Årsberetning og regnskap 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning og regnskap 2012"

Transkript

1 Årsberetning og regnskap 2012

2

3 ÅRSBERETNING Virksomhetens art Fellesforbundet er et fagforbund som har som formål å organisere arbeidstakere og fremme deres lønns og arbeidsvilkår. Forbundets virkeområde er innenfor bransjer knyttet opp til tekstil-, trikotasje-, konfeksjons-, sko-, lær- og sportsartikkelindustrien, seilmakere, pelsbedrifter, garveribedrifter, landbruk, skogbruk, oppdrettsnæring, byggevirksomhet, byggeindustri, elektroteknisk industri, mekanisk industri, skipsindustri, on- og offshoreindustri, flyrelatert virksomhet, treforedling, gjenvinning, bilservice, grafisk industri, aviser og avistrykkerier, kartonasje- og emballasjebedrifter, media- og kommunikasjonsindustri, overnattings-, serverings-/cateringvirksomhet og områder som er beslektet med disse. I tillegg hører arbeidsmarkedsbedriftene og VTA-bedrifter (varig tilrettelagt arbeid) inn under forbundets virkeområde. Forbundet organiserer også: arbeidstakere innenfor nye bransjer som skapes av samfunnsutviklingen og den teknologiske utviklingen arbeidstakere innenfor nye fag, yrker og bransjer som skapes av den teknologiske utviklingen, og som har forankring i næringer, bransjer og bedrifter som er knyttet til forbundets nåværende virkeområde ungdom under videregående opplæring som dekkes av forbundets virkeområde studenter som tar høyere utdanning innenfor forbundets virkeområde Fellesforbundet har hovedkontor i Oslo med distriktskontorer i Sarpsborg, Oslo, Moelv, Hunndalen, Drammen, Tønsberg, Porsgrunn, Arendal, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Førde, Molde, Trondheim, Steinkjer, Bodø og Tromsø. Konsernet består, foruten av Fellesforbundet, av AS Eiendommer med tilhørende datterselskaper AS Lilletorget 1 og Målevirksomhetens Fellesutvalgs Fond AS. AS Lilletorget 1 eier eiendommen Lilletorget 1 i Oslo. Virksomheten består i utleie av bygningen til bruk for kontorer og butikker. Selskapet er knyttet til Fellesforbundets virksomhet for delvis å dekke forbundets behov for kontorlokaler. Målevirksomhetens Fellesutvalgs Fond AS har som formål å forvalte Målevirksomhetens Fond, drive agitasjon og opplysning om målevirksomheten og akkordtariffene, støtte utdanning av oppmålere og andre forhold knyttet til akkordtariffene og målevirksomheten. 2. Fortsatt drift Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Forbundsstyret bekrefter at forutsetningen er til stede. Til grunn for dette ligger resultatprognoser for året 2013 og konsernets langsiktige strategiske prognoser for årene fremover. Konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Årsberetning og regnskap

4 3. Arbeidsmiljø og personale Forbundets internkontrollsystem gjør at vi hvert år har en systematisk gjennomgang av ulike sider ved arbeidsmiljøet og personalsituasjonen. Alle administrative avdelinger jobber med sitt arbeidsmiljø ved årlige vernerunder (kartlegginger) og handlingsplaner. I 2012 ble det gjennomført en arbeidsmiljøkartlegging. Resultatene viser at det er stor grad av trivsel blant forbundets ansatte og det arbeides med oppfølging i alle deler av forbundet. Ett av målene i forbundets IA-plan er at sykefraværet skal være lavere enn 5,6 %. I 2012 har sykefraværet vært dagsverk, 5,4 % av total arbeidstid. Sykefraværet ble 1,2 % høyere enn i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) følger opp dette i sine møter. Som IA-bedrift avsettes det tid og midler til forebygging av sykefravær og vi har godt samarbeid med bedriftshelsetjenesten og Psykologbistand. I løpet av året har det ikke forekommet eller blitt rapportert om alvorlige arbeidsuhell eller ulykker som har resultert i person- eller materielle skader. I AS Lilletorget 1 er det én ansatt og det er ikke rapportert om sykefravær i I AS Eiendommer og Målevirksomhetens Fellesutvalgs Fond AS er det ingen ansatte. 4. Likestilling og diskriminering Fellesforbundet har i sin formålsparagraf blant annet definert at organisasjonen skal arbeide for: at det betales lik lønn for arbeid av lik verdi å motarbeide all forskjellsbehandling av mennesker på bakgrunn av kjønn, seksuell legning, rase, livssyn og kulturell bakgrunn I tillegg har Fellesforbundet i sitt prinsipprogram vedtatt at vi i vårt arbeid for å hindre diskriminering skal legge følgende prinsipper og retningslinjer til grunn: At alle skal ha samme rettigheter, muligheter og tilbud, uavhengig av kjønn, alder og kulturell og sosial bakgrunn. At ingen har rett til å trakassere andre på grunnlag av kjønn, seksuell legning, hudfarge, kulturell bakgrunn, religion eller politisk oppfatning. At utnytting av arbeidskraft gjennom sosial dumping anses som en trussel mot likeverd. Av Fellesforbundets yrkesaktive medlemmer er 16,2 % kvinner per Representantskapet har en kvinneandel på 10,0 % og forbundsstyret har en kvinneandel på 11,4 %. Den landsmøtevalgte ledelsen består av syv menn. Den administrative ledelsen består av 17 personer og kvinneandelen er 24 %. I administrasjonen som helhet er det 64,7 % menn og 35,3 % kvinner. Dette er en svak øking av kvinneandelen fra 2011 og skyldes at forbundet har ansatt ni nye medarbeidere som er kvinner. Fellesforbundet ønsker et mangfold på arbeidsplassen som gjenspeiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn. Dette vektlegges også ved rekruttering og utforming av stillingsannonser. 4 Årsberetning og regnskap 2012

5 Fellesforbundet som arbeidsgiver har en rapporterings- og redegjørelsesplikt når det gjelder likestilling og diskriminering. I vårt internkontrollsystem inngår den årlig rapporteringen og gjennomgang av bl.a. personalstatistikk herunder lønnsutvikling for de ulike stillingskategoriene. Styret i AS Eiendommer består av tre personer; to menn og én kvinne. Styret i AS Lilletorget 1 består av tre personer; to menn og én kvinne. Styret i Målevirksomhetens Fellesutvalgs Fond AS består av tre menn. 5. Miljø Fellesforbundet har som ett av sine formål definert at vi skal arbeide aktivt for å opprette og bevare et rent ytre miljø både nasjonalt og globalt. Konsernets virksomhet er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg. Vi mener at konsernet ikke forurenser det ytre miljøet i vesentlig grad. Avfallet blir kildesortert og det er avtale med renovasjonsfirma for regelmessig avfallshåndtering. Ved planlegging av vedlikehold mv. blir natur og miljø hensyntatt i størst mulig grad. 6. Framtidig utvikling Fellesforbundets virksomhet er en non-profit virksomhet hvor forbundets økonomiske ressurser brukes til å fremme medlemmenes interesser i samsvar med forbundets vedtekter. Framtidig utvikling innenfor det arbeidsmarkedet hvor Fellesforbundet organiserer medlemmer er varierende fra bransje til bransje. Aktiviteten i næringer som leverer varer og tjenester til oljevirksomheten er god på grunn av høy oljepris og fortsatt god vekst i både norske og globale oljeinvesteringer. Veksten i øvrige eksportnæringer vil trolig holdes nede av svak etterspørsel ute og ytterligere svekkelse av konkurranseevnen. Oppsummert anslår Norges Bank i sin pengepolitiske rapport 1/2013 høy vekst i oljeleverandørnæringen, moderat vekst i bygg og anlegg og eksportindustrien, mens hjemmemarkedsindustrien venter uendret produksjon. En av organisasjonens prioriterte oppgaver er rekrutteringsarbeid og med dagens økonomiske realiteter forventes det at medlemsmassen holder seg stabil gjennom Resultat, investeringer, finansiering og likviditet Fellesforbundets årsresultat for 2012 er 116,6 mill. kr. Driftsinntektene påvirkes av at landsmøtet i 2011 vedtok endring i kontingentfordeling mellom forbundet sentralt og den lokale organisasjonen. Endringen består i at forbundet får 1,18 % mot tidligere 1,21 % av innkommet kontingent. Uten denne endringen ville forbundets kontingentinntekter vært 10,7 mill. kr. høyere for Landsmøtet i 2011 vedtok en omlegging av ordning med aktivitetstilskudd for tildeling av tilskudd basert på yrkesaktivt medlemstall i avdelingen. Beregningsgrunnlaget for tilskudd er 1/3 av forbundets Årsberetning og regnskap

6 egenkapital og tilskuddet utgjør 3,5 % av dette. I 2012 ble 16,1 mill. kr. utbetalt som tilskudd til avdelingene. I 2011 ble det etter gammel ordning utbetalt 9,8 mill. kr. i aktivitetstilskudd til avdelingene. Ved beregningen av pensjonsforpliktelsene per ble det lagt til grunn ny prognose for dødelighet og diskonteringsrenten for pensjonsforpliktelser ble endret fra statsobligasjonsrente til OMF-rente (obligasjoner med fortrinnsrett). Disse forholdene påvirker pensjonsforpliktelsene og 8,4 mill. kr. er ført som en kostnadsreduksjon i årets regnskap. I 2012 registrerer forbundet at det ble ført flere og tyngre juridiske saker knyttet til medlemmers lønnsog arbeidsvilkår. Netto kostnadene til juridisk bistand er belastet årets regnskap med 7,4 mill. kr., en økning på 2,6 mill. kr. fra Fellesforbundet og forbundets selskaper har ikke egne forsknings- eller utviklingsaktiviteter. Fellesforbundets bankbeholdning per var 973,4 mill. kr. I tillegg har forbundet i 2012 bokført 552,8 mill. kr. i kortsiktige pengeplasseringer for å oppnå en bedre avkastning på forbundets midler. Forbundet iverksatte en ny investeringsstrategi i 2012 og byttet også forvalter. I den forbindelse realiserte forbundet kursgevinster på i alt 30,2 mill. kr. De kortsiktige pengeplasseringene er bokført etter laveste verdis prinsipp. Plasseringene medfører ingen vesentlig endring i risiko og likviditetssituasjonen. Plasseringene er i ulike aktivaklasser (aksjer og rentebærende verdipapirer), herunder også fordeling mellom norske og internasjonale kapitalmarkeder. Dette vil redusere plasseringenes totale risiko over tid. Fellesforbundet har en kortsiktig gjeld på 51,7 mill. kr. hvorav 15,1 mill. kr. er avdelingenes andel av kontingent for desember og 7,3 mill. kr. er skyldig forskuddsskatt og arbeidsgiveravgift. Egenkapital er på 1 549,6 mill. kr som tilsvarer en egenkapitalandelen er på 76 %. Omsetningen i konsernet var 505,7 mill. kr. i 2012 og konsernet hadde et årsresultat på 117,9 mill. kr. Årsresultatet i konsernet er for øvrig påvirket av de samme forhold som påvirker resultatet i Fellesforbundet. Konsernets evne til egenfinansiering av investeringer er meget god, og konsernet hadde en positiv kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i Årsresultat og disponeringer Forbundsstyret foreslår følgende disponering av årsresultatet i Fellesforbundet: Oppløsning av fond fritidseiendommer tkr Tilført annen egenkapital tkr Total disponert tkr Fellesforbundets egenkapital per var: Annen egenkapital tkr Fri egenkapital tkr Årsberetning og regnskap 2012

7 Årsberetning og regnskap

8 8 Årsberetning og regnskap 2012

9 Årsberetning og regnskap

10 10 Årsberetning og regnskap 2012

11 Årsberetning og regnskap

12 12 Årsberetning og regnskap 2012

13 Årsberetning og regnskap

14 14 Årsberetning og regnskap 2012

15 Årsberetning og regnskap

16 16 Årsberetning og regnskap 2012

17 Årsberetning og regnskap

18 18 Årsberetning og regnskap 2012

19 Årsberetning og regnskap

20 20 Årsberetning og regnskap 2012

21 Årsberetning og regnskap

22 22 Årsberetning og regnskap 2012

23 Årsberetning og regnskap

24 24 Årsberetning og regnskap 2012

25 Årsberetning og regnskap

26 26 Årsberetning og regnskap 2012

27 Årsberetning og regnskap

28 Notater: 28 Årsberetning og regnskap 2012

29 Notater: Årsberetning og regnskap

30 Notater: 30 Årsberetning og regnskap 2012

31

32 LO MEDIA

Foreløpig Å rsrapport 2012

Foreløpig Å rsrapport 2012 Foreløpig Årsrapport 2012 Styrets årsberetning for 2012 Etablering av en stor regional sparebank og to sparebankstiftelser Forstanderskapene i Sparebanken Telemark og Holla og Lunde Sparebank ga 1. desember

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

MelhusBanken i 2014. Ragnar Torland. Banksjef

MelhusBanken i 2014. Ragnar Torland. Banksjef Å rsrapport 2014 MelhusBanken i 2014 2014 har vært et godt år for MelhusBanken. Banken bygger sin drift rundt god kundebehandling og god rådgiving. Hos oss er det enkelt for kundene å komme i kontakt med

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 1 INNLEDNING

ÅRSBERETNING 2014 1 INNLEDNING Årsmelding 2014 1 2 Øverst fra venstre: Ståle Karlsen, Samson Wiig (styreleder), Torstein Østhus (ansattrepresentant), Olav Munkejord, Hans Jakob Sæther (1. vara) og Helge Vikra Nederst fra venstre: Trine

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS Mo Industripark AS Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase Sundsfjord Smolt AS Org. nr. 939 150 234 www.helgelandinvest.no VIRKSOMHETENS ART Helgeland Invest AS er et regionalt investeringsselskap

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

Næringskreditt Årsrapport 2014

Næringskreditt Årsrapport 2014 Næringskreditt Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Styrets beretning for årsregnskapet 2014 Nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i fjerde kvartal og i 2014... 4 Virksomhetens art og utvikling... 4 Årets

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31 rsberetning 2000 Innhold Statskog SF 4 Årsberetning 6 Nøkkeltall 12 Hovedtall konsern 13 Regnskap 14 Revisjonsberetning 30 Samfunnsregnskap 31 Statskog i tema 32 Nøkkeltall Statskog i areal: 110 millioner

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

Et fremgangsrikt og godt år!

Et fremgangsrikt og godt år! ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Et fremgangsrikt og godt år! 3 Kort om Eiendomskreditt 4 Finansielle hovedtall 6 Årsberetning 7 Regnskaps- og notehenvisning 18 Resultatregnskap 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2012. Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET!

Årsrapport 2012. Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Årsrapport 2012 Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) Kontakt Uloba dersom du ønsker årsrapporten i Word-format eller

Detaljer

Din totalleverandør. innen eiendom ÅRSRAPPORT

Din totalleverandør. innen eiendom ÅRSRAPPORT Din totalleverandør innen eiendom ÅRSRAPPORT 2009 Presentasjon av styret Narve Reiten Styreleder Narve Reiten har bred erfaring innen investering og ledelse og startet Reiten & Co i 1992. Reiten & Co har

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

Innhold. 28 Øvrig informasjon 31 Dette er TRONDOS 32 Driftsorganisasjon 33 Medlemsorganisasjon 38 Medlemsfordeler KRETSÅRSMØTER

Innhold. 28 Øvrig informasjon 31 Dette er TRONDOS 32 Driftsorganisasjon 33 Medlemsorganisasjon 38 Medlemsfordeler KRETSÅRSMØTER ÅRSBERETNING 2014 INNHOLD KRETSÅRSMØTER Innhold 3 Kretsårsmøter 4 Kart over butikker 4 Styrets beretning 14 Regnskap og konsern m/kontrollkomiteens melding og revisors beretning 28 Øvrig informasjon 31

Detaljer

Årsberetning og regnskap

Årsberetning og regnskap Årsberetning og regnskap 2013 Årsberetning 2013 Beskrivelse av virksomheten PP Finans Postfolkenes Personellservice SA (PP) er en interesseorganisasjon for ansatte i Posten Norge AS og i selskaper som

Detaljer

ÅRSBERETNING 2000. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde kr 248,2 mill (kr 216,9 mill).

ÅRSBERETNING 2000. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde kr 248,2 mill (kr 216,9 mill). ÅRSBERETNING 2000 2000 var et godt år for Olav Thon Eiendomsselskap. Eiendomsmarkedet viste stigende eller stabile leiepriser i de utleiesegmenter selskapet er eksponert, på tross av et stigende rentenivå

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Innhold side 1 side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Rapport fra administrerende direktør Styrets årsberetning 2004 Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon

Detaljer

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 En alliansebank i Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2014 6 Styret i Odal Sparebank 17 Regnskap 2014 18 Noter 2014 23 Revisjonsberetningen og

Detaljer

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING ÅRSRAPPORT 2014 DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING Foto: Jan Kåre Rafoss Foto: Jan Kåre Rafoss Nøkkeltall Nøkkeltall 2014 2013 2012 2011 2010 styrets ÅRSBERETNING 2014 Norsk økonomi 2014 Styret i Kvinesdal

Detaljer