LANDSMØTEHEFTE 4: ØKONOMISK RAPPORT FOR LANDSMØTEPERIODEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LANDSMØTEHEFTE 4: ØKONOMISK RAPPORT FOR LANDSMØTEPERIODEN"

Transkript

1 LANDSMØTEHEFTE 4: ØKONOMISK RAPPORT FOR LANDSMØTEPERIODEN

2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 3 2 Forbundet Medlemsutviklingen Hovedtall fra regnskapene for perioden Driftsinntekter Medlemsvariable kostnader Driftskostnader Nærmere om økningene i driftskostnadene Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Utviklingen totalt Spesielle forhold i Spesielle forhold i Spesielle forhold i Spesielle forhold i Årsresultater Utviklingen totalt Enkelte forhold i Enkelte forhold i Enkelte forhold i Enkelte forhold i Egenkapitalutviklingen Aktiviteter 19 3 Økonomisk utvikling i avdelingene Kontingentinntekter Driftsresultat Egenkapital Kontingentsatser 23 4 Kontrollkomiteens uttalelse 24 2

3 1 Innledning Ifølge forbundets vedtekter pkt , Oppgaver og myndighetsområde, skal representantskapet blant annet godkjenne beretning og regnskap, og utarbeide økonomisk rapport til landsmøtet. Alle regnskapene i landsmøteperioden en enstemmig godkjent av representantskapet. Denne rapporten er utarbeidet for å gi landsmøtet en økonomisk status og for å informere om den økonomiske utviklingen i perioden. Overordnet driftes Fellesforbundet etter bestemmelsene i vedtektenes i pkt. 7.2 hvor det heter: 1 Forbundsstyret fastsetter hvem i forbundets ledelse som kan forplikte forbundet i tillegg til forbundsleder og nestleder. Ingen av dem som gis slik fullmakt kan forplikte forbundet alene. 2 Dersom det ikke foreligger spesielle forhold skal forbundet dekke den løpende driften i en landsmøteperiode gjennom sine driftsinntekter. 3 Forbundet skal opparbeide en økonomisk beredskap som dekker utbetaling av konfliktstønad i fire uker med egne midler. 4 Forbundets midler skal plasseres slik at forbundet har nok midler til på kort varsel å dekke utbetaling av konfliktstønad i fire uker. Forbundsstyret skal på dette grunnlag fastsette nærmere retningslinjer for plassering av forbundets midler. I disse retningslinjene skal det bl.a. legges vekt på forbundets strategiske interesse og retningslinjene skal utarbeides under forutsetning om at forbundet skal plassere midlene langsiktig. Fellesforbundet har opprettholdt sin økonomiske styrke i perioden. Med en egenkapital på nærmere 1,9 milliarder kroner er forbundet godt rustet til å dekke konflikter ved tariffoppgjør og ved konflikter i forbindelse med opprettelse av tariffavtaler. Oppfølgingen av forbundets økonomi og forvaltning av midler skjer ved gode rutiner og god kompetanse i forbundet og ved hjelp av ekstern bistand fra Ernst & Young AS og Grieg Investor AS. Representantskapet er trygge på at dette bidrar til å sikre forbundets økonomiske verdier på en god måte. Fellesforbundets 25 års jubileum I landsmøteperioden har forbundet markert sitt 25 års jubileum. De fleste aktivitetene knyttet til markeringen av jubileet foregikk i regi av de lokale avdelingene. Forbundet avholdt et frokostseminar hvor forbundets jobb gjennom 25 år ble vurdert av personer som på forskjellig vis hadde hatt et forhold til Fellesforbundet. Prosjektaktivitet i Sør Afrika I landsmøteperioden har forbundet hatt en samarbeidsavtale med Norsk Folkehjelp om prosjektaktiviteten til Folkehjelpa i Sør Afrika og det sørlige Afrika. Fellesforbundet har årlig bevilget kr til prosjektet, som har hatt følgende hovedsatsingsområder: Påvirke rettferdig fordeling av makt og ressurser i Sør-Afrika og det sørlige Afrika Bidra til en mer demokratisk utvikling Fremme internasjonal solidaritet i Norge Engasjere forbundets klubber og avdelinger som gis tilbud om å slutte seg til prosjektet 3

4 I tilknytning til prosjektsamarbeidet har Fellesforbundet hatt et ambassadørkorps bestående av en tillitsvalgt fra hvert ADK-område. Disse har vært aktive i å formidle prosjektets hovedformål og resultater til forbundets medlemmer. I den forbindelse har ambassadørene i landsmøteperioden vært i Sør Afrika og møtt mange av prosjektpartnerne. Det har vært satt av midler på ADK'enes budsjetter for at ambassadørene skulle kunne reise rundt til avdelinger og informere om prosjektet. Elektronisk arkiv- og saksbehandlingssystem Forbundet har lagt ned et betydelig arbeid for å følge opp landsmøtevedtak om elektronisk arkiv- og saksbehandlingssystem for avdelingene. I arbeidet med innføring av elektronisk arkiv- og saksbehandlingssystem for avdelingene, ble det nedsatt en referanse- og styringsgruppe som besto av representanter fra avdelingene og forbundets administrasjon. I tillegg ble det etablert en intern arbeidsgruppe i Fellesforbundets administrasjon. Saksbehandlingssystemet ACOS WebSak Fokus, som ble tilbudt avdelingene, er det samme som Fellesforbundet benytter. Det ble gjennomført et betydelig forarbeid hvor man så på eventuelle tilpasninger for avdelingene, spesielt i forbindelse med sikker forsendelse av personsensitive opplysninger. Lov om personvern har vært en viktig og avgjørende faktor i arbeidet. I ettertid må forbundet konstatere at arbeidet fram til at systemet kunne settes i drift i tre prøveavdelinger var mer omfattende og betydelig mer komplisert enn antatt. Det var oppstart med tre pilotavdelinger, den første avdelingen gikk i produksjon 11. november Løsningen gikk i permanent drift mars Brev med tilbud om å benytte systemet ble sendt forbundets avdelinger Totalt 17 avdelinger har så langt meldt sin interesse. Pr. juni 2015 er totalt 12 avdelinger på løsningen. De øvrige interesserte er kontaktet og vil bli koblet på etter hvert. Brukeropplæringen omfatter ikke bare det tekniske, dvs. bruken av systemet. Det vanskelige har også vist seg å være måten å jobbe på i avdelingene. Det er opplæring over to hele kursdager og umiddelbart etter kurset reiser 1-2 representanter fra forbundet ut til avdelingen for å bistå med selve oppstarten. Enkelte avdelinger har i tillegg ønsket ytterligere oppfølging i avdelingens lokaler. I landsmøtedokumentene om denne felles løsningen står det at det er budsjettert med tre nye ansatte med gode kunnskaper innen arkiv- og saksbehandlingsrutiner. Arkivet er hittil utvidet med to arkivarer. Det brukes betydelig med ressurser i forbundet og ressursbehovet økes for hver nye avdeling som går over til bruk av arkiv- og saksbehandlingssystemet. Ressursene brukes til oppsett av nye avdelinger og brukere, klargjøring og gjennomføring av kurs, brukerstøtte og kvalitetssikring. Prosjektinvesteringen kom på ca. 1,5 mill. kroner. Årlige driftskostnader, som omfatter drift, vedlikehold og lisenser, utgjør ca. 0,8 mill. kroner. De største årlige driftskostnadene for arkiv- og saksbehandlingssystemet for avdelingene, er personalkostnadene i forbundet. Fane2 For å forlenge levetida til Fane2 måtte det gjennomføres en større teknisk oppgradering. Kostnaden for dette var ca. 19 mill. og forbundets andel var ca. 6 mill. kroner. Driftsavtalen med Telecomputing vedrørende Fane2 koster ca. 2,8 mill. pr. år, vedlikeholdskostnadene er på i underkant av 1 mill. pr. år. I tillegg kommer utviklingskostnader som 4

5 i 2014 var på litt i overkant av 2,1 mill. Forbundet gir årlig tilskudd for avdelingenes bruk av Fane2. Den årlige kostnaden på 0,8 mill. betales direkte til Telecomputing. I Fane2 er det i landsmøteperioden utviklet en ny tilllitsvalgtmodul og ny kontingentreskontro. I kommunikasjonsmodulen er det utviklet nye verktøyer for å sende e-post og sms til medlemmer. Alle avdelingsbrukerne er i landsmøteperioden oppgradert til Internett Explorer 10, ny versjon av Citrix og Office Kostnad for flytting og oppgradering av avdelingsbrukerne kom på 0,3 mill. Prioriterte oppgaver Representantskapet utarbeider hvert år prioriterte oppgaver for forbundet og avdelingene. De prioriterte oppgavene trekker betydelige ressurser både økonomisk og menneskelig. Representantskapet viser til omtale av dette i representantskapets rapport om arbeidet i perioden. 5

6 2 Forbundet Denne delen av den økonomiske rapporten gjelder forbundet og forbundets regnskap. Forbundet eier også noen selskaper som inngår i et konsern. Konsernet har i landsmøteperioden bestått av Fellesforbundet, AS Eiendommer med tilhørende datterselskaper AS Lilletorget 1 og Målevirksomhetens Fellesutvalgs Fond AS. Lilletorget 1 ble solgt til Entra Eiendom i Konsernregnskapene påvirkes i hovedsak av forhold som er nevnt om Fellesforbundet i rapporten. For resultatregnskap og balanse for konsernet vises det til de enkelte årsregnskap som legges frem for landsmøtet. 2.1 Medlemsutviklingen I perioden fra til har forbundet en nedgang i det totale medlemstallet på medlemmer. Det har vært en nedgang på 884 yrkesaktive medlemmer i samme periode. Tabell 1: Utviklingen i antall medlemmer per i de enkelte år i landsmøteperioden fordelt etter medlemskategori År Totalt Betalende medlemmer Fritatte medlemmer I alt Fullt bet. Minstekont. VTA Student I alt Varig Midlertidig Figur 1: Utviklingen i antall medlemmer per i de enkelte år i landsmøteperioden fordelt etter medlemskategori Medlemsutviklingen Fullt bet Min. kont Fritatte

7 Tabell 2: Antall yrkesaktive medlemmer per og fordelt etter fylke Fylke Yrkesaktive Endring Østfold Oslo/Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør - Trøndelag Nord - Trøndelag Nordland Troms/Finnmark Sum Figur 2: Antall yrkesaktive medlemmer per fylke per og Yrkesaktive medlemmer per fylke

8 Figur 3: Utvikling i antall yrkesaktive medlemmer i perioden Utvikling i yrkesaktive medlemmer Hovedtall fra regnskapene for perioden Tabell 3: Hovedtall fra regnskapene for perioden , tall i hele Fra resultatregnskapet Inntekter i alt Herav vanlig kontingent Herav minstekontingent Medlemsvariable kostnader Herav LO-kont Herav grunnforsikring Herav kollektiv hjem Herav konfliktstønad Res. etter medlemsvariable kostnader Driftskostnader netto Driftsresultat Netto finans Årsresultat Fra balansen Eiendeler i alt Herav likvider* Egenkapital *Inkluderer kortsiktige pengeplasseringer. 8

9 Beløp i mill. Tabell 4: Hovedtall fra regnskapene for perioden per fullt betalende medlem Fra resultatregnskapet Inntekter i alt Herav vanlig kontingent Herav minstekontingent Medlemsvariable kostnader Herav LO-kont Herav grunnforsikring Herav kollektiv hjem Herav konfliktstønad Res. etter medlemsvariable kostnader Driftskostnader netto Driftsresultat Netto finans Årsresultat Fra balansen Eiendeler i alt Herav likvider Egenkapital Driftsinntekter Forbundets driftsinntekter har i perioden utviklet seg slik det fremgår av tabell 5 og figur 4. Tabell 5: Driftsinntekter i perioden fordelt etter inntektstyper År Kontingent Minstekontingent Andre inntekter Inntekter i alt ,3 19,4 56,6 490, ,6 19,6 51,3 490, ,9 19,9 51,2 508, ,4 20,8 50,3 516,5 Figur 4: Driftsinntekter i perioden fordelt etter inntektstyper Driftsinntekter 600,0 550,0 500,0 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0, År Kontingent Minstekontingent Andre inntekter 9

10 Landsmøtet i 2011 vedtok endring i kontingentfordelingen og andelen til forbundet ble redusert fra 1,21 % til 1,18 %. Avdelingenes andel fikk en tilsvarende økning fra 0,29 % til 0,32 %. I landsmøteperioden har dette medført en omfordeling av inntektene på 43,4 millioner i fireårsperioden. Ut over dette er utviklingen i kontingentinntektene et resultat av medlemsutviklingen og medlemmenes lønnsutvikling. Basert på kontingentinntektene har forbundet beregnet lønnsutvikling per gjennomsnittlig fulltbetalende medlem. Gjennomsnittlig årslønn i 2011 ble beregnet til kr og for 2014 ble den beregnet til kr , noe som utgjør en økning på 10,4 % i perioden. Under andre inntekter er overføring av OU- midler til studievirksomheten hvert år det største enkeltelementet. I tillegg får forbundet refusjon fra Fondsstyret for de Regionale verneombudene i bygg og anleggsvirksomheten. Hvert år sluttføres et betydelig antall juridiske saker for våre medlemmer. I 2011 inntektsførte forbundet 3,0 mill. i tilkjente saksomkostninger. Tilsvarende tall for 2012 var 3,4 mill. og i 2013 ble beløpet på hele 6,0 mill. Av dette er 2,2 mill. tilkjente saksomkostninger fra "Verftsaken" som Fellesforbundet og LO vant frem med i høyesterett. I 2014 har forbundet mottatt 3,3 mill. 2.4 Medlemsvariable kostnader Medlemsvariable kostnader er kostnader som avhenger direkte av antall medlemmer eller av innbetalt kontingent. Utviklingen i de medlemsvariable kostnadene for perioden er vist i tabell 6 og figur 5. Tabell 6: Utvikling i medlemsvariable kostnader i perioden fordelt etter kostnadstyper År LO-kontingent Grunnforsikring Koll. Hjem Annet Sum ,3 32,1 98,7 4,3 198, ,7 29,3 101,9 0,1 197, ,4 30,4 104,5-12,2 191, ,7 31,0 106,5 10,5 217,7 De største medlemsvariable kostnadene er kontingent til LO og medlemsforsikringen kollektiv hjem. Disse kostnadene utgjør en betydelig del av totalkostnadene til forbundet. Grunnlaget for kontingent til LO er nedfelt i LOs vedtekter 16 og utgjør 0,2 % av lønnsmassen. Med grunnlag i kongressvedtak får forbund med ren prosentkontingent en reduksjon i kontingenten til LO på 7,5 %. Kostnadene til kollektiv hjem og grunnforsikringen fremkommer som følge av medlemsutviklingen og premien pr. medlem. Det har vært en premieøkning tilsvarende kr 91,- pr. medlem i perioden, fra kr 1 002,- pr til kr 1 093,- pr Forbundets forsikringsforpliktelse i forbindelse med vedtektenes fritaksbestemmelser var per beregnet til 259,5 mill. Forpliktelsen er per beregnet til 241,6 mill. En reduksjon i forpliktelsen på 17,9 mill. Årlige endringer er ført som kostnader eller kostnadsreduksjoner i perioden. I regnskapet for 2013 ble forpliktelsen nedjustert grunnet medlemsnedgang og økt turnover. 10

11 Beløp i mill. Beløp i mill. Figur 5: Utvikling i medlemsvariable kostnader i perioden fordelt etter kostnadstyper Medlemsvariable kostnader 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0-50, År Annet Koll. Hjem Grunnforsikring LO-kontingent 2.5 Driftskostnader Driftskostnadene har i perioden steget fra 250,4 mill. i 2011 til 290,7 mill. i Utviklingen i de totale driftskostnadene er vist i tabell 7 og i figur 6. Tabell 7: Utvikling i totale driftskostnader i perioden , beløp i mill. År Driftskostnader , , , ,7 Figur 6: Utvikling i totale driftskostnader i perioden , beløp i mill. Driftskostnader 325,0 300,0 275,0 250,0 225,0 200,0 175,0 150,0 125,0 100,0 75,0 50,0 25,0 0, År 11

12 Forbundet har arbeidet målrettet for å holde driftskostnadene på et forsvarlig nivå i landsmøteperioden. Etter en lengre periode med medlemsnedgang ble det i 2010 igangsatt arbeid med kostnadsbesparende tiltak. Antall ansatte ble redusert fra 145 i 2010 til 127 i Øvrige kostnadsbesparende tiltak fikk full effekt fra 2011 og gjenspeiles i driftskostnadene. Samtidig ble driftskostnadene i 2011 påvirket av at landsmøtet i 2011 bevilget 7 mill. til AUF for gjenoppbygging av Utøya. Representantskapet bevilget 1,5 mill. til kommune og fylkestingsvalget i Til Stortingsvalget i 2013 bevilget representantskapet 2 mill. Landsmøtets vedtak i 2011 om overføring av kapitalavkastning til avdelingene ble første gang gjort etter behandling av regnskapet for Overføringen tilsvarer 3,5 % av 1/3 av forbundets egenkapital. I perioden 2012 til 2014 ble det overført henholdsvis 16,1 mill., 18,1 mill. og 19,3 mill., til sammen 53,5 mill. I tillegg ble det i 2011 overført 10 mill. til avdelingene basert på den gamle rutinen med tildeling av midler til prioriterte oppgaver basert på søknader. Til sammen er det dermed overført 63,5 millioner i tilskudd i landsmøteperioden. Personalkostnader er en av de største driftskostnadene i forbundet. Utviklingen i antall ansatte og antall årsverk de siste fire år framgår av tabell 8. Økningen i antall årsverk henger sammen med en rekke forhold som styrking av politikkområder vedtatt av landsmøtet, nye prioriterte områder som næringspolitikk, arbeidslivspolitikk og ungdomsarbeid. Tabell 8: Utvikling i antall ansatte i per for årene fordelt etter stillingskategorier Ans. Årsv. Ans. Årsv. Ans. Årsv. Ans. Årsv. Valgte, sekretærer, rådgivere 80 79, , , ,0 Organisasjonsarbeider 1 1,0 1 1,0 1 1,0 1 1,0 Regionale verneombud 14 14, , , ,0 Funksjonærer 32 31, , , ,2 Vikarer 0 0,0 4 4,0 3 3,0 0 0,0 Sum , , , ,2 Permisjon u/ lønn 6 6,0 5 5,0 5 5,0 3 3,0 Sum i alt , , , , Nærmere om økningene i driftskostnadene Forbundet har i perioden fått overført mer penger fra OU-fondet. Økte inntekter fra OUfondet slår ut i en tilsvarende økning i forbundets driftskostnader fordi alle midler forbundet mottar fra OU-fondet brukes til kursvirksomheten. I tillegg nevnes følgende spesielle forhold som påvirker økningene i driftskostnadene: Økning fra 2011 til 2012 kostnadsøkning på 8,6 mill. Lønnskostnader økt med ca. 2,5 mill. som både skyldes økning i antall årsverk og normal lønnsøkning for ansatte Tilskudd til avdelingene økt med ca. 6 mill. på grunn av omlegging av beregningsgrunnlag 12

13 Beløp i mill. Økning fra 2012 til 2013 kostnadsøkning på 11,0 mill. Lønnskostnader økt med ca. 5 mill. som både skyldes økning i antall årsverk og normal lønnsøkning for ansatte Tilskudd til avdelingene økt med ca. 3 mill. på grunn av økt egenkapital Økning fra 2013 til 2014 kostnadsøkning på 21,7 mill. Lønnskostnader økt med ca. 4 mill. som en følge av normal lønnsøkning for ansatte Tilskudd til avdelingene økt med ca. 1 mill. på grunn av økt egenkapital Pensjonskostnader økte med ca. 1,5 mill. Husleie ved hovedkontoret økte med ca. 2,2 mill. som en følge av salget av Lilletorget og ny leieavtale med Entra Avsetning til landsmøtet i 2015 økt med ca. 3 mill. Halvparten av kostnadsøkningen utover opprinnelig ramme påplusset dette års avsetning 2.6 Driftsresultat Driftsresultatet til forbundet framkommer når en fra samlede inntekter trekker fra medlemsvariable kostnader, kostnader til administrativ drift av forbundet og kostnader til ulike aktiviteter. Utviklingen i driftsresultatet de fire siste år er vist i tabell 9 og figur 7. Tabell 9: Utvikling i driftsresultat. for årene År Driftsresultat , , , ,1 Figur 7: Utvikling i driftsresultat for årene Driftsresultat 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20, År Driftsresultatene i perioden er påvirket av at antall fulltbetalende medlemmer har vært forholdsvis stabil i landsmøteperioden og av effekten av nedbemanning og kostnadsbesparende tiltak. Alle vedtak om administrative kutt er videreført i hele perioden. 13

14 Beløp i mill. 2.7 Finansinntekter og finanskostnader Utviklingen totalt Finansinntektene består tradisjonelt av bankrenter, renter på utlån og rentebærende verdipapirer samt gevinster tilknyttet plasseringer i aksje-, pengemarkeds- og obligasjonsfond. Det er i landsmøteperioden utført flere aktiviteter av finansiell karakter som har fått resultatmessige konsekvenser både på inntekts- og kostnadssiden. Utviklingen i forbundets bokførte finansielle poster er vist i tabell 10 og figur 8. Tabell 10: Finansinntekter og finanskostnader for årene , mill. kr År Inntekter Kostnader Netto ,0 9,6 58, ,0 4,9 82, ,1 4,7 56, ,0 3,9 263,1 Figur 8: Finansinntekter og finanskostnader for årene , mill. kr Finansinntekter/kostnader 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0, År Fin.innt Fin.kostn Netto finans Spesielle forhold i 2011 Renteinntektene på innskudd og utlån samt investeringene i pengemarkedet via forvalter var samlet på 52,5 mill. Utbytte fra SpareBank 1 Gruppen og Bank 1 Oslo AS utgjorde henholdsvis 8,3 mill. og 0,7 mill. Utbytte fra SpareBank 1 Gruppen ble benyttet til deltagelse i kapitalforhøyelsen som ble gjennomført dette året og gjorde at forbundet opprettholdt eierandel i Gruppen. Avkastning på investeringer i penge- og aksjemarkedet via forvalter i form av realiserte kursgevinster var på 6,5 mill. Totale finanskostnader ble på 9,6 mill. Realisert kurstap tilknyttet investeringene i aksjemarkedet utgjorde 0,5 mill. Urealiserte kurstap tilknyttet investeringene i penge- og aksjemarkedet utgjorde 5,6 mill. Netto honorarkostnad til kapitalforvalter var 3,3 mill. 14

15 Forbundet bokfører etter laveste verdis prinsipp. Urealisert gevinst på 12,9 mill. tilhørende investeringsporteføljen i penge- og aksjemarkedet ble ikke bokført Spesielle forhold i 2012 Renteinntekter på innskudd og utlån var samlet på 31,3 mill. Renteinntekt fra rentebærende investeringer i pengemarkedet via forvaltere var på 16,1 mill. Utbytte fra SpareBank 1 Gruppen og Bank 1 Oslo AS utgjorde henholdsvis 8,1 mill. og 1,3 mill. Utbyttene ble benyttet til deltagelse i kapitalforhøyelsen både i SpareBank 1 Gruppen og Bank 1 og gjorde at forbundet opprettholdt vår eierandel i Gruppen og Bank 1. Realiserte kursgevinster på investeringer i penge- og aksjemarkedet var 30,2 mill. Hovedårsaken var at alle andeler i fond tilhørende Alfred Berg Kapitalforvaltning ble solgt i 2012 i forbindelse med iverksettelse av ny investeringsstrategi og etablering av samarbeidet med uavhengig rådgiver Grieg Investor. Totale finanskostnader ble på 4,9 mill. Realisert kurstap tilknyttet investeringene i pengemarkedet via forvaltere utgjorde 0,1 mill. Urealiserte kurstap tilknyttet investeringene i penge- og aksjemarkedet utgjorde 1,6 mill. Totale honorarkostnader til forvaltere av alle enkeltfond var 2,7 mill. Netto honorar til Grieg Investor var 0,3 mill. Urealisert gevinst på 9,7 mill. tilhørende investeringsporteføljen i penge- og aksjemarkedet ble ikke bokført Spesielle forhold i 2013 Renteinntekter på innskudd og utlån var samlet på 21,4 mill. Renteinntekt fra rentebærende investeringer i pengemarkedet var på 19,2 mill. Inntekt i form av oppnådd rabatt ved investeringer i enkeltfond var på 0,4 mill. Salg av 961 aksjer i SpareBank 1 Gruppen AS til Bank 1 Oslo Akershus AS til en verdi av 6 mill. gav en bokført gevinst på 3,1 mill. Utbytte fra SpareBank 1 Gruppen AS utgjorde 12,9 mill. Realiserte kursgevinster på investeringer i penge- og aksjemarkedet ble 3 mill. Totale finanskostnader ble på 4,7 mill. Urealiserte kurstap tilknyttet investeringene i pengeog aksjemarkedet utgjorde 1,6 mill. Samlet honorarkostnad til forvalterne av enkeltfondene ble 3 mill. Urealisert gevinst på 90,4 mill. tilhørende investeringsporteføljen i penge- og aksjemarkedet ble ikke bokført Spesielle forhold i 2014 Renteinntekter på innskudd og utlån ble på 22,2 mill. Renteinntekt fra rentebærende investeringer i pengemarkedet var på 23,1 mill. Inntekt i form av oppnådd rabatt ved investeringer i enkeltfond var på 0,8 mill. Utbytte fra SpareBank 1 Gruppen AS og Bank 1 Oslo Akershus AS utgjorde henholdsvis 3,1 mill. og 2,5 mill. Utbytte fra salget av Lilletorget 1 var 161,7 mill. 15

16 Beløp i mill. Reversering av saldo for tapsavsetning for utlån var pålydende 20 mill. Realiserte kursgevinster på investeringer i penge- og aksjemarkedet ble 27 mill. Totale finanskostnader ble på 3,9 mill. Urealiserte kurstap tilknyttet investeringene i pengeog aksjemarkedet utgjorde 0,2 mill. Realisert kurstap knyttet til investeringen i kort portefølje i Holberg Likviditet ble 0,1 mill. Samlet honorarkostnad til forvalterne av enkeltfondene ble 3,5 mill. Urealisert gevinst på 145,2 mill. tilhørende investeringsporteføljen i penge- og aksjemarkedet ble ikke bokført. 2.8 Årsresultater Utviklingen totalt Årsresultatet framkommer når en på driftsresultatet legger til finansinntektene og trekker fra finanskostnadene. Utviklingen i årsresultatet de fire siste år er vist i tabell 11 og figur 9. Tabell 11: Finansinntekter og finanskostnader for årene , mill. kr År Årsresultat , , , ,2 Figur 9: Finansinntekter og finanskostnader for årene , mill. kr Årsresultat 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 År

17 2.8.2 Enkelte forhold i 2011 Forbundet solgte to fritidseiendommer og bokførte gevinst i forbindelse med salget på til sammen 6,6 mill. Den største enkeltaktiviteten i 2011 var landsmøtet. Totalt kostet landsmøtet 26,9 mill. Dette inkluderer landsmøtebevilgningene som er nevnt under kap. 2.5 driftskostnader. Tidligere års avsetning på 16,9 mill. ble tilbakeført slik at nettokostnaden til landsmøtet belastet regnskapet i 2011 ble på 10 mill. I 2011 fikk forbundet full effekt av kostnadsbesparende tiltak og lønnskostnadene i 2011 var 12,3 mill. lavere enn i Enkelte forhold i 2012 Landsmøtets vedtak om endring i kontingentfordeling mellom forbundet og avdelingene ga en omfordeling av kontingentinntektene fra For forbundet medførte dette en inntektsreduksjon på 10,7 mill. I 2012 ble forsikringsforpliktelse for fritatte medlemmer redusert med 5 mill. grunnet økt turnover. Beregningen av pensjonsforpliktelsene i 2012 ble påvirket av ny prognose for dødelighet og endring i diskonteringsrente. Forpliktelsene knyttet til DnFp ble redusert med 11,8 mill. og ga en inntektsføring i 2012 på 8,4 mill var det første år etter omlegging av tilskudd til avdelingene basert på ren kapitalavkastning, 16,1 mill. ble overført til avdelingene, en økning i tilskudd på 6,3 mill. fra Enkelte forhold i 2013 Forsikringsforpliktelsen for fritatte medlemmer ble redusert med 17,8 mill. grunnet medlemsnedgang og økt turnover. I 2013 registrerte forbundet økt aktivitet knyttet til juridiske saker for medlemmer. Driftskostnadene knyttet til sakene ble på hele 6,8 mill. Forbundet vant frem med et stort antall saker i retten og vi fikk til sammen 6 mill. i tilkjente saksomkostninger. Den største saken var "Verftsaken" hvor forbundet etter dom i Høyesterett ble tilkjent 2,2 mill. Også i 2013 gikk pensjonskostnadene ned. For DnFp inntektsførtes 0,6 mill. og ytelsesordningen gikk ned med 2,6 mill. Fellesforbundet rundet 25 år og ble markert over hele landet. Forbundet avholdt seminar, og kjørte en rekke reklame og annonsekampanjer. Forbundet brukte 5,7 mill. til markeringen av jubileet Enkelte forhold i 2014 Forbundet hadde som mål å besøke alle bedrifter med tariffavtale i løpet av Planlegging og oppstart ble igangsatt allerede i Det ble lagt ned betydelige menneskelige ressurser for å nå målet. Av omlag mulige klubber/bedrifter ble besøkt. I regnskapet for 2014 er 1,7 mill. benyttet i rene reisekostnader til denne aktiviteten. Noen reisekostnader ble allerede belastet i 2013 og noe har kommet på i 2015 slik at 1,9 mill. ble summen totalt for reiser knyttet til aktiviteten. En annen stor økonomisk hendelse i 2014 var salget av Lilletorget 1 til Entra Eiendom. Forbundet bokførte et ekstraordinært utbytte på 161,6 mill. fra AS Eiendommer i forbindelse med dette salget.. 17

18 Beløp i mill. 2.9 Egenkapitalutviklingen Egenkapitalen framkommer når en tar verdien på forbundets samlede eiendeler og trekker fra gjeld. Utviklingen i egenkapital siste fire år er vist i tabell 12 og figur 10. Tabell 12: Egenkapital for årene , mill. kr År Egenkapital , , , ,3 Figur 10: Egenkapital for årene , mill. kr 2 000, , , , , ,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 Egenkapital Egenkapital Det enkelte års resultat tilføres egenkapitalen hvert år. Utviklingen i egenkapitalen i forbundet blir derfor i det alt vesentlige påvirket av størrelsen på årsresultatet. Det vises til de redegjørelser som er gjort om faktorer som påvirker dette. 18

19 Beløp i mill Aktiviteter Forbundet har en rekke aktiviteter med tilhørende kostnader som følge av tiltak som settes i verk og som følge av forbundets vanlige virke. Figur 11 viser kostnadsutviklingen for noen utvalgte aktiviteter i siste fire år i mill. kr. Figur 11: Kostnader til enkelte utvalgte aktiviteter for årene i mill. kroner 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Aktiviteter Lønn, sosiale kostnader og øvrige driftskostnader knyttet til forbundets ansatte er ikke fordelt etter aktivitet i figur 14. I fireårsperioden er det til sammen utbetalt 91,7 mill. i støtte til lokale kurs. Studietiltakene har vært innenfor forbundets modulbaserte grunnopplæring og MoTo-kurs. I tillegg har det blitt gjennomført kurs og konferanser med tema knyttet til forbundets prioriterte oppgaver for de enkelte år. Utbetaling til Stiftelsen LO Media for produksjon av Magasinet for fagorganiserte har i fireårsperioden vært på til sammen 56,8 mill. Opplagstallet har årlig ligget på omkring med ti utgaver hvert år. Til sammen er det benyttet 8,5 mill. til annen informasjon i perioden. I 2013 inngår midler i forbindelse med feiring av 25- års jubileet til forbundet. I 2014 inngår midler til gjennomføring av prosjektet merkevarebygging/rekruttering. I perioden er det til sammen utbetalt 64 mill. som tilskudd til avdelingene. Grunnlaget for dette er landsmøtevedtaket fra 2011 om at det skal beregnes en avkastning på 3,5 % av 1/3 av forbundets egenkapital til de av forbundets avdelinger som ikke er rene bedriftsavdelinger. Den årlige overføringen gjøres etter at forbundets regnskap for året før er godkjent av representantskapet i juni måned. I perioden fra 2012 til 2014 har tilskuddet økt fra 16,2 mill. til 19,3 mill. I 2011 var tilskuddet på 9,8 mill. fordi grunnlaget var basert på gammel ordning hvor forbundet saksbehandlet søknadene om støtte som kom inn fra avdelingene. 19

20 3 Økonomisk utvikling i avdelingene 3.1 Kontingentinntekter Kontingenten forbundet krever inn fordeles til avdelingene og forbundet basert på vedtektenes bestemmelser 4.3. Landsmøtet i 2011 vedtok endring i kontingentfordelingen mellom forbundet og avdelingene. Avdelingenes andel økte fra 0,29 % til 0,32 %. Endringen resulterte i at avdelingene i landsmøteperioden har fått 43,4 mill. mer overført. Fra 2011 til 2014 viser avdelingens kontingentinntekter en økning på 23,4 mill. årsaken til dette er i det alt vesentlige lønnsutvikling i medlemsmassen. Tabell 13: Avdelingenes andel av kontingent i perioden fordelt etter fylke, tall i 1000 Fylke Endring Østfold Oslo/Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms/Finnmark SUM

21 Figur 12: Avdelingenes kontingent i perioden fordelt etter fylke tall i Driftsresultat Utviklingen i avdelingenes driftsresultater er vist i tabell 14 og tallene er hentet fra innsendte årsregnskap i perioden. Driftsresultatet framkommer når en tar avdelingens inntekter (kontingentinntekter og andre inntekter) og fra trekker driftskostnadene. I driftsresultatet er det ikke medregnet finansinntekter og inntekter som er klassifisert som ekstraordinære. Tabell 14: Avdelingenes driftsresultat i perioden fordelt etter fylke, tall i 1000 Fylke Østfold Oslo/Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms/Finnmark Til sammen

22 Østfold Oslo/Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms/Finnmark Tusener 3.3 Egenkapital Forbundets avdelinger har i landsmøteperioden økt sin egenkapital med 109 mill. Dette må sees i sammenheng med utviklingen i driftsresultatene og at noen avdelinger har realisert betydelige verdier. Utviklingen i egenkapital framgår av tabell 15. Tabell 15: Avdelingenes egenkapitalutvikling i perioden fordelt etter fylke, tall i 1000 Fylke Endring Østfold Oslo/Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms/Finnmark Til sammen Figur 13: Utviklingen i avdelingenes egenkapital i perioden fordelt etter fylke, tall i

23 3.4 Kontingentsatser Ved utgangen av 2014 hadde 50 av forbundets 93 avdelinger ekstra administrasjonskontingent (kontingent ut over 1,5 %). 58,6 % av forbundets yrkesaktive medlemmer står tilsluttet avdelinger med ekstra administrasjonskontingent. Tabell 15: Antall yrkesaktive medlemmer og antall avdelinger per fordelt etter ulike kontingentsatser Kontingentsats i % Ant. avdelinger Ant. yrkesaktive medlemmer 1, ,55 0-1, ,65 0-1, , , , , , , SUM Figur 14: Antall yrkesaktive medlemmer per fordelt etter ulike kontingentsatser ,50 1,60 1,70 1,75 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 23

24 4 Kontrollkomiteens uttalelse 24

25

Økonomisk rapport for landsmøteperioden

Økonomisk rapport for landsmøteperioden 6. ordinære landsmøte 7.-12. oktober 2011 4 www.fellesforbundet.no Landsmøtehefter_omsl_4.indd 1 LO Media 2011 Økonomisk rapport for landsmøteperioden Organisering for velferd og verdiskaping 22.06.11

Detaljer

Innhold. Uttalelse om revisjon til landsmøte.16

Innhold. Uttalelse om revisjon til landsmøte.16 1 Innhold Innledning... 2 1. Organisasjon... 3 1.1 Medlemsutvikling... 3 2. Inntektsutviklingen... 5 2.1 Snittkontingent per medlem... 6 2.2 Fordeling av totalinntekter på enkelte områder... 7 2.3 Finansinntekter...

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten

Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten 1 av 9 Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten Kontingent og rammebudsjett 2014 for Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS Forslag til vedtak: (styrets

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Sak 13/17 Årsregnskap 2016

Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Styremøte 30.3.17 Sak 13/17 Målrettet tiltaksplan kostnadsreduksjon 1 Oppsummering årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 ble vedtatt av foretaksledelsen 21.3.17 Resultat, balanse

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 10 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

Kvartalsregnskap

Kvartalsregnskap Kvartalsregnskap 30.09.2009 1 Gran SpareBank - Kvartalsregnskap pr. 30.09.09 Generelle regnskapsprinsipper: Bankens kvartalsregnskap er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende lover og bestemmelser

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 63

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 63 Sak 8 Regnskap N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 63 Sak 8 Regnskap for 2007, 2008 og 2009 Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett 2007

Detaljer

Sak 7 Regnskap. Regnskap for 2010, 2011, 2012 og 2013

Sak 7 Regnskap. Regnskap for 2010, 2011, 2012 og 2013 Sak 7: Regnskap 1 Sak 7 Regnskap Regnskap for 2010, 2011, 2012 og 2013 Forslag 7.101 Forslagsstiller: Landsstyret Landsstyret innstiller for kongressen: Kongressen tar oversikten over regnskapene for 2010,

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012

Årsberetning og regnskap 2012 Årsberetning og regnskap 2012 ÅRSBERETNING 2012 1. Virksomhetens art Fellesforbundet er et fagforbund som har som formål å organisere arbeidstakere og fremme deres lønns og arbeidsvilkår. Forbundets virkeområde

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012 Sak 9 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012 Sak 9 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 9 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 968 349 627 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN BETANIEN BERGEN Forretningsadresse: Vestlundveien

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 Organisering Søgne kommunes forvaltningsfond ble etablert i juni 2003 som et kommunalt fond. Vedtekter og investeringsstrategi ble vedtatt av kommunestyret

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

1. 3. KVARTALSRAPPORT

1. 3. KVARTALSRAPPORT 1. 3. KVARTALSRAPPORT Rapport for 1. 3. kvartal Konsernet Fokus Bank har for de tre første kvartaler et resultat av ordinær drift før skatt på 309,2 millioner kroner. For samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2012

Regnskap 1. halvår 2012 Regnskap 1. halvår 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 som et privat kredittforetak og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2012

Regnskap 3. kvartal 2012 Regnskap 3. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Eiendomskreditts formål er å yte mellomlange og

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09. 2005 Resultatregnskapet Modum Sparebank hadde ved utgangen 3. kvartal 2005 et driftsresultat før tap og skatt på 30,2 mill. Dette tilsvarer 1,31 %

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Landsmøtet tar til etterretning årsberetning og årsregnskap for Utdanningsforbundet med tilhørende virksomhetsområder for 2009, 2010 og 2011.

Landsmøtet tar til etterretning årsberetning og årsregnskap for Utdanningsforbundet med tilhørende virksomhetsområder for 2009, 2010 og 2011. 1 2 3 4 5 Landsmøtet tar til etterretning årsberetning og årsregnskap for Utdanningsforbundet med tilhørende virksomhetsområder for 2009, 2010 og 2011. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2011 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PER

Styrets beretning RESULTAT PER 1. kvartal 2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets beretning RESULTAT PER 31.03.2012 FINANSKONSERN. VI ER I DAG 80 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsregnskap

Kvartalsregnskap Kvartalsregnskap 31.03.2010 1 Gran SpareBank - Kvartalsregnskap pr. 31.03.10 Generelle regnskapsprinsipper: Bankens kvartalsregnskap er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende lover og bestemmelser

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2013

Regnskap 1. kvartal 2013 Regnskap 1. kvartal 2013 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Sparebanken Jevnaker Lunner Kvartalsrapport 31.3.2009 et et består av banken og et heleiet selskap JLN Invest AS. I sistnevnte selskap er det foreløpig ingen aktivitet. en eier andeler i to felleskontrollerte

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2015 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015 ORG.NR. 992921218 ÅRSREGNSKAP 2015 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Autorisert regnskapsførerselskap RESULTATREGNSKAP Noter 2015 2014 The Kavli Foundation 10 885 400 Bidrag 36 673 299 1 000 000

Detaljer