Kunnskapsesenterets Bruk og tolkning nye PPT-mal av meta-analyser. Jan Odgaard-Jensen, statistiker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunnskapsesenterets Bruk og tolkning nye PPT-mal av meta-analyser. Jan Odgaard-Jensen, statistiker"

Transkript

1 Kunnskapsesenterets Bruk og tolkning nye PPT-mal av meta-analyser Jan Odgaard-Jensen, statistiker

2 Formål og innhold Grunnleggende definisjoner Hva er en meta-analyse? Hva er formål med meta-analyser Forutsetninger for å gjennomføre meta-analyser Hvordan lese en meta-analyse Tolkning av resultater fra meta-analyser Forelesing om meta-analyser for samfunnsmedisinere, 22. september

3 Mål på effekt dikotome variabler RD Risk difference Absolutt forskjell i effekt mellom de to intervensjoner Empiri viser at absolutte mål er mindre konsistente på tvers av studier enn relative mål Bør derfor brukes hvis det er klare grunner til anta at RD er konsistent i en gitt klinisk/faglig kontekst RR Relative Risk Ratio mellom risiko i intervensjons- og kontrollgruppen Velges fremfor OR hvis mest naturlig OR Odds Ratio Ratio mellom odds for en hendelse i intervensjons- og kontrollgruppen Velges fremfor RR hvis mest naturlig Er større enn RR ved stor positiv effekt og mindre enn RR ved stor negativ effekt Peto OR Peto Odds ratio Ved valg av OR som mål på relativ effekt Ved sjeldne hendelser (< 1%) av har Peto OR bedre egenskaper enn den vanlige OR Forventer små effekter Forelesing om meta-analyser for samfunnsmedisinere, 22. september

4 Mål på effekt dikotome variabler En liten advarsel angående Odds Ratio og Peto Odds ratio Ofte ses feil tolkning/bruk av resultater Tolkes som relativ risiko, f.eks 2 ganger så stor sannsynlighet for en hendelse Skal tolkes som f.eks 2 ganger så stor odds for en hendelse Eksempel: Risiko for en hendelse i intervensjonsgruppen er 20% (Odds = 20/80 = 0.25) Risiko for en hendelse i kontrollgruppen er 10% (Odds = 10/90 = ) Relativ Risiko er lik 2 Men Odds Ratio er lik 2.25 Er risikoen derimot 40% og 20 % blir RR stadig 2, men OR blir nå 2.67 Forelesing om meta-analyser for samfunnsmedisinere, 22. september

5 Mål på effekt kontinurlige variabler Mean Difference (MD) Alle studier har målt utfallet på samme skala Standardised Mean Difference (SMD) De inkluderte studier har målt utfallet med ulike skalaer Skalaene måler i bunn og grunn det samme utfall Ved sammensatte utfallsmål er det bygget på samme grunnbegrep og underordnede utfall (typisk eksempler er indeks-skår for depresjon (for eksempel HADS Depression), livskvalitet (Quality of Life scale) og liknende) Forelesing om meta-analyser for samfunnsmedisinere, 22. september

6 Hva er meta-analyse Ikke én metode, men en gruppe av metoder Bakgrunn: Ofte er enkeltstudier for små til å påvise en faktisk effekt av en intervensjon (mangel på styrke). Formål: Å oppsummere resultater (effektestimater) fra et antall studier til et felles mål på effekt ved hjelp av statistiske metoder Resultat: Et aggregert (Meta-analytisk) mål på effekt med konfidensintervall og en p- verdi for statistisk signifikans Forelesing om meta-analyser for samfunnsmedisinere, 22. september

7 Forutsetninger for å gjennomføre meta-analyse (1) Må gjøre en totalvurdering av de inkluderte studiene er alle eller noen tilstrekkelig like til å forsvare en formell meta-analyse (klinisk homogenitet) Populasjon. Er de like, eller kan eventuelle forskjeller antas å være urelatert til forventet effekt Inklusjons- og eksklusjon kriterier Setting og/eller kontekst Intervensjon Like intervensjoner? Dose Intensitet Oppfølgning Tillatt behandling ved siden av intervensjonen Forelesing om meta-analyser for samfunnsmedisinere, 22. september

8 Forutsetninger for å gjennomføre meta-analyse (2) Control Like kontrollbehandlinger? Dose Intensitet Oppfølgning Usual care eller absolutt ingen behandling Tillatt behandling ved siden av kontrollbehandlingen Outcome Like utfall? Definert på den samme måten Ulike skalaer som måler det samme? Kun hvis tilfredsstillende svar på disse vurderinger, da er det forsvarlig å gjennomføre meta-analyse Forelesing om meta-analyser for samfunnsmedisinere, 22. september

9 Fixed eller random effects Fixed effects Det antas at alle inkluderte studier estimerer den samme sanne effekt Resultat: Estimat for den sanne effekt Random effects Det antas at de inkluderte studier estimerer hver sin sanne effekt, som kommer fra den samme familie av effekter. Variasjonen i effektestimater mellom studiene er større enn det som forventes kan oppstå ved rene tilfeldigheter Vil i de fleste tilfeller gi bredere konfidensintervaller enn fixed effects Resultat: Estimat for den gjennomsnittlige sanne effekt Forelesing om meta-analyser for samfunnsmedisinere, 22. september

10 Hvordan lese en meta-analyse forest plot Kilde: Sæterdal I, Ringerike T, Odgaard-Jensen J, Harboe I, Hagen G, Reikvam A, Klemp, M. Legemidler til røykeslutt. Rapport fra Kunnskapssenteret nr Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Forelesing om meta-analyser for samfunnsmedisinere, 22. september

11 Hvordan lese en meta-analyse data fra studiene Forelesing om meta-analyser for samfunnsmedisinere, 22. september

12 Hvordan lese en meta-analyse data fra studiene Forelesing om meta-analyser for samfunnsmedisinere, 22. september

13 Hvordan lese en meta-analyse data fra studiene I noen tilfeller er det ikke ønskelig å rapportere rådata fra studiene på intervensjons- og kontroll gruppen, men ønskelig å kun rapportere studienes estimat på effekt Resultater fra analyser hvor det er justert for confoundere Resultater fra klyngerandomiserte studier hvor det er tatt hensyn til klyngeeffekt i analyseme Kilde (forest plot): Lewin S, Munabi-Babigumira S, Glenton C, Daniels K, Bosch-Capblanch X, van Wyk BE, Odgaard-Jensen J, Johansen M, Aja GN, Zwarenstein M, Scheel IB, Shepperd S. Lay health workers in primary and community health care for maternal and child health and the management of infectious diseases. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 3. Art. No.: CD DOI: / CD pub3. Forelesing om meta-analyser for samfunnsmedisinere, 22. september

14 Hvordan lese en meta-analyse resultat på studienivå Forelesing om meta-analyser for samfunnsmedisinere, 22. september

15 Hvordan lese en meta-analyse vekting av studier i meta-analyse Forelesing om meta-analyser for samfunnsmedisinere, 22. september

16 Hvordan lese en meta-analyse resultat på meta-analyse nivå Forelesing om meta-analyser for samfunnsmedisinere, 22. september

17 Hvordan lese en meta-analyse estimater på effekt (som tall) Forelesing om meta-analyser for samfunnsmedisinere, 22. september

18 Hvordan lese en meta-analyse grafisk fremstilling av estimater på effekt Forelesing om meta-analyser for samfunnsmedisinere, 22. september

19 Hvordan lese en meta-analyse spesifikasjon av brukt metode Forelesing om meta-analyser for samfunnsmedisinere, 22. september

20 Hvordan lese en meta-analyse resultat fra statistiske tester Forelesing om meta-analyser for samfunnsmedisinere, 22. september

21 Heterogenitet Når er det heterogenitet? Bruk av faste grenser basert på Chi 2 og I 2 alene tilrådes IKKE Begge er ustabile ved små og få studier i en meta-analyse; en ytterligere studie kan endre dramatisk på resultatene. Visuell inspeksjon av forest-plot kombinert med varsom tolkning av Chi 2 og I 2 er tilrådelig Stor spredning i resultater (ikke-overlappende konfidensintervaller); p-verdi < 0.1 og I 2 > 50% (evt. 30%) vil være en indikasjon på heterogenitet Størrelse og retning på meta-analytisk estimat på effekt må tas i betraktning Forelesing om meta-analyser for samfunnsmedisinere, 22. september

22 Tolkning av resultater Ofte tolkes resultater utelukkende i lys av statistisk signifikans Statistisk signifikant resultat (p < 0.05) : det er en effekt av intervensjonen Ikke statistisk signifikant resultat: det er ingen effekt av intervensjonen ANBEFALES IKKE Fravær av statistisk signifikans sier ikke noen om fravær av effekt Samlet kan studiene være for små til å påvise en faktisk eksisterende effekt Vanskelig å påvise ingen effekt krever store studier Statistisk signifikant forskjell er ikke det samme som at forskjeller er relevant sett fra et faglig ståsted Klinisk/faglig relevans av størrelse på effekt bør også tas i betraktning Forelesing om meta-analyser for samfunnsmedisinere, 22. september

23 Tolkning av resultater Mest tro på at den reelle effekt er nær det meta-analytiske estimat på effekt Mindre tro på at den reelle effekt befinner seg nær de øvre og nedre konfidensgrenser. I en del tilfeller gir tolkning basert på statistisk signifikans korrekt tolkning Hvis effektene er store (både for estimatet på effekten, men også for øvre og nedre konfidensgrense) Bredt konfidensintervall som omfatter ingen effekt, relevant negativ effekt, relevant positiv effekt Ved små- eller mellomstore effektstørrelser er vurdering av klinisk/faglig relevans absolutt nødvending Tolkning basert på statistisk signifikante resultater gir ukorrekt tolkning, når effektstørrelsen er så liten at den ikke har klinisk eller faglig relevans i det helt tatt Skjer typisk ved store studier med små effektstørrelser, og smalt konfidensinterval knyttet til det metaanalytiske estimatet på effekt. Forelesing om meta-analyser for samfunnsmedisinere, 22. september

24 Tolkning av resultater Konklusjon: positiv effekt av Vareniklin på hendelsen Røyfri sammenliknet med Buproprion Forelesing om meta-analyser for samfunnsmedisinere, 22. september

25 Tolkning av resultater Bivirkning svimmelhet: vanskelig å dra noen sterk konklusjon, da både store negative og positive effekter er inkludert i konfidensintervallet rundt et effektestimat som er nær ingen effekt. Forelesing om meta-analyser for samfunnsmedisinere, 22. september

26 Tolkning av resultater Bivirkning unormale drømmer: en tendens til en negativ effekt av Buproprion sammenliknet med placebo (vi tror mest på at den reelle effekt er nær ved vårt estimat på effekt). Forelesing om meta-analyser for samfunnsmedisinere, 22. september

27 Tolkning av resultater Utfallsmål: Vektøkning Ved tolkning av resultatet må det vurderes om en forventet mindre vektøkning i Buproprion gruppen på 0.52 kg er klinisk relevant. Forelesing om meta-analyser for samfunnsmedisinere, 22. september

Vedlegg 3: Ordliste med forklaringer

Vedlegg 3: Ordliste med forklaringer Vedlegg 3: Ordliste med forklaringer Ordlisten kan brukes sammen med sjekklister ved kritisk vurdering av artikler, til hjelp i arbeidet med kunnskapsoversikter, som grunnlag for begrepsforklaringer i

Detaljer

6.2 Signifikanstester

6.2 Signifikanstester 6.2 Signifikanstester Konfidensintervaller er nyttige når vi ønsker å estimere en populasjonsparameter Signifikanstester er nyttige dersom vi ønsker å teste en hypotese om en parameter i en populasjon

Detaljer

Effekt av gruppeundervisning i pasient- og pårørendeopplæring

Effekt av gruppeundervisning i pasient- og pårørendeopplæring Effekt av gruppeundervisning i pasient- og pårørendeopplæring Rapport fra Kunnskapssenteret nr 09 2011 Systematisk oversikt Bakgrunn: Opplæring av pasienter og pårørende er en av spesialisthelsetjenestens

Detaljer

Effekt av koordinerende tiltak for kreftpasienter i kommunene

Effekt av koordinerende tiltak for kreftpasienter i kommunene Effekt av koordinerende tiltak for kreftpasienter i kommunene Rapport fra Kunnskapssenteret nr 15 2014 Oversikt over systematiske oversikter Vi sammenfatter i denne rapporten resultater fra systematiske

Detaljer

S100B sammenliknet med CT ved lettere hodeskader

S100B sammenliknet med CT ved lettere hodeskader S100B sammenliknet med CT ved lettere hodeskader Rapport fra Kunnskapssenteret nr 23 2014 Hurtig metodevurdering Denne publikasjonen er en hurtig metodevurdering, som er et av produktene i Nasjonalt system

Detaljer

Behandling av kronisk utmattelsessyndrom

Behandling av kronisk utmattelsessyndrom Behandling av kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME Notat fra Kunnskapssenteret Hurtigoversikt Juni 2011 Bakgrunn: Hovedsymptomet ved kronisk utmattelsessyndrom er langvarig utmattelse som ikke er et resultat

Detaljer

Hvordan skrive. fakta. forskning 03 10 NYTT og nyttig > Hvordan skrive en systematisk oversikt?

Hvordan skrive. fakta. forskning 03 10 NYTT og nyttig > Hvordan skrive en systematisk oversikt? forskning 03 10 NYTT og nyttig > Hvordan skrive en systematisk oversikt? Hvordan skrive en systematisk oversikt? Målgruppen for denne artikkelen er sykepleiere som ønsker å lage en oversiktsartikkel over

Detaljer

Videregående utdanning for voksne. effekter på mottak av helserelaterte ytelser

Videregående utdanning for voksne. effekter på mottak av helserelaterte ytelser Videregående utdanning for voksne effekter på mottak av helserelaterte ytelser 2 Videregående utdanning for voksne effekter på mottak av helserelaterte ytelser Forfattere: Magnus Fodstad Larsen, Karl Bekkevold

Detaljer

Hva bør gjøres når en evaluering ikke kan anvende beste metode?

Hva bør gjøres når en evaluering ikke kan anvende beste metode? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Detaljer

Effekt av røyking på utfallet av periodontittbehandling.

Effekt av røyking på utfallet av periodontittbehandling. Effekt av røyking på utfallet av periodontittbehandling. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 29 2008 Kunnskapsoppsummering Bakgrunn: Periodontitt betegner en betennelsesreaksjon i vevet som omgir og fester

Detaljer

Innledning. Grafisk fremstilling

Innledning. Grafisk fremstilling 1 2 Innledning Dette notatet omhandler en del viktig ting som ofte ikke nevnes eksplisitt i lærebøker i statistikk, men som det er viktig å være oppmerksom på når man bruker statistikk i praksis. Notatet

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 RAPPORT 2/2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Vurdering av egen økonomistyring... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

Hvordan kan forskningsfunn anvendes i egen praksis? Et eksempel på hvordan forskningsresultater fra en valgt artikkel kan brukes i ergoterapipraksis

Hvordan kan forskningsfunn anvendes i egen praksis? Et eksempel på hvordan forskningsresultater fra en valgt artikkel kan brukes i ergoterapipraksis Hvordan kan forskningsfunn anvendes i egen praksis? Et eksempel på hvordan forskningsresultater fra en valgt artikkel kan brukes i ergoterapipraksis Det stilles økende krav til at ergoterapeuter arbeider

Detaljer

Torbjørn Hægeland, Lars Kirkebøen og Oddbjørn Raaum Skolebidragsindikatorer for videregående skoler i Oslo

Torbjørn Hægeland, Lars Kirkebøen og Oddbjørn Raaum Skolebidragsindikatorer for videregående skoler i Oslo Torbjørn Hægeland, Lars Kirkebøen og Oddbjørn Raaum Skolebidragsindikatorer for videregående skoler i Oslo Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Bruk av informasjon fra kunnskapsoppsummeringer for å identifisere forskningsbehov. 2009Mars 2009

Bruk av informasjon fra kunnskapsoppsummeringer for å identifisere forskningsbehov. 2009Mars 2009 Bruk av informasjon fra kunnskapsoppsummeringer for å identifisere forskningsbehov 2009Mars 2009 Tittel Bruk av informasjon fra kunnskapsoppsummeringer for å identifisere forskningsbehov Institusjon Nasjonalt

Detaljer

Con-Joint analyse: Et eksempel med fiskegrateng

Con-Joint analyse: Et eksempel med fiskegrateng Con-Joint analyse: Et eksempel med fiskegrateng Jens Østli Conjoint er en metode som kan brukes for å avdekke preferansehierarkier eksempelvis i matprodukter. Preferansehierarkier oppstår fordi produkters

Detaljer

Finansielle insentiver og sosial dynamikk

Finansielle insentiver og sosial dynamikk Finansielle insentiver og sosial dynamikk En empirisk analyse av Frank Hansen Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Profesjonsstudiet i samfunnsøkonomi Universitetet i Bergen, Institutt

Detaljer

Psykiske problemer og behandling. Del 1: Hos hvem har pasientene søkt hjelp, og hva slags behandling har de fått? Utarbeidet av: Odd Steffen Dalgard

Psykiske problemer og behandling. Del 1: Hos hvem har pasientene søkt hjelp, og hva slags behandling har de fått? Utarbeidet av: Odd Steffen Dalgard rapport 28:5 Levekårsundersøkelsen 25 Psykiske problemer og behandling Del 1: Hos hvem har pasientene søkt hjelp, og hva slags behandling har de fått? Utarbeidet av: Odd Steffen Dalgard Del 2: Hvordan

Detaljer

Diagnostisk nøyaktighet av øre-, munnhule-, armhule- og pannetermometer

Diagnostisk nøyaktighet av øre-, munnhule-, armhule- og pannetermometer Diagnostisk nøyaktighet av øre-, munnhule-, armhule- og pannetermometer sammenliknet med rektaltermometer for å identifisere feber hos voksne pasienter innlagt i sykehus eller sykehjem Rapport fra Kunnskapssenteret

Detaljer

7.2 Sammenligning av to forventinger

7.2 Sammenligning av to forventinger 7.2 Sammenligning av to forventinger To-utvalgs z-observator To-utvalgs t-prosedyrer To-utvalgs t-tester To-utvalgs t-konfidensintervall Robusthet To-utvalgs t-prosedyrerår variansene er like Sammenlikning

Detaljer

Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i psykisk helsevern for voksne

Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i psykisk helsevern for voksne Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i psykisk helsevern for voksne Rapport fra Kunnskapssenteret nr 9 2012 Systematisk oversikt Bakgrunn: Behandling og undersøkelse av pasienter i helsevesenet er

Detaljer

Sykefraværet i bygg- og anleggsnæringen under finanskrisen

Sykefraværet i bygg- og anleggsnæringen under finanskrisen Sykefraværet i bygg- og anleggsnæringen under finanskrisen Rapport 2015-01 Proba-rapport nr. 2015-01, Prosjekt nr. 13062 ISSN: 1891-8093 HB, SK, OBS/AG, 28.01.2015 -- Offentlig -- Sykefraværet i bygg-

Detaljer

1. EVALUERING AV VIRKEMIDDELORDNINGEN RETTET MOT SKOLER I NORD-NORGE MED SÆRSKILT LÆRERMANGEL

1. EVALUERING AV VIRKEMIDDELORDNINGEN RETTET MOT SKOLER I NORD-NORGE MED SÆRSKILT LÆRERMANGEL EVALUERING AV VIRKEMIDDELORDNING RETTET MOT SKOLER I NORD-NORGE 1 1. EVALUERING AV VIRKEMIDDELORDNINGEN RETTET MOT SKOLER I NORD-NORGE MED SÆRSKILT LÆRERMANGEL 1.1 Innledning I lang tid har særskilte virkemidler

Detaljer

Effekt av fysioterapi ved kneleddsartrose, begrenset til elektroterapi og øvelsesbehandling

Effekt av fysioterapi ved kneleddsartrose, begrenset til elektroterapi og øvelsesbehandling Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Rapport nr. 7/2004 Effekt av fysioterapi ved kneleddsartrose, begrenset til elektroterapi og øvelsesbehandling Medisinsk metodevurdering basert på internasjonal

Detaljer

SAMMENSTILL KARAKTERISER ANALYSER SETT MÅL

SAMMENSTILL KARAKTERISER ANALYSER SETT MÅL SAMMENSTILL ANALYSER GJENNOMFØR KARAKTERISER SETT MÅL PLANLEGG 0.1 1998-04-02 Første versjon 0.5 1998-07-07 Innarbeidet kommentarer fra AKG og RC 1.0 1999-03-26 Innarbeidet kommentarer fra RC Risikostyrt

Detaljer

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus Økonomi og administrasjon April 2014 Flokkatferd på Oslo Børs En empirisk undersøkelse av autokorrelasjon i volumer av Jenny Henriette Strøm Berthelsen

Detaljer

Samfunnsøkonomiske virkninger av snus

Samfunnsøkonomiske virkninger av snus RAPPORT Samfunnsøkonomiske virkninger av snus MENON-PUBLIKASJON NR. 26/2015 av Magnus Utne Gulbrandsen, Leo A. Grünfeld, Torbjørn Bull Jenssen, Ida B. Amble og Thomas Grünfeld Forord Denne rapporten er

Detaljer

Kandidatnr: 812 og 801, Mappeoppgave, EM6-201, V-2013

Kandidatnr: 812 og 801, Mappeoppgave, EM6-201, V-2013 Studium Eiendomsmegling Emnenamn Praktisk Eiendomsmegling 3 Emnekode EM6-201 Vurdering ME-Mappe, Mappeoppgave Kandidatnummer 801 og 812 Innlevert dato 14.05.2013 Tal nummererte sider 34 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kompetansemobilisering og egenmotivasjon

Kompetansemobilisering og egenmotivasjon Kompetansemobilisering og egenmotivasjon Linda Lai 1 Sammendrag Mange organisasjoner investerer store ressurser i kompetanse, men for at disse investeringene skal bidra til verdiskapning, må kompetansen

Detaljer