Del 1 velkomst og innledninger/orienteringer 2 Del 2 arbeidsverkstedet 3 Gruppeinndeling 4 Oppgave 1 - behov 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Del 1 velkomst og innledninger/orienteringer 2 Del 2 arbeidsverkstedet 3 Gruppeinndeling 4 Oppgave 1 - behov 5"

Transkript

1

2

3 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED 1 INNHOLD Del 1 velkomst og innledninger/orienteringer 2 Del 2 arbeidsverkstedet 3 Gruppeinndeling 4 Oppgave 1 - behov 5 Behov - oppgave A: Hva er behovene vi antar eksisterer for transport i Knapstad E6- området? 5 Behov - oppgave B: Identifiser interessenter dere mener berøres av transport i Knapstad E6-området 6 Behov - oppgave C: Hvilke andre behov ser dere i området? 8 Oppgave 2 Mål 10 Hva skal vi oppnå ved å bygge ut transportsystemet? 10 Oppgave 3 - konseptutvikling 11 Vedlegg: Deltagerliste Lysark fra Ulf Haraldsens presentasjon Lysark fra Pål Stabells presentasjon

4 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED 2 Del 1 velkomst og innledninger/orienteringer Johan Alnes, ordfører Ås kommune Ønsket velkommen Taale Stensbye, strategisjef i Statens vegvesen, region øst Innledet om konseptvalgutredningen (KVU) og hensikten med samlingen. Ulf Haraldsen, Vegdirektoratet Innledet om KVU Lysarkene er vedlagt Kommentarer til innledningene fra Ulf Haraldsen - Bra at konsept også omfatter både veg og jernbane - Når går det fra konsept til alternativ? - Starte på starten igjen utfordring mange føringer - Bra orientering klarlegging helikopterperspektiv bra framstilling - Geografisk avgrensning oppgradering av rv. 120 og rv Diskutert hva som er konsept og linjevalg hvor stor forskjell? - Jernbane eget konsept eller del av konsept, også buss - Hvem er det som bestemmer hvilke parseller som skal tas opp? Hvor lange? - Utgangspunkt lengre strekninger - Etappevis utbygging også konsept? Olav Landsverk, Vegdirektoratet Hovedveger i Sørområdet, historisk tilbakeblikk Pål Stabell, prosjektleder for KVU, Statens vegvesen, region Øst Informasjon om planområdet og arbeidet med konseptvalgutredningen Lysarkene er vedlagt Diskusjon etter innledningen fra Pål Stabell: - Prognosene er usikre vi vet det skjer noe med energi. Forundret over at vi i 2007 ikke er kommet lengre i forhold til å tenke alternativt. Legge ned norsk vegplan. - Voldsom økning på E18. Moss-Horten er ikke med tatt utgangspunktet i dagens situasjon. Store planer for denne strekningen endrer trafikkbildet radikalt. Svar: Tunnel e.l. Moss Horten påvirker i første rekke E6 (både nord- og sydover) og E18 østover fra Elvestad. - Båndlegging hvor lenge og fra når? Svar: Avhenger av anbefalt konsept, påfølgende planlegging etter PBL og fremtidige finansieringsmuligheter. - Summen av tilvekstprognosene i trafikk mot Oslo hvor skal alle p-husene ligge? Svar: Prognosene er usikre i en tid med store endringer i rammebetingelsene. Ikke alle skal til Oslo sentrum. - GPS gir bedre oversikt over køer vil føre til andre valg nytt trafikkmønster. Svar: Usikker på om det vil gi vesentlige endringer, men noen effekter vil det ha. - Tallene er fra 1999 ikke ferske nok. Vi vet også for lite om hvor trafikken skal særlig hvor mye skal nordover. Svar: Uenig; erfaringsmessig tar det lang tid før selve reisemønsteret endres vesentlig, men trafikkvolumene øker, (og registreres løpende).

5 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED 3 Del 2 arbeidsverkstedet Tore Solberg, Vegdirektoratet var prosessleder. Nedenfor gjengis noen momenter fra hans innledning til arbeidsverkstedet: Etappevis gjennomgang - behov - mål - løsninger Innledning om hva verkstedet baserer seg på: - Demokratiske verdier - Respekt for deltakerne - Lytte-evne - Dialog - Selvstyrte grupper Arbeids-/ansvarsdeling under verkstedet: - Deltakerne gir innholdet - Ledelsen gir rammene Metode: - Tenke - Fortelle - Lytte - Samtale - Skriv Prosjektleder Pål Stabell (t.v.) og prosessleder Tore Solberg

6 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED 4 Gruppeinndeling De yngste De eldste..

7 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED 5 Gruppeinndelingen ble fastlagt etter en arbeidsprosess. Noen av deltakerne deltok ikke på dag 2 GRUPPE 1 GRUPPE 2 Håvard Steinsholt Tor Økland Barstad Alison Arentz Schjetne Tina E. Madsen Ingvild Røed Ellen Grepperud Astrid Fredheim Liv Finborud Erik Rynning Georg Stub Arne Pedersen GRUPPE 3 GRUPPE 4 Olav Landsverk Torunn Hellen Sølve Bjørkevold Eva Karina Riiser Stein Håland Bjørn Tangen Anette Søraas Taale Stensbye Åse Drømtorp Terje Sundvoll Richard Malinowski Håvard Jensen GRUPPE 5 GRUPPE 6 Pia Mortensen Kai S. Hekne Snorre Vaagland Gunnar Laursen Hans Erik Fosby Knut Herland Kristian Larsen Øystein Ristesund Arild Biering Ingeborg Austreng Hans Erik Tysdal Kjell Olausen Terje Alfnes Oppgave 1 - behov Behov - oppgave A: Hva er behovene vi antar eksisterer for transport i Knapstad E6-området? GRUPPE 1 GRUPPE 2 Godstransport Fleksibilitet - Tid er penger (økonomi) Mulighet for videre utvikling (samferdselstiltak) - Rask framføring Tilbud for alle transportgrupper - Sikkerhet Sikker framkommelighet Persontransport Tog/bane/kollektivtransport økt tilbud - Arbeidsreiser (tid) Eksisterende veg/bane-kapasietet må - Fritid nyttiggjøres - Skolereiser Opplevelse langs transportårer Behov langs hovedlinjer + på tvers/til Ro for omgivelsene hovedlinjer Regularitet/framkommelighet Akseptabel pris for å komme fram reisetid GRUPPE 3 GRUPPE 4 God framkommelighet Energieffektiv transport Sikkerhet Kjøreopplevelse Næringslivstransport (vernehensyn) Sikkerhet 0-visjon Kollektivtilbud Forutsigbarhet Framtidsrettet løsning Klima Rask transport (næringslivet)

8 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED 6 separasjon (av trafikkgrupper) Ta vare på viktige arealer GRUPPE 5 GRUPPE 6 Denne gruppa foretok avstemming score står i Sikkerhet bak Miljø Busselskap 4 - Støy Lokal trafikk 4 - Klima Arbeidsreiser 4 - Areal Næringslivets transporter 5 - Jordvern Buss /kollektivselskap 5 - Marka Sikkerhet 5 - Biomangfold Lokal miljøforbedring 1 Mobilitet Framkommelighet 2 - person Hensyn til estetikk 1 - Gods Fritid rekreasjon 2 - Arbeids - Transitt (korridor) Gang/sykkel 1 - Fritid - Regionalt - Lokalt - Tjenesteytende Behov - oppgave B: Identifiser interessenter dere mener berøres av transport i Knapstad E6-området GRUPPE 1 GRUPPE 2 Arbeidsreisende Næring/godstransport Skolebarn Arbeid/skole - til/fra Bosatte i området Fritid/handle Næringslivet (gods og person) Turist Kommuner Politikere Syklister Beboere/grunneiere Landbruk Fauna Friluftsliv Klima vi er alle verdensborgere Vilt, natur Grunneiere Syketransport Busselskap Jernbane/togselskap GRUPPE 3 GRUPPE 4 Trafikantene vilt - Tynge kjøretøy beboere - Personbiler pendlere og fritid næringsliv - Varebiler (håndverkere med mer) bilister - Syklister transportsyklister og pendlere fritidssyklister framtidige generasjoner - Gående bønder/grunneiere - Landbrukets transporter politikere Naboer/grunneiere naboer Vilt vegvesenet Interesseorganisasjoner(NAF, NHO, entreprenører Naturvernorg.) jernbaneverket Sentrumsutvikling busselskaper forbrukere lastebileiere/transportsektor

9 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED 7 organisasjoner barn og unge gjennomkjørere resten av nasjonen/østfold svensker GRUPPE 5 GRUPPE 6 Elg Grunneiere Næringsliv (lokalt/transitt) Jurister Turister Barn/ungdom Eldre Kollektivreisende Staten Kommuner (Frivillige) organisasjoner utrykning naboer utbyggere/entreprenører Arbeidsreiser Langtransport Næringsliv Lokal varetransport Syklister Grunneiere Nærmiljø Naturvernere Dyr/biologisk mangfold Friluftsliv Skole Kollektiv Servicenæring Utrykningskjøretøy Fotgjengere Pendlere (inn/ut) Utbyggere Turister Allergikere Harry Ekstraoppgave: Hvordan fulgte dere metoden opplegget for arbeidet? Er det behov for å endre atferd? Svar fra gruppene: - alle slapp til - perfekte - mer tid til samtale - strålende fornøyd - avbrøt hverandre litt - på en skala fra 1 10 kom vi på 11!

10 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED 8 Behov - oppgave C: Hvilke andre behov ser dere i området? Tenk på tettstedene, befolkningsgruppa, turistnæring, annen næring, kvaliteter distriktet har, noe dere ønsker å ta vare på? GRUPPE 1 GRUPPE 2 Stillhet Tettsteder: Kulturlandskap (helhet) Selvforsynte tettsteder Frisk luft Trygt (framkommelighet, lensmann) Marka/skog Framkommelighet for alle /universell Tettsted utforming - Nærmiljø (inkl. sikkerhet og estetikk), Sosiale møteplasser næringsutvikling, identitet, Andre tema: lokalearbeidsplasser Boliger for alle aldersgrupper Støy og luftforurensing (begrense dette) Samordnet areal- og Skoleveier transportplanlegging Kulturminner/turistattraksjoner Kulturlandskap Estetikk Landbruksareal Levedyktig primærnæring (korn særlig) Friluftsliv Naturvern Barrierevirkning Transportsykling Tilstrekkelige stoppesteder langs E18

11 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED 9 GRUPPE 3 GRUPPE 4 Vernehensyn gruppebesvarelsen har dessverre blitt borte - Jord - Skog - Landbruk - Kulturminner Valgfrihet - Arbeidssted (mindre pendling) - Transportmiddel (ikke alle har like muligheter) - Ny eller gammel vei Hensyn til naboer og tettsteder Næringsdrivende langs nye og eksisterende veier Estetikk (noe å vise fram/opplevelse) Unngå missing links i transportsystemet Rasteplasser (kjøre- og hviletid) muligheter for rekreasjon GRUPPE 5 GRUPPE 6 utvikling kulturlandskap Bærekraft behov for egen identitet Bevare behov for omdømme - Jord (friluftsliv, mat, kulturlandskap) bærekraftig miljø/utvikling - Friluft nærhet til utdannings- og - Grønnstruktur kompetanseinstitusjoner - Identitet minimalisere lokal forurensing Rekreasjon (tilrettelegge for) skilting infotavler Befolkningskonsentrasjon universell utforming av offentlige arealer Arealplan (knutepunkter, handel, styrke regional utvikling kommunikasjon, boliger) tilgang til servise/kultur (Oslo) Tidsklemme tid til arbeidsreiser komfort på reisen tidsbruk på reisen Fra diskusjonen - 0-visjon er en visjon som gjør at alle andre tanker og ideer forsvinner - Lange diskusjoner i luftfarten 0-visjon er å lure seg sjøl vi skal gjøre så godt vi kan, men klarer vi å oppfylle dette? Plenumsdiskusjon: Er det behov som er spesifikke for dette området: Innspill Overnattingsbedrifter Markaloven og virkning av denne Flyplass på Rygge Komfort Bane mer spesifikk: o Dobbeltspor Askim o Mortensrud o Stoppmønster Behov for E18 nå! Trygg park and ride og bike and ride Utbyggingspress samle eller spre? behov for avklaring Rasteplass (kjøre- og hviletid)

12 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED 10 Utdype behov for komfort: nye bussholdeplasser uten leskur Fyllestasjoner miljøvennlig drivstoff Prognoser skaper behov mer alternativ scenario-tenkning Framtidsperspektiv mer veg løser ikke transportbehovet Behov for alternative transportløsninger Behov for redusert transportbiltransport mer kollektivtransport Plenumsdiskusjon - avgrensning av området Synspunkter: Ikke gjøre endringer i geografisk område som endrer prosessen Vi må forholde oss til Oslopakke 3-vedtaket dette er vedtatt politisk Rygge flyplass må inn og også inn til Rådhusplassen (Oslo sentrum) Dobbeltspor Ski Oslo må inn Området må utvides: o Horten o Nord for Oslo o Vi må tørre dette Kollektivtransport vi må se på et større område For å lykkes med oppgaven må området avgrenses Viktig å avvise oppgaver Oslo som knutepunkt Ikke utvide det vil flytte hovedfokus viktig å vektlegge E18 Næringslivet kjører ikke kollektivt Oslofjordtunnelen er for lite fokusert, veg videre mot Drammen må tas opp Hva innebærer de 4 konseptene som foreligger? Se på disse i et videre perspektiv Er hovedutfordringen sikkerhet eller kapasitet? (svar: ikke kapasitetsproblem nå, men kan bli det i framtida) Taale Stensbye oppsummerte og konkluderte: Vi kan løse oppgaven vi har fått innenfor det definerte området. Når konsekvensene av konseptene skal vurderes må dette gjøres for et større område. Oppgave 2 Mål Hva skal vi oppnå ved å bygge ut transportsystemet? GRUPPE 1 GRUPPE 2 Bidra til effektiv og sikker forflytning av personer og gods Bidra til bedre miljø Fornuftig arealbruk Fleksibelt transportsystem Trafikksikkerhet Kanalisere transporten Forutsigbarhet Tidsbesparende Transportsystemet skal være effektivt og trygt, miljøvennlig og tilgjengelig for alle: Effektivt og trygt: - Skal innenfor tilgjengelige ressurser gi gode løsninger for vei og bane. Miljøvennlig: - Bevare grøntstruktur - Redusere belastning på bomiljø ifht. støy og luftforurensing - Trafikkøkning skal tas kollektivt - Løsningene må bidra til utslippsreduksjon Tilgjengelighet for alle: - Universell utforming - De m/uten førerkort

13 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED 11 GRUPPE 3 GRUPPE 4 Transportsystemet: Uniform standard på E18 i Østfold og Akershus. Løsningen må være miljøvennlig, trygg og sikker (i et langsiktig perspektiv) Dog: Et godt kollektivtilbud mellom Follo/Indre Standard som treffer trafikantenes behov ut Østfold og Oslo fra: En rask og forutsigbar framkommelighet - Optimal fordeling på transportmiddel for gjennomgangstrafikken - Energieffektivitet Ta vare på det beste fra området; - Dekke alle trafikanters behov - Nærhet til Oslo (arb.pl. mv.) - Høy regularitet - Gode bokvaliteter med vekt på - Redusere reisetid naturmiljø Sikker mobilitet for alle trafikantgrupper Ta vare på kulturlandskapet Utforming som er fleksibel og tar høyde for - Sammenhengende grøntstruktur trafikantenes behov - Luft/jord/vann Linjevalg som tar verne- og arealhensyn - Viltet GENERELT: VERDISKAPNING FOR SAMFUNNET Gi Ås og Ski utviklingsmuligheter som viktige tettsteder hvor det er godt å bo. GRUPPE 5 GRUPPE 6 E18 er Norges nest viktigste transportkorridor. Alternativ l Dette fordrer en sammenhengende og helhetlig Sikre morgendagens behov for mobilitet på en utbygging. Prosjektet E18 (fra riksgrensen Sverige sikker og miljøvennlig måte ( - i et ønsket Oslo) må prioriteres i NTP mønster) 1. God framkommelighet for alle 2. Sikker framkommelighet for alle 3. Bærekraftige løsninger 4. Kostnadseffektiv transport 5. Utløse lønnsomhet i de allerede nedlagte infrastrukturinvesteringene 6. Gjennomføre utbyggingen NÅ! Alternativ II Skal være lett å forflytte seg på en sikker, rask og miljøvennlig måte mellom steder og til tider man ønsker Oppgave 3 - konseptutvikling 4-trinnsmodellen Steg 1: Tiltak som kan påvirke transportbehovet og valget av transportmiddel. Steg 2: Tiltak som gir mer effektiv utnyttelse av eksisterende infrastruktur og kjøretøyer Steg 3: Begrensede ombyggingstiltak i eksisterende transportsystem Steg 4: Store ombygginger eller utbygging i ny trasé

14 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED 12 Konseptforslag fra gruppearbeidene Gruppe 1. Trinn 1-forslag: Kommuneplanlegging Lokalisering av arbeidsplasser, skole, barnehager osv Samordnet areal- og transportplanlegging Organisatoriske endringer (eks. barnet i nærmeste barnehage) Idrett transportminimering Vegbygging fører til mer trafikk (trasevalg) Jernbaneutbygging med god park and ride (nærhet til hovedvegene) Økt frekvens kollektivtrafikk (+ samordning) Skatter og avgifter, pris (parkering, bilbruk, kollektivbilletter også indirekte (inntektsskatt osv)). Parkeringsdekning (regulering av bruken) Samordning av godstransport Komfort/standard Trinn 2-forslag: Vedlikehold Trafikkregulering o Tidsregulering o Skilting o Rushtidsavgift o Bevisst kanalisering o Intelligent trafikkstyring Trafikksikkerhet Arealplan Kollektivtilbud o Punktlighet o Reisetid o Komfort o Frekvens o Kollektivfelt på eksisterende veg er full begge veger) Sykkelfelt Trygghet/komfort Retningsbalanse i godstransporten (lastebilen Trinn 3-forslag: Tegning: Gode kryss (eksisterende) ved Nygård og Holstad Sanering/ utbedring av kryss: 3 stk ved Kråkstad, ett i kryss med fv. 27, Elvestad (med rv. 120) og ett i Fosshellinga (med fv. 209). Nærføringstiltak, herunder avkjøringer : Sneissletta, bebyggelsen vest for Kråkstad-krysset (v./ kv Oasen mm?) og ved Elvestad. Mulig gjennomgående sykkeltrasé på sydsiden på hele strekningen Holstad Knapstad. Anført på tegning: Vurderes Ny viltkorridor øst for Kråkstad-krysset. Påført rød stipling Elvestad Knapstad (Fosshellinga): Ekstra felt eller midtdeler? Flipover: E18 Sanerer en rekke avkjørsler/ kryss Nærføringstiltak: Se tegning Omlegging trasé ved Elvestad? Midtdelere Dekke/ skulder Sykkel/ gangveg: Se tegning Klargjøre for omkjøringsveger 1 stor rasteplass 80 km/t hele strekningen 5 P & R: På tegning: Vinterbro, Nygårdskrysset, Holstad, Kråkstadkrysset, og Elvestad (der kommunehuset er i dag).

15 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED 13 Jernbane Traseer opprettholdes 5 nye P & R langs E18 Andre veier Restriksjoner på noen av omkjøringsveiene. Rv 152, Sundbybakkene ny viltkorridor (trasé) Landbrukstransporter Trinn 4-forslag: Tekst på kartet 1. Uansett nødvendig å bygge ut kollektivnettet 2. Konsept 1 opprettholde eksisterende E18 med forslag som i trinn 3 rette ut horisontal/vertikal kurvatur utbedre Elvestadkrysset 3. Konsept 2 nytt forslag 4-felts veg med helt ny trase basert på eksisterende samferdselskorridor (grønn strek på kartet) (forkastet av gruppa) 4. konsept 3 4-felt i eksisterende trase med minst mulig nedbygging av arealer (gruppas alternativ 1)

16 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED 14 Gruppe 2 Trinn 1-forslag: Knutepunkt (areal- og transportplanlegging): o Transport o Handel o Bosted o Servicetilbud o Parkeringstilbud Reisetid, hastighet, avstand (60 minutter) Tilgjengelighet av transporttilbud Økt kollektivtilbud (pris og frekvens) Parkeringsmulighet (sikker) Tilrettelegging for myke trafikanter Vegstandard Økonomi/skatter Trygghetsfølelse kontra sikkerhet Opplevelse Trinn 2-forslag: Kanalisere boliger og arbeidsplasser nær kollektivknutepunkt Bedre kollektivtilbud tog Bedre kollektivtilbud på vegnettet buss o Kollektivfelt o Innfartsparkering o Flere stoppesteder Koordinering av ulike kollektivtilbud o Billettsystem o Tidtabeller Tiltak på eksisterende veg o Vegprising o Sanering av kryss rundkjøringer o Etablere lokalveg slik at lokaltrafikk ikke går på eksisterende E18 Bedre drift og vedlikehold av eksisterende g/s-veg (transportsykling) Oppmuntre til kameratkjøring o Flerbruksfelt o Etablere nettside o Fradrag på selvangivelsen Generell informasjon om alternative transportmuligheter Trinn 3-forslag T egning med tekst Vei (E18) Minst 50 % av strekningen må ha 2+1 felt med midtdeler. Utbedring av lokalveg (fv 29 og fv.30 Kråkstadkrysset Ski, inkl. bru over Krabbefelt Vinterbro Nygårdskrysset jernbanen) Avkjørselssanering på Sneissletta Ved Elvestad: Mer tettstedsutforma E18 Rundkjøring ved Kråkstad Fosshellinga: 2+1 med midtdeler. Sideforskjøvet T-kryss ved Asper bru (fv. 27) (Krabbefelt i østgående retning) Park& Ride inntegnet ved Nygårds- og ved Holstadkrysset

17 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED 15 Jernbane Stasjoner: Plattformer, parkering Bygge opp om knutepunkter Mot nye dobbeltspor. Østre linje kobles mot nytt dobbeltspor. Trinn 4-forslag Tekst på kartet: Konsept 1 Kombinasjon av utbedring av veg og utbedring av jernbane se svar under trinn 3. Konsept 2 Legg Ski Øst dødt! Fram til Ski: 4-felt m/midtdeler Ski Elvestad: 2-felt m/midtdeler + forbikjøringsfelt + ev. mindre kurveutrettinger (eksisterende trase) + parallell lokalveg (ny) separering av trafikanter, (avkjørselssanering) Elvestad Knapstad: 4-felt m/midtdeler Samle inngrepene/tiltakene Sammenhengende tilbud til syklende (G/S og lavtrafikkert veg) Planskilte lokale kryssinger Lokal trafikksikkerhetstiltak

18 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED 16 Gruppe 3. Trinn 1-forslag: Økonomiske o Vegprising o Avgifter o Rimeligere kollektivpriser Kapasitet o Regulering mellom forkjellige transportmiddel o Rutetider/hyppighet o Hastighet/reisetid o Kollektivfelt o Verdikjeder o Kortreiste varer o Reduserte transportbehov RPR: o Boliglokalisering mv. o Lokalisering av arbeidsplasser Befolkningsutvikling Dempe vekst i velstandsutviklingen Tilhørighet Lokale tilbud Trinn 2-forslag: o Bedre regularitet/komfort o Bedre info (ruteinfo, skilting) o Utvikling av ITS o Bevisst prispolitikk Flere arbeidsplasser for arbeidstakere i Indre Østfold i Ski og Ås Effektivisering av eksisterende veg o Avkjørselsregulering o Bedre kryssutforming o Park bussride o Bedre sikkerheten midtrekkverk o Bedre asfaltdekke (støy mv) o Flere krysningsspor på banen Effektiv utnyttelse av kjøretøy o Flere i hver bil o Mer gods på bane o Flere vogner/seter på tog/buss Trinn 3-forslag Tegning m./ tekst: 1. prioritet: Nytt planskilt kryss ved Elvestad, med E18 lagt i ny trasé lenger nord. 2. prioritet: Planskilt Holstadkryss 3. prioritet: Planskilt Kråkstadkryss Ny veg/ tunnel fra Holstad til Oslofjordforbindelsen (rv. 23). Avkjørselsanering på Holstadsletta. (Red adm.: Sneissletta ). Hindre viltpåkjørsel v./ Kråkstad kirke. (tegnet viltkryssing lenge vest, ved kommunegrensa Ski/ Ås øst for Holstad). Fjerne Oasen mm. Fjerne lokalveg ut i E18. Oppruste busslommer, skur, park/ride. 4 felt fra Vinterbro til Nygård Varme venterom for toget

19 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED 17 Trinn 4-forslag: Tekst på kartet: Ingen nye inngrep i marka Dobbeltspor jernbane Oslo Ski og videre nedover mot Sverige 4-felts veg (E18) bruke mest mulig eksisterende veg/trasé ekspressbuss på E18 (park and ride ved kryssene), varme venterom utvikle hovedvegnett for sykkel Framtid Dobbeltspor til Stockholm G/S veg og serviceveg/rømmingsveg for tog (trase grønne prikker på kart) Opprusting av rv. 120

20 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED 18 Gruppe 4. Trinn 1-forslag: Trinn 2-forslag: Rikspolitiske retningslinjer o Arealplanlegging o Samordnet bolig- og arbeidsplasser Bedre kollektivtilbudet o Høyere frekvens på tog/busstilbudet o Knutepunkt og overganger o Konkurransedyktig pris Dyrere å bruke privatbil o Høyere bensinpriser o Vegprising Psykologi Arealutnyttelse rundt knutepunkt o Bedre utnyttelse/fortetting o Styrt utnyttelse o Makt bak rikspolitiske retningslinjer Sikkerhet o Separering av kjørefelt o g/s-felt o sikrere kjøretøy o sanering av avkjørsler o planskilte kryss (opprydding) o bedre sikt langs vegene langsiktige budsjetter (prosjektfinansiering)

21 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED 19 Trinn 3-forslag: T ekst: 1. Kapasitet mellom fjorden og marka er begrenset 3. Separering/ avkjørselsanering på E18 2. Bedre balanse mellom kollektiv- og privattrafikk 4. Hovedknutepunkter langs banene = Buss-/baneknutepunkter på E18/E6. 5. Vern rundt knutepunktene Tegning: Store knutepunkter merket P i Ski og Ås. Fotgjengerunderganger under E18 ved Mellomstort P ved Kråkstad st. og mindre P Kråkstad, Elvestad og Knapstad ved Tomter og langs E18 (red. anm.: Viltundergang ved Oasen. ekspressbuss) ved Elvestad og Knapstad, (samt Separering, (Red. anm.: Tolket som ved Korsegården og Vestby langs E6). midtdeler), inntegnet på hele strekningen.

22 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED 20 Trinn 4-forslag: Konsept 1: - 4-felts veg mellom E6 og Rv E18 på strekning Rv 154/ Knapstad; 2 felt med midtdeler - Et nytt dobbelt spor Ski/Oslo en absolutt forutsetning - Østrelinje tilknyttet nytt dobbelt spor - Buss knutepunkter langs E18 merket " P". Økning av kollektiv frekvensen på buss og bane. - Planskilt kryss E18 og Rv 120 Konsept 2: - Som konsept 1, men med 4 felt mellom Vinterbro og Knapstad - 4 felts veg fortsetter fra Vinterbro til Bjørvika Konsept 3: - som konsept 1, men med en utbedret Rv 120 for å ivareta økt transport mellom Romerike og Østfold utenom "syd-korridoren". Her er transportbehovet mellom flyplassene Gardermoen og Rygge viktig.

23 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED 21 Gruppe 5. Trinn 1-forslag: Mest mulig tjenestetilbud i egen kommune/region Mest mulig arbeidsplasser i egen kommune/region Boligfortetting Kollektivtrafikk der folk bor frekvens, pris, komfort Hjemmekontor/organisering av arbeidslivet Servicegrad på tjenester Kapasitetsutvidelse på vegene og jernbane (Østre Linje og Østfoldbanen) Avgiftspolitikk og rammebetingelser o Pris parkering o Planrammer jernbane NTP (Ski Oslo) o Avgifter (svenskehandel) o Bilavgifter o Pris drivstoff Trinn 2-forslag: Kameratkjøring Markedsføring av kollektivtilbud Ruteopplysning Forbedret standard E18 4 felt Separate kollektivfelt Samordnede kollektivløsninger (billetter, tider, korrespondanse) Bedre jernbanetilbud på Østre linje og Ski Oslo (Østfoldbanen) Trinn 3-forslag: Tegning: Avkjørselsanering generelt Planskilt kryss ved Elvestad og ved Holstad Kryssene med fv. 27 ved Retvedt fjernes. I stedet er det lagt inn ny parallell veg på nordsiden, frem til Kråkstadkrysset. Park & ride ved Knapstad Struping av fv. 58 inn mot Ski (?) Ny rv 152 gjennom Ski: Ført fra krysset Rv 152/ Søndre tverrvei (rv. 154) på vestsiden av jernbanestasjonen og videreført i tunnel under Nordbyveien og frem til dagens rv 152 nord for Ski. Trinn 4-forslag: Forklaring på kartet: Tiltak: Krav til naturmiljø, fornminner, kulturlandskap og jordbruk. Estetikk i byggingen Look to E6 i Østfold Syd 6 grunnleggende forutsetninger: 1. 4-felts motorveg med bred midtdeler/voll dvs. 29 meter 2. hastighet 100 km/t 3. En sammenhengende vegstandard i den aktuelle transportkorridor 4. Helt ny motorvegstrasé med gammel E18 som alternativ veg/lokalveg med fartsbegrensning 60 km/t. 5. Ny trasévalg ihht. Statens vegvesens forslag alt. I.

24 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED Oppgradering og kapasitetsøkende tiltak av jernbanen inkl. kryssingsspor fra Mysen, Askim, Spydeberg til Ski. Gruppe 6. Trinn 1-forslag: Tid Arealplanlegging (lokalisering av arbeidsplasser) Rutetabell kollektivtransport (frekvens, regularitet) Komfort og kvalitet på kollektivtransporten Sikkerhet Vedlikehold Miljøbevissthet Kortreist Jernbane Infrastruktur Sentralisering (gir mer transport) Bosettingsmønster Pris drivstoff Kjøreopplæring Restriksjoner gulrot og pisk

25 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED 23 Informasjon (sann tid) Standard Fleksibilitet (arbeid) Boligpriser (livssyklus, trivsel) Omsorgstilbud Fritidstilbud Rekreasjon Varetilbud Velstandsutvikling Trinn 2-forslag: Informasjon (sann tid, ITS, variabel skilting) Logistikk godstransport Fleksibel arbeidstid hjemmekontor Komfort/kvalitet Vedlikehold standard (sommer og vinter) Utbedringer (busslommer mv) Kameratkjøring Regularitet etc. kollektivkjøring + hyppighet og pris Rutetilbud/fleksibilitet koordinere Arealplanlegging Restriksjoner (gulrot/pisk) - konsesjoner Fornyelse kjøreopplæring Trinn 3-forslag: Flippover: Virkemidler Park (+Bike) & ride Midtdeler Bredere og sterkere vegskuldrer Av-/ påkjørselssanering Omkjøringsfelt + havarilommer Utbedre kryss Tegning Park (+Bike) & ride. Langs E18 Nygårdskrysset, Holstadkrysset, Kråkstadkrysset, Asper bru, Elvestad, Spydeberg (E18 + jernbanen). Jernbanen: Kråkstad, Ski og Ås. Veiutretting Gang-/sykkelvei Busslommer, skur Forlenge stasjoner (jernbane) ITS Midtdeler: Knapstad Elvestad = prioritet 1. Kryssutbedring: Elvestad, Retvedt (fv. 27) og Kråkstad. Trinn 4-forslag: Alternativ I 4-felt i dagens trase Fordeler: Utnytter eksisterende infrastruktur Trafikksikkerhet Kapasitet/flyt Ulemper: Bygger ned mye dyrka mark Arealkrevende Økt trafikk Alternativ II Ny veg Knapstad til Klemetsrud Fordeler: Rask transport Østfold Oslo

26 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED 24 Ulemper: Vern av dyrka mark Bedre omkjøringsmulighet Skiller lokaltrafikk og transitt dyr å bygge Utnytter ikke eksisterende infrastruktur (veg/tettsteder) Alternativ III Eksisterende veg (2- og 3-felt) m/midtdeler + oppgradere rv 120 og 155. Fordeler: spare dyrka mark Ulemper. kapasitet

27 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED 25 Nytt gruppearbeid: (etter steg 1 og 2) Oppgave: Hva var best av de andres forslag (momenter fra hvert av stegene): Homogene grupper: Follo-gruppe: Steg 1: Knutepunktplanlegging med boliger, arbeidsplasser og lokal service Et transportsystem som bygger opp under knutepunktene Steg 2: Skille lokal- og fjerntrafikk Bedre utnyttelse av eksisterende buss og bane Studentene: Steg 1: Steg 2: Tilgjengelighet og komfort Pris Bedret kollektivtilbud og samordning Økt frekvens Kollektivgruppa: Steg 1: Restriksjoner (vegprising, avgifter, skatt, parkering) Bedret kollektivtilbud (samordnet, frekvens, reisetid, informasjon) Steg 2: Økt frekvens tog på dagtid/kveld + økt frekvens buss (mating)

28 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED 26 Buss/tog ulikt marked Vegvesengruppe: Steg 1: Avgiftspolitikken (gulrot og pisk) Støtte satsing på tilrettelegging for sykkel Steg 2: Buss på veg (frekvens, kapasitet, priser, nye ruter, flere målpunkter) Vegnettet mer effektivt ved bedring av sikkerhet og avvikling Kryss Rekkverk (side/midt) Vedlikehold Grønn gruppe: Steg 1: Økt kollektivtilbud (pris og frekvens) Knutepunkt/hastighet/tilgjengelighet/kvalitet/komfort Ruteopplysning og forutsigbarhet Steg 2: Togtilbud som for eksempel Sveits!! Østfoldgruppe: 1. Skape enighet om konsept for hele vegstrekningen til Vinterbro 2. Rakest mulig kontinuerlig utbygging Brukere/næringsliv Steg 1: Transporttid Kapasitetsutvidelse veg Steg 2: Sikker transport av personer og gods Økt vedlikehold

29 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED 27. Og avslutningsvis - råd til Pål: Husk at 4-felts veg er uforenlig med miljømål Raskt avklare Marka-alternativet Glem Ski øst Hovedvekt på sikkerhet Vent på avklaring av hvordan verden utvikler seg Ikke glem at vi er en del av Oslo-regionen E18 Norges nest viktigste korridor til utlandet NB: raske, enkle tiltak Se utbyggengen i sammenheng Midtdeler like sikkert som 4-feltsveg Husk Indre Østfold og regional utvikling VEDLEGG Deltagerlista Lysark Ulf Haraldsen Lysark Pål Stabell

30 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED VEDLEGG Deltagerliste Fornavn Etternavn Org./ firma Stilling Epost Lars Salvesen Akershus fylkeskommune Leder H.utv. Samferdsel og miljø Tom Granquist Akershus fylkeskommune Ellen Grepperud Ås kommune Plan- og utviklingssjef Håvard Steinsholt Ås kommune Leder H.utv. teknikk og miljø Johan Alnes Ås kommune Ordfører Georg Stub Ski kommune Ordfører Richard Malinowski Ski kommune Spesialrådgiver Torunn Hellen Oppegård kommune Hans Erik Tysdal Enebakk kommune Arealplanlegger Anette Søraas Fylkesmannen i Oslo og Ak. Rådgiver Landbuksavdelingen Ingeborg Austreng Fylkesmannen i Oslo og Ak. Rådgiver Miljøavdelingen Hans Erik Fosby Østfold fylkeskommune Rådgiver Håvard Jensen Hobøl kommune Ordfører Kristian Larsen Hobøl kommune Leder tekniske tjenester Stein Håland Spydeberg kommune Ordfører Sølve Bjørkevoll Askim kommune Spesialrådgiver Utvikl.enheten Knut Herland Eidsberg kommune Ordfører Kjell Olausen Eidsberg kommune Svein Olav Agnalt Regionrådet i indre Østfold Ordfører Gunnar Laursen NHO Østfold Erik Rynning Norges lastebileierforbund Regionssjef Østfold, Oslo og A. Tor Økland Barstad Natur og ungdom, Akershus Thorvald Sverdrup Ås Landbrukslag Arne Pedersen Ås Landbrukslag Alison Arentz Schjetne Sørmarkas Venner Terje Sundvoll Bærekraftige Follo Arild Biering NAF Terje Alfnes E18-gruppa i Ås Tina E. Madsen UMB Student Eva Karina Riiser UMB Student Jo Inge Kaastad NSB Ingvild Røed Stor-Oslo Lokaltrafikk Planlegger Åse Drømtorp Jernbaneverket Region øst Bjørn Tangen Glava A/S Innkjøpssjef Hilde Bye Statens vegvesen Region øst Astrid H. Fredheim Statens vegvesen Region øst Øystein Ristesund Statens vegvesen Region øst Snorre Vaagland Statens vegvesen Region øst Liv Finborud Statens vegvesen Region øst Kai S. Hekne Statens vegvesen Region øst Pia Mortensen Statens vegvesen Region øst Olav Landsverk Statens vegvesen Vegdirektoratet Ulf Haraldsen Statens vegvesen Vegdirektoratet Tore Solberg Statens vegvesen Vegdirektoratet Taale Stensbye Statens vegvesen Region øst Strategisjef Pål Stabell Statens vegvesen Region øst Prosjektleder

31 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED VEDLEGG Ulf Haraldsens presentasjon:

32 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED VEDLEGG

33 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED VEDLEGG

34 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED VEDLEGG

35 Planområdet Pål Stabells presentasjon KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED VEDLEGG

36 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED VEDLEGG

37 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED VEDLEGG

38 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED VEDLEGG

39 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED VEDLEGG

Konseptvalgutredning for IC-området Oslo - Halden. Verkstedsrapport

Konseptvalgutredning for IC-området Oslo - Halden. Verkstedsrapport Konseptvalgutredning for IC-området Oslo - Halden Verkstedsrapport KONSEPTVALGUTREDNING Jernbaneverket 08.07.2011 Konseptvalgutredning IC-området Oslo - Halden Verksted Rev Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer

Jernbaneverket KS1 Ringeriksbanen. Dokumentasjon og resultater fra verksted

Jernbaneverket KS1 Ringeriksbanen. Dokumentasjon og resultater fra verksted Jernbaneverket KS1 Ringeriksbanen Dokumentasjon og resultater fra verksted Klækken Hotell, Hønefoss, 20. og 21. november 2007 1 Innledning... 3 1.1 Kort om KS1 og konseptvalgutredning (KVU)... 3 1.2 Opplegg

Detaljer

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT veg-oggateplan /Ski SLUTTRAPPORT September2012 FORORD Rapporten Veg- og gateplan for Ski tettsted anbefaler strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i

Detaljer

IC-Verksted Larvik 4-5 april

IC-Verksted Larvik 4-5 april KONSEPTVALGUTREDNING 09.05.2011 Lillehammer Moelv Brummundal Hamar Stange Tangen Konseptvalgutredning for IC - Vestfoldbanen IC-Verksted Larvik 4-5 april Referat Gardemoen Eidsvoll Sandvika Asker Lysaker

Detaljer

Buskerudbyen i 2040 Hvordan kommer vi dit?

Buskerudbyen i 2040 Hvordan kommer vi dit? Buskerudbyen i 2040 Hvordan kommer vi dit? Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke2 verkstedrapport 1. og 2. September 2011 1 Konseptvalgutredning (KVU) Stortinget har bestemt at det skal lages konseptvalgutredninger

Detaljer

Konseptmuligheter. Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo - Halden

Konseptmuligheter. Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo - Halden Konseptmuligheter Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo - Halden 16. februar 2012 ØSTFOLDBANEN - FORORD Forord Konseptvalgutredningen for Intercity-strekningene (IC-strekningene) er igangsatt etter

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Av Gustav Nielsen, BULL Oversikten inneholder kopi av tekster i programmene

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg

Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg 11.10.2013 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål med planprogrammet... 4 1.3 Formål med planarbeidet... 4 1.4 Planområdet...

Detaljer

Prosjektplan. Konseptvalgutredning om kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen til Lørenskog med perspektiver mot Skedsmo

Prosjektplan. Konseptvalgutredning om kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen til Lørenskog med perspektiver mot Skedsmo Prosjektplan Konseptvalgutredning om kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen til Lørenskog med perspektiver mot Skedsmo 30/04/2014 Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn... 3 2.1

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

1.INNLEDNING 1.1 Bakgrunn 1.2 Formål

1.INNLEDNING 1.1 Bakgrunn 1.2 Formål 1.INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Hadeland består av kommunene Gran, Jevnaker og Lunner. Fylkesdelplan for Hadeland 1995 2010 ble utarbeidet i 1993/94 og vedtatt i fylkestinget i Oppland i desember 1994 og i Miljøverndep.

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

Konseptvalgutredning for IC-området Oslo - Skien. Konseptmuligheter

Konseptvalgutredning for IC-området Oslo - Skien. Konseptmuligheter Konseptvalgutredning for IC-området Oslo - Skien Konseptmuligheter KONSEPTVALGUTREDNING Rambøll Norge AS for Jernbaneverket 05.12.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 KONSEPTMULIGHETER INNHOLDSFORTEGNELSE Forord

Detaljer

Prosjekt: Fv. 109 Råbekken-Alvim. Høringsutgave FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Prosjekt: Fv. 109 Råbekken-Alvim. Høringsutgave FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM Høringsutgave Prosjekt: Fv. 109 Råbekken-Alvim for reguleringsplaner med konsekvensutredning Alternative prinsippløsninger Kommuner: Fredrikstad og Sarpsborg Region øst Moss kontorsted

Detaljer

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Tiltak på avlastet riksveg - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Statens vegvesen Vegdirektoratet Oktober 2009 Tiltak på avlastet riksveg 2 Tiltak på avlastet riksveg 3 Innhold: FORORD... 5 SAMMENDRAG...

Detaljer

Effektive, trygge og miljøvennlige løsninger for fremtidens transport i Bodø

Effektive, trygge og miljøvennlige løsninger for fremtidens transport i Bodø Effektive, trygge og miljøvennlige løsninger for fremtidens transport i Bodø Styringsgruppens forslag, april 2011 1 ra5102509 2 Forord Bodø står overfor mange oppgaver innen samferdsel og byutvikling.

Detaljer

Konseptvalgutredning E39 Bergsøya - Valsøya

Konseptvalgutredning E39 Bergsøya - Valsøya Konseptvalgutredning Bergsøya Valsøya Ålesund Skei Region midt Oktober 2011 Forord Konseptvalgutredningen (KVU) for E39 Bergsøya Liabø omfatter strategier for utvikling av denne vegstrekningen fram mot

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

OSLOREGIONEN MED FELLES

OSLOREGIONEN MED FELLES Osloregionen OSLOREGIONEN MED FELLES PERSPEKTIV PÅ UTBYGGINGS- MØNSTER OG INFRASTRUKTUR Arbeidsgruppe for Utbyggingsmønster, samferdsel og kommunikasjon Rapport april 2005 1 FORORD Arbeidsgruppen for utbyggingsmønster,

Detaljer

Eigersund kommune Kommuneplan 2015-2027. Samfunnsdel Høringsutkast juni 2015

Eigersund kommune Kommuneplan 2015-2027. Samfunnsdel Høringsutkast juni 2015 Eigersund kommune Kommuneplan 2015-2027. Samfunnsdel Høringsutkast juni 2015 Utgave: 1 Dato: 2015-05-25 fotografenas.no / Fotografen AS Eigersund kommune Kommuneplan Eigersund 2015-2027. Samfunnsdel 1

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS Politisk styringsgruppes forslag til høringsdokument av 23.09.2014 Dette dokumentet er ikke et høringsforslag, men et grunnlag for saksbehandling

Detaljer

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 2 2009-11-05 Utført av: Anne Underthun Marstein, Siri Rolland, Øystein Ludvigsen, Elisabeth Flønes Pedersen, Grethe Myrberg Kontrollert

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2003-2014. - Vedlegg 4: - Mål- og strategidokumentet. 30. januar 2003

Kommuneplanens arealdel 2003-2014. - Vedlegg 4: - Mål- og strategidokumentet. 30. januar 2003 Kommuneplanens arealdel 2003-2014 - Vedlegg 4: - Mål- og strategidokumentet 30. januar 2003 Kongsvinger kommune Side 1 av 60 30.01.2003 Innhold FORORD... 4 1 INNLEDNING... 5 1.1 FASER I KOMMUNEPLANARBEIDET...

Detaljer

Ski tettsted. BAKGRUNNSINFORMASJON til BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010

Ski tettsted. BAKGRUNNSINFORMASJON til BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010 Ski tettsted BAKGRUNNSINFORMASJON til BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010 19.04.2010 Ski tettsted BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010 Side 2 FORORD 27-28 april 2010 skal Ski kommune og Statens vegvesen (Botsfor)

Detaljer

Konseptvalgutredning for hovedvegsystemet i Moss og Rygge

Konseptvalgutredning for hovedvegsystemet i Moss og Rygge Konseptvalgutredning for hovedvegsystemet i Moss og Rygge Forord Konseptvalgutredningen (KVU) for hovedvegsystemet i Moss og Rygge er utarbeidet etter bestilling fra Samferdselsdepartementet. I bestillingen

Detaljer

Områderegulering for Langhus sentrum

Områderegulering for Langhus sentrum Områderegulering for Langhus sentrum Planbeskrivelse Plan ID: 201311 Utarbeidet av: Ski kommune Dato: 6.3.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Hensikten med planen... 4 1.2 Tidligere relevante politiske

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN E6 ULSBERG BERKÅK LØKLIA

KOMMUNEDELPLAN E6 ULSBERG BERKÅK LØKLIA Planbeskrivelse, bestemmelser og konsekvensutredning for KOMMUNEDELPLAN E6 ULSBERG BERKÅK LØKLIA Rennebu Kommune Midtre Gauldal kommune Arbeidsgruppenes forslag 5.6 og 20.6.12 PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING

Detaljer

I forbindelse med prosjektet er det definert både effektmål og resultatmål:

I forbindelse med prosjektet er det definert både effektmål og resultatmål: Veg- og gatebruksplan Lillestrøm Fagrapport Overordnet strategi 31.10.2014 Overordnet strategi Veg- og gatebruksplan Lillestrøm FORORD Veg- og gatebruksplan for Lillestrøm er en fagrapport som presenterer

Detaljer

Riksvegutredningen HOVEDRAPPORT. Foto: Knut Opeide Mars 2015

Riksvegutredningen HOVEDRAPPORT. Foto: Knut Opeide Mars 2015 Riksvegutredningen 2015 HOVEDRAPPORT Foto: Knut Opeide Mars 2015 Foto: Steinar Svensbakken 2 Forord Transportetatene og Avinor er i Retningslinje 1 for arbeidet med utredninger og analyser til ny Nasjonal

Detaljer