Strategiplan for trafikksikkerhet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategiplan for trafikksikkerhet"

Transkript

1 Strategiplan for trafikksikkerhet Agderfylkene Strategiplan for trafikksikkerhet Agderfylkene VEST-AGDER Vest-Agder FYLKESKOMMUNE fylkeskommune Aust-Agder fylkeskommune

2 2 Utgiver: Vest-Agder fylkeskommune, 2014 Design og trykk: Synkron Media AS, Avd. Bjorvand & Skarpodde

3 Innhold Innhold... 3 Forord Innledning Bakgrunn og formål Planprofil Organisering av planprosessen Bakgrunnsdokumenter for planen Visjoner og mål Nullvisjonen Mål Satsingsområder Ulykkessituasjonen Planleggings- og samordningstiltak Samordning mellom politisk og administrativt nivå Oppfølgning av kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Samordnet areal- og transportplanlegging ATP Trafikksikkerhet og folkehelse Trafikksikkerhet i kollektivtransporten Samordning i forhold til andre aktører Trafikksikkerhet og HMS Holdningsskapende arbeid Informasjon og opplæring - barnehage og skole Holdningsskapende tiltak Kontrolltiltak Politiets kontrollinnsats Utrykningspolitiets kontrollinnsats Statens vegvesens kontrollinnsats Tiltak i veg- og trafikkmiljø

4 Forord For tredje gang legges det frem en felles strategiplan for trafikksikkerhet i Agderfylkene. Dette er et uttrykk for at trafikksikkerhet er et høyt prioritert satsningsområde i Agderfylkene, med god forankring både politisk og i overordnet planverk. Grunnlaget for trafikksikkerhetsarbeidet i Agderfylkene er nullvisjonen en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte og hardt skadde i veitrafikken. Ulykkesstatistikken for Agderfylkene viser en svært positiv utvikling, med mer enn en halvering av drepte og hardt skadde etter år Vi liker å tro at det systematiske arbeidet med trafikksikkerhet i regionen vår har medvirket til denne positive utviklingen. Men vi gir oss ikke der. Det ambisiøse målet i planen er at vi innen 2024 skal ha en ytterligere halvering av antall drepte og hardt skadde i veitrafikken i Agderfylkene. Trafikkulykker har store konsekvenser både for de som rammes, og for samfunnet. Arbeidet med trafikksikkerhet er derfor en svært viktig oppgave for oss alle. I trafikksikkerhetsplanen ønsker vi derfor å gå bredt ut og ansvarliggjøre både oss selv som trafikanter og som offentlig myndighet med ansvar for å utvikle et trygt veisystem. Her må alle bidra, både hjem, skoler på alle nivå, arbeidsplasser, offentlige virksomheter og privat næringsliv skal vi nå de målene vi har satt oss. Les planen nøye og da er vi sikre på at du finner mange områder der du kan gi positive bidrag. Vi ønsker hverandre lykke til i dette viktige arbeidet... Terje Damman Fylkesordfører Vest-Agder Bjørgulv Sverdrup Lund Fylkesordfører Aust-Agder 4

5 1 Innledning 1.1 Bakgrunn og formål Arbeidet med trafikksikkerhet er forankret i Nasjonal transportplan for perioden Trafikksikkerhetsarbeidet følges opp gjennom Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg for perioden Bak denne planen står Politidirektoratet, Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Trygg Trafikk, Sosial- og Helsedirektoratet og fylkeskommunene. Denne planen skal binde sammen nasjonale mål og føringer med regionale og lokale målsettinger. Det er enighet i Agder om at regionen har en rekke felles utfordringer innen samferdsel. På bakgrunn av dette vedtok fylkestingene i begge Agderfylkene i april 2006 en felles strategiplan for trafikksikkerhet i Agderfylkene. Denne planen revideres nå for andre gang. Regionplan Agder 2020 ble vedtatt i juni Kommunikasjon er ett av fem hovedsatsningsområder. Under dette kapittelet behandles også trafikksikkerhet. Regionplanen forutsetter at strategiplanen for trafikksikkerhet blir revidert. Revisjon av strategiplan for trafikksikkerhet er gjennomført som et samarbeid mellom Agder politidistrikt, Utrykningspolitiet, Statens vegvesen, Trygg Trafikk og begge fylkeskommuner. Målsettingen har vært å skape grunnlag for bred prioritering av trafikksikkerhetsarbeidet, og samtidig legge grunnlag for god koordinering mellom de ulike aktørene i regionen. Kommunene er sentrale aktører i trafikksikkerhetsarbeidet. En viktig målsetting er derfor å utforme strategier som kan bidra til å vitalisere det kommunale og regionale trafikksikkerhetsarbeidet. Planens innhold og prioriteringer forventes innarbeidet i de enkelte etaters handlingsplaner og vil gi føringer for sikkerhetstenkningen i etatene. Forvaltningsreformen som ble innført fra 1. januar 2010 medfører at fylkeskommunen er blitt en betydelig større vegeier. Dette medfører at fylkeskommunene må ta et større ansvar for det regionale trafikksikkerhetsarbeidet. 1.2 Planprofil Trafikksikkerhetsarbeid har største effekt gjennom målrettet arbeid over lang tid. Evaluering av prosjekter og prioriteringer er viktig for å kvalitetssikre arbeidet som gjøres. Det vil fortsatt være behov for å investere i fysiske tiltak, men trafikksikkerhetsplanen har samtidig et stort fokus på holdningsskapende arbeid. Ulike tiltak må vurderes overfor ulike trafikantgrupper, arbeidsgivere, arbeidstakere og organisasjoner. Sentrale elementer i arbeidet er organisering, samarbeid og koordinering av tiltak. Arbeidet prioriteres på overordnet politisk nivå, og vi ser en vilje til å følge opp disse prioriteringene gjennom økonomiske handlingsplaner. Det bør samtidig sees på alternative modeller for å utvikle samarbeid med blant annet frivillig sektor og andre myndigheter. 1.3 Organisering av planprosessen Planarbeidet er forankret i begge fylkeskommuner, Statens vegvesen, Agder politidistrikt og Trygg Trafikk. Arbeidet er administrativt initiert og forankret i Regionplan Agder Planforslaget vil bli behandlet politisk før det legges ut på høring. Strategiplanen blir lagt frem i begge fylkesting for endelig behandling. Følgende arbeidsgruppe har utarbeidet planforslaget: Arbeidsgruppe Egil Strømme Vest-Agder fylkeskommune Leder Lasse Moen Sørensen Vest-Agder fylkeskommune Sekretær Kjell Stangborli Statens vegvesen Vest-Agder Kjell Pedersen Statens vegvesen Aust-Agder Christian Gjerstad Aust-Agder fylkeskommune Kåre Kristensen Aust-Agder fylkeskommune Paal Ove Sodefjed Trygg Trafikk Aust-Agder Ole Rath Trygg Trafikk Vest-Agder Jan Sverre Krogstad Agder Politidistrikt 5

6 1.4 Bakgrunnsdokumenter for planen: Nasjonal transportplan Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Regionplan Agder 2020 Politiets trafikktjeneste - strategiplan Trygg Trafikk Strategiplan 2014 til 2017 og årlige handlingsplaner De mange trafikkulykkene som skjer på vegnettet i landsdelen medfører tap av liv og gir redusert livskvalitet for svært mange mennesker. Det er behov for fortsatt høy satsing på trafikksikkerhet. HOVEDTILTAK: Gjennom et samordnet og kunnskapsbasert arbeid med trafikksikkerhet skal antall trafikkulykker reduseres. 6

7 2 Visjoner og mål Grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge er nullvisjonen - en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i trafikken. Trafikantene og myndighetene har et delt ansvar for trafikksikkerheten. Hovedgrepene i trafikksikkerhetsarbeidet er tiltak overfor trafikanter og innen veg- og trafikksystemet. Myndighetene arbeider også med trafikksikkerhet på kjøretøysiden, innen arealplanlegging og for å fremme bruk av de sikreste transportformene. Innsatsen for å øke trafikksikkerheten gjøres blant annet ved å bygge sikkerhet inn i nye og eksisterende infrastrukturanlegg, utforme et transportsystem som påvirker trafikantene til riktig atferd og beskytter dem mot de alvorligste konsekvensene av feilhandlinger og styrke innsatsen rettet mot transportutøvere og kjøretøy. 2.1 Nullvisjonen Nullvisjonen er ikke et mål, men en måte å tenke på og en retning trafikksikkerhetsarbeidet skal styres etter. På samme måte som det innen sjø- og luftfart ikke aksepteres tap av menneskeliv, skal også trafikksikkerhetsarbeidet styres i retning mot en visjon om at ingen skal bli drept eller hardt skadd i vegtrafikken. Nullvisjonen bygger på tre grunnpilarer: Etikk Ethvert menneske er unikt og uerstattelig og vi kan ikke akseptere at mennesker mister livet itrafikken. Vitenskapelighet Menneskets fysiske og mentale forutsetninger er kjent og skal ligge til grunn for utforming av vegsystemet. Kunnskapen om vår begrensede mestringsevne i trafikken og tåleevne i en kollisjon skal legge premissene for valg av løsninger og tiltak. Vegtrafikksystemet skal lede trafikantene til sikker atferd og beskytte mot fatale konsekvenser av normale feilhandlinger. Ansvar Trafikantene, myndighetene og andre.. som kan påvirke trafikksikkerheten, har et delt ansvar. Trafikantene har ansvar for sin egen atferd; de skal være aktsomme og unngå bevisste regelbrudd. Myndighetene har ansvar for å tilby et vegsystem som tilrettelegger for mest mulig sikker atferd og beskytter mot alvorlige konsekvenser av normale feilhandlinger. Andre aktører, som for eksempel politiet og ulike interesseorganisasjoner, har også et ansvar for å bidra til at trafikksikkerheten blir best mulig. De store menneskelige lidelsene og samfunnsøkonomiske konsekvensene trafikkulykker innebærer, nødvendiggjør ambisiøse mål for ulykkesreduksjon. Et nasjonalt mål for trafikksikkerhet i perioden er at antall drepte og hardt skadde innen vegtrafikken skal halveres. Agderfylkene vil arbeide for å oppnå dette svært ambisiøse målet. Sett opp mot forventet trafikkvekst blir det krevende å holde antall alvorlige ulykker på samme nivå i som 2011 og

8 2.2 Mål Det er et mål at tallet på drepte og hardt skadde i Agderfylkene skal reduseres fra 46 i 2012 til maksimalt 32 i Målkurve for reduksjon i antall drepte/hardt skadde i Aust-Agder Drepte og hardt skadde totalt Riksveg Fylkesveg Kommunal veg Målkurve Målkurve for reduksjon i antall drepte/hardt skadde i Vest-Agder Drepte og hardt skadde totalt Riksveg Fylkesveg Kommunal veg Målkurve 2.3 Satsingsområder Nasjonal Transportplan har som mål at vekst i persontrafikken i byer og tettsteder skal tas av kollektiv, sykkel og gange. Dette stiller krav til økt trafikksikkerhetsfokus overfor disse gruppene og legger føringer for det regionale trafikksikkerhetsarbeidet. Trafikksikkerhetsarbeidet i kommunene skal styrkes ved å tilføre etatene kunnskap, holdninger og kompetanse. Påvirke arbeidsgivere i offentlige og private virksomheter til å ta inn trafikksikkerhet i HMSog internkontrolldokumenter. Redusere utforkjøringsulykker og møteulykker ved tiltak i veg- og trafikkmiljø. Sikre myke trafikanter, fotgjengere og syklister gjennom fysisk tilrettelegging, kampanjer og kunnskapsoppbygging. Effektivisere og spisse politi og vegvesens kontrollvirksomhet mot utsatte målgrupper. Effekten av trafikksikkerhetsarbeidet måles gjennom reduksjon i antall drepte og hardt skadde. Hardt skadde defineres som meget alvorlig skadd og alvorlig skadd. Barn og unge skal sikres tilstrekkelig informasjon om trafikksikkerhet og god trafikkopplæring i barnehage og skole. 8

9 3 Ulykkessituasjonen i Agderfylkene Det er utført en analyse av ulykkessituasjonen i Agderfylkene, basert på politirapporterte ulykker med drepte og hardt skadde i 10-års perioden Det er også sett på noen utviklingstrekk for samme periode. Det er flere grunner til å begrense utvalget til ulykker med drepte og hardt skadde: - Nullvisjonen baserer seg i stor grad på å redusere skadeomfanget - Det er til dels store mørketall for de lette personskadene Statens vegvesen har tverrfaglige grupper i alle regioner som foretar en grundig analyse av alle dødsulykkene i vegtrafikken. Dette tilfører verdifull kunnskap til trafikksikkerhetsarbeidet. Antall trafikkdrepte kan halveres hvis: alle overholder fartsgrensene alle bruker personlig verneutstyr alle kjører rusfritt Ulykkesutvikling Antall ulykker og drepte og skadde i Agderfylkene Sum drepte og skadde Antall ulykker Det kan være flere drepte eller skadde i hver ulykke. Derfor er antallet ulykker lavere enn antallet drepte eller skadde. 9

10 Personskadeulykker i Agderfylkene fordelt på skadegrad Som drepte regnes alle som dør innen 30 dager etter ulykkesdato av skader påført i ulykken. Hardt skadde er summen av skadegradene meget alvorlig skadde og alvorlig skadde Meget alvorlig skadde er personer med skader av en slik art at personens liv en tid er truet eller har skader som fører til varig og alvorlig mén. Alvorlig skadde regnes personer med større, men ikke livstruende skader. Lettere skadde er personer med mindre brudd, skrammer osv. som ikke trenger sykehusinnlegging. Lettere skadde Hardt skadde Drepte Til tross for en trafikkvekst på mer enn 30 prosent de siste 12 år, ser vi en fallende tendens for de alvorligste ulykkene. Møte- og utforkjøringsulykkene dominerer i Agderfylkene, og utgjør omtrent to tredeler av de alvorligste ulykkene. På landsbasis er andelen møte- og utforkjøringsulykker omtrent like store. På tross av en generell nedgang i antall trafikkulykker, ser man at antallet ulykker der syklister er innblandet øker. Sett i lys av et nasjonalt ønske om økt bruk av sykkel er dette bekymringsfullt. Antall hardt skadde Antall drepte

11 Drepte og hardt skadde trafikanter fordelt på kommune og fremkomstmiddel Agderfylkene Bil Fotgjenger Sykkel Moped MC Buss Tungt kjøretøy Annet Åseral (tot. 2) 2 Åmli (tot. 9) Vennesla (tot. 50) Vegårshei (tot. 5) Valle (tot. 6) Tvedestrand (tot. 26) Søgne (tot. 34) Songdalen (tot. 13) Sirdal (tot. 7) Risør (tot. 7) Marnardal (tot. 8) Mandal (tot. 34) Lyngdal (tot. 40) Lindesnes (tot. 17) Lillesand (tot. 47) Kvinesdal (tot. 18) Kristiansand (tot. 121) Iveland (tot. 9) Hægebostad (tot. 8) Grimstad (tot. 44) Gjerstad (tot. 7) Froland (tot. 27) Flekkefjord (tot. 42) Farsund (tot. 20) Evje og Hornnes (tot. 19) Bykle (tot. 3) Bygland (tot. 7) Birkenes (tot. 18) Audnedal (tot. 4) Arendal (tot. 87) % 20% 40% 60% 80% 100% 4 Av tabellen kan vi for eksempel se at Kristiansand har høyest andel fotgjengerulykker 19 %), Arendal og Grimstad har henholdsvis 7 % og 16 %. MC-ulykkene dominerer i Gjerstad, Birkenes og Lyngdal, mens Vennesla har en høy andel med mopedulykker. Lillesand har hatt en høy andel tungbilulykker. 11

12 4 Planleggings- og samordningstiltak Planlegging- og samordningstiltakene skal bidra til at trafikksikkerhet betraktes i et mer helhetlig perspektiv og at ressurser og virkemidler i større grad kan vurderes på tvers av sektorer og ulike forvaltningsnivå. Dette skal gi en bedre utnyttelse av samlede ressurser og kompetanse i regionen. Som en betydelig vegeier må fylkeskommunene bidra til at trafikksikkerhetsarbeidet blir en integrert del av regionalpolitikken i Agderfylkene. 4.1 Samordning mellom politisk og administrativt nivå Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner har noe forskjellig politisk organisering. Vest-Agder har en hovedutvalgsmodell hvor Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø (SAM) fungerer som fylkets trafikksikkerhetsutvalg på politisk nivå. Det er oppnevnt en tverrfaglig administrativ trafikksikkerhetsgruppe, med politisk representasjon fra SAM og Hovedutvalg for kultur og utdanning (HKU), samt representanter fra Vest-Agder fylkeskommune, fylkesmannen i Vest-Agder, Statens vegvesen, Trygg Trafikk, Utrykningspolitiet og Agder politidistrikt. Aust-Agder fylkeskommune er organisert etter en komitemodell som innstiller til fylkestinget i overordnede saker, mens fylkesutvalget har ansvaret for de mer driftspregede oppgavene. Aust-Agder har en administrativ sammensatt trafikksikkerhetsgruppe. Ved behov oppnevnes politikere til å delta i planprosesser, møter, aksjoner og liknende. For å få tilstrekkelig eierskap, engasjement og kunnskap om trafikksikkerhetsarbeid til å følge opp handlingsplaner trenger man en hensiktsmessig ansvarsdeling mellom politikk og administrasjon. Avhengig av sakstype og omfang brukes de etablerte utvalgene og komiteene for rapportering og tilbakemelding. 4.2 Oppfølging av det fylkeskommunale trafikksikkerhetsarbeidet Fylkeskommunene er en stor arbeidsgiver, vegeier og skoleeier, samtidig som de har det overordnede ansvaret for organisering av kollektivtransporten i fylket. Trafikksikkerhet må integreres i alle deler av fylkeskommunens arbeidsområder. Vest-Agder følger opp dette arbeidet gjennom Nullvisjonsprosjektene, samt gjennom et tydelig trafikksikkerhetsfokus i Handlingsprogram for fylkesveg. Fylkeskommunene har ambisjon om å arrangere en årlig konferanse med de kommunale trafikksikkerhetskontaktene, både for faglig påfyll og vedlikehold av nettverk. Fylkeskommunene vil i løpet av planperioden samarbeide om ulike stimuleringstiltak for å styrke det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet. 4.3 Oppfølgning av det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Kommunene er en stor arbeidsgiver og eier av veger, barnehager og skoler. De er en stor transportkjøper og er i tillegg ansvarlig for innbyggernes helse, miljø og sikkerhet. Kommunene kan bidra til å redusere antall drepte og skadde i trafikken ved å sørge for at trafikksikkerhet omfatter alle deler av kommunenes virksomhet. Nærhet til publikum gir det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet et stort potensiale. 4.4 Samordnet areal- og transportplanlegging Kommunenes arealpolitikk har stor innvirkning på transportbehov, transportvolum og reisemiddelfordelingen mellom kollektive og private reisemidler. God arealplanlegging bidrar til kortere transportavstander mellom daglige gjøremål, og kan legge føringer for at utbygging og virksomheter som bidrar til økt transportarbeid, legges nær hovedårer og knutepunkter i transportsystemet. En god arealpolitikk vil kunne dempe trafikkveksten og gi positive bidrag til trafikksikkerhet lokalt. 4.5 Trafikksikkerhet og folkehelse Trafikksikkerhetsarbeid er en viktig del av det forebyggende folkehelsearbeidet i lokalmiljøet, og bør legge premisser for politiske beslutninger. Dette gjenspeiles også gjennom Helsedirektoratets bidrag til nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet. I skjæringspunktet mellom trafikksikkerhet og folkehelse reises det en rekke sosialmedisinske problemstillinger, blant annet knyttet til bruk av rus- og legemidler. Flere eldre trafikanter gir nye utfordringer. Kjøretillatelser og fritaksordninger er eksempler på problemstillinger man må se nærmere på i planperioden. 12

13 4.6 Trafikksikkerhet i kollektivtransporten Kollektivtransport er en transportform med lite ulykker. Det er likevel viktig å holde fokus på hvordan sikkerheten kan økes. Når en vurderer trafikksikkerhet innen kollektivtransporten må en se hele reisen under ett. Trafikksikkerhet i kollektivtransport fordrer et godt samarbeid mellom involverte aktører, blant annet med fokus på krav til standard på busser og universell utforming av holdeplasser. Det er et krav at alle skolebusser skal ha setebelter. En utfordring er å sikre at setebeltene brukes. 4.7 Samordning med andre aktører Samarbeid med andre aktører, som MCmiljøet, tungbilbransjen, bilorganisasjoner, lag og foreninger er nødvendig for å lykkes med trafikksikkerhetsarbeidet. Fylkeskommunen, Statens Vegvesen og Trygg Trafikk har et overordnet ansvar for å legge til rette for slik samordning. 4.8 Trafikksikkerhet og HMS Det har så langt vært lite fokus på trafikksikkerhet innen helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS). Mange trafikkulykker involverer minst én bilfører som har kjørt i, til eller fra arbeid. Trafikksikkerhet har derfor en naturlig plass innen HMS og internkontroll i alle virksomheter. 13

14 5 Holdningsskapende arbeid Vegtrafikkloven 3 Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen. Holdningsskapende arbeid handler om kunnskap, erfaringer og følelser. Holdninger dannes hovedsakelig gjennom gode rollemodeller, kontinuitet og rutiner som sikrer at trafikksikkerhetsfokus blir en del av hverdagen. mennesket lærer og påvirkes gjennom hele livet. Grunnlaget for bevisste og varige holdninger blir lagt i barneårene. Trafikkopplæring må derfor være en integrert del av både oppdragelsen og det generelle opplæringsarbeidet. Så langt det er mulig må opplæring og informasjon tilpasses målgruppene og formålet. Gode trafikkvaner må innarbeides i oppveksten. Informasjon og opplæring får best effekt når de er knyttet til aktiviteter og kontrolltiltak. Kurven nedenfor viser risiko for å bli utsatt for en trafikkulykke i ulike aldersgrupper. Risikoen stiger jevnt og når en topp rundt tyveårsalderen, for deretter å synke. Risikoen stiger på ny etter fylte 65 år. 5.1 Informasjon og opplæring - barnehage og skole Kommuner og fylkeskommuner har ansvar for at kunnskap om trafikksikkerhet ivaretas av skoler og barnehager. Trafikkopplæring i barnehagene Barnehagepersonell må ha trafikkfaglig kunnskapfor å kunne ivareta barnas sikkerhet og foreldrenes behov for veiledning. Barnehagene skal gi barn et oppvekstmiljø som er helsebringende og skadeforebyggende. Derfor må trafikksikkerhet inngå som en viktig del av arbeidet i barnehagen. Trafikkopplæring i barnehagene er også viktig for å få en trygg overgang mellom barnehage og skole. Barnas trafikklubb Barnas trafikklubb, er et nettbasert, gratis tilbud til barn og foreldre. Her finnes spill og oppgaver til barn. Klubbsidene kan også benyttes av barnehagene og av foresatte. Trafikkopplæring i grunnskolen Læreplanen har klare mål for trafikkopplæringen, som skal ha kontinuitet og progresjon gjennom hele grunnskolen. Ansatte i skolen må derfor sikres tilstrekkelig kompetanse innen trafikksikkerhet. Den systematiske trafikkopplæringen har kompetansemål om trafikk i 4., 7. og 10. trinn. Opplæringen som fotgjenger og syklist skal forankres i nærmiljøet og 14

15 tilpasses elevenes alder og erfaring. Kunnskapsløftet har gjennom kompetansemål satt klare krav til trafikkopplæringen. Valgfaget «Trafikk» er nytt i 2013 og har fokus på trafikkrelatert undervisning. Faget må tilbys på alle ungdomsskolene i Aust- og Vest-Agder. Kompetansemål i 4. trinn: Elevene skal følge trafikkreglene for fotgjengere og syklister. Kompetansemål på 7. trinn: Elevene skal kunne praktisere trygg bruk av sykkel som fremkomstmiddel. Kompetansemål i 10.trinn: Elevene skal kjenne til hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og reduserer skader ved uhell og ulykker. Trafikkopplæring i videregående skole I denne aldersgruppen blir elevene for alvor selvstendige trafikanter. Aldersgruppen har også høyest risiko i trafikken. Det er derfor viktig at det stimuleres til satsing på holdningsskapende tiltak og trafikkopplæring i alle videregående skoler. 5.2 Holdningsskapende tiltak Holdningsskapende tiltak er ment å påvirke trafikantenes risikoforståelse og adferd. Holdningsskapende arbeid er en kontinuerlig prosess som må ha et langsiktig perspektiv for å gi ønsket effekt. Dersom aktiviteten skal opprettholdes og utvikles er dette avhengig av forutsigbar og langsiktig finansiering. Repetisjon av budskap i ulike sammenhenger har større påvirkning på målgruppens adferd enn enkeltstående tiltak. Det er derfor viktig med samhandling mellom de ulike tiltakene, slik at de forsterker hverandre. Nullvisjonen i Vest-Agder I Vest-Agder er det etablert nullvisjonsprosjekter i alle tre regioner. Hovedfokus i prosjektene er å drive holdningsskapende arbeid og forsterke det ordinære kommunale trafikksikkerhetsarbeidet. Prosjektene skal gjøre Nullvisjonen kjent i de aktuelle kommunene, og sette trafikksikkerhet på dagsorden i lokalmiljøet. Nullvisjonen i Vest-Agder gjøres permanent fra Erfaringen med nullvisjonsprosjektene i Vest-Agder er gode. På bakgrunn av disse erfaringene bør det arbeides med å opprette nullvisjonsprosjekter i Aust-Agder. Øvrige tiltak Det arbeides aktivt med å evaluere pågående tiltak og å utvikle nye konsepter. Når denne planen vedtas er følgende tiltak aktive i Agderfylkene: Ikke tøft å være død skal påvirke ungdommens holdninger og kunnskapsnivå i forhold til rus, bilbelte og fart. Målgruppen er avgangsklassene på ungdomsskolen. Si i fra skal styrke ungdommens kunnskap om seg selv og øve på å ta riktige beslutning som passasjer i bil. Målgruppen er andreklassene i videregående skole. Kampen for livet viser deltakerne hva som virkelig skjer i ei trafikkulykke - med autentiske bilder og fortelling med egne erfaringer etter ungdomsulykker. Målgruppen er avgangselever på videregående skole. Tiltak for russen skal forebygge trafikkulykker i russetiden. Statens vegvesen tilbyr hvert år kontroll av russebiler. Russen blir i tillegg informert om trafikksikkerhet i flere ulike fora, blant annet gjennom egne trafikksikkerhetsdager på skolene. Trafoen skal gi ungdom opplevelser som kan gi økt risikoforståelse og bidra til sikrere adferd i trafikken. Trafoen holder til i et spesialtilpasset bygg. Gjennom ulike filmer får deltakerne observere en trafikkulykke og konsekvensene av denne. Det er deretter satt av tid til refleksjon for å lære av opplevelsene. Målgruppen er primært ungdom som skal ta førerkort klasse B. 18pluss består av tre moduler: Trafoen, praktisk kjøreøvelse og først på ulykkesstedet. Deltakerne får erfare konsekvensen av høy fart gjennom kjøreøvelser på bane. På ulykkesstedet blir deltakerne undervist i skadestedsbehandling og førstehjelp. Etter gjennomført kurs får deltakerne tilbud om redusert forsikringspremie på egen bil av forsikringsselskapene If og Gjensidige. Målgruppen er ungdom i aldersgruppen 18 til 25 år som nylig har fått førerkort. 15

16 65pluss skal bevisstgjøre bilførere på trafikkregler, kjøreadferd og holdninger. Målgruppen er bilførere over 65 år. Disse er samlet på nettsiden sammen med ulike anbefalinger for oppfølging av dette ansvaret. Det bør i løpet av planperioden vurderes om det bør utvikles holdningsskapende tiltak for gruppen mellom 25 og 65 år, eller om eksisterende tiltak kan utvides til også å gjelde denne aldersgruppen. Trafikksikker kommune Trafikksikker kommune er utviklet av Trygg Trafikk som et bidrag til det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet. Målgruppene er primært kommunens ledelse, samt politikerne. En rekke lover og forskrifter omtaler kommunens ansvar for ulykkesforebygging og trafikksikkerhetsarbeid. De fleste kollisjoner mellom bilister og syklister skjer fordi syklisten blir oversett. Pass på å bli sett når du sykler. Husk lys og refleks! Nyttårsaksjonen er en felles markering for Agderfylkene med fokus på drepte i trafikken foregående år. Aksjonen synliggjør behovet for en fortsatt stor innsats i det lokale trafikksikkerhetsarbeidet. 16 Sykkelgården på Myra startet som et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen, Trygg Trafikk og Aust-Agder fylkeskommune. Statens vegvesen deltar i undervisningen, Aust-Agder fylkeskommune drifter anlegget, mens Trygg Trafikk har det pedagogiske opplegget. Hvert år får ca femteklassinger undervisning her. Anlegget er blitt svært attraktivt og publikum reiser lange avstander for å la barna sykle i dette parkanlegget, med signallys og et trygt vegmiljø i miniatyr.

17 6 Kontrolltiltak Det er et stort potensial for vesentlig ulykkesreduksjon gjennom økt kontrollvirksomhet. Dette gjelder både politiets og vegvesenets kontrollvirksomhet. Tiltakene for å utløse dette potensialet må konkretiseres i årlige tiltaksplaner. 6.1 Politiets kontrollinnsats Nullvisjonen skal ligge til grunn for politiets trafikksikkerhetsarbeid. Ansvaret for trafikkinnsatsen er forankret i Agder politidistrikts ledergruppe. Det er vedtatt en egen Trafikkplan for Hovedfokus skal rettes mot fart, rus, personlig verneutstyr, samt aggressiv og farlig kjøreadferd. Ulykkesutsatte vegstrekninger og områder skal defineres og prioriteres. Arbeidet skal utføres i samarbeid med blant annet UP, Statens vegvesen, Trygg Trafikk og skolene. Trafikktjenesten er integrert i den ordinære uniformerte og sivile ordens- og patruljetjenesten. Distriktet skal sikre hurtig straffesaksbehandling og adekvate reaksjoner ved trafikklovbrudd. Det er viktig at oppdagelsesrisiko oppleves som høy, slik at en oppnår større lovlydighet i trafikken. Fartskontroller Stasjonære fartskontroller med laser og gjennomsnittsmåling suppleres med mobil fartskontroll og ATK. Kontroll av skolevei Kontroll av skoleveiene skal ha et særlig fokus ved skolestart på høsten. Ruskontroll Alkotest skal som hovedregel gjennomføres i trafikkontroller, samtidig som man ser etter tegn og symptomer som tyder på medikament- eller narkotikabruk. Kontroll av bruk av personlig utstyr Riktig bruk av verneutstyr er det beste virkemiddelet for skadereduksjon i ulykker. Det rettes spesiell oppmerksomhet mot sikring av barn i bil, bilbeltebruk blant ungdom, i baksetet og i tyngre kjøretøy. Reaksjon på aggressiv eller annen farlig trafikkatferd Det rettes særlig oppmerksomhet mot avstand til forankjørende, brudd på vikepliktsregler, farlige forbikjøringer og kjøring mot rødt lys. Økt oppmerksomhet på annen kriminell aktivitet langs veg Kriminelle benytter i hovedsak vegnettettil å forflytte seg. Det er derfor viktig å ha oppmerksomhet på annen kriminalitet i forbindelse med trafikkontroller. 6.2 Utrykningspolitiets kontrollinnsats UP skal medvirke til å forebygge lovovertredelser i trafikken ved kontroll og overvåkning og derigjennom å redusere antall trafikkulykker med drepte og hardt skadde. Prioriterte områder er aggressiv trafikkatferd, fartskontroll, ruskontroll og kontroll med bruk av verneutstyr. Utrykningspolitiet skal videreføre samarbeide med Statens vegvesen og Agder politidistrikt og gjennomføre kontroller knyttet til aksjon skolevei, delta på Si ifra - aksjoner, gjennomføre felles kontroller med Statens vegvesen, gjennomføre skolebesøk på videregående skoler med fokus på trafikksikkerhet og følge opp nasjonale kampanjer. Utrykningspolitiet vil prioritere kontrollformer og steder der potensialet for reduksjon av antall drepte og skadde er størst. Uniformert og synlig politi i en kontrollsituasjon er et effektivt virkemiddel for å oppnå reduksjon i hastighetsnivået. Bruk av sivile kjøretøyer vil i tillegg være viktig for å avdekke de groveste overtredelsene i trafikken. Gjennom dette ønsker UP å øke den subjektive og faktiske oppdagelsesrisikoen. UP ønsker i tillegg å være en aktiv aktør i det offentlige rom for å sette fokus på trafikksikkerhetsarbeid og den enkelte motorvognførers ansvar og plikter. 6.3 Statens vegvesens kontrollinnsats Vegvesenets kontrollinnsats er særlig rettet mot tungbiler, der det viktigste er kjøre- og hviletid, sikring av last og bilens tekniske stand. I tillegg satses det betydelige ressurser på vinterkontroll av tunge kjøretøyer. Dette er viktig både med hensyn til trafikksikkerheten og framkommeligheten. Kontroll av bilbeltebruk og kjøretøyer skal fortsatt være en høyt prioritert oppgave i vegvesenet. Bilbeltekontroll kombineres med landsomfattende kampanjer og følges opp med tilstandsundersøkelser. Vegvesenet og politiet samarbeider om automatisk trafikkontroll (ATK) som et supplement til kontroller på veg. Fotoboksene ble digitalisert i 2010, noe som medfører en høyere oppdagelsesrisiko på fartsovertredelser ved punktene. 17

18 7 Tiltak i vei- og trafikkmiljø Et vegsystem utformet på menneskets premisser tar hensyn til vår begrensede mestrings- og tåleevne. Dette stiller høye krav til hvordan vegnettet utformes, forvaltes, driftes og vedlikeholdes. Målet i Nasjonal transportplan om at veksten i persontrafikken i byer og tettsteder skal tas av kollektiv, sykkel og gange, stiller krav til økt trafikksikkerhetsfokus på dette området. De siste årene har antall alvorlige ulykker i vegtrafikken blitt betydelig redusert. For at utviklingen skal fortsette må det satses videre på tiltak rettet mot de alvorligste ulykkestypene: møteulykker, utforkjøringsulykker og ulykker med gående og syklende. Redusere møteulykkene Bygging av møtefri veg er en strategi for å forhindre møteulykker. Statens vegvesen ønsker midtrekkverk på alle veger med årsdøgntrafikk (ÅDT) over 6000 kjøretøy der fartsgrensen er 70 km/t eller høyere. Det vurderes også midtrekkverk på andre veger med mange møteulykker og mye tungtrafikk. Europavegen gjennom Agder vil bli bygget som møtefri veg. Redusere utforkjøringsulykkene Utforkjøringsulykkene er den klart største ulykkeskategorien i Agderfylkene. Ulykkesforebyggende tiltak skal hindre at kjøretøy havner utenfor vegbanen. Skadereduserende tiltak skal hindre at konsekvensene av en utforkjøring blir død eller alvorlig skade. Sikring av myke trafikanter Fotgjengere og syklister skal sikres gjennom fysisk tilrettelegging, kampanjer og kunnskapsoppbygging. I NTP er det forutsatt at økt persontrafikk skal tas av kollektiv, sykkel og gange. Dette vil medføre et særlig fokus på disse trafikantgruppene i byer og tettsteder. Sikring av skoleveiene skal være høyt prioritert. Trafikksikkerhet i drift og vedlikehold Høy kvalitet på drift og vedlikehold av vegnettet er samfunnsmessig lønnsomt og fremmer trafikksikkerheten. Inspeksjoner for å avdekke feil, mangler og farlige forhold må trappes opp og i større grad systematiseres. Det er avgjørende for myke trafikanter å bli sett. Huseiere har selv plikt til å sørge for god sikt ved egen avkjørsel. 18

19 19

20

Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg

Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg ØMERKE ILJ T M 45 24 1 Trykksak 6 Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg 2006-2009 Utgivelse, sted og dato: Oslo, 1. febuar 2006 Oppdragsgiver:

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 05.11.2014 Tid 14:00 Program Kl. 11.00 12.00 Kl. 12.00 14.00

Detaljer

6/14 14/01720-1 Den nasjonale frivillighetsprisen 2014

6/14 14/01720-1 Den nasjonale frivillighetsprisen 2014 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 21.08.2014 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033. SAKSKART 36/14 13/00916-47 Trafikksikkerhetsplan for Vennesla 37/14 14/01404-1

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune Januar 2015 1 Innhold Innhold... 2 Kap.1. Innledning og premisser for trafikksikkerhetsplanen... 3 1.1

Detaljer

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Vedtatt 21.11.2013 Buskerud fylkeskommune Samferdsel desember 2013 Forord Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 Utkast til fylkeskommunene og storbykommunene 18.10.2013 Statens vegvesen, politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk,

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018 for Sandnes kommune 2015-2018 1 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1. PLANENS ORGANISERING OG STRUKTUR... 5 2. NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER, SENTRALE RAMMEBETINGELSER... 6 2.1. Nullvisjonen... 6

Detaljer

Versjon per 26.3.2014. Innholdsfortegnelse

Versjon per 26.3.2014. Innholdsfortegnelse 1. Forord Når dette Handlingsprogrammet vedtas har fylkeskommunene vært landets største vegeiere i snart fire år. Dette er en svært omfattende oppgave som skaper stor oppmerksomhet om fylkeskommunens arbeid.

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017 2 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017 Foto: Steinar Svensbakken 3 4 Forord Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på

Detaljer

Overskrift Plan for tiltak mot ungdomsulykker. linje to. linje to. Veg- g - og o g trafikkavdelingen

Overskrift Plan for tiltak mot ungdomsulykker. linje to. linje to. Veg- g - og o g trafikkavdelingen Overskrift Plan for tiltak mot ungdomsulykker linje to Forklarende - En del av tiltaksplanen tittel eller undertittel for trafikksikkerhet 2010-2013 linje to RAPPORTA P P O R T Veg- g - og o g trafikkavdelingen

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2016 2019 Sarpsborg kommune

Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2016 2019 Sarpsborg kommune Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2016 2019 Sarpsborg kommune Høringsutkast av 28. mai 2015 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Hvorfor og hvordan jobbe med trafikksikkerhet... 5 2.1. Ansvar...

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Saksliste. Utvalg: Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Saksliste. Utvalg: Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Innstranda Bydelsutvalg Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Innstranda Bydelsutvalg,

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

EIDSVOLL KOMMUNE. Trafikksikkerhetsplan 2015-2024. Høringsdokument

EIDSVOLL KOMMUNE. Trafikksikkerhetsplan 2015-2024. Høringsdokument EIDSVOLL KOMMUNE Trafikksikkerhetsplan 2015-2024 Høringsdokument FORORD Det ble fra sentralt hold bestemt at fra 2001 skulle tildeling av statlige og fylkeskommunale midler til lokale trafikksikkerhetstiltak

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2006-2009

FREDRIKSTAD KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2006-2009 FREDRIKSTAD KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2006-2009 Vedtatt av kommunestyret 29.03.2007 Trafikksikkerhetsplanen er utarbeidet av: Fredrikstad kommune Teknisk drift og Plan- og miljøseksjonen 1602 Fredrikstad,

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Stokke kommune

Trafikksikkerhetsplan for Stokke kommune Trafikksikkerhetsplan for Stokke kommune 2015 2019 Bilde: Kjetil Haugland Revidert november 2014 Godkjent i Stokke kommunestyre 13 april 2015 1. FORORD Arbeidet med den første trafikksikkerhetsplanen ble

Detaljer

Nes kommune. Trafikksikkerhetsplan 2011-2023. Kommunedelplan

Nes kommune. Trafikksikkerhetsplan 2011-2023. Kommunedelplan Trafikksikkerhetsplan 2011-2023 Kommunedelplan Innhold INNHOLD...2 INNLEDNING...3 VISJONER OG MÅLSETTINGER...4 Nasjonale mål...4 Fylkeskommunale mål...4 Kommunale mål...4 MÅLSETTING...5 Veger i...5 TRAFIKKULYKKER

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN RØROS KOMMUNE 2013-2015

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN RØROS KOMMUNE 2013-2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN RØROS KOMMUNE 2013-2015 2 Innhold 1 2 3 4 5 6 INNLEDNING... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Planprosess... 6 GENERELT OM RØROS... 7 2.1 Befolkning... 7 2.2 Samferdsel og infrastruktur...

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BAMBLE KOMMUNE 2014-2018

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BAMBLE KOMMUNE 2014-2018 Fv. 200 Langesundsveien ved Ekstrand TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BAMBLE KOMMUNE 2014-2018 HØRINGSUTKAST 26.09.2014 Trafikksikkerhetsplan II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Bamble kommune Oppdrag: Trafikksikkerhetsplan

Detaljer

Nasjonal strategi for motorsykkel og moped 2014 2017 med oppfølgingstiltak

Nasjonal strategi for motorsykkel og moped 2014 2017 med oppfølgingstiltak Statens vegvesen og NMCU 2014 Nasjonal strategi for motorsykkel og moped 2014 2017 med oppfølgingstiltak Foto: Pål Andreassen Forord Det er godt kjent at MC-førere har betydelig høyere risiko enn for eksempel

Detaljer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST 1 Foto: Dag Hammer 2 Forord Trafikkplan for Bydel Østensjø gir uttrykk for hva lokalpolitikerne og befolkningen i

Detaljer

2013-2016. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2013-2016. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av Kommunestyret 18.03.2013. Foto: Sten Ivar Tønsberg

2013-2016. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2013-2016. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av Kommunestyret 18.03.2013. Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg 2013-2016 Kommunedelplan for Trafikksikkerhet Aurskog-Høland Kommune Vedtatt av Kommunestyret 18.03.2013. 11 KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET AURSKOG-HØLAND KOMMUNE GODKJENT

Detaljer

Prosjektplan. Med: Rapport 2008 Handlingsplan 2009. Revidert 15.1.2009

Prosjektplan. Med: Rapport 2008 Handlingsplan 2009. Revidert 15.1.2009 Prosjektplan Med: Rapport 2008 Handlingsplan 2009 Revidert 15.1.2009 INNLEDNING...3 Prosjektet Trygge Lokalsamfunn...4 Prosjektmål...5 Hovedmål...5 Omfang og avgrensing...6 Organisasjon7 Økonomi...8 Kostnader...8

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG 1 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG 2 Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 3 2. Lovgrunnlag 3 2.1. Vegtrafikkloven 3 2.2. Vegloven 4 2.3. Folkehelseloven 4 2.4. Plan- og bygningsloven 5 3. Prosess 5

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

ikkert! på vei mot et tryggere samfunn Nr 2 / 2008

ikkert! på vei mot et tryggere samfunn Nr 2 / 2008 S I dette nummer: >> 2 Leder >> 3 43 000 drepte per år på veiene i EU på vei mot et tryggere samfunn Ski Kommune Nr 2 / 2008 ikkert! >> 4 Dødsfall som følge av arbeidsulykker øker >> 4 Skjerpede ROS-krav

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LIER KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LIER KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LIER KOMMUNE 2010-2013 Innhold 1. Innledning... 3 2. Ulykkesstuasjonen på landsbasis - utfordringer... 3 3. Ulykkessituasjonen i Lier... 5 4. Visjon og målsetning... 9 5. Dagens

Detaljer