KLAGE PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK K-SAK 15/13, REGULERINGSPLAN FOR SKYTEBANE VED KJEVLINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLAGE PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK K-SAK 15/13, REGULERINGSPLAN FOR SKYTEBANE VED KJEVLINGEN"

Transkript

1 Arkivsaksnr.: 05/ Arkivnr.: PLAN Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen KLAGE PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK K-SAK 15/13, REGULERINGSPLAN FOR SKYTEBANE VED KJEVLINGEN Hjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9, jfr. forvaltningsloven kap.vi. Rådmannens innstilling: Klagen datert fra Advokatfirma Rødseth Wisth, klagen datert fra Advokatfirma tt & CO og klagen datert fra Kristian Bakken tas ikke til følge. Dette begrunnes med at klagene ikke frambringer nye opplysninger som gir grunnlag for å vurdere endring av Kommunestyrets vedtak i sak 15/13 fra møtet og Kommunestyret opprettholder sitt vedtak i sak 15/13 fra møtet Klagene oversendes Fylkesmannen i for endelig avgjørelse, jfr. plan- og bygningsloven 1-9.

2 Sammendrag: Kommunestyrets vedtak om stadfesting av reguleringsplanen etter 2. gangs offentlig ettersyn resulterte i vedtak om oppheving av reguleringsplanen jf. Kommunestyrets vedtak i sak 109/12 den Lunner skytterlag klaget på kommunestyrets vedtak om oppheving av reguleringsplanen. Kommunestyret tok klagen til følge og omgjorde sitt vedtak i sak 15/13 den og stadfestet reguleringsplan for skytebane ved Kjevlingen. Grunneierne Hans Morten Hammerud, Jørgen Kjørven og Hans Erik Ballangrud, 4 naboer, Kristian Bakken og Rolf Halvorsen/Reidunn Svarstad har klaget på omgjøringsvedtaket i sak 15/13. Klagene skal nå behandles. Saksutredning: 1. FAKTA: 1.1 Bakgrunn Bakgrunnen for saken er at 4 naboer ved advokatfirmaet tt & CO, grunneierne ved advokatfirma Rødseth Wisth og nabo Kristian Bakken har klaget på vedtaket i sak 15/13. Det er også innkommet protest fra Rolf Halvorsen og Reidun Svarstad. 2. KLAGEBEHANDLINGEN 2.1 Om grunnlaget for klage foreligger Det foreligger skriftlige klager fra grunneierne til skytebanen, 4 eiere av naboeiendommer (17/7, 22/51, 21/4, 99/18) og 3 personer som ikke er hjemmelshavere og/eller ikke har adresse i området, Kristian Bakken (16/3) og Rolf Halvorsen/Reidun Svarstad (101/7). De tre første klagedokumentene er mottatt innenfor klagefristen 26. mai 2013, og skal realitetsbehandles jf. plan- og bygningsloven 1-9. Protesten fra Halvorsen/Svarstad er innkommet etter klagefristen, og tas ikke opp til realitetsbehandling. Protesten er likevel behandlet i den forstand at den er sjekket ut i forhold til om det skulle foreligge nye opplysninger i saken. 2.2 Innholdet i klagene Her kommenterer administrasjonen kun hovedmomenter i klagene. Klagedokumentene ligger vedlagt saken Klagen fra Advokatfirma tt & CO på vegne av 4 eiere av naboeiendommer Klagens kap. 3.1, 3. avsnitt: Klager skriver følgende: «Administrasjonen skriver at de har foretatt en selvstendig vurdering av kostnadene, men denne vurderingen fremgår ikke i sakens dokumenter. Kommunen slår kun fast at de ikke har grunn til å tvile på informasjon de har mottatt fra DFS, hvilket tyder på at kommunen ikke har innhentet egne opplysninger.» Administrasjonen har ikke skrevet at de har foretatt en selvstendig vurdering av kostnadene. Dette er kutting/endring fra klager av saksframlegg. Administrasjonen har skrevet følgende: «Administrasjonen har på selvstendig grunnlag vurdert kostnadsnivået ved etablering av ny bane som urealistisk høyt i forhold til realisering.» Kostnadsberegningene er, som opplyst i saksframlegget, utført av DFS. Administrasjonen legger disse beregningene til grunn når administrasjonen på selvstendig grunnlag vurderer konsekvensen av kostnadsnivået.

3 Klagens kap. 3.1, avsnitt: Vedr. kostnader ved oppgradering på Kjevlingen kontra nyanlegg. Reguleringsplanforslaget innebærer at eksisterende anlegg på Kjevlingen skal oppgraderes primært hva gjelder støy- og sikringstiltak. Andre tiltak er mindre justering av eksisterende anlegg. Støy- og sikkerhetsoppgradering av eksisterende baner gis tilskudd hos DFS. Klagens kap. 3.2 : Påberoper saksbehandlingsfeil etter forvaltningsloven 17 og ugyldig vedtak etter samme lovs 41. Forvaltningslovens 17 og 41 er kopiert inn i sin helhet under: 17. (forvaltningsorganets utrednings- og informasjonsplikt). Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Det skal påse at mindreårige parter har fått mulighet til å gi uttrykk for sitt syn, i den grad de er i stand til å danne seg egne synspunkter på det saken gjelder. De mindreåriges syn skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet. Dersom det under saksforberedelsen mottar opplysninger om en part eller den virksomhet han driver eller planlegger, og parten etter 18 til 19 har rett til å gjøre seg kjent med disse opplysninger, skal de forelegges ham til uttalelse. Dette gjelder likevel ikke når a) opplysningene bekreftes av framstilling som parten selv har gitt eller kontrollert i anledning av saken eller parten ikke har kjent oppholdssted, b) rask avgjørelse i saken er påkrevd av hensyn til andre parter eller offentlige interesser, c) opplysningene ikke har avgjørende betydning for vedtaket eller underretning av andre grunner er unødvendig eller uhensiktsmessig ut fra hensynet til parten selv, for eksempel fordi han vil bli gjort kjent med opplysningene ved melding om vedtaket. Partene bør også for øvrig gjøres kjent med opplysninger av vesentlig betydning som det må forutsettes at de har grunnlag og interesse for å uttale seg om, og som parten etter 18 til 19 har rett til å gjøre seg kjent med. Ved avveiningen skal legges vekt på om rask avgjørelse er ønskelig og om hensynet til parten er tilstrekkelig varetatt på annen måte, for eksempel ved at han er gjort kjent med retten etter 18 til 19 til å se sakens dokumenter. Dersom en mindreårig over 15 år er part i saken og blir representert av verge, skal opplysninger som nevnt i annet og tredje ledd også forelegges den mindreårige selv, hvis ikke den mindreårige har erklært at det ikke er nødvendig. Endret ved lover 27 mai 1977 nr. 40, 1 aug 2003 nr. 86 (ikr. 1 okt 2003 iflg. res. 1 aug 2003 nr. 991), 19 mai 2006 nr. 16 (ikr. 1 jan 2009 iflg. res. 17 okt 2008 nr. 1118). 41. (virkningen av feil ved behandlingsmåten). Er reglene om behandlingsmåten i denne lov eller forskrifter gitt i medhold av loven ikke overholdt ved behandlingen av en sak som gjelder enkeltvedtak, er vedtaket likevel gyldig når det er grunn til å regne med at feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold. Gjennomført planprosess etter pbl kap. 1 og 12 inkludert Miljøverndepartementets vurdering og vedtak, gjør at planforslaget slik det foreligger ivaretar alle nødvendige hensyn på en tilfredsstillende måte.

4 Kjente og realistiske momenter som kan være avgjørende for om en reguleringsplan kan bli realisert, skal framkomme/vurderes i plansaker. I dette tilfellet er alternativet til oppgradering av eksisterende bane dvs. nyanlegg, forbundet med så høge kostnader og dermed så stor usikkerhet i forhold til realisering, at administrasjonen mener resultat vil bli endelig nedlegging av skytebane i Lunner kommune. Dette er å regne som vesentlige forhold knyttet til en planbehandling. Når det gjelder kostnadsberegninger av henholdsvis nyanlegg og opprusting støtter administrasjonen seg til DFS sine tall og tilskuddsprioriteringer. Både Lunner skytterlag og DFS uttrykker at det er urealistisk at skytterlaget vil kunne finansiere et nyanlegg (jf. notat fra Lunner skytterlag dat og brev fra advokatforum ved Knagenhjelm dat ). Klagens kap. 3.3: Vedr. gjennomføring av reguleringsplanen. Tas til orientering. Klagens kap. 3.4: Vedr. ulemper for området. Som skrevet som kommentar til klagens kap.3.2 er alle nødvendige hensyn ivaretatt gjennom planprosessen. Alternativvurderinger ble gjennomført tidlig i planprosessen og underveis, og ble begge ganger forkastet Klagen fra Advokatfirma Rødseth Wist på vegne av Hans Morten Hammerud, Jørgen Kjørven og Hans Erik Ballangrud Til klagens side 2: Klager etterlyser en plikt til prinsippdrøfting vedr. bruk av arealet på Kjevlingen. Kommunen har gjennomført en planprosess med 2 ganger offentlig ettersyn av foreliggende planforslag. Alle interessegrupper har hatt god anledning til å uttale seg i saken. Til klagens side 3: Klager mener kommunen ikke har besvart hvordan konflikten med jordbruket skal løses. Skytebaneaktiviteten har vært utøvd på disse arealene siden 1900-tallet uten at kommunen har fått signaler om at det har vært konflikter med jordbruket som har vært utøvd på arealet i samme tidsrom. Reguleringsbestemmelsene 1.2 sier følgende: «Ved arealbrukskonflikt, skal landbruket ha fortrinn framfor skyteaktiviteten». Til klagens vedlegg 1: Se merknads- og sluttbehandlingen kap som følger vedlagt. Administrasjonen har ingen ytterligere kommentarer til disse forhold.

5 2.2.3 Klagen fra Kristian Bakken Vedr. Miljøverndepartementets vedtak (støy): Miljøverndepartementets vedtak er, i samråd med Fylkesmannen i, oppfylt ved at ytterligere støytiltak er tatt inn i planbestemmelsene dvs. støyisolering av pistolbanen og ved at det er tatt inn bestemmelser om overvåking av bekk og utforming av kulefang. Vedr. hensynet til landbruket: Landbruket innenfor planområdet er ivaretatt gjennom planbestemmelsene. Støyretningslinjen T-1442 omtaler primært ny bebyggelse når det gjelder hva som kan oppføres innenfor rød og gul støysone. For eksisterende bebyggelse er støyhensyn ivaretatt gjennom omfattende støyisolering av skytebanens standplasser og gjennom forutsigbare skytetider. Vedr. forutsigbarhet og beliggenhet ifht støysoner: Eiendommens husmasse og innerste del av adkomstveg ligger innafor gul støysone i gjeldende planforslag. Skytetider er forutsigbare da faste skytetider er inntatt i planbestemmelsene Oppsummering Det framkommer ikke nye momenter i de tre framlagte klagene som ikke allerede er del av plansaken. Når det gjelder protesten fra Rolf Halvorsen/Reidunn Svarstad foreligger det ikke nye momenter i dette dokumentet som ikke er gjort rede for i planforslaget og øvrige saksdokumenter. Det foreligger intet grunnlag for å ta klagene til følge, og endre vedtak i saken. 3. KONKLUSJON Klagen datert fra Advokatfirma Rødseth Wisth, klagen datert fra Advokatfirma tt & CO og klagen datert fra Kristian Bakken tas ikke til følge. Dette begrunnes med at klagene ikke frambringer nye opplysninger som gir grunnlag for å vurdere endring av Kommunestyrets vedtak i sak 15/13 fra møtet og Kommunestyret opprettholder sitt vedtak i sak 15/13 fra møtet Klagene oversendes Fylkesmannen i for endelig avgjørelse. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Klage på vedtak om godkjennelse av reguleringsplan for ny skytebane, fra Advokatfirma tt & CO datert Kommentar fra Lunner Skytterlag til klage fra Advokatfirma tt & CO, datert ( dok nr. 177) Klage fra Advokatfirma Rødseth Wisth datert Klage fra Kristian Bakken datert Protest fra Rolf Halvorsen og Reidunn Svarstad datert K-sak 15/13 fra møtet Saksframlegg klagebehandling,(dok nr.160) K-sak 109/12 fra møtet Merknads- og sluttbehandling etter 2. gangs offentlig ettersyn.( dok. nr.134) Øvrige dokument:

6 06/4152 Representanter med stemmerett i ad-hoc Avsender:Lunner Skytterlag utvalget. 06/4160 Utbedring av Lunner skytterlags innendørsbane Avsender:Lunner Skytterlag under ombygging avfrøystad. 06/7549 Ny skytebane for Lunner skytterlag. Avsender:Grunneiere ved Lisputten 07/711 Vedrørende rapport fra Lunner Kommunes Avsender:Lunner Skytterlag Skytebaneutvalg. 07/3476 Ber om innsyn i fremdriftsplanen. Avsender:Lunner Skytterlag 07/3723 Ny skytebane for Lunner skytterlag. Avsender:Lunner skytterlag 07/5618 Ny skytebane for Lunner skytterlag. Avsender:Lunner skytterlag 07/5329 Utredning av nåværende skytebanelokalisering. Avsender:Det frivillige skyttervesen 07/5584 Referat fra møte vedr Avsender:Lunner Golfklubb golfnanen/skytebanenbrev av m.m.. 07/6697 Møte angående omregulering fra golf til skytebane. Avsender:Det frivillige skyttervesen 07/6999 Korrigert referat fra møte om ny skytebane for Lunnerskytterlag og utredning Avsender:Hans Morten Hammerud om mulig omregulering av golfbanen. 07/7066 Tilbud om kosulentbistand - utredning om Avsender:Gunnar Munkerud lokalisering avskytebane ved Kjevlingen. 07/7128 Ny skytebane for Lunner skytterlag - aksept av Avsender:Det Frivillige tilbud. 07/6881 Referat fra møte om ny skytebane for Lunner skytterlag ogutredning om mulig omregulering av golfbanen. Skyttervesen Avsender:Møtedeltagerene 07/10736 Lunner skytterlags banesamlokalisering med Avsender:Rieber Prosjekt AS golfbane. 08/121 Tilbakemelding rapport RieberSamlokalisering Avsender:Rieber Prosjekt AS med golfbane. 08/1068 Tilbakemelding på notat om golfbane/møte om Avsender:Rieber Prosjekt AS skytebane vs golfbane. 08/1379 Orientering- kort om Lunner skytterlags banesituasjon på Kjevlingen. Avsender:Lunner skytterlag v/iver Frøslie 08/2280 Refusjonskrav vedrøremnde utgifter til konsulentbistand. Avsender:Det frivillige skyttervesen 08/8209 Ny skytebane for Lunner skytterlag - reguleringsplan. Avsender:Lunner Skytterlag v/bjørn Johannesen 09/734 Referat forhåndskonferanse - skytebane for Avsender:Lunner skytterlag Lunner skytterlag. 09/823 Angående enkeltpunkter i referat fra Avsender:Rieber Prosjekt AS Forhåndskonferanse. 09/1042 Referatet er godkjent og mottatt. Avsender:Rieber Prosjekt AS 09/834 Ny skytebane for Lunner skytterlag. Avsender:Rieber Prosjekt AS 09/1714 Varsel om vurdering av midlertidig bygge- og deleforbudreguleringsplan for Kjevlingen - skytebane. Avsender:Lunner skytterlag 09/1162 Naboliste for varsling - reguleringsplan Skytebane. Avsender:Rieber Prosjekt AS

7 09/1747 Feil mottakere i postlisten. Avsender:Iver Frøslie 09/1279 Skytebane ved Kjevlingen i LunnerMelding om Avsender:Rieber Prosjekt AS igangsetting av rteguleringsplanarbeid. 09/2345 Igangsetting av reguleringsplanarbeidkopi av brev til Rieber Prosjekt AS. Avsender:Jørgen og Elisabeth R. Kjørven 09/2671 Melding om igangsetting av reguleringsplanarbeid - Skytebane vedkjevlingen - Kopi av brev til Rieber Prosjekt AS. Avsender:Fylkesmannen i 09/2417 Innsigelse på det frivilliges skyttervesen sin plan om omreguleringkopi av brev til Rieber Prosjekt AS. 09/2199 Innsigelse på det frivillige Skyttervesenets plan om omregulerekopi av brev til Rieber Prosjekt AS. 09/2241 Innsigelse på det frivilliges skyttervesen sin plan om omreguleringkopi av brev til Rieber Prosjekt AS. 09/2539 Melding om igangsetting av reguleringsplanarbeid - Skytebane vedkjevlingen - Kopi av brev til Rieber Prosjekt AS. Avsender:Underskriftsliste med 14 underskrifter Avsender:Hans Erik Ballangrud Avsender:Gudbrand G. Luner Avsender: fylkeskommune 09/2261 Innsigelse på det frivillige Skyttervesenets plan Avsender:Lunner Golfklubb om omregulere. 09/5981 Informasjon i forbindelse med reguleringsplan for skytebane. Avsender:Dag Rieber Rieber Prosjekt AS 09/6017 Informasjon i forbindelse med reguleringsplan Avsender:Dag Rieber for skytebane. 10/465 Reguleringsplan for skytebane i Lunner. Avsender:Rieber Prosjekt AS 10/5785 Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for skytebane ved Kjevlingen i Lunner kommune - 99/1, 17/1 og 17/2. Avsender:Oslo kommune 10/5006 Varsel om offentlig ettersynreguleringsplan for Avsender:Jfr. adresseliste skytebane ved Kjevlingen. 10/5007 Annonsebestilling ved 1. gangs offentlig Avsender:Frantz AS ettersyn. 10/6693 Merknader til planforslaget. Avsender:Hans Erik Ballangrud 10/6709 Fremmer innsigelse til reguleringsplan for Avsender:Runa Bø Kjevlingen - Utsatt frist. 10/6727 Merknader til planforslaget. Avsender:Hans Erik Ballangrud 10/6728 Reguleringsplan for Skytebane Kjevlingen - protest. Avsender:Reidunn Svarstad og Rolf Piene Halvorsen 10/6198 Merknader til reguleringsplan for skytebane ved Kjevlingen. Avsender:Elin Nordli og Marianne Hagen Briskeby 10/7090 FR-vedtak: Varsel om innsigelse til reguleringsplan for skytebane ved Kjevlingen, Lunner kommune. Avsender: fylkeskommune 10/7100 Reguleringsplan for Skytebane ved Kjevlingen Avsender:Fylkesmannen i

8 - Varsel om innsigelse. 10/7660 Uttalelse - Varsel om offentlig ettersyn Avsender:Norges vassdrag og Reguleringsplan for skytebane ved Kjevlingen i energidirektorat Lunner kommune, Akershus. 10/7020 Reguleringsplan for Skytebane Avsender:Statens vegvesen KjevlingenOffentlig ettersyn. 10/8713 Behandling i Fylkesutvalget 10 august Avsender: Innsigelse. 10/8582 Tilbakemeldinger fra Lunner Skytterlag på innsigelser og uttalelser, reguleringsplan, Kjevlingen. 10/8654 Tilbakemeldinger fra Lunner Skytterlag på innsigelse og høringsuttalelser ved offentlig ettersyn. 10/9668 Reguleringsplan for Skytebane KjevlingenForespørsel om meklingsmøte. 10/13170 Lunner kommune - reguleringsplan for skytebane ved Kjevlingen - innkalling til meklingsmøte. Fylkeskommunen Avsender:Lunner Skytterlag Avsender:Siv Ellefsrud Avsender:Fylkesmannen i Avsender:Fylkesmannen i 10/13836 Referat fra meklingsmøte. Avsender:Runa Bø 11/104 Reguleringsplan for Skytebane Kjevlingen - Annmodning om stadfestingsbehandlingplan- ID 05/ /1624 Reguleringsplan for Skytebane Kjevlingen - Innsigelse fra FylkeskommuneKopi av brev til Fylkesmannen i. 11/3559 Innsigelse til reguleringsplan for Kjevlingen skytebane i Lunner kommune - tilleggsmerknader. 11/5619 Reguleringsplan for skytebane ved Kjevlingen - innsigelse fra FylkeskommuneKopi av brev til Miljøverndepartementet. Avsender:Fylkesmannen i Avsender:Ellefsrud Avsender: Fylkeskommune Avsender:Fylkesmannen i 11/5147 Skytebanesaken i Lunner. Avsender:Tor Munkelien 11/5148 Skytebanesaken i Lunner. Avsender: fylkeskommune 11/5152 Skytebanesaken i Lunner. Avsender:Tor Munkelien 11/6312 Reguleringsplan for Skytebane Kjevlingen. Oversendelse for stadfestelse i MiljøverndepartementetPlan-ID Avsender:Lise Cathrine Solbakken Miljøverndepartementet 11/6587 Forlengelse av bruk av Kjevlingen Skytebane. Avsender:avisa Hadeland 11/7022 Vedrørende forlengelse av bruk av Kjevlingen SkytebaneKommentarer på brev fra Lunner Skytterlag Avsender:Hadeland 11/6516 Reguleringsplan for Skytebane Kjevlingen i Lunner kommune - Oversendelse tilmiljøverndepartementet for endelig avgjørelse - Kopi av brev til Klima- og forurensningsdir.. Avsender:avisa Hadeland 12/5329 Reguleringsplan for Skytebane Kjevlingen. Avsender:Fylkesmannen i

9 Vilkår og egengodkjenningplan-id /7731 Vedrørende Kjevlingen skytebane - Ønske om Avsender:Avisa Hadeland møte. 12/647 Innsigelse til reguleringsplan for skytebane ved Avsender:Miljøverndepartem Kjevlingen. entet 11/9493 Reguleringsplan for skytebane ved Kjevlingen - Avsender:Fylkesmannen i innkalling til innsigelsesbefaring. 11/8480 Kjevlingen skytebane - Ønsker følgende Avsender:Avisa Hadeland omfang frem til endelig opphør. 11/7374 Vedrørende Kjevlingen skytebane. Avsender:Advokatfirmaet Rødseth Wisth 11/9593 Reguleringsplan for Skytebane KjevlingenInnkalling til innsigelsesbefaring 9.september.. Avsender:Hans Morten Hammerud 11/9389 Lunner kommune - reguleringsplan for skytebane ved KjevlingenInnkalling til innsigelsesbefaring. 11/9390 Reguleringsplan for skytebane KjevlingenInnkalling til innsigelsesbefaring. 11/9460 Retur ang. reguleringsplan for skytebane Kjevlingen. 11/11214 Reguleringsplan for skytebane ved Kjevlingen - Vurdering etter naturmangfoldlovenkopi av brev til Miljløverndepartementet. Avsender:Fylkesmannen i Avsender:Adresseliste Avsender:Hans Erik Ballangrud Avsender:Hadeland 11/13570 Uttalelse vedr reguleringsplan for skytebane Avsender:Avisa Hadeland ved Kjevlingen i Lunner kommune. 12/1806 Kjevlingen skytebane - Støy og forurensning. Avsender:Rieber Prosjekt AS 12/10247 Offentlig ettersyn reguleringsplan for Avsender: Skytebane KjevlingenPlan-ID /10260 Offentlig ettersyn reguleringsplan for Avsender:Adresseliste Skytebane KjevlingenPlan-ID /5307 Vedrørende Kjevlingen skytebane. Avsender:Advokatfirmaet Rødseth Wisth 12/10610 Forespørsel om naboliste, støykriterier m.m.plan-id Avsender:Gudbrand G Lunder 12/11036 Vedr. støyberegninger omkring Lunner Avsender:Avisa Hadeland skytterlags bane. 12/11436 Innsigelser til planforslag for skytebane ved Kjevlingen. Avsender:Svein Christian Lunde 12/11286 Oversender kopi av innsigelse som tidligere ble Avsender:Avisa Hadeland sendt Fylkesmannen i angående ekspropriasjon. 12/13687 Svar på notat vedrørende møte med grunneiere /13694 Svar til notat fra møte på Lunner rådhus mellom Lunner kommune og grunneiere /10954 Merknader til offentlig ettersyn reguleringsplan for skytebane ved kjevlingen. Avsender:Elisabeth og Jørgen Kjørven Avsender:Hans Morten Hammerud og Hans Erik Ballangrud Avsender:Avisa Hadeland

10 13/4911 Informasjon om skytebanen på Kjevlingen og Avsender:Munkelien Lunner skytterlags framtid. 12/10581 Uttalelse vedrørende offentlig ettersyn - reguleringsplan for skytebanen Kjevlingen. Avsender:Hans Morten Hammerud 12/11545 Innspill til reguleringsplan for skytebane Avsender:Jørgen Kjørven Kjevlingen. 12/11547 Merknad til reguleringsplan for skytebane Kjevlingen. Avsender:Advokatfirma Rødtseth Wisth 12/11551 Overrekkelse av underskriftskampanje mot Avsender:Berørte Parter skytebane på Kjevlingen. 12/11560 Reguleringsplan for skytebane Kjevlingen - Avsender:Avisa Hadeland Høring. 13/7495 Klage på kommunestyrets omgjøring av vedtak Avsender:Moen Gård i K-sak 109/12. v/kristian Bakken og Laila Kolvik 13/4737 Vedrørende brev av Informasjon Lunner Skytterlag gir kommunen. Avsender:Gudbrand Lunder og Nina Olsen 12/16551 Søknad om samtykke til ekspropriasjon - Avsender:Fylkesmannen i Skytebane på Kjevlingen - Ber om en avklaring om søknad fortsatt er aktuellkopi av brev til Advokatforum. 12/16945 Klage på avgjørelse i kommunestyret 22. Avsender:Avisa Hadeland november. 12/10631 Uttalelse vedrørende offentlig ettersyn - Avsender:Tiltakshaver reguleringsplan for skytebanen Kjevlingen. 12/10633 Uttalelse vedrørende offentlig ettersyn - Avsender:Statens Vegvesen reguleringsplan for skytebanen Kjevlingen - Ingen merknader. 12/11128 Merknader/protest til reguleringsplan for Avsender:Avisa Hadeland skytebane Kjevlingen. 12/10849 Klage angående reguleringsplan for skytterbane Avsender:Kjell Mathisen ved Kjevlingen. 13/2063 Oversender uttalelse vedrørende Avsender:Advokatforum reguleringsplan for skytebarnen Kjevlingen. 12/11531 Uttalelse til nytt offentlig ettersyn av reguleringsplan for Skytebane Kjevlingen, Lunner kommune. Avsender:Avisa Hadeland 12/11640 Reguleringsplan for skytebane Kjevlingen - Protest. Avsender:Rolf Piene Halvorsen og Reidunn Svarstad 13/5878 Kopi av melding "Skytebanen ved Kjevlingen - Avsender:Svein Christian nok en gang". Lunde 12/11479 Protest mot planforslaget om å oppgradere Avsender:Bjørn Sagbakken skytebane på Kjevlingen. 13/7510 Klage på vedtak av godkjennelse av reg.plan Avsender:Lunner skytterlag for ny skyttebane på Kjevlingen. 13/7652 Klage på vedtak av godkjennelse av reg.plan for ny skyttebane på Kjevlingen. Avsender:Lunner skytterlag

11 Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Lunner skytterlag v/bjørn Johannesen, Sørlivegen 30A 2743 HARESTUA Hans Erik Ballangrud, Liaveien 24C 1410 KOLBOTN Elisabeth og Jørgen Kjørven, Kjørkevegen LUNNER Det Frivillige Skyttervesen, v/anleggssjefen 0511 OSLO Lunner Golfklubb, v/hans Erik Ballangrud 1410 KOLBOTN Rieber Prosjekt AS, Billingstadåsen BILLINGSTAD Anders Andersen Persson, Grindvollinna LUNNER Per Kristian Andersen, Grindvollinna LUNNER Oddvar Askersrud, Oppegårdveien 14B 1400 SKI Kristian Bakken, Moen, Maristugutua LUNNER Heidi Fredriksen og Eirik Bergersen, Grindvollinna LUNNER Brit Bjune, Nedre Bjertnes 1C 1482 NITTEDAL Karl Bernhard Bjune, Kirkevegen GJØVIK Morten Brisner, Seljeveien OSLO Ole Per Enger, Lindeberglia OSLO Laila Werner og Steinar Maurizett Engh, Årvollia OSLO Egil Grina, Maristugutua LUNNER Hans Morten Hammerud, Maristugutua LUNNER Astrid og Geir Larsen, Skysetveien 1E 1481 HAGAN Hipolito AS, 2740 ROA Hans Kristian Kilstad, Skogheimvegen LUNNER Ragnar Kilstad, Grindvollinna LUNNER Unni Lund, Kurlandstien 8A 1052 OSLO Gudbrand G Lunder, Kjørkevegen LUNNER Sten Einar Lunder, Kjørkevegen LUNNER Kjell Arvid Mathisen, Grindvollinna LUNNER Atle Mjåtvedt, Grindvollinna LUNNER Linda Tokerud og Ivar Molden, Grindvollinna LUNNER Kjell Paulsen, Maristugutua LUNNER Aase Kirsten og Arne Skirstad, Lunnerlinna 105A 2730 LUNNER Lunner almenning, 2743 HARESTUA Hans Karl Thorkildsen, Grindvollinna LUNNER Berit og Gunnar Torstensen, Grindvollinna LUNNER Trond Trulsen, Maristugutua LUNNER Amund Wøien, Kjørkevegen LUNNER Rolf Wøien, Maristugutua 2730 LUNNER fylkeskommune, Postboks LILLEHAMMER Fylkesmannen i, Postboks LILLEHAMMER Statens vegvesen, region øst, Postboks 1010 Skurva 2605 LILLEHAMMER NVE region øst, Postboks HAMAR Mariann Nygård, Grindvollinna LUNNER Hans Karl Thorkildsen, Grindvollinna LUNNER Berthe Bolken Lilleng, Ekorneveien ÅS Anne Grete Øren, Vaterudsvegen GRINDVOLL Erik Haug, Skogheimvegen LUNNER Erland Staff Hagen, Grindvollinna GRINDVOLL Hadeland EnergiNett AS, Jarenvegen 15/ JAREN Rolf Piene Halvorsen, Lilleakerveien OSLO Reidunn Svarstad, Trollnes NESBRU

12 Jon Geir Johnson, Knud Øyens vei 20B 1166 OSLO Lunner kommune, Sandsvegen ROA Reidun Skøien, Skøienvegen LUNNER Gudbrand Maurtvedt, Kjørkevegen LUNNER Kjell Kjørven, Kjørkevegen LUNNER Per Askilsrud, Grindvollinna LUNNER Iver Grini, Gamlevegen LUNNER Øystein Hogganvik, Gamlevegen LUNNER Ole Stenerud, Gamlevegen LUNNER Ivar Oulie, Gamlevegen LUNNER Kåre Nitteberg, Roverdus gata OSLO Hellen og Arne Blækkerud, Nedre Ulven veg GRINDVOLL Johannes Svinning Roen, Ulvengutua LUNNER Olaf Ballangrud, Gamlevegen LUNNER Hans Kristian Bjerkeli, Movegen JAREN John Iver Roen, Gamlevegen LUNNER Halvor Ulven, Ulvengutua GRINDVOLL Åshild og Trond Kilstad, Grindvollinna GRINDVOLL Eli Anne Roen, Grindvollinna GRINDVOLL Jorun Western Halvorsen, Grindvollinna GRINDVOLL Lars Bolken Heier, Grindvollinna LUNNER Hans Heier, Grindvollinna LUNNER Brit og Per Ballangrud, Gamlevegen LUNNER Lars Ballangrud, Gamlevegen LUNNER Inger Johanne Vatne, Gamlevegen LUNNER Karianne Andersen, Gamlevegen LUNNER Anstein Bjune, Gamlevegen LUNNER Oslo kommune, Halvor Vestby, Skirstadgutua LUNNER Per Jostein Vestby, Skirstadgutua LUNNER Odd Myrer, Bjørgesetervegen HARESTUA Arne Vestby, Skirstadgutua LUNNER Erik Skirstad, Skirstadgutua LUNNER Solveig og Morten Haga, Grindvollinna LUNNER Øystein Vatne, Grindvollinna LUNNER Berthe Marie Sørli, Adresse mangler Arne Kilstad, Grindvollinna LUNNER Anne Marie Sørlie, Grindvollinna LUNNER Geir Ole Gjerdingen, Grindvollinna LUNNER Rune Bråten, Skogheimvegen LUNNER Ørnulf Koppervik, Skogheimvegen LUNNER Torger Hanstein Eriksen, Maristugutua LUNNER Jostein Vatne, Maristugutua LUNNER Anders Vestby, "død" Arne Johannessen, "død" Kåre Joten, "død" Jevnaker kommune, Kirkegata LUNNER Landbrukskontoret for Hadeland, Rådhusvegen JAREN Kommunelegen, Sandsvegen ROA Advokat Wisth,

13 Anne-Marie Johansen, Borgenveien LILLESTRØM Svein Christian Lunde, Maristugutua LUNNER Arnstein Bjune, Gamlevegen LUNNER Iver Grini, Gamlevegen LUNNER Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær

REGULERINGSPLAN FOR SKYTEBANE KJEVLINGEN- KLAGEBEHANDLING PLAN-ID 0533-2010-0004

REGULERINGSPLAN FOR SKYTEBANE KJEVLINGEN- KLAGEBEHANDLING PLAN-ID 0533-2010-0004 Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 05/1875-160 Arkivnr.: PLAN 0533-2010-0004 Saksbehandler: Planlegger,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SKYTEBANE KJEVLINGEN - OPPFØLGING AV SAK ETTER MDS VEDTAK

REGULERINGSPLAN FOR SKYTEBANE KJEVLINGEN - OPPFØLGING AV SAK ETTER MDS VEDTAK Arkivsaksnr.: 05/1875-103 Arkivnr.: PLAN 0533-2010-0004 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen REGULERINGSPLAN FOR SKYTEBANE KJEVLINGEN - OPPFØLGING AV SAK ETTER MDS VEDTAK Hjemmel: Plan-

Detaljer

1. GANGS BEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR SKYTEBANE KJEVLINGEN (053320080111)

1. GANGS BEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR SKYTEBANE KJEVLINGEN (053320080111) Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 05/1875-52 Arkivnr.: L01 Saksbehandler: Arealplanlegger, Camilla

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 20.06.2013 kl. 16.30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN FOR SKYTEBANE KJEVLINGEN.

OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN FOR SKYTEBANE KJEVLINGEN. Arkivsaksnr.: 05/1875-112 Arkivnr.: PLAN 0533-2010-0004 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN FOR SKYTEBANE KJEVLINGEN. Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING ETTER 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN. REGULERINGSPLAN FOR SKYTEBANE KJEVLINGEN

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING ETTER 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN. REGULERINGSPLAN FOR SKYTEBANE KJEVLINGEN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 05/1875-134 Arkivnr.: PLAN 0533-2010-0004 Saksbehandler: Planlegger,

Detaljer

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KRAV OM DEKNING AV SAKSOMKOSTNINGER - SKYTEBANE KJEVLINGEN. Hjemmel: Forvaltningsloven

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KRAV OM DEKNING AV SAKSOMKOSTNINGER - SKYTEBANE KJEVLINGEN. Hjemmel: Forvaltningsloven Arkivsaksnr.: 05/1875-204 Arkivnr.: PLAN 0533-2010-0004 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KRAV OM DEKNING AV SAKSOMKOSTNINGER - SKYTEBANE KJEVLINGEN Hjemmel: Forvaltningsloven

Detaljer

KLAGEBEHANDLING. DETALJREGULERINGSPLAN HARESTUA STOPPESTED PLAN-ID 0533-2011-0002

KLAGEBEHANDLING. DETALJREGULERINGSPLAN HARESTUA STOPPESTED PLAN-ID 0533-2011-0002 Arkivsaksnr.: 10/140-69 Arkivnr.: PLAN 0533-2011-0002 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen KLAGEBEHANDLING. DETALJREGULERINGSPLAN HARESTUA STOPPESTED PLAN-ID 0533-2011-0002 Hjemmel: PBL

Detaljer

Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen KLAGEBEHANDLING AV AVKJØRSEL FORTAU LANGS FV.5 MELLOM OULIE OG SOLVANG.

Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen KLAGEBEHANDLING AV AVKJØRSEL FORTAU LANGS FV.5 MELLOM OULIE OG SOLVANG. Arkivsaksnr.: 11/425-33 Arkivnr.: PLAN 0533-2011-0003 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen KLAGEBEHANDLING AV AVKJØRSEL FORTAU LANGS FV.5 MELLOM OULIE OG SOLVANG Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

DETALJREGULERING FOR DEL AV KJØRVEN NEDRE - KLAGEBEHANDLING

DETALJREGULERING FOR DEL AV KJØRVEN NEDRE - KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 13/96-45 Arkivnr.: PLAN 13/96 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen DETALJREGULERING FOR DEL AV KJØRVEN NEDRE - KLAGEBEHANDLING Hjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9. Rådmannens

Detaljer

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/371-32 Arkivnr.: PLAN 0533-2007-0001 Saksbehandler: Planlegger,

Detaljer

DETALJREGULERING FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN HYTTEFELT KLAGE PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK 11/16 AV 4.2.2016

DETALJREGULERING FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN HYTTEFELT KLAGE PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK 11/16 AV 4.2.2016 Arkivsaksnr.: 13/1447 Lnr.: 5647/16 Ark.: PLAN 0533-2016-0001 Saksbehandler: tjenesteleder areal og samfunn Gunn Elin Rudi DETALJREGULERING FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN HYTTEFELT KLAGE PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR MIDLERTIDIG VEG MELLOM NY RV.4 I GRAN OG DAGENS RV. 4 I LUNNER MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR MIDLERTIDIG VEG MELLOM NY RV.4 I GRAN OG DAGENS RV. 4 I LUNNER MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING Arkivsaksnr.: 11/2184-10 Arkivnr.: Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen REGULERINGSPLAN FOR MIDLERTIDIG VEG MELLOM NY RV.4 I GRAN OG DAGENS RV. 4 I LUNNER MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING Hjemmel:

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR HARESTUA SENTRUM- STADFESTING AV DELOMRÅDET «JORDET» PÅ EIENDOMMEN 79/1

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR HARESTUA SENTRUM- STADFESTING AV DELOMRÅDET «JORDET» PÅ EIENDOMMEN 79/1 Arkivsaksnr.: 08/1379-125 Arkivnr.: PLAN 0533-2012-0001 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR HARESTUA SENTRUM- STADFESTING AV DELOMRÅDET «JORDET» PÅ EIENDOMMEN

Detaljer

MERKNADSBEHANDLING OG VEDTAK AV DETALJREGULERING FOR BRATTVOLL HYTTEOMRÅDE

MERKNADSBEHANDLING OG VEDTAK AV DETALJREGULERING FOR BRATTVOLL HYTTEOMRÅDE Arkivsaksnr.: 10/1437-39 Arkivnr.: PLAN 10/1437 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen MERKNADSBEHANDLING OG VEDTAK AV DETALJREGULERING FOR BRATTVOLL HYTTEOMRÅDE Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9 og forvaltningsloven kap. VI Klageadgang: Dersom Kommunestyret omgjør vedtaket, kan nytt vedtak påklages.

Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9 og forvaltningsloven kap. VI Klageadgang: Dersom Kommunestyret omgjør vedtaket, kan nytt vedtak påklages. Arkivsaksnr.: 14/939 Lnr.: 849/17 Ark.: GNR 98/48 Saksbehandler: planlegger Ingun Bjørgli Juul-Hansen 98/48 - Klage på fradelingssamtykke Tomtervegen Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9 og forvaltningsloven

Detaljer

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold NY SKYTEBANE FOR LUNNER SKYTTERLAG - STATUSRAPPORT. Hjemmel:

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold NY SKYTEBANE FOR LUNNER SKYTTERLAG - STATUSRAPPORT. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 14/355-14 Arkivnr.: L01 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold NY SKYTEBANE FOR LUNNER SKYTTERLAG - STATUSRAPPORT Hjemmel: Ad hoc-utvalgets innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING

59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING Arkivsaksnr.: 09/2049-23 Arkivnr.: GNR 59/219 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING

Detaljer

OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN FOR BRATTVOLL HYTTEOMRÅDE (F07) PLAN-ID 10/1437

OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN FOR BRATTVOLL HYTTEOMRÅDE (F07) PLAN-ID 10/1437 Arkivsaksnr.: 10/1437-13 Arkivnr.: PLAN 10/1437 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN FOR BRATTVOLL HYTTEOMRÅDE (F07) PLAN-ID 10/1437 Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen. Merknads- og vedtaksbehandling. Detaljregulering for Klemmaparken

Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen. Merknads- og vedtaksbehandling. Detaljregulering for Klemmaparken Arkivsaksnr.: 13/1253-47 Arkivnr.: PLAN 13/1253 Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen Merknads- og vedtaksbehandling. Detaljregulering for Klemmaparken Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-12.

Detaljer

Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9. Forvaltningsloven kap. VI.

Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9. Forvaltningsloven kap. VI. Arkivsaksnr.: 15/1863 Lnr.: 18898/15 Ark.: GNR 67/13 Saksbehandler: planlegger Ingun Bjørgli Juul-Hansen 67/13 KLAGE PÅ FRADELINGSTILLATELSE Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9. Forvaltningsloven kap.

Detaljer

Hjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI

Hjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI Arkivsaksnr.: 11/21-52 Arkivnr.: PLAN 84/4 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV HARESTUENGEN KLAGE PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK 69/13 AV 26.9.2013 Hjemmel:

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Fredag 17.02.2012 kl. 08.30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

VURDERING AV PLANOPPSTART FOR DEL AV LUNNER ØSTRE, 23/4 HESTESPORTSSENTER

VURDERING AV PLANOPPSTART FOR DEL AV LUNNER ØSTRE, 23/4 HESTESPORTSSENTER Arkivsaksnr.: 08/1327-17 Arkivnr.: PLAN 053320090115 Saksbehandler: Miljøvernkonsulent, Ingun Bjørgli Juul-Hansen VURDERING AV PLANOPPSTART FOR DEL AV LUNNER ØSTRE, 23/4 HESTESPORTSSENTER Hjemmel: Plan-

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Klage reguleringsplan FV 17 gang-/sykkelvei Høknes - Ura

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Klage reguleringsplan FV 17 gang-/sykkelvei Høknes - Ura Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe:2011/6191-72 Saksbehandler: Hanne Marthe Breivik Saksframlegg Klage reguleringsplan FV 17 gang-/sykkelvei Utvalg Namsos kommunestyre Utvalgssak

Detaljer

KLAGEBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR BISLINGEN NATURHOTELL

KLAGEBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR BISLINGEN NATURHOTELL Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 08/1288-128 Arkivnr.: PLAN 08/1288 Saksbehandler: planlegger, Ingun

Detaljer

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK I UTVIKLINGSUTVALGET I SAK 3/10 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV FLYTEBRYGGE

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK I UTVIKLINGSUTVALGET I SAK 3/10 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV FLYTEBRYGGE Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 07/1772-14 Arkivnr.: GNR 28/30 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

115/23 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE TIL KOMMUNAL VEG (VESTBYGDVEGEN) Klageadgang: Ja, etter veglovens 11, jfr. forvaltningslovens kap.

115/23 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE TIL KOMMUNAL VEG (VESTBYGDVEGEN) Klageadgang: Ja, etter veglovens 11, jfr. forvaltningslovens kap. Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/383-35 Arkivnr.: GNR 115/23 Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning,

Detaljer

Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven).

Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 14/930-2 Arkivnr.: GNR 59/24 Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning,

Detaljer

SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN OG KONSEKVENSUTREDNING FOR HADELANDSPARKEN (053320100092)

SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN OG KONSEKVENSUTREDNING FOR HADELANDSPARKEN (053320100092) Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 06/818-121Arkivnr.: PLAN 0533-2010-0092 Saksbehandler: Tjenesteleder,

Detaljer

Hestehold og hesterelaterte aktiviteter er i henhold til LNF-formålet der det tilpasset eiendommens ressursgrunnlag.

Hestehold og hesterelaterte aktiviteter er i henhold til LNF-formålet der det tilpasset eiendommens ressursgrunnlag. Arkivsaksnr.: 09/2222-14 Arkivnr.: GNR 108/16 Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi 108/16 - BRUK AV EIENDOMMEN HØGTUN Hjemmel: Plan- og bygningsloven Kommuneplanens arealdel 2005-2016

Detaljer

Saksbehandler: planlegger Ingun Bjørgli Juul-Hansen DETALJREGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV GRUA KIRKEGÅRD MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING

Saksbehandler: planlegger Ingun Bjørgli Juul-Hansen DETALJREGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV GRUA KIRKEGÅRD MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING Arkivsaksnr.: 14/1102 Lnr.: 3480/16 Ark.: PLAN 14/1102 Saksbehandler: planlegger Ingun Bjørgli Juul-Hansen DETALJREGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV GRUA KIRKEGÅRD MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING Lovhjemmel:

Detaljer

39/1 KLAGE PÅ MELDINGSSAK DATERT ENDRING AV FASADE

39/1 KLAGE PÅ MELDINGSSAK DATERT ENDRING AV FASADE Arkivsaksnr.: 06/2244-53 Arkivnr.: GNR 39/1 Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi 39/1 KLAGE PÅ MELDINGSSAK DATERT 21.5.2012 ENDRING AV FASADE Hjemmel: Plan- og bygningsloven. jfr.

Detaljer

Klageadgang: Ja, etter plan- og bygningsloven 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI

Klageadgang: Ja, etter plan- og bygningsloven 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 15/1027-11 Arkivnr.: PLAN 15/1027 Saksbehandler: tjenesteleder areal

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt:

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ Saksansv.: Kay Christian Jørgensen Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: Arkivsaknr.:

Detaljer

Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven).

Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/2074-25 Arkivnr.: GNR 109/5 Saksbehandler: byggesaksbehandler,

Detaljer

Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING:

Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Utviklingsutvalget Kommunestyresalen 07.04.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/11 Sak 10/11 Referater utviklingsutvalget 2011 67/723 Klage på vedtak

Detaljer

PROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 30.01.2008 Tid: 09.00 11.50 Forfall: Varamedlem: Kristin Madsen (GBL) leder Møtet ble ledet av nestleder for fast utvalg for plansaker Atle Liaklev

Detaljer

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING. REGULERINGSPLAN FOR HOLTÅSEN

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING. REGULERINGSPLAN FOR HOLTÅSEN Arkivsaksnr.: 07/1517-55 Arkivnr.: PLAN 07/1517 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING. REGULERINGSPLAN FOR HOLTÅSEN Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-12. Rådmannens

Detaljer

99/89 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8 FRITIDSBEBYGGELSE HVOR BRUKSAREAL IKKE ER I TRÅD MED REGULERINGSPLAN

99/89 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8 FRITIDSBEBYGGELSE HVOR BRUKSAREAL IKKE ER I TRÅD MED REGULERINGSPLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/76-17 Arkivnr.: GNR 99/89 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN PÅ HARESTUA - I LUNNER KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN PÅ HARESTUA - I LUNNER KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer: 14.03.2012 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12027 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART

Detaljer

84/4 - KLAGE PÅ VEDTAK I UTVIKLINGSUTVALGET SAK 16/10 AV DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL

84/4 - KLAGE PÅ VEDTAK I UTVIKLINGSUTVALGET SAK 16/10 AV DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 09/1271-17 Arkivnr.: GNR 84/4 Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: 192/001 Arkivsaksnr: 2012/381-36 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 21/13 24.04.2013 Utvalg for areal, miljø og teknikk

Detaljer

116/54 /1 - MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR VIUBRÅTAMOEN

116/54 /1 - MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR VIUBRÅTAMOEN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 14/2019-10 Arkivnr.: GNR 116/54/1 Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning,

Detaljer

56/ KLAGE PÅ VEDTAK DS UTV 108/11 AV OM OVERTREDELSESGEBYR. Hjemmel: Plan og bygningslovens 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI.

56/ KLAGE PÅ VEDTAK DS UTV 108/11 AV OM OVERTREDELSESGEBYR. Hjemmel: Plan og bygningslovens 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI. Arkivsaksnr.: 10/2249-30 Arkivnr.: GNR 56/29-32 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 56/29-32 - KLAGE PÅ VEDTAK DS UTV 108/11 AV 30.5.2011 OM OVERTREDELSESGEBYR Hjemmel: Plan og bygningslovens

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HOLTÅSEN. OFFENTLIG ETTERSYN PLAN-ID 07/1517

REGULERINGSPLAN FOR HOLTÅSEN. OFFENTLIG ETTERSYN PLAN-ID 07/1517 Arkivsaksnr.: 07/1517-14 Arkivnr.: PLAN 07/1517 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen REGULERINGSPLAN FOR HOLTÅSEN. OFFENTLIG ETTERSYN PLAN-ID 07/1517 Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-10

Detaljer

Arkivsaksnr.: 08/ Arkivnr.: 142. Saksbehandler: Tjenesteleder Arealforvaltning Gunn Elin Rudi Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold

Arkivsaksnr.: 08/ Arkivnr.: 142. Saksbehandler: Tjenesteleder Arealforvaltning Gunn Elin Rudi Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold Arkivsaksnr.: 08/2026-100 Arkivnr.: 142 Saksbehandler: Tjenesteleder Arealforvaltning Gunn Elin Rudi Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold REVISJON AV KOMMUNEPLANEN DRØFTINGER I FORMANNSKAPET SOM

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE FOR«LILLEHAMMER HAGEBY» -

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE FOR«LILLEHAMMER HAGEBY» - Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer: 19.12.2012 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12056 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART

Detaljer

109/20 ULOVLIG OPPFØRT TILBYGG, FASTLEGGING AV ØVRE GRENSE FOR ILAGT TVANGSMULKT UNDER FORUTSETNING AV GITTE BETINGELSER

109/20 ULOVLIG OPPFØRT TILBYGG, FASTLEGGING AV ØVRE GRENSE FOR ILAGT TVANGSMULKT UNDER FORUTSETNING AV GITTE BETINGELSER Arkivsaksnr.: 06/2914-80 Arkivnr.: GNR 109/20 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold 109/20 ULOVLIG OPPFØRT TILBYGG, FASTLEGGING AV ØVRE GRENSE FOR ILAGT TVANGSMULKT UNDER FORUTSETNING

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 13/1714-7 Arkivnr.: GNR 98/33 Saksbehandler: byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 98/33 - KLAGE PÅ AVSLAG (DS FSKAP 270/13) OM SØKNAD OM DISPENSASJON FRA TEK 10 FOR IKKE Å TILRETTELEGGE

Detaljer

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak.

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. 16. (forhåndsvarsling). Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/881-8 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi Mindre endring av kommuneplanens arealdel 2013-2024 Garasje- og uthusstørrelse Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 07/735 REGULERINGSPLAN ALMEDALEN Saksbehandler: Rune Sølland Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 13/07 27.11.2007 18/10 Utvalg for samfunn 21.09.2010 23/10

Detaljer

38/102 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLANEN FOR HASSELBAKKEN, HOVEDMØNERETNING OG TAKVINKEL

38/102 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLANEN FOR HASSELBAKKEN, HOVEDMØNERETNING OG TAKVINKEL Arkivsaksnr.: 15/1769 Lnr.: 15372/15 Ark.: GNR 38/102 Saksbehandler: byggesaksbehandler Anne Elisabeth Låveg 38/102 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLANEN FOR HASSELBAKKEN, HOVEDMØNERETNING OG

Detaljer

Arkivsaksnr.: 11/2074-16. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/13 Formannskapet 16.05.2013

Arkivsaksnr.: 11/2074-16. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/13 Formannskapet 16.05.2013 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 11/2074-16 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/13 Formannskapet 16.05.2013 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 109/5 MYLLA - SØKNAD OM DISPENSASJON

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2009/1358-38 Arkiv: 0203 R0901 Dato: 12.06.2013 SAMLET SAKSPROTOKOLL Saksbehandler: Hanne Karin Tollan Utv.saksnr Utvalg Møtedato 19/13 Fast

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

KLAGE PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK 13/11 AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR VOLDSTADSLETTA PLAN-ID

KLAGE PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK 13/11 AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR VOLDSTADSLETTA PLAN-ID Arkivsaksnr.: 06/1451-67 Arkivnr.: PLAN 0533-2011-0001 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen KLAGE PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK 13/11 AV 10.03.2011- DETALJREGULERINGSPLAN FOR VOLDSTADSLETTA

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2009/5051-97 L12 Morten Høvik, 31.10.2012

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2009/5051-97 L12 Morten Høvik, 31.10.2012 Halden kommune Plan «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2009/5051-97 L12 Morten Høvik, 31.10.2012 Brødløs Torg detaljreguleringsplan

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Referater - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2011

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Referater - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2011 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Innsikten SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/11 Sak 2/11 Referater - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/258-1 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi ENDRING OG OPPHEVING AV ELDRE REGULERINGSPLANER Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-14 Rådmannens innstilling:

Detaljer

84/4 - KLAGE PÅ UTVIKLINGSUTVALGETS VEDTAK 29/10 AV HABILITETSSPØRSMÅL

84/4 - KLAGE PÅ UTVIKLINGSUTVALGETS VEDTAK 29/10 AV HABILITETSSPØRSMÅL Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 09/1271-22 Arkivnr.: GNR 84/4 Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning,

Detaljer

Saksbehandler: byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 23/68 TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG - PÅLEGG OM RIVING

Saksbehandler: byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 23/68 TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG - PÅLEGG OM RIVING Arkivsaksnr.: 12/1017-42 Arkivnr.: GNR 23/68 Saksbehandler: byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 23/68 TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG - PÅLEGG OM RIVING Hjemmel: Plan- og bygningsloven kap. 32. Klagerett:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 Privat detaljregulering Bilsentret Finnsnes - merknadsbehandling - gnr. 46 bnr. 107, 33 mfl.... Sett inn saksutredningen

Detaljer

109/20 ULOVLIG OPPFØRT TILBYGG, PÅLEGG OM RIVING

109/20 ULOVLIG OPPFØRT TILBYGG, PÅLEGG OM RIVING Arkivsaksnr.: 09/258-22 Arkivnr.: GNR 109/20 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold 109/20 ULOVLIG OPPFØRT TILBYGG, PÅLEGG OM RIVING Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR VEST-BRÅTE

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR VEST-BRÅTE SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-210 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR VEST-BRÅTE Saksbehandler: Ivar Gudmundsen Arkivnr: REG R-210 Saknr.: 02/140 Utvalg Utv.sak nr Møtedato ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Ås rådhus, Store salong. 13.01.2009 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Ås rådhus, Store salong. 13.01.2009 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Ås rådhus, Store salong 13.01.2009 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Møterom C1 Onsdag 15.06.2016 kl. 09:00-13:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VOLDSTADSLETTA MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING ETTER 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSPLAN FOR VOLDSTADSLETTA MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING ETTER 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN Arkivsaksnr.: 06/1451-55 Arkivnr.: PLAN 06/1451 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen REGULERINGSPLAN FOR VOLDSTADSLETTA MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING ETTER 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN Hjemmel:

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Lnr Ref Sted Dato 99/ / PLA /00 BEAS DRAMMEN oppdatert

Saksnr./Arkivkode Lnr Ref Sted Dato 99/ / PLA /00 BEAS DRAMMEN oppdatert DRAMMEN KOMMUNE Vedlegg 9 BYPLAN BILAGSLISTE Saksnr./Arkivkode Lnr Ref Sted Dato 99/14766 003/ PLA 166 016148/00 BEAS DRAMMEN oppdatert 13.05.04 REGULERINGSPLAN FOR NÆRBYVEIEN BOLIGOMRÅDE, DEL AV GBNR.

Detaljer

Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 56/32 KLAGE PÅ VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR

Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 56/32 KLAGE PÅ VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR Arkivsaksnr.: 10/2249-53 Arkivnr.: GNR 56/29-32 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 56/32 KLAGE PÅ VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR Lovhjemmel: Plan og bygningslovens 1-9 og 32-8 Forvaltningslovens

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Klage på vedtak - 1721/254/3/4 - Verdal Jeger- og Fiskeforening - Omlegging av veg og endret plassering av sikkerhetsvoller ved skytebane - Tromsdalen Saksbehandler: E-post: Tlf.:

Detaljer

Klage på vedtak - forslag til endring av områderegulering for Kvalvikodden

Klage på vedtak - forslag til endring av områderegulering for Kvalvikodden Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.02.2017 9483/2017 2010/1373 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 08.03.2017 Bystyret 30.03.2017 Klage på vedtak -

Detaljer

Saksframlegg. SÆTERBAKKEN, TESLIÅSEN OG TJØNLIEN MED TILLIGGENDE OMRÅDER KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 04/118

Saksframlegg. SÆTERBAKKEN, TESLIÅSEN OG TJØNLIEN MED TILLIGGENDE OMRÅDER KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 04/118 Saksframlegg SÆTERBAKKEN, TESLIÅSEN OG TJØNLIEN MED TILLIGGENDE OMRÅDER KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 04/118 Saksbehandler: Gunn Helen Lundgreen ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til

Detaljer

Vi viser til søknad om opprettelse av ny grunneiendom mottatt Asker kommunes dokumentsenter 31.03.2014.

Vi viser til søknad om opprettelse av ny grunneiendom mottatt Asker kommunes dokumentsenter 31.03.2014. Are Hansen og Cecilie Haraldsen Røykenveien 356 1389 HEGGEDAL Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: TPEDERSE GBNR 79/108 30.04.2014 S14/1602 L23791/14 Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S14/1602.

Detaljer

KRAV OM DEKNING AV SAKSOMKOSTNINGER - 116/6, 5 RIVING AV EKSISTERENDE BEBYGGELSE

KRAV OM DEKNING AV SAKSOMKOSTNINGER - 116/6, 5 RIVING AV EKSISTERENDE BEBYGGELSE Arkivsaksnr.: 14/1605 Lnr.: 2163/16 Ark.: GNR 116/6/5 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold KRAV OM DEKNING AV SAKSOMKOSTNINGER - 116/6, 5 RIVING AV EKSISTERENDE BEBYGGELSE Lovhjemmel:

Detaljer

Einar Ellefsrud (Frp), Rune Meier (H), Terje Aschim (Gbl) Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl)

Einar Ellefsrud (Frp), Rune Meier (H), Terje Aschim (Gbl) Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 25.04.2012 kl 0900 1335 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Einar Ellefsrud

Detaljer

67/723 KLAGE PÅ VEDTAK I UTVIKLINGSUTVALGET I SAK 8/11 AV AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV HUS MED PULTTAK.

67/723 KLAGE PÅ VEDTAK I UTVIKLINGSUTVALGET I SAK 8/11 AV AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV HUS MED PULTTAK. Arkivsaksnr.: 11/56-27 Arkivnr.: GNR 67/723 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 67/723 KLAGE PÅ VEDTAK I UTVIKLINGSUTVALGET I SAK 8/11 AV 10.3.2011 AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2009/6703-108 Saksbehandler: Hanne Marthe Breivik Saksframlegg Del av massefylling på gnr/bnr 39/11 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan,

Detaljer

99/89 KLAGE PÅ VEDTAK 38/12 AV 29.3.2012 I FORMANNSKAPET VEDTAK OM ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR

99/89 KLAGE PÅ VEDTAK 38/12 AV 29.3.2012 I FORMANNSKAPET VEDTAK OM ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR Arkivsaksnr.: 11/76-24 Arkivnr.: GNR 99/89 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 99/89 KLAGE PÅ VEDTAK 38/12 AV 29.3.2012 I FORMANNSKAPET VEDTAK OM ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR Hjemmel:

Detaljer

109/5 MYLLA - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL BEHOLDE OPPGRADERT STI TIL KJØRBAR VEI

109/5 MYLLA - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL BEHOLDE OPPGRADERT STI TIL KJØRBAR VEI Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/2074-16 Arkivnr.: GNR 109/5 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9 Jfr. forvaltningsloven kap. VI

Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9 Jfr. forvaltningsloven kap. VI Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 16/1911-13 Arkivnr.: GNR 38/103 Saksbehandler: byggesaksbehandler,

Detaljer

Hans Bjørge (Sp), utvalgsleder Kristin Madsen (GBL), Atle Liaklev (GBL), Kari Anne Jønnes (H), Allan Bjerke Andersson (Sv), Ann Kristin Hagen (Ap)

Hans Bjørge (Sp), utvalgsleder Kristin Madsen (GBL), Atle Liaklev (GBL), Kari Anne Jønnes (H), Allan Bjerke Andersson (Sv), Ann Kristin Hagen (Ap) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 11.05.2011 kl. 9.00 kl. 11.45 Sted: Møterom Granavollen Arkivsak: 11/00575 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Andre:, utvalgsleder Kristin

Detaljer

54/17 SØKNAD VEDRØRENDE AREALBYTTE DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL

54/17 SØKNAD VEDRØRENDE AREALBYTTE DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/1806-2 Arkivnr.: GNR 54/17 Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning,

Detaljer

Lunner kommune vedtar KIME-planen , datert 15. november 2016.

Lunner kommune vedtar KIME-planen , datert 15. november 2016. Arkivsaksnr.: 16/299 Lnr.: 21124/16 Ark.: 144 Saksbehandler: avdelingsleder Guri Kjærem Kommunedelplan for Klima, infrastruktur, miljø og eiendom 2017-2020 Revisjon Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

116/5/50 - KLAGE PÅ AVSLAG OM DISPENSASJON RE-OPPFØRING AV UTHUS SKJERVA, KALT TOMT 50

116/5/50 - KLAGE PÅ AVSLAG OM DISPENSASJON RE-OPPFØRING AV UTHUS SKJERVA, KALT TOMT 50 Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 14/2099-11 Arkivnr.: GNR 116/5 Saksbehandler: byggesaksbehandler,

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN FOR LUNNER - JUSTERT FRAMDRIFTSPLAN

REVISJON AV KOMMUNEPLAN FOR LUNNER - JUSTERT FRAMDRIFTSPLAN Arkivsaksnr.: 08/2026-323 Arkivnr.: 142 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold REVISJON AV KOMMUNEPLAN FOR LUNNER - JUSTERT FRAMDRIFTSPLAN Hjemmel: Plan- og bygningsloven Kommuneloven

Detaljer

Til medlemmer av trepartsorganet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag kl.

Til medlemmer av trepartsorganet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag kl. Til medlemmer av trepartsorganet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 29.09.2016 kl. 08:00-09:30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L12 Lnr.: 8509/17 Arkivsaksnr.: 17/972-7

Saksframlegg. Ark.: L12 Lnr.: 8509/17 Arkivsaksnr.: 17/972-7 Saksframlegg Ark.: L12 Lnr.: 8509/17 Arkivsaksnr.: 17/972-7 Saksbehandler: Lars Kristian Hatterud MINDRE ENDRING - H33 PÅ SKEI SØR - VEDTAK Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: Det

Detaljer

Forskrift om hundehold i Lunner kommune Endring av 3

Forskrift om hundehold i Lunner kommune Endring av 3 Arkivsaksnr.: 15/53-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen Forskrift om hundehold i Lunner kommune Endring av 3 Hjemmel: Lov om hundehold Rådmannens innstilling:

Detaljer

MELDING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR SKASET DELER AV GNR 8 BNR1 II

MELDING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR SKASET DELER AV GNR 8 BNR1 II Mottaker: se adresseliste Sted dato: Hemne 22.05.2017 Saksbehandler: EKM MELDING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR SKASET DELER AV GNR 8 BNR1 II Allskog oversender på vegne av grunneier Oddmund Frengen

Detaljer

Røyken kommune - Reguleringsplan for RV 23 Dagslet - Linnes - Klage

Røyken kommune - Reguleringsplan for RV 23 Dagslet - Linnes - Klage Vår dato: 16.06.2014 Vår referanse: 2014/3604 Arkivnr.: 421.4 Deres referanse: 08/757-122 Saksbehandler: Fredrik Harvik Thoresen Røyken kommune Innvalgstelefon: 32266644 3440 Røyken Røyken kommune - Reguleringsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: May-Jorunn Corneliussen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 10/1774

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: May-Jorunn Corneliussen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 10/1774 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: May-Jorunn Corneliussen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 10/1774 REGULERINGSPLAN FOR FV 863 LANGSUNDFORBINDELSEN - BEHANDLING AV KLAGER PÅ REGULERINGSVEDTAK Rådmannens innstilling:

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen ih!r^herred SnP^1!(OPJ1!',-11dP,iF tl si, +G'^ 200h Saksbehandler: Wenche Sjaastad Johnsson Deres ref.: Vår dato: 14.11.2008 Vår ref.:

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 04/643

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 04/643 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 04/643 MINDRE VESENTLIG ENDRING MEVIK BOLIGFELT, SOLFJELLSJØEN KLAGE PÅ VEDTAK. Rådmannens innstilling: Kommunestyret vil med bakgrunn

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak 2. gangs behandling - Detaljreguleringsplan for Eplehagen - plan ID 0419201501 Vedtatt av Møtedato Saksnr Planutvalget 26.04.2016 007/16 Kommunestyret 31.05.2016 023/16 Saksanv.:

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/6283 /21273/17-PLNID Kjell-Erik Lange Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/6283 /21273/17-PLNID Kjell-Erik Lange Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/6283 /21273/17-PLNID Kjell-Erik Lange 25.04.2017 0000 Telefon: 90 12 87 11 Saken skal behandles i følgende utvalg: Formannskapet MINDRE ENDRING

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 07/1847 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Planutvalget 15.03.2007 042/07 steeir Kommunestyret 29.03.2007 018/07 steeir Reguleringsplan for Storstøllie

Detaljer