Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. For spørsmålet om organisering på nivå 2 er følgende kriterier viktigst:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. For spørsmålet om organisering på nivå 2 er følgende kriterier viktigst:"

Transkript

1 1 av 8 Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Notat Til: Kopi til: Fra: Morten Størseth Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Innspill til ulike konsepter for faglig organisering 1. Hovedkonklusjon For spørsmålet om organisering på nivå 2 er følgende kriterier viktigst: Strategisk evne og økonomisk bærekraft Fleksibilitet Langsiktig grunnleggende forskning på høyt internasjonalt nivå Ledelse og medvirkning. Fakultetene må ha evne til å gjøre strategiske valg innenfor alle aktiviteter. Faglig identitet og fellesskap som tydelig kan formidles internt og eksternt styrker både den strategiske evnen, fleksibilitet og ledelse og medvirkning. For å bygge kvalitet i primærvirksomheten kreves forskning på høyt internasjonalt nivå. Kriteriene er knyttet til spørsmålet om organisering. Det er mange andre faktorer som er viktig for NTNUs visjon, mest opplagt samfunnsrelevans, men som ikke er inkludert her fordi de i mindre grad er viktig for intern organisering. Ut fra disse kriteriene, er vår konklusjon at NTNU er best tjent med en organisering i spennet mellom konsept 2 og 3. Vi ser ingen argumenter for at fakultetene skal ha om lag samme størrelse. Organisering etter kriteriene over vil gi fakulteter av ulik størrelse. Egenart og strategiske vurderinger på hvert fakultet må være avgjørende for den interne organiseringen på fakultetene. Respekt for fagligheten betyr lokale organisatoriske løsninger. Det er vår klare oppfatning at et breddeuniversitet på NTNUs størrelse må ha et sterkt og slagkraftig samfunnsvitenskapelig miljø som en organisatorisk enhet. Visjonen Kunnskap for en bedre verden krever kritisk forskning og utdanning innen samfunnsvitenskap på et høyt internasjonalt nivå. Postadresse Org.nr Besøksadresse Telefon Saksbehandler E-post: Paviljong A, 2.etasje Tore Amundsen 7491 Trondheim NTNU Dragvoll Telefaks Tlf: All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

2 2 av 8 2. Om prosessen ved SVT-fakultetet Det er gjennomført en omfattende medvirkningsprosess ved fakultetet. Alle instituttene er blitt tilsendt utredningen fra Arbeidsgruppen for faglig organisering med oppfordring om å gi innspill direkte til rektor. Samtlige instituttledere har gjennomført interne prosesser ved sine enheter. Fakultetsledelsen har drøftet utredningen i flere møter med instituttlederne, bl.a. på en samling utenfor campus der hovedsaken var faglig organisering. En egen scenariogruppe bestående av ressurspersoner fra alle instituttene og en studentrepresentant har tenkt høyt rundt den framtidige organisering, bl.a. ved å foreta SWOT-analyser. Resultatene fra disse er benyttet som ett av vurderingsgrunnlagene for dette innspillet. Det er opprettet en egen kommunikasjonsgruppe ved fakultetet som bl.a. har som oppgave å formidle informasjon med spesiell SVT-relevans til alle ansatte og arrangere møtesteder for utveksling av informasjon og synspunkter. Fakultetsledelsen har i den interne prosessen vært tydelig på dette innspillet representerer fagmiljøenes felles overordnete vurderinger, samtidig som fagmiljøene har ulike synspunkter på mer spesifikke deler av konseptene. Medvirkningsprosessen har vært av avgjørende betydning for å få fram et slikt felles ståsted. Prosessen har vært ledet av prodekan for forskning, Torberg Falch, siden dekan Marit Reitan sitter i Arbeidsgruppen for faglig organisering som representant for hele NTNU. Fakultetet har tolket bestillingen fra Arbeidsgruppen for faglig organisering slik at det ønskes innspill til kriterier og konsepter, snarere enn konklusjoner. Det er reflektert i dette innspillet. 3. Samfunnsvitenskapenes rolle ved NTNU Samfunnsvitenskapenes kjerne er å studere og å forstå menneskelig atferd, menneskelig samhandling og samfunnsmessige sammenhenger gjennom ulike teoretiske og empiriske metoder og tilnærminger. Det samfunnsvitenskapelige fagmiljøet ved NTNU er i en spesiell situasjon sammenliknet med tilsvarende miljøer ved andre norske universiteter fordi vi tilhører et universitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil. Begrepet teknologi favner i samfunnsvitenskapelig forstand bredt ved at det inkluderer strukturelle, symbolske, organisatoriske og kognitive fenomener, former og prosesser så vel som materielle. Det samme gjelder selvfølgelig områder med dreining i naturvitenskapelig retning: Klimaendringer, biodiversitet og naturressursforvaltning. For å forstå anvendelse av teknologier er samfunnsvitenskapelige tilnærminger nødvendig. For å nå visjonen om Kunnskap for en bedre verden er kunnskap om samfunn helt avgjørende. Det er derfor nødvendig at NTNU har et sterkt og kraftfullt samfunnsvitenskapelig miljø i en organisatorisk

3 3 av 8 enhet. Det er nødvendig for å levere forskning og utdanning i samfunnsvitenskapelige disipliner og profesjoner på høyt internasjonalt nivå og på fagenes egne internasjonale premisser. Denne organisatoriske enheten må blant annet inkludere pedagogikk i hele sin bredde - inkludert universitetspedagogikk, rådgiving og livslang læring - og psykologi. Det vil også være en fordel at et slikt fakultet inkluderer fagmiljø som er mer tematisk rettet enn de rene disiplinene. Det vil styrke det helhetlige samfunnsvitenskapelige perspektivet og bedre bidra til samfunnsoppdraget, som illustrert i figuren under. Samfunnsvitenskapenes bidrag til å forstå menneskelige og samfunnsmessige sammenhenger innen relaterte fagområder og ulike utdanninger er illustrert i figuren, uten at figuren er ikke ment å være utfyllende. Figuren illustrerer også at samfunnsvitenskapene skiller seg vesentlig fra andre vitenskapsområder som for eksempel naturvitenskap og humaniora. 4. Kriterier Gruppen for faglig organisering ber om innspill på kriterier for faglig organisering på nivå 2. Vi legger her vekt på kriterier for dette formålet. Det betyr at andre faktorer som er viktig for NTNUs generelle utvikling og visjon ikke inkluderes. Det gjelder blant annet samfunnsrelevans og campusutforming. 1. Fakultetene bør ha en klart faglig fellesskap som gir dem en tydelig egenart, typisk knyttet til forskningsmetode, teoribruk og forskningsobjekt. 2. Det faglige fellesskapet må være basert på en felles faglig identitet som tydelig kan formidles til omverdenen. I tillegg til en tydelighet til omgivelsene gjør dette det interne arbeidet enklere og mer målrettet. 3. Det er best muligheter for å hente ut faglige synergier fra fusjonen når en organisatorisk enhet har en felles faglig identitet. 4. Det er viktig å ha gode relasjoner til relevante eksterne aktører, som f.eks. arbeidsliv, næringsliv, offentlig forvaltning, frivillige organisasjoner, m.fl. Relasjoner til omgivelsene

4 4 av 8 blir best når de relevante aktørene ikke er for mangfoldig i sin virksomhet. Strategisk evne og økonomisk bærekraft 1. Fakultetene må ha evne til å gjøre strategiske tilpasninger innenfor alle aktiviteter. Det må være evne til å tilpasse faglige satsinger til et mangfold av endringer nasjonalt og internasjonalt, for eksempel endringer i etterspørsel etter utdanning og faglig utvikling med nye forskningsfunn. Det må være evne til å etablere ledelse med strategiske handlekraft. Det må legges til rette for å utvikle administrativt støtteapparat etter et fakultets endrede behov. 2. Faglig autonomi har vist seg å gi de beste vilkårene for nyskaping og kunnskapsutvikling i en kunnskapsorganisasjon. Det gjelder på alle nivå i organisasjonen. 3. Strategisk evne krever at et fakultet har økonomisk bærekraft til å prioritere både ved vekst og omstilling. Fleksibilitet 1. Det må være evne til å respondere fleksibelt på endringer. 2. Det er viktig med lokal organisatorisk fleksibilitet slik at hvert enkelt fakultet kan ta hensyn til faglig egenart ved intern organisering. 3. Organisatorisk fleksibilitet er nødvendig for å kunne foreta organisatoriske justeringer. Det er optimistisk å tro at organisasjonen skal klare å finne fram til en organisasjonsstruktur nå som det ikke blir noen grunn til å justere i de nærmeste årene. Den faglige organiseringen som velges nå bør derfor ha en fleksibilitet som gjør det mulig å gjøre justeringer til lærdommer i det nye NTNU. Dette gjelder både for nivå 2 og 3. Langsiktig grunnleggende forskning på høyt internasjonalt nivå 1. Et universitet med høye internasjonale ambisjoner bør helst ha forskere på et meget høyt forskningsnivå i alle fakulteter. Det vil sette den nødvendige standard og slik bidra til å sikre fremragende forskningsbasert utdanning. Dette er viktigere dess høyere utdanningsnivået er, og opplagt viktigst for phd-utdanningen. 2. Alle fakulteter må ha solid phd-utdanning. Det krever at det er forskere på høyt internasjonalt nivå. 3. Universitetene har et spesielt ansvar for å være akademisk kulturbærer. Alle fakulteter bør ha langsiktig grunnleggende forskning som bidrar til dette. 4. Alle fakultetene bør bidra tydelig mot visjonen Kunnskap for en bedre verden, som ser ut over Norges grenser. Ledelse og medvirkning 1. Det er viktig for den faglige organiseringen at de enkelte fagmiljøene har stor mulighet til medvirkning. Det er i fagmiljøene at primærvirksomheten foregår. Medvirkning har best vilkår der det er kort vei til ledere med beslutningsmyndighet. 2. Alle organisatoriske enheter bør ha autonomi og handlingsrom til å utøve god og strategisk ledelse. NTNU legger vekt på å skape god utdanningsledelse og forskningsledelse. Dette krever sannsynligvis at ledere ikke har for mange andre ledere å forholde seg til, og at det ikke er en lang vei til andre ledere som skal inkluderes i beslutninger. 3. Kriterium 1 og 2 over kan stå i motstrid til hverandre. Fra en faglig ansatts perspektiv er kriterium 1 viktigst. Dette betyr at organisering på nivå 3, og eventuelt nivå 4, påvirkes av valg av fakultetsstruktur. Dette må inngå i vurderingen av organisering på nivå 2.

5 5 av 8 Vektlegging av disse fem kriteriene betyr blant annet at vi har liten tro på å organisere nivå 2 for å styrke tverrfagligheten. Tverrfaglighet av høy kvalitet krever sterke og samlete fagmiljøer på nivå 3. Det må brukes andre stimulerende mekanismer for tverrfaglighet enn organisasjonsstruktur. 5. Styrker og svakheter ved de fire konseptene holdt opp mot kriteriene 5.1 Konsept 1: Smal fakultetsstruktur Konklusjon: Vi anser konsept 1 som en uegnet modell for våre fagområder. Store og heterogene fakultet kan bety en utydelig profilering og synlighet. Spesielt gjelder det forslaget om et stort felles fakultet for de to vitenskapsområdene samfunnsvitenskap og humaniora, med en rekke tilliggende profesjonsutdanninger. Denne modellen vil kreve mange enheter på nivå 3, i det minste innen fagområdene som ligger nært dagens SVT-fakultet, alternativt instituttsammenslåinger som ikke oppfattes som gode i fagmiljøene. Muligheten for fagstrategisk utvikling på fakultetsnivået blir svært krevende, både vitenskapelig og kapasitetsmessig. Strategisk evne, økonomisk bærekraft og fleksibilitet De store fakultetene i denne modellen kan gi stor faglig kraft, bl.a. til å skaffe eksterne inntekter. Dette vil imidlertid være knyttet til om fakultetene makter å profilere seg godt som en institusjonell enhet med en tverrfaglig profil. Innenfor et stort felles fakultet for de to vitenskapsområdene samfunnsvitenskap og humaniora vil dette bli svært krevende. Ledergruppen på nivå 1 vil bli kompakt og gjøre ledelse og koordinering enklere på øverste nivå enn i de øvrige foreslåtte modellene. Arbeidet på fakultetsnivå kan derimot kreve en stor administrasjon som vil øke faren for mer byråkrati og liten fleksibilitet. Ledelse og medvirkning Dette konseptet vil gi dårlige vilkår for medvirkning. Det kan gi gode vilkår for ledelse på nivå 1, men vil enten kreve mange enheter på nivå 3 eller systematisk bruk av nivå 4. Begge løsningene vil gi krevende forhold for ledelse på nivå 2 og Konsept 2: Dagens NTNU-struktur Konklusjon: Dette er et konsept som kan danne et godt grunnlag for videre tenkning rundt framtidig fakultetsstruktur. Det kan gi gode områdestrategiske organisatorisk enheter. SVT-fakultetet har, med sin brede faglige sammensetning, erfart at det må gjøres en betydelig innsats for å skape en samlet faglig identitet. Utfordringer ved dette kan øke når miljøer fra høgskolene kommer inn med sitt innhold, struktur, fagtradisjoner og kultur i full bredde. På den annen side vil

6 6 av 8 dette konseptet bety at all profesjonsutdanning som er nærmere knyttet til det samfunnsvitenskapelige vitenskapsområdet enn til andre vitenskapsområder, er samlet i en organisatorisk enhet. Det kan bidra til å etablere en egenart og faglig identitet, men vil kreve stor lederinnsats og etablering av mekanismer for læring på tvers i fakultetet. En mulig mekanisme er bruk av «schools» for profesjonsutdanninger, se punkt 6.2 nedenfor. Strategisk evne og økonomisk bærekraft Sammenliknet med Konsept 1, hvor samfunnsvitenskap og humaniora er plassert i samme fakultet, vil dette konseptet gi bedre fagnært kunnskapsnivå og dermed bedre strategisk evne. Samtidig vil fakultetene ha en størrelse som gir godt grunnlag for økonomisk bærekraft og handlingsrom til strategiske satsinger. Kombinasjonen med rimelig fagnært kunnskapsnivå og økonomisk bærekraft gir gode muligheter for nødvending omstilling. Langsiktig grunnleggende forskning på høyt internasjonalt nivå Sterke samfunnsvitenskapelige disipliner kombinert med flere betydelige profesjonsutdanninger vil gi godt grunnlag for langsiktig grunnleggende forskning på høyeste internasjonale nivå i mange fagmiljø i fakultetet. Dette vil kunne utnyttes til å utvikle hele fakultetet og sikre fremragende forskningsbaserte utdanninger i hele bredden, inkludert phd-utdanningen. Samtidig kan det bli en utfordring at en del profesjonsutdanninger pr i dag ikke har samme forskningsnivå som disiplinmiljøene. Det kan bli krevende, men særskilt viktig, å oppnå internasjonalt forskningsnivå på alle områder i et stort breddefakultet. Ledelse og medvirkning Sammenliknet med Konsept 1, hvor samfunnsvitenskap og humaniora er plassert i samme fakultet, vil dette konseptet innebære at fakultetet med samfunnsvitenskapelige disipliner og tilliggende profesjonsutdanninger får rundt 400 færre ansatte. Det har i seg selv positiv betydning for medvirkning og ledelse. I tillegg vil en tydeligere egenart og faglig identitet vesentlig bidra til dette. 5.3 Konsept 3: Bred fakultetsstruktur Konklusjon: Dette er et konsept som kan danne et godt grunnlag for videre tenkning rundt framtidig fakultetsstruktur. Det kan gi gode fagstrategiske organisatorisk enheter. I denne modellen vil tematiske områder bli sterkere framhevet enn i konsept 1 og 2. De ulike profesjonsutdanningene vil synliggjøres, og fakultetene vil ha en klar egenart og faglig identitet knyttet til utdanningene. Fagspesifikke fakulteter kan gi bedre profilering mot næringsliv, offentlig forvaltning og andre eksterne aktører. Dette konseptet legger til rette for en nær og fruktbar kontakt med noen relativt få eksterne aktører. Slik konseptet er framstilt av Gruppen for faglig organisering, så er det en fare for at flere disipliner i større grad blir støttefag i profesjonsutdanninger enn fullverdige utdannings- og forskningsmiljø som utvikles på egne internasjonale premisser. Framstillingen kan også gi inntrykk av et svakt og lite samfunnsvitenskapelig fakultet. Som argumentert for i del 3 over, så må NTNU ha en sterk og kraftfull organisatorisk enhet for samfunnsvitenskapen. I utviklingen av dette konseptet må derfor blant annet pedagogikk i hele sin bredde, inkludert universitetspedagogikk, rådgiving og livslang

7 7 av 8 læring, legges til samfunnsvitenskapelig fakultet. Det vil også være en fordel at et slikt fakultet inkluderer miljø som er mer tematisk rettet enn de rene disiplinene. Strategisk evne, økonomisk bærekraft og fleksibilitet Sterkt faglig fellesskap på et fakultet er et svært godt grunnlag for gode strategiske beslutninger. Mindre enheter vil ha bedre evne til fleksible tilpasninger til endringer i omgivelsene. Det er for eksempel mange eksempler på fakulteter som er skrudd sammen rundt ett eller noen få studieprogram som har hatt en god utvikling. Veldig små organisatoriske enheter er imidlertid sårbare for svingninger i økonomiske rammevilkår og eksterne forskningsmidler. Svakere økonomisk bærekraft vil svekke muligheten for strategiske tilpasninger til endringer i omgivelsene. Langsiktig grunnleggende forskning på høyt internasjonalt nivå Det er en fare for at små tematisk orienterte fakulteter kan bli svak på dette kriteriet. Det er en sårbarhet i at det er forholdsvis få fagmiljøer som er på et tilstrekkelig høyt nivå. Det kan også gjøre forskningsstrategisk ledelse krevende. Ledelse og medvirkning Mange fakulteter vil redusere behovet for et nivå 4 i organisasjonen, noe som styrker mulighetene for ansattes medvirkning. På den annen side vil det føre til mer krevende ledelse på tvers av fakultetene. 5.4 Konsept 4: Campusbasert fakultetsstruktur Konklusjon: Konsept 4 er et alternativ vi mener bryter med fusjonsintensjonen. 6. Andre innspill 6.1 Forholdet mellom nivå 1 og nivå 2 Konsept 3 vil inkludere relativt mange fakulteter av ulik størrelse og ulik sammensetning av utdanning og forskning. Dette konseptet krever derfor en grundig vurdering av hvordan et effektivt forhold mellom nivå 1 og 2 i organisasjonen kan sikres. Koblingene i figuren over blir mer krevende å opprettholde. Samtidig er det en fordel med dette konseptet at det vil redusere behovet for nivå 4 i organisasjonen. Vi argumenterer for at tverrfaglighet ikke er et viktig kriterium for organiseringen av nivå 2 i organisasjonen. Konsept 3 med mange fakulteter vil øke behovet for aktivitet på tvers av fakulteter. Det må tilrettelegges, og må være en del av vurderingen av forholdet mellom nivå 1 og 2 i organisasjonen Forholdet mellom nivå 2 og nivå 3 Konsept 1 og 2 vil ha fakulteter med bred og sammensatt faglig virksomhet. Dette konseptet krever derfor en grundig vurdering av hvordan det faglig-strategiske arbeidet mellom nivå 2 og 3 i organisasjonen kan sikres. Det bør være en vurdering på overordnet nivå fordi den faktiske organiseringen må ta sterkt hensyn til egenarten ved det enkelte fakultet, som beskrevet i kriteriet for strategisk evne og økonomisk bærekraft. Det kan være nyttig å gjøre en nærmere vurdering av «schools» i denne sammenhengen. En organisering med «schools» kan bedre forvaltningen og synliggjøring av profesjonsutdanninger når flere til dels veldig ulike profesjonsutdanninger er på

8 8 av 8 samme fakultet. En vurdering av forholdet mellom nivå 2 og 3 må også sees i sammenheng med behovet for nivå 4 i organisasjonen Organisering er ett av flere virkemidler for høy kvalitet i utdanning og forskning Det er en rekke andre virkemidler enn organisering som må bidra til universitetets utvikling og arbeid etter visjonen. Det vil være viktig at det så raskt som mulig etableres en felles finansieringsmodell med legitimitet i organisasjonen for å kunne ta ut synergieffektene ved fusjonen. Det blir krevende å få til aktivitet på tvers av de gamle institusjonene hvis enhetene fungerer etter ulike finansieringsprinsipper. I en så stor organisasjon som det nye NTNU er det fare for at det etableres «stengsler» for samarbeid på tvers i organisasjonen. Det kan skyldes rene organisatoriske forhold, eller mangel på kunnskap om aktiviteten i andre deler av organisasjonen. Spesielt kan det være fare for at fakultetsgrensene blir slike stengsler. Finansieringsmodellen sammen med andre mekanismer må brukes til å motvirke etablering av stengsler i organisasjonen.

Høring - faglig organisering - utredning om ny fakultetsstruktur ved NTNU - svar fra Psykologisk institutt

Høring - faglig organisering - utredning om ny fakultetsstruktur ved NTNU - svar fra Psykologisk institutt 1 av 6 Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Psykologisk institutt Notat Til: Kopi til: Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Psykologisk institutt Høring - faglig organisering

Detaljer

Invitasjon til høring om framtidig instituttstruktur ved SVT-fakultetet. Innstilling fra instituttstrukturutvalget.

Invitasjon til høring om framtidig instituttstruktur ved SVT-fakultetet. Innstilling fra instituttstrukturutvalget. Vår dato 19.09.2014 Vår referanse 14/18872 Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Deres dato Deres referanse 1 av 3 Til høringsinstanser jfr. liste i vedlegg Invitasjon til høring om framtidig

Detaljer

Protokoll - Fakultetsstyret

Protokoll - Fakultetsstyret 1 av 5 Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Dato Referanse Protokoll - Fakultetsstyret Eksterne representanter: Arild Underdal (styreleder), professor, Universitetet i Oslo. Petter Aasen,

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Svar fra SVT-fakultetet - Høring - forslag til felles fusjonsplattform for det nye NTNU

Svar fra SVT-fakultetet - Høring - forslag til felles fusjonsplattform for det nye NTNU 1 av 6 Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Notat Til: Kopi til: Fra: Morten Størseth Psykologisk institutt, Sosialantropologisk institutt, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap,

Detaljer

Arbeidsgruppe for teknologi v/roger Midtstraum (leder)

Arbeidsgruppe for teknologi v/roger Midtstraum (leder) 1 av 7 Dato Til: Kopi til: Fra: Gruppe for faglig organisering Medlemmer i arbeidsgruppe for teknologi Arbeidsgruppe for teknologi v/roger Midtstraum (leder) Innspill fra arbeidsgruppa for teknologi Arbeidsgruppa

Detaljer

Regionrådet i Gjøvikregionen sak 21/15

Regionrådet i Gjøvikregionen sak 21/15 1 Regionrådet i Gjøvikregionen sak 21/15 Informasjon og drøfting av prosessen med å organisere «nye NTNU» - Gjøvikregionens forslag til modell. Oversendelse av saksutredning og vedtak : Vedtak: 1.Regionrådet

Detaljer

Innspill til faglig organisering ved NTNU

Innspill til faglig organisering ved NTNU Arkivsak-dok. 201515797-2 Saksbehandler Mari Grut Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 2015-2019 12.01.2016 Innspill til faglig organisering ved NTNU FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING: Fylkesutvalget vedtar følgende

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Høringssvar 1 fra SU - Ny Rammefordelingsmodell (RFM)

Høringssvar 1 fra SU - Ny Rammefordelingsmodell (RFM) 1 av 5 Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Notat Til: Arbeidsgruppa for ny RFM v/roar Tobro Kopi til: Fra: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Dette dokumentet er godkjent elektronisk

Detaljer

Forslag til faglig organisering av nye NTNU. Presentasjon av forslaget fra Gruppe for faglig organisering, november 2015.

Forslag til faglig organisering av nye NTNU. Presentasjon av forslaget fra Gruppe for faglig organisering, november 2015. Forslag til faglig organisering av nye NTNU Presentasjon av forslaget fra Gruppe for faglig organisering, november 2015. Bakgrunn NTNU skal etablere en ny faglig struktur som avspeiler fusjonen av fire

Detaljer

Høring faglig organisering i NTNU: Innspill fra Fakultet for lærer- og tolkeutdanning

Høring faglig organisering i NTNU: Innspill fra Fakultet for lærer- og tolkeutdanning Fakultet for lærer- og tolkeutdanning 15.1.2016 Deres dato A25/15 Deres referanse 1 av 5 Til styret ved NTNU v/rektor Gunnar Bovim Høring faglig organisering i NTNU: Innspill fra Fakultet for lærer- og

Detaljer

Godt gjenkjennbar internasjonal modell.

Godt gjenkjennbar internasjonal modell. 1. K1: Smal fakultetsstruktur Dette konseptet forutsetter et lite antall fakulteter fire i tallet, pluss Vitenskapsmuseet. Fakultetene vil ha innbyrdes ulik størrelse, men generelt være store avdelinger.

Detaljer

Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk 1 av 5 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Notat Til: Rektor Kopi til: Fra: Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Signatur: Høringsuttalelser fra

Detaljer

Forslag til faglig organisering av nye NTNU

Forslag til faglig organisering av nye NTNU Gjøvik Trondheim Ålesund Forslag til faglig organisering av nye NTNU Presentasjon av forslaget fra Gruppe for faglig organisering, nov. 2015. Oppdatert 11. nov. 2015. Bakgrunn NTNU skal etablere en ny

Detaljer

Svar fra SAN - høring - faglig organisering - utredning om ny fakultetsstruktur ved NTNU

Svar fra SAN - høring - faglig organisering - utredning om ny fakultetsstruktur ved NTNU 1 av 6 Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Sosialantropologisk institutt Notat Til: Kopi til: Fra: Tore Amundsen Sosialantropologisk institutt Svar fra SAN - høring - faglig organisering

Detaljer

Høringsuttalelse om Faglig organisering fra Pedagogisk institutt

Høringsuttalelse om Faglig organisering fra Pedagogisk institutt 1 av 9 Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Pedagogisk institutt Notat Til: SVT-fakultetet Kopi til: Fra: Pedagogisk institutt Signatur: Høringsuttalelse om Faglig organisering fra Pedagogisk

Detaljer

Allmøte SVT-fakultetet. 5. desember 2014

Allmøte SVT-fakultetet. 5. desember 2014 Allmøte SVT-fakultetet 5. desember 2014 Agenda SAKS (samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon, sammenslåing) status i dag og rammer for medvirkning ved NTNU Innledning ved Morten Størseth, rektors stab

Detaljer

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt av rektor 20.12.2016 1 Innhold NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet... 3 Visjon... 3 3 hovedmål... 3 Hovedmål 1 NTNU skal bidra til samfunnsutvikling,

Detaljer

Fusjonsprosjektet v/prosjektleder Trond Singsaas

Fusjonsprosjektet v/prosjektleder Trond Singsaas Fusjonsprosjektet Fusjonsprosjektet v/prosjektleder Trond Singsaas HØRINGSUTTALELSE OM UTKAST TIL FUSJONSPLATTFORM - ARBEIDSGRUPPE FOR DISIPLINFAG I tråd med sitt mandat drøftet den faglige arbeidsgruppen

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Notat. Innspill til ulike konsepter for faglig organisering. Prosjektgruppen for fusjon. Fakultetsstyret DMF, Instituttene ved DMF

Notat. Innspill til ulike konsepter for faglig organisering. Prosjektgruppen for fusjon. Fakultetsstyret DMF, Instituttene ved DMF 1 av 7 Det medisinske fakultet Notat Til: Prosjektgruppen for fusjon Kopi til: Fakultetsstyret DMF, Instituttene ved DMF Fra: Dekan Björn Gustafsson, Det medisinske fakultet Signatur: Innspill til ulike

Detaljer

Mandat for utredning av den framtidige faglige og administrative organiseringen av NTNU

Mandat for utredning av den framtidige faglige og administrative organiseringen av NTNU 1 av 5 Rektor Notat Til: Fakultetene, Vitenskapsmuseet, NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund Kopi til: Fra: Organisasjonsdirektør Ida Munkeby Signatur: Mandat for utredning av den framtidige faglige og administrative

Detaljer

HiGs INNSPILL TIL ULIKE KONSEPTER FOR FAGLIG ORGANISERING

HiGs INNSPILL TIL ULIKE KONSEPTER FOR FAGLIG ORGANISERING HiGs INNSPILL TIL ULIKE KONSEPTER FOR FAGLIG ORGANISERING Hovedpunkter HIG kan utvikles til et slagkraftig brohode for det nye NTNU i Sørøst-Norge. For å realisere denne visjonen bør faglig integrasjon

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

Høring: Faglig organisering Utredning om ny fakultetsstruktur ved NTNU

Høring: Faglig organisering Utredning om ny fakultetsstruktur ved NTNU 1 av 12 Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Notat Til: Rektor Kopi til: Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Signatur: Høring: Faglig organisering Utredning om ny fakultetsstruktur

Detaljer

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa.

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. 1 Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Referat fra Styringsgruppas møte 18.03.2015 Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. Dessuten møtte: Trond Singsaas og Martha

Detaljer

Forslag til instituttstruktur for Fakultet for medisin og helsevitenskap

Forslag til instituttstruktur for Fakultet for medisin og helsevitenskap 1 av 11 Det medisinske fakultet Dato 12.05.2016 Referanse 16/5391 Notat Til: Rektor Gunnar Bovim Kopi til: Organisasjonsdir. Ida Munkeby, Fakultetsstyret DMF, LOSAM DMF Fra: Dekan Björn Gustafsson, Det

Detaljer

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU Foto: Elin Iversen Foto: Thnkstock NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt 20.12.2016 Foto: Maxime Landrot/NTNU Innhold Forord av Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes 4 NTNUs

Detaljer

Innspill fra arbeidsgruppen for helse- og sosialfag

Innspill fra arbeidsgruppen for helse- og sosialfag Innspill fra arbeidsgruppen for helse- og sosialfag Innledning Arbeidsgruppen for helse- og sosialfag gjennomførte en heldags workshop 26. august 2015 i Trondheim. 43 representanter fra NTNU, HiG, HiST

Detaljer

Høringsuttalelse fra Avdeling Vernepleie - Organisering av UiT Norges arktiske universitet

Høringsuttalelse fra Avdeling Vernepleie - Organisering av UiT Norges arktiske universitet Avdeling vernepleie Arkivref.: 2016/712 Dato: 10.03.2017 Odd Arne Paulsen Høringsuttalelse fra Avdeling Vernepleie - Organisering av UiT Norges arktiske universitet Høringsuttalelse til sak: Organisering

Detaljer

Hensikt: Orientere om arbeidet med stortingsmeldingen, og få innspill fra dekanmøtet på noen av spørsmålene fra statsråden

Hensikt: Orientere om arbeidet med stortingsmeldingen, og få innspill fra dekanmøtet på noen av spørsmålene fra statsråden 1 av 1 Rektor Dato 04.05.2016 Referanse 2015/19968 Møteinnkalling Til: Fra: Forfall: Gjelder: Dekanmøtets deltagere Rektor Ida, Frank DEKANMØTE Møtetid: Tirsdag 10. mai 2016 kl. 13.00-15.00 Møtested: Rådssalen,

Detaljer

UiT Ved universitetsledelsen Tromsø

UiT Ved universitetsledelsen Tromsø UiT Ved universitetsledelsen Tromsø 13.03.2017 Høring Organisering av UiT Norges arktiske universitet takker for muligheten til å komme med innspill til rapportene fra arbeidsgruppene som vurderer ulike

Detaljer

Hvor er UH Norge på vei? Mot internasjonal kvalitet og kraft Mot større åpenhet for samarbeid i Norge Mot et en Universitetssektor i Norge

Hvor er UH Norge på vei? Mot internasjonal kvalitet og kraft Mot større åpenhet for samarbeid i Norge Mot et en Universitetssektor i Norge Hvor er UH Norge på vei? Mot internasjonal kvalitet og kraft Mot større åpenhet for samarbeid i Norge Mot et en Universitetssektor i Norge Vil større UH-institusjoner gi bedre kvalitet og ressursutnyttelse?

Detaljer

Kunnskap for en bedre verden 1

Kunnskap for en bedre verden 1 Kunnskap for en bedre verden 1 Noen sentrale spørsmål fra regjeringen: Bør institusjoner med få søkere og lave studenttall legge ned tilbud som er dekket av andre i regionen? Hvor og hvordan finner og

Detaljer

Ettersending av innspill til NTNUs strategiprosess fra DMF

Ettersending av innspill til NTNUs strategiprosess fra DMF 1 av 5 Det medisinske fakultet Notat Til: Rektor Kopi til: Instituttledermøtet DMF Fra: Dekanus Stig A. Slørdahl Signatur: Ettersending av innspill til NTNUs strategiprosess fra DMF Det medisinske fakultet

Detaljer

Trond Singsaas, Camilla Trud Nereid, Lars Kristian Fossum. Møte i utredningsgruppen for administrativ organisering «SUV-fakultetet»

Trond Singsaas, Camilla Trud Nereid, Lars Kristian Fossum. Møte i utredningsgruppen for administrativ organisering «SUV-fakultetet» 1 av 2 Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Dato 14.04.2016 Referanse Møtereferat Til stede: Utredningsgruppa: Marit Reitan, Magne Arve Flaten, Karoline Daugstad, Liv Unhjem, Anita Brækken,

Detaljer

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 2010 2014 Virksomhetsidé Det medisinsk-odontologiske fakultet skal skape ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på høyt

Detaljer

Saksnr. Sak Start Tidsforbruk HFL 47/2017. Vedl: Notat til fakultetsstyret av

Saksnr. Sak Start Tidsforbruk HFL 47/2017. Vedl: Notat til fakultetsstyret av 1 av 2 Det humanistiske fakultet 2017/83/BROM Møteinnkalling Til: Kopi til: Instituttledermøtet Nestledere, kontorsjefer, seksjonsledere Gjelder: Møteinnkalling - 03.05.2017 Møtetid: 1215-1500 Møtested:

Detaljer

Høring faglig plattform og profil og faglig- og administrativ organisering

Høring faglig plattform og profil og faglig- og administrativ organisering Notat til høring Høring faglig plattform og profil og faglig- og administrativ organisering Mål, premisser og føringer I dokumentet Universitets- og fusjonsprosjektet prosjektorganisasjon og mandater er

Detaljer

Styret gir sin tilslutning til instituttets plan for strategiarbeidet våren 2010.

Styret gir sin tilslutning til instituttets plan for strategiarbeidet våren 2010. 13:40:5905.03.2010 1 av 1 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for bioteknologi Dato 05.03.2010 Referanse KRA Notat Til: Styret, Institutt for bioteknologi Kopi til: Fra: Instituttleder Signatur:

Detaljer

Møte i styret for Program for lærerutdanning. Møtested:

Møte i styret for Program for lærerutdanning. Møtested: 1 av 5 Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Program for lærerutdanning 08.03.2016 2015/865 Vedtaksprotokoll Styret Til stede: Dag Atle Lysne: leder Marit Moseng: representant teknisk-administrativt

Detaljer

Arbeidsgruppe for teknologi v/roger Midtstraum (leder)

Arbeidsgruppe for teknologi v/roger Midtstraum (leder) 1 av 5 Dato Til: Kopi til: Fra: Gruppe for faglig organisering Medlemmer i arbeidsgruppe for teknologi Arbeidsgruppe for teknologi v/roger Midtstraum (leder) Høringsuttalelse 16. juni 2015 ble det gjennomført

Detaljer

En campus for framtiden

En campus for framtiden En campus for framtiden Status pr 31.januar 2014 Kunnskap for en bedre verden Kunnskap for en bedre verden Kunnskap for en bedre verden 3 Eksisterende tiltak FRIPRO SFI/SFF/ FME EU Kavli/ Jebsen NTNU Toppforskning

Detaljer

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15 Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte 16.12.15 sak 67/15 HF 2018 PROSJEKT STUDIEPROGRAMPORTEFØLJE Prosjektplan og organisering Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen skal ha en framtidsrettet

Detaljer

Kristin Wergeland Brekke, Ragnhild Lofthus og Marianne Dyresen deltar

Kristin Wergeland Brekke, Ragnhild Lofthus og Marianne Dyresen deltar 1 av 2 Rektor Dato 01.12.2016 Referanse 2015/19968 Møteinnkalling Til: Fra: Forfall: Gjelder: Dekanmøtet Rektor Frank, Kari, Johan Dekanmøte Møtetid: Tirsdag 6. desember 2016 kl. 13.00-15.30 Møtested:

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 8/17 23.02.2017 Dato: 10.02.2017 Arkivsaksnr: 2014/11859 Organisering av universitetets strategiske satsinger - Forslag til organisering

Detaljer

Arbeidsgruppe for teknologi v/roger Midtstraum (leder)

Arbeidsgruppe for teknologi v/roger Midtstraum (leder) 1 av 8 IAS Til: Kopi til: Fra: Gruppe for faglig organisering Medlemmer i arbeidsgruppe for teknologi Arbeidsgruppe for teknologi v/roger Midtstraum (leder) Høringssvar fra arbeidsgruppa for teknologi

Detaljer

NOTAT Høringsuttalelse DP1

NOTAT Høringsuttalelse DP1 NOTAT Høringsuttalelse DP1 Dato 19 november 2015 Til Delprosjekt 1 Sak : 15/03139 Kopi Fra Forskningsavdelingen HBV Høringsspørsmål delprosjekt 1 HSN skal være en profesjons- og arbeidslivsrettet institusjon.

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora Dato: 20.05.2016 2016001177 Høringsuttalelse Innspill

Detaljer

Utredning av den framtidige faglige og administrative organiseringen av NTNU

Utredning av den framtidige faglige og administrative organiseringen av NTNU 1 av 7 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Til: Avdeling for biologiske fag Institutt for bioingeniørfag Institutt for kjemi og materialteknologi Institutt for matteknologi Institutt for biologi Institutt

Detaljer

Rapport vedr. prinsipper for budsjettfordeling ved NTNU

Rapport vedr. prinsipper for budsjettfordeling ved NTNU 1 av 7 Økonomiavdelingen Rapport vedr. prinsipper for budsjettfordeling ved NTNU Til: Kopi til: Fra: Prosjektgruppen IFM 2007 Signatur: Prinsipper for budsjettfordeling ved NTNU 1. Innledning 1.1. Innledning

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi 2016 2022 Struktur strategi VISJON SCENARIO Forskning Utdanning Forskerutdanning Kommunikasjon og formidling Organisasjon og arbeidsplass Forskning

Detaljer

Arbeidsgruppe Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Innspill til ulike konsepter for faglig organisering etter workshop

Arbeidsgruppe Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Innspill til ulike konsepter for faglig organisering etter workshop Fusjonsprosjektet FUSJONSPROSESSEN NTNU HiG HiST HiAls Arbeidsgruppe Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Innspill til ulike konsepter for faglig organisering etter workshop 28.08.2015 Hvilke

Detaljer

NTNU S-sak 34/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE/RHR Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 34/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE/RHR Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 34/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.08.2012 RE/RHR Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Utvikling av nye tematiske satsninger N O T A T Tilråding: Styret ber rektor om å utvikle

Detaljer

Innkalling til prosjektgruppemøte

Innkalling til prosjektgruppemøte Innkalling til prosjektgruppemøte Tid: 23. april kl. 12 14 Sted: Møterom NYER i kjelleren i Hovedbygningen Gløshaugen Saksliste Beslutningssaker Sak 19/15 Ledelsesfunksjon fra 1.1.2016 Styringsgruppa la

Detaljer

Rektorkandidatene om UiOs nordområdesatsing

Rektorkandidatene om UiOs nordområdesatsing Rektorkandidatene om UiOs nordområdesatsing Nordområdeutvalgets leder, Erik Røsæg, stilte kandidatene følgende spørsmål: Jeg er glad for at vi nå har to rektorkandidater som begge har vist interesse for

Detaljer

Utfordringer for sektoren

Utfordringer for sektoren Utfordringer for sektoren Noen viktige tema sett fra UHR Jan I. Haaland Styreleder UHR og rektor NHH Hovedtema UHRs strategi og rolle Noen viktige saksområder Statsbudsjett: Innspill og reaksjoner Studieplasser

Detaljer

Høringssvar fra arbeidsgruppen for økonomi og teknologiledelse til NTNU vedrørende faglig organisering

Høringssvar fra arbeidsgruppen for økonomi og teknologiledelse til NTNU vedrørende faglig organisering Høringssvar fra arbeidsgruppen for økonomi og teknologiledelse til NTNU vedrørende faglig organisering Arbeidsgruppen for økonomi og teknologiledelse i fusjonsprosjektet gir i dette høringssvaret sitt

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Strategidokument NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud

Detaljer

Møte i styret for Program for lærerutdanning. Møtested:

Møte i styret for Program for lærerutdanning. Møtested: 1 av 7 Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Program for lærerutdanning 24.11.2015 2015/865 Vedtaksprotokoll Styret Til stede: Dag Atle Lysne: leder Marit Moseng: representant teknisk-administrativt

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi;

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi; SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/697-2 Arkiv: A62 &13 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: HØRING - UIT 2020 - NY STRATEGI FOR UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

0 NTNU. Notat. Utredning av administrativ organisering. 1 av 5

0 NTNU. Notat. Utredning av administrativ organisering. 1 av 5 0 NTNU Fakultet for arkitektur og billedkunst Dato Referanse 14.04.2016 1 av 5 Notat Til: Gruppe for administrativ organisering Kopi til: Fra: Dekan Signatur: Utredning av administrativ organisering Rektor

Detaljer

N O T A T. Helsefag, sykepleiefag, medisin, radiografi og audiologi. Samfunnsvitenskap, psykologi, sosialfag, vernepleiefag, utdanningsvitenskap.

N O T A T. Helsefag, sykepleiefag, medisin, radiografi og audiologi. Samfunnsvitenskap, psykologi, sosialfag, vernepleiefag, utdanningsvitenskap. NTNU S-sak 3/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 05.02.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandlere: Thor Bjørn Arlov, Trond Singsaas, Ken Richard Stebergløkken, Morten Størseth N O T A

Detaljer

Fremtidig ledelse ved og organisering av instituttene

Fremtidig ledelse ved og organisering av instituttene 1 av 5 Det medisinske fakultet 05/15217 (2008/3360) Rådsak 14-08, Fakultetsråd ved DMF, 29.05.08 Til: Fakultetsrådet ved DMF Fra: Dekanus Stig A. Slørdahl Signatur: Per Kjøl/Tone Merete Follum Sak 14-08

Detaljer

Initiativ til uravstemning vedr. instituttstyre, instituttråd, annet alternativ

Initiativ til uravstemning vedr. instituttstyre, instituttråd, annet alternativ 1 av 5 Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for marin teknikk Notat Til: IVT-fakultetet Kopi til: Fra: Institutt for marin teknikk Signatur: Initiativ til uravstemning vedr. instituttstyre,

Detaljer

NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet OA/TS Arkiv: N O T A T

NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet OA/TS Arkiv: N O T A T NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.11.2006 OA/TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Innledning Det ble i løpet av 2005 gjennomført en

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Organisering av medvirkning og medbestemmelse ved instituttene

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Organisering av medvirkning og medbestemmelse ved instituttene 1 av 6 Det medisinske fakultet 2013/11896 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Fra: Dekan Stig A. Slørdahl Saksbehandler: Albert Verhagen S-SAK 13-13 Organisering

Detaljer

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 Strategi SAMVIT Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 US møte 25. september 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 SAMVITs faglige profil utvikling forvaltning mennesker organis

Detaljer

DET SAMFUNNS- VITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNS- VITENSKAPELIGE FAKULTET DET SAMFUNNS- VITENSKAPELIGE FAKULTET STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 STRATEGI 2016 2022 DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET 3 STRATEGI 2016 2022 VISJON: KUNNSKAP SOM FORMER SAMFUNNET Vi

Detaljer

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det medisinske fakultet R-SAK 20-06 RÅDSSAK 20-06 Til: Fra: Gjelder: Saksbehandler: Fakultetsrådet Dekanus Revidert strategi for DMF Bjørn Tore Larsen

Detaljer

Møtested: HF fakultetet, møterom 7, Bygg 2, Nivå 5

Møtested: HF fakultetet, møterom 7, Bygg 2, Nivå 5 1 av 1 Rektor Dato 30.09.2015 Referanse 2015/1170 Møteinnkalling Til: Fra: Forfall: Gjelder: Dekanmøtets deltagere Rektor Gunnar, Johan DEKANMØTE Møtetid: Tirsdag 6. oktober 2015 kl. 13.00-15.30 Møtested:

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Professor Are Strandlie, HiG Medlem i HiG-styret siden 2007 Teknologi- og Polymerdagene 23/09/2015 HiG 3500 studenter Foto: Espen

Detaljer

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Strategi Aktuell, viktig, synlig Áigeguovdil, dehálaš, oidnosis

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Strategi Aktuell, viktig, synlig Áigeguovdil, dehálaš, oidnosis Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Strategi 2014-2017 VISJON Aktuell, viktig, synlig Áigeguovdil, dehálaš, oidnosis HSL-fakultetet skal ha synlige og aktuelle fagmiljø som gjør

Detaljer

Hensikt 2: Å orientere om regler og prosedyrer for omstillingen. (Legges ut på nett fredag 29.4). Ida Munkeby innleder.

Hensikt 2: Å orientere om regler og prosedyrer for omstillingen. (Legges ut på nett fredag 29.4). Ida Munkeby innleder. 1 av 1 Rektor 27.04.2016 2015/19968 Møteinnkalling Til: Fra: Forfall: Gjelder: Dekanmøtets deltagere Rektor Gunnar DEKANMØTE Møtetid: Tirsdag 3. mai 2016 kl. 13.00-15.30 Møtested: Rådssalen, Hovedbygningen

Detaljer

1. Tematiske satsingsområder: Formål og organisering

1. Tematiske satsingsområder: Formål og organisering NTNU S-sak 8/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.02.2008 RHR/PEK Arkiv: 2007/3973 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Evaluering av NTNUs tematiske satsingsområder Tilråding: 1. Styret

Detaljer

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU Strategiplan: Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU 2009-2013 1 Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/ Leif Martin Haugen Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/ Leif Martin Haugen Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/17-000 Leif Martin Haugen 15.06.17 &13 Telefon: 414 12 863 Saken skal behandles i følgende utvalg: FSK HØRING - FAGLIG ORGANISERING

Detaljer

Strategi 2024 Høringsutkast

Strategi 2024 Høringsutkast Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 1. Visjon... 3 2. Verdier... 4 3. Formål og profil... 5 4. Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 5. Dimensjon 2 - Tverrfaglig

Detaljer

Høringsuttalelse vedrørende rapporten «Om faglig organisering av det nye NTNU: fire konsepter»

Høringsuttalelse vedrørende rapporten «Om faglig organisering av det nye NTNU: fire konsepter» Faglig arbeidsgruppe Læring og utdanningsvitenskap 10.09.15/tk/ao Høringsuttalelse vedrørende rapporten «Om faglig organisering av det nye NTNU: fire konsepter» Vår arbeidsgruppes fagmiljøer representerer

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Vedtatt av Styret 13. juni 2012 Innhold 1. Om NTNUs kvalitetssystem... 1 2. Mål for NTNUs kvalitetssikringssystem og kvalitetsarbeid... 1 3. Organisatoriske

Detaljer

Mulighetenes øyeblikk Jarle Aarbakke, Britt-Vigdis Ekeli, Curt Rice

Mulighetenes øyeblikk Jarle Aarbakke, Britt-Vigdis Ekeli, Curt Rice Mulighetenes øyeblikk Jarle Aarbakke, Britt-Vigdis Ekeli, Curt Rice Tromsø får et nytt universitet i januar 2009 en institusjon som vokser frem gjennom fusjon av dagens universitet og høgskole. Dette danner

Detaljer

Universitetskommunen Trondheim 3.0

Universitetskommunen Trondheim 3.0 Universitetskommunen Trondheim 3.0 Avtale mellom Trondheim kommune og NTNU Kunnskap for en bedre verden - innovasjon, omstilling og digitalisering i offentlig sektor Med denne avtalen skal Trondheim kommune

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 12 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekan Stig A. Slørdahl Signatur: Børre Flovik S-SAK 04-13 Virksomhetsindikatorer

Detaljer

Bakgrunn og status I det alt vesentlige blir rapportens anbefalinger lagt til grunn i det samordningsarbeidet som nå er i gang ved fakultetene:

Bakgrunn og status I det alt vesentlige blir rapportens anbefalinger lagt til grunn i det samordningsarbeidet som nå er i gang ved fakultetene: 1 av 5 Rektor Notat Til: Dekanmøtet Kopi til: Fra: Signatur: Prorektor Berit Kjeldstad NRB Oppfølging av teknologirapporten Hensikt Formålet med saken er å orientere om og drøfte oppfølging av anbefalingene

Detaljer

Campusutvikling Gløshaugen - muligheter og utfordringer i tidligfase

Campusutvikling Gløshaugen - muligheter og utfordringer i tidligfase Campusutvikling Gløshaugen - muligheter og utfordringer i tidligfase Eiendomssjef / fung. leder NTNUs campusprosjekt Lindis Burheim Prosjekt 2015 15. oktober 2015 Mye mer enn en byggesak 2 Campusutvikling

Detaljer

Innspill til strategiarbeid. Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010

Innspill til strategiarbeid. Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010 Innspill til strategiarbeid Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010 Dannelse av handlingsrom Muligheter for å realisere egne oppgaver og mål Utdanning, forskning, formidling, innovasjon Bred dannelsesfunksjon

Detaljer

Introduksjon. Mai 2013

Introduksjon. Mai 2013 1 Introduksjon 2 Om NTNU NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag,

Detaljer

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 1. NTNUs sentrale organisering 1.1 NTNU skal ha: a. styre, jfr. kap. 9 i Universitets-

Detaljer

Deres ref.: Vår ref. Dato:

Deres ref.: Vår ref. Dato: Universitetsdirektøren UiT - Norges arktiske universitet Deres ref.: Vår ref. Dato: 13.03.2017 Organisering av UiT. Høringsinnspill til rapporter fra arbeidsgrupper Viser til brev datert 16.02.2017, og

Detaljer

Innspill om faglig organisering ved NTNU etter fusjonen

Innspill om faglig organisering ved NTNU etter fusjonen 1 av 10 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Notat Til: Rektor Kopi til: Fra: Fakultet for naturvitenskap og teknologi Signatur: Innspill om faglig organisering ved NTNU etter fusjonen 1. Innledning

Detaljer

Organisering av UiT Norges arktiske universitet - Intern høring om rapporter fra arbeidsgrupper. Høringssvar fra HSL-fakultetet

Organisering av UiT Norges arktiske universitet - Intern høring om rapporter fra arbeidsgrupper. Høringssvar fra HSL-fakultetet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.: 2016/712 Dato: 13.03.2017 Universitetsledelsen v/odd Arne Paulsen Organisering av UiT Norges arktiske universitet - Intern høring

Detaljer

LUIs høringssvar til høringen om administrativ organisering av Fellesadministrasjonen

LUIs høringssvar til høringen om administrativ organisering av Fellesadministrasjonen Notat Dato: 01.09.15 Saksnr./arkivnr.: saksnr 14/05865 Til: Underveisprosjektet LUIs høringssvar til høringen om administrativ organisering av Fellesadministrasjonen I høringsnotatet bes høringsinstansene

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

ILU 19/17 Strategi for Institutt for lærerutdanning

ILU 19/17 Strategi for Institutt for lærerutdanning 1 av 5 Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Institutt for lærerutdanning 2017/1691 Notat Til: Kopi til: Fra: Signatur: Utvidet ledergruppe ved Institutt for lærerutdanning Instituttleder ILU 19/17

Detaljer

NTNU O-sak 15/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Anne Lise S.

NTNU O-sak 15/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Anne Lise S. NTNU O-sak 15/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.06.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Anne Lise S. Larsen NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Tilsetting av dekan, Fakultet

Detaljer

Orientering fra fakultetsledelsen Fakultetsstyret

Orientering fra fakultetsledelsen Fakultetsstyret Orientering fra fakultetsledelsen Fakultetsstyret 27.08.2015 Orienteringssaker: NTNU på ny universitetsranking Rekruttering verdensledende miljøer Nye EU-prosjekter Integrasjonsprosjektet status Fusjonsprosessen

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

NTNU S-sak 20/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 03.06.2015 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Harald Skaar N O T A T

NTNU S-sak 20/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 03.06.2015 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Harald Skaar N O T A T NTNU S-sak 20/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 03.06.2015 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Harald Skaar N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Endring av instituttstrukturen ved

Detaljer