Prosjekt transport og byutvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt transport og byutvikling"

Transkript

1 PF Samferdsel Ny riksvegdiagonal i Groruddalen hvilke muligheter og utfordringer gir det? Prosjekt transport og byutvikling Prosjektleder Ingun Risnes Vegavdeling Oslo Statens vegvesen Region øst

2 «Nullvekstmålet» Hvordan skal vi møte framtidas utfordringer på hovedvegnettet i Oslo? Miljøutfordringene knytta til lokal luftforurensning, støy og klimagassutslipp betyr at vi må endre kurs Nasjonale og lokale mål innebærer: Nullvekst i personbiltrafikk» miljøvennlig transport må ta veksten i persontransporten Hovedvegsystemet må samtidig ta høyde for vekst i næringstransport» næringstransporten vil øke i takt med den sterke befolkningsveksten Lokal luftforurensning og støy fra vegtrafikken må reduseres slik at vi når nasjonale mål

3 Miljømålene innebærer Et paradigmeskifte for oss som vegplanleggere Trafikkanalyser gir ikke «de riktige svarene»: Vi kan ikke tilfredsstille etterspørselen etter vegkapasitet det er uforenlig med miljømålene og uforenlig med mål om en mer miljøvennlig og bærekraftig byutvikling Spørsmålet blir hvor mye vegkapasitet vi kan og bør tilby at vi må se på utviklingen av transportsystemet i byen som helhet (veg og bane) og at vi i større grad må planlegge på byens premisser dvs. ut fra «byens tåleevne»

4 Antall nye felt det er behov for i 2030 for å unngå forsinkelser. Kollektivfelt er ikke medregnet. Kilde: SVRØ Hvis vi skal tilfredsstille etterspørselen etter vegkapasitet må vi bygge mange flere felt 4

5 Nullvekstmålet Statistikk NULLVEKSTMÅLET

6 Trafikkveksten har kommet på E6 og Rv 159

7 Nullvekstmålet og bymiljøavtaler Hva betyr det for Oslo? Målet gjelder persontransport. Målet omfatter ikke tungtransport, varedistribusjon og gjennomgående trafikk. Det er transportarbeid som måles Målet gjelder samlet for Oslo og Akershus NULLVEKSTMÅLET

8 Nullvekstmålet og næringstransport Tung- og varetransport Tungtransportandel: Tellinger på hovedveinettet i Oslo og Akershus viser andelen av kjøretøy med lengde over 5.6 m utgjør 8-17 % av total trafikk -> bruker 10 % TØI-rapport 1336/2014: Transport med lett varebil, tjeneste reiser samt håndverkertransport utgjør ca. 20% av trafikken på veinettet i Oslo -> bruker 20 % NULLVEKSTMÅLET

9 Nullvekstmålet En mulig trafikkvekst på veinettet i Oslo og Akershus Er dette sannsynlig? Tungtransport 10 % 1 % 3 % 5 % 7 % 10 % Vare/håndverkertrans port 20 % 3 % 6 % 9 % 14 % 21 % Gjennomgående trafikk 2 % 0 % 1 % 1 % 1 % 2 % Persontrafikk med bil 68 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Vekst på veinettet 0 % 5 % 9 % 20 % 23 % 33 % NULLVEKSTMÅLET

10 Nullvekstmålet Er beregningen sannsynlig? NULLVEKSTMÅLET

11 Transportnettet i Groruddalen Veger og baner danner barrierer i Groruddalen

12 Riksvegnett i Groruddalen mangler en forbindelse på tvers

13 Riksvegene i Groruddalen har ulik rolle og funksjon E6 er den viktigste nasjonale transportåren fra Svinesund via Oslo og Trondheim til Kirkenes Trondheimsveien, Østre Aker vei og Nedre Kalbakkvei er underordnet E6 Disse vegenes framtidig rolle og funksjon henger sammen med planene om ny riksvegdiagonal i Groruddalen

14 Trafikkmengder på riksvegnettet i Groruddalen okt. 2014

15 Byutvikling i «Hovinbyen» blir svært krevende Hovinbyen «én by» eller et «flerkjernet byområde»?

16 Hovinbyen Støybelastning fra hovedvegnettet Hvilke grep må tas for å skjerme nye boligområder? Knutepunktsutvikling? Næringsbebyggelse som støyskjerm mot hovedvegnettet?

17 «Transportkorridor Groruddalen» Er riksvegnettet i gjennomfartsårer eller viktige «lokalveger»? Lokalskapt trafikk dominerer også på riksvegnettet Grovt regnet er: 20 % gjennomgangstrafikk 20 % interntrafikk 60 % trafikk til/fra Groruddalen

18 Gjennomgangstrafikk over bygrensa i Oslo

19 Nullvekstmålet Gjennomgangstrafikk Fra transportmodellen RTM23 Oppsummert all trafikk over Akershus ytre grense. 2 % av veitrafikken er gjennomgående, dvs krysser en annen av Akershus ytre grenser. NULLVEKSTMÅLET

20 Kollektivandeler på personreiser Nordøstkorridoren har lavest kollektivandeler av de tre korridorene inn mot Oslo

21 Hovedutfordringen i Nordøstkorridoren Å håndtere transportveksten på en mer bærekraftig måte Med mål om nullvekst i personbiltrafikken blir hovedutfordringen å sikre kapasitet og framkommelighet for: miljøvennlig transport som kollektiv, sykkel og gange tungtransport/næringstransport herunder adkomst til viktige godsterminaler (havn og bane) Hvis vi skal ha nullvekst i biltrafikk må privatbilbruken reduseres kraftig i forhold til i dag

22 Diagonalen En ny riksvegforbindelse mellom Trondheimsveien og Østre Aker vei Skal lede tungtrafikken utenom boliggatene Skal avlaste boligområdene» langs Trondheimsveien» langs tverrveiene mellom Trondheimsveien og Østre Aker vei Er ønsket og etterlyst av Oslo bystyre Skal sammen med Nedre Kalbakkvei bli en viktig hovedveg på tvers av dalen blir et viktig supplement til Ring 3 Skal ikke øke vegkapasiteten inn mot Ring 3

23 Fossum- eller Bredtvetdiagonal? Ny diagonal riksvegforbindelse

24 Tidligere anbefalt konsept - Fossumdiagonal Bygge Trondheimsveien om til lokal tilpasset veg. 4 felt (2 felt kollektiv) Trafikk nordfra via Fossumdiagonalen til Østre Aker vei. 4felt (2 felt kollektiv). Plankryss noen steder på Trondheimsveien? Vurdere senket fartsgrense på Trond -heimsveien for ytterligere å redusere støy og luftforurensning Oppgradere Østre Aker vei: 6 felt (2 kollektiv), rydde opp i avkjørsler. Bedre trafikksikker- heten.

25 Fossumdiagonal To alternative traseer er vurdert Tunnelløsninger på meter

26 Bredtvetdiagonal Konseptet fra Fossumdiagonal med nedbygd Trondheimsvei er videreført To alternativer er vurdert Tunnelløsning (ca m) Dagløsning kombinert med korte lokk - delvis nedsenket (2 lokk 225m + 40m) 2 kryssalternativer med rv 163 Ny lokalvei Grøntdraget urørt / Veitvetbekken åpnet ca. 230 m

27 Bredtvetdiagonalen Alternativ med åpne delstrekninger og lokk og rundkjøringskryss

28 Bredtvetdiagonalen Alternativ med tunnel og rampekryss rv163

29 Ny oppstart med diagonal i 2015: Økt fokus på helheten i vegsystemet og forholdet til byutvikling De ulike lenkenes framtidig rolle og funksjon skal drøftes: Vi skal prioritere kollektiv, sykkel og gange det øker persontransportkapasiteten og kan evt. gjøres innenfor dagens vegareal Vi kan bygge ned funksjonelle og visuelle barrierer: Bygge om toplanskryss til kryss i plan som i større grad et tilpasset bystrukturen i en stadig voksende by Vi kan justere ned felt-/vegbredder og redusere inngrep Vi kan etablere grøntstruktur med trær og annen vegetasjon og redusere fysiske og visuelle barrierer

30 Riksveger og baner i Groruddalen

31 Utvikling av riksvegnettet i Groruddalen Hvilken vegstandard skal vi legge oss på? Kan vi legge opp til H6-standard på alle riksvegene i Groruddalen unntatt E6 som er den nasjonale og regionale hovedåren? Vi har størst avviklingskapasitet ved hastighet km/t Redusert fart gir redusert lokal miljøbelastning (støy og luft) Det gjør det mulig å utvikle et mer bymessig utformet hovedvegsystem

32 Groruddalen Slik kan det framtidige riksvegnettet se ut

33 Et mer differensiert hovedvegnett? Spørsmål som må avklares i videre planarbeid på riksvegnettet: Hvilke riksveglenker kan bygges ned og bygges om til lavere hastighet og mer bymessig utforming? Kan Trondheimsveien bygges om til kommunal samleveg/gate? Hvor skal tungtrafikk, varedistribusjon og annen næringstrafikk gå? Hvor skal bussene gå? Hvor trenger vi et sykkelvegnett med høy standard og hvor trenger vi et tettere sykkelvegnett?

34 Vegvesenet prioriterer Nedbygd Trondheimsvei Et nødvendig tiltak for å redusere støybelastningen for dagens beboere og «fryse» samlet vegkapasitet inn mot Ring 3 Støybelastningen er størst og berører flest langs riksveg 4 Redusert trafikkvolum og hastighet til km/t gir miljøeffekt men da må vegen bygges om slik at den tilpasses ønsket hastighet Kan bli kommunal veg med «gatepreg», redusert trafikkbelastning, flere kryss i plan og midtstilt trikk til Tonsenhagen

35 Trondheimsveien i Oslo Mulighetsstudie for nedbygging 2002

36 Trondheimsveien i Oslo Mulighetsstudie for nedbygging 2002 Prinsippskisse nytt tverrsnitt på strekningen Sinsen-Grorud

37 Trondheimsveien Planutsnitt Aker sykehus Mulighetsstudie for nedbygging 2002

38 Trikk til Tonsenhagen Trikkeholdeplass midtstilt løsning

39 Byutvikling og transport må henge sammen Hovednettet må videreutvikles - næring og miljøvennlig transport må prioriteres Riksvegene i Groruddalen må opprettholdes som hovedtransportårer for gods og annen næringstransport til/fra og internt i dalen må ta forventet vekst i næringstransport og skjerme boliggatene for økt trafikk Fv 22 Gjelleråsen-Hvam er alternativ trase for den transporten som ikke har Groruddalen som målpunkt

40 Diagonalen Satsing på miljøvennlig transport inngår som del av planarbeidet Buss er et viktig supplement til bane» Holdeplassutforming og tilgjengelighet for gående må vektlegges Kollektivknutepunktene må bli mer effektive omstigningspunkt for overgang:» Buss høyfrekvent bane» Sykkel kollektiv Traséer for kollektiv og sykkel spesielt på tvers av dalen må styrkes» Behov for både et sammenhengende høystandard sykkelvegnett og et tettere nett

41 Kollektivfelt på kommunalt og statlig vegnett

42 Framkommelighetsproblem for buss (SIS)

43 Hva gjør Statens vegvesen? Plan for nytt sykkelvegnett - i samarbeid med Oslo kommune Høyt ambisjonsnivå: Sykkelen må bli førstevalget som transportmiddel på korte reiser under 3-4 km Det må legges til rette for at flere kan sykle til/fra arbeid og skole, til/fra daglige gjøremål og på reiser på fritiden Bred medvirkning: Viktige målgrupper blir invitert til å gi innspill til planarbeidet Løsninger: Videreutvikle dagens sykkelvegnett og bygge et tettere nett Hvor tenger vi et tettere nett og hvor er de viktigste målpunktene vi skal nå med sykkel? Høystandard sykkelveger skal inngå i alle store planprosjekter: E6 syd og Ring 3, E18 Framnes-Lysaker, og i Groruddalen

44 Hovedsykkelvegnettet i Groruddalen Prosjekter under planlegging og utbygging

45 Et mulig framtidig sykkelvegnett i Groruddalen

Effektive, trygge og miljøvennlige løsninger for fremtidens transport i Bodø

Effektive, trygge og miljøvennlige løsninger for fremtidens transport i Bodø Effektive, trygge og miljøvennlige løsninger for fremtidens transport i Bodø Styringsgruppens forslag, april 2011 1 ra5102509 2 Forord Bodø står overfor mange oppgaver innen samferdsel og byutvikling.

Detaljer

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT veg-oggateplan /Ski SLUTTRAPPORT September2012 FORORD Rapporten Veg- og gateplan for Ski tettsted anbefaler strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i

Detaljer

Utfordringer for framtidens transportsystem

Utfordringer for framtidens transportsystem Utfordringer for framtidens transportsystem Hovedrapport fra analyse- og strategifasen 25. februar 2015 Forord Transportetatene og Avinor er i Retningslinje 1 for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018

Detaljer

Riksvegutredningen HOVEDRAPPORT. Foto: Knut Opeide Mars 2015

Riksvegutredningen HOVEDRAPPORT. Foto: Knut Opeide Mars 2015 Riksvegutredningen 2015 HOVEDRAPPORT Foto: Knut Opeide Mars 2015 Foto: Steinar Svensbakken 2 Forord Transportetatene og Avinor er i Retningslinje 1 for arbeidet med utredninger og analyser til ny Nasjonal

Detaljer

Foto: Håvard Vikheim. Oslopakke 3. Handlingsprogram 2016 2019. Forslag fra Styringsgruppen for Oslopakke 3. 12. mai 2015 Transport i Oslo og Akershus

Foto: Håvard Vikheim. Oslopakke 3. Handlingsprogram 2016 2019. Forslag fra Styringsgruppen for Oslopakke 3. 12. mai 2015 Transport i Oslo og Akershus Foto: Håvard Vikheim Oslopakke 3 Handlingsprogram 2016 2019 Forslag fra Styringsgruppen for Oslopakke 3 12. mai 2015 Transport i Oslo og Akershus Forord Styringsgruppen for Oslopakke 3 legger med dette

Detaljer

I forbindelse med prosjektet er det definert både effektmål og resultatmål:

I forbindelse med prosjektet er det definert både effektmål og resultatmål: Veg- og gatebruksplan Lillestrøm Fagrapport Overordnet strategi 31.10.2014 Overordnet strategi Veg- og gatebruksplan Lillestrøm FORORD Veg- og gatebruksplan for Lillestrøm er en fagrapport som presenterer

Detaljer

Energiforbruket i transportsektoren

Energiforbruket i transportsektoren Energiforbruket i transportsektoren Temagruppe C Regional plan for klima og energi Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 1 2. Introduksjon og kort drøfting av problemstillingene med utgangspunkt i planprogrammet...

Detaljer

Region vest Veg- og transportavdelinga Samfunnsseksjonen 28.11.2013. Full framkomst. et delprosjekt i kollektivstrategi Hordaland

Region vest Veg- og transportavdelinga Samfunnsseksjonen 28.11.2013. Full framkomst. et delprosjekt i kollektivstrategi Hordaland Region vest Veg- og transportavdelinga Samfunnsseksjonen 28.11.2013 Full framkomst et delprosjekt i kollektivstrategi Hordaland Innhold 1. Innledning... 2 2. Dagens situasjon og trender... 4 2.1 Arealbruk

Detaljer

Fra nav til nettverk 13. august 2015

Fra nav til nettverk 13. august 2015 Fra nav til nettverk 13. august 2015 Side 2 KVU Oslo-Navet har utviklet mulige tiltak for det området i og rundt Oslo som kan betjenes eller betjenes av lokaltog (markert med lyserødt), med hovedvekt på

Detaljer

Transportanalyse for Bergensområdet

Transportanalyse for Bergensområdet Transportanalyse for Bergensområdet januar 2007 ISBN 978-82-7827-000-4 1 2 Forord Bergensområdet står foran store transportpolitiske utfordringer i å kunne handtere kommende trafikkvekst med et effektivt

Detaljer

Regional transportplan. - for Østfold mot 2050

Regional transportplan. - for Østfold mot 2050 Regional transportplan - for Østfold mot 2050 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Sammendrag... 5 Kap. 1 Innledning... 9 1.1 Planens innretning... 10 Kap. 2 Føringer og mål... 12 2.1 Føringer og pågående

Detaljer

KVU E39 ÅLESUND- BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE

KVU E39 ÅLESUND- BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE Oppdragsgiver Statens vegvesen Region midt Rapporttype Delrapport 2011-11-04 KVU E39 ÅLESUND- BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE DELRAPPORT MOLDE 2 (44) KVU E39 ÅLESUND-BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE Oppdragsnr.: 6100867Y

Detaljer

OSLOPAKKE 3: HOVEDVEGUTBYGGINGENE ER MILJØSKADELIG ØNSKETENKING SATS PÅ KOLLEKTIVTRANSPORT OG SYKKEL!

OSLOPAKKE 3: HOVEDVEGUTBYGGINGENE ER MILJØSKADELIG ØNSKETENKING SATS PÅ KOLLEKTIVTRANSPORT OG SYKKEL! Statens vegvesen Region øst Postboks 1010 Skurva 2605 LILLEHAMMER Oslo, 5. mars 2008 OSLOPAKKE 3: HOVEDVEGUTBYGGINGENE ER MILJØSKADELIG ØNSKETENKING SATS PÅ KOLLEKTIVTRANSPORT OG SYKKEL! Norges Naturvernforbund

Detaljer

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 November 2009 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 FORORD Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 er en rullering av Plan for sykkeltiltak 2002-2011. Strategien setter fremtidsrettede

Detaljer

Ski tettsted. BAKGRUNNSINFORMASJON til BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010

Ski tettsted. BAKGRUNNSINFORMASJON til BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010 Ski tettsted BAKGRUNNSINFORMASJON til BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010 19.04.2010 Ski tettsted BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010 Side 2 FORORD 27-28 april 2010 skal Ski kommune og Statens vegvesen (Botsfor)

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS Politisk styringsgruppes forslag til høringsdokument av 23.09.2014 Dette dokumentet er ikke et høringsforslag, men et grunnlag for saksbehandling

Detaljer

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 2 2009-11-05 Utført av: Anne Underthun Marstein, Siri Rolland, Øystein Ludvigsen, Elisabeth Flønes Pedersen, Grethe Myrberg Kontrollert

Detaljer

Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum

Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum Utbyggingen av E18 Vest - Status og fremdrift Knut Gløersen Statens vegvesen Region øst 3.5.2010 Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum Dagens situasjon E18 i Bærum og Oslo har 80-100

Detaljer

Utkast av 1.2.2011. Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Utkast av 1.2.2011. Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet Utkast av 1.2.2011 Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken Fra: Til: Askøyveiene AS Statens vegvesen, Vegdirektoratet Dato: xx.xx.2011 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG... 4 3. BAKGRUNN...

Detaljer

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss.

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss. 11-1 11. Anbefaling Fra planprogrammet: Tiltakshaver, det vil si Statens vegvesen Region sør, skal med grunnlag i de utredninger som er gjennomført, komme med en begrunnet anbefaling til ansvarlig myndighet

Detaljer

Oslopakke 3 FORSLAG FRA STYRINGSGRUPPEN FOR OSLOPAKKE 3. Handlingsprogram 2013 2016. 29. juni 2012. Oslo kommune

Oslopakke 3 FORSLAG FRA STYRINGSGRUPPEN FOR OSLOPAKKE 3. Handlingsprogram 2013 2016. 29. juni 2012. Oslo kommune Foto: Olav Fosli Foto: Knut Opeide Foto: Knut Opeide Foto: Knut Opeide Handlingsprogram 2013 2016 Oslopakke 3 FORSLAG FRA STYRINGSGRUPPEN FOR OSLOPAKKE 3 29. juni 2012 Oslo kommune Forord Styringsgruppen

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan: Ny Glommakryssing i Fredrikstad

Planprogram for kommunedelplan: Ny Glommakryssing i Fredrikstad Planprogram for kommunedelplan: Ny Glommakryssing i Fredrikstad 12. mars 2015 2 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Formål... 4 2.1. Formål med planprogrammet... 4 2.2. Formål med planarbeidet... 5 3. Beskrivelse

Detaljer

PLANSTRATEGI FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS

PLANSTRATEGI FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS PLANSTRATEGI FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS 07.05.2012 Vedtatt av Oslo bystyre og Akershus fylkesting Foto: Scanpix, Sørumsand 2 Innhold INNHOLD... 3 SAMMENDRAG... 5 BAKGRUNN... 6 MÅL FOR SAMORDNET

Detaljer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST 1 Foto: Dag Hammer 2 Forord Trafikkplan for Bydel Østensjø gir uttrykk for hva lokalpolitikerne og befolkningen i

Detaljer

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken Fra: Til: Askøyveiene AS Statens vegvesen, Vegdirektoratet Dato: 27.9.2012 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG... 4 3. BAKGRUNN... 7 3.1. BEFOLKNINGSUTVIKLING...

Detaljer

Prosjekt: Fv. 109 Råbekken-Alvim. Høringsutgave FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Prosjekt: Fv. 109 Råbekken-Alvim. Høringsutgave FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM Høringsutgave Prosjekt: Fv. 109 Råbekken-Alvim for reguleringsplaner med konsekvensutredning Alternative prinsippløsninger Kommuner: Fredrikstad og Sarpsborg Region øst Moss kontorsted

Detaljer

Høring: Konseptvalgutredning (KVU) for helhetlig transportløsning i Tønsbergregionen.

Høring: Konseptvalgutredning (KVU) for helhetlig transportløsning i Tønsbergregionen. Arkivsak-dok. 201100965-32 Arkivkode ---/L01 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 22.04.2014 15/14 Fylkestinget 30.04.2014 19/14 Høring: Konseptvalgutredning

Detaljer

NOTAT: Utviklingstrekk transportbehov og utfordringer for kollektivtransporten

NOTAT: Utviklingstrekk transportbehov og utfordringer for kollektivtransporten 1 NOTAT: Utviklingstrekk transportbehov og utfordringer for kollektivtransporten Dette notatet oppsummerer noen av de viktigste utviklingstrekkene av betydning for transportbehov, samt problemstillinger

Detaljer

Rapport. Nytt bybusstilbud i Tromsø. Raskere, oftere, enklere. Katrine N Kjørstad Mads Berg Marte Bakken Resell Gunnar Berglund Anne-Lise Sæther

Rapport. Nytt bybusstilbud i Tromsø. Raskere, oftere, enklere. Katrine N Kjørstad Mads Berg Marte Bakken Resell Gunnar Berglund Anne-Lise Sæther Rapport 67/2015 Katrine N Kjørstad Mads Berg Marte Bakken Resell Gunnar Berglund Anne-Lise Sæther Nytt bybusstilbud i Tromsø Raskere, oftere, enklere. Nytt busstilbud i Tromsø. Raskere, oftere, enklere.

Detaljer

N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003

N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003 N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003 Oppdrag: E18 korridoren i sentrale Asker Dato: Emne: Oppdr.nr.: 123134 Til: Statens vegvesen Region øst Sølve Jerm Kopi: Asker kommune Torill Skovli Utarbeidet av: Gunnar

Detaljer