Energi- og klimaplan for Grane Kommune Delrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energi- og klimaplan for Grane Kommune Delrapport"

Transkript

1 Energi- og klimaplan for Grane Kommune Delrapport Hans Bøhle Aarhus Innholdsfortegnelse

2 Energi- og klimaplan for Grane Kommune Delrapport...1 Innholdsfortegnelse...2 Figurer og Tabeller...2 Introduksjon...3 Biovarme på kommunehuset...4 Møte med Norgesvinduet Svenningsdal AS...4 Energianalyse av kommunehuset...4 vannbåren varme på kommunehuset...6 Biovarme ved Skolen og Sjukeheimen...6 Tilstandsvurdering av dagens rørsystem og radiatorer ved GBU og Grane sjukeheim...7 Egnethet...7 Energianalyse av Barne- og Ungdomsskolen...8 Energianalyse av Sjukeheimen...12 Valg av Varmesentral...15 Generelle Enøk-tiltak...17 Konklusjoner...18

3 Figurer og Tabeller Tabell 1 Strømforbruk kommunehuset Tabell 2 Historisk Strømforbruk for administrasjonsbygget...5 Tabell 3 Enovas Normtall for kontorbygg...6 Tabell 4 Oljeforbruk 2008 beregnet etter kostnad og pris - Skolen...10 Tabell 5 Strømforbruk ihht. Regning Skolen...10 Tabell 6 Enovas Normtall for grunnskoler...11 Tabell 7 Oljeforbruk 2008 beregnet etter kostnad og pris - Sjukeheimen...14 Tabell 8 Strømforbruk 2008 ihht. Regning - Sjukeheimen...14 Tabell 9 Enovas normtall for sykehjem...15 Figur 1 Strømforbruk per måned 2008 for administrasjonsbygget...5 Figur 2 Kumulativt energiforbruk Skolen...10 Figur 3 Kumulativt energiforbruk 2008 Sjukeheimen...14 Figur 4 Kontantstrømanalyse med solvarme...16 Figur 5 Kontantstrømanalyse uten solvarme...17 Introduksjon Høsten 2008 vant Det Kongelige Selskap for Norges Vel konkurransen om å levere deler av Grane kommunes Energi- og Klimaplan. Arbeidet som ble spesifisert i en avtale som vises under dette avsnittet. Det utførte arbeidet reflekterer denne skissen, og denne rapporten er inndelt i kapitler som stort sett følger samme skisse. Befaring ble utført 15. januar Tallgrunnlaget og utregningene ble lagt frem for kommentarer 09.februar 2009 som avtalt. I denne rapporten følger analyser og anbefalinger som er utarbeidet på grunnlag av dette tallmaterialet Arbeid 1. Tilstandsvurdering av dagens rørsystem og radiatorer ved GBU og Grane sjukeheim utføres ved overflateinspeksjon samt trykktesting utført av lokal rørlegger. Dagens klimautslipp fra oljefyringen av disse byggene beregnes fra oljeforbruket samt typiske verdier for de aktuelle anleggene. Overflateinspeksjonen utføres som en del befaringen, mens ev. trykktesting og klimaberegninger kan utføres uavhengig av befaringen. Verdien av rørleggerarbeid settes til kr 5000,-. Arbeid utover dette beløpet ansees som utenfor tilbudet og vil belastes kommunen. Norges Vel har en uforpliktende avtale med Rørlegger Dan Ketil Hofstad om å utføre rørleggerarbeidet. 2. Møte med Norgesvinduet Svenningsdal AS for å fremskaffe nødvendig informasjon om deres potensial som varmeleverandør avholdes i løpet av befaringsdagene. Kostnytte vurderingen av denne løsningen presenteres som en del av en helhetlig komparativ vurdering av de forskjellige aktuelle løsningene.

4 3. Kost-nytte vurdering for et nærvarmeanlegg basert på flisfyring presenteres også som en del av den nevnte helhetlige komparative vurderingen av de forskjellige aktuelle løsningene. Kostnader for flisfyringsanlegg vil beregnes ut fra forventet effektbehov (basert på historiske data samt Enovas normtall) og erfaringer med lignende anlegg. 4. Utredning om hva som må til for å bruke vannbåren varme på kommunehuset vil basere seg på tilsvarende konvertering av lignende bygg. Det forutsettes at en slik løsning vil baseres på bruk av varmeanlegget til Norgesvinduet Svenningsdal AS. 5. Vurdering av etterisolering, utskifting av vinduer og andre tiltak vil basere seg på informasjon fra kommunen samt Enovas normtall. Det forutsettes at teknisk etat i kommunen vil kunne oppgi nødvendig bakgrunnsinformasjon de forskjellige tiltakene slik at kostnadene vil kunne vurderes opp mot hverandre.

5 Biovarme på kommunehuset Møte med Norgesvinduet Svenningsdal AS Etter befaringen i de kommunale byggene gjennomførte jeg et møte med Stian Arntsberg ved Norgesvinduet Svenningsdal AS. Norgesvinduet Svenningsdal AS har et rør for vannbåren varme som går rett forbi kommunehuset. Norgesvinduet Svenningsdal AS vil om ønskelig kunne tilby varme fra dette røret til kommunehuset til en konkurransedyktig pris. Norgesvinduet Svenningsdal AS ser det ikke som hensiktsmessig at de skal levere varme til Skolen og Sjukeheimen fra varmesentralen på fabrikken. Dette vil for det første bli dyrt da strekket mellom fabrikken og skolen er på over en kilometer. For det andre faller denne aktiviteten utenfor strategien til Norgesvinduet Svenningsdal AS. Varmesentralen ved fabrikken har allerede utfordringer med å levere nok varme basert på tilgangen av brennbart materiale (kapp o.l. fra fabrikken). En beslutning om å levere varme til skolen og sjukeheimen ville derfor ha innebåret en betydelig investering både i rør og tilrettelegging for flistilgang. Utregninger om kostnadene til fremføring av rør fra fabrikken Norgesvinduet Svenningsdal AS og til skolen prioriteres dermed ikke i denne rapporten. Kostnadene ved å konvertere kommunehuset til VBV vil derimot behandles nærmere i dette kapitlet. Energianalyse av kommunehuset Pris Kumulativt Dato Forbruk (øre/kwh) Beløp Nettleie Totalbeløp Forbruk des , , , , jan , , , , feb , , , , mar , , , , apr , , , , mai , , , , jun , , , , jul , , , , aug , , , , sep , , , , okt , , , , nov , , , , Tabell 1 Strømforbruk kommunehuset 2008

6 Figur 1 Strømforbruk per måned 2008 for administrasjonsbygget Ved å se på Enovas normtallsberegninger kan man slå fast omtrent hvor mye av energien som brukes til oppvaring og hvor mye som brukes til andre ting. For administrasjonsbygget i Grane kommune kan man trygt slå fast at det er eldre enn Fra Tabell 3 går det fram at det går med anslagsvis 225 kwh per kvadratmeter for kontorbygg av denne standarden. Av dette er 100 kwh oppvarming. Det kumulative strømforbruket som går frem av Tabell 1 ligger på for Tall om historisk strømforbruk ved kommunehuset ble oversendt av Harald Volden. Disse er som følger: Tabell 2 Historisk Strømforbruk for administrasjonsbygget Disse tallene viser en forsiktig økning i strømforbruket i perioden I perioden eksploderer forbruket og går opp med snaut 10% per år. Dette er pga økt kommunalt areal, dvs vi har bygget nye omsorgsboliger og ny skole/idrettshall. Sjukeheimen er blitt eldre og isolasjonen dårligere, forbedring forventes etter skifte av vinduer.

7 Tabell 3 Enovas Normtall for kontorbygg Vannbåren varme på kommunehuset I et elektrisk oppvarmet bygg er det ikke uten videre enkelt å innføre vannbåren varme (VBV). Men det finnes løsninger som muliggjøre etterinstallering VBV. En mulig løsning her er å installere viftekonvektorer. Disse er relativt rimelig i i innkjøp (~5000,- eks moms for en enhet på 2-4 kwh som er mer enn stor nok til å dekke et vanlig kontor). De kan kobles til et sentralt driftstyringsanlegg og de er mye mer effektive enn konvensjonelle radiatorer. Det som taler mot en slik løsning er at man uansett må ettermontere vannrør rundt omkring i bygget. Det lar seg ikke gjøre å anslå kostnaden på en slik jobb nå. Dette gjelder særlig ettersom kostnadsstrukturen i anleggsmarkedet har endret seg dramatisk bare i løpet av noen få måneder. Man kan likevel danne seg et bilde av prosjektøkonomien økonomiske siden ved å installere viftekonvektorer og vannbåren varme. Ved å se på det historiske strømforbruket og Enovas normtall ser man at oppvarming og tappevann står for om lag halvparten av energiforbruket i den aktuelle bygningstypen. Når man da har et totalt strømforbruk på ca kWh per år kan man se at ca kommer fra varme. Hvis man skal kjøpe denne varmen fra fjernvarmerøret til Norgesvinduet Svenningsdal AS kan man således sammenligne direkte med strømprisen, Årlig besparelse blir da differansen på strømpris og varmepris multiplisert med totale varmeforbruk. Denne årlige besparelsen må da igjen vurderes mot den initielle investeringen i viftekonvektorer og ettermontering av vannrør. I utgangspunktet er det vanskelig å se for seg at den nevnte prisdifferansen kan være større enn øre for levert varme og elektrisitet. Dermed synes som om dette delprosjektet ikke umiddelbart er lønnsomt. Det er likevel viktig å understreke at komponentene i et VBV-system har forholdsvis lang levetid, så hvis prisdifferansen er merkbar og kommunen får et godt tilbud på ettermontering av vannrør i kommunehuset så kan denne konklusjonen fort snu seg. Biovarme ved Skolen og Sjukeheimen

8 Tilstandsvurdering av dagens rørsystem og radiatorer ved GBU og Grane sjukeheim Epost fra Sigmund Johansen er limt inn under. Jeg har bedt ham eller Dan Ketil Hofstad kontakte kommunen direkte for å få avklart eventuelle spørsmål. Ut fra responsen til Hofstad ser det ut som om det eksisterende røropplegget både på sjukeheimen og skolen er egnet til omlegging til en felles biovarmesentral med kun små ombygginger. Hallo! Egnethet Det vises til befaring ved ovennevnte bygg hvor deltakere var bl.a rørlegger Dan Ketil Hofstad, Trofors var tilstede. Undertegnede vil om noen mnd bli ansatt i Hofstad sitt firma. Etter hva jeg har forstått så ble det konkludert med at Grane Barne-og ungdomsskole har egnet rom/areal for etablering av pelletsfyringsanlegg som kan levere energi både til skolen og aldershjemmet. Stamrørnettet ved skolen vil i stor grad være tilstrekkelig for distribusjon av nødvendig energi. Nå foregår det rehabilitering / utbygging av skolen. Her er Norconsult, Mo i Rana i bildet som rådgiver innen vent. og rør. Jeg vil tro at de har gjort en del energi- og effektberegninger for anlegget. Aldershjemmet er idag oljefyrt, så her ligger varmedistribusjonsnettet klart. I disse dager reiser Enova rundt bl.a i Nordland for å stimulere til energiomlegging bl.a ved offentlige bygg. Dette prosjektet vil passe godt inn i denne satsningen så jeg vil tro at det er god sjanse til å få økonomisk støtte. Når det gjelder videre arbeid / utredning så stiller jeg meg til disposisjon på vegne av rørlegger Hofstad. Jeg har VVS-teknisk bakgrunn. mvh Sigmund Johansen VVS-ing. Skolen og sjukeheimen ligger innenfor 50 meter av hverandre. Det har fra gammelt av ligget VBV-rør mellom disse bygningene. Disse er antageligvis for gamle til å brukes, men traséen somme disse ligger i er sannsynligvis egnet til å legge nye rør. Kostnadene ved å legge rør over en såpass kort distanse er marginale sett i forhold til totalinvesteringen. Innenfor det som er et av fyrrommene på skolen (der reservekjelen ligger) er det et kjellerrom med dimensjoner på drøy 5,5m X 9m X 2,1 m. Her har det vært drevet smoltproduksjon. I dag står rommet tomt. Storparten av rommet ligger under bakken, men det er direkte tilgang til dette rommet i hvert fall gjennom to av veggene. Det burde derfor være uproblemtisk å sette inn en varmesentral i dette rommet. Det bør også nevnes at det aktuelle rommet ligger på den gamle rørtraséen mellom skolen og sjukeheimen. For å finne den riktige dimensjonen for et flisfyringsanlegg er det viktig å få et godt bilde av energiforbruket og effektbehovet. I tillegg til å se på de historiske tallene for 2008 har vi derfor simulert de aktuelle byggene for å få et godt bilde av hvordan det teoretiske energiforbruket sammenligner seg med det faktiske observerte. Når man får en god overensstemmelse mellom disse to resultatene kan vi være ganske sikre på at vi har et godt bilde av energiprofilen til bygget.

9 Energianalyse av Barne- og Ungdomsskolen

10

11 Kumulativt Pris Mengde Kumulativ Kumulativ Dato Beløp Beløp (Øre per l) (liter) Mengde kwh kwh 5. feb , ,40 716, , , , ,20 5. feb. 58, ,05 716,00 8, ,06 82, , feb , ,05 752, , , , ,82 4. apr , ,05 767, , , , ,04 4. apr , ,71 767, , , , , mai , ,11 880, , , , , mai , ,91 896, , , , , sep , ,77 816, , , , , nov , ,07 692, , , , , des , ,20 648, , , , ,85 Tabell 4 Oljeforbruk 2008 beregnet etter kostnad og pris - Skolen kumulativt Dato Forbruk pris (øre/kwh) beløp Nettleie Totalbeløp forbruk (kwh) , , , , , , , , , , , , ,1 9992, , , ,1 9505, , , ,1 7947, , , ,1 8828, , , ,1 7512, , , ,1 8439, , , ,1 9068, , , ,1 8749, , , , , , , Tabell 5 Strømforbruk ihht. Regning Skolen kwh Energiforbruk Skolen Dato Oljeforbruk Strømforbruk Figur 2 Kumulativt energiforbruk Skolen

12 Tabell 6 Enovas Normtall for grunnskoler Som vi ser av Tabell 6 skal oppvarming stå for ca 45% av den totale energibruken ved barne- og ungdomsskoler i Granes klimaområde. Som vi ser av Tabell 4, Tabell 5 og Figur 2 stemmer dette ikke godt med våre observerte data. Her står oppvarmingen for hele 60%. Det skal nevnes at Enova ikke tar høyde for svømmebasseng i sin idealskole Dette kan forklare noe av det ekstra varmebehovet, men det er likevel ikke en fullgod forklaring for denne skjevheten i energibruken. Det er noe usikkerhet knyttet til tallene for oppvarming både når det gjelder skolen og sykehjemmet. Tallene her har kommet frem ved å gå ut fra oljepåfylling over året. Det vites ikke hva oljenivået var ved årsskiftene, og det knytter seg dermed en usikkerhet til hvor stort avviket mellom faktisk forbruk og antall liter fylt olje. For å simulere det observerte energiforbruket nærmest mulig så har vi vridd på simuleringen av bygget slik at den stemmer bedre overens med vår observerte energibruk enn normtallene fra Enova. Når vi legger denne energibruken til grunn ser vi at vi får et samlet effektbehov på 232kW for oppvarming. Det understrekes at denne simuleringen er gjort for den gamle skolen, og ikke for utvidelsen. Dette er gjort fordi man kan sammenholde observert energibruk med de teoretiske normtallene.

13 Energianalyse av Sjukeheimen

14

15 Pris Kumulativ Kumulativ Dato Beløp Kum. Beløp (Øre per liter) Mengde Mengde kwh kwh , ,37 708, , , , , , ,51 716, , , , , , ,75 767, , , , , , ,30 880, , , , , , ,36 901, , , , , , ,42 764, , , , , , ,88 692, , , , ,32 Tabell 7 Oljeforbruk 2008 beregnet etter kostnad og pris - Sjukeheimen pris Kumulativt Dato Forbruk (øre/kwh) beløp Nettleie Totalbeløp Forbruk , , , , , , , , ,1 9303, , , ,1 9874, , , ,1 9509, , , ,1 9422,1 4045, , ,1 8327, , , ,1 8386, , , ,1 9056, , , ,1 8814, , , ,1 9344, , , ,1 9461, , , Tabell 8 Strømforbruk 2008 ihht. Regning - Sjukeheimen kwh Kumulativt Energiforbruk - Sjukeheimen Dato Oljeforbruk Strømforbruk Figur 3 Kumulativt energiforbruk 2008 Sjukeheimen

16 Tabell 9 Enovas normtall for sykehjem Som det går frem av Tabell 9 skal oppvarmingen stå for snaut 1/3 av energibehovet ved et sykehjem i Granes klimasone. Igjen ser vi fra Tabell 7, Tabell 8 og Figur 3 at oppvarming står for betydelig mer. I dette tilfellet snakker vi om ca 50% av det totale energiforbruket. Det er noe usikkerhet knyttet til tallene for oppvarming både når det gjelder skolen og sykehjemmet. Tallene her har kommet frem ved å gå ut fra oljepåfylling over året. Det vites ikke hva oljenivået var ved årsskiftene, og det knytter seg dermed en usikkerhet til hvor stort avviket mellom faktisk forbruk og antall liter fylt olje. Også her har vi vridd på simuleringen av bygget slik at den stemmer bedre overens med vår observerte energibruk enn normtallene fra Enova. Når vi legger denne energibruken til grunn ser vi at vi får et samlet effektbehov på 110kW for sykehjemmet. Valg av Varmesentral Til sammen har sykehjemmet og den gamle skolen et oppvarmingsbehov på 342 kw. Når man tar høyde for at det er kun på de aller kaldeste dagene at man trenger all oppvarmingskapasiteten så er det ikke nødvendig å dimensjonere selve biovarmesentralen så stor. Vanligvis sier tommelfingerregelen at man kan klare seg med 40% av maks effektbehov. Dette skal dekke ca 90% av det totale energibehovet, mens de resterende 10% blir dekket v backup/spisslastkjel på veldig kalde dager. (I dette tilfellet vil backup antageligvis være den eksisterende oljekjelen) I dette tilfellet vil man ved å benytte et flis/pelletsanleg på 220kW dekke over 90% av varmeforbruket, mens eksisterende oljekjeler kan benyttes for å dekke spisslast- og backupbehov. For å illustrere økonomien i prosjektet vises det til og Figur 5 som viser kontantstrømanalyser der besparelsene er modellert ved at kommunen selger varme til skolen og sjukeheimen. Parametrene er valgt etter det som kom frem fra energianalysen tidligere i rapporten og standardparametre: Varmeleveranse: MWh 800,0 Pris levert varmeenergi kr / MWh 650 Brenselpris flis kr / MWh 320 Brenselpris olje/el kr / MWh 650

17 Prisene er basert på vedlegg 1. Her kommer det frem at biokjel med solfanger kommer på Ca kr ,- mens anlegget uten solfanger er snaut kr ,- billigere. I tillegg kommer rør mellom skolen og gamlehjemmet anslått til snaut kr ,- I tillegg settes montering og prosjektledelse hver til10% av innkjøpssummen. Dette gir oss en prosjekteringspris på hhv. Kr for anlegget med solfanger og kr for anlegget uten solfanger. I følge vedlegg 2 vil solfangeren kunne stå for17,8% av oppvarmingen i dette anlegget. Dette modelleres ved å brenselprisen 17,8% lavere i anlegget med solfanger. Siden mesteparten av energiforbruket kommer fra skolen som har veldig lite aktivitet i sommermånedene kan dette anslaget være noe optimistisk, men tallet beholdes likevel for å danne et estimatgrunnlag. Videre settes inflasjonen til 2% og renten til 5%. Avskrivingen er på 20 år og det legges til grunn at 2/3 av finansieringen kommer som banklån, mens resten er egenkapital Videre settes drift og vedlikehold til 2,5% av nypris årlig.. Siden dette i utgangspunktet begge er lønnsomme prosjekter kan man ikke forvente støtte fra Enova. Det bør likvel nevnes at dette kun er overfladiske beregninger. Når energi- og klimaplanen foreligger og anbefaler et av disse prosjketene vil man uansett kunne få støtte til grundigere forprosjektering. Utifra disse tallene virker det som om begge prosjektene er lønnsomme. Prosjektene representerer under disse forutsetningene kommunen en besparelse på mellom kr ,- og kr ,- per år. Det kan også være interessant å nevne at så lenge de andre faktorene holdes likeså kan investeringsbudsjettet sprekke med 200% før prosjektet vil ha en negativ nåverdi. Figur 4 Kontantstrømanalyse med solvarme

18 Figur 5 Kontantstrømanalyse uten solvarme Generelle Enøk-tiltak Som det går frem av energianalysen så er energiforbruket og særlig varmeforbruket eksepsjonelt høyt i forhold til sammenlignbare bygg i same klimasone. Dette tyder på at potensialet for å få gode resultater ved å iverksette relativt enkle enøk-tiltak er på plass. 1. Monter sparepærer - de er noe dyrere, men de holder lenger og bruker ca 1/6 så mye energi som vanlige pærer. 2. Skift pakninger i kraner som drypper og renner. 3. Sentral driftsstyring kan vurderes. Om ikke annet må man bruke termostatstyrte varmeovner, helst med dag- og nattsenking. 4. Bruk tetningslister så unngår du trekk fra vinduer og dører. I Grane kommunes tilfelle er det også naturlig at man benytter lokal ekspertise på vinduer og finner ut om det er vinduer som er klare for utskiftning. 5. Etterisolering av bygninger kan være aktuelt hvis isoleringen er mangelfull.

19 Konklusjoner Norgesvinduet Svenningdal AS er interessert i å selge varme til kommunehuset hvis dette legges om til vannbåren varme. Det er vanskelig å vurdere kostnaden ved å legge om til vannbåren varme uten å hente inn konkrete tilbud fra rørleggere. Lønnsomheten i dette prosjektet forutsetter at differansen mellom varmeprisen og strømprisen er stor nok til å dekke inn den initielle investeringen med omlegging til vannbåren varme. Det bør nevnes at levetiden for et slikt anlegg er relativt lang. Alle de analyserte byggene har noe høyere energibruk enn klimasone og bygningstype skulle tilsi i hht. Enovas normtall. Dermed bør det være betydelige besparelser som kan realiseres ved at kommunen iplementerer Enøk-rådene som nevnes i foregående kapittel. Særlig siden Grane kommunes hjørnesteinsbedrift er Norgesvinduet Svenningdal AS sees det som naturlig at kommunen sørger for å benytte den lokale kompetansen på vinduer slik at denne Enøkmuligheten benyttes fullt ut. Sjukeheimen og skolen egner seg godt for bygging av en felles varmesentral. Det eksisterende røropplegget burde i følge rørlegger Hofstad være egnet for videre bruk med et slikt anlegg med kun mindre tilpasninger. På skolen ligger det dessuten et rom som ikke lenger er i bruk som før har vært benyttet til smoltproduksjon. Dette rommet er stort nok til at man kan plassbygge en biokjel, noe som i sin tur representerer store besparelser. Dette rommet ligger også godt plassert i forhold til bygging av en eventuell flis- eller pelletssilo Siden mye av varmeforbruket kommer fra sykehjemmet er det også interessant å vurdere bruk av solvarme siden sykehjemmet har et stort behov for tappevann året gjennom. Prisen på oppsettet med biovarmesentral og solfanger er estimert til kr ,- Uten solfanger er prisen på varmesentralen ferdig montert estimert til kr ,- Begge prosjektene fremstår umiddelbart som lønnsomme. De representerer begge besparelser for kommunen på ca. Kr ,- per år forutsatt at kostnadsestimatene stemmer og at de øvrige fremskrivningene for strøm- og brenselpris er representative. Begge prosjektene vil ha klare miljøgevinster ettersom de begge representerer kutt i Grane kommunes klimautslipp på drøyt 200 tonn. Et prosjekt med solfanger vil åpenbart fremstå som mer eksperimentelt og interessant, men det har marginalt dårligere prosjektøkonomi enn prosjektet uten solfanger, dessuten er det assosiert med noe større risiko.

20

21

Sluttrapport for Gartneri F

Sluttrapport for Gartneri F PROSJEKT FOR INNSAMLING AV ERFARINGER OG DRIFTSDATA FRA PILOTANLEGG BIOBRENSEL OG VARMEPUMPER I VEKSTHUS. Sluttrapport for Gartneri F Gartneriet Veksthusanlegget er ca 6300 m2. Veksthus, form, tekkemateriale

Detaljer

Implementering av nye krav om energiforsyning

Implementering av nye krav om energiforsyning Implementering av nye krav om energiforsyning i kommunale næringsbygg (Implementation of new official requirements for the supply of energy in municipal non residential buildings) 19.09.2008 Masteroppgave

Detaljer

SAKSFREMLEGG ALTERNATIVE ENERGILØSNINGER VED RISISLOMRÅDET

SAKSFREMLEGG ALTERNATIVE ENERGILØSNINGER VED RISISLOMRÅDET Behandles i: Formannskapet Formannskapet Kommunestyret ALTERNATIVE ENERGILØSNINGER VED RISISLOMRÅDET Dokumentoversikt Dato Trykt vedlegg til Notat RIV-04; Varmeanlegg 12.03.2010 Lønnsomhetsvurdering, Kalkulasjon

Detaljer

Varmeplan - Solstad Vest i Larvik.

Varmeplan - Solstad Vest i Larvik. Vedlegg 2 Varmeplan - Solstad Vest i Larvik. Oppdragsgivere : Stavern eiendom AS og LKE Larvik, 28.11.14 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Effekt og varmebehov 3. Varmesentral 4. Fjernvarmenettet 5.

Detaljer

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune PK HUS AS SETRA OVERORDNET ENERGIUTREDNING ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 1.1 Energiutredning Kongsberg kommune 1 2 Energibehov 2 2.1 Lavenergihus

Detaljer

Utarbeidet av: Tore Settendal Sign: Sidemannskontroll: Distribusjon: Sigmund Tveit Åmli kommune

Utarbeidet av: Tore Settendal Sign: Sidemannskontroll: Distribusjon: Sigmund Tveit Åmli kommune NV-001 Oppdragsnavn: Sandvolleyball hall i Åmli Oppdragsnummer: 12142 Oppdragsgiver: Åmli kommune Dato: 19. oktober 2016 Revisjonsnummer: Revisjonsdato: Utarbeidet av: Tore Settendal Sign: Sidemannskontroll:

Detaljer

Energisystemet i Os Kommune

Energisystemet i Os Kommune Energisystemet i Os Kommune Energiforbruket på Os blir stort sett dekket av elektrisitet. I Nord-Østerdalen er nettet helt utbygd, dvs. at alle innbyggere som ønsker det har strøm. I de fleste setertrakter

Detaljer

Sluttrapport for Gartneri G

Sluttrapport for Gartneri G PROSJEKT FOR INNSAMLING AV ERFARINGER OG DRIFTSDATA FRA PILOTANLEGG BIOBRENSEL OG VARMEPUMPER I VEKSTHUS. Sluttrapport for Gartneri G Veksthusanlegget er ca 2400 m2 med produksjonsareal og utsalg. Veksthus,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Ove Hovde Arkiv: S81 Arkivsaksnr.: 09/1455

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Ove Hovde Arkiv: S81 Arkivsaksnr.: 09/1455 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Ove Hovde Arkiv: S81 Arkivsaksnr.: 09/1455 BIOENERGI TIL KOMMUNALE BYGG I PRESTFOSS Rådmannens forslag til vedtak: Rådmannen gis fullmakt til sluttforhandle og inngå kontrakt

Detaljer

Sluttrapport for Gartneri_I

Sluttrapport for Gartneri_I PROSJEKT FOR INNSAMLING AV ERFARINGER OG DRIFTSDATA FRA PILOTANLEGG BIOBRENSEL OG VARMEPUMPER I VEKSTHUS. Sluttrapport for Gartneri_I Innledning om gartneriet (NGF) Gartneriet ligger i Trøndelag. Veksthusanlegget

Detaljer

Sluttrapport for Gartneri E

Sluttrapport for Gartneri E PROSJEKT FOR INNSAMLING AV ERFARINGER OG DRIFTSDATA FRA PILOTANLEGG BIOBRENSEL OG VARMEPUMPER I VEKSTHUS. Sluttrapport for Gartneri E Innledning om gartneriet (NGF) Veksthusanlegget er ca 3700 m2. Veksthus,

Detaljer

HEMNES FLISFYRINGSANLEGG UNDERLAG FOR DIMENSJONERING

HEMNES FLISFYRINGSANLEGG UNDERLAG FOR DIMENSJONERING Oppdragsgiver Aurskog Høland kommune v/ Dag Hovdhaugen Rapporttype Notat 2012-09-05 HEMNES FLISFYRINGSANLEGG UNDERLAG FOR DIMENSJONERING UNDERLAG FOR DIMENSJONERING 3 (10) UNDERLAG FOR DIMENSJONERING

Detaljer

Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader

Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader Istad Kraft AS Tom Erik Sundsbø energirådgiver 1 Energitilgangen bestemmer våre liv.!! 2 Energitilgangen bestemmer våre

Detaljer

Lørenskog Vinterpark

Lørenskog Vinterpark Lørenskog Vinterpark Energibruk Oslo, 25.09.2014 AJL AS Side 1 11 Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Energiproduksjon... 6 Skihallen.... 7 Energisentralen.... 10 Konsekvenser:... 11 Side 2 11 Sammendrag

Detaljer

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag Forstudierapport Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag BAKGRUNN OG FORMÅL Etterstad Sør borettslag inngikk høsten 2012 en avtale med Schneider Electric om å gjennomføre en forstudie av

Detaljer

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav For å vurdere konsekvenser av nye energikrav er det gjort beregninger både for kostnader og nytte ved forslaget. Ut fra dette

Detaljer

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima Om varmepumper Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Ved å benytte varmepumpe til oppvarming utnyttes varme som er tilført fra solen og lagret i jord, fjell, luft og vann. En varmepumpe henter varme

Detaljer

NORSK FJERNVARMES JULEMØTE 2013 05.12.13 Energitap og miljøutslipp i lokale oljefyrte varmesentraler

NORSK FJERNVARMES JULEMØTE 2013 05.12.13 Energitap og miljøutslipp i lokale oljefyrte varmesentraler NORSK FJERNVARMES JULEMØTE 2013 05.12.13 Energitap og miljøutslipp i lokale oljefyrte varmesentraler Arild Kvikstadhagen, Daglig leder Industrigata 13, 2619 LILLEHAMMER Sentralbord : 400 500 99 Mobiltlf:

Detaljer

Driftskonferansen 2010. Fra panelovner til radiatorer. Presteløkka III. Terje Helgesen

Driftskonferansen 2010. Fra panelovner til radiatorer. Presteløkka III. Terje Helgesen Driftskonferansen 2010 Fra panelovner til radiatorer Presteløkka III Terje Helgesen Presteløkka III noen faktaopplysninger Borettslag. Ligger på østsiden av Fredrikstad ved Gamlebyen Består av 10 separate

Detaljer

Norges energidager NVE, 16. oktober 2014

Norges energidager NVE, 16. oktober 2014 Norges energidager NVE, 16. oktober 2014 Skjer energiomleggingen av seg selv? Hvorfor bruke vannbåren varme i energieffektive bygg? Marit Kindem Thyholt og Tor Helge Dokka 1 Innhold Fremtidens bygg med

Detaljer

Varmesystemer i nye Energiregler TEK

Varmesystemer i nye Energiregler TEK Varmesystemer i nye Energiregler TEK muligheter for å se/e krav 3l dimensjonerende temperatur f.eks. 60 grader hvor stor andel skal omfa/es av kravet 3l fleksible løsninger mulige kostnadsbesparelser ved

Detaljer

- Vi tilbyr komplette løsninger

- Vi tilbyr komplette løsninger Bli oljefri med varmepumpe - Vi tilbyr komplette løsninger - Spar opptil 80% av energikostnadene! Oljefyren din er dyr i drift, og forurensende. Et godt og lønnsomt tiltak er å bytte den ut med en varmepumpe.

Detaljer

Støtteordninger for geotermiske anlegg GeoEnergi 2015

Støtteordninger for geotermiske anlegg GeoEnergi 2015 Støtteordninger for geotermiske anlegg GeoEnergi 2015 Anders Alseth Rådgiver i Enova 1 Kort om Enova SF Statsforetak - mål fastsettes av vår eier, Olje- og energidepartementet (OED) Lokalisert i Trondheim

Detaljer

Fornybar varme - varmesentralprogrammene. Regional samling Skien, 10. april 2013 Merete Knain

Fornybar varme - varmesentralprogrammene. Regional samling Skien, 10. april 2013 Merete Knain Fornybar varme - varmesentralprogrammene Regional samling Skien, 10. april 2013 Merete Knain Fornybar varme den foretrukne formen for oppvarming Bidra til økt profesjonalisering innenfor brenselsproduksjon

Detaljer

Støtteordninger for introduksjon av bioenergi. Kurs i Installasjon av biobrenselanlegg i varmesentralen Merete Knain

Støtteordninger for introduksjon av bioenergi. Kurs i Installasjon av biobrenselanlegg i varmesentralen Merete Knain Støtteordninger for introduksjon av bioenergi Kurs i Installasjon av biobrenselanlegg i varmesentralen 05.11.2013 Merete Knain Enova SF Formål: Drive frem en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon

Detaljer

Ref: Tor Helge Dokka og Michael Klinski, SINTEF Byggforsk 2010

Ref: Tor Helge Dokka og Michael Klinski, SINTEF Byggforsk 2010 Myhrerenga Borettslag, Skjedsmo Ref: Tor Helge Dokka og Michael Klinski, SINTEF Byggforsk 2010 Nøkkelinformasjon Byggherre: Myhrerenga Borettslag/USBL Arkitekt: Arkitektskap Rådgivende VVS: Norconsult

Detaljer

Lokal energiutredning

Lokal energiutredning Lokal energiutredning Presentasjon 25. januar 2005 Midsund kommune 1 Lokal energiutredning for Midsund kommune ISTAD NETT AS Lokal energiutredning Gjennomgang lokal energiutredning for Midsund kommune

Detaljer

BINGEPLASS INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Energiutredning Kongsberg kommune 2

BINGEPLASS INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Energiutredning Kongsberg kommune 2 BINGEPLASS UTVIKLING AS, STATSSKOG SF, KONGSBERG TRANSPORT AS OG ANS GOMSRUDVEIEN BINGEPLASS ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no OVERORDNET ENERGIUTREDNING INNHOLD

Detaljer

Terralun. - smart skolevarme. Fremtidens energiløsning for skolene. Lisa Henden Groth. Asplan Viak 22. Septemebr 2010

Terralun. - smart skolevarme. Fremtidens energiløsning for skolene. Lisa Henden Groth. Asplan Viak 22. Septemebr 2010 Terralun - smart skolevarme Fremtidens energiløsning for skolene Lisa Henden Groth Asplan Viak 22. Septemebr 2010 Agenda Bakgrunn Terralun-konsept beskrivelse og illustrasjon Solenergi Borehullsbasert

Detaljer

SCENARIOER FOR FRAMTIDENS STRØMFORBRUK VIL VI FORTSATT VÆRE KOBLET TIL STRØMNETTET?

SCENARIOER FOR FRAMTIDENS STRØMFORBRUK VIL VI FORTSATT VÆRE KOBLET TIL STRØMNETTET? Green Energy Day, Bergen 28. september 2017 SCENARIOER FOR FRAMTIDENS STRØMFORBRUK VIL VI FORTSATT VÆRE KOBLET TIL STRØMNETTET? Kristine Fiksen, THEMA MÅL FOR ENERGISYSTEMET : «..SIKRE EN EFFEKTIV, ROBUST

Detaljer

14-7. Energiforsyning

14-7. Energiforsyning 14-7. Energiforsyning Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.10.2015 14-7. Energiforsyning (1) Det er ikke tillatt å installere oljekjel for fossilt brensel til grunnlast. (2) Bygning over 500

Detaljer

Mats Rosenberg Bioen as. Bioen as -2010-02-09

Mats Rosenberg Bioen as. Bioen as -2010-02-09 Grønne energikommuner Mats Rosenberg Bioen as Mats Rosenberg, Bioen as Kommunens rolle Eksempel, Vågå, Løten, Vegårshei Problemstillinger Grunnlast (bio/varmepumper)? Spisslast (el/olje/gass/etc.)? Miljø-

Detaljer

Kjøpsveileder Solfanger. Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg.

Kjøpsveileder Solfanger. Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg. Kjøpsveileder Solfanger Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg. Hva er en solfanger? I likhet med solceller, utnytter også en solfanger solens stråler. Forskjellen er at mens solceller lager elektrisitet,

Detaljer

Kjøpsveileder solfanger. Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg.

Kjøpsveileder solfanger. Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg. Kjøpsveileder solfanger Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg. 1 Hva er en solfanger? I likhet med solceller, utnytter også en solfanger solens stråler. Forskjellen er at mens solceller lager elektrisitet,

Detaljer

Norge jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des SUM. Vestlandet 75 223 412 604 878 829 845 756 508 264 134 66

Norge jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des SUM. Vestlandet 75 223 412 604 878 829 845 756 508 264 134 66 Side 1 av 6 Datablad for solfanger system TV 5+5 840 Tappevann og vannvarme 12 m2 solfanger - 840 liter tank Solfanger: Beregnet varmefangst per år: 5594 kwh ( Østlandet - 30 takvinkel mot syd). Total

Detaljer

DRIFTSKONFERANSEN 22. 24. SEPTEMBER 2010.

DRIFTSKONFERANSEN 22. 24. SEPTEMBER 2010. DRIFTSKONFERANSEN 22. 24. SEPTEMBER 2010. ENERGIOMLEGGING VARMESENTRALER MED FORNYBARE ENERGIRESSURSER EN KOMPETANSEUTFORDRING Innlegg av Rolf Munk Blaker, Norsk Varmeteknisk Forening HISTORIKK Frem til

Detaljer

Kombinasjon med sol og geoenergi eksempel fra Ljan skole

Kombinasjon med sol og geoenergi eksempel fra Ljan skole Kombinasjon med sol og geoenergi eksempel fra Ljan skole GeoEnergi 2013, Bergen 29. august Dr.ing. Randi Kalskin Ramstad Rådgiver Asplan Viak og førsteamanuensis II NTNU Institutt for geologi og bergteknikk

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

Forprosjekt nærvarmeanlegg Ranemsletta - videre prosess. Sluttregnskap for forprosjektering.

Forprosjekt nærvarmeanlegg Ranemsletta - videre prosess. Sluttregnskap for forprosjektering. Overhalla kommune Teknisk avdeling Saksmappe: 2007/2169-1 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Forprosjekt nærvarmeanlegg Ranemsletta - videre prosess. Sluttregnskap for forprosjektering. Utvalg Utvalgssak

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtested: Herredshuset Møtedato: 11.10.2012 Tid: 19.30 Tilleggssak til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/63 12/1186 VARMEPROSJEKT NERSTAD

Detaljer

Kjøpsveileder Vannbåren varme. Hjelp til deg som skal kjøpe vannbåren varme.

Kjøpsveileder Vannbåren varme. Hjelp til deg som skal kjøpe vannbåren varme. Kjøpsveileder Vannbåren varme Hjelp til deg som skal kjøpe vannbåren varme. Hva er vannbåren varme? Vannbårne varme bidrar til et godt inneklima og åpner muligheten for en fornybar og energifleksibel oppvarmingsløsning.

Detaljer

Aksjonsdager Bioenergi Trofors 21. april 2015 Røsså, 22. april 2015

Aksjonsdager Bioenergi Trofors 21. april 2015 Røsså, 22. april 2015 Satsing på bioenergi Aksjonsdager Bioenergi Trofors 21. april 2015 Røsså, 22. april 2015 v/ David Johann Rådgiver skogbruk Seksjon regional utvikling 1. Nasjonale føringer 2. Situasjon i Nordland 3. Bioenergiprosjekt

Detaljer

Energieffektivisering eksisterende bygg

Energieffektivisering eksisterende bygg Energieffektivisering eksisterende bygg - en viktig del av energiledelse Innhold i denne delen: Energiledelse og energieffektivisering Energimerking Energieffektiv drift av bygg Energitiltak il Identifisering

Detaljer

Regulering av fjernvarme

Regulering av fjernvarme Regulering av fjernvarme Dag Morten Dalen Espen R. Moen Christian Riis Seminar om evaluering av energiloven Olje- og energidepartementet 11. oktober 2007 Utredningens mandat 2. Beskrive relevante reguleringer

Detaljer

Solvarme i Nordland Et VRI projekt. Potensiale for bruk solvarme og institusjonelle begrensninger Ved Bjarne Lindeløv

Solvarme i Nordland Et VRI projekt. Potensiale for bruk solvarme og institusjonelle begrensninger Ved Bjarne Lindeløv Solvarme i Nordland Et VRI projekt Potensiale for bruk solvarme og institusjonelle begrensninger Ved Bjarne Lindeløv Hva handler det om Hva er solvarme Simuleringsforsøk av solinnstråling i Nordland Bruk

Detaljer

Smartnett for termisk energi Workshop / case Strømsø 20. september 2011

Smartnett for termisk energi Workshop / case Strømsø 20. september 2011 Smartnett for termisk energi Workshop / case Strømsø 20. september 2011 Øyvind Nilsen Hafslund Fjernvarme AS s.1 Hva er fjernvarme? s.2 Hafslund Fjernvarmes varmeproduksjon Fjernvarmeanlegg i Oslo og Akershus

Detaljer

Temamøte om utfasing av fossil olje til fyring Knut Olav Knudsen

Temamøte om utfasing av fossil olje til fyring Knut Olav Knudsen Temamøte om utfasing av fossil olje til fyring Knut Olav Knudsen Ikke fossil oljefyring etter 2020! Det er bred politisk enighet om at fyring med fossilt brensel skal forbys innen 1.januar 2020. Loven

Detaljer

Fra olje til fornybart? Gunnar Grevstad

Fra olje til fornybart? Gunnar Grevstad Fra olje til fornybart? Gunnar Grevstad Klimameldingen, utfasing av oljefyr Skjerpe energikravene i byggeteknisk forskrift til passivhusnivå i 2015 og nesten nullenerginivå i 2020. Regjeringen vil senere

Detaljer

Informasjon om varme til bolig & næring

Informasjon om varme til bolig & næring Informasjon om varme til bolig & næring Generelt om varme fra Lyse Boligen din er tilknyttet Lyses fjernvarmenett. Varmen fra Lyse vil sørge for at du i mange år fremover nyter godt av en miljøvennlig

Detaljer

Skåredalen Boligområde

Skåredalen Boligområde F J E R N V A R M E i S k å r e d a l e n I n f o r m a s j o n t i l d e g s o m s k a l b y g g e! Skåredalen Boligområde Skåredalen er et utbyggingsområde i Haugesund kommune med 1.000 boenheter som

Detaljer

www.dahl.no EFFEKTBEHOV

www.dahl.no EFFEKTBEHOV EFFEKTBEHOV Varmebok 1 Effektbehov Vi må vite byggets største effektbehov for å bestemme hvor stor oppvarmingskilden skal være. Eksempler på oppvarmingskilder er: dobbeltmantlet bereder, varmepumpe, oljekjele,

Detaljer

Klimakur 2020. Kan energieffektivisering i bygg bidra til trygg energiforsyning?

Klimakur 2020. Kan energieffektivisering i bygg bidra til trygg energiforsyning? Klimakur 2020 Kan energieffektivisering i bygg bidra til trygg energiforsyning? Karen Byskov Lindberg og Ingrid H. Magnussen Norges vassdrags- og energidirektorat Norges Energidager, 14 oktober 2010 Kan

Detaljer

Lønnsomhetsberegninger praktiske eksempler

Lønnsomhetsberegninger praktiske eksempler Lønnsomhetsberegninger praktiske eksempler For dem uten vannbårne systemer Viktig når en konverterer fra fossilolje til varmepumpe? Et tradisjonelt radiatoranlegg er 80/60 anlegg. Hva er 80/60 anlegg?

Detaljer

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011 Enovas støtteprogrammer Fornybar varme Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011 Vårt ansvar Fremme miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon som skal bidra til å styrke forsyningssikkerheten

Detaljer

Støtte til lokale varmesentraler. Klimasmart verdiskaping - Listerkonferansen 10.10.2013 Anders Alseth, rådgiver i Enova SF

Støtte til lokale varmesentraler. Klimasmart verdiskaping - Listerkonferansen 10.10.2013 Anders Alseth, rådgiver i Enova SF Støtte til lokale varmesentraler Klimasmart verdiskaping - Listerkonferansen 10.10.2013 Anders Alseth, rådgiver i Enova SF Enovas formål Drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon

Detaljer

Økt bruk av biobrensel i fjernvarme

Økt bruk av biobrensel i fjernvarme Økt bruk av biobrensel i fjernvarme Nordisk Fjernvarmesymposium 12. 15. juni 2004 Ålesund Torbjørn Mehli Bio Varme AS 1 Store muligheter med bioenergi i fjernvarme Store skogressurser (omkring 30 %) etablert

Detaljer

ÅF-Consult AS. Haslevangen 15 Pb 498 Økern 0512 OSLO Tlf: Svein Gangsø Seksjonsleder VVS MRIF

ÅF-Consult AS. Haslevangen 15 Pb 498 Økern 0512 OSLO Tlf: Svein Gangsø Seksjonsleder VVS MRIF ÅF-Consult AS Haslevangen 15 Pb 498 Økern 0512 OSLO Tlf: 24.10.10.10 info.no@afconsult.com www.afconsult.com/no Svein Gangsø Seksjonsleder VVS MRIF 1 ÅF-Consult AS TEKNISK RÅDGIVER FOR BCC ENERGIRÅDGIVING

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg Utredning av muligheten for å innføre ordning med "miljøanbud" for oppvarming av kommunale bygg som ligger utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme Arkivsaksnr.: 08/14020 Forslag til vedtak:

Detaljer

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Tromsø 14 mars 2012

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Tromsø 14 mars 2012 Enovas støtteprogrammer Fornybar varme Trond Bratsberg Forrest Power, Tromsø 14 mars 2012 Vårt ansvar Fremme miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon som skal bidra til å styrke forsyningssikkerheten

Detaljer

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Brødrene Dahl,s satsing på fornybare energikilder Hvilke standarder og direktiver finnes? Norsk Standard NS 3031 TEK 2007 med revisjon 2010. Krav om

Detaljer

Lokale energisentraler fornybar varme. Trond Bratsberg Framtidens byer, Oslo 16. mars 2010

Lokale energisentraler fornybar varme. Trond Bratsberg Framtidens byer, Oslo 16. mars 2010 Lokale energisentraler fornybar varme Trond Bratsberg Framtidens byer, Oslo 16. mars 2010 Enovas varmesatsning Visjon: Fornybar varme skal være den foretrukne form for oppvarming innen 2020 En konkurransedyktig

Detaljer

Eksempelsamling. Energikalkulator Bolig. Versjon 1.0 15.09.2008. 3 eksempler: 1: Installere nytt elvarmesystem med styring.

Eksempelsamling. Energikalkulator Bolig. Versjon 1.0 15.09.2008. 3 eksempler: 1: Installere nytt elvarmesystem med styring. Eksempelsamling Energikalkulator Bolig Versjon 1.0 15.09.2008 3 eksempler: 1: Installere nytt elvarmesystem med styring. 2: Sammenligning mellom pelletskjel med vannbåren varme og nytt elvarmesystem. 3:

Detaljer

Forstudie om energileveranse til Modumheimen

Forstudie om energileveranse til Modumheimen Forstudie om energileveranse til Modumheimen SAMMENDRAG 1, Nærvarmeanlegg Det finns interessante aspekter ved et fremtidig nærvarmeanlegg i Åmot. Det vil med de rette betingelser kunne gi mulighet for

Detaljer

OSENSJØEN HYTTEGREND. Vurdering av alternativ oppvarming av hyttefelt.

OSENSJØEN HYTTEGREND. Vurdering av alternativ oppvarming av hyttefelt. OSENSJØEN HYTTEGREND. Vurdering av alternativ oppvarming av hyttefelt. Bakgrunn. Denne utredningen er utarbeidet på oppdrag fra Hans Nordli. Hensikten er å vurdere merkostnader og lønnsomhet ved å benytte

Detaljer

Enovatilskuddet 2016

Enovatilskuddet 2016 Enovatilskuddet 2016 Få tilbake penger for energitiltak i hjemmet Enova gir tilskudd til de som vil gjøre boligen enda bedre å bo i og samtidig ønsker å gjøre en innsats for klimaet. Det eneste du trenger

Detaljer

Enovatilskuddet 2016

Enovatilskuddet 2016 Enovatilskuddet 2016 Få tilbake penger for energitiltak i hjemmet Enova gir tilskudd til de som vil gjøre boligen enda bedre å bo i og samtidig ønsker å gjøre en innsats for klimaet. Det eneste du trenger

Detaljer

Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering

Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering Det smarteste du kan gjøre med boligen din Best Best i det i lange det lange løp løp Smart, smartere, smartest Har du en bolig med vannbåren

Detaljer

Forprosjekt Biovarme Lom kommune Kunder /varmenett / varmesentral

Forprosjekt Biovarme Lom kommune Kunder /varmenett / varmesentral Forprosjekt Biovarme Lom kommune Kunder /varmenett / varmesentral Lokalt biobrensel som varmekilde. Oppdragsgiver: Oppdragstittel: Lom kommune, v/tormod Pedersen Biovarme Lom kommune Rapportdato: 2012-09-17

Detaljer

Nydalen Energi AS. Varmepumper i fjernvarme- og nærvarmeanlegg. Roy Frivoll, forvaltningsdirektør 4.11.2010

Nydalen Energi AS. Varmepumper i fjernvarme- og nærvarmeanlegg. Roy Frivoll, forvaltningsdirektør 4.11.2010 Avantor AS Nydalen Energi AS Varmepumper i fjernvarme- og nærvarmeanlegg Roy Frivoll, forvaltningsdirektør 4.11.2010 Litt om Avantor Avantor ble stiftet t i 1971 Gjelsten & Røkke kjøpte Nydalen fra Elkem

Detaljer

Norge jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des SUM. Vestlandet 90 267 494 725 1 054 995 1 014 907 609 317 161 79 6 713

Norge jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des SUM. Vestlandet 90 267 494 725 1 054 995 1 014 907 609 317 161 79 6 713 Side 1 av 6 Datablad for solfanger system TV 6+6 840 System med platevarmeveklser for andre varmekilder 14,4 m2 solfanger - 840 liter tank Solfanger: Beregnet varmefangst per år: 8391 kwh ( Østlandet -

Detaljer

Moduler skal leveres tilsvarende ferdig for kobling videre, og være komplett med alle tekniske føringer.

Moduler skal leveres tilsvarende ferdig for kobling videre, og være komplett med alle tekniske føringer. BYGGEBESKRIVELSE HEGGTOPPEN Tilleggsnotat tekniske anlegg Innledning I forespørselfasen er det innkommet en del spørsmål vedrørende tekniske anlegg, og dette er svart opp gjennom tilleggsopplysninger her.

Detaljer

SAMSPILL MELLOM ELEKTRISITET OG FJERNVARME PÅ LOKAL- OG SYSTEMNIVÅ

SAMSPILL MELLOM ELEKTRISITET OG FJERNVARME PÅ LOKAL- OG SYSTEMNIVÅ SAMSPILL MELLOM ELEKTRISITET OG FJERNVARME PÅ LOKAL- OG SYSTEMNIVÅ Monica Havskjold Senior teknologianalytiker, Statkraft AS og førsteamanuensis (20%), NMBU, Institutt for Naturforvaltning Fjernvarmen

Detaljer

NØK Holmen biovarme AS Fjernvarmeleverandør på Tynset

NØK Holmen biovarme AS Fjernvarmeleverandør på Tynset NØK Holmen biovarme AS Fjernvarmeleverandør på Tynset NØK Holmen biovarme leverer varme og varmt vann basert på biobrensel fra skogsvirke til folk og bedrifter i Nord-Østerdal. NØK familien består videre

Detaljer

Enovas støtteprogrammer

Enovas støtteprogrammer Enovas støtteprogrammer Fjernvarme og biovarmesentraler Anders Alseth Rådgiver Enova SF Kort om Enova SF Enova er et statsforetak og våre mål fastsettes av Olje- og energidepartementet. Lokalisert i Trondheim

Detaljer

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger Lokale energiutredninger Forskrift om energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger "Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer

Detaljer

Enovas støtte til bioenergi status og endringer. Bioenergidagene 2014 Merete Knain

Enovas støtte til bioenergi status og endringer. Bioenergidagene 2014 Merete Knain Enovas støtte til bioenergi status og endringer Bioenergidagene 2014 Merete Knain Enova SF Formål Enova skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling

Detaljer

Hovedpunkter nye energikrav i TEK

Hovedpunkter nye energikrav i TEK Hovedpunkter nye energikrav i TEK Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse av kravsnivå i forskriften Cirka halvparten, minimum 40 %, av energibehovet til romoppvarming

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret Avgjøres av: Kommunestyret Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Sigvard Laurendz 2016/

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret Avgjøres av: Kommunestyret Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Sigvard Laurendz 2016/ SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 05.09.2016 Avgjøres av: Kommunestyret Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Sigvard Laurendz 2016/1868-673 3 Bruk av fossilt brensel i kommunal

Detaljer

Energianalyse av lavenergiboliger Trolldalslia 35 A,B,C,D. Studenter: Linn Borgersen, Doris Poll Bergendoff, Jan Raanes, Per Atle Aanonsen

Energianalyse av lavenergiboliger Trolldalslia 35 A,B,C,D. Studenter: Linn Borgersen, Doris Poll Bergendoff, Jan Raanes, Per Atle Aanonsen Energianalyse av lavenergiboliger Trolldalslia 35 A,B,C,D Studenter: Linn Borgersen, Doris Poll Bergendoff, Jan Raanes, Per Atle Aanonsen Universitet i Agder, Grimstad 29 Mai 2009 1 Vi vil ta for oss:

Detaljer

Dyreslag Mengde Biogass/t Kwh/m3 Energimende, kwh Svin 5800 24,8 5 719200 Storfe 1600 20,7 5 165600 Sum 7400 884800

Dyreslag Mengde Biogass/t Kwh/m3 Energimende, kwh Svin 5800 24,8 5 719200 Storfe 1600 20,7 5 165600 Sum 7400 884800 Biogass og landbruksutdanning i Oppland Landbruket står for om lag 9% av alle klimagassutslipp i Norge, av disse utgjør metangasser fra husdyr en betydelig del. Klimagassutslippene må reduseres og med

Detaljer

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin.

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. Kjøpsveileder pelletskamin Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. 1 Pelletskamin Trepellets er en energikilde som kan brukes i automatiske kaminer. Trepellets er tørr flis som er presset sammen til

Detaljer

Fornybar Varme. Trond Bratsberg. Enova Fornybar Varme

Fornybar Varme. Trond Bratsberg. Enova Fornybar Varme Fornybar Varme Trond Bratsberg Rådgiver Enova Fornybar Varme Enova strategi: Fornybar varme i fremtidens bygg Framtidens bygg skal være passivhus Framtidens bygg skal være utstyrt med fleksibelt oppvarmingssystem

Detaljer

Program for energitiltak i anlegg nytt program fra 1. februar. Rådgiversamling Stavanger, 19.03.2013 Merete Knain

Program for energitiltak i anlegg nytt program fra 1. februar. Rådgiversamling Stavanger, 19.03.2013 Merete Knain Program for energitiltak i anlegg nytt program fra 1. februar Rådgiversamling Stavanger, 19.03.2013 Merete Knain Program for energitiltak i anlegg målgrupper og typiske tiltak Enovas "åpen klasse" Veianlegg

Detaljer

Hindrer fjernvarme passivhus?

Hindrer fjernvarme passivhus? Hindrer fjernvarme passivhus? Teknobyen studentboliger passivhus Foto: Visualis arkitektur Bård Kåre Flem, prosjektsjef i SiT Tema i dag Passivhus hvorfor Kyoto pyramiden Lover/forskrifter krav og plikt

Detaljer

Asker kommunes miljøvalg

Asker kommunes miljøvalg Asker kommunes miljøvalg - Mulighetenes kommune Risenga området Introduksjon 30 % av all energi som brukes i Asker Kommune, går til Risenga-området. Derfor bestemte Akershus Energi seg i 2009, for å satse

Detaljer

Utslippsfrie byggeplasser

Utslippsfrie byggeplasser ENERGY Utslippsfrie byggeplasser 19. juni 2017 1 DNV GL 2017 19. juni 2017 SAFER, SMARTER, GREENER Oppdragsgiver DNV GL for Energi Norge, Norsk Fjernvarme i samarbeid med Bellona, og Enova 2 Agenda Om

Detaljer

Energimerking av privatbolig. Det du trenger å vite

Energimerking av privatbolig. Det du trenger å vite Energimerking av privatbolig Det du trenger å vite «Alle boliger og fritidsboliger over 50 kvm som skal selges eller leies ut må energimerkes» Hva er energimerking? Energimerking er en indikator på hvor

Detaljer

- Endret bygningsfysikk hva er mulig?

- Endret bygningsfysikk hva er mulig? 1 www.sintefbok.no 2 NBEF-kurs, 1-2. november 2011 Oppgradering av bygninger-utfordringer og muligheter Etterisolering - Endret bygningsfysikk hva er mulig? Stig Geving, prof. NTNU Institutt for bygg,

Detaljer

Solenergi for varmeformål - snart lønnsomt?

Solenergi for varmeformål - snart lønnsomt? Solenergi for varmeformål - snart lønnsomt? Fritjof Salvesen KanEnergi AS NVE Energidagene 2008 RÅDGIVERE Energi & miljø KanEnergi AS utfører rådgivning i skjæringsfeltet mellom energi, miljø, teknologi

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 08/4197 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SS - ENERGIPLAN FOR SANDEFJORD KOMMUNE - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Ole Jakob Hansen Arkiv: S02 Saksnr.: Utvalg Møtedato 128/09 Formannskapet 16.09.2009

Detaljer

Erfaringer fra energi og klimaarbeid i Midt-Norge

Erfaringer fra energi og klimaarbeid i Midt-Norge Erfaringer fra energi og klimaarbeid i Midt-Norge Magne Vågsland Trondheim 13.11. 2010 Arbeid med rådgjeving på energisparing i 11 år. Arbeider i Den mest miljøvenlege energien er den som ikkje blir bruka

Detaljer

Enovas tilbud innen fornybar varme og ulike utendørs anlegg. Regionalt seminar Larvik, 3. desember 2013 Merete Knain

Enovas tilbud innen fornybar varme og ulike utendørs anlegg. Regionalt seminar Larvik, 3. desember 2013 Merete Knain Enovas tilbud innen fornybar varme og ulike utendørs anlegg Regionalt seminar Larvik, 3. desember 2013 Merete Knain Fornybar varme Varme til oppvarming og tappevann Vannbåren varme Forsyningssikkerhet

Detaljer

Fjernvarme infrastruktur i Svolvær

Fjernvarme infrastruktur i Svolvær Fjernvarme infrastruktur i Svolvær SAMMENDRAG Prosjektet omfatter utvidelse av infrastrukturen for fjernvarme i Svolvær sentrum med levering av varme fra varmesentralen i Thon Hotell Svolvær. Prosjektet

Detaljer

Regulering av fjernvarme

Regulering av fjernvarme Sesjon: Fjernvarme for enhver pris? Regulering av fjernvarme, Handelshøyskolen BI Norges energidager, 17. oktober 2008 Hva med denne i bokhyllen? Research Report 06 / 2007, Espen R Moen, Christian Riis:

Detaljer

Rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga Borettslag,Skedsmo

Rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga Borettslag,Skedsmo Rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga Borettslag,Skedsmo Arkitekt Michael Klinski Sintef Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 15 km nordøst for Oslo SINTEF Byggforsk 2 Slik var det.. Bygget i 19681970

Detaljer

UPRIORITERT EL: Status i varmebransjen

UPRIORITERT EL: Status i varmebransjen UPRIORITERT EL: Status i varmebransjen De beste kundene i nye områder har vannbårne varmesystemer basert på olje/uprioritert el. Fornybar varme må selge seg inn til maks samme pris som kundens alternativ.

Detaljer

Hva er et Lavenergi- og Passivhus?

Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Niels Lassen Rådgiver energi og bygningsfysikk Multiconsult AS 12.01.2010 Innføring om Passivhus Innføring om Lavenergihus prns 3700 og dokumentasjon Noen eksempler på

Detaljer

Terralun - energilagring i grunnen - brønner

Terralun - energilagring i grunnen - brønner Terralun - energilagring i grunnen - brønner Månedens tema, Grønn Byggallianse Nær nullenergibygg 13.3.2013 Randi Kalskin Ramstad, Asplan Viak og NTNU Institutt for geologi og bergteknikk Per Daniel Pedersen,

Detaljer

Biobrensel. et behagelig og miljøvennlig alternativ til elektrisk oppvarming

Biobrensel. et behagelig og miljøvennlig alternativ til elektrisk oppvarming Biobrensel et behagelig og miljøvennlig alternativ til elektrisk oppvarming Om Enova Enova SF er etablert for å ta initiativ til og fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i

Detaljer

Boligsentral -gulvvarme gjort enkelt!

Boligsentral -gulvvarme gjort enkelt! Boligsentral -gulvvarme gjort enkelt! MP4 MP6 Din totalleverandør av vannbåren varme Hvorfor velge vannbåren varme? Uavhengig av byggeforskrifter har argumentene for å velge vannbåren varme ikke endret

Detaljer