KLAGE PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK K-SAK 15/13, REGULERINGSPLAN FOR SKYTEBANE VED KJEVLINGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLAGE PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK K-SAK 15/13, REGULERINGSPLAN FOR SKYTEBANE VED KJEVLINGEN"

Transkript

1 Arkivsaksnr.: 05/ Arkivnr.: PLAN Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen KLAGE PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK K-SAK 15/13, REGULERINGSPLAN FOR SKYTEBANE VED KJEVLINGEN Hjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9, jfr. forvaltningsloven kap.vi. Rådmannens innstilling: Klagen datert fra Advokatfirma Rødseth Wisth, klagen datert fra Advokatfirma tt & CO og klagen datert fra Kristian Bakken tas ikke til følge. Dette begrunnes med at klagene ikke frambringer nye opplysninger som gir grunnlag for å vurdere endring av Kommunestyrets vedtak i sak 15/13 fra møtet og Kommunestyret opprettholder sitt vedtak i sak 15/13 fra møtet Klagene oversendes Fylkesmannen i for endelig avgjørelse, jfr. plan- og bygningsloven 1-9.

2 Sammendrag: Kommunestyrets vedtak om stadfesting av reguleringsplanen etter 2. gangs offentlig ettersyn resulterte i vedtak om oppheving av reguleringsplanen jf. Kommunestyrets vedtak i sak 109/12 den Lunner skytterlag klaget på kommunestyrets vedtak om oppheving av reguleringsplanen. Kommunestyret tok klagen til følge og omgjorde sitt vedtak i sak 15/13 den og stadfestet reguleringsplan for skytebane ved Kjevlingen. Grunneierne Hans Morten Hammerud, Jørgen Kjørven og Hans Erik Ballangrud, 4 naboer, Kristian Bakken og Rolf Halvorsen/Reidunn Svarstad har klaget på omgjøringsvedtaket i sak 15/13. Klagene skal nå behandles. Saksutredning: 1. FAKTA: 1.1 Bakgrunn Bakgrunnen for saken er at 4 naboer ved advokatfirmaet tt & CO, grunneierne ved advokatfirma Rødseth Wisth og nabo Kristian Bakken har klaget på vedtaket i sak 15/13. Det er også innkommet protest fra Rolf Halvorsen og Reidun Svarstad. 2. KLAGEBEHANDLINGEN 2.1 Om grunnlaget for klage foreligger Det foreligger skriftlige klager fra grunneierne til skytebanen, 4 eiere av naboeiendommer (17/7, 22/51, 21/4, 99/18) og 3 personer som ikke er hjemmelshavere og/eller ikke har adresse i området, Kristian Bakken (16/3) og Rolf Halvorsen/Reidun Svarstad (101/7). De tre første klagedokumentene er mottatt innenfor klagefristen 26. mai 2013, og skal realitetsbehandles jf. plan- og bygningsloven 1-9. Protesten fra Halvorsen/Svarstad er innkommet etter klagefristen, og tas ikke opp til realitetsbehandling. Protesten er likevel behandlet i den forstand at den er sjekket ut i forhold til om det skulle foreligge nye opplysninger i saken. 2.2 Innholdet i klagene Her kommenterer administrasjonen kun hovedmomenter i klagene. Klagedokumentene ligger vedlagt saken Klagen fra Advokatfirma tt & CO på vegne av 4 eiere av naboeiendommer Klagens kap. 3.1, 3. avsnitt: Klager skriver følgende: «Administrasjonen skriver at de har foretatt en selvstendig vurdering av kostnadene, men denne vurderingen fremgår ikke i sakens dokumenter. Kommunen slår kun fast at de ikke har grunn til å tvile på informasjon de har mottatt fra DFS, hvilket tyder på at kommunen ikke har innhentet egne opplysninger.» Administrasjonen har ikke skrevet at de har foretatt en selvstendig vurdering av kostnadene. Dette er kutting/endring fra klager av saksframlegg. Administrasjonen har skrevet følgende: «Administrasjonen har på selvstendig grunnlag vurdert kostnadsnivået ved etablering av ny bane som urealistisk høyt i forhold til realisering.» Kostnadsberegningene er, som opplyst i saksframlegget, utført av DFS. Administrasjonen legger disse beregningene til grunn når administrasjonen på selvstendig grunnlag vurderer konsekvensen av kostnadsnivået.

3 Klagens kap. 3.1, avsnitt: Vedr. kostnader ved oppgradering på Kjevlingen kontra nyanlegg. Reguleringsplanforslaget innebærer at eksisterende anlegg på Kjevlingen skal oppgraderes primært hva gjelder støy- og sikringstiltak. Andre tiltak er mindre justering av eksisterende anlegg. Støy- og sikkerhetsoppgradering av eksisterende baner gis tilskudd hos DFS. Klagens kap. 3.2 : Påberoper saksbehandlingsfeil etter forvaltningsloven 17 og ugyldig vedtak etter samme lovs 41. Forvaltningslovens 17 og 41 er kopiert inn i sin helhet under: 17. (forvaltningsorganets utrednings- og informasjonsplikt). Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Det skal påse at mindreårige parter har fått mulighet til å gi uttrykk for sitt syn, i den grad de er i stand til å danne seg egne synspunkter på det saken gjelder. De mindreåriges syn skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet. Dersom det under saksforberedelsen mottar opplysninger om en part eller den virksomhet han driver eller planlegger, og parten etter 18 til 19 har rett til å gjøre seg kjent med disse opplysninger, skal de forelegges ham til uttalelse. Dette gjelder likevel ikke når a) opplysningene bekreftes av framstilling som parten selv har gitt eller kontrollert i anledning av saken eller parten ikke har kjent oppholdssted, b) rask avgjørelse i saken er påkrevd av hensyn til andre parter eller offentlige interesser, c) opplysningene ikke har avgjørende betydning for vedtaket eller underretning av andre grunner er unødvendig eller uhensiktsmessig ut fra hensynet til parten selv, for eksempel fordi han vil bli gjort kjent med opplysningene ved melding om vedtaket. Partene bør også for øvrig gjøres kjent med opplysninger av vesentlig betydning som det må forutsettes at de har grunnlag og interesse for å uttale seg om, og som parten etter 18 til 19 har rett til å gjøre seg kjent med. Ved avveiningen skal legges vekt på om rask avgjørelse er ønskelig og om hensynet til parten er tilstrekkelig varetatt på annen måte, for eksempel ved at han er gjort kjent med retten etter 18 til 19 til å se sakens dokumenter. Dersom en mindreårig over 15 år er part i saken og blir representert av verge, skal opplysninger som nevnt i annet og tredje ledd også forelegges den mindreårige selv, hvis ikke den mindreårige har erklært at det ikke er nødvendig. Endret ved lover 27 mai 1977 nr. 40, 1 aug 2003 nr. 86 (ikr. 1 okt 2003 iflg. res. 1 aug 2003 nr. 991), 19 mai 2006 nr. 16 (ikr. 1 jan 2009 iflg. res. 17 okt 2008 nr. 1118). 41. (virkningen av feil ved behandlingsmåten). Er reglene om behandlingsmåten i denne lov eller forskrifter gitt i medhold av loven ikke overholdt ved behandlingen av en sak som gjelder enkeltvedtak, er vedtaket likevel gyldig når det er grunn til å regne med at feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold. Gjennomført planprosess etter pbl kap. 1 og 12 inkludert Miljøverndepartementets vurdering og vedtak, gjør at planforslaget slik det foreligger ivaretar alle nødvendige hensyn på en tilfredsstillende måte.

4 Kjente og realistiske momenter som kan være avgjørende for om en reguleringsplan kan bli realisert, skal framkomme/vurderes i plansaker. I dette tilfellet er alternativet til oppgradering av eksisterende bane dvs. nyanlegg, forbundet med så høge kostnader og dermed så stor usikkerhet i forhold til realisering, at administrasjonen mener resultat vil bli endelig nedlegging av skytebane i Lunner kommune. Dette er å regne som vesentlige forhold knyttet til en planbehandling. Når det gjelder kostnadsberegninger av henholdsvis nyanlegg og opprusting støtter administrasjonen seg til DFS sine tall og tilskuddsprioriteringer. Både Lunner skytterlag og DFS uttrykker at det er urealistisk at skytterlaget vil kunne finansiere et nyanlegg (jf. notat fra Lunner skytterlag dat og brev fra advokatforum ved Knagenhjelm dat ). Klagens kap. 3.3: Vedr. gjennomføring av reguleringsplanen. Tas til orientering. Klagens kap. 3.4: Vedr. ulemper for området. Som skrevet som kommentar til klagens kap.3.2 er alle nødvendige hensyn ivaretatt gjennom planprosessen. Alternativvurderinger ble gjennomført tidlig i planprosessen og underveis, og ble begge ganger forkastet Klagen fra Advokatfirma Rødseth Wist på vegne av Hans Morten Hammerud, Jørgen Kjørven og Hans Erik Ballangrud Til klagens side 2: Klager etterlyser en plikt til prinsippdrøfting vedr. bruk av arealet på Kjevlingen. Kommunen har gjennomført en planprosess med 2 ganger offentlig ettersyn av foreliggende planforslag. Alle interessegrupper har hatt god anledning til å uttale seg i saken. Til klagens side 3: Klager mener kommunen ikke har besvart hvordan konflikten med jordbruket skal løses. Skytebaneaktiviteten har vært utøvd på disse arealene siden 1900-tallet uten at kommunen har fått signaler om at det har vært konflikter med jordbruket som har vært utøvd på arealet i samme tidsrom. Reguleringsbestemmelsene 1.2 sier følgende: «Ved arealbrukskonflikt, skal landbruket ha fortrinn framfor skyteaktiviteten». Til klagens vedlegg 1: Se merknads- og sluttbehandlingen kap som følger vedlagt. Administrasjonen har ingen ytterligere kommentarer til disse forhold.

5 2.2.3 Klagen fra Kristian Bakken Vedr. Miljøverndepartementets vedtak (støy): Miljøverndepartementets vedtak er, i samråd med Fylkesmannen i, oppfylt ved at ytterligere støytiltak er tatt inn i planbestemmelsene dvs. støyisolering av pistolbanen og ved at det er tatt inn bestemmelser om overvåking av bekk og utforming av kulefang. Vedr. hensynet til landbruket: Landbruket innenfor planområdet er ivaretatt gjennom planbestemmelsene. Støyretningslinjen T-1442 omtaler primært ny bebyggelse når det gjelder hva som kan oppføres innenfor rød og gul støysone. For eksisterende bebyggelse er støyhensyn ivaretatt gjennom omfattende støyisolering av skytebanens standplasser og gjennom forutsigbare skytetider. Vedr. forutsigbarhet og beliggenhet ifht støysoner: Eiendommens husmasse og innerste del av adkomstveg ligger innafor gul støysone i gjeldende planforslag. Skytetider er forutsigbare da faste skytetider er inntatt i planbestemmelsene Oppsummering Det framkommer ikke nye momenter i de tre framlagte klagene som ikke allerede er del av plansaken. Når det gjelder protesten fra Rolf Halvorsen/Reidunn Svarstad foreligger det ikke nye momenter i dette dokumentet som ikke er gjort rede for i planforslaget og øvrige saksdokumenter. Det foreligger intet grunnlag for å ta klagene til følge, og endre vedtak i saken. 3. KONKLUSJON Klagen datert fra Advokatfirma Rødseth Wisth, klagen datert fra Advokatfirma tt & CO og klagen datert fra Kristian Bakken tas ikke til følge. Dette begrunnes med at klagene ikke frambringer nye opplysninger som gir grunnlag for å vurdere endring av Kommunestyrets vedtak i sak 15/13 fra møtet og Kommunestyret opprettholder sitt vedtak i sak 15/13 fra møtet Klagene oversendes Fylkesmannen i for endelig avgjørelse. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Klage på vedtak om godkjennelse av reguleringsplan for ny skytebane, fra Advokatfirma tt & CO datert Kommentar fra Lunner Skytterlag til klage fra Advokatfirma tt & CO, datert ( dok nr. 177) Klage fra Advokatfirma Rødseth Wisth datert Klage fra Kristian Bakken datert Protest fra Rolf Halvorsen og Reidunn Svarstad datert K-sak 15/13 fra møtet Saksframlegg klagebehandling,(dok nr.160) K-sak 109/12 fra møtet Merknads- og sluttbehandling etter 2. gangs offentlig ettersyn.( dok. nr.134) Øvrige dokument:

6 06/4152 Representanter med stemmerett i ad-hoc Avsender:Lunner Skytterlag utvalget. 06/4160 Utbedring av Lunner skytterlags innendørsbane Avsender:Lunner Skytterlag under ombygging avfrøystad. 06/7549 Ny skytebane for Lunner skytterlag. Avsender:Grunneiere ved Lisputten 07/711 Vedrørende rapport fra Lunner Kommunes Avsender:Lunner Skytterlag Skytebaneutvalg. 07/3476 Ber om innsyn i fremdriftsplanen. Avsender:Lunner Skytterlag 07/3723 Ny skytebane for Lunner skytterlag. Avsender:Lunner skytterlag 07/5618 Ny skytebane for Lunner skytterlag. Avsender:Lunner skytterlag 07/5329 Utredning av nåværende skytebanelokalisering. Avsender:Det frivillige skyttervesen 07/5584 Referat fra møte vedr Avsender:Lunner Golfklubb golfnanen/skytebanenbrev av m.m.. 07/6697 Møte angående omregulering fra golf til skytebane. Avsender:Det frivillige skyttervesen 07/6999 Korrigert referat fra møte om ny skytebane for Lunnerskytterlag og utredning Avsender:Hans Morten Hammerud om mulig omregulering av golfbanen. 07/7066 Tilbud om kosulentbistand - utredning om Avsender:Gunnar Munkerud lokalisering avskytebane ved Kjevlingen. 07/7128 Ny skytebane for Lunner skytterlag - aksept av Avsender:Det Frivillige tilbud. 07/6881 Referat fra møte om ny skytebane for Lunner skytterlag ogutredning om mulig omregulering av golfbanen. Skyttervesen Avsender:Møtedeltagerene 07/10736 Lunner skytterlags banesamlokalisering med Avsender:Rieber Prosjekt AS golfbane. 08/121 Tilbakemelding rapport RieberSamlokalisering Avsender:Rieber Prosjekt AS med golfbane. 08/1068 Tilbakemelding på notat om golfbane/møte om Avsender:Rieber Prosjekt AS skytebane vs golfbane. 08/1379 Orientering- kort om Lunner skytterlags banesituasjon på Kjevlingen. Avsender:Lunner skytterlag v/iver Frøslie 08/2280 Refusjonskrav vedrøremnde utgifter til konsulentbistand. Avsender:Det frivillige skyttervesen 08/8209 Ny skytebane for Lunner skytterlag - reguleringsplan. Avsender:Lunner Skytterlag v/bjørn Johannesen 09/734 Referat forhåndskonferanse - skytebane for Avsender:Lunner skytterlag Lunner skytterlag. 09/823 Angående enkeltpunkter i referat fra Avsender:Rieber Prosjekt AS Forhåndskonferanse. 09/1042 Referatet er godkjent og mottatt. Avsender:Rieber Prosjekt AS 09/834 Ny skytebane for Lunner skytterlag. Avsender:Rieber Prosjekt AS 09/1714 Varsel om vurdering av midlertidig bygge- og deleforbudreguleringsplan for Kjevlingen - skytebane. Avsender:Lunner skytterlag 09/1162 Naboliste for varsling - reguleringsplan Skytebane. Avsender:Rieber Prosjekt AS

7 09/1747 Feil mottakere i postlisten. Avsender:Iver Frøslie 09/1279 Skytebane ved Kjevlingen i LunnerMelding om Avsender:Rieber Prosjekt AS igangsetting av rteguleringsplanarbeid. 09/2345 Igangsetting av reguleringsplanarbeidkopi av brev til Rieber Prosjekt AS. Avsender:Jørgen og Elisabeth R. Kjørven 09/2671 Melding om igangsetting av reguleringsplanarbeid - Skytebane vedkjevlingen - Kopi av brev til Rieber Prosjekt AS. Avsender:Fylkesmannen i 09/2417 Innsigelse på det frivilliges skyttervesen sin plan om omreguleringkopi av brev til Rieber Prosjekt AS. 09/2199 Innsigelse på det frivillige Skyttervesenets plan om omregulerekopi av brev til Rieber Prosjekt AS. 09/2241 Innsigelse på det frivilliges skyttervesen sin plan om omreguleringkopi av brev til Rieber Prosjekt AS. 09/2539 Melding om igangsetting av reguleringsplanarbeid - Skytebane vedkjevlingen - Kopi av brev til Rieber Prosjekt AS. Avsender:Underskriftsliste med 14 underskrifter Avsender:Hans Erik Ballangrud Avsender:Gudbrand G. Luner Avsender: fylkeskommune 09/2261 Innsigelse på det frivillige Skyttervesenets plan Avsender:Lunner Golfklubb om omregulere. 09/5981 Informasjon i forbindelse med reguleringsplan for skytebane. Avsender:Dag Rieber Rieber Prosjekt AS 09/6017 Informasjon i forbindelse med reguleringsplan Avsender:Dag Rieber for skytebane. 10/465 Reguleringsplan for skytebane i Lunner. Avsender:Rieber Prosjekt AS 10/5785 Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for skytebane ved Kjevlingen i Lunner kommune - 99/1, 17/1 og 17/2. Avsender:Oslo kommune 10/5006 Varsel om offentlig ettersynreguleringsplan for Avsender:Jfr. adresseliste skytebane ved Kjevlingen. 10/5007 Annonsebestilling ved 1. gangs offentlig Avsender:Frantz AS ettersyn. 10/6693 Merknader til planforslaget. Avsender:Hans Erik Ballangrud 10/6709 Fremmer innsigelse til reguleringsplan for Avsender:Runa Bø Kjevlingen - Utsatt frist. 10/6727 Merknader til planforslaget. Avsender:Hans Erik Ballangrud 10/6728 Reguleringsplan for Skytebane Kjevlingen - protest. Avsender:Reidunn Svarstad og Rolf Piene Halvorsen 10/6198 Merknader til reguleringsplan for skytebane ved Kjevlingen. Avsender:Elin Nordli og Marianne Hagen Briskeby 10/7090 FR-vedtak: Varsel om innsigelse til reguleringsplan for skytebane ved Kjevlingen, Lunner kommune. Avsender: fylkeskommune 10/7100 Reguleringsplan for Skytebane ved Kjevlingen Avsender:Fylkesmannen i

8 - Varsel om innsigelse. 10/7660 Uttalelse - Varsel om offentlig ettersyn Avsender:Norges vassdrag og Reguleringsplan for skytebane ved Kjevlingen i energidirektorat Lunner kommune, Akershus. 10/7020 Reguleringsplan for Skytebane Avsender:Statens vegvesen KjevlingenOffentlig ettersyn. 10/8713 Behandling i Fylkesutvalget 10 august Avsender: Innsigelse. 10/8582 Tilbakemeldinger fra Lunner Skytterlag på innsigelser og uttalelser, reguleringsplan, Kjevlingen. 10/8654 Tilbakemeldinger fra Lunner Skytterlag på innsigelse og høringsuttalelser ved offentlig ettersyn. 10/9668 Reguleringsplan for Skytebane KjevlingenForespørsel om meklingsmøte. 10/13170 Lunner kommune - reguleringsplan for skytebane ved Kjevlingen - innkalling til meklingsmøte. Fylkeskommunen Avsender:Lunner Skytterlag Avsender:Siv Ellefsrud Avsender:Fylkesmannen i Avsender:Fylkesmannen i 10/13836 Referat fra meklingsmøte. Avsender:Runa Bø 11/104 Reguleringsplan for Skytebane Kjevlingen - Annmodning om stadfestingsbehandlingplan- ID 05/ /1624 Reguleringsplan for Skytebane Kjevlingen - Innsigelse fra FylkeskommuneKopi av brev til Fylkesmannen i. 11/3559 Innsigelse til reguleringsplan for Kjevlingen skytebane i Lunner kommune - tilleggsmerknader. 11/5619 Reguleringsplan for skytebane ved Kjevlingen - innsigelse fra FylkeskommuneKopi av brev til Miljøverndepartementet. Avsender:Fylkesmannen i Avsender:Ellefsrud Avsender: Fylkeskommune Avsender:Fylkesmannen i 11/5147 Skytebanesaken i Lunner. Avsender:Tor Munkelien 11/5148 Skytebanesaken i Lunner. Avsender: fylkeskommune 11/5152 Skytebanesaken i Lunner. Avsender:Tor Munkelien 11/6312 Reguleringsplan for Skytebane Kjevlingen. Oversendelse for stadfestelse i MiljøverndepartementetPlan-ID Avsender:Lise Cathrine Solbakken Miljøverndepartementet 11/6587 Forlengelse av bruk av Kjevlingen Skytebane. Avsender:avisa Hadeland 11/7022 Vedrørende forlengelse av bruk av Kjevlingen SkytebaneKommentarer på brev fra Lunner Skytterlag Avsender:Hadeland 11/6516 Reguleringsplan for Skytebane Kjevlingen i Lunner kommune - Oversendelse tilmiljøverndepartementet for endelig avgjørelse - Kopi av brev til Klima- og forurensningsdir.. Avsender:avisa Hadeland 12/5329 Reguleringsplan for Skytebane Kjevlingen. Avsender:Fylkesmannen i

9 Vilkår og egengodkjenningplan-id /7731 Vedrørende Kjevlingen skytebane - Ønske om Avsender:Avisa Hadeland møte. 12/647 Innsigelse til reguleringsplan for skytebane ved Avsender:Miljøverndepartem Kjevlingen. entet 11/9493 Reguleringsplan for skytebane ved Kjevlingen - Avsender:Fylkesmannen i innkalling til innsigelsesbefaring. 11/8480 Kjevlingen skytebane - Ønsker følgende Avsender:Avisa Hadeland omfang frem til endelig opphør. 11/7374 Vedrørende Kjevlingen skytebane. Avsender:Advokatfirmaet Rødseth Wisth 11/9593 Reguleringsplan for Skytebane KjevlingenInnkalling til innsigelsesbefaring 9.september.. Avsender:Hans Morten Hammerud 11/9389 Lunner kommune - reguleringsplan for skytebane ved KjevlingenInnkalling til innsigelsesbefaring. 11/9390 Reguleringsplan for skytebane KjevlingenInnkalling til innsigelsesbefaring. 11/9460 Retur ang. reguleringsplan for skytebane Kjevlingen. 11/11214 Reguleringsplan for skytebane ved Kjevlingen - Vurdering etter naturmangfoldlovenkopi av brev til Miljløverndepartementet. Avsender:Fylkesmannen i Avsender:Adresseliste Avsender:Hans Erik Ballangrud Avsender:Hadeland 11/13570 Uttalelse vedr reguleringsplan for skytebane Avsender:Avisa Hadeland ved Kjevlingen i Lunner kommune. 12/1806 Kjevlingen skytebane - Støy og forurensning. Avsender:Rieber Prosjekt AS 12/10247 Offentlig ettersyn reguleringsplan for Avsender: Skytebane KjevlingenPlan-ID /10260 Offentlig ettersyn reguleringsplan for Avsender:Adresseliste Skytebane KjevlingenPlan-ID /5307 Vedrørende Kjevlingen skytebane. Avsender:Advokatfirmaet Rødseth Wisth 12/10610 Forespørsel om naboliste, støykriterier m.m.plan-id Avsender:Gudbrand G Lunder 12/11036 Vedr. støyberegninger omkring Lunner Avsender:Avisa Hadeland skytterlags bane. 12/11436 Innsigelser til planforslag for skytebane ved Kjevlingen. Avsender:Svein Christian Lunde 12/11286 Oversender kopi av innsigelse som tidligere ble Avsender:Avisa Hadeland sendt Fylkesmannen i angående ekspropriasjon. 12/13687 Svar på notat vedrørende møte med grunneiere /13694 Svar til notat fra møte på Lunner rådhus mellom Lunner kommune og grunneiere /10954 Merknader til offentlig ettersyn reguleringsplan for skytebane ved kjevlingen. Avsender:Elisabeth og Jørgen Kjørven Avsender:Hans Morten Hammerud og Hans Erik Ballangrud Avsender:Avisa Hadeland

10 13/4911 Informasjon om skytebanen på Kjevlingen og Avsender:Munkelien Lunner skytterlags framtid. 12/10581 Uttalelse vedrørende offentlig ettersyn - reguleringsplan for skytebanen Kjevlingen. Avsender:Hans Morten Hammerud 12/11545 Innspill til reguleringsplan for skytebane Avsender:Jørgen Kjørven Kjevlingen. 12/11547 Merknad til reguleringsplan for skytebane Kjevlingen. Avsender:Advokatfirma Rødtseth Wisth 12/11551 Overrekkelse av underskriftskampanje mot Avsender:Berørte Parter skytebane på Kjevlingen. 12/11560 Reguleringsplan for skytebane Kjevlingen - Avsender:Avisa Hadeland Høring. 13/7495 Klage på kommunestyrets omgjøring av vedtak Avsender:Moen Gård i K-sak 109/12. v/kristian Bakken og Laila Kolvik 13/4737 Vedrørende brev av Informasjon Lunner Skytterlag gir kommunen. Avsender:Gudbrand Lunder og Nina Olsen 12/16551 Søknad om samtykke til ekspropriasjon - Avsender:Fylkesmannen i Skytebane på Kjevlingen - Ber om en avklaring om søknad fortsatt er aktuellkopi av brev til Advokatforum. 12/16945 Klage på avgjørelse i kommunestyret 22. Avsender:Avisa Hadeland november. 12/10631 Uttalelse vedrørende offentlig ettersyn - Avsender:Tiltakshaver reguleringsplan for skytebanen Kjevlingen. 12/10633 Uttalelse vedrørende offentlig ettersyn - Avsender:Statens Vegvesen reguleringsplan for skytebanen Kjevlingen - Ingen merknader. 12/11128 Merknader/protest til reguleringsplan for Avsender:Avisa Hadeland skytebane Kjevlingen. 12/10849 Klage angående reguleringsplan for skytterbane Avsender:Kjell Mathisen ved Kjevlingen. 13/2063 Oversender uttalelse vedrørende Avsender:Advokatforum reguleringsplan for skytebarnen Kjevlingen. 12/11531 Uttalelse til nytt offentlig ettersyn av reguleringsplan for Skytebane Kjevlingen, Lunner kommune. Avsender:Avisa Hadeland 12/11640 Reguleringsplan for skytebane Kjevlingen - Protest. Avsender:Rolf Piene Halvorsen og Reidunn Svarstad 13/5878 Kopi av melding "Skytebanen ved Kjevlingen - Avsender:Svein Christian nok en gang". Lunde 12/11479 Protest mot planforslaget om å oppgradere Avsender:Bjørn Sagbakken skytebane på Kjevlingen. 13/7510 Klage på vedtak av godkjennelse av reg.plan Avsender:Lunner skytterlag for ny skyttebane på Kjevlingen. 13/7652 Klage på vedtak av godkjennelse av reg.plan for ny skyttebane på Kjevlingen. Avsender:Lunner skytterlag

11 Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Lunner skytterlag v/bjørn Johannesen, Sørlivegen 30A 2743 HARESTUA Hans Erik Ballangrud, Liaveien 24C 1410 KOLBOTN Elisabeth og Jørgen Kjørven, Kjørkevegen LUNNER Det Frivillige Skyttervesen, v/anleggssjefen 0511 OSLO Lunner Golfklubb, v/hans Erik Ballangrud 1410 KOLBOTN Rieber Prosjekt AS, Billingstadåsen BILLINGSTAD Anders Andersen Persson, Grindvollinna LUNNER Per Kristian Andersen, Grindvollinna LUNNER Oddvar Askersrud, Oppegårdveien 14B 1400 SKI Kristian Bakken, Moen, Maristugutua LUNNER Heidi Fredriksen og Eirik Bergersen, Grindvollinna LUNNER Brit Bjune, Nedre Bjertnes 1C 1482 NITTEDAL Karl Bernhard Bjune, Kirkevegen GJØVIK Morten Brisner, Seljeveien OSLO Ole Per Enger, Lindeberglia OSLO Laila Werner og Steinar Maurizett Engh, Årvollia OSLO Egil Grina, Maristugutua LUNNER Hans Morten Hammerud, Maristugutua LUNNER Astrid og Geir Larsen, Skysetveien 1E 1481 HAGAN Hipolito AS, 2740 ROA Hans Kristian Kilstad, Skogheimvegen LUNNER Ragnar Kilstad, Grindvollinna LUNNER Unni Lund, Kurlandstien 8A 1052 OSLO Gudbrand G Lunder, Kjørkevegen LUNNER Sten Einar Lunder, Kjørkevegen LUNNER Kjell Arvid Mathisen, Grindvollinna LUNNER Atle Mjåtvedt, Grindvollinna LUNNER Linda Tokerud og Ivar Molden, Grindvollinna LUNNER Kjell Paulsen, Maristugutua LUNNER Aase Kirsten og Arne Skirstad, Lunnerlinna 105A 2730 LUNNER Lunner almenning, 2743 HARESTUA Hans Karl Thorkildsen, Grindvollinna LUNNER Berit og Gunnar Torstensen, Grindvollinna LUNNER Trond Trulsen, Maristugutua LUNNER Amund Wøien, Kjørkevegen LUNNER Rolf Wøien, Maristugutua 2730 LUNNER fylkeskommune, Postboks LILLEHAMMER Fylkesmannen i, Postboks LILLEHAMMER Statens vegvesen, region øst, Postboks 1010 Skurva 2605 LILLEHAMMER NVE region øst, Postboks HAMAR Mariann Nygård, Grindvollinna LUNNER Hans Karl Thorkildsen, Grindvollinna LUNNER Berthe Bolken Lilleng, Ekorneveien ÅS Anne Grete Øren, Vaterudsvegen GRINDVOLL Erik Haug, Skogheimvegen LUNNER Erland Staff Hagen, Grindvollinna GRINDVOLL Hadeland EnergiNett AS, Jarenvegen 15/ JAREN Rolf Piene Halvorsen, Lilleakerveien OSLO Reidunn Svarstad, Trollnes NESBRU

12 Jon Geir Johnson, Knud Øyens vei 20B 1166 OSLO Lunner kommune, Sandsvegen ROA Reidun Skøien, Skøienvegen LUNNER Gudbrand Maurtvedt, Kjørkevegen LUNNER Kjell Kjørven, Kjørkevegen LUNNER Per Askilsrud, Grindvollinna LUNNER Iver Grini, Gamlevegen LUNNER Øystein Hogganvik, Gamlevegen LUNNER Ole Stenerud, Gamlevegen LUNNER Ivar Oulie, Gamlevegen LUNNER Kåre Nitteberg, Roverdus gata OSLO Hellen og Arne Blækkerud, Nedre Ulven veg GRINDVOLL Johannes Svinning Roen, Ulvengutua LUNNER Olaf Ballangrud, Gamlevegen LUNNER Hans Kristian Bjerkeli, Movegen JAREN John Iver Roen, Gamlevegen LUNNER Halvor Ulven, Ulvengutua GRINDVOLL Åshild og Trond Kilstad, Grindvollinna GRINDVOLL Eli Anne Roen, Grindvollinna GRINDVOLL Jorun Western Halvorsen, Grindvollinna GRINDVOLL Lars Bolken Heier, Grindvollinna LUNNER Hans Heier, Grindvollinna LUNNER Brit og Per Ballangrud, Gamlevegen LUNNER Lars Ballangrud, Gamlevegen LUNNER Inger Johanne Vatne, Gamlevegen LUNNER Karianne Andersen, Gamlevegen LUNNER Anstein Bjune, Gamlevegen LUNNER Oslo kommune, Halvor Vestby, Skirstadgutua LUNNER Per Jostein Vestby, Skirstadgutua LUNNER Odd Myrer, Bjørgesetervegen HARESTUA Arne Vestby, Skirstadgutua LUNNER Erik Skirstad, Skirstadgutua LUNNER Solveig og Morten Haga, Grindvollinna LUNNER Øystein Vatne, Grindvollinna LUNNER Berthe Marie Sørli, Adresse mangler Arne Kilstad, Grindvollinna LUNNER Anne Marie Sørlie, Grindvollinna LUNNER Geir Ole Gjerdingen, Grindvollinna LUNNER Rune Bråten, Skogheimvegen LUNNER Ørnulf Koppervik, Skogheimvegen LUNNER Torger Hanstein Eriksen, Maristugutua LUNNER Jostein Vatne, Maristugutua LUNNER Anders Vestby, "død" Arne Johannessen, "død" Kåre Joten, "død" Jevnaker kommune, Kirkegata LUNNER Landbrukskontoret for Hadeland, Rådhusvegen JAREN Kommunelegen, Sandsvegen ROA Advokat Wisth,

13 Anne-Marie Johansen, Borgenveien LILLESTRØM Svein Christian Lunde, Maristugutua LUNNER Arnstein Bjune, Gamlevegen LUNNER Iver Grini, Gamlevegen LUNNER Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær

KLAGEBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR BISLINGEN NATURHOTELL

KLAGEBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR BISLINGEN NATURHOTELL Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 08/1288-128 Arkivnr.: PLAN 08/1288 Saksbehandler: planlegger, Ingun

Detaljer

MØTEINNKALLING. kl.15.30-18.30 Møte i Trepartsorganet (Gjelder kun Trepartsorganets medlemmer sakspapirer til møtet sendes ut 07.09.

MØTEINNKALLING. kl.15.30-18.30 Møte i Trepartsorganet (Gjelder kun Trepartsorganets medlemmer sakspapirer til møtet sendes ut 07.09. LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 13.09.2012 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK I UTVIKLINGSUTVALGET I SAK 3/10 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV FLYTEBRYGGE

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK I UTVIKLINGSUTVALGET I SAK 3/10 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV FLYTEBRYGGE Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 07/1772-14 Arkivnr.: GNR 28/30 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Ellen Margrethe Eira 776 42184 21.04.2015 2015/1651-6 421.4 Deres dato Deres ref. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO

Detaljer

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Arkivsaksnr.: 07/1772-32 Arkivnr.: GNR 28/30 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine Myrmo 28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 24.11.2011 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR BISLINGEN NATURHOTELL

2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR BISLINGEN NATURHOTELL Arkivsaksnr.: 08/1288-90 Arkivnr.: PLAN 08/1288 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR BISLINGEN NATURHOTELL Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 0016/05 04/03550 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT

Sakspapirer. Saksliste PS 0016/05 04/03550 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.03.2005 Tid: kl. 0900 Sted: Kommunestyresalen Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 0015/05 05/00542 REFERATSAKER MØTE 09.03.05 PS 0016/05

Detaljer

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/371-32 Arkivnr.: PLAN 0533-2007-0001 Saksbehandler: Planlegger,

Detaljer

DETALJREGULERING FOR LIMOEN SKYTEBANE

DETALJREGULERING FOR LIMOEN SKYTEBANE Side 1 av 16 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 8/12 Teknisk utvalg 29.02.2012 21/12 Teknisk utvalg 30.05.2012 54/12 Kommunestyret 14.06.2012 Saksbehandler: Marte Berdahl

Detaljer

Vi viser til kommunens oversendelse av ovennevnte klagesak, mottatt her 23.3.2012 og utfyllende kommentarer mottatt her 15.5.2012.

Vi viser til kommunens oversendelse av ovennevnte klagesak, mottatt her 23.3.2012 og utfyllende kommentarer mottatt her 15.5.2012. Fyikesmannen i Troms Romssa Fyl kkamänni Saksbehandler Ole Ramberg Telefon Vår dato 77 64 20 41 21.06.2012 Deres dato 19.03.2012 Vår ref. 2012/1753-7 Deres ref. :..Arkivkode L t 421.4 Harstad kommune -

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orienteringer før behandling av sakslista Kommuneplanens arealdel om tomtemuligheter med mer v/planlegger Øyvind Sørlie SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Orienteringer før behandling av sakslista Kommuneplanens arealdel om tomtemuligheter med mer v/planlegger Øyvind Sørlie SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 03.09.2008 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen

Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen Arkivsaksnr.: 12/31-55 Arkivnr.: PLAN 12/31 Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen Forslag til detaljregulering for Næringsområde Hadelandsparken Offentlig ettersyn og høring av vegnavn Hjemmel:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, kommunestyresalen 18.12.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 88/08 Sak 47/08 Sak 90/08 Sak 91/08 Sak 92/08 Sak 93/08

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 04.05.2012

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 04.05.2012 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Jon A. Olsen Arkitektkontor AS Postboks 435 7801 NAMSOS Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Dato: 25.10.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201106039-35 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Nina Ubisch

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, store sal. 25.01.2006 kl. 16.00 OBS!

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, store sal. 25.01.2006 kl. 16.00 OBS! ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, store sal 25.01.2006 kl. 16.00 OBS! Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg. lov er unntatt fra offentlighet. Kommunestyremøtet

Detaljer

132/11 11/02635 3 Styrer, råd og utvalg for perioden 2011 2015 diverse oppnevninger

132/11 11/02635 3 Styrer, råd og utvalg for perioden 2011 2015 diverse oppnevninger TILLEGGSSAKSLISTE Møte i Kommunestyret Dato: 17.11.2011 kl. 17:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00579 Arkivkode: 033 SAKSLISTE 132/11 11/02635 3 Styrer, råd og utvalg for perioden

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 10.02.2015 Møtested: Kulturtorget, møterom 2 Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk Kl. 17.00 Fotografering av administrasjonsutvalgets og hovedutvalgenes

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013.

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. Møtet starter ca. kl. 17.00 etter befaringen Møtet

Detaljer

Ny 2. gangs behandling av 201212 - Detaljregulering for Sjølystvegen 24-32

Ny 2. gangs behandling av 201212 - Detaljregulering for Sjølystvegen 24-32 Arkiv: 201212 Arkivsaksnr: 2012/2970-42 Saksbehandler: Vegar Christoffersen Walsø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 7/14 13.02.2014 Kommunestyret 10/14 24.02.2014

Detaljer

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2008/327-56 Arkiv: REG-851 Saksbehandler: Line Brånå Dato: 12.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 73/13 Formannskapet 27.08.2013 119/13 Formannskapet 10.12.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte i. Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08.

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte i. Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08. LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte i Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: (08:00 Formannskapsmøte)

Detaljer

Dere finner en oversikt over dokumentene i saken i kommunens oversendelsesbrev.

Dere finner en oversikt over dokumentene i saken i kommunens oversendelsesbrev. «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Juridisk avdeling Deres ref.: Vår ref.: 2013/3638 423.1 YRR Vår dato: 24.10.2013 Vedtak i klagesak - Fylkesmannen omgjør Halden kommunes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 06.09. og 11.10.2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 06.09. og 11.10.2006 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Granavollen, Gran rådhus Møtedato: 18.10.2006 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 02.03.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 1/2013 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte tirsdag 05.02.2013 kl 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder Ingar

Detaljer