Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten"

Transkript

1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø /81 Bystyret Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Sammendrag Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av hotell på eiendommen Tollbugata 5 i tråd med de overordnede rammer som er gitt i reguleringsplanen for Nerbyen. Detaljreguleringen avklarer mindre avvik i forhold til reguleringsplanen og detaljerte løsninger på prosjektnivå. Detaljplan og rammetillatelse behandles parallelt. Oppstart av planarbeidet ble kunngjort Planen har vært til høring og offentlig ettersyn i 6 uker med uttalefrist Det er kommet inn 8 uttalelser. En sentral problemstilling er fastsetting av krav til parkeringsdekning, jfr. bystyrets prinsippavklaring vedrørende søknad fra Havneutsikten AS om dispensasjon fra reguleringsplan for Nerbyen mm, sak 11/125. Administrasjonen anbefaler at kravet, definert som minimumskrav, settes til det samme som tiltakshaver selv har beregnet som behov, dvs. 15 bilplasser. Et annet prinsippspørsmål er høydeplassering sett i forhold til framtidig havnivåstigning, hvor det anbefales kote +3,03, som er en mindre økning i forhold til forslaget, men lavere enn kravet i reguleringsplanen for Nerbyen. Gjennom rekkefølgebestemmelse stilles det krav om at havnepromenaden mellom Sandgata og Prof. Schyttes gate skal være opparbeidet i full bredde før brukstillatelse gis. Utbygger mener at kravet kun skal gjelde oppholdssonen langs bygget. For øvrig er det anbefalt noen mindre justeringer i planbestemmelsene etter innspill ved høring. Utbygger har ingen innvendinger til disse. Planforslaget som legges fram til vedtak er endret i forhold til høringsversjonen på de nevnte punkter i henhold til administrasjonens anbefalinger. Saksopplysninger Bakgrunn Under arbeidet med reguleringsplan for Nerbyen ble et privat forslag om regulering av kvartal 103 Tollbugata 5 fremmet og innarbeidet i kommunens plan (C12-1, H1 og C12-2). Her ble det gitt rammer for en utbygging av hotell, eventuelt kombinert med andre byggeformål, med høyde inntil Side 575

2 kote +61,0 for et høyhus mot vest, og for øvrig til kote +18,5. Reguleringsplanen for Nerbyen ble vedtatt Reguleringsplanen for Nerbyen - utsnitt I forbindelse med aktuell utbygging ble det høsten 2011 klart at det var flere avvik i forhold til den vedtatte reguleringsplanen, og besluttet at det skulle kreves egen detaljregulering før rammetillatelse kunne gis. Planområdet omfatter eiendommen gnr. 138/3817 med tilstøtende kaiområde og gater, begrenset til motstående fasader i Tollbugata og midtlinje i Prof. Schyttes gate mot øst og Sandgata mot vest. Tiltakshaver er Havneutsikten AS, og planlegger er BOARCH arkitekter as. Plandokumentene består av plankart i to nivå - bakkeplan og over bakken, planbestemmelser og planbeskrivelse med vedlegg. Avvik i forhold til rammene i reguleringsplanen for Nerbyen: Høyblokken er 0,6 m bredere øst/vest. I øst og vest, dvs. mot Prof. Schyttes gate og Sandgata, er byggeområdet trukket tilbake i forhold til formålsgrensene i gjeldende plan. Utkragingen ved foten av høyblokken er gjort i sprang slik at 2. etasje har 1,6 m utkraging over 1. etasje. Dette innebærer at fri høyde over fortau og kai nærmest bygg blir ca. 3,5 m. Fellesarealet/glassgaten i 1. etg. har fått mezzaninetasje, slik at fri høyde er redusert til 4,0 m. Høydene for øvrig ligger innenfor rammene i gjeldende plan. Høyde på gulv i 1. etasje er senket med 14 cm i forhold til bestemmelsene om sikring mot fremtidig økt havnivå i reguleringsplanen (krav kote +3,14, forslag kote +3,00). Krav til parkering er redusert til totalt 15 bilplasser. Endring av fortau mot Prof. Schyttes gate, slik at det trekkes innenfor parkeringsplasser. Endring av profil for Tollbugata, tverrstilt parkering mot syd og smalere fortau. Endring av rekkefølgebestemmelse slik at krav til ferdigstilling av havnepromenade forbi bygget reduseres til oppholdsonen langs fasaden, og ikke hele bredden. Planprosess Oppstart av planarbeidet ble kunngjort Det ble også kunngjort felles behandling av reguleringsforslag og byggesak. Det innebærer at offentlig ettersyn også gjelder som nabovarsling i forhold til byggesaken. Side 576

3 I forbindelse med oppstart er det avholdt et åpent møte , hvor det kom en del innspill på parkeringsforholdene i Tollbugata. Det er også kommet innspill fra naboer på samme forhold. Nordland fylkeskommune har innspill angående bevaring av siktlinjer i gateløp, særlig viktig er Prof. Schyttes gate. Forholdene er kommentert i planbeskrivelsen og i noen grad fulgt opp i planforslaget. Byplansjefen vedtok etter delegert myndighet å sende planforslaget til høring og legge det ut til offentlig ettersyn etter bestemmelsene i plan- og bygningslovens 12-10, jfr Byplankontoret la samtidig ut en alternativ formulering for planbestemmelsenes 5.4 Krav til ferdigstillelse av offentlige arealer og offentlig infrastruktur, med følgende ordlyd: Før det kan gis brukstillatelse eller ferdigattest skal følgende offentlige arealer og offentlig infrastruktur være ferdigstilt i henhold til bestemmelsene i denne planen: o Gate med offentlige parkeringsplasser o Alle fortau o Kaipromenade mellom Sandgata og Prof. Schyttes gate Planforslaget har vært ute til høring i 6 uker, med uttalefrist Ved fristens utløp forelå det 8 uttalelser. Uttalelser og byplankontorets kommentarer Nordland fylkeskommune, uttalelse datert I den planfaglige uttalelsen ber fylkeskommunen kommunen fastholde kravet i reguleringsplanen for Nerbyen om at ny bebyggelse skal tilrettelegges slik at det tåler økt havnivå med 1. etasje gulv på minst kote +3,14, og ikke akseptere at kravet senkes til +3,00. Videre støtter fylkeskommunen administrasjonens forslag til bestemmelse i 5.4. Kulturminnefaglig sees det positivt på at byggeområdet er trukket tilbake fra Prof. Schyttes gate. Kommentar: Det ble fokusert på denne problemstillingen i høringsbrevet, og kommenteres spesielt under Vurderinger. Bodø kommune eiendomskontoret, uttalelse datert Tar opp følgende forhold: Fortau mot øst parallelt med Prof. Schyttes gate bør ha samme bredde hele veien. Planlagt offentlige parkeringsplasser (P2 og P3) i gata utenfor Tollbugata 10 kommer delvis inn på privat grunn tilhørende Tollbugata 10, gnr. 138/668. Utbygger bør pålegges å erverve grunnen for Bodø kommune. Privat parkering P4 bør ha samme bredde hele veien for å få hensiktsmessig eiendomsgrense. Kommentar: Byplankontoret er enig i første og tredje punkt og anbefaler at plankartet endres i forhold til det. Når det gjelder andre punkt, så er det et spesielt forhold ved Tollbugata 10 at den private eiendommen innbefatter fortauet foran bygget. Dette er et gammelt forhold som ikke er ryddet opp i. Gate med fortau er både regulert og opparbeidet som offentlig trafikkareal. Det er ønskelig at det nå blir ryddet i dette forholdet. I rekkefølgebestemmelsenes 5.4 pålegges utbygger å opparbeide gate med offentlige parkeringsplasser, alle fortau og tilstøtende kaipromenade. Overføring av hjemmel til grunnen til kommunen kan tolkes som implisitt i denne bestemmelsen. Dette er et tema som er tatt opp og avklares gjennom utbyggingsavtalen/samarbeidsavtalen mellom utbygger og Bodø kommune. Side 577

4 Bodø kommune kommunalteknisk kontor, uttalelse datert Tar opp følgende forhold: Vann og avløp: krav til minsteavstand 4 m fra nærmeste bygningsdel, og krav til vannmåler og fettavskiller. Vei: Utforming av Tollbugata forutsetter envegsregulering, samt smalere fortau enn normen normalt krever. Løsningen er ikke optimal, men vil ut fra rammebetingelsene best ivareta krav til parkering og trafikksikkerhet i området. Kommunaltekniske planer skal tilfredsstille gjeldende reglement og være godkjent av kommunalteknisk kontor før byggetillatelse til slike anlegg kan gis. Kommentar: Disse forhold ansees ivaretatt i planen, og følges opp i behandlingen av byggesaken. Bodø kommune byggesakskontoret, uttalelse datert Tar opp en del tekniske forhold knyttet til plankart og planbestemmelser som går på tydeliggjøring og presisering. Angående 5.6 tilknytning til fjernvarme, så må rettsvirkning sjekkes i forhold til bystyrets vedtak om tilknytningsplikt, punkt 1. Videre må det tas inn et tillegg til bestemmelsen, jfr. punkt 5 i bystyrets vedtak. Kommentar: Kommentarene er fulgt opp og innarbeidet i bestemmelsene så langt byplankontoret har funnet det hensiktsmessig og uten at innholdet er endret i forhold til høringsversjonen. Nordlandsnett AS, uttalelse av Vedlegger kart som viser strømnett forbi byggeområdet, og krever at det ivaretas. Kommentar: Dette er forhold som ivaretas i byggesaken. Norges handikapforbund, avdeling Bodø, uttalelse av Minner om bestemmelsene og retningslinjene for universell utforming, at disse må gjelde både for bygget og utomhusarealet, og at dette må være oppfylt før brukstillatelse eller ferdigattest kan gis. Kommentar: Dette er ivaretatt i planen samt tekniske forskrifter, og følges opp i byggesaken. Jonny Berg, Tollbugata 10 og Erling Sannes, Tollbugata 8, uttalelse datert Viser til at det i dag er 35 offentlige parkeringsplasser i Tollbugata mellom Tollbugata 8 og 10 og dagens Havnelager. I tillegg er det 25 langtidsplasser på øst og nordsiden av Havnelageret, i alt 60 plasser. I det fremlagte forslaget er det vist 15 offentlige p-plasser i gateløpet. Virksomheten i deres to bygg genererer et stort antall besøkende hver dag, mange med nedsatt helse. De kommenterer også at tiltakshaver mener det nye hotellet kun mener å ha behov for 15 p-plasser, noe de mener ikke stemmer med erfaringen fra nærliggende Clarion Collection Hotel Grand med 100 senger og 25 p-plasser, som av direktøren vurderes som knapt. Det vises også til manglende oppstillingsplasser for turistbusser. De mener at hotellet må erstatte de tapte offentlige parkeringsplassene på egen tomt, da planforslaget vil begrense tilgjengeligheten til de etablerte tjenestene i deres bygg i betydelig grad. Videre krever de kompensasjon for at fortau framfor deres bygg reduseres til 2 m bredde, og krever at tiltakshaver legger nye varmekabler i fortauene foran deres bygg. De tar også opp vindproblemer som vil oppstå på vestre hjørne av hotellet som påvirker miljøet for fotgjengere i den delen av Tollbugata, og krever utredet vinddempende tiltak. Kommentar: Problemstillingen rundt parkeringssituasjonen og parkeringsdekning kommenteres nedenfor under Vurderinger. Side 578

5 Angående kompensasjon for reduksjon av fortausbredde med nye varmekabler, så er dette ivaretatt i planbestemmelsenes 4.1, krav til fortausvarme, og rekkefølgebestemmelse 5.4, Krav til ferdigstillelse av offentlige arealer og offentlig infrastruktur. Angående vindproblemer, så var dette kommentert og vurdert ved behandlingen av reguleringsplanen for Nerbyen. Det økte bygningsvolumet vil føre til økt vindhastighet i vestlige del av Tollbugata på grunn av tunnelvirkning, mens byggehøyden på selve høybygget har liten innvirkning på vindhastigheten på bakkeplanet. Situasjonen er slik at det er ikke er funnet avbøtende tiltak som gir noen særlig effekt. Bodø næringsforum, uttalelse datert Deres uttalelse gjelder parkeringsplasser for bil med henvisning til bystyrets vedtak i sak 11/125 den , samt hotellets vurdering av eget parkeringsbehov. Dette forutsetter følgende vilkår etter Bodø næringsforums vurdering: Virksomheten i det nye hotellet utløser beskjedent behov for parkeringsplasser for bil Av hensyn til like konkurranseforhold må Bodø kommunes parkeringsvedtekter/-forskrift snarlig revurderes og tilpasses den endrede politiske strategien som det nå legges opp til, hvilket også er signalisert gjennom bystyrets vedtak i sak 11/125. Redusering av minstekrav for parkeringsplasser bør etter deres skjønn gjelde for alt næringsmessig formål, når forskriften revideres. Parkeringsplanen som sikrer nødvendig parkeringskapasitet og høy tilgjengelighet til byen må snarlig iverksettes, slik at brukerne finner bysentrum attraktivt og konkurransedyktig. Utbygging av parkeringsplasser under Storgata må ikke forsinkes. Kommentar: Problemstillingen rundt parkeringssituasjonen og parkeringsdekning kommenteres nedenfor. Vurderinger Arealbruk og de ytre rammer er allerede godkjent gjennom den overordnede planen, og tas ikke opp til ny vurdering. Det som tas opp til behandling i detaljplanen er avvikene fra den overordnede planen, referert under Saksopplysninger, og den detaljerte løsningen på prosjektnivå. Den økte bredden på høyblokken på 0,6 m er så liten at det i bare ubetydelig grad vil påvirke sikten fra bygningene innenfor. Det vil også ha svært liten betydning for høyblokkens proporsjoner og det arkitektoniske uttrykket. Det at bygget er trukket tilbake fra byggegrensen i gjeldende plan både mot Prof. Schyttes gate og Sandgata er positivt fordi det utvider de viktige siktlinjene langs disse gatene. Største tilbaketrekning er mot Prof. Schyttes gate. Fylkeskommunen ser positivt på dette. Sprangvis utkraging vurderes ikke som problematisk fordi nødvendig fri høyde er ivaretatt. Hensikten med fellesarealet/glassgaten gjennom bygget, slik det er regulert i planen for Nerbyen, var både å åpne for sikt fra Sjøgata og Tollbugata mot havna i forlengelsen av mellomrommet mellom Tollbugata 8 og 10, og også etablere en snarvei til kaia. Den løsningen som foreslås er en slags gate gjennom bygget med glass over to etasjer både mot Tollbugata og kaia, som både er atkomst til bygget og gjennomgang, se under. Den foreslåtte mezzaninetasjen i 2. etasje begrenser sikten, men dette kan avbøtes med et gjennomsiktig rekkverk. Løsningen vurderes å ivareta intensjonen fra reguleringsplanen på en tilfredsstillende måte. Side 579

6 Havnivåstigning og høydeplassering Fylkeskommunen har kommentert dette forholdet. Avvik for høyde på gulv 1. etasje, kote +3,00, i forhold til kravet om minst kote +3,14 er begrunnet med forholdet til nabobyggene og at det gjør det vanskelig å løse universell atkomst til bygget fra fortau og havnepromenade. Fortau og kai ligger på ca. kote +2,70. Kote +3,14 ble fastsatt ved behandling av reguleringsplanen for Nerbyen i 2008, basert på anbefalinger fra Bjerknessenteret på det tidspunkt. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i samarbeid med Bjerknessenteret har publiser en rapport Havnivåstigning Estimater for fremtidig havnivåstigning i norske kystkommuner i For ytre del av Bodø kommune er 100 års stormflo per år 2100 beregnet til kote +3,03, med usikkerhet 20 til + 35 cm, dvs. kote +3,38 etter verste falls scenario. Kulturhusene planlegges med gulv 1. etasje på kote +3,40. Byplankontoret ser at på grunn av den lave høyden på grunnen og smal tomt vil en høyde på kote +3,14 både skape problemer for universelt utformet atkomst og en uheldig høydeforskjell til omgivelsene. Vi har heller ikke sterke argumenter for at den tidligere fastsatte høyden er et korrekt måltall, jfr. opplysningene over. Bygningen vil ikke få underetasje, og 1. etasje disponeres til lobbyareal og kontorer, møterom, garderober og lager, som ikke er veldig sårbar virksomhet. I tillegg er det trafo og datarom i følge tegningene. Disse forhold må vektlegges ved vurderingen, dvs. konsekvensene ved en eventuell framtidig stormflo vil være begrensede så fremt trafo og datarom sikres spesielt. I den vedlagte risiko- og sårbarhetsanalysen er dette ikke problematisert eller kommentert. Byplankontoret konkluderer med å anbefale at 1. etasje ikke plasseres lavere enn kote +3,03, og at tiltakshaver pålegges å vurdere sikring av tekniske anlegg (trafo, data) før igangsettingstillatelse. Krav til parkering Krav til parkering etter kommunens vedtekter, beregnet etter primærfunksjon, ville være 72 bilplasser og 48 sykkelplasser. Hotellet vil få 240 rom. Dette er definert som et absolutt krav, dvs. både minimum og maksimum. Etter bystyrets vedtak , sak 11/125, er det åpnet for å fravike dette kravet, mot at det redegjøres for parkeringsbehovet for biler og sykler og lokalisering av parkeringsplasser for bevegelseshemmede og ladestasjon for elbiler. Det skal videre redegjøres for konsekvensene for omgivelsene og foreslås eventuelle avbøtende tiltak. Side 580

7 I planbeskrivelsen og eget vedlegg er det gjort rede for tiltakshavers egen vurdering av parkeringsbehovet basert på deres erfaringer fra andre sentrale byhotell. Deres konklusjon er at hotellet har behov for 15 bilplasser inkludert parkering for bevegelseshemmede og el-biler, og 45 sykkelplasser. Notatet og planbeskrivelsen følger som trykt vedlegg. Notatet om parkeringsbehov er generelt, og ikke relatert til forholdene lokalt i Bodø. Det er ikke gjort noen vurdering av konsekvensene for omgivelsene eller foreslått noen avbøtende tiltak. Behovsvurderingen er problematisert i byplansjefens saksutredning ved vedtak om utlegging til offentlig ettersyn. Virkningen av hotellet i forhold til parkeringssituasjonen i nærmiljøet er tatt opp av naboene i innspill og merknad, der det påpekes både at mange offentlige bilplasser forsvinner og at behovet er lavt beregnet i forhold til situasjonen for de øvrige sentrumshotellene. I Tollbugata er det i dag 35 offentlige parkeringsplasser. Øst for dagens havnelager er det 14 langtidsplasser som er utleid. I tillegg er det et større antall plasser på kaisiden. Etter utbygging blir det 15 offentlige plasser i Tollbugata og 5 private plasser for hotellet mot øst. Tomta som er til rådighet er meget trang, og gir ikke mulighet til flere parkeringsplasser på egen grunn uten parkeringsanlegg under bakken, som man av tekniske og økonomiske grunner har gått bort fra. Det betyr at parkeringsbehovet ut over de 5 egne plassene, avsatt til funksjonshemmede og el-biler, må løses annet sted. De offentlige parkeringsplassene som forsvinner blir ikke erstattet, slik at presset på de gjenværende øker. Planbestemmelsene gir mulighet for leie eller frikjøp, og vil dermed utnytte eksisterende parkeringsplasser og ev. nye plasser som blir tilgjengelige i sentrum. Ved bystyrets vedtak i sak 11/125 er parkeringsvedtekten satt ut av kraft for sentrum, og kravet som stilles til dette prosjektet vil gi føringer for nye parkeringsbestemmelser slik Bodø Næringsforum påpeker. Det er ulike prinsipielle tilnærminger til krav til parkeringsdekning i sentrum. Mange større byer, bl.a. Trondheim, stiller kun maksimumskrav. Dette er basert på en modell der parkering brukes som et virkemiddel for å begrense biltrafikkøkningen i sentrum og øke andelen som reiser miljøvennlig. Utbygger stilles fritt til å definere parkeringsbehov og velge løsning innenfor den gitte rammen. Konsekvensen blir at parkeringstilbudet ikke øker i takt med utbygging i sentrum, og økt press på det eksisterende tilbudet. En annen konsekvens at det ikke tilføres nye midler til frikjøpsordningen eller bidrag til private parkeringsanlegg. En annen prinsipiell tilnærming er at parkeringstilbudet i en viss grad skal utvikles i takt med utviklingen i byen, en balansert parkeringsmodell. Dette krever innføring av minimumsnorm i tillegg til maksimumsnorm for å ha nødvendig styring. Normene kan og bør settes lavt ut fra en miljømessig målsetting. Konsekvensen blir en kontrollert balansering av parkeringstilbudet i forhold til utbygging, og at utbygger påtar seg kostnaden for nye plasser. Dette kan gjøres ved å bygge selv, leie eller kjøpe seg fri til et parkeringsfond. Det er dette prinsippet som dagens parkeringsvedtekter er basert på. Å fastsette kravet til 15 plasser slik tiltakshaver foreslår, kombinert med bestemmelser om leieavtale eller frikjøp før brukstillatelse, er i praksis å definere en minimumsnorm for hotellet. Det anslåtte behovet på 15 plasser er basert på at kun 5 10 % av hotellgjestene erfaringsmessig kommer med egen bil til sentrumshoteller, at kurs- og konferansemarkedet har % tilreisende og at parkeringsbehovet er på annen tid enn øvrige brukere av parkeringstilbudet i sentrum. Det tas ikke høyde for ansatteparkering. Forholdstallet mellom bilplasser og rom er 0,06. Side 581

8 Det planlegges konferansefasiliteter med sal på vel 500 m² pluss mindre møterom og en oppgitt kapasitet på 638 personer. En rundspørring til de tre nærmeste sentrumshotell i Bodø viser en egendekning på mellom 0,2 og 0,25. I følge disse er presset størst når det er konferanser rettet mot lokalt marked, mest bilbaserte gjester på sommer, og en andel handelsreisende som bringer med varer i egen bil. Trondheim kommune har en anbefalt parkeringsnorm for hotell i indre sone på 0,2, som også er et maksimumskrav (Kommuneplanens arealdel ). Byplankontoret mener at en dekningsgrad på 0,06 er lavt sett i forhold til at konferansevirksomheten krever parkeringsdekning på dagtid, og at et betydelig antall plasser forsvinner. Kulturkvartalet ble pålagt et krav på 300 bilplasser, derav 145 erstatningsplasser. På den annen side vektlegges at det legges opp til at flest mulig ansatte skal reise kollektivt eller benytte sykkel, og at det tilrettelegges for all sykkelparkering på egen grunn. Dette er i tråd med gitte politiske målsettinger bl.a. knyttet til Kollektivplanen. Sett i forhold til dens målsetting om å begrense biltrafikkøkningen i sentrum og øke andelen som reiser miljøvennlig, samt vektlegging av utbyggers egen vurdering, anbefales det likevel å akseptere 15 bilplasser som en minimumsnorm. Ved å opprettholde minimumsnorm sikres bidrag til privat- og offentlig parkeringstilbud. For dette prosjektet er det ikke nødvendig å fastsette noen maksimumsnorm. Antallet sykkelplasser vurderes som tilstrekkelig. Gate og fortau Endringen i utformingen av gate og fortau er gjort for å bevare flest mulig offentlige parkeringsplasser i gata, jfr. innspill fra naboene. For å få dette til forutsettes envegsregulering, og dette vurderes å gi et forenklet trafikkbilde og redusere konfliktpunkter. Det hadde vært ønskelig med minimum 2,5 m bredde på fortauene, men er ikke mulig å kombinere med tverrstilt parkering. Planbestemmelsene Byplankontoret er ikke enig med forslagsstiller om å fravike kravet i rekkefølgebestemmelsene til reguleringsplanen for Nerbyen om at havnepromenaden forbi bygget skal ferdigstilles i hele sin bredde før bygget tas i bruk. Til sammenlikning er et slikt rekkefølgekrav stilt til Luftfartstilsynets bygg, og inngår i utbyggingsavtalen. Der er det innvilget utsettelse inntil kommunen har vedtatt en helhetlig plan for utforming av havnepromenaden. Forslag til en slik plan har nettopp vært ute til høring. Det anbefales derfor at byplankontorets formulering til planbestemmelsenes 5.4 Krav til ferdigstillelse av offentlige arealer og offentlig infrastruktur, som var ute til høring parallelt med planforslaget, vedtas slik også fylkeskommunen anbefaler. Bestemmelsen er endret i forhold til dette. Det gjøres oppmerksom på at utbygger fastholder sitt ønske om at kun den delen av kaia som ligger nærmest bygget skal kreves opparbeidet, og vil ha følgende formulering i siste punkt: o Del av kaipromenade, oppholdssone mot fasade, mellom Sandgata og Prof. Schyttes gate Planbestemmelsene som legges fram er endret i forhold til de anbefalingene som er gitt. Side 582

9 Konklusjon og anbefaling Vedtak om parkeringsdekning i denne saken vil danne norm for hoteller i sentrumskjernen, og gi føringer for arbeidet med nye parkeringspolitikk i sentrum. Byplankontoret har utredet 2 alternative parkeringsprinsipper: Kun maksimumskrav, basert på at parkering brukes som et virkemiddel for å begrense biltrafikkøkningen i sentrum og øke andelen som reiser miljøvennlig. Både maksimums- og minimumskrav, basert på at parkeringstilbudet i en viss grad skal utvikles i takt med utviklingen i byen, en balansert parkeringsmodell. Med grunnlag i en balansert modell samt en restriktiv parkeringspolitikk aksepteres en parkeringsdekning på 15 bilplasser som et minimumskrav. Det er i denne planen ikke påkrevet å sette et maksimumskrav. I forhold til høringsforslaget er det anbefalt følgende endringer i planforslaget: Tilrettelegging for økt havnivå fastsettes til minst kote +3,03 basert på estimater fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap/bjerknessenteret. Det stilles krav om at havnepromenaden/kaia mellom Sandgata og Professor Schyttes gate skal være opparbeidet før det kan gis brukstillatelse eller ferdigattest. Detaljplanen anbefales godkjent med disse endringene, som er innarbeidet i det fremlagte planforslaget. Forslag til innstilling Med hjemmel i plan- og bygningslovens 12-12, 1. ledd, vedtar bodø bystyre detaljregulering for kvartal 103, Tollbugata 5 Havneutsikten, slik det er vist på plankart med plan-id bakkenivå, datert /- over bakkenivå, datert , med tilhørende planbestemmelser og planbeskrivelse sist datert Annelise Bolland Byplansjef Saksbehandler: Knut Kaspersen Rolf Kåre Jensen Rådmann Henrik K. Brækkan Kommunaldirektør Trykte vedlegg: Vedlegg 1 Plankart plan-id bakkeplan, datert Plankart plan-id over bakkenivå, datert Side 583

10 3 Planbestemmelser, datert Planbeskrivelse, datert Notat - parkeringsbehov Utrykte vedlegg: 1. Uttalelse fra Nordland fylkeskommune, datert Uttalelse fra Bodø kommune, eiendomskontoret, datert Uttalelse fra Bodø kommune, kommunalteknisk kontor, datert Uttalelse fra Bodø kommune, byggesakskontoret, datert Uttalelse fra Nordlandsnett AS 6. Uttalelse fra styret i Norges Handikap Forbund Bodø 7. Uttalelse fra Jonny Berg, Tollbugata 10 og Erling Sannes, Tollbugata 8, datert Uttalelse fra Bodø næringsforum, datert Risiko- og sårbarhetsanalyse, revidert Side 584

11 Side 585

12 Side 586

13 1 PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING KVARTAL 103 TOLLBUGATA 5 HAVNEUTSIKTEN Dato for siste revisjon: Dato for siste behandling i PNM-komiteen Dato for bystyrets vedtak Bystyrets saksnr. Formannskapssekretær 1 Generelt 1.1 Formål Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bygging av hotell ved å følge opp reguleringsplan for Nerbyen med noen mindre tilpasninger. 1.2 Avgrensing Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet med plan ID Følgende eiendommer omfattes av reguleringsplanen: Gnr/bnr. 138/3817 Del av 138/668, Tollbugata 10 Del av 138/1346, kai Del av 138/700, Tollbugata, Sandgata og Professor Schyttes gate Bodø kommune (kjøpsforhandlinger for overdragelse til Havneutsikten AS) Sjøfartsbygningen AS Bodø kommune Bodø kommune 2 Felles bestemmelser 2.1 Bestemmelsene gjelder for området som er avmerket med plangrense. 2.2 Området er regulert til følgende formål i henhold til PBLs 12.5: Bebyggelse og anlegg: Hotell/overnatting Samferdsel og teknisk infrastruktur: Kjørevei, fortau, gangveg, annen veigrunn, kai, parkering 2.3 Grad av utnytting, byggegrenser og byggehøyder Maksimal utbygging er i angitt i m 2 BRA, og beregnes innenfor angitte formålsgrenser. Bebyggelsen skal plasseres innen de angitte byggegrenser. Der Side 587

14 2 byggegrensen ikke er angitt er denne sammenfallende med formålsgrensen. Små fremstikk kan tillates. Bruksareal, BRA, beregnes i hht. TEK 3-6 og Miljøverndepartementets veileder T Grad av utnytting Areal under terreng der avstand mellom himling og gjennomsnittlig planert terreng rundt bygning er mindre enn 0,5 meter medregnes ikke i bruksareal. Maksimal tillatte byggehøyder er angitt på plankartet og i Byggehøyden er angitt i kotehøyde med nullpunkt i hht. NN Krav til maks støynivå Støyfaglig utredning som synliggjør støynivåer ved ulike fasader på bygningen skal utarbeides. Utredningen skal foreligge ved søknad om rammetillatelse for bebyggelsen. 2.5 Energi Innen planområdet skal bygg tilrettelegges for forsyning av vannbåren varme. I hht. bystyrets vedtak i sak 11/31 den , pålegges tilknytningsplikt til fjernvarmenettet. Det kan gjøres unntak fra tilknytningsplikten der det kan dokumenteres at alternativ til tilknytning til fjernvarmeanlegg vil være miljømessig bedre. 2.6 Antikvariske forhold Dersom det under arbeider i marken kommer frem gjenstander eller andre levninger som viser tidligere aktivitet i området, må arbeidet umiddelbart stanses og melding sendes Sametinget og/eller Nordland fylkes kulturavdeling. Det vises til kulturminnelovens Forurensing i grunnen Det skal gjøres en kartlegging av mulig forurensing i grunnen, og det stilles krav om en tiltaksplan for håndtering av forurensede masser i henhold til forurensingsforskriftens kap Anleggsfase Ved tiltak innenfor planområdet skal det utarbeides en egen plan for hvordan ulemper for beboere, næringsvirksomhet og allmennheten skal håndteres i anleggsfasen. Dette gjelder spesielt støy, støv og trafikksikkerhet i forbindelse med anleggstrafikk og bilparkering. Plan for håndtering av problemer og informasjonstiltak skal være godkjent av kommunalteknisk kontor. Støy fra bygge- og anleggsvirksomhet skal håndteres i samsvar med kapittel 4 i Miljøverndepartementets retningslinjer T Kabler og ledninger Det skal, i utbyggingsfasen, tas hensyn til eksisterende ledninger og kabler i planområdet. Side 588

15 Økt havnivå Ny bebyggelse skal tilrettelegges slik at de tåler økt havnivå, med 1. etg. gulv på minst kote +3,03. Det skal gjøres en vurdering av behov for sikringstiltak for tekniske anlegg i 1. etasje. 3 Bebyggelse og anlegg 3.1 Hotell/overnatting Innhold I områdene kan det oppføres bygninger i tilknytning til hotell/overnatting herunder hotell, forretning, serveringssted og kulturelle formål. Det tillates etablert takterrasser innen planområdet. Rekkverk for takterrasser skal være 90 % gjennomsiktig Fasader og utforming Ved utformingen av bebyggelsen skal den estetiske utformingen tillegges stor vekt. Utformingen skal sees i sammenheng med den tilstøtende sentrumsbebyggelsen og ta hensyn til disse Grad av utnytting Maksimal utnyttelse er m 2 BRA (bruksareal). BRA skal beregnes uten tillegg for tenkte plan der etasjehøyden overstiger 3 m Byggehøyder Innen området kan det oppføres bygninger med gesimshøyde begrenset som angitt på plankartene: Bakkeplan Mellom kote +6,50 og +10,40 Mellom kote +10,40 og +18,50 Mellom kote +18,50 og +54,50 Mellom kote +54,50 og +58,10 Mellom kote +58,10 og +61,00 1. etg. 2. etg. 3. og 4. etg etg. 17. etg. 18. etg. Høydene gjelder området innenfor og mellom byggegrensene. For byggehøyde over kote +58,3 kreves tillatelse fra Forsvarets flyplassdrift Bodø Parkering For hotellet skal det etableres 15 biloppstillingsplasser og 45 sykkelplasser. For øvrig gjelder Bodø kommunes til enhver tid gjeldende tekniske krav til parkeringsplassene. Parkeringsløsning for biler og sykler knyttet til utbygging skal opparbeides som vist på plankartet. P 4 er forbeholdt parkering for funksjonshemmede og elbiler. Parkeringsplasser som ikke dekkes innenfor egen tomt skal løses ved tinglyst avtale i parkeringsanlegg innenfor tillatt avstand eller ved frikjøp. Side 589

16 4 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 4.1 Kjørevei og fortau Gater og fortau er offentlige. Gater med kjørevei og fortau skal opparbeides som vist på planen og i henhold til kommunalteknisk norm. Kommunaltekniske planer som omfatter vei, vann, avløp, gatelys og skilting skal godkjennes av kommunalteknisk kontor. Kort stans for på- og avstigning tillates i område som er vist på plankartet i Tollbugatas nordside. Tollbugatas sydside skal ha parkering som vist på planen. Tollbugata forutsettes envegsregulert fra Prof. Schyttes gate mot Sandgata. Det skal være fortausvarme i alle fortau innenfor planområdet. 4.2 Gangveg Området er kommunikasjonsareal for hotellets bruk med adkomst mellom Tollbugata og kaien, og adkomst til hotellet. Høyden på området er mellom kote +3,0 og +10,4, og det skal være glassvegg både mot Tollbugata og kaien. Det tillates lagt inn et plan i 2. etasje nivå som dekker inntil 70 % av arealet, og som kan benyttes til servering/restaurant. Rekkverk skal være transparent. 4.3 Kai Før tiltak igangsettes skal det foreligge prinsipplan for hele kaipromenaden slik det fremgår av reguleringsplan for Nerbyen. Kaipromenaden skal bygges med en helhetlig utforming, materialbruk, belysning og møblering i tråd med prinsipplanen. For områdene hvor kaipromenade og fortau møtes skal overgangene funksjonelt og estetisk vektlegges mht utforming. Innenfor kaia er det tillatt med kjøring for rednings- og nyttekjøretøy. 4.4 Parkering P1 P4 og SP1 SP2 Parkeringsplassene skal opparbeides som vist på planen. P1-P3 er offentlig parkering. P4 er bilparkering for hotellet, Tollbugata 5. SP1-SP2 er sykkelparkering for hotellet, Tollbugata 5. Ut- og innkjøring skal være som angitt på planen. 4.5 Annen veigrunn Området er serviceareal for varelevering til hotellet. 5 Rekkefølgebestemmelser 5.1 Kommunaltekniske planer i henhold til bestemmelsene i 4.1 skal være godkjent av kommunalteknisk kontor før det kan gis rammetillatelse. Side 590

17 5 5.2 Plan i henhold til bestemmelsene i 2.8 skal være godkjent av kommunalteknisk kontor før det kan gis igangsettingstillatelse. 5.3 Eventuell tiltaksplan etter 2.7 skal være godkjent av kommunalteknisk kontor før det gis igangsettingstillatelse. 5.4 Krav til ferdigstillelse av offentlige arealer og offentlig infrastruktur Før det kan gis brukstillatelse eller ferdigattest skal følgende offentlige arealer og offentlig infrastruktur være ferdigstilt i henhold til bestemmelsene i denne planen: o Gate med offentlige parkeringsplasser o Alle fortau o Kaipromenade mellom Sandgata og Prof. Schyttes gate 5.5 Parkering Før det kan gis brukstillatelse eller ferdigattest må det foreligge tinglyst avtale om leie av parkeringsplasser som ikke dekkes på egen grunn eller dokumentert innbetalt frikjøpsbeløp. 5.6 Tilknytning til fjernvarme Før det kan gis igangsettingstillatelse skal det dokumenteres at avtale om tilknytning er inngått, eller det skal være dokumentert alternativ energiløsning i henhold til Tiltak i forhold til framtidig havnivåstigning Før det kan gis igangsettingstillatelse skal det dokumenteres at det er gjort en vurdering av behov for sikringstiltak for tekniske anlegg i 1. etasje i henhold til 2.10, og at eventuelle tiltak er innarbeidet i prosjektet. Side 591

18 Tollbugataa 5, sett fra Nyholmen. Fotomontasje BOARCH arkitekter a.s nov DETALJREGULERING KVARTAL 103 TOLLBUGATAA 5 - HAVNEUTSIKTEN BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE rev BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324, 8001 Bodø Telefon Telefax Side 592

19 1 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324, 8001 Bodø Telefon Telefax DETALJREGULERING KVARTAL 103 TOLLBUGATA 5 - HAVNEUTSIKTEN, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE 1 INNLEDNING. 1.1 Oppdragsgiver. Denne reguleringsplanen fremmes som privat reguleringsplan fra Havneutsikten AS, postboks 613, 8001 Bodø. Planen er utarbeidet av BOARCH arkitekter a.s. 1.2 Eiendoms og eierforhold. Området omfatter følgende eiendommer og grunneiere: Gnr/bnr. 138/3817 Del av 138/668, Tollbugata 10 Del av kai Del av Tollbugata, del av Sandgata, del av Professor Schyttes gate Bodø kommune (kjøpsforhandlinger for overdragelse til Havneutsikten AS) Sjøfartsbygningen AS Bodø kommune Bodø kommune Bodø kommune Bodø kommune 1.3 Planlegger opplysninger om kompetanse/godkjenning Denne planen er utarbeidet av BOARCH arkitekter a.s v/siv.ark. mnal Gisle Jakhelln. BOARCH arkitekter a.s ble etablert i Firmaet har en stab på 13 personer i dag. Daglig leder er Gisle Jakhelln. BOARCH arkitekter a.s har arbeidet med reguleringsplaner og overordnet planlegging i alle år siden 1971, i tillegg til bygningsprosjektering. BOARCH arkitekter a.s har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 på alle relevante fagområder for arkitektfirmaet. 1.4 Planens hensikt. Planen legger til rette for oppføring av hotell i tråd med overordnet plan. 1.5 Gjeldende reguleringsplan og overordnede planer. Overordnet plan er kommunedelplan for Bodø Sentrum, vedtatt av bystyret i møte Området er i planen avsatt til bybebyggelse, nåværende. Gjeldende plan er reguleringsplan for Nerbyen, plan 1024, vedtatt av bystyret i møte Planområdet er regulert til annet kombinert formål: forretning/kontor/hotell/offentlig/almennyttig, område C12-1 og C12-2 N:\Teknisk\Plan\BYPLAN\5a PLANER\4. Reguleringsplaner\Reguleringsplaner Knut K\Detaljregulering kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten\4 - Endelig behandling\beskrregplantollbugt5 Kv 103 Havneutsikten_03_05_2012_r.docx Side 593

20 2 fellesområde: felles gangvei/passasje, område H1 offentlig trafikkområde: o kai/havnepromenade, område HP3 o kjørevei med fortau, K15 (Professor Schyttes gate), K21 K (Sandgata) og område K19 (Tollbugata). Denne detaljplanen følger gjeldende plan på alle hovedpunkter. Det er e bare mindre endringer på bygningsutformingen og parkerings- og gatearronderingen som er forskjellig fra gjeldende plan. 2 PLANOMRÅDET EKSISTERENDE FORHOLD. 2.1 Beliggenhet og størrelse. Planområdet omfatter gnr. 138/3817 med tilstøtende gater: begrenses av fasadelivv mot syd forr Tollbugata, c/l Prof. Schyttesgt mot øst, kaikanten i nord og c/l Sandgt. mot vest. Reguleringsområdet er på 3,94 daa. Planområdets begrensning angitt på dagens kart. 2.2 Områdets bruk, innhold og forhold til omgivelsene Området er i dag bebygd med to-etasjers kaiskur med kontorer i 2. et.. Adkomst til området er fra de tilstøtende gater og fra kaien. 2.3 Bebyggelsens struktur, kvalitet ogg evt. verneverdi Bebyggelsen i planområdet er oppført ca N:\Teknisk\Plan\BYPLAN\5a PLANER\4. Reguleringsplaner\Reguleringsplaner Knut K\Detaljregulering kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten\44 - Endelig behandling\beskrregplantollbugt5 Kv 103 Havneutsikten 03_05_2012_r.docx Side 594

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SØNDRE DEL AV KVARTAL 21 I BODØ SENTRUM PLAN ID 2015002

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SØNDRE DEL AV KVARTAL 21 I BODØ SENTRUM PLAN ID 2015002 PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SØNDRE DEL AV KVARTAL 21 I BODØ SENTRUM PLAN ID 2015002 Sist revidert 07.10.2015 Siste behandling i PNM komiteen den: Vedtatt av Bodø bystyre i møte den: Under

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

Detaljregulering for kvartal 25, felt B8, Bodø - klage på vedtak

Detaljregulering for kvartal 25, felt B8, Bodø - klage på vedtak Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.01.2012 350/2012 2011/2763 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/2 Komite for plan, næring og miljø 26.01.2012 12/7 Bystyret 09.02.2012 Detaljregulering

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.06.2015 47623/2015 2011/4569 L12 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell,

Detaljer

Mindre vesentlig reguleringsendring Sjøgata 29-47, kontorbygning NAV - klage på vedtak

Mindre vesentlig reguleringsendring Sjøgata 29-47, kontorbygning NAV - klage på vedtak Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2009 618/2009 2008/2897 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/38 Planutvalget 24.03.2009 Mindre vesentlig reguleringsendring Sjøgata 29-47, kontorbygning

Detaljer

Sluttbehandling. Detaljregulering av Støver Øst, feltene B5 og B6

Sluttbehandling. Detaljregulering av Støver Øst, feltene B5 og B6 Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.10.2012 59303/2012 2010/1680 L12 Byplankontoret Saksnummer Utvalg Møtedato 12/83 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 12/211 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling.

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for kvartal 22, Sentrum

Sluttbehandling - detaljregulering for kvartal 22, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 31746/2013 2012/5726 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/32 Komite for plan, næring og miljø 06.06.2013 13/102 Bystyret 20.06.2013 Sluttbehandling

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR MEHOLTEN VED BODØ LUFTHAVN. Dato for siste behandling i planutvalget den..

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR MEHOLTEN VED BODØ LUFTHAVN. Dato for siste behandling i planutvalget den.. PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR MEHOLTEN VED BODØ LUFTHAVN Dato for siste behandling i planutvalget den.. Vedtatt av bystyret i møte den Under K. Sak nr. formannskapssekretær -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FRIDTJOF NANSENS VEI 11, BODØ AIRPORT HOTEL, SENTRUM. formannskapssekretær

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FRIDTJOF NANSENS VEI 11, BODØ AIRPORT HOTEL, SENTRUM. formannskapssekretær REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FRIDTJOF NANSENS VEI 11, BODØ AIRPORT HOTEL, SENTRUM Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre i møte dato: Under K. Sak nummer: formannskapssekretær 1 GENERELT

Detaljer

Glasshuset, balkong over inngang mot vest - forslag om reguleringsendring, prinsippavklaring

Glasshuset, balkong over inngang mot vest - forslag om reguleringsendring, prinsippavklaring Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.11.2009 65858/2009 2009/6784 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/159 Planutvalget 15.12.2009 Glasshuset, balkong over inngang mot vest - forslag

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 PLANBESTEMMELSER

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 PLANBESTEMMELSER FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 Dato for siste behandling i PNM komiteen den Vedtatt av bystyret i møte den Under K. Sak nr.

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR KIRKEGATA PLAN ID formannskapssekretær PLANBESTEMMELSER

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR KIRKEGATA PLAN ID formannskapssekretær PLANBESTEMMELSER PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR KIRKEGATA 48-52 PLAN ID 2017007 Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Narvik bystyret i møte dato: Under K. Sak nummer: formannskapssekretær PLANBESTEMMELSER

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for Nordlandsmuseet, Sentrum

Sluttbehandling - detaljregulering for Nordlandsmuseet, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.10.2013 73002/2013 2013/1096 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/72 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/171 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2013 9998/2013 2012/2268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/29 Bystyret 21.03.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for vei mellom Hestehovveien - Lyngveien. (Prærien Vest).

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for vei mellom Hestehovveien - Lyngveien. (Prærien Vest). Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.05.2012 30091/2012 2011/6268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/44 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Bystyret 21.06.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. for. REGULERINGSPLAN FOR STORGATA 2A OG TOLLBUGATA 1 OG 3, HALDEN Gnr. 160/109, 484, 485.

Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. for. REGULERINGSPLAN FOR STORGATA 2A OG TOLLBUGATA 1 OG 3, HALDEN Gnr. 160/109, 484, 485. Plan nr: G-662 D1552b Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for REGULERINGSPLAN FOR STORGATA 2A OG TOLLBUGATA 1 OG 3, HALDEN Gnr. 160/109, 484, 485 Detaljregulering Bestemmelsene er datert: 22.09.2011

Detaljer

Forslag til detaljregulering for MaxMat Eiendom Rønvikleira AS - sluttbehandling

Forslag til detaljregulering for MaxMat Eiendom Rønvikleira AS - sluttbehandling Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.04.2013 28276/2013 2011/8106 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/37 Komite for plan, næring og miljø 06.06.2013 13/106 Bystyret 20.06.2013 Forslag

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum

Sluttbehandling - detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.09.2015 61119/2015 2011/4569 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 13.10.2015 Bystyret 29.10.2015 Sluttbehandling

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR KVARTAL 99, BODØ SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR KVARTAL 99, BODØ SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR KVARTAL 99, BODØ SENTRUM Dato for siste behandling i PNM komiteen Vedtatt av bystyret i møte den Under K. sak nr.... formannskapssekretær -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR. Algarveien 10 GNR. 29 BNR. 14, 42, 88, 89 og 254

REGULERINGSPLAN FOR. Algarveien 10 GNR. 29 BNR. 14, 42, 88, 89 og 254 BODØ KOMMUNE: FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER TIL: REGULERINGSPLAN FOR Sist revidert 10.12.2012 sfr Algarveien 10 GNR. 29 BNR. 14, 42, 88, 89 og 254 Dato for siste behandling i planutvalget den 31.01.2013

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.09.2015 68455/2015 2013/3061 L13 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens

Detaljer

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811)

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811) Byplankontoret Planident: Arkivsak:12/426 Detaljregulering av Torbjørn Bratts veg 11 og Nardovegen 4 og 6 Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 03.06.2013 Dato for godkjenning

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

Detaljregulering for Rønningstrand

Detaljregulering for Rønningstrand Detaljregulering for Rønningstrand Gnr./bnr. 75/29 m.fl., Leksvik kommune Kommunens planid 2014-001 Planforslag er datert 11.04.2014 Dato for siste revisjon av plankartet 11.04.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Detaljregulering for Kvartal 54 Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.09

Detaljer

BESTEMMELSER FOR FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR TORGGÅRDEN, SANDNESSJØEN. Gnr. 37. bnr: 197, 111, 7, 131, 198, 199

BESTEMMELSER FOR FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR TORGGÅRDEN, SANDNESSJØEN. Gnr. 37. bnr: 197, 111, 7, 131, 198, 199 BESTEMMELSER FOR FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR TORGGÅRDEN, SANDNESSJØEN. Gnr. 37. bnr: 197, 111, 7, 131, 198, 199 Plan Id: PNR 20140056 Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 10.02.2016

Detaljer

Detaljregulering av Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser

Detaljregulering av Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20140020 Arkivsak:12/542 Detaljregulering av Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET

REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET Sist revidert 28.09.2012 Kunngjøring av oppstart 05.03.05 1.gangs behandling i planutvalget 26.06.2006, sak 123/06

Detaljer

1. Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5, nr.1) Bolig/forretning/kontor (BKB) (kode 1802)

1. Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5, nr.1) Bolig/forretning/kontor (BKB) (kode 1802) DETALJREGULERINGSPLAN FOR TORGGÅRDEN Nasjonal planid: 182020140056 Dato for siste revisjon av bestemmelser: rev ihht. vedtak av kommunestyret i sak 11/16 01.04.2016 Dato for siste revisjon av planen: 10.09.2015

Detaljer

Vedtak om utlegging til nytt offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Rådhusparken/Solparken, Sentrum

Vedtak om utlegging til nytt offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Rådhusparken/Solparken, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 29.04.2016 32319/2016 2013/4285 L12 Byplankontoret Vedtak om utlegging til nytt offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Rådhusparken/Solparken,

Detaljer

Sluttbehandling - endring av detaljreguleringsplan 1258 Burøyveien 12

Sluttbehandling - endring av detaljreguleringsplan 1258 Burøyveien 12 Byplan Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.05.2017 16856/2017 2017/5260 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/3 Råd for funksjonshemmede 01.06.2017 17/3 Bodø eldreråd 06.06.2017 Bodø ungdomsråd 07.06.2017

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Ytterjorda

Forslag til detaljregulering for Ytterjorda Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.06.2013 41117/2013 2010/4328 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/52 Komite for plan, næring og miljø 05.09.2013 13/126 Bystyret 12.09.2013 Forslag

Detaljer

Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass, detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20140020 Arkivsak:12/542 Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR STØVER ØST - FELT B5 OG B6, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR STØVER ØST - FELT B5 OG B6, BODØ KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR STØVER ØST - FELT B5 OG B6, BODØ KOMMUNE Dato for siste behandling i planutvalget den Vedtatt av bystyret i møte den Under K. sak nr. formannskapssekretær

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING AV NORDVIKSENTRET, STORMYRA, PLAN-ID PLANBESTEMMELSER

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING AV NORDVIKSENTRET, STORMYRA, PLAN-ID PLANBESTEMMELSER PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING AV NORDVIKSENTRET, STORMYRA, PLAN-ID 2016004. Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre i møte dato: Under K. Sak nummer: formannskapssekretær

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

Administrativt vedtak om utlegging til offentlig ettersyn og høring - detaljregulering av planid Firkanten

Administrativt vedtak om utlegging til offentlig ettersyn og høring - detaljregulering av planid Firkanten Delegasjonsvedtak i plansak Byplan Administrativt vedtak om utlegging til offentlig ettersyn og høring - detaljregulering av planid 2014002 Firkanten Byplansjefen har etter delegasjon, gitt i medhold av

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SNEVEIEN 9-11, STILLE DAL/JENSVOLL, GNR 40, BNR 217, 143, 555, 643, 271, SAMT UMATRIKULERT GRUNN.

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SNEVEIEN 9-11, STILLE DAL/JENSVOLL, GNR 40, BNR 217, 143, 555, 643, 271, SAMT UMATRIKULERT GRUNN. PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SNEVEIEN 9-11, STILLE DAL/JENSVOLL, GNR 40, BNR 217, 143, 555, 643, 271, SAMT UMATRIKULERT GRUNN. Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

Mindre endring av reguleringsplan for felt BE 10 i Bodøsjøen

Mindre endring av reguleringsplan for felt BE 10 i Bodøsjøen Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre i møte dato: Under K. Sak nummer: 21. juni 2007 formannskapssekretær Mindre endring av reguleringsplan for felt BE 10 i Bodøsjøen Reguleringsbestemmelser

Detaljer

HAMAR KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL Kvartal 54, Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate. Arkivopplysinger: Geir Cock

HAMAR KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL Kvartal 54, Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate. Arkivopplysinger: Geir Cock HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Kvartal 54, Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysinger: Saksbeh.: Geir Cock Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.2009 Sist revidert: 11.11.2010

Detaljer

Sluttbehandling - Mindre endring av Detaljregulering for den gamle svømmehallen, Bodø sentrum

Sluttbehandling - Mindre endring av Detaljregulering for den gamle svømmehallen, Bodø sentrum Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.05.2016 34093/2016 2016/1163 138/4683 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/40 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 Sluttbehandling - Mindre endring

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE BYPLAN Reguleringsbestemmelser.

DRAMMEN KOMMUNE BYPLAN Reguleringsbestemmelser. FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BRAGERNES ATRIUM Gnr/Bnr 114/663, 665, 667, 669, 671, 697 og 700 Drammen kommune. Detaljregulering Dato: 18.10.13, REV. 08.11.13 1. GENERELT 1-1. Området

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR LEVANGER HAVN, DEL 1 PLANID. L FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR LEVANGER HAVN, DEL 1 PLANID. L FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR LEVANGER HAVN, DEL 1 PLANID. L2009007 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN Planforslag er datert. 08.10.2009 Dato for siste revisjon av plankartet: 09.11.2009

Detaljer

Sluttbehandling - endring av reguleringsplan for felt BE 10 i Bodøsjøen, plan ID 1239

Sluttbehandling - endring av reguleringsplan for felt BE 10 i Bodøsjøen, plan ID 1239 Byplan Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.10.2017 64533/2017 2017/3702 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/45 Komite for Plan, næring og miljø 22.11.2017 Sluttbehandling - endring av reguleringsplan

Detaljer

Sluttbehandling av reguleringsplan for Årnesveien 4

Sluttbehandling av reguleringsplan for Årnesveien 4 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.08.2014 52893/2014 2014/787 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/55 Komite for plan, næring og miljø 16.10.2014 14/164 Bystyret 30.10.2014 Sluttbehandling

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. REGULERINGSPLAN FOR SAMVIRKEGÅRDEN

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. REGULERINGSPLAN FOR SAMVIRKEGÅRDEN Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. REGULERINGSPLAN FOR SAMVIRKEGÅRDEN Dato:... 29.10.08 Dato for siste revisjon:... 16.10.09 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... * I I medhold

Detaljer

Forslag til detaljregulering for deler av Finnkonneset, Festvåg

Forslag til detaljregulering for deler av Finnkonneset, Festvåg Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.09.2013 61738/2013 2011/5606 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/62 Komite for plan, næring og miljø 17.10.2013 13/150 Bystyret 31.10.2013 Forslag

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

Forslag til Reguleringsplan for General Fleischers gt. 11/13. GNR 138 BNR 1956. Plan nr. P.1039.

Forslag til Reguleringsplan for General Fleischers gt. 11/13. GNR 138 BNR 1956. Plan nr. P.1039. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.12.2008 71925/2008 2008/230 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 19.03.2009 09/30 Planutvalget 24.03.2009 Bystyret

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 Plankart : 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev.07.05.2014 Bestemmelser: 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev. 07.05.2014

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for Bryggeritomta, Sentrum

Sluttbehandling - detaljregulering for Bryggeritomta, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.09.2014 56715/2014 2013/4556 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/57 Komite for plan, næring og miljø 16.10.2014 14/166 Bystyret 30.10.2014 Sluttbehandling

Detaljer

R 118au. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Asplan Viak senest datert

R 118au. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Asplan Viak senest datert Byplankontoret R 118au Arkivsak:07/20548 SØNDRE GATE 4-10 OG KONGENS GATE 4 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert :29.08.2007 Dato for siste revisjon av plankartet :04.04.2008 Dato for siste revisjon

Detaljer

PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9

PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9 PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9 Stadssalg Eiendom AS siv. Ark. Sara Ezeta INNHOLD 1. Oppdragsgiver. 1.2 Bakgrunn 1.2.1 Eiendom og eierforhold 1.2.2 Planlegger-opplysninger om kompetanse/godkjenning

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7 Oppdragsgiver Arca Nova AS Rapporttype Reguleringsbestemmelser REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7 PLANID: 369 Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Moss Bystyre: dd.mm.åååå

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Forslag om mindre endring - reguleringsplan for Nerbyen - havnepromenade

Forslag om mindre endring - reguleringsplan for Nerbyen - havnepromenade Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.02.2015 10946/2015 2015/954 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/13 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Forslag om mindre endring - reguleringsplan

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen 06.12.10 69/10 MINDRE JUSTERING AV SANDNES KOMMUNES PARKERINGSVEDTEKTER

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen 06.12.10 69/10 MINDRE JUSTERING AV SANDNES KOMMUNES PARKERINGSVEDTEKTER SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Transportplansjef Byplansjef : 200807065 : E: 140 : Håkon Auglend : Håkon Auglend : Mette Paavola Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR BRYGGERITOMTA, SENTRUM, PLAN ID 2013001.

PLANBESTEMMELSER FOR BRYGGERITOMTA, SENTRUM, PLAN ID 2013001. PLANBESTEMMELSER FOR BRYGGERITOMTA, SENTRUM, PLAN ID 2013001. Dato for siste behandling i PNM komiteen den Vedtatt av bystyret i møte den Under K. Sak nr. formannskapssekretær 1 GENERELT 1.0 Formål Reguleringsplanen

Detaljer

Detaljregulering Mule boligfelt Planid L

Detaljregulering Mule boligfelt Planid L Levanger kommune Planid L2015008 Reguleringsbestemmelser 2015-11-19 Oppdragsnr. 5152061 Planforslag datert: 05.10.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 19.10.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn BUL idrettspark Arkivsak 05/01042 Arkivkode 20050012 Vedtatt 29.01.07 Oppdatert etter MVE 27.10.09 Oppdatert etter mindre endring 11.11.10 1 Planens intensjon Plankart og

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til detaljregulering for deler av. Strømsnes sentrum (forretning), Valnesfjord

PLANBESTEMMELSER til detaljregulering for deler av. Strømsnes sentrum (forretning), Valnesfjord Forslag til PLANBESTEMMELSER til detaljregulering for deler av Strømsnes sentrum (forretning), Valnesfjord SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 20.12.2013

Detaljer

Sluttbehandling - Detaljreguleringsplan for Kvartal 98, felt B12

Sluttbehandling - Detaljreguleringsplan for Kvartal 98, felt B12 Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.09.2015 63997/2015 2014/5440 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/49 Komite for plan, næring og miljø 13.10.2015 15/109 Bystyret 29.10.2015 Sluttbehandling

Detaljer

Planident: r Arkivsak: 15/ Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Planident: r Arkivsak: 15/ Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20160016 Arkivsak: 15/44096 Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 26.9.2016 Dato for godkjenning av vedtaksorgan: 1 AVGRENSNING

Detaljer

Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl., detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl., detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20130053 Arkivsak: 13/25513 Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl., detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 08.08.2016 Dato

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING BULRATHAUGEN, HUNSTAD PLAN-ID PLANBESTEMMELSER

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING BULRATHAUGEN, HUNSTAD PLAN-ID PLANBESTEMMELSER PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING BULRATHAUGEN, HUNSTAD PLAN-ID 2016010. Siste behandling i Komitè for plan, næring og miljø: Vedtatt av Bodø bystyre i møte dato: Under K. Sak nummer: formannskapssekretær

Detaljer

Trafikale forhold ved Kulturhuset Stormen

Trafikale forhold ved Kulturhuset Stormen Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.05.2014 34360/2014 2014/3321 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/120 Formannskapet 03.06.2014 Trafikale forhold ved Kulturhuset Stormen Forslag til

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen

Detaljer

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ASK SENTRUM OMRÅDE 8 og OMRÅDE 11 PLAN ID: Bebyggelse til blandet formål bolig, forretning, kontor (1802)

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ASK SENTRUM OMRÅDE 8 og OMRÅDE 11 PLAN ID: Bebyggelse til blandet formål bolig, forretning, kontor (1802) Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ASK SENTRUM OMRÅDE 8 og OMRÅDE 11 PLAN ID: Rev.12.05.2014 1 GENERELT Reguleringsbestemmelsene gjelder for alle områder innenfor planens begrensning som vist på plankartet.

Detaljer

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Gran kommune, 10.10.2011. Sist revidert 13.01.2012 Vedtatt i Gran kommunestyre den 16.02.2012 Generelle opplysninger Formål Formålet med planen

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Bestemmelser for Plan-ID: Plannavn: Havnegata 16, 18 og 20A-C, detaljregulering Datert: Sist revidert:

STJØRDAL KOMMUNE. Bestemmelser for Plan-ID: Plannavn: Havnegata 16, 18 og 20A-C, detaljregulering Datert: Sist revidert: STJØRDAL KOMMUNE Bestemmelser for Plan-ID: 1-262 Plannavn: Havnegata 16, 18 og 20A-C, detaljregulering Datert: 31.10.2016 Sist revidert: 25.04.2017 Planbestemmelsene gjelder for området som er vist med

Detaljer

3.1 Arealbruk Området skal benyttes til kirke med menighetslokaler og presteboliger.

3.1 Arealbruk Området skal benyttes til kirke med menighetslokaler og presteboliger. Byplankontoret Planident: r20110063 Arkivsak:11/38934 Schirmers gate 1, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 2.6.2014 Dato for godkjenning av bystyret: 28.8.2014

Detaljer

Sluttbehandling - Detaljregulering av Dreyfushammarn 33 planid

Sluttbehandling - Detaljregulering av Dreyfushammarn 33 planid Byplan Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.08.2017 43788/2017 2017/3105 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/31 Komite for Plan, næring og miljø 30.08.2017 17/119 Bystyret 14.09.2017 Sluttbehandling

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1735 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELFELT VII, STRANDKANTEN

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1735 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELFELT VII, STRANDKANTEN Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1735 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELFELT VII, STRANDKANTEN Dato:... 12.04.11 Dato for siste revisjon:... Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK Arkivopplysninger: PlanID: 071200 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 11/1450 Plankart Datert: 25.9.2013 Sist revidert:

Detaljer

UTNYTTELSE - bakgrunn

UTNYTTELSE - bakgrunn UTNYTTELSE - bakgrunn Fra kommuneplanen: Minimum %BRA=140%. %BYA 60-80%. Maksimumsgrense for parkeringsplasser på bakkeplan med fri mulighet til parkering i kjeller, i p-hus, på tak og/eller felles parkeringsanlegg

Detaljer

Reguleringsplan for Nerbyen - klage på vedtak, sameiet Nye Breivika Brygge

Reguleringsplan for Nerbyen - klage på vedtak, sameiet Nye Breivika Brygge Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.01.2009 6312/2009 2006/5162 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/29 Planutvalget 19.02.2009 Reguleringsplan for Nerbyen - klage på vedtak, sameiet

Detaljer

Plan ID: Dato: Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.16 Mindre endring vedtatt : dd.mm.åå

Plan ID: Dato: Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.16 Mindre endring vedtatt : dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Saksnr.: 13/542 Løpenr.: 33739/2015 Planbestemmelser til detaljregulering for: Strandveien 7-11, Mjøndalen Plan ID: 20130002 Dato: 18.02.16 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.16 Mindre

Detaljer

Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222

Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222 Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222 Arkivsak: 09/2943 Arkivkode: PLANR 398 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR SEVERIN LARSENS VEG 2-58/222 Godkjent i Karmøy kommunestyre 17.09.2013. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Anton Gisle Johnsons vei og del av Haakon 7. gate, Sentrum

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Anton Gisle Johnsons vei og del av Haakon 7. gate, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2013 64829/2013 2010/870 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/65 Komite for plan, næring og miljø 17.10.2013 13/149 Bystyret 31.10.2013 Sluttbehandling

Detaljer

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14).

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14). LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID 20100010. Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget 19.03.14 (sak 24/14). Reguleringsbestemmelser Bestemmelsene gjelder for regulert område vist med

Detaljer

Sluttbehandling PlanID 1278 Detaljregulering Notveien 13

Sluttbehandling PlanID 1278 Detaljregulering Notveien 13 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.07.2013 50015/2013 2012/7488 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/55 Komite for plan, næring og miljø 05.09.2013 13/129 Bystyret 12.09.2013 13/75

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.11.2013 75112/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/74 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/172 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-244 A Arkivsaksnr: 2014/7448-30 Saksbehandler: Gry Holm Kvernrød Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 1-244A Detaljplan

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAVNA, LEKNESSJØEN, VESTVÅGØY KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR HAVNA, LEKNESSJØEN, VESTVÅGØY KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR HAVNA, LEKNESSJØEN, VESTVÅGØY KOMMUNE Planbestemmelser 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelser er: Å regulere eiendommen 18/24, 108, 750 til boligbebyggelse.

Detaljer

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planbestemmelser Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planens ID: 20302015001 ArkivsakID: 14/2770 Websaknr: 14/2770 Varsel om oppstart: 27.11.2014 1.gangs behandling: 05.06.15 saknr. 036/15

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

Bergen kommune, Fana, gnr. 15 bnr. 13 m.fl., Gamlehaugvegen 20, Reguleringsplan Nasjonal arealplan-id 1201_ BESTEMMELSER (pbl 12-7)

Bergen kommune, Fana, gnr. 15 bnr. 13 m.fl., Gamlehaugvegen 20, Reguleringsplan Nasjonal arealplan-id 1201_ BESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune, Fana, gnr. 15 bnr. 13 m.fl., Gamlehaugvegen 20, Reguleringsplan Nasjonal arealplan-id 1201_64140000 Saksnummer

Detaljer

3.2. Plassering av bebyggelse Bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Trapper og støttemurer tillates plassert utenfor byggegrense.

3.2. Plassering av bebyggelse Bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Trapper og støttemurer tillates plassert utenfor byggegrense. Byplankontoret Planident: r20130036 Arkivsak:13/15355 DETALJREGULERING AV Innherredsveien 103 alternativ 2 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 10.7.2015 Dato for godkjenning

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING AV MIDLERTIDIG SIVIL LUFTHAVN I BODØ. formannskapssekretær PLANBESTEMMELSER 1 GENERELT

PLANBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING AV MIDLERTIDIG SIVIL LUFTHAVN I BODØ. formannskapssekretær PLANBESTEMMELSER 1 GENERELT PLANBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING AV MIDLERTIDIG SIVIL LUFTHAVN I BODØ Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre i møte dato: Under K. Sak nummer: formannskapssekretær PLANBESTEMMELSER

Detaljer

Sluttbehandling - endring av detaljregulering for kvartal 22, Sentrum

Sluttbehandling - endring av detaljregulering for kvartal 22, Sentrum Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.05.2015 35304/2015 2012/5726 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/29 Komite for plan, næring og miljø 02.06.2015 15/64 Bystyret 18.06.2015 Sluttbehandling

Detaljer