Økonomisk rapport for landsmøteperioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomisk rapport for landsmøteperioden"

Transkript

1 6. ordinære landsmøte oktober Landsmøtehefter_omsl_4.indd 1 LO Media 2011 Økonomisk rapport for landsmøteperioden Organisering for velferd og verdiskaping

2 1. INNLEDNING 2 2. FORBUNDET Medlemsutviklingen Hovedtall fra regnskapene for perioden Driftsinntekter Medlemsvariable kostnader Driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Utviklingen totalt Spesielle forhold i Spesielle forhold i Spesielle forhold i Spesielle forhold i Årsresultater Utviklingen totalt Spesielle forhold i Spesielle forhold i Spesielle forhold i Spesielle forhold i Egenkapitalutviklingen Aktiviteter ØKONOMISK UTVIKLING I AVDELINGENE Kontingentinntekter Driftsresultat Egenkapital Kontingentsatser Kontrollkomiteens uttalelse 18 1

3 1. INNLEDNING Ifølge forbundets vedtekter pkt , Oppgaver og myndighetsområde, skal representantskapet blant annet godkjenne beretning og regnskap og utarbeide økonomisk rapport til landsmøtet. Alle regnskapene i landsmøteperioden en enstemmig godkjent av Representantskapet. Denne rapporten er utarbeidet for å gi landsmøtet en økonomisk status og for å informere om den økonomiske utviklingen i perioden. Fellesforbundet drives etter vedtektenes bestemmelse om å drifte forbundet i balanse uten bruk av finansinntektene i samsvar med vedtektenes pkt Sammenslutningen med Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet medførte en økning i antall medlemmer i innledningen til inneværende landsmøteperioden. Finanskrisa rammet virksomheter innenfor forbundets områder på forskjellig hvis. Forbundet opplevde at mange medlemmer ble permittert eller sagt opp som en følge av dette. Fra til mistet forbundet over betalende medlemmer. Tapet av betalende medlemmer utgjorde et betydelig inntektstap for organisasjonen. Sommeren 2010 så man ikke tegn til at reduksjonen skulle stoppe opp. Forbundet tok konsekvensen av dette og det ble igangsatt en prosess i organisasjonen for å kutte kostnader. Det ble gjennomført en rekke kostnadsbesparende tiltak. For å oppnå tilstrekkelig kostnadsreduksjon ble det fattet beslutning om å tilby sluttpakker til de ansatte for å få til frivillig avgang. I at 22 ansatte takket ja til sluttpakker, 12 ved hovedkontoret og 10 ved distriktskontorene. Så lang det er har vært mulig har faglige aktiviteter blitt skjermet fra kostnadskutt når inntektene har sviktet. Fellesforbundet har opprettholdt sin økonomiske styrke i perioden. Med en egenkapital på nærmere 1,4 milliarder kroner er forbundet godt rustet dekke konflikter ved tariffoppgjør og ved konflikter i forbindelse med opprettelse av tariffavtaler. I landsmøteperioden er det utbetalt 27 mill. i konfliktstøtte til de av Fellesforbundets medlemmer som vært i konflikt. I 2008 ble det utbetalt kroner i forbindelse med streiken i Avinor. Konflikten innenfor byggfagene ved tariffoppgjøret i 2010 varte i 4 dager og kostet 26,7 mill. Forbundet fikk refundert 6 mill. til dekning av denne konflikten. I 2010 har det vært to konflikter knyttet til krav om opprettelse av tariffavtaler. 11 medlemmer hos Bekken & Strøm på Gjøvik var i konflikt fra 26. november 2010 til 26. januar 2011 og kostet tkr. I desember 2010 ble 48 medlemmer ved Audiorium i Oslo (Rockefeller og John Dee) tatt ut i konflikt. Denne streiken varte i 4 dager og kostet Forbundsstyret bevilget i 2008, via Norsk Folkehjelp, kr til de katastroferammede i Burma. I samme år bevilget forbundsstyret kr til ansatte ved Wan Wert i Ohio i forbindelse med bedriftens brudd på OECDs regler om eierskap ved nedleggelse og flytting av virksomheten fra USA til Meksico. Det ble også bevilget 1 mill. til bistand i forbindelse gjenoppbyggingen i Gaza. I 2010 bevilget forbundsstyret kr til Haiti og kr til Pakistan i forbindelse med naturkatastrofer. I landsmøte perioden er der bevilget kr til ulike prosjekter innen internasjonalt solidaritetsarbeid. Fellesforbundet har i landsmøteperioden hatt en samarbeidsavtale med Norsk Folkehjelp og forbundet har bidratt til finansiering av et stort prosjekt som Norsk Folkehjelp har i Palestina. Prosjektets hovedtema har vært retten til organisering. Fellesforbundet har årlig bevilget kr til prosjektet, som har hatt følgende fem hovedsatsingsområder: - Palestinske flyktningers rett til deltakelse - Kvinners rett til organisering og deltakelse Kvinner Kan - Unionen av palestinske frivillige organisasjoner - Ungdom - Stans vold mot kvinner Representantskapet bevilget 1,4 mill. til kommune og fylkestingsvalget i Til stortingsvalget i 2009 bevilget representantskapet 1,6 mill. Oppfølgingen av forbundets økonomiske midler er betryggende. Denne skjer ved egen administrasjon og ved hjelp av ekstern bistand. Representantskapet er trygge på at dette bidrar til å sikre forbundets økonomiske verdier på en god måte. 2

4 2. FORBUNDET Denne delen av den økonomiske rapporten gjelder forbundet og forbundets regnskap. Men forbundet eier noen selskap som inngå i et konsern, AS Eiendommer. Konsernet består, foruten av Fellesforbundet, av AS Eiendommer med tilhørende datterselskaper AS Lilletorget 1 og Målevirksomhetens Fellesutvalgs Fond AS. Konsernregnskapene påvirkes i hovedsak av forhold som er nevnt om Fellesforbundet i rapporten. Av spesielle forhold nevnes at AS Eiendommer høsten 2008 solgte Thorbjørnrud Hotell AS. Salget medførte et tap på 2,5 mill. Denne rapporten omhandler bare forbundet, ikke konsernet. For resultatregnskap og balanse for konsernet vises det til de enkelte års regnskap MEDLEMSUTVIKLINGEN I perioden fra til steg det totale medlemstallet med medlemmer. Hotell og Restaurant ble en del av Fellesforbundet på våren 2007 og tilførte forbundet totalt medlemmer. I tillegg ble medlemstallet i 2007 og 2008 sterkt påvirket av nyrekruttering i et godt arbeidsmarked. I 2008 økte antall yrkesaktive med I 2009 skjer det en kraftig tilbakegang i antall yrkesaktive medlemmer og i løpet av det året forsvinner hele medlemmer. Tilbakegangen fortsetter i 2010 med en tilbakegang på yrkesaktive medlemmer. Fra til økte antall yrkesaktive medlemmer med Uten sammenslåing med Hotellog Restaurant ville forbundet hatt en oppgang på yrkesaktive medlemmer. Totalt har forbundet mistet medlemmer i perioden fra til Utviklingen i antall medlemmer framkommer i tabell 1. En fylkesvis oversikt over antall yrkesaktive medlemmer er vist i tabell 2. Tabell 1: Utviklingen i antall medlemmer per de enkelte år i perioden fordelt etter medlemskategori Dato Totalt Betalende medlemmer Fritatte I alt Fullt.bet. Minstekont. VTA Student I alt Varig Midlertidig Figur 1: Utviklingen i antall medlemmer per de enkelte år i perioden fordelt etter medlemskategori Medlemsutviklingen Fullt bet Min. kont Fritatte

5 Tabell 2: Antall yrkesaktive medlemmer per i 2007 og fordelt etter fylke Fylke Østfold Oslo/Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør - Trøndelag Nord - Trøndelag Nordland Troms/Finnmark Sum Figur 2: Antall yrkesaktive medlemmer per fylke i per og per

6 Figur 3: Utviklingen i antall yrkesaktive medlemmer i perioden HOVEDTALL FRA REGNSKAPENE FOR PERIODEN Tabell 3: Hovedtall fra regnskapene for perioden , tall i hele Fra resultatregnskapet Inntekter i alt Herav vanlig kontingent Herav minstekontingent Medlemsvariable kostnader Herav LO-kont Herav grunnfors Herav koll. Hjem Herav konfliktstønad Res. Etter medlemsvariable kostnader Driftskostnader netto Driftsresultat Netto finans Årsresultat Fra balansen Eiendeler i alt Herav likvider* Egenkapital *Inkluderer kortsiktige pengeplasseringer. 5

7 Tabell 4: Hovedtall fra regnskapene for perioden per yrkesaktivt medlem, tall i hele Fra resultatregnskapet Inntekter i alt Herav vanlig kontingent Herav minstekontingent Medlemsvariable kostnader Herav LO-kont Herav grunnfors Herav koll. Hjem Herav konfliktstønad Res. etter medlemsvariable kostnader Driftskostnader netto Driftsresultat Netto finans Årsresultat Fra balansen Eiendeler i alt Herav likvider Egenkapital DRIFTSINNTEKTER Forbundets driftsinntekter har i perioden utviklet seg slik det fremgår av tabell 5 og figur 4. Tabell 5: Driftsinntekter i perioden fordelt etter inntektstyper År Kontingent Minstekontingent Andre inntekter Inntekter i alt ,2 11,3 36,6 451, ,1 12,3 41,3 482, ,6 17,1 43,8 473, ,9 18,9 47,2 479,5 Figur 4: Driftsinntekter i perioden fordelt etter inntektstyper Utviklingen i kontingentinntektene er både et resultat av medlemsutviklingen og medlemmenes lønnsutvikling. Gjennomsnittlig lønn per yrkesaktiv medlem viser en svak utvikling i perioden. Gjennomsnittlig årslønn i 2007 var på kr og i 2010 var den , noe som utgjør en økning på 8,3 % i perioden. 6

8 Kontingentinntektene er fra 2008 påvirket av ulike effekter av finanskrisen. Dette synliggjøres i den økte andelen av minstekontingent. I posten andre inntekter er overføring av OU- midler til studievirksomheten hvert år det største enkeltelementet. I tillegg får forbundet refusjon fra Fondsstyret for de Regionale verneombudene i Bygg- og Anleggsvirksomheten. Hver år sluttføres et betydelig antall juridiske saker for våre medlemmer. I 2007 inntektsførte forbundet 2,8 mill. i tilkjente saksomkostninger. tilsvarende tall for 2008 var 2,6 mill., i 2009 ble beløpet på 4,3 mill. i 2010 hele 5,2 mill 2.4. MEDLEMSVARIABLE KOSTNADER Medlemsvariable kostnader er kostnader som enten avhenger direkte av antall medlemmer eller av innbetalt kontingent. Utviklingen i de medlemsvariable kostnadene for perioden er vist i tabell 6 og figur 5. Tabell 6: Utvikling i medlemsvariable kostnader i perioden fordelt etter kostnadstyper År LO-kontingent Grunnforsikring Koll. Hjem Annet Sum ,8 20,9 95,6 1,8 185, ,9 32,8 101,8-7,4 198, ,4 32,3 102,5 19,4 218, ,3 32,8 99,1 43,6 238,8 De største medlemsvariable kostnadene er kontingent til LO og medlemsforsikringen kollektiv hjem. Disse kostnadene utgjør en betydelig del av totalkostnadene for forbundet. Grunnlaget for kontingent til LO er nedfelt i LOs vedtekter 16 og utgjør 0,2 % av lønnsmassen. Vedtektene til LO ble endret fra sist kongress og forbundet har fra 2009 fått en reduksjon i kontingenten med 3,75 % for 2009 og 7,5 % for Kostnadene til kollektiv hjem og grunnforsikringen fremkommer som følge av medlemsutviklingen og premien pr. medlem. Det har vært en premieøkning tilsvarende kr 149,- pr. medlem i perioden, fra kr 841- per til kr 990,- per Kostnader til Annet i 2010 relaterer seg til utbetaling av konfliktstønad for medlemmer på Fellesoverenskomsten for byggfag og noen mindre arbeidskonflikter som er omtalt i innledningen. Forbundets forsikringsforpliktelse i forbindelse med vedtektenes fritaksbestemmelser var per beregnet til 208,5 mill. Forpliktelsen er per beregnet til 259,5 mill. En økning i forpliktelsen på 51 mill. Årlige endringer er ført som kostnader eller kostnadsreduksjoner i perioden. I regnskapet for 2010 ble det innarbeidet en økt forventet prisutvikling på forsikringspremien til medlemsforsikringene. Figur 5: Utvikling i medlemsvariable kostnader i perioden fordelt etter kostnadstyper 7

9 2.5. DRIFTSKOSTNADER Driftskostnadene har i perioden steget fra 232,3 mill. i 2007 til 257,7 mill. i Utviklingen i de totale driftskostnadene er vist i tabell 7 og i figur 6. Tabell 7: Utvikling i totale driftskostnader i perioden , beløp i mill. År Driftskostnader , , , ,7 Figur 6:: Utvikling i totale driftskostnader i perioden , beløp i mill. Forbundet har arbeidet målrettet for å holde driftskostnadene på et forsvarlig nivå i landsmøteperioden. I 2007 er kostnadene påvirket av sammenslåingen med Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet. Det ble også brukt 5,4 mill. dette året målrettet for bekjempelse av useriøsitet i arbeidslivet. I 2008 ble det brukt 7 mill. av egne midler for å fullfinansiere studievirksomheten. Fra 2008 påvirkes også driftskostnadene særskilt av vedtaket på landsmøtet i 2007 om at 2,5 % av budsjettert ordinær kontingentinntekt skal avsettes til representantskapets prioriterte oppgaver. Som tilskudd til tiltak i regi av avdelingene ble det i 2008 utbetalt 9,4 mill., 8,8 mill. ble utbetalt i 2009, og 8 mill. ble utbetalt i Personalkostnader er den største driftskostnaden Utviklingen i antall ansatte og antall årsverk de siste fire år framgår av tabell 8. Tabell 8: Utvikling i antall ansatte i per for årene fordelt etter stillingskategorier Ans. Årsv. Ans. Årsv. Ans. Årsv. Ans. Årsv. Valgte, sekretærer, rådgivere 75 73, , ,8 Org.arbeider , Regionale verneombud , Funksjonærer 49 47, , , ,2 Vikarer Sum , , Permisjon u/ lønn , Sum i alt , , ,

10 2.6. DRIFTSRESULTAT Driftsresultatet til forbundet framkommer når en fra de samlede inntekter trekker medlemsvariable kostnader, kostnader til administrativ drift av forbundet og kostnader til ulike aktiviteter. Utviklingen i driftsresultatet de fire siste år er vist i tabell 9 og figur 7. Tabell 9: Utvikling i driftsresultat. for årene År Driftsresultat , , , ,0 Figur 7: Utvikling i driftsresultat. for årene Driftsresultatet for 2010 påvirkes av at det ved tariffoppgjøret våren 2010 var en konflikt innenfor Fellesoverenskomsten for Byggfag, se innledende merknader kap. 1. Driftsresultatet for 2010 påvirkes også av at det ble det innarbeidet en økt forventet prisutvikling på premien til kollektiv hjemforsikringen og grunnforsikringen. På grunn av den negative utviklingen i medlemstallene og svekket inntektsgrunnlag ble det i 2010 igangsatt arbeid med kostnadsbesparende tiltak. Et av tiltakene var tilbud om sluttpakker som medførte kostnader på 10,3 mill FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Utviklingen totalt Finansinntektene består tradisjonelt av bankrenter, renter på utlån og rentebærende verdipapirer samt gevinster tilknyttet våre plasseringer i aksje-, pengemarkeds- og obligasjonsfond. Det er i fireårsperioden utført flere aktiviteter av finansiell karakter som har fått resultatmessige konsekvenser både på inntekts- og kostnadssiden. Utviklingen i forbundets bokførte finansielle poster er vist i tabell 10 og figur 8. Tabell 10: Finansinntekter og finanskostnader for årene , mill. kr År Inntekter Kostnader Netto ,0 7,2 71, ,0 86,3 38, ,6 11,3 93, ,0 8,3 55,7 9

11 Figur 8: Finansinntekter og finanskostnader for årene , mill. kr Spesielle forhold i 2007 Netto finansinntekter i 2007 ble på 71,8 mill. Finansinntektene i form av innskudd, utlån og investeringer i penge- og aksjemarkedet ble på 79 mill. Investeringene tilknyttet aktiv forvaltning hadde en bokført forvaltningskapital på 451,4 mill. Netto inntektsføring var på 25,4 mill. Aksjeutbytte fra SpareBank 1 Gruppen ble 1,8 mill. Finanskostnadene ble på 7,2 mill. Kostnadene er i realiserte kurstap tilknyttet investeringer i penge- og aksjemarkedet. I tillegg ble det i 2007 avsatt 3 mill. for usikkerhet ved lån til konsernet basert på verdivurdering av eiendelene i AS Eiendommer. Det er tidligere år avsatt 21,5 mill. til samme formål. Honorarkostnaden til forvalter ble 2,6 mill Spesielle forhold i 2008 Netto finans i 2008 ble på 38,6 mill. Finansinntektene i form av avkastning på innskudd, utlån, investeringer i penge- og aksjemarkedet, utbytte og reversering av tidligere års avsetning for tap ble til sammen på 124,9 mill. Reversering av avsetning for tap knyttet til tidligere verdivurderinger av eiendelene i AS Eiendommer utgjorde 24,5 mill. Aksjeutbytte fra SpareBank 1 Gruppen utgjør 8,4 mill. For 2008 var bokført forvaltningskapital tilknyttet aktiv forvaltning på 433,5 mill. Netto inntektsføring var på 25,9 mill. Finanskostnadene ble på 86,3 mill. Kostnadene er realiserte (11,7 mill.) og urealiserte (32,1 mill.) kurstap tilknyttet investeringer i penge- og aksjemarkedet. Avsetning for tap tilknyttet ny verdivurdering av eiendelene i AS Eiendommer utgjør 20 mill. og nedskriving av aksjeverdien i selskapet utgjør 20 mill. Verdien på selskapet ble nedjustert grunnet nedgang i eiendomsprisene i 2008 og salg av Thorbjørnrud Hotel. Honorarkostnaden til forvalter ble 2,4 mill Spesielle forhold i 2009 Netto finans i 2009 ble på 93,4 mill. Finansinntektene i form av avkastning på innskudd, utlån, investeringer i penge- og aksjemarkedet, reversering av fjorårets urealiserte tap og utbytte ble til sammen på 104,6 mill. Aksjeutbytte fra SpareBank 1 Gruppen utgjorde 15 mill. Samme beløp ble benyttet til deltagelse i kapitalforhøyelse i juni 2009 og gjorde at forbundet opprettholdt sin eierandel i Gruppen. Bokført forvaltningskapital var på 476,1 mill. Netto inntektsføring var 42,6 mill. Totale finanskostnader ble på 11,3 mill. Inkludert er realiserte (6,5 mill.) og urealiserte kurstap (1,8 mill.) tilknyttet investeringer i penge- og aksjemarkedet via forvalter. Honorarkostnaden til forvalter var 2,9 mill. 10

12 Spesielle forhold i 2010 Netto finans i 2010 ble på 55,7 mill. Finansinntektene i form av avkastning på innskudd, utlån, investeringer i penge- og aksjemarkedet, reversering av fjorårets urealiserte tap og utbytte ble til sammen på 64 mill. Aksjeutbytte fra SpareBank 1 Gruppen utgjorde 2,3 mill. Med regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2010 ble Bank 1 Oslo AS utskilt fra SpareBank 1 Gruppen. Alle aksjonærer i Sparebank 1 Gruppen fikk tildelt aksjer i Bank 1 Oslo AS. Fordeling av aksjene skjedde etter samme aksjefordeling som var i Sparebank 1 Gruppen. I februar 2010 ble det gjennomført en emisjon i Bank 1 Oslo AS. LO og forbundenes andel av emisjonen utgjorde 20 mill. Fellesforbundets andel var 3,8 mill.. Bokført forvaltningskapital var på 498,1 mill. Netto inntektsføring var 22 mill. Totale finanskostnader ble på 8,3 mill. Inkludert er realiserte kurstap 4,9 mill. tilknyttet investeringer i penge- og aksjemarkedet via forvalter. Honorarkostnaden til forvalter er 3,3 mill ÅRSRESULTATER Utviklingen totalt Årsresultatet framkommer når en på driftsresultatet legger til finansinntektene og trekker fra finanskostnadene. Utviklingen i årsresultatet de fire siste år er vist i tabell 11 og figur 9. Tabell 11: Finansinntekter og finanskostnader for årene , mill. kr År Årsresultat , , , ,7 Figur 9: Finansinntekter og finanskostnader for årene , mill. kr Spesielle forhold i 2007 Det ble registrert en god medlemsutvikling, og god lønnsutvikling for medlemmene. Samtidig medførte sammenslåingen med Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet at det ble inntektsført et rekordstort beløp i kontingent. I tillegg ble det benyttet mindre enn avsatte midler til bekjempelse av useriøsitet i arbeidslivet. I finansinntekter ble det bokført totalt 19,5 mill. i realiserte kursgevinster. 11

13 Spesielle forhold i 2008 Med bakgrunn i landsmøtevedtaket om forbedring i ytelsen tilknyttet grunnforsikringen økte premien med kr 115,- pr. premiebetalende medlem pr. år. Dette er årsaken til kostnadsøkningen på 11,9 mill. i grunnforsikringspremien fra 2007 til Grunnet forandring i sammensetningen av medlemsmassen, bl.a. ved sammenslåingen med HRAF, er det gjort endringer i avsetningen tilknyttet forsikringsforpliktelsene for fritatte medlemmer. Endringen medførte en inntekstføring pålydende 12,6 mill. Årsresultatet påvirkes av god lønnsutvikling for medlemmene, kostnadsføring av 17 mill. i tilknytning til forpliktelsene forbundet har knyttet til DnFp pensjonistene, og uroen i finansmarkedet Spesielle forhold i 2009 I tillegg til de forhold som er kommentert under driftsresultatutviklingen er lave renter på innskudd og rentebærende verdipapirer en av hovedårsakene til årsresultatet. Reversering av tidligere bokførte urealiserte tap på 32,4 mill., relatert til våre pengeplasseringer via kapitalforvalter, påvirker resultatet positivt Spesielle forhold i 2010 Fellesforbundets årsresultat for 2010 er 38,7 mill. I tillegg til forhold nevnt under driftsresultatet og finans påvirkes årsresultatet av effekter av kostnadsbesparende tiltak og at det er foretatt en tilbakeføring med 4,3 mill av avsetningen til AFP for ansatte som ikke kan ta ut AFP etter gammel ordning. I tillegg påvirkes resultatet av god avkastning på finansielle plasseringer EGENKAPITALUTVIKLINGEN Egenkapitalen framkommer når en tar verdien på forbundets samlede eiendeler og trekker fra gjeld. Utviklingen i egenkapital siste fire år er vist i tabell 11 og figur 10. Tabell 12: Egenkapital for årene , mill. kr År Egenkapital , , , ,5 Figur 10: Egenkapital for årene , mill. kr Det enkelte års resultat tilføres egenkapitalen hvert år. Utviklingen i egenkapitalen i forbundet blir derfor i det alt vesentlige påvirket av størrelsen på årsresultatet. Det vises til de redegjørelser som er gjort om faktorer som påvirker dette. 12

14 2.10. AKTIVITETER Forbundet har en rekke aktiviteter med tilhørende kostnader som følge av tiltak som settes i verk og som følge av forbundets vanlige virke. Figur 11 viser kostnadsutviklingen for noen utvalgte aktiviteter i siste fire år i mill. kr. Figur 11: Kostnader til enkelte utvalgte aktiviteter for årene i mill. kroner Lønn, sosiale kostnader og øvrige driftskostnader knyttet til forbundets ansatte er ikke fordelt etter aktivitet i figur

15 3. ØKONOMISK UTVIKLING I AVDELINGENE 3.1. KONTINGENTINNTEKTER Av den kontingenten forbundet mottar skal noe fordeles til avdelingene og noe til forbundet avdelingene. Fra 2007 til 2010 viser avdelingens kontingentinntekter en svak økning på 4%. Årsaken til dette er i det alt vesentlige medlemsutviklingen og lønnsutvikling i medlemsmassen. Tabell 13: Avdelingenes kontingent i perioden fordelt etter fylke, tall i 1000 Endring Fylke Østfold Oslo/Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms/Finnmark SUM Figur 12: Avdelingenes kontingent i perioden fordelt etter fylke, tall i DRIFTSRESULTAT Driftsresultatet framkommer når en tar avdelingens inntekter (kontingentinntekter og andre inntekter) og fra det trekker driftskostnadene. Det er ikke medregnet finansinntekter eller andre ekstraordinære inntekter som salg av hytter, feriehjem og andre eiendommer i driftsresultatet. Utviklingen i driftsresultater er vist i tabell 13. Tallene i tabell 13 er hentet fra innsendte årsregnskap i perioden. 14

16 Tabell 13: Avdelingenes driftsresultat i perioden fordelt etter fylke, tall i 1000 Fylke * Østfold Oslo/Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trønderlag Nord-Trønderlag Nordland Troms/Finnmark Til sammen *I tallgrunnlaget for 2010 mangler regnskapstall fra 8 avdelinger EGENKAPITAL Forbundets avdelinger har i landsmøteperioden økt sin egenkapital med 51,1 mill. Dette må sees i sammenheng med utviklingen i driftsresultatene og at noen avdelinger har realisert betydelige verdier. Utviklingen i egenkapital framgår av tabell 14. Tabell 14: Avdelingenes egenkapitalutvikling i perioden fordelt etter fylke, tall i 1000 Fylke * Endring Østfold Oslo/Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms/Finnmark Til sammen *I tallgrunnlaget for 2010 mangler regnskapstall fra 8 avdelinger. 15

17 Figur 13: Utviklingen i avdelingenes egenkapital i i perioden fordelt etter fylke, tall i KONTINGENTSATSER Ved utgangen av 2010 hadde 57 av forbundets118 avdelinger ilagt seg en ekstra administrasjonskontingent (kontingent ut over 1,5 %). 58,6 % av forbundets yrkesaktive medlemmer står tilsluttet avdelinger med ekstra administrasjonskontingent. Tabell 15: Antall yrkesaktive medlemmer og antall avdelinger per fordelt etter ulike kontingentsatser Kontingentsats i % Ant. avdelinger Ant. yrkesaktive medlemmer 1, , , , , , , , , , , , SUM

18 Figur 14: Relativt antall yrkesaktive medlemmer per fordelt etter ulike kontingentsatser 17

19 3.5. KONTROLLKOMITEENS UTTALELSE 18

LANDSMØTEHEFTE 4: ØKONOMISK RAPPORT FOR LANDSMØTEPERIODEN

LANDSMØTEHEFTE 4: ØKONOMISK RAPPORT FOR LANDSMØTEPERIODEN LANDSMØTEHEFTE 4: ØKONOMISK RAPPORT FOR LANDSMØTEPERIODEN Innholdsfortegnelse 1 Innledning 3 2 Forbundet 6 2.1 Medlemsutviklingen 6 2.2 Hovedtall fra regnskapene for perioden 2011-2014 8 2.3 Driftsinntekter

Detaljer

Innhold. Uttalelse om revisjon til landsmøte.16

Innhold. Uttalelse om revisjon til landsmøte.16 1 Innhold Innledning... 2 1. Organisasjon... 3 1.1 Medlemsutvikling... 3 2. Inntektsutviklingen... 5 2.1 Snittkontingent per medlem... 6 2.2 Fordeling av totalinntekter på enkelte områder... 7 2.3 Finansinntekter...

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

Sak 7 Regnskap. Regnskap for 2010, 2011, 2012 og 2013

Sak 7 Regnskap. Regnskap for 2010, 2011, 2012 og 2013 Sak 7: Regnskap 1 Sak 7 Regnskap Regnskap for 2010, 2011, 2012 og 2013 Forslag 7.101 Forslagsstiller: Landsstyret Landsstyret innstiller for kongressen: Kongressen tar oversikten over regnskapene for 2010,

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Kvartalsregnskap

Kvartalsregnskap Kvartalsregnskap 30.09.2009 1 Gran SpareBank - Kvartalsregnskap pr. 30.09.09 Generelle regnskapsprinsipper: Bankens kvartalsregnskap er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende lover og bestemmelser

Detaljer

Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten

Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten 1 av 9 Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten Kontingent og rammebudsjett 2014 for Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS Forslag til vedtak: (styrets

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2011 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09. 2005 Resultatregnskapet Modum Sparebank hadde ved utgangen 3. kvartal 2005 et driftsresultat før tap og skatt på 30,2 mill. Dette tilsvarer 1,31 %

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2012

Regnskap 3. kvartal 2012 Regnskap 3. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Eiendomskreditts formål er å yte mellomlange og

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2005 Resultatregnskapet Ved utgangen av 1. kvartal 2005 viser driftsresultatet 8,9 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,19 % av gjennomsnittlig

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Sparebanken Jevnaker Lunner Kvartalsrapport 31.3.2009 et et består av banken og et heleiet selskap JLN Invest AS. I sistnevnte selskap er det foreløpig ingen aktivitet. en eier andeler i to felleskontrollerte

Detaljer

Sak 13/17 Årsregnskap 2016

Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Styremøte 30.3.17 Sak 13/17 Målrettet tiltaksplan kostnadsreduksjon 1 Oppsummering årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 ble vedtatt av foretaksledelsen 21.3.17 Resultat, balanse

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsregnskap

Kvartalsregnskap Kvartalsregnskap 31.03.2010 1 Gran SpareBank - Kvartalsregnskap pr. 31.03.10 Generelle regnskapsprinsipper: Bankens kvartalsregnskap er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende lover og bestemmelser

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2012

Regnskap 1. halvår 2012 Regnskap 1. halvår 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 som et privat kredittforetak og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012

Årsberetning og regnskap 2012 Årsberetning og regnskap 2012 ÅRSBERETNING 2012 1. Virksomhetens art Fellesforbundet er et fagforbund som har som formål å organisere arbeidstakere og fremme deres lønns og arbeidsvilkår. Forbundets virkeområde

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9

K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9 K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9 1 Resultatregnskapet pr 30.09.2009 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 30.09.09 et overskudd på 13,282 mill. kroner mot 11,320 mill,

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av mars 2007 viser driftsresultatet 12,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,32 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 63

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 63 Sak 8 Regnskap N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 63 Sak 8 Regnskap for 2007, 2008 og 2009 Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett 2007

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 31.03.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2013 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 17,2 mill. kr (13,3 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Resultatregnskap 2014 for OSI

Resultatregnskap 2014 for OSI Resultatregnskap 2014 for OSI DRIFSTINNTEKTER Samarbeidsavtale SIO Medlemskontingenter og særavgifter Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekt Note Resultatregnskap 2 0 1 4 2 0 1 3 532 597 643 200

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 10 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t 2. k v a r t a l

K v a r t a l s r a p p o r t 2. k v a r t a l K v a r t a l s r a p p o r t 2. k v a r t a l 2 0 0 9 1 Resultatregnskapet pr 30.06.2009 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 30.06.09 et overskudd på 5,603 mill. kroner. 5,153 mill. kroner

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012 Sak 9 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012 Sak 9 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 9 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911 1 Økt salg og god kostnadskontroll styrket resultatet for første kvartal En styrket merkevareportefølje gjennom vekst, nylanseringer, bedret driftsmargin som følge av kostnadsreduksjoner og positive engangseffekter

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2013

Regnskap 1. kvartal 2013 Regnskap 1. kvartal 2013 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 31.03.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter... 3 Balansen...

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

1. 3. KVARTALSRAPPORT

1. 3. KVARTALSRAPPORT 1. 3. KVARTALSRAPPORT Rapport for 1. 3. kvartal Konsernet Fokus Bank har for de tre første kvartaler et resultat av ordinær drift før skatt på 309,2 millioner kroner. For samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

Landsmøtet tar til etterretning årsberetning og årsregnskap for Utdanningsforbundet med tilhørende virksomhetsområder for 2009, 2010 og 2011.

Landsmøtet tar til etterretning årsberetning og årsregnskap for Utdanningsforbundet med tilhørende virksomhetsområder for 2009, 2010 og 2011. 1 2 3 4 5 Landsmøtet tar til etterretning årsberetning og årsregnskap for Utdanningsforbundet med tilhørende virksomhetsområder for 2009, 2010 og 2011. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2006 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09..2006 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2006 viser driftsresultatet 37,6 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,46% av gjennomsnittlig

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1995

RAPPORT 1. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 1995 utgjorde 738 mill. kroner (380 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,34 kroner pr. aksje

Detaljer

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009.

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009. Solid resultatutvikling for TINE TINE leverer en solid resultatutvikling for 2009 med en omsetning på 18,9 milliarder kroner, og et årsresultat på 674 millioner kroner etter skatt. Høyt kostnadsfokus og

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. kvartal 2010

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. kvartal 2010 Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. kvartal 2010 Hovedtrekkene pr 1. kvartal h Driftsresultat før tap og skatt på 43,8 mkr (29,6 mkr) h Positiv verdiendring på finansielle eiendeler på 0,8 mkr (-3,0

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008 1. kvartal 2008 Hovedtall konsern Resultat 31.03.08 31.03.07 2007 % av gj.sn. % av gj.sn. % av gj.sn. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. Renteinntekter 500 6,61% 323 4,89% 1

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Side 2 av 15 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 2.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 30.06.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter...

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006 Ordinær generalforsamling 22. juni 2006 Året 2005 hovedpunkter Norsk Vekst Forvaltning ASA eier 50% av forvaltningsselskapet NVF AS Forvaltningsvirksomheten ble med virkning fra 1.1.2005 utkontraktert

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer