PORSGRUNN KOMMUNE. Årsmelding Frisklivsresepten i Porsgrunn. Årsmelding 2013 FRISKLIVSRESEPTEN I PORSGRUNN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PORSGRUNN KOMMUNE. Årsmelding 2013. Frisklivsresepten i Porsgrunn. Årsmelding 2013 FRISKLIVSRESEPTEN I PORSGRUNN"

Transkript

1 PORSGRUNN KOMMUNE Årsmelding 2013 FRISKLIVSRESEPTEN I PORSGRUNN Årsmelding 2013

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 BAKGRUNN OG FORMÅL BAKGRUNN FORMÅL ÅRET NASJONAL VEILEDER FOR FRISKLIVSSENTRALER - BEGREPSAVKLARINGER PERSONELLMESSIG KAPASITET INNHOLD ØKONOMI ORGANISERING OPPSUMMERING OG STATISTIKK FRISKLIVSRESEPTEN RESEPTENE HELSESAMTALENE TIMEPLAN OG INNHOLD PR DESEMBER BRUKERERFARINGER KURSING/HOSPITERING: OPPSUMMERING/KONKLUSJON VEDLEGG VEDLEGG 1OPPSUMMERINGER PROSJEKTRAPPORT VEDLEGG 2. INFORMASJON SENDT TIL HENVISERE VEDLEGG 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET SAMMEN OM ET AKTIVT PORSGRUNN OG UTPRØVING AV FRISKLIVSTILBUD, DIVERSE SENTRALE ANBEFALINGER AKTUELLE REFERANSER Side 2 av 17

3 1 BAKGRUNN OG FORMÅL 1.1 Bakgrunn Sentrale føringer i forbindelse med Samhandlingsreformen peker på Frisklivssentral som et viktig tilbud i det forebyggende helsearbeidet. Etter flere års erfaring og utprøving av ulike kommunale tilbud, spesielt innen fysisk aktivitet, er det konkludert med at modellen som er beskrevet i Veileder for kommunale frisklivssentraler, fungerer godt. Kommunene oppfordres derfor gjennom flere sentrale dokumenter til å utvikle frisklivstilbud og ta i bruk frisklivsresepten. I første omgang innen levevaneområdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Utjevning av sosiale helseforskjeller er videre en viktig oppgave i folkehelsearbeidet og det er derfor nødvendig å skape gode tilbud med lav terskel, både praktisk og økonomisk. Fysisk aktivitet kombinert med riktig kosthold har en forebyggende effekt i forhold til en rekke sykdommer og gir økt overskudd og velvære. Dette er vel dokumentert gjennom forskning. I samsvar med internasjonale og nasjonale anbefalinger om viktigheten av økt forebyggende innsats, har vi i prosjektet Sammen om et aktivt Porsgrunn ønsket å legge til rette for organiserte lavterskeltilbud innen levevaneområdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk i kommunen vår. I forprosjektets sluttrapport var hovedkonklusjonen at vi ønsket å utvikle lavterskeltilbud innen fysisk aktivitet og prøve ut frisklivsresepten i tråd med den nasjonale veilederen for frisklivssentraler. Hovedprosjektet startet og ble avsluttet Opplegget har vært i tråd med anbefalingene i Veileder for frisklivssentraler. I tillegg har man i prosjektet videreført lavterskelaktiviteter som kom i stand i forprosjektet. I 2013 ble Friskliv videreført gjennom et spleiselag fra virksomhetene Legetjenester og miljørettet helsevern, Borgehaven og Familiehelsetjenester, i tillegg til økonomisk støtte fra Fylkesmannen i Telemark. 1.2 Formål Overordnet mål: Forebygge mer for å reparere mindre Hovedmål: Legge til rette for organiserte lavterskeltilbud i Porsgrunn kommune innen levevaneområdene = les FRISKLIVSTILBUD Gjøre Porsgrunn kommunes innbyggere i stand til å ta vare på egen helse og legge grunnlag for å kunne endre egne levevaner 2 ÅRET 2013 I 2013 gikk vi fra prosjekt, til drift gjennom spleiselag. (Se pkt 2.4 Økonomi) 2 fysioterapeuter har drevet Friskliv i praksis, og rapportert til styringsgruppen ukentlig. Folkehelsekoordinatoren har gjennomført røykesluttkurs, deltatt på møter med arbeidsgruppen, og Side 3 av 17

4 bistått styringsgruppen. Styringsgruppen har styrt prosesser, avholdt møter og foretatt beslutninger underveis. 2.1 Begrepsavklaringer (Nasjonal veileder for frisklivssentraler) Begrepet friskvern har i mange år vært brukt om tiltak som fremmer fysisk aktivitet, sunnere kosthold og trivsel, og det er mange gode tilbud i kommunen på dette området. I forbindelse med den nasjonale satsingen på gode tiltak som kan hjelpe folk til å endre levevaner i kommunene, har man samlet seg om begrepene frisklivstilbud og frisklivssentral. Den mye omtalte grønne resepten som leger har skrevet ut tidligere, er endret til frisklivsresept og gitt et mottakerapparat i en frisklivssentral. Frisklivstilbud : Frisklivssentral : Frisklivsresept : individ- og grupperettede tiltak innenfor levevaneområder og tiltak for å sikre sosiale fellesskap kommunalt kompetansesenter for veiledning og oppfølging innenfor levevaneområder. Frisklivssentralen har strukturert henvisnings- og oppfølgingssystem for personer som har behov for endring av levevanene en blankett for henvisning fra fagperson til frisklivssentralen. Gir oppfølging av levevaneområdene fysisk aktivitet, kosthold og/eller røykeslutt i tre måneder eller mer Aktuelle deltakere mottar en frisklivsresept av legen eller annen helsefaglig person. Deretter tilbys deltakerne individuell helsesamtale basert på effektive kommunikasjonsmetoder for endring av atferd, samt tilpassede tilbud om fysisk aktivitet, kostveiledning og/eller tobakkslutt. Målgruppen for slike tiltak er personer som ut fra en helsefaglig vurdering trenger strukturert hjelp til å endre levevaner. Typiske deltakere er personer med risiko for/eller utfordringer knyttet til: diabetes eller diagnostisert diabetes overvekt/fedme moderate psykiske problemer/lidelser hjerte- og karlidelser muskel- og skjelettlidelser sykemeldte/risiko for sykemelding Frisklivstilbudet omfatter Motivasjonssamtale: samtale ved start og slutt for å kartlegge motivasjon og lage en individuell plan med egne mål. Det er enkelte ganger aktuelt å ha flere samtaler underveis. Gruppetrening: tilbud om tilpasset trening eller fysisk aktivitet i gruppe, ledet av kvalifisert instruktør Bra mat-kurs (Kosthold) Røykesluttkurs Noen etablerte frisklivssentraler har også tilbud om kurs i mestring av depresjon og frisklivstilbud til barn. Side 4 av 17

5 2.2 Personellmessig kapasitet Friskliv i praksis ble driftet av 3personer, i To fysioterapeuter har jobbet i henholdsvis 30 og 40 %, og en folkehelsekoordinator, som har hatt hovedansvar for røykesluttkursene. Styringsgruppa, bestående av 4 personer, hadde ansvar for prosesstyring og beslutninger. På grunn av begrenset personellmessig kapasitet valgte man i Porsgrunn å begrense tilbudet til motivasjonssamtaler og grupperettet fysisk aktivitet. Flere tiltak som var en del av prosjektet i 2012, ble tatt av timeplanen. 2.3 Innhold Lavterskeltilbudet Vær lur, gå tur, i samarbeid med Frivilligsentralen og lokalavdeling av NaKuHel (Natur, Kultur og Helse), ble med over i Et eget nettverk av turvennledere, hvor to og to sammen har ansvar for å lede gåturer i nærmiljøene. Det blir informert om oppmøtested og tid i mediene og ved oppslag i nærmiljøer. I dag er det 6 slike tursteder rundt om i kommunen. Oppfølging av turvenn-nettverket er en del av arbeidet i Friskliv. Hovedfokuset i 2013 var å videreføre erfaringer fra prosjektet, hvor vi prøvde ut deler av en frisklivssentral (jfr. veileder). Deltakere fikk komme til en helsesamtale som er basert på metoden Motiverende intervju (MI). Veilederen ble fulgt og både verktøy og skjemaer derfra ble brukt. Etter å ha gjennomført helsesamtale 1, kartlagt fysisk og psykisk form og deltakers motivasjon, fikk de henviste tilbud om grupperettet frisklivstrening to til tre ganger i uka, ledet av fysioterapeut. Etter 3 måneder fikk de tilbud om helsesamtale 2, mulighet til videreføring innen Friskliv eller utslusing til andre egnede tiltak/tilbud. Vi har måttet kutte ned på timeplanen i 2013, grunnet personellmessig kapasitet. Lokalisering og samarbeid I 2013 har de to fysioterapeutene som har vært tilknyttet Friskliv, hatt sin lokalisering på Borgehaven. Utetreningen har foregått på Stridsklev og Vestsiden. Virksomhetene Borgehaven, Familiehelsetjenester og Legetjenester og miljørettet helsevern har bidratt med ressurser gjennom hele året. 2.4 Økonomi Tilskudd - finansiering Telemark fylkeskommune, kr Kr folkehelse Fylkesmannen i Telemark Kr Kr Kr * Kommunale folkehelsemidler (50 Kr Kr Kr 0 % tilskudd fra Telemark fk 50 % kommune) Fastlønnstilskudd for Kr Kr Kr fysioterapeuter 80 % Kommunale midler Kr Kr Kr Sum Kr Kr Kr Kr * Side 5 av 17

6 *Tilskuddet fra fylkesmannen kom i to omganger à kroner. Siste del kom sist i november Det ble overført til drift de første to månedene i Drift: Driftskostnader * Lønnsutgifter friskliv Kr Kr Kr Kr Driftsutgifter Kr Kr Kr Sum Kr Kr Kr Kr Kommentar til 2013: For å holde liv i frisklivsresepten i påvente av forankring i budsjett, ble det inngått et spleiselag mellom tre virksomheter i Helse og velferd. Familiehelsetjenester bidro med 40 % og Borgehaven med 30 % fysioterapeut minus fastlønnstilskuddet. I tillegg har folkehelsekoordinator og kommunelegen vært ressurser inn i frisklivstilbudet fra Legetjenester og MHV (det er ikke kostnadsberegnet her). 3 ORGANISERING Styringsgruppe (SG) Rolle Virksomhetsleder Legetjenester- og miljørettet helsevern Virksomhetsleder Familiehelsetjenester Virksomhetsleder Borgehaven Kommuneoverlege Arbeidsgruppe (AG) Rolle Fysioterapeut Fysioterapeut Folkehelsekoordinator Person Terje Nygaard/Bente Aasoldsen Gro Haakanes Aase Futsæther Bjørnar Nyen Person Anett Herbjørnsen Marianne Kielland Hauge Guri Resell 4 OPPSUMMERING OG STATISTIKK FRISKLIVSRESEPTEN. Med etablering av en Frisklivssentral som hovedmål, ble det bestemt å kjøre en pilotgruppe med utprøving av frisklivsresepten, med oppstart i april Fire store legesenter ble invitert med. I forkant ble det gjennomført både skriftlig og muntlig informasjonsarbeid av prosjektleder. Resepter ble levert ut, og legene begynte å henvise til piloten. Etter piloten, som varte i 3 måneder, ble tiltaket videreført og driftet ut I 2013 ble tiltaket videreført, med de ressursene vi hadde til rådighet, gjennom spleiselaget. Side 6 av 17

7 Oppsummering På de neste sidene er året 2013, forsøkt oppsummert. 4.1 Reseptene Antall mottatte resepter: 2011: 59 (fra april desember, se rapport for 2011) 2012: 123, derav 91 kvinner og 32 menn Alder fra 21 til 71 år (se rapport for 2012) 2013: 129, derav 94 kvinner og 35 menn Alder fra 22 til 79 år Henvist av: Leger 92 (71,5 %) Fysioterapeuter: 3 ( 2,5 %) Sykepleiere: 6 ( 4,5 %) Telemark Rehabiliteringssenter Nordagutu, Frisk Bris 14 (11,0 %) Oppsøkt selv 7 ( 5,5 %) Andre 7 ( 5,5 %) Henviserne arbeider ved ulike legesentre i Porsgrunn og Skien, Distriktpsykiatrisk senter (DPS), Senter for sykelig overvekt i Tønsberg, Telemark rehabiliteringssenter avd. livsstil (Nordagutu), Frisk Bris i Bamble, STHF (særlig diabetespoliklinikken), privatpraktiserende fysioterapeuter i Porsgrunn og virksomheter i Porsgrunn kommune. Levevaneområder På resepten har det vært mulig å krysse av på oppfølging rundt en, to eller alle av levevaneområdene fysisk aktivitet, kosthold og røykeslutt. Fysisk aktivitet: 124 Kosthold: 42 Røykeslutt: 11 Rekruttering til røykeslutt har i tillegg til resepten foregått ved annonsering i lokalaviser og internt til ansatte i kommunen. I 2013 ble det holdt 2 røykesluttkurs. Vi hadde ingen egne tiltak innen levevaneområdet kosthold, men forsøkte å sluse ut/informere om andre med tilbud/kompetanse på området. Henvisningsgrunner De fleste er henvist på grunn av inaktivitet, overvekt og/eller lettere psykiske plager. Fullstendig liste over henvisningsgrunner: Overvekt, fedme, fedmeoperert, høyt blodtrykk, høyt kolesterol, dårlig kondisjon, inaktivitet, psykisk lidelse, (depresjon, sosial angst, stress, tretthet, utbrenthet, bipolar lidelse, posttraumatisk stress syndrom), muskel/skjelettplager, behov for styrking av muskulatur, diabetes I og II, vanskelig forhold til kostholdspiseforstyrrelse,, hjelp med kosthold, KOLS, astma, manglende sosialt nettverk, blodpropp, hjerteflimmer, koronarsykdom, hjerteinfarkt, nyresvikt, alkoholavhengighet, smerteproblematikk, behov for røykeslutt, røykebein, gjennomgått kreftsykdom. Reseptperioder En reseptperiode varer 3 måneder, med mulighet til forlengelse. Side 7 av 17

8 Det har vært ønskelig å bidra til at deltakere kommer videre eller over til andre mer egnede tiltak, evt. ved oppstart, underveis og/eller etter endt reseptperiode. Det har blitt henvist til eller formidlet videre: tilbake til eller ut i jobb, overført treningssenter, inn på rehabiliteringssenter, overført Skien Friskvern, deltaker i turgrupper, over i ny reseptperiode, forsøke på egenhånd. Antall deltakere i reseptperiode pr des 2013 På venteliste pr des personer 24 personer 4.2 Helsesamtalene Helsesamtalene er bygget på motiverende intervju (MI), og gjennomføres ved oppstart og ved endt reseptperiode (3 eller 6 måneder). Det kan også gjøres avtale om mellomsamtale. Det rapporteres tilbake til henviser etter hver helsesamtale. Mål og plan Alle som er til samtale setter opp individuelle mål og en plan for å nå målene. Flere har satt seg viktige mål, men som ikke er gode å fremstille i form av tall. Eksempler på slike mål kan være å komme seg opp av sofaen, komme i gang med regelmessig aktivitet, tørre å møte andre, redusere medisinbruk eller å orke hverdagen. Måleparametre i helsesamtaler Helsesamtalen inneholder verktøy som skal gjøre det mulig å måle endring. Under gir vi noen eksempler. Helsesamtalene skal både avklare deltakers motivasjon og bidra til å øke denne, i tillegg skal de være med på å sette i gang endringsprosesser hos den enkelte, og være utgangspunkt for individuelle mål og planer. 1. COOP/WONCA - test på selvopplevd helse Her vurderer deltakerne egen helsetilstand. Det er 20 personer som har gjennomført både helsesamtale 1 og 2, og hos disse har det vært en fremgang på egenopplevd helse på alle de målte områdene i gjennomsnitt; se figur 1. Samlet gjennomsnitt for alle områdene var ved starten 2,8 og ved avslutningen 2,5; dårligst mulige skår var 5 og best mulige skår var 1. Side 8 av 17

9 Figur 1: Gjennomsnittlig skår på «selvrapport helse» ved hjelp av verktøyet COOP/WONCA under helsesamtale 1 og helsesamtale 2 i 2013 (20 personer). Dårligste skår: 5, beste skår: 1. Det er en bedring i gjennomsnittlig skår på alle områdene. Figur 2: Gjennomsnittlig skår på «selvrapport helse» ved hjelp av verktøyet COOP/WONCA under helsesamtale 1 i 2012 og deretter ett år etter (2013) hos 8 personer. Dårligste skår: 5, beste skår: 1. Det er en bedring i gjennomsnittlig skår på alle områdene; spesielt stor bedring i «samlet helsetilstand» Side 9 av 17

10 Fysisk aktivitetsnivå Det ble registrert i et skjema, hvor mye tid pr uke og med hvilken intensitet personen var fysisk aktiv. Samtlige hadde økt aktivitetsnivå fra oppstart til fullført reseptperiode, og da spesielt var intensiteten på aktiviteten økt. Og de fleste kom innenfor helsemyndighetenes anbefaling om mengde fysisk aktivitet på minimum 30 min daglig, i tiden de deltok i resepten. Veiing/BMI Veiing og beregning av BMI, er et tilbud til deltakeren som er frivillig. Tid brukt foran TV og PC Det ble også registrert tidsbruk pr uke foran PC og TV. Vi så ikke store endringer i tidsbruk her. Loggføring Deltakere får eget deltakerhefte hvor egen målsetting og plan føres inn. De skal loggføre all fysisk aktivitet, og dette går man gjennom under helsesamtale 2. Det er også mulig å gjennomføre samtaler og gjøre registreringer vedrørende kosthold, tobakk og alkohol, men vi har valgt å konsentrere oss om fysisk aktivitet. 4.3 Timeplan og innhold pr desember 2012 Timeplanen for frisklivsaktiviteter i en uke i desember 2013 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Egentrening basseng Spinning 2 Egentrening basseng Spinning 1 Frisklivstema kl Sted: Porsgrunnshallen kl Sted: Spinningsal GREP kl Sted: Porsgrunnshallen Kl Sted: Spinningsal GREP Kl (hver 1. mandag i mnd) Spinning 1 kl Sted: Spinningsal GREP Friskliv 1 kl Sted: Stridsklev (Flåtten) Tur med TTF kl Oppmøte: Skagerak Arena, TTF avd Skien (30,-) Friskliv 1 kl Sted: Stridsklev (Flåtten) Friskliv Turvenn-turer Turvenn-turer Styrke/avspenning 4 x 4 gåintervall kl Kl kl kl Sted: Stridsklev (legesenteret) Sted: Borgeåsen, oppmøte NRK Stridsklev, oppmøte Flåttenjordet Heistad, oppmøte KIWI Sted: Vessia, oppmøte Kirketjernet bhg Sted: Gymsal Borgehaven Turvenn-turer Månedens aktivitet Ferie/ egentrening kl Sted: Langangen, oppmøte Langangen Mat Kl se egen plan - hver mnd prøver vi ut en ny aktivtet, som gruppe Kommer egne opplegg i ferier, enten egentrening, eller spinning/friskis & Svettis Røykeslutt-kurs Bra Mat-kurs Side 10 av 17

11 Sted: Midtbyen, oppmøte Meieritorget Forklaring til timeplan: Med sort skrift: aktiviteter på timeplanen i 2013 Med grå skrift: aktiviteter vi måtte ta av timeplanen i 2013 (grunnet manglende kapasitet) Timeplanen ble satt opp i samarbeid med frivillige, Frivilligsentralen, NaKuHel, Kultur og idrett Porsgrunn kommune, Borgehaven bo- og rehabiliteringssenter og Den Norske turistforening. Aktivitetstimene: Frisklivstimene foregikk i grupper ute, uansett vær. Øktene varte fra 1 til 1 ½ time. De ble lagt opp med innslag av kondisjon, styrke og balanse, delvis lekpreget og mye bruk intervall. Deltaker fikk veiledning i forkant og underveis. Styrke/avspenning foregikk i gymsal på Borgehaven. Turvennturer og TTF-turer ble gjennomført av frivillige og Telemark Turist forening. Det er til nå 6 oppmøtesteder for turvenngrupper i nærmiljøene, og med den 7. under planlegging, På turene møter personer på hvert sted hver uke. Turene drives i et samarbeid mellom frivillige, Frivilligsentralen, NaKuHel og frisklivssentralen. Månedens aktivitet I prosjektet ble det satt opp månedens aktivitet, hvor deltakerne og frisklivsleder reiste sammen som gruppe og prøvde ut nye aktiviteter. Eksempler på aktiviteter: spinning, tur med Telemark turistforening, bosu, zumba, kajakk, oppmerksomhetstrening (mindfulness), orientering, slyngetrening, tennis, klatring. I 2013 har vi gjennomført månedens aktivitet kun 1 gang, hvor vi gjennomførte Turorientering. Målet har vært at deltakerne skal delta i nye aktiviteter i en gruppe man er trygg i slik at de lettere kan finne aktiviteter de kan fortsette med. Egentrening Deltakerne hadde mulighet til egentrening i basseng tirsdag og torsdag morgen i reseptperioden og 3 måneder etter. Dessuten ble det gjennomført tur som egentrening, i regi av gruppa. Dette ble gjennomført også ferier. I ferier ble det satt opp gratis utetrening og spinning inne, med Friskis&Svettis. Hverdagsaktivitet og egenaktivitet Deltakerne ble i tillegg oppfordret til mer hverdagsaktivitet ved å legge inn egenaktiviteter som turgåing, dans eller en annen aktivitet de trives med. Tematimer I 2013 har vi ikke hatt kapasitet til å kjøre tematimer. 4.4 Deltakererfaringer m.m. Utsagn fra deltakere i løpet av årene med Friskliv Mer moro å trene sammen med andre - Jeg svetter!! Det har ikke jeg gjort på mange, mange år! - Jeg merker at jeg orker mer - Jeg pleier å ha 6-7 penicillinkurer i året, i denne perioden har jeg ikke hatt bruk for noen - Jeg er ikke i form i dag, men jeg kunne ikke bli hjemme. Vet jo at dere venter på meg Jeg vil bruke fysisk aktivitet for å forhindre at jeg havner inn i det offentlige psykiske Side 11 av 17

12 helsevesenet - Jeg vil gjerne komme i form, slik at jeg kan leke med barna mine! - I samråd med legen vil jeg prøve trening før ny vurdering om medisinering av nyoppdaget diabetes - Frisklivssentralen har vært helt avgjørende for at jeg nå er tilbake i arbeid - For meg er dette nesten blitt livsnødvendig, når en tenker over de sykdommene som henger over en diabetiker som ikke er i form - Jeg får en vennlig dytt for å komme i gang igjen - Treningen har blitt det som gjør at jeg kommer meg gjennom hverdagen - Fått med meg mannen ut. - Positivt med en "dytt".- Meningsfullt og virkningsfullt. - Enkelt å overføre til hverdagen Jeg har seponert antidepressiva Prøver å gå opp i stillingsprosent på jobb Dette burde alle hatt tilbud om når de ble arbeidsledige Friskliv har vært en avgjørende faktor for at jeg er tilbake i jobb Her tør jeg puste og pese, uten at jeg føler meg dum - Dette er det første treningsopplegget jeg har vært med på kontinuerlig og uten å droppe ut, Jeg kjenner at lungene utvider seg, og jeg får mer pust - I dag håpet jeg det skulle komme en beskjed om at treningen ble avlyst, men nå er jeg glad jeg kom. Dette trang jeg i dag.. Media Både Turvenn-turene og Frisklivssatsingen i Porsgrunn har blitt slått opp og fått positiv omtale i ulike aviser. 4.5 Kursing/hospitering Det har vært viktig å følge med på den faglige utviklingen innen frisklivssatsingen nasjonalt. Pga begrenset kapasitet i 2013 har vi kun deltatt på Frisklivskonferansen i Oslo (3 dager), Folkehelsekonferansen i Telemark (1 dag) og Hjerterehabilitering (1 dag) Utadrettet aktivitet: Vi har tatt imot studenter, hospitanter og veiledet andre kommuner i oppstartfase. I tillegg er det gjennomført ulike former for undervisning og aktivitetsøkter, både internt og eksternt. Kan blant annet nevnes 2 timers seminarinnlegg på Høgskolen i Oslo og Akershus og utetreningsøkt på Regionalt kurs for Frisiklivssentraler. 5 OPPSUMMERING/KONKLUSJON Fra oppstarten av pilotgruppen i april 2010 og til nå, er det kommet inn 311 resepter og mer enn 30 fastleger og andre instanser henviste til frisklivssentralen. Som beskrevet er det gjort mange erfaringer underveis, og deltakerne har vist flere endringer i positiv retning. Siden Frisklivsresepten ikke har kommet inn på kommunens budsjett for 2014, er videre drift usikker. Porsgrunn, Anett Herbjørnsen, fysioterapeut Friskliv Guri Chr. Resell, Folkehelsekoordinator Side 12 av 17

13 Vedlegg 1 Oppsummering prosjektrapport 2012 De positive erfaringene kan kort oppsummeres: Det har vist seg å være behov for et mottaksapparat som kan ta i mot personer som trenger strukturert hjelp til å endre levevaner. Innhold og metoder i frisklivstilbudet, som er i tråd med Veilederen, fungerer bra og det er dokumentert betydelig framgang hos deltakerne ved måling av egenopplevd helse. Deltakere uttaler seg i stor grad positivt om tiltaket, mange mener å ha fått en ny start Grupperettet fysisk aktivitet er nøkkel til suksess, det bygges sosiale relasjoner i tillegg til bedre fysisk og psykisk helse Aktivitetene er enkle, foregår ute med minimalt med hjelpemidler og er enkle å videreføre. Det er viktig med god kvalitet og høy faglig standard på tilbudene Bruk av metoden MI i helsesamtaler bidrar til å styrke motivasjonen til deltakerne Innholdet i et frisklivstilbud har fellestrekk med andre mestringstiltak og kan med fordel samorganiseres og samlokaliseres med slike tilbud. Herunder lærings- og mestringstilbud. Samarbeid med frivillige om lavterskelaktiviteter i nærmiljøene er en suksess. Det er stor etterspørsel etter tilbudet og vi registrerer en forventing om at det finnes et slikt tilbud i kommunen. I forbindelse med samhandlingsreformen oppfordres kommunene til å etablere frisklivstilbud som beskrevet i den nasjonale veilederen for frisklivssentraler. Et slikt tilbud vil være med å gi Porsgrunn kommunes innbyggere som trenger strukturert oppfølging, en mulighet til å endre levevaner. Det vil være et viktig bidrag i arbeidet med å fremme helse og forebygge sykdom, samt at rapporteringen vil danne grunnlag for å følge endringer over tid. Konklusjonen er at man kan drifte en sentral fra mange steder, samarbeide med mange aktører og innlemme flere tiltak under samme paraply. Kvalitet og høy faglig standard er viktig og derfor har tilgang til egnede lokaler og utstyr (trening/ avspenning, samtalerom og lager) og natur en sentral betydning. Deltakerne bør lett kunne komme seg dit og til aktivitetssteder med kollektivtransport. En frisklivsentral vil kunne være en viktig møteplass, som i tillegg til levevaneendring, kan bygge sosiale nettverk. Anett Herbjørnsen, fysioterapeut Friskliv Side 13 av 17

14 Vedlegg 2 Informasjon sendt til henviser Informasjon til deg som henviser Frisklivsresepten varer i 3 måneder og inneholder helsesamtaler, kondisjonstester, aktivitetstilbud, undervisning og kurs. Målgruppen for reseptordningen er personer som vil ha helsemessig gevinst av å endre levevaner innenfor områdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Helsesamtalen er en sentral del av reseptordningen og gjennomføres ved oppstart og etter endt reseptperiode. Helsesamtalen er en endringsfokusert samtale hvor målet er å styrke deltakerens motivasjon og komme videre i endringsprosessen. Resepten Du som henviser fyller ut resepten, sender den med deltakeren og sender kopi til din lokale frisklivssentral. Resepten er tilgjengelig på frisklivssentralen og hos fastlegene. Forklaring til helsesamtalerapporten Det finnes flere rapportskjemaer. Helsesamtale 1 og 2 inneholder personlige opplysninger og opplysninger om fysisk aktivitet. Kopi av rapportene sendes deg som henviser. COOP/ Wonca Er et anerkjent evalueringsverktøy med høy validitet hvor deltakeren vurderer egen helsetilstand. Skjemaet fylles ut ved oppstart og etter reseptperioden. Det benyttes en skala fra 1 5, der 1 = svært bra og 5 = svært dårlig. I rapporten Helsesamtale 2 står resultatet for test 1 og 2. Kartlegging Fysisk aktivitet, tid per uke: All tid personen bruker på fysisk aktivitet, også med spørsmål om grad av intensitet. Eks: Fysisk aktivitet, minst 30 minutter, svett/ andpusten: Antall ganger personen er i fysisk aktivitet i minst 30 minutter og med en intensitet som gjør at han blir svett og andpusten, inndelt i lett, moderat og hard fysisk aktivitet. Borg skala Benyttes for å angi den subjektive opplevelsen av anstrengelse under fysisk aktivitet. Tallet i rapporten gjelder den aktiviteten med høyest intensitet som personen vanligvis gjør. Det benyttes en skala fra 6-20, der 6 = svært lett og 20 = svært anstrengende. UKK gåtest En submaksimal kondisjonstest, validitetstestet og godt korrelert med direkte måling av VO2 max. Testen benyttes primært til å sammenligne resultat fra test I til test II. Resultatet uttrykkes med en kondisjonsindeks på en skala fra under 70 til over 130. Kondisjonsindeksen kan bli stående med negativt fortegn dersom personen går meget sakte og/ eller er meget overvektig. Alder, kjønn, høyde, vekt, gåtid og sluttpuls ligger til grunn for følgende klassifisering: < 70 betydelig under gjennomsnittet noe under gjennomsnittet gjennomsnittet noe over gjennomsnittet > 130 godt over gjennomsnittet Mål/ plan Deltaker og veileder kommer i samarbeid frem til en målsetting og en plan for reseptperioden. I helsesamtale II blir det satt mål og planlagt videre frem i tid. Motivasjon Side 14 av 17

15 Med utgangspunkt i målet som er definert ovenfor, vurderer veileder deltakerens motivasjon til endring og finner ut hvor i endringshjulet vedkommende befinner seg. Kjennetegn for fasene i endringshjulet: -Føroverveielse: Ikke bevisst problematiske sider ved atferden, vurderer ikke å endre atferd. -Overveielse: Bevisst negative sider ved atferden, overveier å gjøre endring. -Forberedelse: Beslutter å gjøre endring nå. -Handling: Klar for eller har iverksatt handling. -Vedlikehold: Jobber for varig endring -Tilbakefall: Tilbake i samme mønster som før endring. Viktig for deg som henviser: Informer om reseptordningen og henvis de som kan ha nytte av å endre levevaner også når personen ikke etterspør resepten selv. Støtt og motiver personer til å møte til en Frisklivsamtale/helsesamtale. Dette gjelder spesielt de som er i en tidlig fase i forhold til endring (føroverveielse og overveielse). Litteraturhenvisninger - Prescott P, Børtveit T: Helse og adferdsendring. Gyldendal norsk forlag Barth T, Prescott P, Børtveit T: Endringsfokusert rådgivning. Gyldendal norsk forlag Proschaska JO, Norcross JC, Di Clementes CC: Changing for good. New York: Morrows Bentsen BG, Natvig B, Winnem M: Vurdering av egen funksjonsevne. COOP/WONCAs spørreskjemaer klinikk og forskning. Tidsskriftet Nor Lægeforen 1997: 117: Borg`s Perceived Exertion and Pain Scales, Champaign; IL: HK. Kan skaffes fra: Human Kinetics, P.O. Box IW14, Leeds; LS16 6TR, UK - - Heatherton TF, Kozlowski LT, Frecker RC, Fagerstrøm KO. The Fagerstrøm Test for Nicotine. Dependence: A revision of det Fagerstrøm Tolerance Questionnaire. British Journal of Addiction 1991; Side 15 av 17

16 Vedlegg 3 Bakgrunn for hvorfor man satte i gang prosjektet Sammen om et aktivt Porsgrunn og videreføring av frisklivstilbud og diverse sentrale anbefalinger Partnerskapsavtalen Porsgrunn kommune har skrevet under på en partnerskapsavtale for folkehelse med Telemark fylkeskommune. Gjennom denne avtalen har kommunen forpliktet seg til å legge til rette for økt helse og trivsel blant innbyggerne, gjennom bedre samarbeid med frivillige og andre. Folkehelseprogrammet i Telemark Strateginotat Hovedsatsinger: Forankring av folkehelse i virksomheter Helse i plan og helseovervåking Helsefremmende barnehager og skoler Friskvern (friskliv) Aktiv senior Telemark Helsefremmende arbeidsplasser med fokus på nærvær Nasjonale mål og hovedprioriteringer IS-1/2010 En satsing på lavterskeltiltak innen levevaneområdene vil være helt i samsvar med nasjonale føringer: Hovedbudskap: Det forebyggende arbeidet i kommunen skal styrkes. Det er lagt midler til kommunens ramme i 2010, med varslet oppfølging bl.a. for dette formålet. Det bes om at kommunene prioriterer: Å skaffe oversikt over helsetilstand og viktige påvirkningsfaktorer Styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenestens forebyggende arbeid Etablere og utvikle av lavterskeltilbud med lærings- og mestringsaktiviteter på levevaneområdet Nasjonale mål og hovedprioriteringer IS-1/ Styrking av det helsefremmende og forebyggende arbeidet Et viktig budskap i Samhandlingsreformen er at de forebyggende helsetjenestene i kommunene skal styrkes. Gjennom statsbudsjettet for 2010 ble de frie inntektene økt med 230 mill. kroner begrunnet med en styrking av det forebyggende helsearbeidet i kommunene. Midlene foreslås videreført i 2011 i kommunens inntektsramme. Aktiviteter /satsningsområder i 2011 Helsedirektoratet ber om at kommunene vurderer å etablere og utvikle frisklivstilbud. Kommunale frisklivstilbud skal tilby individuell endringsfokusert veiledning og gruppetilbud innenfor levevaneområder som fysisk aktivitet, kosthold, alkohol og røykeslutt. Nasjonale mål og hovedprioriteringer IS-1/2013 Et viktig budskap i Samhandlingsreformen er at de forebyggende helsetjenestene i kommunen skal styrkes. Dette gjelder helsestasjons- og skolehelsetjenesten, svangerskaps- og barselomsorgstjenester og frisklivssentraler Side 16 av 17

17 Aktiviteter/satsingsområder 2013 Helsedirektoratet ber om at kommunene: Etablerer oppfølgingstilbud for endring og mestring av levevaner til personer som har økt risiko for, eller allerede har sykdommer eller utfordringer knyttet til fysisk og psykisk helse i henhold til Veileder for kommunale frisklivssentraler Kommunale frisklivssentraler bidrar med kunnskap og data i forskningsarbeid relatert til endring av levevaner St. meld. Nr 47( ) Samhandlingsreformen I denne fremheves det at forebyggende helsetjenester i kommunene skal styrkes. Med forebyggende tjenester menes her både forebyggende arbeid rettet mot enkeltpersoner og forebyggende, helsefremmende arbeid retter mot grupper i befolkningen. Aktuelle referanser Aktivitetshåndboken (Helsedirektoratet) St.meld nr. 47 Samhandlingsreformen St.meld. nr 20 ( ) Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller Fysisk aktivitet blant barn og unge i Norge (Rapport) Fysisk aktivitet blant voksne og eldre i Norge (Rapport) Fysisk aktivitet og psykisk helse (Tipshefte) Fysisk inaktive voksne i Norge (Rapport) Evalueringsrapport Ein resept å gå for ( Høgskolen i Volda og Møreforskning) Evaluering av fysisk aktivitet på resept (Nordland fylkeskommune) Side 17 av 17

PORSGRUNN KOMMUNE Sammen om et aktivt Porsgrunn" FRISKLIVSRESEPTEN

PORSGRUNN KOMMUNE Sammen om et aktivt Porsgrunn FRISKLIVSRESEPTEN PORSGRUNN KOMMUNE Sammen om et aktivt Porsgrunn" FRISKLIVSRESEPTEN Prosjektrapport fra hovedprosjektets andre år (2012) Tilrettelegging for lavterskelog frisklivstilbud INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 BAKGRUNN

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE Sammen om et aktivt Porsgrunn" FRISKLIVSSENTRAL

PORSGRUNN KOMMUNE Sammen om et aktivt Porsgrunn FRISKLIVSSENTRAL Prosjektrapport 2011 Sammen om et aktivt Porsgrunn Dato: 02.02.2012 PORSGRUNN KOMMUNE Sammen om et aktivt Porsgrunn" FRISKLIVSSENTRAL Prosjektrapport fra hovedprosjektets 1. år Tilrettelegging for lavterskelog

Detaljer

Frisklivssentralen i Sogndal

Frisklivssentralen i Sogndal Frisklivssentralen i Ane K. Solbraa Prosjektleder/Fysioterapeut Bakgrunn Frisklivssentral startet opp gjennom tilskuddsmidler fra Sogn og Fjordane Fylkes Prøveprosjekt fra 1.12.2007 til 1.06.2008, videreført

Detaljer

Sammen om et aktivt Porsgrunn Prosjektbeskrivelse. Tilrettelegging for lavterskel- og Frisklivstilbud

Sammen om et aktivt Porsgrunn Prosjektbeskrivelse. Tilrettelegging for lavterskel- og Frisklivstilbud Sammen om et aktivt Porsgrunn Prosjektbeskrivelse Tilrettelegging for lavterskel- og Frisklivstilbud Innholdsfortegnelse: 1.0: Innledning og bakgrunn 2.0: Prosjektets målsettinger 3.0: Prosjektorganisering

Detaljer

Frisklivssentralen Verdal kommune. Oppstart 01. januar 2012

Frisklivssentralen Verdal kommune. Oppstart 01. januar 2012 Frisklivssentralen Verdal kommune Oppstart 01. januar 2012 Frisklivssentral En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter for veiledning og oppfølging primært innenfor helseatferdsområdene

Detaljer

Nyhetsbrev juni 2012: Frisklivssentralen i Levanger

Nyhetsbrev juni 2012: Frisklivssentralen i Levanger Nyhetsbrev juni 2012: Frisklivssentralen i Levanger Vi ønsker gjennom dette Nyhetsbrevet å gi informasjon om hva Frisklivssentraler er og fortelle litt om de tilbudene vi kommer til å gi. Nytt Nyhetsbrev

Detaljer

Diabetesforum Rogaland, 28.10.2014 Anja M. Øvrehus, leder Frisklivssentralen i Sandnes

Diabetesforum Rogaland, 28.10.2014 Anja M. Øvrehus, leder Frisklivssentralen i Sandnes Diabetesforum Rogaland, 28.10.2014 Anja M. Øvrehus, leder Frisklivssentralen i Sandnes Agenda Frisklivssentraler - hva, hvordan og hvorfor? Frisklivssentralen i Sandnes - organisering, drift og tilbud

Detaljer

Risør Frisklivssentral

Risør Frisklivssentral Risør Frisklivssentral Innlegg Helse- og omsorgskomiteen 08.05.2014 Christine K. Sønningdal Fysioterapeut og folkehelsekoordinator Frisklivssentral En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter

Detaljer

Veileder for kommunale frisklivssentraler. Ellen Blom Seniorrådgiver avd forebygging i helsetjenesten Helsedirektoratet

Veileder for kommunale frisklivssentraler. Ellen Blom Seniorrådgiver avd forebygging i helsetjenesten Helsedirektoratet Veileder for kommunale frisklivssentraler Ellen Blom Seniorrådgiver avd forebygging i helsetjenesten Helsedirektoratet Innhold i presentasjon Historikk bak Frisklivssentraler Hvorfor behov for frisklivssentraler?

Detaljer

-en forebyggende helsetjeneste for endringer av levevaner

-en forebyggende helsetjeneste for endringer av levevaner -en forebyggende helsetjeneste for endringer av levevaner Ellen Eimhjellen Blom Fysioterapeut, PhD-stipendiat HiSF/NTNU Ellen.blom@hisf.no 1 Jeg skal snakke om: Frisklivssentral hva er det? Bakgrunn for

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE // PROSJEKTDOKUMENT. Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud. Sammen om et aktivt Porsgrunn"

PORSGRUNN KOMMUNE // PROSJEKTDOKUMENT. Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud. Sammen om et aktivt Porsgrunn PORSGRUNN KOMMUNE Sammen om et aktivt Porsgrunn" // PROSJEKTDOKUMENT Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud 1 Prosjektplan: Sammen om et aktivt Porsgrunn Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud

Detaljer

MI og Frisklivssentralen - en god match!

MI og Frisklivssentralen - en god match! MI og Frisklivssentralen - en god match! Nasjonal konferanse i Motiverende Intervju - HiNT 12.02.2014 Gro Toldnes, Frisklivspedagog, Frisklivssentralen i Levanger Oppstart 01. januar 2012 «MI og Frisklivssentralen-

Detaljer

Frisklivssentralen i Tromsø

Frisklivssentralen i Tromsø Frisklivssentralen i Tromsø Helseutfordringene før-nå Fortid: Infeksjonssykdommer utgjorde hoveddelen av sykdomsbyrden. Helseutfordringene før-nå Nåtid: Ulykker, hjerte/kar, kreft, KOLS, og diabetes og

Detaljer

Regional frisklivsmodell

Regional frisklivsmodell Regional frisklivsmodell Samhandlingskonferanse, 8. nov. 2016 Gro Sæten Enstemmig vedtak KS Rana 28. juni 2016 Rådmannens innstilling 1. Frisklivstilbud integreres som del av rehabiliteringstjenesten i

Detaljer

Frisklivssentralen Levanger kommune

Frisklivssentralen Levanger kommune Frisklivssentralen Levanger kommune Frisklivssentralen 14.11.12 Gro Toldnes, Fungeredne daglig leder I Frisklivssentralen Oppstart 01. januar 2012 Utarbeidet av Gro Toldnes,fungerende daglig leder Frisklivssentralen

Detaljer

Frisklivssentralen. - en forebyggende, helsefremmende og rehabiliterende tjeneste i kommunen. Høstkonferansen, Vrådal

Frisklivssentralen. - en forebyggende, helsefremmende og rehabiliterende tjeneste i kommunen. Høstkonferansen, Vrådal Frisklivssentralen - en forebyggende, helsefremmende og rehabiliterende tjeneste i kommunen Høstkonferansen, Vrådal 21.10.15 v/ Reidun Kasin Skoje Notodden Frisklivssentral Hvorfor frisklivssentraler?

Detaljer

Frisklivssentral Verdal kommune. Oppstart 01.01.2012

Frisklivssentral Verdal kommune. Oppstart 01.01.2012 Frisklivssentral Verdal kommune Oppstart 01.01.2012 1 Bakgrunn Innherredsmodellen I tråd med Samhandlingsreformens intensjoner har Levanger-, Verdal kommune, Helse Nord- Trøndelag HF Nav, Senter for helsefremmende

Detaljer

Nyhetsbrev juli: Frisklivssentralen i Verdal

Nyhetsbrev juli: Frisklivssentralen i Verdal Nyhetsbrev juli: Frisklivssentralen i Verdal Vi ønsker gjennom dette Nyhetsbrevet å gi informasjon om hva Frisklivssentraler er og fortelle litt om de tilbudene vi kommer til å gi. Nytt Nyhetsbrev kommer

Detaljer

Frisklivssentralen i Tromsø

Frisklivssentralen i Tromsø Frisklivssentralen i Tromsø Helseutfordringene før-nå Fortid: Infeksjonssykdommer utgjorde hoveddelen av sykdomsbyrden. Helseutfordringene før-nå Nåtid: Ulykker, hjerte/kar, kreft, KOLS, og diabetes og

Detaljer

FRISKLIVSSENTRAL. Værnesregionen DMS

FRISKLIVSSENTRAL. Værnesregionen DMS FRISKLIVSSENTRAL Værnesregionen DMS Frisklivssentral Værnesregionen DMS Stortingsmelding nr. 16 Resept for et sunnere liv Stortingsmelding nr. 47 Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett

Detaljer

TRENING MÅNEDENS AKTIVITET TEMATIMER KURS

TRENING MÅNEDENS AKTIVITET TEMATIMER KURS TRENING MÅNEDENS AKTIVITET TEMATIMER KURS FRISKLIVSTRENING Oppmøte: Friskliv Læring Mestring, Zimmermannløkka 1 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Friskliv skog 10.30-12.00 Friskliv park 10.30-11.30

Detaljer

Bodø Frisklivssentral

Bodø Frisklivssentral Bodø Frisklivssentral NSH konferanse 17.04.12 Grete Willumsen, virksomhetsleder Bodø kommune Befolkningen - tilvekst, ca 50 000 innbyggere - lavere andel eldre over 80 år enn landsgjennomsnittet - forventet

Detaljer

Gjennomføring av frisklivssamtalen

Gjennomføring av frisklivssamtalen Gjennomføring av frisklivssamtalen Veileder ved Frisklivssentralen har ansvar for å ta opp adferd som berører deltakers helse. Samtidig kan det oppleves som utfordrende å snakke om endring av helseadferd.

Detaljer

Frisklivssentraler. Ellen Eimhjellen Blom Seniorrådgiver, avd. grupperettet folkehelsearbeid ebl@helsedir.no

Frisklivssentraler. Ellen Eimhjellen Blom Seniorrådgiver, avd. grupperettet folkehelsearbeid ebl@helsedir.no Frisklivssentraler Ellen Eimhjellen Blom Seniorrådgiver, avd. grupperettet folkehelsearbeid ebl@helsedir.no 11.10.2012 1 Om Helsedirektoratet Fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Frisklivsveileder og etablering av frisklivssentral i Kristiansand 4.des 2012. v/ Stine Busborg Sagen Folkehelsekoordinator Kristiansand Kommune

Frisklivsveileder og etablering av frisklivssentral i Kristiansand 4.des 2012. v/ Stine Busborg Sagen Folkehelsekoordinator Kristiansand Kommune Frisklivsveileder og etablering av frisklivssentral i Kristiansand 4.des 2012 v/ Stine Busborg Sagen Folkehelsekoordinator Kristiansand Kommune Disposisjon Veileder for kommunale Frisklivssentraler 1.versjon:

Detaljer

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale folkehelse Vestre Viken HF og Buskerud Fylkeskommune Side 1 av 5 Formål og ønsket effekt For å møte fremtidens

Detaljer

Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene. Gro Sæten

Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene. Gro Sæten Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene Gro Sæten Helse et individuelt ansvar??? Folkehelsearbeid Folkehelse er befolkningens helse og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning Folkehelsearbeid

Detaljer

Prosjektskisse DIAHELSE II 1

Prosjektskisse DIAHELSE II 1 DiaHelse II ETABLERING AV LOKALT MESTRINGSTILBUD TIL KVINNER MED IKKE VESTLIGE INNVANDRERBAKGRUNN DiaHelse er et prosjekt for å bedre helsetilstanden for kvinner med ikke vestlig bakgrunn med diabetes

Detaljer

Frisklivssentralen i Surnadal

Frisklivssentralen i Surnadal Frisklivssentralen i Surnadal Gården en grønn arena for frisklivstiltak Ministermøte MR-FJLS/Sommermøte 26. - 29. juni 2012 Bakgrunn for frisklivssentralen: St.meld.nr.16. (2002-2003) Resept for et sunnere

Detaljer

Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge

Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge 2014 Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge Ive Losnegard Lier Kommune 13.05.2014 1. Formål/ målsetning Prosjekt lavterskelaktivitet for barn og unge skal få flere unge liunger

Detaljer

Strategi for folkehelse i Buskerud

Strategi for folkehelse i Buskerud Strategi for folkehelse i Buskerud 2010-2014 Folkehelsearbeid: Folkehelsearbeid innebærer å svekke det som medfører helserisiko, og styrke det som bidrar til bedre helse (St.meld. nr. 16 (2002 2003); Resept

Detaljer

DELTAGERHEFTE EIDSVOLL

DELTAGERHEFTE EIDSVOLL DELTAGERHEFTE EIDSVOLL Vi vil ønske deg velkommen som deltager på frisklivssentralen. På frisklivssentralen er vi behjelpelig med bl. Annet endring av levevaner i form av fysisk aktivitet, kosthold og

Detaljer

Friskliv Ung 16-24 år

Friskliv Ung 16-24 år Friskliv Ung 16-24 år Liv Berit Hæg Spesialfysioterapeut i Drammen kommune Fysioteket Frisklivssentralen i Drammen Vega, 23 05 11 Bakgrunn Målsetning Målgruppe Frisklivsresept for ungdom Erfaringer til

Detaljer

Fysisk aktivitet og psykisk helse Avd.direktør Henriette Øien heo@helsedir.no

Fysisk aktivitet og psykisk helse Avd.direktør Henriette Øien heo@helsedir.no Fysisk aktivitet og psykisk helse Avd.direktør Henriette Øien heo@helsedir.no 19.Sept 2014 Norske anbefalinger Anbefalinger om fysisk aktivitet Voksne og eldre bør være i moderat fysisk aktivitet minst

Detaljer

Frisklivssentralen. Hvem er vi? Hva har vi å tilby? Hvordan virker det? Ulike «forsøk» rettet mot overvektige Barn og overvekt Helsefremmende tiltak

Frisklivssentralen. Hvem er vi? Hva har vi å tilby? Hvordan virker det? Ulike «forsøk» rettet mot overvektige Barn og overvekt Helsefremmende tiltak Alstahaug Kari Mentzoni Frisklivssentralen Hvem er vi? Hva har vi å tilby? Hvordan virker det? Ulike «forsøk» rettet mot overvektige Barn og overvekt Helsefremmende tiltak Frisklivssentralen Alstahaug

Detaljer

FYSAK - en nødvendig mulighet

FYSAK - en nødvendig mulighet FYSAK - en nødvendig mulighet Tverrfaglig revmakonferanse Bodø 1. og 2.desember 2011 Jakob Joh. Djupvik rådgiver Tidligere FoU-sjef VHSS Helse Helse er å ha overskudd til hverdagens krav (PF Hjort 2000)

Detaljer

Frisklivstjenester. Lene Palmberg Thorsen fra

Frisklivstjenester. Lene Palmberg Thorsen fra Frisklivstjenester Lene Palmberg Thorsen fra Hva er en frisklivssentral? Frisklivssentralen er en kommunal helsefremmende og forebyggende helsetjeneste. Målgruppen er de som har økt risiko for, eller som

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Christine Dahl Arkiv: G19 Arkivsaksnr.: 17/879

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Christine Dahl Arkiv: G19 Arkivsaksnr.: 17/879 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Christine Dahl Arkiv: G19 Arkivsaksnr.: 17/879 VIDERE SATSING PÅ FOLKEHELSE Rådmannens innstilling: Rådmannen bes om å legge fram en sak der det er utredes detaljert hvordan

Detaljer

Folkehelsearbeid. Felles forståelse av utfordringer, ansvar og muligheter?

Folkehelsearbeid. Felles forståelse av utfordringer, ansvar og muligheter? Folkehelsearbeid Felles forståelse av utfordringer, ansvar og muligheter? Utfordringsbildet 1) Det er store helseforskjeller skjevfordeling av levekår, levevaner og helse i befolkningen 2) Folkehelsa er

Detaljer

Aktivitetsdagbok. for deg som vil komme i bedre form

Aktivitetsdagbok. for deg som vil komme i bedre form Aktivitetsdagbok for deg som vil komme i bedre form Vil du komme i bedre form og være mer fysisk aktiv enn du er nå? Da kan denne dagboken være en hjelp til planlegging og gjennomføring. Her kan du skrive

Detaljer

Bakgrunn Klæbu kommune

Bakgrunn Klæbu kommune Bakgrunn Klæbu kommune Opprettelse av FYSAK koordinator. Vedtak i kommunestyret desember 2011 50% stilling fra mai/juni 2012 Handlingsplan politisk godkjent februar Valg av strategi Fikk følgende utfordring:

Detaljer

Alstahaug Sandnessjøen, 23.05.2014. Alstahaug Frisklivssentral søker om å bli regional Utviklingssentral i Helseregion Nord

Alstahaug Sandnessjøen, 23.05.2014. Alstahaug Frisklivssentral søker om å bli regional Utviklingssentral i Helseregion Nord Helsedirektoratet Divisjon folkehelse Avdeling forebygging i helsetjenesten Inger Merete Skarpaas Alstahaug Frisklivssentral søker om å bli regional Utviklingssentral i Helseregion Nord 2 Aksept av vilkår:

Detaljer

Viktige utfordringar for folkehelsearbeidet Folkehelselova, Samhandlingsreforma m.m. v/ole Trygve Stigen, Helsedirektoratet

Viktige utfordringar for folkehelsearbeidet Folkehelselova, Samhandlingsreforma m.m. v/ole Trygve Stigen, Helsedirektoratet Viktige utfordringar for folkehelsearbeidet Folkehelselova, Samhandlingsreforma m.m. v/ole Trygve Stigen, Helsedirektoratet Folkehelse og folkehelsearbeid Folkehelse er: 1. befolkningens helsetilstand

Detaljer

Folkehelseplan og status frisklivssentral i Eigersund kommune

Folkehelseplan og status frisklivssentral i Eigersund kommune Folkehelseplan og status frisklivssentral i Eigersund kommune Eli Sævareid Regional folkehelsesamling i Dalane 17.mars 2015 Folkehelseplan 2014-2017 side 2 Innledning og bakgrunn «Sammen for alle» Folkehelsearbeid:

Detaljer

Giske kommune. Nettverksamling for Frisklivsentraler Ulsteinvik 4. og 5.sept.

Giske kommune. Nettverksamling for Frisklivsentraler Ulsteinvik 4. og 5.sept. Giske kommune Nettverksamling for Frisklivsentraler Ulsteinvik 4. og 5.sept. Frisklivssentralen i Giske vart åpna 01.10.2012 Organisering/ Lokalisering: Vi held til i Fysioterapi avdelinga ved Giske omsorgssenter,

Detaljer

Ny lov om folkehelse - røynsler frå Kvam herad. Reidun Braut Kjosås Folkehelsekoordinator Kvam herad

Ny lov om folkehelse - røynsler frå Kvam herad. Reidun Braut Kjosås Folkehelsekoordinator Kvam herad Ny lov om folkehelse - røynsler frå Kvam herad Reidun Braut Kjosås Folkehelsekoordinator Kvam herad Agenda Nytt lovverk Folkehelsearbeidet i Kvam Folkehelse i Hardanger Hva er folkehelse? Folkehelsearbeid

Detaljer

Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen

Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen Landskonferanse Friluftsliv 12. juni 2013 Nina Tangnæs Grønvold Statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet Kortreist natur og friluftsliv for alle Forventet

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

Sogn frisklivssentral Innovasjonskonferanse Helse&omsorg Tysdag 20.mai 2014

Sogn frisklivssentral Innovasjonskonferanse Helse&omsorg Tysdag 20.mai 2014 Sogn frisklivssentral Innovasjonskonferanse Helse&omsorg Tysdag 20.mai 2014 Kristine Mardal, Årdal Frisklivssentral Maren Oldertrøen Enget, Sogn Frisklivssentral Innhald Lovverk folkehelsearbeid Frisklivssentral

Detaljer

Evaluering av samarbeid NLSH Frisklivsentralene, Bodø, Fauske, Meløy og Sørfold

Evaluering av samarbeid NLSH Frisklivsentralene, Bodø, Fauske, Meløy og Sørfold Evaluering av samarbeid NLSH Frisklivsentralene, Bodø, Fauske, Meløy og Sørfold Bakgrunn for prosjektet Mars 2011 et samarbeid mellom NLSH/LMS, fylkeskommunen Samarbeid innen folkehelsearbeid er vesentlig

Detaljer

Frisklivsresept Frikslivssentralen i Kristiansand

Frisklivsresept Frikslivssentralen i Kristiansand Frisklivsresept Frikslivssentralen i Kristiansand HELSE OG SOSIAL AVDELING 1 Bevisstgjøringsøvelse! Har du gledet deg til å komme hit i dag? Har du smilt til noen i dag? Har du snakket med noen du ikke

Detaljer

Nasjonal konferanse om innvandrerhelse Sagene frisklivssentral: «Helseintro» og informasjonsmøte om brystkreft eksempler på samarbeid.

Nasjonal konferanse om innvandrerhelse Sagene frisklivssentral: «Helseintro» og informasjonsmøte om brystkreft eksempler på samarbeid. Oslo kommune Nasjonal konferanse om innvandrerhelse 2014 Sagene frisklivssentral: «Helseintro» og informasjonsmøte om brystkreft eksempler på samarbeid. Kristin Opsahl Frisklivs- og folkehelsekoordinator,

Detaljer

Lene Palmberg Thorsen. Til landets kommuner

Lene Palmberg Thorsen. Til landets kommuner Til: 'postmottak@sula.kommune.no'; 'postmottak@suldal.kommune.no'; 'post@sunndal.kommune.no'; 'postmottak@svelvik.kommune.no'; 'postmottak@sykkylven.kommune.no'; 'postmottak@sogne.kommune.no'; 'post@somna.kommune.no';

Detaljer

Helse- og aktivitetssentrene

Helse- og aktivitetssentrene 89714 Wera as Foto forside: Ragnhild Johansen, Varden Helse- og aktivitetssentrene Møteplasser der folk bor Sammen om Porsgrunn Sammen om Porsgrunn 2 Velkommen til Helse- og aktivitetssentrene i Porsgrunn

Detaljer

Bodø Frisklivssentral. Bodø- modellen

Bodø Frisklivssentral. Bodø- modellen Bodø Frisklivssentral Bodø- modellen Helsefremmende og forebyggende arbeid i Bodø kommune - Målsetting for alle tjenesteområder: ReHabiliteringssenteret - Hverdagsrehabilitering - Fallforebyggende grupper

Detaljer

Frisklivssentraler som en forebyggende helsetjeneste Guri Rudi Folkehelserådgiver,

Frisklivssentraler som en forebyggende helsetjeneste Guri Rudi Folkehelserådgiver, Frisklivssentraler som en forebyggende helsetjeneste Guri Rudi Folkehelserådgiver, fmopgru@fylkesmannen.no Frisklivssentralen Kommunal helse- og omsorgstjeneste med tilbud om hjelp til å endre levevaner

Detaljer

Frisklivssentralen i Verdal Nyhetsbrev august 2012:

Frisklivssentralen i Verdal Nyhetsbrev august 2012: Frisklivssentralen i Verdal Nyhetsbrev august 2012: Vi ønsker gjennom dette Nyhetsbrevet å gi informasjon om hva Frisklivssentralen er og fortelle litt om de tilbudene vi kommer til å gi. Nytt Nyhetsbrev

Detaljer

Landets fylkeskommuner, Fylkesmenn, fagorganisasjoner/ fagmiljø og kommuner med frisklivstilbud. Veileder for kommunale frisklivssentraler - Høring

Landets fylkeskommuner, Fylkesmenn, fagorganisasjoner/ fagmiljø og kommuner med frisklivstilbud. Veileder for kommunale frisklivssentraler - Høring Landets fylkeskommuner, Fylkesmenn, fagorganisasjoner/ fagmiljø og kommuner med frisklivstilbud Deres ref.: Saksbehandler: EBL Vår ref.: 10/6724 Dato: 07.12.2010 Veileder for kommunale frisklivssentraler

Detaljer

Bruk av analysedata i det systematiske folkehelsearbeidet

Bruk av analysedata i det systematiske folkehelsearbeidet Bruk av analysedata i det systematiske folkehelsearbeidet v/ Britt Marit Haga, folkehelserådgiver i Sola kommune Sola kommune: Ansvar for hverandre Rammer Plassering i levekårsstab under kommunalsjef for

Detaljer

Helsedirektoratet Avdeling grupperettet folkehelsearbeid Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO Oslo, 21. januar 2013

Helsedirektoratet Avdeling grupperettet folkehelsearbeid Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO Oslo, 21. januar 2013 KREFTFORENINGEN Helsedirektoratet Avdeling grupperettet folkehelsearbeid Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO Oslo, 21. januar 2013 Deres ref.: Vår ref.: 13/00002-2 Saksbehandler: Åse Mary Berg og John

Detaljer

Helsefremmende og forebyggende arbeid i primærhelsetjenesten

Helsefremmende og forebyggende arbeid i primærhelsetjenesten Helsefremmende og forebyggende arbeid i primærhelsetjenesten Toril Lahnstein Divisjonsdirektør, primærhelsetjenester NATUR OG KULTUR SOM FOLKEHELSE 6. november 2012 Samhandlingsreformen Mer helhetlige

Detaljer

Hvordan får vi implementert nasjonale faglige retningslinjer Veiing og måling av skolebarn Forebygging og behandling av overvekt og fedme hos barn

Hvordan får vi implementert nasjonale faglige retningslinjer Veiing og måling av skolebarn Forebygging og behandling av overvekt og fedme hos barn Hvordan får vi implementert nasjonale faglige retningslinjer Veiing og måling av skolebarn Forebygging og behandling av overvekt og fedme hos barn 01.10.2012 1 Helsedirektoratets plass i forvaltningen

Detaljer

Prosjektrapport Aktiv Senior Telemark høst 2008 vår 2012

Prosjektrapport Aktiv Senior Telemark høst 2008 vår 2012 Prosjektrapport Aktiv Senior Telemark høst 2008 vår 2012 1. Bakgrunn for prosjektet Folkehelseforum i Telemark vedtok høsten 2008 at det skulle etableres et prosjekt i Telemark for å fremme fysisk aktivitet

Detaljer

En kunnskapsoppsummering om frisklivssentraler i Norge

En kunnskapsoppsummering om frisklivssentraler i Norge En kunnskapsoppsummering om frisklivssentraler i Norge hvem deltar, og fører deltakelse til endring i levevaner og helse? Ellen Eimhjellen Blom Sogn frisklivs- og meistringssenter/ Helsedirektoratet 1

Detaljer

EVALUERING AV DEN INTERKOMMUNALE FRISKLIVSSENTRALEN I HELSEREGION SØR-GUDBRANDSDAL

EVALUERING AV DEN INTERKOMMUNALE FRISKLIVSSENTRALEN I HELSEREGION SØR-GUDBRANDSDAL 1 Helseregion Sør Gudbrandsdal EVALUERING AV DEN INTERKOMMUNALE FRISKLIVSSENTRALEN I HELSEREGION SØR-GUDBRANDSDAL 1. Bakgrunn Den interkommunale frisklivssentralen i Helseregion Sør-Gudbrandsdal på Jorekstad

Detaljer

1. Oversikt over trim- og lavterskeltilbud i Bardu kommune. Dette er tilbud som er åpne for alle, dersom ikke annet står nevnt.

1. Oversikt over trim- og lavterskeltilbud i Bardu kommune. Dette er tilbud som er åpne for alle, dersom ikke annet står nevnt. Folkehelse i Bardu Innhold: 1. Oversikt over trim- og lavterskeltilbud i Bardu kommune. Dette er tilbud som er åpne for alle, dersom ikke annet står nevnt. 2. Informasjon om Frisklivssentralen i Bardu.

Detaljer

Læring og mestring i Tromsø kommune; fra Prosjekt til Drift

Læring og mestring i Tromsø kommune; fra Prosjekt til Drift Læring og mestring i Tromsø kommune; fra Prosjekt til Drift Prosjektleder og koordinator: Cathrine Kristoffersen, Rehabiliteringstjenesten Bergen, april 2015 BAKGRUNN To- årig prosjekt; oppstart 1 mars-11

Detaljer

Mo#verende intervju - gjør det en forskjell?

Mo#verende intervju - gjør det en forskjell? Mo#verende intervju - gjør det en forskjell?! Inger Arctander Fysioterapeut M. SC og kogni8v terapeut. Inger.Arctander@me.com 90150933! Mo$va$onal interviewing in a scien$fic se3ng outperforms tradi$onal

Detaljer

Frisklivssentraler treffer vi målgruppen og har tiltaket effekt?

Frisklivssentraler treffer vi målgruppen og har tiltaket effekt? Frisklivssentraler treffer vi målgruppen og har tiltaket effekt? Line Oldervoll Seniorforsker Senter for helsefremmende forskning, NTNU LHL-klinikkene Bakgrunn Veileder for kommunale frisklivssentraler

Detaljer

Hvordan kan kommunene planmessig arbeide med folkehelse - forebyggende helsearbeid

Hvordan kan kommunene planmessig arbeide med folkehelse - forebyggende helsearbeid Hvordan kan kommunene planmessig arbeide med folkehelse - forebyggende helsearbeid Folkehelsekoordinator Sissel Pettersen Midtre Namdal samkommune Presentasjon Steinkjer 13. oktober 2011 Midtre Namdal

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Folkehelsearbeid. «Det ville vært fint å høre dine vurderinger og erfaringer med folkehelsearbeid sett fra ditt samfunnsmedisinske kommunelegeståsted»

Folkehelsearbeid. «Det ville vært fint å høre dine vurderinger og erfaringer med folkehelsearbeid sett fra ditt samfunnsmedisinske kommunelegeståsted» Øvre Eiker kommune - sammen med Folkehelsearbeid «Det ville vært fint å høre dine vurderinger og erfaringer med folkehelsearbeid sett fra ditt samfunnsmedisinske kommunelegeståsted» Sammen med.. 22 oktober

Detaljer

Folkehelse - Folkehelsearbeid

Folkehelse - Folkehelsearbeid Folkehelseperspektiv på arbeidshelse Rådgiver Geir Lærum 19.03.2010 Bodø 07.04.2010 1 Folkehelse - Folkehelsearbeid Lav forekomst av sykdom, gode leveutsikter Befolkningen har høy livskvalitet Samfunnets

Detaljer

et helt vanlig liv..

et helt vanlig liv.. et helt vanlig liv.. Kreft Behandling «Frisk» sliten alene Treffe andre Trene Nye krefter Tilbake til jobb Frisklivssentral, læring og mestring 6 Nettverk for friskliv, læring og mestring i Østfold Nettverket

Detaljer

FOLKEHELSEARBEID I VEGA KOMMUNE Flere leveår med god helse for befolkningen Reduserte helseforskjeller mellom ulike grupper i befolkningen

FOLKEHELSEARBEID I VEGA KOMMUNE Flere leveår med god helse for befolkningen Reduserte helseforskjeller mellom ulike grupper i befolkningen FOLKEHELSEARBEID I VEGA KOMMUNE Flere leveår med god helse for befolkningen Reduserte helseforskjeller mellom ulike grupper i befolkningen Folkehelsearbeid FØR Poliomyelitt Tuberkulose Rent drikkevann

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Psykiatri. Prosjektnummer: 2011/0243. Prosjektnavn: Aktiv psykiatri bedre helse. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Psykiatri. Prosjektnummer: 2011/0243. Prosjektnavn: Aktiv psykiatri bedre helse. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Psykiatri Prosjektnummer: 2011/0243 Prosjektnavn: Aktiv psykiatri bedre helse Søkerorganisasjon: Mental Helse 1 Forord Prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen Helse og

Detaljer

Fysiotek Aktiv. -springbrett til et aktivt liv

Fysiotek Aktiv. -springbrett til et aktivt liv Fysiotek Aktiv -springbrett til et aktivt liv Fysiotek Aktiv er et pilotprosjekt innen Opplandsresepten folkehelseprogrammet. OPPLANDSRESEPTEN FYSISK AKTIVITET PÅ RESEPT Exercise-the big medicine, forteller

Detaljer

FRISKLIV OPPSTART NEDENFOR FØLGER SPØRSMÅL OM ULIKE LEVEVANER FYSISK AKTIVITET/MOSJON. Dato: Navn: Fødselsår: Kvinne. Mann

FRISKLIV OPPSTART NEDENFOR FØLGER SPØRSMÅL OM ULIKE LEVEVANER FYSISK AKTIVITET/MOSJON. Dato: Navn: Fødselsår: Kvinne. Mann Dato: Navn: Fødselsår: Kvinne Mann Henvist av: Tatt kontakt selv Behov for tolk? På hvilket språk? 1. Har du brukt frisklivssentralens tilbud tidligere? Antall oppfølgingsperioder: Hvis ja, når avsluttet

Detaljer

Dagtilbud Livsstilsendring for sykelig overvekt Betania Malvik

Dagtilbud Livsstilsendring for sykelig overvekt Betania Malvik Dagtilbud Livsstilsendring for sykelig overvekt Betania Malvik Ida Petrine Skogen Ulset 1 Betania Malvik er plassert midt mellom Trondheim og Stjørdal 2 Overordnede mål ved tilbudet Deltakerne skal oppnå

Detaljer

Om Helsedirektoratet. Fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet

Om Helsedirektoratet. Fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet Om Helsedirektoratet Fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet 1 Helsedirektoratets samfunnsoppdrag Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig

Detaljer

Erfaring med bruk av mo2verende intervju. Inger Arctander Fysioterapeut og kogni2v terapeut.

Erfaring med bruk av mo2verende intervju. Inger Arctander Fysioterapeut og kogni2v terapeut. Erfaring med bruk av mo2verende intervju Inger Arctander Fysioterapeut og kogni2v terapeut. Motiverende Intervju (MI) Motivational Interviewing, MI Motiverende Samtale Endringsfokusert Rådgivning. MI ble

Detaljer

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Gran, 28. november 2012 Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold Hvorfor samhandlingsreformen? Vi blir stadig eldre Sykdomsbildet endres Trenger mer personell

Detaljer

Fysioteket- Frisklivssentralen i Drammen

Fysioteket- Frisklivssentralen i Drammen Fysioteket- Frisklivssentralen i Drammen Elin Hannevig Celius Liv Berit Hæg Kari Jokstad Røst 10.06.13 Elvebyen Drammen Ligger i Buskerud fylke, sentralt på østlandet. Det bor vel 65 000 innbyggere i

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Helsetjenesten rolle i det helsefremmende og forebyggende arbeidet. v/avd.direktør Henriette Øien

Helsetjenesten rolle i det helsefremmende og forebyggende arbeidet. v/avd.direktør Henriette Øien Helsetjenesten rolle i det helsefremmende og forebyggende arbeidet v/avd.direktør Henriette Øien Helsedirektoratets plass i forvaltningen Helsedirektoratets roller Helsedirektoratet utfører sitt oppdrag

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Samarbeid med kommunene om folkehelsearbeid

Samarbeid med kommunene om folkehelsearbeid Samarbeid med kommunene om folkehelsearbeid Roar Blom, rådgiver folkehelsearbeid Møte med regionrådenes sekretariatsledere 27. november 2015 Foto: Peter Hamlin 10-90 regelen Helse skapes der folk lever

Detaljer

Samarbeid Frisklivssentral og Friluftsråd - skaper aktivitet, mestring og sosiale møteplasser

Samarbeid Frisklivssentral og Friluftsråd - skaper aktivitet, mestring og sosiale møteplasser Samarbeid Frisklivssentral og Friluftsråd skaper aktivitet, mestring og sosiale møteplasser Økt fysisk aktivitet i hverdagen en utfordring som krever samarbeid + Friluftsrådene = bedre livskvalitet Hva

Detaljer

Nettverkssamling folkehelse Alta 19.mars 2014. Velkommen til nettverkssamling Oversikt og folkehelsetiltak

Nettverkssamling folkehelse Alta 19.mars 2014. Velkommen til nettverkssamling Oversikt og folkehelsetiltak Nettverkssamling folkehelse Alta 19.mars 2014 Velkommen til nettverkssamling Oversikt og folkehelsetiltak 1 PROGRAM NETTVERKSSAMLING FOLKEHELSE PROGRAM Rica Hotel Alta, NETTVERKSSAMLING 19.mars 2014 kl.8.30-15.00

Detaljer

Forord. Trine Strømfjord Prosjektleder Fri og villig, Diabetesforbundet

Forord. Trine Strømfjord Prosjektleder Fri og villig, Diabetesforbundet Sluttrapport: Forord Diabetesforbundet har gjennom prosjektet Fri og villig gjennomført en kartlegging av samarbeidet mellom frisklivssentralene og frivilligheten, samt i hvilken grad potensielle brukere

Detaljer

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene.

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. 1 rører du på deg? Ta en titt på fargesiden din Vel... Jeg er ikke fysisk aktiv, men jeg tenker på å bli

Detaljer

Kommunale frisklivssentraler - rammer og innhold

Kommunale frisklivssentraler - rammer og innhold Kommunale frisklivssentraler - rammer og innhold Ellen Eimhjellen Blom ebl@helsedir.no 07.12.2012 Tema for presentasjonen 1 Tema i dag Hvorfor etablere frisklivssentraler? Hvordan ser din drømmefrisklivssentral

Detaljer

Nasjonal satsing på fysisk aktivitet og folkehelse. Kirkenes, onsdag 1. november 2006 Statssekretær Arvid Libak

Nasjonal satsing på fysisk aktivitet og folkehelse. Kirkenes, onsdag 1. november 2006 Statssekretær Arvid Libak Nasjonal satsing på fysisk aktivitet og folkehelse Kirkenes, onsdag 1. november 2006 Statssekretær Arvid Libak Folkehelse Folkehelsen speiler samfunnsutviklingen, oppvekst- og levekår, og den utvikles

Detaljer

Sammen for bedre livskvalitet

Sammen for bedre livskvalitet Sammen for bedre livskvalitet - Behandling av sykelig overvekt Barn og Unge En presentasjon av Evjeklinikkens behandlingstilbud Om Evjeklinikken Vi har spesialisert oss på behandling av sykelig overvekt

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 026 G10 Lnr.: 7821/13 Arkivsaksnr.: 13/1320-1 INTERKOMMUNAL FRISKLIVSSENTRAL I HELSEREGION SØR- GUDBRANDSDAL

Saksframlegg. Ark.: 026 G10 Lnr.: 7821/13 Arkivsaksnr.: 13/1320-1 INTERKOMMUNAL FRISKLIVSSENTRAL I HELSEREGION SØR- GUDBRANDSDAL Gausdal kommune Saksframlegg Ark.: 026 G10 Lnr.: 7821/13 Arkivsaksnr.: 13/1320-1 Saksbehandler: Marit Lang-Ree Finstad INTERKOMMUNAL FRISKLIVSSENTRAL I HELSEREGION SØR- GUDBRANDSDAL Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG:

Detaljer

AKTIVITETSKAMPANJE 2014

AKTIVITETSKAMPANJE 2014 Helsedirektoratet AKTIVITETSKAMPANJE 2014 Presentasjon Muligheter Hva vil vi Haugesund 18. mars 2014 Friluftsrådenes Landsforbund Marianne Sanderud og Lise-Berith Lian Tlf 67815180, e-post marianne@friluftsrad.no

Detaljer

Ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer

Ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer For forebygging, diagnostisering, behandling og rehabilitering av fire ikke-smittsomme sykdommer; hjerte- og karsykdommer, diabetes, kols og kreft Ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer Henriette Øien,

Detaljer

«Hitramodellen» -dagens innhold og framtidige visjoner

«Hitramodellen» -dagens innhold og framtidige visjoner Hitra kommune «Hitramodellen» -dagens innhold og framtidige visjoner Presentasjon FMST 12.06.17 Hitramodellens form og innhold Versjon 1.0: Medisinsk Treningsklinikk og Frisklivstilbud Versjon 1.1: Fit@Work

Detaljer

REDIGERT RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID OM HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGENDE HELSEARBEID MELLOM MIDTRE GAULDAL KOMMUNE OG ST.

REDIGERT RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID OM HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGENDE HELSEARBEID MELLOM MIDTRE GAULDAL KOMMUNE OG ST. REDIGERT 1012.2015 RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID OM HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGENDE HELSEARBEID MELLOM MIDTRE GAULDAL KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL Retningslinjen inngår som et obligatorisk element i lovpålagt

Detaljer