Helseinfo via folkebibliotek (Ref # )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helseinfo via folkebibliotek (Ref #1318544217263)"

Transkript

1 Helseinfo via folkebibliotek (Ref # ) Søknadssum: Kategori: Forprosjekt Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Stange bibliotek / Skolegaten STANGE Institusjonens leder Per Olav Sanner Ansvarlig kontaktperson (søker) Per Olav Sanner / Mål for prosjektet Forprosjektet har som mål - å undersøke helseinformasjonsroller og -tjenester fra folkebibliotek rettet mot a) innbyggere, pasienter og pasient- og brukerorganisasjoner b) studenter innen medisin og helsefag (eksisterende målgruppe) c) ansatte i kommunehelsetjenestene (ny målgruppe) - å vurdere og prøve ut aktuelle tjenester og samarbeid mellom folkebibliotek, høgskole- og fagbibliotek - å utvikle kompetansehevende kurs for ansatte i folkebibliotek i helseinformasjonsressurser Dette vil danne grunnlag for design og gjennomføring av et hovedprosjekt. Prosjektbeskrivelse Bakgrunn: Både utenfor og i helsetjenesten har det funnet sted en revolusjon i tilgang til informasjon om helse og sykdom på internett. Mengden av tilgjengelig informasjon er økende. Samtidig er helseinformasjon et område med informasjonskilder av varierende kvalitet. I Norge har vi Helsebiblioteket som gir nasjonal tilgang til anerkjente kilder og som satser på informasjon til pasienter og pårørende. Helsebiblioteket sendte 15. juni ut brev til alle fylkesbibliotek, hvor de også nevner helseinformasjon som et nytt ben å stå på for folkebibliotek. Samhandlingsreformen innen helsetjenestene innebærer en flytting av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. Regjeringen vil satse mer på den kommunale helsetjenesten legevakter, sykehjem, skolehelsetjeneste, Side 1 av 6

2 helsestasjon og lignende. I tillegg får kommunene nye oppgaver knyttet til rehabilitering og forebygging. Samhandlingsreformen vektlegger blant annet kompetanseoverføring, og informasjonskompetanse vil være en del av dette. Ansatte i kommunehelsetjenestene vil gjennom samhandlingsreformen få økt behov for informasjonsressurser, noen har i dag nærhet til et høgskolebibliotek eller er i gang med utdanning, men for flertallet vil et tilbud gjennom folkebiblioteket møte et behov som ikke dekkes pr i dag. Kunnskapsbasert praksis brukes i helsetjenestene som metode for fagutvikling og kvalitetsarbeid og det vil være en fordel at bibliotekansatte kjenner til metoden, herunder også kvalitetsvurdering. Det er åpenbare likheter mellom informasjonskompetanse og metode som brukes i kunnskapsbasert praksis. Medisin- og helsefaglige bibliotek har en aktiv rolle i kunnskapsbasert praksis gjennom kurs og undervisning, og gjennom å fremskaffe forskningsbasert kunnskap. Helsebiblioteket.no kjøper inn en rekke kunnskapsressurser og tilgjengeliggjør disse via nettstedet De fleste er fritt tilgjengelig for alle norske nettbrukere. Helsebiblioteket.no lenker også til relevante kilder og ressurser som er fritt tilgjengelig på Internett generelt. Ressurser med nasjonal tilgang inkluderer blant annet kliniske oppslagsverk, internasjonale og nasjonale tidsskrifter, referansedatabasen PubMed beriket med fulltekstartikler fra de tidsskriftene Helsebiblioteket.no abonnerer på, interaktivt oppslagsverk om kroppen med illustrasjoner og tekst på norsk og språkpermen språkverktøy til bruk i pasientmøtet Forutsetningene for å prøve ut ulike tjenester fra folkebibliotek innenfor helseområdet er god fordi Helsebiblioteket gir nasjonal tilgang til anerkjente kunnskapsressurser for helsepersonell og satser på informasjon til pasienter og pårørende. Ansatte i folkebibliotek er i varierende grad kjent med tilbudet i Helsebiblioteket, og god kjennskap til ressursene i Helsebiblioteket vil være en fordel for å gi ulike grupper faglig oppdatert og kvalitetssikret informasjon. Samarbeid mellom institusjoner vil gjøre de ulike bibliotekenes tjenestetilbud og informasjon mer sømløst overfor innbyggere, helsepersonell og organisasjoner, uavhengig av hvilken type bibliotek de henvender seg til. Forprosjektet vil kunne gi kunnskap om folkebibliotekets rolle ut mot kommunehelsetjenestene, aktuelle tjenester og samspill med medisinsk fagbibliotek. Forprosjektet skal undersøke Hvilken rolle kan folkebibliotekene ha knyttet til helseinformasjon overfor ulike målgrupper? Hvilken kompetanse er nødvendig hos ansatte i folkebibliotek? Hvilke samarbeidspartnere trengs for å kunne levere tjenester av god kvalitet? Tabell (se vedlegg) Metode: Forprosjektet skal gjøre en kvantitativ undersøkelse av forkunnskaper om Helsebiblioteket og bruk av Helsebiblioteket hos ansatte i kommunehelsetjenesten i Hedmark og i folkebibliotek (nasjonal undersøkelse). Samarbeidsparter: Helsebiblioteket og Undervisningssykehjemmene i Hedmark. En slik baselinemåling før et hovedprosjekt igangsettes gjør det mulig å måle effekten av tiltakene vi prøver ut. Forprosjektet skal pilotere og evaluere et undervisningsopplegg rettet mot ansatte i utvalgte folkebibliotek i Hedmark og Oppland. Foreløpig kursinnhold (se ovenstående tabell). Side 2 av 6

3 Undervisningen skjer i samarbeid mellom bibliotektjenesten i Sykehuset Innlandet og bibliotekene ved Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Gjøvik. Evaluering skjer i samarbeid med de samme høgskolene, og en kvantitativ eller kvalitativ tilnærming skal vurderes. Forprosjektet skal gjennomføre dialogmøte eller lignende med brukerorganisasjoner og ansatte i kommunehelsetjenestene i Hedmark og Oppland for å diskutere behov for tjenester og ønskede tiltak. Forprosjektet skal gjennomføre dialogmøte eller lignende med ansatte i folkebibliotek i Hedmark og Oppland for å avdekke drivkrefter og barrierer for å gå inn i feltet helseinformasjon. Forprosjektet skal gjennomføre dialogmøte eller lignende med ansatte i folkebibliotek, relevante høgskolebibliotek og bibliotektjenesten i Sykehuset Innlandet for å diskutere samarbeidsformer og mulige tjenester. Organisering: Forprosjektet vil ledes av en prosjektleder. Prosjektleder støttes av en forprosjektgruppe bestående av representanter fra: Sykehuset Innlandet, bibliotektjenesten Hedmark fylkesbibliotek Høgskolen i Hedmark (undervisning og evaluering) Høgskolen i Gjøvik (undervisning og evaluering) Stange bibliotek 1-2 folkebibliotek i tillegg fra Hedmark 1-2 folkebibliotek fra Oppland Referansegruppe: Hedmark fylkesbibliotek Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (Hedmark og Oppland) Legeforeningen (Hedmark og Oppland) Funksjonshemmedes fellesorganisasjon eller Samarbeidsorganet av funksjonshemmedes organisasjoner Lærings- og mestringssenteret, Sykehuset Innlandet HF Helsebiblioteket Resultater: Kunnskapen fra forprosjektet vil danne grunnlag for utforming av et hovedprosjekt. Vi kjenner ikke til at det er gjort tilsvarende prosjekter i Norge eller internasjonalt, og resultater og metodikk vil ha stor overføringsverdi. Resultater fra den kvantitative undersøkelsen av forkunnskaper og bruk av Helsebiblioteket vil være av interesse nasjonalt og kan publiseres som artikkel i bibliotekfaglige og/eller helsefaglige tidsskrifter. Forprosjektet vil legge vekt på å formidle prosjektinnhold og metodikk på relevante arenaer og å knytte til seg relevante samarbeidspartnere. Side 3 av 6

4 Start- og sluttdato for prosjektet Prosjektvarighet Ettårig Fra dato Til dato Aktivitetsplan for prosjektet Beskrivelse Fra dato Til dato Kartlegging kunnskap om Helsebibl. i kommunehelsetj./bibl Undervisn.opplegg rettet mot ansatte i utvalgte folkebibl Dialogmøte brukerorg. og helseansatte om tjenester/tiltak Dialogmøte bibl.ansatte om drivkrefter/barrierer Dialogmøte prosjektpartnerne om samarb.former og tjenester Evaluering/oppsumm. forprosj./utarb. av plan for hovedprosj Andre opplysninger Vi er kjent med innholdet i prosjektet Informasjonskompetanse og kunnskapsutvikling i helsetjenester til eldre v/ Hilde Trygstad (biblioteket ved Diakonhjemmet høgskole) og vi vil utveksle og bygge på hverandres resultater der det er aktuelt. Samarbeidspartnere Side 4 av 6

5 Organisasjon/institusjon Formell avtale Rolle Sykehuset Innlandet HF, bibliotektjenesten 2326 HAMAR Koordinator mellom bibliotek og kommunehelsetjeneste, ressursbank i.f.t. undervisning og helseressurser på nett. Hedmark fylkesbibliotek Postboks 4404 Bedriftssenteret 2325 HAMAR Høgskolen i Hedmark Campus Elverum, Høgskolebiblioteket, Postboks ELVERUM Høgskolen i Gjøvik Biblioteket, Postboks GJØVIK Utviklingssenter for sykehjem i Hedmark - - Bistå i.f.m. kartlegging av kompetansenivå hos og undervisning av folkebibliotekansatte. Prosjektrådgivning. Undervisningsressurser Undervisningsressurser. Bistå i.f.m. kartlegging av kompetansenivå hos ansatte i kommunehelsetjenesten. Side 5 av 6

6 Budsjett Søknadssum Utgifter Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet Lønn prosjektleder forprosjekt (halv stilling) Tjenester kjøpt av andre (undervisning, nettressurser, evaluering, baselinemålinger) Møteutgifter Reiseutgifter Totale utgifter Inntekter Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet Tilskudd fra Nasjonalbiblioteket Egenfinansiering Totale inntekter Vedleggsoversikt Beskrivelse Oversikt over målgrupper, innhold i kurs/tjenester og mål med kurs/tjenester Side 6 av 6

Modell for en bedre digital hverdag (Ref #acac3ae2)

Modell for en bedre digital hverdag (Ref #acac3ae2) Modell for en bedre digital hverdag (Ref #acac3ae2) Søknadssum: 170 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Tjenesteutvikling Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud

Detaljer

Æ e E-Trønder (Ref #12b41826)

Æ e E-Trønder (Ref #12b41826) Æ e E-Trønder (Ref #12b41826) Søknadssum: 170 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Trondheim folkebibliotek

Detaljer

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678)

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Søknadssum: 150 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Vestre Toten folkebibliotek

Detaljer

DigitalDus. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 90 000 kroner

DigitalDus. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 90 000 kroner DigitalDus Søknadssum 90 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn NORD-AURDAL KOMMUNE Adresse Månovegen 16 A 2920 Leira i Valdres Organisasjonsnummer 961381908 Hjemmeside Institusjonens leder

Detaljer

Popkult. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 300 000 kroner

Popkult. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 300 000 kroner Popkult Søknadssum 300 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Drammen bibliotek Adresse Postboks 3554 3007 Drammen Organisasjonsnummer 939214895 Hjemmeside http://www.dbib.no Institusjonens

Detaljer

Digital historiefortelling (Ref #1068)

Digital historiefortelling (Ref #1068) Digital historiefortelling (Ref #1068) Søknadssum: 150000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Studentene og digitale tekster (Ref #1318332460755)

Studentene og digitale tekster (Ref #1318332460755) Studentene og digitale tekster (Ref #1318332460755) Søknadssum: 250000 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Handelshøyskolen BI / 971228865 0442 Oslo http://www.bi.no

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

Skeivt arkiv- og dokumentasjonssenter (Ref #3dc66bd5)

Skeivt arkiv- og dokumentasjonssenter (Ref #3dc66bd5) Skeivt arkiv- og dokumentasjonssenter (Ref #3dc66bd5) Søknadssum: 850 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Universitetsbiblioteket

Detaljer

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366)

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) «Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) Søknadssum: 300000 Kategori: Leseløftet Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek / 940155223 http://gjovikbibliotek.blogspot.com/

Detaljer

Klar, ferdig, del! (Ref #7d9d0b52)

Klar, ferdig, del! (Ref #7d9d0b52) Klar, ferdig, del! (Ref #7d9d0b52) Søknadssum: 892 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Drammen bibliotek / 939214895 Grønland

Detaljer

TaPlass! (Ref #1061) Prosjekt- og utviklingsmidler for 2013. Søknadssum: 236000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder. Opplysninger om søker

TaPlass! (Ref #1061) Prosjekt- og utviklingsmidler for 2013. Søknadssum: 236000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder. Opplysninger om søker TaPlass! (Ref #1061) Søknadssum: 236000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Vestfold Fylkesbibliotek / 974574934

Detaljer

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2012 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: gro.nina.helberg@verdal.kommune.no tlf.: 74 04 84 00/ 90

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462)

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Søknadssum: 100000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Froland bibliotek / 946439045 Postboks 34 4855 Froland

Detaljer

Ny formidling Olav Duun

Ny formidling Olav Duun Ny formidling Olav Duun Søknadssum 205 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Nord-Trøndelag fylkesbibliotek Adresse Postboks 2563 7735 Steinkjer Organisasjonsnummer 93896701 Hjemmeside http://fylkesbiblioteket.ntfk.no

Detaljer

Litteraturhus Lillehammer (Ref #2366570b)

Litteraturhus Lillehammer (Ref #2366570b) Litteraturhus (Ref #2366570b) Søknadssum: 150 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Samarbeid og partnerskap Opplysninger

Detaljer

Bærum rådhus 1304 SANDVIKA ANNA. info@vestregionen.no. www.vestregionen.no. Drammensveien 915. 1383 Asker. nina.solberg@vestregionen.

Bærum rådhus 1304 SANDVIKA ANNA. info@vestregionen.no. www.vestregionen.no. Drammensveien 915. 1383 Asker. nina.solberg@vestregionen. Informasjon om søker En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet. Tilskudd som Helsedirektoratet innvilger, utbetales alltid til den virksomheten som har ansvaret.

Detaljer

Vårt liv min mening (Ref #84c198ac)

Vårt liv min mening (Ref #84c198ac) Vårt liv min mening (Ref #84c198ac) Søknadssum: 1 125 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr kommune Kulturetaten Deichmanske

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge

Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge v2.1-04.02.2013 Rusbehandling Midt-Norge Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-115 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 14.02.2013 Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge

Detaljer

Rapport. Evaluering av modeller for forskning i fysioterapi i primærhelsetjenesten. Forfatter Line Melby

Rapport. Evaluering av modeller for forskning i fysioterapi i primærhelsetjenesten. Forfatter Line Melby - Åpen Rapport Evaluering av modeller for forskning i fysioterapi i primærhelsetjenesten Forfatter Line Melby SINTEF Teknologi og samfunn Avd. Helse, Gruppe for helsetjenesteforskning 2014-09-26 SINTEF

Detaljer

Barn XO - Ta språket! (Ref #8458423a)

Barn XO - Ta språket! (Ref #8458423a) Barn XO - Ta språket! (Ref #8458423a) Søknadssum: 100 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Leseløftet 2010-2014 Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Buskerud

Detaljer

Fortell meg! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 150 000 kroner

Fortell meg! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 150 000 kroner Fortell meg! Søknadssum 150 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Vestfold fylkesbibliotek Adresse Postboks 2423 3104 Tønsberg Organisasjonsnummer 944025391 Hjemmeside http://www.vestfoldfylkesbibliotek.no

Detaljer

helsebiblioteket.no Michael 2008;5:70 84.

helsebiblioteket.no Michael 2008;5:70 84. Magne Nylenna, Grete Strand, Grethe S. Tell, Frode Forland, John-Arne Røttingen helsebiblioteket.no Michael 2008;5:70 84. Etter to års drift er Helsebiblioteket etablert som et nasjonalt, elektronisk nettsted

Detaljer

Kompetansesentrenes tilbud til personer med minoritetsbakgrunn og sjeldne og lite kjente diagnoser

Kompetansesentrenes tilbud til personer med minoritetsbakgrunn og sjeldne og lite kjente diagnoser Kompetansesentrenes tilbud til personer med minoritetsbakgrunn og sjeldne og lite kjente diagnoser SLUTTRAPPORT FRA FASE 2 Innhold Prosjektets anbefalinger 3 Innledning 4 Målsetting og delmål 4 Gjennomføring

Detaljer

RAPPORT FASTLEGETJENESTEN. Innbyggernes tilfredshet LEVANGER KOMMUNE

RAPPORT FASTLEGETJENESTEN. Innbyggernes tilfredshet LEVANGER KOMMUNE RAPPORT FASTLEGETJENESTEN Innbyggernes tilfredshet LEVANGER KOMMUNE 2013 FORORD Dette prosjektet er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i kommune i perioden februar til

Detaljer