PLANPROGRAM Reguleringsplan for jernbanens sporområde Hell Værnes m.v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANPROGRAM Reguleringsplan for jernbanens sporområde Hell Værnes m.v."

Transkript

1 Dato PLANPROGRAM Reguleringsplan for jernbanens sporområde Hell Værnes m.v.

2 PLANPROGRAM Revisjon Dato Utført av Svein Rasmussen Kontrollert av Eirik Lind Godkjent av Steinar Flessen Beskrivelse Planprogram Vår ref

3 INNHOLD 1. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET Formålet med reguleringsplanen Krav om konsekvensutredning PLANOMRÅDET Planområdets lokalisering og avgrensning Dagens situasjon Bebyggelse Arealbruk Befolkning Grunnforhold Naturmiljø Forurensning Friluftsbruk Kulturmiljø Næringsliv og sysselsetting OVERORDNEDE RAMMER Kommuneplanens arealdel. Fylkesdelplaner Gjeldende regulering Andre planvedtak PLANFORSLAGET Planens innhold alternativet Influensområde De mest sentrale, beslutningsrelevante problemstillinger Kjent kunnskap, eksisterende utredninger UTREDNINGSPROGRAM Konsekvenser for landskap og kulturmiljø Konsekvenser for biologisk mangfold og naturmiljø Konsekvenser for samferdsel og byutvikling Konsekvenser for strøm- og isforhold i elva ROS-analyse Sammenstilling av utredningstema og metodikk PLANPROSESS OG MEDVIRKNING Organisering av planarbeidet Plan for informasjon og medvirkning Framdriftsplan for planprosessen REFERANSER Relevante planer og kart

4 1. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET Jernbaneverket forbereder anlegg av dobbeltsporet jernbane mellom ny tunnel gjennom Gevingåsen og Værnes flyplass (taksebanen), samt sporarrangement også langs en strekning av Meråkerbanen til gammel bru for E6. Den anleggstekniske strekningen langs Nordlandsbanen er ca. 3 km, og for Meråkerbanen ca. 0,5 km. NTPs handlingsplan datert 1. oktober 2009 omhandler Nordlandsbanen i kapittel 2.6: Banen skal kunne avvikle en dobling av dagens godsvolum innen Det er et mål å tilrettelegge for trinnvis utvikling av persontransporttilbudet på Trønderbanen. Det skal kunne tilbys halvtimesfrekvens og kjøretidsreduksjon. Gevingåsen tunnel skal ferdigstilles og ytterligere oppgradering av Trønderbanen skal startes opp, herunder ny bru over Stjørdalselva. I utviklingsplan for Trønderbanen vurderes tiltak for å korte ned kjøretiden på strekninga Trondheim- Steinkjer og øke frekvensen på togene. I planen er ulike tiltak gjennomgått og vurdert, og planen konkluderer med en anbefalt utbyggingsstrategi. Ny sporplan på Hell og ny bru over Stjørdalselva er en del av første trinn i strategien. Gevingåsen tunnel ble ferdigstilt høsten Strekningen fra Hell til Værnes har lite gunstig sporløsning, bru over Stjørdalselva er gammel med store vedlikeholdskostnader og sporene er delvis dårlige. Disse forholdene er årsaken til lav hastighet over store deler av strekningen. Prosjektet forutsettes gjennomført i faser, hvor det i overgangen mellom fasene legges inn kontroller og avgjørelse om videreføring i neste fase. I utgangspunktet legges det opp til fortløpende gjennomføring, men med forhold om videreføring etter detaljplanen og løpende finansiering/bevilgning. 1.1 Formålet med reguleringsplanen Planen skal omfatte Jernbaneverkets egne areal og deler av tilliggende areal, inkludert Hell stasjon og Værnes stoppested. Dessuten omfattes riggområder utenfor Jernbaneverkets arealer og temporære inngrep i elveløpet i forbindelse med bygging av ny bru. I tillegg omfattes et større areal på Hell etter ønske fra Stjørdal kommune. Mange av disse inngrepene krever planvedtak etter Plan- og bygningsloven. Det kan også forekomme motstridende interesser som skal avveies og konkluderes gjennom reguleringsplan. Redskapet reguleringsplan (områdeplan) med konsekvensutredning bringer dessuten inn andre statlige etater som har interesser i tiltaket, på en etter loven fastsatt måte. 1.2 Krav om konsekvensutredning Etter forskriften kan tiltaket ikke falle under vedlegg I. Under 3/vedl.II er følgende aktuell: 24. Veger, jernbanelinjer, sporvogn- og T-banelinjer, svevebaner. Tiltaket skal vurderes om det faller inn under 4. Aktuelle punkt er a), b) og h), som bl.a. gjelder inngrep i verdifulle landskap, naturmiljø, kulturmiljø, inngrepsfrie naturområder, truede arter, samt risiko for ras, skred og flom. Tiltaket er ikke tidligere utredet i overordnet plan. På grunnlag av disse kriteriene er det besluttet at planforslaget skal konsekvensutredes. For valg av utredningstema er det tatt utgangspunkt i forskriftens 4, og ellers hva som antas å måtte bli sentrale tema i planen. De øvrige tema av interesse som forurensning i grunnen, støy, friluftsliv, samfunnssikkerhet, flom- og skredfare vil bli håndtert i planbeskrivelsen og i ROS-analyse. 4

5 2. PLANOMRÅDET 2.1 Planområdets lokalisering og avgrensning På Hell omfatter planområdet framtidig sporområde, Hell stasjon og et område med småhus og Hell sag, plass for anleggsrigg, samt ubebygd areal avsatt til næring i kommuneplanens arealdel. Planområdet avgrenses av landbruksområder i drift og vegkryssområde sør for Stjørdalselva. I elva omfatter planområdet eksisterende og planlagt bru samt nødvendig areal til anleggsrigg i elveløpet. Nord for elva omfatter planområdet framtidig sporområde og nødvendig areal til anleggsrigg med adkomstveg. Planområdet avgrenses av våtmarksområde i vest og hotell-, parkerings- og forretningsområde i øst. Planområdet omfattes av hele eller deler av følgende: g.nr. Br.nr. Eier Jernbaneverket, Postboks 4350, 2308 HAMAR HARPER MAGNUS RØDDE, ØYVEGEN 31, 7517 HELL HELLSAGA EIENDOM AS, Øyveien 30, 7517 HELL Jernbaneverket Jernbaneverket MALVIK PETTER, 7517 HELL SKULBØRSTAD OLAF O, ØYVEGEN 24, 7517 HELL SKULBØRSTAD MARIT, ØYVEGEN 24, 7517 HELL Marit Skulbørstad, Øyveien 24, 7517 Hell STATENS VEGVESEN, Postboks 8142 Dep, 33 OSLO GRUDT KRISTIN, 7517 HELL , 63, 104 OPDAL HARDIS ALICA, 7517 HELL /129/0/1: HUSBY ANNE, GYLLAND TORE, BRANDSVIKHAUG KURT IVAR, BERG KARI, JOHANSEN THOMAS, SOLEM KAMILLA. ØYVEGEN 14 A-B, 7517 HELL Jernbaneverket STJØRDAL KOMMUNE, Postboks 133, 7501 STJØRDAL HELL-TUNET AS, Wergelandsveien 12, 7500 STJØRDAL SKULBØRSTAD TROND, ØYVEGEN 10, 7517 HELL Jernbaneverket ASPAAS GRY ELIN SKATVOLD, ASPAAS ROAR, ØYVEGEN 6, 7517 HELL ASPAAS ADRIAN SKATVOLD, ASPAAS STINE SKATVOLD, ØYVEGEN 8, 7517 HELL ASPAAS ROAR, ASPAAS GRY ELIN SKATVOLD, ØYVEGEN 6, 7517 HELL BLEKKAN HEIDI KROGH, BLEKKAN KAI OVE, ØYVEGEN 4, 7517 HELL IMBSEN CECILIE, ØYVEGEN 2 B, 7517 HELL JULIUSSEN HALVOR, ØYVEGEN 2 A, 7517 HELL Jernbaneverket Jernbaneverket STATENS VEGVESEN, Postboks 8142 Dep, 33 OSLO STATEN V/FORSVARSDEP STATEN V/FORSVARSDEP Jernbaneverket Jernbaneverket Jernbaneverket Jon Arild Gundersen, 7517 Hell Dybvad Johan Morten, 7510 Skatval Rygh Odd Terje,Rådyrvegen 9, 7620 Skogn Veske Sissel Annette Rygh, Rådyrvegen 2, 7620 Skogn 5

6 Dagens situasjon med markering av tiltakets endepunkter. 2.2 Dagens situasjon Bebyggelse Sør for elva: Planområdet er i stor grad dominert av jernbaneanlegg. Hell stasjons bygninger og plattform er viktige innslag. Det er en undergang for gående under sporene ved stasjonen, og ei nybygd bru for lokal kjøreadkomst nærmere tunnelen. Sør for stasjonen ligger Hell Sag og Høvleri på ei høyt utnyttet næringstomt, og øst for bedriften en variert bolig- og næringsbebyggelse i en løs eneboligstruktur. Nord for elva: Tung næringsbebyggelse hotell og kjøpesenter (Hellsenteret) er bygd relativt tett inntil jernbanevollen Arealbruk Planområdet er i stor grad jernbaneformål. Jordbruk preger tilliggende arealer og areal innenfor planområdet på Hell. En mindre del er i bruk til industri (sagbruket) og resten til boliger. På Sandfærhus er arealet vest for jernbanevollen naturområde (strandeng) Befolkning Det er bosatte innenfor planområdet. Tilgrensende i sør er et tett småhusfelt med vanlig sammensatt befolkning. Nord for sporområdet fins to gårdsbruk og to boligeiendommer. Nærområdet er generelt ikke preget av boliger. 6

7 2.2.4 Grunnforhold Det er i forbindelse med hovedplanarbeidet ikke utført grunnundersøkelser i planområdet. Kvartærgeologiske kart og tidligere undersøkelser utført av Rambøll, SCC, Kummeneje og Statens vegvesen viser generelt vekslende, lagdelte og lagvis faste elveavsetninger (deltaavsetninger) både nord og sør for Stjørdalselva. Avsetningene består hovedsakelig av sand med innslag av grovere og finere sandlag, delvis med pakklagt silt ned til minst 25 meter under terreng. Maksimalt planområde: planavgrensning pr Avsetningsmønsteret varierer, noe som er normalt innenfor en deltaavsetning. Innslag av finkornig materiale, som silt og leire, vil hyppigere finne sted ettersom en beveger seg utover mot deltafronten (strandlinja). Grunnundersøkelser utført langs Hellstranda i forbindelse med Gevingåsen tunnel, viser mer finkornige avsetninger av silt, leire og stedvis kvikk/sensitiv leire. I forbindelse med bygging av ny bru for E6 har Statens vegvesen utført grunnundersøkelser i Stjørdalselva. Disse undersøkelsene er utført ca. 240 meter nedstrøms planområdet og viser i hovedsak løsmasser bestående av lagdelt sand og silt, som generelt er grov øverst og finere i dybden. Sanden øverst er grusig, mens den i dybden er siltig, med overgang til sandig silt. Fra ca. kote -25 til -35 viser boringene overgang til leirig silt/siltig leire. Dybde til fjell er ikke kjent, men forventes å være stor. Sør for Stjørdalselva avtar dybden i retning Gevingåsen og Sandbakken. 7

8 2.2.5 Naturmiljø Sør for elva er arealene oppdyrket eller nedbygget, og det er deler av disse som er planlagt utbygget. Nord for elva, på Sandfærhus, er det registrert flere prioriterte naturtyper med verdi svært viktig, samt flere viltområder med stor verdi. Området ved Sandfærhus er opprinnelig en del av et elvedelta, som før byggingen av ny E6 ( ) var tatt inn i verneplanen som verneverdig våtmarksområde. Området var svært artsrikt, samt viktig som rasteområde for en rekke fuglearter. I dag er området nedbygget og fragmentert, og tatt ut av verneplanen. Det er likevel knyttet store naturverdier til restområdene, både som rasteområde for fugl og på grunn av det rike plantelivet. Blant annet ble den rødlistede planten vasskrans (EN) registrert så sent som i Stjørdalselva er laks- og sjøørretførende fra Nustadfoss i Meråker til utløpet i fjorden ved Værnes lufthavn, en strekning på 50 km. Elva fikk i 2003 status som nasjonalt laksevassdrag. Laks er den dominerende arten i elva, og i 2009 ble det fanget ca 7618 kg fordelt på 1608 individer. Samme år ble det fanget omlag 282 kg sjøørret fordelt på 218 individer Forurensning Støy Området er påvirket av jernbanestøy. Området passeres av togmeter/døgn. Området påvirkes også av vegstøy fra E6 og flystøy fra Værnes.. Forurenset grunn/sedimenter Alle typer jernbanearealer bør betraktes som forurenset i større eller mindre grad. Miljøteknisk undersøkelse foreligger ikke enda Friluftsbruk Utenfor planområdet ble det anlagt badestrand i sammenheng med anlegg av ny E6. Adkomst til stranda og baklandet er bygd som bru over sporområdet. Dette området står i sammenheng med en driftsveg som følger elveskrenten mot øst, med passasje under bruhodet for ny E6. Også øst for jernbanebrua fins en eksisterende veg langs elveskrenten. Det er ikke pr i dag opparbeidet tursti for friluftbruk i området Kulturmiljø Hell stasjon representerer et kulturmiljø innen området. Stasjonsbygningene er siden 1997 vernet gjennom jernbaneetatenes interne vern, Landsverneplanen for jernbanebygninger og Nasjonal verneplan for kulturminner i jernbanen. Kulturmiljøet kan vurderes å omfatte tilhørende anlegg, som plattform og rester av opprinnelig stasjonspark. Riksantikvarens nasjonale database over automatisk fredete kulturminner angir ingen registreringer innenfor planområdet Næringsliv og sysselsetting Området har arbeidsplasser. Viktigste bedrift er Hell Sagbruk og Høvleri AS med ansatte. 8

9 3. OVERORDNEDE RAMMER 3.1 Kommuneplanens arealdel. Fylkesdelplaner Kommuneplanens arealdel har vært på høring. Strandenga på Sandfærhus og deler av landbruksområdet nord for banen på Hell, og industriområdet sør for denne, er vist med signatur for flomfare. Sør for jernbanen på Hell blir tidligere formål næringsvirksomhet og boliger videreført. Ny adkomstveg er lagt inn sør for Hell stasjon. Fylkesdelplan for transport og utbyggingsmønster (2030) (STFK 2003) Ny giv for Trondheimsregionen, strategidokument vedtatt , inneholder relevant drøfting av mål. Bl.a. redegjøres det for stasjonsbymodellen på strekningen Trondheim Stjørdal. Planen er laget for den del av regionen som ligger innenfor Sør-Trøndelag fylke. Strandsoneplan for Trondheimsregionen (STFK 2002) angir gammel jernbanetrasé rundt Gevingåsen til tur- og sykkeltrasé for å binde kystsonen sammen. Planen er veiledende og rådgivende for Stjørdal. 3.2 Gjeldende regulering Berørte planer: Hell, kryss E6/Rv 705 Hell Hell Lånke Støyskjerm Øien gård A Meråkerbanen Hell B Meråkerbanen Hell 2011 Tilgrensende planer: A Sandfærhus, serviceområde E6 ny, parsell Hell Værnes A E6 ny, parsell Hell tunnel Hellstranda Hellsentret, Trondheim lufthavn Værnes Sandbakken-Hellberg A E6 Gang og sykkelveg Gevingåsen Eks E6 Gevingåsen Andre planvedtak Jernbaneverket har utredet ulike løsninger og har gjort et valg av alternativ i Hovedplan Hell Værnes, Nordlandsbanen, hastighetsøkning og kapasitet. Til konsekvensutredning foreligger derfor bare det valgte hovedalternativet. På lavere nivå gjenstår det å gjøre valg. De viktigste spørsmål vil være: type bruløsning, anleggsløsning, riggløsninger, adkomst til riggområder, anleggsfasenes plassering ift. årstidene, og Hell stasjons framtidige funksjon. 9

10 4. PLANFORSLAGET 4.1 Planens innhold Det forventes en betydelig befolkningsøkning i regionen og en fortsatt regionalisering av arbeidsmarkedet, som vil gjøre det viktig for jernbanen å være et transporttilbud som blir valgt på mellomlange og lange turer. Toget skal kunne konkurrere med privatbil og buss. Jernbaneverkets oppsatte samfunnsmål for prosjektet er: Utvikle tilbudet på Trønderbanen slik at toget blir mer konkurransedyktig i forhold til transporter på vei. Dette vil redusere miljøulemper og ulykker. Bidra til å følge opp Jernbaneverkets målsetting om å tilrettelegge for økt persontrafikk på Trønderbanen. Bidra til å øke kapasiteten for godstrafikk på Nordlandsbanen og Meråkerbanen. I Jernbaneverkets stamnettutredning, Mer på skinner fram mot 2040 fra 2006 er det satt opp som mål at det skal kunne tilbys halvtimesfrekvens i stive ruter mellom Trondheim og Steinkjer. Det skal vurderes om det er grunnlag for å tilby kvartersfrekvens mellom Trondheim og Værnes flyplass. I Utviklingsplan for Trønderbanen vurderes tiltak for å korte ned kjøretiden på strekningen Trondheim - Steinkjer og øke frekvensen på togene. I planen er ulike tiltak gjennomgått og vurdert, og planen konkluderer med en anbefalt utbyggingsstrategi. Ny sporplan på Hell og ny bru over Stjørdalselva, sammen med mulig etablering av samtidig innkjør på eksisterende og nye kryssingsspor, er første trinn i denne strategien. Området fra Hell til Værnes omtales som en flaskehals med lav hastighet over en lengre strekning. Med ferdig Gevingåsen tunnel gjenstår utbedring av strekningen fra og med Hell stasjon og nordover til Værnes holdeplass. Stjørdalselva bru er slitt (bygget år 1900) og sporene er dårlige, noe som framtvinger saktekjøring over store deler av strekningen. Reguleringsplanen skal være en områdeplan med varierende detaljnivå. Planområdet foreslås å gi plass for: a) Dobbeltsporet jernbane fra Gjevingåsen tunnel til Værnes holdeplass. Det er et mål å øke hastigheten på banen, noe som krever endret kurvatur. På deler av strekningen vil nytt sporområde derfor gå utenfor dagens jernbaneområde, som eies av Jernbaneverket. Dette gjelder særlig i området sørvest for søndre bruhode. Ved Hell stasjon vil sporarrangementet bli endret, noe som fører til at tog i rute ikke kan stoppe ved dagens perrong. Meråkerbanen vil kunne stoppe ved ny plattform vest for og i noe vinkel med den eksisterende. b) Ny bru over Stjørdalselva, vest for den eksisterende. Ved nordre bruhode vil ny bru ligge tett på den eksisterende bruas nordligste brukar. Ny bru vil bestå av et ikke enda besluttet antall spenn og kar i elva. Det er satt krav til en minimumsavstand mellom vannflate og underkant konstruksjon, noe som medfører at bruas bærekonstruksjon i hovedsak ikke kan ligge under skinnegangen. Det er nødvendig med ny bru fordi den eksisterende ikke gir rom for to spor og fordi den ikke er konstruert for de krefter som virker ved høyere hastigheter. Videre gir den ikke rom for ønsket kurvatur i sporet. Brua er dessuten betydelig preget av alders slitasje. Den eksisterende brua, herunder pilarer, forutsettes revet. c) Det må settes av plass til riggområder som skal betjene alle typer anlegg i hele anleggsperioden. En hovedfunksjon for riggområder er å legge til rette for brukonstruksjonen. Arealbehovet for dette arbeidet vil være bak og ved siden av bruhodene. Riggområdene vil være utgangspunkt for temporær 10

11 utfylling i elva fra Sandfærhus for å få utført pæling og evt. montering av brukonstruksjonen. Riggområdene vil ligge på areal som i dag ikke har naturlig adkomst, og provisoriske adkomster vil delvis bli med i planen. d) Stjørdal kommune ønsker å ta med en del landbruksareal sør for banen på Hell. I arealdelen er disse avsatt til næring, som blir videreført, samt noe boligareal mellom jernbanen og Øyvegen. Noe av hensikten er å se jernbanens arealbehov og adkomster i sammenheng med øvrige formål. Det kreves næringsformål med høy utnytting ved omdisponering av landbruksareal alternativet 0-alternativet innebærer i ett og alt dagens situasjon. Det må da forutsettes at brua fortsatt blir vedlikeholdt, slik at togene kan holde samme (sakte) fart som i dag. I 0-alternativet vil boligfelt bli utbygd på Hell etter dagens planer. Under hvert tema belyses 0-alternativet som referanse evt. referansebane for planen som skal konsekvensutredes. 4.3 Influensområde Planens maksimale influensområde er foruten planområdet de potensielle utbyggingsarealene på Hell og alternative utbyggingsarealer på andre sentrumsnære steder i kommunen. Influensområde er de deler av sentrumsområdet som har utsikt til ny bru, og dessuten elva oppstrøms så langt fisk og fauna kan bli påvirket av anlegget. I siste instans blir også alle potensielle togbrukere langs Trønderbanen influert. De ulike tema vil i på grunnlag av faglig skjønn bli beskrevet med mer spesifikt gjeldende influensområder. 4.4 Kjent kunnskap, eksisterende utredninger - Hovedplan Hell Værnes, Nordlandsbanen, hastighetsøkning og kapasitet., Jernbaneverket. - Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging T-5/93. - Kommuneplanens arealdel, Stjørdal kommune. - Landsverneplanen for jernbanebygninger og Nasjonal verneplan for kulturminner i jernbanen. - Offentlige databaser som DNs Naturbase, Artsdatabankens artskart. 4.5 De mest sentrale, beslutningsrelevante problemstillinger I forhold til Plan- og bygningslovens utredningspliktige tiltak er disse de sentrale: Bygging av ny bru, riving av eksisterende bru, med vekt på de endringer i elveløpet som skjer som del av anleggsperioden, men også i varig situasjon. Valg av ny brutype og valg av anleggsprosess er viktige problemstillinger. Riggområdenes konsekvenser for natur og miljø i anleggsperioden og etterpå. 11

12 5. UTREDNINGSPROGRAM 5.1 Konsekvenser for landskap og kulturmiljø 5.11 Landskap. Elverommet og utsynet mot fjorden påvirkes av ny bru. Dagens jernbanebru er markant og tydelig, med en klassisk jernkonstruksjon bestående av like buer. Ny bru vil erstatte denne og den vil kunne få et noe annet uttrykk. For å kunne vurdere den innflytelse brua vil få må utredninga basere seg på prosjektet slik det foreligger i begynnelsen av mai -12. Landskapet vil endre seg på ytre Sandfærhus som følge av riggareal og adkomst. Vurderingen vil her primært omhandle forutsetningene for å tilbakeføre landskapet ved anleggets slutt, samt i denne forbindelse avbøtende tiltak Kulturmiljø. Stasjonsmiljøet på Hell vil påvirkes av sporomlegging og bygging av ny plattform. Det skal gjøres en vurdering av konsekvensene, samt beskrivelse av avbøtende tiltak. Riving av eksist. jernbanebru er en konsekvens som omtales og vurderes. 5.2 Konsekvenser for biologisk mangfold og naturmiljø 5.21 Biologisk mangfold I området ved Sandfærhus er det registrert flere prioriterte naturtyper med verdi svært viktig. I tillegg er det registrert viktige viltområder, da spesielt mht rasteområder for fugl. Tiltaket vil redusere størrelsen på restarealene av elvedeltaet, noe som vil kunne virke negativt på artsmangfoldet av både fugl og planter. Eventuelle konsekvenser for de registrerte naturverdiene vil bli utredet. Mulig innvirkning på trekkveier vurderes. Avbøtende tiltak vil bli foreslått Fisk Stjørdalselva er registrert som nasjonalt laksevassdrag, og er en av de viktigste lakseførende elvene som munner ut i Trondheimsfjorden. Tiltaksplanene innebærer at det vil gjøres midlertidig inngrep i elveløpet under bygging av ny jernbanebru. Dette vil medføre endrede strøm- og sedimenteringsforhold under anleggsperioden. Også ny brukonstruksjon og endret plassering av brukar vil kunne påvirke disse forholdene og dermed den endelig situasjonen. Evt. konsekvenser for laks og sjøørret vil bli utredet, og evt. avbøtende tiltak foreslått. 5.3 Konsekvenser for samferdsel og byutvikling Trønderbanen og tog på Meråkerbanen stopper i dag på Hell stasjon. Med en linjeføring som gir mulighet for høyere fart over nesten hele strekninga Hommelvik Værnes, ligger det ikke til rette fo 3 stoppesteder på den for toget korte strekninga Hell Stjørdal. Stjørdal kommune ønsker å beholde Hell som stoppested på Trønderbanen, av hensyn til dagens brukere og med tanke på utviklingsmulighetene for boligbygging i denne delen av kommunen. Det skal gjennomgås hva konsekvensene vil være av å nedlegge Hell stasjon på Trønderbanen å avveie jernbanens antatte fordeler mot kommunens antatte ulemper. 12

13 13

14 5.4 Konsekvenser for strøm- og isforhold i elva 5.41 Anleggsprosessen. Fordi det fra før ligger lave bruer opp- og nedstrøms ny bru må pæling skje fra temporær utfylling. Denne vil blokkere halve elvetverrsnittet. (Utredninga må basere seg på bruprosjektet pr. medio mai.) Kanskje vil en slik oppfylling også være påkrevet for å få plassert ny konstruksjon (eventuelt også demontering av den eksisterende brua). Delvis oppdemming vil sterkt redusere vannførende snitt og dermed føre til at det blir stilt krav om tiltak for å unngå uønsket graving, ustabilitet og ras. Det må også vurderes hva utfyllinga kan bety for isgang og for laksens vandring i elva. Stjørdalselva er regulert vassdrag og det foreligger derfor et manøvreringsreglement som kan ha betydning for vurderingene. Kapittelet skal også omhandle avbøtende tiltak Den permanente brukonstruksjonen. I permanent situasjon vil det bli et antall brukar i elva, avhengig av konstuksjonsprinsipp. Strømningsforhold og isgang skal vurderes. 5.5 ROS-analyse Samfunnssikkerhet, togsikkerhet. Grunnlag: RAMS-analyse utføres som sikkerhetskontroll på jernbaneprosjektet hovedplanen. Flom- og skredfare. Herunder risiki ved problemer med høyt grunnvann i området sikring mot oversvømmelser i kjellere osv. Havnivåstigning tas med i betraktningen. Delvis grunnlag: KU-tema

15 5.6 Sammenstilling av utredningstema og metodikk TEMA Landskap og kulturmiljø (1) PLAN- BESKRIVELSE KONSEKVENS- UTREDNING x METODIKK / REFERANSER Registrering og vurdering ift. databaser. SVV Håndbok 140. Biologisk mangfold og naturmiljø (2) x Registrering og vurdering ift. databaser. Samferdsel og byutvikling (3) Strøm- og isforhold i elva (4) x x Arealdelen. Framtidig ruteplan NSB. Kjente utbyggingsprosjekt. SVV Håndbok 140. Beregninger og vurderinger. Grunnforurensning X Miljøteknisk undersøkelse. Grunnforhold X Boring og beregning, pluss tidligere undersøkelser Sosiale og helsemessige forhold X Vurdering. Barn og unges oppvekstvilkår Næring, sysselsetting og tilgj. tjenester X X Registrering og behovsvurdering Arealdelen. Registrering og behovsvurdering Jordvern X Arealdelen. Fylkesmannen. Friluftsliv og uteopphold X Befaring og vurderinger på kart. Støy X Vurdering. Beregning ihht retningslinjer om nødvendig. Anleggsperioden, faseplan X Beskrivelse Samfunnssikkerhet ROS-analyse Beregninger, ROS-metodikk. Flom- og skredfare ROS-analyse NVE s retningslinjer. Beregninger, ROS-metodikk. Utredningene utføres av Rambøll, unntatt tema 5.4 som trolig blir utført av Multiconsult AS. 15

16 6. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 6.1 Organisering av planarbeidet Jernbaneverket er sammen med Stjørdal kommune tiltakshaver og forslagsstiller for planforslag og utredningsarbeid. Rambøll Norge utfører det faglige planarbeidet som engasjert av Jernbaneverket. Planarbeidet vil følge Plan- og bygningsloven og Forskrift om konsekvensutredninger hva angår prosedyre og involvering av statlige og regionale etater og allmenheten. Kommunen som planmyndighet har avgjort at det skal utarbeides konsekvensutredning (KU). Kommunen avgjør innholdet i det endelige planprogrammet. Reguleringsplan og eventuell KU skal utarbeides på grunnlag av programmet med påfølgende høringsrunde og offentlig ettersyn. Reguleringsplanen er en områdeplan med varierende detaljering. 6.2 Plan for informasjon og medvirkning Jernbaneverket og Stjørdal kommune vil samarbeide om ekstern informasjon, i sammenheng med kunngjøring av planarbeidets oppstart, og ved et åpent møte som planlegges holdt i løpet av prosessen. 6.3 Framdriftsplan for planprosessen Det er krav til en 6 uker lang offentlig høring og offentlig ettersyn på et planprogram som beskriver et utredningsopplegg knytta til prioriterte og beslutningsrelevante sakstema. Deretter fastsettes den endelige versjonen av kommunen. Reguleringsforslaget legges fram til første gangs behandling med en planbeskrivelse, som også inkluderer konsekvensutredning (KU) og risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse). Tidsplan: Kunngjøring, tilskriving offentlige etater, utsending av forslag til planprogram: uke 10. Høring planprogram, sammenfatning av uttalelser, fastsetting av planprogram, ferdig uke 19. Åpent informasjonsmøte: uke 19. Samrådsmøte(r): uke 19. Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning: ca. uke 21, forutsatt møte i komite plan i uke 25 Høringsfrist KU og reguleringsplan: ca. uke 43. J F M A M J J A S O N D J KUNNGJØRING FREMME PLAN PLANVEDTAK PLANPROGRAM SAKSFORBEREDELSE, HØRING OG FASTSETTING AV PLANPROGRAM UTARBEIDING AV REG.PLAN OG KU SAKSFORBEREDELSE, HØRING SAKSFORBEREDELSE, TIL 2. GANGS VEDTAK OG VEDTAK I KST. 16

17 7. REFERANSER 7.1 Relevante planer og kart Hovedplan Hell Værnes, Nordlandsbanen, hastighetsøkning og kapasitet. 17

REGULERINGSPLAN HELL VÆRNES, PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN HELL VÆRNES, PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN HELL VÆRNES, PLANPROGRAM 04A Revidert etter merknader fra JBV og SK 19.06.2012 Rambøll JIM 03A Reguleringsplan. Planprogram med revidert forside 13.04.2012 Rambøll BL JIM 02A Reguleringsplan.

Detaljer

Hovedplan Hastighets- og kapasitetsøkning Hell - Værnes, Nordlandsbanen.

Hovedplan Hastighets- og kapasitetsøkning Hell - Værnes, Nordlandsbanen. Hovedplan Hastighets- og kapasitetsøkning Hell - Værnes, Nordlandsbanen. Åpent møte på Stjørdal 26.06.2012 Heidi Meyer Midtun Plan Nord, Regional planstab Jernbaneverket Hovedplan Hastighets- og kapasitetsøkende

Detaljer

REGULERINGSPLAN HELL VÆRNES, PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN HELL VÆRNES, PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN HELL VÆRNES, PLANPROGRAM 05A Revidert etter høring 14.09.2012 SK/R JULBJU 04A Revidert etter merknader fra JBV og SK 19.06.2012 Rambøll JIM 03A Reguleringsplan. Planprogram med revidert

Detaljer

Hell-Værnes, hastighetsøkning og kapasitet

Hell-Værnes, hastighetsøkning og kapasitet Hell-Værnes, hastighetsøkning og kapasitet Nabomøte, Hell 30.04.2014 Hell Værnes, hastighetsøkning og kapasitet Bakgrunn for tiltaket Tilrettelegge for trinnvis utvikling av persontransporttilbudet på

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: N20 Arkivsaksnr: 2013/1280-9 Saksbehandler: Julie Bjugan Samlet saksframstilling Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 11/14 05.02.2014 Kommunestyret 8/14 13.02.2014 Fastsetting

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

Strategi som grunnlag for traséutredning av dobbeltspor Leangen Hommelvik. Trondheimsregionen Stav

Strategi som grunnlag for traséutredning av dobbeltspor Leangen Hommelvik. Trondheimsregionen Stav Strategi som grunnlag for traséutredning av dobbeltspor Leangen Hommelvik Trondheimsregionen Stav 27.4.2012 Sak Situasjonen på Trønderbanen Trønderbanen har siden 1992 hatt en jevn vekst og i 2006 var

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE 12.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd.

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd. Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd. Tiltak Oppstart av reguleringsplanarbeid for Auma fjellbrudd i Tynset kommune. Tiltakshaver Norges Vassdrag

Detaljer

E6 Kvithammer - Skatval, gang- og sykkelveg

E6 Kvithammer - Skatval, gang- og sykkelveg E6 Kvithammer - Skatval, gang- og sykkelveg Reguleringsplan - Forslag til planprogran R A P P O R T Ressursavdelinga Region midt 9. juni - 22. juli 2011 Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 6. juni 2011

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

Planutredninger etter plan- og bygningsloven. Tom Hoel, Miljøverndepartementet

Planutredninger etter plan- og bygningsloven. Tom Hoel, Miljøverndepartementet Planutredninger etter plan- og bygningsloven Tom Hoel, Miljøverndepartementet KU-nytt i planlov av 2008 for alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger

Detaljer

DEL AV MERÅKERBANEN - HELL

DEL AV MERÅKERBANEN - HELL STJØRDAL KOMMUNE REGULERINGSPLAN - DETALJREGULERING - Mindre endring DEL AV MERÅKERBANEN - HELL Plan ID: 2-033 B PLANBESKRIVELSE Dato for siste revisjon: 04.05.2011 MULTICONSULT Oppdrag: REGULERINGSPLAN

Detaljer

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Planident 1665-2015-003 TYDAL KOMMUNE 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Forord Tydal kommune legger med dette

Detaljer

E6 Åsen - Kleiva

E6 Åsen - Kleiva E6 Åsen - Kleiva 1 Bakgrunn og problemstillinger Eksisterende bru ved Grennebakken og Følkesgrenda er ikke høye nok for å få etablert nødvendig kjøreledning med tilhørende mastesystem for jernbanen i forbindelse

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING FOR ULVANGSØYA HYTTEFELT LEIRFJORD KOMMUNE, PLANID: 201502 November 2015 Navn på plan/tiltak: Forslag til navn: Detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt Kommune:

Detaljer

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Mandal kommune Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Forord Mandal kommune har igangsatt planarbeid med utarbeiding av områderegulering for Jåbekk fengsel.

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Kommunestyret. Vurdering av bevaring av den gamle jernbanebrua på Hell

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Kommunestyret. Vurdering av bevaring av den gamle jernbanebrua på Hell STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 2-058 Arkivsaksnr: 2012/2485-130 Saksbehandler: Julie Bjugan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Kommunestyret Vurdering av bevaring av den gamle jernbanebrua på

Detaljer

Reguleringsplan for fv. 17, Bangsundsvingene, Namsos kommune Strekning Jakobsvika, Langøra, deler av Kalvøya friluftsområde

Reguleringsplan for fv. 17, Bangsundsvingene, Namsos kommune Strekning Jakobsvika, Langøra, deler av Kalvøya friluftsområde PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for fv. 17, Bangsundsvingene, Namsos kommune Strekning Jakobsvika, Langøra, deler av Kalvøya friluftsområde Statens vegvesen igangsetter arbeid med reguleringsplan for R

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/ PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/55 14.10.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

Sarunas Paradnikas. Planprogram Fiskecamp Risfjorden i Nordkapp kommune

Sarunas Paradnikas. Planprogram Fiskecamp Risfjorden i Nordkapp kommune Planprogram Fiskecamp Risfjorden i Nordkapp kommune Utgave: 1 Dato: 3.1.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram Utgave/dato: 1/ Filnavn: Planprogram.docx Arkiv ID Oppdrag:

Detaljer

InterCity Drammen - Kobbervikdalen

InterCity Drammen - Kobbervikdalen InterCity Drammen - Kobbervikdalen Hvorfor InterCity-satsing? Befolknings- og næringsutvikling: Kraftig vekst, ref. Statistisk Sentralbyrås befolkningsprognoser moderne jernbane og smart arealutvikling

Detaljer

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru.

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru. REGULERINGSPLAN FOR ARNKVÆRN NEDRE OMRÅDEREGULERING PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Tilrettelegge for næringsbebyggelse. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Tor Arne

Detaljer

Konsekvensutredninger Hvordan håndteres det - Hva er godt nok?

Konsekvensutredninger Hvordan håndteres det - Hva er godt nok? Konsekvensutredninger Hvordan håndteres det - Hva er godt nok? Petter Kittelsen, kontorleder Otta 1 Bakgrunn 2 Norconsult i Innlandet Norconsult har 5 kontor i Innlandet, Hamar og Os i Østerdalen, samt

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 1 PROGRAM 2 Plansystemet og formål Planinitiativ og prosesser Plankartet - formål og innhold Planbestemmelser Konsekvensutredning Planbehandling

Detaljer

Forhold som er relevante i forhold til planprogrammet er markert med gult. De andre merknadene er vurdert i forhold til planforslag og kommentert her.

Forhold som er relevante i forhold til planprogrammet er markert med gult. De andre merknadene er vurdert i forhold til planforslag og kommentert her. Oppsummering av høringsuttalelser til områdeplan Hell Værnes Forhold som er relevante i forhold til planprogrammet er markert med gult. De andre merknadene er vurdert i forhold til planforslag og kommentert

Detaljer

Området ligger vest for Glåma, på Strømmen i Alvdal (like ved kommunegrensa til Tynset).

Området ligger vest for Glåma, på Strømmen i Alvdal (like ved kommunegrensa til Tynset). Oppstart av reguleringsplanarbeid/reguleringsendring for Strømmen fjelltak i Alvdal kommune. Strømmen eiendom v/pål Narve Mælen Planråd as v/jakob Nordstad 11/1025! R34 Plan, byggesak og geodata v/astrid

Detaljer

DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM

DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Saksframlegg DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 10/4931-19 (147170/11) Saksbehandler: Ingunn Midtgård Høyvik :::

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

Saksbehandler: Gaute Thorsnes Arkiv: PLAID 372 Arkivsaksnr.: 15/ Dato:

Saksbehandler: Gaute Thorsnes Arkiv: PLAID 372 Arkivsaksnr.: 15/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gaute Thorsnes Arkiv: PLAID 372 Arkivsaksnr.: 15/8494-7 Dato: 15.02.16 13/602 MFL. - HOLMEN - OMRÅDEREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING - OFFENTLIG ETTERSYN AV

Detaljer

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Nettverkssamling i Harstad 20. mai 2011 Disposisjon 1) Det store bildet: Planprogram planbeskrivelse

Detaljer

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN 27. november 2014 1 FORORD Bygghuset AS er på vegne av grunneier av eiendommen

Detaljer

Forskrift om konsekvensutredninger. Knut Grønntun, Miljøverndepartementet

Forskrift om konsekvensutredninger. Knut Grønntun, Miljøverndepartementet Forskrift om konsekvensutredninger Knut Grønntun, Miljøverndepartementet Kort historikk KU-bestemmelsene i planog bygningsloven sist endret i 2005. fulgte opp planlovutvalgets tilrådinger om planprogram

Detaljer

Forslag til planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning Øvre Stenbrottet Hyttefelt Os kommune

Forslag til planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning Øvre Stenbrottet Hyttefelt Os kommune Laila og Johan Midtaune Øvre Stenbrottet Hyttefelt Os kommune Plan-id 201602 Versjon: Revidert etter høring 2016-03-10 Oppdragsnr.: 515 2675 Øvre Stenbrottet Hyttefelt Os kommune Plan-id 201602 ppdragsnr.:515

Detaljer

Forslag til planprogram for. Reguleringsendring Kattamyre Plannr _01 Eigersund kommune. Forslag til planprogram for

Forslag til planprogram for. Reguleringsendring Kattamyre Plannr _01 Eigersund kommune. Forslag til planprogram for for Reguleringsendring Kattamyre Plannr 19880006_01 Eigersund kommune for reguleringsendring Kattamyre Datert: 05.05.2014 Revidert: 12.08.14 Fastsatt: RD.014/14 dato: 04.09.2014 Side 1 1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118

PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118 PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118 Behandling i Bystyret - 23.06.2015 I samsvar med innstillingen gjorde bystyret, mot 2 stemmer, følgende vedtak Bystyret

Detaljer

PLANPRGRAM-reguleringsplan SVV. Prosjekt: Fv.17. Parsell: Grøtmo-Namdalseid Kommune: Namdalseid

PLANPRGRAM-reguleringsplan SVV. Prosjekt: Fv.17. Parsell: Grøtmo-Namdalseid Kommune: Namdalseid PLANPRGRAM-reguleringsplan SVV Prosjekt: Fv.17 Parsell: Grøtmo-Namdalseid Kommune: Namdalseid Region midt Steinkjer kontorsted Mai 2013 Forord Statens vegvesen Region midt har startet arbeidet med reguleringsplan

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING DETALJREGULERING AV TRUCKSTOP SØDALEN Tiltakshaver: WB Holding AS, Maskinveien 1, 6517 Kristiansund N Arkitekt mulighetsstudie: Norconsult AS, Kongens

Detaljer

Dønna kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Kommunedelplan for Solfjellsjøen

Dønna kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Kommunedelplan for Solfjellsjøen Dønna kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Kommunedelplan for Solfjellsjøen 2012 2022 Dato: 06.02.2012 Navn på plan/tiltak: Kommunedelplan for Solfjellsjøen Planid: 2012001 Kommune: Dønna Tiltakshaver: Dønna

Detaljer

Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren. Vurdering av krav om KU / planprogram

Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren. Vurdering av krav om KU / planprogram Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren Vurdering av krav om KU / planprogram 1 Innhold 1. Vurdering av KU-forskriften... 3 2. Vurdering av krav om planprogram... 8 2.1. Problemstillinger...

Detaljer

1 Formål med planarbeidet

1 Formål med planarbeidet Innhold 1 Formål med planarbeidet...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Krav om konsekvensutredning og planprogram...1 2 Generelt om arbeidet med reguleringsplanen...2 2.1 Formålet med reguleringsplanen...2 2.2 Avgrensning

Detaljer

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum Øversvea Næringspark Hamar kommune Presentasjon av prosjektet Planforum 21.08.2013 BAKGRUNN Planområdet ligger i et område som er preget av eksisterende næringsarealer, og hvor Hamar kommune gjennom kommuneplanen

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE, ARNKVERN NEDRE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

REGULERINGSFORSLAG FOR TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE, ARNKVERN NEDRE FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSFORSLAG FOR TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE, ARNKVERN NEDRE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Moelv 13.10.2011 Side 1 av 8 INNHOLD 1. FORMÅL... 3 1.1 Formål med planarbeidet...3 1.2 Planområdets beliggenhet

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

1 Innhold NOTAT. Nord. OPPDRAG Detaljregulering Coop Sandnes DOKUMENTKODE PLAN NOT 001

1 Innhold NOTAT. Nord. OPPDRAG Detaljregulering Coop Sandnes DOKUMENTKODE PLAN NOT 001 NOTAT OPPDRAG Detaljregulering Coop Sandnes DOKUMENTKODE 713952 PLAN NOT 001 EMNE Avklaring av forholdet til KU bestemmelser i PBL TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Coop Finnmark AS OPPDRAGSLEDER Tom

Detaljer

Rv. 80 gang- og sykkelveg Stranda Røvik Reguleringsplan for balansefylling ved Klungset Fauske kommune Januar 2012

Rv. 80 gang- og sykkelveg Stranda Røvik Reguleringsplan for balansefylling ved Klungset Fauske kommune Januar 2012 Forslag til planprogram Rv. 80 gang- og sykkelveg Stranda Røvik Reguleringsplan for balansefylling ved Klungset Fauske kommune Januar 2012 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. PLANPROGRAM... 5 2.1 Hva er et

Detaljer

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE OMREGULERING NEXANS I Detaljregulering PLANBESKRIVELSE Halden Arkitektkontor, 15. desember 2011 INNHOLD 1.0 BAKGRUNN.. s. 3 2.0 OVERORDNET PLANSTATUS.. s. 3 3.0 REGULERINGSSTATUS.. s. 4 4.0 PLANFORSLAGET

Detaljer

Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien. Vurdering av krav om KU / planprogram

Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien. Vurdering av krav om KU / planprogram Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien Vurdering av krav om KU / planprogram 1 Innhold 1. Vurdering av KU-forskriften... 3 2. Vurdering av krav om planprogram... 7 2.1. Grunnlag i KU-forskriften... 7

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2014/ Kommunestyret 2014/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2014/ Kommunestyret 2014/ Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2013/7010-26 02.06.2014 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og

Detaljer

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå)

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Bilde eller illustrasjon Foto: Sissel Skjervum Bjerkehagen Forslagsstiller Utarbeidet av Forslag dd.mm.åååå 2 Bakgrunn for planarbeidet...

Detaljer

Detaljregulering planovergangstiltak Bjørånes gangsbehandling. Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 17/24 Planutvalget

Detaljregulering planovergangstiltak Bjørånes gangsbehandling. Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 17/24 Planutvalget Stor-Elvdal kommune Særutskrift Dato: 21.05.2017 Referanse: 2016/875-6921/2017 Arkiv: 4/83 Vår saksbehandler: Camilla Anderson Direkte tlf. 47458630 Detaljregulering planovergangstiltak Bjørånes - 1. -gangsbehandling

Detaljer

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg Næringsområde på Berg Blomdals Maskin AS Planprogram reguleringsplan for Berg 19.12.2017 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Formålet med planarbeidet... 3 1.2 Hva skal et planprogram inneholde?... 3 1.3 Rettslig

Detaljer

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 26.5.2011 Reguleringsplan 0405: Joa næringsområde. Forslag til planprogram Side 2 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde>

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

E6 Kvithammer - Skatval Reguleringsplan gang- og sykkelveg Hp 05 km

E6 Kvithammer - Skatval Reguleringsplan gang- og sykkelveg Hp 05 km PLANPROGRAM Prosjekt: Parsell: E6 Kvithammer - Skatval Reguleringsplan gang- og sykkelveg Hp 05 km 0-2900 Stjørdal kommune TEKNISKE DATA Fra profil: Dimensjoneringsklasse: Fartsgrense: 70 km/t Trafikkgrunnlag

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai BODALSJORDET DETALJREGULERING Åpent møte 22. mai Dagsorden 1. Forslagsstiller og plankonsulent 2. Hva er en detaljreguleringsplan 3. Medvirkning 4. Overordnet plan for området 5. Innkomne merknader ved

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune Navn: Dato 08.05.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM Oppdragsgiver Bo-Best Eiendom AS Rapporttype Planprogram Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM 2 (13) BORGETUN Oppdragsnr.: 1350002059 Oppdragsnavn: Reguleringsplan Borgetun Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

Jernbaneverkets høringsuttalelse med innsigelse - Offentlig ettersyn av Kommunedelplan Verdal by 2016-2030, Verdal kommune

Jernbaneverkets høringsuttalelse med innsigelse - Offentlig ettersyn av Kommunedelplan Verdal by 2016-2030, Verdal kommune Innherred samkommune Postboks 130 7601 LEVANGER Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse til: Madeleine Kristensen

Detaljer

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Beregnet til Planforum Dokument type Prosjektpresentasjon Dato 21-03-2014 ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Revisjon 00 Dato 21-03-2014 Utført av Eva Vefald Bergsodden Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Planprogram Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Innledning: (Forord) Ark. Sara Ezeta, har utarbeidet forslag til planprogram for regulering

Detaljer

Vurdering av KU-forskriften

Vurdering av KU-forskriften Åsenveien AS Vurdering av KU-forskriften Omregulering Riksveg 30 / Åsenplassen Holtålen kommune 2015-10-08 Oppdragsnr.: 5153135 01 08.10.2015 Vurdering av forskrift om konsekvensutredning PS TG PS Rev.

Detaljer

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PLANPROGRAM - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PÅ KVANNESLANDET DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM 23.10.15 LILLESAND KOMMUNE 1 av 12 PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM SPYDEBERG KOMMUNE HOVIN KIRKE OG UTVIDELSE AV KIRKEGÅRDEN Alternativ syd FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for og kirkegård 14. mai 2014 Side 2 av 15 FORORD Spydeberg kommune er forslagsstiller

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 2-058 Arkivsaksnr: 2012/2485-55 Saksbehandler: Julie Bjugan Samlet saksframstilling Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 172/12 12.12.2012 1. gangs behandling av områdereguleringsplan

Detaljer

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/9689-20 Dato: 07.04.2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING AV INTERCITY VESTFOLDBANEN

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

Detaljregulering for utvidelse av industriområde gnr.8, bnr.36, Aker, Egersund Plannr _04 Eigersund kommune

Detaljregulering for utvidelse av industriområde gnr.8, bnr.36, Aker, Egersund Plannr _04 Eigersund kommune for Detaljregulering for utvidelse av industriområde gnr.8, bnr.36, Aker, Egersund Plannr 19910007_04 Eigersund kommune for reguleringsendring Aker Egersund Datert: 25.11..2014 Revidert Fastsatt: Side

Detaljer

Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Spesialrådgiver Tom Hoel

Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Spesialrådgiver Tom Hoel Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven Spesialrådgiver Tom Hoel Disposisjon 1) Om regelverket for konsekvensutredning (KU) 2) Hva er gode nok utredninger av overordnete planer? Veileder for

Detaljer

Vedlegg til bestilling av oppstartsmøte for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424 m.fl.

Vedlegg til bestilling av oppstartsmøte for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424 m.fl. Vedlegg til bestilling av oppstartsmøte for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424 m.fl. 1. Kort presentasjon av tiltaket/planområdet Eiendommen består i dag av en bolig og en gammel fabrikkbygning og kai.

Detaljer

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE OMREGULERING NEXANS I Detaljregulering PLANBESKRIVELSE Halden Arkitektkontor, 5.juni 2012 INNHOLD 1.0 BAKGRUNN.. s. 3 2.0 OVERORDNET PLANSTATUS.. s. 3 3.0 REGULERINGSSTATUS.. s. 4 4.0 PLANFORSLAGET - BESKRIVELSE..

Detaljer

Forslag til P L A N P R O G R A M

Forslag til P L A N P R O G R A M Områderegulering av Fagerlia boligområde, Stjørdal kommune. Boligbebyggelse Friområde / friluftsformål Forslag til P L A N P R O G R A M Idrettsanlegg i kommuneplan Nytt boligområde Dato: 13.03.2015 Rev.

Detaljer

Bedre reguleringsplaner (2)

Bedre reguleringsplaner (2) Bedre reguleringsplaner (2) Dokumentasjonskrav: Planbeskrivelse, konsekvensutredning, ROS-analyse mm Tingvoll, 21. mars 2013 Dokumentasjonskrav i PBL Krav: Planprogram Alle Alle Hvis vesentlig virkning

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Kommentarer vedrørende varsel om planoppstart/planprogram

Statens vegvesen. Notat. Kommentarer vedrørende varsel om planoppstart/planprogram Statens vegvesen Notat Vår dato: 01.10.2015 Vår referanse: Kommentarer vedrørende varsel om planoppstart/planprogram Statens vegvesen har i samarbeid med Midtre Gauldal kommune varslet oppstart av reguleringsplan

Detaljer

UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET

UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET REGULERINGSPLAN MED TILHØRENDE KONSEKVENSUTREDNING - Status i reguleringsplanarbeidet - Forslag til planprogram - Videre prosess Åpent møte 14.11.07 Gulskogen skole Varsel

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

UTKAST TIL PLANPROGRAM

UTKAST TIL PLANPROGRAM Henningsmoen Øst, DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING (KU) UTKAST TIL PLANPROGRAM HØRINGSFRIST 19.09.14 August 2014 FORORD Feste Grenland As har på vegne av Ole Henningsmoen startet arbeidet med å

Detaljer

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/9689-67 Dato: 28.09.2015 KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR INTERCITYSTREKNINGEN AV VESTFOLDBANEN;

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSFORSLAG FOR UTVIDELSE AV HVITSTENVEIEN 280 I VESTBY FORSLAG TIL PLANPROGRAM 19.02.10 Side 1 av 7 INNHOLD 1. FORMÅL... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Planområdets beliggenhet og størrelse...

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Revidert forslag til planprogram

Revidert forslag til planprogram Revidert forslag til planprogram Rv. 80 gang- og sykkelveg Stranda Røvik Reguleringsplan for balansefylling ved Klungset Fauske kommune Mai 2012 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. PLANPROGRAM... 4 2.1 Hva

Detaljer

Utvikling av Trønderbanen Planer, NTP og målet

Utvikling av Trønderbanen Planer, NTP og målet Utvikling av Trønderbanen Planer, NTP og målet Hvordan får vi bygd ut Trønderbanen? Hvordan kan toget bli grunnstammen i et bærekraftig transportsystem gjennom Trøndelag? Hvordan skal vi prioritere jernbane

Detaljer

Jernbane: Dobbel og elektrisk - Nye spor Nye muligheter!

Jernbane: Dobbel og elektrisk - Nye spor Nye muligheter! Jernbane: Dobbel og elektrisk - Nye spor Nye muligheter! Historisk satsing på Jernbane i Trøndelag. Fantastiske muligheter hvis vi gjør de rette valgene. Valgene vil få store konsekvenser for samferdsel,

Detaljer

Informasjon til høringsparter. DETALJREGULERING AMFI VERDAL

Informasjon til høringsparter. DETALJREGULERING AMFI VERDAL Informasjon til høringsparter. DETALJREGULERING AMFI VERDAL Bakgrunn. Solem Arkitektur AS er engasjert av Amfi Bygg Verdal AS til å fremme reguleringsplan (detaljregulering) for utvidelse av AMFI Verdal.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Melding om vedtak. Fastsetting av planprogram for E6 Ranheim - Værnes. Statens vegvesen Postboks Molde

STJØRDAL KOMMUNE. Melding om vedtak. Fastsetting av planprogram for E6 Ranheim - Værnes. Statens vegvesen Postboks Molde Arealavdelingen STJØRDAL KOMMUNE Besøksadresse Kjøpmannsgt 9 7500 Stjørdal Postboks 133 7501 Stjørdal Tlf 74 83 35 00 Statens vegvesen Postboks 1 6414 Molde Bankgiro: 1503.28.98367 (m/kid) 1503.28.98448

Detaljer

1. OVERSKRIFT 1: (TIMES NEW R, 14 PKT, FET, VENSTREJUSTERT, STORE BOKSTAVER, NUMMERERT)

1. OVERSKRIFT 1: (TIMES NEW R, 14 PKT, FET, VENSTREJUSTERT, STORE BOKSTAVER, NUMMERERT) Denne malen fylles ut av fagkyndig ved utarbeidelse av forslag til planprogram til offentlig ettersyn Om malen Malen er laget i Microsoft Word 2002 og bygd opp ved hjelp av stiler. Bruk de forhåndsdefinerte

Detaljer