ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN"

Transkript

1 1 (35) ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN HELL VÆRNES PÅ NORDLANDSB ANEN SAMT DEL AV HELL 02A ROS-analyse revidert etter kontroll hos JBV BL JIM 01A Gjennomlest av JBV BL JIM 00A Utkast til kontroll BL JIM Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Reguleringsplan Hell Værnes på Nordlandsbanen ROS-analyse Prosjekt: og del av Hell Hell-Værnes, hastighetsøkning og kapasitet Ant. sider Produsent Prod. dok. nr. Erstatning for Erstattet tegnet av 35 kontr. av av godkj.av ROS-analyse SRN OBN SFN Godkj. Dokument nr. Rev. IUP-00-Q A av Dokument nr. Rev.

2 2 (35) Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: ROS-analyse Hell-Værnes Dokument nr.: IUP-00-Q Filnavn: R-rap 001 ROS-analyse Hell-Værnes.docx Revisjon 00A 01 A 02A Dato Utarbeidet av SDHDRM SDHDRM SDHDRM Kontrollert av SRNTRH SRNTRH SRNTRH Godkjent av SFNTRH SFNTRH SFNTRH Beskrivelse I forbindelse med planleggingen av nytt dobbeltspor på strekningen Hell-Værnes er det gjennomført ROS-analyse. Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder 00A Rapport 01 A Gjennomlest av JBV 02A Revidert etter kontroll hos JBV Erik Børresens allé 7 Pb 113 Bragernes NO-3001 DRAMMEN T F

3 3 (35) IN N H OLD SAMMENDRAG INNLEDNING Bakgrunn og hensikt Metode og gjennomføring Data Forutsetninger og avgrensning Forkortelser BESKRIVELSE AV ANALYSEOBJEKTET Dagens situasjon Overbygning Bebyggelse på planområdet Arealbruk Befolkning Grunnforhold Naturmiljø Forurensning Friluftsliv Kulturmiljø Planforslaget Dobbeltsporet jernbane fra Gjevingåsen tunnel til Værnes holdeplass Ny bru over Stjørdalselva, vest for den eksisterend e Nytt EL-teknisk hus Riggområder Øvrig areal Anleggsfase IDEN TIFISERTE FARER/SÅRBARHETER ANALYSE AV RISIKO Spredning av forurensede masser Støv- og støyforurensning i anleggsfase Skred i anleggsfase Trafikkulykker i anleggsfase Skade på kulturmiljø Skade på naturmiljø Støy i driftsfase Oversvømmelse/flom Trafikkulykker driftsfase Avsporing Sammenstøt tog tog Sammenstøt tog objekt Brann Ulykke med personer på plattform Ulykke med personer på PLO Ulykke med personer i og ved spor Brann i anleggsfase Ulykke med personer i og ved spor i anleggsfase Sammenstøt tog i anleggsfase Ramboll

4 4 (35) 5. EVALU ERIN G AV RISIKO Evaluering av risiko Forslag til risikoreduserende tiltak Behov for hensynssoner KON KLUSJON REFERAN SER VE DLEGG 1 Sjekkliste ROS-analyse

5 5 (35) SAM MEN DRAG Jernbaneverket forbereder anlegg av dobbeltsporet jernbane mellom ny tunnel gjennom Gevingåsen og Værnes flyplass (taksebanen), samt sporarrangement også langs en strekning av Meråkerbanen til gammel bru for E6. Den anleggstekn iske strekningen langs Nordlandsbanen er ca. 3 km, og for Meråkerbanen ca. 0,5 km. Hensikten med denne ROS-analysen er å avdekke om pla nforslaget vil medføre endring i risiko for mennesker eller omgivelser, og hvorvidt disse endringene er akseptable eller ikke, slik at den videre arealplanleggingen kan ta hensyn til de forh old som avdekkes i denne analysen. ROSanalysen er gjennomført som en kvalitativ risikoana lyse. Det er i denne analysen identifisert 19 uønskede he ndelser tilknyttet anleggsfasen, driftsfasen, togframføring i driftsfasen og togframføring i anle ggsfasen. Totalt vurderes ikke planforslaget å medføre kritisk risiko for brukerne av planområdet verken i anleggsfasen eller i driftsfasen, men enkelte hendelser vurderes å få økt risiko sammenli gnet med dagens situasjon. Disse er hovedsakelig tilknyttet anleggsfasen og fremstår ik ke som uvanlige i anleggssammenheng andre steder. For driftsfasen vurderes risiko totalt sett å bli redusert sammenlignet med dagens situasjon. Av de 19 identifiserte hendelsene er det 6 hendelse r som er vurdert å få økt risiko sammenlignet med dagens situasjon. Disse hendelsene er: Støv- og støyforurensning i anleggsfase Skred/ras Trafikkulykker i anleggsfase Skade på kulturminner Skade på naturmiljø Ulykke med personer i og ved spor Hendelsen «Ulykke med personer i og ved spor» er ti lknyttet togframføring i driftsfasen, mens de øvrige er tilknyttet anleggsfasen. Det er videre identifisert 3 hendelser som vurderes å få redusert risiko sammenlignet med dagens situasjon. Disse hendelsene er: Avsporing Brann Ulykke med personer på plattform Samtlige hendelser med redusert risiko er tilknytte t togframføring i driftsfasen. Øvrige identifiserte hendelser vurderes å være uendret sam menlignet med dagens situasjon. I analysearbeidet er det identifisert forslag til risikoreduserende tiltak. Tiltak tilknyttet hendelse r med økt risiko er: Forebygge skader på kulturmiljø; gjennomføre sikker jobb-analyse ved usikkerhet om mulige skader på bygninger og andre konstruksjoner. Redusere støy- og støvproblematikk i anleggsfasen ; planlegge gjennomføring av støyintensive tiltak mellom kl. 07:00 og 19:00, i størst mulig grad unngå støyintensivt arbeid om natten, ved særlig støyende aktiviteter varsles berørte parter, ved behov kan det utføres støyovervåkning (lydmålinger) av arbeid ene for dokumentasjon av støybidrag til forskjellige tider av døgnet, vanne særlig støv ende masser etter behov slik at støvet ikke oppstår. Forebygge ras/skred ; sikre at geotekniske anbefalinger blir fulgt opp i prosjekteringen og byggingen av ny bro.

6 6-(35) Begrense skade på naturmiljø i anleggsfase ; arbeidene med brua og jernbanesporet nord for elva bør foregå utenom hekketiden, utfylling og gravearbeider i elva bør ikke foregå i den tiden laksen vandrer opp i elven for å gyte, en bør vurdere om det finnes alternative arealer til bruk som riggområde, f.eks. med tilgang til tiltaksområdet under nåværende jernbanebru, Forebygge ulykker med personer i og ved spor ; sette opp skilt på Hell stasjon som viser retning for gangvei mot Værnes, skilting på synlige steder om at ferdsel i sporet er forbudt (vurdere skilting på både på norsk og engel sk), etablere krysningspunkt (undergang) under jernbanebru på sørsiden for fiske re og vilt(alternativt etablere en gangvei mellom landkar og elva), beholde undergang til Øya gård. For ytterligere forslag til tiltak, se liste i kapi ttel 5.2.

7 7 (35) 1. IN NLEDNIN G 1.1 Bakgrunn og hensikt Jernbaneverket forbereder anlegg av dobbeltsporet jernbane mellom ny tunnel gjennom Gevingåsen og Værnes flyplass (taksebanen), samt sporarrangement også langs en strekning av Meråkerbanen til gammel bru for E6. Den anleggstekn iske strekningen langs Nordlandsbanen er ca. 3 km, og for Meråkerbanen ca. 0,5 km. I kommuneplanens arealdel er det avsatt areal til næring på Hell. Adkomstveg til disse arealene er i kommuneplanen lagt nord for dagens bolig-/næri ngsområde, inn mot jernbanens arealer. Flytting av holdeplass på jernbanen medfører behov for nytt parkeringsareal og ny adkomst til dette. For å oppnå en samordnet helhet ønskes avkla ring på disse arealene, samt tilgrensende boligområder og vegadkomst i reguleringsplan sammen med de planlagte endringer på jernbanen. Hensikten med denne ROS-analysen er å om avdekke pla nforslaget vil medføre endring i risiko for mennesker eller omgivelser, og hvorvidt disse endringene er akseptable eller ikke, slik at den videre arealplanleggingen kan ta hensyn til de forh old som avdekkes i denne analysen. Plan- og bygningslovens 4-3 stiller følgende krav til risikovurderinger: Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal plan myndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, ell er selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har bety dning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf og Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge ska de og tap. 1.2 Metode og gjennomføring Analysen gjennomføres som en kvalitativ risikoanaly se for anleggsfase og driftsfase som tilfredsstiller krav i veileder fra DSB og NS 5814 «Krav til risikovurderinger». Dette medfører følende trinn: Beskrivelse av analyseobjektet Identifikasjon av farer og sårbare forhold Analyse av farer/sårbarheter, herunder vurdering av endring av sannsynlighet og konsekvens, og dermed risiko, som følge av planen Evaluering av risiko med forslag til risikoredusere nde tiltak Dokumentasjon er er vurdert i forhold til Ytre miljø og Liv og helse for 1., 2. og 3. person. Arbeidet er gjennomført i perioden 10. oktober november 2012.

8 8-(35) 1.3 Data Analysen er basert på planforslaget og de ulike utr edningene av KU-temaene slik de forelå 1. november Det er benyttet sjekkliste for ROS-an alysen i identifiseringen og analysen. Sjekklisten er lagt som vedlegg til rapporten. Anal yse av risiko tilknyttet togframføring er basert på gjennomført RAMS analyse datert /2/. 1.4 Forutsetninger og avgrensning Det forutsettes at opplysninger gitt av oppdragsgiv er og Stjørdal kommune er korrekt. Risiko tilknyttet viljestyrte handlinger/sabotasje håndter es i egen security-analyse (dokument nr. IUP- 00-Q rev 00E) og vurderes ikke i denne ROS-anal ysen. 1.5 Forkortelser DSB - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredsk ap JBV - Jernbaneverket KU - utredning NS - Norsk Standard PLO - Planovergang RAMS - Reliability, Availability, Maintainability, Safety ROS - Risiko og sårbarhet

9 9 (35) 2. B ESKRIVE LSE AV AN ALYSE OBJE KTE T 2.1 Dagens situasjon På Hell omfatter planområdet framtidig sporområde, Hell stasjon, et område med småhus og Hell sagbruk, plass for anleggsrigg, samt ubebygd areal avsatt til næring i kommuneplanens arealdel. Planområdet avgrenses av landbruksområder i drift og vegkryssområde sør for Stjørdalselva. I elva omfatter planområdet eksisterende og planlagt bru samt nødvendig areal til anleggsrigg i elveløpet. Nord for elva omfatter planområdet framtidig sporom råde og nødvendig areal til anleggsrigg med adkomstveg. Planområdet avgrenses av våtmarksområde i vest og hotell-, parkerings- og forretningsområde i øst Overbygning Hastigheten forbi Hell og mot Værnes er i dag 40 km /t grunnet eksisterende sporveksler og begrensninger i dagens jernbanebru over Stjørdalsel va. Dagens jernbanebru har ett spor. Det er i dag sideplattform og mellomplattform ved Hell stasjon og sideplattform ved Værnes. Overbygningen har god standard i gjennomgående spor (spor 3 ved Hell) og fram til Værnes. Skinnene er av type 54E3 med betongsviller og Pandr ol befestigelse. De øvrige sporene har overbygning av lavere standard Bebyggelse på planområdet Sør for elva er planområdet i stor grad dominert av jernbaneanlegg. Hell stasjons bygninger og plattform er viktige innslag. Det er en undergang for gående under sporene ved stasjonen, og ei nybygd bru for lokal kjøreadkomst nærmere tunnelen. Sør for stasjonen ligger Hell Sag og Høvleri på ei høyt utnyttet næringstomt, og øst for bedriften en variert bolig- og næringsbebyggelse i en løs eneboligstruktur. Nord for elva er tung næringsbebyggelse, hotell og kjøpesenter (Hellsenteret), bygd relativt tett innt il jernbanevollen Arealbruk Planområdet er i stor grad jernbaneformål. Jordbruk preger tilliggende arealer og areal innenfor planområdet på Hell. En mindre del er i bruk til in dustri (sagbruket) og resten til boliger. På Sandfærhus er arealet vest for jernbanevollen natur område (strandeng) Befolkning Det er bosatte innenfor planområdet. Tilgrens ende i sør er et tett småhusfelt med vanlig sammensatt befolkning. Nord for sporområdet fins to gårdsbruk og to boligeiendommer Grunnforhold Det er i forbindelse med detaljplanarbeidet utført grunnundersøkelser i planområdet. Kvartærgeologiske kart og tidligere undersøkelser utført av, SCC, Kummeneje og Statens vegvesen viser generelt vekslende, lagdelte og lagvis faste elveavsetninger

10 10-(35) (deltaavsetninger) både nord og sør for Stjørdalsel va. Avsetningene består hovedsakelig av sand med innslag av grovere og finere sandlag, delvis me d pakklagt silt ned til minst 25 meter under terreng. Avsetningsmønsteret varierer, noe som er normalt in nenfor en deltaavsetning. Innslag av finkornig materiale, som silt og leire, vil hyppige re finne sted ettersom en beveger seg utover mot deltafronten (strandlinja). Grunnundersøkelser utført langs Hellstranda i forbindelse med Gevingåsen tunnel, viser mer finkornige avsetninger av silt, leire og stedvis kvikk/sensitiv leire. I forbindelse med bygging av ny bru for E6 har Stat ens vegvesen utført grunnundersøkelser i Stjørdalselva. Disse undersøkelsene er utført ca. 240 meter nedstrøms planområdet og viser i hovedsak løsmasser bestående av lagdelt sand og silt, som generelt er grov øverst og finere i dybden. Sanden øverst er grusig, mens den i dybden er siltig, med overgang til sandig silt. Fra ca. kote -25 til -35 viser boringene overgang til leirig silt/siltig leire. Dybde til fjell er ikke kj ent, men forventes å være stor. Sør for Stjørdalselva av tar dybden i retning Gevingåsen og Sandbakken Naturmiljø Sør for elva er arealene oppdyrket eller nedbygget, og det er deler av disse som er planlagt utbygget. Nord for elva, på Sandfærhus, er det regi strert flere prioriterte naturtyper med verdi svært viktig, samt flere viltområder med stor verdi. Området ved Sandfærhus er opprinnelig en del av et elvedelta, som før byggingen av ny E6 ( ) var tatt inn i verneplanen som verneverdig våtmarksområde. Området var svært artsri kt, samt viktig som rasteområde for en rekke fuglearter. I dag er området nedbygget og fra gmentert, og tatt ut av verneplanen. Det er likevel knyttet store naturverdier til restområdene, både som rasteområde for fugl og på grunn av det rike plantelivet. Blant annet ble den rødlis tede planten vasskrans (EN) registrert så sent som i Stjørdalselva er laks- og sjøørretførende fra Nusta dfoss i Meråker til utløpet i fjorden ved Værnes lufthavn, en strekning på 50 km. Elva fikk i 2003 status som nasjonalt laksevassdrag. Laks er den dominerende arten i elva, og i 2009 ble det fan get ca kg fordelt på 1608 individer. Samme år ble det fanget omlag 282 kg sjøørret forde lt på 218 individer Forurensning Området er påvirket av jernbanestøy. Området passeres av togmeter/døgn. Området påvirkes også av vegstøy fra E6 og flystøy fra Trondheim Lufthavn, Værnes. Alle typer jernbanearealer bør betraktes som forure nset i større eller mindre grad. Det er gjennomført miljøteknisk undersøkelse bestående av 16 prøvetakinger i planområdet Friluftsliv Utenfor planområdet ble det anlagt badestrand i sam menheng med anlegg av ny E6. Adkomst til stranda og baklandet er bygd som bru over sporområd et. Dette området står i sammenheng med en driftsveg som følger elveskrenten mot øst, med passasje under bruhodet for ny E6. Også øst for jernbanebrua fins en eksisterende veg langs elv eskrenten. Det er ikke pr. i dag opparbeidet tursti for friluftbruk i området.

11 11 (35) Kulturmiljø Hell stasjon representerer et kulturmiljø innen omr ådet. Stasjonsbygningene er siden 1997 vernet gjennom jernbaneetatenes interne vern, Landsverneplanen for jernbanebygninger og Nasjonal verneplan for kulturminner i jernbanen. Kulturmiljøet kan vurderes å omfatte tilhørende anlegg, som plattform og rester av oppri nnelig stasjonspark. Riksantikvarens nasjonale database over automatisk fredete kulturmi nner angir ingen registreringer innenfor planområdet. 2.2 Planforslaget Dobbeltsporet jernbane fra Gjevingåsen tunnel til Værnes holdeplass Det er et mål å øke hastigheten på banen, noe som flere steder krever endret kurvatur. Det vises her til overordnet strategi, som er ledd i utrednin g for dobbeltspor til Værnes. Det er et mål å trafikkere strekningen Trondheim-Steinkjer på 1,5 t ime. På deler av strekningen vil nytt sporområde derfor gå utenfor dagens jernbaneområde, som eies av Jernbaneverket. Dette gjelder særlig i området sørvest for søndre bruhode. Ved Hell stasjon vil sporarrangementet bli endret. Stoppestedet blir flyttet noe mot vest, sli k at tog i rute ikke vil stoppe ved dagens plattform Ny bru over Stjørdalselva, vest for den eksisterend e Ved nordre bruhode vil ny bru ligge tett på den eks isterende bruas nordligste brukar. Ny bru vil bestå av et ikke enda besluttet antall spenn og fun damenter i elva. Det er satt krav til en minimumsavstand mellom vannflate og underkant konst ruksjon iht til krav fra NVE og hovedtema i konsekvensutredning, noe som medfører at bruas bæ rekonstruksjon i hovedsak ikke kan ligge under skinnegangen. Det er nødvendig med ny bru fordi den eksisterende ikke gir rom for to spor og fordi den ikke er konstruert for de krefter som virker ved høyere has tigheter. Videre gir den ikke rom for ønsket kurvatur i sporet, og er dessuten betydelig preget av alders slitasje. Den eksisterende brua, inklusive fundamenter over elvebunnen, forutsettes revet Nytt EL-teknisk hus Et El-teknisk hus foreslås plassert ca. 50 meter ve st for Velferden langs spor 1. Det innredes med egne rom for tele, signal, lavspenning og reservest røm. Huset får branndeteksjon med lokal varsling til driftspersonell Riggområder Det skal settes av plass til riggområder som skal betjene alle typer anlegg i hele anleggsperioden. En hovedfunksjon for riggområder er å legge til rette for brukonstruksjonen. Arealbehovet for dette arbeidet vil være bak og ved siden av bruhodene. Riggområdene vil være utgangspunkt for temporær utfylling i elva fra Sand færhus for å få utført pelearbeidene og evt. montering av brukonstruksjonen. Riggområdene vil ligge på areal som i dag ikke har naturlig adkomst, og provisoriske adkomster vil delvis bli m ed i planen. Det er planlagt 4 riggområder:

12 12-(35) Rigg på vestsida av elva på jernbaneverkets egen gr unn mellom nytt og gammelt spor og eventuelt øst for dagens Nordlandsbane. Adkomst til området krever etablering av ny midlertidig planovergang ved km 31,780. Rigg spesielt for arbeidene med ny jernbanebru vest for elva og nord for nytt spor. Her må prosjektet erverve nødvendige rettigheter. Rigg både for arbeidene med ny bru og nytt spor på nordøstsida av elva til venstre side av eksisterende spor. Her må prosjektet erverve nød vendige rettigheter i et våtmarksområde. En benytter fiberduk på eksisterende vegetasjon og legger ut fylling/overbygning for riggområdet og anleggsvegen oppå fiberduken for å bevare eksisterende vegetasjon så godt som mulig. Adkomst til området skjer via eksisterende avkjørse l fra Fv. 950 der kun høyresving av og på aksepteres. Adkomsten føres over hotelltomta og krysser Nordlandsbanen i ny midlertidig planovergang ved km 32,430. Boligrigg kan plasseres på parkeringsplass nord for Hotell Rica Hell. Avklares i forbindelse med regulerings- og byggeplan Riggområdene reguleres som midlertidige i regulerin gsplanen. Avkjøring til riggområdene innarbeides i reguleringsplanen der det er hensikts messig Øvrig areal I tillegg til jernbaneanlegget er ulike areal på fl ata sør for jernbanen tatt med i planforslaget. Det er nødvendig å avklare og samordne adkomster, til stasjonen, boliger og til avsatte næringsformål, og regulere veg, næringsareal og bol iger iht. kommuneplanens arealdel. For næringsformål reguleres utnytting. (høy utnytti ng ved omdisponering av landbruksareal). 2.3 Anleggsfase Faseplanlegging har vært en svært viktig del av det aljplanarbeidet. Prosjektet blir relativt komplisert og en nøye planlegging kreves for å mini mere påvirkning av trafikkavviklingen forbi anleggsområdet. Togfrie perioder er forutsatt utnyttet i størst mul ig grad for deler av anleggsarbeidene. Disse er i hovedsak lagt til jernbaneverkets faste perioder på vår/høst, men det vil også bli behov for enkelte togfrie perioder ut over disse. I enkelte perioder vil det bli nødvendig å bygge midlertidige spor for å opprettholde så normal traf ikkavvikling som mulig. Arbeider knyttet til veger, plasser og andre anlegg utenfor sportraseen gjennomføres når det er hensiktsmessig ut fra fremdriften for de øvrige arb eider.

13 13 (35) 3. IDE N TIFISE RTE FARE R/ SÅRBARH ETER Følgende farer/sårbarheter er identifisert som del av analysearbeidet og presentert som uønskede hendelser: Tabell 1: Identifiserte farer/sårbarheter, presente rt som uønskede hendelser # Fare/sårbarhet Beskrivelse Anleggsfasen 1 Spredning av forurensede masser - 2 Støv- og støyforurensning i anleggsfase - 3 Skred i anleggsfase - 4 Trafikkulykker i anleggsfase Gjelder for motorise rte kjøretøy og myke trafikanter tilknyttet veg. 5 Skade på kulturmiljø - 6 Skade på naturmiljø - Driftsfasen 7 Støy i driftsfase - 8 Oversvømmelse/flom - 9 Trafikkulykker driftsfase Gjelder for motoriserte kjøretøy og myke trafikanter tilknyttet veg. Togframføring driftsfase 10 Avsporing - 11 Sammenstøt tog-tog Front-/flankekollisjon i forb indelse med samtidighet. 12 Sammenstøt tog-objekt Sammenstøt med objekt på sporet. 13 Brann I togsett eller nære omgivelser som kan påvirke togframføringen. 14 Ulykke med personer på plattform Skli- og fallsk ader. 15 Ulykke med personer ved PLO Påkjørsel tog kjør etøy eller tog person. 16 Ulykke med personer i og ved spor Påkjørsel av person langs sporet, villkryssing, bevisste handlinger. Påkjørsel/skade på drift- og vedlikeholdspersonell. Togframføring anleggsfase 17 Brann i anleggsfase - 18 Ulykke med personer i og ved spor i anleggsfase Påkjørsel av person langs sporet, villkryssing, bevisste handlinger. Påkjørsel/skade på drift- og vedlikeholdspersonell. 19 Sammenstøt tog i anleggsfase Sammenstøt mellom tog eller mellom tog og objekt.

14 14-(35) 4. AN ALYSE AV RISIKO I dette kapitlet beskrives de risikoer som er ident ifisert, sannsynlighet for og konsekvens av hendelser, og hvordan disse eventuelt endres som følge av planen. 4.1 Spredning av forurensede masser Det er gjennomført 16 prøvetakinger av massene i planområdet. Spredning av forurensede masser kan forekomme i anl eggsfasen ved masseutgravinger. Analyseprøvene viser at 14 av de 16 prøvene besto av rene masser. 2 av prøvene viser svakt forurensede masser. Estimering viser masseunderskud d i prosjektet og dermed ønskes et gjenbruk av alle gravemasser. Sammenstilt med Klifs klassifiseringssystem klassifiseres prøver med forhøyede verdier innenfor tilstandsklasse 2 (f orurensningsgrad «god») og tilfredsstiller dermed Klifs akseptkriterier (tilstandsklasse 3) i forhold til aktuell arealbruk («industri og trafikkareal»). ved bruk av svakt forurensede masser er ubetydelig og i tråd med plan- og bygningsloven. Alle gravemasser kan derfor gjenbruk es i prosjektet. en for spredning av forurensede masser vurderes som lav fordi massene er tenkt benyttet i planområdet i anleggsfasen. en e ved spredning av slike masser er ubetydelig. Samlet risiko vurderes som uendret samm enlignet med dagens situasjon. 4.2 Støv- og støyforurensning i anleggsfase Tilgang til vann på Hell stasjon er etablert, og det er et krav at entreprenørene stiller med relevant utstyr for spredning av vann. Anleggsvirksomhet på planområdet som for eksempel spunting og massetransport virvler opp støv og forårsaker økt støynivå. Sammenlignet med dagens aktivitet på området så vil det bli økt støy og støv som følge av anleggsvirksomheten. Rivning av bru, spunting, peli ng og gravearbeider vil blant annet medføre avvikende støybilde. Utgravinger og transport av løsmasser vil føre til mer støv enn hva som er tilfelle i dagens situasjon. kan være alvorlig for astmatikere eller andre med alvorlige luftveissykdommer som blir eksponert. Langvarig eksponering av støy kan også gi helseplager som for eksempel stress, økt blodtrykk, mv. Det er spredt bebyggelse i plano mrådet. De husene som blir berørt av anleggsfasen ligger så tett inntil anleggsområdet at de vil bli berørt av anleggsvirksomheten.

15 15 (35) en for økt støy og støvforurensning i anleggsperioden er høyere enn i dagens situasjon og i en driftsfase. Bebyggelsen rundt jer nbanen vil bli berørt av anleggsvirksomheten. Samlet risiko vurderes som økt sammenlignet med dag ens situasjon. 4.3 Skred i anleggsfase Resultater fra grunnundersøkelsene viser generelt vekslende, lagdelte og lagvis faste elveavsetninger (deltaavsetninger) både nord og sør for Stjørdalselva. Avsetningene består hovedsakelig av sand med innslag av grovere og fine re sandlag, delvis med pakklagdelt silt ned til minst 25 meter under terrenget. Undersøkelser utført i Stjørdalselva viser i hovedsak løsmasser bestående av lagdelt sand og silt. Sanden øverst er grusig, mens den i dybden er siltig med overgang til sandig silt. En vurdering av bergg runnen er ikke relevant i prosjektet på grunn av dybden ned til fjell. Anleggsvirksomhet tilknyttet ny bro kan føre til belastning på bløte og løst lagrede løsmasser i elva og medføre ustabil sjøbunn. Ustabil grunn kan føre til utglidninger eller ras/skred hvis det ikke tas hensyn til i prosjekteringen. Selv om det gjennomføres tekniske beregninger tilkn yttet prosjektering av ny bro er sannsynligheten for utglidning eller ras/skred høye re i anleggsfasen enn i en normal driftsperiode. en vurderes derfor som økt i anleggsperioden sammenlignet med dagens situasjon. av hendelsen kan være svært alvorlig for eksisterende infrastruktur. ene av hendelsen vil ikke gi noen økt konsekvens sammen lignet med om hendelsen skulle inntreffe i dag. Anleggsarbeid i områder ved løs grunn/leire øker sannsynligheten for hendelsen. ene vurderes som uendret sammenlignet med dagens situas jon. Samlet vurderes risiko som økt sammenlignet med dagens situasjon. 4.4 Trafikkulykker i anleggsfase Trafikkulykker omhandler påkjørsel av myke trafikan ter og ulykke med motoriserte kjøretøy. Trafikkulykker med anleggsmaskiner på anleggsområde t omfattes ikke i denne analysen. Hendelsen kan inntreffe som følge av anleggsmaskine r til eller fra anleggsområdet. Økt trafikkmengde på veiene og dårlig skilting/varsling kan medføre ulykker. Det vil bli økt trafikk med anleggsmaskiner på områ det som kan ramme omgivelsene. Mesteparten av aktiviteten vil forgå på lukkede omr åder, men transport inn og ut av planområdet

16 16-(35) er uunngåelig i slike omfattende byggeprosesser. en vurderes som økt i anleggsperioden sammenlignet med dagens situasjon. av trafikkulykker er lik som dagens situ asjon. Påkjørsel av myke trafikanter eksempelvis kan gi like alvorlige konsekvenser i dag som under anleggsperioden. vurderes derfor som uendret sammenlignet med dagens situasjon. Som følge av antatt økt trafikk av anleggsmaskiner og kjøretøy som følge av anleggsvirksomheten på området vurderes sannsynligh eten som noe økt sammenlignet med dagens situasjon. ene vurderes som uendre t. Samlet vurderes risiko som økt sammenlignet med dagens situasjon. 4.5 Skade på kulturmiljø Eksisterende sideplattform ved Hell stasjon vil bli liggende uberørt. Det etableres en stasjonspark rundt den vernede stasjonsbygningen. I følge Riksan tikvarens database «Askeladden» er det ikke registrert automatisk fredede eller vedtaksfredede kulturminner på land eller i vann langs jernbanetraséen ved Hell stasjon. Dagens Hell stasj on er å betrakte som et kulturmiljø som det er viktig å få bevart og utviklet på en best mulig måte. Det stedsfremmede reléhuset skal rives og muliggjør at stasjonsområdet langt på veg kan ti lbakeføres til sin opprinnelige stand og utforming. Dette gjelder både bygningsmiljø og utea nlegg hvor parkområdene er sentrale elementer. Gamle tre- og buskplantinger vil bli ree tablert, og stabbesteinene som tidligere avgrenset stasjonen vil igjen bli montert. I følge søk i riksantikvarens database over fortids minner og arkeologiske funn finnes ingen registreringer i området. Skade på naturmiljø kan forekomme som følge av dårl ig informasjon og oppfølging i anleggsperioden. I tiltaksområdet er det få bygninger, og inngrep vi l kun bli utført i øverste del av overflatene (ned til ca. 1,5 m). Dette betyr redusert risiko for ska der på bygninger. Dersom det er usikkerhet om mulige skader på bygninger og andre konstruksjoner, gjennomføres en sikker jobb-analyse. av hendelsen kan være alvorlig. Basert på bygningsmassenes verdi og planlagt inngre p vurderes det som lite sannsynlig at kulturminner blir skadet i anleggsfasen. Risiko vur deres likevel som økt sammenlignet med dagens situasjon fordi det alltid i anleggsarbeid er fare for skade på bygninger eller andre typer kulturminner.

17 17 (35) 4.6 Skade på naturmiljø Det skal bygges ny bro, og etablere dobbeltspor på fylling. Det planlegges nye plattformer på Værnes stoppested og Hell stasjon. Skade på naturmiljø oppstår ved utgravinger og påfy lling av masser. Jernbanebruas plassering og hensyn til banens kurva tur fører til inngrep i strandengområdet ved Sandfærhus. Dobbeltsporet vil gå på fylling og ca. 6 dekar av naturtypen vil forsvinne. På Værnes-siden ligger traséen innenfor et viktig grunnvannsområde. Jernbanen skal bygges på fylling og vil derfor i liten til ingen grad påvirk e grunnvannet. Bygging av ny bru kan påvirke vanngjennomstrømningen og sedimenteringen ved Vikan bukta Sandfærhus og Langøra både midlertidig og permanent. Forholdet avklares i nært samarbeid med NVE. Prosjektet vil tilrettelegge for restaurering av ka ntsone og elvebunn. Påfylling av olje og diesel forbys i eller i nærheten av Stjørdalselva. Riggområdene vil legge beslag på naturlokaliteter i anleggsfasen. en for hendelsen vurderes som økt i an leggsperioden, sammenlignet med dagens situasjon. Det store antallet fugler som overvintrer og hekker her har gitt området verdikategori A, nasjonalt viktig. Flere rødlistarter er registrert i området. Stedegne løsmasser og stedbunden vegetasjon som må fjernes skal transporteres til mi dlertidig lagring for bruk ved revegeteringen. Trondheimsfjorden og Stjørdalselva fikk i 2003 stat us som nasjonal laksefjord. Det blir krav om beredskap i forbindelse med arbeider i Stjørdalselv a. I anleggsfasen vurderes risiko som økt sammenlignet med dagens situasjon. en for hendelsen øker som følge av inngrepene i landskapet. 4.7 Støy i driftsfase Området passeres av togmeter/døgn, i tillegg ligger E6 rett ved. Brua er planlagt med ballast som medfører redusert avgitt støy. Det plan legges totalt 460 meter støygjerder. Støy forårsakes av trafikk, både på veg og bane. Det er ikke kjent om det blir mer trafikk i fremtid en. Hastigheten økes på strekningen og kan medføre økt støy. Den nye brua derimot medfører at støynivået over brua reduseres sammenlignet med dagens situasjon.

18 18-(35) av støyforurensning kan være alvorlig ve d langvarig eksponering. Det er spredt bebyggelse langs jernbanen. Støygjerder som skjerme r for støy på vestsiden av jernbanesporet og for bebyggelsen på nordsiden er planlagt. Det vu rderes om støyskjerming også skal bygges for bebyggelsen på østsiden av sporet. Dette medfør er at konsekvensen blir uendret eller redusert sammenlignet med dagens situasjon. Det er noe usikkerhet tilknyttet trafikkmengden i fremtiden. Den nye brua medfører redusert støy sammenlignet med dagens situasjon. Økt hastighet på togene på strekningen kan medføre økt støy mens planlagt støyskjerming medfører at ekspon eringen ikke blir høyere enn i dagens situasjon for beboerne i området. Samlet risiko vur deres som uendret sammenlignet med dagens situasjon. 4.8 Oversvømmelse/flom I henhold til St.mld 15 må man forventete at klimae ndringene vil føre til økt fare for lokale nedbørsflommer og dermed økt fare for skade langs m indre elver og bekker og som følge av overvann i tettbygde strøk. Eksisterende bru er by gget med liten klaring mot vannflaten. Ny bro er også planlagt bygget med liten fri høyde mot van nflaten. Broen planlegges med underkant ikke lavere enn angitt i Statens vegvesens regelver k, dvs. 0,5 m over 200 års flom der det er tillagt ca. 0,7 m for fremtidig stigning av havnivå et. Ekstrem nedbør kan komme i form av snøfall eller regn og vil variere mellom årstidene og kan føre til høyere flom og oversvømmelser. Stortingsmelding 15 forventer mer ekstrem nedbør i fremtiden og høyere vannstand. Dette påvirkes ikke av planforslaget. en for hendelsen vurderes som uendret sammenlignet med dagens situasjon fordi økt vannsta nd og store nedbørsmengder vil også kunne inntreffe selv om planforslaget forkastes av ekstrem nedbør kan være alvorlig hvis ikke overvannet dreneres bort. Oversvømmelser på grunn av ekstrem nedbør og smeltin g eller som følge av stigning i vannstand vil kunne føre til materielle skader eller føre til farlige situasjoner på veg/bane hvis disse ikke ligger høyt nok i terrenget. Planforslaget innebærer ikke at jernbanen blir mer sårbar for overvann eller flom enn hva som er tilfelle i dagens situasjon. Vegen vil ligge på sam me høyde som i dag og konsekvens vil dermed ikke endres. Planforslaget vurderes ikke til å gjøre planområdet mer sårbart for ekstreme nedbørsituasjoner og flom. Hvis jernbanesporet rammes av høy vannstan d/flom vil også Hell stasjon bli satt ut av drift samt øvrige tilknyttede funksjoner som ligger på samme høyde. Det samme gjelder for bygningsmassen på området.

19 19 (35) Sårbarheten i planområdet vurderes ikke å bli påvir ket av planforslaget. Planlagte endringer på jernbanesporet og ny bro medfører ikke at jernbanen ligger lavere i terrenget enn hva som er tilfelle i dagens situasjon. en for ek strem nedbør påvirkes av naturlige faktorer. Samlet vurderes risiko som lik dagens situasjon. 4.9 Trafikkulykker driftsfase Trafikkulykker omhandler både ulykker med myke traf ikanter og ulykker med motoriserte kjøretøy. Det planlegges ny parkeringsplass tilknyttet ny pla ttform på Hell stasjon med plass til 32 kjøretøy. Dagens veg fra Øyvegen blir benyttet som t ilkomstvei. Dagens kulvert ved Hell stasjon opprettholdes for ferdsel og sporet heves tilstrekk elig for å tilfredsstille teknisk regelverk. Brua vest for Hell stasjon er adkomstveg for 4 eien dommer og benyttes også av badegjester. Trafikkulykker kan forårsakes av menneskelige fakto rer som uoppmerksomhet, uforsiktighet, etc. Indirekte årsaker til hendelsen kan være nytt og uo versiktlig område, økt trafikkmengde, dårlig sikt, etc. Aktiviteten på Hell stasjon antas ikke å øke betrak telig i fremtiden. Den planlagte parkeringsplassen medfører mest sannsynlig ikke til at det blir økt trafikk av myke trafikanter på tilkomstveien til stasjonen. Hvis kulverten legges i rør kuttes denne ene gangbare forbindelsen under jernbanesporet. Myke trafikanter må da benytt e brua vest for stasjonen for å krysse sporet. Verken brua eller tilførselsveien til brua har fortau. Motorisert trafikk antas uendret. en for påkjørsel av myke trafikanter og ulykker med motoriserte kjøretøy vurderes som uendret sammenlignet med dagens situasjon. Det blir ingen endring i konsekvens for hendelsen i dag eller i fremtiden som følge av planforslaget. Det er ingen planlagte endringer av fartsgrenser eller lignende som kan bidra til økte konsekvenser ved hendelsen. en for hendelsen vurderes ikke som end ret som følge av planforslaget. Det er ingen planlagte endringer som medfører endringer i konsek vens. Samlet risiko vurderes som uendret sammenlignet med dagens situasjon Avsporing Tiltaket fører totalt 17 sporveksler. Med unntak av sporveksel 3 er alle nye sporveksler. Basert på gamle tegninger av eksisterende bru fremk ommer det at underkant på bru er ved kote ca +4,1, dvs. noe lavere enn det som planlegges for ny bru. (kote 6,0). Havnivå er beregnet å stige 0,5 m maksimalt.

20 20-(35) Avsporing kan inntreffe som følge av sporveksel, fo r høy hastighet, skjevheter i sporet, overgang mellom forskjellige skinnetyper eller oversvømmelse. Det blir mindre avvikskjøring for gjennomgående tog og høyere hastighet. Alle spor får bedre standard. Fra endebutt ved avledende sporveksel 13 i spor 2 i nordgående retning Bodø er det kun få meter til betongmur for tunnelen. Stedvis masseutskifting vurderes ikke å endre grunn forholdene slik at skjevheter i sporet inntreffer mer enn i dagens situasjon. Ny bru med gjennomgående ballast, ledeskinne og gli deskjøt på Hell siden vil gi lavere sannsynlighet for avsporing sammenlignet med gammel bru, selv om hastigheten økes. Ved havstigning på 0,15 m er underkant på samme niv å som eksisterende bro. Ved at ny bru ligger høyere enn dagens bru reduseres sannsynlighe ten for avsporing som følge av havnivåstigning sammenlignet med dagens situasjon. Samlet sett vurderes sannsynlighet for avsporing som redusert sammenlignet med dagens situ asjon. Avsporing som følge av sporveksel, høy hastighet, skjevheter i sporet vurderes som uendret sammenlignet med dagens situasjon. Samlet vurderes konsekvens som redusert sammenlignet med dagens situasjon. for hendelse vurderes totalt som redu sert sammenlignet med dagens situasjon. Dette fordi det blir mindre avvikskjøring og bedre standard på sporene, samt høyere klaring i forhold til vannstand. ved hendelsen vur deres totalt sett som uendret sammenlignet med dagens situasjon. Totalt vurderes risikoen som redusert sammenlignet med dagens situasjon Sammenstøt tog tog For alle togveier er det gjort en systematisk utsje kk ved aktuelle sporveksler av mulig fare for front-/flankekollisjon i forhold til samtidighet. Sammenstøt grunnet signalfeil eller menneskelig svi kt. Gitt korrekt forrigling og med tilfredsstillende sikkerhetsavstand og dekningsgivende objekt vurderes ikke sannsynligheten som høyere sammenlign et med dagens situasjon. En slik ulykke kan i verste fall få svært alvorlige konsekvenser. ved hendelsen vurderes som uendret sammenlignet med dagens situas jon.

21 21 (35) Uendret sannsynlighet og konsekvens tilknyttet hend elsen bidrar til at planforslaget medfører uendret risiko sammenlignet med dagens situasjon Sammenstøt tog objekt Ny jernbanebru blir bredere enn dagens bru. Etterlatte objekter på bru kan falle ned på tog fra Strandbrua, eller objekter kan kastes ut i sporet. Biler kan kjøre ut på sporet. Ras kan forår sake at objekter kommer inn på sporet. Dyr kan vandre inn på sporet. Bredere jernbanebru vil gi bedre plass til vedlikeh oldsarbeid og reduserer derfor sannsynligheten for at etterlatte objekter faller ned fra brua. Sammenlignet med dagens situasjon er det samme anta ll vegbruer, men ett togspor ekstra under hver bru. Samme antall tog vil passere under vegbruene. At togene spres på flere spor vil bidra til å redusere sannsynligheten for sammenstøt tog-objekt. Det er planlagt bruk av akseltellere, noe som medfø rer at objektet på sporet ikke oppdages automatisk. I prinsippet medfører dette en økt sann synlighet for objekt på sporet. Det er derimot ingen åpenbare farer for objekter på sporet i form av trær eller lignende. Objekter kan slippes ned fra bru men dette vurderes som en viljestyrt handling og kan gjennomføres i forbindelse med forbipasserende tog. Automatisk deteksjon av slike objekter medfører ikke nødvendig noen forskjell i risiko. Det planlegges ny trapp eller rampe ved Hell stasjo n som bidrar til at sannsynligheten for biler ut på sporet vurderes å bli lavere. Ny skjæring ved plattform på Værnes kan føre til ra s. Det er ingen forhold som tilsier at det vil bli enk lere for dyr å trenge inn på sporet. en for viltkryssing vurderes som uendr et sammenlignet med dagens situasjon. en for hendelsen vurderes samlet sett som uendret sammenlignet med dagens situasjon. Det er enkelte forhold hvor sannsynlighe ten økes noe, mens andre forhold reduseres, sammenlignet med dagens situasjon. av hendelsen kan få svært alvorlige følg er for mennesker om bord på tog og i tilknytning sporene. ene vurderes ikke som endret som følge av planforslaget. en for hendelsen vurderes samlet som uendret. Det er en økt sannsynlighet i forbindelse innføring av akseltellere, men dette er et godkjent system som og er i ferd med å innføres på mange andre jernbaneanlegg i Norge. Det er heller ikke noen åpenbare farer tilknyttet vegetasjon eller lignende som kan ligge på sporet. ene av hendelsene kan være svært alvorlig, men vurderes ikke som endret som følge av planforslaget. Samlet vurderes risiko som uendret sammenlignet med dagens situasjo n.

22 22-(35) 4.13 Brann Eksisterende støyskjerm blir erstattet med ny eller forlenget og vil mest sannsynlig bestå av trekonstruksjoner. Nytt El-teknisk hus er planlagt omtrent ved km 31,8 00, mellom spor 1 og 2 og vil erstatte dagens hus. Brann kan inntreffe på/i bru, togsett eller i trafo, enten som følge av påsettelse eller teknisk svikt. en for brann i bru og i togsett på bru vurderes som uendret. Nytt og bedre anlegg vil redusere sannsynligheten for brann i trafo. San nsynligheten for påsatt brann vurderes som en viljestyrt handling som er svært vanskelig å fastse tte sannsynlighet for. Det er derimot ingen forhold som tilsier at det vil inntreffe flere påsa tte branner i fremtiden. Samlet vurderes sannsynlighet for brann som reduser t, fordi nytt EL-hus reduserer sannsynligheten for brann. Ved brann i togsett på bru vil ny dobbeltsporet bru føre til bedre rømningsforhold enn ved dagens bru. Dette medfører at konsekvens ved brann i togse tt på bru gir potensielt lavere konsekvens sammenlignet med dagens situasjon. Som følge av nytt EL-hus vurderes sannsynligheten for hendelsen som redusert sammenlignet med dagens situasjon. Som følge av bedre rømningsfo rhold på ny bru vurderes konsekvens også som redusert sammenlignet med dagens situasjon. Tot alt vurderes risiko som redusert sammenlignet med dagens situasjon Ulykke med personer på plattform Plattform planlegges utbedret på Hell stasjon. Typiske skader kan være skli- og fallskader som føl ge av glatt underlag, dårlig belysning, m.v. Utbedring av plattformhøyde, -bredde, sikkerhetsmar giner og belysning på Hell stasjon vil bedre forholdene for passasjerene og redusere sannsynligh eten for skli- og fallskader. Det er ingen forhold i planforslaget som tilsier at alvorligere skader kan oppstå som følge av hendelsen etter gjennomført tiltak, sammenlignet me d dagens situasjon.

23 23 (35) Utbedring av plattform ved Hell stasjon medfører at sannsynligheten for hendelsen vurderes som redusert sammenlignet med dagens situasjon. Planfor slaget vurderes ikke å medføre alvorligere konsekvenser enn hva som kan bli tilfelle i dag. Samlet vurderes risikoen som redusert sammenlignet med dagens situasjon Ulykke med personer på PLO Det etableres en driftsovergang (for JBV-personell) over nytt spor 2 til mellomplattformen på Værnes holdeplass. Personer kan skade seg som følge av påkjørsel av to g eller kjøretøy på planovergang, driftsoverganger, eller lignende. Den tidligere planovergangen ved Hell er fjernet. Det er kun ved Værnes at hendelsen kan inntreffe ved driftsovergangen, men kun autorisert personnell kan bruke denne. Antall passerende tog vil være samme som i dagens situasjo n. Påkjørsel på driftsovergang kan få svært alvorlige konsekvenser. Dette endres ikke som følge av planforslaget. Da antall passerende tog blir likt dagens situasjon vurderes sannsynligheten for hendelsen å være uendret sammenlignet med dagens situasjon. Kon sekvensene vurderes også som uendret. Samlet vurderes risikoen som uendret sammenlignet m ed dagens situasjon Ulykke med personer i og ved spor Dagens mellomplattform på Hell stasjon fjernes og det bygges kun ny sideplattform. Det er foreslått å fjerne kulvert som benyttes sporadisk av badegjester og beboere i området. Ny jernbanebru vil ha gangbane på begge sider av spor og god plass mellom spor og rekkverk på begge sider. Hendelsen kan forårsakes hvis personer beveger seg langs eller over sporet, enten dette er villkryssing eller bevisste handlinger. Skader på vedlikeholdspersonell kan også inntreffe hvis disse beveger seg for tett på sporet når tog passer er. Fjerning av mellomplattform på Hell stasjon vil red usere kryssing over spor. en for dette vurderes å bli lavere enn for dagens situasjo n. Den nye brua over togsporet benyttes av kjørende og eksisterende kulvert ved Hell stasjon benyttes av gående (badegjester og beboere) på veg til/fra badeplassen og bebyggelsen nord for togsporet.

24 24-(35) Ny bru vil gi mulighet til vedlikehold av brua samt idig som togtrafikk på ett spor. Økt antall sporveksler bidrar til økt vedlikehold og mer drift - og vedlikeholdspersonell ute i sporområdet. Økt hastighet på togene bidrar til å øke sannsynligh et for ulykker med driftspersonell. For ulykke i forbindelse med kryssing av spor så vu rderes konsekvens som uendret, mens for driftspersonell som arbeider på eller ved sporet så bidrar økt hastighet på togene til å øke konsekvensen ved en ulykke. Samlet vurderes konsekv ens som økt sammenlignet med dagens situasjon. for ulykker med driftspersonell vurde res som økt sammenlignet med dagens situasjon. av ulykker i forbindelse med drift- og vedlikeholdsoppgaver vurderes som økt sammenlignet med dagens situasjon. Samlet vurde res risikoen som økt sammenlignet med dagens situasjon Brann i anleggsfase Sveising og lignende vil bli gjennomført på spor i perioder uten togtrafikk. Det forutsettes at utenforstående ikke har tilgang til området hvor ar beid utføres. er til brann kan være sveising, eller bruk av åpen flamme i anleggsfasen. I utgangspunktet bidrar varmearbeider til å øke san nsynligheten for brann, men arbeidet skal foregå utendørs på sporene. Derfor vurderes ikke sannsynligheten som økt sammenlignet med dagens situasjon. Varmearbeider vil bli gjennomført i perioden uten t ogtrafikk. Derfor vil ikke en mindre antennelse føre til konsekvenser for togframføringen. Det foru tsettes at utenforstående personer ikke har tilgang til området hvor det arbeides. en vurderes som tilnærmet lik dagens situasjon fordi varmearbeider foregår utendørs og følger strenge retningslinjer. Konsekve nsene av en eventuell brann vil ikke berøre togframføringen direkte fordi arbeidet gjennomføres i perioder uten trafikk. Samlet vurderes risikoen som uendret sammenlignet med dagens situas jon Ulykke med personer i og ved spor i anleggsfase Ny sideplattform skal bygges på Hell og ny plattfor m skal bygges på Værnes. Mellomplattform på Hell skal fjernes. Det skal legges ny underbygning og legges spor etter ny sporplan. Signalsystemet skal fornyes.

25 25 (35) Under anleggsarbeid kan personer komme til skade på plattformene eller at personer går feil på området. Ny sideplattform på Hell bygges separat fra eksiste rende plattform. Endringen fører ikke til vesentlig omvei for passasjerer. Den nye plattforme n skal ligge rett ved parkeringsplass. Det samme gjelder for Værnes hvor ny plattform bygg es separat. Det er ingen forhold ved planen som øker sannsynligheten for at personer forulykker ved eller i spor i anleggsfasen. Det etableres ingen midlertidige passasjer for passasjerer som ka n bidra til økt sannsynlighet, f eks kryssing av spor, ferdsel nærmere spor, etc. Anleggsområdene gjerdes inn etter gjeldende retningslinjer. av hendelsen vil kunne føre til like alv orlige konsekvenser om det er anleggsfase eller driftsfase. ene vurderes som uendre t sammenlignet med dagens situasjon. Som følge av at de nye plattformene bygges separat fra de eksisterende og vil bli gjerdet inn i anleggsperioden, så vurderes sannsynligheten for å være uendret sammenlignet med dagens situasjon. en vurderes også som uendret. Samlet vurderes risiko som uendret sammenlignet med dagens situasjon Sammenstøt tog i anleggsfase Nedsatt hastighet til 40 km/t under anleggsarbeid. Jernbaneverket har sikkerhetsvakt på stedet under anleggsarbeid. Tog kan kollidere med tog, anleggsmaskiner kan koll idere med tog, verktøy eller lignende objekter kan bli gjenglemt på spor. for hendelsen vurderes som lav. Anleg gsarbeid vil foregå i perioder med liten eller ingen trafikk. Hastigheten er lik dagens situasjon. Anleggsarbeidet vil følge strenge retningslinjer og bidrar således ikke til noen høyere risiko enn hva som er normalt for slike jernbaneutbygginger. en vurderes som uendret sammenlignet med dagens situasjon. Kollisjon mellom tog eller mellom tog og objekt på spor vurderes som uendret sammenlignet med dagens situasjon da hastigheten blir den samme. For anleggskjøretøy som kan kollidere med tog så kan konsekvensene blir alvorlige, men antakeligv is ikke mer omfattende enn tog-tog sammenstøt. ene av hendelsen vurderes der for som uendret med dagens situasjon. Anleggsarbeidet vil følge strenge retningslinjer fr a JBV og hastigheten vil være lik dagens situasjon. Arbeid på spor vil foregå utenom trafikk perioder. ene vurderes som uendret. Samlet vurderes risiko som uendret sammenl ignet med dagens situasjon.

26 26-(35) 5. EVALU ERIN G AV RISIKO 5.1 Evaluering av risiko I tabellen nedenfor er de identifiserte uønskede hendelsene presentert med endring i risiko sammenlignet med dagens situasjon. Hendelsene er ka tegorisert i anleggsfase og driftsfase. Tabell 2: Liste med identifiserte uønskede hendelse r med endring i risikonivå sammenlignet med dagens situasjon. fargekodene illustrerer om risiko er økt, redusert eller uendret. # Uønsket hendelse Endring i risiko sammenlignet med dagens situasjon Anleggsfase 1 Spredning av forurensede masser Uendret risiko 2 Støv- og støyforurensning i anleggsfase Økt risiko 3 Skred/ras Økt risiko 4 Trafikkulykker i anleggsfase Økt risiko 5 Skade på kulturminner Økt risiko 6 Skade på naturmiljø Økt risiko Driftsfase 7 Støy i driftsfase Uendret risiko 8 Oversvømmelse/flom Uendret risiko 9 Trafikkulykker i driftsfase Uendret risiko Togframføring driftsfase 10 Avsporing Redusert risiko 11 Sammenstøt tog-tog Uendret risiko 12 Sammenstøt tog-objekt Uendret risiko 13 Brann Redusert risiko 14 Ulykke med personer på plattform Redusert risiko 15 Ulykke med personer ved PLO Uendret risiko 16 Ulykke med personer i og ved spor Økt risiko Togframføring anleggsfase 17 Brann i anleggsfase Uendret risiko 18 Ulykke med personer i og på spor i anleggsfase Uendret risiko 19 Sammenstøt tog i anleggsfase Uendret risiko

Hell-Værnes, hastighetsøkning og kapasitet

Hell-Værnes, hastighetsøkning og kapasitet Hell-Værnes, hastighetsøkning og kapasitet Nabomøte, Hell 30.04.2014 Hell Værnes, hastighetsøkning og kapasitet Bakgrunn for tiltaket Tilrettelegge for trinnvis utvikling av persontransporttilbudet på

Detaljer

FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE

FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE Oppdragsgiver Jostein Ege AS Rapporttype ROS-analyse 18.06.2014 FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE ROS ANALYSE 2 (8) FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE Oppdragsnr.: 1350003075 Oppdragsnavn: Fjellveien 16 med tilgrendsende

Detaljer

PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE

PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Jaasund AS c/o Bo1 as Rapporttype ROS-analyse 2011-09-22 PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE 2 (9) PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE Oppdragsnr.:

Detaljer

ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE

ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE Oppdragsgiver Gjøvik kommune Rapporttype ROS-analyse 2014-06-05 ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE ROS- ANALYSE 3 (7) ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE Oppdragsnr.: 1350001271 Oppdragsnavn: Reguleringsendring Ås skog

Detaljer

DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 ROS ANALYSE

DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 ROS ANALYSE Oppdragsgiver Aria AS Rapporttype ROS-analyse 2013.05.15 DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 ROS ANALYSE ROS ANALYSE 2 (8) DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Statens vegvesen RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) REGULERINGSPLAN for Fv. 602 Setremoen Midtskogen Notodden kommune Skien, 30.10.2015 Innhold 1 BAKGRUNN FOR RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE... 3 1.1 BESTILLING...

Detaljer

SKEIKAMPEN SKISTADION ROS-ANALYSE

SKEIKAMPEN SKISTADION ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Skeikampen Pluss BA, Follebu skiklubb, Gausdal Skilag, Tretten Skiskytterlag og Vestringen IL Rapporttype ROS-analyse 2014-08-27 SKEIKAMPEN SKISTADION ROS-ANALYSE "[Sett inn bilde (størrelse

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde Dato: 23.02.2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde PlanID: 19402015_001 1. Innholdsfortegnelse 2. Krav og metode... 3 1.1 Metode... 3 1.1.1 Risikomatrise... 4 3. Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

GNR/BNR 63/85 65/541 KA-1, STANGELAND PLAN 2014 115 ROS ANALYSE

GNR/BNR 63/85 65/541 KA-1, STANGELAND PLAN 2014 115 ROS ANALYSE Oppdragsgiver Sandnes tomteselskap Rapporttype ROS-analyse 07.10.2014 GNR/BNR 63/85 65/541 KA-1, STANGELAND PLAN 2014 115 ROS ANALYSE ROS ANALYSE 2 (8) GNR/BNR 63/85 65/541 KA-1, STANGELAND PLAN 2014 115

Detaljer

Nytt Dobbeltspor Oslo Ski

Nytt Dobbeltspor Oslo Ski Detaljregulering for vendespor Ski Endringer iht JBVs innspill hj KSt StE 01B Endringer iht JBVs innspill 23.04.2013 25.04.2013 hj KaStj StE 00B Første utgave 17.04.2013 hj MaHaa StE Revisjon Revisjonen

Detaljer

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate I tilknytning til arbeidet med reguleringsplanen, er det utført en analyse av risiko og sårbarhet (jf. Plan- og bygningsloven 4-3.)

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Jernbaneverket har tre typer kriterier knyttet til risiko, som alle alltid skal være oppfylt;

Jernbaneverket har tre typer kriterier knyttet til risiko, som alle alltid skal være oppfylt; NOTAT Oppdrag Fv32 Gimlevegen Augestadvegen Kunde Statens vegvesen Notat nr. - Dato 2013-03-13 Til Fra Kopi Porsgrunn kommune Rambøll Jernbanens planoverganger i Lilleelvgata og. Vurdering av uønskede

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3 3 Analysemetode og begrepsavklaring... 4 Risiko og sannsynlighet... 4

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm VERRAN KOMMUNE Planidentitet: 2014003 Arkivsak: 2013/1029 Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm Planforslaget er datert: : 11.12.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

KU OG ROS FOR UTVIDELSE AV BOLIGFELT HARAKOLLEN

KU OG ROS FOR UTVIDELSE AV BOLIGFELT HARAKOLLEN KU OG ROS FOR UTVIDELSE AV BOLIGFELT HARAKOLLEN Harakollen Boligutvikling As vil på veien av grunneier Nils Petter Hobbelstad og Per Hobbelstad komme med innspill i forbindelse med rullering av kommuneplan

Detaljer

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3 Metode... 3 1.4 Vurdering av sannsynlighet... 4 1.5 Vurdering

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA Datert 6.12.2013... 1 Formål med reguleringsplanen 1.1 Formål Formålet

Detaljer

Hovedplan Hastighets- og kapasitetsøkning Hell - Værnes, Nordlandsbanen.

Hovedplan Hastighets- og kapasitetsøkning Hell - Værnes, Nordlandsbanen. Hovedplan Hastighets- og kapasitetsøkning Hell - Værnes, Nordlandsbanen. Åpent møte på Stjørdal 26.06.2012 Heidi Meyer Midtun Plan Nord, Regional planstab Jernbaneverket Hovedplan Hastighets- og kapasitetsøkende

Detaljer

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Oppdragsgiver Stine Sofie Stiftelse Rapporttype ROS analyse - arealplan ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST

REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST Kvitsøy kommune REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST DETALJREGULERING FOR VEG I DAGEN, PLAN 11442012002 (R601, R602 OG R603) KVITSØY KOMMUNE Vedtatt i Kvitsøy kommunestyre

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune 1 Reguleringsformål Reguleringsbestemmelsene gjelder for rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2, det området

Detaljer

SANDSKJE-BOGEN RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

SANDSKJE-BOGEN RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsnr.: 1350003862 Oppdragsnavn: Sandskje-Bogen Dokument nr.: - Filnavn: ROS SANDSKJE-BOGEN RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Revisjon 1 Dato 2015-04-30 Utarbeidet av OJSK Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR RV. 36 SKYGGESTEIN SKJELBREDSTRAND

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR RV. 36 SKYGGESTEIN SKJELBREDSTRAND REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR RV. 36 SKYGGESTEIN SKJELBREDSTRAND Dato for siste revisjon av plankartet: 2015-03-23 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 23. mars 2015 1 GENERELT

Detaljer

Værforhold 8. Vindutsatt 9. Nedbørsutsatt 10. Store snømengder Natur- og kulturområder 11. Sårbar flora x 3 2

Værforhold 8. Vindutsatt 9. Nedbørsutsatt 10. Store snømengder Natur- og kulturområder 11. Sårbar flora x 3 2 Reguleringen av Hunnselvas munning, Gjøvik Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Analysen beskriver risiko- og sårbarhetsforhold som kan ha betydning for utbyggingsarealer og trafikkarealer innenfor planen

Detaljer

REGULERINGSPLAN HELL VÆRNES, PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN HELL VÆRNES, PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN HELL VÆRNES, PLANPROGRAM 05A Revidert etter høring 14.09.2012 SK/R JULBJU 04A Revidert etter merknader fra JBV og SK 19.06.2012 Rambøll JIM 03A Reguleringsplan. Planprogram med revidert

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PlanID: 201501 Planen er datert: 11.06.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 02.03.2016 Dato

Detaljer

Kalvehagen boligfelt. Revidert reguleringsplan. ROS-analyse

Kalvehagen boligfelt. Revidert reguleringsplan. ROS-analyse Detaljregulering for Kalvehagen Kalvehagen boligfelt Revidert reguleringsplan ROS-analyse 1. Bakgrunn Plan- og bygningsloven 4-3 krever ROS-analyse for alle planer som inneholder utbyggingsformål: Ved

Detaljer

REGULERINGENDRING ELVEROM ENKEL ROS - ANALYSE

REGULERINGENDRING ELVEROM ENKEL ROS - ANALYSE Oppdragsgiver Nordre Land kommune Rapporttype ROS 2014-05-09 REGULERINGENDRING ELVEROM ENKEL ROS - ANALYSE ENKEL ROS - ANALYSE 3 (12) REGULERINGENDRING ELVEROM ENKEL ROS - ANALYSE Oppdragsnr.: 1350003207

Detaljer

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 Reguleringsplan Prosjekt: E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 TEKNISKE TEGNINGER Rennebu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato:20.10.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 42 Eidsvoll plass/ Gjøvik barnehage Metode og forutsetninger Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE HOLE KOMMUNE DETALJPLAN REGULERINGSENDRING ELSTANGEN BARNEHAGE. PLAN NR. 201403 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 14.8.2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 3 3.

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

Ved bruk av dette alternativet bør det etableres nytt fortau langs Øraveien for å lede myke trafikanter fra sentrum til GS-vegen.

Ved bruk av dette alternativet bør det etableres nytt fortau langs Øraveien for å lede myke trafikanter fra sentrum til GS-vegen. NB! Dette dokumentet er kun en analyse fra ekstern konsulent som skisserer forskjellige løsninger for buss og båtopplagg på Øra. Kommunen har i dette området ikke vurdert eller tatt stilling til løsning.

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: N20 Arkivsaksnr: 2013/1280-9 Saksbehandler: Julie Bjugan Samlet saksframstilling Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 11/14 05.02.2014 Kommunestyret 8/14 13.02.2014 Fastsetting

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan. Sommer- og vinterløype Rognmoskaret. (tur- og skitrasé) Planident.: 19242014001

ROS-analyse for reguleringsplan. Sommer- og vinterløype Rognmoskaret. (tur- og skitrasé) Planident.: 19242014001 ROS-analyse for reguleringsplan Sommer- og vinterløype Rognmoskaret (tur- og skitrasé) Planident.: 19242014001 1. Bakgrunn: I henhold til PBL 4-3 utføres det ROS-analyse for Reguleringsplan sommer- og

Detaljer

Planbeskrivelse 4016-1 GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR. 143/13 MFL.

Planbeskrivelse 4016-1 GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR. 143/13 MFL. Planbeskrivelse 4016-1 GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR. 143/13 MFL. Arkivsak: 11/910 Arkivkode: PLANR 4016-1 Sakstittel: PLAN 4016-1 - REGULERINGSPLAN FOR GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR/BNR 143/13 M.FL. Dato:

Detaljer

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE Lier kom m une UTVIDET ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2 Planforslag til offentlig ettersyn Utarbeidet av : Forslagsstiller: BGM Arkitekter AS Konsulent:

Detaljer

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak...

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR 4-047 DETALJPLAN FOR HEGRENESET Dato: 13.03.14 Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på

Detaljer

MAI 2013 OSCAR TORP HEIMEN ANDELSLAG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR OSCAR TORP HEIMEN

MAI 2013 OSCAR TORP HEIMEN ANDELSLAG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR OSCAR TORP HEIMEN MAI 2013 OSCAR TORP HEIMEN ANDELSLAG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR OSCAR TORP HEIMEN ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

Tema for risiko- og sårbarhetsvurdering er vurdert i tabell og beskrevet: Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig

Tema for risiko- og sårbarhetsvurdering er vurdert i tabell og beskrevet: Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig ROS analyse Skrevet av: Haakon Harrystad, M. Arch Sammendrag med anbefalinger og tiltak Analysen viser at støy- og støvforurensing fra trafikk og ulykker i anleggsperioden er de mest risikable hendelsene

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 84 X JERNBANEN X FV 212, NY GANG- OG SYKKELVEG REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 84 X JERNBANEN X FV 212, NY GANG- OG SYKKELVEG REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 84 X JERNBANEN X FV 212, NY GANG- OG SYKKELVEG REGULERINGSBESTEMMELSER Dato ArkivsakID Ringsaker kommune: 15/1697 Sist revidert Plan nr. 886 Vedtatt av kommunestyret, sak.

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning SAMMENSTILLING AV RESULTATER FRA RISIKOANALYSE OG ROS- ANALYSE FOR RV 555 STORAVATNET-LIAVATNET, SAMT KONKLUSJON OG ANBEFALING

NOTAT. 1. Innledning SAMMENSTILLING AV RESULTATER FRA RISIKOANALYSE OG ROS- ANALYSE FOR RV 555 STORAVATNET-LIAVATNET, SAMT KONKLUSJON OG ANBEFALING NOTAT Oppdrag 2120536 Kunde Statens vegvesen Region vest Notat nr. 1 Til Lilli Mjelde Fra Rambøll SAMMENSTILLING AV RESULTATER FRA RISIKOANALYSE OG ROS- ANALYSE FOR RV 555 STORAVATNET-LIAVATNET, SAMT KONKLUSJON

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

Revisjon av kommunedelplan for Lade og Leangen. Risiko- og sårbarhetsanalyse

Revisjon av kommunedelplan for Lade og Leangen. Risiko- og sårbarhetsanalyse Revisjon av kommunedelplan for Lade og Leangen Risiko- og sårbarhetsanalyse Rapporten inneholder: Arbeidsmetode Forutsetninger Oppsummering og forslag til tiltak Kommentarer til analysen Ved analysens

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for eiendommen 20/8 i Teltburgata, Verdal Christina Eiendom AS: Sentrumsgården II. side 1

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for eiendommen 20/8 i Teltburgata, Verdal Christina Eiendom AS: Sentrumsgården II. side 1 Reguleringsplan for eiendommen 20/8 i Teltburgata, Verdal Christina Eiendom AS: Sentrumsgården II PLANBESKRIVELSE Sist revidert: Verdal 02.mai 2013 side 1 1 BAKGRUNN OG INNLEDENDE OPPLYSNINGER Planarbeidet

Detaljer

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg Re g u l e r i n g s p l a n Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg HP01 km 0,084-0,323 Gol kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 0-320 Fartsgrense: 50 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 2300 Kartdatum: Euref89

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Forslag til detaljert reguleringsplan for Gravdalberget Bb1 Sør gnr/bnr 151/114 Lier kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Utarbeidet av: Tiltakshaver: Kobbervikdalen 117C AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013 Sak: Detaljert reguleringsplan for deler av Blakli, gnr 86, bnr. 1, 3, 4 og 6. SAMMENDRAG MED ANBEFALINGER Oppsummerende tabell Virkning Ubetydelig Mindre alvorlig

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FV. 704 RØDDEKRYSSET TANEM

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FV. 704 RØDDEKRYSSET TANEM FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FV. 704 RØDDEKRYSSET TANEM Plan id: Trondheim kommune: r20130015 Planforslaget er datert: 10.09.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Vedlegg 3.1: Analyse arealer Asker - Spikkestad 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2

Vedlegg 3.1: Analyse arealer Asker - Spikkestad 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 Vedlegg 3.1: Analyse arealer Asker - Spikkestad 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 For å imøtekomme tilbudsforbedringer foreslås ved Asker 25 nye hensettingsplasser som bør ferdigstilles innen 2023 samt 15

Detaljer

PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER. Utarbeidet av Statens vegvesen

PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER. Utarbeidet av Statens vegvesen PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER Utarbeidet av Statens vegvesen Høringsforslag datert: 29.1.2016 Dato for godkjenningsvedtak: Dato for siste

Detaljer

Reguleringsbestemmelser E134 Damåsen-Saggrenda, parsell Øvre Eiker kommune 15.01.2012 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan- og bygningsloven 12-3.

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 Oppdrag 1131698 Kunde Drangedal kommune Notat nr. 5 Til Kommuneplanens arealdel Fra Kopi Rune Sølland og Ole Johan Kittilsen Innspillnummer 5 Forslagsstiller

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse til reguleringsplan for Eikeliveien barnehage,

Risiko- og sårbarhetsanalyse til reguleringsplan for Eikeliveien barnehage, - og sårbarhetsanalyse til reguleringsplan for Eikeliveien barnehage, Ski kommune Dato 1382012 Revidert 912013 Innledning Samfunnet preges i økende grad av risiko og sårbarhet for trusler, særlig miljøtrusler

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE PLAN 8058 DETALJREGULERING FOR OMSORGSBOLIGER PER PERSAVEIEN/JONAS BUDDES VEI, YTTEREN. Rana kommune Dato 03.03.2014 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med

Detaljer

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ANDEBU KOMMUNE Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ROS-analyse ROS-analyse Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres ved utarbeidelse

Detaljer

RAPPORT ROS-ANALYSE SVINGEN BOLIGFELT

RAPPORT ROS-ANALYSE SVINGEN BOLIGFELT Beregnet til Hus og Eiendom AS Dokument type Rapport Dato 2010-10-27 RAPPORT ROS-ANALYSE SVINGEN BOLIGFELT ROS-ANALYSE SVINGEN BOLIGFELT Revisjon 01 Dato 2010-10-27 Utført av Linn Gulbrandsen Godkjent

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør.

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør. Side 1 8 Dato: 23 06 14 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplaner og kommuneplaner

Detaljer

Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal

Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal Notat Til: Fra: Sola Kommune Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal Kopi: Dato: 28. april 2011 Emne: Risiko og sårbarhetsanalyse for plan 0491 Innleding Dimensjon Rådgivning AS har på vegne av

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU Etnedal kommune Region øst Fagernes, traf Dato: 09.05.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17.

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. Plan. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har Plan. Sandnes

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETS- ANALYSE FV 287 ØVRE KRÅKENES, BERGEN

RISIKO- OG SÅRBARHETS- ANALYSE FV 287 ØVRE KRÅKENES, BERGEN Oppdragsgiver tatens vegvesen Rapporttype RO-analyse. Vedlegg til reguleringsplan. Dato 24/01 2013 RIIKO- OG ÅRBARHT- AALY FV 287 ØVR KRÅK, BRG RIIKO- OG ÅRBARHTAALY FV 287 ØVR KRÅK, BRG Revisjon Dato

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST Mal Arendal kommune, sist revidert 10.09.14 Sammendrag Planområdet ligger nordvest for Arendal sentrum, i nærheten av Arendal

Detaljer

Pk14. ROS-ANALYSE Toflebrekko, Skånevik, Etne kommune Utarbeidet av Trond Heskestad, 22.01.14 Kontrollert av Camilla Bø

Pk14. ROS-ANALYSE Toflebrekko, Skånevik, Etne kommune Utarbeidet av Trond Heskestad, 22.01.14 Kontrollert av Camilla Bø Pk14 ROS-ANALYSE Toflebrekko, Skånevik, Etne kommune Utarbeidet av Trond Heskestad, 22.01.14 Kontrollert av Camilla Bø Detaljregulering for Toflebrekko, Skånevik Risiko og sårbarhetsanalyse ROS Planopplysninger

Detaljer

REGULERINGSPLAN. E39 Vinjeøra - Staurset. Prosjekt: Parsell: Vinjeøra - Haukvika vest TEKNISKE DATA TEGNINGSHEFTE. Hemne kommune.

REGULERINGSPLAN. E39 Vinjeøra - Staurset. Prosjekt: Parsell: Vinjeøra - Haukvika vest TEKNISKE DATA TEGNINGSHEFTE. Hemne kommune. REGULERINGSPLAN Prosjekt: E39 Vinjeøra - Staurset Parsell: Vinjeøra - Haukvika vest TEGNINGSHEFTE Hemne kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 2800-6250 Dimensjoneringsklasse: S2 Fartsgrense: 80 km/t Trafikkgrunnlag

Detaljer

ROS-ANALYSE for Amsrudvegen 2-4

ROS-ANALYSE for Amsrudvegen 2-4 ROS-ANALYSE for Amsrudvegen 2-4 Dato: 11.09.2014 Vedlegg til Reguleringsplan for Amsrudvegen 2-4 Risiko og sårbarhetsanalyse ROS Planopplysninger Kommune: 0502 Gjøvik kommune Navn på planen: Reguleringsplan

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN Planbestemmelser Prosjekt: Fv. 22/ 103 gang- og sykkelveg Lensmann J. Knudsens veg - Øberg skole Plan nr: G-664 Kommune: Halden Region øst Moss kontorsted Bestemmelser er datert:

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN GNR. 108 BNR. 2 I AGDENES KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN GNR. 108 BNR. 2 I AGDENES KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN GNR. 108 BNR. 2 I AGDENES KOMMUNE PLAN-ID 16222010002 Vedtatt av KST 15.12.2010 Ark.sak 09/488 Planbeskrivelse REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN

Detaljer

Vedlegg 6 FOLLO TOMTER AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse til reguleringsplan for Eikjolveien 9, Ski kommune Dato 30.01.2013. Revidert 01.03.

Vedlegg 6 FOLLO TOMTER AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse til reguleringsplan for Eikjolveien 9, Ski kommune Dato 30.01.2013. Revidert 01.03. Vedlegg 6 FOLLO TOMTER AS Vestveien 44 1400 Ski Org. nr.: 998 012 325 Risiko- og sårbarhetsanalyse til reguleringsplan for Eikjolveien 9, Ski kommune Dato 30.01.2013. Revidert 01.03.2013 Innledning. Samfunnet

Detaljer

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Beregnet til Planforum Dokument type Prosjektpresentasjon Dato 21-03-2014 ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Revisjon 00 Dato 21-03-2014 Utført av Eva Vefald Bergsodden Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

Østmarkveien 15, del av gnr/bnr 413/122 og 413/125 m.fl. Detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Østmarkveien 15, del av gnr/bnr 413/122 og 413/125 m.fl. Detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20150007 Arkivsak: 14/53703 Østmarkveien 15, del av gnr/bnr 413/122 og 413/125 m.fl. Detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 28.9.2015

Detaljer

Vedlegg til kommuneplan for Stjørdal kommune. 15.04.11. Samfunnssikkerhet, en risikovurdering for utbyggingsområder og tiltak

Vedlegg til kommuneplan for Stjørdal kommune. 15.04.11. Samfunnssikkerhet, en risikovurdering for utbyggingsområder og tiltak Vedlegg til kommuneplan for Stjørdal kommune. 15.04.11 Samfunnssikkerhet, en risikovurdering for utbyggingsområder og tiltak For hver av de aktuelle nye utbyggingsområdene er det for temaet samfunnssikkerhet

Detaljer

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 Oppdragsgiver Wilhelmsen Invest AS Rapporttype Fagrapport 2013-04-12 UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 3 (15)

Detaljer

NOTAT TRAFIKKNOTAT. Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan

NOTAT TRAFIKKNOTAT. Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Del: Trafikk Dato: 2011-05-20 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Sissel Mjølsnes TRAFIKKNOTAT Mæl Dale

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

Kommunenes forhold til flom og skredfare i arealplanleggingen Steinkjer kommune

Kommunenes forhold til flom og skredfare i arealplanleggingen Steinkjer kommune Kommunenes forhold til flom og skredfare i arealplanleggingen Steinkjer kommune Torbjørn Stene Avdeling for plan og natur Innhold: Generelt Flom Skred (kvikkleire) Kommuneplanens arealdel Kommunedelplaner

Detaljer

BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn

BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn Til: Marit Lunde, NO Fra: Jill Hammari Sveen, NO Dato/Rev: 2014-12-04/rev. 03 BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn Det er startet opp arbeid med detaljreguleringsplan for boligutbygging

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023 Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023 Samlet ROS-analyse for nye utbyggingstiltak i kommuneplanens arealdel Holtålen kommune 23.03.2011 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN I

Detaljer

Utredning Sørli Brumunddal

Utredning Sørli Brumunddal Utredning Sørli Brumunddal Presentasjon av funn september 2013 Agenda Bakgrunn Mandat Føringer Alternativer H1-H7. Funn Videre planlegging 2 Bakgrunn Jernbaneverket arbeider med utredning av dobbeltspor

Detaljer

OMRÅDEREGULERING ODDESKOGEN TRINN 3 ROS-ANALYSE

OMRÅDEREGULERING ODDESKOGEN TRINN 3 ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Evje og Hornnes kommune Rapporttype ROS-analyse 2012-08-09 OMRÅDEREGULERING ODDESKOGEN TRINN 3 ROS-ANALYSE Ramboll 2 (12) ROS-ANALYSE Oppdragsnr.: 8110228 Oppdragsnavn: Ros-analyse Oddeskogen

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Utarbeidet av forslagsstiller Klæbu kommune Dato: 20.02.2015 Bakgrunn Analysen er knyttet til forslag til kommunedelplan for Vassfjellet,

Detaljer

PLAN 2013138 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 316 NOREDALEN BESTEMMELSER. Utarbeidet av tegn_3 as, på vegne av Statens vegvesen

PLAN 2013138 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 316 NOREDALEN BESTEMMELSER. Utarbeidet av tegn_3 as, på vegne av Statens vegvesen PLAN 2013138 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 316 NOREDALEN BESTEMMELSER Utarbeidet av tegn_3 as, på vegne av Statens vegvesen Høringsforslag datert: 12.9.2014 Dato for godkjenningsvedtak:

Detaljer

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER, FORKORTELSER OG SYMBOLER...3

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER, FORKORTELSER OG SYMBOLER...3 Definisjoner, forkortelser og symboler Side: 1 av 5 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER, FORKORTELSER OG SYMBOLER...3 Definisjoner, forkortelser og symboler Side: 2 av 5 1 HENSIKT OG OMFANG Dette kapitlet

Detaljer

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 14 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: 01.07.06

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 14 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: 01.07.06 Plattformer og spor på stasjoner Side: 1 av 9 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 PLATTFORMER... 3 2.1 Plattformhøyder og avstand spormidt - plattformkant... 3 2.2 Plattformlengde... 5 2.3 Spor mot plattformer...

Detaljer

Risiko kan betrakter som et produkt av sannsynligheten for at en hendelse inntreffer og konsekvensen av denne.

Risiko kan betrakter som et produkt av sannsynligheten for at en hendelse inntreffer og konsekvensen av denne. NOTAT Oppdrag Levanger ungdomsskole Kunde Levanger kommune Notat nr. 01 Dato 05.02.2014 Til Fra Kopi Link Arkitekter og Levanger kommune Anne Elisabeth Katmo Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Hensikten

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Reguleringsplan for Jaren stasjon

Reguleringsplan for Jaren stasjon Reguleringsplan for Jaren stasjon PLAN-ID E-244 Reguleringsbestemmelser Dato: Revidert: Saks-nr.: Forslag til offentlig ettersyn 15.03.2016 07.04.2016 PLU xx/xx Forslag til sluttbehandling xx.xx.20xx PLU

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 Detaljreguleringsplan GS -veg Lunde Farsund Radio Fv 651 Farsund kommune PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 1. Innledning har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører.

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Saksfremlegg Arkivsak: 09/2305-7 Sakstittel: HOVEDPLAN FROGNER STASJON, PLASSERING AV NY STASJON OG KRYSSINGSSPOR. K-kode: Q61 Saksbehandler: Anita Veie Innstilling: Sørum kommune gir sin tilslutning til

Detaljer

Forurenset grunn: Innledende studie

Forurenset grunn: Innledende studie Askim kommune Forurenset grunn: Innledende studie Områderegulering for to områder i Askim sentrum 2013-06-10 Oppdragsnr.: 5122124/5122123 02 10.6.2013 Revidert med ny planområdeavgrensning LiBoh Tosto

Detaljer