KLAGEBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR BISLINGEN NATURHOTELL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLAGEBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR BISLINGEN NATURHOTELL"

Transkript

1 Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 08/ Arkivnr.: PLAN 08/1288 Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen KLAGEBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR BISLINGEN NATURHOTELL Lovhjemmel: Plan og bygningsloven 1-9 Klageadgang: Dersom Kommunestyrets vedtak opprettholdes, oversendes klagen til Fylkesmannen for endelig vedtak. Klageinstansens vedtak kan ikke påklages. Dersom klagen tas til følge, fattes nytt enkeltvedtak med klageadgang. Rådmannens innstilling: I medhold av plan- og bygningsloven 1-9 opprettholder Lunner kommune sitt vedtak i K- sak 81/13 fra møtet Alle forhold som klagen tar opp har vært gjenstand for vurdering i saken. Det framkommer følgelig ikke nye opplysninger som gir grunnlag for å vurdere endring av vedtak. Klagen oversendes Fylkesmannen i Oppland for sluttbehandling.

2 Sammendrag: Detaljregulering for Bislingen naturhotell ble vedtatt i Kommunestyret den (Ksak 81/13). Vedtak av detaljreguleringen ble annonsert i avisa Hadeland 6. november Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) har i brev datert klaget på vedtaket. Klagen skal nå behandles. Kommunen finner ikke at klagen inneholder nye opplysninger som ikke tidligere er vurdert i saken, og anbefaler at saken oversendes Fylkesmannen i Oppland for sluttbehandling. Saksutredning: 1. FAKTA 1.1 Bakgrunn Naturvernforbundet i Oslo og Akershus har påklaget kommunestyrets vedtak av detaljregulering for Bislingen naturhotell. 1.2 Planstatus i området og rettslig grunnlag Detaljregulering for Bislingen naturhotell ble vedtatt i Kommunestyret Detaljreguleringen omfatter arealformålene bebyggelse og anlegg (hotell/overnatting, skianlegg, hotell og p-kjeller) og samferdselstiltak og teknisk infrastruktur (vegformål). I kommuneplanens arealdel vises planområdet med arealformål bebyggelse og anlegg, underformål næring og idrett. Den vedtatte detaljreguleringsplanen gjelder foran kommuneplanens arealdel, jfr. plankart med tilhørende kommuneplanbestemmelse Kort sakshistorikk Naturvernforbundet i Oslo og Akershus uttalte seg til planforslaget ved 1. gangs offentlig ettersyn (brev datert 20. august 2012). De forhold som framkommer i klagen er i hovedsak de samme som ble formidlet ved offentlig ettersyn. Disse forhold er besvart og kvittert ut gjennom planprosessen (merknadsbehandlingen). Ved 2. gangs offentlig ettersyn, har organisasjonen ikke kommet med merknader til planforslaget. 2. KLAGEBEHANDLING 2.1 Om grunnlaget for klage foreligger Det foreligger en skriftlig klage fra Naturvernforbundet i Oslo og Akershus mottatt i Lunner kommune den Partsgrunnlaget: I følge Naturvernforbundet i Oslo og Akershus uttaler organisasjonen seg til saker innafor «Marka». Planområdet ligger ikke innafor Markalovens virkeområde. Da klager har uttalt seg til planforslaget ved offentlig ettersyn, og merknadene er behandlet av Lunner kommune, mener administrasjonen at klager kan betraktes som part i saken. Klagefrist: Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram til vedkommende part.

3 Vedtaksannonse i avisa Hadeland stod på trykk 6. november Klagefristen gikk ut 27. november Klagen er innkommet i rett tid. Konklusjon: Grunnlaget for klage foreligger og klagen skal realitetsbehandles. 2.2 Innholdet i klagen Klagen ligger vedlagt saken. Klagen omhandler forholdet til landskap, naturmangfold og friluftsliv (Marka) 2.3 Administrasjonens vurdering av klagen Nedenfor gjengis hovedmomentene i klagen og administrasjonens kommentarer til klagen. Klagen: 1. Tiltaket er naturfiendtlig. 2. Tiltaket vil medføre stor andel bilbruk og klimagassutslipp. 3. Tiltaket er i strid med prinsippene om samordnet areal- og transportplanlegging. 4. Tiltaket ivaretar ikke prinsippene i den europeiske landskapskonvensjonen. 5. Tiltaket er dominerende i landskapet. 6. Tiltaket vil bli synlig fra andre toppområder i Marka 7. Landskapsvirkningene er i strid med Markalovens formål. 8. NOA har foreslått at Bislingen tas inn i Marka. Fylkesmannen i Oslo og Akershus er enig. 9. Mener utredningen ikke gir tilstrekkelig bakgrunn til å fatte en god avgjørelse i henhold til naturmangfoldloven. 10. Tiltakets konsekvenser og den samlede belastning av tiltaket er ikke utredet. Bla vil en oppgradering av vegen få betydelige konsekvenser for naturen. Det samme gjelder anlegg av vann og avløp. 11. Forskrift om konsekvensutredning krever at det utredes alternativer. 12. Flere instanser har bedt om at planene stilles i bero i påvente av rullering av kommuneplanen. En slik helhetlig planlegging vil sikre at summen av inngrep i den del av Nordmarka som ikke omfattes av Markaloven, ikke blir for stor. 13. Utbyggingen foregår på bygslet tomt og grunneier, Lunner Almenning, har motsatt seg prosjektet og varslet at de vil kreve tomta ryddet ved bygslingstidens utløp. 14. Saken må ikke fremmes for ny behandling før det foreligger utredning av fullverdige alternativer i tråd med KU-forskriften og naturmangfoldloven 12. Administrasjonens kommentar: 1. Konsekvenser for naturmiljø, er utredet. Tiltaket vil få liten negativ konsekvens (-) for naturmiljøet, uavhengig av byggehøyden, se konsekvensutredningen kap Tiltaket vil ligge innafor allerede opparbeidet areal benyttet til byggeformål i tråd med tidligere og gjeldende kommuneplan. 2. Bislingen har til alle tider vært et mye nyttet utfartssted som betinger bruk av bil og buss. Også skitrekk og kafèvirksomhet har bidratt til trafikk til Bislingen gjennom flere tiår. Konsekvenser av forventet trafikkbelastning er utredet i kap Kommuneplanens arealdel legger premissene for utviklingstrekkene innenfor kommunens grenser. Gjennom kommuneplanlegging styres hoveddelen av ny bolig-, nærings- og sentrumsutvikling til tettsteder med nærhet til bl.a. sentralt vegnett og kollektivknutepunkt. Kommuneplanen gir også rom for noe utvikling av

4 utkantområder og grender. Det har ikke vært relevant for kommunen å tilbakeføre eksisterende bebygde næringsarealer til andre formål i forbindelse med kommuneplanrevisjonen. Ny kommuneplan ble vedtatt av kommunestyret Vedtatt detaljregulering er i tråd med både gjeldende og forrige kommuneplan og vedtatt reguleringsplan gjelder foran ny kommuneplan. 4. Konsekvenser for landskapet, både nær og fjernt, har vært et viktig konsekvensutredningstema i denne planprosessen. Gjennom konsekvensutredning og offentlig ettersyn har det blitt stilt krav om tilleggsinformasjon i form av bl.a. synlighetsdokumentasjon for vedtatt hotellhøyde og for alternativer med lavere byggehøyde. Konsekvensutredningen kap. 5.6 dokumenterer hotellets synlighet. Grunnet skog og topografi vil synligheten bli størst fra enkelte fjerne høgdedrag og svært nær hotellet, bl.a. ved Folaputten og på Bislingflaka. Konsekvensutredningen med tilleggsinformasjon svarer på planprogrammet. 5. Hotellet vil bli synlig. Hvorvidt det vil oppfattes som dominerende, vil variere både ut fra ståsted (geografi), topografi, værforhold og den enkeltes subjektive oppfattelse. 6. Hotellet vil bli synlig fra noen toppområder i Marka. Hotellets fasade vil bidra til å dempe synlighet bl.a. grunnet farge og materialbruk, dreining av bygget osv. 7. Planområdet ligger utenfor markalovens virkeområde. Konsekvensutredningens kap.5.8 konkluderer med at planen vil være middels negativ for det enkle friluftslivet og middels positiv for det mer tilrettelagte friluftslivet. Gjenåpning av slalombakken og tilgang til å benytte Bislingen som utfartssted, er positive konsekvenser av planen. Synlighet av hotellet og støy i nærområdet som følge av virksomheten, er andre forhold som kan oppfattes som negativt for deler av friluftslivet. Konsekvensutredningen svarer på planprogrammet. 8. Tas til orientering. Planområdet ligger i Oppland fylke. 9. Konsekvensutredningen omfatter en ny og helhetlig kartlegging av naturmangfoldet innenfor en radius av 500 meter fra planens yttergrense jf., naturmangfoldloven 6 og 9 samt innhenting av kunnskap fra tidligere undersøkelser. Konsekvensutredningen kap. 5.9 konkluderer med liten negativ konsekvens for naturmiljø på bakgrunn av bl.a. tiltaket, tidligere og ny naturmangfoldkartlegging. Konsekvensutredningen svarer på planprogrammet. 10. Plandokumentene presenterer konsekvensene av tiltaket innenfor planområdet. Adkomstveg fra Mylla dam og fram til plangrensa og evt. privat anlegg for vann og avløp ligger ikke innenfor planområdet. Vesentlig opprusting av adkomstveg, må behandles etter plan- og bygningsloven, og etter markaloven hvis tiltaket berører Marka. Dersom det planlegges privat løsning for vann og avløp, kreves ytterligere konsekvensutredning og utslippstillatelse og sannsynligvis endring av detaljregulering. 11. Forskrift om konsekvensutredning 6 sier bl.a.:» Relevante og realistiske alternativer skal beskrives». Tiltakshaver har vurdert 0-alternativet til ikke å være et realistisk alternativ (kap.5.4). Tiltakshaver har vurdert alternativer med lavere byggehøyde til ikke å være realistiske alternativer. Vedtatt alternativ er konsekvensutredet. Alternativ med lavere byggehøyde er kommentert under hvert tema i konsekvensutredningen. Konsekvensutredningens kapittel 5.6 om landskap, er forsterket med dokumentasjon på synlighet i nær- og fjernvirkning også av alternativer med lavere byggehøyde. 12. Kommunestyret vedtok arealdelen av kommuneplan for Lunner i sitt møte 24. oktober Gjennom denne helhetlige planprosessen som bl.a. har inkludert to

5 runder med offentlig ettersyn, vises Bislingen (planområdet) med arealformål som er i tråd med detaljreguleringen. 13. Festekontrakt/avtaler om disponering av grunn er privatrettslige forhold som kommunen i utgangspunktet ikke skal forholde seg til med mindre dette medfører fare for at en plan ikke blir realisert. Kommunen har ikke grunnlag til å mene at planen ikke kan realiseres. 14. Se punkt 9 og 11 over. 3. KONKLUSJON I medhold av plan- og bygningsloven 1-9 opprettholder Lunner kommune sitt vedtak i K- sak 81/13 fra møtet Alle forhold som klagen tar opp har vært gjenstand for vurdering i saken. Det framkommer følgelig ikke nye opplysninger som gir grunnlag for å vurdere endring av vedtak. Klagen oversendes Fylkesmannen i Oppland for sluttbehandling. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Klage fra Naturvernforbundet i Oslo og Akershus Plankart Planbestemmelser Planbeskrivelse med konsekvensutredning Øvrige dokument: 08/5970 Forhåndskonferanse reguleringsplan Avsender:Leif Bae Mysen 08/10294 Varsel om oppstart regulering. Avsender:V-stil v/sivilarkitekt Jo Vesterlid 08/11390 Varsel om oppstart reguleringkopi av brev til Avsender:Oppland V-stil As. 08/ /6 Bislingen - Varsel om oppstart av reguleringkopi av brev til V-stil Strandgt Hamar. 08/10710 Varsel om oppstart reguleringkopi av brev til V-stil As. 08/10723 Tilbakemelding på varsel om oppstart av regulering. 09/169 Varsel om oppstart regulering for Bislingen fjellstue og alpinbakkekopi av brev til V-stil As - avdeling tegnestuen BELLA. Avsender:Statens vegvesen Avsender:Oslo og omland friluftsråd Avsender:V-stil v/sivilarkitekt Jo Vesterlid Avsender:Oppland 10/5960 Planlagt hotellbygg på Bislingen - Avsender:Gran kommune Konsekvenser for brann og redningstjenesten. 10/6348 Forespørsel om miljøinformasjon/ innsyn i forvaltningen. Avsender:Naturvernforbundet i Oslo og Akershus 10/7627 Forslag detaljert reguleringsplan for Avsender:Siv Ellefsrud 10/7701 Svar - Forslag detaljert reguleringsplan for Avsender:Snøhetta

6 10/9454 Reguleringsplan Bislingen - Vurdering av behov for planprogram. Avsender:Snøhetta v/øyvind B. Larsen 10/9505 Bislingen hotell - kommentar til innsendt Avsender:Snøhetta planforslag. 10/11020 Avsender:Snøhetta 10/10782 Reguleringsplan Bislingen (08/1288)Referat fra Avsender:Snøhetta forhåndskonferanse avholdt /10614 Merknader til reguleringsplan Avsender:Snøhetta Oslo 10/12613 Innspill Avsender:Jan Wollan 11/940 Forslag til planprogram for Bislingen Avsender:Hadeland Naturhotell. 11/1116 Forslag til planprogram. Innspill fra Lunner Avsender:Multiconsult kommune. 11/849 Reguleringsplan Bislingen - inspill til forslag til Avsender:Multiconsult planprogram. 11/2722 Reguleringsplan for Bislingen naturhotell Avsender:Snøhetta Varsel om oppstart av regulering og planprogram til offentlig ettersyn. 11/3139 Planprogram høringsversjon mars Avsender:Multiconsult 11/4790 Uttalelse vedrørende planprogram Avsender:Oslo og Omland Friluftsråd 11/4835 Uttalelse til varsel om oppstart og planprogram Avsender:Oppland for Bislingen naturhotell. 11/5819 Merknader til høringsuttalelser planprogram Avsender:Snøhetta 11/4911 Vedrørende reguleringslan for Bislingen Avsender:Fylkesmannen i naturhotell - varsel om oppstartkopi av brev til Oppland Snøhetta. 12/1110 Forslag til reguleringsbestemmelser for Avsender:Snøhetta Norge 12/1962 Reguleringsplanforslag Bislingen - innspill. Avsender:Ingebjørg Skaare Snøhetta 12/6615 Reguleringsplan Bislinen. Avsender:Avisa Hadeland 12/9629 Vurdering - Hotell Avsender:Avisa Hadeland 12/9633 Oversender plan og terrengsnitt. Avsender:Avisa Hadeland 12/7815 Bislingen Resort - funkjonshemmede gjester. Avsender:Runar Menöy 11/8041 Høringsuttalelse oversendes for Bislingen Avsender:Snøhetta Naturhotell. 12/7319 Reguleringsplan Bislingen. Evakueringsplan Avsender:Leif Bae Mysen for bevegelseshemmede. 12/9626 Planbeskrivelse Avsender:Avisa Hadeland 12/9628 Bestemmelser Avsender:Avisa Hadeland 12/10531 Svar - Utsatt høringsfrist. Avsender:Oppland 12/11049 Burde vært sendt ut invitasjon/varsel om Avsender:Marianne Zimmer folkemøte på fredag 27 juli.. 12/16507 Vedrørende referat fra møte Avsender:Martin Greftegreff 12/10419 Foreløpig svar angående offentlig ettersyn av reguleringsplan for Bislingen Naturhotell, Avsender:Avisa Hadeland

7 Lunner kommune. 12/16524 Vedrørende referat - Tilbakemelding. Avsender:Oppland Fylkeskommune 12/11737 Reguleringsplan for Bislingen naturhotell - Innsigelse. Avsender:Bislingen Eiendom 12/15340 Reguleringsplan for Bislingen naturhotell, Avsender:Avisa Hadeland Lunner kommune - referat fra møte /15391 Reguleringsplan for Bislingen naturhotell, Avsender:Avisa Hadeland Lunner kommune - referat fra møte /8300 Illustrasjoner til planbeskrivelsen. Avsender:Multiconsult 13/9814 Planbeskrivelse for offentlig ettersyn. Avsender:Multiconsult 12/11542 Innspill til reguleringsplan for Bislingen Avsender:Avisa Hadeland naturhotell. 12/11546 Innspill til reguleringsplan Avsender:Avisa Hadeland 13/2721 Nær og fjernvirkning av hotell på Avsender:Leif Einar Bae Mysen 12/11557 Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Avsender:Bislingen Eiendom 12/11563 Lunner almenning - Bislingen Eiendom - Merknad. Avsender:Advokatene Buttingsrud & Co. DA 13/3303 Viser til illustrasjoner for Bislingen naturhotell Avsender:Oppland og ønsker ett kartutsnitt. Fylkeskommune 13/8092 Plankart og bestemmelser. Avsender:Multiconsult 13/8361 Komplett planmateriale for 2. gangs offentlig Avsender:Multiconsult ettersyn. 12/10961 Høringsfrist offentlig ettersyn - Bislingen Avsender:Avisa Hadeland Naturhotell ber om utsatt frist. 12/11153 Vedrørende folkemøte angående utbygging Avsender:Bislingen Eiendom 12/11969 Foreløpig uttalelse til offentlig ettersyn av reguleringsplan for Bislingen naturhotell. Avsender:Oppland 12/11971 Foreløpig uttalelse til offentlig ettersyn av reguleringsplan for Bislingen naturhotell. Avsender:Oppland 12/13367 Oversender vedtak i planforslaget Avsender:Bislingen eiendom 13/2738 Reguleringsplan Avsender:Bislingen Eiendom 13/9961 Reguleringsplan Bislingen naturhotell i Lunner Avsender: kommune. Offentlig ettersyn. 12/11079 Vedrørende tillyste folkemøtet om utbygging på Avsender:Bislingen Eiendom 12/10351 Offentlig ettersyn reguleringsplan Avsender:Høringsparter 12/10475 Reguleringsplan Avsender:Fylkesmannen i Oppland 12/11523 Vedrørende reguleringsplan Avsender:Oslo og omland friluftsråd 12/11528 Reguleringsplan for Bislingen Naturhotell. Avsender:Avisa hadeland 12/11637 Innspill på reguleringsplan for Bislingen Naturhotell. Avsender:Jevnaker Almenning 12/14804 Bruk av kommunens kartdata. Avsender:Bislingen Eiendom

8 13/7489 Revidert planbeskrivelse og illustrasjonshefte Avsender:Multiconsult mai /11866 Reguleringsplan for hotell på Avsender:Gjermund Andersen 13/8395 Nær- og fjernvirkning - oppdatert versjon. Avsender:Nils Erik Jørgensen 13/9840 Plankart og bestemmelser. Avsender:Multiconsult 13/13492 Diverse merknader - Thomas Klevmark. Avsender:Opp arbeiderblad 13/ gangs høring - Fylkesmannen i Oppland. Avsender:Fylkesmannen i Oppland 13/ gangs uttalelse - Oslo og omland friluftsråd. Avsender:opp arbeiderblad 13/13833 Purring ubetalt plangebyr. Avsender:Orwall 13/13418 Høringsuttalelse vedrørende storhotell på Avsender:Oppland arbeiderblad 13/ gangs uttalelse - Natur og friluftsliv Avsender:Opp arbeiderblad Oppland. 13/ gangs uttalelse - Oppland. Avsender:Oppland 13/14047 Svar ubetalt plangebyr. Avsender:Kåre Fjetland 13/11630 Detaljregulering for Bislingen Naturhotell - nytt Avsender:Adresseliste offentlig ettersyn. 13/13613 Uttalelse til 2. gangshøring fra fylkesutvalget. Avsender:Oppland 13/13174 Innspill - Oppland. Avsender:Oppland 13/ gangs uttalelse - Fylkesmannen i Oppland. Avsender:Opp arbeiderblad 13/16020 Klage på vedtak - Detaljregulering for Bislingen naturhotell. Avsender:Naturvernforbundet i Oslo og Akershus 13/14049 Svar fra advokat - ubetalt plangebyr. Avsender:Kåre Fjetland 13/13485 Diverse merknader - Per Schei. Avsender:Opp arbeiderblad Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, Grensen 9B 0159 OSLO Lunner Almenning, Hadelandsvegen HARESTUA Fylkesmannen i Oppland, Postboks LILLEHAMMER Multiconsult, Leif Bae Mysen, Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær

2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR BISLINGEN NATURHOTELL

2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR BISLINGEN NATURHOTELL Arkivsaksnr.: 08/1288-90 Arkivnr.: PLAN 08/1288 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR BISLINGEN NATURHOTELL Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

MØTEINNKALLING. kl.15.30-18.30 Møte i Trepartsorganet (Gjelder kun Trepartsorganets medlemmer sakspapirer til møtet sendes ut 07.09.

MØTEINNKALLING. kl.15.30-18.30 Møte i Trepartsorganet (Gjelder kun Trepartsorganets medlemmer sakspapirer til møtet sendes ut 07.09. LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 13.09.2012 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/371-32 Arkivnr.: PLAN 0533-2007-0001 Saksbehandler: Planlegger,

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, kommunestyresalen 18.12.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 88/08 Sak 47/08 Sak 90/08 Sak 91/08 Sak 92/08 Sak 93/08

Detaljer

Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen

Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen Arkivsaksnr.: 12/31-55 Arkivnr.: PLAN 12/31 Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen Forslag til detaljregulering for Næringsområde Hadelandsparken Offentlig ettersyn og høring av vegnavn Hjemmel:

Detaljer

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Arkivsaksnr.: 07/1772-32 Arkivnr.: GNR 28/30 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine Myrmo 28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Bislingen, Lunner kommune gnr. 116, bnr. 6, festenr. 5 og 14. Planbeskrivelse med konsekvensutredning

Detaljreguleringsplan for Bislingen, Lunner kommune gnr. 116, bnr. 6, festenr. 5 og 14. Planbeskrivelse med konsekvensutredning Detaljreguleringsplan for Bislingen, Lunner kommune gnr. 116, bnr. 6, festenr. 5 og 14 Planbeskrivelse med konsekvensutredning Mars 2012 Forside: Illustrasjon av Bislingen naturhotell Kartgrunnlag: Statens

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Ellen Margrethe Eira 776 42184 21.04.2015 2015/1651-6 421.4 Deres dato Deres ref. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen

Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen Statsråden Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Deres ref Vår ref Dato 200703012 200702742-/MT Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen Saken er oversendt Miljøverndepartementet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 12 Arkivsak: 99/04699 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SKEDSMO KOMMUNE - REGULERINGSARBEIDE GBNR 81/2/4/886 NORGES VAREMESSE- ENDRET UTVIDELSE AV PLANOMRÅDET Saksbeh.: Ebba Friis Eriksen Arkivkode: L12

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Delegert 1.gangsbehandling - 55/152 - Detaljregulering - Røyken næringsområde, felt C

SAKSFREMLEGG. Delegert 1.gangsbehandling - 55/152 - Detaljregulering - Røyken næringsområde, felt C SAKSFREMLEGG Saksnummer: 12/2518 Delegert myndighet fra: Plan og bygningsloven Løpenummer: 18060/14 Arkivnummer: L12 Saksbehandler: Linn Tautra Grønseth Delegert 1.gangsbehandling - 55/152 - Detaljregulering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM Til reguleringsplan for: Orkidéåsen - gnr. 10 / bnr. 202, 203 og 16, m.fl. Utarbeidet av: Tiltakshaver: Bo Klokt AS Forslagsstiller/konsulent: Grindaker AS Landskapsarkitekter Dato:

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen (plan-id 2313)

Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen (plan-id 2313) Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2014 71357/2014 2013/7254 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/71 Komite for plan, næring og miljø 04.12.2014 Vedtak av mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302

SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302 LEIRFJORD KOMMUNE RESSURS OG UTVIKLING SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302 Detaljregulering Planbeskrivelse 16.03.15 Navn på plan/tiltak: Solsiden Kommune: Leirfjord kommune Stedsnavn: Leines, Vardhaugen

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L12 201205 Lnr.: 4731/15 Arkivsaksnr.: 12/1617-30 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIKAMPEN SKISTADION - 3 GANGS BEHANDLING

Saksframlegg. Ark.: L12 201205 Lnr.: 4731/15 Arkivsaksnr.: 12/1617-30 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIKAMPEN SKISTADION - 3 GANGS BEHANDLING Saksframlegg Ark.: L12 201205 Lnr.: 4731/15 Arkivsaksnr.: 12/1617-30 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIKAMPEN SKISTADION - 3 GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Plankart M 1: 2500, sist revidert

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 23.02.2015 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte i. Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08.

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte i. Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08. LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte i Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: (08:00 Formannskapsmøte)

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Kl. 18.00 Orientering fra Komite 2

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 09/2473-16 Arknr.: GNR 141/91 Saksbehandler: Kristian Larsen BEHANDLING: SAKNR. DATO Plan og byggesaksutvalget 14/10 20.04.2010 OMREGULERING FRA INDUSTRI TIL KONTOR OG

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer