ÅRSBERETNING. Styrets beretning for perioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING. Styrets beretning for perioden 19.06.2011-16.06.2012."

Transkript

1 ÅRSBERETNING Styrets beretning for perioden Skjellumfjellet og Kirkefjellet vel Skjellumfjellet og Kirkefjellet ligger i det som tidligere het Onsøy kommune, men som nå er en kommunedel av storkommunen Fredrikstad. Onsøy er nest størst av kommunedelene, og har ca fastboende og ca 3500 hytter og fritidsboliger. Foreningens formål er å ivareta de interesser som anses felles for alle som eier hytte på Skjellumfjellet og Kirkefjellet. Gjennom medlemskap i vellet er man sikret veirett langs hovedveinettet til hytter som har beliggenhet i vellets område. Vellet ivaretar oppgaver som er av felles interesse for hyttebeboerne. Fra 2010 er det avholdt årlige generalforsamling/årsmøter. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 10 medlemmer eksklusive styret møter. Vellet har til nå ikke vært registrert som organisasjon i Brønnøysundregistrene, men det er sendt søknad om slik registrering. Så snart dette er godkjent vil informasjon legges ut på nettsiden, og dette vil også være viktig i forbindelse med avtaler som inngås. 2. Styrets sammensetning m.v. I denne periode har styret bestått av følgende: Anne-Gry Rønning-Aaby Leder Sheila Mette Carlsen Kasserer Sture Vang Sekretær Terje Grefsli Styremedlem Tore Simonsen Styremedlem Grethe Jahr Kirsten Nordbech Hilde Fjenkin Revisor Valgkomite Valgkomite Det har vært avholdt 5 styremøter i perioden samt 1 befaring, og i tillegg vært kontakt mellom medlemmene på telefon og e-post. 3. Medlemsregister og representasjon På årsmøte/generalforsamling kan samtlige i husstanden møte, men hver hytte er stemmeberettiget med kun èn stemme. For medlemmer som ikke kan møte på årsmøtet/generalforsamling oppfordres det til å møte med fullmektig. Dette meddeles skriftlig til styret. Det er en utfordring for oversikten at medlemsregisteret er vanskelig å holde oppdatert. Det skjer endringer av eierforhold (salg/overføring ved arv el.l) uten at det gis beskjed. Medlemsregisteret er søkt kvalitetssikret både når det gjelder navn, hyttenummer (gnr/bnr), adresse, telefon og e- postadresser. Styret er derfor avhengig av at hytteeiere melder i fra om endringer, og påminnelse om dette er gitt i oppslag og på nettsiden. Styret følger opp medlemsregisteret løpende. 4. Regnskap og økonomi 1

2 Styret står for all administrasjon og regnskapsførsel, og det er ikke gjort avtaler om ekstern bistand til regnskapet. Kasserer utfører økonomifunksjonen med bistand fra sekretær gjennom utfakturering og innkreving av medlemskontingent, nøkkelavgift og betaling for tjenester for vellet. Ny bankforbindelse vurderes og vil bli fulgt opp så snart vi har fått organisasjonsnummer. Vellet utsteder medlemskontingent 1 gang pr år, og med forfall etter at generalforsamlingen/årsmøtet er avholdt, og kontingenten fastsatt. Medlemskontingenten er fastsatt til kr 650. Fastboende og grunneiere med hytte i vellets område betaler halv kontingent. Grunneiere uten hytte betaler ingen kontingent. Medlemskontingenten skal dekke utgifter til vedlikehold av veinettet og øvrige tjenester for vellet. Regnskapet godkjennes av styret, og gjennomgås av revisor før årsmøtet. 5. Vedlikehold og asfaltering av stamveinettet m.v. Det er ikke gjennomført større asfalteringsarbeid i 2011/2012 pga arbeidene i forbindelse med nytt vann- og kloakknett, og som flere steder berører veinettet. Det er forutsatt at entreprenør utbedrer veinettet med asfaltarbeider når anlegget er sluttført. Brev om dette er sendt til Bris A/S. Befaring langs veiene viser at tunge kjøretøy gjør stor skade på veiene. Dersom veien blir påført skade, må den ansvarlige sørge for at dette blir utbedret. Veien er slitt mange steder og det trengs en oppgradering på flere strekker etter hvert. Styret har gjennomført befaring på veinettet og har foretatt utbedringer i forhold til dette ved bestilling av sand/subbus til kanting. Ny befaring vil bli gjennomført etter at arbeidet tilknyttet nytt vann- og kloakkledninger på området er ferdig. Bekken langs Skjellumveien har laget seg nye veier og det danner seg store vanndammer enkelte steder, og dette skal følges nærmere opp for å vurdere eventuelle tiltak. Skade på veien ved Kirkefjellet er utbedret, men endelig løsning for bekken må vurderes. Møteplassene er oppgradert, asfaltert og merket med skilt. Veiskulder er utbedret der det er mulighet for å møtes utenom møteplassene. Det skal ikke parkeres på møteplassene. Det bestilt en ny fartshump i Skjellumveien ved Solveien, mens naturen har ordnet naturlige fartshumper andre steder. Fartshumper og uregelmessigheter i veien er merket etter dugnaden. Til orientering : Generalforsamlingen vedtok i 1991 at følgende veier skulle inngå i stamveinettet: - Skjellumveien fra hovedveien frem til parkeringsplassen på Skjellumtoppen. - Kirkefjellveien fram til øverste parkeringsplass - Parkeringsveien fram til parkeringsplassen - Halvorsrødsvei - Stockmanns vei, 200 m fra parkeringsplassen - Hele Westendveien For vedlikehold av de resterende veiene oppfordres hytteeierne å opprette egne veikomiteer som organiserer vedlikeholdet. Medlemmene er oppfordret til å melde fra til de som skal transportere byggematerialer og annet eller utføre grave-/sprengningsarbeid om å ikke kjøre større biler på veiene våre enn nødvendig. Vanligvis bestilles det snømåking før påske. I år kom våren tidlig, og det ble ingen behov for snømåking i For hytteeiere som benytter hytta store deler av året må man bestille/sørge for 2

3 snømåking eventuelt strøing selv. Det er også gjort i år. Det er kommet henvendelse til styret om sandkasser og sand til strøing, og dette vil bli fulgt opp. 6. Veibom til Skjellumfjellet og Kirkefjellet - nøkler Bommen på Skjellumfjellet skal være stengt i perioden 1. oktober og fram til påsken starter. Det er fortsatt slik at bommen står oppe deler av vinteren, og er det meldt om dette ved mange anledninger. Dette er blitt tatt opp med ansvarlige for nytt vann- og avløpsanlegg, og det er også satt påminnelse på hjemmesiden og oppslagstavlen. Det er ikke kjent at det har vært innbrudd i perioden, men det er meldt om at det er stjålet utstyr/pumpe utenfor flere hytter. Bommene er merket med refleksbånd, og vedlikehold gjort i forbindelse med dugnad Bommen ved Kirkefjell ble skadet i perioden, og er reparert høsten Det er stor pågang på bestilling av nye nøkler, og det oppfordres til at alle sørger for at nøkler som lånes ut til håndverkere eller andre blir levert tilbake. Jo flere nøkler som er i sirkulasjon, jo større risiko for at uvedkommende får tilgang. Skifting av lås innebærer kostnader for alle hytteeierne. Ny nøkkel koster kr 325 pr stk, og det er begrensninger pr hytte. Det skal vurderes et system for utlån av nøkler slik at færrest mulig nøkler blir på avveie. Dette følges opp videre. Det er svært viktig at alle respekterer periodene hvor bommen skal være låst slik at vi best mulig forebygger og hindrer tyveri og innbrudd. Åpningsperioder for bommen kommer klart fram på skilt ved bommen, og oppslag på informasjonstavlen. 7. Parkering Parkeringsforholdene har gradvis blitt endret ved at flere hytter bruker bil, og gjerne har flere biler. Vellet har ansvar for den store felles parkeringsplassen i Parkeringsveien, ved Kirkefjellet og på Skjellumtoppen, og har også hatt kontakt med grunneiere for å bedre forholdene særlig langs Skjellumveien. Øvrige parkeringsplasser/parkeringsmuligheter må medlemmene selv sørge for på egen tomt eller ordne ved avtale med eier av berørte tomter. 8. Skilt Ved inngangen til vellets område nederst i Skjellumveien er det et informasjonsskilt med oversikt over fastboende og hyttefelt, og samtlige veier er merket med veinavn. Skiltene på hele området er skiftet i løpet av høsten 2011, og det er mottatt positive tilbakemeldinger på dette. Skiltene er med hvit/lysgrå bunn, og med mørkeblå skrift. Tekst i store bokstaver og innrammet. Stolpe og skilt i Bryggeveien (enden av Westendveien) var blitt borte/fjernet. Det måtte derfor skaffes ny stolpe, og oppsetting av dette skiltet ble derfor først satt opp våren En av veiene mangler fortsatt navn, og styret følger opp dette videre. 9. Veinavn Det er tatt kontakt med Fredrikstad kommune om å få lagt inn veinettet i kommunens system, og slik at det kan brukes GPS/elektronisk kart for å finne frem. I dag er samtlige veier benevnt med Skjellumveien i kommunens system. 10. Planlagt nytt hyttefelt på Skjellumfjellet Bris AS er eier og entreprenør for planlagt nytt hyttefelt på Skjellumfjellet. Styret har hatt kontakt med ansvarlig for utbyggingen pr telefon og e-post, og har også gitt sine kommentarer til prosjektet, som vil følge til kommunens byggesaksbehandling. Hyttefeltet vil ligge innerst i Kirkefjellveien, og styret følger opp eventuelle forhold som berører vellet. 3

4 11. Vann- og kloakk på Skjellumfjellet På generalforsamlingen i 2009 ble det nedsatt en Vann- og avløpskomite som har hatt ansvar for det nye planlagte vann- og kloakknettet som dekker store områder av Skjellumfjellet og Kirkefjellet. Oppstart var høsten 2011, og med tilkobling fra påsken Vann- og avløpskomiteen har til nå bestått av: Grethe Jahr (leder), Georg Dyngeland, Egil Haug, Tom Muggerud, Tor Rustad og Ola A. Neegaard. Etter sluttføring av prosjektet skal det foretas organisering av nettet. Styret har hatt kontakt med komiteen, men har bare ansvar i forhold til deler som vil gå langs eksisterende veinett. Det er løpende lagt ut informasjon om status på vellets hjemmeside. 12. Buvika Buvika er en liten offentlig badestrand(vik) som brukes av hyttene. Styret vil følge opp området løpende. Det er derfor viktig at de som bruker områder gir beskjed dersom det er forhold man mener bør tas opp med kommunen eller andre. Styret har mottatt søknad om støtte til ny badebrygge som et spleiselag med hytteområdet på nedsiden av Vikaneveien. Styret har vedtatt slik støtte, men har fortsatt ikke mottatt kostnadsoverslag og har derfor ikke tatt endelig stilling til beløp. Det er foreløpig ikke tatt initiativ til egen dugnad på stranda. 13. Gang- og sykkelsti: Det er igjen tatt kontakt med kommunen i anledning ønske om gang- og sykkelsti fra Skjellumveien, til Mærrapanna og videre ned Rørvikbakken. Veistrekket er dessverre fortsatt ikke satt opp på de prioriterte listene for nye gang- og sykkelveier, og det er beklageligvis heller ikke gjort særlig utbedringer i forbindelse med at elektriske kabler er lagt i bakken. Styret vil fortsatt følge opp saken videre. 14. Nettside og informasjon til medlemmene Skjellum- og Kirkefjellet vel har egen hjemmeside. Styret retter en stor takk til Audun Gulbrandsen som sørger for at siden er oppdatert. Det er gitt tilbakemeldinger om at hjemmesiden brukes mer og mer, og at også andre finner siden interessant. Vi ønsker fortsatt gamle bilder eller annet fra området som kan legges ut. Gjennom hjemmesiden har medlemmene mulighet til å kontakte styret direkte, og den gir også gode muligheter til å få kontakt med andre av hytteeierne. Adressen er: Det er i tillegg en stor informasjonstavle i Skjellumveien. Her settes det løpende opp informasjon vellet og om styrets sammensetning, og annen viktig informasjon til medlemmene. Informasjonen blir løpende skiftet ut med oppdatert informasjon. Styret har fått positive tilbakemeldinger på at dette fungerer. 15. Felling av trær/hyttenaboforhold Vellet har i utgangspunktet ikke ansvar for forhold som gjelder hytteeiere i mellom. Dette gjelder spørsmål om felling av trær, etablering av nye parkeringsplasser/private veier eller andre forhold eller uenigheter mellom hyttenaboer. Det er privatrettslige forhold som hver enkelt selv må følge opp. Vellet har imidlertid ansvar for det som berører fellesskapet. Det oppfordres til å ha nær dialog med grunneiere/berørte hytteeiere om felling av trær. Det er viktig at det ikke blir store hugstområder og at alle tar ansvaret for å bevare Skjellumfjellet og Kirkefjellets karakter av et hyggelig hytteområde med furu, gran, eik og naturlige skogområder. Det er ikke tillatt å hugge/kutte trær på annens eiendom uten samtykke. Det må også tas opp med naboer som kan tenkes å bli berørt av trehugst. Ta eventuelt kontakt med medlemmene i styret 4

5 dersom du er i tvil om hvem som eier grunnen. Ved større arbeider bør det også tas kontakt med Fredrikstad kommune. 16. Søppelcontainere Søppelcontainere er satt ut av kommunen, en til papir og en til husholdningsavfall. Dette har fungert bra, men det er samtidig gitt tilbakemelding om at de i perioder er fulle. Det er tatt kontakt med Fredrikstad kommune om dette. Det er også undersøkt muligheten for ytterligere kildesortering. Det er viktig at alle påser at all søppel legges inn i containerne slik at området ser ryddig ut. Det er containere for sortering av søppel som glass, plast, klær ved nærbutikkene i området. Avfall som tepper, puter, malingsspann og annet, må kjøres til den kommunale fyllplassen på Øra. Annen søppel kan også kjøres på Øra. Det er fortsatt gratis å levere søppel fra privatbil. 17. Nestengstranda På vegne av Ingrid Ødegård vurderes det fortsatt muligheten for å anlegge båtbrygge og oppgradere stranda ved Nesteng. Grunneier har hatt flere møter med kommunen og berørte fastboende, men uten at det foreløpig er noen avklaring. Det er mer enn 20 interessenter fra Skjellum- og Kirkefjellet vel, og dette er meddelt videre til kommunen og grunneier. Styret vil følge opp saken videre, men er avhengig av at kommunen gir nødvendig samtykke til grunneier. Kontaktperson i styret er Anne-Gry Rønning-Aaby. 18. Dugnad. Det ble både i 2011 og 2012 avholdt en vellykket felles dugnad langs veinettet med oppmøte på parkeringsplassen i Parkeringsveien/Westendveien/Stockmanns vei. Det ble kuttet busker, kratt og trær langs veien, og veien ble rakt/kostet. I 2012 ble det også bestilt subbus/knust asfalt slik at veiene en del steder er kantet med grus og det er noe utbedret kant slik at biler kan møtes. Hele veien ble gått opp med kantklipper. Fartsdumper ble merket, bom malt og merket, veiskulder utbedret og oppslagstavle rensket for gamle oppslag. Det var god oppslutning, og god stemning blant alle som møtte. Dugnaden ble avsluttet med grilling av pølser og drikke. Det har vært vellykket med felles dugnad, og resultatet er godt synlig med mye bedre sikt langs veien. Dugnaden er et bra tiltak som skal gjentas årlig. Dette bidrar til at hytteeierne, ikke minst barna, blir bedre kjent. Det er i tillegg fast tradisjon med årlig dugnad for hyttene på Kirkefjellet, med godt oppmøte. Dette er også et veldig bra initiativ og noe som fungerer veldig tilfredsstillende. Styret benytter anledningen til å rose dette initiativet. Styret oppfordrer også andre til å ta initiativ til dugnader i sitt nærområde. Dette er viktig for samhold, men ikke minst for å ivareta vedlikehold av veier og stier. Vellet har en kantklipper som kan lånes ut til medlemmene. Kontaktperson for utlån av denne er Sture Vang. 19. Samarbeid med andre velforeninger i området Det er fortsatt ikke særlig samarbeid med andre velforeninger i området selv om en del av våre interesser er knyttet til områder som også andre velforeninger er opptatt av. Dette gjelder bl.a. kystlinjen fra Vestre Vikane og mot Slevik, bygging av gang/sykkelsti m.v. Vi har imidlertid kontakt med Vikane vel, og vellet er meldt inn i Fredrikstad hytteforening. 20. Valg. Styremedlemmene velges for 2 år, og to av styrets medlemmer er på valg. Styrets leder velges av årsmøtet for ett år av gangen. Revisor og valgkomite velges for 1 år. Valgkomiteens innstilling legges fram på årsmøtet. 5

6 **** Minner om at maks hastighet på veiene er 20 km/t. Ta hensyn til at noen av hyttene ligger tett opp mot veien, og at barn leker. Oslo, 26. mai 2012 Anne-Gry Rønning-Aaby Leder (sign) Sture Vang Sekretær (sign) Sheila Mette Carlsen Kasserer (sign) Tore Simonsen Styremedlem (sign) Terje Grefsli Styremedlem (sign) 6

7 GENERALFORSAMLING 2012 DELTAKELSE NAVN: HJEMADRESSE: Telefon/Mobil: E-postadresse: Jeg samtykker i at senere innkalling til Generalforsamling og annen skriftlig informasjon kan sendes til ovennevnte e-postadresse: JA/NEI (stryk det som ikke passer) HYTTENR: GNR:/BNR: HYTTEADRESSE: (Kirkefjell, Westendveien, Parkeringsveien, Solveien, Skjellumveien, Stockmannsvei etc...) FULLMAKT * * * * * * * * * Jeg kan ikke møte selv på Generalforsamlingen, men gir fullmakt til å representere meg på årsmøtet/generalforsamlingen. Dato Underskrift: 7

SKJELLUM- OG KIRKEFJELLET VEL ÅRSBERETNING

SKJELLUM- OG KIRKEFJELLET VEL ÅRSBERETNING SKJELLUM- OG KIRKEFJELLET VEL ÅRSBERETNING Styrets beretning for perioden 17.06.2012-15.06.2013. 1. Skjellum- og Kirkefjellet vel Skjellumfjellet og Kirkefjellet ligger i tidligere Onsøy kommune, men som

Detaljer

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG Onsdag 28.03.12 kl 18.30 Folkets hus Ranheim DAGSORDEN: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Konstituering, valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Side 1 av 25 sider Til Andelshaverne Dato: 07.04.08 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i A/L Ekromskogen Huseierlag mandag 28. april 2008, kl

Detaljer

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Syndin, juni 2014 Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Årsmøte i Kvislasyndin hytteforening avholdes på Syndinstøga tirsdag 29. juli kl. 1200-1400

Detaljer

Årsmøte Dugnad 2015. Kjære alle hytteeiere! Filtvet, mai 2015

Årsmøte Dugnad 2015. Kjære alle hytteeiere! Filtvet, mai 2015 Filtvet, mai 2015 Årsmøte Dugnad 2015 Kjære alle hytteeiere! Vedlagt finner dere dagsorden for årsmøtet, regnskap for 2014, samt forslag til budsjett for 2015. Årsmøtet 2015 Årsmøtet for 2015 finner sted

Detaljer

Årsmøte Dugnad. Vedlagt finner dere dagsorden for årsmøtet, regnskap for 2010, samt forslag til budsjett for 2011

Årsmøte Dugnad. Vedlagt finner dere dagsorden for årsmøtet, regnskap for 2010, samt forslag til budsjett for 2011 Filtvet, 31. mai 2011 Årsmøte Dugnad Kjære alle hytteeiere! Vedlagt finner dere dagsorden for årsmøtet, regnskap for 2010, samt forslag til budsjett for 2011 Årsmøtet 2011 Årsmøtet for 2011 finner sted

Detaljer

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole DAGSORDEN Del 1: Åpning og konstituering

Detaljer

FJELL NYTT. Trysil Knut's Fjellverden. God påske! Sjekk skiføret 1 BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Nr. 1. Årgang 31.

FJELL NYTT. Trysil Knut's Fjellverden. God påske! Sjekk skiføret 1 BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Nr. 1. Årgang 31. w FJELL NYTT BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 31 Nr. 1 Påsken 2013 Løssalg kr 50,- Opplag 460 Sy Trysil Knut's Fjellverden God påske! Sjekk skiføret 1 på skisporet.no 2 Fjell Nytt

Detaljer

VI MØTES TIL AVSLUTTENDE KAFFEPRAT VED HUGULITJERN KL. 14.00!

VI MØTES TIL AVSLUTTENDE KAFFEPRAT VED HUGULITJERN KL. 14.00! INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 14. SEPTEMBER 2013 KL. 15.30 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) DAGSORDEN 1 Åpning 2 Valg av: dirigent - referent

Detaljer

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Torsdag 18. februar kl 1930 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Viser til utsendt innkallelse til årsmøtet 14. januar 2010. Saksliste: 1. Åpning av møtet med

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2010, ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009-2010, VEDTEKTER FOR GRÅHAUGEN VEGFELLESSKAP

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2010, ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009-2010, VEDTEKTER FOR GRÅHAUGEN VEGFELLESSKAP INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2010, ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009-2010, VEDTEKTER FOR GRÅHAUGEN VEGFELLESSKAP Gråhaugen Vegfellesskap innbyr til årsmøte Innkalling Vegfellesskapet holder årsmøte i kaféen på Mysusæter

Detaljer

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Tid : 22. mars kl. 19:00-21:00 Sted: Lofsrud skole, auditoriet Alle gamle og nye huseiere ønskes

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE HEIA HYTTEFORENING Leder: Arne Kristiansen, Søndre Skrenten 3 B 1410 Kolbotn INNKALLING TIL ÅRSMØTE Heia hytteforening avholder årsmøte i Røde Kors huset Kirketorget 6, KONGSBERG Lørdag 7. mars 2015 kl.

Detaljer

Saksliste: Møte Bærum Velforbund / Adm. Bærum kommune 15. april 2013, spørsmål fra vellene.

Saksliste: Møte Bærum Velforbund / Adm. Bærum kommune 15. april 2013, spørsmål fra vellene. 1 Endelig utgave Bekkestua 13.05.2013 Saksliste: Møte Bærum Velforbund / Adm. Bærum kommune 15. april 2013, spørsmål fra vellene. Bærum Velforbund har mottatt følgende saker/spørsmål fra velforeningene.

Detaljer

Grendelaget Nordre Finstad 1 Org.nr 988 787 531. Årsberetning 2012 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett

Grendelaget Nordre Finstad 1 Org.nr 988 787 531. Årsberetning 2012 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett Grendelaget Nordre Finstad 1 Org.nr 988 787 531 Årsberetning 2012 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett Til behandling på generalforsamling torsdag 4. april 2013 kl. 1830 på Folkets Hus *** Hjemmeside:

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET KRINGSJÅ GRENDELAG SA, ORG.NR. 971255080, vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 10.februar 2015

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET KRINGSJÅ GRENDELAG SA, ORG.NR. 971255080, vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 10.februar 2015 I Kringsjå Grendelag bor vi tett og det er viktig at alle tar hensyn til våre naboer det er det som gjør området vårt så hyggelig å bo i. Siden vi er selveiere for våre boliger vil ikke vedtektene våre

Detaljer

NB! Ta med dette underlaget til generalforsamlingen! Dagsorden: 1. Registrering av stemmeberettigede og fullmakter (se vedlagt skjema)

NB! Ta med dette underlaget til generalforsamlingen! Dagsorden: 1. Registrering av stemmeberettigede og fullmakter (se vedlagt skjema) NORDRE EKEBERG VEL Oslo 25.06.2011 Innkalling til: Ordinær generalforsamling i Nordre Ekeberg vel Tid og sted: Søndag 3. juli 2011 kl. 11:00 i NB! Ta med dette underlaget til generalforsamlingen! Dagsorden:

Detaljer

Vårt boområde i Oslo syd

Vårt boområde i Oslo syd Brenna Vårt boområde i Oslo syd Kjære beboere på Brenna Styret for Brenna velforening ønsker med denne brosjyren å formidle en del sentral informasjon. Brosjyren legges i samtlige postkasser der huseier

Detaljer

Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag

Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag 1 Besøk også våre nettsider http://sloreasen.borettslag.net Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013.

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag 1 Nordre Fjeldstad Borettslag Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL. ONSDAG 16. februar 2011 KL.1830 PÅ NORCONSULT Vestfjordgt. 4 Sandvika

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL. ONSDAG 16. februar 2011 KL.1830 PÅ NORCONSULT Vestfjordgt. 4 Sandvika SAKSLISTE: INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL ONSDAG 16. februar 2011 KL.1830 PÅ NORCONSULT Vestfjordgt. 4 Sandvika Hvis døren er låst, ring 45 40 13 34 for åpning. 1. GODKJENNING AV INNKALLING

Detaljer

Årsberetning Nordbyhagen Velforening 2014-2015

Årsberetning Nordbyhagen Velforening 2014-2015 Årsberetning Nordbyhagen Velforening 2014-2015 Årsmøtet for 2014 ble avholdt i Nordbyhagen Barnehage, Jessheim, 24.april 2014. Tilstede var 45 stk boligeiere. Etter årsmøtet har styret bestått av følgende

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I STORE BREVIK VELFORENING 2015 ONSDAG 29. APRIL KL. 19:30 I STORE BREVIK BARNEHAGE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I STORE BREVIK VELFORENING 2015 ONSDAG 29. APRIL KL. 19:30 I STORE BREVIK BARNEHAGE INNKALLING TIL ÅRSMØTE I STORE BREVIK VELFORENING 2015 ONSDAG 29. APRIL KL. 19:30 I STORE BREVIK BARNEHAGE Vi har sendt denne informasjonen på e-post til de adressene vi har registrert. Har du e-post-adresse

Detaljer

Årsberetning Nordbyhagen Velforening 2013-2014

Årsberetning Nordbyhagen Velforening 2013-2014 Årsberetning Nordbyhagen Velforening 2013-2014 Årsmøtet for 2013 ble avholdt i Læringsverkstedet Barnehage Nordbymoen, Jessheim, 24.april 2013. Tilstede var 22 stk boligeiere. Etter årsmøtet har styret

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B Dagsorden: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering, valg av møteleder,

Detaljer

Grendelaget Nordre Finstad I Org.nr 988 787 531. Årsberetning 2011 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett

Grendelaget Nordre Finstad I Org.nr 988 787 531. Årsberetning 2011 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett Grendelaget Nordre Finstad I Org.nr 988 787 531 Årsberetning 2011 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett Til behandling på generalforsamling 21. mars 2012 kl. 1900 på Folkets Hus *** Hjemmeside: www.nordrefinstad.no

Detaljer

INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett)

INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) DAGSORDEN 1 Åpning 2 Valg av: dirigent - referent

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2013

Informasjon til kolonistene våren 2013 Informasjon til kolonistene våren 2013 Innhold 1) Årets informasjon 2 a) Hvem er kommet til og hvem er gått ut? 2 b) Forslag til reguleringsplan for den gamle «komposttomta» 2 c) Oppussing kjøkken 2 d)

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN FJELL NYTT BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 30 Nr. 1 Påsken 2012 Løssalg kr 50,- Opplag 750 Sjekk skisporet på www.trysil-knut.org 2 Fjell Nytt dette nummer Side Informasjon fra

Detaljer

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten Postboks 9336 Grønland 0135 Oslo Oslo 26.2.2013 Stort behov for vedlikehold av Brennaveien Brenna velforening organiserer

Detaljer