Påstandsforordningen Hva er det og hva er status? Partner og advokat Inga Kaasen, Dr.philos. (bioteknologi)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Påstandsforordningen Hva er det og hva er status? Partner og advokat Inga Kaasen, Dr.philos. (bioteknologi)"

Transkript

1 Påstandsforordningen Hva er det og hva er status? Partner og advokat Inga Kaasen, Dr.philos. (bioteknologi)

2 Agenda Kort om påstandsforordningen Formål Hva er nytt med påstandsforordningen? Påstander Oversikt over inndeling av påstander Dokumentasjonsplikt Overgangsperiode Nye påstander? 2

3 Kort om påstandsforordningen Forordning (EF) nr. 1924/2006 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler Regulerer ernærings- og helsepåstander i kommersielle meddelelser Sondrer mellom to typer påstander Ernæringspåstander antyder at et næringsmiddel har særlig positive egenskaper pga. innholdet av energi eller næringsstoffer Helsepåstander antyder sammenheng mellom et næringsmiddel og helse 3

4 Varemerker Varemerker etc. Hvis varemerket kan oppfattes som en ernærings eller helsepåstand, må det kombineres med en ernærings- eller helsepåstand Merker som var i bruk før 2005, kan likevel brukes til

5 Formål Formålet Behov for økt forbrukervern Unngå villedende påstander Gjøre det enklere for forbrukeren å velge produkter foreta informerte valg Harmoniseringshensyn skape like konkurransevilkår for næringsmidler i fellesskapet (og EØS) 5

6 Hva gjelder i Norge nå? Forskrift av 17. februar 2010 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler Trådte i kraft 1. mars 2010 Gjør EU-forordningen til norsk rett 6

7 Hva er nytt med påstandsforordningen? Påstandsforordningen skjerper/endrer kravene til hvilke påstander som kan benyttes med hensyn til ernæring og helse Påstandsforordningen anvendes på kommersiell kommunikasjon om næringsmidler (mat og drikke) merking pakningsutforming reklame til forbruker også for næringsmidler til storhusholdning som restaurant, kantiner, skoler mv. Men ikke på råd om kosthold fra myndighetene av ikke-kommersiell karakter, informasjon i pressen og i vitenskapelige publikasjoner 7

8 Hva er nytt med påstandsforordningen? Endringene ved påstandsforordningen innebærer at ernæringsog helsepåstander bare kan benyttes på merkingen, pakningsutformingen eller i reklamen for næringsmidler som bringes i omsetning dersom de er i samsvar med bestemmelsene i påstandsforordningen Lister med tillatte påstander Overgangsregler 8

9 Påstander Oversikt hentet fra Mattilsynets nettsider, se synet.no/ma t/merking/h elsepaastan der 9

10 Generelle krav til påstander Påstandene skal ikke være uriktige, tvetydige eller villedende, reise tvil om andre næringsmidlers trygghet og/eller ernæringsmessige tilstrekkelighet, oppmuntre til eller overse overforbruk av et næringsmiddel, angi, antyde eller gi inntrykk av at et balansert og variert kosthold generelt ikke kan gi tilstrekkelige mengder næringsstoffer. (Unntak kan vedtas for næringsstoffer som ikke kan fås i tilstrekkelige mengder gjennom et balansert og variert kosthold) vise til forandringer i kroppsfunksjoner som kan gi opphav til eller utnytte frykt hos forbrukeren, enten i teksten eller gjennom bilder, grafikk eller symboler 10

11 Påstander - generelle krav Gunstig effekt vitenskapelig bevist Tilstrekkelig stor ( eventuelt liten) mengde til at effekten oppnås I henhold til påstandsliste eller vitenskapelig bevis for at mengden har den gunstige effekten Når relevant krav om at stoffet er i en form som kroppen kan utnytte Forbrukeren vil innta så mye av produktet at effekten oppstår Forbrukeren må kunne forstå påstanden Påstanden skal gjelde konsumferdige næringsmidler 11

12 Påstander Ernærings- og helsepåstander er bare tillatt dersom Forekomsten, fraværet eller det reduserte innholdet av det stoff som påstanden gjelder, har vist seg å ha en gunstig ernæringsmessig eller fysiologisk effekt som er vitenskapelig dokumentert Det næringsstoff eller andre stoffer som påstanden gjelder: forekommer i sluttproduktet i en betydelig mengde som definert i regelverk, eller i en mengde som vil frambringe den påståtte ernæringsmessige eller fysiologiske effekten (dokumentert), eller forekommer ikke eller forekommer i en redusert mengde som vil frambringe den påståtte ernæringsmessige eller fysiologiske effekt (dokumentert) 12

13 Påstander Ernærings- og helsepåstander er bare tillatt dersom (forts.) Når det er relevant, det næringsstoffet eller det andre stoffet som påstanden gjelder foreligger i en form som kroppen kan utnytte Den mengden av produktet som med rimelighet kan antas å bli inntatt, gir en betydelig mengde av det stoffet som påstanden gjelder 13

14 Påstander Ernæringspåstandene er delt inn i grupper Energi Fett og fettsyrer Sukker Salt Fiber Protein Vitamin og mineraler Inneholder, økt/redusert innhold /er en kilde til Lett eller light Naturlig 14

15 Påstander Mattilsynet fastsatte 27. april 2011 endringer i forskrift om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler De nye ernæringspåstandene fremgår av forordning (EU) nr 116/2010 og endrer forordning (EF) nr 1924/2006 (påstandsforordningen) ved å utvide vedlegget til denne til å omfatte fem nye påstander som kan anvendes på nærmere angitte vilkår Kilde til omega-3-fettsyrer Høyt innhold av omega-3-fettsyrer Høyt innhold av enumettet fett Høyt innhold av flerumettet fett Høyt innhold av umettet fett ALLE TILLATTE ERNÆRINGSPÅSTANDER NÅ I VEDLEGG TIL FORSKRIFTEN! ALT ANNET FORBUDT. 15

16 Krav til dokumentasjon tillatte påstander Krav til dokumentasjon for tillatte ernæringspåstander og godkjente helsepåstander Påstanden er tillatt/godkjent av Kommisjonen Produktet tilfredsstiller bruksbetingelsene som ligger i tillatelsen/godkjenningen Produktet påstanden er knyttet til tilfredsstiller øvrige vilkår i påstandsforordningen, spesielt kravene i artikkel 5 16

17 Overgangsordninger Mattilsynets veileder for dokumentasjon ved bruk av ernærings- og helsepåstander på næringsmidler Tilgjengelig på Mattilsynets nettsider, se ve/00067/veileder_for_dokumen_67424a.pdf Mattilsynet om overgangsordninger: /overgangsordninger_etter_p_standsforordningen_

18 Påstander 18

19 Når kommer endringene? Overgangsperiode De funksjonspåstandene som er omfattet av artikkel 13 (1) (alle etter a), samt etter b) og c) dersom de ble innmeldt før januar 2008) kan i en overgangsperiode fortsatt benyttes uten godkjenning Dette forutsetter at påstandene er i samsvar med de øvrige bestemmelsene i påstandsforordningen først og fremst de generelle vilkårene i artikkel 3, artikkel 5 og krav til vitenskapelig dokumentasjon i artikkel 6 I overgangsperioden er det opp til det enkelte land å fortolke og anvende disse bestemmelsene for de påstandene hvor godkjenningskravet foreløpig ikke gjelder 19

20 Når kommer endringene? Overgangsperiode I overgangsperioden som tillater bruk av helsepåstander uten godkjenning, kan Syse-listen fremdeles brukes som veiledende i forhold til hva som er A- B-, og C-påstander A- påstander omfatter medisinske påstander Medisinske påstander er ikke tillatt brukt på næringsmidler Enkelte A-påstander kan være påstander om redusert sykdomsrisiko (art 14a i påstandsforordningen) og kan derav være godkjente av EU- kommisjonen. Disse vil også være lovlig i Norge 20

21 Når kommer endringene? Overgangsperiode B - påstander er helsepåstander Kan tillates under forutsetning av at de kan dokumenteres og at de er i samsvar med de øvrige bestemmelsene i påstandsforordningen Når overgangstiden er utløpt, vil alle slike påstander måtte være godkjent av EU- kommisjonen for tilsvarende produkt C - påstander er helsepåstander Anses som ulovlige fordi de er vage, uten mening og ikke kan dokumenteres C-påstander vil også stride mot bestemmelsen om ikke å villede forbrukeren Det vil ikke være relevant å sende søknad til EU om å benytte slike påstander 21

22 Når kommer endringene? Overgangsperiode Fra det tidspunkt overgangsperioden for bruk av helsepåstander er utløpt og godkjenningsordningen gjelder fullt ut, vil all vurdering av vitenskapelig dokumentasjon gjøres av EFSA (EUs vitenskapelige komité) 22

23 Krav til dokumentasjon overgangsordning Liste over tillatte ernæringspåstander Ingen overgangsordning Mattilsynet viderefører de krav til dokumentasjon av helsepåstander som har vært gitt i retningslinjene fra 2005 Produktnivå Dokumentasjon basert på vitenskapelige studier på produktnivå Generisk dokumentasjon Dokumentasjon basert på allmenn kjent vitenskapelig basert kunnskap om næringsstoffers og andre aktive stoffers effekt på vekst, utvikling og normale kroppsfunksjoner Tradisjonell bruk Dokumentasjon basert på tradisjonell bruk i folkemedisinen 23

24 Krav til dokumentasjon overgangsordning Videre er det viktig å ha dokumentasjon for næringsmiddelets sammensetning Opprinnelse til de bioaktive komponentene Mengde og form/forbindelse for bioaktive komponenter/evt. innholdsstoffer Det må kunne godtgjøres at de aktive stoffene, evt. innholdsstoffet påstanden viser til er til stede i tilstrekkelig mengde, og er biotilgjengelig ut holdbarhetstiden for produktet Det må finnes validerte analysemetoder for de aktive komponentene i næringsmiddelet 24

25 Krav til dokumentasjon nye påstander Må ha godkjennelse for nye påstander Skjema for melding av nye påstander finnes på Mattilsynets nettsider /Skjema_for_innmeldin_30552a.doc Videre er veiledning for utfylling av skjemaet for melding av nye påstander også publisert på Mattilsynets nettsider /Veiledning_for fyl_29916a.doc 25

26 Oppsummering 26

27 Norsk Biotekforum Møteplass kliniske studier for helseteknologisk industri Takk for oppmerksomheten! Partner og advokat Inga Kaasen E-post: Telefon:

RAPPORT Nasjonalt tilsynsprosjekt 2014. Ernærings- og helsepåstander om næringsmidler - Forbrukerpakninger

RAPPORT Nasjonalt tilsynsprosjekt 2014. Ernærings- og helsepåstander om næringsmidler - Forbrukerpakninger RAPPORT Nasjonalt tilsynsprosjekt 2014 Ernærings- og helsepåstander om næringsmidler - Forbrukerpakninger 1 Mattilsynets nasjonale tilsynsprosjekter Et tilsynsprosjekt er et tidsavgrenset prosjekt hvor

Detaljer

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA NY MARKEDSFØRINGSLOV

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA NY MARKEDSFØRINGSLOV Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA NY MARKEDSFØRINGSLOV INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 2. Utvidelser i forhold til gammel markedsføringslov a. Tilgift blir lovlig b. Omsetning av varer og tjenester

Detaljer

NOR/311R0440.bjaa OJ L 119/11, p. 4-9

NOR/311R0440.bjaa OJ L 119/11, p. 4-9 NOR/311R0440.bjaa OJ L 119/11, p. 4-9 COMMISSION REGULATION (EU) No 440/2011 of 6 May 2011 on the authorisation and refusal of authorisation of certain health claims made on foods and referring to children

Detaljer

EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 1. april 2011

EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 1. april 2011 EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 1. april 2011 -ARBEIDSDEPARTEMENTET...6 RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM IKKE GRIPER VESENTLIG INN I NORSK HANDLEFRIHET...

Detaljer

Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav til markedsføring av barne- og helseforsikringer

Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav til markedsføring av barne- og helseforsikringer Forsikringsselskap etter adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 09/2449-42 22.03.2010 Saksbehandler: Anna Charlotte Amdal Neumayer Dir.tlf: 45 49 00 49 Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav

Detaljer

MATINFORMASJONSFORODNINGEN

MATINFORMASJONSFORODNINGEN MATINFORMASJONSFORODNINGEN Frokostseminar i samarbeid mellom NHO Mat og Landbruk, NHO Mat og Drikke og Arntzen de Besche Advokatfirma Hans Peder Hvide Bang Senioradvokat Thea Susanne Skaug Senioradvokat

Detaljer

Masteroppgave i farmasi: Markedsføring av naturmidler en vurdering

Masteroppgave i farmasi: Markedsføring av naturmidler en vurdering Masteroppgave i farmasi: Markedsføring av naturmidler en vurdering Maria Høyland Tønnesen Senter for farmasi/ Kjemisk Institutt Juni 2008 FORORD Masteroppgaven ble gjennomført i perioden mai 2007 til

Detaljer

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven)

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Barne- o likestillin sde artementet Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Høringsfrist 1. november 2006 Kapittel 1. Innledning... 5 Kapittel 2. Nærmere om

Detaljer

Veileder 2006. Veileder for håndtering av næringsmidler ved mistanke om, og der det er påvist patogene bakterier

Veileder 2006. Veileder for håndtering av næringsmidler ved mistanke om, og der det er påvist patogene bakterier Veileder 2006 Veileder for håndtering av næringsmidler ved mistanke om, og der det er påvist patogene bakterier 1 Innledning I saker vedrørende patogene mikroorganismer i næringsmidler har det vist seg

Detaljer

Veiledning til utsalgssteder som skal selge legemidler utenom apotek (LUA).

Veiledning til utsalgssteder som skal selge legemidler utenom apotek (LUA). Veiledning til utsalgssteder som skal selge legemidler utenom apotek (LUA). Generelt Denne veiledningen skal klargjøre hvordan enkelte bestemmelser i forskrift om salg av visse reseptfrie legemidler utenom

Detaljer

Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven)

Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven) Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven) Dato LOV-2009-01-09-2 Departement Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Sist endret LOV-2014-06-20-27 Publisert

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag til endringer alkoholforskriften. Endringer i reklamebestemmelsene

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag til endringer alkoholforskriften. Endringer i reklamebestemmelsene Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag til endringer alkoholforskriften Endringer i reklamebestemmelsene Høringsfrist: 7. oktober 2014 1 1 BAKGRUNN OG SAMMENDRAG AV FORSLAGENE 5 1.1 Innledning

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder

Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder Januar 2010 Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600

Detaljer

Innst. O. nr. 58. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen

Innst. O. nr. 58. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innst. O. nr. 58 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Ot.prp. nr. 36 (2004-2005) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov

Detaljer

Go mørning. Mer og bedre merking av maten. Vil bidra til produktutvikling. Sunnere tråputer så langt i år. Narasinforbruk under lupen

Go mørning. Mer og bedre merking av maten. Vil bidra til produktutvikling. Sunnere tråputer så langt i år. Narasinforbruk under lupen Narasinforbruk under lupen Vil bidra til produktutvikling Sunnere tråputer så langt i år 7 31 37 Go mørning Tidsskrift fra Animalia 27. årgang 0314 Foto: Ellen-Margrethe Hovland Hovedsaken: Tydeligere

Detaljer

Norsk bransjenorm for opprinnelsesgaranterte kraftavtaler fra fornybar energi

Norsk bransjenorm for opprinnelsesgaranterte kraftavtaler fra fornybar energi Norsk bransjenorm for opprinnelsesgaranterte kraftavtaler fra fornybar energi Utarbeidet av: Point Carbon as Dato: 17. april 2007 Versjon: 1.1 Markedsførings- og verifikasjonsnorm Versjon 1.0-1 - Formål

Detaljer

Hvordan sikres redelige opplysninger om maten vår?

Hvordan sikres redelige opplysninger om maten vår? LOV OG RETT, vol. 52, 7, 2013, s. 451 467 ISSN 0024-6980 paper, ISSN 1504-3061 online FAGFELLEVURDERT ARTIKKEL Hvordan sikres redelige opplysninger om maten vår? Av advokat Hans Peder Hvide Bang Artikkelen

Detaljer

Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 4. mai 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 April 1. Lov nr. 14 om europeiske

Detaljer

REGLER FOR MARKEDSFØRING AV LEGEMIDLER

REGLER FOR MARKEDSFØRING AV LEGEMIDLER REGLER FOR MARKEDSFØRING AV LEGEMIDLER Fastsatt av Legemiddelindustriforeningens generalforsamling 15. november 1994 med senere endringer; senest på Generalforsamling i LMI 31. mars 2009. Med senere endringer

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 69 ISSN 1022-9310. 20. årgang 12.12.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 69 ISSN 1022-9310. 20. årgang 12.12.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 69 20. årgang 12.12.2013 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Konsolidert forordning (EF) nr. 648/2004

Konsolidert forordning (EF) nr. 648/2004 Konsolidert forordning (EF) nr. 648/2004 Nedenfor gjengis forordning (EF) nr. 648/2004, slik Miljøverndepartementet tolker denne. Forordning (EF) nr. 648/2004 er konsolidert for endringer gjennomført ved

Detaljer

Innst. O. nr. 20. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra familie- og kulturkomiteen

Innst. O. nr. 20. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra familie- og kulturkomiteen Innst. O. nr. 20 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra familie- og kulturkomiteen Ot.prp. nr. 55 (2007 2008) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår

Detaljer

Norsk bransjenorm for opprinnelsesgaranterte kraftavtaler fra fornybar energi

Norsk bransjenorm for opprinnelsesgaranterte kraftavtaler fra fornybar energi Norsk bransjenorm for opprinnelsesgaranterte kraftavtaler fra fornybar energi Utarbeidet av: Point Carbon as Dato: 17. april 2007 Versjon: 1.1 Markedsførings- og verifikasjonsnorm Versjon 1.0-1 - Formål

Detaljer

NOR/309L0125.ohfo OJ L 285/09, p. 10-35

NOR/309L0125.ohfo OJ L 285/09, p. 10-35 NOR/309L0125.ohfo OJ L 285/09, p. 10-35 DIRECTIVE 2009/125/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related

Detaljer

REGLER FOR MARKEDSFØRING AV LEGEMIDLER

REGLER FOR MARKEDSFØRING AV LEGEMIDLER REGLER FOR MARKEDSFØRING AV LEGEMIDLER Fastsatt av Legemiddelindustriforeningens generalforsamling 15. november 1994 med senere endringer på generalforsamlingene i LMI 31. mars 2009, 3. mars 2010 og senest

Detaljer

20.2.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 800/2008. av 6. august 2008

20.2.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 800/2008. av 6. august 2008 Nr. 10/81 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 800/2008 2014/EØS/10/09 av 6. august 2008 om erklæring av visse støttekategoriers forenlighet med det felles marked i henhold til traktatens artikkel 87 og 88 (forordning

Detaljer

...jf. nr. 2 (direktiv 73/440/EØF endret ved direktiv 82/242/EØF og direktiv 86/94 EØF), nr. 3 (direktiv 73/405/EØF endret ved direktiv 82/243/EØF)

...jf. nr. 2 (direktiv 73/440/EØF endret ved direktiv 82/242/EØF og direktiv 86/94 EØF), nr. 3 (direktiv 73/405/EØF endret ved direktiv 82/243/EØF) Forskrift om endring av forskrift av 1. juni 2004 nr 922 om begrensning i bruk av helseog miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Fastsatt av Miljøverndepartementet xx.xx.2005

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning om bruk av påstander som klimanøytral o.l. i markedsføring

Forbrukerombudets veiledning om bruk av påstander som klimanøytral o.l. i markedsføring Desember 2009 Forbrukerombudets veiledning om bruk av påstander som klimanøytral o.l. i markedsføring Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600

Detaljer

Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER. 1.1 Kort om dagens ordning

Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER. 1.1 Kort om dagens ordning Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER 1.1 Kort om dagens ordning Introduksjonsloven inneholder i dag ingen bestemmelse om avsluttende prøve i norsk og samfunnskunnskap. Deltakere

Detaljer

Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen. Utgivelsesdato: 28.06.2011

Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen. Utgivelsesdato: 28.06.2011 Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen Utgivelsesdato: 28.06.2011 1 Innledning... 3 1.1 Formålet med veiledningen... 3 1.2 Relevante forskrifter...

Detaljer