SLUTTRAPPORT Rehabilitering 2006/3/0177 Abrakadabra - hva var det du sa? Søkerorganisasjon:LHL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SLUTTRAPPORT Rehabilitering 2006/3/0177 Abrakadabra - hva var det du sa? Søkerorganisasjon:LHL"

Transkript

1 SLUTTRAPPORT Rehabilitering 2006/3/0177 Abrakadabra - hva var det du sa? Søkerorganisasjon:LHL Utvikling av informasjonsmateriell til fremmedspråklige pasienter som skal til utredning og behandling for hjertesykdom.

2 Forord: Sluttrapporten beskriver prosjektet Abrakadabra - hva var det du sa? Målet med prosjektet var å kunne tilby og gi fremmedspråklige hjertepasienter samme informasjon på lik linje med det norskspråklige hjertepasienter får, ved å kvalitetssikre og standarisere informasjon til disse pasientene på et språk de forstår og begreper de er kjent med. Prosjektet er en del av Feiringklinikkens satsing på FOU- virksomhet og fagutvikling og definert som et kvalitetsutviklingsprosjekt innen rehabilitering. Det ble i 2006 søkt midler fra Helse og Rehabilitering til prosjektet. I 2008 ble det søkt om utsatt sluttdato, da prosjektet ikke var påbegynt. Helse og Rehabilitering satte som ny sluttdato. Prosjektet har vært gjennomført i regi av Feiringklinikken i 2008 og Prosjektleder: Gry Ragnhildsløkken Prosjektmedarbeidere: Mona Seljevoll Tjordal og Vegar Hansveen, alle sykepleiere ved Feiringklinikken. Alle med klinisk kompetanse og erfaring med informasjonsarbeid til hjertepasienter. Vi vil takke Stiftelsen Helse og Rehabilitering som har gjort prosjektet mulig gjennom bevilgning av Extra-midler. Vi fikk bevilget ,- som også var søknadssummen. Vi vil også takke Feiringklinikken for tildeling av lokale FOU-midler på ,- som bidro til å øke kvaliteten på informasjonsmaterialet.

3 Sammendrag: Feiringklinikken og LHL erfarer i økende grad fremmedspråklige pasienter med behov for hjerteutredning/behandling. Opplæring og informasjon av pasienter og pårørende er en lovpålagt og høyt prioritert oppgave ved Feiringklinikken og i LHL. For å kunne tilby et økende antall fremmedspråklige hjertepasienter nødvendig, kvalitetssikret og faglig informasjon om hjertesykdom og behandling, ønsket vi å utvikle, kvalitetssikre og standardisere informasjon til disse pasientene på et språk de forstår og begreper de er kjent med. Informasjonsmaterialet vil være et viktig supplement til tolketjenesten. Målgruppen for prosjektet er voksne fremmedspråklige pasienter som har behov for utredning, PCI-behandling (utblokking), ACB-operasjon (bypass på hjertet) eller AVRoperasjon (hjerteklaff) og som ikke forstår eller behersker norsk språk skriftlig og/eller muntlig. Dagens norske versjon av informasjonsmaterialet til pasienter og pårørende ved Feiringklinikken, ligger til grunn for det profesjonelle oversettelsesarbeidet til åtte nye språkversjoner. Vi har lagt vekt på korte, informative, utvetydige tekster på et språk de forstår og begreper og uttrykk de er kjent med. Vi har benyttet rikelig med bilder og illustrasjoner som understreker teksten. En ordliste med uttrykk og begreper over hjertesykdom er også inkludert og vil være et viktig hjelpemiddel. Prosjektet vil styrke og forbedre informasjons- og kunnskapsoverføringen til de største gruppene av fremmedspråklige hjertepasienter som kommer til Feiringklinikken. Dette vil gi grunnlag for større trygghet, forutsigbarhet, økt innsikt og forståelse av all relevant informasjon knyttet til hjertesykdom, utredning, behandling, forebygging og livsstilsråd for disse pasientene. Dette vil totalt øke forutsetningene for å leve bedre med hjertesykdom etter oppholdet. Bedre kommunikasjon og samhandling med helsepersonell er også et viktig mål i dette arbeidet. Informasjonsmaterialet er oversatt til følgende språk: Engelsk, Polsk, Serbisk, Urdu, Somali, Arabisk, Farsi/Persisk, Vietnamesisk etter anbud fra/vurdering av profesjonelle tolkebyrå/tolketjenester i Norge. Det oversatte informasjonsmaterialet til fremmedspråklige hjertepasienter, vil ha overføringsverdi og kunne tas i bruk direkte i LHLs øvrige institusjoner og Læringsmestringssentre og kan dermed nå langt flere enn de som kun er innlagt på Feiringklinikken. Informasjonmaterialet er lagt ut på Feiringklinikkens sine hjemmesider og kan lastes ned i PDF-format. 1

4 Innholdsfortegnelse: Forord Sammendrag...s Bakgrunn for prosjektet/målsetting...s Innledning... s Bakgrunn for prosjektet...s Målsetting og målgruppe...s.3 2. Prosjektgjennomføring/Metode...s Gjennomføring i forhold til fremdriftsplanen til prosjektet...s Kartlegging og vurdering av pasientinformasjon til prosjektet...s Tolketjenester/oversettelsesbyråer og anbud på oversettelse...s Klargjøring av kontrakt med firma/byrå...s Oversettelse av informasjonsmateriell fra firma/byrå...s Design/layout sammenstilling av tekst/informasjon med illustrasjoner/bilder...s Implentering i praksis og overføring til web informasjon...s.7 3. Resultater og resultatvurdering...s.7 4. Oppsummering/konklusjon/videre planer...s.8 Referanser/Litteratur...s.9 Vedlegg

5 Kap1. Bakgrunn for prosjektet/målsetting 1.1 Innledning For pasienter generelt er informasjon nøkkel til mestring, trygghet, kontroll og muligheten til å ta ansvar for egen helse og aktiv egenomsorg. Språk og kultur er sentrale betingelser for læring og forståelse. Fremmedspråklige pasienter har særlige utfordinger og barrierer når de rammes av sykdom eller innleggelse i sykehus. Det å ikke kunne kommunisere, gjøre seg forstått eller snakke direkte med helsepersonell under et sykehusopphold og sykdomsforløp, på grunn av språklige hindringer, kan og ofte føre til utrygghet, angst, frykt og avmakt og sette pasienten i en vanskelig, passiv og isolert situasjon. Mange fremmedspråklige kulturer vektlegger og forholder seg til sykdom, smerte, symptomer og pasientrollen ut fra et annet verdigrunnlag enn vi gjør i Norge. Når helsepersonell skal informere fremmedspråklige pasienter om sykdom og behandling, bestilles som regel tolk i forkant av sykehusoppholdet. Fremmedspråklige pasienter som ikke selv snakker eller forstår norsk, er hjelpeløse i kommunikasjon med helsepersonell uten tolk, pårørende eller verge tilgjengelig som oversettere. Vår erfaring fra praksis er imidlertid at bruk av tolk-og tolketjenester ofte avviker fra Retningslinjer for god tolkeskikk, Yrkesetiske regler for tolker og Standard for tolkearbeid (Tolk 24, internett), av både praktiske og økonomiske hensyn, tid og tilgjenglighet. Pårørende både får og tilbyr i mange tilfeller rollen som tolk og oversetter, noe som frarådes i lovverket med henvisning til inhabilitet; som part i saken, i slekt med noen av partene, gift eller forlovet med noen av partene, verge eller kurator (Yrkesetiske regler for tolker). Etter Pasient og Helsepersonelloven av 1. januar 2001, har alle pasienter uavhengig av språk, sosial eller kulturell bakgrunn, krav på tilgang til god informasjon om egen helse og sykdom. LHLs verdiplattform og Feiringklinikkens verdigrunnlag fokuserer også på aktiv brukermedvirkning, positivt menneskeverd, solidaritet, mestring, økt selvfølelse, trygghet og på å utvikle tjeneste og pasienttilbudet overfor alle kategorier hjertepasienter. Dagens informasjonsmateriell og brosjyrer til hjertepasienter ved Feiringklinikken og i LHL, var i liten grad tilpasset fremmedspråklige pasienter. 2

6 1.2 Bakgrunn Feiringklinikken er et spesialsykehus for undersøkelse, behandling og rehabilitering av voksne hjertesyke. Feiringklinikken utreder, behandler og rehabiliterer pasienter som har forsnevringer og/eller tette blodårer til hjertet og/eller pasienter med hjerteklaffefeil. Feiringklinikken og LHL mottar i økende grad fremmedspråklige pasienter med behov for hjerteutredning og behandling. Ofte verken forstår eller behersker de fremmedspråklige pasientene norsk språk muntlig eller skriftlig. Da er tolk-/tolketjeneste nødvendig for å kunne gi informasjon på en kvalitetssikret måte. Tolketjenesten ivaretar den mest nødvendige kommunikasjonen overfor pasienten, men kun i en svært tidsbegrenset periode av oppholdet. Å ivareta informasjon og kommunikasjon med fremmedspråklige pasienter på en god og verdig måte etter de krav og føringer som lovverket trekker opp, kan være svært utfordrende for helsepersonell. Oversettelse- og tolkearbeid er kostbart. Dette gjør det vanskelig for en institusjon å dekke disse utgiftene over det vanlige driftsbudsjettet. For pasienter som kommer til utredning og behandling for hjertesykdom ved Feiringklinikken, er sosial bakgrunn, livstilsfaktorer og levemåte helt sentrale faktorer å ta utgangspunkt i ved informasjon og oppfølging av hjertesykdom. Hele deres kulturelle bakgrunn er premissleverandører for hvordan behandling, omsorg og informasjon oppfattes og tolkes ut fra deres kontekst. Mange pasienter er ikke engang vant til å tenke kropp, særlig kvinner. Kvinners manglende kunnskap om egen kropp kan i noen kulturer bli sett på som hellig og knyttet til ære. Innvandrer med fremmedspråklig bakgrunn har ofte en vi-kultur, mens norske har en jeg-kultur. Pårørende har ofte en sterkere status og posisjon overfor pasientrollen enn nordmenn er vant med. (Sykepleien, 24. mai årgang). Opplæring og informasjon av pasienter og påprørende er en lovpålagt høyt prioritert oppgave i LHL og Feiringklinikken. 1.3 Målsetting og målgruppe Målsettingen til dette prosjektet var å kartlegge de største fremmedspråklige pasientgruppene vi har på Feiringklinikken. Basert på erfaringsgrunnlag og dokumentasjon på bruk av tolketjenester til fremmedspråklige de siste 2-3 år, ønsket vi å få oversatt tilpasset, utviklet og kvalitetssikret medisinsk og helsefaglig informasjon til disse fremmedspråklige pasientgruppene til et språk de forstår og med begreper og uttrykk de er kjent med. Målgruppen er voksne fremmedspråklige hjertepasienter som har behov for utredning eller behandling for forsnevringer og/eller tette blodårer til hjertet vha. utblokking (PCI), coronar bypass (ACB operasjon) og pasienter med hjerteklaffefeil (AVR-operasjon) som ikke forstår eller behersker norsk språk, skriftlig og/eller muntlig. 3

7 Kap 2. Prosjektgjenomføring/Metode 2.1 Gjennomføring i forhold til fremdriftsplanen til prosjektet Kartlegging og vurdering pasientinformasjon til prosjektet Dagens norske versjon av informasjonmaterialet til pasienter og pårørende ved Feiringklinikken, ligger til grunn for den profesjonelle oversettelsesen til åtte nye språkversjoner. Vi ønsket å gi fremmedspråklige pasienter informasjon om hjertebehandling og sykdom på lik linje med det som tilbys norskspråklige pasienter ved klinikken. Vi har valgt å ta utgangspunkt i samme informasjon for å utarbeide nye språkversjoner til de prioriterte fremmedspråklige gruppene. Vi har ikke funnet det mulig å ta hensyn til forskjeller i kulturer og etnisk bakgrunn i utvelgelsen av informasjon. Begrunnelsen for dette er at alle som arbeider i helsevesnet, skal kunne behandle pasienter uavhengig av pasientens kulturelle og etniske bakgrunn. Pasienten skal mottas som individ og ikke som medlem av en gruppe. Vi må likevel erkjenne at et likt tilbud til alle ikke alltid sikrer et likeverdig tilbud. Ofte vil tilbudet kunne bedres ved å sikre tilstrekkelig kompetanse og oppmerksomhet for ulike gruppers bakgrunn, utfordringer og behov som er annerledes enn de helsepersonell vanligvis er kjent med. Det er samtidig viktig å fremheve at det også finnes mange likheter mellom gruppene, og at mye av informasjon og behandling ikke nødvendigvis vil kreve tilrettelegging utover det som i dag gis den øvrige befolkningen på bakgrunn av blant annet alder, språk, evner og helse. Jf. Legeforeningens 10 punktsprogram for en bedre helstjeneste for ikke - vestlige innvandrere. Og få oversatt, tilpasset, utviklet og kvalitetsikret medisinsk- og helsefaglig informasjon til disse fremmedspråklige pasientgruppene til et språk de forstår og med begreper og uttrykk de er kjent med, vet vi vil ha stor betydning og innvirkning for den videre rekonvalesens og oppfølging av behandling og sykdom. Ved å bruke kjent språk og begreper de er vant med fra egen kultur, vil også forståelse og bedre valg knyttet til hjertevennlig livsstil, forebygging, mestring og symptomhåndtering øke. Vi i prosjektgruppa har i fellesskap kartlagt og vurdert all relevant pasientinformasjon som pasienter og pårørende får ved Feiringklinikken. Vi har trukket ut det essensielle som vi mener det er viktig å forstå og vite noe om i forhold til utredning, behandling og rekonvalesens ved hjerte-og karsykdom. En egen ordliste med uttrykk og begreper over hjertesykdom er også en del av informasjonsproduktet, da vi mener at dette vil være med på å styrke kunnskapsoverføring og kommunikasjon med helsepersonell. Her har kollegaer fått komme med innspill til ord og uttrykk de mener er spesielt viktig. Etter hvert som vi har arbeidet med informasjonmaterialet, har vi sett betydningen av å vektlegge den delen som omhandler livsstil. Dette ble langt mer omfattende enn vi i utgangspunktet hadde tenkt, og skyldes at ikke-vestlige innvandrere har en høyere forekomst av livsstilsrelaterte sykdommer enn majoritetsbefolkningen med blant annet en dramatisk økning av diabetes type ll og hjerte-og karsykdom. 4

8 Tall tyder på at ikke-vestlige innvandrere er mindre fysisk aktive enn befolkningen ellers. Især gjelder dette kvinner. Ikke-vestlige innvandrere synes i mindre grad enn nordmenn å ha gått over til sunnere matvaner. J.f.Legeforeningens 10-punktsprogram for en bedre helsetjeneste for ikke-vestlige innvandrere. Her omhandles tips for røykeslutt, hjertevennlig kosthold, fysisk aktivitet og stress. Vi vet av erfaring og nyere forskning at økt kunnskap og forståelse om hjertevennlig livsstil, øker forutsetningene for å leve med hjertesykdom etter oppholdet. Denne informasjonen vil også ha en viktig forbyggende effekt for de som er i risikosonen for å utvikle hjerte- og karsykdom. Mange hjertepasienter bruker det blodfortynnende medikamentet Marevan. Feil bruk av Marevan er årsak til mange dødsfall i Norge hvert år. Derfor syntes vi det var viktig å utarbeide et informasjonmateriale som tar for seg bruken av Marevan og oversette dette til de aktuelle språk. Vi har benyttet interne fagressurser i arbeidsprosessen for å kvalitetssikre informasjonmaterialet tverrfaglig, via rehabiliteringsavdelingen, som er ressurssenter for Helse Sør-Øst og baserer seg på oppdatert kunnskap og forskning samt kirurg, kardiolog og fagutviklingssykepleier på klinikken Tolketjenester/oversettelsbyråer og anbud på oversettelse ISO-standard for tolkearbeid, retningslinjer for god tolkeskikk og yrkesetiske retningslinjer for tolker er blant kvalitetspremissene som ligger til grunn for prosjektet. I forhold til medisinsk og helsefaglig informasjon er det spesielt viktig å kvalitetssikre det som formidles på en profesjonell måte etter spesielle kavalitetsindikatorer. Medisinske og helse-og sykdomsrelaterte begreper krever stor kompetanse i oversettelse mellom to språksett for å unngå feiltolkninger og misforståelser. Vi var i kontakt med flere oversettelsesbyråer for innhenting av anbud. Vi ønsket et byrå som kunne oversette samtlige av de aktuelle språkene og samtidig være behjelpelig med design/layout. Prisen for oversettelse var omtrent den samme hos de forskjellige tolkebyråene. Valget falt til slutt på NORICOM hvor vi fikk gode referanser. De har hatt flere oppdrag for helsevesnet. NORICOM er den største aktøren innenfor tolketjenester i Norge. De er spesialister i oversetting innen medisin. Alle oppdrag tas hånd om av egen prosjektleder. De kunne oversette til samtlige språk, samtidig som de hadde en egen grafisk designer til å hjelpe oss med layout. Grunnen til at vi ønsket hjelp av grafisk designer var bl.a.for å kvalitetssikre at bilder og illustrasjoner blir riktig i forhold til tekst, spesielt når det gjelder de eksotiske språkene. Vi kom frem til en prioritering av språk ut fra erfaring og dokumentasjon på bruk av tolketjenester til fremmedspråklige de siste to tre år ved klinikken. Vi har også samarbeidet med tolkebyrået ut fra deres erfaring, hvor de har kommet med sine anbefalinger. I tillegg har vi brukt Statistisk Sentralbyrås oversikt over de største innvandrer gruppene i Norge. 5

9 De 8 aktuelle språkene vi valgte er: Engelsk Polsk Serbisk Urdu Somali Arabisk Farsi/Persisk Vietnamesisk Klargjøring av kontrakt med firma/byrå. Vi undertegnet kontrakt med NORICOM I følge kontrakten kan påviste feil i oversettelse korrigeres umiddelbart og kostnadsfritt. Avvik i meningsinnhold kan korrigeres kostnadsfritt innen en frist på 6 måneder etter levering Oversettelse av informasjonmateriell fra firma/byrå. Vi har valgt å bruke kort, enkel, informativ og utvetydig tekst. Ved å bruke et profesjonelt tolkebyrå med erfaring fra lignende oversettelse, sikrer vi at språk og begreper er i overensstemmelse med den aktuelle kulturen. Vi har tilstrebet å unngå bruk av medisinske uttrykk, da disse kan være vanskelige og noen ganger umulig å få oversatt i noen språk, fordi ordene ikke eksisterer, noe som igjen kan gi misfoståelser og feiltolkninger. Vi vet at begreper som forebygging ikke engang eksisterer for eksempel på urdu. Det profesjonelle oversettelsesarbeidet har tatt lengre tid enn forventet. Medisinske, helse- og sykdomsrelaterte begreper krever stor kompetanse i oversettelse mellom to språksett for å unngå unødige feiltolkninger og misforståelser. Tolkebyrået ønsket å benytte oversettere som spesielt hadde erfaring med sykdomsrelaterte begreper Design/layout sammenstilling av tekst/informasjon med illustrasjoner/bilder Vi har brukt rikelig med bilder og illustrasjoner for å fremheve budskapet i teksten. Mange av bildene har vi tatt selv, noen er Feiringklinikkens egne bilder og noen har vi hentet fra internett. Vi vet at en del fremmedspråklige kulturer har en mer utpreget snakkekultur enn skrive- og lesekultur. Derfor tror vi rike illustrasjoner og korte tekster på ulike språk, vil være sentrale hjelpemidler for å lykkes i å bedre informasjonsoverføring til fremmedspråklige pasienter utover det tolk- og tolketjenesten tilbyr i praksis eller det pårørende eventuelt bidrar med av informasjon. Grafisk designer i Noricom som har utarbeidet layout på informasjonsmaterialet. Først ble teksten oversatt, deretter utarbeidet grafisk designer layout med bilder og illustrasjoner. Så ble informasjonsmaterialet sendt tilbake til oversetterne for godkjenning, for å se at bilder og illustarsjoner ble riktig plassert i forhold til teksten. 6

10 2.1.6 Implentering i praksis og overføring til web- informasjon. Det er utformet en egen informasjonsperm med laminerte ark for hvert av de 8 språkene. Det vil finnes et eksemplar av hvert språk tilgjenglig på alle aktuelle avdelinger ved Feiringklinikken. Intensjonen er at disse skal brukes aktivt under oppholdet og være tilgjengelig for pasient, lege og sykepleier til enhver tid. Intensjonen er at dette blir et nyttig supplement til tolketjenesten, er verktøy og hjelpemiddel for direkte kommunikasjon mellom fremmedspråklige pasienter og helsepersonell. Informasjonsmaterialet er å finne i PDF - format på Feiringklinikkens hjemmeside, Kap. 3 Resultater og resultatvurdering I forhold til målsettingen har vi kartlagt de 8 største fremmedspråklige pasientgruppene ved Feiringklinikken og oversatt, tilpasset, utviklet og kvalitetssikret medisinsk og helsefaglig informasjon til disse språkgruppene, til deres morsmål med begreper og uttrykk de er kjent med fra egen kultur- og verdibakgrunn. Prosjektet vil bedre informasjons- og kunnskapsoverføringen, gjennom direkte kommunikasjon og samhandling mellom fremmedspråklige og helsepersonell. De åtte største fremmedspråklige pasientgruppene ved Feiringklinikken er prioritert. Gjennom oversettelse av informasjon til de aktuelle språkgruppene, legges grunnlag for større trygghet og forutsigbarhet, økt innsikt og forståelse av all relevant informasjon knyttet til hjertesykdom, utredning, behandling, forebygging og livsstilsråd for disse pasientene og totalt bedre forutsetninger for å leve med hjertesykdom etter oppholdet. Vi har lært at helsepersonell trenger økt kunnskap om særegne utfordringer i sykdom og helse for ulike befolkningsgrupper, kunnskap om ulik forståelse av sykdom og helse og den betydning dette har for pasientens møte med helsetjenesten. Dette er viktig bakgrunnskunnskap når pasienter skal mottas som individer og behandles uavhengig av kulturell og etnisk bakgrunn. Det oversatte informasjonsmaterialet vil ha overføringsverdi og kunne tas i bruk i lignende institusjoner og Lærings-og Mestringssentre og knyttes til øvrig web-basert informasjon for Feiringklinikken og LHL. Den kan dermed nå langt flere enn de som er innlagt ved Feiringklinikken. 7

11 Kap. 4 Oppsummering/Konklusjon/Videre planer Oppsummert vil vi si at målsettingen for prosjektet er oppnådd. Vi har planer om å preteste informasjonsmaterialet, dette får å kvalitetssikre prosjektet. I følge kontrakten med NORICOM har vi mulighet til å korrigere feil i oversettele og meningsinnhold kostnadsfritt innen 6 måneder. Det blir spennende å følge opp prosjektet videre i praksis ved implentering, for å se hvordan informasjonsmaterialet brukes og hvilken betydning det vil få for pasientene og helsepersonell. Prosjektgruppen har søkt om å få presentere prosjektet på Landsforeningen for Kardiolgiske sykepleiere (NSF LKS), sin årlige kongress i Trondheim i mai Referanser/Litteratur 1. Pasient- og Helsepersonelloven av 1. januar 2001: 2. Yrkesetiske retningslinjer for tolker: Rikstrygdeverket (2004). Nasjonal standard for tolkearbeid 4. Retningslinjer for god tolkeskikk, Dato: Sykepleien, 24. mai årgang 6. Legeforeningens 10 punktsprogram for en bedre helsetjeneste for ikke vestlige innvandrere; Dato: Statistisk sentralbyrå: 8. Nasjonalt kometansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom. Oslo,mars 2008.Minoritetsbakgrunn og pasientopplaæring: Shaista Ayub og Liv Hopen. (2006) Vedlegg 1 eks av hver brosjyre ettersendes når de foreligger fra trykkeriet. 9

VELKOMMEN til hjerterehabilitering

VELKOMMEN til hjerterehabilitering VELKOMMEN til hjerterehabilitering Trenger du hjelp til å komme tilbake i arbeid? Er du redd for å være i fysisk aktivitet? Trenger du hjelp til vektreduksjon? Ønsker du å lære om hjertevennlig kosthold?

Detaljer

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land Rapport fra Kunnskapssenteret nr 18 2011 Kvalitetsmåling Bakgrunn: Norge deltok

Detaljer

Likeverdige helsetjenester 22.1.2015 Elisabeth Kaasa, helsefaglig sjef

Likeverdige helsetjenester 22.1.2015 Elisabeth Kaasa, helsefaglig sjef Vestre Viken skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi Likeverdige helsetjenester 22.1.2015

Detaljer

Ryggen på tyrkisk. Et prosjekt om å tilpasse helsetilbud til personer med ikke etnisk norsk bakgrunn.

Ryggen på tyrkisk. Et prosjekt om å tilpasse helsetilbud til personer med ikke etnisk norsk bakgrunn. Ryggen på tyrkisk Et prosjekt om å tilpasse helsetilbud til personer med ikke etnisk norsk bakgrunn. Prosjektledere: Ingvild Lie Indergaard og Sigrid Hveding Sørensen 6.mai 2010 Kysthospitalet, Avd. Bedrift

Detaljer

NSH. andre kulturer Trygve Kongshavn Fastlege Fjell legesenter Drammen

NSH. andre kulturer Trygve Kongshavn Fastlege Fjell legesenter Drammen NSH Møte med pasienter og pårørende p rende fra andre kulturer 06.05.2010 Trygve Kongshavn Fastlege Fjell legesenter Drammen Hva har jeg tenkt å snakke om? Mitt ståsted sted Innvandrere i Norge, Drammen,

Detaljer

HEALTHGUIDE. Totalleverandør av informasjonsløsninger til helsesektoren

HEALTHGUIDE. Totalleverandør av informasjonsløsninger til helsesektoren HEALTHGUIDE Totalleverandør av informasjonsløsninger til helsesektoren HEALTHGUIDE Et effektivt verktøy for opplæring og individuell egenmestring For å tilrettelegge for best mulig læring for pasientene

Detaljer

Frisklivssatsning blant innvandrere i Groruddalen

Frisklivssatsning blant innvandrere i Groruddalen 2016 Frisklivssatsning blant innvandrere i Groruddalen SLUTTRAPPORT Forord Diabetesforbundet, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) og Nasjonalforeningen for Folkehelsen har igjennom Extraprosjektet

Detaljer

Ana Carla Schippert Koordinator for Migrasjonshelse. Avdeling for helsefremmende arbeid Migrasjonshelse

Ana Carla Schippert Koordinator for Migrasjonshelse. Avdeling for helsefremmende arbeid Migrasjonshelse Ana Carla Schippert Koordinator for Migrasjonshelse Avdeling for helsefremmende arbeid Migrasjonshelse KOMMUNIKASJON VIA TOLK Rett til informasjon Informasjonen skal være tilpasset mottakerens individuelle

Detaljer

Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter.

Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter. SLUTTRAPPORT Prosjektnummer: 2007/3/0358 Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter. Søkerorganisasjon: Landsforeningen for hjerte

Detaljer

TIL HELSEPERSONELL SOM SKAL UNDERVISE FORELDRE/BARN MED MINORITESSPRÅK

TIL HELSEPERSONELL SOM SKAL UNDERVISE FORELDRE/BARN MED MINORITESSPRÅK TIL HELSEPERSONELL SOM SKAL UNDERVISE FORELDRE/BARN MED MINORITESSPRÅK Opplæringsmateriellet er et supplement til undervisningen og ikke en erstatning for den. Læring er en sammensatt endringsprosess og

Detaljer

Bruk av tolketjenester. Ved Ragnhild Magelssen Cand.polit./sosialantropolog og sykepleier E-post: rmagelss@getmail.no Tlf.

Bruk av tolketjenester. Ved Ragnhild Magelssen Cand.polit./sosialantropolog og sykepleier E-post: rmagelss@getmail.no Tlf. Bruk av tolketjenester Ved Ragnhild Magelssen Cand.polit./sosialantropolog og sykepleier E-post: rmagelss@getmail.no Tlf.: 91 52 60 72 Disposisjon Om kommunikasjon. Hva sier lovverket og retningslinjer

Detaljer

LHLs strategi 2015-2017 ble vedtatt av landsmøte 31. oktober 2. november 2014.

LHLs strategi 2015-2017 ble vedtatt av landsmøte 31. oktober 2. november 2014. STRATEGI 2015-2017 LHLs strategi 2015-2017 ble vedtatt av landsmøte 31. oktober 2. november 2014. LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Layout: LHL Forsidefoto: Ingimage Trykkeri: Gamlebyen Grafiske

Detaljer

Ryggen på tyrkisk. Hvor forskjellige er vi egentlig? Et prosjekt om å tilpasse helsetilbud til personer med ikke etnisk norsk bakgrunn.

Ryggen på tyrkisk. Hvor forskjellige er vi egentlig? Et prosjekt om å tilpasse helsetilbud til personer med ikke etnisk norsk bakgrunn. Ryggen på tyrkisk Et prosjekt om å tilpasse helsetilbud til personer med ikke etnisk norsk bakgrunn. Hvor forskjellige er vi egentlig? Prosjektledere: Ingvild Lie Indergaard og Sigrid Hveding Sørensen

Detaljer

HJERTEREHABILITERING ERFARINGER FRA HJERTEREHABILITERING SYKEHUSET INNL. GJØVIK

HJERTEREHABILITERING ERFARINGER FRA HJERTEREHABILITERING SYKEHUSET INNL. GJØVIK ERFARINGER FRA HJERTEREHABILITERING SYKEHUSET INNL. GJØVIK BAKGRUNN: 20 års erfaring med undervisning og informasjon ukentlig Skriftlig informasjonsmatriale Utvikling: - kortere liggetid - nyere behandlingsrutiner

Detaljer

Ny livsstil mat og trivsel

Ny livsstil mat og trivsel Rehabilitering 2005/3/0336 "Ny livsstil mat og trivsel" Lars Gunnar Heggdalsvik Landsforeningen for hjerte og lungesyke Ny livsstil mat og trivsel Sluttrapport Forord Dette prosjektet ble opprinnelig tenkt

Detaljer

Pasientforløp kols - presentasjon

Pasientforløp kols - presentasjon Pasientforløp kols - presentasjon Lungemedisinsk avd. 2015 Elena Titova, overlege og forløpsansvarlig lege Synnøve Sunde, avdelingssjef sykepleie Solfrid J. Lunde, prosjektsykepleier Hva er samhandlingsreformen?

Detaljer

Den nye brukerrollen. Den regionale rehabiliteringskonferansen Helse Sør-Øst RHF Lillestrøm, 22. oktober 2014

Den nye brukerrollen. Den regionale rehabiliteringskonferansen Helse Sør-Øst RHF Lillestrøm, 22. oktober 2014 Den nye brukerrollen Den regionale rehabiliteringskonferansen Helse Sør-Øst RHF Lillestrøm, 22. oktober 2014 AGENDA: Erfaringer med pasient-og brukerrollen. Rolleskifte. Berit Gallefoss Denstad Brukerrepresentant

Detaljer

Rehabilitering i et flerkulturelt perspektiv Regional rehabiliteringskonferanse 2014, Stjørdal Maria Togba og Anne-Margrethe Linnestad Sunnaas

Rehabilitering i et flerkulturelt perspektiv Regional rehabiliteringskonferanse 2014, Stjørdal Maria Togba og Anne-Margrethe Linnestad Sunnaas 1 Rehabilitering i et flerkulturelt perspektiv Regional rehabiliteringskonferanse 2014, Stjørdal Maria Togba og Anne-Margrethe Linnestad Sunnaas sykehus HF Agenda Overordnede dokumenter Status nettverket

Detaljer

Empowerment tenkning i møte med pasientene. Mestringsfilosofi. 08.02.2011 Høgskolen i Gjøvik, 8. februar 2011 1

Empowerment tenkning i møte med pasientene. Mestringsfilosofi. 08.02.2011 Høgskolen i Gjøvik, 8. februar 2011 1 Empowerment tenkning i møte med pasientene. Mestringsfilosofi 08.02.2011 Høgskolen i Gjøvik, 8. februar 2011 1 Hver pasient bærer sin egen lege inni seg. De kommer til oss og kjenner ikke denne sannheten.

Detaljer

Notáhta Notat. Innlegg tilsynskonferanse - Tromsø 25.05.11. Kulturforståelse av betydning for tjenestetilbudet til urbefolkning.

Notáhta Notat. Innlegg tilsynskonferanse - Tromsø 25.05.11. Kulturforståelse av betydning for tjenestetilbudet til urbefolkning. Notáhta Notat Geasa/Til: «TilSbr_Navn» Min čuj./vår ref: 10/5340-7 Beaivi/Dato: 13.05.2011 Innlegg tilsynskonferanse - Tromsø 25.05.11 Kulturforståelse av betydning for tjenestetilbudet til urbefolkning.

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 24. mai 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig!

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig! AKTIV OG LUNGESYK...mer enn du trodde var mulig! Glittreklinikken er et landsdekkende spesialsykehus for utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med lungesykdom. Vi legger vekt på at du skal

Detaljer

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Fem hovedgrep i reformen Klarere pasientrolle

Detaljer

God kommunikasjon via tolk. Jessica P. B. Hansen Tolkesentralen Seksjon for likeverdig helsetjeneste, OUS

God kommunikasjon via tolk. Jessica P. B. Hansen Tolkesentralen Seksjon for likeverdig helsetjeneste, OUS God kommunikasjon via tolk Jessica P. B. Hansen Tolkesentralen Seksjon for likeverdig helsetjeneste, OUS Hva er Tolkesentralen? En avdeling i Oslo universitetssykehus Sikrer kvalitet og kompetanse i tolking

Detaljer

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 1 Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 Utarbeidet av Ernæringsrådet ved Oslo universitetssykehus HF 2 Bakgrunn Ernæringsstrategien for Oslo universitetssykehus HF (OUS) bygger på sykehusets

Detaljer

Pasientorganisasjonen for hjerte- og lungesyke og deres pårørende

Pasientorganisasjonen for hjerte- og lungesyke og deres pårørende Pasientorganisasjonen for hjerte- og lungesyke og deres pårørende 46 000 medlemmer ca 270 lag ca 600 ansatte Omsetning ca 750 mill i 2011 Målgruppe: 450 000 hjertesyke 400 000 lungesyke og et stort antall

Detaljer

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HØRINGSSVAR TIL VEILEDER TIL FORSKRIFT OM HABILITERING OG REHABILITERING, INDIVIDUELL PLAN

Detaljer

Sykepleie til pasienter med revmatisk sykdom

Sykepleie til pasienter med revmatisk sykdom Sykepleie til pasienter med revmatisk sykdom Christin Lunner Olsen Fagsykepleier på 2Sør revmatologi Klinisk spesialist i sykepleie Mastergradsstudent i helsefagvitenskap ved Universitetet i Oslo Disposisjon

Detaljer

Minoriteters møte med helsevesenet

Minoriteters møte med helsevesenet Minoriteters møte med helsevesenet Møte mellom ikke - vestlige mødre og sykepleiere på nyfødt intensiv avdeling. Hensikten med studien var å få økt innsikt i de utfordringer det er i møtet mellom ikke-vestlige

Detaljer

1. Seksjon Palliasjon - organisering. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud

1. Seksjon Palliasjon - organisering. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud 1. Seksjon Palliasjon - organisering November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud Palliasjon Palliasjon er aktiv lindrende behandling, pleie og omsorg for pasienter med inkurabel sykdom og

Detaljer

Omsorg på tvers. Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner. Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund

Omsorg på tvers. Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner. Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund Omsorg på tvers Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund Prosjektleder: Organisasjonssjef Roar Råken 1 Bakgrunn I 2010-2012 jobbet

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

HJERTE- OG LUNGEFYSIOTERAPI

HJERTE- OG LUNGEFYSIOTERAPI HJERTE- OG LUNGEFYSIOTERAPI Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse

Detaljer

Røykeslutt i spesialisthelsetjenesten. Astrid Nylenna seniorrådgiver/lege, avd Forebygging i helsetjenesten

Røykeslutt i spesialisthelsetjenesten. Astrid Nylenna seniorrådgiver/lege, avd Forebygging i helsetjenesten Røykeslutt i spesialisthelsetjenesten Astrid Nylenna seniorrådgiver/lege, avd Forebygging i helsetjenesten En positiv trend NCD- ikke smittsomme sykdommer Norge har forpliktet seg på WHOs målsetting om

Detaljer

Radioprosjektet. Oslo Universitetssykehus Seksjon for likeverdige tjenester Prosjektleder: Aleksandra Bartoszko

Radioprosjektet. Oslo Universitetssykehus Seksjon for likeverdige tjenester Prosjektleder: Aleksandra Bartoszko Radioprosjektet Oslo Universitetssykehus Seksjon for likeverdige tjenester Prosjektleder: Aleksandra Bartoszko Styrking av likeverdige og integrerende helsetjenester for minoritetsbefolkningen i Hovedstadsområdet:

Detaljer

Hva gjør diabetesforbundet for å få til likeverdige tilbud for personer med innvandrerbakgrunn?

Hva gjør diabetesforbundet for å få til likeverdige tilbud for personer med innvandrerbakgrunn? Hva gjør diabetesforbundet for å få til likeverdige tilbud for personer med innvandrerbakgrunn? Fakta om Diabetesforbundet: En uavhengig interesseorganisasjon for folk som har diabetes og andre som er

Detaljer

Regional rehabiliteringskonferanse

Regional rehabiliteringskonferanse Regional rehabiliteringskonferanse 22.oktober 2014 Prosjekt livsstil Kari Aursand Prosjektleder «Sammen får vi til mer for personer med livsstilssykdommer» Prosjekt samhandlingsarena Aker Samhandlingsprosjekt

Detaljer

Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring?

Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring? Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring? SAMHANDLINGSREFORMEN Hva skal man oppnå? Økt satsning på

Detaljer

Helseinfo via folkebibliotek (Ref #1318544217263)

Helseinfo via folkebibliotek (Ref #1318544217263) Helseinfo via folkebibliotek (Ref #1318544217263) Søknadssum: 318000 Kategori: Forprosjekt Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Stange bibliotek / 974623005 Skolegaten 1 2335

Detaljer

Offentlige tjenester for alle Direktør Geir Barvik Integrering- og mangfoldsdirektoratet

Offentlige tjenester for alle Direktør Geir Barvik Integrering- og mangfoldsdirektoratet Offentlige tjenester for alle Direktør Geir Barvik Integrering- og mangfoldsdirektoratet 1 Verden i dag Migrasjon, 1990-2000: 175 mill. i 2000 (x4 jf. 1975) og 230 mill. innen 2050 Kilde: Population Action

Detaljer

Likeverdige helsetjenester Det offentliges rolle og ansvar

Likeverdige helsetjenester Det offentliges rolle og ansvar Likeverdige helsetjenester Det offentliges rolle og ansvar Etikk, profesjonalitet og forpliktelser Perspektiver og utfordringer Akhenaton de Leon/OMOD 07.11.07 Etiske regler for leger Vedtatt av landsstyret

Detaljer

Likeverdige helsetjenester Hvilke barrierer kan pasienten møte i helsevesenet?

Likeverdige helsetjenester Hvilke barrierer kan pasienten møte i helsevesenet? Likeverdige helsetjenester Hvilke barrierer kan pasienten møte i helsevesenet? Thor Indseth, NAKMI Thor.indseth@nakmi.no Ida Marie Bregård, NAKMI Ida.bregaard@nakmi.no LIKEVERDIGE HELSETJENESTER 2 OVERORDNET

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Brukernes behov i sentrum INNHOLD Brukernes behov i sentrum 3 Dette er lærings- og mestringstilbud 4 Stort sett gruppebasert 4 Kursinnhold etter brukernes behov 4 Alene eller

Detaljer

Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017. Likeverdige helse- og omsorgstjenester - god helse for alle

Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017. Likeverdige helse- og omsorgstjenester - god helse for alle Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017 Likeverdige helse- og omsorgstjenester - god helse for alle Oppdraget Lage et overordnet strategisk dokument som beskriver: Utviklingstrekk Hovedutfordringer

Detaljer

Anne Lyngroth Prosjektleder Østre Agder. Gode pasientforløp Et kvalitetssystem Erfaringskonferansen 2015

Anne Lyngroth Prosjektleder Østre Agder. Gode pasientforløp Et kvalitetssystem Erfaringskonferansen 2015 Anne Lyngroth Prosjektleder Østre Agder Gode pasientforløp Et kvalitetssystem Erfaringskonferansen 2015 Meg Hva er gode pasientforløp? fra til Visjon Fra hva er i veien med deg? til hva er viktig for deg?

Detaljer

LHL Astma og Allergi. Hva kan vi som pasient og interesseorganisasjon tilby pasienter og pårørende. Helle S. Grøttum

LHL Astma og Allergi. Hva kan vi som pasient og interesseorganisasjon tilby pasienter og pårørende. Helle S. Grøttum LHL Astma og Allergi Hva kan vi som pasient og interesseorganisasjon tilby pasienter og pårørende Helle S. Grøttum 1 Landsforeningen for hjerte - og lungesyke, LHL Et bedre liv Foto:: Anders Bergersen

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse 3.3.2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Befolkningsutvikling og sykdomsbilde Helsehuset med akuttleger KAD i Indre Østfold Virtuell

Detaljer

H E L S E FA G L I G S P R Å K O G K U LT U R F O R S T Å E L S E

H E L S E FA G L I G S P R Å K O G K U LT U R F O R S T Å E L S E H E L S E FA G L I G S P R Å K O G K U LT U R F O R S T Å E L S E - E R FA R I N G E R F R A K U R S E T Y R K E S R E T T E T S P R Å K O P P L Æ R I N G I H E L S E A R B E I D E R FA G 2 påfølgende

Detaljer

LHLs retningslinjer for kontakt med pasienter og brukere

LHLs retningslinjer for kontakt med pasienter og brukere LHLs retningslinjer for kontakt med pasienter og brukere 1 Målgruppe, bakgrunn, formål og prinsipper Likelydende til Etiske retningslinjer for LHL. Link til: Etiske retningslinjer for LHL Retningslinjer

Detaljer

Høstens anbudsrunde Hvordan ser hjerterehabiliteringen ut fra 2015?

Høstens anbudsrunde Hvordan ser hjerterehabiliteringen ut fra 2015? Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Høstens anbudsrunde Hvordan ser hjerterehabiliteringen

Detaljer

Prosjektnr: 2005/3/0367 Prosjektnavn: Tilbake til arbeidet Prosjektleder: Kai Ruud Prosjekteier: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Prosjektnr: 2005/3/0367 Prosjektnavn: Tilbake til arbeidet Prosjektleder: Kai Ruud Prosjekteier: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Prosjektnr: 2005/3/0367 Prosjektnavn: Tilbake til arbeidet Prosjektleder: Kai Ruud Prosjekteier: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Forord Rapporten er laget for å gi en oversikt over hva som har

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Screening av diabetisk retinopati. Jobbglidningsprosjekt ved Øyeseksjonen Molde sjukehus 2014 PROSJEKTPLAN

Screening av diabetisk retinopati. Jobbglidningsprosjekt ved Øyeseksjonen Molde sjukehus 2014 PROSJEKTPLAN Screening av diabetisk retinopati. Jobbglidningsprosjekt ved Øyeseksjonen Molde sjukehus 2014 PROSJEKTPLAN 1 Innhold 1. Introduksjon side.3 2. Formål med prosjektet side.4 3. Prosjektorganisering side.5

Detaljer

Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus

Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus 1 Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus Innledning Innhold i undervisningen (se notatsiden for supplerende innhold) Generelt

Detaljer

Kan pasientenes egne notater i journalen bidra til å fremme pasientperspektivet i behandlingen?

Kan pasientenes egne notater i journalen bidra til å fremme pasientperspektivet i behandlingen? Kan pasientenes egne notater i journalen bidra til å fremme pasientperspektivet i behandlingen? Dora Schmidt Stendal, E-helse konferansen, NSF 17.02.17 Fra pasientens fortelling til pasientens kropp og

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

NORSK BARNESMERTEFORENING Tverrfaglig Kurs Lovisenberg Oslo 11.05.2015

NORSK BARNESMERTEFORENING Tverrfaglig Kurs Lovisenberg Oslo 11.05.2015 NORSK BARNESMERTEFORENING Tverrfaglig Kurs Lovisenberg Oslo 11.05.2015 Ja til lindrende enhet og omsorg for barn www.barnepalliasjon.no kontakt@barnepalliasjon.no } Alle har en historie } Andreas reise

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 21. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

Lærings- og mestringskurs Nasjonal mal? Ingrid B. Helland Kvinne- og barneklinikken Barneavdeling for nevrofag Seksjon for kompetansetjenester

Lærings- og mestringskurs Nasjonal mal? Ingrid B. Helland Kvinne- og barneklinikken Barneavdeling for nevrofag Seksjon for kompetansetjenester Lærings- og mestringskurs Nasjonal mal? Ingrid B. Helland Kvinne- og barneklinikken Barneavdeling for nevrofag Seksjon for kompetansetjenester Hva sier lovverket? Lov om Spesialisthelsetjenesten (2001

Detaljer

Hvordan ivareta «selvbestemmelse, involvering og deltakelse» under utredning og i oppfølging etter at diagnosen er satt?

Hvordan ivareta «selvbestemmelse, involvering og deltakelse» under utredning og i oppfølging etter at diagnosen er satt? Hvordan ivareta «selvbestemmelse, involvering og deltakelse» under utredning og i oppfølging etter at diagnosen er satt? Samarbeid mellom lege/spesialisthelsetjeneste og kommunal helsetjeneste under oppfølging

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

Skjema for vurdering av skriftlig pasientinformasjon

Skjema for vurdering av skriftlig pasientinformasjon Utarbeidet i august 2005 av: May Solveig Fagermoen, Førsteamanuensis og Ragnhild Hellesø, Doktorgradsstipendiat Universitetet i Oslo, Medisinsk fakultet, Institutt for sykepleievitenskap og helsefag. Revidert

Detaljer

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS GOLF SOM TERAPI Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS Mål Visjon Golf skal etableres som en fritidsaktivitet også for psykisk syke Hovedmålsetting

Detaljer

Oslo universitetssykehus Stab samhandling og internasjonalt samarbeid v/ Elisabeth Alstad

Oslo universitetssykehus Stab samhandling og internasjonalt samarbeid v/ Elisabeth Alstad Kommunikasjon mellom pasienter og helsepersonell på tvers av nivåene. «Den viktige samtalen i livets siste fase» Oslo universitetssykehus Stab samhandling og internasjonalt samarbeid v/ Elisabeth Alstad

Detaljer

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget «Alle kompetansemålene i læreplanen for faget skal kunne prøves» Grunnleggende ferdigheter: - Å uttrykke seg muntlig og skriftlig -

Detaljer

Samhandlingsreformen; Betydning for habiliteringsog rehabiliteringsfeltet?

Samhandlingsreformen; Betydning for habiliteringsog rehabiliteringsfeltet? Samhandlingsreformen; Betydning for habiliteringsog rehabiliteringsfeltet? Regional ReHabiliteringskonferanse 2011 Lillestrøm 26. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Stortingsbehandling våren 2010; St.meld

Detaljer

Nasjonalt Pilotsykehus, Vestre Viken HF Ringerike sykehus Delrapport Informasjon i behandlingsforløpene

Nasjonalt Pilotsykehus, Vestre Viken HF Ringerike sykehus Delrapport Informasjon i behandlingsforløpene Nasjonalt Pilotsykehus, Vestre Viken HF Ringerike sykehus Delrapport Informasjon i behandlingsforløpene Februar 2011 Tone Reneflot Thoresen Prosjektleder Nasjonalt Pilotsykehus Vestre Viken HF, Ringerike

Detaljer

Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen

Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen Tom Alkanger Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst RHF 1 Min referanseramme Sykepleier på Sunnaas Har jobbet mye med pasienter med svært

Detaljer

«Samhandling om læring og mestring på brukernes premisser»

«Samhandling om læring og mestring på brukernes premisser» «Samhandling om læring og mestring på brukernes premisser» Toril Kvisvik Seksjonsleder Lærings- og mestringssenteret Friskliv og meistring i eit endringsperspektiv, Volda 15. april 2016. «Samhandling om

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Foto: Claudia Mocci «Å se sin mor forsvinne litt etter litt handler om så mye mer enn bare praktiske spørsmål» Læring og mestring noter som gir god klang (NK LMH 2012) «De fleste

Detaljer

Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468. Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft

Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468. Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468 Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft Du er henvist til utredning i spesialisthelsetjenesten fordi det er mistanke om at du kan ha kreft. Dette

Detaljer

Innovative e-løsninger for samhandling, pasientveiledning og kommunikasjon mellom pasienter og helsepersonell

Innovative e-løsninger for samhandling, pasientveiledning og kommunikasjon mellom pasienter og helsepersonell Innovative e-løsninger for samhandling, pasientveiledning og kommunikasjon mellom pasienter og helsepersonell Per Tømmer Seksjonsleder - IKT Senter for pasientmedvirkning og sykepleieforskning (SPS) Oslo

Detaljer

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samling for fysak -og folkehelserådgiverere i kommunene Britannia hotel 7.-8.oktober v/ folkehelserådgiver Jorunn Lervik,

Detaljer

Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse

Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse NAKMI Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse et tverrfaglig kompetansesenter som arbeider for å fremme kunnskap om helse og omsorg for mennesker med etnisk minoritetsbakgrunn gjennom kunnskapsformidling

Detaljer

Diamanten et verktøy for mestring. Psykologspesialist Elin Fjerstad

Diamanten et verktøy for mestring. Psykologspesialist Elin Fjerstad Diamanten et verktøy for mestring Psykologspesialist Elin Fjerstad 26.04.17 Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken 1. Akutt tjeneste for inneliggende pasienter 2. Helsepsykologisk tjeneste for

Detaljer

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 F R A S T A B S A M H A N D L I N G O G I N T E R N A S J O N A L T S A M A R B E I D 1 1. INNLEDNING

Detaljer

Nyankomne asylsøkere og flyktninger

Nyankomne asylsøkere og flyktninger Nyankomne asylsøkere og flyktninger Med fokus på helse og helseundersøkelser i ankomstfasen v/ragnhild Magelssen Sosialantropolog og sykepleier Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse Disposisjon

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Innhold 1. Parter...3

Detaljer

Kunnskap som verktøy. - for ulydighet? Roar Stokken

Kunnskap som verktøy. - for ulydighet? Roar Stokken Kunnskap som verktøy - for ulydighet? Roar Stokken Mål Gi forståelse for hvordan fokus på kunnskap som verktøy kan bidra til samhandling om egen helse Lev et friskere liv - på nett Nettbasert selvhjelpsprogram

Detaljer

L S: S : H i H sto t ri r kk

L S: S : H i H sto t ri r kk Fagnettverk for læring og mestring: UNN og tilhørende kommuner Koordinator for læring og mestring Cathrine Kristoffersen, Ergoterapeut, Rehabiliteringstjenesten, Tromsø kommune Bodø 16 oktober 2014 Tromsø

Detaljer

Høringsuttalelse Ny utvidet ordning for kompensasjon av merverdiavgiftskostnader til frivillige organisasjoner

Høringsuttalelse Ny utvidet ordning for kompensasjon av merverdiavgiftskostnader til frivillige organisasjoner Høringsuttalelse Ny utvidet ordning for kompensasjon av merverdiavgiftskostnader til frivillige organisasjoner Kulturdepartementet 1 Innledning Vi viser til Kulturdepartementets høringsbrev av 19. februar

Detaljer

samhandlingen mellom kommuner og

samhandlingen mellom kommuner og Utfordringer og muligheter i samhandlingen mellom kommuner og helseforetak - hva viser forskningen? Anders Grimsmo Professor, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Helsefaglig rådgiver, Norsk Helsenett norskhelsenett

Detaljer

VEDLEGG TIL OPPMELDINGSSKJEMA TIL FAG-/SVENNE-/KOMPETANSEPRØVER Navn Adresse Telefon Epost adr.

VEDLEGG TIL OPPMELDINGSSKJEMA TIL FAG-/SVENNE-/KOMPETANSEPRØVER Navn Adresse Telefon Epost adr. UTDANNINGSAVDELINGEN VEDLEGG TIL OPPMELDINGSSKJEMA TIL FAG-/SVENNE-/KOMPETANSEPRØVER Navn Adresse Telefon Epost adr. Yrkespraksis. Her skal du lese igjennom kompetansemålene i læreplanen og evaluere deg

Detaljer

Barrierar i helsevesenet og likeverdige helsetenester

Barrierar i helsevesenet og likeverdige helsetenester Barrierar i helsevesenet og likeverdige helsetenester Migrasjonshelse 27.Januar 2016 Warsame Ali, Forsker III, NAKMI warsame.ali@nakmi.no Helseforskjeller Ulikheter i helse relatert til migrasjon Innvandrere

Detaljer

Tidlig intervensjon ved psykoser - hva er beste tilnærmingsmetoder? Ellinor F. Major Psykisk helsevern og rus Helsedirektoratet

Tidlig intervensjon ved psykoser - hva er beste tilnærmingsmetoder? Ellinor F. Major Psykisk helsevern og rus Helsedirektoratet Tidlig intervensjon ved psykoser - hva er beste tilnærmingsmetoder? Ellinor F. Major Psykisk helsevern og rus Helsedirektoratet 1 Hva skal norske helsemyndigheter ha fokus på? 2 Fra helsemyndighetenes

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

ALS pasienten - en utfordrende pasient?

ALS pasienten - en utfordrende pasient? ALS pasienten - en utfordrende pasient? En alvorlig sykdom med symptomer som arter seg forskjellig etter hvilket område som er affisert Ulike aldersgrupper, livsfaser, interesser, nettverk og ressurser

Detaljer

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Høringsutkast. Høringsfrist 030611. Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Retningslinjene beskriver samhandling på både individ

Detaljer

Veileder for kommunale frisklivssentraler. Ellen Blom Seniorrådgiver avd forebygging i helsetjenesten Helsedirektoratet

Veileder for kommunale frisklivssentraler. Ellen Blom Seniorrådgiver avd forebygging i helsetjenesten Helsedirektoratet Veileder for kommunale frisklivssentraler Ellen Blom Seniorrådgiver avd forebygging i helsetjenesten Helsedirektoratet Innhold i presentasjon Historikk bak Frisklivssentraler Hvorfor behov for frisklivssentraler?

Detaljer

Dalane seminaret 04.12.15

Dalane seminaret 04.12.15 Lisa 5 år, har en syk mor og er redd for at hun skal dø Hvem snakker med Lisa? Leder FoU enheten/barn som pårørende arbeidet ved SUS Gro Christensen Peck Dalane seminaret 04.12.15 Barn som pårørende Filmen

Detaljer

Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR

Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR Marta Ebbing Prosjektleder, Hjerte og karregisteret Gardermoen, 30. november 2012 Hjerte og karregisteret HKR etableringen Politisk arbeid Lov 03/10 Forskrift

Detaljer

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale folkehelse Vestre Viken HF og Buskerud Fylkeskommune Side 1 av 5 Formål og ønsket effekt For å møte fremtidens

Detaljer

Medisinsk kompetanse på sykehjem

Medisinsk kompetanse på sykehjem Fra: KS Dato: 04.03.2015 Til: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Klikk her for å skrive inn tekst. Kopi til: Medisinsk kompetanse på sykehjem Nasjonalt råd for kvalitet

Detaljer

Individuell lærekandidatplan

Individuell lærekandidatplan Individuell lærekandidatplan for: i Helsearbeiderfagetfaget Startdato: Sluttdato: Navn på opplæringskontor Navn på bedrift Sign. opplæringskontor Sign. lærekandidat Sign. bedrift Dato godkjent: Avdeling

Detaljer

Medisinske uforklarlige plager og sykdommer Helgelandssykehuset. Ann Merete Brevik 17.03.2016

Medisinske uforklarlige plager og sykdommer Helgelandssykehuset. Ann Merete Brevik 17.03.2016 Medisinske uforklarlige plager og sykdommer Helgelandssykehuset Ann Merete Brevik 17.03.2016 Helseminister Bent Høie Mennesker med ulike former for kroniske utmattelseslidelser såkalte medisinsk uforklarlige

Detaljer