Skriving og etisk kildebruk (Ref # )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skriving og etisk kildebruk (Ref #1317993120454)"

Transkript

1 Skriving og etisk kildebruk (Ref # ) Søknadssum: Kategori: Samarbeid Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Universitetsbiblioteket i Bergen / Nyg#rdsgaten Bergen Institusjonens leder Randi Taxt Ansvarlig kontaktperson (søker) Solveig Kavli / Mål for prosjektet Prosjektets fulle tittel er: Skriving og etisk kildebruk i høyere utdanning: Utvikling av interaktive søke- og skrivemoduler i læringsverktøyet Søk & Skriv Forskning viser at studentene oppsøker få informasjonsressurser og bruker kort tid på innhenting og vurdering av informasjon. Søkeprosessen ser ut til å oppta studentene i liten grad. Studentene kjenner ikke godt nok til akademiske arbeidsmetoder når det gjelder håndtering av informasjon. Vi ser det som viktig at studentene er i stand til å utnytte informasjon på en hensiktsmessig måte i studie og forsking. Dette forutsetter en styrket kompetanse i forhold til å vurdere informasjon og kilder kritisk, og bruke denne i egne akademiske tekster på en kreativ og etisk, redelig måte. Studentene må øves i å forstå akademiske tekster. Metodisk lesing av tekst vil være med på å avdekke akademiske teksters struktur. Prosjektet vil legge til rette for å synliggjøre argumentutvikling i tekster der referansebruk og kildevurdering kobles studentens egen forståelse som igjen kommer til uttrykk i skriveprosessen studenten går igjennom. I prosjektet vil vi knytte søke- og skriveprosessen til studentene nærmere fagspesifikke problemstillinger. Målet er at studentene gjennom interaktive oppgaver tar stilling til kildene de finner, og lærer seg hvordan disse brukes etisk i akademiske tekster. Teknisk løsning vil være basert på åpne standarder og sluttproduktet vil være universelt utformet. Prosjektbeskrivelse Det er et krav om å beherske akademisk skriving ved alle høyere utdanningsinstitusjoner. Prosjektet Skriving og etisk kildebruk i høyere utdanning knytter dette til informasjonskompetanse i forhold til Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket (NKR). NKR presiserer at bachelorstudenter på 1. Side 1 av 6

2 syklus kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling NKR sier videre at masterstudenter på 2.syklus: kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer Vi vil gjennom prosjektet støtte studentene på veg for å oppnå disse kvalifikasjonene. I Søk & Skriv vil vi utvikle interaktive søke og skrivemoduler som kan brukes både i seminarundervising og som e-læring. Prosjektet baserer seg på nettstedet Søk & Skriv (www.sokogskriv.no). Nettstedet er åpent tilgjengelig på norsk og engelsk og er godt besøkt. Søk & Skriv er et dynamisk produkt som drives av bibliotekansatte ved Høgskolen i Bergen, Norges handelshøyskole og Universitetet i Bergen, nettstedet blir også brukt av andre nasjonale institusjoner der disse lenker til nettstedet. På bakgrunn av funn fra tre ulike undersøkelser:søk & Skriv i et brukerperspektiv: Rapport fra spørreundersøkelsen høsten 2010, Studerende, læring og webtutorials : En analyse af 3 norske læringssystemer. Google Generation II: web behaviour experiments with the BBC og egen undervisingserfaring, vil vi ta for oss skriving og etisk kildebruk knyttet til informasjonssøk. For å møte den nye generasjonen studenter må høyere utdanning nasjonalt og internasjonalt kvalitetssikre kompetansen disse skal inneha etter endt studie. Google Generation II: web behaviour experiments with the BBC påpeker at studenter født etter 1993 ser på seg selv som usikre når det kommer til innhenting av informasjon. De oppsøker få informasjonsressurser og bruker kort tid på innhenting og vurdering av informasjon. Vi ser det som viktig at studentene er i stand til å utnytte informasjon på en hensiktsmessig måte i studie og forsking. Dette forutsetter en styrket kompetanse i forhold til å vurdere informasjon og kilder kritisk, og bruke denne i egne akademiske tekster på en kreativ og etisk redelig måte. Vi vil gjøre følgende tiltak: Utforme interaktive oppgaver som synliggjør oppgaveprosesser i akademisk skriving Eksemplifisere god etisk kildebruk Konkret beskrive skriving som håndverk Synliggjøre argumentutvikling i tekster der referansebruk og kildevurdering kobles til skriveprosessen Utforme gode modeller for oppgaveskriving kombinert med gode søketips Utvikle konkrete oppgaver der studenter må forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder Prosjektet Skriving og etisk kildebruk i høyere utdanning skal resultere i nettbasert gratis tilgjengelig læringstøtte for studenter som imøtegår kravene i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. Med dette vil vi kunne bidra til at studenter kritisk tar stilling til informasjon og lærer seg hvorfor etisk kildebruk er nødvendig i akademisk skriving. Prosjektet vil bestå av en utviklingsfase, en implementeringsfase og en formidlingsfase. Samarbeid, erfaringsutveksling og etablering av kompetansenettverk mellom prosjektets 5 deltakende institusjoner er sentralt i alle fasene. Skriving og etisk kildebruk i høyere utdanning vil kunne brukes av studenter som er på studiestaden eller som nettstøtta undervisning.. I og med at kurset er nettbasert vil det også kunne brukes av studenter som etterutdanner seg, og dermed lett av fjernstudenter. Det har dermed en overføringsverdi til flere fagmiljø som tilbyr etter og videreutdanning. Gjenbrukspotensial Prosjektets sluttprodukt, videreutvikling av konkrete interaktive søke- og skrivemoduler vil være åpent tilgjengelig på nett. Studiesteder både nasjonalt og Side 2 av 6

3 internasjonalt står fritt til å bruke produktet, så lenge nettstedet blir kreditert som god skikk tilsier. Nettstedet fungerer som en åpen læringsressurs studenter og ansatte i høyere utdanning kan oppsøke til enhver tid. Denne ressursen er åpen for alle, og kan dermed gi grobunn for livslang læring der brukerne også etter endt utdanning kan oppdatere og vedlikeholde kunnskap som gjelder etisk bruk av kilder, innhenting av informasjon og god skriving i møte med arbeidslivet. Kunnskapsutvikling Prosjektet vil gi en resiprok kunnskapsutvikling mellom fagmiljø i akademisk skriving og bibliotekets ekspertise på informasjonskompetanse knyttet til IKT i høyere utdanning. REFERANSER Forras, P., Kavli, S., Mikki, S., Austrheim, G. og Elvebakk, E. (2011) Søk & Skriv i et brukerperspektiv: Rapport fra spørreundersøkelsen høsten 2010 Tilgjengelig fra: < (Nedlastet ) Hyldegård, J, Lund, H., Moring, C., Pors, N.P., og Schreiber, T. (2011) Studerende, læring og webtutorials : En analyse af 3 norske læringssystemer. København : Det informationsvidenskabelige akademi. Kunnskapsdepartementet, Regjeringen.no Kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning Tilgjengelig fra:<http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/livslang-laring/nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk.html?id= > ( Nedlastet ) Nicholas, D., Rowlands, I., Clark, D., og Williams, D. (2011) Google Generation II: web behaviour experiments with the BBC, Aslib Proceedings, Vol. 63 nr: 1, s Side 3 av 6

4 Start- og sluttdato for prosjektet Prosjektvarighet Ettårig Fra dato Til dato Aktivitetsplan for prosjektet Beskrivelse Fra dato Til dato Utvikling av kursinnhold/moduler Utvikling av interaktive oppgaver Utforming av layout/grensesnitt Utvikling / tilpassing av veiledninger integrert i emnet Pilottest med studenter og fagmiljø Evaluering med studenter og fagmiljø Engelsk versjon av kurset Kvalitetssikring av kurset Rervidering av pedagogisk manual Utvikling / tilpassing av veiledninger integrert i emnet Andre opplysninger Samarbeidspartnere Side 4 av 6

5 Organisasjon/institusjon Formell avtale Rolle Høgskolen i Bergen (Biblioteket) Nygårdsgaten Bergen av nettbaserte interaktive skrive og søkeoppgaver. Norges Handelshøyskole (Biblioteket) Helleveien Bergen Akademisk skriving, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier) Sydnesplassen 12/ Bergen Universitetsbiblioteket i Oslo Moltke Moes vei Oslo av nettbaserte interaktive skrive og søkeoppgaver. av nettbaserte interaktive skrive og søkeoppgaver. Her vil Solheim inneha en spisskompetanse på studenters forhold til akademisk skriving og lesing av akademiske tekster. Her vil vi særlig dra nytte av akademisk skriving i pedagogisk utforming av prosjektet. av nettbaserte interaktive skrive og søkeoppgaver. Samarbeidet er både et regionalt og et nasjonalt samarbeid. Side 5 av 6

6 Budsjett Søknadssum Utgifter Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet Nye grafiske designelement til nettstedet Søk & Skriv og språkvask for nye moduler Markedsføring Utvikling av interaktive oppgaver Evaluering av utvikla produkt gjennom pilottest med studenter fra HiB, NHH og UiB Frikjøp av prosjektleder 50% Frikjøp av prosjektdeltakere Totale utgifter Inntekter Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet Tilskudd fra Nasjonalbiblioteket Egenandel i prosjektet er i form av deltakernes arbeidskraft (40 % av totalsum). (bekreftet tilskudd) Totale inntekter Vedleggsoversikt Beskrivelse Side 6 av 6

Modell for en bedre digital hverdag (Ref #acac3ae2)

Modell for en bedre digital hverdag (Ref #acac3ae2) Modell for en bedre digital hverdag (Ref #acac3ae2) Søknadssum: 170 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Tjenesteutvikling Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud

Detaljer

Sluttrapport. 2. På hvilken måte er målene for prosjektet nådd?

Sluttrapport. 2. På hvilken måte er målene for prosjektet nådd? Sluttrapport Prosjektet Informasjonssøk og kildebruk ved oppgaveskriving er et samarbeid mellom Universitetsbiblioteket i Bergen (UBB), Høgskolen i Bergen (HiB), Biblioteket og Norges Handelshøyskole (NHH),

Detaljer

Bibliotheca Nova 2-2014. Informasjonskompetanse. og kildebruk i fagbibliotek

Bibliotheca Nova 2-2014. Informasjonskompetanse. og kildebruk i fagbibliotek Bibliotheca Nova 2-2014 Informasjonskompetanse og kildebruk i fagbibliotek Bibliotheca Nova 2-2014 Informasjonskompetanse og kildebruk i fagbibliotek Nasjonalbiblioteket 2014 Skriftserien Bibliotheca

Detaljer

Digital historiefortelling (Ref #1068)

Digital historiefortelling (Ref #1068) Digital historiefortelling (Ref #1068) Søknadssum: 150000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

Helseinfo via folkebibliotek (Ref #1318544217263)

Helseinfo via folkebibliotek (Ref #1318544217263) Helseinfo via folkebibliotek (Ref #1318544217263) Søknadssum: 318000 Kategori: Forprosjekt Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Stange bibliotek / 974623005 Skolegaten 1 2335

Detaljer

Aktive hyller (Ref #1307884069102)

Aktive hyller (Ref #1307884069102) Aktive hyller (Ref #1307884069102) Søknadssum: 429600 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Deichmanske bibliotek / 992410213 Arne Garborgs plass 4 0179

Detaljer

Studentene og digitale tekster (Ref #1318332460755)

Studentene og digitale tekster (Ref #1318332460755) Studentene og digitale tekster (Ref #1318332460755) Søknadssum: 250000 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Handelshøyskolen BI / 971228865 0442 Oslo http://www.bi.no

Detaljer

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678)

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Søknadssum: 150 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Vestre Toten folkebibliotek

Detaljer

Prøysen-bibliografi (Ref #8e35dac9)

Prøysen-bibliografi (Ref #8e35dac9) Prøysen-bibliografi (Ref #8e35dac9) Søknadssum: 300 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud Opplysninger

Detaljer

Litteraturhus Lillehammer (Ref #2366570b)

Litteraturhus Lillehammer (Ref #2366570b) Litteraturhus (Ref #2366570b) Søknadssum: 150 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Samarbeid og partnerskap Opplysninger

Detaljer

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366)

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) «Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) Søknadssum: 300000 Kategori: Leseløftet Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek / 940155223 http://gjovikbibliotek.blogspot.com/

Detaljer

LUB i tråd med NKR. 20. juni 2014 Ine M. Andersen, seniorrådgiver

LUB i tråd med NKR. 20. juni 2014 Ine M. Andersen, seniorrådgiver LUB i tråd med NKR 20. juni 2014 Ine M. Andersen, seniorrådgiver Tema for bolken Overordnet nivå Emnenivå Forholdet mellom overordnet nivå og emnenivå Erfaringer fra høsten NOKUTs erfaringer med sakkyndigpanel

Detaljer

Informasjonskompetanse

Informasjonskompetanse Informasjonskompetanse Søknadssum 165 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Diakonhjemmet Høgskole, bibliotek og læringssenter Adresse Postboks 248 0319 Organisasjonsnummer 990630852 Hjemmeside

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Høgskolens studieplaner bygges opp etter NOKUTs Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier

Detaljer

Skeivt arkiv- og dokumentasjonssenter (Ref #3dc66bd5)

Skeivt arkiv- og dokumentasjonssenter (Ref #3dc66bd5) Skeivt arkiv- og dokumentasjonssenter (Ref #3dc66bd5) Søknadssum: 850 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Universitetsbiblioteket

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning 2010 Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning Dokumentet skal være til hjelp og støtte, et oppslagsverk som gir tips og ideer og viser muligheter ved implementering av ny rammeplan. Der retningslinjene

Detaljer

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010.

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Dette er rammeplansutvalgets enstemmige forslag til revidert rammeplan for ingeniørutdanning. Forskriften har fremkommet etter en åpen og involverende

Detaljer

Økonomi og administrasjon. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Telemark Februar 2014

Økonomi og administrasjon. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Telemark Februar 2014 Økonomi og administrasjon Mastergradsstudium ved Høgskolen i Telemark Februar 2014 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Telemark Økonomi og administrasjon Mastergradsstudium, 120 studiepoeng]

Detaljer

Kurs i Nettpedagogikk for bibliotekansatte Kursprogram i Nettpedagogikk Studie- Guide Høgskolen i Gjøvik

Kurs i Nettpedagogikk for bibliotekansatte Kursprogram i Nettpedagogikk Studie- Guide Høgskolen i Gjøvik Kurs i Nettpedagogikk for bibliotekansatte Kursprogram i Nettpedagogikk Studie- Guide Høgskolen i Gjøvik s.2 Innholdsfortegnelse 1. Velkommen... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Mål for kurset... 3 4. Målgruppe...

Detaljer

Æ e E-Trønder (Ref #12b41826)

Æ e E-Trønder (Ref #12b41826) Æ e E-Trønder (Ref #12b41826) Søknadssum: 170 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Trondheim folkebibliotek

Detaljer

Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett. ecademy April 2013

Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett. ecademy April 2013 Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett ecademy April 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett Dato for vedtak: 3. april 2013 Utdanningslengde: Sakkyndige:

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

Informasjonskyndighet (Ref #1318590510749)

Informasjonskyndighet (Ref #1318590510749) Informasjonskyndighet (Ref #1318590510749) Søknadssum: 135000 Kategori: Samarbeid Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Diakonhjemmet Høgskole, bibliotek og læringssenter / 990630852

Detaljer

Møtedato: 27.08.09 Saksbehandler: Marie Gjerde Rolandsen

Møtedato: 27.08.09 Saksbehandler: Marie Gjerde Rolandsen 1 2 3 4 5 6 7 Møtedato: 27.08.09 STi-sak 28/09 Bachelorgraden ved NTNU Saksbehandler: Marie Gjerde Rolandsen 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedlegg Høringsuttalelser

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning På vei mot fremtiden! Ny forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning er fastsatt 03.02.2011 av Kunnskapsdepartementet, og definerer de nasjonale rammer for

Detaljer

DigitalDus. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 90 000 kroner

DigitalDus. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 90 000 kroner DigitalDus Søknadssum 90 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn NORD-AURDAL KOMMUNE Adresse Månovegen 16 A 2920 Leira i Valdres Organisasjonsnummer 961381908 Hjemmeside Institusjonens leder

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i tredje syklus For ph.d.-studier av 180 studiepoengs omfang og institusjonsbasert

Detaljer

ARBEIDSPLAN PERSONMOBILITET 2010 VRI HORDALAND

ARBEIDSPLAN PERSONMOBILITET 2010 VRI HORDALAND ARBEIDSPLAN PERSONMOBILITET 2010 VRI HORDALAND 1 MÅL OG MÅLGRUPPE NFR s veiledning for VRI gir følgende beskrivelse av virkemiddelet personmobilitet: Gjennom ulike mobilitetsordninger utvikles ny kunnskap

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning På vei mot fremtiden! Ny forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning er fastsatt 03.02.2011 av Kunnskapsdepartementet, og definerer de nasjonale rammer for

Detaljer