KLAGE PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK K-SAK 15/13, REGULERINGSPLAN FOR SKYTEBANE VED KJEVLINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLAGE PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK K-SAK 15/13, REGULERINGSPLAN FOR SKYTEBANE VED KJEVLINGEN"

Transkript

1 Arkivsaksnr.: 05/ Arkivnr.: PLAN Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen KLAGE PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK K-SAK 15/13, REGULERINGSPLAN FOR SKYTEBANE VED KJEVLINGEN Hjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9, jfr. forvaltningsloven kap.vi. Rådmannens innstilling: Klagen datert fra Advokatfirma Rødseth Wisth, klagen datert fra Advokatfirma tt & CO og klagen datert fra Kristian Bakken tas ikke til følge. Dette begrunnes med at klagene ikke frambringer nye opplysninger som gir grunnlag for å vurdere endring av Kommunestyrets vedtak i sak 15/13 fra møtet og Kommunestyret opprettholder sitt vedtak i sak 15/13 fra møtet Klagene oversendes Fylkesmannen i for endelig avgjørelse, jfr. plan- og bygningsloven 1-9.

2 Sammendrag: Kommunestyrets vedtak om stadfesting av reguleringsplanen etter 2. gangs offentlig ettersyn resulterte i vedtak om oppheving av reguleringsplanen jf. Kommunestyrets vedtak i sak 109/12 den Lunner skytterlag klaget på kommunestyrets vedtak om oppheving av reguleringsplanen. Kommunestyret tok klagen til følge og omgjorde sitt vedtak i sak 15/13 den og stadfestet reguleringsplan for skytebane ved Kjevlingen. Grunneierne Hans Morten Hammerud, Jørgen Kjørven og Hans Erik Ballangrud, 4 naboer, Kristian Bakken og Rolf Halvorsen/Reidunn Svarstad har klaget på omgjøringsvedtaket i sak 15/13. Klagene skal nå behandles. Saksutredning: 1. FAKTA: 1.1 Bakgrunn Bakgrunnen for saken er at 4 naboer ved advokatfirmaet tt & CO, grunneierne ved advokatfirma Rødseth Wisth og nabo Kristian Bakken har klaget på vedtaket i sak 15/13. Det er også innkommet protest fra Rolf Halvorsen og Reidun Svarstad. 2. KLAGEBEHANDLINGEN 2.1 Om grunnlaget for klage foreligger Det foreligger skriftlige klager fra grunneierne til skytebanen, 4 eiere av naboeiendommer (17/7, 22/51, 21/4, 99/18) og 3 personer som ikke er hjemmelshavere og/eller ikke har adresse i området, Kristian Bakken (16/3) og Rolf Halvorsen/Reidun Svarstad (101/7). De tre første klagedokumentene er mottatt innenfor klagefristen 26. mai 2013, og skal realitetsbehandles jf. plan- og bygningsloven 1-9. Protesten fra Halvorsen/Svarstad er innkommet etter klagefristen, og tas ikke opp til realitetsbehandling. Protesten er likevel behandlet i den forstand at den er sjekket ut i forhold til om det skulle foreligge nye opplysninger i saken. 2.2 Innholdet i klagene Her kommenterer administrasjonen kun hovedmomenter i klagene. Klagedokumentene ligger vedlagt saken Klagen fra Advokatfirma tt & CO på vegne av 4 eiere av naboeiendommer Klagens kap. 3.1, 3. avsnitt: Klager skriver følgende: «Administrasjonen skriver at de har foretatt en selvstendig vurdering av kostnadene, men denne vurderingen fremgår ikke i sakens dokumenter. Kommunen slår kun fast at de ikke har grunn til å tvile på informasjon de har mottatt fra DFS, hvilket tyder på at kommunen ikke har innhentet egne opplysninger.» Administrasjonen har ikke skrevet at de har foretatt en selvstendig vurdering av kostnadene. Dette er kutting/endring fra klager av saksframlegg. Administrasjonen har skrevet følgende: «Administrasjonen har på selvstendig grunnlag vurdert kostnadsnivået ved etablering av ny bane som urealistisk høyt i forhold til realisering.» Kostnadsberegningene er, som opplyst i saksframlegget, utført av DFS. Administrasjonen legger disse beregningene til grunn når administrasjonen på selvstendig grunnlag vurderer konsekvensen av kostnadsnivået.

3 Klagens kap. 3.1, avsnitt: Vedr. kostnader ved oppgradering på Kjevlingen kontra nyanlegg. Reguleringsplanforslaget innebærer at eksisterende anlegg på Kjevlingen skal oppgraderes primært hva gjelder støy- og sikringstiltak. Andre tiltak er mindre justering av eksisterende anlegg. Støy- og sikkerhetsoppgradering av eksisterende baner gis tilskudd hos DFS. Klagens kap. 3.2 : Påberoper saksbehandlingsfeil etter forvaltningsloven 17 og ugyldig vedtak etter samme lovs 41. Forvaltningslovens 17 og 41 er kopiert inn i sin helhet under: 17. (forvaltningsorganets utrednings- og informasjonsplikt). Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Det skal påse at mindreårige parter har fått mulighet til å gi uttrykk for sitt syn, i den grad de er i stand til å danne seg egne synspunkter på det saken gjelder. De mindreåriges syn skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet. Dersom det under saksforberedelsen mottar opplysninger om en part eller den virksomhet han driver eller planlegger, og parten etter 18 til 19 har rett til å gjøre seg kjent med disse opplysninger, skal de forelegges ham til uttalelse. Dette gjelder likevel ikke når a) opplysningene bekreftes av framstilling som parten selv har gitt eller kontrollert i anledning av saken eller parten ikke har kjent oppholdssted, b) rask avgjørelse i saken er påkrevd av hensyn til andre parter eller offentlige interesser, c) opplysningene ikke har avgjørende betydning for vedtaket eller underretning av andre grunner er unødvendig eller uhensiktsmessig ut fra hensynet til parten selv, for eksempel fordi han vil bli gjort kjent med opplysningene ved melding om vedtaket. Partene bør også for øvrig gjøres kjent med opplysninger av vesentlig betydning som det må forutsettes at de har grunnlag og interesse for å uttale seg om, og som parten etter 18 til 19 har rett til å gjøre seg kjent med. Ved avveiningen skal legges vekt på om rask avgjørelse er ønskelig og om hensynet til parten er tilstrekkelig varetatt på annen måte, for eksempel ved at han er gjort kjent med retten etter 18 til 19 til å se sakens dokumenter. Dersom en mindreårig over 15 år er part i saken og blir representert av verge, skal opplysninger som nevnt i annet og tredje ledd også forelegges den mindreårige selv, hvis ikke den mindreårige har erklært at det ikke er nødvendig. Endret ved lover 27 mai 1977 nr. 40, 1 aug 2003 nr. 86 (ikr. 1 okt 2003 iflg. res. 1 aug 2003 nr. 991), 19 mai 2006 nr. 16 (ikr. 1 jan 2009 iflg. res. 17 okt 2008 nr. 1118). 41. (virkningen av feil ved behandlingsmåten). Er reglene om behandlingsmåten i denne lov eller forskrifter gitt i medhold av loven ikke overholdt ved behandlingen av en sak som gjelder enkeltvedtak, er vedtaket likevel gyldig når det er grunn til å regne med at feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold. Gjennomført planprosess etter pbl kap. 1 og 12 inkludert Miljøverndepartementets vurdering og vedtak, gjør at planforslaget slik det foreligger ivaretar alle nødvendige hensyn på en tilfredsstillende måte.

4 Kjente og realistiske momenter som kan være avgjørende for om en reguleringsplan kan bli realisert, skal framkomme/vurderes i plansaker. I dette tilfellet er alternativet til oppgradering av eksisterende bane dvs. nyanlegg, forbundet med så høge kostnader og dermed så stor usikkerhet i forhold til realisering, at administrasjonen mener resultat vil bli endelig nedlegging av skytebane i Lunner kommune. Dette er å regne som vesentlige forhold knyttet til en planbehandling. Når det gjelder kostnadsberegninger av henholdsvis nyanlegg og opprusting støtter administrasjonen seg til DFS sine tall og tilskuddsprioriteringer. Både Lunner skytterlag og DFS uttrykker at det er urealistisk at skytterlaget vil kunne finansiere et nyanlegg (jf. notat fra Lunner skytterlag dat og brev fra advokatforum ved Knagenhjelm dat ). Klagens kap. 3.3: Vedr. gjennomføring av reguleringsplanen. Tas til orientering. Klagens kap. 3.4: Vedr. ulemper for området. Som skrevet som kommentar til klagens kap.3.2 er alle nødvendige hensyn ivaretatt gjennom planprosessen. Alternativvurderinger ble gjennomført tidlig i planprosessen og underveis, og ble begge ganger forkastet Klagen fra Advokatfirma Rødseth Wist på vegne av Hans Morten Hammerud, Jørgen Kjørven og Hans Erik Ballangrud Til klagens side 2: Klager etterlyser en plikt til prinsippdrøfting vedr. bruk av arealet på Kjevlingen. Kommunen har gjennomført en planprosess med 2 ganger offentlig ettersyn av foreliggende planforslag. Alle interessegrupper har hatt god anledning til å uttale seg i saken. Til klagens side 3: Klager mener kommunen ikke har besvart hvordan konflikten med jordbruket skal løses. Skytebaneaktiviteten har vært utøvd på disse arealene siden 1900-tallet uten at kommunen har fått signaler om at det har vært konflikter med jordbruket som har vært utøvd på arealet i samme tidsrom. Reguleringsbestemmelsene 1.2 sier følgende: «Ved arealbrukskonflikt, skal landbruket ha fortrinn framfor skyteaktiviteten». Til klagens vedlegg 1: Se merknads- og sluttbehandlingen kap som følger vedlagt. Administrasjonen har ingen ytterligere kommentarer til disse forhold.

5 2.2.3 Klagen fra Kristian Bakken Vedr. Miljøverndepartementets vedtak (støy): Miljøverndepartementets vedtak er, i samråd med Fylkesmannen i, oppfylt ved at ytterligere støytiltak er tatt inn i planbestemmelsene dvs. støyisolering av pistolbanen og ved at det er tatt inn bestemmelser om overvåking av bekk og utforming av kulefang. Vedr. hensynet til landbruket: Landbruket innenfor planområdet er ivaretatt gjennom planbestemmelsene. Støyretningslinjen T-1442 omtaler primært ny bebyggelse når det gjelder hva som kan oppføres innenfor rød og gul støysone. For eksisterende bebyggelse er støyhensyn ivaretatt gjennom omfattende støyisolering av skytebanens standplasser og gjennom forutsigbare skytetider. Vedr. forutsigbarhet og beliggenhet ifht støysoner: Eiendommens husmasse og innerste del av adkomstveg ligger innafor gul støysone i gjeldende planforslag. Skytetider er forutsigbare da faste skytetider er inntatt i planbestemmelsene Oppsummering Det framkommer ikke nye momenter i de tre framlagte klagene som ikke allerede er del av plansaken. Når det gjelder protesten fra Rolf Halvorsen/Reidunn Svarstad foreligger det ikke nye momenter i dette dokumentet som ikke er gjort rede for i planforslaget og øvrige saksdokumenter. Det foreligger intet grunnlag for å ta klagene til følge, og endre vedtak i saken. 3. KONKLUSJON Klagen datert fra Advokatfirma Rødseth Wisth, klagen datert fra Advokatfirma tt & CO og klagen datert fra Kristian Bakken tas ikke til følge. Dette begrunnes med at klagene ikke frambringer nye opplysninger som gir grunnlag for å vurdere endring av Kommunestyrets vedtak i sak 15/13 fra møtet og Kommunestyret opprettholder sitt vedtak i sak 15/13 fra møtet Klagene oversendes Fylkesmannen i for endelig avgjørelse. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Klage på vedtak om godkjennelse av reguleringsplan for ny skytebane, fra Advokatfirma tt & CO datert Kommentar fra Lunner Skytterlag til klage fra Advokatfirma tt & CO, datert ( dok nr. 177) Klage fra Advokatfirma Rødseth Wisth datert Klage fra Kristian Bakken datert Protest fra Rolf Halvorsen og Reidunn Svarstad datert K-sak 15/13 fra møtet Saksframlegg klagebehandling,(dok nr.160) K-sak 109/12 fra møtet Merknads- og sluttbehandling etter 2. gangs offentlig ettersyn.( dok. nr.134) Øvrige dokument:

6 06/4152 Representanter med stemmerett i ad-hoc Avsender:Lunner Skytterlag utvalget. 06/4160 Utbedring av Lunner skytterlags innendørsbane Avsender:Lunner Skytterlag under ombygging avfrøystad. 06/7549 Ny skytebane for Lunner skytterlag. Avsender:Grunneiere ved Lisputten 07/711 Vedrørende rapport fra Lunner Kommunes Avsender:Lunner Skytterlag Skytebaneutvalg. 07/3476 Ber om innsyn i fremdriftsplanen. Avsender:Lunner Skytterlag 07/3723 Ny skytebane for Lunner skytterlag. Avsender:Lunner skytterlag 07/5618 Ny skytebane for Lunner skytterlag. Avsender:Lunner skytterlag 07/5329 Utredning av nåværende skytebanelokalisering. Avsender:Det frivillige skyttervesen 07/5584 Referat fra møte vedr Avsender:Lunner Golfklubb golfnanen/skytebanenbrev av m.m.. 07/6697 Møte angående omregulering fra golf til skytebane. Avsender:Det frivillige skyttervesen 07/6999 Korrigert referat fra møte om ny skytebane for Lunnerskytterlag og utredning Avsender:Hans Morten Hammerud om mulig omregulering av golfbanen. 07/7066 Tilbud om kosulentbistand - utredning om Avsender:Gunnar Munkerud lokalisering avskytebane ved Kjevlingen. 07/7128 Ny skytebane for Lunner skytterlag - aksept av Avsender:Det Frivillige tilbud. 07/6881 Referat fra møte om ny skytebane for Lunner skytterlag ogutredning om mulig omregulering av golfbanen. Skyttervesen Avsender:Møtedeltagerene 07/10736 Lunner skytterlags banesamlokalisering med Avsender:Rieber Prosjekt AS golfbane. 08/121 Tilbakemelding rapport RieberSamlokalisering Avsender:Rieber Prosjekt AS med golfbane. 08/1068 Tilbakemelding på notat om golfbane/møte om Avsender:Rieber Prosjekt AS skytebane vs golfbane. 08/1379 Orientering- kort om Lunner skytterlags banesituasjon på Kjevlingen. Avsender:Lunner skytterlag v/iver Frøslie 08/2280 Refusjonskrav vedrøremnde utgifter til konsulentbistand. Avsender:Det frivillige skyttervesen 08/8209 Ny skytebane for Lunner skytterlag - reguleringsplan. Avsender:Lunner Skytterlag v/bjørn Johannesen 09/734 Referat forhåndskonferanse - skytebane for Avsender:Lunner skytterlag Lunner skytterlag. 09/823 Angående enkeltpunkter i referat fra Avsender:Rieber Prosjekt AS Forhåndskonferanse. 09/1042 Referatet er godkjent og mottatt. Avsender:Rieber Prosjekt AS 09/834 Ny skytebane for Lunner skytterlag. Avsender:Rieber Prosjekt AS 09/1714 Varsel om vurdering av midlertidig bygge- og deleforbudreguleringsplan for Kjevlingen - skytebane. Avsender:Lunner skytterlag 09/1162 Naboliste for varsling - reguleringsplan Skytebane. Avsender:Rieber Prosjekt AS

7 09/1747 Feil mottakere i postlisten. Avsender:Iver Frøslie 09/1279 Skytebane ved Kjevlingen i LunnerMelding om Avsender:Rieber Prosjekt AS igangsetting av rteguleringsplanarbeid. 09/2345 Igangsetting av reguleringsplanarbeidkopi av brev til Rieber Prosjekt AS. Avsender:Jørgen og Elisabeth R. Kjørven 09/2671 Melding om igangsetting av reguleringsplanarbeid - Skytebane vedkjevlingen - Kopi av brev til Rieber Prosjekt AS. Avsender:Fylkesmannen i 09/2417 Innsigelse på det frivilliges skyttervesen sin plan om omreguleringkopi av brev til Rieber Prosjekt AS. 09/2199 Innsigelse på det frivillige Skyttervesenets plan om omregulerekopi av brev til Rieber Prosjekt AS. 09/2241 Innsigelse på det frivilliges skyttervesen sin plan om omreguleringkopi av brev til Rieber Prosjekt AS. 09/2539 Melding om igangsetting av reguleringsplanarbeid - Skytebane vedkjevlingen - Kopi av brev til Rieber Prosjekt AS. Avsender:Underskriftsliste med 14 underskrifter Avsender:Hans Erik Ballangrud Avsender:Gudbrand G. Luner Avsender: fylkeskommune 09/2261 Innsigelse på det frivillige Skyttervesenets plan Avsender:Lunner Golfklubb om omregulere. 09/5981 Informasjon i forbindelse med reguleringsplan for skytebane. Avsender:Dag Rieber Rieber Prosjekt AS 09/6017 Informasjon i forbindelse med reguleringsplan Avsender:Dag Rieber for skytebane. 10/465 Reguleringsplan for skytebane i Lunner. Avsender:Rieber Prosjekt AS 10/5785 Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for skytebane ved Kjevlingen i Lunner kommune - 99/1, 17/1 og 17/2. Avsender:Oslo kommune 10/5006 Varsel om offentlig ettersynreguleringsplan for Avsender:Jfr. adresseliste skytebane ved Kjevlingen. 10/5007 Annonsebestilling ved 1. gangs offentlig Avsender:Frantz AS ettersyn. 10/6693 Merknader til planforslaget. Avsender:Hans Erik Ballangrud 10/6709 Fremmer innsigelse til reguleringsplan for Avsender:Runa Bø Kjevlingen - Utsatt frist. 10/6727 Merknader til planforslaget. Avsender:Hans Erik Ballangrud 10/6728 Reguleringsplan for Skytebane Kjevlingen - protest. Avsender:Reidunn Svarstad og Rolf Piene Halvorsen 10/6198 Merknader til reguleringsplan for skytebane ved Kjevlingen. Avsender:Elin Nordli og Marianne Hagen Briskeby 10/7090 FR-vedtak: Varsel om innsigelse til reguleringsplan for skytebane ved Kjevlingen, Lunner kommune. Avsender: fylkeskommune 10/7100 Reguleringsplan for Skytebane ved Kjevlingen Avsender:Fylkesmannen i

8 - Varsel om innsigelse. 10/7660 Uttalelse - Varsel om offentlig ettersyn Avsender:Norges vassdrag og Reguleringsplan for skytebane ved Kjevlingen i energidirektorat Lunner kommune, Akershus. 10/7020 Reguleringsplan for Skytebane Avsender:Statens vegvesen KjevlingenOffentlig ettersyn. 10/8713 Behandling i Fylkesutvalget 10 august Avsender: Innsigelse. 10/8582 Tilbakemeldinger fra Lunner Skytterlag på innsigelser og uttalelser, reguleringsplan, Kjevlingen. 10/8654 Tilbakemeldinger fra Lunner Skytterlag på innsigelse og høringsuttalelser ved offentlig ettersyn. 10/9668 Reguleringsplan for Skytebane KjevlingenForespørsel om meklingsmøte. 10/13170 Lunner kommune - reguleringsplan for skytebane ved Kjevlingen - innkalling til meklingsmøte. Fylkeskommunen Avsender:Lunner Skytterlag Avsender:Siv Ellefsrud Avsender:Fylkesmannen i Avsender:Fylkesmannen i 10/13836 Referat fra meklingsmøte. Avsender:Runa Bø 11/104 Reguleringsplan for Skytebane Kjevlingen - Annmodning om stadfestingsbehandlingplan- ID 05/ /1624 Reguleringsplan for Skytebane Kjevlingen - Innsigelse fra FylkeskommuneKopi av brev til Fylkesmannen i. 11/3559 Innsigelse til reguleringsplan for Kjevlingen skytebane i Lunner kommune - tilleggsmerknader. 11/5619 Reguleringsplan for skytebane ved Kjevlingen - innsigelse fra FylkeskommuneKopi av brev til Miljøverndepartementet. Avsender:Fylkesmannen i Avsender:Ellefsrud Avsender: Fylkeskommune Avsender:Fylkesmannen i 11/5147 Skytebanesaken i Lunner. Avsender:Tor Munkelien 11/5148 Skytebanesaken i Lunner. Avsender: fylkeskommune 11/5152 Skytebanesaken i Lunner. Avsender:Tor Munkelien 11/6312 Reguleringsplan for Skytebane Kjevlingen. Oversendelse for stadfestelse i MiljøverndepartementetPlan-ID Avsender:Lise Cathrine Solbakken Miljøverndepartementet 11/6587 Forlengelse av bruk av Kjevlingen Skytebane. Avsender:avisa Hadeland 11/7022 Vedrørende forlengelse av bruk av Kjevlingen SkytebaneKommentarer på brev fra Lunner Skytterlag Avsender:Hadeland 11/6516 Reguleringsplan for Skytebane Kjevlingen i Lunner kommune - Oversendelse tilmiljøverndepartementet for endelig avgjørelse - Kopi av brev til Klima- og forurensningsdir.. Avsender:avisa Hadeland 12/5329 Reguleringsplan for Skytebane Kjevlingen. Avsender:Fylkesmannen i

9 Vilkår og egengodkjenningplan-id /7731 Vedrørende Kjevlingen skytebane - Ønske om Avsender:Avisa Hadeland møte. 12/647 Innsigelse til reguleringsplan for skytebane ved Avsender:Miljøverndepartem Kjevlingen. entet 11/9493 Reguleringsplan for skytebane ved Kjevlingen - Avsender:Fylkesmannen i innkalling til innsigelsesbefaring. 11/8480 Kjevlingen skytebane - Ønsker følgende Avsender:Avisa Hadeland omfang frem til endelig opphør. 11/7374 Vedrørende Kjevlingen skytebane. Avsender:Advokatfirmaet Rødseth Wisth 11/9593 Reguleringsplan for Skytebane KjevlingenInnkalling til innsigelsesbefaring 9.september.. Avsender:Hans Morten Hammerud 11/9389 Lunner kommune - reguleringsplan for skytebane ved KjevlingenInnkalling til innsigelsesbefaring. 11/9390 Reguleringsplan for skytebane KjevlingenInnkalling til innsigelsesbefaring. 11/9460 Retur ang. reguleringsplan for skytebane Kjevlingen. 11/11214 Reguleringsplan for skytebane ved Kjevlingen - Vurdering etter naturmangfoldlovenkopi av brev til Miljløverndepartementet. Avsender:Fylkesmannen i Avsender:Adresseliste Avsender:Hans Erik Ballangrud Avsender:Hadeland 11/13570 Uttalelse vedr reguleringsplan for skytebane Avsender:Avisa Hadeland ved Kjevlingen i Lunner kommune. 12/1806 Kjevlingen skytebane - Støy og forurensning. Avsender:Rieber Prosjekt AS 12/10247 Offentlig ettersyn reguleringsplan for Avsender: Skytebane KjevlingenPlan-ID /10260 Offentlig ettersyn reguleringsplan for Avsender:Adresseliste Skytebane KjevlingenPlan-ID /5307 Vedrørende Kjevlingen skytebane. Avsender:Advokatfirmaet Rødseth Wisth 12/10610 Forespørsel om naboliste, støykriterier m.m.plan-id Avsender:Gudbrand G Lunder 12/11036 Vedr. støyberegninger omkring Lunner Avsender:Avisa Hadeland skytterlags bane. 12/11436 Innsigelser til planforslag for skytebane ved Kjevlingen. Avsender:Svein Christian Lunde 12/11286 Oversender kopi av innsigelse som tidligere ble Avsender:Avisa Hadeland sendt Fylkesmannen i angående ekspropriasjon. 12/13687 Svar på notat vedrørende møte med grunneiere /13694 Svar til notat fra møte på Lunner rådhus mellom Lunner kommune og grunneiere /10954 Merknader til offentlig ettersyn reguleringsplan for skytebane ved kjevlingen. Avsender:Elisabeth og Jørgen Kjørven Avsender:Hans Morten Hammerud og Hans Erik Ballangrud Avsender:Avisa Hadeland

10 13/4911 Informasjon om skytebanen på Kjevlingen og Avsender:Munkelien Lunner skytterlags framtid. 12/10581 Uttalelse vedrørende offentlig ettersyn - reguleringsplan for skytebanen Kjevlingen. Avsender:Hans Morten Hammerud 12/11545 Innspill til reguleringsplan for skytebane Avsender:Jørgen Kjørven Kjevlingen. 12/11547 Merknad til reguleringsplan for skytebane Kjevlingen. Avsender:Advokatfirma Rødtseth Wisth 12/11551 Overrekkelse av underskriftskampanje mot Avsender:Berørte Parter skytebane på Kjevlingen. 12/11560 Reguleringsplan for skytebane Kjevlingen - Avsender:Avisa Hadeland Høring. 13/7495 Klage på kommunestyrets omgjøring av vedtak Avsender:Moen Gård i K-sak 109/12. v/kristian Bakken og Laila Kolvik 13/4737 Vedrørende brev av Informasjon Lunner Skytterlag gir kommunen. Avsender:Gudbrand Lunder og Nina Olsen 12/16551 Søknad om samtykke til ekspropriasjon - Avsender:Fylkesmannen i Skytebane på Kjevlingen - Ber om en avklaring om søknad fortsatt er aktuellkopi av brev til Advokatforum. 12/16945 Klage på avgjørelse i kommunestyret 22. Avsender:Avisa Hadeland november. 12/10631 Uttalelse vedrørende offentlig ettersyn - Avsender:Tiltakshaver reguleringsplan for skytebanen Kjevlingen. 12/10633 Uttalelse vedrørende offentlig ettersyn - Avsender:Statens Vegvesen reguleringsplan for skytebanen Kjevlingen - Ingen merknader. 12/11128 Merknader/protest til reguleringsplan for Avsender:Avisa Hadeland skytebane Kjevlingen. 12/10849 Klage angående reguleringsplan for skytterbane Avsender:Kjell Mathisen ved Kjevlingen. 13/2063 Oversender uttalelse vedrørende Avsender:Advokatforum reguleringsplan for skytebarnen Kjevlingen. 12/11531 Uttalelse til nytt offentlig ettersyn av reguleringsplan for Skytebane Kjevlingen, Lunner kommune. Avsender:Avisa Hadeland 12/11640 Reguleringsplan for skytebane Kjevlingen - Protest. Avsender:Rolf Piene Halvorsen og Reidunn Svarstad 13/5878 Kopi av melding "Skytebanen ved Kjevlingen - Avsender:Svein Christian nok en gang". Lunde 12/11479 Protest mot planforslaget om å oppgradere Avsender:Bjørn Sagbakken skytebane på Kjevlingen. 13/7510 Klage på vedtak av godkjennelse av reg.plan Avsender:Lunner skytterlag for ny skyttebane på Kjevlingen. 13/7652 Klage på vedtak av godkjennelse av reg.plan for ny skyttebane på Kjevlingen. Avsender:Lunner skytterlag

11 Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Lunner skytterlag v/bjørn Johannesen, Sørlivegen 30A 2743 HARESTUA Hans Erik Ballangrud, Liaveien 24C 1410 KOLBOTN Elisabeth og Jørgen Kjørven, Kjørkevegen LUNNER Det Frivillige Skyttervesen, v/anleggssjefen 0511 OSLO Lunner Golfklubb, v/hans Erik Ballangrud 1410 KOLBOTN Rieber Prosjekt AS, Billingstadåsen BILLINGSTAD Anders Andersen Persson, Grindvollinna LUNNER Per Kristian Andersen, Grindvollinna LUNNER Oddvar Askersrud, Oppegårdveien 14B 1400 SKI Kristian Bakken, Moen, Maristugutua LUNNER Heidi Fredriksen og Eirik Bergersen, Grindvollinna LUNNER Brit Bjune, Nedre Bjertnes 1C 1482 NITTEDAL Karl Bernhard Bjune, Kirkevegen GJØVIK Morten Brisner, Seljeveien OSLO Ole Per Enger, Lindeberglia OSLO Laila Werner og Steinar Maurizett Engh, Årvollia OSLO Egil Grina, Maristugutua LUNNER Hans Morten Hammerud, Maristugutua LUNNER Astrid og Geir Larsen, Skysetveien 1E 1481 HAGAN Hipolito AS, 2740 ROA Hans Kristian Kilstad, Skogheimvegen LUNNER Ragnar Kilstad, Grindvollinna LUNNER Unni Lund, Kurlandstien 8A 1052 OSLO Gudbrand G Lunder, Kjørkevegen LUNNER Sten Einar Lunder, Kjørkevegen LUNNER Kjell Arvid Mathisen, Grindvollinna LUNNER Atle Mjåtvedt, Grindvollinna LUNNER Linda Tokerud og Ivar Molden, Grindvollinna LUNNER Kjell Paulsen, Maristugutua LUNNER Aase Kirsten og Arne Skirstad, Lunnerlinna 105A 2730 LUNNER Lunner almenning, 2743 HARESTUA Hans Karl Thorkildsen, Grindvollinna LUNNER Berit og Gunnar Torstensen, Grindvollinna LUNNER Trond Trulsen, Maristugutua LUNNER Amund Wøien, Kjørkevegen LUNNER Rolf Wøien, Maristugutua 2730 LUNNER fylkeskommune, Postboks LILLEHAMMER Fylkesmannen i, Postboks LILLEHAMMER Statens vegvesen, region øst, Postboks 1010 Skurva 2605 LILLEHAMMER NVE region øst, Postboks HAMAR Mariann Nygård, Grindvollinna LUNNER Hans Karl Thorkildsen, Grindvollinna LUNNER Berthe Bolken Lilleng, Ekorneveien ÅS Anne Grete Øren, Vaterudsvegen GRINDVOLL Erik Haug, Skogheimvegen LUNNER Erland Staff Hagen, Grindvollinna GRINDVOLL Hadeland EnergiNett AS, Jarenvegen 15/ JAREN Rolf Piene Halvorsen, Lilleakerveien OSLO Reidunn Svarstad, Trollnes NESBRU

12 Jon Geir Johnson, Knud Øyens vei 20B 1166 OSLO Lunner kommune, Sandsvegen ROA Reidun Skøien, Skøienvegen LUNNER Gudbrand Maurtvedt, Kjørkevegen LUNNER Kjell Kjørven, Kjørkevegen LUNNER Per Askilsrud, Grindvollinna LUNNER Iver Grini, Gamlevegen LUNNER Øystein Hogganvik, Gamlevegen LUNNER Ole Stenerud, Gamlevegen LUNNER Ivar Oulie, Gamlevegen LUNNER Kåre Nitteberg, Roverdus gata OSLO Hellen og Arne Blækkerud, Nedre Ulven veg GRINDVOLL Johannes Svinning Roen, Ulvengutua LUNNER Olaf Ballangrud, Gamlevegen LUNNER Hans Kristian Bjerkeli, Movegen JAREN John Iver Roen, Gamlevegen LUNNER Halvor Ulven, Ulvengutua GRINDVOLL Åshild og Trond Kilstad, Grindvollinna GRINDVOLL Eli Anne Roen, Grindvollinna GRINDVOLL Jorun Western Halvorsen, Grindvollinna GRINDVOLL Lars Bolken Heier, Grindvollinna LUNNER Hans Heier, Grindvollinna LUNNER Brit og Per Ballangrud, Gamlevegen LUNNER Lars Ballangrud, Gamlevegen LUNNER Inger Johanne Vatne, Gamlevegen LUNNER Karianne Andersen, Gamlevegen LUNNER Anstein Bjune, Gamlevegen LUNNER Oslo kommune, Halvor Vestby, Skirstadgutua LUNNER Per Jostein Vestby, Skirstadgutua LUNNER Odd Myrer, Bjørgesetervegen HARESTUA Arne Vestby, Skirstadgutua LUNNER Erik Skirstad, Skirstadgutua LUNNER Solveig og Morten Haga, Grindvollinna LUNNER Øystein Vatne, Grindvollinna LUNNER Berthe Marie Sørli, Adresse mangler Arne Kilstad, Grindvollinna LUNNER Anne Marie Sørlie, Grindvollinna LUNNER Geir Ole Gjerdingen, Grindvollinna LUNNER Rune Bråten, Skogheimvegen LUNNER Ørnulf Koppervik, Skogheimvegen LUNNER Torger Hanstein Eriksen, Maristugutua LUNNER Jostein Vatne, Maristugutua LUNNER Anders Vestby, "død" Arne Johannessen, "død" Kåre Joten, "død" Jevnaker kommune, Kirkegata LUNNER Landbrukskontoret for Hadeland, Rådhusvegen JAREN Kommunelegen, Sandsvegen ROA Advokat Wisth,

13 Anne-Marie Johansen, Borgenveien LILLESTRØM Svein Christian Lunde, Maristugutua LUNNER Arnstein Bjune, Gamlevegen LUNNER Iver Grini, Gamlevegen LUNNER Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær

REGULERINGSPLAN FOR SKYTEBANE KJEVLINGEN- KLAGEBEHANDLING PLAN-ID 0533-2010-0004

REGULERINGSPLAN FOR SKYTEBANE KJEVLINGEN- KLAGEBEHANDLING PLAN-ID 0533-2010-0004 Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 05/1875-160 Arkivnr.: PLAN 0533-2010-0004 Saksbehandler: Planlegger,

Detaljer

1. GANGS BEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR SKYTEBANE KJEVLINGEN (053320080111)

1. GANGS BEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR SKYTEBANE KJEVLINGEN (053320080111) Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 05/1875-52 Arkivnr.: L01 Saksbehandler: Arealplanlegger, Camilla

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 20.06.2013 kl. 16.30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

KLAGEBEHANDLING. DETALJREGULERINGSPLAN HARESTUA STOPPESTED PLAN-ID 0533-2011-0002

KLAGEBEHANDLING. DETALJREGULERINGSPLAN HARESTUA STOPPESTED PLAN-ID 0533-2011-0002 Arkivsaksnr.: 10/140-69 Arkivnr.: PLAN 0533-2011-0002 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen KLAGEBEHANDLING. DETALJREGULERINGSPLAN HARESTUA STOPPESTED PLAN-ID 0533-2011-0002 Hjemmel: PBL

Detaljer

Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen KLAGEBEHANDLING AV AVKJØRSEL FORTAU LANGS FV.5 MELLOM OULIE OG SOLVANG.

Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen KLAGEBEHANDLING AV AVKJØRSEL FORTAU LANGS FV.5 MELLOM OULIE OG SOLVANG. Arkivsaksnr.: 11/425-33 Arkivnr.: PLAN 0533-2011-0003 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen KLAGEBEHANDLING AV AVKJØRSEL FORTAU LANGS FV.5 MELLOM OULIE OG SOLVANG Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/371-32 Arkivnr.: PLAN 0533-2007-0001 Saksbehandler: Planlegger,

Detaljer

DETALJREGULERING FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN HYTTEFELT KLAGE PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK 11/16 AV 4.2.2016

DETALJREGULERING FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN HYTTEFELT KLAGE PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK 11/16 AV 4.2.2016 Arkivsaksnr.: 13/1447 Lnr.: 5647/16 Ark.: PLAN 0533-2016-0001 Saksbehandler: tjenesteleder areal og samfunn Gunn Elin Rudi DETALJREGULERING FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN HYTTEFELT KLAGE PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK

Detaljer

59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING

59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING Arkivsaksnr.: 09/2049-23 Arkivnr.: GNR 59/219 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Klage reguleringsplan FV 17 gang-/sykkelvei Høknes - Ura

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Klage reguleringsplan FV 17 gang-/sykkelvei Høknes - Ura Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe:2011/6191-72 Saksbehandler: Hanne Marthe Breivik Saksframlegg Klage reguleringsplan FV 17 gang-/sykkelvei Utvalg Namsos kommunestyre Utvalgssak

Detaljer

VURDERING AV PLANOPPSTART FOR DEL AV LUNNER ØSTRE, 23/4 HESTESPORTSSENTER

VURDERING AV PLANOPPSTART FOR DEL AV LUNNER ØSTRE, 23/4 HESTESPORTSSENTER Arkivsaksnr.: 08/1327-17 Arkivnr.: PLAN 053320090115 Saksbehandler: Miljøvernkonsulent, Ingun Bjørgli Juul-Hansen VURDERING AV PLANOPPSTART FOR DEL AV LUNNER ØSTRE, 23/4 HESTESPORTSSENTER Hjemmel: Plan-

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Fredag 17.02.2012 kl. 08.30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

KLAGEBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR BISLINGEN NATURHOTELL

KLAGEBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR BISLINGEN NATURHOTELL Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 08/1288-128 Arkivnr.: PLAN 08/1288 Saksbehandler: planlegger, Ingun

Detaljer

115/23 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE TIL KOMMUNAL VEG (VESTBYGDVEGEN) Klageadgang: Ja, etter veglovens 11, jfr. forvaltningslovens kap.

115/23 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE TIL KOMMUNAL VEG (VESTBYGDVEGEN) Klageadgang: Ja, etter veglovens 11, jfr. forvaltningslovens kap. Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/383-35 Arkivnr.: GNR 115/23 Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning,

Detaljer

SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN OG KONSEKVENSUTREDNING FOR HADELANDSPARKEN (053320100092)

SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN OG KONSEKVENSUTREDNING FOR HADELANDSPARKEN (053320100092) Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 06/818-121Arkivnr.: PLAN 0533-2010-0092 Saksbehandler: Tjenesteleder,

Detaljer

Klageadgang: Ja, etter plan- og bygningsloven 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI

Klageadgang: Ja, etter plan- og bygningsloven 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 15/1027-11 Arkivnr.: PLAN 15/1027 Saksbehandler: tjenesteleder areal

Detaljer

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK I UTVIKLINGSUTVALGET I SAK 3/10 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV FLYTEBRYGGE

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK I UTVIKLINGSUTVALGET I SAK 3/10 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV FLYTEBRYGGE Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 07/1772-14 Arkivnr.: GNR 28/30 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

99/89 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8 FRITIDSBEBYGGELSE HVOR BRUKSAREAL IKKE ER I TRÅD MED REGULERINGSPLAN

99/89 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8 FRITIDSBEBYGGELSE HVOR BRUKSAREAL IKKE ER I TRÅD MED REGULERINGSPLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/76-17 Arkivnr.: GNR 99/89 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne

Detaljer

Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING:

Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Utviklingsutvalget Kommunestyresalen 07.04.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/11 Sak 10/11 Referater utviklingsutvalget 2011 67/723 Klage på vedtak

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt:

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ Saksansv.: Kay Christian Jørgensen Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: Arkivsaknr.:

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN PÅ HARESTUA - I LUNNER KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN PÅ HARESTUA - I LUNNER KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer: 14.03.2012 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12027 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 13/1714-7 Arkivnr.: GNR 98/33 Saksbehandler: byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 98/33 - KLAGE PÅ AVSLAG (DS FSKAP 270/13) OM SØKNAD OM DISPENSASJON FRA TEK 10 FOR IKKE Å TILRETTELEGGE

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2009/5051-97 L12 Morten Høvik, 31.10.2012

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2009/5051-97 L12 Morten Høvik, 31.10.2012 Halden kommune Plan «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2009/5051-97 L12 Morten Høvik, 31.10.2012 Brødløs Torg detaljreguleringsplan

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE FOR«LILLEHAMMER HAGEBY» -

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE FOR«LILLEHAMMER HAGEBY» - Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer: 19.12.2012 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12056 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART

Detaljer

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak.

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. 16. (forhåndsvarsling). Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

Arkivsaksnr.: 11/2074-16. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/13 Formannskapet 16.05.2013

Arkivsaksnr.: 11/2074-16. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/13 Formannskapet 16.05.2013 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 11/2074-16 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/13 Formannskapet 16.05.2013 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 109/5 MYLLA - SØKNAD OM DISPENSASJON

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Ås rådhus, Store salong. 13.01.2009 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Ås rådhus, Store salong. 13.01.2009 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Ås rådhus, Store salong 13.01.2009 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/258-1 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi ENDRING OG OPPHEVING AV ELDRE REGULERINGSPLANER Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-14 Rådmannens innstilling:

Detaljer

Hans Bjørge (Sp), utvalgsleder Kristin Madsen (GBL), Atle Liaklev (GBL), Kari Anne Jønnes (H), Allan Bjerke Andersson (Sv), Ann Kristin Hagen (Ap)

Hans Bjørge (Sp), utvalgsleder Kristin Madsen (GBL), Atle Liaklev (GBL), Kari Anne Jønnes (H), Allan Bjerke Andersson (Sv), Ann Kristin Hagen (Ap) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 11.05.2011 kl. 9.00 kl. 11.45 Sted: Møterom Granavollen Arkivsak: 11/00575 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Andre:, utvalgsleder Kristin

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Klage på vedtak - 1721/254/3/4 - Verdal Jeger- og Fiskeforening - Omlegging av veg og endret plassering av sikkerhetsvoller ved skytebane - Tromsdalen Saksbehandler: E-post: Tlf.:

Detaljer

Vi viser til søknad om opprettelse av ny grunneiendom mottatt Asker kommunes dokumentsenter 31.03.2014.

Vi viser til søknad om opprettelse av ny grunneiendom mottatt Asker kommunes dokumentsenter 31.03.2014. Are Hansen og Cecilie Haraldsen Røykenveien 356 1389 HEGGEDAL Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: TPEDERSE GBNR 79/108 30.04.2014 S14/1602 L23791/14 Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S14/1602.

Detaljer

Einar Ellefsrud (Frp), Rune Meier (H), Terje Aschim (Gbl) Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl)

Einar Ellefsrud (Frp), Rune Meier (H), Terje Aschim (Gbl) Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 25.04.2012 kl 0900 1335 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Einar Ellefsrud

Detaljer

116/5/50 - KLAGE PÅ AVSLAG OM DISPENSASJON RE-OPPFØRING AV UTHUS SKJERVA, KALT TOMT 50

116/5/50 - KLAGE PÅ AVSLAG OM DISPENSASJON RE-OPPFØRING AV UTHUS SKJERVA, KALT TOMT 50 Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 14/2099-11 Arkivnr.: GNR 116/5 Saksbehandler: byggesaksbehandler,

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 04/643

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 04/643 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 04/643 MINDRE VESENTLIG ENDRING MEVIK BOLIGFELT, SOLFJELLSJØEN KLAGE PÅ VEDTAK. Rådmannens innstilling: Kommunestyret vil med bakgrunn

Detaljer

99/89 KLAGE PÅ VEDTAK 38/12 AV 29.3.2012 I FORMANNSKAPET VEDTAK OM ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR

99/89 KLAGE PÅ VEDTAK 38/12 AV 29.3.2012 I FORMANNSKAPET VEDTAK OM ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR Arkivsaksnr.: 11/76-24 Arkivnr.: GNR 99/89 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 99/89 KLAGE PÅ VEDTAK 38/12 AV 29.3.2012 I FORMANNSKAPET VEDTAK OM ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR Hjemmel:

Detaljer

Forskrift om hundehold i Lunner kommune Endring av 3

Forskrift om hundehold i Lunner kommune Endring av 3 Arkivsaksnr.: 15/53-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen Forskrift om hundehold i Lunner kommune Endring av 3 Hjemmel: Lov om hundehold Rådmannens innstilling:

Detaljer

Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 56/32 KLAGE PÅ VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR

Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 56/32 KLAGE PÅ VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR Arkivsaksnr.: 10/2249-53 Arkivnr.: GNR 56/29-32 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 56/32 KLAGE PÅ VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR Lovhjemmel: Plan og bygningslovens 1-9 og 32-8 Forvaltningslovens

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00 GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00 Forfall: Runar Myrvold (Ap) Kari Marie Engnæs (Sp) Einar Ellefsrud (Frp) Varamedlemmer: Tove Kristin D. Torstensen (Ap)

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen ih!r^herred SnP^1!(OPJ1!',-11dP,iF tl si, +G'^ 200h Saksbehandler: Wenche Sjaastad Johnsson Deres ref.: Vår dato: 14.11.2008 Vår ref.:

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 Saksdokument Saksmappenr: 2015/881 Saksbehandler: Geir Kåre Bendiksen Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak 1. gangs behandling - Detaljreguleringsplan 0419200901 - Slåstad Saksdokumenter: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel Vedlagt 2 I 01.03.2009 Trafikksikkerhetsutvalge t ved

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 1 Arkivsak: 08/2752 SAMLET SAKSFRAMSTILLING BEBYGGELSESPLAN FOR NORSK TIPPING - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Per Johansen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 213/08 HAMAR FORMANNSKAP 04.06.2008

Detaljer

32/14 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA PLANFORMÅL I KOMMUNEPLANENS AREALDEL

32/14 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA PLANFORMÅL I KOMMUNEPLANENS AREALDEL Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 15/2174-4 Arkivnr.: GNR 32/14 Saksbehandler: byggesaksbehandler,

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 Utvalg: Teknisk utvalg (1.gangsbeh. 25.6.2013) DETALJREGULERING - BRATTREIN 1.gangsbehandling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl.10.00 Møtet settes Orienteringer ved ordfører Anders Larmerud bl.a. vedrørende bruk av eldremilliarden.

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl.10.00 Møtet settes Orienteringer ved ordfører Anders Larmerud bl.a. vedrørende bruk av eldremilliarden. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte i Kommunestyresalen Tirsdag 01.02.2011 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.10.00 Møtet settes

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 07/1847 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Planutvalget 15.03.2007 042/07 steeir Kommunestyret 29.03.2007 018/07 steeir Reguleringsplan for Storstøllie

Detaljer

36/5 KLAGEBEHANDLING. DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL. Hjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9 og kap.19. Forvaltningsloven kap.vi.

36/5 KLAGEBEHANDLING. DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL. Hjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9 og kap.19. Forvaltningsloven kap.vi. Arkivsaksnr.: 14/2351-17 Arkivnr.: GNR 36/5 Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen 36/5 KLAGEBEHANDLING. DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL. Hjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9 og kap.19.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: May-Jorunn Corneliussen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 10/1774

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: May-Jorunn Corneliussen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 10/1774 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: May-Jorunn Corneliussen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 10/1774 REGULERINGSPLAN FOR FV 863 LANGSUNDFORBINDELSEN - BEHANDLING AV KLAGER PÅ REGULERINGSVEDTAK Rådmannens innstilling:

Detaljer

Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1

Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1 Molde kommune Rådmannen Arkiv: 200724 Saksmappe: 2008/784-0 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

22/54 BEHANDLING AV PLASSERING AV UTHUS I NABOGRENSE

22/54 BEHANDLING AV PLASSERING AV UTHUS I NABOGRENSE Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 08/744-12 Arkivnr.: GNR 22/54 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

KOMMUNAL DELTAKELSE I PRIVAT VANN- OG AVLØPSUTBYGGING. GAMLEVEGEN 52, 58 OG 40-2730 LUNNER

KOMMUNAL DELTAKELSE I PRIVAT VANN- OG AVLØPSUTBYGGING. GAMLEVEGEN 52, 58 OG 40-2730 LUNNER Arkivsaksnr.: 10/932-2 Arkivnr.: 223 M00 Saksbehandler: Tjenesteleder, Ingvald Struksnes KOMMUNAL DELTAKELSE I PRIVAT VANN- OG AVLØPSUTBYGGING. GAMLEVEGEN 52, 58 OG 40-2730 LUNNER Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2014/545/23/L12 «REF» Asbjørn Aanonsen, 37 19 95 62 02.03.2016

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2014/545/23/L12 «REF» Asbjørn Aanonsen, 37 19 95 62 02.03.2016 Tvedestrand kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2014/545/23/L12 «REF» Asbjørn Aanonsen, 37 19 95 62 02.03.2016 Kunngjøring

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES - SLUTTBEHANDLING

SAKSFRAMLEGG SAK: OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES - SLUTTBEHANDLING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Høyvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/326 Arkivnr.: GNR 37/76

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/326 Arkivnr.: GNR 37/76 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørn Frammarsvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

ETABLERING AV PARKERINGSPLASS OG HANDIKAP BRYGGE - MYLLA DAM

ETABLERING AV PARKERINGSPLASS OG HANDIKAP BRYGGE - MYLLA DAM Arkivsaksnr.: 12/1850-2 Arkivnr.: P24 Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi ETABLERING AV PARKERINGSPLASS OG HANDIKAP BRYGGE - MYLLA DAM Hjemmel: Markaloven 14 Klageadgang: Ja,

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2011/658-18 Arkiv: 0314 R1102 Dato: 03.03.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Andreas Kirkemo Utv.saksnr Utvalg Møtedato Fast utvalg for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Mardal Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Mardal Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: John Mardal Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Saksbehandler: Kathrine Tjensvoll Granli Deres ref.: 2011/1432 Vår dato: 19.03.2015 Tlf.: 38 17 62 42 Vår ref.: 2011/3239 Arkivkode: 421.

Saksbehandler: Kathrine Tjensvoll Granli Deres ref.: 2011/1432 Vår dato: 19.03.2015 Tlf.: 38 17 62 42 Vår ref.: 2011/3239 Arkivkode: 421. Fylkesmannen Samfunnsavdelingen i Vest-Agder Saksbehandler: Kathrine Tjensvoll Granli Deres ref.: 2011/1432 Vår dato: 19.03.2015 Tlf.: 38 17 62 42 Vår ref.: 2011/3239 Arkivkode: 421.4 Søgne kommune Postboks

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte den 08.12.2014 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte den 08.12.2014 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 08.12.2014 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11.

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11. Molde kommune Rådmannen Arkiv: 124/Q32/&30 Saksmappe: 2012/2549-42 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 20.10.2013 Saksframlegg Kommunedelplan Møreaksen - godkjenning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan-

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 25 Referanse ARHO/2012/194-23/504.083.02 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Forslag

Detaljer

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad Arkivsaksnr.: 13/2017-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK ALTIVITET 2014. PRIORITERING AV SØKNADER Hjemmel:

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Næring og forvaltning Vår dato Vår referanse 04.11.2009 2006/1178-10723/2009 Arkivkode: X10 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Siri Skaalvik, tlf 77722042 Arealplanlegger

Detaljer

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL.

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 13/505 Saksbehandler: Ingebjørg Stavheim Saksnummer Utvalg Møtedato 4/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 2/15 Kommunestyret 29.01.2015 SAKEN GJELDER:

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING

SAMLET SAKSFREMSTILLING SAMLET SAKSFREMSTILLING Arkivsak: 15/581 Saksnr. Utvalg Møtedato 20/15 Planutvalg 04.06.2015 6/16 Planutvalg 04.02.2016 9/16 Planutvalg 02.06.2016 37/16 Kommunestyret 21.06.2016 SLUTTBEHANDLING AV DETALJERGULERINGSPLAN

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

95/10 TILBYGG TIL EKSISTERENDE BOLIG VURDERING AV TAKFORM VURDERING AV OM FORHOLDET KREVER DISPENSASJON.

95/10 TILBYGG TIL EKSISTERENDE BOLIG VURDERING AV TAKFORM VURDERING AV OM FORHOLDET KREVER DISPENSASJON. Arkivsaksnr.: 10/1231-15 Arkivnr.: GNR 95/10 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 95/10 TILBYGG TIL EKSISTERENDE BOLIG VURDERING AV TAKFORM VURDERING AV OM FORHOLDET KREVER DISPENSASJON.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 2. GANGSBEHANDLING - PLAN 11442013001 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Arkivsaksnr.: 11/2071-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Kulturkonsulent Else Hagen Lyngstad KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

79/1 - VURDERINGER AV ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 32-8

79/1 - VURDERINGER AV ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 32-8 Arkivsaksnr.: 11/1272-11 Arkivnr.: GNR 79/1 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine Myrmo 79/1 - VURDERINGER AV ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 32-8 Hjemmel: Plan- og bygningslovens

Detaljer

FYLKESMANNEN I OPPLAND - REPRESENTASJON I REGIONRÅDET FOR HADELAND

FYLKESMANNEN I OPPLAND - REPRESENTASJON I REGIONRÅDET FOR HADELAND Arkivsaksnr.: 06/667-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume FYLKESMANNEN I OPPLAND - REPRESENTASJON I REGIONRÅDET FOR HADELAND Innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015. Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig ettersyn

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015. Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig ettersyn FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/908 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Just Quale Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015 Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig

Detaljer

Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven).

Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 13/2049-8 Arkivnr.: GNR 116/82 Saksbehandler: byggesaksbehandler,

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.02.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Melding om vedtak Til adressater på vedlagte lister DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: «REF» 2012/1247-137 Hallfrid Jostedt, 38273015 Q10 26.06.2015

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 13.11.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 13.11.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 13.11.2008 FRA SAKSNR: 108/08 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 115/08 TIL KL: 21.30 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13 SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 12/01128-32 Arkivkode. 44/2 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Steinar Strøm, Kjell Ove Hovde

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Steinar Strøm, Kjell Ove Hovde SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 05.03.2015 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Åse Lene B Eckhoff Nestleder

Detaljer

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg teknisk Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 27.01.2011 Tid : Kl. 17.00 18.50 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Toskedal Geir S. KRF Nestleder Eriksen Per Inge AP

Detaljer

Forslag reguleringsplan

Forslag reguleringsplan Forslag reguleringsplan Reguleringsplan for Nord-Statland skytebane Namdalseid Dato 23.05.08 Side 1 av 5 PLANBESKRIVELSE 1. BAKGRUNN På oppdrag fra Terje Duklæt, Jørn Langstrand og Agnar Forbord, en underavdeling

Detaljer

2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR BISLINGEN NATURHOTELL

2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR BISLINGEN NATURHOTELL Arkivsaksnr.: 08/1288-90 Arkivnr.: PLAN 08/1288 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR BISLINGEN NATURHOTELL Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Lill Kristin Nordahl MEDL DNA/SP/KRF Geir Tore Persøy MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Lill Kristin Nordahl MEDL DNA/SP/KRF Geir Tore Persøy MEDL FRP Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 13.02.2013 Tid: 13:00 14:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi OPPFØLGING AV REGULERINGSPLANRESERVER

Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi OPPFØLGING AV REGULERINGSPLANRESERVER Arkivsaksnr.: 13/670-56 Arkivnr.: PLAN 13/670 Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi OPPFØLGING AV REGULERINGSPLANRESERVER Hjemmel: Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2024 Kommunedelplan

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Vegar Nilsen

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Rammer for saksbehandling ved endring av vedtatte reguleringsplaner.

Rammer for saksbehandling ved endring av vedtatte reguleringsplaner. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.11.2012 64317/2012 2011/9061 030 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/87 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Rammer for

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KLAGE - PLAN 2126 - REGULERINGSPLAN FOR BUØY ØST - HUNDVÅG BYDEL

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KLAGE - PLAN 2126 - REGULERINGSPLAN FOR BUØY ØST - HUNDVÅG BYDEL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MLN-05/12111-155 57697/15 04.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 18.06.2015

Detaljer

22/3 KLAGE PÅ DELEGERT VEDTAK UTV 45/10 AV 4.5.2010 OM RAMMETILLATELSE - NYBYGG SETERHUS MED UTHUS

22/3 KLAGE PÅ DELEGERT VEDTAK UTV 45/10 AV 4.5.2010 OM RAMMETILLATELSE - NYBYGG SETERHUS MED UTHUS Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 07/1368-33 Arkivnr.: GNR 22/3 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID.

Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID. Arkivsaksnr.: 06/1658-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID. Forslag til vedtak: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00 Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: aramedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 25.09.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 25.09.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 25.09.2008 FRA SAKSNR: 92/08 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 104/08 TIL KL: 20.45 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/179 SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN FOR TRESKEIA GRUSUTTAK, HØSØIEN. ENDELIG BEHANDLING I KOMMUNESTYRET. Arkiv: PLAN 20130002 Arkivsaksnr.: 13/179

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE MØTEBOK Sted: Nittedal rådhus, møterom Slåttemyra. Tid: Torsdag 7.5.2015, kl. 18:00 21:10. Tilstede medlemmer Arne Sømhovd (leder) Arvid Ruus (nestleder) Erland Vestli Gunvor A. Olsen Arne Olsen Tilstede

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

59/125 - TOYOTA HADELAND - OPPGRADERING OG PLANBEHANDLING

59/125 - TOYOTA HADELAND - OPPGRADERING OG PLANBEHANDLING Arkivsaksnr.: 12/1962-3 Arkivnr.: GNR 59/125 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen 59/125 - TOYOTA HADELAND - OPPGRADERING OG PLANBEHANDLING Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-3 eller kap.19.

Detaljer