STRATEGIPLAN. for politiets trafikktjeneste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRATEGIPLAN. for politiets trafikktjeneste 2012 2015"

Transkript

1 STRATEGIPLAN for politiets trafikktjeneste

2

3 Innledning trafikksikkerhetsarbeid er viktig for å sikre trygghet og trivsel for alle som ferdes i trafikken. Politiets overordnede mål med trafikksikkerhetsarbeidet er å redusere antall trafikkulykker med drepte og hardt skadde. strategiplanen for politiets trafikktjeneste for perioden bygger på Nasjonal transportplan (NTP) og Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg som Vegdirektoratet, Sosial- og helsedirektoratet, Politidirektoratet og Trygg Trafikk har utarbeidet. planen identifiserer politiets viktigste formulerte mål, satsningsområder og beskriver hvordan disse skal nås. antall drepte eller hardt skadde i vegtrafikken er halvert siden 1970 samtidig som antall kjøretøy er tredoblet. Reduksjonen skyldes blant annet bedre veger, sikrere kjøretøy, bedre akuttmedisin og ikke minst politiets trafikksikkerhetsarbeid. Årlig omkommer rundt 200 mennesker og rundt skades på vegene i Norge. En ytterligere reduksjon av antall drepte og hardt skadde krever stor innsats og videreutvikling av metoder. kriminelle benytter i hovedsak vegnettet til å forflytte seg. Det er derfor viktig å ha oppmerksomhet på annen kriminalitet i forbindelse med trafikkontroller. planen skal danne grunnlag for prioritering og ressursstyring i trafikksikkerhetsarbeidet, og vil være viktig i Politidirektoratets dialog med politidistriktene og Utrykningspolitiet. politidistriktene og Utrykningspolitiet skal i samarbeid jobbe for å nå disse målene. Oslo 1. mars 2012 Vidar Refvik politidirektør

4

5 Overordnet mål politiets overordnede mål med trafikksikkerhetsarbeidet er å redusere antall trafikkulykker med drepte og hardt skadde. Hovedstrategi de årlige prioriteringer fremkommer i Prop. 1 S og Justisdepartementets tildelingsbrev til Politidirektoratet. Politidirektoratets disponeringsskriv til politidistriktene, Riksadvokatens mål- og prioriteringsrundskriv og instruks for politiets trafikktjeneste som er inntatt i GP-4027 Politiets trafikktjeneste skal være retningsgivende. politiet har trafikksikkerhet som en av sine hovedoppgaver. Innsatsen til det enkelte politidistrikt og Utrykningspolitiet er avgjørende for å nå målet om å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken. politiet skal arbeide kunnskapsstyrt blant annet ved å definere og prioritere de mest ulykkesbelastede vegstrekninger og områder. Det er nødvendig med systematisk innhenting av informasjon som analyseres for å kunne iverksette velbegrunnede strategiske og operative tiltak. En stor andel av de som antas å ha forårsaket dødsulykker er tidligere straffet. I tillegg viser undersøkelser at mange som kjører i ruspåvirket tilstand er tidligere straffet. Personer med kriminell bakgrunn har en klart høyere risikovillighet enn gjennomsnittet av norske sjåfører noe som må tas hensyn til i planleggingen. det skal utarbeides en årlig plan for trafikksikkerhetsarbeidet i det enkelte politidistrikt. Det skal i særdeleshet fokuseres på følgende områder: Forebyggende virksomhet Kontrollvirksomhet Etterforskning og reaksjon Politiets trafikksikkerhetsinnsats forutsetter god kompetanse innen fag og metode og påtalemessig oppfølging med høy kvalitet.

6

7 Forebyggende virksomhet barn, ungdom og unge bilførere Grunnlaget for holdninger legges i de tidlige barneårene. Politiet har en rolle som bidragsyter i samarbeid med blant annet Trygg Trafikk, skoler og barnehager. Mopedister på år og unge syklister er spesielt utsatte grupper. Unge bilførere i alderen år utgjør ca 7 % av førere på veiene mens de representerer ca 30 % av drepte i trafikken. Ungdom og unge voksne blir oftest drept og hardt skadd i utforkjøringsulykker. Dette skyldes ofte høy hastighet. Denne aldersgruppen må være et satsningsområde for politiets trafikksikkerhetsarbeide i årene fremover. helsekrav og ferdigheter Overfor alle aldersgrupper er det viktig at vegtrafikkloven 34 benyttes aktivt for å sikre at førere oppfyller helsekravene, er edruelige og har nødvendige ferdigheter. trygge lokalsamfunn Politiet har en rolle i planleggingsfasen når det gjelder utvikling av trygge lokalsamfunn. Politidistriktene bør derfor delta i fylkeskommunale og kommunale trafikksikkerhetsforum. Politiet må ta en aktiv og initierende rolle i forbindelse med reguleringssaker og annet planarbeid som har betydning for trafikksikkerheten, herunder høringer vedrørende skiltvedtak. samarbeid innad i politiet og med andre aktører Et godt tverrfaglig samarbeid med ulike aktører er nødvendig for å nå felles mål om reduksjon i antall trafikkulykker. kommunikasjon Media, sosiale medier og andre kanaler skal brukes aktivt for å øke kunnskapsnivået og forståelsen for trafikksikkerhetsarbeidet. Informasjonen skal være faktabasert og i samsvar med sentrale og lokale retningslinjer.

8

9 Kontrollvirksomhet Det mest aktuelle tiltaket på kort sikt for å redusere omfanget av trafikkforseelser er økt politikontroll, jf TØI rapport 1059/2010. Politiet skal prioritere kontrollformer der potensialet for reduksjon av antall drepte og skadde er størst. Den subjektive oppdagelsesrisikoen økes ved bruk av synlig uniformert politi i kontrollsituasjon og forebygger risikoatferd i trafikken. Bruk av sivile kjøretøy vil i tillegg være viktig for å avdekke de groveste overtredelsene i trafikken. For å øke den faktiske oppdagelsesrisikoen skal en trafikkontroll minimum inneholde kontroll av førerett og om vedkommende er ruspåvirket. Politiet skal definere og prioritere de mest ulykkesbelastede vegstrekninger og områder og innsatsen skal spesielt rettes mot: fartskontroller Stasjonær fartskontroll ved hjelp av laser, gjennomsnittsmåling eller annet teknisk hjelpemiddel. Mobil fartskontroll med sivile og uniformerte patruljer. Etablering og bruk av automatisk trafikkontroll (ATK) styres av politimestrene i de respektive politidistrikt og gjennomføres i samarbeid med Statens vegvesen. Plassering av automatisk trafikkontroll, punkter og strekninger krever at bestemte kriterier er oppfylt. ruskontroll Alkotest skal som hovedregel gjennomføres for alle som stanses i trafikkontroll. Bruk av «Tegn og symptomer», eventuelt i kombinasjon med hurtigtester for påvisning av eventuell narkotikapåvirkning, skal benyttes målrettet for å avdekke kjøring under påvirkning av narkotika eller medikamenter.

10

11 kontroll av bruk av personlig verneutstyr Riktig bruk av verneutstyr er det beste virkemiddelet man har for reduksjon i skadene når uhellet først har skjedd. Oppmerksomheten bør rettes spesielt mot: Sikring av barn i bil. Bilbeltebruk blant ungdom. Bilbeltebruk i baksetet. Bilbeltebruk i tyngre kjøretøy. aggressiv eller annen farlig trafikkatferd Oppmerksomheten bør blant annet rettes mot: For kort avstand til forankjørende. Brudd på vikepliktreglene. Farlig forbikjøring. Kjøring mot rødt lys. økt oppmerksomhet på annen kriminell aktivitet langs veg Kriminelle benytter i hovedsak vegnettet til å forflytte seg. Det er derfor viktig å ha oppmerksomhet på annen kriminalitet i forbindelse med trafikkontroller.

12

13 Etterforskning og reaksjon Alvorlige trafikklovbrudd er prioriterte saker, jf riksadvokatens årlige mål- og prioriteringsrundskriv. Det vises for øvrig til riksadvokatens rundskriv nr 3/2009 om Vegtrafikkovertredelser standardiserte bøtesatser, beslag av førerkort mv. med vedlegg. For å sikre straffens preventive effekt må det sikres hurtig straffesaksbehandling og adekvate reaksjoner der likhet i påtalemyndighetens reaksjoner skal tilstrebes. straksetterforskning De fleste trafikklovbrudd kan etterforskes ferdig på stedet ved at anmeldte og vitner avhøres og øvrige bevis sikres. Bevis skal sikres på forsvarlig måte og Rapport om vegtrafikkulykke skal fylles ut nøyaktig da disse er relevante for den videre etterforskning, iverksettelse av trafikksikkerhetstiltak og danner grunnlag for nasjonal statistikk. inndragning/bruksforbud av kjøretøy Inndragning av kjøretøy i medhold av straffelovens 35, eller forbud mot bruk av motorvogn i medhold av vegtrafikkloven 36, er et egnet virkemiddel i trafikksikkerhetsarbeidet. Tap av førerett etter veg trafikkloven 33 nr 1 og tapsforskriften 2-6 bør vurderes der straff ilegges. pålegg om legeundersøkelse, ny førerprøve Det er viktig at vegtrafikkloven 34 benyttes aktivt for å sikre at førere oppfyller helsekravene, er edruelige og har nødvendige ferdigheter. Når det er skjellig grunn til å tro at førere ikke fyller helsekravene eller mangler kunnskaper og kjøreferdigheter gir første ledd hjemmel til å gi pålegg om legeundersøkelse eller ny førerprøve. Det er ofte mer effektivt å pålegge praktisk førerprøve for å avdekke eventuelle manglende ferdigheter da det er eksempler på at tilfredsstillende legeattest fremlegges umiddelbart etter trafikkhendelsen. pålegg om innlevering av førerkortet inntil videre Hvis førerkortinnehaver utgjør en potensiell trafikkfare, kan politiet med hjemmel i vegtrafikkloven 34 gi pålegg om innlevering av førerkortet inntil videre. Det er i slike tilfeller viktig at rapporter som gjelder mistanke om manglende kunnskaper/ferdigheter dateres og nedtegnes nøyaktig. Mistanken må forankres i objektive forhold som bygger på troverdige og sikre observasjoner.

14

15 tilbakekall av førerett Vegtrafikkloven 34 andre ledd gir hjemmel for tilbakekall av førerett hvis pålegg etter første ledd ikke er etterkommet innen fastsatt frist. 34 femte ledd gir hjemmel for tilbakekall av førerett dersom innehaver av førerett ikke er edruelig. Det er viktig med god informasjonsflyt mellom straffesakssporet og forvaltningssporet for at dette skal gjennomføres. forvaltning Det må sikres god og oppdatert kompetanse innen de aktuelle regelverk for den forvaltningsmessige behandling av kjøresedler, bruksforbud og andre skriftlige pålegg.

16 Politidirektoratet Mars 2012 Trykk: Allkopi Layout: Fete typer Foto: POD Opplag: 2000 POD-publikasjon nr 2012/05 ISBN

Strategiplan for trafikksikkerhet

Strategiplan for trafikksikkerhet Strategiplan for trafikksikkerhet Agderfylkene 2010-2013 Strategiplan for trafikksikkerhet Agderfylkene 2014-2017 VEST-AGDER Vest-Agder FYLKESKOMMUNE fylkeskommune Aust-Agder fylkeskommune 2 Utgiver: Vest-Agder

Detaljer

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Vedtatt 21.11.2013 Buskerud fylkeskommune Samferdsel desember 2013 Forord Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg

Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg ØMERKE ILJ T M 45 24 1 Trykksak 6 Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg 2006-2009 Utgivelse, sted og dato: Oslo, 1. febuar 2006 Oppdragsgiver:

Detaljer

Overskrift Plan for tiltak mot ungdomsulykker. linje to. linje to. Veg- g - og o g trafikkavdelingen

Overskrift Plan for tiltak mot ungdomsulykker. linje to. linje to. Veg- g - og o g trafikkavdelingen Overskrift Plan for tiltak mot ungdomsulykker linje to Forklarende - En del av tiltaksplanen tittel eller undertittel for trafikksikkerhet 2010-2013 linje to RAPPORTA P P O R T Veg- g - og o g trafikkavdelingen

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus 2011 2014 Innhold 1.0 Innledning 4 Om Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) 5 Aktører i trafikksikkerhetsutvalget 5 2.0 Utfordringer 7 2.1 Ulykkessituasjonen

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 Takk... 6 2 Sammendrag... 7 3 Bakgrunn... 9 4 Problemstilling... 14 5 Metode og data... 15 5.1 Valg av metode... 15 5.

Innholdsfortegnelse 1 Takk... 6 2 Sammendrag... 7 3 Bakgrunn... 9 4 Problemstilling... 14 5 Metode og data... 15 5.1 Valg av metode... 15 5. Innholdsfortegnelse 1 Takk... 6 2 Sammendrag... 7 3 Bakgrunn... 9 4 Problemstilling... 14 5 Metode og data... 15 5.1 Valg av metode... 15 5.2 Utvalg... 17 6 Teori... 34 6.1 Begrepsavklaring. Definisjon

Detaljer

VEGTRAFIKKOVERTREDELSE R STANDARDISERTE BØTESATSER, BESLAG AV FØRERKORT MV.

VEGTRAFIKKOVERTREDELSE R STANDARDISERTE BØTESATSER, BESLAG AV FØRERKORT MV. Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 09-294 541.0 Rundskriv nr. 3/2009 Oslo 25. mai 2009 VEGTRAFIKKOVERTREDELSE R STANDARDISERTE BØTESATSER, BESLAG AV FØRERKORT MV. I. INNLEDNING Sjefen for Utrykningspolitiet

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 Utkast til fylkeskommunene og storbykommunene 18.10.2013 Statens vegvesen, politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk,

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 05.11.2014 Tid 14:00 Program Kl. 11.00 12.00 Kl. 12.00 14.00

Detaljer

Tilbakekall av føreretten, jf. vegtrafikkloven 34 femte ledd

Tilbakekall av føreretten, jf. vegtrafikkloven 34 femte ledd Det juridiske fakultet Tilbakekall av føreretten, jf. vegtrafikkloven 34 femte ledd Hvor går grensene for edruelighet og skikkethet? Nora Aasmoe Frøyum Liten masteroppgave i rettsvitenskap våren 2014 Innhold

Detaljer

Vernet. mot døden. Politi. Portrettet Politimester Christine Fossen om tiden etter nødraketten som førte til husbrann og bot.

Vernet. mot døden. Politi. Portrettet Politimester Christine Fossen om tiden etter nødraketten som førte til husbrann og bot. Temanummer: Trafikksikkerhet Norsk Politi nr.1 //mars 2012 Mer synlighet Politibiler i ny uniform skal gi økt sikkerhet og mer synlighet i trafikken. 22 23 UP i tjeneste Bli med Utrykningspolitiets patrulje

Detaljer

UP på vei 2012. En status og risikovurdering av ulykkesutviklingen. i vår kontrollaktivitet på veien.

UP på vei 2012. En status og risikovurdering av ulykkesutviklingen. i vår kontrollaktivitet på veien. UP på vei 212 En status og risikovurdering av ulykkesutviklingen og metodebruk for kriminalitetsbekjempelse i vår kontrollaktivitet på veien. 2 UP PÅ VEI 212 Forord UP på vei 212 er ment å være en rapportering

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2012 2015

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2012 2015 Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2012 2015 Vedtatt i sak 118/12 av kommunestyret den 1. november 2012 INNHOLD FORORD... 3 1. INNLEDNING... 4 2. FØRINGER FOR NY PLAN... 5 3. PLANPROSESS... 6 4. ORGANISERING

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018 for Sandnes kommune 2015-2018 1 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1. PLANENS ORGANISERING OG STRUKTUR... 5 2. NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER, SENTRALE RAMMEBETINGELSER... 6 2.1. Nullvisjonen... 6

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017 2 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017 Foto: Steinar Svensbakken 3 4 Forord Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på

Detaljer

Nasjonal strategi for motorsykkel og moped 2014 2017 med oppfølgingstiltak

Nasjonal strategi for motorsykkel og moped 2014 2017 med oppfølgingstiltak Statens vegvesen og NMCU 2014 Nasjonal strategi for motorsykkel og moped 2014 2017 med oppfølgingstiltak Foto: Pål Andreassen Forord Det er godt kjent at MC-førere har betydelig høyere risiko enn for eksempel

Detaljer

Alkolås som alternativ til tap av førerett

Alkolås som alternativ til tap av førerett Rapport Alkolås som alternativ til tap av førerett Implementering av en ordning med alkolås i program mot ruspåvirket kjøring Arbeidsgruppens rapport, 10. september 2012 JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET

Detaljer

Ungdom og fartsulykker

Ungdom og fartsulykker BA6110 EVU Sikkerhetsstyring Region øst høsten 2007 Ungdom og fartsulykker Gruppe 1, kull 2, høsten 2007 Cecilie Waterloo Lindheim Ivar Haldorsen Bjarte Skaugset Per Ola Roald i Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

VD rapport Vegdirektoratet

VD rapport Vegdirektoratet Temaanalyse Dødsulykker på motorsykkel 2005-2009 VD rapport Vegdirektoratet Nr. 45 Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen Trafikkopplæring 11-2011 1. Bakgrunn

Detaljer

6/14 14/01720-1 Den nasjonale frivillighetsprisen 2014

6/14 14/01720-1 Den nasjonale frivillighetsprisen 2014 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 21.08.2014 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033. SAKSKART 36/14 13/00916-47 Trafikksikkerhetsplan for Vennesla 37/14 14/01404-1

Detaljer

RESSURSANALYSE DELRAPPOPENGENE? Disponeringsskrivet til politi- og lensmannsetaten 2013

RESSURSANALYSE DELRAPPOPENGENE? Disponeringsskrivet til politi- og lensmannsetaten 2013 RESSURSANALYSE DELRAPPOPENGENE? Disponeringsskrivet til politi- og lensmannsetaten 2013 2 1. INNLEDNING...4 2. SÆRLIG UTFORDRING I 2013...4 3. STRATEGIER OG HOVEDMÅL...5 HOVEDMÅL 1: Økt trygghet for borgerne

Detaljer

Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2016 2019 Sarpsborg kommune

Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2016 2019 Sarpsborg kommune Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2016 2019 Sarpsborg kommune Høringsutkast av 28. mai 2015 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Hvorfor og hvordan jobbe med trafikksikkerhet... 5 2.1. Ansvar...

Detaljer

Eksempler på god mål- og resultatstyring og risikostyring i utvalgte forebyggende tiltak. Senter for statlig økonomistyring, 31.

Eksempler på god mål- og resultatstyring og risikostyring i utvalgte forebyggende tiltak. Senter for statlig økonomistyring, 31. Eksempler på god mål- og resultatstyring og risikostyring i utvalgte forebyggende tiltak Senter for statlig økonomistyring, 31. august 2009 RAPPORT 9/2009 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. KJENNETEGN

Detaljer

Prosjektplan. Med: Rapport 2008 Handlingsplan 2009. Revidert 15.1.2009

Prosjektplan. Med: Rapport 2008 Handlingsplan 2009. Revidert 15.1.2009 Prosjektplan Med: Rapport 2008 Handlingsplan 2009 Revidert 15.1.2009 INNLEDNING...3 Prosjektet Trygge Lokalsamfunn...4 Prosjektmål...5 Hovedmål...5 Omfang og avgrensing...6 Organisasjon7 Økonomi...8 Kostnader...8

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2004. Førerkortklasse M 146

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2004. Førerkortklasse M 146 Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2004 Læreplan Førerkortklasse M 146 Veiledning Håndbok V852 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene i Statens vegvesen er fra juni

Detaljer

Evaluering av programmet Trafikk og fart som en del av samfunnsstraff overfor unge fartsovertredere i trafikken

Evaluering av programmet Trafikk og fart som en del av samfunnsstraff overfor unge fartsovertredere i trafikken N-03/07 NOTAT Evaluering av programmet Trafikk og fart som en del av samfunnsstraff overfor unge fartsovertredere i trafikken Dagfinn Moe SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og -informatikk

Detaljer

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder 48/2013 RAPPORT Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder Forord Tiltaksveilederen er utarbeidet av Miljødirektoratet i samarbeid med Vegdirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og kommuner på bakgrunn

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Hedmark fylke 2014-2017

Trafikksikkerhetsplan for Hedmark fylke 2014-2017 Trafikksikkerhetsplan for Hedmark fylke 2014-2017 Foto: Einar Søberg, Statens vegvesen (Forside: Jens Haugen) Innhold 1. Innledning 5 1.1 HTUs rolle 5 1.2 Hensikten med trafikksikkerhetsplanen 2. Situasjonsbeskrivelse

Detaljer

Motorsyklister Atferd og ulykkesrisiko Tiltak for å bedre trafikksikkerheten for motorsyklister

Motorsyklister Atferd og ulykkesrisiko Tiltak for å bedre trafikksikkerheten for motorsyklister Innhold Forord Innhold Side I II 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 6 6.1 6.2 7 7.1 7.2 Hvorfor studere høyrisikogrupper Bakgrunn og formål

Detaljer

Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE

Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013 Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE VEILEDNINGER Håndbok 252 Læreplan Førerkort klasse B, B kode 96 og BE Fastsatt

Detaljer