Del 1 velkomst og innledninger/orienteringer 2 Del 2 arbeidsverkstedet 3 Gruppeinndeling 4 Oppgave 1 - behov 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Del 1 velkomst og innledninger/orienteringer 2 Del 2 arbeidsverkstedet 3 Gruppeinndeling 4 Oppgave 1 - behov 5"

Transkript

1

2

3 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED 1 INNHOLD Del 1 velkomst og innledninger/orienteringer 2 Del 2 arbeidsverkstedet 3 Gruppeinndeling 4 Oppgave 1 - behov 5 Behov - oppgave A: Hva er behovene vi antar eksisterer for transport i Knapstad E6- området? 5 Behov - oppgave B: Identifiser interessenter dere mener berøres av transport i Knapstad E6-området 6 Behov - oppgave C: Hvilke andre behov ser dere i området? 8 Oppgave 2 Mål 10 Hva skal vi oppnå ved å bygge ut transportsystemet? 10 Oppgave 3 - konseptutvikling 11 Vedlegg: Deltagerliste Lysark fra Ulf Haraldsens presentasjon Lysark fra Pål Stabells presentasjon

4 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED 2 Del 1 velkomst og innledninger/orienteringer Johan Alnes, ordfører Ås kommune Ønsket velkommen Taale Stensbye, strategisjef i Statens vegvesen, region øst Innledet om konseptvalgutredningen (KVU) og hensikten med samlingen. Ulf Haraldsen, Vegdirektoratet Innledet om KVU Lysarkene er vedlagt Kommentarer til innledningene fra Ulf Haraldsen - Bra at konsept også omfatter både veg og jernbane - Når går det fra konsept til alternativ? - Starte på starten igjen utfordring mange føringer - Bra orientering klarlegging helikopterperspektiv bra framstilling - Geografisk avgrensning oppgradering av rv. 120 og rv Diskutert hva som er konsept og linjevalg hvor stor forskjell? - Jernbane eget konsept eller del av konsept, også buss - Hvem er det som bestemmer hvilke parseller som skal tas opp? Hvor lange? - Utgangspunkt lengre strekninger - Etappevis utbygging også konsept? Olav Landsverk, Vegdirektoratet Hovedveger i Sørområdet, historisk tilbakeblikk Pål Stabell, prosjektleder for KVU, Statens vegvesen, region Øst Informasjon om planområdet og arbeidet med konseptvalgutredningen Lysarkene er vedlagt Diskusjon etter innledningen fra Pål Stabell: - Prognosene er usikre vi vet det skjer noe med energi. Forundret over at vi i 2007 ikke er kommet lengre i forhold til å tenke alternativt. Legge ned norsk vegplan. - Voldsom økning på E18. Moss-Horten er ikke med tatt utgangspunktet i dagens situasjon. Store planer for denne strekningen endrer trafikkbildet radikalt. Svar: Tunnel e.l. Moss Horten påvirker i første rekke E6 (både nord- og sydover) og E18 østover fra Elvestad. - Båndlegging hvor lenge og fra når? Svar: Avhenger av anbefalt konsept, påfølgende planlegging etter PBL og fremtidige finansieringsmuligheter. - Summen av tilvekstprognosene i trafikk mot Oslo hvor skal alle p-husene ligge? Svar: Prognosene er usikre i en tid med store endringer i rammebetingelsene. Ikke alle skal til Oslo sentrum. - GPS gir bedre oversikt over køer vil føre til andre valg nytt trafikkmønster. Svar: Usikker på om det vil gi vesentlige endringer, men noen effekter vil det ha. - Tallene er fra 1999 ikke ferske nok. Vi vet også for lite om hvor trafikken skal særlig hvor mye skal nordover. Svar: Uenig; erfaringsmessig tar det lang tid før selve reisemønsteret endres vesentlig, men trafikkvolumene øker, (og registreres løpende).

5 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED 3 Del 2 arbeidsverkstedet Tore Solberg, Vegdirektoratet var prosessleder. Nedenfor gjengis noen momenter fra hans innledning til arbeidsverkstedet: Etappevis gjennomgang - behov - mål - løsninger Innledning om hva verkstedet baserer seg på: - Demokratiske verdier - Respekt for deltakerne - Lytte-evne - Dialog - Selvstyrte grupper Arbeids-/ansvarsdeling under verkstedet: - Deltakerne gir innholdet - Ledelsen gir rammene Metode: - Tenke - Fortelle - Lytte - Samtale - Skriv Prosjektleder Pål Stabell (t.v.) og prosessleder Tore Solberg

6 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED 4 Gruppeinndeling De yngste De eldste..

7 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED 5 Gruppeinndelingen ble fastlagt etter en arbeidsprosess. Noen av deltakerne deltok ikke på dag 2 GRUPPE 1 GRUPPE 2 Håvard Steinsholt Tor Økland Barstad Alison Arentz Schjetne Tina E. Madsen Ingvild Røed Ellen Grepperud Astrid Fredheim Liv Finborud Erik Rynning Georg Stub Arne Pedersen GRUPPE 3 GRUPPE 4 Olav Landsverk Torunn Hellen Sølve Bjørkevold Eva Karina Riiser Stein Håland Bjørn Tangen Anette Søraas Taale Stensbye Åse Drømtorp Terje Sundvoll Richard Malinowski Håvard Jensen GRUPPE 5 GRUPPE 6 Pia Mortensen Kai S. Hekne Snorre Vaagland Gunnar Laursen Hans Erik Fosby Knut Herland Kristian Larsen Øystein Ristesund Arild Biering Ingeborg Austreng Hans Erik Tysdal Kjell Olausen Terje Alfnes Oppgave 1 - behov Behov - oppgave A: Hva er behovene vi antar eksisterer for transport i Knapstad E6-området? GRUPPE 1 GRUPPE 2 Godstransport Fleksibilitet - Tid er penger (økonomi) Mulighet for videre utvikling (samferdselstiltak) - Rask framføring Tilbud for alle transportgrupper - Sikkerhet Sikker framkommelighet Persontransport Tog/bane/kollektivtransport økt tilbud - Arbeidsreiser (tid) Eksisterende veg/bane-kapasietet må - Fritid nyttiggjøres - Skolereiser Opplevelse langs transportårer Behov langs hovedlinjer + på tvers/til Ro for omgivelsene hovedlinjer Regularitet/framkommelighet Akseptabel pris for å komme fram reisetid GRUPPE 3 GRUPPE 4 God framkommelighet Energieffektiv transport Sikkerhet Kjøreopplevelse Næringslivstransport (vernehensyn) Sikkerhet 0-visjon Kollektivtilbud Forutsigbarhet Framtidsrettet løsning Klima Rask transport (næringslivet)

8 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED 6 separasjon (av trafikkgrupper) Ta vare på viktige arealer GRUPPE 5 GRUPPE 6 Denne gruppa foretok avstemming score står i Sikkerhet bak Miljø Busselskap 4 - Støy Lokal trafikk 4 - Klima Arbeidsreiser 4 - Areal Næringslivets transporter 5 - Jordvern Buss /kollektivselskap 5 - Marka Sikkerhet 5 - Biomangfold Lokal miljøforbedring 1 Mobilitet Framkommelighet 2 - person Hensyn til estetikk 1 - Gods Fritid rekreasjon 2 - Arbeids - Transitt (korridor) Gang/sykkel 1 - Fritid - Regionalt - Lokalt - Tjenesteytende Behov - oppgave B: Identifiser interessenter dere mener berøres av transport i Knapstad E6-området GRUPPE 1 GRUPPE 2 Arbeidsreisende Næring/godstransport Skolebarn Arbeid/skole - til/fra Bosatte i området Fritid/handle Næringslivet (gods og person) Turist Kommuner Politikere Syklister Beboere/grunneiere Landbruk Fauna Friluftsliv Klima vi er alle verdensborgere Vilt, natur Grunneiere Syketransport Busselskap Jernbane/togselskap GRUPPE 3 GRUPPE 4 Trafikantene vilt - Tynge kjøretøy beboere - Personbiler pendlere og fritid næringsliv - Varebiler (håndverkere med mer) bilister - Syklister transportsyklister og pendlere fritidssyklister framtidige generasjoner - Gående bønder/grunneiere - Landbrukets transporter politikere Naboer/grunneiere naboer Vilt vegvesenet Interesseorganisasjoner(NAF, NHO, entreprenører Naturvernorg.) jernbaneverket Sentrumsutvikling busselskaper forbrukere lastebileiere/transportsektor

9 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED 7 organisasjoner barn og unge gjennomkjørere resten av nasjonen/østfold svensker GRUPPE 5 GRUPPE 6 Elg Grunneiere Næringsliv (lokalt/transitt) Jurister Turister Barn/ungdom Eldre Kollektivreisende Staten Kommuner (Frivillige) organisasjoner utrykning naboer utbyggere/entreprenører Arbeidsreiser Langtransport Næringsliv Lokal varetransport Syklister Grunneiere Nærmiljø Naturvernere Dyr/biologisk mangfold Friluftsliv Skole Kollektiv Servicenæring Utrykningskjøretøy Fotgjengere Pendlere (inn/ut) Utbyggere Turister Allergikere Harry Ekstraoppgave: Hvordan fulgte dere metoden opplegget for arbeidet? Er det behov for å endre atferd? Svar fra gruppene: - alle slapp til - perfekte - mer tid til samtale - strålende fornøyd - avbrøt hverandre litt - på en skala fra 1 10 kom vi på 11!

10 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED 8 Behov - oppgave C: Hvilke andre behov ser dere i området? Tenk på tettstedene, befolkningsgruppa, turistnæring, annen næring, kvaliteter distriktet har, noe dere ønsker å ta vare på? GRUPPE 1 GRUPPE 2 Stillhet Tettsteder: Kulturlandskap (helhet) Selvforsynte tettsteder Frisk luft Trygt (framkommelighet, lensmann) Marka/skog Framkommelighet for alle /universell Tettsted utforming - Nærmiljø (inkl. sikkerhet og estetikk), Sosiale møteplasser næringsutvikling, identitet, Andre tema: lokalearbeidsplasser Boliger for alle aldersgrupper Støy og luftforurensing (begrense dette) Samordnet areal- og Skoleveier transportplanlegging Kulturminner/turistattraksjoner Kulturlandskap Estetikk Landbruksareal Levedyktig primærnæring (korn særlig) Friluftsliv Naturvern Barrierevirkning Transportsykling Tilstrekkelige stoppesteder langs E18

11 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED 9 GRUPPE 3 GRUPPE 4 Vernehensyn gruppebesvarelsen har dessverre blitt borte - Jord - Skog - Landbruk - Kulturminner Valgfrihet - Arbeidssted (mindre pendling) - Transportmiddel (ikke alle har like muligheter) - Ny eller gammel vei Hensyn til naboer og tettsteder Næringsdrivende langs nye og eksisterende veier Estetikk (noe å vise fram/opplevelse) Unngå missing links i transportsystemet Rasteplasser (kjøre- og hviletid) muligheter for rekreasjon GRUPPE 5 GRUPPE 6 utvikling kulturlandskap Bærekraft behov for egen identitet Bevare behov for omdømme - Jord (friluftsliv, mat, kulturlandskap) bærekraftig miljø/utvikling - Friluft nærhet til utdannings- og - Grønnstruktur kompetanseinstitusjoner - Identitet minimalisere lokal forurensing Rekreasjon (tilrettelegge for) skilting infotavler Befolkningskonsentrasjon universell utforming av offentlige arealer Arealplan (knutepunkter, handel, styrke regional utvikling kommunikasjon, boliger) tilgang til servise/kultur (Oslo) Tidsklemme tid til arbeidsreiser komfort på reisen tidsbruk på reisen Fra diskusjonen - 0-visjon er en visjon som gjør at alle andre tanker og ideer forsvinner - Lange diskusjoner i luftfarten 0-visjon er å lure seg sjøl vi skal gjøre så godt vi kan, men klarer vi å oppfylle dette? Plenumsdiskusjon: Er det behov som er spesifikke for dette området: Innspill Overnattingsbedrifter Markaloven og virkning av denne Flyplass på Rygge Komfort Bane mer spesifikk: o Dobbeltspor Askim o Mortensrud o Stoppmønster Behov for E18 nå! Trygg park and ride og bike and ride Utbyggingspress samle eller spre? behov for avklaring Rasteplass (kjøre- og hviletid)

12 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED 10 Utdype behov for komfort: nye bussholdeplasser uten leskur Fyllestasjoner miljøvennlig drivstoff Prognoser skaper behov mer alternativ scenario-tenkning Framtidsperspektiv mer veg løser ikke transportbehovet Behov for alternative transportløsninger Behov for redusert transportbiltransport mer kollektivtransport Plenumsdiskusjon - avgrensning av området Synspunkter: Ikke gjøre endringer i geografisk område som endrer prosessen Vi må forholde oss til Oslopakke 3-vedtaket dette er vedtatt politisk Rygge flyplass må inn og også inn til Rådhusplassen (Oslo sentrum) Dobbeltspor Ski Oslo må inn Området må utvides: o Horten o Nord for Oslo o Vi må tørre dette Kollektivtransport vi må se på et større område For å lykkes med oppgaven må området avgrenses Viktig å avvise oppgaver Oslo som knutepunkt Ikke utvide det vil flytte hovedfokus viktig å vektlegge E18 Næringslivet kjører ikke kollektivt Oslofjordtunnelen er for lite fokusert, veg videre mot Drammen må tas opp Hva innebærer de 4 konseptene som foreligger? Se på disse i et videre perspektiv Er hovedutfordringen sikkerhet eller kapasitet? (svar: ikke kapasitetsproblem nå, men kan bli det i framtida) Taale Stensbye oppsummerte og konkluderte: Vi kan løse oppgaven vi har fått innenfor det definerte området. Når konsekvensene av konseptene skal vurderes må dette gjøres for et større område. Oppgave 2 Mål Hva skal vi oppnå ved å bygge ut transportsystemet? GRUPPE 1 GRUPPE 2 Bidra til effektiv og sikker forflytning av personer og gods Bidra til bedre miljø Fornuftig arealbruk Fleksibelt transportsystem Trafikksikkerhet Kanalisere transporten Forutsigbarhet Tidsbesparende Transportsystemet skal være effektivt og trygt, miljøvennlig og tilgjengelig for alle: Effektivt og trygt: - Skal innenfor tilgjengelige ressurser gi gode løsninger for vei og bane. Miljøvennlig: - Bevare grøntstruktur - Redusere belastning på bomiljø ifht. støy og luftforurensing - Trafikkøkning skal tas kollektivt - Løsningene må bidra til utslippsreduksjon Tilgjengelighet for alle: - Universell utforming - De m/uten førerkort

13 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED 11 GRUPPE 3 GRUPPE 4 Transportsystemet: Uniform standard på E18 i Østfold og Akershus. Løsningen må være miljøvennlig, trygg og sikker (i et langsiktig perspektiv) Dog: Et godt kollektivtilbud mellom Follo/Indre Standard som treffer trafikantenes behov ut Østfold og Oslo fra: En rask og forutsigbar framkommelighet - Optimal fordeling på transportmiddel for gjennomgangstrafikken - Energieffektivitet Ta vare på det beste fra området; - Dekke alle trafikanters behov - Nærhet til Oslo (arb.pl. mv.) - Høy regularitet - Gode bokvaliteter med vekt på - Redusere reisetid naturmiljø Sikker mobilitet for alle trafikantgrupper Ta vare på kulturlandskapet Utforming som er fleksibel og tar høyde for - Sammenhengende grøntstruktur trafikantenes behov - Luft/jord/vann Linjevalg som tar verne- og arealhensyn - Viltet GENERELT: VERDISKAPNING FOR SAMFUNNET Gi Ås og Ski utviklingsmuligheter som viktige tettsteder hvor det er godt å bo. GRUPPE 5 GRUPPE 6 E18 er Norges nest viktigste transportkorridor. Alternativ l Dette fordrer en sammenhengende og helhetlig Sikre morgendagens behov for mobilitet på en utbygging. Prosjektet E18 (fra riksgrensen Sverige sikker og miljøvennlig måte ( - i et ønsket Oslo) må prioriteres i NTP mønster) 1. God framkommelighet for alle 2. Sikker framkommelighet for alle 3. Bærekraftige løsninger 4. Kostnadseffektiv transport 5. Utløse lønnsomhet i de allerede nedlagte infrastrukturinvesteringene 6. Gjennomføre utbyggingen NÅ! Alternativ II Skal være lett å forflytte seg på en sikker, rask og miljøvennlig måte mellom steder og til tider man ønsker Oppgave 3 - konseptutvikling 4-trinnsmodellen Steg 1: Tiltak som kan påvirke transportbehovet og valget av transportmiddel. Steg 2: Tiltak som gir mer effektiv utnyttelse av eksisterende infrastruktur og kjøretøyer Steg 3: Begrensede ombyggingstiltak i eksisterende transportsystem Steg 4: Store ombygginger eller utbygging i ny trasé

14 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED 12 Konseptforslag fra gruppearbeidene Gruppe 1. Trinn 1-forslag: Kommuneplanlegging Lokalisering av arbeidsplasser, skole, barnehager osv Samordnet areal- og transportplanlegging Organisatoriske endringer (eks. barnet i nærmeste barnehage) Idrett transportminimering Vegbygging fører til mer trafikk (trasevalg) Jernbaneutbygging med god park and ride (nærhet til hovedvegene) Økt frekvens kollektivtrafikk (+ samordning) Skatter og avgifter, pris (parkering, bilbruk, kollektivbilletter også indirekte (inntektsskatt osv)). Parkeringsdekning (regulering av bruken) Samordning av godstransport Komfort/standard Trinn 2-forslag: Vedlikehold Trafikkregulering o Tidsregulering o Skilting o Rushtidsavgift o Bevisst kanalisering o Intelligent trafikkstyring Trafikksikkerhet Arealplan Kollektivtilbud o Punktlighet o Reisetid o Komfort o Frekvens o Kollektivfelt på eksisterende veg er full begge veger) Sykkelfelt Trygghet/komfort Retningsbalanse i godstransporten (lastebilen Trinn 3-forslag: Tegning: Gode kryss (eksisterende) ved Nygård og Holstad Sanering/ utbedring av kryss: 3 stk ved Kråkstad, ett i kryss med fv. 27, Elvestad (med rv. 120) og ett i Fosshellinga (med fv. 209). Nærføringstiltak, herunder avkjøringer : Sneissletta, bebyggelsen vest for Kråkstad-krysset (v./ kv Oasen mm?) og ved Elvestad. Mulig gjennomgående sykkeltrasé på sydsiden på hele strekningen Holstad Knapstad. Anført på tegning: Vurderes Ny viltkorridor øst for Kråkstad-krysset. Påført rød stipling Elvestad Knapstad (Fosshellinga): Ekstra felt eller midtdeler? Flipover: E18 Sanerer en rekke avkjørsler/ kryss Nærføringstiltak: Se tegning Omlegging trasé ved Elvestad? Midtdelere Dekke/ skulder Sykkel/ gangveg: Se tegning Klargjøre for omkjøringsveger 1 stor rasteplass 80 km/t hele strekningen 5 P & R: På tegning: Vinterbro, Nygårdskrysset, Holstad, Kråkstadkrysset, og Elvestad (der kommunehuset er i dag).

15 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED 13 Jernbane Traseer opprettholdes 5 nye P & R langs E18 Andre veier Restriksjoner på noen av omkjøringsveiene. Rv 152, Sundbybakkene ny viltkorridor (trasé) Landbrukstransporter Trinn 4-forslag: Tekst på kartet 1. Uansett nødvendig å bygge ut kollektivnettet 2. Konsept 1 opprettholde eksisterende E18 med forslag som i trinn 3 rette ut horisontal/vertikal kurvatur utbedre Elvestadkrysset 3. Konsept 2 nytt forslag 4-felts veg med helt ny trase basert på eksisterende samferdselskorridor (grønn strek på kartet) (forkastet av gruppa) 4. konsept 3 4-felt i eksisterende trase med minst mulig nedbygging av arealer (gruppas alternativ 1)

16 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED 14 Gruppe 2 Trinn 1-forslag: Knutepunkt (areal- og transportplanlegging): o Transport o Handel o Bosted o Servicetilbud o Parkeringstilbud Reisetid, hastighet, avstand (60 minutter) Tilgjengelighet av transporttilbud Økt kollektivtilbud (pris og frekvens) Parkeringsmulighet (sikker) Tilrettelegging for myke trafikanter Vegstandard Økonomi/skatter Trygghetsfølelse kontra sikkerhet Opplevelse Trinn 2-forslag: Kanalisere boliger og arbeidsplasser nær kollektivknutepunkt Bedre kollektivtilbud tog Bedre kollektivtilbud på vegnettet buss o Kollektivfelt o Innfartsparkering o Flere stoppesteder Koordinering av ulike kollektivtilbud o Billettsystem o Tidtabeller Tiltak på eksisterende veg o Vegprising o Sanering av kryss rundkjøringer o Etablere lokalveg slik at lokaltrafikk ikke går på eksisterende E18 Bedre drift og vedlikehold av eksisterende g/s-veg (transportsykling) Oppmuntre til kameratkjøring o Flerbruksfelt o Etablere nettside o Fradrag på selvangivelsen Generell informasjon om alternative transportmuligheter Trinn 3-forslag T egning med tekst Vei (E18) Minst 50 % av strekningen må ha 2+1 felt med midtdeler. Utbedring av lokalveg (fv 29 og fv.30 Kråkstadkrysset Ski, inkl. bru over Krabbefelt Vinterbro Nygårdskrysset jernbanen) Avkjørselssanering på Sneissletta Ved Elvestad: Mer tettstedsutforma E18 Rundkjøring ved Kråkstad Fosshellinga: 2+1 med midtdeler. Sideforskjøvet T-kryss ved Asper bru (fv. 27) (Krabbefelt i østgående retning) Park& Ride inntegnet ved Nygårds- og ved Holstadkrysset

17 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED 15 Jernbane Stasjoner: Plattformer, parkering Bygge opp om knutepunkter Mot nye dobbeltspor. Østre linje kobles mot nytt dobbeltspor. Trinn 4-forslag Tekst på kartet: Konsept 1 Kombinasjon av utbedring av veg og utbedring av jernbane se svar under trinn 3. Konsept 2 Legg Ski Øst dødt! Fram til Ski: 4-felt m/midtdeler Ski Elvestad: 2-felt m/midtdeler + forbikjøringsfelt + ev. mindre kurveutrettinger (eksisterende trase) + parallell lokalveg (ny) separering av trafikanter, (avkjørselssanering) Elvestad Knapstad: 4-felt m/midtdeler Samle inngrepene/tiltakene Sammenhengende tilbud til syklende (G/S og lavtrafikkert veg) Planskilte lokale kryssinger Lokal trafikksikkerhetstiltak

18 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED 16 Gruppe 3. Trinn 1-forslag: Økonomiske o Vegprising o Avgifter o Rimeligere kollektivpriser Kapasitet o Regulering mellom forkjellige transportmiddel o Rutetider/hyppighet o Hastighet/reisetid o Kollektivfelt o Verdikjeder o Kortreiste varer o Reduserte transportbehov RPR: o Boliglokalisering mv. o Lokalisering av arbeidsplasser Befolkningsutvikling Dempe vekst i velstandsutviklingen Tilhørighet Lokale tilbud Trinn 2-forslag: o Bedre regularitet/komfort o Bedre info (ruteinfo, skilting) o Utvikling av ITS o Bevisst prispolitikk Flere arbeidsplasser for arbeidstakere i Indre Østfold i Ski og Ås Effektivisering av eksisterende veg o Avkjørselsregulering o Bedre kryssutforming o Park bussride o Bedre sikkerheten midtrekkverk o Bedre asfaltdekke (støy mv) o Flere krysningsspor på banen Effektiv utnyttelse av kjøretøy o Flere i hver bil o Mer gods på bane o Flere vogner/seter på tog/buss Trinn 3-forslag Tegning m./ tekst: 1. prioritet: Nytt planskilt kryss ved Elvestad, med E18 lagt i ny trasé lenger nord. 2. prioritet: Planskilt Holstadkryss 3. prioritet: Planskilt Kråkstadkryss Ny veg/ tunnel fra Holstad til Oslofjordforbindelsen (rv. 23). Avkjørselsanering på Holstadsletta. (Red adm.: Sneissletta ). Hindre viltpåkjørsel v./ Kråkstad kirke. (tegnet viltkryssing lenge vest, ved kommunegrensa Ski/ Ås øst for Holstad). Fjerne Oasen mm. Fjerne lokalveg ut i E18. Oppruste busslommer, skur, park/ride. 4 felt fra Vinterbro til Nygård Varme venterom for toget

19 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED 17 Trinn 4-forslag: Tekst på kartet: Ingen nye inngrep i marka Dobbeltspor jernbane Oslo Ski og videre nedover mot Sverige 4-felts veg (E18) bruke mest mulig eksisterende veg/trasé ekspressbuss på E18 (park and ride ved kryssene), varme venterom utvikle hovedvegnett for sykkel Framtid Dobbeltspor til Stockholm G/S veg og serviceveg/rømmingsveg for tog (trase grønne prikker på kart) Opprusting av rv. 120

20 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED 18 Gruppe 4. Trinn 1-forslag: Trinn 2-forslag: Rikspolitiske retningslinjer o Arealplanlegging o Samordnet bolig- og arbeidsplasser Bedre kollektivtilbudet o Høyere frekvens på tog/busstilbudet o Knutepunkt og overganger o Konkurransedyktig pris Dyrere å bruke privatbil o Høyere bensinpriser o Vegprising Psykologi Arealutnyttelse rundt knutepunkt o Bedre utnyttelse/fortetting o Styrt utnyttelse o Makt bak rikspolitiske retningslinjer Sikkerhet o Separering av kjørefelt o g/s-felt o sikrere kjøretøy o sanering av avkjørsler o planskilte kryss (opprydding) o bedre sikt langs vegene langsiktige budsjetter (prosjektfinansiering)

21 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED 19 Trinn 3-forslag: T ekst: 1. Kapasitet mellom fjorden og marka er begrenset 3. Separering/ avkjørselsanering på E18 2. Bedre balanse mellom kollektiv- og privattrafikk 4. Hovedknutepunkter langs banene = Buss-/baneknutepunkter på E18/E6. 5. Vern rundt knutepunktene Tegning: Store knutepunkter merket P i Ski og Ås. Fotgjengerunderganger under E18 ved Mellomstort P ved Kråkstad st. og mindre P Kråkstad, Elvestad og Knapstad ved Tomter og langs E18 (red. anm.: Viltundergang ved Oasen. ekspressbuss) ved Elvestad og Knapstad, (samt Separering, (Red. anm.: Tolket som ved Korsegården og Vestby langs E6). midtdeler), inntegnet på hele strekningen.

22 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED 20 Trinn 4-forslag: Konsept 1: - 4-felts veg mellom E6 og Rv E18 på strekning Rv 154/ Knapstad; 2 felt med midtdeler - Et nytt dobbelt spor Ski/Oslo en absolutt forutsetning - Østrelinje tilknyttet nytt dobbelt spor - Buss knutepunkter langs E18 merket " P". Økning av kollektiv frekvensen på buss og bane. - Planskilt kryss E18 og Rv 120 Konsept 2: - Som konsept 1, men med 4 felt mellom Vinterbro og Knapstad - 4 felts veg fortsetter fra Vinterbro til Bjørvika Konsept 3: - som konsept 1, men med en utbedret Rv 120 for å ivareta økt transport mellom Romerike og Østfold utenom "syd-korridoren". Her er transportbehovet mellom flyplassene Gardermoen og Rygge viktig.

23 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED 21 Gruppe 5. Trinn 1-forslag: Mest mulig tjenestetilbud i egen kommune/region Mest mulig arbeidsplasser i egen kommune/region Boligfortetting Kollektivtrafikk der folk bor frekvens, pris, komfort Hjemmekontor/organisering av arbeidslivet Servicegrad på tjenester Kapasitetsutvidelse på vegene og jernbane (Østre Linje og Østfoldbanen) Avgiftspolitikk og rammebetingelser o Pris parkering o Planrammer jernbane NTP (Ski Oslo) o Avgifter (svenskehandel) o Bilavgifter o Pris drivstoff Trinn 2-forslag: Kameratkjøring Markedsføring av kollektivtilbud Ruteopplysning Forbedret standard E18 4 felt Separate kollektivfelt Samordnede kollektivløsninger (billetter, tider, korrespondanse) Bedre jernbanetilbud på Østre linje og Ski Oslo (Østfoldbanen) Trinn 3-forslag: Tegning: Avkjørselsanering generelt Planskilt kryss ved Elvestad og ved Holstad Kryssene med fv. 27 ved Retvedt fjernes. I stedet er det lagt inn ny parallell veg på nordsiden, frem til Kråkstadkrysset. Park & ride ved Knapstad Struping av fv. 58 inn mot Ski (?) Ny rv 152 gjennom Ski: Ført fra krysset Rv 152/ Søndre tverrvei (rv. 154) på vestsiden av jernbanestasjonen og videreført i tunnel under Nordbyveien og frem til dagens rv 152 nord for Ski. Trinn 4-forslag: Forklaring på kartet: Tiltak: Krav til naturmiljø, fornminner, kulturlandskap og jordbruk. Estetikk i byggingen Look to E6 i Østfold Syd 6 grunnleggende forutsetninger: 1. 4-felts motorveg med bred midtdeler/voll dvs. 29 meter 2. hastighet 100 km/t 3. En sammenhengende vegstandard i den aktuelle transportkorridor 4. Helt ny motorvegstrasé med gammel E18 som alternativ veg/lokalveg med fartsbegrensning 60 km/t. 5. Ny trasévalg ihht. Statens vegvesens forslag alt. I.

24 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED Oppgradering og kapasitetsøkende tiltak av jernbanen inkl. kryssingsspor fra Mysen, Askim, Spydeberg til Ski. Gruppe 6. Trinn 1-forslag: Tid Arealplanlegging (lokalisering av arbeidsplasser) Rutetabell kollektivtransport (frekvens, regularitet) Komfort og kvalitet på kollektivtransporten Sikkerhet Vedlikehold Miljøbevissthet Kortreist Jernbane Infrastruktur Sentralisering (gir mer transport) Bosettingsmønster Pris drivstoff Kjøreopplæring Restriksjoner gulrot og pisk

25 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED 23 Informasjon (sann tid) Standard Fleksibilitet (arbeid) Boligpriser (livssyklus, trivsel) Omsorgstilbud Fritidstilbud Rekreasjon Varetilbud Velstandsutvikling Trinn 2-forslag: Informasjon (sann tid, ITS, variabel skilting) Logistikk godstransport Fleksibel arbeidstid hjemmekontor Komfort/kvalitet Vedlikehold standard (sommer og vinter) Utbedringer (busslommer mv) Kameratkjøring Regularitet etc. kollektivkjøring + hyppighet og pris Rutetilbud/fleksibilitet koordinere Arealplanlegging Restriksjoner (gulrot/pisk) - konsesjoner Fornyelse kjøreopplæring Trinn 3-forslag: Flippover: Virkemidler Park (+Bike) & ride Midtdeler Bredere og sterkere vegskuldrer Av-/ påkjørselssanering Omkjøringsfelt + havarilommer Utbedre kryss Tegning Park (+Bike) & ride. Langs E18 Nygårdskrysset, Holstadkrysset, Kråkstadkrysset, Asper bru, Elvestad, Spydeberg (E18 + jernbanen). Jernbanen: Kråkstad, Ski og Ås. Veiutretting Gang-/sykkelvei Busslommer, skur Forlenge stasjoner (jernbane) ITS Midtdeler: Knapstad Elvestad = prioritet 1. Kryssutbedring: Elvestad, Retvedt (fv. 27) og Kråkstad. Trinn 4-forslag: Alternativ I 4-felt i dagens trase Fordeler: Utnytter eksisterende infrastruktur Trafikksikkerhet Kapasitet/flyt Ulemper: Bygger ned mye dyrka mark Arealkrevende Økt trafikk Alternativ II Ny veg Knapstad til Klemetsrud Fordeler: Rask transport Østfold Oslo

26 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED 24 Ulemper: Vern av dyrka mark Bedre omkjøringsmulighet Skiller lokaltrafikk og transitt dyr å bygge Utnytter ikke eksisterende infrastruktur (veg/tettsteder) Alternativ III Eksisterende veg (2- og 3-felt) m/midtdeler + oppgradere rv 120 og 155. Fordeler: spare dyrka mark Ulemper. kapasitet

27 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED 25 Nytt gruppearbeid: (etter steg 1 og 2) Oppgave: Hva var best av de andres forslag (momenter fra hvert av stegene): Homogene grupper: Follo-gruppe: Steg 1: Knutepunktplanlegging med boliger, arbeidsplasser og lokal service Et transportsystem som bygger opp under knutepunktene Steg 2: Skille lokal- og fjerntrafikk Bedre utnyttelse av eksisterende buss og bane Studentene: Steg 1: Steg 2: Tilgjengelighet og komfort Pris Bedret kollektivtilbud og samordning Økt frekvens Kollektivgruppa: Steg 1: Restriksjoner (vegprising, avgifter, skatt, parkering) Bedret kollektivtilbud (samordnet, frekvens, reisetid, informasjon) Steg 2: Økt frekvens tog på dagtid/kveld + økt frekvens buss (mating)

28 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED 26 Buss/tog ulikt marked Vegvesengruppe: Steg 1: Avgiftspolitikken (gulrot og pisk) Støtte satsing på tilrettelegging for sykkel Steg 2: Buss på veg (frekvens, kapasitet, priser, nye ruter, flere målpunkter) Vegnettet mer effektivt ved bedring av sikkerhet og avvikling Kryss Rekkverk (side/midt) Vedlikehold Grønn gruppe: Steg 1: Økt kollektivtilbud (pris og frekvens) Knutepunkt/hastighet/tilgjengelighet/kvalitet/komfort Ruteopplysning og forutsigbarhet Steg 2: Togtilbud som for eksempel Sveits!! Østfoldgruppe: 1. Skape enighet om konsept for hele vegstrekningen til Vinterbro 2. Rakest mulig kontinuerlig utbygging Brukere/næringsliv Steg 1: Transporttid Kapasitetsutvidelse veg Steg 2: Sikker transport av personer og gods Økt vedlikehold

29 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED 27. Og avslutningsvis - råd til Pål: Husk at 4-felts veg er uforenlig med miljømål Raskt avklare Marka-alternativet Glem Ski øst Hovedvekt på sikkerhet Vent på avklaring av hvordan verden utvikler seg Ikke glem at vi er en del av Oslo-regionen E18 Norges nest viktigste korridor til utlandet NB: raske, enkle tiltak Se utbyggengen i sammenheng Midtdeler like sikkert som 4-feltsveg Husk Indre Østfold og regional utvikling VEDLEGG Deltagerlista Lysark Ulf Haraldsen Lysark Pål Stabell

30 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED VEDLEGG Deltagerliste Fornavn Etternavn Org./ firma Stilling Epost Lars Salvesen Akershus fylkeskommune Leder H.utv. Samferdsel og miljø Tom Granquist Akershus fylkeskommune Ellen Grepperud Ås kommune Plan- og utviklingssjef Håvard Steinsholt Ås kommune Leder H.utv. teknikk og miljø Johan Alnes Ås kommune Ordfører Georg Stub Ski kommune Ordfører Richard Malinowski Ski kommune Spesialrådgiver Torunn Hellen Oppegård kommune Hans Erik Tysdal Enebakk kommune Arealplanlegger Anette Søraas Fylkesmannen i Oslo og Ak. Rådgiver Landbuksavdelingen Ingeborg Austreng Fylkesmannen i Oslo og Ak. Rådgiver Miljøavdelingen Hans Erik Fosby Østfold fylkeskommune Rådgiver Håvard Jensen Hobøl kommune Ordfører Kristian Larsen Hobøl kommune Leder tekniske tjenester Stein Håland Spydeberg kommune Ordfører Sølve Bjørkevoll Askim kommune Spesialrådgiver Utvikl.enheten Knut Herland Eidsberg kommune Ordfører Kjell Olausen Eidsberg kommune Svein Olav Agnalt Regionrådet i indre Østfold Ordfører Gunnar Laursen NHO Østfold Erik Rynning Norges lastebileierforbund Regionssjef Østfold, Oslo og A. Tor Økland Barstad Natur og ungdom, Akershus Thorvald Sverdrup Ås Landbrukslag Arne Pedersen Ås Landbrukslag Alison Arentz Schjetne Sørmarkas Venner Terje Sundvoll Bærekraftige Follo Arild Biering NAF Terje Alfnes E18-gruppa i Ås Tina E. Madsen UMB Student Eva Karina Riiser UMB Student Jo Inge Kaastad NSB Ingvild Røed Stor-Oslo Lokaltrafikk Planlegger Åse Drømtorp Jernbaneverket Region øst Bjørn Tangen Glava A/S Innkjøpssjef Hilde Bye Statens vegvesen Region øst Astrid H. Fredheim Statens vegvesen Region øst Øystein Ristesund Statens vegvesen Region øst Snorre Vaagland Statens vegvesen Region øst Liv Finborud Statens vegvesen Region øst Kai S. Hekne Statens vegvesen Region øst Pia Mortensen Statens vegvesen Region øst Olav Landsverk Statens vegvesen Vegdirektoratet Ulf Haraldsen Statens vegvesen Vegdirektoratet Tore Solberg Statens vegvesen Vegdirektoratet Taale Stensbye Statens vegvesen Region øst Strategisjef Pål Stabell Statens vegvesen Region øst Prosjektleder

31 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED VEDLEGG Ulf Haraldsens presentasjon:

32 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED VEDLEGG

33 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED VEDLEGG

34 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED VEDLEGG

35 Planområdet Pål Stabells presentasjon KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED VEDLEGG

36 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED VEDLEGG

37 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED VEDLEGG

38 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED VEDLEGG

39 KVU E18 Knapstad E6 i Follo, ARBEIDSVERKSTED VEDLEGG

Presselansering 10. oktober 2012. Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord

Presselansering 10. oktober 2012. Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord Presselansering 10. oktober 2012 Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord Velkommen til presselansering av Stor-Oslo Nord v/ Hans Seierstad, leder i regionrådet for Gjøvikregionen

Detaljer

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben 1 NTP 2014-2023: Bymiljøavtaler Mål i NTP 2014-2023 og Klimameldingen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Vibeke Olsen Arkiv: Q30 &32 Arkivsaksnr.: 14/735-14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Vibeke Olsen Arkiv: Q30 &32 Arkivsaksnr.: 14/735-14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Vibeke Olsen Arkiv: Q30 &32 Arkivsaksnr.: 14/735-14 Høring av KVU for kryssing av Oslofjorden Forslag til innstilling: 1. Rygge kommune støtter anbefalingen om å forkaste alternativ

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 31.10.2007 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 31.10.2007 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 31.10.2007 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører.

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Saksfremlegg Arkivsak: 09/2305-7 Sakstittel: HOVEDPLAN FROGNER STASJON, PLASSERING AV NY STASJON OG KRYSSINGSSPOR. K-kode: Q61 Saksbehandler: Anita Veie Innstilling: Sørum kommune gir sin tilslutning til

Detaljer

KVU Trondheim - Steinkjer

KVU Trondheim - Steinkjer KVU Trondheim - Steinkjer Samfunnsmålet I 2040 har regionen mellom Trondheim og Steinkjer et effektivt, pålitelig og fleksibelt transportsystem for personer og gods. Effektivt Med effektiv transport menes

Detaljer

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR INTER CITY-STREKNINGEN OSLO - HALDEN HØRINGSUTTALELSE

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR INTER CITY-STREKNINGEN OSLO - HALDEN HØRINGSUTTALELSE Behandles i: Formannskapet KONSEPTVALGUTREDNING FOR INTER CITY-STREKNINGEN OSLO - HALDEN HØRINGSUTTALELSE Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Offentlig høring av konseptutvalgutredning for ICstrekningene

Detaljer

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus PF Samferdsel 26. april 2012 Hans Silborn Statens vegvesen Vegdirektoratet Befolkningsvekst Byene vokser Flere eldre Befolkningsutvikling

Detaljer

ANBEFALT KONSEPT OG BETYDNING FOR ASKER

ANBEFALT KONSEPT OG BETYDNING FOR ASKER ANBEFALT KONSEPT OG BETYDNING FOR ASKER Nina Tveiten, KVU-staben/ Jernbaneverket Sjefingeniør, Strategi og samfunn Asker plan, samferdsel og næringsutvalg 10.03.2016 Anbefalt konsept på fem minutter Mandat

Detaljer

Framtidas transportsystem over Oslofjorden

Framtidas transportsystem over Oslofjorden Framtidas transportsystem over Oslofjorden Anders Jordbakke Statens vegvesen Region øst Hva skal jeg snakke om? Bru for rv 23 over Oslofjorden Hva er en konseptvalgutredning (KVU)? Prosess Formål Vurderte

Detaljer

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2018 2029. Høringsuttalelse behandlet i Vestregionens rådmannsgruppe 28.4.

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2018 2029. Høringsuttalelse behandlet i Vestregionens rådmannsgruppe 28.4. Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2018 2029 Høringsuttalelse behandlet i Vestregionens rådmannsgruppe 28.4. 2016 Vestregionen er et strategisk samarbeid som omfatter kommunene Asker,

Detaljer

Informasjonsmøte 18 januar

Informasjonsmøte 18 januar Informasjonsmøte 18 januar Konseptvalutredning Transportsystem Trondheim Steinkjer Utredningens behov og mål Lise Nyvold Jernbaneverket KVU Transportsystemet Trondheim Steinkjer Etterspørselsbaserte behov:

Detaljer

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelen det mest miljøvennlige kjøretøyet Og det eneste transportmiddelet

Detaljer

Lærdommene fra tidligere samarbeid

Lærdommene fra tidligere samarbeid Lærdommene fra tidligere samarbeid Seminar 7. april 2010 Tor Dølvik Samordning i Osloregionen. En innsikt med lang historie Hvor omhyggelig de lokale myndigheter enn regulerer forholdene innen sitt distrikt,

Detaljer

Vegutbygging nord for Trondheim Utfordringer og muligheter

Vegutbygging nord for Trondheim Utfordringer og muligheter Vegutbygging nord for Trondheim Utfordringer og muligheter Strategier tilpasset behov STEINKJER TRONDHEIM :Konseptvalgutredning (KVU) Konseptvalgutredning KVU Trondheim- Steinkjer Konseptvalgutredning

Detaljer

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Oppstartseminar for regional plan i Bergensområdet, 11. mai 2011 Georg Stub, ordfører i Ski kommune Follo: 122.000 innbyggere 819 km2 Ski regionsenter

Detaljer

KVU for kryssing av Oslofjorden Et transportsystem som reduserer Oslofjorden som barriere

KVU for kryssing av Oslofjorden Et transportsystem som reduserer Oslofjorden som barriere KVU for kryssing av Oslofjorden Et transportsystem som reduserer Oslofjorden som barriere Moss industri- og næringsforening, 27. august 2013 Anders Jordbakke, prosjektleder Statens vegvesen, Region øst

Detaljer

Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer

Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer Konseptvalgutredning KVU Trondheim- Steinkjer Konseptvalgutredning gjennomført i 2010-2012 for transportløsning veg/bane Trondheim Steinkjer

Detaljer

KVU for kryssing av Oslofjorden

KVU for kryssing av Oslofjorden Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden 30.01,2015 Østlandssamarbeidet 30.01.2015 KVU for kryssing av Oslofjorden Samferdselsdepartementet har gitt oss flere oppdrag Utrede konsepter

Detaljer

Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum

Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum Utbyggingen av E18 Vest - Status og fremdrift Knut Gløersen Statens vegvesen Region øst 3.5.2010 Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum Dagens situasjon E18 i Bærum og Oslo har 80-100

Detaljer

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR KRYSSING AV OSLOFJORDEN - HØRINGSUTTALELSE

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR KRYSSING AV OSLOFJORDEN - HØRINGSUTTALELSE Behandles i: Formannskapet Kommunestyret KONSEPTVALGUTREDNING FOR KRYSSING AV OSLOFJORDEN - HØRINGSUTTALELSE Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Høringsbrev fra Statens vegvesen 20.11.2014 F, K 2 KVU for

Detaljer

Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden

Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden 12.11.2014 Pressetreff i Samferdselsdepartementet 19.11.2014 KVU for kryssing av Oslofjorden Samferdselsdepartementet har gitt oss flere oppdrag

Detaljer

Trafikk på Lillehammer. Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland

Trafikk på Lillehammer. Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland Trafikk på Lillehammer Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland ÅDT 2012 Fylkesveger og E6 Blå tall tellinger 2005 12077 10000 6103 9257 10151 13131 10000 13 872 10300

Detaljer

Kommunedelplan Holmen - Slependen. Vurdering av veisystem gjennom Holmen

Kommunedelplan Holmen - Slependen. Vurdering av veisystem gjennom Holmen Kommunedelplan Holmen - Slependen Vurdering av veisystem gjennom Holmen Kommunedelplan Holmen Slependen Fremtidig veisystem "Vi" ønsker oss en langsiktig utvikling av området som; minimaliserer behovet

Detaljer

Innspill til høring av Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2017-2020

Innspill til høring av Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2017-2020 Innspill til høring av Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2017-2020 Sak: 9/2016 Saksbehandler: Askim kommune v/sølve Bjørkevoll og Trøgstad kommune v/marit L. Haakaas Forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskap

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskap Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskap Møtetid: 06.04.2016 kl. 18.30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei. Offentlig ettersyn. Møte med kontaktgrupper 2016

Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei. Offentlig ettersyn. Møte med kontaktgrupper 2016 Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei. Offentlig ettersyn Møte med kontaktgrupper 2016 Agenda 1. Velkommen 2. Presentasjon av løsningen 3. Gjennomgang av områdene ved prosjektleder Sølve

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-2023. STEINKJER KOMMUNE SIN UTTALELSE.

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-2023. STEINKJER KOMMUNE SIN UTTALELSE. SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2012/916 Klassering: 110/Q60 Saksbehandler: Svein Åge Trøbakk NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-2023. STEINKJER KOMMUNE SIN UTTALELSE.

Detaljer

Da vi startet arbeidet: En forstudie for et evt videre KVU arbeid

Da vi startet arbeidet: En forstudie for et evt videre KVU arbeid PF/NVTF Møte om nye Oslo-tunneler 26. april 2012 Arne Stølan, prosjektleder Jernbaneverket Da vi startet arbeidet: En forstudie for et evt videre KVU arbeid Hva handler spørsmålet om en ny jernbanetunnel

Detaljer

INTERCITY-PROSJEKTET. Jernbanekonferansen i Larvik Torsdag 27. mars 2014

INTERCITY-PROSJEKTET. Jernbanekonferansen i Larvik Torsdag 27. mars 2014 INTERCITY-PROSJEKTET Jernbanekonferansen i Larvik Torsdag 27. mars 2014 1. IC-PROSJEKTETS FØRINGER 2. IC-STASJONER I BYOMRÅDER 3. FORPROSJEKT KRYSSING HAMMERDALEN 4. VIDERE PROSESS LARVIK 1. INTERCITY-PROSJEKTETS

Detaljer

Sykkelen som premissgiver i arealplanleggingen

Sykkelen som premissgiver i arealplanleggingen Foto: Jan Aabø Planfaglig nettverk 31. mars 2016 Sykkelen som premissgiver i arealplanleggingen REGIONALE MÅL NASJONALE MÅL Region sør skal være i front på sykkelsatsing Veksten i persontransporten skal

Detaljer

Buskerudbysamarbeidets oppgaver

Buskerudbysamarbeidets oppgaver Arbeidet med lokalt / regionalt forslag til BBP2 Innledning v/ leder adm. styringsgruppe Runar Hannevold 1. Hva er levert av resultater? 2. Buskerudbypakker i flere stadier 3. Statlig prosess, lokal/regional

Detaljer

Spikkestadkorridoren

Spikkestadkorridoren En sentral transportåre i Asker og Røyken - i periferien av to fylker, - i periferien av to veiregioner, - i periferien av jernbanesystemet. Spikkestadkorridoren omfatter: Spikkestadlinjen (tog) Røykenveien

Detaljer

Prosjekt transport og byutvikling

Prosjekt transport og byutvikling PF Samferdsel 16.04.2015 Ny riksvegdiagonal i Groruddalen hvilke muligheter og utfordringer gir det? Prosjekt transport og byutvikling Prosjektleder Ingun Risnes Vegavdeling Oslo Statens vegvesen Region

Detaljer

Det er etablert en skrivegruppe som på bakgrunn av det som skjedde i Åsgårdstrand har laget et forslag til felles høringsuttalelse.

Det er etablert en skrivegruppe som på bakgrunn av det som skjedde i Åsgårdstrand har laget et forslag til felles høringsuttalelse. Arkivsak-dok. 201202918-3 Arkivkode ---/Q62/&13 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 12.06.2012 Fylkesutvalg 14.06.2012 Hovedutvalg for samferdsel,

Detaljer

Transport i by 19. september 2005. Vegpakke. Tønsberg. Utfordringer knyttet til samordning kollektivtransport, gang og sykkel

Transport i by 19. september 2005. Vegpakke. Tønsberg. Utfordringer knyttet til samordning kollektivtransport, gang og sykkel Transport i by 19. september 2005 Vegpakke Tønsberg Utfordringer knyttet til samordning kollektivtransport, gang og sykkel Helhetlige transportløsninger Definere klare mål/strategier Kollektivtrafikk og

Detaljer

Saksprotokoll. Høringsinnspill til Plansamarbeidets drøftingsdokument. Saksbehandler: Anne Holten Saksnr.: 13/01306

Saksprotokoll. Høringsinnspill til Plansamarbeidets drøftingsdokument. Saksbehandler: Anne Holten Saksnr.: 13/01306 Saksprotokoll Høringsinnspill til Plansamarbeidets drøftingsdokument Saksbehandler: Anne Holten Saksnr.: 13/01306 Behandlet av Møtedato 1 Kommunestyre 150/13 09.12.2013 2 Kommunestyre 154/13 16.12.2013

Detaljer

Mer om siling av konsepter

Mer om siling av konsepter Mer om siling av konsepter Prosjektet har vurdert mange konsepter som kan gjøre det enklere å krysse fjorden enn det er i dag. Vi har sett på konsepter med bedre ferjetilbud og nye faste veg- og jernbaneforbindelser

Detaljer

Hvordan skal vi nå de nasjonale klimamålsettingene?

Hvordan skal vi nå de nasjonale klimamålsettingene? Hvordan skal vi nå de nasjonale klimamålsettingene? Om bidrag til det fra areal- og transportplanlegging i byområdene våre; Framtidens byer av Dr.ing Tor Medalen, Asplan Viak Målene for reduksjon av klimagassutslipp

Detaljer

Vi tar ansvar og gjør Norge til et tryggere og bedre land å være trafikant i

Vi tar ansvar og gjør Norge til et tryggere og bedre land å være trafikant i Vi tar ansvar og gjør Norge til et tryggere og bedre land å være trafikant i NAFs visjon Kommunevegdagene Steinkjer, 2.oktober 2007 Kristine Lind-Olsen, NAF Region Nord NAF - Norges Automobil-Forbund 08.10.2007

Detaljer

Samordna areal- og transportplanlegging: Infrastruktur, knutepunkt, kollektivløsninger med mer.

Samordna areal- og transportplanlegging: Infrastruktur, knutepunkt, kollektivløsninger med mer. Samordna areal- og transportplanlegging: Infrastruktur, knutepunkt, kollektivløsninger med mer. Steinar Simonsen Statens vegvesen Region midt Regional kollektivtransportkoordinator Innhold NTP 2014-23

Detaljer

Hovedrapport. Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen

Hovedrapport. Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen Hovedrapport Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen Nasjonal transportplan 2014 2023 Tidslinje Oppdraget: retningslinje 1 Målstrukturen for Nasjonal transportplan

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE USIKKER FRAMTID? NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM S BEHOV OG STATENS VILJE V/MORTEN WASSTØL, RAMBØLL HVA SÅ? Mål for klima og miljø Persontrafikken Næringslivets transporter / rolle i det nasjonale

Detaljer

Trondheimsregionen 17.juni

Trondheimsregionen 17.juni Trondheimsregionen 17.juni Transportløsning E6 Oppland grense Jaktøya og rv. 3 Ulsberg Hedmark grense i Sør-Trøndelag Jill Hammari Sveen Statens vegvesen Hva er en KVU En KVU er en utredning som skal gjennomføres

Detaljer

stat, fylkeskommune og kommune Forpliktende samarbeid mellom transportutvikling i byregionene for bærekraftig areal- og

stat, fylkeskommune og kommune Forpliktende samarbeid mellom transportutvikling i byregionene for bærekraftig areal- og Forpliktende samarbeid mellom stat, fylkeskommune og kommune for bærekraftig areal- og transportutvikling i byregionene Ragnar Evensen, Teknisk Direktør Eksempel fra Kristiansandsregionen Areal- og transportprosjektet

Detaljer

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak Statsråden Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/14414 15/4400-10 17.02.2016 Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets

Detaljer

Kollektivtransporten i

Kollektivtransporten i Kollektivtransporten i Grenland Hvor står vi? Hva vil vi? Muligheter Utfordringer Status hvor står vi? Reisevaner: Godt over 50 % av turene våre er som bilfører Kollektivtransport benyttes for ca 1 av

Detaljer

Oslopakke 3. NVF Bypakker og trendbrudd Bergen. Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1

Oslopakke 3. NVF Bypakker og trendbrudd Bergen. Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1 Oslopakke 3 NVF Bypakker og trendbrudd Bergen Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1 Oslopakke 3 Oslopakke 3 på 15 minutter Oslopakke 3 som bidrag til trendbrudd Utfordringer i en lokalpolitisk kontekst

Detaljer

Tilgjengelighet til kollektivtilbud

Tilgjengelighet til kollektivtilbud Tilgjengelighet til kollektivtilbud Orientering i PSN 7. november 2013 Politisk vedtak av 28. februar 2012 TILTAK 1 Handlingsplan for innfartsparkeringsplasser, innenfor rammen av gjeldende eier- og planstrukturer

Detaljer

Saknr. 12/846-48. Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/846-48. Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/846-48 Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

HH utredning og NTP høring. Alf S. Johansen 10.02.2012

HH utredning og NTP høring. Alf S. Johansen 10.02.2012 HH utredning og NTP høring Alf S. Johansen 10.02.2012 BAKGRUNN FOR NTP 2014-2023 Nasjonale mål for transportsektoren Perspektivanalyser trender og drivkrefter Konkurranseflater og grunnprognoser for person-

Detaljer

E18 Elvestad Vinterbro

E18 Elvestad Vinterbro Statens vegvesen E18 Elvestad Vinterbro 2007-02-05 Oppdrag E18 Østfold grense - Vinterbro Tema Analyse av flere alternativer av ny E18 mellom Vinterbro og Elvestad i 2025 Notat nr. 3 Engebrets vei 5 Pb

Detaljer

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT RINGSAKER KOMMUNE HAMAR KOMMUNE OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT 1. Bakgrunn Målsetting Utredningen skal i utgangspunktet gi grunnlag for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Høringsuttalelse - Strategi for Innfartsparkering Oslo og Akershus

SAKSFRAMLEGG. Høringsuttalelse - Strategi for Innfartsparkering Oslo og Akershus Arkivsak: 2012/2994-3 Arkiv: Q50 Saksbehandler: Thor Albertsen SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 04.03.2014 Høringsuttalelse - Strategi for Innfartsparkering Oslo og Akershus Rådmannens

Detaljer

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Strasbourg Nord-øst i Frankrike Byen har 270.000 innbyggere

Detaljer

En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på

En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på SYKKELSTAMVEG STAVANGER FORUS/LURA SANDNES KOMMUNEDELPLAN OG

Detaljer

Energi- og klimakonsekvenser av høyhastighetsbaner

Energi- og klimakonsekvenser av høyhastighetsbaner Energi- og klimakonsekvenser av høyhastighetsbaner Holger Schlaupitz fagleder energi, klima og samferdsel Norges Naturvernforbund Foto: Leif-Harald Ruud Hvorfor satse på jernbanen, sett fra et miljøståsted?

Detaljer

MØTEINNKALLING REGIONRÅD 07.02.2014

MØTEINNKALLING REGIONRÅD 07.02.2014 INDRE ØSTFOLD UTVIKLING IKS Besøk: Vangsveien 10, Askim - Østfold Næringspark Post: Postboks 1050, 1803 Askim Tlf: 69 81 75 00 post@bedriftsenteret.no MØTEINNKALLING REGIONRÅD 07.02.2014 Det innkalles

Detaljer

Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater!

Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater! Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater! NVTF-Østlandet 19. november Kjersti Midttun, Ruter millioner flere påstigninger sammenlignet med 2012 Fra 2012 til 2013 har veksten i trafikken

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2015. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2015. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

E18 Østfold gr Vinterbro. Siling

E18 Østfold gr Vinterbro. Siling Statens vegvesen Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Thorer Lie - 69243543 2003/030808-126 12.02.2007 E18 Østfold gr - Vinterbro. Siling av

Detaljer

Nasjonal transportplan 2014-2023- Verran kommunes innspill til fylkestingsbehandlingen. Med hilsen VERRAN KOMMUNE

Nasjonal transportplan 2014-2023- Verran kommunes innspill til fylkestingsbehandlingen. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Verran kommune Plan og utvikling Vår dato Saksnummer 05.06.2012 2012/761-3 Saksbehandler Deres referanse Per Morten Bjørgum, 98 25 34 27 Nord- Trøndelag fylkeskommune Fylkets Hus 7735 STEINKJER Melding

Detaljer

Effekter av hovedvegutbygging i Oslo og Bergen

Effekter av hovedvegutbygging i Oslo og Bergen Effekter av hovedvegutbygging i Oslo og Bergen - Trafikkutvikling, framkommelighet, transportmiddelfordeling og byspredning Jon Inge Lian Transportøkonomisk institutt (TØI) Transport i by, Oslo 20.9.2005

Detaljer

Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog

Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog Hverdagen for kundene i Norsk Jernbane Utstabil kvalitet i det norske jernbanesystemet

Detaljer

FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD. Askim, 23. og 25. september 2014

FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD. Askim, 23. og 25. september 2014 FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD Askim, 23. og 25. september 2014 Velkommen ved saksordfører PROGRAM: Presentasjon Trender og prognoser Status i Askim Arbeidet med strategier og retningslinjer for fortetting

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1383-2 Arkivnr.: 143 Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi Høringsuttalelse kommunedelplan for rv.4 Kjul - Åneby sør i Nittedal Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

Østfoldkonferansen 2009. Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket

Østfoldkonferansen 2009. Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket Østfoldkonferansen 2009 Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket Utfordringer Dagens situasjon Framtiden punktlighet og regularitet kapasitet vesentlig forbedret punktlighet og regularitet

Detaljer

KVU E18 Knapstad E6 i Follo

KVU E18 Knapstad E6 i Follo KVU E18 Knapstad E6 i Follo FAGRAPPORT TRAFIKK Trafikkberegninger Virkninger mht transportøkonomi og utslipp FORORD Trafikkanalysen og de samfunnsøkonomiske beregningene er utført på vegne av Rambøll Norge

Detaljer

Sammendrag fra åpent møte på Larvik Museum 30.11.15

Sammendrag fra åpent møte på Larvik Museum 30.11.15 Mulighetsanalyse Larvik - Forstudie InterCity Larvik Sammendrag fra åpent møte på Larvik Museum 30.11.15 Alle innspillene fra møtet er referert i dette notatet. Vi tar med oss alle kommentarer videre inn

Detaljer

Miljø- og samferdselsutfordringer i grenseland

Miljø- og samferdselsutfordringer i grenseland Miljø- og samferdselsutfordringer i grenseland Samarbeider om å fjerne grensehindre mellom Norge og Sverige gjennom Regjeringene Nordisk Råd og ministerråd Grensekomiteene Parlamentene 27.02.2013 1 Arbeid

Detaljer

Ny E18 gjennom det sentrale Asker Informasjonsmøte 05.06.2013

Ny E18 gjennom det sentrale Asker Informasjonsmøte 05.06.2013 Ny E18 gjennom det sentrale Asker Informasjonsmøte 05.06.2013 E18 (Drammensveien) - landets mest trafikkerte vei - gjennom landets tettest bebodde område Ringerike og Hole 37.000 innb. Oslo 620.000 innb.

Detaljer

Offentlig høring av Konseptvalgutredning Østre linjes forbindelse mot Oslo. Saksbehandler: James Michael Greatorex Saksnr.

Offentlig høring av Konseptvalgutredning Østre linjes forbindelse mot Oslo. Saksbehandler: James Michael Greatorex Saksnr. Ås kommune Offentlig høring av Konseptvalgutredning Østre linjes forbindelse mot Oslo Saksbehandler: James Michael Greatorex Saksnr.: 15/03281-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen

Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen Transport og logistikkdagen 2012 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Hovedutfordringer Globaliseringen Sterk befolkningsvekst der vi allerede har kapasitetsutfordringer

Detaljer

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 1. Denne samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i region Nedre Glomma er inngått mellom følgende

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Nord-Trøndelag Fylkeskommune Fylkets Hus 7735 Steinkjer Deres ref: 13/05578 Vår ref: AGIS 2012/2947 Dato: 31.10.2013 Handlingsprogram for

Detaljer

Arealplanlegging og miljø nasjonale føringer. Ekspedisjonssjef Tom Hoel. Kommuneplankonferansen i Hordaland 2006

Arealplanlegging og miljø nasjonale føringer. Ekspedisjonssjef Tom Hoel. Kommuneplankonferansen i Hordaland 2006 Arealplanlegging og miljø nasjonale føringer Ekspedisjonssjef Tom Hoel Arealpolitiske prioriteringer Arealpolitikken som del av miljøvernpolitikken St. meld nr 21 (2004-2005) Regjeringens miljøvernpolitikk

Detaljer

Bilaksjonen.no. Bedreveier.org

Bilaksjonen.no. Bedreveier.org Grønn, smart samferdsel? Bilaksjonen.no i samarbeid med Bedreveier.org Effektiv og miljøvennlig transport i Norge. Hvert transportmiddel måm brukes til sitt rette formål. Sjøtransport: Skip frakter store

Detaljer

KVU E10 Fiskebøl-Å Referansegruppemøte Svolvær 10.april

KVU E10 Fiskebøl-Å Referansegruppemøte Svolvær 10.april KVU E10 Fiskebøl-Å Referansegruppemøte Svolvær 10.april 10.04.2015 1. Status KVU 2. Mulighetsstudien 3. Transportanalyser og samfunnsøkonomi 4. Konsepter Mål og krav Samfunnsmål Todelt samfunnsmål for

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FRA NANNESTAD - STRATEGI FOR INNFARTSPARKERING I AKERSHUS OG OSLO

HØRINGSUTTALELSE FRA NANNESTAD - STRATEGI FOR INNFARTSPARKERING I AKERSHUS OG OSLO HØRINGSUTTALELSE FRA NANNESTAD - STRATEGI FOR INNFARTSPARKERING I AKERSHUS OG OSLO Nannestad kommunes uttalelse Nannestad kommune støtter konklusjonene i forslaget til strategi for innfartsparkering i

Detaljer

Slik prioriterer vi i Statens vegvesen

Slik prioriterer vi i Statens vegvesen Nasjonal Transportplan 2014-2023 Transport og logistikkonferansen 28. august 2013 02.09.2013 Terje Moe Gustavsen, vegdirektør Slik prioriterer vi i Statens vegvesen Et flott syn Hvordan blir Norge fremover?

Detaljer

Postmottak Fylkeshuset 8048 Bodø Bodø; den 8. juni 2015. Vedr. Transportplan Nordland 2017-2028 - innspill til planprogrammets oppbygning

Postmottak Fylkeshuset 8048 Bodø Bodø; den 8. juni 2015. Vedr. Transportplan Nordland 2017-2028 - innspill til planprogrammets oppbygning Postmottak Fylkeshuset 8048 Bodø Bodø; den 8. juni 2015 Vedr. Transportplan Nordland 2017-2028 - innspill til planprogrammets oppbygning Det vises til utsendt brev fra Nordland Fylkeskommune av 18. mai

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15

Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astri

Detaljer

Anne Siri Haugen Prosjektleder KVU IC

Anne Siri Haugen Prosjektleder KVU IC Jernbaneforum 2012 «Modernisert jernbane på sporet til en vellykket bo- og næringsutvikling» Oslo Plaza 7. mars 2012 Utfordringer og løsninger innenfor persontransport; IC-strekningene -suksesskriterier-

Detaljer

Matjorda som en del av grøntstrukturen

Matjorda som en del av grøntstrukturen Matjorda som en del av grøntstrukturen 2286 1989 1989 Biblotecha Alexandrina arkitektur arkitektur jordvern? arkitektur politikk alternativer proposed site the green and open landscape

Detaljer

Når bidrar innfartsparkering til reduserte utslipp av klimagasser?

Når bidrar innfartsparkering til reduserte utslipp av klimagasser? Når bidrar innfartsparkering til reduserte utslipp av klimagasser? Hvordan påvirkes trafikkarbeidet når vi tilrettelegger for parkering ved stasjoner, holdeplasser og fergekaier? Kollektivtransportforums

Detaljer

ATP-modellen. Øyvind Dalen Asplan Viak AS

ATP-modellen. Øyvind Dalen Asplan Viak AS ATP-modellen Øyvind Dalen Asplan Viak AS Om ATP-modellen Både en metode og et analyseverktøy: o En metode for å vise sammenhengen mellom arealbruk, transportbehov og transporttilbud o Et verktøy for: -

Detaljer

Regional transportplan Agder 2015-2027

Regional transportplan Agder 2015-2027 Regional transportplan Agder 2015-2027 PLANPROGRAM Høringsfrist: 12. mai 2014 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn og begrepsavklaring... 2 3. Om dette planprogrammet... 2 4. Formål med planarbeidet...

Detaljer

Strategidokument for utvikling av persontrafikken mellom Kongsvinger og Oslo

Strategidokument for utvikling av persontrafikken mellom Kongsvinger og Oslo Strategidokument for utvikling av persontrafikken mellom Kongsvinger og Oslo Jernbaneforum Kongsvingerbanen Mai 2011 1 Bakgrunn Jernbaneforum Kongsvingerbanen ble formelt konstituert i februar 2011. Skedsmo,

Detaljer

Kollektivstrategi for Hordaland. Fagseminar 14. februar 2013

Kollektivstrategi for Hordaland. Fagseminar 14. februar 2013 Kollektivstrategi for Hordaland Fagseminar 14. februar 2013 Kollektivstrategi for Hordaland Henry Gaarde Adm. direktør i Brakar fra mars 2010 Arbeidet med samferdsel siden 1975 Tidligere arbeidsgivere:

Detaljer

By- og regionkonferanse, Trondheim 06.05.15 Ellen Grepperud, sekretariatsleder

By- og regionkonferanse, Trondheim 06.05.15 Ellen Grepperud, sekretariatsleder By- og regionkonferanse, Trondheim 06.05.15 Ellen Grepperud, sekretariatsleder Mål Konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet utbygging og bevaring

Detaljer

Hvordan virker målekriteriene inn på Oslopakke 3? Vil de virke til en mer effektiv styring mot målet? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet

Hvordan virker målekriteriene inn på Oslopakke 3? Vil de virke til en mer effektiv styring mot målet? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet Hvordan virker målekriteriene inn på Oslopakke 3? Vil de virke til en mer effektiv styring mot målet? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet 1 Oslopakke 3 økt satsing 2008-2032 Samlet plan for økt satsing

Detaljer

Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket

Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket senioringeniør Peder Vold Jernbaneverket Region Øst 1 Jernbanenettet i Oslo og Akershus Drammenbanen Askerbanen,

Detaljer

Hei, Ha en fin dag! Med vennlig hilsen. Susanne Bondevik Politisk rådgiver

Hei, Ha en fin dag! Med vennlig hilsen. Susanne Bondevik Politisk rådgiver Fra: Bondevik Susanne Sendt: 10. september 201510:42 Til: VFK - FADM - FIRMAPOST Emne: Høringsuttalelse fra Norges Automobil - Forbund - Plan for klima og energi i Vestfold Vedlegg:

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHET OG ITS ITS TOOLBOX KJERSTI MIDTTUN AVDELINGSLEDER TRAFIKK

TRAFIKKSIKKERHET OG ITS ITS TOOLBOX KJERSTI MIDTTUN AVDELINGSLEDER TRAFIKK TRAFIKKSIKKERHET OG ITS ITS TOOLBOX KJERSTI MIDTTUN AVDELINGSLEDER TRAFIKK TRFIKKSIKKERHET OG ITS ULYKKER NOVEMBER Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det i november var 525 ulykker med personskader

Detaljer

Hensikten med KVUen. Avklaringer: Behov. for utvikling/endring av transportsystemet. Prinsipiell(e) løsning(er) Om videre planlegging skal igangsettes

Hensikten med KVUen. Avklaringer: Behov. for utvikling/endring av transportsystemet. Prinsipiell(e) løsning(er) Om videre planlegging skal igangsettes Oppsummering Konseptvalgutredning for helhetlig transportløsning sning for Tønsbergregionen Morten Ask, prosjektleder Hensikten med KVUen Avklaringer: Behov for utvikling/endring av transportsystemet Prinsipiell(e)

Detaljer

Fortetting eller jordvern?

Fortetting eller jordvern? Fortetting eller jordvern? Bruk av ATP-modellen i et miljø- og samfunnsregnskap for å vurdere miljøaspekter ved fortetting på stasjonsnære jordbruksområder i forhold til å bevare områdene som dyrka mark

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

HVA ER BYPAKKE GRENLAND?

HVA ER BYPAKKE GRENLAND? HER BYGGER HVA ER BYPAKKE GRENLAND? Bypakke Grenland fase 1 er en tiltaks- og finansieringspakke som inne holder to store vegprosjekt og nærmere 50 prosjekter for næringstransport, kollektivtrafikk, gange

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing i Miljøpakken Dobbeltspor til Stjørdal og elektrisk

Detaljer

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 212/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.11.2015 81/15 Kommunestyret 17.11.2015 SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN,

Detaljer