REGULERINGSPLAN FOR SKYTEBANE KJEVLINGEN- KLAGEBEHANDLING PLAN-ID

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGULERINGSPLAN FOR SKYTEBANE KJEVLINGEN- KLAGEBEHANDLING PLAN-ID 0533-2010-0004"

Transkript

1 Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 05/ Arkivnr.: PLAN Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen REGULERINGSPLAN FOR SKYTEBANE KJEVLINGEN- KLAGEBEHANDLING PLAN-ID Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Klageadgang: Dersom kommunestyret omgjør sitt vedtak i sak 109/12, kan vedtaket påklages. Dersom kommunestyret opprettholder sitt vedtak går saken til Fylkesmannen til endelig avgjørelse. Rådmannens innstilling: Klagen fra Lunner skytterlag datert tas til følge. Lunner kommune omgjør sitt vedtak i K-sak 109/12, fordi klagen gir opplysninger som medfører at lokalisering av ny skytebane i Lunner økonomisk sett er urealistisk, noe som medfører at vedtaket i K-sak 109/12 ikke er gjennomførbart. Konsekvensen hvis vedtaket blir stående, er en endelig og definitiv nedlegging av skytebane i Lunner kommune. I medhold av plan- og bygningsloven stadfester Lunner kommune reguleringsplanen for skytebane på Kjevlingen. Vedtaket av planen kan påklages av part eller annen med rettslig klageinteresse jfr. plan- og bygningsloven 1-9 jfr. forvaltningsloven kap. VI.

2 Sammendrag: Forslag til reguleringsplan for skytebane på Kjevlingen ble lagt ut til offentlig ettersyn i april Fylkesmannen (FM) og Fylkeskommunen (FK) hadde innsigelser til planforslaget. Utviklingsutvalget stadfestet reguleringsplanen (UU- vedtak 64/10 datert ) uten å ta innsigelsene fra FM og FK til følge, og ba om meklingsmøte. Mekling ble gjennomført med resultat at Fylkesmannen trakk sin innsigelse på visse vilkår. Fylkeskommunens innsigelse ble opprettholdt. Kommunestyret stadfestet planforslaget med endringer som følge av mekling i sitt vedtak 91/10 datert , og oversendte planen til Miljøverndepartementet (MD) for endelig avgjørelse. MD avgjorde saken i sitt brev datert : reguleringsplanen kunne egengodkjennes i kommunen forutsatt ytterligere oppfylt støyveileder og forebygging av forurensing til bekk. Kommunestyret vedtok i sak 15/12 den at det skulle gjøres endringer i planmaterialet i tråd med vedtaket fra MD før egengodkjenning av reguleringsplanen. Endringene i reguleringsplanen ble lagt ut til offentlig ettersyn jf. K-sak 43/12 den (2. gangs offentlig ettersyn). Endelig stadfestingsvedtak i Kommunestyret endte med vedtak om oppheving av reguleringsplanen jf. kommunestyrets vedtak i sak 109/12 den Alle politiske vedtak i denne saken har siden starten i 2006 (UU-sak 2/06) og fram til endelig kommunestyrevedtak 109/12, vært enstemmige vedtak til fordel for permanent skytebane på Kjevlingen. Saksutredning: Det vises til saksframstillingen vedr. merknads- og sluttbehandlingen etter 2. gangs offentlig ettersyn som ligger vedlagt saken (dokument nr. 134). 1. FAKTA 1.1 Bakgrunn Bakgrunnen for saken er at Lunner skytterlag har klaget på kommunestyrets vedtak i sak 109/12 den Kommunestyrets vedtak er referert nedenfor: Lunner kommune igangsetter arbeid med oppheving av forslag til reguleringsplan for skytebane på Kjevlingen jf. plan- og bygningsloven Lunner kommune vil starte arbeidet med å vurdere ny lokalisering av skytebane for skytterne i Lunner, samt å bidra til gjennomføring av en ny planprosess. Lunner kommune anmoder skytterlaget og grunneierne på Kjevlingen om å finne en løsning for midlertidig bruk av eksisterende skytebane på Kjevlingen. Lunner kommune vedtar midlertidig forbud mot tiltak innenfor reguleringsplan for Lunner golfbane (planid ) jf. plan- og bygningsloven 13-1.

3 Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningsloven 1-9, jf. forvaltningsloven kap. VI. En eventuell klage må framsettes skriftlig til Lunner kommune innen 3-tre-uker fra underretning om vedtaket. Reguleringsplanen ble i praksis vedtatt i kommunestyremøtet 43/12 den For å sikre tilstrekkelig medvirkning vedr. de siste mindre endringene i planen, ble det gjennomført nytt offentlig ettersyn før stadfesting. Stadfestingsvedtaket ble i stedet et vedtak om å starte prosess med oppheving av planen. 2. KLAGEBEHANDLINGEN 2.1 Om grunnlaget for klage foreligger Det foreligger skriftlig klage fra Lunner skytterlag datert 13. desember Lunner skytterlag er part i saken etter forvaltningslovens kap. VI. Klagen er innkommet i rett tid i forhold til klagefristen. Klagen skal realitetsbehandles jf. plan- og bygningsloven 1-9. Kostnadstallene i klagen vedr. oppgradering av Kjevlingen og etablering av ny bane på Brovold er kvalitetssikret gjennom ettersendt dokumentasjon datert 6. februar 2013 som ligger vedlagt. Det er også innkommet et brev fra Gudbrand Lunder og Nina Olsen hvor de kommenterer følgende: et brev fra Lunner skytterlag datert som ikke er mottatt i kommunen. Ved henvendelse til Lunner skytterlag får kommunen opplyst av Tor Munkelien at et slikt dokument ikke foreligger. Administrasjonen kommenterer følgelig ikke dette. Brev fra advokat Knagenhjelm datert Bemerkningene knyttet til dette brevet, kommenteres av administrajonen sist i kapittel Innholdet i klagen Essensen i klagen er kopiert inn nedenfor:

4 3. KOMMUNENS VURDERING AV KLAGEN Nedenfor følger administrasjonens kommentarer til klagen. Kulepunktene i klagen nummeres forløpende fra 1 til 10 og kommentarene henviser til tilsvarende nummerering. Kulepunkt 1 Da reguleringsplanen som følge av planprosessen er å oppfatte som vedtatt av Lunner kommune forut for vedtaket i K-sak 109/12, medfører kommunestyrets vedtak i sak 109/12 at det skal startes en opphevingsprosess i henhold til plan- og bygningsloven Det vises her til det vedtaket som ble fattet av kommunestyret i sak 43/12 den Denne oppfatningen er avstemt med Juridisk avdeling hos Fylkesmannen i Oppland. Prosessen med oppheving av en reguleringsplan er tilsvarende prosessen med stadfesting av en reguleringsplan dvs. offentlig ettersyn og etterfølgende vedtak om oppheving av planen. Kulepunkt 2 Det er korrekt som det anføres i klagen, at denne plansaken har vært til behandling hos Miljøverndepartementet, og at departementet som øverste plan-/samfunnsmyndighet har vurdert og klarert planen i forhold til de interesser som blir berørt av tiltaket deriblant naboer og støykonsekvenser for disse. Konklusjonen til MD (brev ) var at planen kunne

5 egengodkjennes av kommunen under forutsetning av at støyretningslinjen til MD ble noe bedre ivaretatt og at det ble gjort ytterligere tiltak for å forebygge forurensning til bekk. Disse forhold ble oppfylt før 2. gangs offentlig ettersyn, et ettersyn som strengt tatt ikke hadde vært nødvendig å gjennomføre da endringene var avklart med regionale myndigheter før offentlig ettersyn. Kulepunkt 3 Tas til orientering. Kulepunkt 4 Her gis nye opplysninger som i praksis vil gjøre det økonomisk umulig å relokalisere/bygge ny skytebane i Lunner. Prisen for oppgradering av Kjevlingen i henhold til reguleringsplanen beløper seg til ,- pluss/minus 20%. Anleggskostnader for ny skytebane på Brovold ligger på ,- med en usikkerhet i intervallet -20% til +40%. Av denne summen betaler Statens vegvesen kostnaden til avkjørsel på 4 millioner kroner mens skytterlaget i tillegg må plusse på kostnad for prosjektering og utarbeiding av reguleringsplan dvs. ca ,-. Administrasjonen kan ikke se at det er realistisk å skaffe en sum i størrelsesorden 10 mill. kr til bygging av ny skytebane. Dette betyr i praksis at kommunestyrets vedtak i sak 109/12, 2. avsnitt ikke er gjennomførbart. Administrasjonen har ikke forstått kommunestyrets vedtak dit hen at hensikten med vedtaket var endelig nedlegging av skytebane i Lunner kommune. Hvis administrasjonens tolkning av kommunestyrets vedtak er riktig, er det nødvendig å omgjøre vedtaket og bidra til at skytebanen på Kjevlingen får den utrustning og kvalitet som gjør at både skyttere og nærmiljø kan leve godt sammen. Reguleringsplanen slik den nå foreligger, er gitt velsignelse fra øverste planmyndighet i landet som har vurdert alle konsekvenser inkludert hensynet til nærmiljø og landbruk og funnet den godt egnet til sitt formål for alle parter i saken. Kulepunkt 5 Tas til orientering. Kulepunkt 6 Det er riktig at hovedhensikten med å fremme reguleringsplanen var å oppgradere banen i forhold til støy og sikkerhet av hensyn til naboer, turgåere, landbruket og skytterne selv. Kulepunkt 7 Her vises det til 2. avsnitt i kommunestyrets vedtak (sak 109/12) den og administrasjonens kommentarer til dette under kulepunkt 4 over. Kulepunkt 8 Skyting i organiserte former gir mulighet for god opplæring vedr. våpenbruk, sikkerhet m.m. Vi er enig i vurderingen av at konsekvensen av ikke å ha godkjent skytebane i nærmiljøet vil kunne være økt skyteaktivitet tilfeldig rundt i kommunen med fare for dårlig/manglende sikkerhet og uforutsigbar støybelastning for naboer og tilfeldig passerende.

6 Kulepunkt 9 Alle politiske vedtak, fra saken startet opp med utviklingsutvalgets vedtak i 2006 (UUvedtak 2/06), og fram til reguleringsplanen skulle stadfestes dvs. til og med formannskapets stadfestingsvedtak i sak 117/12 den , har enstemmig gått inn for en permanent løsning for skytebane på Kjevlingen. Kulepunkt 10 Et møte som omtalt er avtalt. Kommentar til brev datert fra Gudbrand Lunder og Nina Olsen Administrasjonen har på selvstendig grunnlag vurdert kostnadsnivået ved etablering av ny bane som urealistisk høyt i forhold til realisering. Lunner kommune har ingen grunn til å trekke i tvil informasjon fra Det frivillige skyttervesen. DFS bistår/har bistått vedr. utbygging/ombygging av de fleste skytebaner i landet. Kommentar om Brovold-alternativet tas til orientering da dette har vært vurdert tidlig i planprosessen og underveis i prosessen. 4. ALTERNATIVE FORSLAG TIL VEDTAK 4.1 Kommunestyrets vedtak omgjøres Klagen fra Lunner skytterlag datert tas til følge. Lunner kommune omgjør sitt vedtak i K-sak 109/12, fordi det er innkommet opplysninger som medfører at lokalisering av ny skytebane økonomisk sett er urealistisk. I medhold av plan- og bygningsloven stadfester Lunner kommune reguleringsplanen for skytebane på Kjevlingen. Vedtaket av planen kan påklages av part eller annen med rettslig klageinteresse jfr. plan- og bygningsloven 1-9 jfr. forvaltningsloven kap. VI. 4.2 Kommunestyrets vedtak opprettholdes Lunner kommune opprettholder sitt vedtak om å starte arbeidet med å oppheve reguleringsplan for skytebane på Kjevlingen jf. k-sak 109/12. Vedtaket oversendes Fylkesmannen i Oppland til endelig avgjørelse. 5. KONKLUSJON Klagen fra Lunner skytterlag datert tas til følge. Lunner kommune omgjør sitt vedtak i K-sak 109/12, fordi klagen gir opplysninger som medfører at lokalisering av ny skytebane i Lunner økonomisk sett er urealistisk, noe som medfører at vedtaket i K-sak 109/12 ikke er gjennomførbart. Konsekvensen hvis vedtaket blir stående, er en endelig og definitiv nedlegging av skytebane i Lunner kommune. I medhold av plan- og bygningsloven stadfester Lunner kommune reguleringsplanen for skytebane på Kjevlingen.

7 Vedtaket av planen kan påklages av part eller annen med rettslig klageinteresse jfr. plan- og bygningsloven 1-9 jfr. forvaltningsloven kap. VI. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Dok. nr Klage på kommunestyrets vedtak (K-sak 109/12) Dok. nr Kommunestyrets vedtak i sak 109/12. Dok. nr Merknads- og sluttbehandling etter 2. gangs offentlig ettersyn. Saksframstilling. Dok. nr Dokumentasjon på kostnader ved henholdsvis oppgradering Kjevlingen og relokalisering/nyanlegg på Brovold. Øvrige dokument: Representanter med stemmerett i ad-hoc utvalget Utbedring av Lunner skytterlags innendørsbane under ombygging av Frøystad Ny skytebane for Lunner skytterlag Vedrørende rapport fra Lunner Kommunes Skytebaneutvalg Ber om innsyn i fremdriftsplanen Ny skytebane for Lunner skytterlag Ny skytebane for Lunner skytterlag Utredning av nåværende skytebanelokalisering Referat fra møte vedr golfnanen/skytebanen Brev av m.m. Møte angående omregulering fra golf til skytebane Korrigert referat fra møte om ny skytebane for Lunner skytterlag og utredning om mulig omregulering av golfbanen Tilbud om kosulentbistand - utredning om lokalisering av skytebane ved Kjevlingen Ny skytebane for Lunner skytterlag - aksept av tilbud Referat fra møte om ny skytebane for Lunner skytterlag og utredning om mulig omregulering av golfbanen Lunner skytterlags bane Samlokalisering med golfbane Tilbakemelding rapport Rieber Samlokalisering med golfbane Tilbakemelding på notat om golfbane/møte om skytebane vs golfbane Orientering- kort om Lunner skytterlags banesituasjon på Kjevlingen Refusjonskrav vedrøremnde utgifter til konsulentbistand Ny skytebane for Lunner skytterlag - reguleringsplan Referat forhåndskonferanse - skytebane for Lunner skytterlag Angående enkeltpunkter i referat fra Forhåndskonferanse Referatet er godkjent og mottatt Ny skytebane for Lunner skytterlag Varsel om vurdering av midlertidig bygge- og deleforbud Reguleringsplan for Kjevlingen - skytebane Naboliste for varsling - reguleringsplan Skytebane Feil mottakere i postlisten Skytebane ved Kjevlingen i Lunner Melding om igangsetting av rteguleringsplanarbeid Igangsetting av reguleringsplanarbeid Kopi av brev til Rieber Prosjekt AS Melding om igangsetting av reguleringsplanarbeid - Skytebane ved Kjevlingen - Kopi av brev til Rieber Prosjekt AS Innsigelse på det frivilliges skyttervesen sin plan om omregulering Kopi av brev til Rieber Prosjekt AS

8 Innsigelse på det frivillige Skyttervesenets plan om omregulere Kopi av brev til Rieber Prosjekt AS Innsigelse på det frivilliges skyttervesen sin plan om omregulering Kopi av brev til Rieber Prosjekt AS Melding om igangsetting av reguleringsplanarbeid - Skytebane ved Kjevlingen - Kopi av brev til Rieber Prosjekt AS Innsigelse på det frivillige Skyttervesenets plan om omregulere Informasjon i forbindelse med reguleringsplan for skytebane Informasjon i forbindelse med reguleringsplan for skytebane Reguleringsplan for skytebane i Lunner Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for skytebane ved Kjevlingen i Lunner kommune - 99/1, 17/1 og 17/2 Varsel om offentlig ettersyn Reguleringsplan for skytebane ved Kjevlingen Annonsebestilling ved 1. gangs offentlig ettersyn Merknader til planforslaget Fremmer innsigelse til reguleringsplan for Kjevlingen - Utsatt frist Merknader til planforslaget Reguleringsplan for Skytebane Kjevlingen - protest Merknader til reguleringsplan for skytebane ved Kjevlingen FR-vedtak: Varsel om innsigelse til reguleringsplan for skytebane ved Kjevlingen, Lunner kommune Reguleringsplan for Skytebane ved Kjevlingen - Varsel om innsigelse Uttalelse - Varsel om offentlig ettersyn Reguleringsplan for skytebane ved Kjevlingen i Lunner kommune, Akershus Reguleringsplan for Skytebane Kjevlingen Offentlig ettersyn Behandling i Fylkesutvalget 10 august Innsigelse Tilbakemeldinger fra Lunner Skytterlag på innsigelser og uttalelser, reguleringsplan, Kjevlingen Tilbakemeldinger fra Lunner Skytterlag på innsigelse og høringsuttalelser ved offentlig ettersyn Reguleringsplan for Skytebane Kjevlingen Forespørsel om meklingsmøte Lunner kommune - reguleringsplan for skytebane ved Kjevlingen - innkalling til meklingsmøte Referat fra meklingsmøte Reguleringsplan for Skytebane Kjevlingen - Annmodning om stadfestingsbehandling Plan- ID 05/1875 Reguleringsplan for Skytebane Kjevlingen - Innsigelse fra Oppland Fylkeskommune Kopi av brev til Fylkesmannen i Oppland Innsigelse til reguleringsplan for Kjevlingen skytebane i Lunner kommune - tilleggsmerknader Reguleringsplan for skytebane ved Kjevlingen - innsigelse fra Oppland Fylkeskommune Kopi av brev til Miljøverndepartementet Skytebanesaken i Lunner Skytebanesaken i Lunner Skytebanesaken i Lunner Reguleringsplan for Skytebane Kjevlingen. Oversendelse for stadfestelse i Miljøverndepartementet Plan-ID Forlengelse av bruk av Kjevlingen Skytebane

9 Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Lunner skytterlag v/bjørn Johannesen, Sørlivegen 30A, 2743 HARESTUA Hans Erik Ballangrud, Liaveien 24C, 1410 KOLBOTN Elisabeth og Jørgen Kjørven, Kjørkevegen 43, 2730 LUNNER Det Frivillige Skyttervesen, v/anleggssjefen, 0511 OSLO Lunner Golfklubb, v/hans Erik Ballangrud, 1410 KOLBOTN Rieber Prosjekt AS, Billingstadåsen 18, 1396 BILLINGSTAD Anders Andersen Persson, Grindvollinna 223, 2730 LUNNER Per Kristian Andersen, Grindvollinna 223, 2730 LUNNER Oddvar Askersrud, Oppegårdveien 14B, 1400 SKI Kristian Bakken, Moen, Maristugutua 67, 2730 LUNNER Heidi Fredriksen og Eirik Bergersen, Grindvollinna 100, 2730 LUNNER Brit Bjune, Nedre Bjertnes 1C, 1482 NITTEDAL Karl Bernhard Bjune, Kirkevegen 11, 2819 GJØVIK Morten Brisner, Seljeveien 3, 0575 OSLO Ole Per Enger, Lindeberglia 19, 1069 OSLO Laila Werner og Steinar Maurizett Engh, Årvollia 17, 0591 OSLO Egil Grina, Maristugutua 24, 2730 LUNNER Hans Morten Hammerud, Maristugutua 32, 2730 LUNNER Astrid og Geir Larsen, Skysetveien 1E, 1481 HAGAN Hipolito AS,, 2740 ROA Hans Kristian Kilstad, Skogheimvegen 5, 2730 LUNNER Ragnar Kilstad, Grindvollinna 338, 2730 LUNNER Unni Lund, Kurlandstien 8A, 1052 OSLO Gudbrand G Lunder, Kjørkevegen 181, 2730 LUNNER Sten Einar Lunder, Kjørkevegen 131, 2730 LUNNER Kjell Arvid Mathisen, Grindvollinna 222, 2730 LUNNER Atle Mjåtvedt, Grindvollinna 104, 2730 LUNNER Linda Tokerud og Ivar Molden, Grindvollinna 300, 2730 LUNNER Kjell Paulsen, Maristugutua 14, 2730 LUNNER Aase Kirsten og Arne Skirstad, Lunnerlinna 105A, 2730 LUNNER Lunner almenning,, 2743 HARESTUA Hans Karl Thorkildsen, Grindvollinna 227, 2730 LUNNER Berit og Gunnar Torstensen, Grindvollinna 102, 2730 LUNNER Trond Trulsen, Maristugutua 22, 2730 LUNNER Amund Wøien, Kjørkevegen 37, 2730 LUNNER Rolf Wøien, Maristugutua, 2730 LUNNER Oppland fylkeskommune, Postboks 988, 2626 LILLEHAMMER Fylkesmannen i Oppland, Postboks 987, 2626 LILLEHAMMER Statens vegvesen, region øst, Postboks 1010 Skurva, 2605 LILLEHAMMER NVE region øst, Postboks 4223, 2307 HAMAR Mariann Nygård, Grindvollinna 225, 2730 LUNNER Hans Karl Thorkildsen, Grindvollinna 227, 2730 LUNNER Berthe Bolken Lilleng, Ekorneveien 39, 1430 ÅS Anne Grete Øren, Vaterudsvegen 55, 2720 GRINDVOLL Erik Haug, Skogheimvegen 15, 2730 LUNNER Erland Staff Hagen, Grindvollinna 636, 2720 GRINDVOLL Hadeland EnergiNett AS, Jarenvegen 15/17, 2770 JAREN Rolf Piene Halvorsen, Lilleakerveien 11, 0283 OSLO

10 Reidunn Svarstad, Trollnes 7, 1394 NESBRU Jon Geir Johnson, Knud Øyens vei 20B, 1166 OSLO Lunner kommune, Sandsvegen 1, 2740 ROA Reidun Skøien, Skøienvegen 20, 2730 LUNNER Gudbrand Maurtvedt, Kjørkevegen 31, 2730 LUNNER Kjell Kjørven, Kjørkevegen 39, 2730 LUNNER Per Askilsrud, Grindvollinna 122, 2730 LUNNER Iver Grini, Gamlevegen 52, 2730 LUNNER Øystein Hogganvik, Gamlevegen 10, 2730 LUNNER Ole Stenerud, Gamlevegen 58, 2730 LUNNER Ivar Oulie, Gamlevegen 40, 2730 LUNNER Kåre Nitteberg, Roverdus gata 15, 0481 OSLO Hellen og Arne Blækkerud, Nedre Ulven veg 67, 2720 GRINDVOLL Johannes Svinning Roen, Ulvengutua 30, 2730 LUNNER Olaf Ballangrud, Gamlevegen 66, 2730 LUNNER Hans Kristian Bjerkeli, Movegen 19, 2770 JAREN John Iver Roen, Gamlevegen 74, 2730 LUNNER Halvor Ulven, Ulvengutua 31, 2720 GRINDVOLL Åshild og Trond Kilstad, Grindvollinna 462, 2720 GRINDVOLL Eli Anne Roen, Grindvollinna 451, 2720 GRINDVOLL Jorun Western Halvorsen, Grindvollinna 461, 2720 GRINDVOLL Lars Bolken Heier, Grindvollinna 463, 2730 LUNNER Hans Heier, Grindvollinna 411, 2730 LUNNER Brit og Per Ballangrud, Gamlevegen 34, 2730 LUNNER Lars Ballangrud, Gamlevegen 30, 2730 LUNNER Inger Johanne Vatne, Gamlevegen 18, 2730 LUNNER Karianne Andersen, Gamlevegen 20, 2730 LUNNER Anstein Bjune, Gamlevegen 20, 2730 LUNNER Oslo kommune,, Halvor Vestby, Skirstadgutua 5, 2730 LUNNER Per Jostein Vestby, Skirstadgutua 19, 2730 LUNNER Odd Myrer, Bjørgesetervegen 59, 2743 HARESTUA Arne Vestby, Skirstadgutua 21, 2730 LUNNER Erik Skirstad, Skirstadgutua 45, 2730 LUNNER Solveig og Morten Haga, Grindvollinna 341, 2730 LUNNER Øystein Vatne, Grindvollinna 311, 2730 LUNNER Berthe Marie Sørli, Adresse mangler, Arne Kilstad, Grindvollinna 309, 2730 LUNNER Anne Marie Sørlie, Grindvollinna 301, 2730 LUNNER Geir Ole Gjerdingen, Grindvollinna 305, 2730 LUNNER Rune Bråten, Skogheimvegen 18, 2730 LUNNER Ørnulf Koppervik, Skogheimvegen 4, 2730 LUNNER Torger Hanstein Eriksen, Maristugutua 20, 2730 LUNNER Jostein Vatne, Maristugutua 38, 2730 LUNNER Anders Vestby, "død", Arne Johannessen, "død", Kåre Joten, "død", Jevnaker kommune, Kirkegata 6, 3520 LUNNER Landbrukskontoret for Hadeland, Rådhusvegen 39, 2770 JAREN

11 Kommunelegen, Sandsvegen 1, 2740 ROA Advokat Wisth,, Anne-Marie Johansen, Borgenveien 3, 2004 LILLESTRØM Svein Christian Lunde, Maristugutua 30, 2730 LUNNER Arnstein Bjune, Gamlevegen 20, 2730 LUNNER Iver Grini, Gamlevegen 52, 2730 LUNNER Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær

KLAGE PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK K-SAK 15/13, REGULERINGSPLAN FOR SKYTEBANE VED KJEVLINGEN

KLAGE PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK K-SAK 15/13, REGULERINGSPLAN FOR SKYTEBANE VED KJEVLINGEN Arkivsaksnr.: 05/1875-174 Arkivnr.: PLAN 0533-2010-0004 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen KLAGE PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK K-SAK 15/13, REGULERINGSPLAN FOR SKYTEBANE VED KJEVLINGEN Hjemmel:

Detaljer

KLAGEBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR BISLINGEN NATURHOTELL

KLAGEBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR BISLINGEN NATURHOTELL Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 08/1288-128 Arkivnr.: PLAN 08/1288 Saksbehandler: planlegger, Ingun

Detaljer

MØTEINNKALLING. kl.15.30-18.30 Møte i Trepartsorganet (Gjelder kun Trepartsorganets medlemmer sakspapirer til møtet sendes ut 07.09.

MØTEINNKALLING. kl.15.30-18.30 Møte i Trepartsorganet (Gjelder kun Trepartsorganets medlemmer sakspapirer til møtet sendes ut 07.09. LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 13.09.2012 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK I UTVIKLINGSUTVALGET I SAK 3/10 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV FLYTEBRYGGE

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK I UTVIKLINGSUTVALGET I SAK 3/10 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV FLYTEBRYGGE Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 07/1772-14 Arkivnr.: GNR 28/30 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/371-32 Arkivnr.: PLAN 0533-2007-0001 Saksbehandler: Planlegger,

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 24.11.2011 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Arkivsaksnr.: 07/1772-32 Arkivnr.: GNR 28/30 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine Myrmo 28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

Detaljer

2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR BISLINGEN NATURHOTELL

2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR BISLINGEN NATURHOTELL Arkivsaksnr.: 08/1288-90 Arkivnr.: PLAN 08/1288 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR BISLINGEN NATURHOTELL Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Ellen Margrethe Eira 776 42184 21.04.2015 2015/1651-6 421.4 Deres dato Deres ref. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Felles formannskapsmøte med Gran Tema: Samhandlingsreformen Lunner formannskap Møtet settes Sak 1/13 3/13

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Felles formannskapsmøte med Gran Tema: Samhandlingsreformen Lunner formannskap Møtet settes Sak 1/13 3/13 LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på GRAN RÅDHUS (NB!) Torsdag 31.01.2013 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 0016/05 04/03550 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT

Sakspapirer. Saksliste PS 0016/05 04/03550 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.03.2005 Tid: kl. 0900 Sted: Kommunestyresalen Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 0015/05 05/00542 REFERATSAKER MØTE 09.03.05 PS 0016/05

Detaljer

Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen

Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen Arkivsaksnr.: 12/31-55 Arkivnr.: PLAN 12/31 Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen Forslag til detaljregulering for Næringsområde Hadelandsparken Offentlig ettersyn og høring av vegnavn Hjemmel:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 04.06.2015 Kommunestyresalen MØTELEDER: MØTESTED: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 40/15 62/15 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orienteringer før behandling av sakslista Kommuneplanens arealdel om tomtemuligheter med mer v/planlegger Øyvind Sørlie SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Orienteringer før behandling av sakslista Kommuneplanens arealdel om tomtemuligheter med mer v/planlegger Øyvind Sørlie SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 03.09.2008 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte i. Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08.

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte i. Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08. LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte i Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: (08:00 Formannskapsmøte)

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 PLAN 668 - FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN

Detaljer

132/11 11/02635 3 Styrer, råd og utvalg for perioden 2011 2015 diverse oppnevninger

132/11 11/02635 3 Styrer, råd og utvalg for perioden 2011 2015 diverse oppnevninger TILLEGGSSAKSLISTE Møte i Kommunestyret Dato: 17.11.2011 kl. 17:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00579 Arkivkode: 033 SAKSLISTE 132/11 11/02635 3 Styrer, råd og utvalg for perioden

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, kommunestyresalen 18.12.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 88/08 Sak 47/08 Sak 90/08 Sak 91/08 Sak 92/08 Sak 93/08

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 16.05.2013 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 16.05.2013 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås kulturhus, Lille sal 16.05.2013 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 04.05.2012

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 04.05.2012 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Jon A. Olsen Arkitektkontor AS Postboks 435 7801 NAMSOS Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

9/21 TILBYGG TIL BOLIG - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR UTNYTTINGSGRAD. Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap.

9/21 TILBYGG TIL BOLIG - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR UTNYTTINGSGRAD. Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap. Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 10/103-10 Arkivnr.: GNR 9/21 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, store sal. 25.01.2006 kl. 16.00 OBS!

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, store sal. 25.01.2006 kl. 16.00 OBS! ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, store sal 25.01.2006 kl. 16.00 OBS! Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg. lov er unntatt fra offentlighet. Kommunestyremøtet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det serveres middag før avreise til premieren på Bronsebukkene for kommunestyrets medlemmer og møtende vararepresentanter.

MØTEINNKALLING. Det serveres middag før avreise til premieren på Bronsebukkene for kommunestyrets medlemmer og møtende vararepresentanter. LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 21.06.2012 kl. 09:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Klageadgang: Ja, etter plan- og bygningsloven 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI

Klageadgang: Ja, etter plan- og bygningsloven 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 15/1027-11 Arkivnr.: PLAN 15/1027 Saksbehandler: tjenesteleder areal

Detaljer

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: KOMMUNESTYRE Lekatun 27.08.13 1030

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: KOMMUNESTYRE Lekatun 27.08.13 1030 LEKA KOMMUNE _ Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: INNKALLING KOMMUNESTYRE Lekatun 27.08.13 1030 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Ny 2. gangs behandling av 201212 - Detaljregulering for Sjølystvegen 24-32

Ny 2. gangs behandling av 201212 - Detaljregulering for Sjølystvegen 24-32 Arkiv: 201212 Arkivsaksnr: 2012/2970-42 Saksbehandler: Vegar Christoffersen Walsø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 7/14 13.02.2014 Kommunestyret 10/14 24.02.2014

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L12 201205 Lnr.: 4731/15 Arkivsaksnr.: 12/1617-30 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIKAMPEN SKISTADION - 3 GANGS BEHANDLING

Saksframlegg. Ark.: L12 201205 Lnr.: 4731/15 Arkivsaksnr.: 12/1617-30 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIKAMPEN SKISTADION - 3 GANGS BEHANDLING Saksframlegg Ark.: L12 201205 Lnr.: 4731/15 Arkivsaksnr.: 12/1617-30 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIKAMPEN SKISTADION - 3 GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Plankart M 1: 2500, sist revidert

Detaljer