Medlemsbladet Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsbladet Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane"

Transkript

1 Desember 2014 Medlemsbladet Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane Første vekene i oktober var 42 pensjonistmedlemmer i Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane på tur til Sør-Afrika. Her nyt nokre av dei den luftige utsikta frå Table Mountain Lokale forhandlingar Fylkesårsmøtet 2015 Barnehagepolitisk offensiv er i gang Ta grep om arbeidstidsavtalen Skule- og barnehageutvikling i ein nordisk tradisjon ein modell utgått på dato?

2 Skule- og barnehageutvikling i ein nordisk tradisjon ein modell utgått på dato? Av fylkesleiar Gunn Marit Haugsbø Septemberforliget frå 1899 står som eit avgjerande vendepunkt i nordisk fagforeiningshistorie. Danske arbeidsgjevarar aksepterte då arbeidarane sin rett til å opprette og vere medlem av fagforeiningar, medan arbeidarane på si side aksepterte arbeidsgjevarane sin styringsrett. Sverige vidareførte modellen i 1906 og Noreg i Deretter starta utviklinga av ein demokratisk samarbeidsmodell, ein modell som i dag vert omtalt som den nordiske modellen. Norske politikarar frå ulike regjeringar, omtalar dette framleis som ein svært vellykka samfunnsmodell. Den nordiske modellen er kjenneteikna ved demokrati i arbeidslivet, likskap og konsensus med diskusjonar før avgjerder vert tekne, medverknad frå fagforeiningar og tilsette på ulike nivå og lojalitet til avgjerdsprosessen. Denne tradisjonen fører igjen til solidaritet, den reduserer splitting mellom arbeidstakarar, og den gjer koordinering, kommunikasjon og dialog mellom ulike faggrupper lettare. Potensielle svakheiter er knytt til at avgjerdsprosessen kan ta tid og at uvilje knytt til bruk av makt nokre gonger kan føre til at ein helst unngår konfliktar. Men styrken i modellen synest å overgå svakheitene. Noreg, Sverige, Danmark og Finland er i følgje Statens Arbeidsmiljøinstitutt og Den Europeiske Arbeidsmiljøundersøkinga blant dei få landa i Europa der dei tilsette jamt over opplever høge krav i arbeidet kombinert med høg sosial støtte. Dette er i følgje Statens Arbeidsmiljøinstitutt ein optimal kombinasjon med få negative konsekvensar relatert til helse. Samtidig ser vi at styringsideologiar utfordrar den nordiske modellen og vi ser stadig døme på at arbeidsgjevarar vel andre strategiar enn det som ligg til grunn for den nordiske modellen. Bård Kuvaas er ein av forskarane som syner til at slike system ikkje fungerer. Han seier at «hard» personalpolitikk prega av ei tru på ytre motivasjon gjennom belønningssystem, insentiv og kontroll ikkje verkar. Det gjer derimot leiing som bidreg til høg indre motivasjon hos tilsette. Styring og leiing er to ulike strategiar, og begge påverkar samarbeidsprosessane på arbeidsplassane. Eirik Irgens ser på leiing og samarbeid som ein suksessfaktor. Han viser til at det gjennom lokalt partssamarbeid (tillitsvalde og leiarar) går an å «slost med den eine handa, og samarbeide med den andre». Men det krev at partane har respekt for kvarandre sine roller, og det må vere både vilje og evne til å arbeide gjennom dialog og til å finne lokale løysingar. Dette kan vere krevjande, men avgjerande for å utvikle gode skular og barnehagar. Peter Mortimore, ein anerkjent britisk utdanningsforskar gir følgjande råd til den engelske regjeringa i si siste bok «Education under siege»: Sjå til Norden (og han peikar fleire gonger på Noreg), for å få inspirasjon til å utvikle ein betre skule. Grunnen er dei lange tradisjonane i å utvikle demokratisk danning, vår dialogtradisjon og likskapstanke, og at rektor tradisjonelt er blitt sett på som den fremste blant likemenn. Dette er verdiar som mange av oss opplever at det har blitt stilt spørsmål ved den seinare tid. Den 7. november stod følgjande spanande tittel på KS si nettside: «Meir samarbeid om barnehage og skole». Eg kunne lese at KS og Kunnskapsdepartementet (KD) no hadde signert ein ny avtale om kvalitetsutvikling. Denne skal legge til rette for lokale løysingar og vere innanfor prinsippet om rammefinansiering. Eg har stor forståing for at det er behov for å sjå på styringsstrukturen og ansvarsfordeling mellom lokale og nasjonale myndigheiter. Men eg finn det svært lite heldig å ikkje involvere den tredje parten, arbeidstakarsida og i dette tilfelle lærarorganisasjonane. KS og KD gjorde noko tilsvarande då dei skreiv avtalen om «veiledning av nyutdannede lærere» Året etter skulle

3 avtalen også omfatte nyutdanna førskulelærarar. No er vi snart komne til 2015, og dette er framleis eit uløyst tema dei fleste stader. Behovet for slik rettleiing er uttalt, men viljen til å få det på plass ser ut til å mangle. Forsking viser at den nordiske samarbeidstradisjonen er av stor verdi og avgjerande for både kvalitet i tenester og for eit godt og effektivt arbeidsliv. Likevel viser erfaring at det ikkje er grunn til å tru at denne arbeidsmetodikken blir vidareført av seg sjølv. Vi skal difor ikkje sitje på gjerdet og vente på å bli invitert inn, men vere proaktive tillitsvalde og arbeide for ein plass rundt bordet der viktige avgjerder vert tekne. Det er ingen tvil om at vi har arbeid framfor oss, for å sikre både lærarar og leiarar gode vilkår til å følgje opp ambisjonar for skulen og barnehagen. Barnehagepolitisk offensiv i Sogn og Fjordane ta del i samfunnsdebatten Av fylkesstyremedlem Torill Marie Kufaas Karlsen Sentralstyret i Utdanningsforbundet har vedteke ein barnehagepolitisk offensiv. Den skal bidra til at barnehagepolitikk kjem høgare på den politiske dagsorden. Utdanning i barnehagen består av danning, læring, leik og omsorg. Offensiven skal bidra til at barnehagen blir anerkjent og behandla som utdanning, og at barnehagelærarar både blir anerkjent og behandla som andre lærarar. Målet for offensiven er å få brei politisk støtte som sikrar lovfesting av ei barnehagelærarnorm på minst 50% av dei tilsette, slik at det blir ein barnehagelærar pr 12 barn over 3 år, og ein barnehagelærar pr 6 barn under 3 år. Arbeidet vert knytt opp til kommunevalet 2015 og regjeringa sitt varsla arbeid med revidering av barnehagelova. Offensiven inneheld ein plan for påverknadsarbeid overfor politikarar, kommuneadministrasjonane, mediearbeid, og internt arbeid. Fordi offensiven skal knytast opp til kommunevalet, er det naudsynt at heile organisasjonen, både lokalt, på fylkesplan og sentralt, er aktive for å nå det målet vi har sett oss. I Sogn og Fjordane har vi fleire kommunar som allereie har meir enn 50 % pedagogar i barnehagane. Erfaringane frå desse er at fleire pedagogar på avdeling og på basar fører til ei auka profesjonalisering. Sylvi Aarland har intervjua personale i to barnehagar i Flora og skrive ein rapport om desse funna. Rapporten med snakkepunkt er sendt ut til lokallaga saman med eit brev som kan tilpassast og sendast til lokale politikarar. Dette er to av tiltaka fylkeslaget har sett i verk for å setje barnehage på politisk dagsorden i kommunane. Vi vil ikkje klare dette utan hjelp frå lokale tillitsvalde og medlemmer, de er særs viktige i denne prosessen. Fylkeslaget har vedteke ein strategisk plan for det vidare arbeidet med offensiven. De vil sjå meir av denne i tida som kjem, saman med materiell produsert frå sentralt hald. Torill M. K. Karlsen har delteke på ein rundebordskonferanse med Kontaktforum Barnehage sentralt, nestleiar i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, og statssekretær Birgitte Jordal med fleire frå Kunnskapsdepartementet. Barnehagepolitisk offensiv var eitt av fleire viktige område som vart drøfta. Statssekretæren hadde ei oppmoding til barnehagelærarane: Ta del i samfunnsdebatten Barnehagelærarane si stemme er viktig Alt i alt ein nyttig samtale for alle partar som gjev oss eit godt grunnlag for vidare samarbeid.

4 Ein smak av Afrika Av reiseleiar Jarle Hessevik Det enorme kontinentet har uendeleg med opplevingar og utfordringar, og pensjonistane frå Utdanningsforbundet hadde slett ikkje som mål å fange heile denne breidda på ein tur. Det næraste vi kom, var den storslagne middagen på The Africa Cafe der vi fekk servert og åt 14 ulike rettar frå Marokko i nord til Sør-Afrika i sør. Turen til Cape Town i oktober kan kallast ein smak av Afrika, sjølv om vi ikkje var i jungelen og heller ikkje på safari. Turen som vart annonsert for pensjonistmedlemmer frå Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane i fjor på denne tid, vart raskt fullteikna, og 1. okt. sette 42 spente reisande nasen mot sør. Cape Town er på mange måtar ein by som er prega av europeisk kultur, men er sjølvsagt også dei svarte afrikanarane sin by. Samstundes er byen også ein smeltedigel, der også folk og kulturar frå Asia har sett sitt preg. Vi starta med å oppleve handelen på Green Market og middagen på Africa Cafe og det sette tonen for opphaldet. Det vil ikkje vere muleg å referere alle opplevingane. Programmet inneheldt store variasjonar, - by og land, fattig og rik, luksusrestaurant og surt kvitt øl, turistattraksjonar, og ikkje minst nær kontakt med dei svarte i Langa, Cape Town sin eldste township. Der var vi gjester i heile to dagar og fekk snakke med dei vanlege sørafrikanarane, som budde i sine små murhus og plankehytter. Nokre hadde sitt arbeid å gå til, gjerne ei salsbod, frisør«salong» eller skomakarverkstad, andre hadde ikkje arbeid. Langa er ein fattig bydel som er prega av stor arbeidsløyse, men dei kunne by på god mat, kulturopplevingar av høg klasse, gudsteneste i ei av dei mange kyrkjene (ganske annleis enn vi er vane med), besøk på eit kunst- og kultursenter, og På Kapp det gode håp

5 besøk i ein barnehage og ein skule for dei som ville arbeide i kokk- og servitørbransjen. Det tyngste for dei fleste var nok å helse på familien som vi besøkte i hytta deira av plankar og blekkplater. Butilhøva er ikkje noko å skryte av, men samstundes fekk vi ei oppleving av at dei likevel var stolte av heimen sin og kva dei har fått til, m.a. fekk kona i huset vise fram kjøkkenhagen sin på 10 kvm. Med dei private kontaktane vi hadde i Langa, vart vi mottekne som venner der vi kom, - også i plankeskuret. Folket i Langa er fattige, men har eit stort hjerte. Reisefølgjet rakk sjølvsagt over det meste av turistmåla i Cape Town og omland. Det vart tur til Afrikas største botaniske hage, midt i blomstringstida, dagsturar i vindistriktet og til Cape Point og det som byen har å by på. Det var til og med dei som orka eit bad i det kalde Atlanterhavet. Mange hadde nok sett fram til å besøkje Robben Island der Nelson Mandela sat fengsla og der ideane til den nye sørafrikanske staten vart utforma. Vi skreiv på førehand at ingen besøkjer Robben Island utan å bli rørt ved. Det stemmer nok også for vår reisegruppe. Det opplevdest ganske spesielt å stille opp på kaia der og synge «Shosholosa». Songen handlar om ei togreise, men vart eit symbol for den sørafrikanske fridomskampen, - eller den lange vegen til fridom, som Mandela ville ha sagt. Vårt vesle kor fekk allsongen til å ljome medan vi venta på båten. Ja, - for vi hadde eige kor, må vite. Ei gruppe reisande, som hadde lyst til å synge, hadde øving to kveldar her i heimefylket og lærte norske og sørafrikanske songar. Det er garantert suksess når vi møter dei lokale innbyggjarane og det er sterkt kontaktskapande. Styret for pensjonistane i Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane er svært godt nøgde med interessa for denne reisa og dei diskuterer nok alt kva det neste kan bli. Besøk hos lokale kunstnarar i Langa

6 Ta grep om arbeidstidsavtalen Av fylkesstyremedlem Stian Jakobsen Besøk hos lokale kunstnarar i Langa Eit langt tariffoppgjer kanskje det lengste er til endes. Hovudutfordringa var SFS 2213, arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet. Alle visste det kom til å bli turbulent. Det blei det. For om lag eit år sidan slo vi ned tre stabbesteinar om arbeidstidsordninga til undervisningspersonalet. For det første ei sentralt definert årsramme for undervisning, også kalla leseplikt. For det andre eit arbeidsår som fell saman med elevane sitt skuleår. For det tredje ei organisering av arbeidstida som tydeleg definerer undervisning, fellestid og læraren si individuelle tid til føre- og etterarbeid. I februar var brotet mellom partane sentralt eit faktum. I tråd med dette har tillitsvalde på alle nivå farta rundt for å mobilisere organisasjonen til konflikt. Medlemmer og tillitsvalde har hatt møte med politikarar, sonderingar med sentrale personar, skrive lesarinnlegg for å påverke opinionen og diskutert saka både i den reelle og den digitale verda. Andre førebudde seg til streiken som dei trudde ville komme. Antiklimakset trefte mange då det låg føre eit kontroversielt framlegg til løysing den 26. mai. Dette skapte debatt og steile frontar. Evalueringa av korleis dette skulle ha vore handtert er no over, og alle har hatt høve til å seie sitt. Den viktigaste lærdommen er kanskje at vi er ein levande og demokratisk organisasjon. Medlemene debatterte løysingsforslaget. Medlemene handsama løysingsforslaget demokratisk. Medlemene forkasta forslaget. Organisasjonen gjekk i streik. I streik for noko dei trudde fullt og fast på. Etter åtte veker i konflikt, med over medlemmer i streik fekk vi pressa fram ei løysing frå motparten som tok i vare dei tre stabbesteinane for arbeidstidsordninga. Medlemmene aksepterte den. Vi kan no håpe på fire år med fred før avtalen skal reforhandlast. Framover våren skal det vere felles skulering i avtalen før den vert sett i verk frå og med august. Den endringa i avtalen vi kjem til å merke best er forhandlingane på den enkelte arbeidsplass. Tidlegare har dette vore lagt til kommunenivå. No er det arbeidsplasstillitsvalde som får ansvaret, og dette kan bli krevjande. Likevel skal det seiast at dette har vore praktisert i nokre kommunar sidan 2006, med gode erfaringar. Nytt er og reelle sanksjonsmiddel slik at forhandlingane er reelle. Arbeidstidsordninga er svært viktig for lærarane. Den styrer kva vi brukar tida på, korleis vi arbeider og sikrar oss tid til å gjere jobben på ein ordentlig måte. For å gje arbeidstidsavtalen legitimitet og tillitsvalde mandat er det viktig at alle medlemmer på klubbane no deltek aktivt på klubbmøta der dette skal handsamast. Å starte prosessen med ein diskusjon om kor mange timar ein skal vere bunden til arbeidsplassen eller kor mange møte ein treng er lite fruktbart. Start diskusjonen med å definere kva ein treng meir tid til. Så kan ein etterpå vurdere kva ein må bruke mindre tid på. Til slutt vil det då vere tenleg med ein diskusjon der ein stiller spørsmålet: Korleis bør arbeidstida organiserast for å løyse det vi skal og vil løyse? Ver tidleg ute Ikkje vent til leiinga legg fram eit forslag som ein så skal diskutere. Ta initiativ og ver proaktive medlemmer og tillitsvalde. Legg opp til ein prosess der de i samarbeid med leiinga kjem fram til gode løysingar i fellesskap. Også på dei skulane der ein opplever at praktiseringa av dagens avtale fungerer fint og ein ikkje vil ha endringar, er det klokt å gjennomføre desse diskusjonane om kva ein nyttar tida til. Uansett skal det skrivast ein lokal avtale.

7 Årsmøtet den viktigaste arenaen Av nestleiar Magnhild Hoddevik Lærarløft, pedagogtettleik, karrierevegar, løn, profesjonsetisk råd, arbeidstid. Vi har snart lagt bak oss ein ny periode i fylkesstyret, og dette er berre nokre av dei sakene som er mest aktuelle i organisasjonen akkurat no. I tillegg skjer det mykje elles i samfunnet, som vil påverke oss både som arbeidstakarar og som fagforeining t.d. kommunereform og endringar i lovverket. Til saman utgjer dette eit spennande bakteppe for fylkesårsmøtet vårt, som skal haldast i Loen mai neste år. oss har gløymt dette eller kanskje fekk vi det ikkje med oss? Av og til tek det lang tid frå ei sak går gjennom dei ulike ledda i organisasjonen til ho kjem fram i media. Det er travelt å vere lærar i barnehage og skule, og mange har nok perioder i livet der ein er mindre engasjert i fagforeiningsarbeidet enn til andre tider. Då kan det vere greitt at både vi sjølve og våre tillitsvalde sjekkar kva organisasjonen har arbeidd med tidlegare, og korleis ting heng saman. For å stimulere til endå meir politisk arbeid i lokallaga, ynskjer vi i fylkesstyret å ha fokus på saker og tematikk til fylkesårsmøtet når vi inviterer oss sjølve på besøk i januar-februar. Nokre av desse emna vart «lufta» på møte i fylkesrådet og kurs for lokallagsstyra i november. Innspela derfrå tek vi med når vi arbeider vidare med sakene, og så er vi klare for å legge dei fram for lokallaga på nytt når vi møtest att over nyttår. Slik er medlemmer og lokallag med på å setje retning for sakene som fylkesårsmøtet skal handsame i mai. Under og etter tariffoppgjeret i vår, vart sosiale media ein viktig kanal «på sida av» det ordinære organisasjonsdemokratiet. Kan hende har vi lettare for å stille spørsmål og ytre meiningane våre i slike forum, enn for å komme på klubb- eller medlemsmøte og gjere det same der. Nokre av ytringane som har kome fram på denne måten, kan tolkast som at vi lett gløymer at saker har vore handsama gjennom nivåa i organisasjonen tidlegare. Til dømes har vi vore med og diskutert oss fram til at vi går inn for 5-årig lærarutdanning med master, og at vi vil arbeide for faglege karrierevegar for lærarar. I debattar som har vore etter at regjeringa la fram det såkalla «Lærarløftet», kan det sjå ut som om mange av Då fylkesrådet og lokallagsstyra var samla i november, hadde vi og besøk av Ragnhild Lied. Etter kanskje det mest krevjande tariffoppgjeret i Utdanningsforbundet si historie, fekk vi høyre litt om korleis det var å sitje i leiinga gjennom forhandlingar, brot, streik og mekling. Det var både spennande og kanskje litt overraskande å høyre om kva slags vurderingar og avvegingar som måtte gjerast undervegs. Noko av det Ragnhild tok opp, var spørsmålet om korleis vi kunne få ein slik «strekk i laget», som ho kalla det: Korleis kunne leiinga tilrå ei løysing som deretter vart nedstemt av medlemmene med så stort fleirtal? Her er det nok mange svar som kan gjevast, og med den grundige evalueringsprosessen som vert gjennomført i desse dagar vil vi og få dei fram. Men éin konklusjon kan vi dra allereie no, før evalueringane er ferdige: Engasjement frå medlemmer, klubbar og lokallag er heilt avgjerande for at ein organisasjon skal kunne utvikle seg og følgje med i tida, på medlemmene sine premiss. Berre slik kan vi sikre oss at organisasjonen «heng saman» frå klubbnivå til sentral leiing. Derfor håper vi at det vert fulle hus på lokallaga sine medlemsmøte og årsmøte. Det er frå dette nivået politikken vår skal skapast, av dei som han skal utøvast på vegner av.

8 Vår julegåve Av nestleiar Magnhild Hoddevik Flyktninghjelpen er ein organisasjon som Utdanningsforbundet har samarbeidd med i mange år. Målet for samarbeidet er m.a. å fremje forståing for å gje barn og unge som er på flukt utdanning og opplæring som set dei i stand til å vidareføre utdanninga når konflikten er over. Vi arbeider og for at lokale lærarar sine interesser vert tekne i vare, og at det vert lagt til rette for å utvikle eit konstruktivt samarbeid mellom lokale styresmakter og lærarorganisasjonar. Det er snart jul, og tid for å tenkje på andre enn oss sjølve. Fylkesstyret har bestemt seg for å følgje opp eit initiativ frå sekretariatet sentralt, og gir ei gåve til Flyktninghjelpen på 1 kr pr. medlem i Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane. Lokale forhandlingar Av rådgjevar Sindre Roska Lokale forhandlingar i kapittel 4 er sluttført i alle 26 kommunane. I Sogn og Fjordane fylkeskommune vart det brot mellom partane, noko som no er gjenstand for handsaming mellom dei sentrale partane. Fylkeslaget har i etterkant av forhandlingane gjennomført ei undersøking blant dei hovudtillitsvalde om resultata og prosessen. Denne kan kort oppsummerast slik: " Pro rata for kapittel 4 ligg om lag på 103 %, varierande mellom %. " Pro rata for kapittel 4B ligg om lag på 165 %, varierande mellom %. " Pro rata for kapittel 4C ligg om lag på 90 %, varierande mellom %. " Sidan leiarane ikkje fekk mykje i dei sentrale forhandlingane, har desse vore prioritert i dei lokale forhandlingane i dei fleste kommunane. " Det er i mindre grad gitt tillegg til funksjonar, og i større grad gitt flate tillegg til alle, eller til grupper av tilsette. " Flesteparten av dei hovudtillitsvalde er ikkje nøgde med talmaterialet som arbeidsgjevar legg fram. Dette fører til mykje ekstraarbeid før forhandlingane. " Dei fleste karakteriserer forhandlingsklimaet som godt, og poengterer at samarbeidet med dei andre organisasjonane er viktig. Fylkeslaget kjem attende med fleire resultat etter at den ordinære undersøkinga av resultata i alle forhandlingskapitla er gjennomført.

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing

Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing Hovudelementa på stasjon Arbeidstid Rolleforståing Målsettingar og intensjonar med arbeidstidsavtalen Prosessar Forteljing

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

SFS 2201 Arbeidstidsavtale Nytt pkt. 3.2 og videre prosess. Forsøksordning Sylvi Aarland

SFS 2201 Arbeidstidsavtale Nytt pkt. 3.2 og videre prosess. Forsøksordning Sylvi Aarland SFS 2201 Arbeidstidsavtale Nytt pkt. 3.2 og videre prosess Forsøksordning 01.08.12 30.06.13 Sylvi Aarland 10.04.12 TIDSTJUVAR I BARNEHAGEN BESTILLAR: Alna bydel i Oslo 50.000 innbyggarar, 50% etnisk minoritetsbakgrunn

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når:

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når: Prosessplan for arbeidet med standarden Sett inn einingsnamn her Standard: Tilpassa opplæring og tidleg innsats Sist oppdatert: 15.09.2014 Sjå nedst for rettleiing utfylling og frist for innsending. For

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Eit lærande utdanningssystem?

Eit lærande utdanningssystem? 07.Mai 2015 Øyvind Glosvik: Eit lærande utdanningssystem? 1 http://www.utdanningsnytt.no/magasin/2015/mysteriet-i-vestsogn-og-fjordane-er-fylket-som-forundrar-forskarane/ Mitt prosjekt: Kva er «annleis»

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor Eit undervisningsopplegg om BARNERETTANE MÅL frå læreplanen DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING Artikkel 2: Alle barn har rett til vern mot diskriminering PRIVATLIV Artikkel 16: Alle barn har rett til

Detaljer

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane, 1 2010 Innhald Innleiing s. 3 I barnehagane s. 4 I grunnskulane s. 9 I dei vidaregåande skulane

Detaljer

VURDERING. fordi vi stiller krav og vi bryr oss

VURDERING. fordi vi stiller krav og vi bryr oss VURDERING fordi vi stiller krav og vi bryr oss 3 Helsing frå rektor INNHALD Helsing frå rektor Side 3 Skulen sin visjon Side 4 Kva handler vurdering om Side 5 Dette har du som elev plikt til Side 6 Dette

Detaljer

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Matpakkematematikk Data frå Miljølære til undervisning Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Lag riktig diagram Oppgåva går ut på å utarbeide ei grafisk framstilling

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Med tre spesialitetar i kofferten

Med tre spesialitetar i kofferten Med tre spesialitetar i kofferten Av Eli Gunnvor Grønsdal Doktor Dorota Malgorzata Wojcik nøgde seg ikkje med å vere spesialist i eitt fag. Ho tok like godt tre. No brukar ho kunnskapen sin, ikkje berre

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Austevoll kommune Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Møtestad: Sol-li barnehage AS Møtedato: 20.11.2014 Møtetid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalde. Eit oppdrag for heile organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalde. Eit oppdrag for heile organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalde Eit oppdrag for heile organisasjonen Innhald Det er viktig å rekruttere ATV-ar 3 Arbeidsoppgåver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunnar til

Detaljer

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innspelsundersøking Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Status og mål... 3 1.2 Vurderingar av mål knytt til kommunesamanslåing... 4 1.3 Haldningar

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Elevundersøkinga 2016

Elevundersøkinga 2016 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Undarheim skule (Høst 2016)_1 18.11.2016 Elevundersøkinga 2016 Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Prikkeregler De som svarer

Detaljer

«Tid til faglighet» Loen oktober Anita Holm Cirotzki og Marion Svarstad

«Tid til faglighet» Loen oktober Anita Holm Cirotzki og Marion Svarstad «Tid til faglighet» Loen oktober 2015 - Anita Holm Cirotzki og Marion Svarstad Formålet med spørreundersøkinga: Kartlegge og sette søkelys på korleis avtala fungerer når det gjeld å utføre eit profesjonelt

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/ all/nl-19980717-061.html Opplæringslova kapittel 9a. Elevane sitt

Detaljer

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare?

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? Kst. lovrådgjevar Ole Knut Løstegaard Evalueringskonferansen, Bergen 19. september 2014 Evaluering av offentleglova bakgrunn Prosessen

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar?

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar? Her vil de finne forslag på ulike refleksjonsoppgåver. Desse er meint som inspirasjon. Plukk nokre få. Kvar avdeling/eining kan med fordel tilpasse desse slik at dei er spissa mot deltakarane sin arbeidsdag.

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Plan for rettleiing av nytilsette nyutdanna pedagogar i barnehage

Plan for rettleiing av nytilsette nyutdanna pedagogar i barnehage Plan for rettleiing av nytilsette nyutdanna pedagogar i barnehage Planen er administrativt godkjent og gjeld frå september 2013. Foto: Kari Aas Spor Du går inn i ditt landskap. Møter mennesker som går

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge KPI-Notat 4/2006 Når sjøhesten sviktar Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Sjøhesten (eller hippocampus)

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll Etablere felles standard innan service og kundehandsaming i Askvoll Guiden tek for seg grunnleggande og enkle reglar - enkelte vil hevde at

Detaljer

Stråling frå elektronisk kommunikasjon

Stråling frå elektronisk kommunikasjon Stråling frå elektronisk kommunikasjon Ei orientering frå Statens strålevern og Post- og teletilsynet Kva er stråling? I kvardagen omgjev vi oss med ulike typar stråling, frå både naturlege og menneskeskapte

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN SAMNANGER KOMMUNE. Vedteken av kommunestyret 24.09.2014. Ajourført 04.02.2016.

SENIORPOLITISK PLAN SAMNANGER KOMMUNE. Vedteken av kommunestyret 24.09.2014. Ajourført 04.02.2016. SENIORPOLITISK PLAN SAMNANGER KOMMUNE Vedteken av kommunestyret 24.09.2014. Ajourført 04.02.2016. Innhald Del I - Innleiing, definisjonar og målsettingar... 4 1 Innleiing... 4 2 Omgrepet seniorpolitikk...

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Med god informasjon i bagasjen

Med god informasjon i bagasjen Evaluering av pasientinformasjon Med god informasjon i bagasjen Johan Barstad Lærings og meistringssenteret Helse Sunnmøre HF SAMAN om OPP Hotell Britannia, Trondheim 18. Februar 2010 Sunnmørsposten, 08.02.10

Detaljer

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Skulestart er ei stor hending for alle barn. Dei aller fleste barn og foreldre ser fram til

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Sjumilsstegkonferansen Loen 12. mars 2014 Ved Solrun Samnøy, prosjektleiar Psykisk helse på timeplanen Fire skular i Sogn, i tre kommunar Aurland Vik Årdal (to skular)

Detaljer

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Førebygging 1.1 Skulemiljøet Ein venleg og integrerande skule er naudsynt for å oppnå eit godt læringsmiljø, både fagleg og sosialt. Skulen skal vere ein trygg og triveleg

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE SKODJE KOMMUNE SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE Til behandling i Kommunestyret 14.12.2010 Sak PS /10 Saksnr.: 06/521-9 Side 1 2 1. MÅLSETJING I Skodje kommune ønskjer alle tilsette å halde fram i

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE SIN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE SIN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE HAMRAMYRA 20 5363 ÅGOTNES Tlf. 55 09 63 00 Epost: TranevagenUngdomsskule@fjell.kommune.no TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE SIN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING DEFINISJON: Det er mobbing/plaging

Detaljer

Folkevalde har mange rollar. Du skal målbera veljarane sine ønskje Du skal leia utviklinga av bygda Du skal leia den største verksemda i bygda

Folkevalde har mange rollar. Du skal målbera veljarane sine ønskje Du skal leia utviklinga av bygda Du skal leia den største verksemda i bygda Folkevalde har mange rollar Du skal målbera veljarane sine ønskje Du skal leia utviklinga av bygda Du skal leia den største verksemda i bygda Den folkevalde sitt mynde Kommunelova knyter all mynde til

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer