Osloregionen. Styret i Osloregionen, Sak nr. 5/17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Osloregionen. Styret i Osloregionen, Sak nr. 5/17"

Transkript

1 Osloregionen Styret i Osloregionen, Sak nr. 5/17 Saksansvarlig: Øyvind Såtvedt, Sekretariatet for Osloregionen Budsjett og handlingsplan for Oslo Brand Alliance 2017 Forslag til vedtak: 1. Budsjett og handlingsplan for Oslo Brand Alliance for 2017 vedtas. 2. Det gjennomføres en revisjon av budsjett og handlingsplan senest i løpet av tredje kvartal 2017 Saksfremstilling: Det vises til styresakene 24/15 Profileringsstrategi for Osloregionen, sak 25/15 Forslag til intensjonsavtale om etablering av Oslo Brand Alliance, sak 26/15 Forslag til modell for basisfinansiering av Oslo Brand Alliance, samt 42/15 Videre arbeid med gjennomføring av profileringsstrategi for Osloregionen og 48/16 Status for arbeidet med profilering av Osloregionen gjennom Oslo Brand Alliance. Bakgrunn For å konkurrere med andre storbyregioner internasjonalt om å tiltrekke oss talent, besøkende, investeringer og lokalisering av næringsvirksomhet, er Osloregionen avhengig av å være synlig og kjent for sine kvaliteter. Flere undersøkelser bekrefter at dette i liten grad er tilfellet i dag. Osloregionens styre har i tidligere saker vedtatt profileringsstrategi for Osloregionen og sluttet seg til etableringen av Oslo Brand Alliance, som skal ha en sentral rolle i å gjennomføre strategien. Osloregionens profileringsstrategi legger til grunn at «Oslo» skal være Osloregionens felles merkevare (brand). Oslo Brand Alliance er ikke en formell organisasjon, men et samarbeid mellom Oslo kommunes næringsutviklingsselskap Oslo Business Region, VisitOSLO og samarbeidsalliansen Osloregionen. Beslutninger om budsjett, planer og regnskap må derfor fattes i de tre respektive organisasjonene. Osloregionen er ansvarlig for finansingsordningen Oslo Brand Partners, der kommuner og fylkeskommuner i Osloregionen er invitert til å være med å finansiere arbeidet i Oslo Brand Alliance. Pr. 20. januar er det 22 kommuner (inklusiv Oslo) og to fylkeskommuner som har vedtatt å være med på ordningen. I 2017 utgjør bidraget fra kommunene og fylkeskommunene 2 kroner pr. innbygger. Oslo regnes som både kommune og fylkeskommuner og betaler 4 kroner pr innbygger. Til sammen vil bidraget fra disse utgjøre kr. 5,7 millioner kroner i I tillegg kanaliserer Oslo kommune 2 millioner kroner til arbeidet via sitt bidrag til Oslo Business Region. 1 million kroner som ikke ble benyttet i budsjettet for 2016 er overført til 2017 og foreslås disponert i inneværende års budsjett. Budsjettet for 2017 utgjør dermed kr 8,7 millioner kroner. Styret har tidligere lagt til grunn at budsjett og handlingsplan for Oslo Brand Alliance skal behandles av styret. Jfr. vedtak i sak 48/16 Status for arbeidet med profilering av Osloregionen gjennom Oslo Brand Alliance, arbeider sekretariatet med en ny modell for 1

2 styringsstrukturen for Oslo Brand Alliance, med sikte på implementering fra Forslaget til budsjett og handlingsplan for 2017 ble presentert på et møte med representanter for kommunene og fylkeskommunene som er med og finansierer arbeidet i Oslo Brand Alliance den 17. januar Målstruktur og Key Performance Indicators Arbeidet med profileringen av Osloregionen tar utgangspunkt i en målstruktur med Key Performace Indicators for Oslo Brand Alliance. Målstrukturen fokuserer på følgende områder: 1. Øke Oslos synlighet (attention) med 20 % årlig. Oslo er ukjent i verden, og det er vesentlig å øke Oslos synlighet og positiv oppmerksomhet internasjonalt. 2. Øke on-brand 1 assosiasjoner til Oslo Når Oslos synlighet øker, hvilket inntrykk har omverdenen av Oslo, er den on-brand? Internasjonale assosiasjoner som følge av strategiske markedsføringsprosjekter (endrer vi oppfattelsen av Oslo i riktig on-brand retning). 3. Stakeholder support Vi ønsker å gi Oslo økt synlighet og anerkjennelse internasjonalt gjennom et økt antall onbrand aktiviteter fra flere og flere aktører, i hele regionen. Oppstartsåret 2016, erfaringer og utfordringer fremover Styret vil senere få seg forelagt årsrapport og regnskap for arbeidet i Oslo Brand Alliance i Siden 2016 var det første året, er det også hensiktsmessig å referere kort hva som var hovedaktivitetene og erfaringene i 2016 i denne saken. Fire områder var særlig sentrale i 2016: Bygge opp en kunnskapsbank om hvordan Osloregionen og merkevaren Oslo oppfattes internasjonalt Utvikle digital verktøykasse for markedsføring av regionen Gjennomføring av strategiske markedsføringsprosjekter Etablere møteplasser og drive nettverking for alle som vil on-brand Selskapet Business of Cities Ltd gjennomførte en metaanalyse basert på et stort omfang av internasjonale komparative analyser av byer og byregioner for å vurdere Osloregionens internasjonale posisjon. Analysene bekrefter hovedbildet fra en tilsvarende analyse som ble gjort i forbindelse med utarbeidelsen av profileringsstrategien i 2014: I tillegg til en generell mangel på synlighet og oppmerksomhet, har regionen særlige utfordringer knyttet til områdene kultur, næringsattraktivitet, attraktivitet for talent og generell vertskapsattraktivitet. 1 Med «on brand» menes her at budskapet er i samsvar med verdiene og merkevarefilteret i Profileringsstrategi for Osloregionen. 2

3 I 2016 var det et særlig fokus på å bygge erfaring ved gjennomføring av strategiske markedsføringsprosjekter.. I markedsføringsaktivitetene av merkevaren Oslo knyttet til disse arrangementene, var det særlig stor vekt på innovativ bruk av sosiale medier, for å nå ut til flest mulig innenfor de aktuelle internasjonale målgruppene. Strategiske markedsføringsprosjekter er on-brand eventer og prosjekter Oslo Brand Alliance bidrar til for å løfte oppmerksomheten til Oslo internasjonalt, utover det eventet/prosjektet gir av seg selv. Oslo Brand Alliance utnytter med andre ord anledningen til å ytterligere forsterke merkevarebyggingen av Osloregionen, når den internasjonale «lyskasteren» likevel er på oss. Oslo Brand Alliance skal ikke overta markedsføringsansvaret for disse prosjektene. Innsatsen fra Oslo Brand Alliance kommer i tillegg. Ressursene benyttes til utvikling av markedsføring (digitale virkemidler, sosiale medier, PR) og til å sikre læring. Begge elementer bygges inn i verktøykassen for gjenbruk i kommende prosjekter i regionen. I 2016 har OBA jobbet med følgende prosjekter: X-games Oslo, februar 2016: (580 millioner) Oslo Architecture Trieannale, september oktober 2016 (134 millioner) Oslo Innovation Week, oktober 2016 (38 millioner) Future Library Oslo, 28. mai 2016 (18,6 millioner) Tallet i parentes angir rekkevidden for kommunikasjon i sosial medier (hvor mange som er nådd med kommunikasjon om eventet). En viktig milepæl var lanseringen av den digitale verktøykassen oslobrandbox.no i september Verktøykassen inneholder elementer som er fritt tilgjengelig for alle som ønsker å markedsføre Oslo og Osloregionen internasjonalt. I tillegg til nøkkelfakta, bilder og film, inneholder den også tips til bruk av sosiale medier, måling og en test som man kan gjennomføre for å finne ut om markedsføringen er i samsvar med verdiene i profileringsstrategien. 3

4 16 kommuner inklusiv Oslo, samt Akershus fylkeskommune bidro med finansiering til arbeidet i Oslo Brand Alliance i Bidraget fra disse utgjorde til sammen 2,4 millioner kroner. I tillegg kanaliserte Oslo kommune kr 2 millioner kroner til Oslo Brand Alliance via budsjettet til Oslo Business Region. Det konkrete arbeidet innen Oslo Brand Alliance baserte seg på en arbeidsdeling mellom Oslo Business Region, VisitOSLO og samarbeidsalliansen. Oslo Business Region tok hovedansvar for det operative arbeidet i samarbeid med VisitOSLO. Osloregionens rolle har primært vært å være et bindeledd mot kommunene og fylkeskommunene, inkludert å mobilisere Osloregionens medlemmer til å delta i finansieringen og samarbeidet. Dette arbeidet vil fortsette i Det er for øvrig viktig å merke seg at alle de tre organisasjonene også hver for seg gjennomfører en rekke aktiviteter for å følge opp profileringsstrategien, noe som for Osloregionens del fremkommer av Osloregionens budsjett og handlingsplan for Arbeidet i 2016 er gjennomført med utgangspunkt i eksisterende arbeidsressurser i organisasjonene. For 2017 ser vi at det er behov for å styrke bemanningen noe for å få mer kapasitet til daglig oppfølging inkludert veiledning av stakeholdere som ønsker å bruke verktøykassen og profileringsstrategien. Et annet viktig arbeidsområde fremover vil være å mobilisere aktørene i regionen, inkludert kommunene og fylkeskommunene, til å ta i bruk verktøyene i sin internasjonalt rettede kommunikasjon. Etableringen av verktøykassen var i så måte en viktig milepæl. Samarbeidsalliansen Osloregionen har en viktig rolle å spille i denne sammenheng. I november 2016 gjennomførte samarbeidsalliansen en workshop med representanter for næringsklynger og næringsnettverk i regionen for å gjøre disse kjent med verktøykassen og profileringsstrategien. I 2017 legges det opp til å gjennomføre flere slike workshops med ulike målgrupper. Disse workshopene er også arenaer for å få innspill til vurdering av funksjonalitet og innhold i verktøykassen, og er grunnlag for videreutvikling av denne. I 2016 etablerte Osloregionen en egen faggruppe for Profilering, verdiskapning og kompetanse. Denne gruppen vil også ha en sentral rolle i videreutvikling av profileringsarbeidet, både i regi av Oslo Brand Alliance og i regi av samarbeidsalliansen selv, jfr. sak 58/16 Handlingsprogram for Osloregionen 2017, punkt 3 Felles internasjonal profilering av Osloregionen: Bidra i oppfølgingen av vedtatt budsjett og handlingsplan for OBA for 2017 Arbeide for å løfte frem profileringsprosjekter fra hele Osloregionen Arbeide for at flere medlemmer i Osloregionen velger å være Oslo Brand Partners og derigjennom delta i samarbeidet om og finansieringen av internasjonal profilering av Osloregionen Tilrettelegge arenaer for Oslo Brand Partners for innspill og påvirkning av arbeidet innenfor OBA Delta i videreutviklingen av oslobrandbox.no. Gjennomføre prosjekt for å øke tilfanget av fotografier og filmer fra regionen som er «on brand» Utrede ny organisasjonsmodell for OBA med sikte på implementering fra 1. januar 2018 Etablere nettverk som kan være med og fremme profileringsarbeidet i regionen, bl.a. lokale omdømmeprosjekter, reiseliv (VisitOSLOregionen), pr/kommunikasjonsmiljøer, media mm. Utvikle profileringsprosjekter og strategiarbeid sammen med næringsklynger og næringsnettverk i Osloregionen. Samarbeide med Innovasjon Norges klyngeprogram Benytte kartleggingen i punkt 2.1. til å lage en strategisk plan for profilering av sterke internasjonale næringer og miljøer i regionen Arbeide for at relevante stakeholdere synliggjør sin tilhørighet til Oslo eller 4

5 Osloregionen Det vises i denne sammenheng også til Osloregionens budsjett, der det er satt av 1 million kroner til profileringsprosjekter i samarbeid med næringsklynger og næringsnettverk i Osloregionen. Budsjett og handlingsplan 2017 for Oslo Brand Alliance Følgende tiltak er prioritert i forslaget til budsjett og handlingsplan for 2017: Under er en nærmere redegjørelse for de enkelte tiltakene. Kunnskapsbank, måleverktøy I forslaget er det satt av 1 million kroner til dette formålet, en økning på 0,5 millioner kroner fra Analyser for å måle KPI-oppnåelse (medieanalyser, stakeholder surveys) gjentas årlig, samt årsrapportering. Økningen i midlene er tenkt brukt på tre områder. For det første; bedre kunnskap om hvorfor Osloregionen skårer dårlig på internasjonale målinger når det gjelder vertskap overfor studenter, talenter og investorer. Denne kunnskapen skal benyttes til å utvikle strategier for arbeidet på dette området. For det andre; få mer kunnskap om Oslos posisjon som fredsby, og hvordan dette kan utnyttes i den internasjonale posisjoneringen. Det er i 2017 fire store fredsarrangementer i Oslo. Samtidig ser vi at flere byer ønsker å utfordre Oslos posisjon på dette området. For det tredje, er det behov for mer omfattende kartlegging av hvordan innbyggerne i regionen oppfatter markedsføringen av regionen internasjonalt. Dette må knyttes til konkrete arrangementer. Det geografiske nedslagsfeltet for undersøkelsene vil avhenge av hvilke arrangementer det er snakk om. Verktøykasse I budsjettet er det satt av kroner til dette formålet. Den digitale verktøykassen ble lansert i september Dette er et av de aller viktigste virkemidlene for å styrke profileringen av regionen. Den skal nå testes ut som grunnlag for å vurdere hvordan den kan bli enda bedre og mer funksjonell. Dette innebærer bl.a. at den skal få mer materiale - bilder og film - fra Osloregionen utenom Oslo. Det skal også legges nye case og øvrig materiale. Til å koordinere dette arbeidet, samt veilede i bruken av innholdet, skal det ansettes en egen brand manager (se omtale under). 5

6 Strategiske markedsføringsprosjekter Det er satt av 4,6 millioner kroner til dette formålet Som i 2016, er dette det området det foreslås å bruke mest ressurser. Ambisjonen er å utvikle samarbeid med aktører rundt allerede eksisterende tiltak og løfte disse på en måte som er med på å bygge Osloregionens internasjonale profil. Markedsføringsprosjektene skal særlig bidra til å fylle gapet mellom hva vi faktisk representerer og hvordan vi oppfattes internasjonalt. Kulturområdet og næringsutvikling er som tidligere nevnt, de viktigste områdene for Osloregionen i denne sammenheng. Tabellen under viser en oversikt over foreslåtte markedsføringsprosjekter i ,7 millioner kroner er foreløpig ikke disponert til konkrete prosjekter. Bidragsyterne til Oslo Brand Alliance er invitert til å spille inn forslag til prosjekter. Samarbeidsalliansens faggruppe for profilering, verdiskapning og kompetanse vil også bidra i dette. I tillegg vil Osloregionen, Oslo Business Region og VisitOSLO aktivt søke etter prosjekter som kan være egnet. Noen kandidater er identifisert og fremkommer under. 6

7 Utviklingsprosjekter Det er foreslått å sette av kroner til dette formålet. Dette er ikke markedsføringsprosjekter, men prosjekter som er mer langsiktige og retter seg mot å utvikle profileringsarbeidet over tid. I 2017 er det foreslått å sette av kroner til et co-branding prosjekt. Dette er etter initiativ fra Osloregionens medlemmer som bidrar til Oslo Brand Alliance. Formålet er å tydeliggjøre koplingen mellom merkevaren Oslo og resten av Osloregionen ved å utvikle en felles avsenderidentitet. Dette kan også være nyttig for å inkludere andre eksisterende merkevarer i regionen under «Oslo»-paraplyen i markedsføringsmessig forstand. Åpningen av det nye Munch-museet er en begivenhet det er viktig å utnytte maksimalt i profileringen av Osloregionen. Ønsket er å sette i gang et arbeid som bygger opp til åpningen av museet i I tillegg til koplingen til Oslo, har også en rekke andre kommuner i Osloregionen en kopling til kunstneren. Dette vil derfor være et Osloregionalt prosjekt. Reiselivssamarbeidet VisitOSLOregionen vil også delta aktivt i dette. Samarbeidsalliansen vil dessuten på vegne av Oslo Brand Alliance ta et ansvar for å styrke kunnskapen om og bruken av innholdet i profileringsstrategien blant kommuner og fylkeskommuner i regionen i sin internasjonalt rettede kommunikasjon. Organisering Det tas sikte på å styrke kapasiteten for gjennomføring av handlingsplanen. Ressursene for dette legges til Oslo Business Region som også i dag har hovedansvaret for det operative arbeidet. Det legges opp til en styrking i størrelsesorden 1,5 2 årsverk, hvorav en ny hel stilling som brand manager i tillegg til kjøp av kapasitet til gjennomføring av tidsavgrensede oppgaver. For øvrig vil de ordinære ressursene i de tre organisasjonene til sammen være ansvarlig for gjennomføringen. Det legges opp til å etablere et advisory board med både norsk og internasjonal deltagelse. Formålet er både å gi råd til arbeidet og forankre dette hos viktige stakeholdere i regionen. Det legges også opp til etablere møteplasser for bidragsytere, andre stakeholdere og støttespillere i løpet av Formålet er å sikre forankring og øke kunnskapen om arbeidet, 7

8 samt en kontinuerlig dialog om hvordan vi kan bli enda bedre til å sette regionen på kartet internasjonalt. I tråd med vedtak i Osloregionens styre, sak 48/16 vil det gjennom 2017 bli arbeidet med å utvikle en ny styringsmodell for Oslo Brand Alliance med sikte på implementering fra 1. januar Denne modellen skal bl.a. sikre mer direkte innflytelse på prioriteringene fra de kommunene og fylkeskommunene som bidrar økonomisk til arbeidet, og skal videre bidra til en enda tydeligere arbeidsdeling mellom aktørene som i dag inngår i Oslo Brand Alliance. Finansiering Følgende kommuner og fylkeskommuner har pr dags dato vedtak om å bidra økonomisk til finansieringen av Oslo Brand Alliance: Oslo Fredrikstad Akershus fylkeskommune Lunner Østfold fylkeskommune Jevnaker* Vestby Hole * Gjerdrum Ringerike* Skedsmo Tønsberg Ski Hof Asker Holmestrand Bærum Hamar Nes (Ak.) Stange Ullensaker Løten Lørenskog Ringsaker *) Gjennom Ringeriksregionen Oslo kommune bidrar som både kommune og fylkeskommune, med 4 kroner pr innbygger. De øvrige kommunene bidrar med 2 kroner pr innbygger. Til sammen utgjør dette kroner. Oslo kommune bidrar videre med 2 millioner kroner til Oslo Brand Alliance over budsjettet til Oslo Business Region. Basert på foreliggende prognose, vil ca. 1 million kroner på budsjettet for 2016 stå ubrukt ved utarbeidelse av endelig regnskap. Disse midlene foreslås det å benytte i 2017 Til sammen gir dette en ramme for budsjettet i 2017 på kr 8,7 millioner kroner. Sekretariatets vurdering Samarbeidet i Oslo Brand Alliance er fortsatt under faglig så vel som organisatorisk utvikling. Oppstartsåret 2016 har vært preget av arbeidet med å styrke alliansen bak samarbeidet, arbeid med markedsføringsprosjekter som har gitt nyttig innsikt og erfaring, måling og etablering av et «nullpunkt» for Osloregionens internasjonale posisjon, samt utvikling av en første generasjons digital verktøykasse. 8

9 Sekretariatet mener at budsjettet og handlingsplanen for 2017 gir et godt grunnlag for videre utvikling av Oslo Brand Alliance. I tråd med innspill fra medlemmer i Osloregionen, har Osloregionens sekretariat vært opptatt av å styrke de «osloregionale» perspektivene i arbeidet, både gjennom konkrete markedsføringsprosjekter, involvering og mobilisering av aktører i regionen, samt ved å gjennomføre et co-branding prosjekt som gjør det lettere for aktører og aktiviteter i hele Osloregionen som baserer seg på profileringsstrategien å assosiere seg med merkevaren «Oslo». I 2017 skal også den digitale verktøykassen utvikles med bl.a. mer bildemateriale og film fra hele regionen. En grunntanke er at økt internasjonal synlighet for merkevaren «Oslo» vil være bra for hele Osloregionen. Det er likevel en viktig utfordring å styrke tilgangen av markedsføringsprosjekter med utgangspunkt utenfor Oslo. Det å identifisere slike prosjekter er et felles ansvar for de økonomiske bidragsyterne, faggruppen for Profilering, verdiskapning og kompetanse, sekretariatet i Osloregionen samt de øvrige partnerne i Oslo Brand Alliance. I tillegg er det viktig å styrke involveringen av kommunene og fylkeskommunene som bidrar økonomisk til arbeidet på generell basis. Med den endringen i styringsmodellen som foreslås, med en enda tydeligere arbeidsdeling mellom de tre aktørene i Oslo Brand Alliance, vil det være naturlig for Osloregionen å vie dette arbeider enda større oppmerksomhet. I dette ligger også et arbeid med å følge opp vedtak om evaluering av arbeidet i Oslo Brand Alliance, jfr. vedtak i flere av kommunene og fylkeskommunene som bidrar økonomisk til arbeidet. Osloregionens sekretariat vil bl.a. følge opp dette ved å allokere interne ressurser til dette formålet. Forslaget til budsjett og handlingsplan for Oslo Brand Alliance ble presentert for representanter for kommunene og fylkeskommunene som er økonomiske bidragsytere til Oslo Brand Alliance på et møte den 17. januar Innspill som kom frem i møtet er forsøkt ivaretatt i denne saken og vil bli fulgt opp i det videre arbeidet. Konklusjon Sekretariatet anbefaler styret å slutte seg til forslag til budsjett og handlingsplan for Oslo Brand Alliance for Styret vil få seg forelagt forslag til revidert budsjett og handlingsplan senest i løpet av 3. kvartal

Økonomisk støtte til Osloregionens profileringsstrategi

Økonomisk støtte til Osloregionens profileringsstrategi Saknr. 17/321-2 Saksbehandler: Hans Ove Hjelsvold Økonomisk støtte til Osloregionens profileringsstrategi Innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommune gir sin tilslutning til deltakelse i Oslo Brand Partners

Detaljer

Næringsriket Østfold

Næringsriket Østfold Næringsriket Østfold 30. mai 2016 Øyvind Såtvedt Sekretariatet for Osloregionen Osloregionen Stiftet desember 2004 Allianse mellom kommuner og fylkeskommuner som selv definerer seg som en del av Osloregionen.

Detaljer

7. april 2016 Øyvind Såtvedt Sekretariatet for Osloregionen

7. april 2016 Øyvind Såtvedt Sekretariatet for Osloregionen Oslo Brand Alliance 7. april 2016 Øyvind Såtvedt Sekretariatet for Osloregionen Osloregionen Stiftet desember 2004 Allianse mellom kommuner og fylkeskommuner som selv definerer seg som en del av Osloregionen.

Detaljer

Internasjonal profileringsstrategi for Osloregionen: HANDLINGSPLAN 2016

Internasjonal profileringsstrategi for Osloregionen: HANDLINGSPLAN 2016 Internasjonal profileringsstrategi for Osloregionen: HANDLINGSPLAN 2016 Dette notatet beskriver en handlingsplan for Oslo Brand Alliance, inneholdende: Budsjett KPI er Oppgaver, budsjettfordelt Oppgaver,

Detaljer

Profileringsstrategi for Osloregionen

Profileringsstrategi for Osloregionen Osloregionen SAKSFREMLEGG Styret i Osloregionen, 16.06.15 Sak nr. 24/15 Saksansvarlig: Øyvind Såtvedt, Sekretariatet for Osloregionen Profileringsstrategi for Osloregionen Forslag til vedtak: 1. Styret

Detaljer

Handlingsprogram 2017 Utkast pr

Handlingsprogram 2017 Utkast pr Handlingsprogram 2017 Utkast pr. 23.10.16 1. Kort om Osloregionen Den strategiske samarbeidsalliansen Osloregionen ble etablert 1.1.2005. Fra 01.01.17 omfatter alliansen 79 kommuner og fem fylkeskommuner

Detaljer

, ENK. Dette notatet presenterer status 1. halvår for Handlingsprogram 2017 og planer for videre oppfølging.

, ENK. Dette notatet presenterer status 1. halvår for Handlingsprogram 2017 og planer for videre oppfølging. N O T A T 29.08.2017, ENK Til: Fra: Koordineringsgruppen s sekretariat Om: Status Handlingsprogram 2017 og videre oppfølging høsten 2017 Dette notatet presenterer status 1. halvår for Handlingsprogram

Detaljer

Handlingsprogram 2017 Godkjent i styremøte

Handlingsprogram 2017 Godkjent i styremøte Handlingsprogram 2017 Godkjent i styremøte 6.12.16 1. Kort om Osloregionen Den strategiske samarbeidsalliansen Osloregionen ble etablert 1.1.2005. Fra 01.01.17 omfatter alliansen 79 kommuner og fem fylkeskommuner

Detaljer

Internasjonal profilering av Osloregionen Samarbeidsrådet, 3. juni 2014 Øyvind Såtvedt

Internasjonal profilering av Osloregionen Samarbeidsrådet, 3. juni 2014 Øyvind Såtvedt Internasjonal profilering av Osloregionen Samarbeidsrådet, 3. juni 2014 Øyvind Såtvedt Formålet med samarbeidsalliansen Styrke Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. 2 Osloregionen

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2018

HANDLINGSPROGRAM 2018 HANDLINGSPROGRAM 2018 UTKAST pr 16.11 1. Kort om Osloregionen Den strategiske samarbeidsalliansen Osloregionen ble etablert 1.1.2005. Pr 01.01.18 omfatter alliansen 79 kommuner og fem fylkeskommuner i

Detaljer

Sammendrag. PR- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen. Samarbeidsalliansen Osloregionen & Oslo Business Region Høst 2014

Sammendrag. PR- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen. Samarbeidsalliansen Osloregionen & Oslo Business Region Høst 2014 Sammendrag PR- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen Samarbeidsalliansen Osloregionen & Oslo Business Region Høst 2014 Innhold Prosess Sensemaking: Prosjektmål Innsikt [ikke inkludert i denne versjonen]

Detaljer

Styret i Osloregionen, Sak nr. 35/15. Støtte til profileringstiltak og søknad fra Oslo Metropolitan Area om støtte til stand på MIPIM 2016

Styret i Osloregionen, Sak nr. 35/15. Støtte til profileringstiltak og søknad fra Oslo Metropolitan Area om støtte til stand på MIPIM 2016 Osloregionen Styret i Osloregionen, 06.10.15 Sak nr. 35/15 Saksansvarlig: Øyvind Såtvedt, Sekretariatet for Osloregionen Støtte til profileringstiltak og søknad fra Oslo Metropolitan Area om støtte til

Detaljer

Internasjonal Profilering

Internasjonal Profilering Jonas Gahr Støre vil styrke Norges omdømme i utlandet, eller rettere sagt, skaffe Norge et omdømme Vi må få oss en identitet - intet mindre. Aftenposten, 28.01.08 1 Internasjonal Profilering Mål: Øke kjennskapen

Detaljer

SAKSFREMSTILLING. Styremøte Sak nr 50/08

SAKSFREMSTILLING. Styremøte Sak nr 50/08 SAKSFREMSTILLING Styremøte 21.10.08 Sak nr 50/08 Saksansvarlig: Theis Juell Theisen, Osloregionens sekretariat Oppfølging av langsiktige strategier 2009-2011 Forslag til vedtak - Styret tar gjennomgangen

Detaljer

Osloregionen SAKSFREMLEGG

Osloregionen SAKSFREMLEGG Osloregionen SAKSFREMLEGG Styret i Osloregionen, 6.12. Sak nr. 59/16 Saksansvarlig: Øyvind Såtvedt, Sekretariatet for Osloregionen OSLOREGIONEN: FORSLAG BUDSJETT 2017 FORSLAG TIL VEDTAK 1. Styret godkjenner

Detaljer

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Saknr. 14/8941-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at deler av aktiviteten

Detaljer

Osloregionen. Styret i Osloregionen, Sak nr. 6/17

Osloregionen. Styret i Osloregionen, Sak nr. 6/17 Osloregionen Styret i Osloregionen, 31.01.17 Sak nr. 6/17 Saksansvarlig: Øyvind Såtvedt, Sekretariatet for Osloregionen Profileringstiltak i samarbeid med næringsklynger og nettverk i Osloregionen; OREEC,

Detaljer

Analyse av det næringspolitiske samarbeidet i Oslo og Akershus

Analyse av det næringspolitiske samarbeidet i Oslo og Akershus Analyse av det næringspolitiske samarbeidet i Oslo og Akershus Osloregionen, 1.09.2009 Øyvind Såtvedt Analyse & Strategi AS 1 Bakgrunnen for oppdraget Osloregionen må forholde seg til tøffere internasjonal

Detaljer

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Næringsriket vs Mulighetsriket Kommunikasjonsutfordring.. Har vi tatt innover oss hva vi har skapt? Næringsriket Østfold er et

Detaljer

Status for aktørkartleggingen 05.03.2013

Status for aktørkartleggingen 05.03.2013 En felles plattform for profilering av Osloregionen internasjonalt Status for aktørkartleggingen 05.03.2013 Prosess Aktørkartlegging Oppdatering av kunnskapsgrunnlaget Prosess med stakeholders Rundebordskonferansen

Detaljer

Internasjonal profilering av Osloregionen. Samarbeidsrådet 28. mai 2013

Internasjonal profilering av Osloregionen. Samarbeidsrådet 28. mai 2013 Internasjonal profilering av Osloregionen Samarbeidsrådet 28. mai 2013 Øyvind Såtvedt, Direktør Sekretariatet for Osloregionen Hvorfor profilere Osloregionen? 2 Hva er det som forbinder oss? Integrert

Detaljer

Regionrådet for Indre Østfold

Regionrådet for Indre Østfold Regionrådet for Indre Østfold 2. desember 2016 Øyvind Såtvedt Sekretariatet for Osloregionen Osloregionen Stiftet desember 2004 Allianse mellom kommuner og fylkeskommuner som selv definerer seg som en

Detaljer

Handlingsprogram 2010

Handlingsprogram 2010 Handlingsprogram 2010 Forslag 30.11.09 1. Osloregionens målsetting Den strategiske samarbeidsalliansen Osloregionen ble etablert 01.01.05. Pr. 01.01.09 består alliansen av 57 kommuner og to fylkeskommuner

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE USIKKER FRAMTID? NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM S BEHOV OG STATENS VILJE V/MORTEN WASSTØL, RAMBØLL HVA SÅ? Mål for klima og miljø Persontrafikken Næringslivets transporter / rolle i det nasjonale

Detaljer

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy Forskningsrådets regionale oppdrag På vei mot en regional policy Regional policy Forskningsrådets første regionale policy skal gi innspill til Forskningsrådets nye strategi som skal ferdigstilles i 2014.

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Handlingsprogram 2009

Handlingsprogram 2009 Styret i Osloregionen 24.03.09 Sak nr. /09 Saksansvarlig: Theis Juell Theisen, Osloregionens sekretariat Handlingsprogram 2009 Forslag 10.03.09 1. Osloregionens målsetting Den strategiske samarbeidsalliansen

Detaljer

Til Kommuner og fylkeskommuner som er medlem i samarbeidsalliansen Osloregionen

Til Kommuner og fylkeskommuner som er medlem i samarbeidsalliansen Osloregionen Til Kommuner og fylkeskommuner som er medlem i samarbeidsalliansen Osloregionen Oslo, 24.mars 2015 Deres ref. Vår ref. Saksansv.: Øyvind Såtvedt Arkivkode: 014 2015-391 tlf. 92 66 29 86 e-post:oyvind.satvedt@osloregionen.no

Detaljer

1 Kunnskapsdepartementet

1 Kunnskapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementet Status: Det går bra, men vi har større ambisjoner Det er et potensial for å heve kvaliteten ytterligere, og for å skape noen flere forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse

Detaljer

Profileringsprosjektet i Osloregionen Sekretariatet for Osloregionen

Profileringsprosjektet i Osloregionen Sekretariatet for Osloregionen Profileringsprosjektet i Osloregionen Sekretariatet for Osloregionen Osloregionen Omfatter 72 (75) kommuner (inkl. Oslo), 3 (4) fylkeskommuner totalt nesten 2 millioner innbyggere. Etablert 1. januar 2005.

Detaljer

REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN» - HØRING

REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN» - HØRING Osloregionen SAMLET SAKSFREMSTILLING Styret i Osloregionen, 16.6.2015 Sak nr. 22/15 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Sekretariatet for Osloregionen REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR

Detaljer

Osloregionen Saksfremlegg for styret i Osloregionen. Styret i Osloregionen, 17.03.15

Osloregionen Saksfremlegg for styret i Osloregionen. Styret i Osloregionen, 17.03.15 Osloregionen Saksfremlegg for styret i Osloregionen Styret i Osloregionen, 17.03.15 Saksansvarlig: Øyvind Såtvedt, Sekretariatet for Osloregionen Sak nr. 7/15 Profileringsstrategi (Brand Management Strategy

Detaljer

Strateginotat om Næringsutvikling Øvre Romerike

Strateginotat om Næringsutvikling Øvre Romerike Revidering av Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) Strateginotat om Næringsutvikling Øvre Romerike Nedenstående oversikt viser at det ikke er mangel på gode vedtatte målsettinger og vedtatte

Detaljer

ByR STEINKJERREGIONEN SØKNAD TIL FASE 2

ByR STEINKJERREGIONEN SØKNAD TIL FASE 2 ByR STEINKJERREGIONEN SØKNAD TIL FASE 2 Landbruk 21 Skog 22 Midt i biomassen med blikket rettet framover ByREGIONS PROGRAMMET _ FASE1 Prosjektet har som mål å stimulere til samskapt merverdi i alle deler

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 115/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2014/1649 Strategi 2016-2022, arbeid med oppfølging Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Osloregionen. 1. Styret tar status handlingsprogram og økonomirapportering pr til orientering.

Osloregionen. 1. Styret tar status handlingsprogram og økonomirapportering pr til orientering. Osloregionen Styret i Osloregionen, 27.9.16 Sak nr. 50/16 Saksansvarlig: Øyvind Såtvedt og Grethe Salvesvold, for Osloregionen Status handlingsprogram og økonomirapport for Osloregionen pr. 31.08.16. Forslag

Detaljer

Kom muni kasjon spl attform : Iverksetti ng

Kom muni kasjon spl attform : Iverksetti ng Kom muni kasjon spl attform : Iverksetti ng 12.02.2016 Innhold Kort innledning... 3 Ulike faser... 4 Målsettinger for prosjektet... 4 Visjon... 6 Prosess og modell... 6 Leveransemål:... 7 Effektmål:...

Detaljer

Evaluering av byregionprogrammet. Survey februar 2017 Foreløpige resultater og forventede effekter

Evaluering av byregionprogrammet. Survey februar 2017 Foreløpige resultater og forventede effekter Evaluering av byregionprogrammet Survey februar 2017 Foreløpige resultater og forventede effekter IRIS NIBR Spørsmål i surveyen (avkryssing, tekst) Hovedmål, Delmål, Tiltak (1-3) Resultater prosjektet

Detaljer

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 UTGANGSPUNKT:! Nasjonalparkkommunene forholder seg til dagens lovverk som er gitt av MD og DN.! Strategi og handlingsplan

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Regionrådet for Hamarregionen - Ordførerog rådmannsmøte

Regionrådet for Hamarregionen - Ordførerog rådmannsmøte Regionrådet for Hamarregionen - Ordførerog rådmannsmøte Møteinnkalling Sted: Møterommet Femunden, fylkeshuset Dato: 15.03.2016 Tid: Rett etter regionrådsmøte Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 44 71

Detaljer

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST Pr januar 2016 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Bakgrunn for strategiarbeidet... 3 Om Filmkraft Rogaland... 3 Vår visjon...

Detaljer

Økt digitalisering i kommunal sektor

Økt digitalisering i kommunal sektor Økt digitalisering i kommunal sektor Ordning for finansiering av felles digitaliseringsprosjekter for kommuner og fylkeskommuner PRINSIPPNOTAT Dette dokumentet beskriver prinsipper for finansiering og

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Handlingsprogram 2016 Utkast til behandling i Osloregionens styre

Handlingsprogram 2016 Utkast til behandling i Osloregionens styre Handlingsprogram 2016 Utkast til behandling i Osloregionens styre 08.12.15 1. Osloregionens målsetting Den strategiske samarbeidsalliansen Osloregionen ble etablert 1.1.2005. Fra 01.01.16 omfatter alliansen

Detaljer

Saksansvarlig: Theis Juell Theisen, Sekretariatet for Osloregionen

Saksansvarlig: Theis Juell Theisen, Sekretariatet for Osloregionen Osloregionen SAKSFREMLEGG Styret i Osloregionen, 08.012.09 Sak nr. 47/09 Saksansvarlig: Theis Juell Theisen, Sekretariatet for Osloregionen OSLOREGIONEN: BUDSJETT 2010 INNLEDNING Osloregionens budsjett

Detaljer

Næringspolitikk og - strategi for Ringeriksregionen. Bakgrunnsnotat - Dialogmøter

Næringspolitikk og - strategi for Ringeriksregionen. Bakgrunnsnotat - Dialogmøter Næringspolitikk og strategi for Ringeriksregionen Bakgrunnsnotat Dialogmøter 1. februar 2012 1 Bakgrunn Ringerike utvikling AS (Ru) ble etablert 6.januar 2010 og eies av Hole, Ringerike og Jevnaker kommuner,

Detaljer

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Saknr. 12/11896-26 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag

Detaljer

Videreutvikling av Klimapartnere Agder

Videreutvikling av Klimapartnere Agder Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/9177-2 Saksbehandler Kirsten Borge Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget 06.06.2017 Administrasjonsutvalget 06.06.2017 Kultur-, nærings- og helsekomité 13.06.2017 Fylkestinget

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL Hallingdal 2020 STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL Styrke Hallingdal som en attraktiv og bærekraftig bo- og arbeidsmarkedsregion Vedtatt i Hallingtinget 26.10.2012 Jakten på det unike - Hva har vi som ingen

Detaljer

...vi forteller historien om det nye, næringsattraktive og offensive Østfold!

...vi forteller historien om det nye, næringsattraktive og offensive Østfold! ...vi forteller historien om det nye, næringsattraktive og offensive Østfold! Slik startet det Larkollen, 6. september 2016 Et partnerskap for næringssamarbeid i Østfold blir til De første prosjektene

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder Saknr. 4703/08 Ark.nr. 223 N00. Saksbehandler: Ingrid Lundvall TILSKUDD TIL MARKEDSSAMARBEID FOR ØSTLANDSREGIONEN Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016 *Foto: se siste side. Kundereisen 2016 Anskaffelse av kundereiseprosess basert på kvalitativ metode og design thinking relatert til tjenesteutvikling. Dette dokumentet gir en rask oversikt over Kundereisen

Detaljer

Merkevarebygging som vekststrategi

Merkevarebygging som vekststrategi Merkevarebygging som vekststrategi Analyse Posisjonering og merkevare Kommunikasjon Program Kort om merkevarebygging Merkevarebygging som vekststrategi: Veien fra 0 6l 12 millioner på 12 måneder Noen

Detaljer

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Høringsutkast 18.09.2012. 1 Regional plan for innovasjon og nyskaping 2014-2018 1 INNLEDNING Fylkestinget har gjennom vedtaket (vedtatt mai

Detaljer

Osloregionen handlingsprogram 2016 Vedlegg 1 Vedtekter for Osloregionen Vedlegg 2

Osloregionen handlingsprogram 2016 Vedlegg 1 Vedtekter for Osloregionen Vedlegg 2 RINGSAKER KOMMUNE OSLOREGIONEN - SØKNAD OM MEDLEMSSKAP Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler: 16/2565 16/12748 K1-026 Ole Roger Strandbakke DokumentNR: 1 Behandling:

Detaljer

Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014

Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014 Saknr. 14/5027-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner forprosjektet til «Regional samhandling Oslo

Detaljer

Omstillingsmotoren; Utlysning 2017 Orienteringsmøte 23. juni

Omstillingsmotoren; Utlysning 2017 Orienteringsmøte 23. juni Omstillingsmotoren; Utlysning 2017 Orienteringsmøte 23. juni Satsingen; Hva og hvorfor Prosessen frem til i dag Innretningen Utlysningen Prosessen videre Spørsmål Det globale kappløpet om å tilpasse seg

Detaljer

Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet. Steffen Sutorius Direktør Oslo,

Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet. Steffen Sutorius Direktør Oslo, Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet Steffen Sutorius Direktør Oslo, 06.12.2017 Innhold Status prioriterte tiltak i digitaliseringsstrategien

Detaljer

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn".

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, Hav, Liv, Samfunn. Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 30/16 28.04.2016 Dato: 14.04.2016 Arkivsaksnr: 2014/1649 Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn". Plan for arbeid med oppfølging. Henvisning

Detaljer

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR Besøk. Verdiskaping og arbeidsplasser. Bedrift. Vedtatt

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR Besøk. Verdiskaping og arbeidsplasser. Bedrift. Vedtatt STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2017-2018 MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2017 Verdiskaping og arbeidsplasser Bo Bedrift Besøk Kilde: Telemarksforskning - attraktivitetspyramiden Vedtatt 13.12. 2016 BAKGRUNN

Detaljer

Samarbeidsalliansen Osloregionen - innspill til høring om fornyelse av de fremtidige strategiene

Samarbeidsalliansen Osloregionen - innspill til høring om fornyelse av de fremtidige strategiene Saksnr.: 2009/4341 Løpenr. 65740/2011 Klassering: 028 Saksbehandler: Kjersti Garberg Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 15.12.2011 Samarbeidsalliansen Osloregionen

Detaljer

Næringsriket Østfold Oppsummering møte 3. november 2016

Næringsriket Østfold Oppsummering møte 3. november 2016 Næringsriket Østfold Oppsummering møte 3. november 2016 PROGRAM Torsdag 3. november 11.00-12.00: Felles lunsj 12.00-13.00: Innledning Velkommen og innledning v/ Siv Henriette Jacobsen, leder av Næringsriket

Detaljer

ETABLERING AV NÆRINGSUTVIKLINGSSELSKAP FOR OSLOREGIONEN

ETABLERING AV NÆRINGSUTVIKLINGSSELSKAP FOR OSLOREGIONEN Oslo kommune Byrådet 0 0 B rådssak 110/13 ETABLERING AV NÆRINGSUTVIKLINGSSELSKAP FOR OSLOREGIONEN Sammendrag: Saken er en oppfølging av bystyrets sak 359/12 Etablering av næringsmviklingsselskap i Oslo

Detaljer

Stjørdal 20. april 2017 Erfaringer fra de mest vellykkede klyngene Ola Ronæss, ORCONSULTING

Stjørdal 20. april 2017 Erfaringer fra de mest vellykkede klyngene Ola Ronæss, ORCONSULTING Stjørdal 20. april 2017 Erfaringer fra de mest vellykkede klyngene Ola Ronæss, ORCONSULTING Regjeringens budskap Vår konkurransekraft påvirkes av hvor effektivt vi utnytter landets ressurser, vår evne

Detaljer

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi Sørge for at strategien og de politiske virkemidlene i større grad spisses mot den politisk påvirkbare delen av reiselivsnæringen. En spissing inn mot den konkurranseutsatte turismen fordrer økt politisk

Detaljer

Styremøte i Osloregionen Næringspolitiske utfordringer for Osloregionen v/ Olaf Stene, regiondirektør, NHO Oslo og Akershus

Styremøte i Osloregionen Næringspolitiske utfordringer for Osloregionen v/ Olaf Stene, regiondirektør, NHO Oslo og Akershus Styremøte i Osloregionen 9.12.2008 Næringspolitiske utfordringer for Osloregionen v/ Olaf Stene, regiondirektør, NHO Oslo og Akershus NHO Oslo og Akershus Hvem er vi? Ett av NHOs 15 regionkontorer Ca.

Detaljer

Saknr. 13/ Saksbehandler: Rannveig C. Finsveen. Strategi for Osloregionens europakontor - Høring. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 13/ Saksbehandler: Rannveig C. Finsveen. Strategi for Osloregionens europakontor - Høring. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 13/5790-1 Saksbehandler: Rannveig C. Finsveen Strategi for Osloregionens europakontor - Høring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet slutter

Detaljer

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS Innbyggertall i Akershus pr. 01.01. 2013 var 566 399. Det er 33 bibliotekavdelinger i Akershus, fordelt på 22 hovedbibliotek og 11 filialer. 2 bibliotek er kombinasjonsbibliotek

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Gunnar Kvitsand Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 16/600-3 Prosess for utarbeidelse av ny strategisk plan for domstolene og DA Saksfremlegg Direktørens sakssammendrag:

Detaljer

Saksfremstilling. Felles profilering: En kunnskapsprofil for Osloregionen

Saksfremstilling. Felles profilering: En kunnskapsprofil for Osloregionen 1 Saksfremstilling Felles profilering: En kunnskapsprofil for Osloregionen Sak 44/07: Styremøte i Osloregionen 26.06.06 Saksansvarlig: Kari Garmann, Osloregionens sekretariat --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Kommersialisering, næringslivssamarbeid og entreprenørskap

Kommersialisering, næringslivssamarbeid og entreprenørskap 1302 1901 FON-SAK NR: 59/2010 SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: ELIN KUBBERØD ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA Sak 59/2010 Kommersialisering, næringslivssamarbeid

Detaljer

Utlysning av midler til kompetanseutvikling og utvikling av utdanningstilbud i entreprenørskap og innovasjon i høyere utdanning

Utlysning av midler til kompetanseutvikling og utvikling av utdanningstilbud i entreprenørskap og innovasjon i høyere utdanning 4., Norgesuniversitetet Universiteter og høyskoler Deres ref.: ver ref.: 2010/2056 EGJ000/300 Dato: 26.03.2010 Utlysning av midler til kompetanseutvikling og utvikling av utdanningstilbud i entreprenørskap

Detaljer

STYRKING AV OSLOREGIONEN/ØSTLANDSREGIONEN INNSPILL TIL POLITISK STYRINGSGRUPPE

STYRKING AV OSLOREGIONEN/ØSTLANDSREGIONEN INNSPILL TIL POLITISK STYRINGSGRUPPE STYRKING AV OSLOREGIONEN/ØSTLANDSREGIONEN INNSPILL TIL POLITISK STYRINGSGRUPPE Arbeidsgruppen møttes 12.8. Videre har det vært vurderinger i e-post. Det er enighet i administrativ arbeidsgruppe om å legge

Detaljer

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret 1 FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret Fellesstyrets ledergruppe har bedt informasjonssjef Birgitte Bye (NVH) og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (UMB) om å utarbeide et forslag til kommunikasjonsstrategi

Detaljer

Den grenseløse regionen. Prosjektplan for pilotprosjekt

Den grenseløse regionen. Prosjektplan for pilotprosjekt Den grenseløse regionen Prosjektplan for pilotprosjekt 2008-09 1 Den grenseløse regionen - pilotprosjekt 2008-09 Bakgrunn Hensikt Mandat Mål Deltagere Organisering Prosjektorganisering, grunnmodell Styringsgruppe

Detaljer

Norsk musikkråds handlingsplan

Norsk musikkråds handlingsplan Norsk musikkråds handlingsplan 2011-2013 Verdigrunnlag Grunnlaget for Norsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 Strategi 2020 Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 STRATEGI 2020 Strategi 2020 Norsk Orientering har som mål at 1 % av Norges befolkning i 2020 skal være medlemmer av klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund.

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

Lange linjer kunnskap gir muligheter. Bente Lie NRHS 24. april

Lange linjer kunnskap gir muligheter. Bente Lie NRHS 24. april Lange linjer kunnskap gir muligheter Bente Lie NRHS 24. april 2 Kunnskapsdepartementet Status: Det går bra, men vi har større ambisjoner Det er et potensial for å heve kvaliteten ytterligere, og for å

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 02.01.2018 17/33189 17/259736 Saksbehandler: Erik Kjeldstadli Saksansvarlig: Øyvind Brandt Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai a) Forprosjekt X Hovedprosjekt b) Videreføring av eksisterende prosjekt

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai a) Forprosjekt X Hovedprosjekt b) Videreføring av eksisterende prosjekt Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) 3. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Ekte Landsbyliv a) Forprosjekt X Hovedprosjekt

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

Osloregionens Europakontor. Europapolitisk forum Oslo, Direktør Vera Selnes

Osloregionens Europakontor. Europapolitisk forum Oslo, Direktør Vera Selnes Osloregionens Europakontor Europapolitisk forum Oslo, 17.11.2009 Direktør Vera Selnes Foreningen Osloregionens Europakontor Stiftet 17.desember 2003 Medlemmer: Kongsbergregionen, Oslo, Drammen, Skedsmo,

Detaljer

Hva vet vi om Osloregionens attraktivitet som næringsregion? - og hva betyr det for internasjonal profilering?

Hva vet vi om Osloregionens attraktivitet som næringsregion? - og hva betyr det for internasjonal profilering? Hva vet vi om Osloregionens attraktivitet som næringsregion? - og hva betyr det for internasjonal profilering? Fredrik Winther Daglig leder Oslo Teknopol Samarbeidsrådet 28.mai 2013 Foto: SEA Osloregionen

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

Strategisk plan for Fjellregionen

Strategisk plan for Fjellregionen Strategisk plan for Fjellregionen 2017 2021 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen - 0 - Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet for Fjellregionen er et samarbeidsorgan

Detaljer

Forretningsplan for Invest in Agder

Forretningsplan for Invest in Agder Forretningsplan for Invest in Agder Det er en økende konkurranse mellom land, regioner og byer om å tiltrekke seg de beste folkene, kompetanse, bedrifter og investorer. Globaliseringen gjør at denne attraktivitetskonkurransen

Detaljer

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Petropolen, 23.april 2015 Bjørnar Loe, Daglig leder ON Offshore Network 2 24 registrerte DELTAGERE 3 Overordnet

Detaljer

Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell

Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell 1 av 12 US 15/2016 Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Overordnet

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Prosjektleder Sissel Kleven Hva ønsker vi å oppnå med regional plan? Felles mål, satsingsområder og prioriteringer, som setter Buskerud og således også

Detaljer

OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015

OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015 OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015 LIF VISJON: Breddeklubb med ambisjoner LIF AMBISJON 2013: Ny LIF-modell definert og forankret I hele klubben LIF STRATEGISKE INITIATIVER Skape en sterk klubbkultur

Detaljer