SLUTTRAPPORT Rehabilitering 2006/3/0177 Abrakadabra - hva var det du sa? Søkerorganisasjon:LHL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SLUTTRAPPORT Rehabilitering 2006/3/0177 Abrakadabra - hva var det du sa? Søkerorganisasjon:LHL"

Transkript

1 SLUTTRAPPORT Rehabilitering 2006/3/0177 Abrakadabra - hva var det du sa? Søkerorganisasjon:LHL Utvikling av informasjonsmateriell til fremmedspråklige pasienter som skal til utredning og behandling for hjertesykdom.

2 Forord: Sluttrapporten beskriver prosjektet Abrakadabra - hva var det du sa? Målet med prosjektet var å kunne tilby og gi fremmedspråklige hjertepasienter samme informasjon på lik linje med det norskspråklige hjertepasienter får, ved å kvalitetssikre og standarisere informasjon til disse pasientene på et språk de forstår og begreper de er kjent med. Prosjektet er en del av Feiringklinikkens satsing på FOU- virksomhet og fagutvikling og definert som et kvalitetsutviklingsprosjekt innen rehabilitering. Det ble i 2006 søkt midler fra Helse og Rehabilitering til prosjektet. I 2008 ble det søkt om utsatt sluttdato, da prosjektet ikke var påbegynt. Helse og Rehabilitering satte som ny sluttdato. Prosjektet har vært gjennomført i regi av Feiringklinikken i 2008 og Prosjektleder: Gry Ragnhildsløkken Prosjektmedarbeidere: Mona Seljevoll Tjordal og Vegar Hansveen, alle sykepleiere ved Feiringklinikken. Alle med klinisk kompetanse og erfaring med informasjonsarbeid til hjertepasienter. Vi vil takke Stiftelsen Helse og Rehabilitering som har gjort prosjektet mulig gjennom bevilgning av Extra-midler. Vi fikk bevilget ,- som også var søknadssummen. Vi vil også takke Feiringklinikken for tildeling av lokale FOU-midler på ,- som bidro til å øke kvaliteten på informasjonsmaterialet.

3 Sammendrag: Feiringklinikken og LHL erfarer i økende grad fremmedspråklige pasienter med behov for hjerteutredning/behandling. Opplæring og informasjon av pasienter og pårørende er en lovpålagt og høyt prioritert oppgave ved Feiringklinikken og i LHL. For å kunne tilby et økende antall fremmedspråklige hjertepasienter nødvendig, kvalitetssikret og faglig informasjon om hjertesykdom og behandling, ønsket vi å utvikle, kvalitetssikre og standardisere informasjon til disse pasientene på et språk de forstår og begreper de er kjent med. Informasjonsmaterialet vil være et viktig supplement til tolketjenesten. Målgruppen for prosjektet er voksne fremmedspråklige pasienter som har behov for utredning, PCI-behandling (utblokking), ACB-operasjon (bypass på hjertet) eller AVRoperasjon (hjerteklaff) og som ikke forstår eller behersker norsk språk skriftlig og/eller muntlig. Dagens norske versjon av informasjonsmaterialet til pasienter og pårørende ved Feiringklinikken, ligger til grunn for det profesjonelle oversettelsesarbeidet til åtte nye språkversjoner. Vi har lagt vekt på korte, informative, utvetydige tekster på et språk de forstår og begreper og uttrykk de er kjent med. Vi har benyttet rikelig med bilder og illustrasjoner som understreker teksten. En ordliste med uttrykk og begreper over hjertesykdom er også inkludert og vil være et viktig hjelpemiddel. Prosjektet vil styrke og forbedre informasjons- og kunnskapsoverføringen til de største gruppene av fremmedspråklige hjertepasienter som kommer til Feiringklinikken. Dette vil gi grunnlag for større trygghet, forutsigbarhet, økt innsikt og forståelse av all relevant informasjon knyttet til hjertesykdom, utredning, behandling, forebygging og livsstilsråd for disse pasientene. Dette vil totalt øke forutsetningene for å leve bedre med hjertesykdom etter oppholdet. Bedre kommunikasjon og samhandling med helsepersonell er også et viktig mål i dette arbeidet. Informasjonsmaterialet er oversatt til følgende språk: Engelsk, Polsk, Serbisk, Urdu, Somali, Arabisk, Farsi/Persisk, Vietnamesisk etter anbud fra/vurdering av profesjonelle tolkebyrå/tolketjenester i Norge. Det oversatte informasjonsmaterialet til fremmedspråklige hjertepasienter, vil ha overføringsverdi og kunne tas i bruk direkte i LHLs øvrige institusjoner og Læringsmestringssentre og kan dermed nå langt flere enn de som kun er innlagt på Feiringklinikken. Informasjonmaterialet er lagt ut på Feiringklinikkens sine hjemmesider og kan lastes ned i PDF-format. 1

4 Innholdsfortegnelse: Forord Sammendrag...s Bakgrunn for prosjektet/målsetting...s Innledning... s Bakgrunn for prosjektet...s Målsetting og målgruppe...s.3 2. Prosjektgjennomføring/Metode...s Gjennomføring i forhold til fremdriftsplanen til prosjektet...s Kartlegging og vurdering av pasientinformasjon til prosjektet...s Tolketjenester/oversettelsesbyråer og anbud på oversettelse...s Klargjøring av kontrakt med firma/byrå...s Oversettelse av informasjonsmateriell fra firma/byrå...s Design/layout sammenstilling av tekst/informasjon med illustrasjoner/bilder...s Implentering i praksis og overføring til web informasjon...s.7 3. Resultater og resultatvurdering...s.7 4. Oppsummering/konklusjon/videre planer...s.8 Referanser/Litteratur...s.9 Vedlegg

5 Kap1. Bakgrunn for prosjektet/målsetting 1.1 Innledning For pasienter generelt er informasjon nøkkel til mestring, trygghet, kontroll og muligheten til å ta ansvar for egen helse og aktiv egenomsorg. Språk og kultur er sentrale betingelser for læring og forståelse. Fremmedspråklige pasienter har særlige utfordinger og barrierer når de rammes av sykdom eller innleggelse i sykehus. Det å ikke kunne kommunisere, gjøre seg forstått eller snakke direkte med helsepersonell under et sykehusopphold og sykdomsforløp, på grunn av språklige hindringer, kan og ofte føre til utrygghet, angst, frykt og avmakt og sette pasienten i en vanskelig, passiv og isolert situasjon. Mange fremmedspråklige kulturer vektlegger og forholder seg til sykdom, smerte, symptomer og pasientrollen ut fra et annet verdigrunnlag enn vi gjør i Norge. Når helsepersonell skal informere fremmedspråklige pasienter om sykdom og behandling, bestilles som regel tolk i forkant av sykehusoppholdet. Fremmedspråklige pasienter som ikke selv snakker eller forstår norsk, er hjelpeløse i kommunikasjon med helsepersonell uten tolk, pårørende eller verge tilgjengelig som oversettere. Vår erfaring fra praksis er imidlertid at bruk av tolk-og tolketjenester ofte avviker fra Retningslinjer for god tolkeskikk, Yrkesetiske regler for tolker og Standard for tolkearbeid (Tolk 24, internett), av både praktiske og økonomiske hensyn, tid og tilgjenglighet. Pårørende både får og tilbyr i mange tilfeller rollen som tolk og oversetter, noe som frarådes i lovverket med henvisning til inhabilitet; som part i saken, i slekt med noen av partene, gift eller forlovet med noen av partene, verge eller kurator (Yrkesetiske regler for tolker). Etter Pasient og Helsepersonelloven av 1. januar 2001, har alle pasienter uavhengig av språk, sosial eller kulturell bakgrunn, krav på tilgang til god informasjon om egen helse og sykdom. LHLs verdiplattform og Feiringklinikkens verdigrunnlag fokuserer også på aktiv brukermedvirkning, positivt menneskeverd, solidaritet, mestring, økt selvfølelse, trygghet og på å utvikle tjeneste og pasienttilbudet overfor alle kategorier hjertepasienter. Dagens informasjonsmateriell og brosjyrer til hjertepasienter ved Feiringklinikken og i LHL, var i liten grad tilpasset fremmedspråklige pasienter. 2

6 1.2 Bakgrunn Feiringklinikken er et spesialsykehus for undersøkelse, behandling og rehabilitering av voksne hjertesyke. Feiringklinikken utreder, behandler og rehabiliterer pasienter som har forsnevringer og/eller tette blodårer til hjertet og/eller pasienter med hjerteklaffefeil. Feiringklinikken og LHL mottar i økende grad fremmedspråklige pasienter med behov for hjerteutredning og behandling. Ofte verken forstår eller behersker de fremmedspråklige pasientene norsk språk muntlig eller skriftlig. Da er tolk-/tolketjeneste nødvendig for å kunne gi informasjon på en kvalitetssikret måte. Tolketjenesten ivaretar den mest nødvendige kommunikasjonen overfor pasienten, men kun i en svært tidsbegrenset periode av oppholdet. Å ivareta informasjon og kommunikasjon med fremmedspråklige pasienter på en god og verdig måte etter de krav og føringer som lovverket trekker opp, kan være svært utfordrende for helsepersonell. Oversettelse- og tolkearbeid er kostbart. Dette gjør det vanskelig for en institusjon å dekke disse utgiftene over det vanlige driftsbudsjettet. For pasienter som kommer til utredning og behandling for hjertesykdom ved Feiringklinikken, er sosial bakgrunn, livstilsfaktorer og levemåte helt sentrale faktorer å ta utgangspunkt i ved informasjon og oppfølging av hjertesykdom. Hele deres kulturelle bakgrunn er premissleverandører for hvordan behandling, omsorg og informasjon oppfattes og tolkes ut fra deres kontekst. Mange pasienter er ikke engang vant til å tenke kropp, særlig kvinner. Kvinners manglende kunnskap om egen kropp kan i noen kulturer bli sett på som hellig og knyttet til ære. Innvandrer med fremmedspråklig bakgrunn har ofte en vi-kultur, mens norske har en jeg-kultur. Pårørende har ofte en sterkere status og posisjon overfor pasientrollen enn nordmenn er vant med. (Sykepleien, 24. mai årgang). Opplæring og informasjon av pasienter og påprørende er en lovpålagt høyt prioritert oppgave i LHL og Feiringklinikken. 1.3 Målsetting og målgruppe Målsettingen til dette prosjektet var å kartlegge de største fremmedspråklige pasientgruppene vi har på Feiringklinikken. Basert på erfaringsgrunnlag og dokumentasjon på bruk av tolketjenester til fremmedspråklige de siste 2-3 år, ønsket vi å få oversatt tilpasset, utviklet og kvalitetssikret medisinsk og helsefaglig informasjon til disse fremmedspråklige pasientgruppene til et språk de forstår og med begreper og uttrykk de er kjent med. Målgruppen er voksne fremmedspråklige hjertepasienter som har behov for utredning eller behandling for forsnevringer og/eller tette blodårer til hjertet vha. utblokking (PCI), coronar bypass (ACB operasjon) og pasienter med hjerteklaffefeil (AVR-operasjon) som ikke forstår eller behersker norsk språk, skriftlig og/eller muntlig. 3

7 Kap 2. Prosjektgjenomføring/Metode 2.1 Gjennomføring i forhold til fremdriftsplanen til prosjektet Kartlegging og vurdering pasientinformasjon til prosjektet Dagens norske versjon av informasjonmaterialet til pasienter og pårørende ved Feiringklinikken, ligger til grunn for den profesjonelle oversettelsesen til åtte nye språkversjoner. Vi ønsket å gi fremmedspråklige pasienter informasjon om hjertebehandling og sykdom på lik linje med det som tilbys norskspråklige pasienter ved klinikken. Vi har valgt å ta utgangspunkt i samme informasjon for å utarbeide nye språkversjoner til de prioriterte fremmedspråklige gruppene. Vi har ikke funnet det mulig å ta hensyn til forskjeller i kulturer og etnisk bakgrunn i utvelgelsen av informasjon. Begrunnelsen for dette er at alle som arbeider i helsevesnet, skal kunne behandle pasienter uavhengig av pasientens kulturelle og etniske bakgrunn. Pasienten skal mottas som individ og ikke som medlem av en gruppe. Vi må likevel erkjenne at et likt tilbud til alle ikke alltid sikrer et likeverdig tilbud. Ofte vil tilbudet kunne bedres ved å sikre tilstrekkelig kompetanse og oppmerksomhet for ulike gruppers bakgrunn, utfordringer og behov som er annerledes enn de helsepersonell vanligvis er kjent med. Det er samtidig viktig å fremheve at det også finnes mange likheter mellom gruppene, og at mye av informasjon og behandling ikke nødvendigvis vil kreve tilrettelegging utover det som i dag gis den øvrige befolkningen på bakgrunn av blant annet alder, språk, evner og helse. Jf. Legeforeningens 10 punktsprogram for en bedre helstjeneste for ikke - vestlige innvandrere. Og få oversatt, tilpasset, utviklet og kvalitetsikret medisinsk- og helsefaglig informasjon til disse fremmedspråklige pasientgruppene til et språk de forstår og med begreper og uttrykk de er kjent med, vet vi vil ha stor betydning og innvirkning for den videre rekonvalesens og oppfølging av behandling og sykdom. Ved å bruke kjent språk og begreper de er vant med fra egen kultur, vil også forståelse og bedre valg knyttet til hjertevennlig livsstil, forebygging, mestring og symptomhåndtering øke. Vi i prosjektgruppa har i fellesskap kartlagt og vurdert all relevant pasientinformasjon som pasienter og pårørende får ved Feiringklinikken. Vi har trukket ut det essensielle som vi mener det er viktig å forstå og vite noe om i forhold til utredning, behandling og rekonvalesens ved hjerte-og karsykdom. En egen ordliste med uttrykk og begreper over hjertesykdom er også en del av informasjonsproduktet, da vi mener at dette vil være med på å styrke kunnskapsoverføring og kommunikasjon med helsepersonell. Her har kollegaer fått komme med innspill til ord og uttrykk de mener er spesielt viktig. Etter hvert som vi har arbeidet med informasjonmaterialet, har vi sett betydningen av å vektlegge den delen som omhandler livsstil. Dette ble langt mer omfattende enn vi i utgangspunktet hadde tenkt, og skyldes at ikke-vestlige innvandrere har en høyere forekomst av livsstilsrelaterte sykdommer enn majoritetsbefolkningen med blant annet en dramatisk økning av diabetes type ll og hjerte-og karsykdom. 4

8 Tall tyder på at ikke-vestlige innvandrere er mindre fysisk aktive enn befolkningen ellers. Især gjelder dette kvinner. Ikke-vestlige innvandrere synes i mindre grad enn nordmenn å ha gått over til sunnere matvaner. J.f.Legeforeningens 10-punktsprogram for en bedre helsetjeneste for ikke-vestlige innvandrere. Her omhandles tips for røykeslutt, hjertevennlig kosthold, fysisk aktivitet og stress. Vi vet av erfaring og nyere forskning at økt kunnskap og forståelse om hjertevennlig livsstil, øker forutsetningene for å leve med hjertesykdom etter oppholdet. Denne informasjonen vil også ha en viktig forbyggende effekt for de som er i risikosonen for å utvikle hjerte- og karsykdom. Mange hjertepasienter bruker det blodfortynnende medikamentet Marevan. Feil bruk av Marevan er årsak til mange dødsfall i Norge hvert år. Derfor syntes vi det var viktig å utarbeide et informasjonmateriale som tar for seg bruken av Marevan og oversette dette til de aktuelle språk. Vi har benyttet interne fagressurser i arbeidsprosessen for å kvalitetssikre informasjonmaterialet tverrfaglig, via rehabiliteringsavdelingen, som er ressurssenter for Helse Sør-Øst og baserer seg på oppdatert kunnskap og forskning samt kirurg, kardiolog og fagutviklingssykepleier på klinikken Tolketjenester/oversettelsbyråer og anbud på oversettelse ISO-standard for tolkearbeid, retningslinjer for god tolkeskikk og yrkesetiske retningslinjer for tolker er blant kvalitetspremissene som ligger til grunn for prosjektet. I forhold til medisinsk og helsefaglig informasjon er det spesielt viktig å kvalitetssikre det som formidles på en profesjonell måte etter spesielle kavalitetsindikatorer. Medisinske og helse-og sykdomsrelaterte begreper krever stor kompetanse i oversettelse mellom to språksett for å unngå feiltolkninger og misforståelser. Vi var i kontakt med flere oversettelsesbyråer for innhenting av anbud. Vi ønsket et byrå som kunne oversette samtlige av de aktuelle språkene og samtidig være behjelpelig med design/layout. Prisen for oversettelse var omtrent den samme hos de forskjellige tolkebyråene. Valget falt til slutt på NORICOM hvor vi fikk gode referanser. De har hatt flere oppdrag for helsevesnet. NORICOM er den største aktøren innenfor tolketjenester i Norge. De er spesialister i oversetting innen medisin. Alle oppdrag tas hånd om av egen prosjektleder. De kunne oversette til samtlige språk, samtidig som de hadde en egen grafisk designer til å hjelpe oss med layout. Grunnen til at vi ønsket hjelp av grafisk designer var bl.a.for å kvalitetssikre at bilder og illustrasjoner blir riktig i forhold til tekst, spesielt når det gjelder de eksotiske språkene. Vi kom frem til en prioritering av språk ut fra erfaring og dokumentasjon på bruk av tolketjenester til fremmedspråklige de siste to tre år ved klinikken. Vi har også samarbeidet med tolkebyrået ut fra deres erfaring, hvor de har kommet med sine anbefalinger. I tillegg har vi brukt Statistisk Sentralbyrås oversikt over de største innvandrer gruppene i Norge. 5

9 De 8 aktuelle språkene vi valgte er: Engelsk Polsk Serbisk Urdu Somali Arabisk Farsi/Persisk Vietnamesisk Klargjøring av kontrakt med firma/byrå. Vi undertegnet kontrakt med NORICOM I følge kontrakten kan påviste feil i oversettelse korrigeres umiddelbart og kostnadsfritt. Avvik i meningsinnhold kan korrigeres kostnadsfritt innen en frist på 6 måneder etter levering Oversettelse av informasjonmateriell fra firma/byrå. Vi har valgt å bruke kort, enkel, informativ og utvetydig tekst. Ved å bruke et profesjonelt tolkebyrå med erfaring fra lignende oversettelse, sikrer vi at språk og begreper er i overensstemmelse med den aktuelle kulturen. Vi har tilstrebet å unngå bruk av medisinske uttrykk, da disse kan være vanskelige og noen ganger umulig å få oversatt i noen språk, fordi ordene ikke eksisterer, noe som igjen kan gi misfoståelser og feiltolkninger. Vi vet at begreper som forebygging ikke engang eksisterer for eksempel på urdu. Det profesjonelle oversettelsesarbeidet har tatt lengre tid enn forventet. Medisinske, helse- og sykdomsrelaterte begreper krever stor kompetanse i oversettelse mellom to språksett for å unngå unødige feiltolkninger og misforståelser. Tolkebyrået ønsket å benytte oversettere som spesielt hadde erfaring med sykdomsrelaterte begreper Design/layout sammenstilling av tekst/informasjon med illustrasjoner/bilder Vi har brukt rikelig med bilder og illustrasjoner for å fremheve budskapet i teksten. Mange av bildene har vi tatt selv, noen er Feiringklinikkens egne bilder og noen har vi hentet fra internett. Vi vet at en del fremmedspråklige kulturer har en mer utpreget snakkekultur enn skrive- og lesekultur. Derfor tror vi rike illustrasjoner og korte tekster på ulike språk, vil være sentrale hjelpemidler for å lykkes i å bedre informasjonsoverføring til fremmedspråklige pasienter utover det tolk- og tolketjenesten tilbyr i praksis eller det pårørende eventuelt bidrar med av informasjon. Grafisk designer i Noricom som har utarbeidet layout på informasjonsmaterialet. Først ble teksten oversatt, deretter utarbeidet grafisk designer layout med bilder og illustrasjoner. Så ble informasjonsmaterialet sendt tilbake til oversetterne for godkjenning, for å se at bilder og illustarsjoner ble riktig plassert i forhold til teksten. 6

10 2.1.6 Implentering i praksis og overføring til web- informasjon. Det er utformet en egen informasjonsperm med laminerte ark for hvert av de 8 språkene. Det vil finnes et eksemplar av hvert språk tilgjenglig på alle aktuelle avdelinger ved Feiringklinikken. Intensjonen er at disse skal brukes aktivt under oppholdet og være tilgjengelig for pasient, lege og sykepleier til enhver tid. Intensjonen er at dette blir et nyttig supplement til tolketjenesten, er verktøy og hjelpemiddel for direkte kommunikasjon mellom fremmedspråklige pasienter og helsepersonell. Informasjonsmaterialet er å finne i PDF - format på Feiringklinikkens hjemmeside, Kap. 3 Resultater og resultatvurdering I forhold til målsettingen har vi kartlagt de 8 største fremmedspråklige pasientgruppene ved Feiringklinikken og oversatt, tilpasset, utviklet og kvalitetssikret medisinsk og helsefaglig informasjon til disse språkgruppene, til deres morsmål med begreper og uttrykk de er kjent med fra egen kultur- og verdibakgrunn. Prosjektet vil bedre informasjons- og kunnskapsoverføringen, gjennom direkte kommunikasjon og samhandling mellom fremmedspråklige og helsepersonell. De åtte største fremmedspråklige pasientgruppene ved Feiringklinikken er prioritert. Gjennom oversettelse av informasjon til de aktuelle språkgruppene, legges grunnlag for større trygghet og forutsigbarhet, økt innsikt og forståelse av all relevant informasjon knyttet til hjertesykdom, utredning, behandling, forebygging og livsstilsråd for disse pasientene og totalt bedre forutsetninger for å leve med hjertesykdom etter oppholdet. Vi har lært at helsepersonell trenger økt kunnskap om særegne utfordringer i sykdom og helse for ulike befolkningsgrupper, kunnskap om ulik forståelse av sykdom og helse og den betydning dette har for pasientens møte med helsetjenesten. Dette er viktig bakgrunnskunnskap når pasienter skal mottas som individer og behandles uavhengig av kulturell og etnisk bakgrunn. Det oversatte informasjonsmaterialet vil ha overføringsverdi og kunne tas i bruk i lignende institusjoner og Lærings-og Mestringssentre og knyttes til øvrig web-basert informasjon for Feiringklinikken og LHL. Den kan dermed nå langt flere enn de som er innlagt ved Feiringklinikken. 7

11 Kap. 4 Oppsummering/Konklusjon/Videre planer Oppsummert vil vi si at målsettingen for prosjektet er oppnådd. Vi har planer om å preteste informasjonsmaterialet, dette får å kvalitetssikre prosjektet. I følge kontrakten med NORICOM har vi mulighet til å korrigere feil i oversettele og meningsinnhold kostnadsfritt innen 6 måneder. Det blir spennende å følge opp prosjektet videre i praksis ved implentering, for å se hvordan informasjonsmaterialet brukes og hvilken betydning det vil få for pasientene og helsepersonell. Prosjektgruppen har søkt om å få presentere prosjektet på Landsforeningen for Kardiolgiske sykepleiere (NSF LKS), sin årlige kongress i Trondheim i mai Referanser/Litteratur 1. Pasient- og Helsepersonelloven av 1. januar 2001: 2. Yrkesetiske retningslinjer for tolker: Rikstrygdeverket (2004). Nasjonal standard for tolkearbeid 4. Retningslinjer for god tolkeskikk, Dato: Sykepleien, 24. mai årgang 6. Legeforeningens 10 punktsprogram for en bedre helsetjeneste for ikke vestlige innvandrere; Dato: Statistisk sentralbyrå: 8. Nasjonalt kometansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom. Oslo,mars 2008.Minoritetsbakgrunn og pasientopplaæring: Shaista Ayub og Liv Hopen. (2006) Vedlegg 1 eks av hver brosjyre ettersendes når de foreligger fra trykkeriet. 9

Sluttrapport Extrastiftelsen

Sluttrapport Extrastiftelsen Sluttrapport Extrastiftelsen Søkerorganisasjon: Prostatakreftforeningen Prosjektnavn: Opplysningsarbeid-minoritetsbefolkningen Prosjektnummer: 2015/RB16435 Kapittelinndeling Forord Sammendrag Innholdsfortegnelse

Detaljer

VELKOMMEN til hjerterehabilitering

VELKOMMEN til hjerterehabilitering VELKOMMEN til hjerterehabilitering Trenger du hjelp til å komme tilbake i arbeid? Er du redd for å være i fysisk aktivitet? Trenger du hjelp til vektreduksjon? Ønsker du å lære om hjertevennlig kosthold?

Detaljer

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land Rapport fra Kunnskapssenteret nr 18 2011 Kvalitetsmåling Bakgrunn: Norge deltok

Detaljer

Likeverdige helsetjenester 22.1.2015 Elisabeth Kaasa, helsefaglig sjef

Likeverdige helsetjenester 22.1.2015 Elisabeth Kaasa, helsefaglig sjef Vestre Viken skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi Likeverdige helsetjenester 22.1.2015

Detaljer

Sluttrapport Extrastiftelsen

Sluttrapport Extrastiftelsen Sluttrapport Extrastiftelsen Søkerorganisasjon: Prostatakreftforeningen Prosjektnavn: "Hjelp, jeg har fått prostatakreft" Prosjektnummer: 2016/RB85255 Kapittelinndeling Forord Sammendrag Innholdsfortegnelse

Detaljer

En App for det meste?

En App for det meste? En App for det meste? Om hvordan ulike e-helse-verktøy kan styrke pasienters medvirkning og involvering i egen helse Cecilie Varsi Sykepleier, PhD Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning

Detaljer

Sluttrapport. «Hjelp på mitt språk!»

Sluttrapport. «Hjelp på mitt språk!» Sluttrapport for prosjektet «Hjelp på mitt språk!» Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnummer: 2011/3/0058 Norsk Thyreoideaforbund 1 Forord Denne rapporten gir en oversikt over arbeidet som er gjort

Detaljer

Sluttrapport Bilder som redder liv

Sluttrapport Bilder som redder liv Sluttrapport Prosjektnavn: Bilder som redder liv Prosjektnummer: 2010/1/0484 Søkerorganisasjon: Norsk Folkehjelp Bilder som redder liv Forord Prosjektet «bilder som redder liv» er et ettårig prosjekt som

Detaljer

INFORMASJONSHEFTER LEVERTRANSPLANTASJON

INFORMASJONSHEFTER LEVERTRANSPLANTASJON SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde FOREBYGGING Prosjektnummer 2008/1/0157 Prosjektnavn INFORMASJONSHEFTER LEVERTRANSPLANTASJON Søkerorganisasjon OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS, RIKSHOSPITALET, KLINIKK FOR SPESIALISERT

Detaljer

Ryggen på tyrkisk. Et prosjekt om å tilpasse helsetilbud til personer med ikke etnisk norsk bakgrunn.

Ryggen på tyrkisk. Et prosjekt om å tilpasse helsetilbud til personer med ikke etnisk norsk bakgrunn. Ryggen på tyrkisk Et prosjekt om å tilpasse helsetilbud til personer med ikke etnisk norsk bakgrunn. Prosjektledere: Ingvild Lie Indergaard og Sigrid Hveding Sørensen 6.mai 2010 Kysthospitalet, Avd. Bedrift

Detaljer

NSH. andre kulturer Trygve Kongshavn Fastlege Fjell legesenter Drammen

NSH. andre kulturer Trygve Kongshavn Fastlege Fjell legesenter Drammen NSH Møte med pasienter og pårørende p rende fra andre kulturer 06.05.2010 Trygve Kongshavn Fastlege Fjell legesenter Drammen Hva har jeg tenkt å snakke om? Mitt ståsted sted Innvandrere i Norge, Drammen,

Detaljer

Sluttrapport. Forebygging Pappas hjerte for alle, på nett. Prosjektnummer 2012/1/0616

Sluttrapport. Forebygging Pappas hjerte for alle, på nett. Prosjektnummer 2012/1/0616 Sluttrapport Forebygging Pappas hjerte for alle, på nett. Prosjektnummer 2012/1/0616 1 Forord Med dette prosjektet har vi digitalisert barneboken som Pappa må ha nytt hjerte. Det er en barnebok med to

Detaljer

HEALTHGUIDE. Totalleverandør av informasjonsløsninger til helsesektoren

HEALTHGUIDE. Totalleverandør av informasjonsløsninger til helsesektoren HEALTHGUIDE Totalleverandør av informasjonsløsninger til helsesektoren HEALTHGUIDE Et effektivt verktøy for opplæring og individuell egenmestring For å tilrettelegge for best mulig læring for pasientene

Detaljer

Frisklivssatsning blant innvandrere i Groruddalen

Frisklivssatsning blant innvandrere i Groruddalen 2016 Frisklivssatsning blant innvandrere i Groruddalen SLUTTRAPPORT Forord Diabetesforbundet, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) og Nasjonalforeningen for Folkehelsen har igjennom Extraprosjektet

Detaljer

Sluttrapport Extrastiftelsen

Sluttrapport Extrastiftelsen Sluttrapport Extrastiftelsen Søkerorganisasjon: Munn- og halskreftforeningen Prosjektnavn: «Munnhuleprosjektet» Prosjekt ID: 1589 Prosjektnummer: 2010/3/0222 Kapittelinndeling Forord Sammendrag Innholdsfortegnelse

Detaljer

Sluttrapport. «Jeg vil også være med!»

Sluttrapport. «Jeg vil også være med!» Sluttrapport for prosjektet «Jeg vil også være med!» Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2011/1/0162 Norsk Thyreoideaforbund 1 Forord Denne rapporten gir en oversikt over arbeidet som er gjort

Detaljer

Ana Carla Schippert Koordinator for Migrasjonshelse. Avdeling for helsefremmende arbeid Migrasjonshelse

Ana Carla Schippert Koordinator for Migrasjonshelse. Avdeling for helsefremmende arbeid Migrasjonshelse Ana Carla Schippert Koordinator for Migrasjonshelse Avdeling for helsefremmende arbeid Migrasjonshelse KOMMUNIKASJON VIA TOLK Rett til informasjon Informasjonen skal være tilpasset mottakerens individuelle

Detaljer

Hva skjer med oss nå? Sluttrapport. Forebygging 2015/FB8480 «Hva skjer med oss nå?» Cerebral Parese-foreningen

Hva skjer med oss nå? Sluttrapport. Forebygging 2015/FB8480 «Hva skjer med oss nå?» Cerebral Parese-foreningen Sluttrapport Forebygging 2015/FB8480 «Hva skjer med oss nå?» Cerebral Parese-foreningen 1 Forord: Hensikten med denne rapporten er først og fremst å vise hva vi har fått til for midlene fra ExtraStiftelsen.

Detaljer

Bruk av tolketjenester. Ved Ragnhild Magelssen Cand.polit./sosialantropolog og sykepleier E-post: rmagelss@getmail.no Tlf.

Bruk av tolketjenester. Ved Ragnhild Magelssen Cand.polit./sosialantropolog og sykepleier E-post: rmagelss@getmail.no Tlf. Bruk av tolketjenester Ved Ragnhild Magelssen Cand.polit./sosialantropolog og sykepleier E-post: rmagelss@getmail.no Tlf.: 91 52 60 72 Disposisjon Om kommunikasjon. Hva sier lovverket og retningslinjer

Detaljer

LHLs strategi 2015-2017 ble vedtatt av landsmøte 31. oktober 2. november 2014.

LHLs strategi 2015-2017 ble vedtatt av landsmøte 31. oktober 2. november 2014. STRATEGI 2015-2017 LHLs strategi 2015-2017 ble vedtatt av landsmøte 31. oktober 2. november 2014. LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Layout: LHL Forsidefoto: Ingimage Trykkeri: Gamlebyen Grafiske

Detaljer

Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter.

Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter. SLUTTRAPPORT Prosjektnummer: 2007/3/0358 Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter. Søkerorganisasjon: Landsforeningen for hjerte

Detaljer

Sluttrapport: Den siste fasen av livet

Sluttrapport: Den siste fasen av livet Sluttrapport: Den siste fasen av livet Prosjektnummer: 2012/3/0360 Hvordan mennesker dør, forblir som viktige minner hos dem som lever videre. Både av hensyn til dem og til pasienten, er det vår oppgave

Detaljer

TIL HELSEPERSONELL SOM SKAL UNDERVISE FORELDRE/BARN MED MINORITESSPRÅK

TIL HELSEPERSONELL SOM SKAL UNDERVISE FORELDRE/BARN MED MINORITESSPRÅK TIL HELSEPERSONELL SOM SKAL UNDERVISE FORELDRE/BARN MED MINORITESSPRÅK Opplæringsmateriellet er et supplement til undervisningen og ikke en erstatning for den. Læring er en sammensatt endringsprosess og

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt nr.: 2010/1/0539. Dette prosjektet er finansiert med midler fra

Sluttrapport. Prosjekt nr.: 2010/1/0539. Dette prosjektet er finansiert med midler fra Sluttrapport Prosjektnavn: Informasjonsfolder om Sklerodermi Prosjekt nr.: 2010/1/0539 Virksomhetsområde: Søkerorganisasjon: Prosjektleder: Forebygging Norsk Revmatikerforbund Bjørg Rotevatn Endresen Dette

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering 2014/RBM «Undervisningsfilmer for helsepersonell»

Sluttrapport Rehabilitering 2014/RBM «Undervisningsfilmer for helsepersonell» 1 Sluttrapport Rehabilitering 2014/RBM 9502 «Undervisningsfilmer for helsepersonell» Hospice Lovisenberg Senter for Lindring og Livshjelp i samarbeid med Kreftforeningen 2 Forord Rapporten beskriver arbeidet

Detaljer

Ryggen på tyrkisk. Hvor forskjellige er vi egentlig? Et prosjekt om å tilpasse helsetilbud til personer med ikke etnisk norsk bakgrunn.

Ryggen på tyrkisk. Hvor forskjellige er vi egentlig? Et prosjekt om å tilpasse helsetilbud til personer med ikke etnisk norsk bakgrunn. Ryggen på tyrkisk Et prosjekt om å tilpasse helsetilbud til personer med ikke etnisk norsk bakgrunn. Hvor forskjellige er vi egentlig? Prosjektledere: Ingvild Lie Indergaard og Sigrid Hveding Sørensen

Detaljer

HJERTEREHABILITERING ERFARINGER FRA HJERTEREHABILITERING SYKEHUSET INNL. GJØVIK

HJERTEREHABILITERING ERFARINGER FRA HJERTEREHABILITERING SYKEHUSET INNL. GJØVIK ERFARINGER FRA HJERTEREHABILITERING SYKEHUSET INNL. GJØVIK BAKGRUNN: 20 års erfaring med undervisning og informasjon ukentlig Skriftlig informasjonsmatriale Utvikling: - kortere liggetid - nyere behandlingsrutiner

Detaljer

Pasientforløp kols - presentasjon

Pasientforløp kols - presentasjon Pasientforløp kols - presentasjon Lungemedisinsk avd. 2015 Elena Titova, overlege og forløpsansvarlig lege Synnøve Sunde, avdelingssjef sykepleie Solfrid J. Lunde, prosjektsykepleier Hva er samhandlingsreformen?

Detaljer

Norsk Tourette Forening Pb Nydalen 0404 Oslo tlf: e-post: Foretagsregisteret: NO

Norsk Tourette Forening Pb Nydalen 0404 Oslo tlf: e-post: Foretagsregisteret: NO Sluttrapport Søkeorganisasjon: Norsk Tourette Forening Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 0490/ 2008 Prosjektnavn: Informasjonskampanje Prosjektleder: Liv Irene Nøstvik 1 Forord Det enkle prosjektnavnet,

Detaljer

Sluttrapport Ny NDF Informasjonsfilm om Dystoni

Sluttrapport Ny NDF Informasjonsfilm om Dystoni Norsk Dystoniforening Sluttrapport 2010/3/0348 Ny NDF Informasjonsfilm om Dystoni Prosjektet Ny Informasjonsfilm om Dystoni er støttet av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering med Extra-midler. ExtraStiftelsen

Detaljer

Hvordan koke egg uten å koke hånda tips fra synshemmedes hverdag. Sluttrapport Extrastiftelsen rehabilitering, prosjekt Mia Jacobsen

Hvordan koke egg uten å koke hånda tips fra synshemmedes hverdag. Sluttrapport Extrastiftelsen rehabilitering, prosjekt Mia Jacobsen Hvordan koke egg uten å koke hånda. 1000 tips fra synshemmedes hverdag Sluttrapport Extrastiftelsen rehabilitering, prosjekt 2013-3-201 Mia Jacobsen Forord Rapporten om rehabiliteringsprosjektet «Hvordan

Detaljer

Den nye brukerrollen. Den regionale rehabiliteringskonferansen Helse Sør-Øst RHF Lillestrøm, 22. oktober 2014

Den nye brukerrollen. Den regionale rehabiliteringskonferansen Helse Sør-Øst RHF Lillestrøm, 22. oktober 2014 Den nye brukerrollen Den regionale rehabiliteringskonferansen Helse Sør-Øst RHF Lillestrøm, 22. oktober 2014 AGENDA: Erfaringer med pasient-og brukerrollen. Rolleskifte. Berit Gallefoss Denstad Brukerrepresentant

Detaljer

Ny livsstil mat og trivsel

Ny livsstil mat og trivsel Rehabilitering 2005/3/0336 "Ny livsstil mat og trivsel" Lars Gunnar Heggdalsvik Landsforeningen for hjerte og lungesyke Ny livsstil mat og trivsel Sluttrapport Forord Dette prosjektet ble opprinnelig tenkt

Detaljer

Rehabilitering i et flerkulturelt perspektiv Regional rehabiliteringskonferanse 2014, Stjørdal Maria Togba og Anne-Margrethe Linnestad Sunnaas

Rehabilitering i et flerkulturelt perspektiv Regional rehabiliteringskonferanse 2014, Stjørdal Maria Togba og Anne-Margrethe Linnestad Sunnaas 1 Rehabilitering i et flerkulturelt perspektiv Regional rehabiliteringskonferanse 2014, Stjørdal Maria Togba og Anne-Margrethe Linnestad Sunnaas sykehus HF Agenda Overordnede dokumenter Status nettverket

Detaljer

Empowerment tenkning i møte med pasientene. Mestringsfilosofi. 08.02.2011 Høgskolen i Gjøvik, 8. februar 2011 1

Empowerment tenkning i møte med pasientene. Mestringsfilosofi. 08.02.2011 Høgskolen i Gjøvik, 8. februar 2011 1 Empowerment tenkning i møte med pasientene. Mestringsfilosofi 08.02.2011 Høgskolen i Gjøvik, 8. februar 2011 1 Hver pasient bærer sin egen lege inni seg. De kommer til oss og kjenner ikke denne sannheten.

Detaljer

Sluttrapport: 30- årshåp for unge med parkinson

Sluttrapport: 30- årshåp for unge med parkinson Sluttrapport: 30- årshåp for unge med parkinson Forord Yngre mennesker med Parkinsons sykdom er en gruppe som ofte blir glemt. De er ikke så mange, men de skal leve med denne alvorlige sykdommen lenge.

Detaljer

Sluttrapport Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering. Søkerorganisasjon: Norsk Revmatikerforbund

Sluttrapport Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering. Søkerorganisasjon: Norsk Revmatikerforbund Sluttrapport Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering PROSJEKTIDENTIFIKASJON: Prosjektnavn: Håndartrose brukerhefte Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnummer: 2008/3/0366 Søkerorganisasjon: Norsk

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 24. mai 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet OPP OG HOPP

Sluttrapport for prosjektet OPP OG HOPP Sluttrapport for prosjektet OPP OG HOPP Prosjektnummer: 2008/3/0255 Søkerorganisasjon: Norges Blindeforbund Virksomhetsområde: Rehabilitering Forord Hensikten med rapporten er å gi en beskrivelse av prosjektet

Detaljer

Rett til helsetjenester for asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente likeverdige helsetjenester til innvandrerbefolkningen

Rett til helsetjenester for asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente likeverdige helsetjenester til innvandrerbefolkningen Rett til helsetjenester for asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente likeverdige helsetjenester til innvandrerbefolkningen Kirsten Mostad Pedersen, seniorrådgiver Helsedirektoratet avd. for minoritetshelse

Detaljer

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig!

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig! AKTIV OG LUNGESYK...mer enn du trodde var mulig! Glittreklinikken er et landsdekkende spesialsykehus for utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med lungesykdom. Vi legger vekt på at du skal

Detaljer

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Fem hovedgrep i reformen Klarere pasientrolle

Detaljer

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 1 Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 Utarbeidet av Ernæringsrådet ved Oslo universitetssykehus HF 2 Bakgrunn Ernæringsstrategien for Oslo universitetssykehus HF (OUS) bygger på sykehusets

Detaljer

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HØRINGSSVAR TIL VEILEDER TIL FORSKRIFT OM HABILITERING OG REHABILITERING, INDIVIDUELL PLAN

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2014/FBM9233. Prosjektnavn: Hjertet Snakker. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2014/FBM9233. Prosjektnavn: Hjertet Snakker. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2014/FBM9233 Prosjektnavn: Hjertet Snakker Søkerorganisasjon: Mental Helse Forord Hjertet Snakker er et prosjekt i regi av Voksne med Medfødt

Detaljer

God kommunikasjon via tolk. Jessica P. B. Hansen Tolkesentralen Seksjon for likeverdig helsetjeneste, OUS

God kommunikasjon via tolk. Jessica P. B. Hansen Tolkesentralen Seksjon for likeverdig helsetjeneste, OUS God kommunikasjon via tolk Jessica P. B. Hansen Tolkesentralen Seksjon for likeverdig helsetjeneste, OUS Hva er Tolkesentralen? En avdeling i Oslo universitetssykehus Sikrer kvalitet og kompetanse i tolking

Detaljer

Sykepleie til pasienter med revmatisk sykdom

Sykepleie til pasienter med revmatisk sykdom Sykepleie til pasienter med revmatisk sykdom Christin Lunner Olsen Fagsykepleier på 2Sør revmatologi Klinisk spesialist i sykepleie Mastergradsstudent i helsefagvitenskap ved Universitetet i Oslo Disposisjon

Detaljer

Pasientorganisasjonen for hjerte- og lungesyke og deres pårørende

Pasientorganisasjonen for hjerte- og lungesyke og deres pårørende Pasientorganisasjonen for hjerte- og lungesyke og deres pårørende 46 000 medlemmer ca 270 lag ca 600 ansatte Omsetning ca 750 mill i 2011 Målgruppe: 450 000 hjertesyke 400 000 lungesyke og et stort antall

Detaljer

1. Seksjon Palliasjon - organisering. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud

1. Seksjon Palliasjon - organisering. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud 1. Seksjon Palliasjon - organisering November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud Palliasjon Palliasjon er aktiv lindrende behandling, pleie og omsorg for pasienter med inkurabel sykdom og

Detaljer

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Virksomhetsområde: Forebygging Prosjekt nr: 2013/1/0405 Prosjektnavn: Idrett og sunn mat- også for allergikere Søkerorganisasjon: Norges Astma- og Allergiforbund

Detaljer

Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for 2010

Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for 2010 1 Sluttrapport Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for 2010 Prosjekttittel: Nærheten på prøve Prosjektnummer: 2009/3/0047 Innholdsfortegnelse: Side 2-3 Side 3-4 Side 4-5

Detaljer

Forord Sammendrag. Innholdsfortegnelse

Forord Sammendrag. Innholdsfortegnelse Sluttrapport Extrastiftelsen Søkerorganisasjon: Munn- og halskreftforeningen Prosjektnavn: «Tilbud til nye fjes» (forlengelse av prosjekt 2010/2/0222 Munnhuleprosjektet) Prosjektnummer 2013/3/0250 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Notáhta Notat. Innlegg tilsynskonferanse - Tromsø 25.05.11. Kulturforståelse av betydning for tjenestetilbudet til urbefolkning.

Notáhta Notat. Innlegg tilsynskonferanse - Tromsø 25.05.11. Kulturforståelse av betydning for tjenestetilbudet til urbefolkning. Notáhta Notat Geasa/Til: «TilSbr_Navn» Min čuj./vår ref: 10/5340-7 Beaivi/Dato: 13.05.2011 Innlegg tilsynskonferanse - Tromsø 25.05.11 Kulturforståelse av betydning for tjenestetilbudet til urbefolkning.

Detaljer

Minoriteters møte med helsevesenet

Minoriteters møte med helsevesenet Minoriteters møte med helsevesenet Møte mellom ikke - vestlige mødre og sykepleiere på nyfødt intensiv avdeling. Hensikten med studien var å få økt innsikt i de utfordringer det er i møtet mellom ikke-vestlige

Detaljer

Omsorg på tvers. Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner. Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund

Omsorg på tvers. Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner. Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund Omsorg på tvers Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund Prosjektleder: Organisasjonssjef Roar Råken 1 Bakgrunn I 2010-2012 jobbet

Detaljer

Røykeslutt i spesialisthelsetjenesten. Astrid Nylenna seniorrådgiver/lege, avd Forebygging i helsetjenesten

Røykeslutt i spesialisthelsetjenesten. Astrid Nylenna seniorrådgiver/lege, avd Forebygging i helsetjenesten Røykeslutt i spesialisthelsetjenesten Astrid Nylenna seniorrådgiver/lege, avd Forebygging i helsetjenesten En positiv trend NCD- ikke smittsomme sykdommer Norge har forpliktet seg på WHOs målsetting om

Detaljer

TA KONTROLL OPTIMAL UTNYTTELSE AV BEHANDLING HOS SPESIALIST GJENNOM AKTIV PASIENTMEDVIRKNING. Prosjektnummer: 2008/3/0310

TA KONTROLL OPTIMAL UTNYTTELSE AV BEHANDLING HOS SPESIALIST GJENNOM AKTIV PASIENTMEDVIRKNING. Prosjektnummer: 2008/3/0310 TA KONTROLL OPTIMAL UTNYTTELSE AV BEHANDLING HOS SPESIALIST GJENNOM AKTIV PASIENTMEDVIRKNING. Prosjektnummer: 2008/3/0310 Virksomhetsområde: Rehabilitering Søkerorganisasjon: Norges Parkinsonforbund FORORD

Detaljer

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjekt nr: 2011/3/0207 Prosjektnavn: Et riktig stikk kan redde liv Søkerorganisasjon: Norges Astma- og Allergiforbund

Detaljer

Hva skjer med meg nå? Rehabilitering 2010/3/0161 Søkerorganisasjon Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte LNT

Hva skjer med meg nå? Rehabilitering 2010/3/0161 Søkerorganisasjon Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte LNT Prosjektrapport Hva skjer med meg nå? Rehabilitering 2010/3/0161 Søkerorganisasjon Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte LNT Forord Hensikten med rapporten er å gi en kortfattet oversikt

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Et helhjertet liv med medfødt hjertefeil

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Et helhjertet liv med medfødt hjertefeil SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: Prosjektnavn: Et helhjertet liv med medfødt hjertefeil Søkerorganisasjon: Foreningen for hjertesyke barn 1 Forord: Denne rapporten tar for seg

Detaljer

Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for En inspirasjonshelg for tillitsvalgte og likemenn i LKF

Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for En inspirasjonshelg for tillitsvalgte og likemenn i LKF 1 LYMFEKREFTFORENINGEN Sluttrapport Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for 2010 Prosjekttittel: DU ER IKKE ALENE En inspirasjonshelg for tillitsvalgte og likemenn i LKF

Detaljer

Hva gjør diabetesforbundet for å få til likeverdige tilbud for personer med innvandrerbakgrunn?

Hva gjør diabetesforbundet for å få til likeverdige tilbud for personer med innvandrerbakgrunn? Hva gjør diabetesforbundet for å få til likeverdige tilbud for personer med innvandrerbakgrunn? Fakta om Diabetesforbundet: En uavhengig interesseorganisasjon for folk som har diabetes og andre som er

Detaljer

Radioprosjektet. Oslo Universitetssykehus Seksjon for likeverdige tjenester Prosjektleder: Aleksandra Bartoszko

Radioprosjektet. Oslo Universitetssykehus Seksjon for likeverdige tjenester Prosjektleder: Aleksandra Bartoszko Radioprosjektet Oslo Universitetssykehus Seksjon for likeverdige tjenester Prosjektleder: Aleksandra Bartoszko Styrking av likeverdige og integrerende helsetjenester for minoritetsbefolkningen i Hovedstadsområdet:

Detaljer

Regional rehabiliteringskonferanse

Regional rehabiliteringskonferanse Regional rehabiliteringskonferanse 22.oktober 2014 Prosjekt livsstil Kari Aursand Prosjektleder «Sammen får vi til mer for personer med livsstilssykdommer» Prosjekt samhandlingsarena Aker Samhandlingsprosjekt

Detaljer

Bli en bedre pasient Sluttrapport

Bli en bedre pasient Sluttrapport Bli en bedre pasient Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet De fleste funksjonshemmede og kronisk syke har mer kontakt med helsevesenet og helsepersonell i enn annen ungdom. Unge funksjonshemmede

Detaljer

Info fra første stund Norges Parkinsonforbund

Info fra første stund Norges Parkinsonforbund Rehabilitering 2015/RB15653 Info fra første stund Norges Parkinsonforbund Forord Vi takker ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering for støtte til dette prosjektet, der vi i løpet av 2015 har nådd ut med

Detaljer

SLUTTRAPPORT for prosjektet Kompasset Nettside

SLUTTRAPPORT for prosjektet Kompasset Nettside 2013 SLUTTRAPPORT for prosjektet Kompasset Nettside Arne Falck 01.02.2013 Side 2 Forord Aller først vil vi takke Extrastiftelsen som i perioden 2010 til og med 2012 har gitt prosjekttilskudd til vår nettsider.

Detaljer

Helseinfo via folkebibliotek (Ref #1318544217263)

Helseinfo via folkebibliotek (Ref #1318544217263) Helseinfo via folkebibliotek (Ref #1318544217263) Søknadssum: 318000 Kategori: Forprosjekt Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Stange bibliotek / 974623005 Skolegaten 1 2335

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring?

Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring? Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring? SAMHANDLINGSREFORMEN Hva skal man oppnå? Økt satsning på

Detaljer

Offentlige tjenester for alle Direktør Geir Barvik Integrering- og mangfoldsdirektoratet

Offentlige tjenester for alle Direktør Geir Barvik Integrering- og mangfoldsdirektoratet Offentlige tjenester for alle Direktør Geir Barvik Integrering- og mangfoldsdirektoratet 1 Verden i dag Migrasjon, 1990-2000: 175 mill. i 2000 (x4 jf. 1975) og 230 mill. innen 2050 Kilde: Population Action

Detaljer

Systematisk oppfølging av personer med nyoppdaget KOLS i kommunehelsetjenesten SISSEL F. OFTEDAL, SYKEPLEIER MSC, LEGEHUSET VARDEN

Systematisk oppfølging av personer med nyoppdaget KOLS i kommunehelsetjenesten SISSEL F. OFTEDAL, SYKEPLEIER MSC, LEGEHUSET VARDEN Systematisk oppfølging av personer med nyoppdaget KOLS i kommunehelsetjenesten SISSEL F. OFTEDAL, SYKEPLEIER MSC, LEGEHUSET VARDEN Nasjonale strategidokumenter om oppfølging av KOLS Nasjonal strategi for

Detaljer

Likeverdige helsetjenester Det offentliges rolle og ansvar

Likeverdige helsetjenester Det offentliges rolle og ansvar Likeverdige helsetjenester Det offentliges rolle og ansvar Etikk, profesjonalitet og forpliktelser Perspektiver og utfordringer Akhenaton de Leon/OMOD 07.11.07 Etiske regler for leger Vedtatt av landsstyret

Detaljer

Likeverdige helsetjenester Hvilke barrierer kan pasienten møte i helsevesenet?

Likeverdige helsetjenester Hvilke barrierer kan pasienten møte i helsevesenet? Likeverdige helsetjenester Hvilke barrierer kan pasienten møte i helsevesenet? Thor Indseth, NAKMI Thor.indseth@nakmi.no Ida Marie Bregård, NAKMI Ida.bregaard@nakmi.no LIKEVERDIGE HELSETJENESTER 2 OVERORDNET

Detaljer

Sluttrapport - prosjektnr. 2009/3/0426

Sluttrapport - prosjektnr. 2009/3/0426 CarciNor Nevroendrokrin kreft -Foreningen for alle som er engasjert for NET-kreft Sluttrapport - prosjektnr. 2009/3/0426 Tildeling av midler fra Extrastiftelsen for peridoen 2010-2011 Prosjekttittel: Etablering

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Brukernes behov i sentrum INNHOLD Brukernes behov i sentrum 3 Dette er lærings- og mestringstilbud 4 Stort sett gruppebasert 4 Kursinnhold etter brukernes behov 4 Alene eller

Detaljer

HJERTE- OG LUNGEFYSIOTERAPI

HJERTE- OG LUNGEFYSIOTERAPI HJERTE- OG LUNGEFYSIOTERAPI Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse

Detaljer

Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017. Likeverdige helse- og omsorgstjenester - god helse for alle

Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017. Likeverdige helse- og omsorgstjenester - god helse for alle Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017 Likeverdige helse- og omsorgstjenester - god helse for alle Oppdraget Lage et overordnet strategisk dokument som beskriver: Utviklingstrekk Hovedutfordringer

Detaljer

På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse 3.3.2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Befolkningsutvikling og sykdomsbilde Helsehuset med akuttleger KAD i Indre Østfold Virtuell

Detaljer

Anne Lyngroth Prosjektleder Østre Agder. Gode pasientforløp Et kvalitetssystem Erfaringskonferansen 2015

Anne Lyngroth Prosjektleder Østre Agder. Gode pasientforløp Et kvalitetssystem Erfaringskonferansen 2015 Anne Lyngroth Prosjektleder Østre Agder Gode pasientforløp Et kvalitetssystem Erfaringskonferansen 2015 Meg Hva er gode pasientforløp? fra til Visjon Fra hva er i veien med deg? til hva er viktig for deg?

Detaljer

LHL Astma og Allergi. Hva kan vi som pasient og interesseorganisasjon tilby pasienter og pårørende. Helle S. Grøttum

LHL Astma og Allergi. Hva kan vi som pasient og interesseorganisasjon tilby pasienter og pårørende. Helle S. Grøttum LHL Astma og Allergi Hva kan vi som pasient og interesseorganisasjon tilby pasienter og pårørende Helle S. Grøttum 1 Landsforeningen for hjerte - og lungesyke, LHL Et bedre liv Foto:: Anders Bergersen

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Født sånn, ikke blitt sånn. Postboks 222 Sentrum, 0103 Oslo. Tlf.: Fax: Internett:

SLUTTRAPPORT. Født sånn, ikke blitt sånn. Postboks 222 Sentrum, 0103 Oslo. Tlf.: Fax: Internett: SLUTTRAPPORT Født sånn, ikke blitt sånn Prosjektnummer: 2011/1/0560 Område: Forebygging Innhold Forord Sammendrag Kap 1: Bakgrunn for prosjektet Kap 2: Prosjektgjennomføring/metode Kap 3: Resultater og

Detaljer

Sluttrapport til ExtraStiftelsen - Forebygging og Rehabilitering

Sluttrapport til ExtraStiftelsen - Forebygging og Rehabilitering Sluttrapport til ExtraStiftelsen - Forebygging og Rehabilitering Det forunderlige underliv! Endometriose - en av de vanligste kvinnesykdommene, men som likevel er lite kjent. Skrevet av: Gudveig Storhaug,

Detaljer

Brukerbasert opplæring i utdanningen

Brukerbasert opplæring i utdanningen Sluttrapport Brukerbasert opplæring i utdanningen Prosjektnummer: 2009/1/0162 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Norsk Revmatikerforbund Prosjektgruppe 2010: Sesilie Halland (leder) Mona

Detaljer

Identifikasjonskort til smarttelefoner

Identifikasjonskort til smarttelefoner Sluttrapport prosjekt: Forebygging Identifikasjonskort til smarttelefoner Diabetesforbundet Identifikasjonskort til smarttelefoner Identitetsmerke til smarttelefoner som viser at man har diabetes til hjelp

Detaljer

Høstens anbudsrunde Hvordan ser hjerterehabiliteringen ut fra 2015?

Høstens anbudsrunde Hvordan ser hjerterehabiliteringen ut fra 2015? Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Høstens anbudsrunde Hvordan ser hjerterehabiliteringen

Detaljer

LHLs retningslinjer for kontakt med pasienter og brukere

LHLs retningslinjer for kontakt med pasienter og brukere LHLs retningslinjer for kontakt med pasienter og brukere 1 Målgruppe, bakgrunn, formål og prinsipper Likelydende til Etiske retningslinjer for LHL. Link til: Etiske retningslinjer for LHL Retningslinjer

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

H E L S E FA G L I G S P R Å K O G K U LT U R F O R S T Å E L S E

H E L S E FA G L I G S P R Å K O G K U LT U R F O R S T Å E L S E H E L S E FA G L I G S P R Å K O G K U LT U R F O R S T Å E L S E - E R FA R I N G E R F R A K U R S E T Y R K E S R E T T E T S P R Å K O P P L Æ R I N G I H E L S E A R B E I D E R FA G 2 påfølgende

Detaljer

Screening av diabetisk retinopati. Jobbglidningsprosjekt ved Øyeseksjonen Molde sjukehus 2014 PROSJEKTPLAN

Screening av diabetisk retinopati. Jobbglidningsprosjekt ved Øyeseksjonen Molde sjukehus 2014 PROSJEKTPLAN Screening av diabetisk retinopati. Jobbglidningsprosjekt ved Øyeseksjonen Molde sjukehus 2014 PROSJEKTPLAN 1 Innhold 1. Introduksjon side.3 2. Formål med prosjektet side.4 3. Prosjektorganisering side.5

Detaljer

Prosjektnr: 2005/3/0367 Prosjektnavn: Tilbake til arbeidet Prosjektleder: Kai Ruud Prosjekteier: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Prosjektnr: 2005/3/0367 Prosjektnavn: Tilbake til arbeidet Prosjektleder: Kai Ruud Prosjekteier: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Prosjektnr: 2005/3/0367 Prosjektnavn: Tilbake til arbeidet Prosjektleder: Kai Ruud Prosjekteier: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Forord Rapporten er laget for å gi en oversikt over hva som har

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnavn: 2016/RB77154 Sunn og god mat uten melk og egg Søkerorganisasjon: Norges Astma- og Allergiforbund Forord Norges Astma og Allergiforbund

Detaljer

Sluttrapport Extrastiftelsen

Sluttrapport Extrastiftelsen Sluttrapport Extrastiftelsen Søkerorganisasjon: Munn- og Halskreftforeningen Prosjektnavn: Munn og mæle - En informasjonsfilm om det å leve med munn og halskreft Prosjekt ID: 7081 Prosjektnummer: 2010/3/0223

Detaljer

Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus

Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus 1 Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus Innledning Innhold i undervisningen (se notatsiden for supplerende innhold) Generelt

Detaljer

Sluttrapport Extrastiftelsen, rehabilitering

Sluttrapport Extrastiftelsen, rehabilitering Sluttrapport Extrastiftelsen, rehabilitering Søkerorganisasjon: Lymfekreftforeningen Søknadsnummer: 2014/RBM9710 Prosjektnavn: «Lymfomdagen 2014» Prosjektnummer: 2013-3-281 Kapittelinndeling Forord Sammendrag

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer