Norsk Biotekforum. Forsøksdesign og statistikk i planleggingen av tidligfase kliniske studier. Statistikerens rolle.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Biotekforum. Forsøksdesign og statistikk i planleggingen av tidligfase kliniske studier. Statistikerens rolle."

Transkript

1 Norsk Biotekforum 12. juni 2008 Forsøksdesign og statistikk i planleggingen av tidligfase kliniske studier. Statistikerens rolle. Trond Haider Sr. statistiker

2 Tidlig fase i klinisk forskning: Fase 0 First in Human Fase I Human farmakologi Fase II Terapeutisk utforskende Dvs Alt før fase III, den bekreftende fase

3 Formålet med tidlig fase kliniske studier er å: Avklart doseringsregime Formulering, dose, hyppighet, andre faktorer Verifisert akseptabel fase I-II sikkerhet Bivirkninger, blod lab., EKG/BT/puls osv Avklart farmakokinetikk Forstå ADME Begynnende forståelse av effekt

4 Formålet med tidlig fase kliniske studier er å: Avklart doseringsregime Formulering, dose, hyppighet, andre faktorer Verifisert akseptabel fase I-II sikkerhet Bivirkninger, blod lab., EKG/BT/puls osv Avklart farmakokinetikk Forstå ADME Begynnende forståelse av effekt

5 Fase 0 (First in Human) Fokus på: Unngå tragedier i upløyd mark Fast track Rangere produktkandidater Go/No-go beslutninger Gjennom: Mikrodosering kinetikk og dynamikk som forventet Valg av produkt med best kinetikkprofil

6 Fase I (Human farmakologi) Fokus på: Pasientenes sikkerhet Dosering, finne en startdose for fase II studier Effekt av matinntak sammen med produktet Gjennom: Friske frivillige (< 100) Pasienter for kreft og HIV produkter Bivirkningsprofil, inkludert blodlab., EKG/EEG/BT/puls dosebegrensende toksisitet, maksimal tolererbar dose, anbefalt dose Farmakokinetikk ADME: opptak, fordeling, metabolisme, utskillelse av produktet

7 Fase II (Terapeutisk utforskende) Fokus på: Pasientenes sikkerhet Effektive og sikre dosenivåer Utforske den medisinske effekt Gjennom: Sammenlignende studier (aktiv komparator, randomisert) Dose-effekt (doseeskalerende)

8 Fase 0 Ofte meget få pasienter Mikrodosering av høyrisiko produkter (TGN1412) Stor vekt legges på: Bestemmelse av startdose, forskjellige framgangsmåter velg laveste dose hvis ulike resultater Kvalitet av doseringsapparaturen Stigende dosering Et dosenivå ferdigrapportert før neste startes God tid mellom hver dosering innen et dosenivå

9 Fase 0 Lite statistisk bearbeidelse i form av hypotesetester. Mest oppsummering i form av tabellarisk og grafisk presentasjoner. Farmakokinetikk data kan brukes videre i modeller.

10 Fase 0 Valg av Lead Candidate Flere friske frivillige får en injeksjon av flere produkter. ADME målinger beregnes og kan sammenlignes, eventuelt statistisk testes for ulikhet. Dvs finne undergrupper av de rangerte produktene som eventuelt avviker fra hverandre.

11 Fase 0 Go/No-go beslutning Humane modeller gir bedre beslutningsgrunnlag enn dyremodeller. Igjen, vanligvis enkle tabellariske framstillinger.

12 Fase I Ofte første studie i menneske Pasientens farmakodynamiske respons måles: Hyppig 1 min, 3 min, 5 min, 10 min, 20 min, 30 min, 45 min, 1 t, 1,5 t, 2 t, 3 t,, 5 d, 6 d, 7 d, Mangfoldig alle tenkelige blodprøver, andre typer målinger,, visuelle, målte og følte bivirkninger

13 Fase I Design Enkel gruppe: Alle pasienter får det samme Doseeskalerende: Økende dose i grupper på n Parallelle grupper: En eller flere doser m/u placebo Cross-over: To eller flere grupper med ulik rekkefølge, f. eks. A så B; B så A

14 Fase I Enkel gruppe Alle pasienter får den samme dosen. Enkel, vanskelig å gjøre feil, rask. Rimelig informasjon om forløpet over tid av kinetikk og dynamikk data, bivirkningsforekomster og lignende. Men hva er det naturlige forløpet og hva er den naturlige frekvensen av bivirkninger?

15 Fase I Doseeskalerende (Titration designs oncology) Målet er å finne dosenivået man kaller maksimal tolererbar dose. En skisse av framgangsmåten: Grupper på 3 får samme dose. Antall og grad av bivirkninger vurderes (=AGB). Hvis AGB er lavt går man videre til neste dose med 3 nye pasienter. Hvis AGB middels så gjentar man dosen i 3 nye pasienter. Hvis den sammensatte AGB blant disse 6 pasienter er akseptabel, så går man videre til neste dose, igjen med 3 nye pasienter.

16 Fase I Doseeskalerende, forts. Hvis ikke, så har man nådd maksimal tolererbar dose. Hvis AGB er høy i en gruppe på 3 pasienter, så går man en dose ned. På den måten finner man et dosenivå som betegnes som maksimal tolererbar dose. Det finnes flere varianter av dette designet der reglene for neste dose og stopp endres. Dosetrinnene kan også justeres.

17 Fase I Doseeskalerende, forts. Richard Simon et al har studert slike i Accelerated Titration Designs for Phase I Clinical Trials in Oncology. Journal of the National Cancer Institute, Vol. 89, No. 15, August 6, Begrunnelsen for å studere effektiviteten i slike design var at de opprinnelige design førte til at for mange pasienter ble behandlet med for lave doser, og at man ofte ikke nådde opp til de maksimale doser.

18 Fase I Multippel Doseeskalerende Det kan gis multiple små doser til samme gruppe. Dette vil kunne gi en bedre forståelse av kinetikken og dynamikken. Dosen eskaleres så til nye doser i nye grupper.

19 Fase I Parallell grupper, randomisert Gruppe A får dose X 1 av nytt produkt Gruppe B får dose X 2 av nytt produkt Gruppe C får placebo Det er uvanlig å sammenligne med andre produkter i fase I. Dette gir en mulighet til å sammenligne forløpet over tid med det naturlige forløpet som placebogruppen representerer.

20 Fase I Parallell grupper, forts. Fordelen med parallelle grupper er at et slikt design blir sett på som det optimale innen kliniske prøvinger, med færrest usikre sider og minimalt med potensielle systematiske skjevheter. Det er også relativt raskt, d.v.s. én runde med dosering. Ulempen er at designet er relativt pasientkrevende, da sammenligning mellom grupper oftest er mindre effisient enn innen grupper.

21 Fase I Cross-over Enkleste cross-over design: Gruppe 1: A, washout, B Gruppe 2: B, washout, A Lengden på washout perioden bestemmer hele studiens lengde. Fordelen med dette designet er at sammenligningen mellom A og B foregår i ett og samme menneske, flere ganger.

22 Fase I Cross-over, forts. Cross-over studier kan også knyttes til høyre-venstre side av kroppen ved utvortes behandling. Gjøres det samtidig er det ikke mulig å studere blodlab. og lignende. Ulempene er flere: Systematiske skjevheter kan finnes i: Periodeeffekt, forskjellig nivå i første og andre periode. Carry-over effekt, dvs effekten av A før B er større enn effekten av B før A.

23 Fase I Cross-over, forts. I dette enkleste av cross-over design kan ikke de potensielle skjevhetene bestemmes. I et mer komplekst design kan de det, som f. eks.: Gruppe 1: A, washout, B, washout, B Gruppe 2: B, washout, A, washout, A Cross-over design egner seg spesielt godt til studier der friske frivillige er med, altså ingen sykdom som kan behandles med de problemer det vil skape for tolkning av resultater. Det blir jo litt meningsløst om pasientene er blitt friske når andre behandlingsperiode skal starte.

24 Fase IIa Doseringsrelaterte studier Basert på en startdose fra fase I er det på tide å se på sammenhengen mellom dose og respons hos pasienter med den indikerte sykdom. Samtidig bygges sikkerhetsprofilen opp i et større pasientmateriale. Ofte et gitt antall dosenivåer som utprøves enten gjennom: randomiserte dosegrupper randomiserte cross-over dosegrupper stigende rekkefølge på dosenivå individuell titrering

25 Fase IIa Randomiserte dosegrupper X antall predefinerte dosegrupper. Like antall pasienter randomiseres til hver gruppe. Resultater sammenlignes gruppene imellom. Designet er i prinsippet en randomisert parallell studie med de fordeler og ulemper det innebærer. En hyppig erfaring er at dosenivåene viser seg å være på den for høye siden. En formelt planlagt interimsanalyse kan biståmed åunngådet. Det kan være en fordel å inkludere en gruppe som får aktiv kontroll også.

26 Fase IIa faktorielle design Faktorielle design kan svare på flere enn et forskningsspørsmål med samme pasientgruppe. Valget står mellom to doser, 1 mg og 2 mg. Valget står mellom å ta produktet med mat eller uten mat. 1 mg 2 mg Med mat Uten mat

27 Fase IIa randomiserte cross-over dosegrupper X antall predefinerte dosegrupper. Alle pasienter får alle doser i randomisert rekkefølge. Resultater sammenlignes som for en cross-over studie. Designet er i prinsippet en randomisert cross-over studie med de fordeler og ulemper det innebærer. Dette designet fungerer best når tilstanden returnerer til baseline raskt etter at behandling opphører, og at responsen ikke er irreversibel. Det bør ikke være mange pasienter som trekker seg underveis.

28 Fase IIa stigende rekkefølge på dosenivå Som cross-over studie, men alle får stigende doserekkefølge. Designet er ikke like godt som randomisert cross-over fordi det blir vanskelig å vurdere periodeeffekter og carryover effekter. Det kan være nødvendig med et slikt design hvis man ikke har nok erfaring med de valgte dosene.

29 Fase IIa individuell titrering Pasienter titreres individuelt til et forhåndsbeskrevet behandlingsresultat, enten positivt eller negativt. Viktig med en parallell placebo gruppe for å korrigere for spontane endringer eller utprøverforventninger. Krever sofistikerte statistiske beregninger for å korrigere for feilkilder. Metoden er ikke prøvd i stort omfang.

30 Fase IIb Effekt studier Når fase III dosen er peilet inn gjennom fase IIa programmet, kan innledende effektstudier gjennomføres, såkalte fase IIb studier. Samtidig bygges sikkerhetsprofilen opp gjennom inklusjon av flere pasienter. Typiske design for slike studier er: Parallelle studier Cross-over studier

31 Fase IIb Parallelle effekt studier Det kan fremdeles være usikkert hvilken av to doser som skal velges. En fase IIb startes med to randomiserte grupper, en for hver dose. Effektmålet som skal studeres i fase III velges som hovedvariabel. Styrken på studien settes under det som skal brukes i fase III. Dosen er valgt, men effektmål er det ennå usikkerhet rundt. To eller flere effektmål studeres i en fase IIb studie der produktet sammenlignes med en aktiv kontroll eller en placebo. Velg gjerne det som skal brukes i fase III. Osv.

32 Fase IIb Cross-over studier Cross-over studier bør bare brukes når effekten ikke er varig, men går tilbake til baseline når behandlingen opphører. De samme nevnte utfordringer med periodeeffekt og carry-over effekt gjelder også her. Det skal gode grunner til for å gjennomføre cross-over studier i fase IIb/III.

33 Statistikk i planlegging av tidligfase studier Tidligfase kliniske forsøk er oftest utforskende, og fungerer sjelden som endelig bevis. Statistiske analyser vil ofte være veiledende dels pga den utforskende natur av studiene og dels pga små utvalg. Statistiske tester utføres, men konfidensintervall gir mer informasjon som kan brukes i risikominimeringsprosessen fra fase I til fase III.

34 Statistikk i planlegging av tidligfase studier, forts. Statistiske resultater er med på å belyse både usikkerheten i datamaterialet gjennom den biologiske variasjon og gjennom størrelsen på utvalget.

SAMMENSTILL KARAKTERISER ANALYSER SETT MÅL

SAMMENSTILL KARAKTERISER ANALYSER SETT MÅL SAMMENSTILL ANALYSER GJENNOMFØR KARAKTERISER SETT MÅL PLANLEGG 0.1 1998-04-02 Første versjon 0.5 1998-07-07 Innarbeidet kommentarer fra AKG og RC 1.0 1999-03-26 Innarbeidet kommentarer fra RC Risikostyrt

Detaljer

Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren. Lars Håkonsen og Trond Erik Lunder. TF-rapport nr. 243 2008

Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren. Lars Håkonsen og Trond Erik Lunder. TF-rapport nr. 243 2008 ho Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren Lars Håkonsen og Trond Erik Lunder TF-rapport nr. 243 2008 TF-rapport Tittel: Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren TF-rapprt nr: 243 Forfatter(e): Lars Håkonsen

Detaljer

Manuell behandling av langvarige uspesifikke korsryggsmerter

Manuell behandling av langvarige uspesifikke korsryggsmerter Manuell behandling av langvarige uspesifikke korsryggsmerter Metode for evidensbasert optimal dosering Espen Glomsrød Masteroppgave i helsefag Studieretning fysioterapivitenskap Seksjon for fysioterapivitenskap

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRA OM PLANLEGGING AV SPØRRESKJEMA OG DATAINNSAMLING VED INTERVJU 1) av Gunvor Iversen INNHOLD

STATISTISK SENTRALBYRA OM PLANLEGGING AV SPØRRESKJEMA OG DATAINNSAMLING VED INTERVJU 1) av Gunvor Iversen INNHOLD Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA -4 80/11 9. mai 1980 OM PLANLEGGING AV SPØRRESKJEMA OG DATAINNSAMLING VED INTERVJU 1) av Gunvor Iversen INNHOLD Side 1. Innledning.. 2 2. Gangen i en intervjuundersøkelse................

Detaljer

FORFATTER(E) Asbjørn Følstad OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-03808-1 403318.

FORFATTER(E) Asbjørn Følstad OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-03808-1 403318. SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF IKT Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Forskningsveien 1 Telefon: 22 06 73 00 Telefaks: 22 06 73 50 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Prosedyre for evaluering

Detaljer

Innledning. Grafisk fremstilling

Innledning. Grafisk fremstilling 1 2 Innledning Dette notatet omhandler en del viktig ting som ofte ikke nevnes eksplisitt i lærebøker i statistikk, men som det er viktig å være oppmerksom på når man bruker statistikk i praksis. Notatet

Detaljer

09.10.2006 VEILEDER. Forvaltningsrevisjon. Gjennomføring av brukerundersøkelser i forvaltningsrevisjonen

09.10.2006 VEILEDER. Forvaltningsrevisjon. Gjennomføring av brukerundersøkelser i forvaltningsrevisjonen 09.10.2006 VEILEDER Forvaltningsrevisjon Gjennomføring av brukerundersøkelser i forvaltningsrevisjonen Innholdsfortegnelse INNLEDNING...2 HVA ER BRUKERUNDERSØKELSER I FORVALTNINGSREVISJONEN?...3 HVEM ER

Detaljer

Ressurs Aktivitet Resultat Effekt

Ressurs Aktivitet Resultat Effekt Vedlegg 3 til internmelding om arbeidet med evaluering i UDI Hvordan utforme en evaluering? I dette vedlegget gir vi en beskrivelse av en evaluering kan utformes og planlegges. Dette kan benyttes uavhengig

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Journal of Applied Behavior Analysis, 1968, 1, 91 97.

Journal of Applied Behavior Analysis, 1968, 1, 91 97. Journal of Applied Behavior Analysis, 1968, 1, 91 97. Noen aktuelle dimensjoner ved anvendt atferdsanalyse Donald M. Baer, Montrose M. Wolf, og Todd R. Risley University of Kansas Oversatt av Jon Arne

Detaljer

Veileder for tilsynspersjonell om risikovurderinger

Veileder for tilsynspersjonell om risikovurderinger Veileder for tilsynspersjonell om risikovurderinger Veileder for tilsynspersonell om risikovurderinger INNHOLD 1. Innledning...1 2. Hva er egentlig risiko?...2 3. Risikostyring...2 4. Risikobildet...3

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

Appendiks Psykologiske forskningsmetoder

Appendiks Psykologiske forskningsmetoder APPENDIKS PSYKOLOGISKE FORSKNINGSMETODER Appendiks Psykologiske forskningsmetoder i Sunn fornuft og vitenskapelig fornuft De observasjonene vi gjør i dagliglivet, er gode nok til at vi som regel klarer

Detaljer

Tiltrekker lav lønn bedre ledere?

Tiltrekker lav lønn bedre ledere? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2014 Tiltrekker lav lønn bedre ledere? Betydningen av lønnsnivå for selvseleksjon av ledere med ulik prososial adferd av Ole Fredrik Sørensen Veileder: Alexander W. Cappelen

Detaljer

RISIKOPREMIER I NORSKE RENTER. Arne-Hugo Hansen

RISIKOPREMIER I NORSKE RENTER. Arne-Hugo Hansen RISIKOPREMIER I NORSKE RENTER av Arne-Hugo Hansen Masteroppgave i samfunnsøkonomi 30 studiepoeng Handelshøgskolen i Tromsø Universitetet i Tromsø November 2010 2 I FORORD Alt i 1989 tok jeg mellomfag i

Detaljer

Ja takk, begge deler? En studie av befolkningens holdninger til e-bøker.

Ja takk, begge deler? En studie av befolkningens holdninger til e-bøker. Ja takk, begge deler? En studie av befolkningens holdninger til e-bøker. Vil papirboken og nye digitale lesemåter kunne leve side om side? Eller vil papirboken forsvinne? Executive Master of management

Detaljer

Refusjonsrapport. Vurdering av søknad om forhåndsgodkjent refusjon 2. 17-04-2012 Statens legemiddelverk

Refusjonsrapport. Vurdering av søknad om forhåndsgodkjent refusjon 2. 17-04-2012 Statens legemiddelverk Refusjonsrapport Linagliptin (Trajenta) til behandling av diabetes mellitus type 2. Vurdering av søknad om forhåndsgodkjent refusjon 2 17-04-2012 Statens legemiddelverk Brev stiles til Statens legemiddelverk.

Detaljer

Virkning av arbeidsrettede tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne

Virkning av arbeidsrettede tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne R Virkning av arbeidsrettede tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne En litteraturstudie Rapport 2011-02 Proba-rapport nr. 2011-02, Prosjekt nr. 950 ISSN: 1891-8093 HB, Aug, 1. mars 2011 Offentlig

Detaljer

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus. April 2014. Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus. April 2014. Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus April 2014 Innføring av Lean i Jadarhus Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen Bachelor i Økonomi og Administrasjon i

Detaljer

Videregående utdanning for voksne. effekter på mottak av helserelaterte ytelser

Videregående utdanning for voksne. effekter på mottak av helserelaterte ytelser Videregående utdanning for voksne effekter på mottak av helserelaterte ytelser 2 Videregående utdanning for voksne effekter på mottak av helserelaterte ytelser Forfattere: Magnus Fodstad Larsen, Karl Bekkevold

Detaljer

Arbeidsnotat nr. 8-2000. Per Arne Tufte

Arbeidsnotat nr. 8-2000. Per Arne Tufte Arbeidsnotat nr. 8-2000 Per Arne Tufte En intuitiv innføring i logistisk regresjon SIFO 2000 Prosjektnotat nr. 8-2000 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen

Detaljer

Innhold 1. IT-SIKKERHETSLEDELSE OG -KRAV... 2 2. KVALITETSSYSTEM... 6

Innhold 1. IT-SIKKERHETSLEDELSE OG -KRAV... 2 2. KVALITETSSYSTEM... 6 Avdeling for informatikk og elæring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Greta Hjertø Redigert og tilrettelagt for faget Datasikkerhet av Geir Ove Rosvold 20. november 2006 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP

Detaljer

Effekten av shortsalg-forbud

Effekten av shortsalg-forbud NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 17/6/2011 Effekten av shortsalg-forbud En empirisk undersøkelse av shortsalg-forbudets påvirkning på det norske markedet i forbindelse med finanskrisen 2008-2009 Vibeke Rita

Detaljer

En sammenfallende oppfattelse innen næringseiendom?

En sammenfallende oppfattelse innen næringseiendom? Yield Masteroppgave NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning En sammenfallende oppfattelse innen

Detaljer

Utgifter i barnehager

Utgifter i barnehager Utgifter i barnehager Forprosjekt til ny forskrift om likeverdig behandling av private barnehager TROND ERIK LUNDER OG AILIN AASTVEDT TF-rapport nr. 265 2010 TF-rapport Tittel: Utgifter i barnehager forprosjekt

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport. Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport. Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583 Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583 Innholdsfortegnelse Oppsummering 2 Om undersøkelsen 2 Overordnede resultater 2 Resultater på tvers av bakgrunnsvariabler

Detaljer

Senter for IKT i utdanningen

Senter for IKT i utdanningen Evaluering av Brukerforum Utdanning Laget for: Senter for IKT i utdanningen Juni 2012 Christian Krohgs gate 1 22 95 47 00 Kontaktperson: Linn B. Sørensen linn.sorensen@ipsos.com 2012. All rights reserved.

Detaljer

Vesentlighetsgrenser i revisjon

Vesentlighetsgrenser i revisjon Vesentlighetsgrenser i revisjon Fastsettelse og bruk av vesentlighetsgrenser i teori og praksis Helene Langmyr Jorstad Veileder Geir Haaland Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet

Detaljer