REGULERINGSPLAN FOR SKYTEBANE KJEVLINGEN- KLAGEBEHANDLING PLAN-ID

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGULERINGSPLAN FOR SKYTEBANE KJEVLINGEN- KLAGEBEHANDLING PLAN-ID 0533-2010-0004"

Transkript

1 Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 05/ Arkivnr.: PLAN Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen REGULERINGSPLAN FOR SKYTEBANE KJEVLINGEN- KLAGEBEHANDLING PLAN-ID Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Klageadgang: Dersom kommunestyret omgjør sitt vedtak i sak 109/12, kan vedtaket påklages. Dersom kommunestyret opprettholder sitt vedtak går saken til Fylkesmannen til endelig avgjørelse. Rådmannens innstilling: Klagen fra Lunner skytterlag datert tas til følge. Lunner kommune omgjør sitt vedtak i K-sak 109/12, fordi klagen gir opplysninger som medfører at lokalisering av ny skytebane i Lunner økonomisk sett er urealistisk, noe som medfører at vedtaket i K-sak 109/12 ikke er gjennomførbart. Konsekvensen hvis vedtaket blir stående, er en endelig og definitiv nedlegging av skytebane i Lunner kommune. I medhold av plan- og bygningsloven stadfester Lunner kommune reguleringsplanen for skytebane på Kjevlingen. Vedtaket av planen kan påklages av part eller annen med rettslig klageinteresse jfr. plan- og bygningsloven 1-9 jfr. forvaltningsloven kap. VI.

2 Sammendrag: Forslag til reguleringsplan for skytebane på Kjevlingen ble lagt ut til offentlig ettersyn i april Fylkesmannen (FM) og Fylkeskommunen (FK) hadde innsigelser til planforslaget. Utviklingsutvalget stadfestet reguleringsplanen (UU- vedtak 64/10 datert ) uten å ta innsigelsene fra FM og FK til følge, og ba om meklingsmøte. Mekling ble gjennomført med resultat at Fylkesmannen trakk sin innsigelse på visse vilkår. Fylkeskommunens innsigelse ble opprettholdt. Kommunestyret stadfestet planforslaget med endringer som følge av mekling i sitt vedtak 91/10 datert , og oversendte planen til Miljøverndepartementet (MD) for endelig avgjørelse. MD avgjorde saken i sitt brev datert : reguleringsplanen kunne egengodkjennes i kommunen forutsatt ytterligere oppfylt støyveileder og forebygging av forurensing til bekk. Kommunestyret vedtok i sak 15/12 den at det skulle gjøres endringer i planmaterialet i tråd med vedtaket fra MD før egengodkjenning av reguleringsplanen. Endringene i reguleringsplanen ble lagt ut til offentlig ettersyn jf. K-sak 43/12 den (2. gangs offentlig ettersyn). Endelig stadfestingsvedtak i Kommunestyret endte med vedtak om oppheving av reguleringsplanen jf. kommunestyrets vedtak i sak 109/12 den Alle politiske vedtak i denne saken har siden starten i 2006 (UU-sak 2/06) og fram til endelig kommunestyrevedtak 109/12, vært enstemmige vedtak til fordel for permanent skytebane på Kjevlingen. Saksutredning: Det vises til saksframstillingen vedr. merknads- og sluttbehandlingen etter 2. gangs offentlig ettersyn som ligger vedlagt saken (dokument nr. 134). 1. FAKTA 1.1 Bakgrunn Bakgrunnen for saken er at Lunner skytterlag har klaget på kommunestyrets vedtak i sak 109/12 den Kommunestyrets vedtak er referert nedenfor: Lunner kommune igangsetter arbeid med oppheving av forslag til reguleringsplan for skytebane på Kjevlingen jf. plan- og bygningsloven Lunner kommune vil starte arbeidet med å vurdere ny lokalisering av skytebane for skytterne i Lunner, samt å bidra til gjennomføring av en ny planprosess. Lunner kommune anmoder skytterlaget og grunneierne på Kjevlingen om å finne en løsning for midlertidig bruk av eksisterende skytebane på Kjevlingen. Lunner kommune vedtar midlertidig forbud mot tiltak innenfor reguleringsplan for Lunner golfbane (planid ) jf. plan- og bygningsloven 13-1.

3 Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningsloven 1-9, jf. forvaltningsloven kap. VI. En eventuell klage må framsettes skriftlig til Lunner kommune innen 3-tre-uker fra underretning om vedtaket. Reguleringsplanen ble i praksis vedtatt i kommunestyremøtet 43/12 den For å sikre tilstrekkelig medvirkning vedr. de siste mindre endringene i planen, ble det gjennomført nytt offentlig ettersyn før stadfesting. Stadfestingsvedtaket ble i stedet et vedtak om å starte prosess med oppheving av planen. 2. KLAGEBEHANDLINGEN 2.1 Om grunnlaget for klage foreligger Det foreligger skriftlig klage fra Lunner skytterlag datert 13. desember Lunner skytterlag er part i saken etter forvaltningslovens kap. VI. Klagen er innkommet i rett tid i forhold til klagefristen. Klagen skal realitetsbehandles jf. plan- og bygningsloven 1-9. Kostnadstallene i klagen vedr. oppgradering av Kjevlingen og etablering av ny bane på Brovold er kvalitetssikret gjennom ettersendt dokumentasjon datert 6. februar 2013 som ligger vedlagt. Det er også innkommet et brev fra Gudbrand Lunder og Nina Olsen hvor de kommenterer følgende: et brev fra Lunner skytterlag datert som ikke er mottatt i kommunen. Ved henvendelse til Lunner skytterlag får kommunen opplyst av Tor Munkelien at et slikt dokument ikke foreligger. Administrasjonen kommenterer følgelig ikke dette. Brev fra advokat Knagenhjelm datert Bemerkningene knyttet til dette brevet, kommenteres av administrajonen sist i kapittel Innholdet i klagen Essensen i klagen er kopiert inn nedenfor:

4 3. KOMMUNENS VURDERING AV KLAGEN Nedenfor følger administrasjonens kommentarer til klagen. Kulepunktene i klagen nummeres forløpende fra 1 til 10 og kommentarene henviser til tilsvarende nummerering. Kulepunkt 1 Da reguleringsplanen som følge av planprosessen er å oppfatte som vedtatt av Lunner kommune forut for vedtaket i K-sak 109/12, medfører kommunestyrets vedtak i sak 109/12 at det skal startes en opphevingsprosess i henhold til plan- og bygningsloven Det vises her til det vedtaket som ble fattet av kommunestyret i sak 43/12 den Denne oppfatningen er avstemt med Juridisk avdeling hos Fylkesmannen i Oppland. Prosessen med oppheving av en reguleringsplan er tilsvarende prosessen med stadfesting av en reguleringsplan dvs. offentlig ettersyn og etterfølgende vedtak om oppheving av planen. Kulepunkt 2 Det er korrekt som det anføres i klagen, at denne plansaken har vært til behandling hos Miljøverndepartementet, og at departementet som øverste plan-/samfunnsmyndighet har vurdert og klarert planen i forhold til de interesser som blir berørt av tiltaket deriblant naboer og støykonsekvenser for disse. Konklusjonen til MD (brev ) var at planen kunne

5 egengodkjennes av kommunen under forutsetning av at støyretningslinjen til MD ble noe bedre ivaretatt og at det ble gjort ytterligere tiltak for å forebygge forurensning til bekk. Disse forhold ble oppfylt før 2. gangs offentlig ettersyn, et ettersyn som strengt tatt ikke hadde vært nødvendig å gjennomføre da endringene var avklart med regionale myndigheter før offentlig ettersyn. Kulepunkt 3 Tas til orientering. Kulepunkt 4 Her gis nye opplysninger som i praksis vil gjøre det økonomisk umulig å relokalisere/bygge ny skytebane i Lunner. Prisen for oppgradering av Kjevlingen i henhold til reguleringsplanen beløper seg til ,- pluss/minus 20%. Anleggskostnader for ny skytebane på Brovold ligger på ,- med en usikkerhet i intervallet -20% til +40%. Av denne summen betaler Statens vegvesen kostnaden til avkjørsel på 4 millioner kroner mens skytterlaget i tillegg må plusse på kostnad for prosjektering og utarbeiding av reguleringsplan dvs. ca ,-. Administrasjonen kan ikke se at det er realistisk å skaffe en sum i størrelsesorden 10 mill. kr til bygging av ny skytebane. Dette betyr i praksis at kommunestyrets vedtak i sak 109/12, 2. avsnitt ikke er gjennomførbart. Administrasjonen har ikke forstått kommunestyrets vedtak dit hen at hensikten med vedtaket var endelig nedlegging av skytebane i Lunner kommune. Hvis administrasjonens tolkning av kommunestyrets vedtak er riktig, er det nødvendig å omgjøre vedtaket og bidra til at skytebanen på Kjevlingen får den utrustning og kvalitet som gjør at både skyttere og nærmiljø kan leve godt sammen. Reguleringsplanen slik den nå foreligger, er gitt velsignelse fra øverste planmyndighet i landet som har vurdert alle konsekvenser inkludert hensynet til nærmiljø og landbruk og funnet den godt egnet til sitt formål for alle parter i saken. Kulepunkt 5 Tas til orientering. Kulepunkt 6 Det er riktig at hovedhensikten med å fremme reguleringsplanen var å oppgradere banen i forhold til støy og sikkerhet av hensyn til naboer, turgåere, landbruket og skytterne selv. Kulepunkt 7 Her vises det til 2. avsnitt i kommunestyrets vedtak (sak 109/12) den og administrasjonens kommentarer til dette under kulepunkt 4 over. Kulepunkt 8 Skyting i organiserte former gir mulighet for god opplæring vedr. våpenbruk, sikkerhet m.m. Vi er enig i vurderingen av at konsekvensen av ikke å ha godkjent skytebane i nærmiljøet vil kunne være økt skyteaktivitet tilfeldig rundt i kommunen med fare for dårlig/manglende sikkerhet og uforutsigbar støybelastning for naboer og tilfeldig passerende.

6 Kulepunkt 9 Alle politiske vedtak, fra saken startet opp med utviklingsutvalgets vedtak i 2006 (UUvedtak 2/06), og fram til reguleringsplanen skulle stadfestes dvs. til og med formannskapets stadfestingsvedtak i sak 117/12 den , har enstemmig gått inn for en permanent løsning for skytebane på Kjevlingen. Kulepunkt 10 Et møte som omtalt er avtalt. Kommentar til brev datert fra Gudbrand Lunder og Nina Olsen Administrasjonen har på selvstendig grunnlag vurdert kostnadsnivået ved etablering av ny bane som urealistisk høyt i forhold til realisering. Lunner kommune har ingen grunn til å trekke i tvil informasjon fra Det frivillige skyttervesen. DFS bistår/har bistått vedr. utbygging/ombygging av de fleste skytebaner i landet. Kommentar om Brovold-alternativet tas til orientering da dette har vært vurdert tidlig i planprosessen og underveis i prosessen. 4. ALTERNATIVE FORSLAG TIL VEDTAK 4.1 Kommunestyrets vedtak omgjøres Klagen fra Lunner skytterlag datert tas til følge. Lunner kommune omgjør sitt vedtak i K-sak 109/12, fordi det er innkommet opplysninger som medfører at lokalisering av ny skytebane økonomisk sett er urealistisk. I medhold av plan- og bygningsloven stadfester Lunner kommune reguleringsplanen for skytebane på Kjevlingen. Vedtaket av planen kan påklages av part eller annen med rettslig klageinteresse jfr. plan- og bygningsloven 1-9 jfr. forvaltningsloven kap. VI. 4.2 Kommunestyrets vedtak opprettholdes Lunner kommune opprettholder sitt vedtak om å starte arbeidet med å oppheve reguleringsplan for skytebane på Kjevlingen jf. k-sak 109/12. Vedtaket oversendes Fylkesmannen i Oppland til endelig avgjørelse. 5. KONKLUSJON Klagen fra Lunner skytterlag datert tas til følge. Lunner kommune omgjør sitt vedtak i K-sak 109/12, fordi klagen gir opplysninger som medfører at lokalisering av ny skytebane i Lunner økonomisk sett er urealistisk, noe som medfører at vedtaket i K-sak 109/12 ikke er gjennomførbart. Konsekvensen hvis vedtaket blir stående, er en endelig og definitiv nedlegging av skytebane i Lunner kommune. I medhold av plan- og bygningsloven stadfester Lunner kommune reguleringsplanen for skytebane på Kjevlingen.

7 Vedtaket av planen kan påklages av part eller annen med rettslig klageinteresse jfr. plan- og bygningsloven 1-9 jfr. forvaltningsloven kap. VI. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Dok. nr Klage på kommunestyrets vedtak (K-sak 109/12) Dok. nr Kommunestyrets vedtak i sak 109/12. Dok. nr Merknads- og sluttbehandling etter 2. gangs offentlig ettersyn. Saksframstilling. Dok. nr Dokumentasjon på kostnader ved henholdsvis oppgradering Kjevlingen og relokalisering/nyanlegg på Brovold. Øvrige dokument: Representanter med stemmerett i ad-hoc utvalget Utbedring av Lunner skytterlags innendørsbane under ombygging av Frøystad Ny skytebane for Lunner skytterlag Vedrørende rapport fra Lunner Kommunes Skytebaneutvalg Ber om innsyn i fremdriftsplanen Ny skytebane for Lunner skytterlag Ny skytebane for Lunner skytterlag Utredning av nåværende skytebanelokalisering Referat fra møte vedr golfnanen/skytebanen Brev av m.m. Møte angående omregulering fra golf til skytebane Korrigert referat fra møte om ny skytebane for Lunner skytterlag og utredning om mulig omregulering av golfbanen Tilbud om kosulentbistand - utredning om lokalisering av skytebane ved Kjevlingen Ny skytebane for Lunner skytterlag - aksept av tilbud Referat fra møte om ny skytebane for Lunner skytterlag og utredning om mulig omregulering av golfbanen Lunner skytterlags bane Samlokalisering med golfbane Tilbakemelding rapport Rieber Samlokalisering med golfbane Tilbakemelding på notat om golfbane/møte om skytebane vs golfbane Orientering- kort om Lunner skytterlags banesituasjon på Kjevlingen Refusjonskrav vedrøremnde utgifter til konsulentbistand Ny skytebane for Lunner skytterlag - reguleringsplan Referat forhåndskonferanse - skytebane for Lunner skytterlag Angående enkeltpunkter i referat fra Forhåndskonferanse Referatet er godkjent og mottatt Ny skytebane for Lunner skytterlag Varsel om vurdering av midlertidig bygge- og deleforbud Reguleringsplan for Kjevlingen - skytebane Naboliste for varsling - reguleringsplan Skytebane Feil mottakere i postlisten Skytebane ved Kjevlingen i Lunner Melding om igangsetting av rteguleringsplanarbeid Igangsetting av reguleringsplanarbeid Kopi av brev til Rieber Prosjekt AS Melding om igangsetting av reguleringsplanarbeid - Skytebane ved Kjevlingen - Kopi av brev til Rieber Prosjekt AS Innsigelse på det frivilliges skyttervesen sin plan om omregulering Kopi av brev til Rieber Prosjekt AS

8 Innsigelse på det frivillige Skyttervesenets plan om omregulere Kopi av brev til Rieber Prosjekt AS Innsigelse på det frivilliges skyttervesen sin plan om omregulering Kopi av brev til Rieber Prosjekt AS Melding om igangsetting av reguleringsplanarbeid - Skytebane ved Kjevlingen - Kopi av brev til Rieber Prosjekt AS Innsigelse på det frivillige Skyttervesenets plan om omregulere Informasjon i forbindelse med reguleringsplan for skytebane Informasjon i forbindelse med reguleringsplan for skytebane Reguleringsplan for skytebane i Lunner Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for skytebane ved Kjevlingen i Lunner kommune - 99/1, 17/1 og 17/2 Varsel om offentlig ettersyn Reguleringsplan for skytebane ved Kjevlingen Annonsebestilling ved 1. gangs offentlig ettersyn Merknader til planforslaget Fremmer innsigelse til reguleringsplan for Kjevlingen - Utsatt frist Merknader til planforslaget Reguleringsplan for Skytebane Kjevlingen - protest Merknader til reguleringsplan for skytebane ved Kjevlingen FR-vedtak: Varsel om innsigelse til reguleringsplan for skytebane ved Kjevlingen, Lunner kommune Reguleringsplan for Skytebane ved Kjevlingen - Varsel om innsigelse Uttalelse - Varsel om offentlig ettersyn Reguleringsplan for skytebane ved Kjevlingen i Lunner kommune, Akershus Reguleringsplan for Skytebane Kjevlingen Offentlig ettersyn Behandling i Fylkesutvalget 10 august Innsigelse Tilbakemeldinger fra Lunner Skytterlag på innsigelser og uttalelser, reguleringsplan, Kjevlingen Tilbakemeldinger fra Lunner Skytterlag på innsigelse og høringsuttalelser ved offentlig ettersyn Reguleringsplan for Skytebane Kjevlingen Forespørsel om meklingsmøte Lunner kommune - reguleringsplan for skytebane ved Kjevlingen - innkalling til meklingsmøte Referat fra meklingsmøte Reguleringsplan for Skytebane Kjevlingen - Annmodning om stadfestingsbehandling Plan- ID 05/1875 Reguleringsplan for Skytebane Kjevlingen - Innsigelse fra Oppland Fylkeskommune Kopi av brev til Fylkesmannen i Oppland Innsigelse til reguleringsplan for Kjevlingen skytebane i Lunner kommune - tilleggsmerknader Reguleringsplan for skytebane ved Kjevlingen - innsigelse fra Oppland Fylkeskommune Kopi av brev til Miljøverndepartementet Skytebanesaken i Lunner Skytebanesaken i Lunner Skytebanesaken i Lunner Reguleringsplan for Skytebane Kjevlingen. Oversendelse for stadfestelse i Miljøverndepartementet Plan-ID Forlengelse av bruk av Kjevlingen Skytebane

9 Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Lunner skytterlag v/bjørn Johannesen, Sørlivegen 30A, 2743 HARESTUA Hans Erik Ballangrud, Liaveien 24C, 1410 KOLBOTN Elisabeth og Jørgen Kjørven, Kjørkevegen 43, 2730 LUNNER Det Frivillige Skyttervesen, v/anleggssjefen, 0511 OSLO Lunner Golfklubb, v/hans Erik Ballangrud, 1410 KOLBOTN Rieber Prosjekt AS, Billingstadåsen 18, 1396 BILLINGSTAD Anders Andersen Persson, Grindvollinna 223, 2730 LUNNER Per Kristian Andersen, Grindvollinna 223, 2730 LUNNER Oddvar Askersrud, Oppegårdveien 14B, 1400 SKI Kristian Bakken, Moen, Maristugutua 67, 2730 LUNNER Heidi Fredriksen og Eirik Bergersen, Grindvollinna 100, 2730 LUNNER Brit Bjune, Nedre Bjertnes 1C, 1482 NITTEDAL Karl Bernhard Bjune, Kirkevegen 11, 2819 GJØVIK Morten Brisner, Seljeveien 3, 0575 OSLO Ole Per Enger, Lindeberglia 19, 1069 OSLO Laila Werner og Steinar Maurizett Engh, Årvollia 17, 0591 OSLO Egil Grina, Maristugutua 24, 2730 LUNNER Hans Morten Hammerud, Maristugutua 32, 2730 LUNNER Astrid og Geir Larsen, Skysetveien 1E, 1481 HAGAN Hipolito AS,, 2740 ROA Hans Kristian Kilstad, Skogheimvegen 5, 2730 LUNNER Ragnar Kilstad, Grindvollinna 338, 2730 LUNNER Unni Lund, Kurlandstien 8A, 1052 OSLO Gudbrand G Lunder, Kjørkevegen 181, 2730 LUNNER Sten Einar Lunder, Kjørkevegen 131, 2730 LUNNER Kjell Arvid Mathisen, Grindvollinna 222, 2730 LUNNER Atle Mjåtvedt, Grindvollinna 104, 2730 LUNNER Linda Tokerud og Ivar Molden, Grindvollinna 300, 2730 LUNNER Kjell Paulsen, Maristugutua 14, 2730 LUNNER Aase Kirsten og Arne Skirstad, Lunnerlinna 105A, 2730 LUNNER Lunner almenning,, 2743 HARESTUA Hans Karl Thorkildsen, Grindvollinna 227, 2730 LUNNER Berit og Gunnar Torstensen, Grindvollinna 102, 2730 LUNNER Trond Trulsen, Maristugutua 22, 2730 LUNNER Amund Wøien, Kjørkevegen 37, 2730 LUNNER Rolf Wøien, Maristugutua, 2730 LUNNER Oppland fylkeskommune, Postboks 988, 2626 LILLEHAMMER Fylkesmannen i Oppland, Postboks 987, 2626 LILLEHAMMER Statens vegvesen, region øst, Postboks 1010 Skurva, 2605 LILLEHAMMER NVE region øst, Postboks 4223, 2307 HAMAR Mariann Nygård, Grindvollinna 225, 2730 LUNNER Hans Karl Thorkildsen, Grindvollinna 227, 2730 LUNNER Berthe Bolken Lilleng, Ekorneveien 39, 1430 ÅS Anne Grete Øren, Vaterudsvegen 55, 2720 GRINDVOLL Erik Haug, Skogheimvegen 15, 2730 LUNNER Erland Staff Hagen, Grindvollinna 636, 2720 GRINDVOLL Hadeland EnergiNett AS, Jarenvegen 15/17, 2770 JAREN Rolf Piene Halvorsen, Lilleakerveien 11, 0283 OSLO

10 Reidunn Svarstad, Trollnes 7, 1394 NESBRU Jon Geir Johnson, Knud Øyens vei 20B, 1166 OSLO Lunner kommune, Sandsvegen 1, 2740 ROA Reidun Skøien, Skøienvegen 20, 2730 LUNNER Gudbrand Maurtvedt, Kjørkevegen 31, 2730 LUNNER Kjell Kjørven, Kjørkevegen 39, 2730 LUNNER Per Askilsrud, Grindvollinna 122, 2730 LUNNER Iver Grini, Gamlevegen 52, 2730 LUNNER Øystein Hogganvik, Gamlevegen 10, 2730 LUNNER Ole Stenerud, Gamlevegen 58, 2730 LUNNER Ivar Oulie, Gamlevegen 40, 2730 LUNNER Kåre Nitteberg, Roverdus gata 15, 0481 OSLO Hellen og Arne Blækkerud, Nedre Ulven veg 67, 2720 GRINDVOLL Johannes Svinning Roen, Ulvengutua 30, 2730 LUNNER Olaf Ballangrud, Gamlevegen 66, 2730 LUNNER Hans Kristian Bjerkeli, Movegen 19, 2770 JAREN John Iver Roen, Gamlevegen 74, 2730 LUNNER Halvor Ulven, Ulvengutua 31, 2720 GRINDVOLL Åshild og Trond Kilstad, Grindvollinna 462, 2720 GRINDVOLL Eli Anne Roen, Grindvollinna 451, 2720 GRINDVOLL Jorun Western Halvorsen, Grindvollinna 461, 2720 GRINDVOLL Lars Bolken Heier, Grindvollinna 463, 2730 LUNNER Hans Heier, Grindvollinna 411, 2730 LUNNER Brit og Per Ballangrud, Gamlevegen 34, 2730 LUNNER Lars Ballangrud, Gamlevegen 30, 2730 LUNNER Inger Johanne Vatne, Gamlevegen 18, 2730 LUNNER Karianne Andersen, Gamlevegen 20, 2730 LUNNER Anstein Bjune, Gamlevegen 20, 2730 LUNNER Oslo kommune,, Halvor Vestby, Skirstadgutua 5, 2730 LUNNER Per Jostein Vestby, Skirstadgutua 19, 2730 LUNNER Odd Myrer, Bjørgesetervegen 59, 2743 HARESTUA Arne Vestby, Skirstadgutua 21, 2730 LUNNER Erik Skirstad, Skirstadgutua 45, 2730 LUNNER Solveig og Morten Haga, Grindvollinna 341, 2730 LUNNER Øystein Vatne, Grindvollinna 311, 2730 LUNNER Berthe Marie Sørli, Adresse mangler, Arne Kilstad, Grindvollinna 309, 2730 LUNNER Anne Marie Sørlie, Grindvollinna 301, 2730 LUNNER Geir Ole Gjerdingen, Grindvollinna 305, 2730 LUNNER Rune Bråten, Skogheimvegen 18, 2730 LUNNER Ørnulf Koppervik, Skogheimvegen 4, 2730 LUNNER Torger Hanstein Eriksen, Maristugutua 20, 2730 LUNNER Jostein Vatne, Maristugutua 38, 2730 LUNNER Anders Vestby, "død", Arne Johannessen, "død", Kåre Joten, "død", Jevnaker kommune, Kirkegata 6, 3520 LUNNER Landbrukskontoret for Hadeland, Rådhusvegen 39, 2770 JAREN

11 Kommunelegen, Sandsvegen 1, 2740 ROA Advokat Wisth,, Anne-Marie Johansen, Borgenveien 3, 2004 LILLESTRØM Svein Christian Lunde, Maristugutua 30, 2730 LUNNER Arnstein Bjune, Gamlevegen 20, 2730 LUNNER Iver Grini, Gamlevegen 52, 2730 LUNNER Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær

KLAGE PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK K-SAK 15/13, REGULERINGSPLAN FOR SKYTEBANE VED KJEVLINGEN

KLAGE PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK K-SAK 15/13, REGULERINGSPLAN FOR SKYTEBANE VED KJEVLINGEN Arkivsaksnr.: 05/1875-174 Arkivnr.: PLAN 0533-2010-0004 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen KLAGE PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK K-SAK 15/13, REGULERINGSPLAN FOR SKYTEBANE VED KJEVLINGEN Hjemmel:

Detaljer

1. GANGS BEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR SKYTEBANE KJEVLINGEN (053320080111)

1. GANGS BEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR SKYTEBANE KJEVLINGEN (053320080111) Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 05/1875-52 Arkivnr.: L01 Saksbehandler: Arealplanlegger, Camilla

Detaljer

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/371-32 Arkivnr.: PLAN 0533-2007-0001 Saksbehandler: Planlegger,

Detaljer

KLAGEBEHANDLING. DETALJREGULERINGSPLAN HARESTUA STOPPESTED PLAN-ID 0533-2011-0002

KLAGEBEHANDLING. DETALJREGULERINGSPLAN HARESTUA STOPPESTED PLAN-ID 0533-2011-0002 Arkivsaksnr.: 10/140-69 Arkivnr.: PLAN 0533-2011-0002 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen KLAGEBEHANDLING. DETALJREGULERINGSPLAN HARESTUA STOPPESTED PLAN-ID 0533-2011-0002 Hjemmel: PBL

Detaljer

DETALJREGULERING FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN HYTTEFELT KLAGE PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK 11/16 AV 4.2.2016

DETALJREGULERING FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN HYTTEFELT KLAGE PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK 11/16 AV 4.2.2016 Arkivsaksnr.: 13/1447 Lnr.: 5647/16 Ark.: PLAN 0533-2016-0001 Saksbehandler: tjenesteleder areal og samfunn Gunn Elin Rudi DETALJREGULERING FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN HYTTEFELT KLAGE PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK

Detaljer

Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen KLAGEBEHANDLING AV AVKJØRSEL FORTAU LANGS FV.5 MELLOM OULIE OG SOLVANG.

Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen KLAGEBEHANDLING AV AVKJØRSEL FORTAU LANGS FV.5 MELLOM OULIE OG SOLVANG. Arkivsaksnr.: 11/425-33 Arkivnr.: PLAN 0533-2011-0003 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen KLAGEBEHANDLING AV AVKJØRSEL FORTAU LANGS FV.5 MELLOM OULIE OG SOLVANG Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 20.06.2013 kl. 16.30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

MERKNADSBEHANDLING OG VEDTAK AV DETALJREGULERING FOR BRATTVOLL HYTTEOMRÅDE

MERKNADSBEHANDLING OG VEDTAK AV DETALJREGULERING FOR BRATTVOLL HYTTEOMRÅDE Arkivsaksnr.: 10/1437-39 Arkivnr.: PLAN 10/1437 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen MERKNADSBEHANDLING OG VEDTAK AV DETALJREGULERING FOR BRATTVOLL HYTTEOMRÅDE Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN OG KONSEKVENSUTREDNING FOR HADELANDSPARKEN (053320100092)

SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN OG KONSEKVENSUTREDNING FOR HADELANDSPARKEN (053320100092) Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 06/818-121Arkivnr.: PLAN 0533-2010-0092 Saksbehandler: Tjenesteleder,

Detaljer

59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING

59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING Arkivsaksnr.: 09/2049-23 Arkivnr.: GNR 59/219 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Fredag 17.02.2012 kl. 08.30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

VURDERING AV PLANOPPSTART FOR DEL AV LUNNER ØSTRE, 23/4 HESTESPORTSSENTER

VURDERING AV PLANOPPSTART FOR DEL AV LUNNER ØSTRE, 23/4 HESTESPORTSSENTER Arkivsaksnr.: 08/1327-17 Arkivnr.: PLAN 053320090115 Saksbehandler: Miljøvernkonsulent, Ingun Bjørgli Juul-Hansen VURDERING AV PLANOPPSTART FOR DEL AV LUNNER ØSTRE, 23/4 HESTESPORTSSENTER Hjemmel: Plan-

Detaljer

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK I UTVIKLINGSUTVALGET I SAK 3/10 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV FLYTEBRYGGE

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK I UTVIKLINGSUTVALGET I SAK 3/10 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV FLYTEBRYGGE Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 07/1772-14 Arkivnr.: GNR 28/30 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

39/1 KLAGE PÅ MELDINGSSAK DATERT ENDRING AV FASADE

39/1 KLAGE PÅ MELDINGSSAK DATERT ENDRING AV FASADE Arkivsaksnr.: 06/2244-53 Arkivnr.: GNR 39/1 Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi 39/1 KLAGE PÅ MELDINGSSAK DATERT 21.5.2012 ENDRING AV FASADE Hjemmel: Plan- og bygningsloven. jfr.

Detaljer

Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 56/32 KLAGE PÅ VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR

Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 56/32 KLAGE PÅ VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR Arkivsaksnr.: 10/2249-53 Arkivnr.: GNR 56/29-32 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 56/32 KLAGE PÅ VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR Lovhjemmel: Plan og bygningslovens 1-9 og 32-8 Forvaltningslovens

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

109/20 ULOVLIG OPPFØRT TILBYGG, FASTLEGGING AV ØVRE GRENSE FOR ILAGT TVANGSMULKT UNDER FORUTSETNING AV GITTE BETINGELSER

109/20 ULOVLIG OPPFØRT TILBYGG, FASTLEGGING AV ØVRE GRENSE FOR ILAGT TVANGSMULKT UNDER FORUTSETNING AV GITTE BETINGELSER Arkivsaksnr.: 06/2914-80 Arkivnr.: GNR 109/20 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold 109/20 ULOVLIG OPPFØRT TILBYGG, FASTLEGGING AV ØVRE GRENSE FOR ILAGT TVANGSMULKT UNDER FORUTSETNING

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Klage reguleringsplan FV 17 gang-/sykkelvei Høknes - Ura

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Klage reguleringsplan FV 17 gang-/sykkelvei Høknes - Ura Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe:2011/6191-72 Saksbehandler: Hanne Marthe Breivik Saksframlegg Klage reguleringsplan FV 17 gang-/sykkelvei Utvalg Namsos kommunestyre Utvalgssak

Detaljer

Hjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI

Hjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI Arkivsaksnr.: 11/21-52 Arkivnr.: PLAN 84/4 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV HARESTUENGEN KLAGE PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK 69/13 AV 26.9.2013 Hjemmel:

Detaljer

Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING:

Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Utviklingsutvalget Kommunestyresalen 07.04.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/11 Sak 10/11 Referater utviklingsutvalget 2011 67/723 Klage på vedtak

Detaljer

Klageadgang: Ja, etter plan- og bygningsloven 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI

Klageadgang: Ja, etter plan- og bygningsloven 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 15/1027-11 Arkivnr.: PLAN 15/1027 Saksbehandler: tjenesteleder areal

Detaljer

23/72 KLAGE PÅ VEDTAK I UTVIKLINGSUTVALGET SAK 2/10 GJERDE OMKRING FRITIDSEIENDOM

23/72 KLAGE PÅ VEDTAK I UTVIKLINGSUTVALGET SAK 2/10 GJERDE OMKRING FRITIDSEIENDOM Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 09/1549-11 Arkivnr.: GNR 23/72 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

99/89 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8 FRITIDSBEBYGGELSE HVOR BRUKSAREAL IKKE ER I TRÅD MED REGULERINGSPLAN

99/89 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8 FRITIDSBEBYGGELSE HVOR BRUKSAREAL IKKE ER I TRÅD MED REGULERINGSPLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/76-17 Arkivnr.: GNR 99/89 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Referater - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2011

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Referater - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2011 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Innsikten SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/11 Sak 2/11 Referater - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

115/23 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE TIL KOMMUNAL VEG (VESTBYGDVEGEN) Klageadgang: Ja, etter veglovens 11, jfr. forvaltningslovens kap.

115/23 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE TIL KOMMUNAL VEG (VESTBYGDVEGEN) Klageadgang: Ja, etter veglovens 11, jfr. forvaltningslovens kap. Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/383-35 Arkivnr.: GNR 115/23 Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning,

Detaljer

84/4 - KLAGE PÅ UTVIKLINGSUTVALGETS VEDTAK 29/10 AV HABILITETSSPØRSMÅL

84/4 - KLAGE PÅ UTVIKLINGSUTVALGETS VEDTAK 29/10 AV HABILITETSSPØRSMÅL Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 09/1271-22 Arkivnr.: GNR 84/4 Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning,

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN PÅ HARESTUA - I LUNNER KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN PÅ HARESTUA - I LUNNER KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer: 14.03.2012 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12027 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2009/5051-97 L12 Morten Høvik, 31.10.2012

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2009/5051-97 L12 Morten Høvik, 31.10.2012 Halden kommune Plan «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2009/5051-97 L12 Morten Høvik, 31.10.2012 Brødløs Torg detaljreguleringsplan

Detaljer

FYLKESMANNEN I OPPLAND - REPRESENTASJON I REGIONRÅDET FOR HADELAND

FYLKESMANNEN I OPPLAND - REPRESENTASJON I REGIONRÅDET FOR HADELAND Arkivsaksnr.: 06/667-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume FYLKESMANNEN I OPPLAND - REPRESENTASJON I REGIONRÅDET FOR HADELAND Innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

99/89 KLAGE PÅ VEDTAK 38/12 AV 29.3.2012 I FORMANNSKAPET VEDTAK OM ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR

99/89 KLAGE PÅ VEDTAK 38/12 AV 29.3.2012 I FORMANNSKAPET VEDTAK OM ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR Arkivsaksnr.: 11/76-24 Arkivnr.: GNR 99/89 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 99/89 KLAGE PÅ VEDTAK 38/12 AV 29.3.2012 I FORMANNSKAPET VEDTAK OM ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR Hjemmel:

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 07/1847 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Planutvalget 15.03.2007 042/07 steeir Kommunestyret 29.03.2007 018/07 steeir Reguleringsplan for Storstøllie

Detaljer

Saksbehandler: Ordfører, Anders Larmerud RV 4-STRATEGI FRAMOVER. Hjemmel:

Saksbehandler: Ordfører, Anders Larmerud RV 4-STRATEGI FRAMOVER. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 08/761-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Ordfører, Anders Larmerud RV 4-STRATEGI FRAMOVER Hjemmel: Ordføreres innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Lunner kommune ber

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Klage på vedtak - 1721/254/3/4 - Verdal Jeger- og Fiskeforening - Omlegging av veg og endret plassering av sikkerhetsvoller ved skytebane - Tromsdalen Saksbehandler: E-post: Tlf.:

Detaljer

Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven).

Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 10/2027-18 Arkivnr.: GNR 173/586 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Ås rådhus, Store salong. 13.01.2009 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Ås rådhus, Store salong. 13.01.2009 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Ås rådhus, Store salong 13.01.2009 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

79/1 - VURDERINGER AV ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 32-8

79/1 - VURDERINGER AV ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 32-8 Arkivsaksnr.: 11/1272-11 Arkivnr.: GNR 79/1 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine Myrmo 79/1 - VURDERINGER AV ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 32-8 Hjemmel: Plan- og bygningslovens

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/258-1 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi ENDRING OG OPPHEVING AV ELDRE REGULERINGSPLANER Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-14 Rådmannens innstilling:

Detaljer

KLAGEBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR BISLINGEN NATURHOTELL

KLAGEBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR BISLINGEN NATURHOTELL Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 08/1288-128 Arkivnr.: PLAN 08/1288 Saksbehandler: planlegger, Ingun

Detaljer

Hans Bjørge (Sp), utvalgsleder Kristin Madsen (GBL), Atle Liaklev (GBL), Kari Anne Jønnes (H), Allan Bjerke Andersson (Sv), Ann Kristin Hagen (Ap)

Hans Bjørge (Sp), utvalgsleder Kristin Madsen (GBL), Atle Liaklev (GBL), Kari Anne Jønnes (H), Allan Bjerke Andersson (Sv), Ann Kristin Hagen (Ap) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 11.05.2011 kl. 9.00 kl. 11.45 Sted: Møterom Granavollen Arkivsak: 11/00575 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Andre:, utvalgsleder Kristin

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE FOR«LILLEHAMMER HAGEBY» -

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE FOR«LILLEHAMMER HAGEBY» - Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer: 19.12.2012 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12056 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART

Detaljer

Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg

Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg Arkivsaksnr.: 07/482-66 Arkivnr.: GNR 109/129 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 109/129 KLAGE PÅ VEDTAK I UTVIKLINGSUTVALGET I SAK 38/10 AV 7.5.2010 AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON

Detaljer

116/5/50 - KLAGE PÅ AVSLAG OM DISPENSASJON RE-OPPFØRING AV UTHUS SKJERVA, KALT TOMT 50

116/5/50 - KLAGE PÅ AVSLAG OM DISPENSASJON RE-OPPFØRING AV UTHUS SKJERVA, KALT TOMT 50 Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 14/2099-11 Arkivnr.: GNR 116/5 Saksbehandler: byggesaksbehandler,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 1 Arkivsak: 08/2752 SAMLET SAKSFRAMSTILLING BEBYGGELSESPLAN FOR NORSK TIPPING - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Per Johansen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 213/08 HAMAR FORMANNSKAP 04.06.2008

Detaljer

Arkivsaksnr.: 11/2074-16. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/13 Formannskapet 16.05.2013

Arkivsaksnr.: 11/2074-16. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/13 Formannskapet 16.05.2013 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 11/2074-16 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/13 Formannskapet 16.05.2013 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 109/5 MYLLA - SØKNAD OM DISPENSASJON

Detaljer

22/54 BEHANDLING AV PLASSERING AV UTHUS I NABOGRENSE

22/54 BEHANDLING AV PLASSERING AV UTHUS I NABOGRENSE Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 08/744-12 Arkivnr.: GNR 22/54 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl.10.00 Møtet settes Orienteringer ved ordfører Anders Larmerud bl.a. vedrørende bruk av eldremilliarden.

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl.10.00 Møtet settes Orienteringer ved ordfører Anders Larmerud bl.a. vedrørende bruk av eldremilliarden. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte i Kommunestyresalen Tirsdag 01.02.2011 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.10.00 Møtet settes

Detaljer

Forskrift om hundehold i Lunner kommune Endring av 3

Forskrift om hundehold i Lunner kommune Endring av 3 Arkivsaksnr.: 15/53-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen Forskrift om hundehold i Lunner kommune Endring av 3 Hjemmel: Lov om hundehold Rådmannens innstilling:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 Privat detaljregulering Bilsentret Finnsnes - merknadsbehandling - gnr. 46 bnr. 107, 33 mfl.... Sett inn saksutredningen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/3270 MERKNAD TIL UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/3270 MERKNAD TIL UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/3270 MERKNAD TIL UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD Rådmannens innstilling: Brev fra Aksjonsgruppa «Bevar friområde Vikersund Nord»

Detaljer

Kvænangen kommune Teknisk/Næringsavdelingen

Kvænangen kommune Teknisk/Næringsavdelingen Kvænangen kommune Teknisk/Næringsavdelingen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato «REF» 2009/398-25 25145/2010 L12 07.07.2010

Detaljer

ETABLERING AV PARKERINGSPLASS OG HANDIKAP BRYGGE - MYLLA DAM

ETABLERING AV PARKERINGSPLASS OG HANDIKAP BRYGGE - MYLLA DAM Arkivsaksnr.: 12/1850-2 Arkivnr.: P24 Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi ETABLERING AV PARKERINGSPLASS OG HANDIKAP BRYGGE - MYLLA DAM Hjemmel: Markaloven 14 Klageadgang: Ja,

Detaljer

Saksbehandler: leder for Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen

Saksbehandler: leder for Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 15/2240-1 Arkivnr.: GNR 77/1 Saksbehandler: leder for Landbrukskontoret

Detaljer

84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV GARASJE SOM IKKE ER OMSØKT

84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV GARASJE SOM IKKE ER OMSØKT Arkivsaksnr.: 11/1338-3 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 13/1714-7 Arkivnr.: GNR 98/33 Saksbehandler: byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 98/33 - KLAGE PÅ AVSLAG (DS FSKAP 270/13) OM SØKNAD OM DISPENSASJON FRA TEK 10 FOR IKKE Å TILRETTELEGGE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg teknisk Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 27.01.2011 Tid : Kl. 17.00 18.50 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Toskedal Geir S. KRF Nestleder Eriksen Per Inge AP

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 04/643

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 04/643 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 04/643 MINDRE VESENTLIG ENDRING MEVIK BOLIGFELT, SOLFJELLSJØEN KLAGE PÅ VEDTAK. Rådmannens innstilling: Kommunestyret vil med bakgrunn

Detaljer

Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID.

Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID. Arkivsaksnr.: 06/1658-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID. Forslag til vedtak: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Lnr Ref Sted Dato 99/ / PLA /00 BEAS DRAMMEN oppdatert

Saksnr./Arkivkode Lnr Ref Sted Dato 99/ / PLA /00 BEAS DRAMMEN oppdatert DRAMMEN KOMMUNE Vedlegg 9 BYPLAN BILAGSLISTE Saksnr./Arkivkode Lnr Ref Sted Dato 99/14766 003/ PLA 166 016148/00 BEAS DRAMMEN oppdatert 13.05.04 REGULERINGSPLAN FOR NÆRBYVEIEN BOLIGOMRÅDE, DEL AV GBNR.

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 25.09.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 25.09.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 25.09.2008 FRA SAKSNR: 92/08 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 104/08 TIL KL: 20.45 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad Arkivsaksnr.: 13/2017-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK ALTIVITET 2014. PRIORITERING AV SØKNADER Hjemmel:

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1383-2 Arkivnr.: 143 Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi Høringsuttalelse kommunedelplan for rv.4 Kjul - Åneby sør i Nittedal Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

Einar Ellefsrud (Frp), Rune Meier (H), Terje Aschim (Gbl) Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl)

Einar Ellefsrud (Frp), Rune Meier (H), Terje Aschim (Gbl) Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 25.04.2012 kl 0900 1335 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Einar Ellefsrud

Detaljer

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Spesielle lover og regler gjelder ved utarbeidelse og innlevering av reguleringsplaner og endringer av reguleringsplaner. Her finner du oversikt

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Eldrerådet Lunner rådhus, Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Eldrerådet Lunner rådhus, Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Eldrerådet Lunner rådhus, Kommunestyresalen 06.02.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/12 Sak 2/12 Referater - eldreråd 2012 Årsmelding for Lunner

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 23.08.2011. Sakliste

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 23.08.2011. Sakliste Møteprotokoll Plan og byggesaksutvalget 23.08.2011 Sakliste PBU-22/11 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SOLBORGVEIEN 2, 4 OG 6 2. GANGS BEHANDLING PBU-23/11 OMREGULERING FRA INDUSTRI TIL KONTOR OG KURS/KONFERANSESENTER

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 23.04.2008 Tid: 17.00 21.15. Ole Sverre Skamsar (GBL) Gunnar Schulz (Frp) Gro Merethe Johnsrud (H) tiltrådte møtet kl. 19.

PROTOKOLL. Møtedato: 23.04.2008 Tid: 17.00 21.15. Ole Sverre Skamsar (GBL) Gunnar Schulz (Frp) Gro Merethe Johnsrud (H) tiltrådte møtet kl. 19. PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Ekstraordinært møte Møtedato: 23.04.2008 Tid: 17.00 21.15 Forfall: Jan Helge Ekeren (GBL) Roger Nyhus (GBL) Magne Stenberg (Frp) Kari-Anne Jønnes (H) fratrådte møtet kl.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/179 SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN FOR TRESKEIA GRUSUTTAK, HØSØIEN. ENDELIG BEHANDLING I KOMMUNESTYRET. Arkiv: PLAN 20130002 Arkivsaksnr.: 13/179

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Steinar Strøm, Kjell Ove Hovde

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Steinar Strøm, Kjell Ove Hovde SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 05.03.2015 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Åse Lene B Eckhoff Nestleder

Detaljer

22/3 KLAGE PÅ DELEGERT VEDTAK UTV 45/10 AV 4.5.2010 OM RAMMETILLATELSE - NYBYGG SETERHUS MED UTHUS

22/3 KLAGE PÅ DELEGERT VEDTAK UTV 45/10 AV 4.5.2010 OM RAMMETILLATELSE - NYBYGG SETERHUS MED UTHUS Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 07/1368-33 Arkivnr.: GNR 22/3 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

JUSTERT REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - HØRING

JUSTERT REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - HØRING Arkivsaksnr.: 09/2328-15 Arkivnr.: 033 &20 Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen JUSTERT REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - HØRING Hjemmel: Rådmannens innstilling: Formannskapet tar til etterretning forslag

Detaljer

56/1 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS REGULERINGSPLANKRAV OMRÅDE AVSATT TIL FRAMTIDIG BYGGEOMRÅDE FOR ERVERV

56/1 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS REGULERINGSPLANKRAV OMRÅDE AVSATT TIL FRAMTIDIG BYGGEOMRÅDE FOR ERVERV Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 10/1207-6 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning,

Detaljer

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM UTARBEIDET AV: Ingeniør S.Hagen DATO: 25.11.2010 REVIDERT: 22.6.2012 Sak: 09.018\a\pr\div. PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

36/5 KLAGEBEHANDLING. DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL. Hjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9 og kap.19. Forvaltningsloven kap.vi.

36/5 KLAGEBEHANDLING. DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL. Hjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9 og kap.19. Forvaltningsloven kap.vi. Arkivsaksnr.: 14/2351-17 Arkivnr.: GNR 36/5 Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen 36/5 KLAGEBEHANDLING. DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL. Hjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9 og kap.19.

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtested: Herredshuset Møtedato: 16.03.2010 Tid: 17.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/28 09/855 SAKSPROTOKOLL: FRØVOLLSETEROMRÅDET-

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.06.2015 KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING Vedtak Det vises

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Årsmelding for Lunner eldreråd 2010

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Årsmelding for Lunner eldreråd 2010 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Eldrerådet Kommunestyresalen 01.02.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/11 Sak 2/11 Sak 3/11 Sak 4/11 Referater - eldreråd 01.02.11 Årsmelding for

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 14.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Lill Kristin Nordahl MEDL DNA/SP/KRF Geir Tore Persøy MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Lill Kristin Nordahl MEDL DNA/SP/KRF Geir Tore Persøy MEDL FRP Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 13.02.2013 Tid: 13:00 14:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 143/11 Hovedutvalg for overordnet planlegging 06.06.2011 64/11 Herredstyret 06.06.2011 OMRÅDEPLAN FOR GARDERMOEN NÆRINGSPARK II

Detaljer

Veileder for utarbeidelse av private planforslag tekster 08.04.11

Veileder for utarbeidelse av private planforslag tekster 08.04.11 Veileder for utarbeidelse av private planforslag tekster 08.04.11 Informasjon Tekster Hjelpeverktøy/linker Oppstart Samarbeid om private reguleringsplaner Samarbeid om private reguleringsplaner Halden

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING

SAMLET SAKSFREMSTILLING SAMLET SAKSFREMSTILLING Arkivsak: 15/581 Saksnr. Utvalg Møtedato 20/15 Planutvalg 04.06.2015 6/16 Planutvalg 04.02.2016 9/16 Planutvalg 02.06.2016 37/16 Kommunestyret 21.06.2016 SLUTTBEHANDLING AV DETALJERGULERINGSPLAN

Detaljer

Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi OPPFØLGING AV REGULERINGSPLANRESERVER

Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi OPPFØLGING AV REGULERINGSPLANRESERVER Arkivsaksnr.: 13/670-56 Arkivnr.: PLAN 13/670 Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi OPPFØLGING AV REGULERINGSPLANRESERVER Hjemmel: Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2024 Kommunedelplan

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015. Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig ettersyn

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015. Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig ettersyn FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/908 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Just Quale Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015 Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11.

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11. Molde kommune Rådmannen Arkiv: 124/Q32/&30 Saksmappe: 2012/2549-42 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 20.10.2013 Saksframlegg Kommunedelplan Møreaksen - godkjenning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan-

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 20/587 - Klage på avvisningsvedtak - klage på saksbehandlingsfeil

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 20/587 - Klage på avvisningsvedtak - klage på saksbehandlingsfeil Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2014/3666-66 Saksbehandler: Hanne Marthe Breivik Saksframlegg 20/587 - Klage på avvisningsvedtak - klage på saksbehandlingsfeil Utvalg Utvalgssak

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 11/09 09/215 REFERATER 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 11/09 09/215 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR NÆRING OG TEKNIKK Møtested: Herredshuset : 24.03.2009 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til Wenche T. Eng på tlf. 69806080 Varamedlemmer møter

Detaljer

RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING

RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING Arkivsaksnr.: 06/169-181 Arkivnr.: PLAN 84 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING Hjemmel: Rådmannens innstilling: Lunner

Detaljer

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL.

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 13/505 Saksbehandler: Ingebjørg Stavheim Saksnummer Utvalg Møtedato 4/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 2/15 Kommunestyret 29.01.2015 SAKEN GJELDER:

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 28.08. 29.08.2012

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 28.08. 29.08.2012 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 28.08. 29.08.2012 Lnr: 11798/12 Regdato:28.08.2012 Arkivkode:U63 *** Saksnr: 12/2631-1 Dok.type: /U Offvl 13 Saksb: KOS/POL/RAN Journalenhet:SEN

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/307 SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN FOR KJERKGÅRDSHAGAEN. ANNENGANGSBEHANDLING / ENDELIG BEHANDLING. Arkiv: PLAN 135/168 m-fl Arkivsaksnr.: 12/307

Detaljer

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Arkivsaksnr.: 07/1772-32 Arkivnr.: GNR 28/30 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine Myrmo 28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

Detaljer

Detaljregulering for kvartal 25, felt B8, Bodø - klage på vedtak

Detaljregulering for kvartal 25, felt B8, Bodø - klage på vedtak Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.01.2012 350/2012 2011/2763 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/2 Komite for plan, næring og miljø 26.01.2012 12/7 Bystyret 09.02.2012 Detaljregulering

Detaljer

95/10 TILBYGG TIL EKSISTERENDE BOLIG VURDERING AV TAKFORM VURDERING AV OM FORHOLDET KREVER DISPENSASJON.

95/10 TILBYGG TIL EKSISTERENDE BOLIG VURDERING AV TAKFORM VURDERING AV OM FORHOLDET KREVER DISPENSASJON. Arkivsaksnr.: 10/1231-15 Arkivnr.: GNR 95/10 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 95/10 TILBYGG TIL EKSISTERENDE BOLIG VURDERING AV TAKFORM VURDERING AV OM FORHOLDET KREVER DISPENSASJON.

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. saksnr: Sakstype: Bystyret 18.06.2008 095/08 Å P

Behandles av: Møtedato: Utv. saksnr: Sakstype: Bystyret 18.06.2008 095/08 Å P LILLESAND KOMMUNE Behandles av: Møtedato: Utv. saksnr: Sakstype: Bystyret 18.06.2008 095/08 Å P Arkivnr.: K2-L12 Saksbehandler.: Sindre Væren Rørby Dok.dato: 18.06.2008 Arkivsaksnr.: 06/1789-110 Tittel:

Detaljer

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 27.09.2011. Sakliste

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 27.09.2011. Sakliste Møteprotokoll Plan og byggesaksutvalget 27.09.2011 PBU-30/11 REGULERINGSPLAN FOR VARDÅSVEIEN 8 Sakliste PBU-31/11 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SNIPETJERNVEIEN 7-8, REGNBUEN NÆRINGSOMRÅDE PBU-32/11 FORSLAG

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET Møtedato/sted 06.04.2011 - Formannskapssalen fra kl. 10.00 til kl. 15.45 Møteleder Ordfører Peder Harlem Møteinnkalling Innkalling med saksframlegg sendt 30.03.2011.

Detaljer

Rådmannens innstilling: Forskrift om hundehold legges ut til offentlig ettersyn i perioden 1.2.2011 14.3.2011.

Rådmannens innstilling: Forskrift om hundehold legges ut til offentlig ettersyn i perioden 1.2.2011 14.3.2011. Arkivsaksnr.: 06/2719-9 Arkivnr.: V40 Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret Gudbrand Johannessen FORSKRIFT OM HUNDEHOLD Hjemmel: Lov om hundehold Rådmannens innstilling: Forskrift om hundehold legges

Detaljer