Sammen om et aktivt Porsgrunn Prosjektbeskrivelse. Tilrettelegging for lavterskel- og Frisklivstilbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sammen om et aktivt Porsgrunn Prosjektbeskrivelse. Tilrettelegging for lavterskel- og Frisklivstilbud"

Transkript

1 Sammen om et aktivt Porsgrunn Prosjektbeskrivelse Tilrettelegging for lavterskel- og Frisklivstilbud

2 Innholdsfortegnelse: 1.0: Innledning og bakgrunn 2.0: Prosjektets målsettinger 3.0: Prosjektorganisering 4.0: Beskrivelse av forprosjektet 5.0: Hva kan vi oppnå? 6.0: Metode 7.0 Forankring 8.0 Veien videre? Vedlegg: Bakgrunnsinformasjon Frisklivssentraler Støttelitteratur/dokumenter

3 1.0 Innledning og bakgrunn Fysisk aktivitet kombinert med riktig kosthold har en dokumentert forebyggende effekt på en rekke sykdomsdiagnoser. I tillegg opplever mange økt overskudd og velvære. Dette er vel dokumentert gjennom forskning. I samsvar med internasjonale og nasjonale anbefalinger, som peker på at det er nødvendig med økt forebyggende innsats, vil vi i forprosjektet; Sammen om et aktivt Porsgrunn, se på mulighetene for å legge til rette for organiserte lavterskeltilbud innen levevaneområdene i Porsgrunn kommune. Porsgrunn kommune har fått midler fra Telemark fylke til denne forprosjektfasen, som dekker en 80 % stilling. Forprosjektet strekker seg fra til (Se vedlegg 1 for mer bakgrunnsinformasjon) 2.0 Prosjektets målsettinger Overordnet mål: Forebygge mer for å reparere mindre Hovedmål i forprosjektfasen Se på muligheter for å organisere lavterskeltilbud innen levevaneområdene Forankring og videre drift av allerede igangsatte tiltak i målgruppen barn og unge Fremme forslag til oppfølging av forprosjektet inn i et hovedprosjekt Hovedmål dersom prosjektet føres videre Legge til rette for organiserte lavterskeltilbud i Porsgrunn kommune innen levevaneområdene Gjøre Porsgrunn kommunes innbyggere i stand til å ta vare på egen helse og legge grunnlag for å kunne endre egne levevaner 3.0 Prosjektorganisering Prosjekteier: Prosjektleder: Legetjenester og miljørettet helsevern og Folkehelsekoordinator Anett Herbjørnsen

4 Referansegruppe: Prosjektgruppe : - samme som Folkehelseprosjektet Inger Lysa, kommunalsjef for Barn og unge Ingrid E. Kåss, kommunalsjef for Helse- og velferd Berit Lindøe (H), Utvalg for helse og omsorg Bjørn Erik Kristiansen (V),Utvalg for barn, unge og kultur Terje Nygaard, virksomhetsleder for Legetjenester og miljørettet helsevern Guri Resell, Folkehelsekoordinator Bent Poulsson, Kommuneoverlege Kai Heier, Primærlege Hilde Hagen, avdelingsleder Aktivitetssenteret Borgehaven Grunde Grimsrud, leder NAV Porsgrunn Økonomi Forprosjekt: kr ,- Tilskudd fra Telemark Fylkeskommune. + evt drifts- og aktivitetsmidler fra lokale Folkehelsemidler 4.0 Beskrivelse av forprosjektet Forprosjektfase : Juni-des 2010 Forprosjektet skal se på muligheter for å organisere lavterskeltilbud på levevaneområdene. En vesentlig del av kartleggingsarbeidet vil være å se på hva Porsgrunn kommune har fra før og hva vi kan bygge videre på. Videre bør vi se på hva vi kan samarbeide om, og med hvem. Vi tenker da kartlegging av: Tiltak rettet mot fysisk aktivitet og ernæring Lokaliteter og utstyr Tilgjengelige uteområder Ressurser og kompetansepersoner

5 Hvordan utnytte det vi har på best mulig måte? Kan det vi har bygges videre på og settes i system? Se på muligheter for samarbeid på tvers av virksomheter, fag og etater Se på samarbeid med privat og frivillig sektor Se på muligheter for interkommunalt samarbeid Dialog med mulige samarbeidspartnere: STHF samhandlingsprosjektet, GREP-rehabilitering, SOLA, lag/foreninger, leger, fysioterapeuter, virksomheter i kommunen, personer m/ ernæringskompetanse, treningssentra, NAV, Borgehaven, Helse og aktivitetssentralene Vurdere ulike muligheter for samarbeid om tilbud og tiltakskjeder Se på ulike modeller for lokal tilpasning: Hente erfaringer på organisering av lavterskeltilbud Hospitere hos andre kommuner med organiserte lavterskeltilbud Bruke anbefalinger fra erfaringer fra ulike modeller Se på evt drifts- og invisteringskostnader Parallelt og i forprosjektfasen: I tråd med helsedirektoratets anbefalinger knyttet til styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenestens forebyggende arbeid, og prosjektets intensjoner, vil også tidligere påbegynte tiltak i kommunen driftes videre av prosjektleder i samarbeid med folkehelsekoordinator og ulike fag og virksomheter. Dette er tiltak som: Gåbuss (organisert følgeordning til fots, til skolen) Dans deg glad (bevegelsesglede gjennom dans, i barnehagene) Alle barn sykler (sykkelopplæring på 4. trinn) Aktiv skole (fysisk aktivitet for og av ungdom) Fiskesprell (mer sjømat i barnehagene) Fysisk aktivitet i skolen (fokus på behov og effekt av mer fysisk aktivitet i skolen) Sentralt spørsmål gjennom forprosjektfasen: Kan veien til målet være etablering av en Frisklivssentral? (se vedlegg 2).

6 5.0: Hva kan man ha håp om å oppnå ved en slik satsing? 1. For innbyggerne : gjøre det enklere å ta vare på egen helse legge grunnlag for å kunne endre egne levevaner at det har en forebyggende effekt at det har en helsefremmende effekt opplevelse av mestring bedret livskvalitet felleskap og glede trygghet gjennom ivaretakelse av kvalifisert personell varige sunne levevaner 2. Samfunnsøkonomisk: Eksempel på inntjeningspotensial En slik satsing vil ikke bare ha helseeffekt, men også kunne kutte ned på økonomiske samfunnskostnader Som eksempel vises til en undersøkelse fra Nordlandssamfunnet, gjennomført nylig, innen 3 risikofaktorer: Fysisk inaktivitet 165 mill (60 mill. i direkte helseutg., 105 mill i indirekte utg) Fedme 220 mill (110 mill. i direkte helseutg., 110 mill i indirekte utg Røyking 752 mill (150 mil. Direkte helseutg, 602 mill i indirekte utg) I samlede kostnader for disse 3 risikofaktorene i Nordland: 1137 mill kr Hvis man eksempelvis klarer en 5 % reduksjon i forekomsten, vil man etter dette eksempelet ha en besparelse på 60 mill kr årlig 6.0 Metode: Prosjektleder vil bruke prosjektgruppen aktivt i jevnlige møter og dialog for samarbeid om fremdrift, muligheter, idèer og innspill. Referansegruppen vil være koblingen mot politisk og administrativ ledelse i kommunen. Det vil utarbeides en fremdriftsplan for Både prosjekt- og ressursgruppen vil jevnlig holdes oppdatert om fremdriften i prosjektet. Det gjøres en kartlegging av hva som finnes av tiltak ved å kontakte aktuelle utførere. Kontakten med aktuelle samarbeidspartnere vil i første omgang dreie seg om dialog, informasjon og møtevirksomhet.

7 Det vil hele tiden jobbes med å innhente erfaringer fra andre gjennom rapporter og gjennom hospiteringer, for kunne vurdere en best mulig lokal tilpasning. 7.0 Forankring Partnerskapsavtalen Porsgrunn kommune har skrevet under på en partnerskapsavtale for folkehelse med Telemark fylkeskommune. Gjennom denne avtalen har kommunen forpliktet seg til å legge tilrette for økt helse og trivsel blant innbyggerne, gjennom bedre samarbeid med frivillige og andre. Folkehelseprogrammet i Telemark Strateginotat Hovedsatsinger: Forankring av folkehelse i virksomheter Helse i plan og helseovervåking Helsefremmende barnehager og skoler Friskvern Aktiv senior Telemark Helsefremmende arbeidsplasser med fokus på nærvær Nasjonale mål og hovedprioriteringer IS-1/2010 En satsing på lavterskeltiltak innen levevaneområdene vil være helt i samsvar med nasjonale føringer: Hovedbudskap: Det forebyggende arbeidet i kommunen skal styrkes. Det er lagt midler til kommunens ramme i 2010, med varslet oppfølging bl.a for dette formålet. Det bes om at kommunene prioriterer: 1. Å skaffe oversikt over helsetilstand og viktige påvirkningsfaktorer 2. Styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenestens forebyggende arbeid 3. Etablere og utvikle av lavterskeltilbud med lærings- og mestringsaktiviteter på levevaneområdet Helsedirektoratet sier de er klar over at midlene for 2010 allerede er disponert, men varsler oppfølging i St. meld. Nr 47( ) Samhandlingsreformen I denne fremheves det at forebyggende helsetjenester i kommunene skal styrkes. Med forebyggende tjenester menes her både forebyggende arbeid rettet mot enkeltpersoner og forebyggende, helsefremmende arbeid retter mot grupper i befolkningen. (Viser ellers til innledning og vedlegg 3 :støttelitteratur/dokumenter)

8 8.0 Veien videre? Etter endt forprosjektfase må alle kartlegginger om mulige måter å organisere, samhandle og finansiere på, samles og danne grunnlag for anbefaling av veien videre i et evt hovedprosjekt. Parallelt med forprosjekt vil det i budsjettprosessen for 2011 fremmes forslag om å videreføre forprosjektet i et hovedprosjekt i I sitt svar på vår søknad om tilskudd til et 3-årig prosjekt, sier fylkeskommunen ja til å støtte et forprosjekt i 2010 og samtidig henviser de til midler som kommer fra staten som en del av økt rammetilskudd for 2. og 3. prosjektår. Nasjonale mål og hovedprioriteringer IS-1/2010 gir tydelige føringer i tråd med prosjektet Sammen om et aktivt Porsgrunn for bruken av disse midlene. De er et ledd i opptrappingen i forhold til vedtatt samhandlingsreform. Pågående tiltak i regi av Folkehelseprogrammet, nasjonale satsinger eller lokalt igangsatte tiltak, går sin gang uavhengig av lavterskelprosjektet. Porsgrunn 08. juli 2010 Guri Resell Folkehelsekoordinator Anett Herbjørnsen, Prosjektleder Sammen om et aktivt Porsgrunn

9 Vedlegg Bakgrunnsinformasjon I helsedirektørens forord i Helsedirektoratets årlige rapport om arbeidet med å utjevne sosiale helseforskjeller, står det bla: Indikatorene på fysisk aktivitet viser at det blant voksne er tydelige forskjeller i fysisk aktivitetsnivå etter utdanning, men mindre tydelig i fht inntekt. Blant barn og unge er bildet sammensatt. Samtidig ser vi i rapporten at det generelle fysiske aktivitetsnivået i den norske, voksne befolkningen er urovekkende lavt i forhold til anbefalingene. Kun hver 5. voksne nordmann er fysisk aktiv minst 30 min hver dag, samtidig som vi vet at halvparten av 15-åringer oppfyller anbefalingene om minst 60 minutters daglig fysisk aktivitet for barn og ungdom. Dette er lavt, da aktivitetsbolker ned på 10 minutters varighet kan regnes med. Vi ser videre i rapporten en alarmerende trend med økning av overvekt og fedme med etterfølgende komplikasjoner som metabolsk syndrom og diabetes type II. Denne trenden kan ikke snus uten krafttak på helseadferdsområdene. Her må det tas i bruk normative, pedagogiske, strukturelle og økonomiske virkemidler over tid. For å øke det fysiske aktivitetsnivået må innsatsen økes kraftig på flere områder. Spesielt viktig er: Daglig fysisk aktivitet i skolen Økt utbygging av gang- og sykkelveier Et bredt spekter av gode lavterskeltilbud i nærmiljøet, som alle kan bli med på Viktige arenaer er skole, arbeidsliv, nærmiljø og fritid. Det vil være naturlig at stat og kommune samhandler med privat og frivillig sektor. Det at det store flertallet av den voksne befolkningen er mindre aktive enn 30 min daglig, gjør oppgaven om å få individet til å ta ansvar for egen helse inn i alderdommen, til en stor utfordring. De relativt høye tallene på sykefraværet er også en utfordring som kan kobles til dette. Vi ser også store utfordringer i forhold til det å få befolkningen til å endre levevaner og bli mer fysisk aktive. Samfunnet må legg til rette for dette på flere plan og gjøre det enklere å ta de sunne valgene.

10 Det er i den sammenheng viktig å påvirke den langsiktige planleggingen slik at man legger til rette for en mer aktiv befolkning, sykkelveier, tur- og friluftsliv og lek, samt gode skolegårder og nærmiljøanlegg, osv. Skolen er en sentral arena. Der når vi alle barn og kan begrense sosial ulikhet. Forskning og prosjekter gjennomført andre steder slår fast at mer fysisk aktivitet i skoledagen har gunstig effekt på elevenes konsentrasjon, atferd og læring. Derfor er det ønskelig å jobbe for mer fysisk aktivitet i skolen. Enkelte kommuner har forskuttert dette selv med gode resultat. Antall eldre øker, friske eldre som tar vare på egen helse, er en ressurs. Hvordan vi kan motivere flere voksne og eldre til å være mer fysisk aktive? St.meld 47, Samhandlingsreformen, legger også føringer for at kommunene bør satse mer på forebyggende tiltak, tidlig intervenering og lavterskeltilbud. Det er viktig å stimulere legene til å ta i bruk aktivitetshåndboka, som anbefaler fysisk aktivitet som medisin. Det er kjent at regelmessig fysisk aktivitet har gunstig effekt på det meste også vår psykiske helse. Tilrettelegging for å kunne få fysisk aktivitet og livsstilsendring på resept vil være en viktig del av prosjektarbeidet. I Porsgrunn vil det i september 2010 bli utarbeidet en folkehelsemelding, som skal danne grunnlag for det som skal innarbeides i ny kommuneplan ved neste revisjon. I forbindelse med denne meldingen, vil det fremmes forslag om tiltak på levevaneområdene. I Grenland eksisterer det et samarbeid mellom kommunene og Sykehuset Telemark, som et samhandlingsprosjekt. Dette samarbeidet bør også etter hvert kunne omfatte forebyggende tiltak av denne type. Livsstilsvalg Tall fra The European Health Report fra 2005, viser andel tapte friske leveår til 10 ledende risikofaktorer i Norge (%) : Tobakk: 12 % Høyt blodtrykk: 8 % Høyt kolesterol: 7 % Høy KMI: 6 % Alkohol: 4 % Narkotika: 3 % Fysisk inaktivitet: 3 % Lavt inntak av Frukt og grønt: 2 %

11 Usikker sex: 1 % Jernmangel : 1 % Livsstilsvalg er viktige for vår helse. Og forekomsten av livsstilsrelatert sykdom har vært økende: Diabetes type II Hjerte- /karsykdommer Overvekt Kreft Muskel-/skjelettsykdom Dette får konsekvenser for vår helse og vår forventede levealder. Kan veien til målet være etablering av en Frisklivssentral? Hva er et frisklivstilbud? Frisklivstilbudene har hatt mange navn som Fysisk aktivitet på resept, Fysak, Fysiotek og Trim på resept. Sentralene er en del av kommunehelsetjenesten. Mange steder samarbeider man med treningssentre, idrettslag og Turistforeningen sin Turresept. Definisjoner (arbeidsdefinisjoner; ikke endelig definerte begrep) Frisklivstilbud : individ- og grupperettede tiltak innenfor levevaneområder og tiltak for å sikre sosiale fellesskap Frisklivssentral : kommunalt kompetansesenter for veiledning og oppfølging innefor levevaneområder. Frisklivssentralen har strukturert henvisnings- og oppfølgingssystem for personer som har behov for endring av levevanene Frisklivssresept : En blankett for henvisning fra fagperson til frisklivssentralen. Gir oppfølging av levevaneområdene fysisk aktivitet, kosthold og/eller røykeslutt i tre måneder eller mer) Hvem er målgruppen for slike tiltak? Personer som ut fra en helsefaglig vurdering trenger strukturert hjelp til å endre levevaner.

12 Typiske deltakere: Personer med: risiko for diabetes eller diagnotisert diabetes overvekt/fedme psykiske problemer/lidelser hjerte- og karlidelser muskel- og skjelettlidelser sykemeldte/risiko for sykemelding Frisklivstilbudet omfatter Motivasjonssamtale: samtale ved start for å kartlegge motivasjon og lage en individuell plan. Gruppetrening: tilbud om tilpasset trening eller fysisk aktivitet sammen med andre som er ledet av instruktør. Røykesluttkurs Bra mat -kurs (Kosthold) Noen steder er det også tilbud for å forebygge psykiske lidelser. Modum frisklivssentral arrangerer kurs i depresjonsmestring. Frisklivstilbud som forebygger I Norge finnes det 70 frisklivstilbud hvor deltakerne kan få hjelp til å forebygge hjerte-karsykdommer og type 2-diabetes. Tilbudet er en del av kommunhelsetjenesten og kan sees i sammenheng med samhandlingsreformen. Siden man ikke trenger å være syk, begrenser tilbudet seg heller ikke til noen diagnose. Helsepersonell kan henvise deltakere som kan ha nytte av fysisk aktivitet, slutte å røyke eller endre kostholdet. I noen kommuner kan også NAV og Bedriftshelsetjenesten henvise deltakere. Så langt har 10 fylker etablert frisklivstilbud, og flere er i gang med planlegging. Helsedirektoratet jobber med å utvikle en veileder for å hjelpe nye kommuner i gang. Veilederen ventes ferdig i utgangen av 2010.

13 Hva sier evalueringene? Lavterskelmodeller for endring av levevaner Som et tiltak å se nærmere på ble taksten Grønn resept innført i Fem fylker har prøvd ut modeller for hvordan en kan følge opp en slik resept av legen sin. Evalueringen viser at både leger og brukere er fornøyde. Da Grønn resept ble innført ble det etterspurt et mottaksapparat for de som skulle endre levevaner. I de fem fylkene som har prøvd ut ulike lavterskelmodeller, er det positive tilbakemeldinger. Evalueringen Ein resept å gå for? (Helsedirektoratet og Møreforskning) viser at 80 % av legene mener at ordningen har dekket vesentlige behov hos brukerne. 32 kommuner i fem fylker har prøvd ut modeller for hvordan en kan organisere oppfølgingen. Frisklivsmodellen Fysiotekmodellen Kompetansemodellen Noen utdrag fra evalueringen av modellene: Helsesamtale for å skape motivasjon Legene har sendt brukerne til en mottakssentral (frisklivssentral eller fysiotek) Ved oppstart har de tilbud om en helsesamtale med fokus på å skape motivasjon og involvering. Deltakerne har vært med på organiserte aktiviteter som stavgang og gruppetrening. En del fikk også tilbud om kurs i kosthold og røykeslutt. Reseptbrukerne har i stor grad vært fornøyde med den oppfølgingen de får. Det er også mange som fortsetter å være aktive etter reseptperioden. Tett oppfølging er nødvendig 57 prosent av legene mener at oppfølging er nødvendig for å klare å kutte røyken, legge om kostholdet eller bli fysisk aktiv. At det er et bra organisert apparat for å ta i mot brukerne, og som også er forankret lokalt har vært avgjørende for suksess. Legene som deltok i prosjektet har vært fornøyde med organiseringa av prosjektet. Utfordringer Det har vært en utfordring å fange opp grupper som menn, overvektige og personer med minoritetsbakgrunn. 20 prosent av de som ble henvist har heller ikke møtt opp. En del av disse har psykiske problemer eller overvekt.

14 Erfaringer fra prøvefylkene De fem fylkene (Buskerud, Nordland, Oppland, Troms og Vest-Agder) som har prøvd ut ulike modeller har gitt ut ein rapport med erfaringer og anbefalinger for videre drift. Rapporten tar for seg forankring, organisering, målgrupper og hvem som skal henvise. Anbefaling Helsedirektoratet har gitt Helse -og omsorgsdepartementet en anbefaling om videreføring av ordningen. Grunnlaget vil blant annet være evalueringsrapportene, men også erfaringer fra Sverige og Danmark. Å komme i gang med å endre levevaner krever mye, og tett oppfølging er nødvendig. Det har vist seg at motivasjonssamtaler og gruppetrening fungerer godt. Organisering av anbefalte tiltak Figuren under viser hvordan man kan tenke seg frisklivstiltak organisert i en Frisklivssentral-tenkning. Her er reseptperioden (ca 3 mnd) markert med blått, og det er gitt eksempler på ulike utslusingstiltak.

15 Erfaringer viser at det tar 1-2 år for å etablere varige endringer, derfor vil oppfølging være et helt avgjørende og sentralt tema. Tiltak i nærmiljøene (med forskjellige drivere) vil både kunne brukes primærforebyggende og som utslusingstiltak etter en reseptperiode Sammenfattet vil vi da ha god effekt av: 1. Organiserte lavterskeltilbud i nærmiljøet/der folk oppholder seg 2. Organisert Frisklivssentral Som del av Frisklivstiltaket vil deltakerne ha en helsesamtale/motvasjonssamtale, deretter gjennomgå tester og nye samtaler, både i reseptperioden og i etterkant. På denne måten blir tiltakene målbare. Støttelitteratur/dokumenter St.meld. nr. 16 Resept for et sunnere Norge St.meld nr. 47 Samhandlingsreformen St.meld. nr 20 ( ) Nasjonal strategi for å utjevne sosiale heleforskjeller IS-1/2010 Nasjonale mål og hovedprioriteringer Aktivitetshåndboken (Helsedirektoratet) Folkehelseloven - Ot.prp.nr 73 ( ) Fysisk aktivitet blant barn og unge i Norge (Rapport) Fysisk aktivitet blant voksne og eldre i Norge (Rapport) Fysisk aktivitet og psykisk helse (Tipshefte) Utkast til ny helse- og omsorgslov Kommunehelsetjenesteloven 1-2 Folkehelseprogrammet i Telemark Strateginotat Telemarkshelsa (årlige rapporter) Fysisk inaktive voksne i Norge (Rapport) Utkast til Folkehelsemelding for Porsgrunn 2010 Evalueringsrapport Ein resept å gå for ( Høgskolen i Volda og Møreforskning) Evaluering av fysisk aktivitet på resept (Nordland fylkeskommune)

PORSGRUNN KOMMUNE // PROSJEKTDOKUMENT. Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud. Sammen om et aktivt Porsgrunn"

PORSGRUNN KOMMUNE // PROSJEKTDOKUMENT. Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud. Sammen om et aktivt Porsgrunn PORSGRUNN KOMMUNE Sammen om et aktivt Porsgrunn" // PROSJEKTDOKUMENT Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud 1 Prosjektplan: Sammen om et aktivt Porsgrunn Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud

Detaljer

Frisklivssentralen Verdal kommune. Oppstart 01. januar 2012

Frisklivssentralen Verdal kommune. Oppstart 01. januar 2012 Frisklivssentralen Verdal kommune Oppstart 01. januar 2012 Frisklivssentral En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter for veiledning og oppfølging primært innenfor helseatferdsområdene

Detaljer

Frisklivssentralen i Sogndal

Frisklivssentralen i Sogndal Frisklivssentralen i Ane K. Solbraa Prosjektleder/Fysioterapeut Bakgrunn Frisklivssentral startet opp gjennom tilskuddsmidler fra Sogn og Fjordane Fylkes Prøveprosjekt fra 1.12.2007 til 1.06.2008, videreført

Detaljer

Frisklivssentral Verdal kommune. Oppstart 01.01.2012

Frisklivssentral Verdal kommune. Oppstart 01.01.2012 Frisklivssentral Verdal kommune Oppstart 01.01.2012 1 Bakgrunn Innherredsmodellen I tråd med Samhandlingsreformens intensjoner har Levanger-, Verdal kommune, Helse Nord- Trøndelag HF Nav, Senter for helsefremmende

Detaljer

Folkehelsealliansen Nordland. 5. mai 2010. Velkommen!! 11.05.2010 1

Folkehelsealliansen Nordland. 5. mai 2010. Velkommen!! 11.05.2010 1 Folkehelsealliansen Nordland 5. mai 2010 Velkommen!! 11.05.2010 1 Fylkeskommunens plattform i folkehelsearbeidet Kjell Hjelle, folkehelserådgiver Folkehelsealliansen Nordland 5. mai 2010 11.05.2010 2 Norge

Detaljer

Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen

Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen Landskonferanse Friluftsliv 12. juni 2013 Nina Tangnæs Grønvold Statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet Kortreist natur og friluftsliv for alle Forventet

Detaljer

Samarbeid med kommunene om folkehelsearbeid

Samarbeid med kommunene om folkehelsearbeid Samarbeid med kommunene om folkehelsearbeid Roar Blom, rådgiver folkehelsearbeid Møte med regionrådenes sekretariatsledere 27. november 2015 Foto: Peter Hamlin 10-90 regelen Helse skapes der folk lever

Detaljer

Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene. Gro Sæten

Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene. Gro Sæten Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene Gro Sæten Helse et individuelt ansvar??? Folkehelsearbeid Folkehelse er befolkningens helse og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning Folkehelsearbeid

Detaljer

Risør Frisklivssentral

Risør Frisklivssentral Risør Frisklivssentral Innlegg Helse- og omsorgskomiteen 08.05.2014 Christine K. Sønningdal Fysioterapeut og folkehelsekoordinator Frisklivssentral En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter

Detaljer

Veileder for kommunale frisklivssentraler. Ellen Blom Seniorrådgiver avd forebygging i helsetjenesten Helsedirektoratet

Veileder for kommunale frisklivssentraler. Ellen Blom Seniorrådgiver avd forebygging i helsetjenesten Helsedirektoratet Veileder for kommunale frisklivssentraler Ellen Blom Seniorrådgiver avd forebygging i helsetjenesten Helsedirektoratet Innhold i presentasjon Historikk bak Frisklivssentraler Hvorfor behov for frisklivssentraler?

Detaljer

Frisklivssentralen Levanger kommune

Frisklivssentralen Levanger kommune Frisklivssentralen Levanger kommune Frisklivssentralen 14.11.12 Gro Toldnes, Fungeredne daglig leder I Frisklivssentralen Oppstart 01. januar 2012 Utarbeidet av Gro Toldnes,fungerende daglig leder Frisklivssentralen

Detaljer

Hvordan får vi implementert nasjonale faglige retningslinjer Veiing og måling av skolebarn Forebygging og behandling av overvekt og fedme hos barn

Hvordan får vi implementert nasjonale faglige retningslinjer Veiing og måling av skolebarn Forebygging og behandling av overvekt og fedme hos barn Hvordan får vi implementert nasjonale faglige retningslinjer Veiing og måling av skolebarn Forebygging og behandling av overvekt og fedme hos barn 01.10.2012 1 Helsedirektoratets plass i forvaltningen

Detaljer

Nyhetsbrev juni 2012: Frisklivssentralen i Levanger

Nyhetsbrev juni 2012: Frisklivssentralen i Levanger Nyhetsbrev juni 2012: Frisklivssentralen i Levanger Vi ønsker gjennom dette Nyhetsbrevet å gi informasjon om hva Frisklivssentraler er og fortelle litt om de tilbudene vi kommer til å gi. Nytt Nyhetsbrev

Detaljer

Diabetesforum Rogaland, 28.10.2014 Anja M. Øvrehus, leder Frisklivssentralen i Sandnes

Diabetesforum Rogaland, 28.10.2014 Anja M. Øvrehus, leder Frisklivssentralen i Sandnes Diabetesforum Rogaland, 28.10.2014 Anja M. Øvrehus, leder Frisklivssentralen i Sandnes Agenda Frisklivssentraler - hva, hvordan og hvorfor? Frisklivssentralen i Sandnes - organisering, drift og tilbud

Detaljer

FRISKLIVSSENTRAL. Værnesregionen DMS

FRISKLIVSSENTRAL. Værnesregionen DMS FRISKLIVSSENTRAL Værnesregionen DMS Frisklivssentral Værnesregionen DMS Stortingsmelding nr. 16 Resept for et sunnere liv Stortingsmelding nr. 47 Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett

Detaljer

Frisklivssentraler. Ellen Eimhjellen Blom Seniorrådgiver, avd. grupperettet folkehelsearbeid ebl@helsedir.no

Frisklivssentraler. Ellen Eimhjellen Blom Seniorrådgiver, avd. grupperettet folkehelsearbeid ebl@helsedir.no Frisklivssentraler Ellen Eimhjellen Blom Seniorrådgiver, avd. grupperettet folkehelsearbeid ebl@helsedir.no 11.10.2012 1 Om Helsedirektoratet Fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale folkehelse Vestre Viken HF og Buskerud Fylkeskommune Side 1 av 5 Formål og ønsket effekt For å møte fremtidens

Detaljer

Ny lov om folkehelse - røynsler frå Kvam herad. Reidun Braut Kjosås Folkehelsekoordinator Kvam herad

Ny lov om folkehelse - røynsler frå Kvam herad. Reidun Braut Kjosås Folkehelsekoordinator Kvam herad Ny lov om folkehelse - røynsler frå Kvam herad Reidun Braut Kjosås Folkehelsekoordinator Kvam herad Agenda Nytt lovverk Folkehelsearbeidet i Kvam Folkehelse i Hardanger Hva er folkehelse? Folkehelsearbeid

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Christine Dahl Arkiv: G19 Arkivsaksnr.: 17/879

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Christine Dahl Arkiv: G19 Arkivsaksnr.: 17/879 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Christine Dahl Arkiv: G19 Arkivsaksnr.: 17/879 VIDERE SATSING PÅ FOLKEHELSE Rådmannens innstilling: Rådmannen bes om å legge fram en sak der det er utredes detaljert hvordan

Detaljer

Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge

Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge 2014 Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge Ive Losnegard Lier Kommune 13.05.2014 1. Formål/ målsetning Prosjekt lavterskelaktivitet for barn og unge skal få flere unge liunger

Detaljer

FOLKEHELSEARBEID I VEGA KOMMUNE Flere leveår med god helse for befolkningen Reduserte helseforskjeller mellom ulike grupper i befolkningen

FOLKEHELSEARBEID I VEGA KOMMUNE Flere leveår med god helse for befolkningen Reduserte helseforskjeller mellom ulike grupper i befolkningen FOLKEHELSEARBEID I VEGA KOMMUNE Flere leveår med god helse for befolkningen Reduserte helseforskjeller mellom ulike grupper i befolkningen Folkehelsearbeid FØR Poliomyelitt Tuberkulose Rent drikkevann

Detaljer

Friskliv Ung 16-24 år

Friskliv Ung 16-24 år Friskliv Ung 16-24 år Liv Berit Hæg Spesialfysioterapeut i Drammen kommune Fysioteket Frisklivssentralen i Drammen Vega, 23 05 11 Bakgrunn Målsetning Målgruppe Frisklivsresept for ungdom Erfaringer til

Detaljer

Frisklivstjenester. Lene Palmberg Thorsen fra

Frisklivstjenester. Lene Palmberg Thorsen fra Frisklivstjenester Lene Palmberg Thorsen fra Hva er en frisklivssentral? Frisklivssentralen er en kommunal helsefremmende og forebyggende helsetjeneste. Målgruppen er de som har økt risiko for, eller som

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

Nettverkssamling folkehelse Alta 19.mars 2014. Velkommen til nettverkssamling Oversikt og folkehelsetiltak

Nettverkssamling folkehelse Alta 19.mars 2014. Velkommen til nettverkssamling Oversikt og folkehelsetiltak Nettverkssamling folkehelse Alta 19.mars 2014 Velkommen til nettverkssamling Oversikt og folkehelsetiltak 1 PROGRAM NETTVERKSSAMLING FOLKEHELSE PROGRAM Rica Hotel Alta, NETTVERKSSAMLING 19.mars 2014 kl.8.30-15.00

Detaljer

Samarbeid frisklivssentral og FYSAK Hva kan FYSAK bidra med?

Samarbeid frisklivssentral og FYSAK Hva kan FYSAK bidra med? FYSAK-samling Oppdal 15.mars 2013 Samarbeid frisklivssentral og FYSAK Hva kan FYSAK bidra med? Foto: Carl-Erik Eriksson Samarbeid/samhandling Felles mål Fordele oppgaver Felles prosess På en helsefremmende

Detaljer

MI og Frisklivssentralen - en god match!

MI og Frisklivssentralen - en god match! MI og Frisklivssentralen - en god match! Nasjonal konferanse i Motiverende Intervju - HiNT 12.02.2014 Gro Toldnes, Frisklivspedagog, Frisklivssentralen i Levanger Oppstart 01. januar 2012 «MI og Frisklivssentralen-

Detaljer

Plan for folkehelse i Flesberg kommune

Plan for folkehelse i Flesberg kommune Plan for folkehelse i Flesberg kommune 2010 2014 Innhold 1. Innledning...3 2. Folkehelsearbeid og nasjonale føringer......4 3. Plan for folkehelse i Flesberg kommune....6 3.1 Samfunns- og arealplanlegging...6

Detaljer

Viktige utfordringar for folkehelsearbeidet Folkehelselova, Samhandlingsreforma m.m. v/ole Trygve Stigen, Helsedirektoratet

Viktige utfordringar for folkehelsearbeidet Folkehelselova, Samhandlingsreforma m.m. v/ole Trygve Stigen, Helsedirektoratet Viktige utfordringar for folkehelsearbeidet Folkehelselova, Samhandlingsreforma m.m. v/ole Trygve Stigen, Helsedirektoratet Folkehelse og folkehelsearbeid Folkehelse er: 1. befolkningens helsetilstand

Detaljer

Strategi for folkehelse i Buskerud

Strategi for folkehelse i Buskerud Strategi for folkehelse i Buskerud 2010-2014 Folkehelsearbeid: Folkehelsearbeid innebærer å svekke det som medfører helserisiko, og styrke det som bidrar til bedre helse (St.meld. nr. 16 (2002 2003); Resept

Detaljer

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsemeldingen God helse - felles ansvar Milepæler i det tverrsektorielle folkehelsearbeidet Resept for et sunnere Norge Partnerskapene Strategi for utjevning av sosiale helseforskjeller Rapporteringssystemet

Detaljer

Ny folkehelselov: Konsekvenser for friluftsliv i skolen? Heidi Fadum

Ny folkehelselov: Konsekvenser for friluftsliv i skolen? Heidi Fadum Ny folkehelselov: Konsekvenser for friluftsliv i skolen? Heidi Fadum Disposisjon 1. Folkehelse og folkehelsearbeid 2. Helse og skole 3. Fysisk aktivitet og skole 4. Folkehelseloven: Konsekvenser for friluftsliv

Detaljer

Andel tapte leveår etter årsak og WHO-region, 2004 (World Health Statistics 2009)

Andel tapte leveår etter årsak og WHO-region, 2004 (World Health Statistics 2009) Andel tapte leveår etter årsak og WHO-region, 2004 (World Health Statistics 2009) 100 % 80 % 60 % 40 % 13 30 31 55 57 70 Skader Ikke-smittsomme Smittsomme 20 % 0 % AFR EMR SEAR AMR WPR EUR 30.04.2012 1

Detaljer

Nyhetsbrev juli: Frisklivssentralen i Verdal

Nyhetsbrev juli: Frisklivssentralen i Verdal Nyhetsbrev juli: Frisklivssentralen i Verdal Vi ønsker gjennom dette Nyhetsbrevet å gi informasjon om hva Frisklivssentraler er og fortelle litt om de tilbudene vi kommer til å gi. Nytt Nyhetsbrev kommer

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE Sammen om et aktivt Porsgrunn" FRISKLIVSSENTRAL

PORSGRUNN KOMMUNE Sammen om et aktivt Porsgrunn FRISKLIVSSENTRAL Prosjektrapport 2011 Sammen om et aktivt Porsgrunn Dato: 02.02.2012 PORSGRUNN KOMMUNE Sammen om et aktivt Porsgrunn" FRISKLIVSSENTRAL Prosjektrapport fra hovedprosjektets 1. år Tilrettelegging for lavterskelog

Detaljer

Fylkeskommunens rolle - etter regionsreformen

Fylkeskommunens rolle - etter regionsreformen Fylkeskommunens rolle - etter regionsreformen Roar Blom, Nordland.f.komm. - Folkehelse Nettverkssamling, Bodø 7. Sept. 2011 9/8/11 1 01.01.2010: 1. Det økte vegansvar 2. Lov om fylkeskommuners oppgaver

Detaljer

Bodø Frisklivssentral

Bodø Frisklivssentral Bodø Frisklivssentral NSH konferanse 17.04.12 Grete Willumsen, virksomhetsleder Bodø kommune Befolkningen - tilvekst, ca 50 000 innbyggere - lavere andel eldre over 80 år enn landsgjennomsnittet - forventet

Detaljer

-en forebyggende helsetjeneste for endringer av levevaner

-en forebyggende helsetjeneste for endringer av levevaner -en forebyggende helsetjeneste for endringer av levevaner Ellen Eimhjellen Blom Fysioterapeut, PhD-stipendiat HiSF/NTNU Ellen.blom@hisf.no 1 Jeg skal snakke om: Frisklivssentral hva er det? Bakgrunn for

Detaljer

Frisklivsveileder og etablering av frisklivssentral i Kristiansand 4.des 2012. v/ Stine Busborg Sagen Folkehelsekoordinator Kristiansand Kommune

Frisklivsveileder og etablering av frisklivssentral i Kristiansand 4.des 2012. v/ Stine Busborg Sagen Folkehelsekoordinator Kristiansand Kommune Frisklivsveileder og etablering av frisklivssentral i Kristiansand 4.des 2012 v/ Stine Busborg Sagen Folkehelsekoordinator Kristiansand Kommune Disposisjon Veileder for kommunale Frisklivssentraler 1.versjon:

Detaljer

Frisklivssentralen. - en forebyggende, helsefremmende og rehabiliterende tjeneste i kommunen. Høstkonferansen, Vrådal

Frisklivssentralen. - en forebyggende, helsefremmende og rehabiliterende tjeneste i kommunen. Høstkonferansen, Vrådal Frisklivssentralen - en forebyggende, helsefremmende og rehabiliterende tjeneste i kommunen Høstkonferansen, Vrådal 21.10.15 v/ Reidun Kasin Skoje Notodden Frisklivssentral Hvorfor frisklivssentraler?

Detaljer

Regional frisklivsmodell

Regional frisklivsmodell Regional frisklivsmodell Samhandlingskonferanse, 8. nov. 2016 Gro Sæten Enstemmig vedtak KS Rana 28. juni 2016 Rådmannens innstilling 1. Frisklivstilbud integreres som del av rehabiliteringstjenesten i

Detaljer

Nasjonale føringer Folkehelsearbeid 2009

Nasjonale føringer Folkehelsearbeid 2009 Fylkesmannen i Nasjonale føringer Folkehelsearbeid 2009 1 Visjon og hovedfokus God helse og omsorg for alle Bedre kvalitet i helsetjenesten Redusere forskjeller i levekår Fremme faktorer som gir god helse

Detaljer

Lov omfylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet

Lov omfylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet Lov omfylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet Fysak samling 7-8 oktober John Tore Vik Ny folkehelselov Bakgrunn Overordnede strategier i folkehelsepolitikken Innhold i loven Oversikt Forvaltning

Detaljer

Frisklivssentralen i Tromsø

Frisklivssentralen i Tromsø Frisklivssentralen i Tromsø Helseutfordringene før-nå Fortid: Infeksjonssykdommer utgjorde hoveddelen av sykdomsbyrden. Helseutfordringene før-nå Nåtid: Ulykker, hjerte/kar, kreft, KOLS, og diabetes og

Detaljer

FYSAK - en nødvendig mulighet

FYSAK - en nødvendig mulighet FYSAK - en nødvendig mulighet Tverrfaglig revmakonferanse Bodø 1. og 2.desember 2011 Jakob Joh. Djupvik rådgiver Tidligere FoU-sjef VHSS Helse Helse er å ha overskudd til hverdagens krav (PF Hjort 2000)

Detaljer

Om Helsedirektoratet. Fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet

Om Helsedirektoratet. Fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet Om Helsedirektoratet Fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet 1 Helsedirektoratets samfunnsoppdrag Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig

Detaljer

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold. Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold. Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsemeldingen God helse - felles ansvar Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold Sykdomsbildet endres Infeksjonssykdommer Hjerteinfarkt Økt forekomst: Psykisk uhelse Rus Diabetes Kols Demens Overvekt

Detaljer

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Fylkesmannens helsekonferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Oslo 12. november 2013 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør,

Detaljer

Bruk av analysedata i det systematiske folkehelsearbeidet

Bruk av analysedata i det systematiske folkehelsearbeidet Bruk av analysedata i det systematiske folkehelsearbeidet v/ Britt Marit Haga, folkehelserådgiver i Sola kommune Sola kommune: Ansvar for hverandre Rammer Plassering i levekårsstab under kommunalsjef for

Detaljer

Frisklivssentraler som en forebyggende helsetjeneste Guri Rudi Folkehelserådgiver,

Frisklivssentraler som en forebyggende helsetjeneste Guri Rudi Folkehelserådgiver, Frisklivssentraler som en forebyggende helsetjeneste Guri Rudi Folkehelserådgiver, fmopgru@fylkesmannen.no Frisklivssentralen Kommunal helse- og omsorgstjeneste med tilbud om hjelp til å endre levevaner

Detaljer

En time fysisk aktivitet i skolen hver dag

En time fysisk aktivitet i skolen hver dag En time fysisk aktivitet i skolen hver dag Nasjonalforeningen for folkehelsen, Kreftforeningen, Norsk Fysioterapeutforbund, Legeforeningen og Norges idrettsforbund representerer til sammen 2 220 000 medlemskap.

Detaljer

Helsetjenesten rolle i det helsefremmende og forebyggende arbeidet. v/avd.direktør Henriette Øien

Helsetjenesten rolle i det helsefremmende og forebyggende arbeidet. v/avd.direktør Henriette Øien Helsetjenesten rolle i det helsefremmende og forebyggende arbeidet v/avd.direktør Henriette Øien Helsedirektoratets plass i forvaltningen Helsedirektoratets roller Helsedirektoratet utfører sitt oppdrag

Detaljer

Lene Palmberg Thorsen. Til landets kommuner

Lene Palmberg Thorsen. Til landets kommuner Til: 'postmottak@sula.kommune.no'; 'postmottak@suldal.kommune.no'; 'post@sunndal.kommune.no'; 'postmottak@svelvik.kommune.no'; 'postmottak@sykkylven.kommune.no'; 'postmottak@sogne.kommune.no'; 'post@somna.kommune.no';

Detaljer

Overvektsepidemien - en felles utfordring Behandling av sykelig overvekt. 27. - 28. mai 2013

Overvektsepidemien - en felles utfordring Behandling av sykelig overvekt. 27. - 28. mai 2013 Overvektsepidemien - en felles utfordring Behandling av sykelig overvekt 27. - 28. mai 2013 Hva skal jeg si noe om? Noe av det som regulerer vår virksomhet Lover, forskrifter, retningslinjer, planer osv

Detaljer

Ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer

Ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer For forebygging, diagnostisering, behandling og rehabilitering av fire ikke-smittsomme sykdommer; hjerte- og karsykdommer, diabetes, kols og kreft Ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer Henriette Øien,

Detaljer

Frisklivssentralen i Tromsø

Frisklivssentralen i Tromsø Frisklivssentralen i Tromsø Helseutfordringene før-nå Fortid: Infeksjonssykdommer utgjorde hoveddelen av sykdomsbyrden. Helseutfordringene før-nå Nåtid: Ulykker, hjerte/kar, kreft, KOLS, og diabetes og

Detaljer

Folkehelsekonferansen 2014

Folkehelsekonferansen 2014 Folkehelsearbeid i utvikling - hvor står vi, og hvor skal vi? Knut-Inge Klepp Folkehelsekonferansen 2014 Buskerud 11.3.2014 Disposisjon Hvor står vi? Utviklingen av folkehelsearbeidet Dagens folkehelseutfordringer

Detaljer

FOLKEHELSEARBEIDET - GJENNOMFØRING AV TILTAK OG AKTIVITETER I 2011

FOLKEHELSEARBEIDET - GJENNOMFØRING AV TILTAK OG AKTIVITETER I 2011 Dato: Arkivref: 23.02.2011 2009/5055-5471/2011 / G10/&30 Saksframlegg Saksbehandler: Inger Margrethe Braathu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget FOLKEHELSEARBEIDET - GJENNOMFØRING AV TILTAK OG AKTIVITETER

Detaljer

Fysisk aktivitet og psykisk helse Avd.direktør Henriette Øien heo@helsedir.no

Fysisk aktivitet og psykisk helse Avd.direktør Henriette Øien heo@helsedir.no Fysisk aktivitet og psykisk helse Avd.direktør Henriette Øien heo@helsedir.no 19.Sept 2014 Norske anbefalinger Anbefalinger om fysisk aktivitet Voksne og eldre bør være i moderat fysisk aktivitet minst

Detaljer

Disposisjon. Hvordan er ståa? Samhandling Tanntastisk i Kvam. Kosthold FA FIA Røyk og snus Alkohol

Disposisjon. Hvordan er ståa? Samhandling Tanntastisk i Kvam. Kosthold FA FIA Røyk og snus Alkohol Folkehelsearbeid Disposisjon Hvordan er ståa? Kosthold FA FIA Røyk og snus Alkohol Samhandling Tanntastisk i Kvam Fra fysisk aktiv til fysisk inaktiv?? Fysisk aktivitet blant 9- og 15 åringer Alder Kjønn

Detaljer

Folkehelsearbeid for barn og unge. v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder

Folkehelsearbeid for barn og unge. v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder Folkehelsearbeid for barn og unge v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder Presentasjonens innhold: Hva er folkehelsearbeid? Folkehelseloven Oversiktsarbeid Folkehelse

Detaljer

Bakgrunn Klæbu kommune

Bakgrunn Klæbu kommune Bakgrunn Klæbu kommune Opprettelse av FYSAK koordinator. Vedtak i kommunestyret desember 2011 50% stilling fra mai/juni 2012 Handlingsplan politisk godkjent februar Valg av strategi Fikk følgende utfordring:

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder . Saknr. 12/3475-3 Ark.nr. 243 C2 Saksbehandler: Kjersti Rønning Søknad om tilskudd til forprosjektet "Aktive unge til Ungdoms-OL Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Folkehelse i et samfunnsperspektiv. Lillehammer, 23.oktober 2013 Aud Gjørwad, folkehelserådgiver FMOP

Folkehelse i et samfunnsperspektiv. Lillehammer, 23.oktober 2013 Aud Gjørwad, folkehelserådgiver FMOP Folkehelse i et samfunnsperspektiv Lillehammer, 23.oktober 2013 Aud Gjørwad, folkehelserådgiver FMOP www.fylkesmannen.no/oppland Facebookcom/fylkesmannen/oppland Samhandlingsreformen Samhandling mellom

Detaljer

Kommunenes folkehelsearbeid er derfor svært viktig for god helse.

Kommunenes folkehelsearbeid er derfor svært viktig for god helse. Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Grete Bang Innlegg Helgelandskonferansen 2015 Brønnøysund, 26. mars 2015 Bilde 2: Helse skapes der folk lever og bor. Og det er i kommunene. Kommunenes folkehelsearbeid

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Helsefremmende og forebyggende arbeid i primærhelsetjenesten

Helsefremmende og forebyggende arbeid i primærhelsetjenesten Helsefremmende og forebyggende arbeid i primærhelsetjenesten Toril Lahnstein Divisjonsdirektør, primærhelsetjenester NATUR OG KULTUR SOM FOLKEHELSE 6. november 2012 Samhandlingsreformen Mer helhetlige

Detaljer

Sammen for fysisk aktivitet - Intensjoner og utfordringer

Sammen for fysisk aktivitet - Intensjoner og utfordringer Sammen for fysisk aktivitet - fokus på barn og unge Sammen for fysisk aktivitet - Intensjoner og utfordringer Innlegg ved seniorrådgiver Vigdis Rønning Helse- og omsorgsdepartementet Stjørdal, torsdag

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/204-4 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: FOLKEHELSEPROSJEKTET "LIV OG LYST I LYS OG MØRKE" PARTNERSKAP I FINNMARK

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/204-4 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: FOLKEHELSEPROSJEKTET LIV OG LYST I LYS OG MØRKE PARTNERSKAP I FINNMARK Saksfremlegg Saksnr.: 07/204-4 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: FOLKEHELSEPROSJEKTET "LIV OG LYST I LYS OG MØRKE" PARTNERSKAP I FINNMARK Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial

Detaljer

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samling for fysak -og folkehelserådgiverere i kommunene Britannia hotel 7.-8.oktober v/ folkehelserådgiver Jorunn Lervik,

Detaljer

Folkehelsa i Hedmark. Trond Lutnæs fylkeslege, Fylkesmannen i Hedmark Folkehelsekonferansen i Trysil 1. desember 2011

Folkehelsa i Hedmark. Trond Lutnæs fylkeslege, Fylkesmannen i Hedmark Folkehelsekonferansen i Trysil 1. desember 2011 Folkehelsa i Hedmark Trond Lutnæs fylkeslege, Fylkesmannen i Hedmark Folkehelsekonferansen i Trysil 1. desember 2011 Utfordringer for velferdsstaten Behov for økt forebyggende innsats for en bærekraftig

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Trim ILag. Folkehelseprosjekt i Nordland idrettskrets. Prosjektleder: Torben Simonsen Utviklingskonsulent Nordland idrettskrets

Trim ILag. Folkehelseprosjekt i Nordland idrettskrets. Prosjektleder: Torben Simonsen Utviklingskonsulent Nordland idrettskrets Trim ILag Folkehelseprosjekt i Nordland idrettskrets Prosjektleder: Torben Simonsen Utviklingskonsulent Nordland idrettskrets Hjernetrim: Da hun parkerte bilen utenfor hotellet skjønte hun at hun var konkurs

Detaljer

FYSAK SENTRALER - mellom forebygging og behandling

FYSAK SENTRALER - mellom forebygging og behandling FYSAK SENTRALER - mellom forebygging og behandling Geir Lærum, Rådgiver 19.03.2009 1 Fysisk aktivitet og helse Physical activity and health (USA 1996) Fysisk aktivitet- Håndbok for forebyggelse og behandling

Detaljer

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Trondheim 26.-27. november 2014 Forankring av arbeidet i helse- og omsorgstjenesten Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Stolpejakten og tur-o i folkehelsearbeidet Mulighetenes Oppland

Stolpejakten og tur-o i folkehelsearbeidet Mulighetenes Oppland Stolpejakten og tur-o i folkehelsearbeidet v/ane Bjørnsgaard & Arnfinn Pedersen Oppland fylkeskommune Stolpejaktforeningen Folkehelse: Definisjoner Befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler

Detaljer

HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL FOLKEHELSA I MELØY STATUS FOR MELØY KOMMUNE Foto: Connie Slettan Olsen. utarbeidet av BEDRE reklame

HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL FOLKEHELSA I MELØY STATUS FOR MELØY KOMMUNE Foto: Connie Slettan Olsen. utarbeidet av BEDRE reklame HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL w FOLKEHELSA I MELØY Foto: Connie Slettan Olsen STATUS FOR MELØY KOMMUNE 2016 Kunnskapsoversikt over helsetilstand Det er utarbeidet en rapport over helsetilstanden til befolkningen

Detaljer

Folkehelsearbeid: Helse i alt vi gjør. Heidi Fadum

Folkehelsearbeid: Helse i alt vi gjør. Heidi Fadum Folkehelsearbeid: Helse i alt vi gjør Heidi Fadum Disposisjon Folkehelseutfordringer generelt Samhandlingsreformen og ny folkehelselov Aktivitetsnivået i befolkningen Handlingsplan for fysisk aktivitet

Detaljer

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Fagdirektør Arne Marius Fosse. Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Fagdirektør Arne Marius Fosse. Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsemeldingen God helse - felles ansvar Fagdirektør Arne Marius Fosse Sektor perspektivet Nasjonale mål Ulykker Støy Ernæring Fysisk aktivitet Implementering Kommunen v/helsetjenesten Kommuneperspektivet

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE Sammen om et aktivt Porsgrunn" FRISKLIVSRESEPTEN

PORSGRUNN KOMMUNE Sammen om et aktivt Porsgrunn FRISKLIVSRESEPTEN PORSGRUNN KOMMUNE Sammen om et aktivt Porsgrunn" FRISKLIVSRESEPTEN Prosjektrapport fra hovedprosjektets andre år (2012) Tilrettelegging for lavterskelog frisklivstilbud INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 BAKGRUNN

Detaljer

Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016

Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016 Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016 Innhold: 1) Hva er folkehelsearbeid? 2) Folkehelseloven. 3) Fylkesmennenes

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 026 G10 Lnr.: 7821/13 Arkivsaksnr.: 13/1320-1 INTERKOMMUNAL FRISKLIVSSENTRAL I HELSEREGION SØR- GUDBRANDSDAL

Saksframlegg. Ark.: 026 G10 Lnr.: 7821/13 Arkivsaksnr.: 13/1320-1 INTERKOMMUNAL FRISKLIVSSENTRAL I HELSEREGION SØR- GUDBRANDSDAL Gausdal kommune Saksframlegg Ark.: 026 G10 Lnr.: 7821/13 Arkivsaksnr.: 13/1320-1 Saksbehandler: Marit Lang-Ree Finstad INTERKOMMUNAL FRISKLIVSSENTRAL I HELSEREGION SØR- GUDBRANDSDAL Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG:

Detaljer

Folkehelsearbeid. Felles forståelse av utfordringer, ansvar og muligheter?

Folkehelsearbeid. Felles forståelse av utfordringer, ansvar og muligheter? Folkehelsearbeid Felles forståelse av utfordringer, ansvar og muligheter? Utfordringsbildet 1) Det er store helseforskjeller skjevfordeling av levekår, levevaner og helse i befolkningen 2) Folkehelsa er

Detaljer

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Gran, 28. november 2012 Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold Hvorfor samhandlingsreformen? Vi blir stadig eldre Sykdomsbildet endres Trenger mer personell

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

HVA ER VIKTIG FOR DEG? HVA ER VIKTIG FOR DEG? NASJONALE FØRINGER OG KUNNSKAP OM NESBUEN Unni-Berit Schjervheim 9.3 2017 Visjon: Nes kommune «Det gode liv der elevene møtes» Verdier: Nærhet Engasjement Synlighet 3 satsningsområder:

Detaljer

FRISKLIVSSENTRALEN en kommunal helsetjeneste. Motivasjon. Mestre Fremme helse Forebygge Kunnskapsbasert. Delta. Alkohol. Fysisk aktivitet.

FRISKLIVSSENTRALEN en kommunal helsetjeneste. Motivasjon. Mestre Fremme helse Forebygge Kunnskapsbasert. Delta. Alkohol. Fysisk aktivitet. Psykisk helse Søvn Alkohol FRISKLIVSSENTRALEN en kommunal helsetjeneste Levevaner Motivasjon Mestre Fremme helse Forebygge Kunnskapsbasert Endre Samhandle Tverrfaglig Medvirke Inkludere Innovasjon Fysisk

Detaljer

Folkehelserelatert fysisk aktivitet i utg.pkt. et offentlig ansvar

Folkehelserelatert fysisk aktivitet i utg.pkt. et offentlig ansvar Folkehelserelatert fysisk aktivitet i utg.pkt. et offentlig ansvar Roar Blom, Nordland fylkeskommune Folk i bevegelse, KKD Oslo 9.12.08 12.12.2008 1 Samlet fysisk aktivitetsnivå er redusert Den teknologiske

Detaljer

Status og framdrift NFKs handlingsplan folkehelsearbeid

Status og framdrift NFKs handlingsplan folkehelsearbeid Status og framdrift NFKs handlingsplan folkehelsearbeid Kjell Hjelle, folkehelserådgiver Møte kommuner 2012 29.10.2012 1 29.10.2012 2 Folkehelse Helsetilstanden og helsens fordeling i befolkningen Summen

Detaljer

Folkehelseplan og status frisklivssentral i Eigersund kommune

Folkehelseplan og status frisklivssentral i Eigersund kommune Folkehelseplan og status frisklivssentral i Eigersund kommune Eli Sævareid Regional folkehelsesamling i Dalane 17.mars 2015 Folkehelseplan 2014-2017 side 2 Innledning og bakgrunn «Sammen for alle» Folkehelsearbeid:

Detaljer

Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes, Flå

Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes, Flå Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes, Flå Bakgrunn: Ny lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), som trådde i kraft 1.1.2012, gir kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter ansvar for å fremme folkehelsen.

Detaljer

Hvordan kan kommunene planmessig arbeide med folkehelse - forebyggende helsearbeid

Hvordan kan kommunene planmessig arbeide med folkehelse - forebyggende helsearbeid Hvordan kan kommunene planmessig arbeide med folkehelse - forebyggende helsearbeid Folkehelsekoordinator Sissel Pettersen Midtre Namdal samkommune Presentasjon Steinkjer 13. oktober 2011 Midtre Namdal

Detaljer

Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet

Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet Dagskurs i planarbeid, statistikk, analyse og konsekvensforståelse. Kristiansund 18. mars 2014 Lillian Bjerkeli Grøvdal/ Rådgiver folkehelse

Detaljer

Regionalplan for folkehelse 2013-2017

Regionalplan for folkehelse 2013-2017 Regionalplan for folkehelse 2013-2017 Orientering Sunn by forum Fylkeskommunale og kommunale oppgaver i folkehelsearbeidet Orientering om planprosess, utfordringsbilde, hovedmål og innsatsområder Hvilke

Detaljer

Helsedirektoratet Avdeling grupperettet folkehelsearbeid Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO Oslo, 21. januar 2013

Helsedirektoratet Avdeling grupperettet folkehelsearbeid Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO Oslo, 21. januar 2013 KREFTFORENINGEN Helsedirektoratet Avdeling grupperettet folkehelsearbeid Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO Oslo, 21. januar 2013 Deres ref.: Vår ref.: 13/00002-2 Saksbehandler: Åse Mary Berg og John

Detaljer

Levekårsprosjektet. http://www.kristiansund.no. Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet

Levekårsprosjektet. http://www.kristiansund.no. Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet Levekårsprosjektet http://www.kristiansund.no Hva er gode levekår? Levekår Inntekt, utdanning, helse, bolig Evne/kapasitet til å benytte seg av tilgjengelige ressurser Opplevelse av livskvalitet (Møreforskning

Detaljer

Folkehelsearbeid. «Det ville vært fint å høre dine vurderinger og erfaringer med folkehelsearbeid sett fra ditt samfunnsmedisinske kommunelegeståsted»

Folkehelsearbeid. «Det ville vært fint å høre dine vurderinger og erfaringer med folkehelsearbeid sett fra ditt samfunnsmedisinske kommunelegeståsted» Øvre Eiker kommune - sammen med Folkehelsearbeid «Det ville vært fint å høre dine vurderinger og erfaringer med folkehelsearbeid sett fra ditt samfunnsmedisinske kommunelegeståsted» Sammen med.. 22 oktober

Detaljer

Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover

Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover Gardermoen, tirsdag 6. desember 2005 Politisk rådgiver Arvid Libak Overordnede mål Flere leveår med god helse i befolkningen

Detaljer

Innherred samkommune Temadag Samhandlingsreformen og folkehelseperspektiver

Innherred samkommune Temadag Samhandlingsreformen og folkehelseperspektiver Innherred samkommune Temadag Samhandlingsreformen og folkehelseperspektiver Stiklestad 17. mars 2011 1 2 Er vi i stand til å takle utfordringene? Ikke uten videre.. 3 Å forankre noe 4 Hva skal forankres?

Detaljer

Handlingsplan for kosthold Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. pr. 18.11.14

Handlingsplan for kosthold Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. pr. 18.11.14 Handlingsplan for kosthold Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. pr. 18.11.14 Ressursgruppa har bestått av 14 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, og representerer et samlet

Detaljer

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Byglandsfjord 15. september 2011 Disposisjon 1. Bakgrunn for folkehelseloven 2. Forholdet mellom folkehelse

Detaljer