "En bærekraftig

Detaljer

PELAGISK FISK - INGEN MARKEDSUTVIKLING. HVA SKJER DE NESTE 5 ÅR?

PELAGISK FISK - INGEN MARKEDSUTVIKLING. HVA SKJER DE NESTE 5 ÅR? PELAGISK FISK - INGEN MARKEDSUTVIKLING. HVA SKJER DE NESTE 5 ÅR? TRONDHEIM 17. AUGUST 2016 EGIL MAGNE HAUGSTAD, DAGLIG LEDER PELAGIA PELAGISK => MANGE TONN Pelagia (inkl andel Islandsk sjømat samlet Norsk

Detaljer

Påstandsforordningen: Muligheter og trusler for næringen? Hvorfor et nytt rammeverk for bruk av påstander?

Påstandsforordningen: Muligheter og trusler for næringen? Hvorfor et nytt rammeverk for bruk av påstander? Påstandsforordningen: Muligheter og trusler for næringen? Steinar Høie, NHO Mat og Drikke Hvorfor et nytt rammeverk for bruk av påstander? Bedre forbrukerbeskyttelse Et økende antall produkter merkes og

Detaljer

NOR/309R1167.00T OJ L 314/år, p. 29-31

NOR/309R1167.00T OJ L 314/år, p. 29-31 NOR/309R1167.00T OJ L 314/år, p. 29-31 COMMISSION REGULATION (EC) No 1167/2009 of 30 November 2009 refusing to authorise certain health claims made on foods and referring to the reduction of disease risk

Detaljer

Programstyret for FUGE

Programstyret for FUGE Programstyret for FUGE Dato: 28. oktober 2010, kl. 10-16. Sted: Radisson Blue Airport hotel, Oslo lufthavn, Gardermoen Til stede: Ole-Jan Iversen, Vincent Eijsink, Øystein Lie, Klara Stensvåg (på telefon)

Detaljer

Teknologi akvarena: Hva kan andre industrier bidra med inn mot oppdrettsnæringen av kunnskap og nye løsninger?

Teknologi akvarena: Hva kan andre industrier bidra med inn mot oppdrettsnæringen av kunnskap og nye løsninger? Teknologi akvarena: Hva kan andre industrier bidra med inn mot oppdrettsnæringen av kunnskap og nye løsninger? 13.mars 2008 Dagens samling Innblikk i andre industrier og kompetansemiljø i Trøndelag som

Detaljer

Hvordan ser laksen ut ernæringsmessigom 10 år?

Hvordan ser laksen ut ernæringsmessigom 10 år? Hvordan ser laksen ut ernæringsmessigom 10 år? Grethe Rosenlund, Skretting ARC Øyvind Oaland, Marine Harvest Dialogkonferansen: Laks og human helse, Stavanger, 29.02.2012 På Mærkanten 5/2001 ..og i 2022

Detaljer

Rapport nr. 4014/126 Potensialet for ingredienser, konsumprodukter eller fôr fra marine biprodukter

Rapport nr. 4014/126 Potensialet for ingredienser, konsumprodukter eller fôr fra marine biprodukter Rapport nr. 4014/126 Potensialet for ingredienser, konsumprodukter eller fôr fra marine biprodukter RAPPORTTITTEL Generelt POTENSIALET FOR INGREDIENSER, KONSUMPRODUKTER ELLER FÔR FRA MARINE BIPRODUKTER

Detaljer

Protokoll fra møte i Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk i VKM, onsdag 23. februar 2005 kl. 08-12.

Protokoll fra møte i Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk i VKM, onsdag 23. februar 2005 kl. 08-12. Protokoll fra møte i Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk i VKM, onsdag 23. februar 2005 kl. 08-12.45 Deltakere Fra Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje

Detaljer

MeldingsID: Innsendt dato: :31 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: -

MeldingsID: Innsendt dato: :31 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - MeldingsID: 413214 Innsendt dato: 10.11.2016 06:31 UtstederID: LSG Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - Marked: XOSL Kategori: FINANSIELL RAPPORTERING Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig:

Detaljer

4. Styrets forslag til årsberetning og regnskap 2013. Faglig årsrapport fra Tekna Havbruk. 1: Om grupperingen Antall medlemmer: 250

4. Styrets forslag til årsberetning og regnskap 2013. Faglig årsrapport fra Tekna Havbruk. 1: Om grupperingen Antall medlemmer: 250 4. Styrets forslag til årsberetning og regnskap 2013 Faglig årsrapport fra 1: Om grupperingen Antall medlemmer: 250 Antall styremøter: 4 + 1 (årsmøtet) Styrets medlemmer: Tommy Ludvigsen Mads Martinsen

Detaljer

Kunnskap for bærekraftig og lønnsom havbruksnæring. Aina Valland, direktør miljø i FHL

Kunnskap for bærekraftig og lønnsom havbruksnæring. Aina Valland, direktør miljø i FHL Kunnskap for bærekraftig og lønnsom havbruksnæring Aina Valland, direktør miljø i FHL Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) Næringspolitikk og arbeidsgiverspørsmål Tilsluttet NHO Representerer

Detaljer

Norsk oppdrettslaks, en effektiv 40-åring, - men hva spiser den?

Norsk oppdrettslaks, en effektiv 40-åring, - men hva spiser den? Norsk oppdrettslaks, en effektiv 4-åring, - men hva spiser den? Trine Ytrestøyl (Nofima) Erik Skontorp Hognes (Sintef), Friederike Ziegler (SIK), Veronica Sund (SIK), Turid Synnøve Aas (Nofima),Torbjørn

Detaljer

Tid for kollektiv håndtering av underdekning av fiskeolje

Tid for kollektiv håndtering av underdekning av fiskeolje «Føre var» i laksenæringa: Tid for kollektiv håndtering av underdekning av fiskeolje Presentasjon basert på notat med samme tittel Gro Steine, NILF Ragnar Tveterås, Universitetet i Stavanger og NILF Ivar

Detaljer

Biproduktforordningen arbeidet med nytt regelverk. Marie Opsal Tangen, seniorrådgiver Regelverksavdelingen, Hovedkontoret

Biproduktforordningen arbeidet med nytt regelverk. Marie Opsal Tangen, seniorrådgiver Regelverksavdelingen, Hovedkontoret Biproduktforordningen arbeidet med nytt regelverk Marie Opsal Tangen, seniorrådgiver Regelverksavdelingen, Hovedkontoret Lynkjapt tilbakeblikk på hvorfor vi har en biproduktforordning: Kugalskap, munn

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) 1 NOR/312R0307.irja OJ L 102/2012, p. 2-4 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 307/2012 of 11 April 2012 establishing implementing rules for the application of Article 8 of Regulation (EC) No 1925/2006

Detaljer

Protokoll fra møte i Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i matkjeden i VKM

Protokoll fra møte i Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i matkjeden i VKM Protokoll fra møte i Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i matkjeden i VKM Dato: 24.01.06 Tid: kl 9:30 15:00 Sted: Veterinærinstituttet, 5 etg. Deltakere Fra Faggruppen for

Detaljer

Kjære alle sammen, Tusen takk for invitasjonen til årsmøtet. Og takk til Fiskeriministeren for introduksjonen.

Kjære alle sammen, Tusen takk for invitasjonen til årsmøtet. Og takk til Fiskeriministeren for introduksjonen. 1 Nærings- og fiskeridepartementet Innlegg 31. mai 2017, kl. Politisk rådgiver Veronica Pedersen Åsheim Tildelt tid: 15-20 min, Lengde: 1830 ord Tale til årsmøtet i Norges Råfisklag Norges Råfisklags årsmøte

Detaljer

Norge verdens fremste sjømatnasjon

Norge verdens fremste sjømatnasjon Norge har satt seg et stort og ambisiøst mål: vi skal seksdoble produksjonen av sjømat innen 2050 og bli verdens fremste sjømatnasjon. Norsk sjømat skal bli en global merkevare basert på denne påstanden:

Detaljer

Hvorfor investerer Aker i marin bioteknologi

Hvorfor investerer Aker i marin bioteknologi Bioteknologi i sentrum Hvorfor investerer Aker i marin bioteknologi Helge Midttun, CEO Oslo, 25.September 2007 Naturens gaver til Norge Fisk Olje/gass Akvakultur Marin Biotek part of the Aker the group

Detaljer

REFERAT fra styremøte i Norecopa, onsdag 13. februar 2013 kl. 0830-1030 på Veterinærinstituttet, Oslo

REFERAT fra styremøte i Norecopa, onsdag 13. februar 2013 kl. 0830-1030 på Veterinærinstituttet, Oslo REFERAT fra styremøte i Norecopa, onsdag 13. februar 2013 kl. 0830-1030 på Veterinærinstituttet, Oslo Tilstede: Bente Bergersen (forvaltning, styreleder) via videokonferanse Aurora Brønstad (forskning)

Detaljer

Marine næringer i Nord-Norge

Marine næringer i Nord-Norge Marine næringer i Nord-Norge - mulig fremtidig verdiskaping Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Fiskeri og havbruk Presentert på "Framtid i Nord kunnskapsinnhenting om økt verdiskaping" Tromsø 27.juni 2013

Detaljer

Sluttrapport. Sigurjon Margareth. Kjerstad

Sluttrapport. Sigurjon Margareth. Kjerstad Sluttrapport Lønnsom utnyttelse av restråstoff fra oppdrettstorsk Sigurjon Arason, Tanja Hoel, Grete Hansen Aas og Margareth Kjerstad Mars 2009 1 Sammendrag: Prosjektets målsetning har vært å øke kompetansen

Detaljer

REFERAT. Møte i Avlsrådet for geit. Tidspunkt: Onsdag 14. september 2005, kl. 09.30 15.30

REFERAT. Møte i Avlsrådet for geit. Tidspunkt: Onsdag 14. september 2005, kl. 09.30 15.30 REFERAT Møte i Avlsrådet for geit Tidspunkt: Onsdag 14. september 2005, kl. 09.30 15.30 Deltok: Forfall: Åge Lohn (leder), Veronika Fagerland, Tormod Ådnøy, Vibeke Vonheim, Heiko Paulenz, Thor Blichfeldt

Detaljer