NB! Ta med dette underlaget til generalforsamlingen! Dagsorden: 1. Registrering av stemmeberettigede og fullmakter (se vedlagt skjema)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NB! Ta med dette underlaget til generalforsamlingen! Dagsorden: 1. Registrering av stemmeberettigede og fullmakter (se vedlagt skjema)"

Transkript

1 NORDRE EKEBERG VEL Oslo Innkalling til: Ordinær generalforsamling i Nordre Ekeberg vel Tid og sted: Søndag 3. juli 2011 kl. 11:00 i NB! Ta med dette underlaget til generalforsamlingen! Dagsorden: 1. Registrering av stemmeberettigede og fullmakter (se vedlagt skjema) 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av innkallingen 4. Styrets beretning for NEV 5. Regnskap Budsjett 2012 og fastsettelse av kontingent for Valg av styre 8. Eventuelt 1

2 4. Styrets beretning Styret innstiller på at generalforsamlingen godkjenner styrets årsberetning som her følger under dette punktet: 4.a. Styrets sammensetning Leder: Kasserer: Veirepresentant: Utsiktsrepresentant: Strandrepresentant: Medarbeider strand: Revisor: Valgkomité: Jens Veiteberg Jannicke Skjoldhammer Bjerke Roar Willander Bjørnar Lorentzen Per Einar Dølvik Lars Falch Terje Mauer Lars Falch, Anne-Mette Lillehagen. Det er avholdt 3 styremøter, div. arbeidsmøter på NE, 1 samarbeidsmøte med SEV/Leium, 1 vann- /avløpsmøte i VA-gruppe, løpende e-post- og tlf.-kontakt. 4.b. Vei Hovedveien Ekebergveien og Sydveien styres nå av Ekeberg Veilag EV Knyttet til innkjøring til de tre hyttevellene Leium, SEV og NEV har det fremkommet forslag om å etablere en elektronisk veibom. Dette for å begrense uønsket trafikk og begrense tyverier i hytteområdene. Vedlagt (Vedlegg 3) følger et notat som beskriver mulig løsning og hvilken kostnad det eventuelt vil være snakk om. Dersom alle de tre vellene ønsker en bom vil det være hensiktsmessig å la EV stå for etablering og drift. Stikkveiene på Nordre Ekeberg Høsten 2010 og våren 2011 har det vært mest fokus på Skredderjordet og Skreddderveien. I tillegg er det under planlegging å få etablert en støttemur i tilknytning til Sommerstien som på et punkt er i ferd med å skli ut. Nærmere informasjon om status og planer vil bli gitt på møtet. Styret har i perioden vært involvert i en klage fra fastboende i vellet som har gått til sak mot EV i forbindelse med fordelingsnøkkelen som ble vedtatt da Ekeberg Veilag ble etablert sommeren Styret i NEV er fortsatt av den oppfatning at vedtatt fordelingsnøkkel er høyst rimelig. I samråd med styrene som inngår i EV har man likevel for å unngå en kostbar rettsprosess valgt å innstille på at fastboende sidestilles med hytteeierne når det gjelder årlig kostnad til drift og vedlikehold av felles vei. Det vises til behandling av saken på EV s årsmøte som følger i etterkant NEV s generalforsamling. 4.c. Strand Utført 2010/2011: Gjennomført dugnader høst og vår; - bl.a. rydding strand, klipping av gress, beising av utemøbler, klargjøring av brygge/trapp samt at jolle m/bøye ble lagt ut/tatt opp. Svært bra fremmøte av både voksne og unge på dugnadene det siste året. Planlagt 2011/2012: Dugnader høst og vår; se vårbrev og oppslag på tavlene. Møt fram til hyggelig samvær; bli kjent med andre velmedlemmer. 4.d. Planarbeid Trolldalen - Kjeppestadbukta 2

3 Kommunen startet høsten 2010 opp en planprosess for området Trolldalen - Kjeppetadbukta. Kommunens mål med planarbeidet er å legge til rette for en avlastning av trafikken på Elleveien og Sogstiveien som etter betydelig boligbygging har gjort disse sterkt trafikkbelastet. Kommunens mål med planarbeidet er å legge til rette for en ny vei fra Trolldalen og sydover gjennom Odalen og ned til Skiphelle. En eventuell vei vil være avhengig av at grunneiere i området er villig til å finansiere veien i forbindelse med regulering og salg av boligtomter. En eventuell utbygging av hotellet på Skiphelle vil også være avhengig av en ny vei. På et informasjonsmøte i kommunen 27. oktober i 2010 ble det informert om at en eventuell fremtidig omregulering av hyttefeltene Leium og Søndre og Nordre Ekeberg vil avhenge av ny vei som knyttes til den nye veien fra Trolldalen. Når det gjelder hytteeiernes eventuelle ønske om omregulering fra hytteområde til boligområde har styret i NEV henvist til undersøkelsen som kommunen selv gjennomførte i I denne svarte 2 av 3 av hytteeiere i SEV og NEV at man ønsket å opprettholde gjeldende regulering som hytteområde. 4.e. Utsikt Utført 2010/2011: Styret registrerer at det tynnes og beskjæres. Det er bra for det gror til, og behovet for rydding er fortsatt stort. Det gjenstår fortsatt mye av det som ble avtalt å felle på befaringene høsten Styret oppfordrer alle hytteeiere sterkt om å ta hensyn til bakenforliggende eiendommer. Ordningen med fast kvistdeponering på P-plassen i Sydveien og ved innkjøringen til Skredderveien fortsetter. Evt. andre deponier må avtales med utsiktsrepresentanten. Salvesen er behjelpelig med å trekke ut tømmer. Meld fra til utsiktsrepresentanten dersom det er behov for bistand. Planlagt 2011/2012: Fortsette felling og rydding. Hvor vi skal felle trær avhenger av hvilke ønsker som kommer opp og at vi møter positivitet fra tomtefester/-eier. 4.f. Vann og avløp Styret og nedsatt utvalg bestående av Tom Berve, Hans-Henrik Nygaard og Jens Veiteberg har det siste året vært avventende. Dette i tråd oppfordringen fra generalforsamlingen i 2010, men også som følge av at utvalget i denne perioden har hatt noe begrensede ressurser. Til orientering kan det i denne forbindelse nevnes at Leiumfeltet nå er i sluttfasen med planlegging av et anlegg for både avløp og vann direkte til renseanlegget på Skiphelle. Det er imidlertid verd å bemerke at en tilkobling fra Leiumfeltet er mindre komplisert enn hva som vil være tilfelle for hyttene i Nordre Ekeberg Vel. Nærmere orientering vil bli gitt på generalforsamlingen. Informasjon fra Frogn kommune: Styret mottok informasjon (Vedlegg 2) fra kommunen vedr. lokal forskrift knyttet til tømming av tette tanker og slamavskillere ved fritidseiendommer. Avløpsanlegg tilhørende fritidseiendommer i kommunen ble fra lagt inn i den kommunale slamtømmeordningen. 4. g. Nordre Ekeberg Vel - hjemmeside Hjemmesiden er utarbeidet av Christopher Skjoldhammer Bjerke, og styret ønsker også i år å rette en særskilt takk til ham. Styret kan nås på: Spørsmål om kontingent: Styret oppfordrer alle til å besøke hjemmesiden med jevne mellomrom. 3

4 5. Regnskap Regnskapet for 2010 er revidert og godkjent. Se vedlegg 1 Styret innstiller på at generalforsamlingen godkjenner regnskapet for Budsjett og fastsettelse av kontingent Forslag til budsjett Se vedlegg 1. Budsjett for 2011 foreslås videreført i Forslag til kontingent 2011: Kontingenten for 2012 holdes uendret på kr 2.000,- pr. år. 7. Valg Styreleder er på valg hvert år, øvrige medarbeidere velges for 2 år av gangen. Engasjerte velmedlemmer oppfordres til å kontakte valgkomitéen med forslag. Valgkomitéen vil legge frem sitt forslag på generalforsamlingen. 8. Innkomne forslag etablering av elektronisk veibom Knyttet til innkjøring til de tre hyttevellene Leium, SEV og NEV har det fremkommet forslag om å etablere en elektronisk veibom. Dette for å begrense uønsket trafikk og begrense tyverier i hytteområdene. Vedlagt (Vedlegg 3) følger et notat som beskriver mulig løsning og hvilken kostnad det eventuelt vil være snakk om. Dersom alle de tre vellene ønsker en bom vil det være hensiktsmessig å la EV stå for etablering og drift. Generalforsamlingen bes uttale seg om det er ønskelig med en veibom. 9. Eventuelt Medlemsliste: Medlemmene bes melde endringer til styret, fortrinnsvis på Vennligst oppgi evt. e-postadresse slik at styret som har begrensede ressurser kan spare arbeide og kostnader for utsendinger pr ordinær post. Vedlegg: 1 NEV - Regnskap 2010 og forslag til budsjett Informasjon fra kommunen - Tømming av tette tanker og slamavskillere ved fritidseiendommer 3 Elektronisk veibom - notat For styret i NEV Sign. Jens Veiteberg (styreleder) 4

5 Klipp her ============================================================ Dersom du ikke kan møte på generalforsamlingen kan du gi din fullmakt ved å fylle ut slippen. Fyll ut m. blokkbokstaver! Klipp av og ta med. Navn: Privatadresse: Gir fullmakt til: Privatadresse: for å stemme for meg i NEVs generalforsamling =================================================================== 5

6 Nordre Ekeberg Vel - Regnskap 2010 kr RESULTAT Note Regnskap 2010 Revidert budsjett 2010 Avvik Budsjett 2011 Forslag til Budsjett 2012 Driftsinntekter Velkontingenter , , , ,00 kr Sum driftsinntekter , , , ,00 - Driftskostnader Stikkveier ( ,53) ( ,00) (72 577,53) ( ,00) Snøbrøyting (15 130,00) (15 000,00) (130,00) Overføres EV Strand (47 504,46) (25 000,00) (22 504,46) (25 000,00) Utsikt (25 179,00) (35 000,00) 9 821,00 (35 000,00) Honorar juridisk bistand - (10 000,00) ,00 (10 000,00) Administrasjon (3 351,70) (10 000,00) 6 648,30 (20 000,00) Leie lokaler (9 500,00) Porto (850,50) Bilgodtgjørelse (707,00) Bompenger (40,00) Gaver ansatte (1 004,80) Diverse kostnader (1 187,50) (2 000,00) 812,50 (5 000,00) Sum driftskostnader ( ,49) ( ,00) (67 930,19) ( ,00) - Renteinntekter 246,40 - Årsresultat 2 537, ,00 (60 206,19) 6 650,00 - BALANSE Eiendeler Utestående fra tidligere år - Utestående fra i år ,00 Andre fordringer - Bankinnskudd ,79 Sum eiendeler ,79 Gjeld og egenkapital Egenkapital ,79 Leverandørgjeld - Påløpte kostnader - Sum Gjeld og egenkapital ,79 Revisors signatur:

7

8

9 Ekeberg veilag Styrene i vellene Ski, ETABLERING AV ELEKTRONISK BOM Jeg viser til møte i dag med de tre formennene hvor jeg ble anmodet om å utarbeide et notat vedr. etablering av en felles elektronisk bom på Ekebergveien slik at det ikke lenger er nødvendig å etablere flere bommer på området. Mange hytteeiere har inngått avtale om installering av alarmsystemer i sine hytter for å hindre innbrudd. Dette er en relativ kostbar sak for den enkelte, både hva angår installasjon og drift. Derfor har flere etterlyst flere bommer som kan hindre uvedkommende å ta seg inn på våre områder. Jeg er kjent med at det har vært flere innbrudd i vinter på hytter på SEV. Jeg har innhetet pristilbud fra en leverandør. De har angitt kr mva. I praksis betyr dette en pris, grovt regnet, på i underkant av kr ,-. Med 250 hytter vil det utgjøre ca kr. 400,- pr hytte, hvilket vil være en rimelig pris for den enkelte. Dette er en elektronisk bom som kan åpnes via en mobiltelefon. Det betyr at det er enkelt å slippe gjester ut og inn av området. Dersom alle tre vellene ønsker å være med på en slik bom må den plasseres et sted mellom utfartsparkeringen ved saga og avkjøringen til Leium hyttefelt. Dersom Leium ikke ønsker å være med, må den plasseres etter avkjøringen til Leium, men før Solhøgda. Etter min oppfatning vil en slik bom sikre våre hytter på en langt bedre måte enn i dag. Bommen vil alltid være nede (stengt), hvilket nok ikke er tilfelle i dag. Kriminelle velger heller områder hvor det ikke er slike hindringer. Dess flere hindringer vi legger, dess mindre er muligheten, men vil de virkelig inn, klarer vi ikke å hindre det. Som politimann har jeg erfaring for at mennesker opplever innbrudd som meget frustrerende. Det skaper utrygghet og vonde følelser. Mange orker slett ikke å være i huset eller hytta etter et innbrudd av frykt for at gjerningsmennene skal komme tilbake eller av andre årsaker. Det er viktig at vi legger forholdene mest mulig til rette for at våre medlemmer opplever hytta som et trygt og godt sted å være. Jeg tør derfor på det sterkeste anbefale at det etableres en bom som alltid vil være nede og således være stengt for uvedkommende, uten at dette skaper vesentlige problemer å passere for oss selv eller våre gjester. Odd-Lauritz Aamodt (Styreleder EV)

SKJELLUM- OG KIRKEFJELLET VEL ÅRSBERETNING

SKJELLUM- OG KIRKEFJELLET VEL ÅRSBERETNING SKJELLUM- OG KIRKEFJELLET VEL ÅRSBERETNING Styrets beretning for perioden 17.06.2012-15.06.2013. 1. Skjellum- og Kirkefjellet vel Skjellumfjellet og Kirkefjellet ligger i tidligere Onsøy kommune, men som

Detaljer

Geir Valset Per Tønnessen Inger E. Standal Styremedlem Styremedlem Varamedlem

Geir Valset Per Tønnessen Inger E. Standal Styremedlem Styremedlem Varamedlem Sameiet Sodefjed Hytteområde Side 1 av 21 Sameiet Sodefjed Hytteområde innkaller til ÅRSMØTE Lørdag 13. juli kl. 09:00 12:00. Sted: RIL klubblokale, Sukkevann. 28.06.2013 Registrering frammøte og fullmakter

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B Dagsorden: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering, valg av møteleder,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I STORE BREVIK VELFORENING 2015 ONSDAG 29. APRIL KL. 19:30 I STORE BREVIK BARNEHAGE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I STORE BREVIK VELFORENING 2015 ONSDAG 29. APRIL KL. 19:30 I STORE BREVIK BARNEHAGE INNKALLING TIL ÅRSMØTE I STORE BREVIK VELFORENING 2015 ONSDAG 29. APRIL KL. 19:30 I STORE BREVIK BARNEHAGE Vi har sendt denne informasjonen på e-post til de adressene vi har registrert. Har du e-post-adresse

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING STENFELTBAKKEN GRENDELAG Langhus 2. oktober 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden Onsdag 17. oktober

Detaljer

Hundsund 4 Sameie. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Hundsund 4 Sameie. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL 16.10.2014

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL 16.10.2014 SAK 3 HOVEDVEIAVTALE MELLOM SKARSDALEN VEL OG VEGEN GULSVIK DAMTJERN SAMEIE 1. UTVIKLINGEN AV VEINETTET 2. VEIGRUPPEN: BAKGRUNN OG ARBEID 3. STYRETS TILNÆRMING OG STRATEGI 4. INNSPILL FRA MEDLEMMER MED

Detaljer

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG Onsdag 28.03.12 kl 18.30 Folkets hus Ranheim DAGSORDEN: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Konstituering, valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere

Detaljer

^ Bygge og Sewceorga/i

^ Bygge og Sewceorga/i Formannen har ordet Generalforsamlingen vel overstått - stor enighet blant medlemmene Årets generalforsamling ble avviklet 17. september med 46 hytter representert. Referat fra møtet følger i denne utgaven

Detaljer

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling tirsdag 18. mars 2014, kl. 19:00-21:00 Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT PÅ SAMEIERMØTE I SAMEIET LØRENPLATÅET DEN 23/04-2012

NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT PÅ SAMEIERMØTE I SAMEIET LØRENPLATÅET DEN 23/04-2012 NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT PÅ SAMEIERMØTE I SAMEIET LØRENPLATÅET DEN 23/4-212 Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved frammøte på sameiermøtet i bytte mot nummererte stemmeskilt.

Detaljer

Årsmøte Dugnad 2015. Kjære alle hytteeiere! Filtvet, mai 2015

Årsmøte Dugnad 2015. Kjære alle hytteeiere! Filtvet, mai 2015 Filtvet, mai 2015 Årsmøte Dugnad 2015 Kjære alle hytteeiere! Vedlagt finner dere dagsorden for årsmøtet, regnskap for 2014, samt forslag til budsjett for 2015. Årsmøtet 2015 Årsmøtet for 2015 finner sted

Detaljer

Grendelaget Nordre Finstad 1 Org.nr 988 787 531. Årsberetning 2012 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett

Grendelaget Nordre Finstad 1 Org.nr 988 787 531. Årsberetning 2012 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett Grendelaget Nordre Finstad 1 Org.nr 988 787 531 Årsberetning 2012 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett Til behandling på generalforsamling torsdag 4. april 2013 kl. 1830 på Folkets Hus *** Hjemmeside:

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2011. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Mandag 13. februar, 2012 kl.

Detaljer

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole DAGSORDEN Del 1: Åpning og konstituering

Detaljer

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag 1 Blåfjellet Borettslag Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2010. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Tirsdag 15. februar, 2011 kl.

Detaljer

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2014. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel:

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2014. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Generalforsamling Dalsåsen Vel 214 Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Onsdag 19. mars kl. 18.3 på personalrommet, 2.etg på Mortensrud skole. Dagsorden 1. Godkjenning av frammøtte

Detaljer

De som ikke har anledning til å møte, kan gi skriftlig fullmakt til stedfortreder. Fullmaktsskjema følger vedlagt.

De som ikke har anledning til å møte, kan gi skriftlig fullmakt til stedfortreder. Fullmaktsskjema følger vedlagt. Årsberetning 2000 Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i A/L Ekromskogen Huseierlag onsdag 25. april 2001, kl. 1900 på Ekrom skole Dagsorden Sak

Detaljer

Til andelseierne. Del 3: Den kommende periode: Sak 8/04 Planer for 2004/2005 Sak 9/04 Styrets forslag og innkomne saker Sak 10/04 Budsjett år 2004

Til andelseierne. Del 3: Den kommende periode: Sak 8/04 Planer for 2004/2005 Sak 9/04 Styrets forslag og innkomne saker Sak 10/04 Budsjett år 2004 1 Til andelseierne Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i A/L Ekromskogen Huseierlag torsdag 25. mars 2004, kl. 1800 på Ekrom skole Dagsorden Del

Detaljer

Innkalling til generalforsamling i Brenna velforening

Innkalling til generalforsamling i Brenna velforening Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Innkalling til generalforsamling i Brenna velforening Tid : Onsdag 22. april 2009 kl. 19:00 21:00 Sted: Lofsrud skole, auditoriet Generalforsamlingen

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag 1 Nordre Fjeldstad Borettslag Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

DØLI VESTRE GRENDELAG

DØLI VESTRE GRENDELAG DØLI VESTRE GRENDELAG Generalforsamling 2015 Det vises til utsendte varsel den 06.03.2015 om Generalforsamling i grendelaget. Underveis er det av ulike årsaker blitt nødvendig å forskyve tidligere nevnte

Detaljer

Årsmøte Dugnad. Vedlagt finner dere dagsorden for årsmøtet, regnskap for 2010, samt forslag til budsjett for 2011

Årsmøte Dugnad. Vedlagt finner dere dagsorden for årsmøtet, regnskap for 2010, samt forslag til budsjett for 2011 Filtvet, 31. mai 2011 Årsmøte Dugnad Kjære alle hytteeiere! Vedlagt finner dere dagsorden for årsmøtet, regnskap for 2010, samt forslag til budsjett for 2011 Årsmøtet 2011 Årsmøtet for 2011 finner sted

Detaljer

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering.

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering. GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014 TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus Enkel servering. Styret ønsker at flest mulig av andelseierne møter opp og deltar i beslutningene

Detaljer

Til andelseierne i Karihaugen Borettslag

Til andelseierne i Karihaugen Borettslag Til andelseierne i Karihaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG

A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG Til andelseierne. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i A/L Ekromskogen Huseierlag onsdag 18. april 2007, kl 1800

Detaljer

REVIERHAVNENS BAATFORENING 1853-2011 INNKALLING TIL ÅRSMØTE NR 153-2011

REVIERHAVNENS BAATFORENING 1853-2011 INNKALLING TIL ÅRSMØTE NR 153-2011 REVIERHAVNENS BAATFORENING 1853-2011 INNKALLING TIL ÅRSMØTE NR 153-2011 DAGSORDEN: Lørdag 30. april 2011, kl 11:30 (fergen går kl. 10.45) i Restauranten 1. Dagsorden og fullmakter 2. Valg av ordstyrer,

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 FLAGGET VELFORENING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 FLAGGET VELFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 FLAGGET VELFORENING Det innkalles herved til Generalforsamling for Flagget Velforening Dag/dato: Mandag 17. mars 2014 Tid: Kl. 19.30 Sted: Strusshamn skole, inngang

Detaljer