Følger bygge- og eiendomstjenesten regelverket om offentlige anskaffelser?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Følger bygge- og eiendomstjenesten regelverket om offentlige anskaffelser?"

Transkript

1 Følger bygge- og eiendomstjenesten regelverket om offentlige anskaffelser? Sør-Trøndelag Fylkeskommune februar 2011

2

3 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden august februar Undersøkelsen er utført i henhold til NKRFs standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001. Revisjon Midt-Norge IKS vil takke alle som har bidratt konstruktivt med informasjon i undersøkelsen. Orkanger, 4. februar, 2011 Arve Gausen /s/ Ansvarlig forvaltningsrevisor Sissel Myrvoll /s/ Prosjektmedarbeider Jon Kristian Sørmo /s/ Prosjektmedarbeider - Følger bygge- og eiendomstjenesten regelverket om offentlige anskaffelser? - 3

4 Sammendrag Revisjon Midt-Norge har, på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune, gjennomført en forvaltningsrevisjon rettet mot bygge- og eiendomstjenesten. Bestillingen fra kontrollutvalget var å se på om bygge- og eiendomstjenesten fulgte regelverket for offentlige anskaffelser i skolebruksplanen og i mindre anskaffelser. Delproblemstillinger har vært: Er anskaffelser utsatt for konkurranse? Følges regler om protokollføring og innhenting av dokumenter? Følges regler om tilbudsåpning og journalføring? Er FT-sak 11/2008 fulgt opp i anskaffelser ved bygge- og eiendomstjenesten? For å gi svar på delproblemstillingene har revisor gjennomført intervju med leder bygge- og eiendomstjenesten, leder for jus- og innkjøpstjenesten, assisterende leder bygge- og eiendomstjenesten og alle forvaltere i bygge- og eiendomstjenesten. I tillegg har revisor innhentet dokumenter tilknyttet anskaffelsesprosessen for både mindre og større anskaffelser samt regnskapsdata fra fylkeskommunens regnskapssystem. Rapporten har vært på høring, og fylkesrådmannens høringsuttalelse er vedlagt rapporten som vedlegg 1. Videre er høringsuttalelsen kommentert i kapitel 7. I utgangspunktet er det etablert interne rutiner som legger til rette for en effektiv innkjøpsfunksjon i STFK og bygge- og eiendomstjenesten. Det er etablert innkjøpsstrategi og egen intern rettledning ved anskaffelser. En anskaffelse skal som utgangspunkt være basert på konkurranse. Kravet til konkurranse følger både av lov- og forskriftsverket 1 og av STFK egne interne retningslinjer ved anskaffelser 2. I rapporten er det avdekket flere brudd på kravet til konkurranse som kan få flere uheldige konsekvenser. Å sikre at STFK anskaffer varer og tjenester av god kvalitet til en fornuftig pris nødvendiggjør som oftest at anskaffelsen baseres på konkurranse. Det kan oppstå situasjoner hvor oppdragsgiver kan være bedre tjent med å gjøre en anskaffelse uten konkurranse, noe regelverket også tar høyde for gjennom angivelse av ulike unntaksbestemmelser. Det er tildels strenge vilkår som må være oppfylt for at en anskaffelse skal kunne foretas uten konkurranse. I flere anskaffelser som er vurdert i rapporten er unntaksbestemmelser påberopt, men uten at grunnlaget for å påberope unntaksbestemmelsen anses å være oppfylt. Det foreligger heller ikke tilstrekkelig dokumentasjon i anskaffelsesprotokollene for begrunnelsen om å foreta anskaffelsen gjennom en unntaksbestemmelse, og derigjennom foreta en anskaffelse uten konkurranse. 1 Se Lov om offentlig anskaffelser av 16. juli 1999 nr 69 samt Forskrift om offentlig anskaffeler av 7. april 2006 nr Se Rettledning ved anskaffelser, utarbeidet av Jus- og innkjøpstjenesten i Sør Trøndelag fylkeskommune. Sist oppdatert januar Følger bygge- og eiendomstjenesten regelverket om offentlige anskaffelser? - 4

5 Denne forvaltningsrevisjonen har avdekket at bygge- og eiendomstjenesten har varierende praksis på å etterleve regelverket i forhold til kravet til konkurranse. I forbindelse med gjennomføringen av en anskaffelse forutsetter regelverket at noen dokumenter skal utarbeides av oppdragsgiver, mens andre dokumenter skal innhentes fra leverandørene. Dette spørsmålet blir behandlet i rapportens delproblemstilling 2. Arbeidet med rapporten har avdekket en del mangler i forhold til å utarbeide anskaffelsesprotokoller, både i forhold til etterlevelse av regelverk i lov- og forskrift og intern rettledning ved anskaffelser. En anskaffelsesprotokoll skal blant annet sikre etterprøvbarhet og gjennomsiktighet i anskaffelsesprosessen. Blant annet skal anskaffelsesprotokollen dokumenter de vurderingene som er gjort i henhold til konkurransekravet. Hvor anskaffelsesprotokoll mangler eller er ufullstendig vil dette også få som konsekvens at oppdragsgiver vanskeligere kan bevise at vilkårene for unntak fra konkurransekravet er oppfylt. Videre er det i rapporten avdekket flere mangler på innhenting av HMS - egenerklæring og skatteattester for skatt og moms. Revisor mener det er rom for forbedring på dette området. Journalføring av alle relevante dokumenter i en anskaffelsesprosess er svært viktig for å ivareta prinsippene om etterprøvbarhet og gjennomsiktighet i regelverket om offentlig anskaffelser. I tillegg er journalføring i seg selv et krav etter arkivforskriften. I fylkeskommunen er det Elark (Public 360) som er det eneste elektroniske journalsystem som er godkjent i henhold til arkivloven med forskrift. Dokumenter slik som anskaffelsesprotokoll, skatteattester for skatt og mva samt HMS egenerklæring og kunngjøring er dokumenter som skal journalføres. Det er i denne rapporten avdekket omfattende og alvorlige brudd på regelverket om journalføring. Erfaringen fra undersøkelsen trekker i retning av at praksisen hos bygge- og eiendomstjenesten er å ikke journalføre dokumenter som i henhold til arkivforskriften og offentlighetsloven og STFK egne bestemmelser, skulle ha vært journalført i Elark. Den praksis som utvises hos bygge- og eiendomstjenesten i forhold til manglende journalføring representerer derfor ikke bare brudd på arkivforskriften, men bidrar også til å vanskeliggjøre kontrollen og sikre gjennomsiktighet og etterprøvbarhet i anskaffelsesprosessen. Revisor har selv erfart store utfordringer i forbindelse med gjennomføringen av dette prosjektet, særlig i arbeidet med å innhente lovpålagt dokumentasjon som skulle ha vært journalført i Elark. Bygge- og eiendomstjenestene sine rutiner vedrørende mottak og registrering av tilbud er i tråd med regelverket etter revisors vurdering. Denne forvaltningsrevisjonen sett i sammenheng med rapport behandlet av fylkestinget i sak 11/2008 viser at det fortsatt er rom for til dels store forbedringer før praksis kommer i samsvar med gjeldende regelverk og interne retningslinjer. - Følger bygge- og eiendomstjenesten regelverket om offentlige anskaffelser? - 5

6 Med bakgrunn i funn, vurderinger og konklusjoner i rapporten har revisor følgende anbefalninger: Revisor anbefaler fylkesrådmannen å følge opp bygge- og eiendomstjenesten slik at anskaffelser skjer i tråd med regelverket for anskaffelser Revisor ber fylkesrådmannen vurderer om det er hensiktsmessig å ha egne retningslinjer ved anskaffelser når disse i mindre grad følges i praksis Revisor ber fylkesrådmannen vurdere journalsystem for STFK, slik at journalføring av saksdokumenter i bygge- og eiendomstjenesten blir i samsvar med regelverket - Følger bygge- og eiendomstjenesten regelverket om offentlige anskaffelser? - 6

7 - Følger bygge- og eiendomstjenesten regelverket om offentlige anskaffelser? - 7

8 Innhold 1. Bakgrunn for undersøkelsen Bestilling Offentlige anskaffelser Organisering Undersøkelsesopplegg Avgrensning Problemstilling Revisjonskriterier Metode for datainnsamling og analyse Utsending av forvaltningsrevisjon på høring den Er anskaffelsene utsatt for konkurranse? Anskaffelser mellom kr Revisjonskriterier Data Revisors vurdering Anskaffelser over Revisjonskriterier Data Revisors vurdering Følges regler om protokollføring og innhenting av dokumenter? Anskaffelser mellom kr Revisjonskriterier Data Revisors vurdering Anskaffelser over kr Revisjonskriterier Data Revisors vurderinger Følges regler om tilbudsåpning og journalføring? Revisjonskriterier Data Praksis rundt tilbudsåpningen Kontroll av journalføring i Elark Revisors vurdering Oppfølging av FT-11/2008, forvaltningsrevisjon av anskaffelser Revisjonskriterier Data Revisors vurdering Høring Konklusjon og anbefalinger Konklusjon Anbefaling Kilder Vedlegg 1 - Fylkeskommunens høringssvar Følger bygge- og eiendomstjenesten regelverket om offentlige anskaffelser? - 8

9 - Følger bygge- og eiendomstjenesten regelverket om offentlige anskaffelser? - 9

10 1. Bakgrunn for undersøkelsen Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK), og handler om bygge- og eiendomstjenesten følger opp bygg- og eiendomstjenesten regelverket om offentlige anskaffelser. I dette kapitlet presenteres bestillingen fra kontrollutvalget, og redergjør om offentlige anskaffelser i Norge og anskaffelser i bygge- og eiendomstjenesten. 1.1 Bestilling Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune bestilte i sak 38/2010 en forvaltningsrevisjon om offentlige anskaffelser. I vedtaket til saken heter det: Det overordnede målet for forvaltningsrevisjonen er å sikre at fylkeskommunen har en hensiktsmessig ordning for anskaffelser som ivaretar regelverket og virker effektivt i henhold til de strategiske målene for innkjøp. Anskaffelser er et stort og komplisert område, og å gjennomgå alle prosesser i hele organisasjonen vil være en uoverkommelig oppgave for et enkelt revisjonsprosjekt. For å ivareta fylkestingets forventninger til forvaltningsrevisjonsprosjektet anbefales det å innrette prosjektet mot to hovedområder: Byggeprosjektene i skolebruksplanen. Som fylkeskommunens største og mest omfattende prosjekter vil de naturlig stå sentralt. Mindre anskaffelser som gjennomføres med forenklede krav til konkurranse i henhold til forskriftens del I. Revisjon Midt-Norge IKS mottok i brev av fra Kontrollutvalgssekretariat Midt- Norge bestilling av undersøkelsen. 1.2 Offentlige anskaffelser Offentlig sektor i Norge forestår innkjøp for nesten 400 milliarder kroner årlig. 3 Regelverket for offentlige anskaffelser skal sikre at disse midlene utnyttes best mulig, samtidig som de bidrar til utvikling av et konkurransedyktig norsk næringsliv. Regelverket skal sikre at det offentlige opptrer med stor integritet, og at publikum har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenelig måte. 4 Reglene skal sikre en effektiv ressursbruk, ved at det offentlige gjennom konkurranse foretar anskaffelser til en fornuftig pris. I forlengelsen av dette vil regelverket i ytterste konsekvens motvirke korrupsjon og kameraderi. For å sikre at disse målsettingene nås i størst mulig grad, opererer regelverket med et sett grunnleggende prinsipper, som gjelder alle anskaffelser, uavhengig av anskaffelsens art og verdi. Dette gjelder blant annet kravene til konkurranse, god forretningsskikk, likebehandling av leverandører, forutberegnlighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet. 5 Formålet med de grunnleggende prinsippene er videre å ivareta rettsikkerheten til aktørene i anskaffelsesprosessen, og å sikre at alle potensielle leverandører får de samme mulighetene til å få kontrakter med det offentlige. 3 Statistisk sentralbyrå 4 Se rettleder til reglene om offentlig anskaffelser side Jfr. anskaffelseslovens 5 og forskrift om offentlige anskaffelser Følger bygge- og eiendomstjenesten regelverket om offentlige anskaffelser? - 10

11 Gjentatte undersøkelser over flere år har påvist hyppige brudd på regelverket for offentlige anskaffelser både i statlig og i kommunal sektor. Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) har tidligere uttalt at brudd på innkjøpsregelverket i offentlig sektor kan ha ulike grunner, både manglende vilje, manglende kunnskap eller et komplisert og uoversiktlig regelverk. Brudd på regelverket om offentlige anskaffelser kan få flere følger. Oppdragsgiver kan ilegges overtredelsesgebyr dersom oppdragsgiver eller den som handler på oppdragsgivers vegne, forsettlig eller grovt uaktsomt foretar en ulovlig direkte anskaffelse jfr. lov om offentlig anskaffelser 7b. I forbindelse med fastsettelsen av overtredelsesgebyr vil påpekninger i revisjonsrapporter kunne få betydning for størrelsen på gebyret. I sak 2010/105 fra KOFA 6 blir betydningen av påpekninger i revisjonsrapporter trukket frem i avsnitt 45: Videre, har innklagede unnlatt å følge opp påpekninger i revisjonsrapporter. Etter nemndas syn tok innklagede således et bevisst valg om å unnlate konkurranseutsetting av anskaffelsene... KOFA legger til grunn at hvor den innklagede har fått kunnskap om tidligere brudd eller svakheter i forbindelse med håndteringen av regelverket, og hvor det er unnlatt å følge opp disse, vil et fortsatt brudd på regelverket blir ansett for å være begått med bevissthet. Videre kan oppdragsgiver måtte betale erstatning til tilbydere som er forbigått. Dette innebærer at oppdragsgiver må betale dobbelt opp, både til den valgte leverandøren og til tilbyderen som er forbigått. Som et resultat av dette kan oppdragsgiver blir påført store ekstrautgifter. Anskaffelser i bygge- og eiendomstjenesten Tabell 1: Økonomiske tall for innkjøp( på art ) i bygge- og eiendomstjenesten i STFK Arter i regnskapet Regnskap Regnskap 2009 Budsjett 2010 Driftsregnskapet 19 mill 32 mill 16 mill Investeringsregnskapet 85 mill 187 mill 620,8 mill Sum art mill 219 mill 636,8 mill Kilde: Bygge- og eiendomstjenestens regnskap og budsjett Tabell 1 viser hva som er ført i regnskapet og budsjettet for kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon og som erstatter kommunal tjenesteproduksjon (artene ) i henholdsvis driftsregnskapet og investeringsregnskapet fra 2009 t.o.m Bygge- og eiendomstjenesten har de siste årene hatt en økning av kjøp av varer og tjenester på KOSTRA 7 - art Fra 2010 legges det opp til en halvering av kjøp av varer og tjenester på driftssiden, mens det legges opp til en tredobling på investeringssiden i forhold til regnskapet. Kjøp av varer og tjenester kan derfor variere mye, da dette avhenger av hvilket nivå for investeringer fylkeskommunen legger seg på. 6 Klagenemnda for offentlige anskaffelser. 7 KOSTRA står for KOmmune-STat-RApportering av økonomiske tjenestedata - Følger bygge- og eiendomstjenesten regelverket om offentlige anskaffelser? - 11

12 1.3 Organisering Sør-Trøndelag fylkeskommune eier mange bygninger, i hovedsak videregående skoler. Det er bygge- og eiendomstjenesten som ivaretar fylkeskommunens rolle som eier av disse bygningene. Eierrollen innebærer drift, vedlikehold, utvikling, kjøp/salg og inn- og utleie. Organisasjonsplanen for bygge- og eiendomstjenesten er illustrert i figur 1 nedenfor. Figur 1:Organisasjonskart bygge- og eiendomstjenesten og prosjektorganisering av skolebruksplan 3 i Sør-Trøndelag fylkeskommune Kilde: Sør-Trøndelag Fylkeskommune v/bygge- og eiendomstjenesten I oppstartsmøtet ble det redegjort for organiseringen og prosessene rundt offentlige anskaffelser i bygge- og eiendomssaker i skolebruksplan 3. Bygge- og eiendomstjenesten har i prinsippet en todelt organisering. Den ene delen består av 6 forvaltere som har ansvar for hver sine skoler. Disse forvalterne har ansvar for å forestå alle tiltak ved skolene, herunder å administrere innkjøpsprosessene, med unntak av større byggeprosjekt. Bjørn Aakre (ass. bygge- og eiendomssjef)) følger opp forvalterne i dette arbeidet. Den andre delen i avdelingen jobber med Skolebruksplan 3. På prosjektene i skolebruksplanen er prosjektlederne ansvarlige for innkjøpsprosessene, men frem til nå har leder bistått prosjektlederne både i forbindelse med anskaffelsesprosesser og i videre prosjektforløp. I oppstartsmøtet kom det videre fram at bygge- og eiendomstjenesten er medlem av FEF (Fylkeskommunalt Eiendomsforum), og deltar i to arbeidsgrupper i FEF-regi som utvikler felles verktøy for alle fylkeskommunene. Avdelingen benytter FEF s felles KS-system for byggesaker, som løpende oppdateres av Akershus fylkeskommune og KS-gruppa i FEF. Bygge- og eiendomstjenesten har etablert samarbeid med Nord-Trøndelag fylkeskommune om internopplæring og erfaringsutveksling. - Følger bygge- og eiendomstjenesten regelverket om offentlige anskaffelser? - 12

13 Bygge- og eiendomstjenesten ivaretar stort sett innkjøpsprosessene selv, i følge bygge- og eiendomssjefen. Begrunnelsen er at kravspesifikasjonene i byggesaker skiller seg såpass fra vare- og tjenestekjøp ellers, at det er mest hensiktsmessig at bygge- og eiendomstjenesten utarbeider disse i egen regi. Unntaksvis kjøpes ekstern rådgiverkompetanse/kapasitet. Jus- og innkjøpstjenesten kan bli brukt når det kommer klager eller spørsmål fra leverandøren, og blir i enkelttilfeller benyttet til å kvalitetssikre selve innkjøpsprosessen. Jus- og innkjøpstjenesten har blitt mer brukt etter at dagens leder ble ansatt som leder. - Følger bygge- og eiendomstjenesten regelverket om offentlige anskaffelser? - 13

14 2. Undersøkelsesopplegg I dette kapitlet presenteres avgrensningene, problemstillingene for prosjektet, revisjonskriterier og metode for datainnsamling og analyse. 2.1 Avgrensning Kontrollutvalget ønsket en forvaltningsrevisjon som setter søkelys på anskaffelser i forbindelse med skolebruksplan 3 og mindre anskaffelser. Bakgrunn for det førstnevnte er den omfattende utbyggingen og sammenslåingen av nye skoler i fylket, og omfanget av anskaffelser det innebærer. Det sistnevnte, etterlevelsen av de enklere reglene for mindre anskaffelser har sin bakgrunn i de manglene som ble avdekket ved forvaltningsrevisjon om offentlige anskaffelser i STFK i Rapporten ble lagt frem for fylkestinget i FT-sak 11/2008. Dette betyr at undersøkelsen er rettet inn mot både mindre og større anskaffelser som byggeog eiendomstjenesten forestår. Med andre ord anskaffelser som følger forskjellige deler av forskrift om offentlige anskaffelser. Regelverket om offentlige anskaffelser er omfattende, og vi har derfor tatt utgangspunkt i et utvalg bestemmelser. Temaer som er holdt utenfor i denne omgang er etiske og miljømessige bestemmelser om anskaffelser, og om anskaffelsen har universell utforming, eller er foretatt ved elektronisk handel 9. Undersøkelsen omfatter ikke anskaffelser foretatt etter forsyningsforskriften. 10 Vi vurderer praksis for journalføring for de utvalgte anskaffelsene som er vurdert i rapporten. Det følger av delproblemstillingene under, hvilke konkrete regler vi har valgt å fokusere på. I høringssvaret fra fylkesrådmannen blir det poengtert at rapporten bare tar for seg deler av anskaffelsesprosessen for enkelte og i hovedsaklig mindre anskaffelser. Revisor viser til høringskapitel 7 hvor dette er berørt. 2.2 Problemstilling Hovedproblemstillingen for prosjektet har vært å undersøke om STFK følger regelverket ved anskaffelser foretatt av bygge- og eiendomstjenesten. For å svare på hovedproblemstillingen, har vi jobbet etter følgende delproblemstillinger: 1. Er anskaffelsene utsatt for konkurranse? 2. Følges regler om protokollføring og innhenting av dokumenter? 3. Følges regler om tilbudsåpning og journalføring? 4. Er FT-sak 11/2008 fulgt opp i anskaffelser ved bygge- og eiendomstjenesten? 11 8 Utarbeidet av Revisjon Midt-Norge IKS 9 Elektronisk handel (ofte forkortet e-handel) er handel av produkter eller tjenester gjennom elektroniske systemer som internett og andre datanett. 10 Forskrift 7. april 2006 om innkjøpsregler for oppdragsgivere innen vann- og energiforsyning, transport og posttjenester. 11 Rapport fra forvaltningsrevisjon, Offentlige anskaffelser følges regelverket? Følger bygge- og eiendomstjenesten regelverket om offentlige anskaffelser? - 14

15 2.3 Revisjonskriterier Revisjonskriteriene er aktuelle og autoritative normer som vi vurderer innsamlede data mot. I denne undersøkelsen er revisjonskriteriene i hovedsak hentet fra anskaffelsesregelverket, men journalføring vurderes opp mot reglene i arkivlovgivningen. I tillegg er interne retningslinjer som gjelder i STFK benyttet som revisjonskriterier. Forskrift om offentlige anskaffelser er delt inn i ulike deler som regulerer ulike typer anskaffelser, avhengig av anskaffelsens art og verdi. 12 Som hovedregel behandles anskaffelser som ikke overstiger kr eks. mva etter forskriftens del I, anskaffelser fra kr til 1.6 mill kr. eks. mva. for vare og tjenestekontrakter og 40.5 mill kr. eks. mva. for bygge- og anleggskontrakter følger forskriftens del I og del II. Anskaffelser som overstiger 1.6 mill kr. eks. mva. for vare- og tjenestekontrakter og 40.5 mill kr. eks. mva. for bygge- og anleggskontrakter vurderes etter forskriftens del I og del III. 13 Det er imidlertid en rekke unntak fra disse hovedreglene, blant annet ved behov for hastekjøp, når det foreligger et usedvanlig fordelaktiv tilbud eller der det bare finnes én leverandør i markedet. 14 Terskelverdien som gjaldt ved beregning av anskaffelsens verdi legges til grunn i vurderingen. De aktuelle revisjonskriteriene vil bli omtalt nærmere under hver enkelt delproblemstilling i kapittel 3 og utover. I dette prosjektet er kildene for revisjonskriteriene hentet fra: lov og forskrift om offentlige anskaffelser inkludert avgjørelse fra KOFA 15. Fornyings- og administrasjonsdepartementets "Rettleiar til reglane om offentlege anskaffingar" Arkivforskriften og offentlighetsloven STFKs "Rettledning ved anskaffelser" Protokoll FT-sak 11/2008: Forvaltningsrevisjonsrapport: Offentlige anskaffelser følges regelverket? 2.4 Metode for datainnsamling og analyse Revisor har i prosjektet foretatt analyse av et utvalg anskaffelser fra regnskapet for 2009 og frem til Utplukket knytter seg til ulike prosjektnummer, hvor det innenfor de ulike prosjektene kan være foretatt en eller flere anskaffelser. Anslått anskaffelsesverdi kan derfor variere for de ulike anskaffelsene. Utvalgte anskaffelser er kontrollert mot bestemmelser i lov og forskrift, gjennom analyse av dokumentasjon fra anskaffelsesprosessen. Fra driftsregnskapet er det foretatt utvalg av fire anskaffelser over kr ut fra fire prosjekter. Fra investeringsregnskapet er det foretatt et utvalg anskaffelser basert på tre prosjekt med en prosjektkostnad mellom kr kr , tilsammen fire anskaffelser. Videre er det foretatt utvalg på tilsammen 17 anskaffelser basert på 6 prosjektet ført investeringsregnskapet med en prosjektkostnad over kr. 12 Forskrift om offentlige anskaffelser kapittel 2 angir nærmere anvendelsesområdet for de ulike bestemmelsene i forskriften 13 Terskelverdier gjeldende fra Terskelverdien fra og frem til var mill. kr. for vare og tjenestekontrakter og 41 mill. kr. for bygge- og anleggskontrakter. Terskelverdien fra 2007 og frem til var for vare- og tjenestekontrakter mill. kr og for bygg- og anleggskontrakter 43,5 mill. kr. Se mer om terskelverdiene hos Fornyings- Administrasjons- og Kirkedepartementet. 14 Forskrift om offentlige anskaffelser 2-1 bokstavene a til f. 15 Uttalelser fra KOFA er rådgivende. Se mer om KOFA på - Følger bygge- og eiendomstjenesten regelverket om offentlige anskaffelser? - 15

16 Utvalget er fordelt på syv prosjektledere (forvaltere) som har vært ansvarlig for anskaffelsene. I driftsregnskapet skal alle løpende inntekter og utgifter som går til daglig drift fremgå. I investeringsregnskapet skal inntekter og utgifter knyttet til investeringsprosjekt registreres. En investering defineres som anskaffelse av eiendeler som er til eie og bruk i minst 3 år med en verdi over kr Utover dette er utvalget av anskaffelser tilfeldig valgt. Det er i tillegg gjennomført intervju med bygge- og eiendomssjef, leder for jus- og innkjøpstjenesten i forbindelse med oppstartsmøte. Assisterende bygge- og eiendomssjef og fire forvaltere i bygge- og eiendomstjenesten er intervjuet. Alle intervjuene er verifisert. En saksbehandler i arkivtjenesten har bistått revisor for å sikre at datainnsamlingen med journalføring i Elark (Public 360) er korrekt. Revisor har sendt forespørsel til hver forvalter for å få dokumentasjon på at det hadde foregått en konkurranse på utvalgte prosjekt og anskaffelser. Det ble opplyst i intervju med forvalterne at ingen andre enn dem kan hente frem dokumentasjon som protokollføring og attester. 2.5 Utsending av forvaltningsrevisjon på høring den En foreløpig rapport ble sendt til fylkerådmannen på høring. Vi viser til kapittel 7 hvor en nærmere redegjørelse av prosessen og innholdet av høringssvaret blir gitt. - Følger bygge- og eiendomstjenesten regelverket om offentlige anskaffelser? - 16

17 3. Er anskaffelsene utsatt for konkurranse? I dette kapitlet vil vi belyse delproblemstilling 1 som omhandler konkurranse. Først presenteres kriteriene som legges til grunn for vurderingen av konkurranse, deretter følger innhenting av data fra regnskap og analyse av dokument. Til slutt følger revisors vurdering i forhold til delproblemstillingen. 3.1 Anskaffelser mellom kr I dette kapitlet presenteres regelverk og praksis i STFK, bygge- og eiendomstjenesten for anskaffelser mellom kr Revisjonskriterier Nærmere om kravet til konkurranse og kunngjøring. Oppdragsgiver plikter å sørge for at anskaffelsen så langt som mulig baserer seg på konkurranse jfr. anskaffelseslovens 16 5 annet ledd og anskaffelsesforskriftens første ledd. Kravet til konkurranse gjelder uavhengig av anskaffelsens art og verdi jfr. "så langt det er mulig". Hovedreglen er altså at konkurranse skal avholdes. En forutsetning for at konkurranse foreligger er at mer enn èn leverandør har muligheten for å tilby leveranse. I kravet til konkurranse må det derfor innfortolkes et krav om en reell konkurranse. 18 KOFA har uttalt i sin tolkning av anskaffelsesloven 5 annet ledd at kravet til konkurranse innebærer at det må foreligge tungtveiende saklige grunner for å avskjære kvalifiserte tilbydere. 19 Dermed må anskaffelsen bekjentgjøres for aktuelle tilbydere, for at konkurranse kan finne sted. Forholdmessighetsprinsippet tilsier at kravet til hvordan konkurransen skal gjennomføres, og hvor mange aktører som skal være med i konkurransen, øker med anskaffelsens verdi og betydning. Det vil derfor for det første være et spørsmål om anskaffelsen i det hele tatt skal baseres på konkurranse, og hvor dette kravet foreligger, blir det et spørsmål hva oppdragsgiver må foreta seg for å oppnå reell konkurranse jfr. forholdsmessighetsprinsippet. I enkelte unntakstilfeller vil oppdragsgiver kunne tildele en kontrakt til èn leverandør uten konkurranse. Dette vil typisk gjelde hvor det kun er èn leverandør i markedet, og oppdragsgiver kan anskaffe ytelsen direkte fra leverandøren jfr. forskriftens 2-1 (2) bokstav a og forskriftens 14-4 bokstav c. Det må foreligge objektive årsaker til at bare èn leverandør kan benyttes. Det er ikke tilstrekkelig at oppdragsgiver mener at kun èn leverandør kan benyttes til anskaffelsen. Eksempelvis kan dette gjelde hvor en leverandør er alene om å ha teknisk kompetanse til å utføre anskaffelsen, eller at kun èn leverandør fremstiller produktet som skal anskaffes. Det er i følge regelverket ikke tilstrekkelig å bevise at èn leverandør kan levere/ produsere anskaffelsen mer effektivt enn andre. Ved anskaffelser på grunn av uforutsette hendelser kan en kontrakt tildeles èn leverandør, hvis anskaffelsen ikke kan utsettes den tiden det tar å gjennomføre en konkurranse jfr. forskriftens ledd bokstav c. For at denne bestemmelsen kan benyttes, må 16 Se lov av 16. juli 1999 nr 69 (LOA) 17 Se forskrift av 7. april 2006 nr 402. (FOA) 18 Se avgjørelse fra KOFA Se avgjørelse fra KOFA Følger bygge- og eiendomstjenesten regelverket om offentlige anskaffelser? - 17

18 oppdragsgiver f.eks. bevise at eiendommen kan bli ødelagt, eller at liv og helse står på spill. Dette er anskaffelser som er kjent som såkalte "hastekjøp". Dersom årsaken til at det haster ligger i at oppdragsgiver burde planlagt anskaffelsen bedre, kan ikke "raskest oppstart" benyttes som begrunnelse. I forlengelsen av kravet til konkurranse er kravet til kunngjøring av konkurransen. Dette er to ulike spørsmål, men som også må sees i sammenheng. Kravet til kunngjøring gjelder ikke for enhver anskaffelse. For anskaffelser hvor anslått anskaffelsesverdi ikke overstiger er det ingen plikt i lovverket om at oppdragsgiver skal kunngjøre anskaffelsen. Oppdragsgiver kan velge å kunngjøre anskaffelsen. Det er laget egne skjema som er tilgjengelig på Doffin 20 for kunngjøring av anskaffelser med verdi på under kroner. Kunngjøring av slike anskaffelser bygger på en enklere fremgangsmåte, men hvor kunngjøringen vil bidra til økt konkurranse og gjennomsiktighet omkring anskaffelsen. Gjennom kunngjøringen åpnes det for større konkurranse gjennom at flere potensielle tilbydere blir gjort kjent med anskaffelsen. Jo flere tilbydere som blir kjent med anskaffelsen, jo større sannsynlighet er det for at oppdragsgiver kan oppnå en bedre pris eller bedre ytelse. Videre bidrar kravet til kunngjøring transparens om offentlig anskaffelser. Reglene om gjennomføring av kunngjøring går frem av forskriftens kapittel 9 (del II) og 18 (del III). I henhold til lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 25. sept nr , 2 ledd har administrasjonssjefen et ansvar for at "administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser..." Fylkestinget i Sør-Trøndelag har vedtatt en plan for styring og kontroll. Planene definerer fylkeskommunens overordnede prinsipper for ansvar for etablering av styrende dokumenter for virksomheten. 21 De styrende dokumentene deles i to kategorier hvor internt styrende dokumenter slik som reglementer, er en kategori. I STFK sin rettledning ved anskaffelser pkt. 5.4 er det anbefalt at kunngjøring skjer i lille Doffin 22 evt. dagspresse for anskaffelser over kroner. I STFK sin rettledning ved anskaffelser pkt. 5.4 angis det at et tilstrekkelig antall tilbydere skal forespørres slik at en oppnår reell konkurranse. Det pekes i rettledningen på at søk i telefonkatalog, yrkesregister, Gule sider kan benyttes for å få oversikt over aktuelle tilbydere. I rettledningens flytdiagram anbefales det at tilbud innhentes fra 3 eller flere tilbydere. Brudd på interne retningslinjer vil derfor være uheldig med tanke på å sikre betryggende intern kontroll. Derfor må interne reglementer også følges. Lov- og forskriftsverket oppstiller krav om at oppdragsgiver skal fortløpende sikre at de vurderinger og den dokumentasjon som har betydning for gjennomføringen av konkurransen er skriftlig jfr. LOA 5 tredje ledd og FOA 3-1 sjuende ledd. Kravet til slik dokumentasjon er viktig for at en tredjeperson eller et klageorgan i ettertid kan få en god forståelse av oppdragsgivers vurderinger og upartiskhet. 20 Doffin - Database for offentlige innkjøp, i regi av Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD). 21 Definert i plan for styring og kontroll som fellesbetegnelse for dokumenter som setter krav til, og gir retningslinjer for planlegging, utvikling, organisering og gjennomføring av aktiviteter. 22 Hvor offentlige småkjøp offentliggjøres. - Følger bygge- og eiendomstjenesten regelverket om offentlige anskaffelser? - 18

19 Rammeavtaler STFK inngår rammeavtaler med leverandører for kjøp av varer og tjenester som fylkeskommunen har et visst forbruk av. Det framgår av innkjøpsstrategien pkt. 2 at anskaffelser med årlige kjøp over kr eks. mva pr. vareslag som er felles for flere av enhetene foretas sentralt ved jus- og innkjøpstjenesten. I de tilfeller det ikke er inngått felles rammeavtaler og verdi av anskaffelsen samlet for STFK overstiger kr eks. mva skal jus- og innkjøpstjenesten kontaktes for vurdering av evt. felles rammeavtale. Informasjon om hvilke rammeavtaler som er gjeldende for STFK og annen informasjon knyttet til innkjøp er lagt ut på Intranettet i STFK Data I informasjon fremkommet i intervju med bygge- og eiendomssjefen og leder for jus- og innkjøp, går det fram at hovedregelen er at det skal innhentes tilbud fra minst tre tilbydere ved kjøp over kr I intervju med de 6 forvalterne kom det frem at det ved spesielle anledninger kan forekomme at det blir foretatt direkte kjøp uten konkurranse for kjøp over kr Bygge- og eiendomstjenesten har inngått rammeavtale med flere leverandører. Avtalene gjelder innenfor områder som konsulenttjenester innen akustikk og støy, arkitekttjenester, brannteknikk, byggeteknikk, elektroteknikk, geoteknikk, landskapsarkitekttjenester, miljørådgivning, rørinstallasjoner og ventilasjon og klimateknikk. Ved tildeling av det enkelte deloppdrag vil oppdragsiver normalt gjennomføre en minikonkurranse 23. Vurderingen av de som deltar i konkurranse vil ta utgangspunkt i tilgjengelig kompetanse sett i forhold til det enkelte deloppdrags behov samt eventuell honorarramme bindende (maksimalramme) eller ditto veiledende. Deloppdrag kan tildeles direkte uten minikonkurranse, slik som mindre oppdrag og i særskilte tilfeller der oppdragsgiver finner det mest hensiktsmessig. Rammeavtalene gjelder for perioden Kontroll i driftsregnskapet mellom kr kr Revisor har foretatt et tilfeldig utvalg av anskaffelser mellom kr og kr i driftsregnskapet i perioden Dette for å undersøke om det er gjennomført konkurranse i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser i henhold til revisjonskriteriene pkt Utvalget er på bilagsnivå, hvor leverandører som er registrert i prosjektene er valgt. Tabell 1: Kontrollerte anskaffelser fra driftsregnskapet mellom kr og eks mva Leverandør Beløp Bilagsnr Bremvåg bygg & eiendom , Dahle Blikk AS , BDO , Bjørn Hegardt , Kilde: Bygge- og eiendomstjenestens driftsregnskap Bremvåg bygg & eiendom Anskaffelsen gjelder utskifting av innerdører på Rotvoll i mars/april i år i følge bygge- og eiendomstjenesten. Leverandør ble valgt på grunnlag av forespørsel til 3 spesialfirma. Dahle Blikk Anskaffelsen gjelder i følge høringssvar fra fylkesrådmannen oppgradering av kobbhus på det fredete Harsdorff bygget ved Trondheim Katedralskole. Denne anskaffelsen ble foretatt med midler fra fylkesantikvaren, for å utbedre tak på Harfsdorff-bygget (i Munkegata). Denne 23 Konkurranse mellom ulike leverandører som er del av en og samme rammeavtale. - Følger bygge- og eiendomstjenesten regelverket om offentlige anskaffelser? - 19

20 leverandøren er underleverandør til Veidekke i utbyggingsprosjektet ved Trondheim katedralskole. Det ble tatt direkte kontakt med Dahle Blikk. I fylkesrådmann sitt høringssvar begrunnes direktekjøpet ut fra flere forhold. For det første at spesielle omstendigheter mht antikvariske krav satte ekstra krav til utførelsen. For det andre at bedriften var engasjert i prosjektet på skolen gjennom konkurranse. For det tredje tilsa anskaffelsens størrelse at direkte kjøp kunne foretas. I følge høringssvaret fra Fylkesrådmannen kunne saken rent formelt også vært definert som tilleggsarbeid til Veidekke i pågående byggesak som omfattet totalrehabilitering av skolen. Denne løsningen ble ikke valgt da en slik løsning ville blitt dyrere pga påslag fra Veidekke. Kostnadsbetraktningen lå også til grunn for avgjørelsen om å foreta et direkte kjøp. BDO Noraudit Anskaffelsen gjelder i følge høringssvaret fra fylkesrådmannen konsulentbistand i forbindelse med Eiendomsprosjektet en utredning av alternative organisasjonsmodeller i eiendomsforvaltningen. Firma BDO Noraudit ble engasjert direkte som prosjektleder for "vurdering av forvaltning, eiendomsforhold mm.", noe som er bekreftet gjennom et notat av utarbeidet av ass. bygge- og eiendomssjef datert I dette notatet vises det til et avklaringsmøte mellom fylkesrådmannen og ledelsen i bygge- og eiendomstjenesten, der det ble besluttet at det skulle skrives en anskaffelsesprotokoll med en fornuftig begrunnelse for direkte kjøpet. I forbindelse med datainnsamlingen fikk revisor tilsendt en anskaffelsesprotokoll som er datert , mens møte hvor beslutningen om å utarbeide anskaffelsesprotokollen fant sted I høringssvaret fra fylkesrådmannen sies det at anskaffelsesprotokollen som gjelder denne anskaffelsen, ikke er datert. En anskaffelsesprotokoll som er udatert og usignert er vedlagt høringssvaret. Argumentasjonen slik det fremgår i notatet for å foreta et direkte kjøp, var at anskaffelsen ble anslått til å ligge under kunngjøringsplikten på kr I fylkesrådmannen sitt høringssvar begrunnes direktekjøpet med en grundig vurdering av kompleksitet, omfang og ønske om snarlig politisk behandling i saken. Den valgte leverandøren hadde nettopp bistått Akershus fylkeskommune med tilsvarende utredning og hadde en saksbehandler med stor kunnskap om saksområdet både ut fra dette arbeidet og tidligere yrkeserfaring. I følge høringssvaret ble det innhentet omfattende referanser fra tidligere oppdragsgivere på forhånd. Revisor har ikke fått tilsendt skriftlig dokumentasjon i høringssvaret for vurderingen som ble gjort, eller dokumentasjon for innholdet i og hvem de gode referansene er. Bjørn Hegardt Anskaffelsen gjelder kunstnerisk utsmykking av investeringsprosjektet Gauldal skole- og kultursenter på Støren, i følge høringssvar fra fylkesrådmannen. Hegart ble engasjert som en av 4 kunstnere i henhold til kunstplan utarbeidet av kunstkomiteen. Kunsplan utarbeidet i samsvar med retningslinjer fra det statlige KORO 24 - kunst i offentlige rom i følge bygge- og 24 KORO (Kunst i offentlige rom) retningslinjer, tilskuddsordninger for kunstprosjekt i kommunale og fylkeskommunale bygg. Regelverket ble fastsatt av Kulturdepartementet 8. november 1999 og trådte i kraft straks. - Følger bygge- og eiendomstjenesten regelverket om offentlige anskaffelser? - 20

21 eiendomstjenesten. Kunstplanen beskriver anskaffelsen og er godkjent av Regionalt Samarbeidsutvalg for utsmykking lokalt og gjelder i følge bygge- og eiendomstjenesten som anskaffelsesprotokoll. Anskaffelsen har en samlet anslått verdi på kr Kontroll i investeringsregnskapet mellom kr kr Det er foretatt et tilfeldig utvalg av prosjekt ført i investeringsregnskapet med beløp mellom kr og kr for perioden Det er videre valgt ut leverandører som er registrert i prosjektene, gjennom utvalg av bilag. Dette er gjort for å undersøke om det er gjennomført konkurranse i tråd med reglene for offentlige anskaffelser i henhold til revisjonskriterier kapittel 3.1. Tabell 2: Kontrollerte anskaffelser fra investeringsregnskapet mellom kr og eks mva Prosjekt Utvalgt leverandør Prosjektnr Planlegging BSB 2010 Prosjekt- og teknologiled.as PTL Mangelfull og dårlig skilting inn- Plenum Trondheim AS og utvendig Melhus Fjeldseth AS Midtbyhallen Selberg arkitekter /Tegn3 AS Kilde: Bygge- og eiendomstjenestens investeringsregnskap og dokumentanalyse Planlegging BSB Anskaffelsen gjelder kjøp av konsulentbistand i forbindelse med utlysning, utarbeidelse av konkurransegrunnlag, evaluering av tilbud og kontrahering i forbindelse med rammeavtaler for rådgivertjenester innen 10 fagområder. Det ble besluttet å gå til direkte anskaffelse av PTL for å ferdigstille denne jobben i forlengelsen av tidligere innleie av prosjektleder fra samme firma. Prosjektlederen ble "kalt tilbake" til PTL, og tok med seg oppdraget siden det var lagt ned mye arbeid som STFK ikke kunne "nullstille" i følge forvalter ved bygge- og eiendomstjenesten. Det fremgår av anskaffelsesprotokollen at god kompetanse også var en del av begrunnelsen for valg av PTL. I følge fylkesrådmannens høringssvar begrunnes direktekjøpet med PTLs solide kjennskap til regelverket for offentlige anskaffelser, gode evalueringsverktøy og sikkerhet for problemfri gjennomføring av omfattende anskaffelser med mange tilbydere. Erfaringer fra kjøp av tilsvarende tjenester fra andre tilsynelatende kompetente aktører har ikke vært tilfredsstillende, noe som skyldes varierende kompetanse på offentlige innkjøp i det private markedet. Revisor har ikke mottatt noen skriftlig dokumentasjon i høringssvaret for vurderingen av erfaringsgrunnlaget. Mangelfull og dårlig skilting inn- og utvendig Melhus videregående skole. Anskaffelsen gjelder fullføring av ut- og innvendig skilting ved Melhus videregående skole finansiert ved ekstraordinære statlige tiltaksmidler i følge høringssvaret fra fylkesrådmann. Plenum AS hadde i byggesaken stått for skilting på skolen som underleverandør for bygningsentreprenøren, HENT. Bygge- og eiendomstjenesten engasjerte Plenum AS gjennom direktekjøp. Plenum ble forespurt fordi de har utført arbeider på skolen tidligere, og hvor bygge- og eiendomstjenesten 25 BSB = Bedre Skole Bygg - Følger bygge- og eiendomstjenesten regelverket om offentlige anskaffelser? - 21

22 hadde gode erfaringer med det utførte arbeidet jfr. begrunnelse i anskaffelsesprotokoll av I fylkesrådmannens høringssvar begrunnes direktekjøpet av hensyn til estetikk/layout og reklamasjoner. Videre begrunnes det med at det vil være uhensiktsmessig for skolen å forholde seg til flere skiltleverandører, ved senere behov for supplering av skilting. Plenum ble derfor engasjert gjennom direkte anskaffelse for å forestå gjenstående skilting med utførelse i samsvar med tidligere skiltleveranse. Den elektriske installasjonen i forbindelse med skiltingen ble foretatt av el-installatør Fjeldseth AS. De var installatør for el-arbeidene som ble gjennomført i forbindelse med utbygging ved skolen. Fjeldseth AS hadde etterarbeider/garantioppfølgelser i forlengelsen av byggesaken. I forlengelsen av denne kontrakten ble Fjeldseth AS også engasjert for å utføre el-installasjon knyttet til skiltingen. Skiltingen hører normalt med i enhver byggesak, men deler av skiltingen på Melhus vgs ble utsatt grunnet manglende finansiering i følge høringssvaret fra fylkerådmannen. I fylkesrådmannens høringssvar begrunnes direktekjøpet videre med at el-arbeidet er av begrenset omfang, og direkte anskaffelsen ble vurdert som eneste mulighet. Det ville gitt uryddige garantiansvarsforhold samt ansvar for forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon, dersom andre installatører skulle gjort arbeider på skolen i garantitida. At priser fra rammeavtalen med Trondheim kommune ble brukt som utgangspunkt for prisforhandlingen, ble gunstig for fylkeskommunen i følge høringssvar. I anskaffelsesprotokollen fremgår det at anskaffelsen ikke er kunngjort, og at kontrakten er inngått som direkte kjøp. Midtbyhallen Anskaffelsen gjelder rådgivertjenester ved utarbeidelse av planprogram og reguleringsplan i forkant av byggesak om ny flerbrukshall under skolegården på Trondheim katedralskole (delprosjekt Thora Storm vgs.) i følge fylkesrådmann sitt høringssvar.. I følge høringssvaret fra fylkesrådmannen ble det av hensyn til Sør-Trøndelag fylkeskommune sine interne anbefalninger vurdert om utlysning på lille Doffin av oppdrag mellom og kr. eks. mva skulle foretas. Men direkte forespørsel til tre anerkjente firma ble i stede valgt for å sikre tilstrekkelig rask fremdrift i planprosessen og etterfølgende sikkerhet for tidsnok oppstart av antikvarisk utgraving. Utvelgelsen av de tre firmaene ble gjort etter en evaluering der kompetanse, pris og timepris ble karaktersatt. Dette fremgår av anskaffelsesprotokollen. Tilbyderne med høyest samlet score ble valgt som leverandør Revisors vurdering Anskaffelser fra driftsregnskapet mellom kr og kr Revisor har foretatt et tilfeldig utvalg av anskaffelser/ anskaffelser mellom kr og kr i driftsregnskapet i perioden , for å undersøke om det er gjennomført konkurranse i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser i henhold til revisjonskriteriene i pkt Utvalget er på bilagsnivå. - Følger bygge- og eiendomstjenesten regelverket om offentlige anskaffelser? - 22

23 Bremvåg bygg & eiendom Leverandøren ble valgt på grunnlag av en konkurranse gjennomført med 3 leverandører. STFK rettledning ved anskaffelser anbefaler at 3 eller flere leverandører blir forespurt. Anskaffelsen er foretatt i samsvar med denne rettledningen. Anskaffelsen har vært basert på konkurranse, og anskaffelse er skjedd i samsvar med LOA 5 jfr. FOA 3-1 første ledd. Anskaffelsen er også foretatt i samsvar med fylkeskommunens egen rettledning ved anskaffelser. Dahle Blikk Utgangspunktet er at en anskaffelse så langt det er mulig skal være basert på konkurranse. Det er unntak fra dette utgangspunket som må begrunnes. En kontrakt kan tildeles en leverandør uten konkurranse så fremt det foreligger hjemmel for dette i regelverket. Det er ikke utarbeidet anskaffelsesprotokoll for anskaffelsen. I fylkesrådmann sitt høringssvar viser de til flere forhold som begrunnelse for at Dahle blikk ble engasjert uten konkurranse. Spesielle omstendigheter med antikvariske krav, at firmaet var engasjert i et annet prosjekt på skolen gjennom konkurranse, og anskaffelses størrelse trekker i retning av at anskaffelsen kan foretas uten konkurranse. Når det gjelder anskaffelsens størrelse vil en anskaffelse som beløpet seg på over kroner eks. mva. være av en slik størrelse at anskaffelsen bør være basert på konkurranse. Det pekes også på spesielle forhold slik som antikvariske krav. En anskaffelse kan foretas hos èn leverandør i markede ut fra hensynet til tekniske årsaker jfr. anskaffelsesforskriften 2-1 andre ledd bokstav a. I sin omtale av denne bestemmelsen peker departementet sin veileder på at det ikke er tilstrekkelig at oppdragsgiver mener at èn leverandør kan oppfylle behovene. Det må foreligge objektive årsaker til at bare èn leverandør kan oppfylle kontrakten. Det fremgår av høringssvaret at noe av grunnen til at Dahle blikk ble engasjert uten konkurranse knyttet seg til antikvariske årsaker. Vurderingen som ligger til grunn for denne påstanden er ikke gjort tilgjengelig for revisor. Revisor kan derfor ikke uttale seg om hvorvidt dette var tilfelle i denne saken, eller om andre firmaer også kunne ha oppfylt avtalen i henhold til kravene som de antikvariske omstendigheten satte til utførelsen av jobben. Det er videre pekt på at Dahle blikk var engasjert i prosjekt på skolen gjennom konkurranse. Oppgradering av kobbhus på Hardsdorffbygget ved Trondheim Katedralskole må sees på som en selvstendig og uavhengig anskaffelse. Det er ikke fremlagt dokumentasjon for at oppgradering av kobbhuset kan sees i sammenheng med det andre prosjektet Dahle blikk var inne på. Revisor nevner at regelverket åpner for at oppdragsgiver kan tildele kontrakt til en tidligere leverandør for levering av nødvendig tilleggsarbeider jfr. FOA 2-1 bokstav d. Det er strenge vilkår for bruk av denne unntaksbestemmelsen. Blant annet må det dreie seg om samme kontrakt. Revisor vurderer anskaffelsen til å ha skjedd i strid med det grunnlegende kravet til konkurranse jfr. LOA 5 andre ledd jfr. FOA 3-1 første ledd, og ikke i samsvar med STFK sin egen rettledning ved anskaffelser. - Følger bygge- og eiendomstjenesten regelverket om offentlige anskaffelser? - 23

24 BDO Noraudit Utgangspunket er at anskaffelser så langt det er mulig skal basere seg på konkurranse. Det er unntak fra dette utgangspunktet som må begrunnes. Ut fra anskaffelses anslåtte verdi som var kr. eks. mva. skulle anskaffelsen som utgangspunkt ha vært basert på konkurranse etter revisors vurdering. Revisor registrer at det motstridende informasjon mellom det som først ble tilsendt revisor i forbindelse med foreløpig rapport og informasjon tilsendt i høringssvaret. Anskaffelsen ble ikke konkurranseutsatt. Dette er bekreftet i notat utarbeidet av ass. bygge- og eiendomssjef etter møte med blant annet fylkesrådmannen. Det fremgår ikke av notatet hva som er begrunnelsen for å foreta en direkte anskaffelse, utover at det skal skrives "en fornuftig begrunnelse, med fokus på svært relevant (og fersk) kompetanse på fagområdet hos BDO". Anskaffelsesprotokollen redegjør ikke for vurderingen om konkurranse. I høringssvaret fra fylkesrådmannen vises det også til at BDO ble valgt ut fra at de har stor kunnskap om saksområdet, hvor det ble innhentet omfattende referanser fra tidligere oppdragsgivere på forhånd. Avgjørelser fra KOFA har lagt til grunn at oppdragsgiver som tildelingskriterium kan legge vekt på referanser/ brukserfaringer fra tidligere oppdrag. Denne saken gjelder spørsmål om direkte anskaffelse uten konkurranse, men avgjørelsene vil allikevel kunne ha en viss overføringsverdi. Avgjørelsene fra KOFA tilsier at oppdragsgiver kun kan legge vekt på tidligere erfaringer dersom de er objektive og ikke representerer subjektive vurderinger fra oppdragsgivers side. Dette forutsetter at oppdragsgiver skal kunne dokumentere på en etterprøvbar og gjennomsiktig måte det erfaringsgrunnlaget som benyttes. Det kan derfor stilles spørsmål til om det vil være naturlig å skjerpe kravet til oppdragsgivers saksbehandling og begrunnelse i slike tilfeller. 26 Revisor har ikke fått tilsendt skriftlig dokumentasjon for vurderingene som er gjort, eller dokumentasjon for innholdet i og hvem de gode referansene er. Verken anskaffelsesprotokollen eller notatet tjener som dokumentasjon for vurderingen i så måte. Revisor konkluderer med at anskaffelsen er foretatt i strid med det grunnleggende kravet til konkurranse etter LOA 5 andre ledd jfr. FOA 3-1 første ledd og ikke i samsvar med STFK sin egen rettledning ved anskaffelser da BDO ble engasjert uten konkurranse. Bjørn Hegardt Utgangspunktet er at anskaffelser så langt det er mulig skal være basert på konkurranse. Det er unntak fra dette utgangspunktet som må begrunnes. Anskaffelsen var ført under driftsregnskapet ved revisors kontroll, utgiften gjelder et investeringsprosjektet og skal egentlig ha vært ført i investeringsregnskapet. Forskriftens 2-1 andre ledd bokstav a, åpner for at en anskaffelse kan foretas hos èn leverandør begrunnet i "kunstneriske årsaker". Departementets veileder peker i sin omtale av 26 Se blant annet avgjørelser fra KOFA 2003/66, 2004/243, 2005/50, 2006/20 og 2007/ Følger bygge- og eiendomstjenesten regelverket om offentlige anskaffelser? - 24

Følger bygge- og eiendomstjenesten regelverket om offentlige anskaffelser?

Følger bygge- og eiendomstjenesten regelverket om offentlige anskaffelser? Følger bygge- og eiendomstjenesten regelverket om offentlige anskaffelser? Sør-Trøndelag Fylkeskommune februar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes

Detaljer

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2007/1562-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Vedlegg 1 Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

Offentlige anskaffelser investering Vågsøy kommune

Offentlige anskaffelser investering Vågsøy kommune Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av Kommunerevisjonen i Nordfjord på oppdrag fra kontrollutvalget. Prosjektet er gjennomført i samsvar med standard for forvaltningsrevisjon. Revisjonen

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Jan Hausken Voll Terasse 2c 1358 JAR Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0026-15 10.01.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...4 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...4 2.3 HØRING...4

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva blir nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva bør endres? Status vedr. innkjøp av KGV-verktøy

Detaljer

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 24. februar 2009 Anneline Vingsgård, sekretariatsleder Klageorgan for offentlige anskaffelser (KOFA) Hva jeg skal snakke om: Hva er KOFA og hva er KOFAs myndighet?

Detaljer

Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER

Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER Notat Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: 22.05.2008 Til: Statlige virksomheter under Kultur- og kirkedepartementet Saksnr.: 2008/02584 Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER 1. MÅLSETNING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.11.2007

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.11.2007 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Agdenes rådhus Møtedato: 14.02.2008 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Lov om offentlige anskaffelser (heretter kalt LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser (heretter kalt FOA) kommer til anvendelse i denne saken.

Detaljer

Offentlige anskaffelser i Os kommune med fokus på byggeog anleggsarbeider

Offentlige anskaffelser i Os kommune med fokus på byggeog anleggsarbeider R 25-2014 Forvaltningsrevisjon i Os kommune Forvaltningsrevisjon i Os kommune: Offentlige anskaffelser i Os kommune med fokus på byggeog anleggsarbeider Formålet med prosjektet er å undersøke om Os kommune

Detaljer

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF Dato: 04.07.2013 Vår ref.: [00/000 00/00000] Arkivkode: [000] Objektkode: [Objektkode] Deres ref.: [Deres ref.] Saksb.: [Navn Navnesen] RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF 1. Formål og omfang Formålet

Detaljer

Endelig rapport Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Endelig rapport Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Endelig rapport Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Frøya kommune Januar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Frøya kommunes kontrollutvalg i perioden september

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING 1 Dato: 30.11.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 44/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser investering

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

Anskaffelsesreglement

Anskaffelsesreglement Anskaffelsesreglement for Hole kommune Juni 2007 Utarbeidet iht Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Vedtatt i kommunestyret 25 juni 2007 Innhold 1. Generelt om innkjøp... 2 1.1 Formål, virkeområde

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt hvorvidt innklagede hadde foretatt ulovlig direkte anskaffelse av bygge- og anleggstjenester og om det skulle ilegges gebyr. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Rådmann i Fauske kommune

Rådmann i Fauske kommune Rådmann i Fauske kommune Innkjøpsservice Advokatfirma AS Nyveien 19 8200 Fauske Besøksadresse Oslo: Akersgaten 8, 0158 Oslo Tlf.: +(47) 93 40 12 11 Dette brevet er kun sendt på e-post. Deres ref Vår ref

Detaljer

Innkjøp. Fagdag Nytt regelverk

Innkjøp. Fagdag Nytt regelverk Innkjøp Fagdag 29.03.2017 Nytt regelverk Tema for dagen Gjennomgang av de viktigste endringene Hvilke muligheter gir det nye regelverket oss? Hovedvekt: Anskaffelser under nasjonal terskel, dvs. opp til

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet Landbruksdirektoratet Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO Vår dato: 23.10.2014 Vår referanse: 14/28245 Deres dato: Deres referanse: Høringsuttalelse NOU 2014:4 Enklere regler -

Detaljer

Lov om offentlige anskaffelser (LOA)

Lov om offentlige anskaffelser (LOA) Lov om offentlige anskaffelser (LOA) 02.03.2011 1 Regelverket Oppbygging Hvem og hva gjelder reglene for Prosedyrer Brudd på regelverket 02.03.2011 2 Regelverkets oppbygging Lov om offentlige anskaffelser

Detaljer

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det:

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det: 1 Dato: 01.12.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 43/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER DRIFT Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder påstand om ulovlig direkte anskaffelse av tolketjenester. Klagenemnda kom til at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkteanskaffelse og at kravet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE FORORD Kontrollutvalget i Steigen kommune har bedt Salten kommunerevisjon IKS vurdere om kommunens rutiner for offentlige anskaffelser

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt: 6. mars 2008 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Målselv kommune utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter

Detaljer

Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser. Geir-Henning Iversen Økonomisjef

Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser. Geir-Henning Iversen Økonomisjef Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser Geir-Henning Iversen Økonomisjef 03.09.2014 Hvorfor dette temaet? Lenvik kommune er klaget inn til KOFA for direkteanskaffelse av finansiering (låneopptak)

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva er nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva er endret? Status vedr. innkjøp av KGV og KAV

Detaljer

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Nærings- og fiskeridepartementet Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Rådgiver Elin Engelsen Geitle FKTs sekretariatskonferanse 22. mars 2017 Bakgrunnen for nytt regelverk Revidering av regelverket

Detaljer

Anskaffelser og innkjøpsrutiner. Rømskog kommune. mars 2016

Anskaffelser og innkjøpsrutiner. Rømskog kommune. mars 2016 Anskaffelser og innkjøpsrutiner Rømskog kommune mars 2016 Agenda Grunnleggende krav Hvorfor skal man ha fokus på innkjøp og regelverket? Forskriftsendring 1.7.15 KOFA(klagenemd for offentlige anskaffelser)

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 26. januar 2010 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 1/10 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.12.2009...2

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 11.12.2013 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp i fylkeskommunen Dekke

Detaljer

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene FORVALTNINGSREVISJON 2010 Holtålen kommune Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene REVISJON FJELL IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf. Holtålen: 72 41 76 21

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 08/1660-1601 &00 RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Godkjent av Rådmann februar 2005 Revidert september 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser

Detaljer

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762).

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762). Side 1 av 5 LOV 1999-07-16 nr 69: Lov om offentlige anskaffelser. DATO: LOV-1999-07-16-69 DEPARTEMENT: FAD (Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet) PUBLISERT: Avd I 1999 Nr. 16 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE 0 Forord: Reglementet gjelder for alle typer innkjøp til kommunen, dvs. kjøp av varer og tjenester, konsulenttjenester, samt kontrahering av bygg og anlegg. Reglementet

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET"

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtale for kurs beregnet på langtidsledige, mottakere av sosialhjelp og personer

Detaljer

Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER fra 1. januar 2017. Gjønnes, Arnhild Dordi, advokat, NHO 26.01.2017 Nytt anskaffelsesregelverk 1. januar 2017 Lov om offentlige anskaffelser Anskaffelsesforskriften

Detaljer

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp.

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. Medisinsk teknisk forening symposium 2010 Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. vurdert i lys av lov og forskrift om offentlige anskaffelser og regelverkets intensjoner. Anne Chr. Røthe, juridisk rådgiver

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser TNS Gallup AS Postboks 240 Sentrum 0103 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0185-7 15.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

(2) Kontrakt skulle tildeles den leverandør som leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbud, basert på følgende tildelingskriterier:

(2) Kontrakt skulle tildeles den leverandør som leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbud, basert på følgende tildelingskriterier: Innklagede kunngjorde en konkurranse for kjøp og transport av varmmat til to sykehjem med tilhørende dagsentre. Klagenemnda fant at det ikke var gitt tilfredsstillende begrunnelse for valg av tilbud i

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2007/138 Innklaget virksomhet: Klager: Fræna kommune, Sunde Interiør AS Saksnummer: 2007/138 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 19.09.2014 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp

Detaljer

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Forvaltningsrevisjon Utført av Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Formål: - Gjennomgå kommunes praktisering av Lov om offentlige anskaffelser - Anbefale eventuelle forbedringer Innhold 1. Innledning... 2 2.

Detaljer

Modul 1 Grunnleggende krav og overordnede mål

Modul 1 Grunnleggende krav og overordnede mål Modul 1 Grunnleggende krav og overordnede mål Juridisk avdeling/innkjøpsseksjonen 05.02.2015 1 Grunnleggende for alle offentlige anskaffelser Alle offentlige anskaffelser skal gjøres etter regelverket

Detaljer

Terskelverdien heves nå

Terskelverdien heves nå MOD - Terskelverdien heves nå http://odin.dep.no/mod/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/050001-07... 1 of 2 19.09.2005 15:50 Odin Regjeringen Departementene Hjelp English Nynorsk Sámegiella Utskriftsvisning

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Hemne kommune Januar 2009 1 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden august - januar 2009.

Detaljer

Opplæring Fræna vgs 14.10.2014 Innkjøp/rammeavtaler. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Opplæring Fræna vgs 14.10.2014 Innkjøp/rammeavtaler. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Opplæring Fræna vgs Innkjøp/rammeavtaler Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 1 Om oss 2 Anskaffelsesregelverkets grunnleggende krav 3 Terskelverdi/prosedyrekrav/konkurransegrunnlag 4 Ulovlige dir. anskaffelser 5

Detaljer

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM er bransjeorganisasjonen for kommunikasjonsbyråer som er sertifisert av Det Norske Veritas (DNV) Byråene leverer bl.a. Strategisk

Detaljer

Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere

Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere Høringsinstanser i henhold til liste Deres ref Vår ref Dato 13/2782 4. oktober 2013 Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere 1. Innledning

Detaljer

Høringsuttalelse - ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene

Høringsuttalelse - ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene Det kongelige Nærings og Fiskeridepartement Postmottak 8004 Dep 0030 OSLO postmottak@nfd.dep.no Vår ref. Vår dato: 15/05085-2 17.06.2015 Deres ref. Deres dato: Vår saksbehandler: Jan-Ove Strømmen Høringsuttalelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Aspheim flygel- og pianosenter AS. Gro Amdal, Finn Arnesen og Marianne Dragsten

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Aspheim flygel- og pianosenter AS. Gro Amdal, Finn Arnesen og Marianne Dragsten Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse Innklagede inngikk en kontrakt om kjøp av et Steinway konsertflygel uten å kunngjøre en konkurranse om kjøp av konsertflygel

Detaljer

Saken gjelder: Frist for forespørsel om deltakelse. Lovlige kvalifikasjonskrav. Begrunnelse

Saken gjelder: Frist for forespørsel om deltakelse. Lovlige kvalifikasjonskrav. Begrunnelse Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling med prekvalifisering om konsulenttjenester i forbindelse med en tiltaksplan for forurensede sedimenter i Oslo havnedistrikt. Anskaffelsen var etter

Detaljer

eventuelle forbehold" (70 %), "Dokumentert teknisk løsning og kvalitet" (20 %) og "Referanser og relevant erfaring fra tilsvarende anlegg" (10 %).

eventuelle forbehold (70 %), Dokumentert teknisk løsning og kvalitet (20 %) og Referanser og relevant erfaring fra tilsvarende anlegg (10 %). Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om prosjektering og bygging av doseringsanlegg for kalkslurry til Bjerkreimvassdraget i Bjordal. Klagenemnda kom

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Meldal kommune Februar 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden august 2009 - januar

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger, Inger Roll-Matthiesen

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger, Inger Roll-Matthiesen Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 24. mars 2003 i sak 2003/23 Klager: Innklaget: Helle AS Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger, Inger

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om anskaffelse av byggherreombud i forbindelse med byggearbeid knyttet til Svolvær politistasjon. Klager ble først

Detaljer

Hva forventer man at innkjøperne kan

Hva forventer man at innkjøperne kan Bygg-, anleggs- og eiendomskonferansen 2011 SMARTERE INNKJØP GIR BEDRE BYGG Hva forventer man at innkjøperne kan basert på KOFA-praksis? 20. oktober 2011 kl 1345-1430 advokat Morten Goller 1 DISPOSISJON

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om oppføring av en ny barnehage. Klagenemnda

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Anskaffelser ved bygging av flerbrukshall TYDAL KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Anskaffelser ved bygging av flerbrukshall TYDAL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Anskaffelser ved bygging av flerbrukshall TYDAL KOMMUNE Januar 2012 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Tydal kommunes kontrollutvalg i perioden mars

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Norsk Tipping AS et gebyr på 94 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse. Norsk Tipping AS hadde inngått rammeavtale om levering av mat m. m. til

Detaljer

INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN

INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN UTRYKNINGSPOLITIET POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE ØKOKRIM INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN Dokument Versjon 1.0 2 Innhold 1 Overordnede krav 3 2 Regelverk 3 2.1 Grunnleggende krav

Detaljer

11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Revidert oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser 2.2 Forskrift om off. anskaffelse 2.3

Detaljer

Innkjøpsreglement. Styrende dokumenter. Versjon 1, Revisjon 1 Utarbeidet av: Åshild Bakken, Godkjent av: Rådmannen

Innkjøpsreglement. Styrende dokumenter. Versjon 1, Revisjon 1 Utarbeidet av: Åshild Bakken, Godkjent av: Rådmannen Styrende dokumenter Innkjøpsreglement Versjon 1, Revisjon 1 Utarbeidet av: Åshild Bakken, 6.5.2011 Godkjent av: Rådmannen 6.5.2011 Hensikt: Formålet med innkjøpsreglementet for Eigersund kommune er å sikre

Detaljer

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF)

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) I. INNLEDNING - PROBLEMSTILLINGER Hvordan organisere

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Pro Pipe Norway AS Att. Jon Vørts Arnegårdsbakken 25 3511 HØNEFOSS Deres referanse Vår referanse Dato 2009/169 13.04.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes Høst 2016 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt. Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning

Dosent Ingun Sletnes Høst 2016 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt. Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Dosent Ingun Sletnes Høst 2016 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Temaene i emnet Hvilke formål skal anskaffelsesreglene ivareta?

Detaljer

(2) Vangen Elektriske AS (heretter kalt klager) ble som én av fem leverandører tilsendt konkurransegrunnlag.

(2) Vangen Elektriske AS (heretter kalt klager) ble som én av fem leverandører tilsendt konkurransegrunnlag. Innklagede oppga at anskaffelsen ville følge NS 3400. Klagenemnda fant at denne angivelsen var i strid med lovens 5. Klagenemnda fant videre at det ikke kunne stilles krav om befaring, at kriteriet velrenommert/dyktig

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn om utskifting av fasadefelt med nye ytterdører for Hennummarka skole og Liertun sykehjem. Klagenemnda

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 14. juni 2004 i sak 2003/ 247

Klagenemndas avgjørelse 14. juni 2004 i sak 2003/ 247 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse om levering av kurs for arbeidssøkende i kommunikasjon. Det ble angitt fem kriterier for valg av tilbud. Innklagede valgte

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: De generelle kravene i 5 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av telefoniløsning. Klagenemnda gav klager medhold i at

Detaljer

Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter

Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter NIRF - medlemsmøte 11.februar 2009 Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter Ingrid Bjerke Kolderup Tema som blir behandlet Grunnleggende prinsipper

Detaljer

Innkjøp og anskaffelser i Fredrikstad kommune

Innkjøp og anskaffelser i Fredrikstad kommune FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Innkjøp og anskaffelser i Fredrikstad kommune Delrapport 2: Regeletterlevelse i praksis Fredrikstad kommune 8.3.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 INNLEDNING...4 2.1

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Midtre Gauldal kommune Desember 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Midtre Gauldal kommunes kontrollutvalg i perioden juli

Detaljer

Tønsberg kommune. Forvaltningsrevisjon

Tønsberg kommune. Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Forvaltningsrevisjon Forvaltning av eksisterende bygningsmasse styring og kontroll med vedlikehold og investeringer April 2009 Kontrollutvalget i Tønsberg kommune Rapport: Forvaltning

Detaljer

3. Forbehold til kontrakt som har økonomisk og/eller risikomessig betydning Kriteriene er ikke oppgitt i prioritert rekkefølge.

3. Forbehold til kontrakt som har økonomisk og/eller risikomessig betydning Kriteriene er ikke oppgitt i prioritert rekkefølge. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtale for tiltak beregnet på langtidsledige med behov for veiledning og bistand

Detaljer

Anskaffelser og avtaleforhold i offentlig sektor juni 2014 Per Christer Konterud

Anskaffelser og avtaleforhold i offentlig sektor juni 2014 Per Christer Konterud Anskaffelser og avtaleforhold i offentlig sektor --- 16. juni 2014 Per Christer Konterud Anskaffelsesregelverket Meg selv Privat næringsliv siden 1991 Våler Transport 1991 2002 Ferskvaretransport/Renovasjonstransport

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune År 2003 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.2 REVISORS ANBEFALINGER...4 2 INNLEDNING... 5 2.1

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes

Dosent Ingun Sletnes Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 3 2016 Beregning av en kontrakts verdi. Blandede kontrakter. Konkurranseformer og konkurransevilkår Kunngjøring og konkurransegrunnlag Administrasjon og ledelse

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole

Follo distriktsrevisjon. Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole Follo distriktsrevisjon Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole 29. mars 2006 Innholdsoversikt. FORORD... 2 1. SAMMENDRAG... 3 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 3. METODISK OPPLEGG... 4 4. PROSJEKTETS RAMME....

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling vedrørende en rammeavtale for konsulentbistand/tjenester i forbindelse med rekruttering, søk og utvelgelse

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Advokatfirmaet Legalis AS v/advokat Henrik A. Jensen Rosenkrantzgate 15 0160 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2009/190 06.11.2009 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av arkitekttjenester og prosjektledelse i forbindelse med bygging av 12-15 boliger og et avlastningshjem.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede hadde kunngjort en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vedlikeholdsarbeider på Langset bru. Klagenemnda fant at klagers tilbud rettmessig var avvist

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av en landsomfattende rammeavtale for blomster som skulle være obligatorisk å bruke for alle innklagedes

Detaljer

Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser Oversikt - historikk Hovedformålet med anskaffelsesregelverket

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overholdelse av innkjøpsavtalen med Fylkeskommunen Agdenes kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overholdelse av innkjøpsavtalen med Fylkeskommunen Agdenes kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overholdelse av innkjøpsavtalen med Fylkeskommunen Agdenes kommune År 2003 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.1 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER...3 1.2 REVISORS

Detaljer

INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. Verifisere behov 8. Avvise 9. Begrunne 2. Grunnleggende prinsipper 7. Evaluere 10. Tildele og avslutte konkurransen 3. Beregne terskelverdi 6. Kunngjøre 11. Oppfølging

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse Innklagede kunngjorde en konkurranse med forhandling for drift av Lundeskogen ordinære mottak for asylsøkere. Klagenemnda

Detaljer

10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Revidert januar 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser 2.2 Forskrift om off. anskaffelse 2.3

Detaljer

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Dato: 10.07.2015 Ansvarlig enhet: Avdeling for økonomi Id: Sist endret av: Merethe Berger Håkonsen Dato: 10.07.2015 Erstatter:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av kontorrekvisita, mykpapir og kopipapir. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om tømming og spyling

Detaljer