Unios næringspolitiske plattform

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Unios næringspolitiske plattform"

Transkript

1 Unios næringspolitiske plattform 1

2 Unio mener at den norske samarbeidsmodellen er et godt utgangspunkt for god næringsutvikling og næringspolitikk. Unio vil bekjempe enhver form for sosial dumping av lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår. Anbud, konkurranseutsetting og privatisering skal ikke gå på bekostning av ansattes rettigheter. Unio mener at stabil økonomisk politikk med ansvarlig innfasing av oljepenger gir det beste grunnlaget for næringsutvikling. Unio ønsker et tett samarbeid mellom offentlig og privat sektor for å bedre samfunnets samlede produksjons- og velferdsmuligheter. Unio mener at høy kvalitet i alle leddene i kunnskapskjeden fra barnehage til forskerutdanning er en forutsetning for framtidig næringsutvikling. Unio vil arbeide for et tettere samarbeid mellom utdanning, forskning og næringsliv. Unio mener at forskningsinnsatsen må økes til 3 prosent av BNP innen 2030 og at det offentlige bør stå for halvparten. Unio vil arbeide for etablering av flere kunnskapsintensive bedrifter. Unio vil arbeide for incentivordninger som knytter utdanningsmiljøer og gründermiljøer sammen. Unio vil arbeide for tilskuddsordninger for innovasjon i offentlig sektor. Unio vil styrke tiltak som øker forskningsinnsats i bedrift, for eksempel øke skattefunn og Brukerstyrt Innovasjonsarena (BIA). Unio vil øke kommunesektorens handlingsrom slik at nye teknologiske løsninger kan tas i bruk. Unio vil styrke forskning og teknologi som bidrar til grønn næringsutvikling. Unio mener at det bør satses på næringer der Norge har spesielle fortrinn, som maritim næring. Unio vil arbeide for at global handel og investeringer er basert på prinsippene om anstendig arbeid og samfunnsansvar. Unio vil arbeide mot økonomisk kriminalitet. 2 Unio vil arbeide for åpenhet og informasjon om varer og tjenesters produksjonsbetingelser. Dette for å bekjempe produksjon under uverdige eller ulovlige forhold.

3 Føreord Endringar i alderssamansetting, utdanningsnivå, oljeinntekter og næringsstruktur vil utfordre og endre det norske samfunnet. Korleis vi handterer slike endringar, blir avgjerande for framtidig velferdsnivå og levestandard. Noreg må møte globaliseringa og den aukande internasjonale konkurransen med ei offensiv satsing på heile kunnskapskjeda. Konkurransekrafta vil ligge i verdiskaping basert på kunnskap, forsking og utvikling. Samspelet mellom offentleg og privat sektor må styrkast, slik at ulike miljø betre kan dra nytte av kunnskap og kompetanse hos kvarandre. Gjennom oljeinntektene står Noreg i ei særstilling. Rikdommen gir grunnlag for å investere langsiktig i kompetanse og innovasjon, retta både mot økonomi og miljøretta løysingar. Eit grønt næringsliv og grøne jobbar må ha ein sikker plass i næringspolitikken, og prege både mål og tiltak. Norsk konkurransekraft byggjer også på sterke fagforeiningar, organiserte arbeidsgjevarar, ein aktiv stat og lokal og regional forankring. Gode arbeidsvilkår og eit anstendig arbeidsliv vil også i framtida vere ein fordel for Noreg. Unios næringspolitiske plattform er vedtatt av Representantskapet i Plattforma set søkelyset på viktige utfordringar og tiltak, først og fremst knytt til interesseområda for Unios medlemsforbund. Eg håper at plattforma kan skape debatt, og vere til nytte for medlemmer og tillitsvalde. Oslo, januar 2014 Anders Folkestad Unio-leiar 3

4 Innhold Føreord 3 Innledning 5 Næringspolitikken nasjonale kjennetegn 6 Den norske modellen 6 Stabile og gode økonomiske rammebetingelser 6 Sterk offentlig sektor 7 Høy sysselsetting og likestilling 7 Kunnskap og forskning som forutsetning for næringsutvikling 8 Utdanning 8 Utdanning og næringsliv 8 Livslang læring 9 Forskning 9 Aktiv innovasjon og næringspolitikk 11 Næringsutvikling for framtida 11 Innovasjon og nye løsninger 11 Helse- og velferdsteknologi 12 Grønn næringspolitikk 12 Maritim sektor 13 Næringspolitikk i en globalisert verden 14 4

5 Innledning Grunnlaget for verdiskapingen i samfunnet er menneskelig arbeidskraft og kompetanse, naturressurser og fysisk kapital. Næringspolitikken skal bidra til at disse ressursene brukes på en best mulig måte slik at verdiskapingen blir høy. Verden står overfor store utfordringer som skyldes menneskeskapte klimaendringer. For å møte disse utfordringene, vil det være avgjørende at produksjon og forbruk tilpasses målet om at alle næringer og virksomheter skal bidra til et samfunn i økologisk balanse. Norsk arbeidslivs styrke er høy sysselsetting, arbeidstakere med høy kompetanse, store energi- og naturressurser og en god offentlig sektor som tilrettelegger for og samarbeider med næringslivet. Nøkkelen til framtidig velferd og bærekraftig, konkurransedyktig næringsliv ligger i å bygge videre på nasjonale fortrinn og ytterligere satsing på utdanning, forskning og innovasjon. Unio mener at grunnsteinene i en framtidsrettet nasjonal næringsutvikling er: ansvarlig økonomi basert på den norske samarbeidsmodellen, satsing på utdanning og forskning av høy kvalitet, aktiv innovasjon og næringspolitikk og solidaritet nasjonalt og internasjonalt. 5

6 Næringspolitikken nasjonale kjennetegn Den norske modellen I den norske modellen er sterke fagforeninger, organiserte arbeidsgivere og en aktiv stat viktige elementer for en vellykket næringspolitikk. Modellen regulerer rettigheter og plikter mellom samfunn og individ, og har vist seg robust i økonomiske oppgangs- og nedgangstider. God næringspolitikk handler om samfunnets evne til å møte endringer og utfordringer. Den norske organiserings- og samarbeidstradisjonen har bidratt til gode omstillingsprosesser. Den norske samfunnsmodellen fremmer solidaritet, og samfunn med stor grad av solidaritet klarer seg godt i den internasjonale konkurransen. Den bidrar også til økt risikovillighet i et næringsliv som vil satse på innovative løsninger. Stabile og gode økonomiske rammebetingelser Målsettingen for norsk økonomi bør være jevn økonomisk vekst, høy sysselsetting og en bærekraftig utvikling. For å oppnå dette, er næringslivet avhengig av stabile og gode rammebetingelser. Norske bedrifter som konkurrerer med utlandet er avhengige av at det føres en økonomisk politikk som sikrer sysselsettingen og en pris- og kostnadsvekst som opprettholder norsk konkurranseevne. Olje- og gassressursene på norsk sokkel er vår felles formue. Denne formuen bør også senere generasjoner få glede av. For sterk innfasing av petroleumsinntektene vil påvirke omfanget av tradisjonelt konkurranseutsatt næringsliv, da dette vil presse opp lønningene og gjøre deler av næringslivet ulønnsomt. 6

7 Sterk offentlig sektor Vellykket næringsutvikling forutsetter at hele landet tas i bruk. Noe som igjen forutsetter god infrastruktur og en godt utbygd tjenestesektor. Post, bredbåndsdekning, veier, skoler og barnehager må være på plass for bedriftsetablering og bedriftsutvikling. En godt utbygd offentlig sektor bidrar til stabilitet og vekst i økonomien. I Norge har vi valgt å la sentrale velferdstjenester som helse og utdanning være en del av det offentlige tjenestetilbudet. På den måten har vi bygget et velferdssamfunn med jevnere fordeling av utdanning, helse, inntekt og trygghet mellom befolkningens ulike grupper. Det dreier seg om en samfunnsmodell som gir høy produktivitet og effektiv bruk av ressurser. I næringsutviklingen representerer velferdsstaten et sikkerhetsnett for gründere. Sikkerhetsnettet bidrar til å spre den økonomiske risikoen, fremmer bedriftsetablering og satsing på innovative løsninger. Høy sysselsetting og likestilling Arbeidskraft og kompetanse er landets viktigste kapital. Befolkningens kunnskap og ferdigheter utgjør en økonomisk verdi mange ganger større enn den samlede olje- og gassformuen. Det er følgelig viktig å ta i bruk alle ressurser. Det er viktig at det føres en aktiv arbeidsmarkedspolitikk som løser flaskehalser i lokale arbeidsmarkeder og kvalifiserer de arbeidsledige til ledige jobber. En aktiv arbeidsmarkedspolitikk er god rekrutterings- og kompetansepolitikk, og en god måte å heve kompetansen og øke inntektsmulighetene for de som står utenfor arbeidsmarkedet. I internasjonal sammenheng har Norge høy yrkesdeltakelse generelt og blant kvinner spesielt. Yrkesdeltakelsen kan økes ytterligere ved at flere kvinner deltar i arbeidslivet og ved at flere kvinner jobber fulltid. Det er god næringspolitikk å satse på økt yrkesdeltakelse og et inkluderende arbeidsliv. Det er også god næringsutvikling å jobbe for en større andel kvinner i næringslivet. Selv om Norge skårer høyt i internasjonale sammenligninger, er kun én av fire gründere kvinner og kvinner utgjør under 20 prosent av medlemmene i aksjeselskap. 7

8 Kunnskap og forskning som forutsetning for næringsutvikling Utdanning Kunnskap og kompetanse ligger til grunn for både velferdsutviklingen og næringsutviklingen. Det er en styrke ved det norske utdanningssystemet at det har et bredt samfunnsmandat med oppgaver som går langt utover ren arbeidskvalifisering. Skolen skal vektlegge fag- og kulturkunnskap, språk og dannelse, og utvikle kreativitet, samarbeidsevne og ansvarsbevissthet hos elevene. Sammen med grunnleggende ferdigheter, dreier det seg om verdifulle egenskaper for norsk arbeids- og næringsliv. Desentralisert og likeverdig utdanning, interessante arbeidsplasser og godt utbygde velferds- og kulturtilbud i kommunene, skal bidra til at næringslivet får god tilgang til kvalifisert arbeidskraft, og at kvinner og menn med høy utdanning har varierte jobbtilbud i distriktene. Særlig er dette viktig for å beholde og rekruttere kvinner med høyere utdanning. Utdanning og næringsliv Det er behov for et tettere samarbeid med arbeids- og næringslivet på alle nivåene i kunnskapskjeden. Dette for å øke kvaliteten og relevansen i utdanningene, samt øke næringslivets evne til å nyttiggjøre seg ny forskning og kompetanse. Det må legges bedre til rette for at videregående skoler blir viktige aktører i lokal og regional næringsutvikling. Videregående opplæring og fag- og yrkesopplæring må få rammebetingelser som sikrer en slik aktiv rolle. Et livskraftig lokalt næringsliv trenger sterke regionale kompetanse- og innovasjonsmiljøer, gjerne lokalisert sammen med universiteter og høyskoler. Dette kan gjøres ved at høyskolene videreutvikler ulike utdanningstilbud rettet mot og i samarbeid med næringer i distriktene. 8

9 Livslang læring Satsing på livslang læring er viktig for å få til vellykket utvikling og omstilling i arbeids- og næringslivet. Formell utdanning er en nøkkel til læringsintensive jobber, og for å kunne dra nytte av læring gjennom hele yrkeslivet. Behovet for oppdatering og ny kunnskap er viktig for alle, uavhengig av utdanningsnivå. Livslang læring handler om å legge til rette for at voksne skal kunne tilegne seg grunnleggende ferdigheter, om utvikling av fleksible etter- og videreutdanningstilbud og om læring i arbeidslivet. En god næringspolitikk legger til rette for at arbeidsplassen tas i bruk som en læringsarena. Forskning Vilje til å ta risiko i forskningen er en nødvendig betingelse for å forbli konkurransedyktig. For å være beredt på en framtid vi ennå ikke kjenner, må det legges bedre til rette for uavhengig, kreativ og nytenkende forskning. Til dette trengs en bred faglig kunnskapsbase og en langsiktig tankegang når det gjelder grunnforskning. Langsiktig kunnskapsproduksjon på områder der Norge har spesielle fortrinn, som energi, marin og maritim forskning, vil være svært viktig for et framtidig kunnskapsintensivt næringsliv. 9

10 Sammenliknet med de andre landene i Norden, skårer Norge lavt på samlet forsknings- og utviklingsinnsats. Næringslivets egen innsats er særlig lav. Det er følgelig nødvendig å øke både den offentlige forskningsinnsatsen og næringslivets forskning og utvikling. Det er behov for å utvikle nye rammer for kommersialisering av forskningsresultater som tilgodeser forskningsfellesskapet, samtidig som dette kan gi enkeltforskere insentiver til produkt- og tjenesteutvikling som kan danne grunnlaget for ny næringsutvikling. EU møter den økende globale konkurransen med flere tiltak. EUs forskningsprogram Horizon 2020 innebærer en betydelig satsing på grunnforskningen, næringslivsrettet forskning og velferdsforskning. For Norge er det viktig at den nasjonale forskningsog næringspolitikken knyttes opp mot aktuelle strategier i EU og deltakelse i Horizon 2020, slik at norske forskere får ta del i det samarbeidet og de utviklingsmuligheter som ligger i EUs forskningsprogrammer. 10

11 Aktiv innovasjons- og næringspolitikk Næringsutvikling for framtida Det er gjennom forskning og innovasjon at næringspolitikken fornyes. Satsing på næringsrettet innovasjon er viktig for verdiskaping i framtida. Landets økonomi og samfunnsliv er tjent med at det tilrettelegges for et mangfold av næringer. Det må føres en aktiv næringspolitikk som stimulerer til å skape utviklende og trygge arbeidsplasser i hele landet, både innenfor tradisjonelle og nye næringer, enten det handler om industri, energi, IKT, fiske, landbruk, reiseliv eller kultur. Innovasjon og nye løsninger Innovasjon er en kilde til verdiskaping og utvikling av velferdssamfunnet. Innovasjonsaktiviteter er både vitenskapelig, teknologisk, organisatorisk og kommersiell virksomhet. Næringspolitikken og det næringspolitiske virkemiddelapparatet må derfor legge stor vekt på å stimulere kreativitet, nyskaping og nyetablering i småbedriftene. Det kreves også et høyt kunnskapsnivå i næringslivet og i offentlig sektor for å utnytte de muligheter som forskningsresultater og kunnskap gir. Det å ta i bruk innovative løsninger er krevende. Sosial innovasjon dreier seg om nye konsepter som skal imøtese sosiale behov og bidra til løsning på ulike samfunnsproblemer. Entreprenørskap som metode kan ha en viktig funksjon i profesjonsutdanningene for å videreutvikle profesjonene og bidra til at tjenesteutøvelsen ikke stivner i tradisjonelle mønstre. For å sikre en bærekraftig og verdig omsorgstjeneste, er det et stort behov for nytenking i omsorgssektoren. Dette handler ikke bare om bruk av ny teknologi, det handler også om bruk av kompetanse, vilje til å tenke nytt og prioritere annerledes. 11

12 Høy kvalitet på forskning og utvikling samt kunnskapsdeling er viktige grunnlag for gode innovasjonsprosesser og for å stimulere næringslivet. Det er behov for gode virkemidler som bygger opp under vekst og gründervirksomhet. Forskningsinnsatsen i Norge må økes, og særlig må næringslivets FoU styrkes. Nordmenn er dyktige til å ta i bruk ny teknologi. Dette gir oss et konkuransefortrinn ved å ha høyere produktivitet enn de fleste andre land. Det burde også gjøre Norge til et attraktivt land å etablere ny kunnskapsintensiv industri. Helse- og velferdsteknologi Unio vil trekke fram utviklingen av helse- og velferdsteknologi som et eksempel på kunnskapsintensiv industri der Norge kan utvikle en ledende posisjon til nytte for både helse- og omsorgstjenestene og det norske næringslivet. Utvikling av helse- og velferdsteknologi krever et tett samspill mellom helseprofesjonene, teknologimiljøene og ulik næringsvirksomhet. Ny teknologi må ikke bare utvikles, den må også etterspørres. Det er derfor viktig at kommunene og helseforetakene gis økonomiske, teknologiske og juridiske rammebetingelser slik at nye teknologiske hjelpemidler både blir etterspurt og tatt i bruk. Grønn næringspolitikk Miljø- og klimautfordringene kan og må møtes av en aktiv og grønn næringspolitikk. Norge har gode forutsetninger for å lykkes med å utvikle et grønt næringsliv: tilgang til kapital, naturressurser, et omstillingsdyktig arbeidsliv og arbeidstakere med høy kompetanse. Norge har med andre ord forutsetningene til å bli en ledende internasjonal aktør i en grønnere økonomi. Løsningene som skapes, har et internasjonalt marked. Derfor må vi være tidlig ute med næringsutvikling på feltet og ta de nødvendige omkostningene. Den grønne næringspolitikken må baseres på en skatte- og avgiftspolitikk som gjør det mer lønnsomt å utvikle klimavennlig teknologi, transport og forbruk. En solid investering i forskning og kunnskap er avgjørende for å stimulere til innovasjon og utvikling av fornybar energi. Dessuten må vi utnytte eksisterende industri som et lokomotiv for en ny og grønn industri. Det er viktig å utnytte eksisterende kommersielle drivkrefter som finnes på ulike steder i Norge. 12

13 Maritim sektor Maritim næring utgjør en viktig næringsklynge som gir Norge et spesielt fortrinn. Her er det stor verdiskaping målt i omsetning, skatteinngang og sysselsetting. Den praktiske kompetansen norske sjøfolk tar med seg til verft, utstyrs- og tjenesteleverandører på land er en nøkkelfaktor for den høye innovasjonstakten i næringen. Den maritime klyngens internasjonale konkurransekraft er avhengig av den erfaringsbaserte kompetansen som norske sjøfolk har. Det må videre framover satses på rekruttering og økning av kvalitet og kvantitet i den maritime utdanningen. Rammebetingelser for maritim næring må være konkurransedyktige og forutsigbare. Rekrutteringsgrunnlaget må styrkes ved at man sikrer norske lønns- og arbeidsforhold på norsk sokkel og langs kysten. 13

14 Næringspolitikk i en globalisert verden Næringspolitikken utvikles i en global sammenheng. Globalisering og internasjonal samhandling bringer med seg muligheter for enkeltmennesker, virksomheter og samfunn. Samtidig kan globaliseringen føre til sosial dumping, hjerneflukt, økonomisk kriminalitet og korrupsjon, trusler mot demokrati, samt brudd på menneskerettigheter, faglige rettigheter og samfunnets moralske grunnlag. I næringspolitikken er det viktig å bekjempe globaliseringens bakside og fremme anstendig arbeid og samfunnsansvar som konkurransefortrinn. Handel er en sentral del av næringsutviklingen og en forutsetning for vekst og velferd. Norge skal være en ambisiøs aktør med tanke på å videreutvikle bærekraftperspektivet i internasjonal handel og sikre at internasjonale standarder for arbeids- og næringsliv ivaretas. ILOs arbeidsstandarder og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper er eksempler på internasjonale retningslinjer som må promoteres og etterfølges i næringsutvikling. Et bærekraftig næringsliv forutsetter tilgang på arbeidstakere med rett kompetanse og kunnskap. Flere bransjer er avhengige av å rekruttere arbeidskraft utenfor Norge. Arbeidsinnvandrere tilfører det norske samfunnet viktig kompetanse og bidrar til å dekke arbeidskraftmangler i flere sektorer. Innen forskning og utvikling er internasjonalt samarbeid viktig for å lykkes i kunnskapsintensivt næringsliv. Mye tyder på at arbeidsmobilitet på tvers av landegrenser vil øke. Med arbeidsinnvandring utfordres kravene til inkluderende arbeidsliv og gode fellesskapsløsninger for alle. Det er avgjørende at rekrutteringen skjer ut fra likebehandlingsprinsipper og innenfor en etisk ramme. Norge har et ansvar for at rekrutteringsarbeidet også vurderer konsekvenser for avsenderlandet. Rekruttering av etterspurte utdanningsgrupper må veies opp mot avsenderlandets egne behov. Norge må vise varsomhet med å rekruttere personell fra land der hjerneflukt kan være aktuelt. Det er derfor en langt bedre strategi å satse på rekruttering av innenlandsk personell, gjennom bedre lønns- og arbeidsforhold og bedre tilrettelegging for høyere utdanning. 14

15 Svart økonomi undergraver nasjonal og internasjonal økonomi og utgjør en av verdens største økonomiske trusler. Det dreier seg om tapte inntekter til fellesskapet og utkonkurrering av seriøse virksomheter som oppfyller kravene til arbeidstakerrettigheter. Svart økonomi er ikke forenelig med vellykket næringsutvikling. 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 Unio 2014 Stortingsgata Oslo sentralbord: telefaks: Unios medlemsforbund: Utdanningsforbundet Norsk Sykepleierforbund Forskerforbundet Politiets Fellesforbund Norsk Fysioterapeutforbund Det norske maskinistforbund Akademikerforbundet Norsk Ergoterapeutforbund Norsk Radiografforbund Presteforeningen Skatterevisorenes Forening Det Norske Diakonforbund 20

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har

Detaljer

Unios klimapolitikk vedtatt 7. desember

Unios klimapolitikk vedtatt 7. desember Unios klimapolitikk vedtatt 7. desember 2015 1 Unio er Norges nest største hovedorganisasjon med over 330 000 medlemmer. Unios medlemsforbund: Utdanningsforbundet Norsk Sykepleierforbund Forskerforbundet

Detaljer

Et kunnskapsbasert næringsliv Akademikernes policydokument om næringspolitikk, verdiskapning og arbeidsmarked

Et kunnskapsbasert næringsliv Akademikernes policydokument om næringspolitikk, verdiskapning og arbeidsmarked Et kunnskapsbasert næringsliv Akademikernes policydokument om næringspolitikk, verdiskapning og arbeidsmarked Vedtatt av Akademikernes styre 8. desember 2009. Hovedpunkter i Akademikernes næringspolitikk

Detaljer

Regjeringens politikk for økt verdiskaping med fokus på en helhetlig innovasjonspolitikk

Regjeringens politikk for økt verdiskaping med fokus på en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens politikk for økt verdiskaping med fokus på en helhetlig innovasjonspolitikk Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Lerchendalkonferansen 14. januar 2004 Et godt norsk utgangspunkt Høyt

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Utviklingen av et kunnskapsbasert næringsliv

Utviklingen av et kunnskapsbasert næringsliv Utviklingen av et kunnskapsbasert næringsliv Statssekretær Oluf Ulseth SIVA-nett Stavanger, 22. april 2002 Noen sentrale utfordringer i norsk økonomi Offentlig sektor har vokst raskere enn næringslivet

Detaljer

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Nye ideer blir nytt næringsliv Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Bergen Næringsråd og regionens næringsliv Hva etterspørres av næringslivet i regionen Innovasjon og entreprenørskap En idé

Detaljer

En fremtidsrettet næringspolitikk

En fremtidsrettet næringspolitikk En fremtidsrettet næringspolitikk Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Forsvarets høyskole, 23. februar 2004 Et godt utgangspunkt Høyt utdannet arbeidskraft og rimelige eksperter Avansert forskning

Detaljer

Unio. Tariffoppgjøret Unlo Spekter. Krav I 17. april 2015 kl

Unio. Tariffoppgjøret Unlo Spekter. Krav I 17. april 2015 kl Unio Tariffoppgjøret 2015 Unlo Spekter Krav I 17. april 2015 kl. 09.00 Forhandlingsgrunnlag og krav Grunnlaget for forhandlingene Det vises til overenskomster for tariffperioden 2014 2016 med bestemmelser

Detaljer

Næringspolitikk for vekst og nyskaping

Næringspolitikk for vekst og nyskaping Næringspolitikk for vekst og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth NITOs konsernkonferanse, 30. januar 2004 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker

Detaljer

Arbeidsinnvandring 1

Arbeidsinnvandring 1 Arbeidsinnvandring 1 Arbeidsinnvandring Utgiver: Unio Stortingsgata 2 0158 Oslo www.unio.no 2 Utgitt: Juni 2014 FØREORD Det er brei politisk semje på Stortinget om at Noreg treng utanlandsk arbeidskraft,

Detaljer

Innovasjonsstrategi for Nordland

Innovasjonsstrategi for Nordland Innovasjonsstrategi for Nordland Una Sjørbotten 27.05.2014 Foto: Peter Hamlin Bakgrunn Problemstillinger? Hva er økonomien i Nordland sterke sider og hvor er innovasjonspotensialet? Hvordan utvikler vi

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid

Detaljer

Næringspolitikk i nordisk sammenheng

Næringspolitikk i nordisk sammenheng Næringspolitikk i nordisk sammenheng 2 NÆRINGSPOLITIKK I NORDISK SAMMENHENG NÆRINGSPOLITIKK I NORDISK SAMMENHENG 3 Alle prognoser tyder på at tjenestesektoren vil fortsette å vokse i årene som kommer,

Detaljer

Teknas næringspolitikk. Vedtatt av Teknas hovedstyre _

Teknas næringspolitikk. Vedtatt av Teknas hovedstyre _ Teknas næringspolitikk Vedtatt av Teknas hovedstyre 11.5 2016_ Teknas næringspolitikk - Grønn og konkurransedyktig omstilling Tekna mener: Norge trenger en ny næringsspesifikk, nasjonal industri- og teknologipolitisk

Detaljer

ARBEIDSLIV SEKTORPROGRAM. Norges formannskap i Nordisk Ministerråd 2012

ARBEIDSLIV SEKTORPROGRAM. Norges formannskap i Nordisk Ministerråd 2012 ARBEIDSLIV SEKTORPROGRAM Norges formannskap i Nordisk Ministerråd 2012 INNLEDNING Velferdsstaten i et nordisk perspektiv er valgt som tema for det norske formannskapet i Nordisk Ministerråd i 2012. De

Detaljer

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Vedtatt av Teknas hovedstyre 08.08.2014 _ Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Tekna mener: Universiteter og høyskoler må ha

Detaljer

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi Lene Mostue, direktør Energi21 KSU Seminaret 2014 NVE 5. November 2014 Rica Dyreparken Hotel - Kristiansand

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Regjeringserklæringen 2013-2017

Regjeringserklæringen 2013-2017 Regjeringserklæringen 2013-2017 Forslag til politikk Bakgrunn/plattform Norsk økonomi er liten og svært åpen, og Norge er ikke upåvirket av krisene i verdensøkonomien. Globalisering, digitalisering, IKT

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

HelseOmsorg21. Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015

HelseOmsorg21. Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015 HelseOmsorg21 Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015 John-Arne Røttingen Leder for HO21-rådet Et kunnskapssystem for bedre folkehelse

Detaljer

CenSES innovasjonsforum. Tone Ibenholt,

CenSES innovasjonsforum. Tone Ibenholt, CenSES innovasjonsforum Tone Ibenholt, 7.12.2011 To gode grunner for å jobbe med innovasjon og kommersialisering Temperaturøkning på mellom 3,5 og 6 grader vil få dramatiske konsekvenser Åpner enorme markeder:

Detaljer

Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk

Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk På vei mot kunnskapsnasjon Hvordan kan Norge bli en ledende kunnskapsnasjon? Slik ingen for 50 år siden spådde fiskeoppdrett

Detaljer

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR Arbeidgruppe Næringsutvalget Head of Innovation Management, Hilde H. Steineger 1 AGENDA INNLEDING NÅSITUASJONEN VURDERINGER MÅLSETINGER OG ANBEFALINGER 01 02 03 04 2 01 INNLEDNING

Detaljer

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren OM UTDANNINGSFORBUNDET landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren Det er mye som skal læres før skolen forlates Det er mye en femteklassing skal lære... Det er mye en treåring skal lære Vi er

Detaljer

Forskningsrådet og helse biomedisin biotek Hvor gjør offentlige kroner best nytte? Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør

Forskningsrådet og helse biomedisin biotek Hvor gjør offentlige kroner best nytte? Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør Forskningsrådet og helse biomedisin biotek Hvor gjør offentlige kroner best nytte? Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør Forskningen skjer i bedrifter, universiteter og høgskoler og institutter

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping

Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping Statssekretær Oluf Ulseth (H) Trondheim, 10. oktober 2003 En helhetlig politikk for verdiskaping Det viktigste bidraget til økt konkurranseevne

Detaljer

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres?

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres? Næringsutvikling i Grenland Hvilke muligheter bør realiseres? Ny strategisk næringsplan i Grenland skal gi innspill til en samlet retning for vekst og utvikling i regionen Det er utarbeidet et kunnskapsgrunnlag

Detaljer

Grønnere Smartere Mer nyskapende. Nærings- og fiskeridepartementet

Grønnere Smartere Mer nyskapende. Nærings- og fiskeridepartementet Nærings- og fiskeridepartementet Grønnere Smartere Mer nyskapende "Den teknologiske utviklingen har ytterligere skutt fart. Automatisering og økt anvendelse av avansert datateknikk på stadig flere områder

Detaljer

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Møte med Trondheimsregionen 15.12. 2017 Direktør for Plan og næring Trude Marian Nøst Samfunnsutviklerrollen Tre dimensjoner ved samfunnsutvikling

Detaljer

Tekna, LO og NHO inviterer til nasjonal dugnad om verdiskapingsstrategi. Marianne Harg, president i Tekna Ås, 25. september 2007

Tekna, LO og NHO inviterer til nasjonal dugnad om verdiskapingsstrategi. Marianne Harg, president i Tekna Ås, 25. september 2007 Tekna, LO og NHO inviterer til nasjonal dugnad om verdiskapingsstrategi Marianne Harg, president i Tekna Ås, 25. september 2007 Utgangspunktet Kunnskapsplattformen Arbeid med strategi Etter- og videreutdanning

Detaljer

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 Flumill Innovasjon Norge UiA Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 VINN Agder oppstartskonferanse 25. september2014, Rica Dyreparken Hotel V VERDISKAPING VINN Agder INNOVASJON

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

Næringspolitikk for auka nyskaping og betre konkurranseevne

Næringspolitikk for auka nyskaping og betre konkurranseevne Næringspolitikk for auka nyskaping og betre konkurranseevne Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Næringsutvikling i Distrikts-Noreg 19. september 2003 Den nyskapande sunnmøringen Nyskaping og

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning. - hvor står vi og hvor går vi?

Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning. - hvor står vi og hvor går vi? Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning - hvor står vi og hvor går vi? FORNY-forum, Trondheim 6.mai 2015 Anne Kjersti Fahlvik Bursdagsfeiring for vital 20-åring - erfaren,

Detaljer

Krav 1. Mellomoppgjøret i staten. Fra Unio. Mandag 20. april 2015 kl. 1000

Krav 1. Mellomoppgjøret i staten. Fra Unio. Mandag 20. april 2015 kl. 1000 Krav 1 Mellomoppgjøret i staten 2015 Fra Unio Mandag 20. april 2015 kl. 1000 Lønn for kompetanse og kvalitet Offentlig sektor er effektivt drevet og leverer gode tjenester. Verdiskapingen i offentlig sektor

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Forskning for innovasjon og bærekraft hvordan kan vi lykkes sammen? Kongsberg, 21. august 2015 Anne Kjersti Fahlvik

Forskning for innovasjon og bærekraft hvordan kan vi lykkes sammen? Kongsberg, 21. august 2015 Anne Kjersti Fahlvik Forskning for innovasjon og bærekraft hvordan kan vi lykkes sammen? Kongsberg, 21. august 2015 Anne Kjersti Fahlvik Buskerud topp i næringsrettet forskning! Millioner Millioner Fra Forskningsrådet til

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

Fra god idé til god butikk

Fra god idé til god butikk Fra god idé til god butikk Statssekretær Oluf Ulseth (H) Nærings- og handelsdepartementet Perspektivkonferansen 2003 Hamar, 31. oktober 2003 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Innspill til revisjon av Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

Innspill til revisjon av Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref: 17/1829 Vår ref: 207.01 15. september 2017 Innspill til revisjon av Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning Vi viser til brev mottatt

Detaljer

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning Smart Spesialisering for Nordland Åge Mariussen Nordlandsforskning Hvorfor meldte vi oss inn i Smart spesialisering i Nordland? Utgangspunkt i VRI-prosjektet og diskusjoner om hvordan utvikle det internasjonale

Detaljer

Tjenesteyting som næringsutvikling

Tjenesteyting som næringsutvikling Tjenesteyting som næringsutvikling Statssekretær Helle Hammer Nærings- og handelsdepartementet PULS prosjektledersamling 29. april 2003 Sentrale utfordringer Internasjonale konjunkturer Høye oljeinvesteringer

Detaljer

Forskningens betydning for det norske næringsliv

Forskningens betydning for det norske næringsliv Forskningens betydning for det norske næringsliv Statssekretær Helle Hammer Grenland 24. september 2003 Norge er mulighetenes land Høyt utdannet arbeidskraft og relativt rimelige eksperter Avansert forskning

Detaljer

Strategi 2024 Høringsutkast

Strategi 2024 Høringsutkast Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 1. Visjon... 3 2. Verdier... 4 3. Formål og profil... 5 4. Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 5. Dimensjon 2 - Tverrfaglig

Detaljer

Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter

Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter Roboter Norge = SANT 1 Robotene kommer! og det har de alltid gjort Vi har gjort det før: Menneskene har alltid laget teknologi for å løse problemer

Detaljer

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Næringslivets forventninger til kommunene Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Dette er NHO 17 400 bedrifter innen håndverk, industri og service Medlemsbedriftene sysselsetter ca. 450 000 personer

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først.

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Eddy Robertsen førstekandidat for Venstre i Vestfold 110891_Brosjyremal A5 8-sider 2013.indd 1 25.06.13 11:00 Eddy Robertsen førstekandidat

Detaljer

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Dette er Norge Verdens 121. største land Verdens 24. største økonomi Verdens største statlige

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

Innspill smarte regioner Eirik Gundegjerde, konserndirektør Lyse

Innspill smarte regioner Eirik Gundegjerde, konserndirektør Lyse Innspill smarte regioner 16.11.2015 Eirik Gundegjerde, konserndirektør Lyse Hva er en smart by eller region? Smarte byer en forberedelse for fremtiden handler om helhetstenking Bærekraft der bærekraft

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Oslo kommune krav I Mellomoppgjøret 2015

Oslo kommune krav I Mellomoppgjøret 2015 Oslo kommune krav I Mellomoppgjøret 2015 24. april 2015 kl. 12.30 INNLEDNING Reguleringsbestemmelse for mellomoppgjøret 2015, Oslo kommune Det vises til Overenskomsten kapittel 18, 18.3.2 2. avtaleår.

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune?

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune? I et forsknings- og utredningsprosjekt har Asplan Analyse undersøkt hva som er årsakene til at postindustrielle kommuner har noe større levekårsutfordringer enn andre kommuner, og hvordan kommunene kan

Detaljer

Etter Toven Tre scenarier for Ytre og Midtre Helgeland. Klikk her anledning, sted, dato Klikk her for navn, stilling

Etter Toven Tre scenarier for Ytre og Midtre Helgeland. Klikk her anledning, sted, dato Klikk her for navn, stilling Etter Toven Tre scenarier for Ytre og Midtre Helgeland Klikk her anledning, sted, dato Klikk her for navn, stilling Petroleum trumfer Drivkrefter Utviklinga i petroleumsnæringa Befolkningsutviklinga Mobilitet

Detaljer

Eksporten viktig for alle

Eksporten viktig for alle Eksporten viktig for alle Roger Bjørnstad Roger Bjørnstad ACI- Norge, for Mørekonferansen 18. april 20. 2013 nov. 2013 BNP-vekst 2012 Investeringer 2012, mrd. kr. 4 3 2 1 0-1 3,4-0,4 2,2 1,4 Offentlig;

Detaljer

«Arbeidsretting» «Hvordan gjøre hverandre gode» Voksenopplæringene Vrådal Terje Tønnessen Fylkesdirektør NAV Telemark

«Arbeidsretting» «Hvordan gjøre hverandre gode» Voksenopplæringene Vrådal Terje Tønnessen Fylkesdirektør NAV Telemark «Arbeidsretting» «Hvordan gjøre hverandre gode» Voksenopplæringene Vrådal 3.11.14 Terje Tønnessen Fylkesdirektør NAV Telemark Flere i JOBB HVORDAN KNEKKE INKLUDERINGSKODEN? - Komme inn - bli værende /

Detaljer

Energinasjonen Norge et industrielt fortrinn? Petroleumsaktivitetane framleis motor for næringsutvikling?

Energinasjonen Norge et industrielt fortrinn? Petroleumsaktivitetane framleis motor for næringsutvikling? Energinasjonen Norge et industrielt fortrinn? Petroleumsaktivitetane framleis motor for næringsutvikling? JazzGass 2010 Terje Lien Aasland Leder av Næringskomiteen Energinasjonen Norge 1900 Sam Eyde: Drømmen

Detaljer

Hva trenger Norge? Abelias 10 forslag for kunnskapsvekst

Hva trenger Norge? Abelias 10 forslag for kunnskapsvekst Hva trenger Norge? Abelias 10 forslag for kunnskapsvekst Utfordringene Det er en sammenheng mellom forskning og utvikling (FoU) og økonomisk vekst. Land som fornyer næringslivet gjennom FoU og moderniserer

Detaljer

OECDs Skills Strategy og Nasjonal kompetansepolitisk strategi

OECDs Skills Strategy og Nasjonal kompetansepolitisk strategi Kunnskapsdepartementet OECDs Skills Strategy og Nasjonal kompetansepolitisk strategi Anders K. Rinna 27. Oktober 2016 Agenda Hva er kompetansepolitikk? Skills Strategy og Nasjonal kompetansepolitisk strategi

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Prosjektet Et kunnskapsbasert Østfold Samarbeidsprosjekt

Detaljer

Forskerforbundets innovasjonspolitikk. Notat vedtatt av Hovedstyret 23.02.12

Forskerforbundets innovasjonspolitikk. Notat vedtatt av Hovedstyret 23.02.12 Forskerforbundets innovasjonspolitikk Notat vedtatt av Hovedstyret 23.02.12 Skriftserien nr 5/2012 1. INNLEDNING Betydningen av innovasjon for å sikre fremtidig verdiskaping og utvikling av velferdssamfunnet

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Et nytt kompetansesenter-program i Norge Motiv og ambisjoner Stockholm, 2. november 2005 Norge må bli mer konkurransedyktig, innovasjon liggere lavere enn inntektsnivå

Detaljer

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk 1 av 7 Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk Basert på Utenriksminister Børge Brendes tale ved Næringslivets konferanse for internasjonalisering og utvikling 16 februar 2016

Detaljer

NITO Teknologenes valg. Respekt og likeverd Faglig integritet Samfunnsansvar Rå Skapende Synlig

NITO Teknologenes valg. Respekt og likeverd Faglig integritet Samfunnsansvar Rå Skapende Synlig 1 Innledning NITO bygger på aktive medlemmer som tar ansvar for egen og organisasjonens utvikling. I fellesskapet NITO tilbyr, er det store muligheter for medlemmene å påvirke egen arbeidssituasjon, egne

Detaljer

Industristrategi for Nordland

Industristrategi for Nordland Komite for næring Sak 043/13 Industristrategi for Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget har som mål at Nordland skal ha en konkurransedyktig og teknologisk ledende industri basert

Detaljer

Innovasjon i kommunesektoren - hva hemmer og hva fremmer innovasjon?

Innovasjon i kommunesektoren - hva hemmer og hva fremmer innovasjon? Innovasjon i kommunesektoren - hva hemmer og hva fremmer innovasjon? Velferdsteknologi som eksempel NOKIOS 27. oktober 2010 Trude Andresen Direktør KS Innovasjon og utvikling KS visjon En selvstendig og

Detaljer

Innovasjon i helse- og omsorgssektoren - Fra ord til handling

Innovasjon i helse- og omsorgssektoren - Fra ord til handling Innovasjon i helse- og omsorgssektoren - Fra ord til handling Inger Aarvig, prosjektdirektør i NHO, 03.11.10 Foto: Jo Michael Litt om NHO Størrelse: 20 000 medlemsbedrifter (19 000 færre enn 100 årsverk),

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring Høgskolen i Sørøst-Norge Samfunnsforankring 2017-2021 A Ringerike Rauland Notodden Kongsberg Drammen Bø Vestfold Porsgrunn B HSN strategi for regional forankring Den norske regjeringens ambisjon om at

Detaljer

Relevante virkemidler for FoU Narvik Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland

Relevante virkemidler for FoU Narvik Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland Relevante virkemidler for FoU Narvik 27.4.2016 Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland Hovedpoenger i min presentasjon 1. Nordland i et næringsrettet FoU perspektiv 2. Relevante virkemidler for finansiering

Detaljer

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK Fylkesrådmann Egil Johansen Arbeid for bedre levekår BNP Hva er verdiskaping? Brutto nasjonalprodukt er det vanlige målet på verdiskaping:

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Velkommen til oppstartseminar for Regional plan for Nordland. Formålet med all planlegging er å

Detaljer

Trøndelagsplanen

Trøndelagsplanen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Regionalt planforum Leif Harald Hanssen trondelagfylke.no fb.com/trondelagfylke To faser 2017 2019 2020 Fase 1 Omstillingsfase Fokus på samordning,

Detaljer

Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget. Harald Kjelstad

Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget. Harald Kjelstad Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget Harald Kjelstad SIVAs engasjement i Nordland Forsknings/-kunnskapsparker Næringshager Utviklingsselskap Eiendomsselskap/bygg Såkorn/venturefond Industri-inkubator

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv VEDTATT AV HOVEDSTYRET 15. MAI Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening

Teknas politikkdokument om arbeidsliv VEDTATT AV HOVEDSTYRET 15. MAI Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening Teknas politikkdokument om arbeidsliv VEDTATT AV HOVEDSTYRET 15. MAI 2017 Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening Hovedstyremøte 15. mai 2017 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Organisasjonsretten

Detaljer

Den norske arbeidslivsmodellen

Den norske arbeidslivsmodellen Den norske arbeidslivsmodellen Anne Mette Ødegård & Rolf K. Andersen, 20.04.16 www.fafo.no Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning Studier av arbeidsliv, integrering, utdanning og velferd

Detaljer

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14 Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN Mandatet Etter interpelasjon fra Kjærulf høsten 2012, og på oppdrag fra kommunestyret: Vedtak 28.02.13 Rådmannen anbefaler plan-, samferdsel og næringsutvalget

Detaljer

Bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet - 2010-2012

Bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet - 2010-2012 Bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet - 2010-2012 Stortinget har besluttet å opprette regionale forskningsfond med førstegangsutlysning av forskningsmidler i 2010. Buskerud, Telemark, Vestfold

Detaljer

Struktur og ambisjoner - Regjeringens kunnskapspolitikk

Struktur og ambisjoner - Regjeringens kunnskapspolitikk Struktur og ambisjoner - Regjeringens kunnskapspolitikk Bjørn Haugstad Akademikernes topplederkonferanse 22. Januar 2015 Syv punkter for høyere kvalitet i forskning og høyere utdanning 1. Gjennomgang av

Detaljer

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 En langtidsplan -et nytt instrument i forskningspolitikken

Detaljer

Agenda. Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon

Agenda. Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon 1 Agenda Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon www.ntnu.no April 2011 2 NTNU: 50/50 harde og myke vitenskaper

Detaljer

Teknas politikkdokument om helse VEDTATT AV TEKNAS HOVEDSTYRE Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening

Teknas politikkdokument om helse VEDTATT AV TEKNAS HOVEDSTYRE Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening Teknas politikkdokument om helse VEDTATT AV TEKNAS HOVEDSTYRE 23.03.2017 Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening Politikkdokument om helse Tekna mener at: Norge skal ha en offentlig finansiert helsetjeneste,

Detaljer

Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre?

Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre? Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre? Faglig innlegg på Teknas valgmøte, Mo i Rana 27 august 2009 Advokat Christian Hambro Næringslivet har hovedansvaret for å håndtere gode og dårlige

Detaljer

Trenger vi et nærings- og handelsdepartement?

Trenger vi et nærings- og handelsdepartement? Trenger vi et nærings- og handelsdepartement? NHD 25 år - Litteraturhuset 17 januar 2013 Hilde C. Bjørnland Utsleppsløyve, tilskuddsforvaltning, EXPO2012, eierskap, næringspolitikk, ut i landet, reiseliv,

Detaljer

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.»

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran Kjære velgere! Gran Venstre er et sosialliberalt parti. Sosialt er partiet fordi det bygger på solidaritet og ansvar for fellesskapet. Liberalt er

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM HØYERE UTDANNING FRA FINANSFORBUNDET

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM HØYERE UTDANNING FRA FINANSFORBUNDET INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM HØYERE UTDANNING FRA FINANSFORBUNDET Finansforbundet mottok 18. februar et brev fra Kunnskapsdepartementet ved statsråden med invitasjon til å komme med innspill til stortingsmeldingen

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

Grønn konkurransekraft muligheter, ambisjoner og utfordringer.

Grønn konkurransekraft muligheter, ambisjoner og utfordringer. Statssekretær Lars Andreas Lunde Partnerskapskonferanse om Grønn verdiskaping i Tønsberg 15. januar 2015 Stor temperaturforskjell mellom dagens utvikling og «2-gradersverdenen» Kilde: IPCC 2 16. januar

Detaljer

INNSPILL TIL NY STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIGE BYER OG STERKE DISTRIKTER

INNSPILL TIL NY STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIGE BYER OG STERKE DISTRIKTER 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 22.08.2016 2015/4383-28500/2016 / L02 Saksbehandler: Kari Huvestad Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 13.09.2016 INNSPILL TIL NY STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIGE BYER

Detaljer

Utfordringer for FoU for innovasjon innen IKT-baserte tjenester

Utfordringer for FoU for innovasjon innen IKT-baserte tjenester Utfordringer for FoU for innovasjon innen IKT-baserte tjenester Trond Knudsen Divisjon for Innovasjon Oslo, 9. mars 2004 Puls-programmet 1 Dagsorden Det nye Forskningsrådet Utfordringer for FoU for innovasjon

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 66/14 14/506 HØRINGSUTTALELSE FREMTIDENS FINNMARK RUP 2014-2023

Detaljer

Biomedisinske sensorer; Norsk kunnskaps- og næringsklynge?

Biomedisinske sensorer; Norsk kunnskaps- og næringsklynge? Biomedisinske sensorer; Norsk kunnskaps- og næringsklynge? Div.dir. Anne Kjersti Fahlvik store satsinger Biomedisinske sensorer; Biomedisinsk diagnostikk Norsk kunnskaps- og næringsklynge? Strategisk relevant

Detaljer