SLUTTRAPPORT Rehabilitering 2006/3/0177 Abrakadabra - hva var det du sa? Søkerorganisasjon:LHL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SLUTTRAPPORT Rehabilitering 2006/3/0177 Abrakadabra - hva var det du sa? Søkerorganisasjon:LHL"

Transkript

1 SLUTTRAPPORT Rehabilitering 2006/3/0177 Abrakadabra - hva var det du sa? Søkerorganisasjon:LHL Utvikling av informasjonsmateriell til fremmedspråklige pasienter som skal til utredning og behandling for hjertesykdom.

2 Forord: Sluttrapporten beskriver prosjektet Abrakadabra - hva var det du sa? Målet med prosjektet var å kunne tilby og gi fremmedspråklige hjertepasienter samme informasjon på lik linje med det norskspråklige hjertepasienter får, ved å kvalitetssikre og standarisere informasjon til disse pasientene på et språk de forstår og begreper de er kjent med. Prosjektet er en del av Feiringklinikkens satsing på FOU- virksomhet og fagutvikling og definert som et kvalitetsutviklingsprosjekt innen rehabilitering. Det ble i 2006 søkt midler fra Helse og Rehabilitering til prosjektet. I 2008 ble det søkt om utsatt sluttdato, da prosjektet ikke var påbegynt. Helse og Rehabilitering satte som ny sluttdato. Prosjektet har vært gjennomført i regi av Feiringklinikken i 2008 og Prosjektleder: Gry Ragnhildsløkken Prosjektmedarbeidere: Mona Seljevoll Tjordal og Vegar Hansveen, alle sykepleiere ved Feiringklinikken. Alle med klinisk kompetanse og erfaring med informasjonsarbeid til hjertepasienter. Vi vil takke Stiftelsen Helse og Rehabilitering som har gjort prosjektet mulig gjennom bevilgning av Extra-midler. Vi fikk bevilget ,- som også var søknadssummen. Vi vil også takke Feiringklinikken for tildeling av lokale FOU-midler på ,- som bidro til å øke kvaliteten på informasjonsmaterialet.

3 Sammendrag: Feiringklinikken og LHL erfarer i økende grad fremmedspråklige pasienter med behov for hjerteutredning/behandling. Opplæring og informasjon av pasienter og pårørende er en lovpålagt og høyt prioritert oppgave ved Feiringklinikken og i LHL. For å kunne tilby et økende antall fremmedspråklige hjertepasienter nødvendig, kvalitetssikret og faglig informasjon om hjertesykdom og behandling, ønsket vi å utvikle, kvalitetssikre og standardisere informasjon til disse pasientene på et språk de forstår og begreper de er kjent med. Informasjonsmaterialet vil være et viktig supplement til tolketjenesten. Målgruppen for prosjektet er voksne fremmedspråklige pasienter som har behov for utredning, PCI-behandling (utblokking), ACB-operasjon (bypass på hjertet) eller AVRoperasjon (hjerteklaff) og som ikke forstår eller behersker norsk språk skriftlig og/eller muntlig. Dagens norske versjon av informasjonsmaterialet til pasienter og pårørende ved Feiringklinikken, ligger til grunn for det profesjonelle oversettelsesarbeidet til åtte nye språkversjoner. Vi har lagt vekt på korte, informative, utvetydige tekster på et språk de forstår og begreper og uttrykk de er kjent med. Vi har benyttet rikelig med bilder og illustrasjoner som understreker teksten. En ordliste med uttrykk og begreper over hjertesykdom er også inkludert og vil være et viktig hjelpemiddel. Prosjektet vil styrke og forbedre informasjons- og kunnskapsoverføringen til de største gruppene av fremmedspråklige hjertepasienter som kommer til Feiringklinikken. Dette vil gi grunnlag for større trygghet, forutsigbarhet, økt innsikt og forståelse av all relevant informasjon knyttet til hjertesykdom, utredning, behandling, forebygging og livsstilsråd for disse pasientene. Dette vil totalt øke forutsetningene for å leve bedre med hjertesykdom etter oppholdet. Bedre kommunikasjon og samhandling med helsepersonell er også et viktig mål i dette arbeidet. Informasjonsmaterialet er oversatt til følgende språk: Engelsk, Polsk, Serbisk, Urdu, Somali, Arabisk, Farsi/Persisk, Vietnamesisk etter anbud fra/vurdering av profesjonelle tolkebyrå/tolketjenester i Norge. Det oversatte informasjonsmaterialet til fremmedspråklige hjertepasienter, vil ha overføringsverdi og kunne tas i bruk direkte i LHLs øvrige institusjoner og Læringsmestringssentre og kan dermed nå langt flere enn de som kun er innlagt på Feiringklinikken. Informasjonmaterialet er lagt ut på Feiringklinikkens sine hjemmesider og kan lastes ned i PDF-format. 1

4 Innholdsfortegnelse: Forord Sammendrag...s Bakgrunn for prosjektet/målsetting...s Innledning... s Bakgrunn for prosjektet...s Målsetting og målgruppe...s.3 2. Prosjektgjennomføring/Metode...s Gjennomføring i forhold til fremdriftsplanen til prosjektet...s Kartlegging og vurdering av pasientinformasjon til prosjektet...s Tolketjenester/oversettelsesbyråer og anbud på oversettelse...s Klargjøring av kontrakt med firma/byrå...s Oversettelse av informasjonsmateriell fra firma/byrå...s Design/layout sammenstilling av tekst/informasjon med illustrasjoner/bilder...s Implentering i praksis og overføring til web informasjon...s.7 3. Resultater og resultatvurdering...s.7 4. Oppsummering/konklusjon/videre planer...s.8 Referanser/Litteratur...s.9 Vedlegg

5 Kap1. Bakgrunn for prosjektet/målsetting 1.1 Innledning For pasienter generelt er informasjon nøkkel til mestring, trygghet, kontroll og muligheten til å ta ansvar for egen helse og aktiv egenomsorg. Språk og kultur er sentrale betingelser for læring og forståelse. Fremmedspråklige pasienter har særlige utfordinger og barrierer når de rammes av sykdom eller innleggelse i sykehus. Det å ikke kunne kommunisere, gjøre seg forstått eller snakke direkte med helsepersonell under et sykehusopphold og sykdomsforløp, på grunn av språklige hindringer, kan og ofte føre til utrygghet, angst, frykt og avmakt og sette pasienten i en vanskelig, passiv og isolert situasjon. Mange fremmedspråklige kulturer vektlegger og forholder seg til sykdom, smerte, symptomer og pasientrollen ut fra et annet verdigrunnlag enn vi gjør i Norge. Når helsepersonell skal informere fremmedspråklige pasienter om sykdom og behandling, bestilles som regel tolk i forkant av sykehusoppholdet. Fremmedspråklige pasienter som ikke selv snakker eller forstår norsk, er hjelpeløse i kommunikasjon med helsepersonell uten tolk, pårørende eller verge tilgjengelig som oversettere. Vår erfaring fra praksis er imidlertid at bruk av tolk-og tolketjenester ofte avviker fra Retningslinjer for god tolkeskikk, Yrkesetiske regler for tolker og Standard for tolkearbeid (Tolk 24, internett), av både praktiske og økonomiske hensyn, tid og tilgjenglighet. Pårørende både får og tilbyr i mange tilfeller rollen som tolk og oversetter, noe som frarådes i lovverket med henvisning til inhabilitet; som part i saken, i slekt med noen av partene, gift eller forlovet med noen av partene, verge eller kurator (Yrkesetiske regler for tolker). Etter Pasient og Helsepersonelloven av 1. januar 2001, har alle pasienter uavhengig av språk, sosial eller kulturell bakgrunn, krav på tilgang til god informasjon om egen helse og sykdom. LHLs verdiplattform og Feiringklinikkens verdigrunnlag fokuserer også på aktiv brukermedvirkning, positivt menneskeverd, solidaritet, mestring, økt selvfølelse, trygghet og på å utvikle tjeneste og pasienttilbudet overfor alle kategorier hjertepasienter. Dagens informasjonsmateriell og brosjyrer til hjertepasienter ved Feiringklinikken og i LHL, var i liten grad tilpasset fremmedspråklige pasienter. 2

6 1.2 Bakgrunn Feiringklinikken er et spesialsykehus for undersøkelse, behandling og rehabilitering av voksne hjertesyke. Feiringklinikken utreder, behandler og rehabiliterer pasienter som har forsnevringer og/eller tette blodårer til hjertet og/eller pasienter med hjerteklaffefeil. Feiringklinikken og LHL mottar i økende grad fremmedspråklige pasienter med behov for hjerteutredning og behandling. Ofte verken forstår eller behersker de fremmedspråklige pasientene norsk språk muntlig eller skriftlig. Da er tolk-/tolketjeneste nødvendig for å kunne gi informasjon på en kvalitetssikret måte. Tolketjenesten ivaretar den mest nødvendige kommunikasjonen overfor pasienten, men kun i en svært tidsbegrenset periode av oppholdet. Å ivareta informasjon og kommunikasjon med fremmedspråklige pasienter på en god og verdig måte etter de krav og føringer som lovverket trekker opp, kan være svært utfordrende for helsepersonell. Oversettelse- og tolkearbeid er kostbart. Dette gjør det vanskelig for en institusjon å dekke disse utgiftene over det vanlige driftsbudsjettet. For pasienter som kommer til utredning og behandling for hjertesykdom ved Feiringklinikken, er sosial bakgrunn, livstilsfaktorer og levemåte helt sentrale faktorer å ta utgangspunkt i ved informasjon og oppfølging av hjertesykdom. Hele deres kulturelle bakgrunn er premissleverandører for hvordan behandling, omsorg og informasjon oppfattes og tolkes ut fra deres kontekst. Mange pasienter er ikke engang vant til å tenke kropp, særlig kvinner. Kvinners manglende kunnskap om egen kropp kan i noen kulturer bli sett på som hellig og knyttet til ære. Innvandrer med fremmedspråklig bakgrunn har ofte en vi-kultur, mens norske har en jeg-kultur. Pårørende har ofte en sterkere status og posisjon overfor pasientrollen enn nordmenn er vant med. (Sykepleien, 24. mai årgang). Opplæring og informasjon av pasienter og påprørende er en lovpålagt høyt prioritert oppgave i LHL og Feiringklinikken. 1.3 Målsetting og målgruppe Målsettingen til dette prosjektet var å kartlegge de største fremmedspråklige pasientgruppene vi har på Feiringklinikken. Basert på erfaringsgrunnlag og dokumentasjon på bruk av tolketjenester til fremmedspråklige de siste 2-3 år, ønsket vi å få oversatt tilpasset, utviklet og kvalitetssikret medisinsk og helsefaglig informasjon til disse fremmedspråklige pasientgruppene til et språk de forstår og med begreper og uttrykk de er kjent med. Målgruppen er voksne fremmedspråklige hjertepasienter som har behov for utredning eller behandling for forsnevringer og/eller tette blodårer til hjertet vha. utblokking (PCI), coronar bypass (ACB operasjon) og pasienter med hjerteklaffefeil (AVR-operasjon) som ikke forstår eller behersker norsk språk, skriftlig og/eller muntlig. 3

7 Kap 2. Prosjektgjenomføring/Metode 2.1 Gjennomføring i forhold til fremdriftsplanen til prosjektet Kartlegging og vurdering pasientinformasjon til prosjektet Dagens norske versjon av informasjonmaterialet til pasienter og pårørende ved Feiringklinikken, ligger til grunn for den profesjonelle oversettelsesen til åtte nye språkversjoner. Vi ønsket å gi fremmedspråklige pasienter informasjon om hjertebehandling og sykdom på lik linje med det som tilbys norskspråklige pasienter ved klinikken. Vi har valgt å ta utgangspunkt i samme informasjon for å utarbeide nye språkversjoner til de prioriterte fremmedspråklige gruppene. Vi har ikke funnet det mulig å ta hensyn til forskjeller i kulturer og etnisk bakgrunn i utvelgelsen av informasjon. Begrunnelsen for dette er at alle som arbeider i helsevesnet, skal kunne behandle pasienter uavhengig av pasientens kulturelle og etniske bakgrunn. Pasienten skal mottas som individ og ikke som medlem av en gruppe. Vi må likevel erkjenne at et likt tilbud til alle ikke alltid sikrer et likeverdig tilbud. Ofte vil tilbudet kunne bedres ved å sikre tilstrekkelig kompetanse og oppmerksomhet for ulike gruppers bakgrunn, utfordringer og behov som er annerledes enn de helsepersonell vanligvis er kjent med. Det er samtidig viktig å fremheve at det også finnes mange likheter mellom gruppene, og at mye av informasjon og behandling ikke nødvendigvis vil kreve tilrettelegging utover det som i dag gis den øvrige befolkningen på bakgrunn av blant annet alder, språk, evner og helse. Jf. Legeforeningens 10 punktsprogram for en bedre helstjeneste for ikke - vestlige innvandrere. Og få oversatt, tilpasset, utviklet og kvalitetsikret medisinsk- og helsefaglig informasjon til disse fremmedspråklige pasientgruppene til et språk de forstår og med begreper og uttrykk de er kjent med, vet vi vil ha stor betydning og innvirkning for den videre rekonvalesens og oppfølging av behandling og sykdom. Ved å bruke kjent språk og begreper de er vant med fra egen kultur, vil også forståelse og bedre valg knyttet til hjertevennlig livsstil, forebygging, mestring og symptomhåndtering øke. Vi i prosjektgruppa har i fellesskap kartlagt og vurdert all relevant pasientinformasjon som pasienter og pårørende får ved Feiringklinikken. Vi har trukket ut det essensielle som vi mener det er viktig å forstå og vite noe om i forhold til utredning, behandling og rekonvalesens ved hjerte-og karsykdom. En egen ordliste med uttrykk og begreper over hjertesykdom er også en del av informasjonsproduktet, da vi mener at dette vil være med på å styrke kunnskapsoverføring og kommunikasjon med helsepersonell. Her har kollegaer fått komme med innspill til ord og uttrykk de mener er spesielt viktig. Etter hvert som vi har arbeidet med informasjonmaterialet, har vi sett betydningen av å vektlegge den delen som omhandler livsstil. Dette ble langt mer omfattende enn vi i utgangspunktet hadde tenkt, og skyldes at ikke-vestlige innvandrere har en høyere forekomst av livsstilsrelaterte sykdommer enn majoritetsbefolkningen med blant annet en dramatisk økning av diabetes type ll og hjerte-og karsykdom. 4

8 Tall tyder på at ikke-vestlige innvandrere er mindre fysisk aktive enn befolkningen ellers. Især gjelder dette kvinner. Ikke-vestlige innvandrere synes i mindre grad enn nordmenn å ha gått over til sunnere matvaner. J.f.Legeforeningens 10-punktsprogram for en bedre helsetjeneste for ikke-vestlige innvandrere. Her omhandles tips for røykeslutt, hjertevennlig kosthold, fysisk aktivitet og stress. Vi vet av erfaring og nyere forskning at økt kunnskap og forståelse om hjertevennlig livsstil, øker forutsetningene for å leve med hjertesykdom etter oppholdet. Denne informasjonen vil også ha en viktig forbyggende effekt for de som er i risikosonen for å utvikle hjerte- og karsykdom. Mange hjertepasienter bruker det blodfortynnende medikamentet Marevan. Feil bruk av Marevan er årsak til mange dødsfall i Norge hvert år. Derfor syntes vi det var viktig å utarbeide et informasjonmateriale som tar for seg bruken av Marevan og oversette dette til de aktuelle språk. Vi har benyttet interne fagressurser i arbeidsprosessen for å kvalitetssikre informasjonmaterialet tverrfaglig, via rehabiliteringsavdelingen, som er ressurssenter for Helse Sør-Øst og baserer seg på oppdatert kunnskap og forskning samt kirurg, kardiolog og fagutviklingssykepleier på klinikken Tolketjenester/oversettelsbyråer og anbud på oversettelse ISO-standard for tolkearbeid, retningslinjer for god tolkeskikk og yrkesetiske retningslinjer for tolker er blant kvalitetspremissene som ligger til grunn for prosjektet. I forhold til medisinsk og helsefaglig informasjon er det spesielt viktig å kvalitetssikre det som formidles på en profesjonell måte etter spesielle kavalitetsindikatorer. Medisinske og helse-og sykdomsrelaterte begreper krever stor kompetanse i oversettelse mellom to språksett for å unngå feiltolkninger og misforståelser. Vi var i kontakt med flere oversettelsesbyråer for innhenting av anbud. Vi ønsket et byrå som kunne oversette samtlige av de aktuelle språkene og samtidig være behjelpelig med design/layout. Prisen for oversettelse var omtrent den samme hos de forskjellige tolkebyråene. Valget falt til slutt på NORICOM hvor vi fikk gode referanser. De har hatt flere oppdrag for helsevesnet. NORICOM er den største aktøren innenfor tolketjenester i Norge. De er spesialister i oversetting innen medisin. Alle oppdrag tas hånd om av egen prosjektleder. De kunne oversette til samtlige språk, samtidig som de hadde en egen grafisk designer til å hjelpe oss med layout. Grunnen til at vi ønsket hjelp av grafisk designer var bl.a.for å kvalitetssikre at bilder og illustrasjoner blir riktig i forhold til tekst, spesielt når det gjelder de eksotiske språkene. Vi kom frem til en prioritering av språk ut fra erfaring og dokumentasjon på bruk av tolketjenester til fremmedspråklige de siste to tre år ved klinikken. Vi har også samarbeidet med tolkebyrået ut fra deres erfaring, hvor de har kommet med sine anbefalinger. I tillegg har vi brukt Statistisk Sentralbyrås oversikt over de største innvandrer gruppene i Norge. 5

9 De 8 aktuelle språkene vi valgte er: Engelsk Polsk Serbisk Urdu Somali Arabisk Farsi/Persisk Vietnamesisk Klargjøring av kontrakt med firma/byrå. Vi undertegnet kontrakt med NORICOM I følge kontrakten kan påviste feil i oversettelse korrigeres umiddelbart og kostnadsfritt. Avvik i meningsinnhold kan korrigeres kostnadsfritt innen en frist på 6 måneder etter levering Oversettelse av informasjonmateriell fra firma/byrå. Vi har valgt å bruke kort, enkel, informativ og utvetydig tekst. Ved å bruke et profesjonelt tolkebyrå med erfaring fra lignende oversettelse, sikrer vi at språk og begreper er i overensstemmelse med den aktuelle kulturen. Vi har tilstrebet å unngå bruk av medisinske uttrykk, da disse kan være vanskelige og noen ganger umulig å få oversatt i noen språk, fordi ordene ikke eksisterer, noe som igjen kan gi misfoståelser og feiltolkninger. Vi vet at begreper som forebygging ikke engang eksisterer for eksempel på urdu. Det profesjonelle oversettelsesarbeidet har tatt lengre tid enn forventet. Medisinske, helse- og sykdomsrelaterte begreper krever stor kompetanse i oversettelse mellom to språksett for å unngå unødige feiltolkninger og misforståelser. Tolkebyrået ønsket å benytte oversettere som spesielt hadde erfaring med sykdomsrelaterte begreper Design/layout sammenstilling av tekst/informasjon med illustrasjoner/bilder Vi har brukt rikelig med bilder og illustrasjoner for å fremheve budskapet i teksten. Mange av bildene har vi tatt selv, noen er Feiringklinikkens egne bilder og noen har vi hentet fra internett. Vi vet at en del fremmedspråklige kulturer har en mer utpreget snakkekultur enn skrive- og lesekultur. Derfor tror vi rike illustrasjoner og korte tekster på ulike språk, vil være sentrale hjelpemidler for å lykkes i å bedre informasjonsoverføring til fremmedspråklige pasienter utover det tolk- og tolketjenesten tilbyr i praksis eller det pårørende eventuelt bidrar med av informasjon. Grafisk designer i Noricom som har utarbeidet layout på informasjonsmaterialet. Først ble teksten oversatt, deretter utarbeidet grafisk designer layout med bilder og illustrasjoner. Så ble informasjonsmaterialet sendt tilbake til oversetterne for godkjenning, for å se at bilder og illustarsjoner ble riktig plassert i forhold til teksten. 6

10 2.1.6 Implentering i praksis og overføring til web- informasjon. Det er utformet en egen informasjonsperm med laminerte ark for hvert av de 8 språkene. Det vil finnes et eksemplar av hvert språk tilgjenglig på alle aktuelle avdelinger ved Feiringklinikken. Intensjonen er at disse skal brukes aktivt under oppholdet og være tilgjengelig for pasient, lege og sykepleier til enhver tid. Intensjonen er at dette blir et nyttig supplement til tolketjenesten, er verktøy og hjelpemiddel for direkte kommunikasjon mellom fremmedspråklige pasienter og helsepersonell. Informasjonsmaterialet er å finne i PDF - format på Feiringklinikkens hjemmeside, Kap. 3 Resultater og resultatvurdering I forhold til målsettingen har vi kartlagt de 8 største fremmedspråklige pasientgruppene ved Feiringklinikken og oversatt, tilpasset, utviklet og kvalitetssikret medisinsk og helsefaglig informasjon til disse språkgruppene, til deres morsmål med begreper og uttrykk de er kjent med fra egen kultur- og verdibakgrunn. Prosjektet vil bedre informasjons- og kunnskapsoverføringen, gjennom direkte kommunikasjon og samhandling mellom fremmedspråklige og helsepersonell. De åtte største fremmedspråklige pasientgruppene ved Feiringklinikken er prioritert. Gjennom oversettelse av informasjon til de aktuelle språkgruppene, legges grunnlag for større trygghet og forutsigbarhet, økt innsikt og forståelse av all relevant informasjon knyttet til hjertesykdom, utredning, behandling, forebygging og livsstilsråd for disse pasientene og totalt bedre forutsetninger for å leve med hjertesykdom etter oppholdet. Vi har lært at helsepersonell trenger økt kunnskap om særegne utfordringer i sykdom og helse for ulike befolkningsgrupper, kunnskap om ulik forståelse av sykdom og helse og den betydning dette har for pasientens møte med helsetjenesten. Dette er viktig bakgrunnskunnskap når pasienter skal mottas som individer og behandles uavhengig av kulturell og etnisk bakgrunn. Det oversatte informasjonsmaterialet vil ha overføringsverdi og kunne tas i bruk i lignende institusjoner og Lærings-og Mestringssentre og knyttes til øvrig web-basert informasjon for Feiringklinikken og LHL. Den kan dermed nå langt flere enn de som er innlagt ved Feiringklinikken. 7

11 Kap. 4 Oppsummering/Konklusjon/Videre planer Oppsummert vil vi si at målsettingen for prosjektet er oppnådd. Vi har planer om å preteste informasjonsmaterialet, dette får å kvalitetssikre prosjektet. I følge kontrakten med NORICOM har vi mulighet til å korrigere feil i oversettele og meningsinnhold kostnadsfritt innen 6 måneder. Det blir spennende å følge opp prosjektet videre i praksis ved implentering, for å se hvordan informasjonsmaterialet brukes og hvilken betydning det vil få for pasientene og helsepersonell. Prosjektgruppen har søkt om å få presentere prosjektet på Landsforeningen for Kardiolgiske sykepleiere (NSF LKS), sin årlige kongress i Trondheim i mai Referanser/Litteratur 1. Pasient- og Helsepersonelloven av 1. januar 2001: 2. Yrkesetiske retningslinjer for tolker: Rikstrygdeverket (2004). Nasjonal standard for tolkearbeid 4. Retningslinjer for god tolkeskikk, Dato: Sykepleien, 24. mai årgang 6. Legeforeningens 10 punktsprogram for en bedre helsetjeneste for ikke vestlige innvandrere; Dato: Statistisk sentralbyrå: 8. Nasjonalt kometansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom. Oslo,mars 2008.Minoritetsbakgrunn og pasientopplaæring: Shaista Ayub og Liv Hopen. (2006) Vedlegg 1 eks av hver brosjyre ettersendes når de foreligger fra trykkeriet. 9

VELKOMMEN til hjerterehabilitering

VELKOMMEN til hjerterehabilitering VELKOMMEN til hjerterehabilitering Trenger du hjelp til å komme tilbake i arbeid? Er du redd for å være i fysisk aktivitet? Trenger du hjelp til vektreduksjon? Ønsker du å lære om hjertevennlig kosthold?

Detaljer

Likeverdige helsetjenester 22.1.2015 Elisabeth Kaasa, helsefaglig sjef

Likeverdige helsetjenester 22.1.2015 Elisabeth Kaasa, helsefaglig sjef Vestre Viken skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi Likeverdige helsetjenester 22.1.2015

Detaljer

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land Rapport fra Kunnskapssenteret nr 18 2011 Kvalitetsmåling Bakgrunn: Norge deltok

Detaljer

HEALTHGUIDE. Totalleverandør av informasjonsløsninger til helsesektoren

HEALTHGUIDE. Totalleverandør av informasjonsløsninger til helsesektoren HEALTHGUIDE Totalleverandør av informasjonsløsninger til helsesektoren HEALTHGUIDE Et effektivt verktøy for opplæring og individuell egenmestring For å tilrettelegge for best mulig læring for pasientene

Detaljer

Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter.

Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter. SLUTTRAPPORT Prosjektnummer: 2007/3/0358 Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter. Søkerorganisasjon: Landsforeningen for hjerte

Detaljer

Ana Carla Schippert Koordinator for Migrasjonshelse. Avdeling for helsefremmende arbeid Migrasjonshelse

Ana Carla Schippert Koordinator for Migrasjonshelse. Avdeling for helsefremmende arbeid Migrasjonshelse Ana Carla Schippert Koordinator for Migrasjonshelse Avdeling for helsefremmende arbeid Migrasjonshelse KOMMUNIKASJON VIA TOLK Rett til informasjon Informasjonen skal være tilpasset mottakerens individuelle

Detaljer

TIL HELSEPERSONELL SOM SKAL UNDERVISE FORELDRE/BARN MED MINORITESSPRÅK

TIL HELSEPERSONELL SOM SKAL UNDERVISE FORELDRE/BARN MED MINORITESSPRÅK TIL HELSEPERSONELL SOM SKAL UNDERVISE FORELDRE/BARN MED MINORITESSPRÅK Opplæringsmateriellet er et supplement til undervisningen og ikke en erstatning for den. Læring er en sammensatt endringsprosess og

Detaljer

LHLs strategi 2015-2017 ble vedtatt av landsmøte 31. oktober 2. november 2014.

LHLs strategi 2015-2017 ble vedtatt av landsmøte 31. oktober 2. november 2014. STRATEGI 2015-2017 LHLs strategi 2015-2017 ble vedtatt av landsmøte 31. oktober 2. november 2014. LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Layout: LHL Forsidefoto: Ingimage Trykkeri: Gamlebyen Grafiske

Detaljer

Bruk av tolketjenester. Ved Ragnhild Magelssen Cand.polit./sosialantropolog og sykepleier E-post: rmagelss@getmail.no Tlf.

Bruk av tolketjenester. Ved Ragnhild Magelssen Cand.polit./sosialantropolog og sykepleier E-post: rmagelss@getmail.no Tlf. Bruk av tolketjenester Ved Ragnhild Magelssen Cand.polit./sosialantropolog og sykepleier E-post: rmagelss@getmail.no Tlf.: 91 52 60 72 Disposisjon Om kommunikasjon. Hva sier lovverket og retningslinjer

Detaljer

Ny livsstil mat og trivsel

Ny livsstil mat og trivsel Rehabilitering 2005/3/0336 "Ny livsstil mat og trivsel" Lars Gunnar Heggdalsvik Landsforeningen for hjerte og lungesyke Ny livsstil mat og trivsel Sluttrapport Forord Dette prosjektet ble opprinnelig tenkt

Detaljer

Empowerment tenkning i møte med pasientene. Mestringsfilosofi. 08.02.2011 Høgskolen i Gjøvik, 8. februar 2011 1

Empowerment tenkning i møte med pasientene. Mestringsfilosofi. 08.02.2011 Høgskolen i Gjøvik, 8. februar 2011 1 Empowerment tenkning i møte med pasientene. Mestringsfilosofi 08.02.2011 Høgskolen i Gjøvik, 8. februar 2011 1 Hver pasient bærer sin egen lege inni seg. De kommer til oss og kjenner ikke denne sannheten.

Detaljer

HJERTEREHABILITERING ERFARINGER FRA HJERTEREHABILITERING SYKEHUSET INNL. GJØVIK

HJERTEREHABILITERING ERFARINGER FRA HJERTEREHABILITERING SYKEHUSET INNL. GJØVIK ERFARINGER FRA HJERTEREHABILITERING SYKEHUSET INNL. GJØVIK BAKGRUNN: 20 års erfaring med undervisning og informasjon ukentlig Skriftlig informasjonsmatriale Utvikling: - kortere liggetid - nyere behandlingsrutiner

Detaljer

Pasientforløp kols - presentasjon

Pasientforløp kols - presentasjon Pasientforløp kols - presentasjon Lungemedisinsk avd. 2015 Elena Titova, overlege og forløpsansvarlig lege Synnøve Sunde, avdelingssjef sykepleie Solfrid J. Lunde, prosjektsykepleier Hva er samhandlingsreformen?

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

God kommunikasjon via tolk. Jessica P. B. Hansen Tolkesentralen Seksjon for likeverdig helsetjeneste, OUS

God kommunikasjon via tolk. Jessica P. B. Hansen Tolkesentralen Seksjon for likeverdig helsetjeneste, OUS God kommunikasjon via tolk Jessica P. B. Hansen Tolkesentralen Seksjon for likeverdig helsetjeneste, OUS Hva er Tolkesentralen? En avdeling i Oslo universitetssykehus Sikrer kvalitet og kompetanse i tolking

Detaljer

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig!

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig! AKTIV OG LUNGESYK...mer enn du trodde var mulig! Glittreklinikken er et landsdekkende spesialsykehus for utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med lungesykdom. Vi legger vekt på at du skal

Detaljer

Minoriteters møte med helsevesenet

Minoriteters møte med helsevesenet Minoriteters møte med helsevesenet Møte mellom ikke - vestlige mødre og sykepleiere på nyfødt intensiv avdeling. Hensikten med studien var å få økt innsikt i de utfordringer det er i møtet mellom ikke-vestlige

Detaljer

HJERTE- OG LUNGEFYSIOTERAPI

HJERTE- OG LUNGEFYSIOTERAPI HJERTE- OG LUNGEFYSIOTERAPI Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 24. mai 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Den nye brukerrollen. Den regionale rehabiliteringskonferansen Helse Sør-Øst RHF Lillestrøm, 22. oktober 2014

Den nye brukerrollen. Den regionale rehabiliteringskonferansen Helse Sør-Øst RHF Lillestrøm, 22. oktober 2014 Den nye brukerrollen Den regionale rehabiliteringskonferansen Helse Sør-Øst RHF Lillestrøm, 22. oktober 2014 AGENDA: Erfaringer med pasient-og brukerrollen. Rolleskifte. Berit Gallefoss Denstad Brukerrepresentant

Detaljer

Rehabilitering i et flerkulturelt perspektiv Regional rehabiliteringskonferanse 2014, Stjørdal Maria Togba og Anne-Margrethe Linnestad Sunnaas

Rehabilitering i et flerkulturelt perspektiv Regional rehabiliteringskonferanse 2014, Stjørdal Maria Togba og Anne-Margrethe Linnestad Sunnaas 1 Rehabilitering i et flerkulturelt perspektiv Regional rehabiliteringskonferanse 2014, Stjørdal Maria Togba og Anne-Margrethe Linnestad Sunnaas sykehus HF Agenda Overordnede dokumenter Status nettverket

Detaljer

Regional rehabiliteringskonferanse

Regional rehabiliteringskonferanse Regional rehabiliteringskonferanse 22.oktober 2014 Prosjekt livsstil Kari Aursand Prosjektleder «Sammen får vi til mer for personer med livsstilssykdommer» Prosjekt samhandlingsarena Aker Samhandlingsprosjekt

Detaljer

1. Seksjon Palliasjon - organisering. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud

1. Seksjon Palliasjon - organisering. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud 1. Seksjon Palliasjon - organisering November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud Palliasjon Palliasjon er aktiv lindrende behandling, pleie og omsorg for pasienter med inkurabel sykdom og

Detaljer

Notáhta Notat. Innlegg tilsynskonferanse - Tromsø 25.05.11. Kulturforståelse av betydning for tjenestetilbudet til urbefolkning.

Notáhta Notat. Innlegg tilsynskonferanse - Tromsø 25.05.11. Kulturforståelse av betydning for tjenestetilbudet til urbefolkning. Notáhta Notat Geasa/Til: «TilSbr_Navn» Min čuj./vår ref: 10/5340-7 Beaivi/Dato: 13.05.2011 Innlegg tilsynskonferanse - Tromsø 25.05.11 Kulturforståelse av betydning for tjenestetilbudet til urbefolkning.

Detaljer

Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017. Likeverdige helse- og omsorgstjenester - god helse for alle

Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017. Likeverdige helse- og omsorgstjenester - god helse for alle Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017 Likeverdige helse- og omsorgstjenester - god helse for alle Oppdraget Lage et overordnet strategisk dokument som beskriver: Utviklingstrekk Hovedutfordringer

Detaljer

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 1 Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 Utarbeidet av Ernæringsrådet ved Oslo universitetssykehus HF 2 Bakgrunn Ernæringsstrategien for Oslo universitetssykehus HF (OUS) bygger på sykehusets

Detaljer

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Fem hovedgrep i reformen Klarere pasientrolle

Detaljer

Omsorg på tvers. Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner. Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund

Omsorg på tvers. Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner. Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund Omsorg på tvers Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund Prosjektleder: Organisasjonssjef Roar Råken 1 Bakgrunn I 2010-2012 jobbet

Detaljer

Screening av diabetisk retinopati. Jobbglidningsprosjekt ved Øyeseksjonen Molde sjukehus 2014 PROSJEKTPLAN

Screening av diabetisk retinopati. Jobbglidningsprosjekt ved Øyeseksjonen Molde sjukehus 2014 PROSJEKTPLAN Screening av diabetisk retinopati. Jobbglidningsprosjekt ved Øyeseksjonen Molde sjukehus 2014 PROSJEKTPLAN 1 Innhold 1. Introduksjon side.3 2. Formål med prosjektet side.4 3. Prosjektorganisering side.5

Detaljer

NORSK BARNESMERTEFORENING Tverrfaglig Kurs Lovisenberg Oslo 11.05.2015

NORSK BARNESMERTEFORENING Tverrfaglig Kurs Lovisenberg Oslo 11.05.2015 NORSK BARNESMERTEFORENING Tverrfaglig Kurs Lovisenberg Oslo 11.05.2015 Ja til lindrende enhet og omsorg for barn www.barnepalliasjon.no kontakt@barnepalliasjon.no } Alle har en historie } Andreas reise

Detaljer

Pasienten som en del av løsningen - Kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient

Pasienten som en del av løsningen - Kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient Pasienten som en del av løsningen - Kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient Arnstein Finset Helse SørØst 17.04.13 Kommunikasjon er viktig Kommunikasjon mellom behandler og pasient har betydning

Detaljer

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HØRINGSSVAR TIL VEILEDER TIL FORSKRIFT OM HABILITERING OG REHABILITERING, INDIVIDUELL PLAN

Detaljer

Hva gjør diabetesforbundet for å få til likeverdige tilbud for personer med innvandrerbakgrunn?

Hva gjør diabetesforbundet for å få til likeverdige tilbud for personer med innvandrerbakgrunn? Hva gjør diabetesforbundet for å få til likeverdige tilbud for personer med innvandrerbakgrunn? Fakta om Diabetesforbundet: En uavhengig interesseorganisasjon for folk som har diabetes og andre som er

Detaljer

Prosjektnr: 2005/3/0367 Prosjektnavn: Tilbake til arbeidet Prosjektleder: Kai Ruud Prosjekteier: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Prosjektnr: 2005/3/0367 Prosjektnavn: Tilbake til arbeidet Prosjektleder: Kai Ruud Prosjekteier: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Prosjektnr: 2005/3/0367 Prosjektnavn: Tilbake til arbeidet Prosjektleder: Kai Ruud Prosjekteier: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Forord Rapporten er laget for å gi en oversikt over hva som har

Detaljer

LHLs retningslinjer for kontakt med pasienter og brukere

LHLs retningslinjer for kontakt med pasienter og brukere LHLs retningslinjer for kontakt med pasienter og brukere 1 Målgruppe, bakgrunn, formål og prinsipper Likelydende til Etiske retningslinjer for LHL. Link til: Etiske retningslinjer for LHL Retningslinjer

Detaljer

Pasientorganisasjonen for hjerte- og lungesyke og deres pårørende

Pasientorganisasjonen for hjerte- og lungesyke og deres pårørende Pasientorganisasjonen for hjerte- og lungesyke og deres pårørende 46 000 medlemmer ca 270 lag ca 600 ansatte Omsetning ca 750 mill i 2011 Målgruppe: 450 000 hjertesyke 400 000 lungesyke og et stort antall

Detaljer

Kunnskap som verktøy. - for ulydighet? Roar Stokken

Kunnskap som verktøy. - for ulydighet? Roar Stokken Kunnskap som verktøy - for ulydighet? Roar Stokken Mål Gi forståelse for hvordan fokus på kunnskap som verktøy kan bidra til samhandling om egen helse Lev et friskere liv - på nett Nettbasert selvhjelpsprogram

Detaljer

Radioprosjektet. Oslo Universitetssykehus Seksjon for likeverdige tjenester Prosjektleder: Aleksandra Bartoszko

Radioprosjektet. Oslo Universitetssykehus Seksjon for likeverdige tjenester Prosjektleder: Aleksandra Bartoszko Radioprosjektet Oslo Universitetssykehus Seksjon for likeverdige tjenester Prosjektleder: Aleksandra Bartoszko Styrking av likeverdige og integrerende helsetjenester for minoritetsbefolkningen i Hovedstadsområdet:

Detaljer

Røykfri. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Røykfri. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Røykfri Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Hvordan slutte å røyke? Hadde jeg visst at det var så enkelt å slutte, ville jeg gjort det for lenge siden! (En person med kols som har deltatt på røykesluttkurs)

Detaljer

Helseinfo via folkebibliotek (Ref #1318544217263)

Helseinfo via folkebibliotek (Ref #1318544217263) Helseinfo via folkebibliotek (Ref #1318544217263) Søknadssum: 318000 Kategori: Forprosjekt Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Stange bibliotek / 974623005 Skolegaten 1 2335

Detaljer

Nasjonalt Pilotsykehus, Vestre Viken HF Ringerike sykehus Delrapport Informasjon i behandlingsforløpene

Nasjonalt Pilotsykehus, Vestre Viken HF Ringerike sykehus Delrapport Informasjon i behandlingsforløpene Nasjonalt Pilotsykehus, Vestre Viken HF Ringerike sykehus Delrapport Informasjon i behandlingsforløpene Februar 2011 Tone Reneflot Thoresen Prosjektleder Nasjonalt Pilotsykehus Vestre Viken HF, Ringerike

Detaljer

Likeverdige helsetjenester Hvilke barrierer kan pasienten møte i helsevesenet?

Likeverdige helsetjenester Hvilke barrierer kan pasienten møte i helsevesenet? Likeverdige helsetjenester Hvilke barrierer kan pasienten møte i helsevesenet? Thor Indseth, NAKMI Thor.indseth@nakmi.no Ida Marie Bregård, NAKMI Ida.bregaard@nakmi.no LIKEVERDIGE HELSETJENESTER 2 OVERORDNET

Detaljer

Likeverdige helsetjenester Det offentliges rolle og ansvar

Likeverdige helsetjenester Det offentliges rolle og ansvar Likeverdige helsetjenester Det offentliges rolle og ansvar Etikk, profesjonalitet og forpliktelser Perspektiver og utfordringer Akhenaton de Leon/OMOD 07.11.07 Etiske regler for leger Vedtatt av landsstyret

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Brukernes behov i sentrum INNHOLD Brukernes behov i sentrum 3 Dette er lærings- og mestringstilbud 4 Stort sett gruppebasert 4 Kursinnhold etter brukernes behov 4 Alene eller

Detaljer

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samling for fysak -og folkehelserådgiverere i kommunene Britannia hotel 7.-8.oktober v/ folkehelserådgiver Jorunn Lervik,

Detaljer

Offentlige tjenester for alle Direktør Geir Barvik Integrering- og mangfoldsdirektoratet

Offentlige tjenester for alle Direktør Geir Barvik Integrering- og mangfoldsdirektoratet Offentlige tjenester for alle Direktør Geir Barvik Integrering- og mangfoldsdirektoratet 1 Verden i dag Migrasjon, 1990-2000: 175 mill. i 2000 (x4 jf. 1975) og 230 mill. innen 2050 Kilde: Population Action

Detaljer

Utfordringer knyttet til helsetjenestens møte med ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer: Oppfølging Overføring

Utfordringer knyttet til helsetjenestens møte med ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer: Oppfølging Overføring Utfordringer knyttet til helsetjenestens møte med ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer: Oppfølging Overføring Aldersadekvat informasjon basert på formidlingsstrategier tilpasset ungdom

Detaljer

Individuell lærekandidatplan

Individuell lærekandidatplan Individuell lærekandidatplan for: i Helsearbeiderfagetfaget Startdato: Sluttdato: Navn på opplæringskontor Navn på bedrift Sign. opplæringskontor Sign. lærekandidat Sign. bedrift Dato godkjent: Avdeling

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus

Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus 1 Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus Innledning Innhold i undervisningen (se notatsiden for supplerende innhold) Generelt

Detaljer

Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen

Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen Tom Alkanger Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst RHF 1 Min referanseramme Sykepleier på Sunnaas Har jobbet mye med pasienter med svært

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

Røykeslutt i spesialisthelsetjenesten. Astrid Nylenna seniorrådgiver/lege, avd Forebygging i helsetjenesten

Røykeslutt i spesialisthelsetjenesten. Astrid Nylenna seniorrådgiver/lege, avd Forebygging i helsetjenesten Røykeslutt i spesialisthelsetjenesten Astrid Nylenna seniorrådgiver/lege, avd Forebygging i helsetjenesten En positiv trend NCD- ikke smittsomme sykdommer Norge har forpliktet seg på WHOs målsetting om

Detaljer

Bedre svangerskapsomsorg til innvandrerkvinner. Innlegg på Ullevål sykehus 01.03.12 Eli Aaby, fagutviklingsjordmor, KK Ahus

Bedre svangerskapsomsorg til innvandrerkvinner. Innlegg på Ullevål sykehus 01.03.12 Eli Aaby, fagutviklingsjordmor, KK Ahus Bedre svangerskapsomsorg til innvandrerkvinner Innlegg på Ullevål sykehus 01.03.12 Eli Aaby, fagutviklingsjordmor, KK Ahus Bakgrunn for prosjektet Akershus sykehusomrde % innvandrere fra Asia, Afrika,

Detaljer

Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse

Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse NAKMI Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse et tverrfaglig kompetansesenter som arbeider for å fremme kunnskap om helse og omsorg for mennesker med etnisk minoritetsbakgrunn gjennom kunnskapsformidling

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Geilomo. en god start på resten av livet. Geilomo barnesykehus

Geilomo. en god start på resten av livet. Geilomo barnesykehus Geilomo en god start på resten av livet Geilomo barnesykehus Geilomo er landets eneste spesialsykehus for habilitering av barn og ungdom med astma og andre kroniske lungesykdommer, eksem, allergi og medfødt

Detaljer

samhandlingen mellom kommuner og

samhandlingen mellom kommuner og Utfordringer og muligheter i samhandlingen mellom kommuner og helseforetak - hva viser forskningen? Anders Grimsmo Professor, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Helsefaglig rådgiver, Norsk Helsenett norskhelsenett

Detaljer

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Brukerorganisasjonene inviteres med i utvikling av pasient- og pårørendeopplæring i regi av avdelingene ved Helse Bergen og Haraldsplass

Detaljer

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 LHLs strategi 2012 2014 Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke produksjon: Grafisk Form as Trykk: Gamlebyen Grafiske AS OPPLAG:

Detaljer

Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468. Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft

Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468. Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468 Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft Du er henvist til utredning i spesialisthelsetjenesten fordi det er mistanke om at du kan ha kreft. Dette

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

ALS pasienten - en utfordrende pasient?

ALS pasienten - en utfordrende pasient? ALS pasienten - en utfordrende pasient? En alvorlig sykdom med symptomer som arter seg forskjellig etter hvilket område som er affisert Ulike aldersgrupper, livsfaser, interesser, nettverk og ressurser

Detaljer

Skjema for vurdering av skriftlig pasientinformasjon

Skjema for vurdering av skriftlig pasientinformasjon Utarbeidet i august 2005 av: May Solveig Fagermoen, Førsteamanuensis og Ragnhild Hellesø, Doktorgradsstipendiat Universitetet i Oslo, Medisinsk fakultet, Institutt for sykepleievitenskap og helsefag. Revidert

Detaljer

VEDLEGG TIL OPPMELDINGSSKJEMA TIL FAG-/SVENNE-/KOMPETANSEPRØVER Navn Adresse Telefon Epost adr.

VEDLEGG TIL OPPMELDINGSSKJEMA TIL FAG-/SVENNE-/KOMPETANSEPRØVER Navn Adresse Telefon Epost adr. UTDANNINGSAVDELINGEN VEDLEGG TIL OPPMELDINGSSKJEMA TIL FAG-/SVENNE-/KOMPETANSEPRØVER Navn Adresse Telefon Epost adr. Yrkespraksis. Her skal du lese igjennom kompetansemålene i læreplanen og evaluere deg

Detaljer

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS GOLF SOM TERAPI Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS Mål Visjon Golf skal etableres som en fritidsaktivitet også for psykisk syke Hovedmålsetting

Detaljer

Telefon som kontakt med legevakta i framtida. Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat

Telefon som kontakt med legevakta i framtida. Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat Telefon som kontakt med legevakta i framtida Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat På tide med fokus på legevaktsentral! Viktig og sårbar del av legevakttjenesten Avgjørelser

Detaljer

Helsetjeneste på tvers og sammen

Helsetjeneste på tvers og sammen Helsetjeneste på tvers og sammen Pasientsentrert team Monika Dalbakk, prosjektleder, Medisinsk klinikk UNN HF -etablere helhetlige og koordinerte helse-og omsorgstjenester -styrke forebyggingen - forbedre

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget «Alle kompetansemålene i læreplanen for faget skal kunne prøves» Grunnleggende ferdigheter: - Å uttrykke seg muntlig og skriftlig -

Detaljer

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser Elektronisk høringsskjema Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser Høringsperiode: 1.12. 2011 1. 3. 2012 Kommentarer må være sendt senest 29.2. 2012 Navn

Detaljer

Samhandlingsreformen; Betydning for habiliteringsog rehabiliteringsfeltet?

Samhandlingsreformen; Betydning for habiliteringsog rehabiliteringsfeltet? Samhandlingsreformen; Betydning for habiliteringsog rehabiliteringsfeltet? Regional ReHabiliteringskonferanse 2011 Lillestrøm 26. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Stortingsbehandling våren 2010; St.meld

Detaljer

Anne Lyngroth Prosjektleder Østre Agder. Gode pasientforløp Et kvalitetssystem Erfaringskonferansen 2015

Anne Lyngroth Prosjektleder Østre Agder. Gode pasientforløp Et kvalitetssystem Erfaringskonferansen 2015 Anne Lyngroth Prosjektleder Østre Agder Gode pasientforløp Et kvalitetssystem Erfaringskonferansen 2015 Meg Hva er gode pasientforløp? fra til Visjon Fra hva er i veien med deg? til hva er viktig for deg?

Detaljer

Innovative e-løsninger for samhandling, pasientveiledning og kommunikasjon mellom pasienter og helsepersonell

Innovative e-løsninger for samhandling, pasientveiledning og kommunikasjon mellom pasienter og helsepersonell Innovative e-løsninger for samhandling, pasientveiledning og kommunikasjon mellom pasienter og helsepersonell Per Tømmer Seksjonsleder - IKT Senter for pasientmedvirkning og sykepleieforskning (SPS) Oslo

Detaljer

Høstens anbudsrunde Hvordan ser hjerterehabiliteringen ut fra 2015?

Høstens anbudsrunde Hvordan ser hjerterehabiliteringen ut fra 2015? Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Høstens anbudsrunde Hvordan ser hjerterehabiliteringen

Detaljer

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale folkehelse Vestre Viken HF og Buskerud Fylkeskommune Side 1 av 5 Formål og ønsket effekt For å møte fremtidens

Detaljer

Veien frem til helhetlig pasientforløp

Veien frem til helhetlig pasientforløp Veien frem til helhetlig pasientforløp Anders Grimsmo Professor, Medisinsk faglig rådgiver, NHN Verdikjeden i helsetjenesten: Pasientforløpet Sykehus Sykehjem Fastlegebesøk Hjemmetjeneste Utfordringer

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Effekt av internettstøtte for kreftpasienter som en del av klinisk praksis (WebChoice 2.0).

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Effekt av internettstøtte for kreftpasienter som en del av klinisk praksis (WebChoice 2.0). Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Effekt av internettstøtte for kreftpasienter som en del av klinisk praksis (WebChoice 2.0). Bakgrunn og hensikt Dette er en forespørsel til deg om å delta

Detaljer

RAMMEVERK FOR INNSIKT 02.02.2011

RAMMEVERK FOR INNSIKT 02.02.2011 RAMMEVERK FOR INNSIKT DIAHELSE - Design av tjeneste for kultursensitiv diabetesforebygging 02.02.2011 Innhold HVEM? Hvem skal vi la oss inspirere av? NÅR? HVORDAN? med hvilke metoder og i hvilken rekkefølge

Detaljer

Ny teknologi nye muligheter Samhandlingsløsning med pasienten i sentrum

Ny teknologi nye muligheter Samhandlingsløsning med pasienten i sentrum Ny teknologi nye muligheter Samhandlingsløsning med pasienten i sentrum Cornelia Ruland, Forskningssjef Lillian Sofie Eng Erfaringskonsulent Brukerorientert helsetjeneste 17. april 2013 Senter for pasientmedvirkning

Detaljer

Intervjuguide, tuberkuloseprosjektet Drammen

Intervjuguide, tuberkuloseprosjektet Drammen Mål for prosjektet Formål med intervjuet Skaffe oss innsikt i innvandrerbefolkningens behov og erfaringer knyttet til tuberkulose i Drammen. Konkrete mål Finne ut hva som kan bidra til at personer med

Detaljer

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015 Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Oktober 2015 Arbeidsprosessen 2012-2015 Prosjektleder og sekretariat, PHMR og SPRF Intern referansegruppe

Detaljer

Migrasjon og helse. Landskonferanse for sosialt arbeid i somatiske sykehus 19.09.13. Ida Marie Bregård, sykepleier, NAKMI Ida.bregaard@nakmi.

Migrasjon og helse. Landskonferanse for sosialt arbeid i somatiske sykehus 19.09.13. Ida Marie Bregård, sykepleier, NAKMI Ida.bregaard@nakmi. Migrasjon og helse Landskonferanse for sosialt arbeid i somatiske sykehus 19.09.13 Ida Marie Bregård, sykepleier, NAKMI Ida.bregaard@nakmi.no 1 NAKMI Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse er et

Detaljer

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 F R A S T A B S A M H A N D L I N G O G I N T E R N A S J O N A L T S A M A R B E I D 1 1. INNLEDNING

Detaljer

Rehabiliteringssykepleie, veien fram til en definisjon

Rehabiliteringssykepleie, veien fram til en definisjon Rehabiliteringssykepleie, veien fram til en definisjon Anne Geard, Spesialrådgiver pårørende arbeid/sunhf, Master i klinisk sykepleievitenskap. Birgitte Dahl, Sykepleiefaglig rådgiver/sunhf, Master i sykepleievitenskap.

Detaljer

UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN

UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN Fra en helsetjeneste som er stykkevis og delt til et helsetilbud som er sammenhengende og helt. Et helhetlig og forutsigbart behandlingstilbud krever: En oversiktlig og

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Brukermedvirkning. Brukermedvirkning Handlingsplan 2014-2016. Handlingsplan 2014-2016

Brukermedvirkning. Brukermedvirkning Handlingsplan 2014-2016. Handlingsplan 2014-2016 Brukermedvirkning Handlingsplan -2016 Brukermedvirkning Handlingsplan -2016 Seksjon for pasient- og pårørendeopplæring Innledning Visjon og mål for brukermedvirkning Brukermedvirkning skal høyne kvaliteten

Detaljer

Brukermedvirkning på systemnivå v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, ÅRSRAPPORT, 2010. Versjon: 1.0

Brukermedvirkning på systemnivå v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, ÅRSRAPPORT, 2010. Versjon: 1.0 Versjon: 1.0 ÅRSRAPPORT, 2010 Brukermedvirkning på systemnivå v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Godkjent: Brukegruppen Dato: 22. mars, 2011 Godkjent: Klinikksjef Gisle Meyer Dato: Sammendrag

Detaljer

Innhold. Forord... 11. 1 Hjemmesykepleiens bakgrunn og rammer... 14. 2 Hjemmesykepleie som fagområde... 23. 3 Pasientens hjem som arbeidsarena...

Innhold. Forord... 11. 1 Hjemmesykepleiens bakgrunn og rammer... 14. 2 Hjemmesykepleie som fagområde... 23. 3 Pasientens hjem som arbeidsarena... Innhold Forord... 11 1 Hjemmesykepleiens bakgrunn og rammer... 14 Den historiske utviklingen av hjemmesykepleien... 14 Fra familieomsorg til offentlig omsorg... 15 Økning i antall pasienter og ansatte...

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Hjertesviktpoliklinikk- Sykepleieoppfølging av pasienter med kronisk hjertesvikt OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål: Sikre at pasienter med kronisk

Detaljer

Høringsuttalelse til «Forebygging, utredning og behandling av psykiske lidelser hos eldre tjenester som møter dagens og morgendagens behov»

Høringsuttalelse til «Forebygging, utredning og behandling av psykiske lidelser hos eldre tjenester som møter dagens og morgendagens behov» Helsedirektoratet postmottak@helsedir.no Oslo, 30. september 2013 Vår ref: 1137-TLH/ste Høringsuttalelse til «Forebygging, utredning og behandling av psykiske lidelser hos eldre tjenester som møter dagens

Detaljer

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller Guro Birkeland, generalsekretær Norsk Pasientforening 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling NPs

Detaljer

Hørselshjelp til høreapparatbrukere og andre relevante i nær relasjon

Hørselshjelp til høreapparatbrukere og andre relevante i nær relasjon Hørselshjelp til høreapparatbrukere og andre relevante i nær relasjon Sissel Pellerud Cand. Mag, i Audiologi og Audiograf Høresentralen, Akershus Universitetssykehus Bakgrunn: Som audiograf på høresentralen

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

Høringsuttalelse Ny utvidet ordning for kompensasjon av merverdiavgiftskostnader til frivillige organisasjoner

Høringsuttalelse Ny utvidet ordning for kompensasjon av merverdiavgiftskostnader til frivillige organisasjoner Høringsuttalelse Ny utvidet ordning for kompensasjon av merverdiavgiftskostnader til frivillige organisasjoner Kulturdepartementet 1 Innledning Vi viser til Kulturdepartementets høringsbrev av 19. februar

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Innhold 1. Parter...3

Detaljer