Årsmøte Dugnad Kjære alle hytteeiere! Filtvet, mai 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte Dugnad 2015. Kjære alle hytteeiere! Filtvet, mai 2015"

Transkript

1 Filtvet, mai 2015 Årsmøte Dugnad 2015 Kjære alle hytteeiere! Vedlagt finner dere dagsorden for årsmøtet, regnskap for 2014, samt forslag til budsjett for Årsmøtet 2015 Årsmøtet for 2015 finner sted søndag 31. mai kl. 10:00-12:00 i klubbhuset til Filtvet/Fremad. (Ta av vis a vis avkjørselen til øvre felt, deretter bratt sving opp til banen). Vi ønsker nye medlemmer i vellet spesielt velkommen! Dugnad Dugnaden gjennomføres lørdag 30. mai 2014 kl. 10:00-13:00 (trefelling felles frem til 16). Vanlige oppmøtesteder på nedre og øvre felt. Husk å registrere dere. Ta med: Trillebår, spade, hørselvern og skikkelige grensakser. Oppfordrer alle til å delta så lenge som mulig, for det er masse å gjøre - ALLE kan bidra! Så blir det grilling i veikrysset rett før hytte nr. 95 i Sevjedammen etterpå. Hovedoppgaver: (Styret vil informere nærmere om oppgaver ved oppmøte) Grøfte lang sidene av veiene i vellet. Rydde langs veiene. Bedre tilgjengeligheten i passasjene mellom øvre og nedre del av vellet, fordele subbus på stiene og i veiene. Trefelling nærmere beskjed fra trekomiteen Opprydning på stranden 1

2 ÅRSMØTE Søndag 31. mai 2015 kl. 10:00-12:00 Klubbhuset til Filtvet/Fremad Dagsorden: 1. Åpning og registrering av fremmøtte 2. Valg av møteleder, referent og undertegnere av protokoll 3. Godkjenning av innkallingen 4. Årsmelding Regnskap for 2014 (se vedlegg) 6. Fastsettelse av kontingent for Fastsettelse av dugnadsgebyr for Fastsettelse av honorar til styret og komitemedlemmer 9. Innkomne forslag 10.Budsjett for 2015 (se vedlegg) 11.Valg 2

3 1. Åpning og registrering av fremmøtte Eventuelle fullmakter må overleveres styret før møtets start 2. Valg av møteleder, referent og undertegnere av protokoll Styret vil ved møtets start foreslå møteleder, referent og undertegnere av protokoll 3. Godkjenning av innkallingen Styrets forslag er at innkallingen godkjennes 4. Årsmelding Styret og komiteer har i bestått av følgende medlemmer: Styret: Merete L. Tobiasen, leder (til 2016) Eva-Margrethe Alstad, styremedlem (til 2015) Even Ungersness, styremedlem (til 2015) Tom Arild Deraas, styremedlem (til 2016) Veikomiteen: Thorleif Halden (leder) Steinar Hem Per Svege Vannkomiteen: Egil Nilsen (leder) Claus Fasting Jens Borrebæk Joachim Schiøtt Nils Valøen Strandkomiteen: Gry Halden (leder) Turi Arnesen Siri Kårhus Det er i tillegg opprettet en trefellingskomite med Knut Alstad som leder, samt en prosjektgruppe for vann og avløp bestående av Ulf Stigen, Kjell Keseler, Petter Sveen og Tom Arild Deraas (styret) A. Styremøter Det har vært avholdt fem styremøter. (3/8, 15/9, 17/11, 19/1, 23/3, 20/4 ). B. Status på vellets veier Se eget skriv fra veikomiteen C. Viktige stier på vellets område Styret er av den oppfatning at større stier som benyttes av mange av vellets medlemmer bør gjøres bedre tilgjengelig enn det som er tilfelle i dag. Spesielt gjelder dette passasjene mellom nedre og øvre del av vellet. Arbeid med dette gjøres på dugnadene, og vi startet i fjor med stien fra nederst i Sevjedammen til øverst i Hylleveien. 3

4 D. Bruk av hovedveiene/fellesveiene Kjøring på veiene utover bruk av personbil eller liten lastebil, dvs. kjøring med tunge kjøretøy så som anleggsmaskiner eller større lastebiler, må på forhånd varsles til styret. Det vil kunne bli krevd bankgaranti for å sikre at vellet ikke påføres utgifter ved skader. Styret er i dialog med Vestre Røed Vel om dette da de også benytter deler av Støaveien. Styret og Vestre Røed Vel har dannet en ubyråkratisk veikomite for den delen av Støaveien som er felles. E. Info fra vannkomiteen: Vannet ble satt på onsdag den, 01/04. Det tok sin tid denne gang da det kun var fire som kunne møte opp. Vannlekkasje(r) av betydning ble ikke registrert denne dagen. Det er hytteeier selv som har ansvar for vannkran inn til sin hytte, men er det «krise» så må vi i vannkomiteen hjelpe så godt vi kan. Har vi deler og tid så stiller vi opp. Dette vil medføre kostnader, deler vi bruker er enten fra privat(e) lager eller fra vannkomiteens lager. Vi understreker igjen hvor viktig det er, at vannkomiteen blir underrettet når det igangsettes arbeid som medfører at vannledninger blir berørt; dette SKAL innmeldes til oss. Vennligst hjelp oss, merk din stoppekran. Det gjør vårt arbeid så mye enklere, i år var det også litt snø som skapte ekstra arbeid for å finne noen hyttekraner. F. Vann og avløp status og fremdrift Styret viser til informasjonsskriv fra mars 2015, samt skisseprosjektet. Styret har pr. 1. mai nedsatt en prosjektgruppe som, med utgangspunkt i skisseprosjektet, skal se på muligheten for å etablere et nytt vann- og avløpssystem. Gruppen består av Ulf Stigen, Kjell Keseler, Petter Sveen og Tom Arild Deraas (styret). Det foreligger per i dag ikke noe mer informasjon enn det som er tilgjengelig i rapporten og i informasjonsskrivet. Styret mener vi bør ta oss tid, og det vil ikke bli tatt noen avgjørelse på årsmøtet. Prosjektgruppen vil frem til høsten ha nær kontakt med hytteeiere, nabovel, myndigheter og andre berørte parter, for å vurdere en eventuell gjennomføring av prosjektet. Styret har som mål å sende ut en spørreundersøkelse til medlemmene i løpet av høsten for å avklare interesse. I forkant av dette håper styret på å ha avklart alle spørsmål som hytteeierne måtte ha. Hovedhensikten er at alle medlemmene i Røedstøa vel skal ha et så godt grunnlag som mulig for å kunne ta stilling til et mulig nytt vannog avløpssystem. Styret oppfordrer hytteeierne til å kontakte leder for prosjektgruppen, Ulf Stigen, med innspill og spørsmål: E-post: Tel: G. Stranden Styret har ikke mottatt rapport fra strandkomiteen. H. Søknadsplikt etter plan- og bygningsloven Styret minner om at det må sendes søknad til, og foreligge tillatelse fra kommunen før søknadspliktige tiltak kan igangsettes. Naboer og gjenboere skal varsles. Ved tiltak som innebærer kjøring med tunge kjøretøy på velveiene, må styret eller veikomiteen varsles på forhånd. 4

5 I. Søppelsortering Styret minner igjen om ordningen med søppelsortering. Søppelsorteringen går ut på at søppel og avfall skal sorteres i containere fordelt på våtorganisk avfall (beige-brune containere), papir (grønn container merket med navn), og husholdningsavfall (grønn container merket med navn). Slike typer containere er utplassert i Sevjedammen og Støaveien og skal benyttes. Møbler, hageredskaper, byggematerialer eller liknende er ikke husholdningsavfall, og skal fraktes til kommunal søppelplass/søppeldeponi på Follestad på riksvei 23 i Røyken. Spesialavfall som f.eks. bilbatterier, maling, olje, lim eller liknende, kan bare kastes/deponeres på Miljøstasjon. Miljøstasjon finnes ved bensinstasjonen på Tofte. Styret er oppmerksom på at containerne ved Støaveien er felles med VRV, men minner likevel om forholdet. J. Trefelling Styret minner om at trefelling utenfor egen eiendom, herunder godkjent hugging på fellesareal, innebærer en samtidig og umiddelbar plikt til å rydde opp. Alt støyende arbeid bør gjøres slik at naboer hensyntas. Vi henstiller også hytteeierne om å vise velvilje ved forespørsel om felling av trær som sjenerer naboer. Styret har opprettet en trekomité med ansvar for å få en oversikt og gjennomføre trefellingsdugnader på fellesområdene. Leder er Knut Alstad, hytte nr.100. Knut Alstad og Steinar Hem gikk i våres en befaringsrunde gjennom hyttefeltet. Det trengs å felles ekstremt mye. Mange har mistet utsikt og lys, og det har grodd til langs stiene og veiene, og berører ledningsnettet. Vegetasjonen i grøftene gjør at vannet finner nye løp som ødelegger veiene også. Helgen etter påske gjennomførte vi et prøveprosjekt med leie av kvistkvern. Mail ble sendt ut til hytteeierne i det aktuelle prøveområdet og 7-9 stk stilte på lørdag og 6 stk på søndag. Leie m/diesel ble ca. 2600,- og det var svært effektivt. Ved senere dugnader bør det være to med motorsag og 10 som trekker trær og kvister. Dieseltanken varer 8 timer, og man behøver hørselvern og vernebriller. Flisen ligger nå der det er kappet ned, og suger til seg vann og hindrer ny vegetasjon å skyte frem. Det informeres mer om dette på årsmøtet. K. Bommer. Vi har dessverre også denne vinteren hatt flere innbrudd. Vi opplever fortsatt at reglene for låsing av bom ikke følges. Ny elektronisk bomløsning er under planlegging. I Støaveien i samarbeid med Vestre Røed, og samme system i Sevjedammen. Alle hytter får en brikke hver, det kan bestilles flere, og i tillegg kan man legge inn telefonnummer slik at man kan ringe for å få låst opp bommen. Det vil informeres om dette på årsmøtet. L. Internettside og Facebook Vi minner om internettsiden Hytteeiere kan få passordet ved henvendelse til Leif Buene Vi har også en egen Facebookside: 5

6 Kom gjerne med innspill, bilder, historier fra gamle dager etc. Merk at alle hytteeiere fremdeles vil få all viktig informasjon per post eller e-post. 5. Regnskap for 2014 Styret anbefaler at regnskapet godkjennes. (Se vedlegg) 6. Kontingent 2015 Styret anbefaler at kontingenten på kr ,- opprettholdes. 7. Dugnadsgebyr 2015 Styret anbefaler at dugnadsgebyret forblir kr 500,-. 8. Honorar styret og komiteer Det er for 2015 budsjettert med kr i honorar til styret og komitémedlemmer. Dette er en økning på kr i forhold til fjorårets budsjett. 9. Innkomne forslag Det var ingen innkomne forslag 10. Budsjett for 2015 Styret anbefaler at budsjettet godkjennes. (Se vedlegg) 11. Valg Even Ungersness og Eva Margrethe Alstad er på valg i år. Nye tillitsvalgte skal velges for to år. Begge har takket ja til gjenvalg. Valgkomiteen har bestått av Ulf Stigen og Ellen Ellingsgard og foreslår følgende: Styremedlem (til 2017): Even Ungersness Styremedlem (til 2017): Eva Margrethe Alstad Styret foreslår at valgkomiteen består et år til, da det ikke ser ut til å bli noen avgåtte styremedlemmer. 6

Årsmøte Dugnad. Vedlagt finner dere dagsorden for årsmøtet, regnskap for 2010, samt forslag til budsjett for 2011

Årsmøte Dugnad. Vedlagt finner dere dagsorden for årsmøtet, regnskap for 2010, samt forslag til budsjett for 2011 Filtvet, 31. mai 2011 Årsmøte Dugnad Kjære alle hytteeiere! Vedlagt finner dere dagsorden for årsmøtet, regnskap for 2010, samt forslag til budsjett for 2011 Årsmøtet 2011 Årsmøtet for 2011 finner sted

Detaljer

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole DAGSORDEN Del 1: Åpning og konstituering

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2013 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I STORE BREVIK VELFORENING 2015 ONSDAG 29. APRIL KL. 19:30 I STORE BREVIK BARNEHAGE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I STORE BREVIK VELFORENING 2015 ONSDAG 29. APRIL KL. 19:30 I STORE BREVIK BARNEHAGE INNKALLING TIL ÅRSMØTE I STORE BREVIK VELFORENING 2015 ONSDAG 29. APRIL KL. 19:30 I STORE BREVIK BARNEHAGE Vi har sendt denne informasjonen på e-post til de adressene vi har registrert. Har du e-post-adresse

Detaljer

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00 REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00 41 hytter var representert på generalforsamlingen. DAGSORDEN. ÅPNING: Ingen innvendinger til innkallingen.

Detaljer

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Torsdag 18. februar kl 1930 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Viser til utsendt innkallelse til årsmøtet 14. januar 2010. Saksliste: 1. Åpning av møtet med

Detaljer

Årsmøte for 2014. Årsmøtet for 2014 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 20. Mars 2015 18:30

Årsmøte for 2014. Årsmøtet for 2014 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 20. Mars 2015 18:30 Årsmøtet for 2014 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 20. Mars 2015 18:30 Innkalling til årsmøte i Porsgrunn Motorbåtforening for 2014. medlemmer ønskes velkommen til årsmøte på Sundjordet Klubbhus

Detaljer

Strandparken Velforening

Strandparken Velforening Strandparken Velforening Protokoll/referat fra Årsmøtet torsdag 19. mars 2015. Årsmøtet ble avholdt på Best Western Hotell Horten kl. 19.00. 34 medlemmer møtte. Dagsorden: 1) Åpning. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG Onsdag 28.03.12 kl 18.30 Folkets hus Ranheim DAGSORDEN: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Konstituering, valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B Dagsorden: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering, valg av møteleder,

Detaljer

MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 1830 (FREMMØTE FRA KL. 1815)

MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 1830 (FREMMØTE FRA KL. 1815) Øvre Haukåsen Velforening Postboks 3, Haugerud 0616 Oslo Til medlemmene. Oslo 02. april 2009. Det innkalles herved til den 36. ordinære generalforsamling MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 1830 (FREMMØTE FRA KL.

Detaljer

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling tirsdag 18. mars 2014, kl. 19:00-21:00 Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Innkalling til generalforsamling i Brenna velforening

Innkalling til generalforsamling i Brenna velforening Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Innkalling til generalforsamling i Brenna velforening Tid : Onsdag 22. april 2009 kl. 19:00 21:00 Sted: Lofsrud skole, auditoriet Generalforsamlingen

Detaljer

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Tid : 22. mars kl. 19:00-21:00 Sted: Lofsrud skole, auditoriet Alle gamle og nye huseiere ønskes

Detaljer

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Syndin, juni 2014 Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Årsmøte i Kvislasyndin hytteforening avholdes på Syndinstøga tirsdag 29. juli kl. 1200-1400

Detaljer

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 INFORMASJON INNHOLD Bakgrunn... 3 Til deg som eier... 4 Til deg som leietaker... 5 Søppelhåndtering... 6 Heiser og heisstans... 7 Boder...

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 1 Årets informasjon... 2 1.1 Hvem er kommet til og hvem er gått ut?... 2 1.2 Prioritering ved salg av hytter på Solvang 1...

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

ENGERJORDET SAMEIE og VEL Årsmøtet 24.4.2002 Sak 1 SAKER TIL ÅRSMØTET

ENGERJORDET SAMEIE og VEL Årsmøtet 24.4.2002 Sak 1 SAKER TIL ÅRSMØTET Sak 1 SAKER TIL ÅRSMØTET 1 ÅRSBERETNING...2 1.1 STYRE OG UTVALG...2 1.2 BOMILJØ OG SIKKERHET...3 1.3 TOMTEGRENSER...4 1.4 REGNSKAP OG SAMEIEAVGIFT...4 1.5 SAK3/2001 - SETNINGER...4 1.6 SAK4/2001 LEKEPLASSEN...6

Detaljer

Solvang kolonihager avdeling 2

Solvang kolonihager avdeling 2 Arsberetning Solvang kolonihager avdeling 2 Arsm øte 22. september 213 på Huset kl. 14: Dagsorden Apning og godkjenning av innkalling Konstituering - valg av: a) møteleder b) referent c) tellekorps d)

Detaljer

ÅRSBERETNING LØVLIA BOLIGSAMEIE

ÅRSBERETNING LØVLIA BOLIGSAMEIE Løvlia Boligsameie Siden 1989............................................... ÅRSBERETNING LØVLIA BOLIGSAMEIE 2002 ẋx Styret i Løvlia Boligsameie har i 2002 bestått av følgende medlemmer: Katrine Haugli

Detaljer

^ Bygge og Sewceorga/i

^ Bygge og Sewceorga/i Formannen har ordet Generalforsamlingen vel overstått - stor enighet blant medlemmene Årets generalforsamling ble avviklet 17. september med 46 hytter representert. Referat fra møtet følger i denne utgaven

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Generalforsamling i Tolia borettslag 14. mai 20 14 DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag 1 Nordre Fjeldstad Borettslag Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2010. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Tirsdag 15. februar, 2011 kl.

Detaljer

Innkalling til årsmøte for 2013. i klubbhuset på Fagerstrand. onsdag 12. mars 2014 kl. 18.30

Innkalling til årsmøte for 2013. i klubbhuset på Fagerstrand. onsdag 12. mars 2014 kl. 18.30 Innkalling til årsmøte for 2013 i klubbhuset på Fagerstrand onsdag 12. mars 2014 kl. 18.30 Styret oppfordrer alle medlemmer til å delta på Årsmøtet, som er Fagerstrand Båtforenings øverste beslutningsmyndighet.

Detaljer

HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 16 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2008 e-post: styret@hallangspollensvel.no

HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 16 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2008 e-post: styret@hallangspollensvel.no HALLANGSPOSTEN ÅRG. 16 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2008 e-post: styret@hallangspollensvel.no INFORMASJON Innkalling til Årsmøte Onsdag 2. april 2008 kl. 1900. Nytt sted: Molex kantine i Brynsveien

Detaljer

Vedtekter Neskollen Velforening Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Vedtekter Neskollen Velforening Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE: Vedtekter Neskollen Velforening Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. FORMÅL... 2 2. ORGANISASJON - OPPGAVER OG ANSVARSFORDELING... 2 2.1. STYRET I VELFORENINGEN... 2 2.1.1. Oppgaver og Ansvar for Styret

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Lønnealléen Borettslag Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2013

Informasjon til kolonistene våren 2013 Informasjon til kolonistene våren 2013 Innhold 1) Årets informasjon 2 a) Hvem er kommet til og hvem er gått ut? 2 b) Forslag til reguleringsplan for den gamle «komposttomta» 2 c) Oppussing kjøkken 2 d)

Detaljer