1 Forord. 1.1 Bakgrunnen og hensikten med planen. 1.2 Planarbeidets mandat. 1.3 Plangruppens sammensetning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Forord. 1.1 Bakgrunnen og hensikten med planen. 1.2 Planarbeidets mandat. 1.3 Plangruppens sammensetning"

Transkript

1 1 Forord 1.1 Bakgrunnen og hensikten med planen For utbetaling av tilskudd 1. termin 2007 stilles det vilkår overfor kommunene fra Helse- og Omsorgsdepartementet i St.prp. nr.1 ( ) om en oppdatert og politisk vedtatt plan for det psykiske helsearbeidet. Føringer for kommunens planarbeid viser større krav til oversikt over det totale psykiske helsearbeidet, hvilke behov som skal dekkes og hvordan man vil rette innsatsen fram mot Viktige målsettinger for planen er å integrere planen i kommunens økonomiplan. Videre hensikt med planen et at den skal vise en samlet ressursdisponering i det psykiske helsearbeidet i et helhetlig perspektiv. 1.2 Planarbeidets mandat Oppdatering av planer for det samlede psykiske helsearbeidet i kommunen for perioden Planen skal ferdigstilles slik at politisk behandling av planen er fullført innen 15. februar Planarbeidet forutsettes integrert i kommunens arbeid med økonomiplanen. 1.3 Plangruppens sammensetning REPRESENTASJON NAVN Brukerorganisasjonene Ole Erik Husby Brukerorganisasjonene Ole Jo Vold Brukerorganisasjonene Oddveig Tryti Isaksen Sosialavdelingen Elisebet Barsten Pleie- og omsorgsavdelingen Palma Sigerseth Pleie- og omsorgsavdelingen Margret Rødberg Barn- og familieavdelingen Stein Veland Helseavdelingen Henning Fosse Helse Nordmøre og Romsdal HF Ingunn Stranda Johansen Helse Nordmøre og Romsdal HF Henning Nedberg Koordinator for psykisk helsearbeid Thore Folland 1

2 2 Innholdsfortegnelse 1 FORORD BAGRUNNEN OG HENSIKTEN MED PLANEN PLANARBEIDETS MANDAT PLANGRUPPENS SAMMENSETNING INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG DET SAMLEDE PSYKISKE HELSEARBEIDET I KOMMUNEN TILTAK FINANSIERT AV KOMMUNALE FRIE INNTEKTER TILTAK FINANSIERT GJENNOM ØREMERKEDE TILSKUDD OVER OPPTRAPPINGSPLANEN IVARETAKELSE AV TVERRFAGLIGHET/FLERFAGLIGHET ORGANISERING AV DET PSYKISKE HELSEARBEIDET RUS OG PSYKISK HELSE BOLIGER SAMHANDLING I DET PSYKISKE HELSEARBEIDET I KOMMUNEN FASTLEGENE OG DET PSYKISKE HELSEARBEIDET BARN OG UNGE OG DET PSYKISKE HELSEARBEIDET VOKSNE OG DET PSYKISKE HELSEARBEIDET EKSTERNE SAMARBEIDSPARTER I DET PSYKISKE HELSEARBEIDET DEN PSYKIATRISKE SPESIALISTHELSETJENESTEN NAV BRUKERORGANISASJONER BRUK AV INDIVIDUELL PLAN I DET PSYKISKE HELSEARBEIDET PLAN FOR UTARBEIDING AV INDIVIDUELL PLAN BRUK AV ELEKTRONISKE VERKTØY OMFANG AV INDIVIDUELLE PLANER I DET PSYKISKE HELSEARBEIDET BEHOVET FOR TJENESTER I DET PSYKISKE HELSEARBEIDET PSYKISKE VANSKER OG UTBREDELSE VURDERING AV UDEKKEDE BEHOV FOR TJENESTER VURDERING AV RISIKOFAKTORER VURDERING AV UTFORDRINGER BRUKERGRUPPENS OMFANG INFORMASJONSTILTAK OG BRUKERMEDVIRKNING BRUKERMEDVIRKNING STØTTE TIL BRUKERORGANISASJONER TILGJENGELIGHET PRIMÆRFOREBYGGING OG HELSEFREMMENDE TILTAK FOREBYGGENDE TILTAK OVERFOR BARN OG UNGE FOREBYGGENDE TILTAK OVERFOR VOKSNE KOMPETANSEBEHOV STATUS KOMPETANSEKRAV OG REKRUTTERING GENERELL KOMPETANSEUTVIKLING SPESIELLE TILTAK FOR VOKSNE ØKT SAMSAMARBEID MELLOM KOMMUNEN OG SPESIALISTHELSETJENESTEN STYRKING AV INDIVIDUELT PSYKISKE HELSEARBEIDET

3 13 SPESIELLE TILTAK FOR BARN OG UNGE HANDLINGSPLAN MÅLSETTING FOR DET PSYKISKE HELSEARBEIDET SPESIELLE UTVIKLINGSTREKK SOM VIL PREGE DET PSYKISKE HELSEARBEIDET ØKONOMISKE RAMMER ØREMERKET TILSKUDD FOR PSYKISK HELSEARBEID I KOMMUNEN VEDLEGG Sammendrag Plan for psykisk helsearbeid i Molde kommune bygger på de føringer som Sosial- og helsedirektoratet setter til planarbeidet som omhandler det psykiske helsearbeidet i kommunen. Et vesentlig mål med planen er å gi en helhetlig og samlet ressursdisponering av feltet. Omfanget av brukergruppen er gjort som et anslag selv om enkelte avdelinger kan legge fram et godt tallmateriale. En særskilt kartlegging av behovene i det psykiske helsearbeidet i Molde kommune vil ikke være mulig å utarbeide på så kort frist som det her legges opp til. Forslag til nye tiltak i planperioden blir derfor lagt fram med grunnlag i kjente utviklingstrekk i det psykiske helsefeltet, organisatoriske utviklingstrekk og erfaringer fra det etablerte psykiske helsearbeidet. I anslaget over hvor stor del av de frie kommunale midlene som blir benyttet til psykisk helsearbeid ble det i 1997/98 gjort en omfattende kartlegging ved hjelp av kartleggingsverktøyet Helhetlig Psykiatri Planlegging (HPP). Kartleggingen ga oss prosentvise beregninger i forhold til andelen av psykisk helsearbeid i de ulike fagområdene i helse- og sosialsektoren. Det forventes at fordelingen av tjenestene ikke er blitt vesentlig endret. 3

4 4 Det samlede psykiske helsearbeidet i kommunen 4.1 Tiltak finansiert av kommunale frie inntekter I kartleggingsarbeidet som ble lagt til grunn for Tiltaksplan for personer over 18 år med psykiske lidelser, vedtatt 1998, ble det lagt fram en tabell som viser ressursbruk til mennesker med psykiske lidelser i Justert i forhold ti konsumpris og lønnsvekst på de nevnte stillingen i dette oppsettet tilsvarer det kr ,- som kostnad for Dette tilsvarer ikke dagens bruk av frie kommunale midler for feltet. Det er vanskelig å være presis på hva kommunen reelt bruker av kommunale frie inntekter til psykisk helsearbeid. Det vises derfor til vedlegg 1 til dette dokumentet Tjenester organisert i Sosialavdelingen Økte levekostnader og lave trygdeytelser gjør at det antas at sosialtjenesten har kontakt med de fleste personer, over 18 år, med psykiske lidelser, i Molde kommune. Anslagsvis kommer man fram til at 30% av klientene i Sosialavdelingen har psykiske lidelser. Sosialkontoret yter økonomisk bistand, økonomisk veiledning/styring, oppfølging av enkeltpersoner, samtaler, veiledning/praktisk bistand til dem som faller ut av arbeid/skole systemet, støttekontakt. Sosialkontoret har faste møter med Nav arbeid og Nav trygd, deltar på ansvarsgruppemøter, plangrupper, boligutvalg og med frivillige organisasjoner med tanke på å få integrert mennesker med psykiske lidelser Tjenester organisert i Barne- og familieavdelingen Avdelingens oppgaver er å yte hjelp til barn, ungdom og deres familier, samt å gi råd og veiledning til samarbeidspartnere. Fagpersonene er organisert i geografiske områdeteam, som igjen er delt opp i lokalteam. Hensikten er at publikum og samarbeidspartnere skal få tilgang på avdelingens kompetanse på et tidlig tidspunkt, slik at vi med større sannsynlighet setter inn riktig hjelp til rett tid. De tjenestene som finnes i avdelingen er ikke øremerket mot personer som har psykiske problemer, men hele avdelingen yter innsats i generelle tjenester hvor en ofte møter/løser oppgaver i fht personer eller pårørende med psykiske lidelser. Det anslås at nærmere 75% av virksomheten er psykisk helsearbeid Seksjon for PPT Budsjett 2006: kr ,- hvor kr ,- er finansert av øremerkede midler psykisk helse Seksjon for Forebyggende Helsetiltak Budsjett 2006: kr ,- hvor kr ,- er finansert av øremerkede midler psykisk helse Seksjon for Barnevern Budsjett 2006: kr ,- hvor kr ,- er finansert av øremerkede midler psykisk helse. 4

5 4.1.3 Tjenester organisert i Pleie- og omsorgsavdelingen Kjøp av interkommunale tjenester Budsjett 2006: kr ,-. Denne summen gjelder brukere som er hjemmehørende i kommunen, men som ikke har fått etablert sitt botilbud her. Dette er brukere med behov for tjenester som bl.a. krever struktur i omgivelsene som man i hovedsak finner i institusjon. Slike miljøtiltak er det vanskelig å etablere i det lokalbaserte psykiske helsearbeidet Hjemmetjenesten I oppstillingene under visees det en betydelig innsats overfor personer med behov for tjenester pga. nedsatt funksjonsevne som skyldes psykisk sykdom. Hjemmetjenesten i Omsorgsdistriktene er derfor en vesentlig ressurs i det psykiske helsearbeidet i kommunen. Hjemmetjenesten har registrert et antall på 126 brukere. Dette kan i hovedsak karakteriseres som brukere med alvorlige og kroniske psykiske vansker Omsorgsdistrikt Vest Det er tilsatt psykiatrisk sykepleier i 100% stilling. Budsjett 2006: kr ,- hvor kr ,- er finansert av øremerkede midler psykisk helse. Tabellen viser samlet antall timer tjeneste pr. mnd. overfor mennesker med psykiske vansker. Hj.spl. dag Hj.spl. kveld Hj.spl. natt Hj.hjelp Psyk. spl. 24,0 38,0 2,0 40,0 104,0 SAMLOKALISERTE BOLIGER: Kvam bofellesskap: Budsjett 2006: kr ,- hvor kr ,- er finansert av øremerkede midler psykisk helse. Bjønnan bofellesskap/ Glomstua bofellesskap: 4 nye omsorgsboliger som felleskapsløsning som blir satt i drift i januar Boligene skal ivareta botilbudet for personer med alvorlige psykiske vansker som resulterer i svak boevne. Tiltaket vil ha tilgang på personell som blir overført fra Distrikt Sentrum Omsorgsdistrikt Sentrum Det er tilsatt 2 X 100% psykiatrisk sykepleier og 2 X 100% miljøarbeider i den ordinære hjemmetjenesten. I tillegg er det etablert et eget team for å bistå med hjemmetjeneste overfor personer med lavt funksjonsnivå og dårlig boevne pga. alvorlige psykiske vansker. Budsjett 2006: kr ,- hvor kr ,- er finansert av øremerkede midler psykisk helse. Tabellen under viser fordelingen av tjenester overfor mennesker med psykiske vansker. Hj.spl. dag Hj.spl. kveld Hj.spl. helg dag & kveld Hj.hjelp Psyk. spl. Miljøarb. dag Miljøarb. kveld 108,0 66,5 53,0 33,0 217,0 198,0 125,0 5

6 SAMLOKALISERTE BOLIGER: Fabrikkveien 5: Botilbudet har 5 boenheter, fellesareal og personalrom. Strandgata 19: Botilbudet har 6 boenheter Omsorgsdistrikt Øst Budsjett 2006: kr ,- hvor kr ,- er finansert av øremerkede midler psykisk helse. Tabellen viser samlet antall timer tjeneste pr. mnd. overfor mennesker med psykiske vansker. Hj.spl. dag Hj.spl. kveld Hj.spl. natt Hj.hjelp Psyk. spl. Helg dag Helg kveld 13,0 17,0 7,0 163,4 10,0 10,0 SAMLOKALISERTE BOLIGER: Bergmo bofellessakp: Bergmo bofellesskap er flere enheter for ulike tjenestebehov. De 4 plassene for mennesker med psykiske vansker er integrert i slike bofellesskap. Dette er nye, moderne og selvstendige omsorgsboliger Omsorgsdistrikt Indre Budsjett 2006: kr ,- hvor kr ,- er finansert av øremerkede midler psykisk helse. Tabellen viser samlet antall timer tjeneste pr. mnd. overfor mennesker med psykiske vansker. Hj.spl. dag Hj.spl. kveld Hj.spl. helg dag & kveld Hj.hjelp Psyk. spl. Miljøarb. dag Miljøarb. kveld 32,0 4,0 12,0 16,0 98,0 73,0 12, Omsorgsdistrikt Skåla Omsorgsdistriktet får tjenester fra Omsorgsdistrikt Sentrum når det gjelder psykiatrisk sykepleier. Tabellen viser samlet antall timer tjeneste pr. mnd. overfor mennesker med psykiske vansker. Hj.spl. dag Hj.spl. kveld Hj.spl. natt Hj.hjelp Psyk. spl. 77,0 24,0 3,0 26,0 6

7 Dagtilbud for mennesker med psykiske vansker organisert i Pleie- og omsorgsavdelingen. ROSESTUA: Budsjett 2006: kr ,- hvor kr ,- er finansert av øremerkede midler psykisk helse. Rosestua er organisert i Omsorgsdistrikt Sentrum, men har et overgripende tilbud for hele kommunen. I Årsmeldingen for 2005 vises det til at ca. 70 ulike personer er registrert som brukere av tilbudet. GRØNN OMSORG DAGTILBUD ELLINGSGÅRDEN Budsjett 2006: kr ,- hvor kr ,- er finansert av øremerkede midler psykisk helse. DAGTILBUD I OMSORGSDISTRIKT INDRE. Budsjett 2006: kr ,- hvor kr ,- er finansert av øremerkede midler psykisk helse Tjenester i Helseavdelingen Folkehelsekoordinator Arbeidet for ei bedre folkehelse er koordinert med ei nasjonal satsing og vil i hovedsak skje på fem områder: Økt fysisk aktivitet Bedre psykisk helse Sunnere kosthold Redusert bruk av tobakk En ansvarlig rusmiddelkultur Aktiv på dagtid Budsjett 2006: kr ,- hvor kr ,- er finansert av øremerkede midler psykisk helse. Aktiv på Dagtid er et tilbud om trening/fysisk aktivitet for mennesker som er i en eller annen trygdesituasjon, arbeidsledig, uføretrygdet, under rehabiliering, langtidssykemeldt eller mottar sosial stønad. 7

8 4.2 Tiltak finansiert gjennom øremerkede tilskudd over Opptrappingsplanen Øremerkede midler for psykisk helsearbeid i Molde kommune ble i 2006 fordelt slik som tabellen under viser: Informasjon 70 Bruker-/pårørendeorganisasjoner 100 Kompetanseheving, rekrutteringstiltak 220 Bistand i boliger, boveiledning, hjemmebaserte tjenester og miljøarbeid Aktivitetstilbud (aktivitets-/dagsenter, kultur- /fritidstilbud) Kommunale tilrettelagte arbeidsplasser/sysselsettingstiltak (ikke Aetat-tiltak) 891 Tilrettelagt behandlingstilbud, faglig veiledning, koordinering/ ledelse Helsestasjons- og skolehelsetjeneste Annet forebyggende/psykososialt arbeid, kultur-/fritidstilbud for barn og unge Tjenester organisert i Sosialavdelingen KARTLEGGING OG OPPFØLGING AV UNGDOM Mange unge mennesker med psykiske vansker henvender seg til sosialkontoret for å få hjelp. Der satses det på å få ungdom som søker hjelp så snart som mulig over i tiltak eller behandling. GRANDFJÆRA ARBEIDSTRENINGSSENTER Grandfjæra arbeidstreningssenter ble etablert i 2002 og er organisert som en del av Sosialavdelingen. Tiltaket er fullfinansiert av Opptrappingsmidlene. Tilbudet skal gi et tidsavgrenset tilbud til meningsfylt arbeid for mennesker med psykisk lidelse som hoveddiagnose og som ikke er i stand til å benytte seg av A-etat sine tilbud. Arbeidsstedet skal ha brukerinnflytelse Tjenester organisert i Barne- og familieavdelingen 50% st. helsesøster i helsestasjon foreb. psyk. helsearb Familieveileder jmf. psyk.plan barn og unge fra % st. helsesøster videregående skoler % st. helsesøster i helsestasjon for ungdom % st.saksbeh./ ansvar for barn med psyk. syke foreldre % st. Prosjekt Nærmiljøtiltak for ungdom (BUF-prosjektet) Utdanning av PMTO - iledere Tjenestene er beskrevet andre steder i dokumentet Tjenester organisert i Pleie- og omsorgsavdelingen Tabellen under viser hvilke tiltak som er finansiert av øremerkede midler for psykisk helsearbeid i kommunen. Tiltakene er nærmere beskrevet i pkt Midler for sosial trening fordelt på 5 distrikt Grønn omsorg % st. sykepleiefaglig veileder Distrikt Vest Bokollektiv Kvam(9 personer) % st. m/ tverrfaglig videreutd. psykisk helsearbeid

9 Boprosjekt vest/kvam bofellesskap Distrikt Sentrum 100% st. miljøarbeider/boveileder % st. miljøarbeider/boveileder % st. m/ tverrfaglig videreutd. psykisk helsearbeid Distrikt Sentrum - Rosestua 50% st. for daglig leder (økning fra %) % st. aktivitør % st. aktivitør Utstyr og materiell på Rosestua Velferdstiltak - brukere Drivstoff Minibuss Forsikringspremie, årsavgift Minibuss Vedlikehold, deler, service Minibuss Distrikt Øst Delfinansiering boprosj.(øst) Distrikt Indre Dagtilbud % st. miljøarbeider/boveileder Tjenester i Helseavdelingen Seksjon for psykisk helsearbeid Koordinator for psykisk helsearbeid 1,0 stilling Budsjett 2006: kr ,- fullfinansert av øremerkede midler psykisk helse Tverrfaglig rehabiliteringsteam for psykisk helse Budsjett 2006: kr ,- fullfinansiert av øremerkede midler psykisk helse. Teamet skal utgjøre den tverrfaglige spisskompetansen innen psykisk helsearbeid i Molde kommune som skal iverksette, koordinere og følge opp tiltak med rehabilitering som målsetting. Møteplassen : Helse Nordmøre og Romsdal HF ved Aktivitet og Opplæringsenheten tok initiativ til å starte opp tilbudet i Med bagrunn i en gruppe unge mennesker med tilhørighet i Molde kommune og med tilknytting til det psykiske helsevernet ble det tatt initiativ til å etablere en møteplass ut i samfunnet. Det ble naturlig å be om å få bruke lokalene til Mental Helse Molde til formålet. Kulturverkstedet : Prosjekt Kulturverkstedet er opprettet i 2006 finansiert av Helse Nordmøre og Romsdal HF. Tiltaket, som har sin base i Molde, er rettet mot unge brukere av psykisk helsevern og psykisk helsetjeneste i kommunen. Dette er et fritidstilbud som er nettverksskapende gjennom å utøve teater og musikk. Forutsetningen for å delta er at man ønsker å hente fram egne evner og bli utfordret på dem Kurs i depresjonsmestring (KiD-kurs) 9

10 Budsjett 2006: kr ,- fullfinansiert av øremerkede midler psykisk helse. Det er en anerkjent metode som er egnet til å gi hjelp. Kurset er bygd på åtte samlinger hver på 2 ½ time. Kursdeltakerne får opplæring i hva de kan gjøre selv for å endre mønsteret på tanker og handlinger som holder vedlike og forsterker nedstemthet/depresjon Nettverksgrupper for pårørende 0,2 psykiatrisk sykepleier Budsjett 2006: kr ,- fullfinansiert av øremerkede midler psykisk helse. Pårørende til unge med psykiske lidelser har etterlyst et tilbud hvor de både kan få informasjon og dele erfaringer med andre pårørende. Et slikt tilbud er nå under planlegging og vil iverksettes i november De pårørende vil i første omgang bli presentert for tilbudet gjennom behandler til sitt barn Prosjekter Fysisk aktivitet og psykisk helse : Budsjett 2006: kr ,- fullfinansiert av øremerkede midler psykisk helse. Prosjektet ønsker å sette fokus på bruken av fysisk aktivitet for mennesker med psykiske vansker, og prøve, via ulike perspektiv og tilnærmingsmåter, å få en ny og utvidet forståelse og et bredere grunnlag for utforming av tiltak. Prosjektet avsluttes 31. juni Sommerfugl i vinterland : Budsjett 2006: kr ,- fullfinansert av øremerkede midler psykisk helse. Prosjektet har som hovedmål å utvikle tiltak for tidlig å kunne motvirke utvikling av psykiske vansker hos barn. Det gjelder å sette inn tiltak overfor risikogrupper i spe- og småbarnsalder. Dette gjelder spesielt barn i alderen 0-3 år som enten er født for tidlig, som er adoptert eller hvor det tidlig har vært uttrykt bekymring for utvikling og/eller samspill. Prosjektet avsluttes 31. juni Andre tiltak i kommunen Avdeling tiltak funksjonshemmede Tiltak funksjonshemmede planlegger oppstart av 2 fritidsklubber for barn under 18 år, en gruppe med barn fra ca 11 år til 14 år, og en gruppe fra 14 år til 18 år. Formålet med disse tiltakene er å forebygge psykiske lidelser hos barn og unge med funksjonshemminger. Totalt for begge tiltakene er behovet i 2007 kr Skoleavdelingen Molde voksenopplæringssenter startet i 2003 med å introdusere voksenopplæringstilbud for brukerne i Rosestua. Det er satt av kr ,- av øremerkede midler for dette tiltaket. Hensikten er å gjøre opplæringstilbudet bedre kjent og at tilbudet skal få etablere seg som en del av dagtilbudet ved Rosestua. Tilbudet er blitt utvidet til å gjelde ulike former for undervisningstiltak. Spesielt er dataundervisningen populær. Molde voksenopplæringssenter får tilført kr ,- til tiltaket av øremerkede midler for å tilrettelegge eget tilbud til enkeltbruker. 10

11 4.3 Ivaretakelse av tverrfaglighet/flerfaglighet Tjenestene i det psykiske helsearbeidet i kommunen er spredd i de ulike avdelingene innen helse- og sosialtjenesten. At tverrfaglighet/flerfaglighet er for lite utviklet i det daglige arbeidet handler ikke bare om organisering, men i stor grad også om muligheten for å rekruttere andre faggrupper som innehar relevant kompetanse. Det har vært forsøkt å ivareta høy kompetanse i stedet for flerfaglighet. I det psykiske helsearbeidet overfor barn og unge har man knyttet barnevernstjeneste, PPtjeneste og helsestasjonsarbeidet til en egen enhet. Sammenslåingen av disse fagområdene har gitt muligheter for, og resultert i, økt tverrfaglighet/flerfaglighet i feltet. Dette har på mange måter vært en vellykket organisasjonsendring. 4.4 Organisering av det psykiske helsearbeidet Molde kommune har en integrert organisering av det psykiske helsearbeidet. Tjenestene er lagt til ulike resultatområder. Personer med psykiske vansker som har behov for tjenester kan henvende seg til Sørvistorget for å bli informert om tilbudene. Organiseringen gir et uoversiktlig bilde av det psykiske helsearbeidet i kommunen da det er lite sammenheng mellom de ulike tiltakene. For brukeren er det ønskelig at tjenestene både er helhetlige og koordinerte. Individuell plan kan være noe mer komplisert å gjennomføre med slik organisering når det er behov for bistand innen ulike livsområder samtidig. 4.5 Rus og psykisk helse Det er ingen formelle samhandlingsfora for rus og psykisk helse. I det daglige tilbudet forholder man seg til personer med slik sammensatt problematikk. Innen det psykiske helsearbeidet gis det ofte tjenester til brukere med psykiske vansker som i tillegg har et rusproblem. Spesielt overfor unge brukere sees dette ofte. Gruppen av personer med rusproblematikk kan tilsynelatende ha like behov for tjenester som personer med psykiske lidelser, med den faglige tilnærmingen er vesentlig forskjellig. Delingen av fagfeltene er viktig for at kommunen kan utvikle gode tjenester i rusomsorgen og et godt lokalbasert psykisk helsearbeid, som igjen kan utvikle høy kompetanse i hvert sitt felt. Personer som både har et rusproblem samtidig med en psykisk lidelse har en dobbeltdiagnose. Denne gruppen gir oss spesielle utfordringer og representerer en tilstand preget av: Omfattende funksjonssvikt Store sosiale problemer (bolig, arbeid, kriminialitet) Høy selvmordsfrekvens Dårligere behandlingsprognose enn andre personer med psykiske lidelser Mange institusjonsopphold Mindre effekt av medikamentell behandling da rusmisbruk forverrer symptombildet Det er behov for omfattende og langvarige hjelpetiltak. Stor belastning på pårørende Tilbudet overfor gruppen er under diskusjon i spesialisthelsetjenesten. Der planlegges det å etablere egne tilbud for rus og psykiatri for å unngå at pasientene skyves mellom etater. Rus og psykisk lidelse handler mye om å etablere stabile relasjoner og ofte må tilbudet ha et langsiktig preg med nær og gjensidig samhandling med DPS. (Amund Aakerholt; Tidsskrift for psykisk helsearbeid, Nr. 3, Boliger Det vises til Boligsosial handlingsplan. Det har ikke vært mulig å hente ut data tidsnok. 11

12 5 Samhandling i det psykiske helsearbeidet i kommunen 5.1 Fastlegene og det psykiske helsearbeidet Fastlegene er en del av kommunens helsetjeneste. Personer med ulike psykiske lidelser utgjør en stadig større andel av pasientene hos fastlegene. Mange er kronisk og alvorlig syke og har behov for tett oppfølging over lang tid og fastlegene følger ofte pasientene over mange år. Legene samarbeider med trygdekontor, spesialisthelsetjenesten og ulike kommunale tjenester. Det er legen som har ansvar for adekvat medisinering og for innleggelse i sjukehusavdeling eller henvisning til poliklinikk, når det er nødvendig. Da fastlegeordningen ble innført medførte dette tettere bånd mellom pasient og lege. Fastlegen ble en mer sentral person i behandlingen av den enkelte pasient. Derfor bør også fastlegen være et selvfølgelig medlem av enhver ansvarsgruppe. 5.2 Barn og unge og det psykiske helsearbeidet Barne- og familieavdelingen arbeider etter tenkningen om at publikum skal oppleve én dør inn til tjenestene. Tverrfaglig samarbeid er organisert internt i avdelingen. Det betyr at lokalteam som skal ta imot og vurdere hvem som kan gi hjelp til den som tar kontakt/melder behov. Dette samarbeidet har gitt mange positive erfaringer, men har vært ressursmessig krevende. Samhandling er vesentlig for mye av det arbeidet som skjer i avdelingen. Det er ikke klar telling på andelen av saker hvor psykiske lidelser hos far og/eller mor eller hos barnet. Subjektivt er det et relativt stort antall av den totale saksmengden hvor psykisk helsesvikt er helt eller delvis årsak til at barnevernet får nye henvendelser. I største delen av saker hvor barnevernet må flytte barn ut av hjemmet er det rus og eller psykisk helsesvikt som er hovedårsak. Tjenesten har en egen saksbehandler som har i hovedoppgave å arbeide med barn av psykisk syke foreldre. To medarbeidere utdanner seg som PMTO terapeuter. Denne ressursen vil rette seg mot familier med samspillsvansker. Blant disse vil en møte både voksne og barn med lette eller moderate psykiske problemer. 5.3 Voksne og det psykiske helsearbeidet Etter kartleggingen av tjenestetilbudet for mennesker med psykiske vansker i 1998 har tilbudene hatt en betydelig økning både i kvalitet, mengde og bredde. Fram til 2008 vil staten ha tilført 16,3 mill. i friske midler øremerket psykisk helsearbeid. I tillegg har reduksjonene i sengeplasser hos den psykiatriske spesialisthelsetjenesten tvunget helse- og sosialtjenesten i vår kommune til å etablere nye ressurskrevende tiltak. Molde kommune har siden 1913 vært vertskommune for sykehuspsykiatrien i fylket. Dette har ført til at mange personer med alvorlige og langvarige psykiske vansker har valgt å etableres seg i nærheten av institusjonen. Tendensen er avtagende, men man ser mange tilfeller av unge mennesker med psykiske vansker ønsker å flytte til en større by etter behandling på sykehusnivå. De øremerkede midlene fra staten har vært med på å styrke de ulike tjenestene innen helse- og sosialsektoren. Den integrerte organiseringen av tjenestene har ført til fragmentering av det psykiske helsearbeidet. Med utgangspunkt i ulike fagkulturer i kommunen ytes det derfor tjenester ut fra hva som menes å være et godt psykisk helsearbeid. Det er da naturlig at rammene for å yte tjenesten kan bli svært ulike og valg av kunnskap og metode blir uensartet, med fare for dårlig samhandling og helhet i brukerens tilbud. Bruk av Individuell plan retter opp mye av disse manglene. 12

13 Det oppleves også at de ulike tiltakene som er etablert i kommunen blir noe isolert fra hverandre. Det er stort potensiale i at f. eks. dagtilbud og individuelle tjenester har nærmere kontakt. Det er mulig årsaken ligger i det samme som er nevnt overfor. 6 Eksterne samarbeidsparter i det psykiske helsearbeidet 6.1 Den psykiatriske spesialisthelsetjenesten Barn og unge Prosjektet Samarbeid i Utvikling viser til at det er uvanlig stor stabilitet i stillingene, og også stor grad av relevant videreutdanning både i 1. og 2. linjetjenesten. De fleste sider ved samarbeidet karakteriseres som godt fra begge sider. Det er stor grad av tillit til og det er lett å drøfte saker. Henvisningsprosedyrer, refusjonsordninger og taushetspliktsbestemmelser er i liten grad sett som hinder for samarbeid. Personell i 1. linje er mindre fornøyd med samarbeidet i utredningsfasen, og mange i kommunene mener spesialisthelsetjenesten avslutter saker for tidlig. Det settes forventninger til at spesialisthelsetjenesten åpner en ny avdeling for barn og unge med psykiske vansker på Knausen i Spesielt i forhold til samarbeidet Voksne Tilbud på sykehusnivå Helse Midt Norge-RHF, Styresak 74/05 vedtok å endre finansieringsordning av helseforetakene i vår helseregion. Vedtaket gir store konsekvenser for psykisk helsevern i Helse Nordmøre og Romsdal da ca. 1/3 av ressursene til voksenpsykiatri i helseforetaket vil bli avviklet i løpet av de 5 neste årene. Dette fører til at mange sengeplasser vil bli fjernet samtidig som det kreves endring av arbeidsmåter og metoder. De berørte kommunene er blitt meddelt at den nye økonomiske situasjonen fører til ca. 36 % reduksjon av innsatsen fra den psykiatriske spesialisthelsetjenesten. Det psykiske helsearbeidet i Molde kommune vil få større belastning som krever styrking både på kvalitet og kvantitet i tilbudene. Molde kommune må forholde seg til denne endringen slik at tilbudet til mennesker med psykiske vansker kan få et mest mulig helhetlig og godt koordinert tilbud når behovene for hjelp er tilstede Distriktspsykiatriske sentre Sosial- og Helsedirektoratet har gitt ut egen veileder (IS-1388) som omhandler distriktspsykiatriske sentre. Innholdet i veilederen er ment å sette klare mål for innholdet i DPS, som for eksempel opplæring av pasienter og pårørende, forskning og kvalitetsutvikling og utdanning av helsepersonell utgjør dette også satsningsområder lokalt i det framtidige tjenestetilbudet i spesialisthelsetjenesten, på DPS-nivå Ambulante team Ambulante akutteam bør kunne løse et bredt spekter av oppgaver som spesialistvurderinger, nettverksarbeid, juridiske vurderinger og kriseintervensjon. Akutteamene bør være tilgjengelige også på kveldstid og i helgene. Pasienter bør, så langt det er mulig, vurderes av akutteam før en eventuell innleggelse på akuttavdeling. 13

14 6.2 NAV Innen 2010 skal det opprettes arbeids og velferdskontorer i hver kommune, hvor sosialkontoret og den nye statsetaten skal samordne sine tjenestetilbud. Felles satsingsområde er å få langtidsmottakere av sosial stønad, ungdom mellom år, enslige forsørgere og innvandrere ut i arbeid, på tiltak eller over på trygdeytelser. Herunder er en stor gruppe av unge voksne med diffuse plager som har falt ut av skole/jobb. Mange har tidligere hatt tiltak i regi av barnevern, PPT, oppfølgingstjenesten etc. som av ulike grunner er avsluttet. Med bakgrunn i at sosialkontoret sitter med nøkkelen til økonomiske ytelser, er vi i en særstilling når det gjelder å komme i kontakt med personer med psykiske problemer, som andre i hjelpeapparatet ikke kan fange opp. Sosialtjenesten sin hovedoppgave i Nav prosessen er å følge opp brukene utenom arbeidstiden. Sørge for at de møter til avtaler, til jobb eller gir beskjed hvis de er forhindret. I disse prosessene vil en også avdekke og kartlegge problemområder innen for området psykiske lidelser. Sosialkontoret har stort behov for ressurser til å kunne opprette en miljøarbeidertjeneste ved kontoret. 6.3 Brukerorganisasjoner MENTAL HELSE MOLDE Det er bare Mental Helse Molde som er brukerorganisasjon innen psykisk helse-feltet med lokal forankring. Lokallaget har en god dialog med kommunen gjennom koordinator for psykisk helsearbeid. Dette har skjedd gjennom deltakelse på styremøter og uformell kontakt med styret, samarbeid vedrørende tiltaket Møteplassen, deltakelse på våre arrangement, samt samarbeid vedrørende eksternt arrangement. For å sikre gjensidig informasjon og brukermedvirkning er det nødvendig og av stor betydning at dette samarbeidet videreføres. Molde kommune har gitt lokallaget økonomisk støtte med kr som dekker ca 75 % av utgiftene til husleie og strøm for lokalene til virksomheten. 7 Bruk av individuell plan i det psykiske helsearbeidet 7.1 Plan for utarbeiding av individuell plan Fra trådte Forskrift om individuelle planer i kraft. Denne gir pasienter med behov for langvarige og sammensatte helsetjenester rett til å få utarbeidet en individuell plan. Det er utarbeidet egen plan for organiseringen av arbeidet med individuelle planer i Molde kommune. Planen skal revideres høsten 2006 og legges fram for politisk behandling. 7.2 Bruk av elektroniske verktøy I forbindelse med revidering av Plan for organiseringen av arbeidet med individuelle planer i Molde kommune åpnet man muligheten for å bruke elektronisk basert individuell plan (SAMPRO). 7.3 Omfang av individuelle planer i det psykiske helsearbeidet Omfanget av etablerte individuelle planer er ikke kartlagt i Molde kommune. I arbeidet med revideringen av Plan for utarbeidinga av individuell plan vil dette framkomme, men vil ikke foreligge innen plan for psykisk helsearbeid skal ferdigstilles. 14

15 8 Behovet for tjenester i det psykiske helsearbeidet 8.1 Psykiske vansker og utbredelse Figuren under gir et statistisk bilde av utbredelsen av psykisk lidelser for en befolkning på størrelse med den vi har i Molde kommune Alvorlig kroniske psykiske lidelser Det er i hovedsak denne gruppen som tar imot tjenester fra de kommunale virksomhetene. Personer med alvorlig kroniske psykiske lidelser er den største brukeregruppen av møteplasser, dagtilbud, hjemmetjeneste, sosialtjenester og annen individuell oppfølging. De fleste ny-syke har samme krav til tjenester i en periode. Ved å sette inn rehabiliterende tiltak vil de fleste i gruppen øke sitt funksjonsnivå til mer selvhjulpenhet Alvorlige psykiske lidelser Dette er personer som er funksjonshemmet som følge av sin psykiske lidelse. Dette er personer som bor i vanlige boliger eller omsorgsboliger, men har behov for støtte i form av hjemmetjenester og tilrettelagte aktiviteter som arbeid, opplæring og dagsenter Moderate psykiske lidelser Personer med moderate psykiske lidelser er langt på vei selvhjulpen, men kan til tider ha behov for noe støtte og oppfølging av primærlege og psykiatrisk sykepleier Lettere psykiske lidelser Denne gruppen har ikke behov for tjenester utover fastlege. Personer med lettere psykiske lidelser vil selv ta initiativ til å oppsøke forebyggende tilbud. 8.2 Vurdering av udekkede behov for tjenester Døgnkontinuerlige tjenester Fra brukerhold er det ønskelig at tjenestene fra personell med spesialkompetanse innen psykisk helsearbeid utvider til døgnkontinuerlige tjenester. For Molde kommune alene vil 15

16 dette kunne bli økonomisk vanskelig, men i samarbeid med spesialisthelsetjenesten er det mulig å samle ressursene om et utvidet tilbud: Individuelle kommunale tjenester Utvidet åpningstid for møteplass på kvelder, helger og høytider i samarbeid med brukerorganisasjoner og frivillige organisasjonser. Ambulante akutteam med utvidet åpningstid. Utvidet åpningstid ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk Utvikle nært samarbeid med DPS Knausen om åpningstider Nærmere samarbeid mellom det psykiske helsearbeidet og legevakten Rehabiliteringstilbud for personer med alvorlig psykiske vansker. Det er ønskelig at alle personer i Molde kommune som har eller har gjennomlevd en psykisk krise eller sykdom skal få hjelp til å gjenvinne, bevare eller utvikle verdigheten og funksjonsevnen med sikte på størst mulig grad av mestring, selvstendighet og deltakelse på alle livsområder. Hjelpen skal skje på mottakerens egne premisser. Det tverrfaglige rehabiliteringsteamet innen psykiske helse skal bistå personer med psykiske vansker, som har behov for bistand til å gjenvinne og bevare til størst mulig funksjonsevne, innen alle livsområder Tilbudet om miljøarbeider ved Sosialavdelingen Sosialkontoret møter mange unge og voksne med diffuse plager, uten klare diagnoser eller erkjente psykiske lidelser. De kan ha fått tilbud fra Oppfølgingstjenesten, trygdekontoret eller Aetat, som ikke er fulgt opp. Årsakene til det kan være mange. De kommer seg ikke opp om morgenen, gir ikke beskjed til skole/arbeidsgiver når de ikke møter, sosiale problem etc.. Aetat har arbeidsmarkedstiltak, men vi ser et stort behov for oppfølging fra sosialtjenesten. Det skyldes at tilbudet fra Aetat ikke er godt nok tilpasset denne gruppen arbeidssøkere. En miljøarbeider tilknyttet sosialkontoret vil prioritere denne gruppen, kunne gå inn på kort varsel og være fleksibel både i tid og i forhold til arbeidsoppgaver, uten at de først må diagnostiseres ihht. psykiatri. Det vil i større grad bety at folk møter et system som sikrer. helhet og tar ansvar for hele forløpet Tverrfagligheten i det psykiske helsearbeidet Tverrfaglighet/flerfaglighet for lite utviklet. Fragmenteringen av tjenesten gjør at ulike faggrupper er isolert i de ulike fagenhetene jmf. Pkt Tverrfaglig veiledning kan være et tiltak som ville være med på å utvikle tverrfaglig tenking, bedre samarbeid, felles målsetting, felles fagkultur og utvikle flere felles arenaer Barn og unge med psykiske vansker og deres behov for spesialisthelsetjeneste. I Barne- og familieavdelingen ser vi med glede fram til åpningen av Knausen med tanke på tilbud til barn og unge med akutte problemer. Vi tror dette vil være med å sikre den delen av de unge som er kanskje mest marginalisert med tanke på psykisk helse. En del av disse unge står i dag i kø for å komme inn i det ordinære polikliniske tilbudet, mens situasjonen rundt dem og hos dem blir mer og mer kaotisk. Vi opplever at en del av disse unge må plasseres i barnevernsinstitusjon selv om det er en forståelse om at det er de psykiske lidelsene som er det sentrale i problemkomplekset. 16

17 8.3 Vurdering av risikofaktorer Levekår i Molde kommune Statistikk viser at innbyggerne i Molde kommune bor i et generelt godt lokalmiljø. For personer som faller utenfor pga. psykiske vansker eller på annen måte ikke greier å ha denne standarden, kan forskjellene bli store. Det er derfor viktig å se sannsynlige vansker i f. eks. sosiale forskjeller eller mangel på arbeidsmuligheter. Store risikofaktorer kan oppstå i forbindelse med ferdigstillelse av Ormen Lange-utbyggingen på Aukra og betydelige redusering av den psykiatriske sykehusstrukturen for Nordmøre og Romsdal med 100 årsverk Økt frekvens av mennesker med psykiske vansker i byområder Statistikk viser at det bor flere mennesker med psykiske vansker i større tettsteder. Grunnen til det kan både ligge i muligheten for anonymisering samt at behandlings- og rehabiliteringstilbudene er bedre på større steder. Som stort skolesenter vil Molde kommune ha tilflytting av unge mennesker som kan befinne seg i risikogruppen Flyktninger og fremmedkulturell innvandring Molde kommune skal i de nærmeste årene ta imot ca. 60 flyktninger. I tillegg til dette vil det også finne sted familiegjenforeninger og sekundærbosetting av flyktninger. Denne gruppen representerer høy risiko for å utvikle psykiske vansker. Behandling av psykiske traumer og psykiske senreaksjoner vil i stor grad bli ivaretatt av spesialisthelsetjenesten, men både legetjenesten og det psykiske helsearbeidet i kommunen kan bli involvert Fragmenterte tjenester Personell med ansvar for rehabilitering og/eller psykoterapeutisk tilnærming har for lite tverrfaglig samarbeid. Tilbudene har liten sammenheng og er ikke organisert som et psykiatrisk fagmiljø. Fragmenteringen kan føre til at det psykiske helsearbeidet lettere taper i kampen om knappe ressurser, mangel på faglig kompetanse og muligheter for å utvikle fagfeltet. Psykisk helsearbeid er en tverrfaglig virksomhet som har behov for ulike faglige tilnærminger i arbeidet med vurdering av behov, ved utforming og igangsetting av tiltak. 8.4 Vurdering av utfordringer Fastlegene og det psykiske helsearbeidet I en rapport fra SINTEF Helse viser man til at flertallet av fastlegene som har besvart undersøkelsen vektlegger sin rolle i oppfølging av psykiske problemer og kontroller i forbindelse med psykisk sykdom, som mindre aktuelt. Legetjenestens sentrale rolle gjør at deltakelsen i det flerfaglige arbeidet rundt brukerne savnes. Det må opparbeides større grad av felles forståelse for hva fastlegerollen skal omfatte. Dette kan oppnås ved at en øker kontaktflaten, samarbeidet og kommunikasjonen mellom fastleger og de øvrige kommunale deltjenestene for barn og unge med psykiske problemer. Hva som faktisk skal være fastlegens ansvarsområde bør avklares på systemnivå, slik at det ikke blir tilfeldig hva slags hjelp som tilbys. 17

18 8.4.2 Tilbudet for personer med rusproblemer sammen med psykiske vansker Ruspolitisk handlingsplan for Molde kommune anbefaler en organisering av tjenestene som innbefatter tverrfaglig samarbeid for denne typen brukere. Planen peker på at området krever relevant og tverrfaglig kompetanse. Det anbefales å avvente en spesiell organisering av tilbudet til personer med både psykisk helsesvikt og rusproblematikk inntil man i spesialisthelsetjenesten har høstet kunnskap om hvordan tilbudet skal bygges opp. Helse Nordmøre og Romsdal HF planlegger å bygge egen enhet for gruppen. Dette vil også gi oss svar på hvilken kompetanse som kreves i et framtidig kommunal tilbud. Det foreslås derfor, hvor det er naturlig, at kompetanse i psykiske helsearbeidet kan trekkes inn i den kommunale rusomsorgen til hjelp for personer med rusutløst psykisk lidelse Ivaretakelse av tverrfaglighet / flerfaglighet Psykisk helsearbeid er et satsningsområde innen kommunal helsetjeneste og det er først de siste årene det har vært en eksplosiv ressurstilgang på området ved hjelp av de økonomiske tilskuddene i forbindelse med Opptrappingsplanen. Molde kommune har et spekter av tilbud fylt av mye kompetanse. Det finnes derfor potensiale for økt tverrfaglighet i det psykiske helsearbeidet gjennom en hensiktsmessig organisering av tjenestene Organisering av det psykiske helsearbeidet Veilederen fra Shdir, Psykisk helsearbeid for voksne i kommunene, fremhever noen grunnleggende krav som må ivaretas for at det psykiske helsearbeid skal fungere i tråd med intensjonene, uavhengig av hvilken organisasjonsmodell kommunen velger. Slike krav er: Å sikre et tjenestetilbud som oppleves helhetlig og koordinert Å sikre et godt fagmiljø Å sikre at brukeren behandles med respekt Å sikre at psykisk helsearbeid skjer med basis i et felles verdigrunnlag Å sikre kontinuitet for brukeren gjennom stabile relasjoner Å sikre at personer som har behov for hjelp får hjelp Å sikre at mennesker med psykiske lidelser får et tilstrekkelig tjenestetilbud i tråd med lov og rett Det er behov for en bedre samordning av tjenestetilbudet for mennesker med psykiske vansker i Molde kommune Eksternt samarbeid I samarbeidet med eksterne samarbeidsparter, som for eksempel spesialisthelsetjenesten, har det psykiske helsearbeidet i kommunen utfordringer som krever rutine og kompetanse. Det krever at kommunen er organisert slik at kontinuitet og faglig styrke kan brukes for å få til et samarbeid på likeverdig nivå. En bedre intern samordning av samarbeidet med eksterne samarbeidsparter er nødvendig Arbeid og psykisk helse Samarbeidet mellom kommune og NAV-arbeid skal bedres gjennom NAV-reformen. Personer med psykiske vansker som søker bistand i NAV-arbeid gir ofte opp i prosessen. Etatens system tar lite hensyn til begrensningene med utgangspunkt i søkerens psykiske vansker. Gruppen kan også i perioder være ustabile i forhold til oppmøte og innsats. NAV- 18

19 arbeid må få informasjon og kunnskap om behovene for denne gruppen. Dette er en utfordring for samarbeidspartene til NAV. 8.5 Brukergruppens omfang Planarbeidets begrensede tidsfaktor har ikke gitt muligheten for å gjøre en grundigere kartlegging. Brukergruppens omfang er basert på registreringer som er foretatt i kommunen. Pleie- og omsorgsavdelingen gir sine tjenester til 126 personer (registrert høsten 2006). Avdelingen gir tjenester ut fra behov hos brukere. Det kan derfor tolkes slik at dette er brukere som kan karakteriseres som personer med alvorlige kroniske psykiske vansker og med et varig bistandsbehov. I tillegg finner vi personer med alvorlige og kroniske psykiske vansker som får tjenester fra Sosialavdelingen, Helseavdelingen eller andre tilbud i samfunnet. Den statistiske oversikten først i kapittelet pkt. 8.1 ligger derfor i nærheten av reelle tall for kommunen. 9 Informasjonstiltak og brukermedvirkning 9.1 Brukermedvirkning Flere kommuner har etablert stilling med brukerkompetanse som rådgiver overfor tjenesteapparatet. IS-1315, rapport om brukermedvirkning fra Shdir, påpekes det at brukermedvirkning skal bidra til kvalitet på tjenestene og at brukeren har økt innflytelse på egen livskvalitet. Brukerkunnskapen skal gi bidrag til fagfolk, administrasjon og politikere i planlegging, utforming og drift av et bedre tjenestetilbud. Ansatt med brukerkompetanse vil kunne være til hjelp for andre brukere. 9.2 Støtte til brukerorganisasjoner Det er ønskelig å utvikle brukerorganisasjonene til å kunne delta enda mer i utviklingen av det psykiske helsearbeidet i kommunen. Det vil da være nødvendig å støtte brukerorganisasjoner økonomisk slik at aktiviteten og representasjonen kan utvikles videre. Brukerorganisasjonene må få betingelser som fører til slik utvikling og må få økonomisk støtte fra Opptrappingsplanen til det. Organisasjonene skal være brukernes og deres pårørende sitt talerør i planleggingen. Mental Helse i Molde kommune støttes med driftskostnader i egne lokaler for kontor og møtevirksomhet. 9.3 Tilgjengelighet Behovet for klar adresse Organisasjonen oppleves komplisert og utydelig når man skal ta kontakt med det psykiske helsetilbudet. Denne fragmenteringen gjør at tjenestetilbudet ikke kan sees som en helhet. Det er mange ulike tjenestetyper i det psykiske helsearbeiet, men uten at det er klar sammenheng mellom dem Elektronisk informasjon Kommunens hjemmeside i Internett må utvikles bedre med hensyn til oversikt over tilbudene innen psykisk helse. Stadig flere brukere har kunnskap om bruk av Internett som en informasjonskanal. Fra kommunens side må denne informasjonskanalen utvikles bedre. 19

20 10 Primærforebygging og helsefremmende tiltak 10.1 Forebyggende tiltak overfor barn og unge Behov for økt kompetanse, spesielt for konkret nettverksjobbing innenfor familiene Familier med minoritetsbakgrunn har spesielle behov. De har ulik status i Norge; flykningefamilier, familiegjenforening, kvinner fra andre kulturer gift med norske menn. Har pr i dag ikke spesielle tiltak fra helsestasjonen. Erfaringer viser at de trenger mer oppfølging pga psykososial belastninger. Dette påvirker foreldrerollen spesielt. Krisesenteret melder om økende grad av henvendelser fra denne gruppen. Helsestasjon for ungdom er pr i dag overbelastet i åpningstiden. For å gi et godt tilbud til ungdom mellom år må vi jobbe sammen med skolene i den aktuelle aldersgruppen. Helsesøster i videregående skole gir tilbud til 4 videregående skoler med til sammen ca 1800 elever. I 2 år har Molde kommune gjennomført veiledning og informasjon om psykisk helse for alle grunnkurselever i videregående (ca.700 elever). Svangerskapsomsorgen ivaretar hjelpen overfor mødre med rus- og psykiatrisproblematikk.i. Depresjon og psykiske forstyrrelser i svangerskapet og barseltiden har stor innvirkning på mor/ far barn samspillet. Det å identifisere problemene så tidlig som mulig og sette inn tiltak kan gi barnet en bedre start i livet sitt. Helsestasjonen retter innsatsen mot sårbare grupper som premature før uke 35, adopterte barn i førskolealder og barn 0-2 år der det er bekymring rundt utvikling og samspill. Familieveileder tilbyr samtale/ veiledning i samspill og hjelp/ støtte i vanskelige situasjoner som oppstår i barnets liv de første årene. Skolehelsetjenesten opplever et stort gap mellom behovet og kapasiteten som er til rådighet for videre oppfølging av barn i risikogruppen Forebyggende tiltak overfor voksne Aktiv på dagtid 'Aktiv på dagtid' er et tilbud om trening og fysisk aktivitet for den som er i en eller annen trygdesituasjon. Tilbudet har siden oppstart 1.mars 2005 være er prosjekt drevet av Møre og Romsdal Idrettskrets i samarbeid med Molde kommune med prosjektmidler fra Helse og rehabilitering. Prosjektperioden for Aktiv på dagtid gikk ut 1.april Stor deltakelse, svært gode tilbakemeldinger og engasjement fra deltakere og andre 'Aktiv på dagtid' tilhengere har gjort at tilbudet nå videreføres i regi av Molde kommune. Deler av tiltaket finansieres av øremerkede midler for psykisk helse Opplysningsmateriell Det blir distribuert opplysningsmateriellgjennom legekontor, helsestasjon for ungdom, Sørvistorget og det kommunale tjenesteapparatet. Brosjyrene er godt egnet for distribusjon til den generelle befolkningen. 20

21 11 Kompetansebehov Stortingsmeld 25 ( ) vektlegger en kvalitativ og kvantitativ videreutvikling av den psykiatriske helsetjeneste både i institusjon og i kommune. Betydningen av normalisering, desentralisering, økt tilgjengelighet og bedre kontinuitet blir fremhevet. Fokus på empowerment, mestringsperspektivet, brukerperspektivet, samarbeid mellom de ulike tjenestenivåene og yrkesgrupper skal bidra til å stake ut en ny kurs. Totalsituasjonen rundt den enkelte brukerens behov for et godt liv trenger faglig oppmerksomhet. Det at brukerne av psykiatriske helsetjenester skal ha tilhørighet og bo fast i kommunen fremheves, og fagfolk som skal bidra med tilrettelegging og støtte må ha god kompetanse innen dette feltet Status I forbindelse Opptrappingsplanens opprustning av det psykiske helsearbeidet i kommunen er det i etabler totalt 26,8 nye stillinger i vår kommune. Tabellen under viser den videre planlagte utviklingen inne psykisk helse ut 2008 fordelt på utdanning som er ønsket i feltet. Personell fordelt etter utdanning (årsverk) årig helse-/sos.faglig utd. m/ videreutd. i psyk. Helsearb./ psyk. sykepl. 8,0 8,4 10,4 3-årig helse-/sos.faglig utd. 8,6 9,35 10,85 Psykologer 1,0 1 1 Andre med faglig relevant høgskole/universitetsutdanning 0,0 0 0 Personell med faglig relevant videregående opplæring 9,2 12,1 13,6 Andre 0,0 0 0 Sum antall årsverk 26,8 30,85 35, Kompetansekrav og rekruttering Behovet for kompetanse der brukeren har både rusproblemer og psykiske vansker vil være aktuelt etter hvert som spesialisthelsetjenesten utvikler sik kompetanse på området. Kompetanse overfor personer med lav funksjonsevne p.g.a. sin psykiske lidelse er viktig for å kunne gi gruppen bedre levekår. Det vil bli viktig å rekruttere fagler personell til denne gruppen Generell kompetanseutvikling Kompetanseutvikling dekker omfattende og ulike former for læring. Kompetanseutvikling gjelder ikke bare den læring og utvikling som skjer gjennom etter- og videreutdanning, men også læring og utvikling som skjer gjennom erfaring og yrkespraksis. Psykisk helsearbeid er et eget fagfelt og det er mer enn å bruke tid på mennesker. Som jeg har nevnt tidligere vil kompetanseutvikling også bidra til organisasjonsutvikling og oppbyggingen av kompetanse i kommunen. 1. Tiltak som man må bruke penger på er kompetanseutvikling i form av videreutdanning, kursholdere, eksterne kurs, reise og opphold. 2. Øvrige tiltak vil kreve ressurser, men da mest i form av tid og at man i organisasjonen har mulighet og romslighet i forhold til tidsbruk. 21

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE Handlingsplan for psykisk helse 2007 2010 GJEMNES KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 3 2. Planprosessen 3 3. Nasjonale føringer for plana 3 4. Kommunens hovedmål 3 5. Kommunens organisering av det

Detaljer

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010 Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 21 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr Kommunens navn 21 Alta Bydelsnr Bydelsnavn Ansvarlig for innholdet i skjemaet

Detaljer

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser Midler til brukermedvirkning 1. Hvilket beløp bevilget kommunen til brukermedvirkning i organisert form i 2011? Vennligst oppgi svaret i 1000 kr Omfatter bevilgninger til organisasjoner for mennesker med

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Lokale helsetjenester Psykiatri, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Samhandlingskoordinator Reidun Gutvik Korssjøen Temadag Tilskudd og innovasjon innen

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009 Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr 301 Bydelsnr 13 Ansvarlig for innholdet i skjemaet Tommy Grotterød E postadresse

Detaljer

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering Habilitering og rehabilitering Illustrasjon: Rolf Skøien Et hjelpemiddel til deg som representerer Norges Handikapforbund, og jobber med spørsmål om habilitering og rehabilitering, enten gjennom organisasjonen

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Høringssvar «Plan for psykisk helse »

Høringssvar «Plan for psykisk helse » Til Bergen Kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, 28.06.16 Høringssvar «Plan for psykisk helse 2016-2020» Bergen kommune har lagt frem en omfattende plan som skal dekke en stor bredde av tilbud

Detaljer

Bolig og helse Samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken. Arne Backer Grønningsæter

Bolig og helse Samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken. Arne Backer Grønningsæter Bolig og helse Samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken Arne Backer Grønningsæter Oversikt Kontekst annen relevant forskning Bolig og tjenester Bolig og helse Funn fra en undersøkelse om samhandlingsreformens

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

MELDAL KOMMUNE. Psykiatriplan Revidert:

MELDAL KOMMUNE. Psykiatriplan Revidert: MELDAL KOMMUNE Psykiatriplan 2013-2016 Revidert: 18.10.12 Psykiatriplan for Meldal Kommune. Tidsfrist for rullering: Evalueres hvert år innen 15. oktober. Visjon overordna mål Visjon for Meldal kommune

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE NASJONAL SATSING (1998-2006) EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 Levanger Kommune mars 2003 1 1. Bakgrunn St.prop nr 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013 HØRING - ORGANISERING OG PRAKSIS I AMBULANTE AKUTTEAM SOM DEL AV AKUTTJENESTER VED DISTRIKTPSYKIATRISKE

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune

Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune Kommunalt utgangspunkt Vi erkjenner at dagens velferdstjenester til barn

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

HANDLINGSPLAN PSYKISK HELSEARBEID

HANDLINGSPLAN PSYKISK HELSEARBEID Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 200900389 Arkivkode: 219 Saksbeh: Anders Norman Saksgang Møtedato Oppvekst- og kulturkomiteen

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE HELSESENTER RISØR KOMMUNE

MULIGHETSSTUDIE HELSESENTER RISØR KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE HELSESENTER RISØR KOMMUNE 21. MAI 2015 MANDAT FOR MULIGHETSSTUDIEN Mulighetsstudien skal undersøke hvorvidt det er hensiktsmessig med en samlokalisering av helsetjenester i Risør kommune.

Detaljer

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Mål og formål Synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet Agenda Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet Fagdag for koordinatorer og koordinerende enheter 2017 Stein Roger Jørgensen, rådgiver Fylkesmannen

Detaljer

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Anne-Karin Hagen, sykepleier Cathrine Utne Sandberg, ergoterapeut Sykehuset Østfold HF Habiliteringstjenesten Seksjon

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Bente E. Moe, avdelingsdirektør Helse og omsorgskonferansen I Hordaland 11.mai 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

Hvordan sikre prioritering av psykisk helsearbeid?

Hvordan sikre prioritering av psykisk helsearbeid? Hvordan sikre prioritering av psykisk helsearbeid? Kommunaldirektør Tor Åm NSH, kommuner og psykisk NSH-konferanse; Kommuner og psykisk helse, Oslo 12 februar 2007 helsearbeid, Oslo 12.2.07, Tor Åm Utfordringer

Detaljer

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Barn som pårørende i Kvinesdal Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Bakgrunn Landsomfattende tilsyn i 2008 De barna som har behov for tjenester fra både barnevern, helsetjenesten og sosialtjenesten

Detaljer

Samarbeidsavtale. Etablering av ACT-team som prosjekt. Aukra. Sunndal. Molde. Rauma Nesset. Gjemnes. Fræna Vestnes. Eide.

Samarbeidsavtale. Etablering av ACT-team som prosjekt. Aukra. Sunndal. Molde. Rauma Nesset. Gjemnes. Fræna Vestnes. Eide. Samarbeidsavtale Molde Aukra Sunndal Rauma Nesset Gjemnes Fræna Vestnes Eide Midsund Sandøy Etablering av ACT-team som prosjekt FORSLAG TIL AVTALE Samarbeidsavtale mellom Helse Nordmøre og Romsdal HF og

Detaljer

Erfaringskonferanse koordinerte. tjenester. Scandic Lerkendal 7mars. Kristoffer Lein Staveli og Siri Kulseng Tiller DPS

Erfaringskonferanse koordinerte. tjenester. Scandic Lerkendal 7mars. Kristoffer Lein Staveli og Siri Kulseng Tiller DPS Erfaringskonferanse koordinerte tjenester Scandic Lerkendal 7mars Kristoffer Lein Staveli og Siri Kulseng Tiller DPS 3 ambulante team ved Tiller DPS AAT - Ambulant akutteam ACT - Assertive community treatment

Detaljer

Kommunalt psykisk helsearbeid Utvikling i organisering, koordinering og samarbeid,

Kommunalt psykisk helsearbeid Utvikling i organisering, koordinering og samarbeid, Kommunalt psykisk helsearbeid Utvikling i organisering, koordinering og samarbeid, 2002 2005 Trine Myrvold, NIBR Konferansen Kommuner og psykisk helsearbeid Oslo 12.02.07 Disposisjon Om evalueringen og

Detaljer

Kommunens ansvar for RoPgruppa, med utgangspunkt i nye nasjonale retningslinjer

Kommunens ansvar for RoPgruppa, med utgangspunkt i nye nasjonale retningslinjer Kommunens ansvar for RoPgruppa, med utgangspunkt i nye nasjonale retningslinjer Amund Aakerholt Nasjonal kompetansetjeneste ROP AAa / ROP, Værnes 14.10.14 1 Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære?

Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære? Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære? Tove Gundersen, generalsekretær (Cand.san hovedfag/master i helsefag, psykiatrisk sykepleier) torsdag, 8. mai 2014 Ja - det var

Detaljer

Plan for utvikling av psykisk helsearbeid mot 2025 i Vennesla kommune.

Plan for utvikling av psykisk helsearbeid mot 2025 i Vennesla kommune. Plan for utvikling av psykisk helsearbeid mot 2025 i Vennesla kommune. Innledning Det har i de senere år skjedd store endringer i tjenestetilbudet til mennesker med psykiske lidelser. Institusjonskapasiteten

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering Problemstillinger? Hvilke problemstillinger har gruppen hovedsakelig fokusert på / jobbet med? Samhandling mellom enheter/instanser.

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Leiarnettverkssamling - Fylkesmannen I Sogn og Fjordane Førde, 17.oktober 2017 Regjeringen vil skape pasientens

Detaljer

Et utvalg tilskuddsordninger innen rus- og psykisk helsefeltet - Helsedirektoratet 2015.

Et utvalg tilskuddsordninger innen rus- og psykisk helsefeltet - Helsedirektoratet 2015. Et utvalg tilskuddsordninger innen rus- og psykisk helsefeltet - Helsedirektoratet 2015. v/ seniorrådgiver Tore Sørensen 1 Langsiktige mål for psykisk helse og rusarbeid Fremme selvstendighet og mestring

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Med mennesket i sentrum. Jæren distriktspsykiatriske senter. Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE

Med mennesket i sentrum. Jæren distriktspsykiatriske senter. Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE Jæren distriktspsykiatriske senter Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE Med mennesket i sentrum Med mennesk Jæren distriktspsykiatriske senter, NKS (Jæren DPS), gir som en del av spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg!

Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg! Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg! Ketil Nordstrand Seniorrådgiver Avdeling for psykisk helse og rus 07.12.2012 Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St.

Detaljer

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid Vedlegg 1 Hovedinnsatsområder tiltaksplan med ansvarsfordeling 1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid 2. Utvikle tjenestene slik at de oppleves som fleksible, tilgjengelige

Detaljer

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger Signaler i Prop.1 S (2012-2013), pågående arbeid og satsninger Anette Mjelde avdelingsdirektør avdeling psykisk helse og rus 17.12.2012 Fra St. Olavsplass til Alta 1 Disposisjon Samhandlingsreformen i

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Helse- og omsorgsdepartementet Statsråd: Anne-Grete Strøm-Erichsen KONGELIG RESOLUSJON Ref. nr.: Saksnr.: 201102674 Dato: 16.12.11 Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

SØKNAD INDIVIDUELL PLAN

SØKNAD INDIVIDUELL PLAN SØKNAD INDIVIDUELL PLAN -en` port inn Informasjon om individuell plan Prosedyre for søknad Søknadsskjema Samtykke erklæring HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument. Alle som har behov for

Detaljer

Hva gjør sentrale myndigheter for å fremme brukermedvirkning innen psykisk helse?

Hva gjør sentrale myndigheter for å fremme brukermedvirkning innen psykisk helse? Hva er brukermedvirkning? Hva gjør sentrale myndigheter for å fremme brukermedvirkning innen psykisk helse? "Brukermedvirkning er en arbeidsform hvor jeg har innflytelse på tjenesten jeg tilbys. Men reell

Detaljer

Utfordringer og endringer innen psykisk helse og rus Fagutvalg 12. oktober 2016

Utfordringer og endringer innen psykisk helse og rus Fagutvalg 12. oktober 2016 innen psykisk helse og rus Fagutvalg 12. oktober 2016 Orientering ved TO-leder Psykisk helsearbeid og rusomsorg Anne Karin Lien og Sektorsjef Terje Næss Statsbudsjettet 2017 Pakkeforløp -Helsedirektoratet

Detaljer

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Erfaring fra brukerorganisasjonen Kirsten H Paasche, Mental Helse Norge 1 Innhold Litt om Mental Helse Brukermedvirkning avgjørende Individuell Plan hva er viktig

Detaljer

ET LØFT FOR PSYKISK HELSE

ET LØFT FOR PSYKISK HELSE ET LØFT FOR PSYKISK HELSE Bedre tjenester til mennesker med psykiske lidelser Brukernes behov og medvirkning skal stå i sentrum Mer kunnskap og økt åpenhet om psykisk helse Større vekt på forebyggende

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Lillestrøm, 22.oktober 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer

Rus og psykisk helse utfordringer for kommunene

Rus og psykisk helse utfordringer for kommunene Rus og psykisk helse utfordringer for kommunene Innledning til refleksjon og diskusjon Samling for helseledere i Trøndelag Scandic Hell 21.11.17 fylkeslege Jan Vaage Viktige dokumenter Opptrappingsplanen

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

Etablering av Samhandlingsteam

Etablering av Samhandlingsteam 1 / 8 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Mal godkjent 10.01.11 2 / 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN... 4 2 PROSJEKTEIER... 4 3 BAKGRUNN FOR, HENSIKT MED OG KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET...

Detaljer

Evalueringsrapport. Prosjekt rus og psykiatri. Sarpsborg kommune

Evalueringsrapport. Prosjekt rus og psykiatri. Sarpsborg kommune Evalueringsrapport Prosjekt rus og psykiatri Sarpsborg kommune Formålet med prosjektet var å gi mennesker med rus-/psykiatriproblemer og bostedsløse tjenester av god kvalitet og som var helhetlige, samordnede

Detaljer

Perspektiv på spesialisthelsetjenesten med fokus på opptrappingsplanen

Perspektiv på spesialisthelsetjenesten med fokus på opptrappingsplanen Perspektiv på spesialisthelsetjenesten med fokus på opptrappingsplanen 1 2 Opptrappingsplanen (St.prp. 63, 97/98): Brukeren skal mestre eget liv Forebygging der dette er mulig Mest mulig frivillighet:

Detaljer

Samhandling for et friskere Norge

Samhandling for et friskere Norge Samhandling for et friskere Norge Jan Tvedt Seniorrådgiver Helsedirektoratet Samhandlingsreformen konsekvenser for psykisk helsefeltet 1 Samhandlingsreformen skal bidra til å forebygge mer behandle tidligere

Detaljer

Du er kommet til rett sted...

Du er kommet til rett sted... Du er kommet til rett sted... Rapport utarbeidet av Sosial- og Helsedirektoratet 2005 2006 Uttrykk for et ønske om å komme folk i møte Ambulante akutteam 12.10.06 1 Opptrappingsplanen for psykisk helse

Detaljer

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008.

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008. Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-1 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØKT RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient?

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Helse Sør-Øst Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Dato.. Ingerid Risland dir. Tjenesteutvikling og samhandling Helse Sør-Øst Når jeg blir pasient ønsker jeg at. jeg blir

Detaljer

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune ÅFJORD KOMMUNE Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune Laila Refsnes Åfjord kommune Innbyggere pr.2016: 3275 Fritidskommune-»hyttekommune» Kommunesenter med kommuneadministrasjon,

Detaljer

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om BRUKERMEDVIRKNING LEDELSENS TILRETTELEGGING NSH 22.05.03 Sentrale føringer Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige

Detaljer

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge 1 Samhandlingsreformen Samfunnsreform Ikke bare en helsereform Alle sektorer

Detaljer

Helsedirektoratets rolle

Helsedirektoratets rolle Nasjonale føringer og suksesskriterier for gode koordinerende enheter for habilitering og rehabilitering Konferanser høsten 2010 avdelingsdirektør Bente Moe og seniorrådgiver Sigrunn Gjønnes Avd minoritetshelse

Detaljer

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp?

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Asyl- og flyktingbarn, barnevernsbarn og funksjonshemmede barn Avd. direktør Jon-Torgeir Lunke avd. allmennhelsetjenester Forum

Detaljer

Opptrappingsplan for rusfeltet ( )

Opptrappingsplan for rusfeltet ( ) Helse- og omsorgsdepartementet Opptrappingsplan for rusfeltet (2016 2020) Tore Sørensen Oslo 01.11.2016 Rus og psykisk helse satsingsområde for Regjeringen Regjeringens mål er å skape pasientens helsetjeneste

Detaljer

Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester

Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester Seniorrådgiver Lars Wikdahl Fylkesmannens møte med NAV-ledere og rådmenn 4.mars 2016 Sentrale mål for helse- og omsorgspolitikken

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

Har vi helhetlige tjenester..

Har vi helhetlige tjenester.. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Har vi helhetlige tjenester.. Innledning til konferanse 3. og 4. mars 2015 Fylkeslege Jan Vaage Helsetjenesten er ikke som før Tjenesteutvikling uten like Kunnskapsutvikling

Detaljer

Time kommune. «Trygg og framtidsretta»

Time kommune. «Trygg og framtidsretta» Time kommune «Trygg og framtidsretta» Faglig argumentasjon for gode tjenester med en politisk snert Hva er gode tjenester? Recoveryorientert Hva er viktig for deg? Diagnose eller funksjonsnivå? Politisk

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Fagdag Fylkesmannen I Oslo og Akershus, 27. sept 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Høringsutkast. Høringsfrist 030611. Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Retningslinjene beskriver samhandling på både individ

Detaljer

Dei psykososiale kriseteama: krav, utfordringer og moglegheiter

Dei psykososiale kriseteama: krav, utfordringer og moglegheiter 1 Dei psykososiale kriseteama: krav, utfordringer og moglegheiter Oppstartseminar Nettverk for kriseteam i Møre og Romsdal Quality Hotel Alexandra i Molde Knut Hermstad Dr.art, fag- og prosjektkoordinator

Detaljer

Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse. Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016

Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse. Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016 Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016 Samarbeid med Asker DPS Prosjekt psykisk helse og rus (utvikling av en modell

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste skal gi tilbud til mennesker med psykisk problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNES PSYKIATRIPLAN FOR TIDSROMMET 2007 2010

KRØDSHERAD KOMMUNES PSYKIATRIPLAN FOR TIDSROMMET 2007 2010 KRØDSHERAD KOMMUNES PSYKIATRIPLAN FOR TIDSROMMET 2007 2010 Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 14.12.06 Grunnlaget for årlige tiltak er psykiatriplanen som ble utarbeidet i 1998. Tiltaksplanen er justert

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat om forslag til endringer i lov 28. februar 1997 om folketrygd og enkelte andre endringer som følge av henvisning fra psykolger Høringsfrist: 10. september 2013

Detaljer

Rehabilitering: Lovgrunnlag, strategier og intensjoner. Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering, Kreftforeningen

Rehabilitering: Lovgrunnlag, strategier og intensjoner. Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering, Kreftforeningen : Lovgrunnlag, strategier og intensjoner Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering, Kreftforeningen Disposisjon Definisjon rehabilitering Regelverk og sentrale dokumenter Hallgeir forteller Aktører i rehabiliteringsprosessen

Detaljer

Samhandlingsteamet i Bærum

Samhandlingsteamet i Bærum Samhandlingsteamet i Bærum En forpliktende samarbeidsmodell mellom Bærum kommune og Bærum DPS Anne-Grethe Skjerve Bærum DPS Hdirs IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte

Detaljer

Opptrappingsplanen for rusfeltet ( ) Helse- og omsorgsdepartementet

Opptrappingsplanen for rusfeltet ( ) Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016 2020) Rus og psykisk helse satsingsområde for regjeringen Utpekt som satsingsområde før valget i 2013 Inngår i regjeringserklæringen

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999 2008) Visjoner, mål og resultater Ellinor F. Major Divisjonsdirektør Divisjon for psykisk helse

Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999 2008) Visjoner, mål og resultater Ellinor F. Major Divisjonsdirektør Divisjon for psykisk helse Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999 2008) Visjoner, mål og resultater Ellinor F. Major Divisjonsdirektør Divisjon for psykisk helse Hva sa Stortinget i 1998? 1) Et tjenestetilbud med brist i alle

Detaljer

Opptrappingsplaner psykisk helse og rus. Direktør Bjørn-Inge Larsen

Opptrappingsplaner psykisk helse og rus. Direktør Bjørn-Inge Larsen Opptrappingsplaner psykisk helse og rus Direktør Bjørn-Inge Larsen Befolkningens psykiske helse Halvparten av befolkningen får en psykisk lidelse i løpet av livet 20-30 % har hatt en psykisk lidelse siste

Detaljer

Psykisk lidelse fra plage til katastrofe. PMU 2014

Psykisk lidelse fra plage til katastrofe. PMU 2014 Psykisk lidelse fra plage til katastrofe. PMU 2014 Pasientene som ikke trenger asylet- hva kan DPS tilby? Ragnhild Aarrestad DPS Øvre Telemark psykiatrisk poliklinikk, Seljord Føringer for offentlig helsetjeneste

Detaljer

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale folkehelse Vestre Viken HF og Buskerud Fylkeskommune Side 1 av 5 Formål og ønsket effekt For å møte fremtidens

Detaljer

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40. Skole & skolehelsetjeneste Det er viktig at skolen blir klar over situasjonen for å få til et samarbeid så tidlig som mulig. Alle grunnskoler og videregående skoler er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster

Detaljer

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune Føringer på rehabiliteringsfeltet Grete Dagsvik Kristiansand kommune Rehabilitering i en brytningstid Før Rehabilitering «forbeholdt» spesialisthelsetjenesten Omsorgsfaglig kultur i kommunene Lite incentiver

Detaljer

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal dugnad Vi tilbyr veiledning, kompetanse og stimulerings-midler. Kommunen mobiliserer og utvikler tiltak og samarbeid. Kompetansesenter

Detaljer

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne Synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale arbeidet Et verktøy for kommuner og spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser

Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser 2015-2016 Bydel Alna Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser 2015-2016 Lokal

Detaljer

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik En enhet i utvikling Hvordan er vi bygd opp, hvordan jobber vi og hvilke utfordringer har vi? Koordinator Knut Anders Brevig Akuttnettverket, Holmen 07.04.14 Avdelingssjef

Detaljer

Saksframlegg. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten:

Saksframlegg. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten: Saksframlegg DAGTILBUD - MÅL OG INNHOLD Arkivsaksnr.: 10/2594 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten: 1. Dagtilbudstjenesten

Detaljer

Samlet saksfremstilling

Samlet saksfremstilling STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2009/2654-3 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Samlet saksfremstilling Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 34/10 18.03.2010 Kommunestyret 24/10 25.03.2010

Detaljer

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF Røros kommune o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE Holtålen kommune Samarbeidsavtale Mellom Røros og Holtålen Kommuner og Rusbehandling Midt-Norge HF SAMARBEIDSAVTALE VEDRØRENDE PROSJEKT RUSTEAM PÅ RØROS 1. Innledning

Detaljer

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal:

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal: Originale mål og strategier Hovedmål 1 Kultur og miljø Reviderte må og strategier Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst Gjennom aktiv styrking og profilering av bydelens kvaliteter

Detaljer

Den gode kommune Bærebjelken også for de som er i ferd med eller har utviklet rusmiddelproblem?

Den gode kommune Bærebjelken også for de som er i ferd med eller har utviklet rusmiddelproblem? Den gode kommune Bærebjelken også for de som er i ferd med eller har utviklet rusmiddelproblem? Kommunaldirektør Tor Åm,10. november 2008 Utfordringer for velferdsstaten; 1. Økende press på tjenester 2.

Detaljer