Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/ Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten"

Transkript

1 1 av 9 Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/ Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten Kontingent og rammebudsjett 2014 for Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS Forslag til vedtak: (styrets innstilling til representantskapet og årsmøte) A. Medlemskontingentsatser for Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS 2014 PERSONLIG KONTINGENT TIL NORGES BONDELAG: Ordinær sats for medlemmer fra og med 26 år til og med 66 år kr 810,- Redusert sats for medlemmer til og med 25 år og fra og med 67 år kr 535,- Redusert sats for husstandsmedlemmer kr 535,- KONTINGENT TIL BONDELAGETS SERVICEKONTOR AS: Fast servicekontingent Fast servicekontingent for alle som eier eller driver landbrukseiendom kr 485,- Fast servicekontingent for selskap uten jordbruksproduksjon kr 1.100,- Arealavhengig kontingent innmark, kr/da Areal som disponeres i driften av bruket kr 2,84,- Arealavhengig kontingent utmark, kr/da Øvre grense pr medlem kr 640,- kr 0,71,- Produksjonsavhengig kontingent Sats for produksjonskontingent økes med 3,4 %. De ulike intervallene blir etter dette: Produksjonsavhengig kontingent Sats 2014 (kr) Produksjonsavhengig kontingent Sats 2014 (kr) Faktor 0,00-0,09 0 Faktor 2,51-3, Faktor 0,10-0,30 0 Faktor 3,01-3, Faktor 0,31-0, Faktor 3,51-4, Faktor 0,51-0, Faktor 4,01-4, Faktor 0,71-0, Faktor 4,51-5, Faktor 0,91-1, Faktor 5,01-5, Faktor 1,11-1, Faktor 5,51-6, Faktor 1,31-1, Faktor 6,01-6, Faktor 1,51-2, Faktor 6,51-7, Faktor 2,01-2, Faktor 7,

2 2 av 9 Maksimumskontingenten totalt for Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS økes til kr ,-. Maksimumskontingenten gjelder også for selskap med jordbruksproduksjon. B. Tilbakeføring av kontingent fra Norges Bondelag til lokal- og fylkeslag for 2014 på bakgrunn av innbetalt kontingent i Kontingentrefusjon til lokal- og fylkeslag skjer etter følgende fordelingssatser: 1000 kr 1. Tilbakeføring til lokallagene og verving Fast grunnkontingent, kr 1000 pr lag 545 Ekstra grunnkontingent, kr pr lag i Nord-Troms og Finnmark 12 5,5 % av innbetalt kontingent fra medlemmer i kr 25,- pr betalende medlem Medlemsverving Verveprosjekter i samarbeid med fylkeslagene 1299 Sum tilbakeføring til lokallagene og verving Aktivitetsavhengig tilbakeføring Sum overføring til lokallagene Rammebevilgning til fylkeslagene Sum overføring av kontingent til lokal- og fylkeslag Midler til lokallag som ikke har avholdt årsmøte siste to år holdes tilbake i sentralleddet og overføres til aktivitetsavhengige midler i fylket. Fylkeslagene må gi melding om hvilke lokallag som ikke har gjennomført årsmøte siste to år. C. Rammebudsjett for Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS 2014 Det framlagte forslag til rammebudsjett for Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS, finansbudsjettet, godkjennes som grunnlag for medlemskontingent 2014 og som grunnlag for tilbakeføring av kontingent til lokal- og fylkeslag. Saksutredning Medlemskontingent 2014 for Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS Medlemsutvikling Medlemsverving har vært høyt prioritert de siste åra. Medlemstallet gikk likevel ned med om lag 0,5 % eller 300 medlemmer i (Nedgangen fra var på 646 medlemmer eller om lag 1 %). Ved utgangen av 2012 var medlemstallet medlemmer. I 2012 kom det nye medlemmer, 104 flere enn året før medlemmer meldte seg ut i Det var 90 færre enn året før. Hedmark, Aust-Agder og Troms var fylkene som fikk medlemsvekst i 2012.

3 3 av 9 Vervekampanjen Tørre å spørre Vervekampanjen Tørre å spørre førte til nye medlemmer i kampanjeperioden og en måloppnåelse på 70 %. Medlemmer og tillitsvalgte tok utfordringen med å spørre naboer, kollegaer og andre i bygda om de ville bli medlemmer i bondelaget Medlemstall NB per Figur: Medlemstall i Norges Bondelag per i perioden Endring Fylke Antall Prosent ØSTFOLD ,3 % AKERSHUS ,0 % HEDMARK ,3 % OPPLAND ,4 % BUSKERUD ,5 % VESTFOLD ,3 % TELEMARK ,2 % AUST-AGDER ,7 % VEST-AGDER ,3 % ROGALAND ,2 % HORDALAND ,8 % SOGN OG FJORDANE ,1 % MØRE OG ROMSDAL ,7 % SØR-TRØNDELAG ,4 % NORD-TRØNDELAG ,5 % NORDLAND ,1 % TROMS ,8 % FINNMARK ,6 % Sum ,5 % Tabell: Fylkesvise medlemstall i Norges Bondelag per i perioden

4 4 av Medlemsutvikling og utvikling antall bruk i Norge Søkere om produksjonstilskudd Medlemmer i Norges Bondelag Bruk i Norges Bondelag Figur: Utvikling i totalt medlemstall, antall bruksmedlemmer og antall søkere av produksjonstilskudd i perioden Toårig verveprosjekt Tørre å spørre. Å sikre positiv medlemsutvikling er en vesentlig oppgave for Norges Bondelag. Et høyt medlemstall gir økt forhandlingsstyrke og påvirkningskraft. Medlemsverving skal være en høyt prioritert oppgave for ansatte og tillitsvalgte på alle nivåer. Hovedmålet i det toårige verveprosjektet er å utvikle en kultur blant medlemmene hvor det å verve nye medlemmer til velfungerende lokallag oppfattes som en naturlig oppgave. Prosjektet skal legge til rette for vervearbeidet på alle nivåer i organisasjonen, blant annet gjennom vervekurs, styrke lokallagsarbeidet slik at alle medlemmer tilbys velfungerende lokallag og markedsføre Norges Bondelag som en attraktiv organisasjon å være medlem av. Kontingentutviklingen Samlet kontingent til Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS i 2012 var 114,3 mill. kroner. Dette var om lag 3,1 mill. kroner under budsjett. Gjennomsnittskontingenten for de som betalte, var kroner, mot budsjettert kroner. Strukturendringene i landbruket påvirker kontingentinngangen i organisasjonen. Stadig færre aktive bønder og en økende andel grunneiere som leier ut jorda, fører til større endringer i kontingentgrunnlaget. Kontingentutviklingen i perioden har vist en økning med 1,7 millioner tilsvarende en total økning i perioden på 1,5 %. Kontingenten har årlig blitt justert i tråd med lønnsutviklingen i samfunnet, men frafall av bruksmedlemmer kombinert med endringer i driftsstrukturen i landbruket har gjort at de totale kontingentinntektene ikke har økt tilsvarende. Forslag til kontingent til Norges Bondelag for 2014 I budsjettgrunnlaget for 2014 er det tatt utgangspunkt i flere medlemmer. Prinsippene for medlemskontingent videreføres, og det er ingen andre endringer enn prisjustering. Personlig kontingent Personlig kontingent for ordinære medlemmer mellom 25 år og 67 år økes fra 780 kr til 810 kr (+3,8 %). Personlig kontingent for medlemmer tom 25 år og fom 67 år samt husstandsmedlemmer økes fra 515 kr til 535 kr (+3,9 %).

5 5 av 9 Forslag til kontingent til Bondelagets Servicekontor AS for 2014 Fast servicekontingent Fast servicekontingent for alle som eier eller driver en landbrukseiendom. Sats kr 470,- foreslås økt til kr 485,- (+3,2 %) Selskap uten jordbruksproduksjon betaler en fast servicekontingent. Sats kr 1.000,- foreslås økt til kr 1.100,- (+10 %) (237 selskaper per april 2013). Satsen er ikke justert siden den ble innført i Selskap med jordbruksproduksjon betaler ikke fast servicekontingent (621 selskaper per april 2013). Arealavhengig kontingent innmark Kontingent for areal som disponeres til driften av bruket (eid og innleid areal). Sats kr 2,75 per dekar foreslås økt til kr 2,84 per dekar (+3,3 %) Arealavhengig kontingent utmark Kontingent utmark foreslås økt fra kr 0,69 per dekar til kr 0,71 per dekar (+2,9 %) Øvre grense per medlem kr 620,- foreslås økt til kr 640,- (+3,2 %) Produksjonsavhengig kontingent Det foreslås at den produksjonsavhengige kontingenten økes med 3,4 % på alle trinn for kontingentfaktor. Maksimumskontingent Satsen for maksimumskontingent foreslås økt med 250 kr, fra kr 7.000,- til kr 7.250,- (+ 3,5 %). Forslaget innebærer at enkeltmedlemmer betaler maksimumskontingent. Satsen for maksimumskontingent er lik for medlemmer i Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS, uavhengig av organisasjonsform. Unge Bønder Nye unge medlemmer under 35 år som eier eller driver landbrukseiendom betaler halv personlig kontingent og halv produksjonskontingent første driftsåret. Ordningen foreslås videreført. Fordeling av kontingenten (%) Personlig kontingent 32,3 32,4 33,3 32,8 32,8 33,6 34,0 34,1 Arealkontingent 12,4 13,9 13,8 13,5 13,3 13,6 13,8 13,8 Produksjonskontingent 38,2 37,1 36,0 37,4 37,9 36,4 36,1 35,6 Fast servicekontingent 11,8 11,5 11,7 11,3 11,0 11,4 11,5 11,5 Utmarkskontingent 5,3 5,1 5,2 5,1 5,0 5,0 4,9 4,9 Gjennomsnittskontingent (kr) Budsjettert Regnskap

6 6 av 9 Tilbakeføring av kontingent fra Norges Bondelag til lokallag i 2014 på bakgrunn av innbetalt kontingent i 2013 Kontingentrefusjon lokallag Kontingentrefusjon til lokallag fordeler seg på følgende elementer: Grunnbeløp per lag Refusjon per betalende medlem Refusjon av innbetalt kontingent Aktivitetsavhengig tilbakeføring Grunnbeløpet på kr ,- til lokallagene og kr 2.000,- til lokallagene i Nord-Troms og Finnmark foreslås videreført. Refusjon pr. betalende medlem foreslås videreført for 2014 med kr 25 pr. betalende medlem Refusjon av innbetalt kontingent foreslås videreført med 5,5 % av innbetalt kontingent fra medlemmer i Aktivitetsavhengig tilbakeføring settes til 2,467 millioner for Dette er en økning på 1,5 %. Det er fylkene som fordeler disse midlene, og hensikten er å stimulere lokallagene til økt aktivitet. Det er stor variasjon i lokallagenes økonomi, og gjennom denne posten har fylkeslagene mulighet til å målrette mer av midlene som tilbakeføres. Medlemsverving Fra 2014 settes det av 1,29 millioner til ulike verveprosjekter. Ut fra dette blir tilbakeføringen fra Norges Bondelag til lokal- og fylkeslag som følger: 1000 kr 1. Tilbakeføring til lokallagene og verving Fast grunnkontingent, kr 1000 pr lag 545 Ekstra grunnkontingent, kr pr lag i Nord-Troms og Finnmark 12 5,5 % av innbetalt kontingent fra medlemmer i kr 25,- pr betalende medlem 1463 Medlemsverving Verveprosjekter i samarbeid med fylkeslagene 1299 Sum tilbakeføring til lokallagene og verving Aktivitetsavhengig tilbakeføring Sum overføring til lokallagene Rammebevilgning til fylkeslagene Sum overføring av kontingent til lokal- og fylkeslag I tillegg kommer kr i støtte til unge bønder-kurs gjennom Bondelagets Servicekontor AS. Dette er en økning på 1,5 %.

7 7 av 9 Rammebudsjett 2014 Innledning og generelle forutsetninger Rammebudsjettet er utarbeidet for medlemsaktiviteten i Norges Bondelag (NB) og Bondelagets Servicekontor AS (BS), og skal primært gi grunnlag for kontingentberegningen. Forslag til endelig budsjett blir lagt fram for styrene i NB og BS i desember Det presiseres at rammebudsjettet inneholder usikre poster som kan påvirke de endelige budsjettposter for Forslaget til rammebudsjett er bygd opp på følgende måte: - Kontingentinntekter er simulert ut fra dagens antall medlemmer, med tillegg av nye medlemmer i tråd med organisasjonens målsetning. - Andre inntekter er estimert på bakgrunn av budsjett 2013, økt med en forventet KPI- vekst på 1,5 %. I tillegg er det korrigert for kjente endringer. - Lønnskostnader er beregnet ut fra lønnsnivået på dagens ansatte. Det er budsjettert med en årlig lønnsøkning på 3,4 %. - Øvrige kostnader er estimert på bakgrunn av budsjett 2013, korrigert med en forventet KPI- vekst på 1,5 %. Det er foretatt korreksjoner for kjente endringer. - Prosjektaktivitet er budsjettert med etablerte prosjekter pr. dags dato. Prosjekter vil normalt ikke ha noen resultateffekt, men økt prosjektaktivitet vil påvirke selskapets brutto inntekter og kostnader. - Aktiviteten/kostnadene i fylkeslagene er budsjettert med foreslåtte rammer. Det er ikke tatt hensyn til lagenes egne inntekter og ekstraordinære disposisjoner, siden fylkeslagenes budsjetter ikke er utarbeidet. Presentasjon Rammebudsjettet presenteres i to former: Finansbudsjett som viser totale inntekter og kostnader for medlemsaktiviteten i NB og BS. Driftsbudsjett som viser netto inntekter og kostnader i sekretariatet og på fylkesnivå for medlemsaktiviteten i NB og BS. I tilknytning til finans- og driftsbudsjettet er det presentert tallkolonner for: Rammebudsjett NB 2014 Rammebudsjett BS 2014 Rammebudsjett totalt 2014 Budsjett totalt 2013 Regnskap totalt Rammebudsjett 2014 og budsjett 2013 kan ikke sammenlignes post mot post mot regnskapet Budsjett og rammebudsjett hensyntar kun bevilgningen fra Norges Bondelag til fylkeslagene. Regnskapet inneholder i tillegg fylkeslagenes egne inntekter og kostnader. I finansregnskapet er samtlige kostnader ført på de respektive kostnadssteder, mens i budsjettett ligger rammebevilgningen under linjen tilbakeføring til lokal og fylkeslag.

8 8 av 9 Kommentarer til finansbudsjettet Inntekter Totale inntekter for 2014 er budsjettert med 154,9 millioner, en økning på 1,2 % i forhold til budsjett Kontingentinntektene er budsjettert med 120,2 millioner for 2014, en økning på 2,1 % i forhold til budsjett Budsjettet forutsetter medlemmer, hvorav er estimert som nye. Andre inntekter er budsjettert med 34,7 millioner. Dette utgjør en reduksjon på totalt 0,6 millioner i forhold til budsjett 2013, og er relatert til mindre prosjektaktivitet. Budsjettallene kan ikke sammenstilles mot regnskapet I regnskapet inngår engangstransaksjonen salg av økonomisystemet Duett med 16,4 millioner, i tillegg inngår fylkeslagenes egne inntekter. Disse holdes utenfor i budsjettsammenheng. Kostnader Totale driftskostnader er beregnet til 169,5 millioner, en økning på 1,8 % i forhold til budsjett Lønnskostnadene utgjør en økning i forhold til budsjett 2013 på 4,5 %, hvorav økt avsetning til pensjonskostnader utgjør 1,5 %. Avsetningen til organisasjonens ytelsesbaserte pensjonsordning er økt med 1,2 millioner i forhold til budsjett 2013, og er basert på utviklingen de seneste år, samt prognoser mottatt fra Storebrand ASA. I årets rammebudsjett er det avsatt 8 millioner til pensjonskostnader, hvorav avsetningen til den ytelsesbaserte ordningen utgjør 6 millioner. I postene honorarer, reise- og andre kontor- og administrasjonskostnader er det lagt inn en forventet KPI - økning. Kostnadene knyttet til årsmøtet er redusert med 1,2 millioner, basert på beliggenhet og varighet i forhold til I tillegg er det korrigert for enkelte kjente endringer. Tilbakeføring til fylkeslag og lokallag er som tidligere år budsjettert på grunnlag av innbetalt medlemskontingent. I posten bevilgninger, bidrag og støttetiltak er hovedpostene kollektivabonnement på Bondebladet med 3,9 millioner og støtte til Nei til EU med 1,5 millioner. Beløpene er justert i henhold til budsjett 2013 med forventet KPI - vekst. Driftsresultat Budsjettert driftsresultat viser et underskudd på 14,7 millioner, som er 1,2 millioner svakere enn budsjettet for Finansposter Det er budsjettert med netto finansinntekter på 10,4 millioner. Rentenivået ser ut til å holde seg lavt de kommende årene, noe som gir beskjeden avkastning på organisasjonens overskuddslikviditet. Andre finansinntekter er relatert til aksjeutbytte fra eiendomsselskapet med 4,0 millioner og avkastning fra andre med 1,36 millioner. Budsjettert nedgang fra tidligere år skyldes at organisasjonen har solgt sine aksjer i Daldata AS. Disse aksjene har generert mellom 1 og 1,5 million i utbytte de siste årene.

9 9 av 9 Ordinært resultat Ordinært resultat er budsjettert med et underskudd på 4,3 millioner. Dette er 2,2 millioner svakere enn budsjett for Generelle kommentarer Organisasjonen har de siste årene vært i en situasjon hvor kostnadene har økt mer enn inntektene. Kontingentutviklingen i perioden har vist en økning med 1,7 millioner tilsvarende en total økning i perioden på 1,5 %. Kontingenten har årlig blitt justert i tråd med lønnsutviklingen i samfunnet, men frafall av bruksmedlemmer kombinert med endringer i driftsstrukturen i landbruket har gjort at de totale kontingentinntektene ikke har økt tilsvarende. Lønnsutviklingen i samme periode har ligget på mellom 3 og 4 % årlig. Organisasjonens pensjonskostnader har i samme periode økt betraktelig, med bakgrunn i økte kostnader knyttet til økt levealder og lavt rentenivå. Med en stabil KPI - utvikling på ca 1,5 % årlig på øvrige kostnader, har differansen mellom kostnader og inntekter økt. Norges Bondelag har en bokført egenkapital ved utgangen av 2012 på 139,3 millioner. Norges Bondelag har soliditet til et underskudd noen år, men trenden må snus. Vedlegg 1: Grunnlagsdata for kontingent Vedlegg 2: Finansbudsjett Vedlegg 3: Driftsbudsjett

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden Sak 10: Økonomi Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden 1 10.1 Økonomiske prioriteringer for perioden Forslag 10.101 Forslagstiller: landsstyret Kongressen tar de prognoser og forutsetninger som

Detaljer

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 125

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 125 Sak 11 Budsjett N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 125 Sak 11 Budsjett 2011 til 2014 Kommentarer til budsjettforslaget. Inntektssiden i budsjettet er

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Bemanningsbransjen i motbakke Bemanningsbransjen falt 2,1% i 2014, men stabiliserte seg mot slutten

Detaljer

Regnskap per andre tertial 2011

Regnskap per andre tertial 2011 Til: Styret Dato: 23. september 2011 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-73/11 Møtedato: 29.9.2011 Saksbehandler: JEA Regnskap per andre tertial 2011 1 Styrebehandling av tertialregnskapet NVH rapporterer

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk

Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 9/2002 Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk Eivind Brendehaug og Kyrre Groven VF Prosjektrapport

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 Samfunnsregnskap... 30 STYRETS BERETNING 2014 For Nord-Salten

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 NORSK FJØRFELAG Fjørfe 04-12 211

ÅRSMELDING 2011 NORSK FJØRFELAG Fjørfe 04-12 211 ÅRSMELDING 2011 Norsk FJØRFELAG 21 Fra årsmøtet i Norsk Fjørfelag i Stavanger 2011. Foto: KFI Årsmeldingen er skrevet for perioden 1.1.2011 til 31.12.2011. I tillegg innleder vi med å beskrive situasjonen

Detaljer

SAK 5. Orientering om økonomiske resultater i landsmøteperioden

SAK 5. Orientering om økonomiske resultater i landsmøteperioden SAK 5 Orientering om økonomiske resultater i landsmøteperioden LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak LHL har

Detaljer

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Årsberetning 2013 1 Innhold Banksjefens kommentar 3 Styrets Beretning 2013 4 Resultat og Balanse 15 Egenkapitaloppstilling 17 Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Eierstyring og selskapsledelse 2013 (Corporate

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 30. september 2007

Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 30. september 2007 Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Rapport pr. 30. september 2007 1 Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som har som formål å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje.

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2008

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2008 KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 2. kvartal i overensstemmelse med krav i gjeldende lover og bestemmelser, forskrifter for forretningsbanker, og i henhold til god

Detaljer

2. Økonomiske rammebetingelser

2. Økonomiske rammebetingelser 2. 2.1 Innledning I dette kapittelet redegjøres det for inntektsforutsetninger, pris- og lønnsvekst. Kommunens ressursbruk planlegges for å takle de utfordringer som ligger i nevnte rammebetingelser. Ved

Detaljer

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn Treningssenterbransjen 2013 1 INNHOLD 01 En bransje i vekst og endring 02 Hovedfunn 03 850 treningssentre aktiviserer nesten 1 millioner mennesker 04 Halvparten tilknyttet en treningssenterkjede 05 Geografisk

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012 Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD..1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Lover og forskrifter som regulerer innholdet

Detaljer

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider 1 2012 januar Trender i boligmarkedet 1 Sør-europeerne kommer til Norge 2 Hva driver boligprisene i 2012 6 Markedsoppdatering

Detaljer