PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR FORUS NÆRINGSPARK, FELT C1, HINNA BYDEL. Plan 2549P, Stavanger kommune. Plan 0548, Sola kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR FORUS NÆRINGSPARK, FELT C1, HINNA BYDEL. Plan 2549P, Stavanger kommune. Plan 0548, Sola kommune"

Transkript

1 DETALJREGULERING FOR FORUS NÆRINGSPARK, FELT C1, HINNA BYDEL Plan 2549P, Stavanger kommune Plan 0548, Sola kommune

2 FORORD I forbindelse med regulering av nytt næringsareal på Forus felt C1 i 2007, ble det gjennomført en konsekvensutredning i henhold til bestemmelsene i forskrift om konsekvensutredning av Stavanger og Sola kommune vedtok i 2009 reguleringsplan for felt C1 med relokalisering av IKEA. Fylkesmannens miljøvernavdeling kom med innsigelse til forslag til reguleringsplan for felt C1. Innsigelsen var begrunnet med at planen var i strid med nasjonal areal- og transportpolitikk og fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren med retningslinjer for handelslokalisering. Videre var lokaliseringen i strid med kommuneplanene for Stavanger og Sola. I forbindelse med stadfesting av Regionalplan for Jæren (tidligere fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren), ble innsigelsene i forbindelse med rikspolitiske bestemmelser for kjøpesentre og rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging ikke tatt til følge. I ny kommuneplan for Stavanger er man etter forhandlinger med Fylkesmannen kommet fram til at det på aktuell tomt kan etableres en enkelt større forretning med regionalt/landsdelsbasert nedslagsfelt, som flyttes fra annen lokalisering på Forus. Dette fører til at IKEA ønsker å gjenoppta reguleringsarbeidet av C1 tomten. Tidligere utarbeidet planprogram og konsekvensutredning blir videre bearbeidet og supplert med tema der en ser at dette er nødvendig. Arealet ligger i nordre del av Forusområdet, mellom eksisterende næringsområde, E 39, Solasplitten og Næringsveien. Området er i hovedsak avsatt til nåværende næringsvirksomhet i gjeldende kommuneplan for Stavanger kommune, og LNFR-areal for Sola kommune. Grunnlaget som utløser krav om konsekvensutredning er bl.a. knyttet til et ønske om å legge til rette for at IKEA kan etablere seg i området. I tillegg ville størrelsen på anlegget i seg selv utløst dette kravet. Forus-Nord AS og IKEA Eiendom Holding AS er tiltakshaver for planarbeidet. Pål Walberg er tiltakshavers representant fra IKEA Eiendom Holding AS. Planprogrammet er utarbeidet av Prosjektil Areal AS med Trond Heskestad som oppdragsleder og Marita Furenes Hagli som utførende planlegger. Stavanger, For Forus-Nord AS og IKEA Eiendom Holding AS 2

3 1 Innhold 2 Arealoppgave Bakgrunn for planforslaget Bakgrunn Behov for konsekvensutredning Planens avgrensning Gjeldende planer Kommuneplan/kommunedelplan KDP 125 Kommunedelplan for parkering for næringsområder på Forus og Lura, Hinna bydel Kommuneplan for Stavanger kommune , under revidering Kommuneplan for Stavanger , tilleggshøring Regionalplan for Jæren Gjeldende reguleringsplaner Stavanger Gjeldende reguleringsplaner Sola Pågående planarbeid Forhåndskunngjøring Kunngjøring av planoppstart og forslag til planprogram Innkomne merknader Endringer til planprogram etter medvirkning Beskrivelse av planområdet Planområdets kvaliteter Tilgrensende/eksisterende bebyggelse/arealbruk Teknisk infrastruktur Spesielle miljø- og/eller risikoforhold Eksisterende service i nærområdet Beskrivelse av planforslaget; innhold, kvaliteter og konsekvenser Oppsummering av KU Metode Forhold til overordnede og gjeldende planer Kommunale planer og mål Gjeldende regulering Byplanmessige innhold og kvaliteter Stedsutvikling/grep Utnyttelse og byggehøyder Funksjoner/innhold Arealbruk for annen virksomhet Offentlig parkeringshus Estetiske kvaliteter, i seg selv og i forhold til omgivelsene Identitet Tekniske løsninger

4 7.5.1 Vann og avløp Overvannshåndtering - Blå/grønn faktor Renovasjon Tilgjengelighet Atkomstløsning Parkering Varelevering Avbøtende tiltak i forhold til miljø- og/eller risikoforhold ROS-analyse Oppsummering Kilder VEDLEGG Den samlede plansaken inneholder følgende dokumenter: 1. Planbeskrivelse 2. Kopi av alle innkomne merknader 3. Reguleringsbestemmelser 4. Konsekvensutredning 5. Plankart 6. Illustrasjonsplan 7. ROS-analyse 8. Trafikkvurdering 9. Mobilitetsplan 10. EMF beregning næringsområde felt C-Forus 11. Grunnundersøkelser med borplan 12. Bestemmelse om mobilitetsplan. Skjema 13. Kvalitetsprogram 4

5 2 Arealoppgave Totalareal og areal fordelt på de ulike formålene Utbyggingsareal (BRA) totalt og fordelt på formål FORMÅL Areal i dekar Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor 48,01 Samferdsel og teknisk infrastruktur Veg Gangveg Annen veggrunn grøntareal Parkering 6,52 0,09 11,76 7,86 PLANOMRÅDET TOTALT 74,24 Figur 1.1 Foreslått plankart 5

6 3 Bakgrunn for planforslaget 3.1 Bakgrunn Prosjektil Areal AS skal på vegne av Forus-Nord AS og IKEA Eiendom Holding AS, fremme privat reguleringsforslag til nytt næringsområde felt C1, som ligger mellom dagens næringsområde og Solasplitten. Planområdet ligger for det meste i Stavanger kommune, men en mindre del ligger i Sola kommune. Planen er utarbeidet som én plan, men vil bli behandlet separat i hver kommune. Storparten av Forus Næringsområde er i dag bebygd. I den siste reviderte reguleringsplanen for Forusområdet ble det åpnet for en bedre utnyttelse av eksisterende områder. Selv om fortetting av Forusområdet allerede er i gang, har Forus Næringspark behov for å kunne tilby nye, ubebygde tomter til næringslivet, og denne planen er et ledd i videreutvikling av Forusområdet i tråd med Disposisjonsplan for Forusområdet. Planen er bygd på de fleste av forutsetningene fra Forusplanen, men er tilpasset de faktiske forhold som kjennetegner området. På tomten er det intensjon om at IKEA skal etablere et nytt anlegg til erstatning for dagens anlegg ved Løwenstrasse og eksternt lager i Svanholmen. Anlegget vil ha en størrelsesorden på ca m² brutto med mulighet til utvidelse til ca m². Bruttoarealene har ikke tatt med parkeringsetasje og imaginære plan. Bebygget areal ("fotavtrykk") vil være ca m², med mulighet for å utvide til m 2. Anlegget er imidlertid ikke ferdig prosjektert. 3.2 Behov for konsekvensutredning Plan og bygningslovens bestemmelser definerer innslagskriterier for krav om konsekvensutredning. I dette tilfellet er det følgende kriterier som utløser krav til konsekvensutredning: IKEAs bebyggelse vil overstige m². Dette utløser krav om konsekvensutredning, jfr. Forskrift om konsekvensutredning 2 d, Vedlegg I, pkt. A 1. Fastsatt planprogram med relevante utredningstema ble vedtatt januar 2015, og er lagt til grunn for utarbeidelse av detaljregulering med konsekvensutredning. Konsekvensutredningen følger som eget vedlegg til plansaken, men hovedpoengene er oppsummert i kapittel 5 i denne beskrivelsen. 6

7 3.3 Planens avgrensning Figur 3.1. Varslet planområde 7

8 4 Gjeldende planer 4.1 Kommuneplan/kommunedelplan KDP 125 Kommunedelplan for parkering for næringsområder på Forus og Lura, Hinna bydel Sandnes, Sola og Stavanger kommuner har sammen med Forus Næringspark AS, arbeidet fram et forslag til kommunedelplan for parkering for næringsområdene på Forus og Lura. Formålet med planarbeidet var å foreta en gjennomgang og kartlegging av parkeringssituasjonen i næringsområdene på Forus og Lura, og utarbeide forslag til ny felles parkeringspolitikk og bestemmelser. Følgende maksimalnormtall for noen hovedkategorier av arealbruk på Forus/Lura: Industri, lager, engrossalg og bilforretning Detaljhandel, kjøresenter, arealkrevende varer Kontor 0,4 pl pr 100m² BRA 2,0 pl pr 100m² BRA 1,2 pl pr 100m² BRA Tilleggsforslag A): «For større handelsvirksomheter/handel med plasskrevende varer (ikke omtalt i planen) tillates inntil 3,3 parkeringsplasser pr 100m² BRA Kommuneplan for Stavanger kommune , under revidering Kommuneplan for Sola kommune I kommuneplanen for Stavanger er planområdet vist som nåværende næringsvirksomhet og i kommuneplan for Sola, vist med formål LNFR-areal Kommuneplan for Stavanger , tilleggshøring Kommunen utførte en tilleggshøring av ny kommuneplan for å få tilbakemeldinger på flere justeringer i planforslaget etter hovedhøringen. Endringene som høres gjelder arealdelen, og de viktigste endringene ligger i bestemmelsene og retningslinjene, samt enkelte endringer i plankartet. Figur 4.1 Forus felt C1 vist med kombinert formål. (Planbeskrivelse med konsekvensvurderinger - tilleggshøring I tilleggshøringen er det tatt hensyn til regional planbestemmelse i Regionalplan for Jæren, der det er angitt mulighet for etablering av en enkelt større handelsvirksomhet med regionalt/landsdelsbasert nedslagsfelt på Forus felt C. Revidert kommuneplanforslag inneholder formålet på Forus felt C1 til kombinert formål og med tilhørende bestemmelse som angir formålene næringsbebyggelse og forretning. Dette i tråd med regional planbestemmelse; 2.3 pkt.2 og 2.5 pkt. 7b. Fylkesmannen i Rogaland fremmet innsigelse til at kommuneplanen åpner for forretningsareal på Forus felt C, som vil komme i strid med Forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre og Regionalplan Jæren. I regional planbestemmelse er det åpnet for et unntak for IKEA, men det er stilt et plankrav om at det skal skje gjennom et samarbeid mellom Sandnes, 8

9 Sola og Stavanger. Utlegging av handelsareal på felt C i Stavanger, uten et helhetlig plangrep for Forus sammen med Sandnes og Sola, vil være i strid med unntaksbestemmelsen i regionalplanen. Fylkesmannen i Rogaland kom også med en samordnet uttalelse til tilleggshøringen av kommuneplanen sammen med Fiskeridirektoratet og Forsvarsbygg der fylkesmannen har innsigelse til åpning for handel på felt C Forus samt innsigelse til andre punkter. Fylkesmannen i Rogaland trakk innsigelsen til kommuneplanen på meklingsmøte, den , på vilkår av at det blir lagt inn en bestemmelse som tydeliggjør at bygging på felt C1 forutsetter flytting/relokalisering av en enkelt større handelsvirksomhet med regionalt/landsdelsbasert nedslagsfelt. Bystyret godkjente ny kommuneplan Regionalplan for Jæren I Regionalplan for Jæren (vedtatt ), er Forus vurdert som et næringsområdet bestående av allsidig og arealkrevende virksomhet og et næringsområde med høy urbaniseringsgrad. Planområdet ligger i området for høy urbaniseringsgrad. Figur 4.2 Utsnitt fra gjeldende kommuneplan for Sola og Stavanger kommune 9

10 Figur 4.4 Prinsipp for retningslinjer for næringsareal i kategori 1: høy urbaniseringsgrad Figur 4.4 Kartet viser en avgrensing mellom kategoriene næringsområder. Planområdet ligger øverst i kategorien for høy urbaniseringsgrad Gjeldende reguleringsplaner Stavanger Plan 2043 Privat reguleringsplan for Forus, Felt C, Hinna bydel Plan 2276 Reguleringsplan for Forus Næringspark Felt C1, Hinna bydel Plan 2439 Reguleringsplan sykkelstamvei. Delstrekning Sørmarka til kommunegrense, Hinna bydel Plan 2397P Detaljregulering for sykkelvei og energisentral Forus, Felt C, Hinna bydel Gjeldende reguleringsplaner Sola Plan 0379 Forus Næringspark felt C1 Plan 0361 Solasplitten 10

11 4.1.7 Pågående planarbeid I området er det ingen pågående reguleringsplaner. Figur 4.6 Gjeldende reguleringsplaner for Stavanger kommune. Planområdet vist med rød stiplet strek Figur 4.6 Gjeldende reguleringsplaner for Sola kommune. Planområdet vist med rød stiplet strek 5 Forhåndskunngjøring 5.1 Kunngjøring av planoppstart og forslag til planprogram Oppstartsmøte for planarbeidet ble holdt den i Stavanger kommune. Varsel om igangsatt planarbeid og forslag til planprogram ble sendt ut ved brev datert til grunneiere og på epost til aktuelle instanser. Frist for kommentarer ble satt til Oppstart og forslag til planprogram ble kunngjort i Stavanger Aftenblad, og på Stavanger og Sola kommunes hjemmesider. 5.2 Innkomne merknader Det kom inn 10 merknader i forbindelse med varslingen. Liste over merknader 1. Kjell Arne Larsen, datert IVAR, datert Avinor, datert Norges vassdrags- og energidirektorat Region Sør, datert Lyse, datert Stavanger kommune, oppvekst og levekår, datert Fylkesmannen i Rogaland, datert Statens vegvesen, datert Hinna bydelsutvalg, datert Fylkesrådmannen, Regionalplanavdelingen, datert

12 Sammendrag av merknadene 1. E-post fra Kjell Arne Larsen, dat Kjell Arne Larsen har følgende momenter til planarbeidet som ønskes tatt inn i vurderingen: 1) Det må tilrettelegges slik at trafikk inn og ut av området ikke krysser gang- og sykkelvegen langs Refsnesvegen sør for det aktuelle området. Denne gang- og sykkelvegen er hovedferdsåren for gående og syklende til og fra Forus, Sola, Ullandhaug, Madla, Eiganes, Revheim, Randaberg og Stavanger sentrum. Det passeres daglig flere hundre syklister hele året. Ulykkesstatistikken viser at det oppstår mange tilfeller av tvil om vikeplikt mellom bilister og syklister i denne type kryss når kryssing foregår på samme plan. 2) I anleggsfasen er det også meget viktig å tilrettelegge slik at trafikk inn og ut av området ikke krysser gang- og sykkelvegen langs Refsnesvegen sør for det aktuelle området. Anleggstrafikk i samme område har vist at anleggstrafikk gjør at vegene raskt blir skitnet til med grus, sand og gjørme som gjør at vegene blir svært glatte, og syklister og gående blir tilsmusset. Endringer planprogram Utredningstemaet trafikksikkerhet, er tatt med i planprogrammet for videre utredning i konsekvensutredningen. Ivaretas i reguleringsplan Trafikkforholdene for gående og syklende er utredet i mobilitetsplanen. Planforslaget tilrettelegges for at dagens gang- og sykkelvegnett ivaretas. 2. E-post fra IVAR, dat IVAR har to hovedavløpsledninger, Ø 800 og Ø 315, innenfor det aktuelle planområdet. Det må tas hensyn til disse i den videre planarbeidet. Ledningene har en restriksjonssone på 4 meter til hver side, målt fra ytterkant rør. Endringer planprogram Ingen endringer til planprogram Ivaretas i reguleringsplan Nye tiltak innenfor planområdet tar hensyn til aktuelle avløpsledninger, og det er vist i plankartet restriksjonssone for disse. 3. E-post fra Avinor, dat Avinor nevner at planområdet ligger ca. 3,6 km øst for hovedrullebanen på Stavanger lufthavn Sola, innenfor den ytre delen av horisontalflaten, som er en høyderestriksjonsflate i restriksjonsplanen for Stavanger lufthavn Sola i medhold av kap. 10 og 11 i Forskrift om utforming av store flyplasser, BSL E 3-2. Horisontalflaten ligger på kote +53,4 meter over havet. Restriksjonsplanen ble vedtatt av Samferdselsdepartementet i henhold til luftsfartsloven Det må angis en maksimal tillatt byggehøyde (mønehøyden) på bygg og anlegg for de ulike reguleringsformålene i planen. Det maksimale byggehøyden må ikke penetrere horisontalflaten på høydekote +53,4 moh. 12

13 Avinor gjør oss oppmerksom på at ved bruk av tårnkraner i utbyggingsperioden gjelder følgende regelverk: 1) Rapportering av luftfartshinder til Statens kartverk i medhold av Forskrift om rapportering og registrering av luftfartshindre (BSL E 2-1) av ) Merking av luftfartshinder i medhold av Forskrift om merking av luftfartshinder (BSL E 2-2) av Det er Luftfartstilsynet som håndhever denne forskriften (BSL E 2-2) og kan gi pålegg om utbedring dersom merkingen av hinderet (tårnkranen) ikke er gjort i henhold til forskriften. Luftfartstilsynet vil kunne gi veiledning i hvordan merkingen skal gjennomføres. Det aktuelle planområdet er ikke berørt av byggerestriksjoner for navigasjonsanleggene ved Stavanger lufthavn Sola eller flystøysoner. Endringer planprogram Ingen endringer til planprogram. Ivaretas i reguleringsplan Maksimal tillatt byggehøyde (mønehøyden) på bygg og anlegg for de ulike reguleringsformålene i planen fastsettes i planbestemmelsene. Bruken av tårnkraner i utbyggingsperioden må ivareta punktene om rapportering av luftfartshinder til Statens kartverk, og merking av luftfartshinder må være i forhold til Forskrift om merking av luftfartshinder. Dette fastsettes i planbestemmelsene. 4. E-post fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Region Sør, dat NVE nevner høyspentledningen (300 kv dobbellinje) som går gjennom planområdet. NVE anbefaler at kraftledninger i sentral og regionalnettet vises som hensynssone. Utover dette har ikke NVE registrert særskilte opplysninger om det aktuelle planområdet. NVE legger ved sjekkliste for vurdering av tema innenfor NVEs forvaltningsområder. Endringer planprogram Ingen endringer til planprogram. Ivaretas i reguleringsplan Hensynssone for sentral- og regionalnett er ivaretatt i reguleringsplanen. 5. Brev fra Lyse, dat Lyse har følgende innspill til plan, og ønsker at dette spesifikt blir ivaretatt i plan med bestemmelser: 1) For å kunne strømforsyne nybygget/området, er det nødvendig å etablerer ny nettstasjon. Det må avsettes et areal til nettstasjon innenfor planområdet, og denne må ha et areal på ca. 30 m². Nettstasjonen tillates oppført inntil eiendomsgrense, også utenfor regulerte byggegrenser, samt oppført i bygg som er regulert til andre formål enn energiforsyning. Nettstasjonen må etableres på bakkenivå, ha direkte adkomst, og tilfredsstillende ventilasjonsforhold. 13

14 2) Lyse nevner eksisterende kabler innenfor planområdet. Flytting/endring samt nytilknytning, skjer til de enhver tid gjeldende retningslinjer. Endringer planprogram Ingen endringer til planprogram. Ivaretas i reguleringsplan Eksisterende kabler og høyspentkabel må tas hensyn til og eventuelt flyttes i anleggsfasen. Ny nettstasjon er ivaretatt i planen. 6. Brev fra Stavanger kommune, Oppvekst og levekår, dat Direktøren for oppvekst og levekår minner om at bestemmelsene i T-1442, kap.4, om støy i bygge- og anleggsfasen, skal følges. Endringer planprogram Ingen endringer til planprogram. Ivaretas i reguleringsplan Krav om støytiltak i bygge- og anleggsfasen er ivaretatt i planbestemmelsene. 7. Brev fra Fylkesmannen i Rogaland, dat Fylkesmannen kommenterer at nåværende kommuneplan ikke åpner for handel i området, og i ny kommuneplan som er til høring, er det ikke foreslått endringer i handelsbestemmelsene for området. Fylkesmannen kan derfor ikke støtte et reguleringsarbeid som ikke er i tråd med kommunens overordnede planer for området. Fylkesmannen nevner at den videre planleggingen for å vurdere nærmere handel i varslet området vil skje gjennom det kommende arbeidet med en interkommunal kommuneplan for Forus. Endringer planprogram Ingen endringer til planprogram. Ivaretas i reguleringsplan IKEA og Forus Næringspark AS sendte inn merknad til forslag til ny kommuneplan for Stavanger , der en ba om at endringene i handelsbestemmelsene, vedtatt i Regionalplan for Jæren, ble ivaretatt. I tilleggshøringen til kommuneplanen er det tatt hensyn til regional planbestemmelse i Regionalplan for Jæren, der det er angitt mulighet for etablering av en enkelt større handelsvirksomhet med regionalt/landsdelsbasert nedslagsfelt på Forus felt C. Fylkesmannen i Rogaland fremmet innsigelse ( ) til at kommuneplanen åpner for forretningsareal på Forus felt C, som vil komme i strid med Forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre og Regionalplan Jæren, da en har åpnet for et unntak for IKEA, men det er stilt plankrav om at det skal skje gjennom et samarbeid mellom Sandnes, Sola og Stavanger. Fylkesmannen nevner i innsigelsen at utlegging av handelsareal på felt C i 14

15 Stavanger, uten et helhetlig plangrep for Forus sammen med Sandnes og Sola, vil være i strid med unntaksbestemmelsen i regionalplanen. Fylkesmannen i Rogaland trakk innsigelsen til kommuneplanen på meklingsmøte, den , på vilkår av at det blir lagt inn en bestemmelse som tydeliggjør at bygging på felt C1 forutsetter flytting/relokalisering av en enkelt større handelsvirksomhet med regionalt/landsdelsbasert nedslagsfelt. 8. Brev fra Statens vegvesen, dat Statens vegvesen har følgende foreløpige merknader: 1) Statens vegvesen antar at det legges opp til samme byggegrense som i tilstøtende plan i sør. Det må reguleres inn tilbaketrukne byggegrenser i kryss mot E39 ihht. vegloven. 2) Når det i forslag til planprogram sies at flyttingen av varehuset «ikke vil få spesielle trafikale implikasjoner», er dette i beste fall en sannhet med modifikasjoner. Statens vegvesen støtter det som sies videre om at revidert trafikkanalyse for området må belyse faren for tilbakeblokkering til Solasplitten mm. Statens vegvesen kommer tilbake med flere merknader når det foreligger et konkret planforslag. Endringer planprogram Formuleringen av de trafikale implikasjonene i forhold til flyttingen av varehuset er endret i planprogrammet, og punktet blir ivaretatt i den reviderte trafikkanalysen. Ivaretas i reguleringsplan En legger opp til 50 m byggegrenser fra senter på nærmeste kjørebane til E39 som i tilstøtende planer, samt tilbaketrukne byggegrenser i kryss mot E39 ihht. vegloven. 9. E-post fra Hinna bydelsutvalg, dat Hinna bydelsutvalg gav beskjed om møte i bydelsutvalget , og fikk utsatt merknadsfrist til for å få mulighet med å komme med merknader. Hinna bydelsutvalg tar saken til orientering. Endringer planprogram Ingen endringer til planprogram. Ivaretas i reguleringsplan Ingen kommentar til reguleringsplan. 10. E-post fra Fylkesrådmannen, Regionalplanavdelingen, dat Fylkesrådmannen beklager at uttalelsen kommer etter fristen. Fylkesrådmannen har vurdert saken som regional planmyndighet, og har følgende kommentarer til planarbeidet: 1) Det vises til Regionalplan for Jæren og spesielt til bestemmelser og retningslinjer for senterstruktur og handel hvor det er åpnet for at virksomhet tilsvarende IKEA kan etableres 15

16 på felt C. Videre vises det til høringsforslag til Stavanger kommuneplan der felt C er opprettholdt som næringsformål. Fylkesrådmannen anbefaler på bakgrunn av dette at arbeidet med å regulere felt C1 avventes til arbeidet med kommunedelplan for Forus er kommet noe lengre. Gjennom kommunedelplanen vil man kunne sikre en helhetlig utvikling av Forus og Lura, der handel vil bli ivaretatt sammen med andre interesser i området. Endringer planprogram Ingen endringer til planprogram. Ivaretas i reguleringsplan IKEA og Forus Næringspark AS sendte inn merknad til forslag til ny kommuneplan for Stavanger , der en ba om at endringene i handelsbestemmelsene, vedtatt i Regionalplan for Jæren, ble ivaretatt. I tilleggshøringen til kommuneplanen er det tatt hensyn til regional planbestemmelse i Regionalplan for Jæren, der det er angitt mulighet for etablering av en enkelt større handelsvirksomhet med regionalt/landsdelsbasert nedslagsfelt på Forus felt C. Fylkesmannen i Rogaland har fremmet innsigelse til at kommuneplanen åpner for forretningsareal på Forus felt C, som vil komme i strid med Forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre og Regionalplan Jæren, da en har åpnet for et unntak for IKEA, men det er stilt plankrav om at det skal skje gjennom et samarbeid mellom Sandnes, Sola og Stavanger. Fylkesmannen nevner i innsigelsen at utlegging av handelsareal på felt C i Stavanger, uten et helhetlig plangrep for Forus sammen med Sandnes og Sola, vil være i strid med unntaksbestemmelsen i regionalplanen. Fylkesmannen i Rogaland trakk innsigelsen til kommuneplanen på meklingsmøte, den , på vilkår av at det blir lagt inn en bestemmelse som tydeliggjør at bygging på felt C1 forutsetter flytting/relokalisering av en enkelt større handelsvirksomhet med regionalt/landsdelsbasert nedslagsfelt. 5.3 Endringer til planprogram etter medvirkning Etter endt merknadsrunde ble følgende temaer tilført planprogrammet: Miljøforhold Landskapsbilde og bymiljø ble tilført planprogrammet der tidligere utredninger for høyspentlinje forutsettes revidert/utredet på nytt. Samfunnsforhold Byplan arealbruk ble tatt med som nytt utredningsbehov for å se på de visuelle konsekvensene og synligheten planlagt bebyggelse kan ha i forhold til eksisterende bebyggelse. Tilgjengelighet og reisemiddelfordeling ble tatt med som tema som skal avklares i mobilitetsplan Transportsystemer trafikale forhold, for å unngå tilbakeblokkering til E39 ble E39 tilført i trafikkanalysen. Gang-, sykkel og kollektivtilgjengelighet: det ble spesifisert som del av trafikkanalysen, og at det i mobilitetsplanen må ses på eksisterende forbindelser og eventuelt behov for nye 16

17 forbindelser, og interne gangveger må tilpasses eksisterende forbindelser, samt parkeringsbehovet for sykkel må belyses i mobilitetsplanen. Støy og trafikksikkerhet: trafikksikkerheten for myke trafikanter ble tatt med som utredningstema for å sikre at det utvikles et sikkert og miljøvennlig transportbehov. 17

18 6 Beskrivelse av planområdet 6.1 Planområdets kvaliteter Planområdet omfatter et samlet areal på ca.75 daa. Av disse arealene ligger ca.67 daa i Stavanger kommune, ca.8 daa i Sola kommune. Planområdet er flatt, med en forhøyning på ca.2 meter langs øst og nord. Området er i dag klargjort for utbygging av varehuset Tilgrensende/eksisterende bebyggelse/arealbruk Arealene innenfor planområdet er kjøpt og eies av IKEA, Gnr/bnr 16/258 og 35/45. Planområdet grenser i sørøst mot regulerte næringsarealer i Forus Næringspark. I øst grenser planen opp mot sykkelstamvegen og energisentral som er under oppføring, og motorvegen E39, og i nord mot Solasplitten. Sykkelstamvegen og Solasplitten er bygget opp på murer som omkranser planområdet på øst og nordsiden. I sør grenser planen mot veganlegg, og mot sørvest mot næringsarealer. Arealene på motsatt side av E39 og Solasplitten er jordbruksareal. Figur 6.3 Mur for Solasplitten nord for planområdet Figur 6.2 Bebyggelse og omgivelsene fra vest til øst Figur 6.1 Bebyggelse sør for planområdet 18

19 Figur 6.5 Sykkelstamvegen er under anlegg Hovedtrafikk inn Hovedtrafikk ut Planlagt kollektivtrase Foreløpig kollektivtrase Planlagt sykkelstamveg Hovedsykkelrute Bydelssykkelrute Planområde Buss Buss Felt C4 Forretning Kontor Industri Figur 6.4 Illustrasjon av eksisterende infrastruktur Teknisk infrastruktur Planområdet avgrenses i øst mot sykkelstamvegen og E39, i nord/nordvest mot Rv510 Solasplitten, i sørvest mot næringsområde, Forus felt C5, og i sør mot forholdsvis nyetablert vegsystem. Adkomstforhold Adkomst til planområdet er fra rundkjøringen sør for planområdet. Ved adkomsten er det busstopp på begge sider av vegen. 19

20 Gang- og sykkelveger Det er gode gang- og sykkelveger ved planområdet, og fortau der det ikke er gang- og sykkelveger. Sykkelstamvegen som er under planlegging vil ha direkte tilkomst til planområdet. Kollektivtrafikk Planområdet har busstopp tett opptil plangrensen i sør, med egen kollektivtrase. Her stopper det 10 ekspressruter og to vanlige bussruter. De fleste av rutene går kun mellom kl og fra / Det er kun en av bussrutene som går 4 ganger i timen fra kl Vann og avløp Felt C5 IVAR har hovedavløpsledninger, 2 stk Ø 800 og en Ø315 innenfor planområdet. Ledningene har restriksjonssone på 4,0 meter til hver side, målt fra ytterkant rør. Tomten er planlagt med full avrenning (ufordrøyet). Det er lagt frem en Ø800 mm ledning kun for IKEA, samt at nordøstre del av tomten er tilknyttet en egen Ø600 mm ledning sammen med avrenning fra sykkelstamveg og avrenning fra E39. Begge ledningene ledes i kanal sørvest for rundkjøringen i Næringsveien. Figur 6.6 Vann- og avløpsledninger på planområdet 20

21 Kabler og linjer Figur 6.7 Eksisterende ledningsnett fra Lyse Lyse har flere eksisterende kabler og ledninger som går gjennom planområdet vist på figur 4.7. Eksisterende høyspent i luftsstrekk, 2 x 300 kv linje, går over planområdet. Denne er vist med rødstiplet strek og faresone. Det er gjennomført beregninger for magnetfelteksponering fra høyspentlinjen for historisk gjennomsnittlast, og vinterlast på linjene ( ). Beregningene som Lyse gjennomførte i 2008 er vedlagt i plandokumentene som vedlegg Spesielle miljø- og/eller risikoforhold Området er vindutsatt, og det kan forekomme store nedbørsmengder. Flomkartet, figur 5.89, viser hvordan vannet brer seg på overflaten ved et 500 års regn samtidig med en tunnelkollaps. Som det viser på figuren vil dette være uproblematisk for planområdet. Det arbeides for tiden med en vannplan/flomkart for Forus. Denne er ikke ferdigstilt. Figur 5.9, viser hvordan støysituasjonen er ved planområdet. Figuren viser at området er støyutsatt på grunn av nærhet til E39. Støyfølsomme funksjoner i varehuset forsøkes lagt lengst vekk fra støykildene. 21

22 Figur 6.9 Støykart. Figur 6.8 Flomkart for 500 års regn samtidig med tunnelkollaps Grunnforholdene på planområdet er tidligere undersøkt av Multiconsult. Rapporten viser at de dårligste grunnforholdene ligger i områder lavere enn kote 16. I ustabile områder anbefales fundamentering på rammede betongpeler eller på stålkjernepeler som bores til fjell. Direktefundamentering er mulig i høyere områder. Rapporten er vedlagt i plandokumentene som vedlegg

23 6.1.4 Eksisterende service i nærområdet Apply Sørco ligger vest for planområdet i et nytt kontorbygg fra 2014, og er hovedkontoret for Apply Sørco. Sør for planområdet ligger Metallproduksjon AS, Fabrikkveien 43, som flyttet til nye lokaler på Forus i 2012, og Bavaria Stavanger Service holder til i Fabrikkveien 38. Det er også under oppføring ny energisentral på Forus, sørøst for planområdet. Sentralen vil fungere som spisslast-/reservesentral, og vil øke leveringssikkerheten i fjernvarmenettet. Varmesalget i området er i vekst og sentralen er en del av en større plan om å bygge ut fjernvarmenettet. Etableringen av sentralen vil videre bidra til å forberede utnyttelsesgraden i avfallsenergianlegget på Bærheim (Forus Energigjenvinning). Sentralen graves inn i terrenget, og det vil kun være pipene, frontfasaden og en støttemur i forlengelse av fasaden som er synlig. Figur 6.12 Apply Sørco hovedkontor, vest for planområdet Figur 6.11 Bavaria Stavanger Service, sør for planområdet Figur 6.10 Metallproduksjon AS, sør for planområdet 23

24 IKEA tomt Figur 6.13 Illustrasjon av hvordan Forus Nord Energisentral vil se ut. (www.lysekonsern.no) 24

25 7 Beskrivelse av planforslaget; innhold, kvaliteter og konsekvenser 7.1 Oppsummering av KU Metode Formålet med konsekvensutredningen er å kartlegge konsekvenser av å utvikle området i henhold til ny reguleringsplan. Sammenlikningsgrunnlaget er dagens situasjon uten utbygging eller flytting for IKEA ved Grensevegen, med eksternt lager i Svanholmen. Konsekvensutredningen er bygget opp med tematiske beskrivelser og vurderinger for hvert alternativ, og en tabell som viser konsekvenser for hvert tema. Statens vegvesen håndbok V712, kapittel 6, ikke prissatte konsekvenser, er lagt til grunn. Vurdering og analyse av ikke-prissatte konsekvenser gjøres med hensyn på verdi, omfang og konsekvens. Konsekvensen for et miljø/område framkommer ved å sammenholde miljøets/områdets verdi og omfanget illustreres i matriser/tabeller. Konsekvensutredningen følger som et eget vedlegg til denne plansaken, vedlegg 4, nedenfor er kun konklusjonene oppsummert for de ulike utredningstema: Samfunnsforhold Elektromagnetisk stråling fra 300 kv ledning Planområdet er ferdig planert med opparbeidet sykkelstamveg på østsiden og nytt kontor/næringsbygg på vestsiden. Solasplitten avgrenser området nord, og en høyspentledning (300 kv dobbeltlinje) krysser gjennom området fra trafostasjonen på Bærheim i retning mot Stavanger. Det har blitt sett på om tidligere utført beregninger for elektromagnetisk stråling fra høyspentledningen fortsatt er gyldig. Etter tilbakemeldinger fra Statnett og Statens strålevern er beregningene som er utført i 2008 fortsatt gyldige, men det kan på sikt bli aktuelt å oppgradere linjen til 420 kv. Det er derfor lagt inn 50 meters hensynssone målt fra linjesenter. KU konkluderer med ubetydelig (0) konsekvens Byplan Arealbruk Planområdet er den første tomten en kommer til når en kommer til Forus nordfra. Området nord for planområdet består i dag av åpne markområder med lite bebyggelse. Det er i Konsekvensutredning blitt sett på de visuelle konsekvensene og synligheten planlagt bebyggelse kan ha i forhold til eksisterende bebyggelse og omgivelsene for øvrig. Konsekvensutredningen viser med 3D illustrasjoner hvordan varehuset vil bli seende ut fra E39 i både nord og sørgående retning, samt fra nabotomten vest for planområdet. På grunn av høydeforskjeller mellom E39 og IKEA tomten vil ikke varehuset dominere i høyden. Varehuset vil være godt synlig på grunn av de karakteristiske fargene, og på grunn av bygningsvolumet, og vil skille seg ut fra eksisterende bebyggelse. IKEA er en «blå boks» som folk kjenner igjen, og blir brukt som referansepunkt for området, og kan ha en positiv effekt på omgivelsene. 25

26 KU konkluderer med liten negativ (-) / Ubetydelig (0) konsekvens Transportsystemer trafikale forhold Tidligere utførte trafikkanalyse som synliggjør de trafikale konsekvensene av flyttingen av IKEA er revidert, og supplert. Vegnettet som er opparbeidet ved IKEA tomten er dimensjonert med kundegunnlaget til IKEA. Det ble forventet en høyere vekst da dette ble beregnet, enn det som det har vist seg å bli. Det vil si at vegene er dimensjonert for mer trafikk enn forventet. KU konkluderer med ubetydelig (0) / liten positiv (+) konsekvens Gang-, sykkel og kollektivtilgjenglighet Området har god gang-, sykkel og kollektivtilgjengelighet. Tidligere utført trafikkanalyse er revidert og belyser hvordan en i planen forholder seg til eksisterende og planlagte gang- og sykkelforbindelser samt kollektivtilgjengeligheten for området. Tilgangen til sykkelstamvegen og kollektivtraseen er meget bra da tomten grenser til begge disse tilbudene. Det er også etablert flere gang- og sykkelunderganger, samt trygge kryssinger i plan. KU konkluderer med middels positiv (++) konsekvens Støy og trafikksikkerhet Temaet for støy ble i forrige planprosess utredet, da det lå en barnehage i nærområdet til IKEA. Trafikksikkerheten for myke trafikanter er utredet i KU for å sikre at det utvikles et sikkert og miljøvennlig transportsystem. Det er i konsekvensutredningen blitt sett på faktorer som påvirker antall trafikkulykker og deres alvorlighetsgrad. På grunn av et godt etablert gang- og sykkelvegnett som er oversiktlig og skiller mellom trafikantgruppene og et godt og oversiktlig vegsystem er tomten godt tilrettelagt for varehuset med god trafikksikkerhet. KU konkluderer med liten positiv (+) konsekvens 7.2 Forhold til overordnede og gjeldende planer Viktige føringer i overordnede planer er oppsummert i kapittel 2; gjeldende planer. Nedenfor er det kun beskrevet hvordan planforslaget forholder seg til disse Kommunale planer og mål Regionalplan for Jæren , vedtatt , Stadfestet Planforslaget forholder seg til regionalplanens mål som er å sikre miljøvennlige handelsreiser og arealeffektive løsninger. Ved å planlegge handel og kontor nær kollektivtrafikknutepunkt stimulerer dette til miljøvennlig transport og bidrar til en bærekraftig næringsutvikling. De viktigste retningslinjene som planen i stor grad følger er «bestemmelser og retningslinjer for senterstruktur og handel» og «retningslinjer for regionale næringsområder.» Vedrørende retningslinjer for «senterstruktur og handel» ble det i stadfestet regionalplan i planbestemmelse 4.2, lokalisering av handelsetableringer i sentre, åpnet for at Sola, Stavanger og Sandnes kommuner i samarbeid kan avsette et område til formål handel på Forus felt C. Hensikten er å gi en enkelt større handelsvirksomhet med regionalt/lands- 26

27 delsbasert nedslagsfelt, og uten at dette utvikler seg til et handelsområde med flere virksomheter. Bestemmelsene og retningslinjene setter krav om kollektivdekning, parkeringsdekning, arealeffektivitet, kvalitet og estetikk. For retningslinjer for «regionale næringsområder» ligger Forus Næringspark, felt C1, innenfor kategori 1, det vil si «regionale næringsområder med høy urbaniseringsgrad». Kjennetegn for denne kategorien er at kollektivdekningen er god, det er sentral lokalisering i bystrukturen og det er gang- og sykkelavstand for mange innbyggere. Næringsområdene som etableres i denne kategorien skal etableres med høy utnyttelse, lav parkeringsdekning for bil og høy parkeringsdekning for sykkel. Kommuneplan for Stavanger , vedtatt Kommuneplan for Stavanger , vedtatt Planforslaget forholder seg til aktuelle bestemmelser og retningslinjer om utarbeidelse av reguleringsplan, bestemmelser om antall parkeringsplasser, retningslinjer om støy, universell utforming, mobilitetsplan/trafikkanalyse. Kommuneplan for Sola Det er kun en mindre del av parkeringsplassene på bakkenivå som blir liggende i Sola kommune. Krav om etablering av parkeringsplasser er beregnet ut fra foreløpig kommunedelplan for parkering for næringsområdene på Forus og Lura. Kommunedelplan KDP 125 for parkering for næringsområdene på Forus, og Lura, Hinna bydel Kommunedelplanen er under utarbeidelse, og formålet med planarbeidet er å foreta en gjennomgang og kartlegging av parkeringssituasjonen i næringsområdene på Forus og Lura, og utarbeide forslag til ny felles parkeringspolitikk og bestemmelser. Planforslaget legger opp til 1,1 bilparkeringsplasser per 100 m 2 BRA. Kommunedelplanen tillater maksimum 1,2 parkeringsplasser per 100 m 2 BRA. Kommunedelplanen krever at minimum 5 % av plassene tilrettelegges for bevegelseshemmede og minimum 5 % av plassene tilrettelegges for ladestasjon for el-bil. Planforslaget legger til rette for at ansattparkeringen følger disse kravene. For kundeparkeringen blir det et høyt antall parkeringsplasser som skal tilrettelegges for bevegelseshemmede og elbil. En legger derfor opp til at 2,5 % av plassene tilrettelegges for bevegelseshemmede, 2,5 % tilrettelegges for familie, og 2,5 tilrettelegges for elbil. Planforslaget ivaretar ikke parkeringsbestemmelsene for sykkelparkering. Kommunedelplanen krever minimum 2,0 sykkelparkeringsplasser per 100 m 2. Foreslått reguleringsplan har en BRA på m 2, medregnet imaginære plan, parkeringsplan og utendørs parkering. Planforslaget legger opp til en sykkelparkeringsdekning på 0,1 sykkelplasser per 100 m 2 BRA Gjeldende regulering Planforslaget erstatter gjeldende regulering. 27

28 7.3 Byplanmessige innhold og kvaliteter Stedsutvikling/grep Heltrukken blå linje for markedsområdet Figur 7.1 Markedsområdet til IKEA. Planområdet er den første tomten du kommer til når en kommer til Forus nordfra. Beliggenheten langs E39, Solasplitten, kollektivtraseen og sykkelstamvegen gjør at tomten har god tilgjengelighet om du kommer med bil, buss eller sykkel. I tråd med overordnede planer foreslås det at området kan bebygges med nytt IKEA varehus. IKEA har markedsmessig nedslagsfelt i hele Rogaland samt kommunene Sveio og Etne i Hordaland og kommunene Flekkefjord og Sirdal i Vest- Agder. Figur 5-1 viser hvordan den heltrukne blå grenselinje rammer inn markedsområdet. Primærmarkedet er avgrenset med heltrukken rød linje og utgjør kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg Utnyttelse og byggehøyder Planområdet omfatter et samlet areal på ca. 75 daa. Det er lagt opp til et varehus over tre etasjer med parkering i 1.etasje. Varehuset planlegges med en gesimshøyde på ca. 20 meter. Inngangspartiet planlegges 1,5 meter høyere enn resten av varehuset. Det er i reguleringsbestemmelsene i tillegg åpnet for tekniske rom/konstruksjoner med høyde inntil 5 meter på maksimalt 15 % av takflaten. Tomtestørrelse BRA %-BRA Antall etasjer m² m % 3 (20 m) BRA i m 2 har slik sammensetning: BRA varehus Grunnetasje parkering Imaginære plan Utvendig parkering SUM: Den foreslåtte planen har en %-BRA på ca. 150 %, mens i kommuneplan for Stavanger er det angitt en utnyttelsesgrad inntil %-BRA=

29 7.3.3 Funksjoner/innhold Planen legger til rette for en mulighet for etablering av IKEA varehus med tilhørende parkeringsareal, adkomstveger, gangveger og grøntanlegg. I 2013/2014 hadde IKEAs eksisterende varehus på Forus i gjennomsnitt ca betalende kunder pr. uke, og det er regnet med at anslagsvis 95 % av IKEAs kunder kommer med bil. Antallet kunder som kommer med bil blir ca på en gjennomsnittlig virkedag, og 3070 på en gjennomsnittlig lørdag. IKEA har et mål om at flest mulig skal benytte kollektivtransport, og målet for det aktuelle varehuset på Forus er satt til 15 % kollektivdekning. Planområdet er svært godt egnet til hovedformålene forretning/kontor, og varehuset utformes som et standard IKEA varehus. Det vil være utstilling og salg over to etasjer, samt høytlager, varelevering, restaurant, kontorer og tekniske rom. Hovedatkomsten til varehuset vil være via hovedinngangen i første etasje langs fasaden mot vest. 3D illustrasjonen under viser varehuset sett fra nabotomten i vest. Fasaden viser hvordan inngangspartiet er foreslått, og hvordan det blir med parkeringsløsningen foran tomten. Store deler av parkeringen er plassert i 1.etasje av varehuset. Figur 6.2 3D Illustrasjon av varehuset sett fra vest For å veilede bilister på E39 og Solasplitten, vil det etableres et navigasjonstårn som er integrert med rømningstrapp på byggets fasade mot øst. Utforming og plassering av skiltet fremgår av 3D illustrasjonen under. Skiltet vil ha en høyde på ca. 38 meter over terrengnivå. Tårnet er standard for de fleste IKEA varehusene. 29

30 Figur 6.3 3D illustrasjon av varehuset sett fra E39, sørøst Bygget vil utgjøre totalt BRA på ca m², med mulighet for en utvidelse til m 2. Bruttoarealene er uten parkeringsetasjen og imaginære plan. Varehuset er foreslått oppført over tre etasjer med parkeringsetasje i grunnetasjen. 1.etasje vil bestå av betjent lager, selvbetjeningslager, markethall, kundeservice, kassalinjer og inn/utgangsarealer. 2.etasje vil bestå av kontorer/garderober, IKEA Restaurant og showroom. 30

31 Figur 6.4 Fugleperspektiv sett fra sør Figur 6.5 Fugleperspektiv sett fra nordøst 31

32 32

33 7.3.4 Arealbruk for annen virksomhet Det var ønskelig fra Stavanger kommune å se på om tomten kunne innpasses andres virksomheter foruten IKEA. En kan tilføre ekstra etasjer for å få til kontorer for andre virksomheter. En må også legge til rette for flere parkeringsplasser. Med et fotavtrykk på ca m² vil dette generere ca. 300 ekstra parkeringsplasser pr. ekstra etasjehøyde (1,2 p- plasser pr. 100 m² BRA). Det kan oppstå konflikter med tanke på parkering, og økt trafikk til planområdet, noe som ikke er ønskelig. Foreløpig planforslag har derfor ikke lagt til rette for annen virksomhet enn etablering av varehus for IKEA Offentlig parkeringshus Innføringen av den nye parkeringsnormen og vedtatt kommunedelplan for parkering for næringsområdene på Forus og Lura viser til fellesanlegg og sambruk av parkeringsplasser for å bidra til å håndtere de ulike behovene til virksomheter på Forus og Lura. Muligheter for å løse dette på aktuelt planområde vil være å etablere parkeringsetasjer under grunnetasjen eller over varehuset. En må da se på inn/utkjøringsmuligheter, samt dimensjonere varehuset for ekstra etasjer. IKEA har et høyt antall besøkende hver dag, og mesteparten benytter seg av bil for å komme seg til/fra varehuset. Besøkende kommer også langveisfra for å handle på varehuset. Varehuset dimensjonerer parkeringsplassene ut i fra Planområde tall hentet fra IKEAs interne registreringer av besøkstall, samt parkeringsbestemmelsene i kommunedelplan for parkering for næringsområder på Forus og Lura. Ved å legge til rette for offentlig parkeringshus kan en få konflikter og kødannelser, samt uønsket biltrafikk til/fra planområdet. Nyåpnet parkeringshus Figur 7.2 Oversiktskart som viser lokasjon på nyåpnet parkeringshus på Forus felt S17, mellom Røynebergsletta og Chr.August Thorings veg, planområdet og avstanden mellom disse Det ble i april 2014 åpnet parkeringshus på Forus vest, ca. 1 km fra planområdet, med plass til ca parkeringsplasser over sju etasjer, i tillegg til ca. 200 biler på en parkeringsplass på nordsiden av bygget. På denne plassen er det også tenkt å føre opp enda 33

34 ett parkeringshus som er litt større enn det som allerede er fullført. Til sammen vil disse to parkeringshusene ha ca parkeringsplasser. En kan derfor ikke se at det er behov for offentlig parkeringshus på planområdet. 7.4 Estetiske kvaliteter, i seg selv og i forhold til omgivelsene Identitet Varehuset planlegges å kles med «sandwichelementer» i IKEA-blått, jfr. Figur 5.2 og 5.3. Fasadene vil generelt være tette med unntak av den vestre fasaden som vil ha vindusbånd. Hovedatkomsten vil fremstå som et eget bygningselement mot vest. Dette bygningselementet vil kles med «sandwichelementer» i IKEA-gult, og det vil være stor glassfelt over tre etasjer som vil gjøre bygningen transparent og medvirker til å bryte opp de øvrige fasadene. Vinduer og dører vil bli lakkert i en grå farge. Varemottaket vil legges langs fasaden mot øst. Terrenget på østsiden bygges opp slik at varemottaket kommer over parkeringsetasjen. Lastesone for hjemtransport er i grunnetasjen sammen med parkeringen. Utvendige rømningstrapper og baldakiner mm. bidrar til at fasadene og bygget får innslag av elementer i en menneskelig skala og dimensjon. 7.5 Tekniske løsninger Vann og avløp Det finnes per i dag en hovedavløpsledning som går gjennom planområdet. Denne er vist med restriksjonssone på plankartet Overvannshåndtering - Blå/grønn faktor I ny kommuneplan for Stavanger ( ) nevnes det i kapittel , Byomforming med kvaliteter, hvor viktig det er å utforme planer og utbyggingsprosjekter slik at overvannet håndteres på en framtidsrettet måte som reduserer faren for flom. Det skal legges til rette for lokal overvannshåndtering, blågrønn arealfaktor (BGF) skal legges til grunn i arealplanleggingen og rammeplaner for vann og avløp skal sikre god håndtering på riktig tidspunkt i planleggingen. For å regne ut tomtens blågrønne faktor, fylles informasjon om blå og grønne kvaliteter, samt tomtens areal, inn i et regneark i Excel. I verdisettingen av de ulike kvalitetene brukes en poengskala fra 0 til 1. Skalaen brukes slik at areal med få blågrønne kvaliteter får lavest verdi, mens areal med for eksempel vannspeil, vegetasjon og permeable flater får høyest verdi. Kravet til minimumsfaktor varierer ut fra hvilken områdetype tomten ligger i. Det er gjort utregninger fra forskjellige områdetyper, og det anbefales følgende minimumsfaktor: 1. Prosjekter i tett by/sentrumsområder: 0,7 2. Prosjekter i ytre by/småhusbebyggelse/rekkehus/åpen blokkbebyggelse: 0,8 3. Offentlige gater og plasser: 0,3 Planområdet vil gå under områdekategori 1, prosjekter i tett by/sentrumsområder. Planområdet er flatt, og vil bestå, i tillegg til varehuset, av store deler asfalterte flater. Utbyggingen innebærer en økt grad av tette flater. 34

35 Det er muligheter for å etablere permeable dekker der hvor dette egner seg. Med dette menes flater/dekker som normalt er tette (f.eks gater, parkeringsplasser, oppstillingsplasser osv.) utføres i permeable materiale. Bruk av grus, gress, armerte gressdekker og permeabel belegningsstein er eksempler på gode løsninger som bidrar til å øke infiltrasjonsmengdene og redusere avrenningen. Det er viktig ved eventuelle etablering av slike dekker å tenke på fremkommeligheten av handlevogner, rullestoler og barnevogner. Dekkene må ikke være til ulempe for disse gruppene. Swales er et forholdsvis ferskt begrep som refererer til gresskledde forsenkninger i terrenget. Disse forsenkningene blir grøfter som kombinerer infiltrasjon, forsinkelse og forrøyning av overvann. Disse kan i tillegg fungere bra som flomveier under ekstreme nedbørshendelser. Regnbed er også en lokal løsning som ikke er særlig plasskrevende og i tillegg tilfører miljøet estetiske verdier. Dette er beplantede forsenkninger i terrenget som brukes for oppsamling og infiltrasjon av overvann. Regnbedet har ikke et permanent vannspeil (tørrlegges mellom nedbørshendelsene) og beplantes derfor med planter som tåler både våte og tørre forhold. I tillegg til de kvantitetsmessige fordelene bidrar også regnbedet på den kvalitetsmessige biten. Overvannet renses ved at forurensninger holdes tilbake i filtermassen i bedet. Det er også muligheter for å etablere åpne vannspeil. I tillegg til å bidra til selve overvannshåndteringen, vil slike løsninger også tilføre området gode estetiske verdier. Disse løsningene trenger ikke nødvendigvis å ha permanente vannspeil, men kan fylles under nedbørsperioder og også brukes som et ledd i flomhåndteringen. Figur 7.3 Eksempel på overvann fra parkeringsområde ledet til åpen dam for fordrøyning og rensing av overvannet. (Landscaping the IKEA way) Figur 7.4 mellomrom i kantsteinen tillater regnvann å renne til grøntarealene (Landscaping the IKEA way) 35

36 Figur 7.6 Eksempler på gresskledde forsenkninger og regnbed mellom parkeringsplassene. (Landscaping the IKEA way) Figur 7.5 Eksempel på permeabelt armert grasdekke (Landscaping the IKEA way) Renovasjon IKEA har en miljøpolitikk hvor søppelsortering, gjenbruk og reduksjon av avfall står sentralt. Østsiden av varehuset har areal avsatt til varemottak og resirkuleringscontainere. Varehuset har til sammen 8 resirkuleringscontainere, hvorav 7 er på østsiden, og en er på sørsiden. Adkomsten er via hovedadkomsten til varehuset, men har egen veg østover og bak varehuset. 7.6 Tilgjengelighet Atkomstløsning Fra E39 og Solasplitten er atkomsten via Moseidsletta og første avkjørsel til venstre i andre rundkjøring i Kontorveien. Kommer en fra Forus sør er de største vegene næringsveien og Fabrikkveien. Vegene og kryssene er dimensjonert i henhold til utbyggingen som ble forutsatt i tidligere planarbeid. Når du kommer inn på planområdet kan en følge vegen og inn i grunnetasjen, parkeringsetasjen, eller ta til venstre for å parkere på vestsiden av varehuset. 36

Forslag til revidert planprogram for detaljregulering for Forus næringspark, Felt C1 Plan 4529P, Stavanger kommune

Forslag til revidert planprogram for detaljregulering for Forus næringspark, Felt C1 Plan 4529P, Stavanger kommune Forslag til revidert planprogram for detaljregulering for Forus næringspark, Felt C1 Plan 4529P, Stavanger kommune Plan 0548, Sola kommune Datert: 15.08.2014 Revidert: Fastsatt: FORORD I forbindelse med

Detaljer

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201218 Saksmappe: 2012/2974-0 Saksbehandler: Arne Strømme Dato: 14.08.2013 Saksframlegg Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr 201218 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Arkivsak: 09/2016 Arkivkode: PLANR 5018 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR NORHEIM NÆRINGSPARK DEL IV - DEL AV 148/947 MFL Godkjent i Karmøy kommunestyre

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Plan nr. 0441.00 SAKEN GJELDER Gann Tre AS ønsker å regulere et område i Gamle Åslandsvegen 22 til boligformål. GJELDENDE PLANER For

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Planbestemmelser 3021 BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 M.FL.

Planbestemmelser 3021 BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 M.FL. Planbestemmelser 3021 BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 M.FL. Arkivsak: 14/662 Arkivkode: PLANR 3021 Sakstittel: PLAN 3021 - DETALJREGULERING FOR BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 M.FL. Disse planbestemmelsene

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

Planbestemmelser Plan 5034 REG.PL. FOR NORHEIM NÆR.PARK NOREVEGEN 7

Planbestemmelser Plan 5034 REG.PL. FOR NORHEIM NÆR.PARK NOREVEGEN 7 Planbestemmelser Plan 5034 REG.PL. FOR NORHEIM NÆR.PARK NOREVEGEN 7 Arkivsak: 10/2234 Arkivkode: PLAN 5034 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR NORHEIM NÆRINGSPARK, NOREVEGEN 7 Godkjent i Karmøy kommunestyre

Detaljer

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Forslag til Bestemmelser til reguleringsplan for: KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Plankode: xxxx Sonekode: xxxxx Sist revidert 20.11.2014 Reguleringsplan vedtatt:

Detaljer

PLAN 2549P - DETALJREGULERING FOR FELT C1, FORUS UTLAGT TIL OFFENTLIG ETTERSYN ETTER FULLMAKT

PLAN 2549P - DETALJREGULERING FOR FELT C1, FORUS UTLAGT TIL OFFENTLIG ETTERSYN ETTER FULLMAKT Kommunalstyret for byutvikling Kultur og byutvikling Byplan Postadr.: Postboks 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Olav Kyrres gate 23 Telefon: 04005. Faks: - E-post: postmottak.kbu@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

061/15 Utval for tekniske saker og næring /15 Kommunestyret

061/15 Utval for tekniske saker og næring /15 Kommunestyret Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 061/15 Utval for tekniske saker og næring 14.04.2015 036/15 Kommunestyret 07.05.2015 Saksbehandlar: Harald Grande Sak - journalpost: 14/1298-15/7783 Plan 1151 -

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HHAV-09/8608-4 PLN 2316 45581/09 27.08.2009 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 73/09 08.09.2009

Detaljer

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Gran kommune, 10.10.2011. Sist revidert 13.01.2012 Vedtatt i Gran kommunestyre den 16.02.2012 Generelle opplysninger Formål Formålet med planen

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJREGULERING Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE APRIL 2014 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KOMMUNALE BOLIGER, SYRINVEIEN 2A Gnr. 62,

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811)

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811) Byplankontoret Planident: Arkivsak:12/426 Detaljregulering av Torbjørn Bratts veg 11 og Nardovegen 4 og 6 Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 03.06.2013 Dato for godkjenning

Detaljer

Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D. Mobilitetsplan. 0538_Mobilitetsplan_rev1402014.

Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D. Mobilitetsplan. 0538_Mobilitetsplan_rev1402014. Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D Mobilitetsplan Plan 0538 Forus felt D4 Side 1 av 6 Brandsberg-Dahls 1. Bakgrunn Hovedformålet med reguleringsplanen

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU GNR.105 BNR.250 OG 280 I GRAN KOMMUNE Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser for boliger og tjenesteytende næring Utarbeidet av: Ingeniør SHagen Datert: 10.6.2011 Revidert:

Detaljer

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad.

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Saksprotokoll - Kommuneplanutvalget 13.04.2016 Behandling: Befaring foretatt. Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Kommuneplanutvalget

Detaljer

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN Planbeskrivelse Røros kommune Plankartet Bestemmelsene er Reguleringsplan for Idrettsparken - Røros 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Forslagsstiller...

Detaljer

Bestemmelser til detaljregulering for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122, og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim.

Bestemmelser til detaljregulering for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122, og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim. Ordføreren i Sandnes Bestemmelser til detaljregulering for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122, og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim. Plan nr.: 2012 141 Plan 2012141 Godkjent av Sandnes

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Mandal kommune Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Forord Mandal kommune har igangsatt planarbeid med utarbeiding av områderegulering for Jåbekk fengsel.

Detaljer

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Planbeskrivelse Oppdrag Detajregulering Sauland sentrum Plan id: 082720150001 Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Rapport Oppdrag Detaljregulering av Sauland sentrum Dokument kode: 082720150001 Emne Planbeskrivelse

Detaljer

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE Steinkjer 27. april 2012 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold...

Detaljer

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID023729500 Planbeskrivelse Dato: 15.02.2017. Revidert 20.04.17 Arkitektkontoret GASA AS Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Planbeskrivelse Gnr

Detaljer

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 26.5.2011 Reguleringsplan 0405: Joa næringsområde. Forslag til planprogram Side 2 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Planstatus... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet Eksisterende forhold... 4 2. BESKRIVELSE

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av Planområdet,

Detaljer

Reguleringsplan for Ha07/Ha08

Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Mobilitetsplan 2014-02-07 Oppdragsnr.: 5131497 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak Statsråden Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/14414 15/4400-10 17.02.2016 Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer:

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351 Plannummer: 023611023 Saksnummer: Dato sist revidert: 22.06.2015 1 AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer

Norconsult Sola kommune, avdelingarealbruk Postboks Sola

Norconsult Sola kommune, avdelingarealbruk Postboks Sola Norconsult Sola kommune, avdelingarealbruk Postboks 99 4097 Sola 1. 6 Deres ref.: Vår ref.: Dato: Lone B. Jensen KJMED 2013-12-13 Oversendelse av forslag til planprogram, detaljreg-ulering 0475-01 Foms

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

UTNYTTELSE - bakgrunn

UTNYTTELSE - bakgrunn UTNYTTELSE - bakgrunn Fra kommuneplanen: Minimum %BRA=140%. %BYA 60-80%. Maksimumsgrense for parkeringsplasser på bakkeplan med fri mulighet til parkering i kjeller, i p-hus, på tak og/eller felles parkeringsanlegg

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

PLAN DETALJREGULERING FOR ASKJE VEST LOKALSENTER, INNSTILLING TIL 1. GANGS BEHANDLING

PLAN DETALJREGULERING FOR ASKJE VEST LOKALSENTER, INNSTILLING TIL 1. GANGS BEHANDLING Rennesøy kommune Arkivsak-dok. 15/00994-8 Saksbehandler Inger Narvestad Anda Saksgang Møtedato Planutvalget 26.01.2016 PLAN 2012007 - DETALJREGULERING FOR ASKJE VEST LOKALSENTER, INNSTILLING TIL 1. GANGS

Detaljer

Heftingsdalen Næringsområde, forslag til områdereguleringsplan - endelig behandling

Heftingsdalen Næringsområde, forslag til områdereguleringsplan - endelig behandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Roy Vindvik, tlf 37013774 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/6657 / 27 Ordningsverdi: xxxx Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Heftingsdalen

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Særutskrift Områderegulering Øverli. Erstatter tidligere områderegulering som utgår

Særutskrift Områderegulering Øverli. Erstatter tidligere områderegulering som utgår Målselv kommune Arkiv: Saksmappe: Saksbeh.: L12 2015/41 Aud Nystad Saksfremlegg Særutskrift - 19242015001 Områderegulering Øverli Erstatter tidligere områderegulering 1924200900072 som utgår Utvalgssaksnr.

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 25.08.10 97/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 25.08.10 97/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200901534 : E: Q50 &00 Saksbehandler : Arealplansjef : Espen Ekeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 25.08.10 97/10 KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

1. Innledning Bakgrunn Plannivå Dagens situasjon... 4 Kollektivtrafikk... 5 Områdeavgrensning... 5 Stavanger... 5 Sandnes...

1. Innledning Bakgrunn Plannivå Dagens situasjon... 4 Kollektivtrafikk... 5 Områdeavgrensning... 5 Stavanger... 5 Sandnes... 1 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn... 4 3. Plannivå... 4 4. Dagens situasjon... 4 Kollektivtrafikk... 5 Områdeavgrensning... 5 Stavanger... 5 Sandnes... 6 Sola... 6 5. Formål med planarbeidet... 6 6. Planprogram...

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE Vedtak Med henvisning

Detaljer

SANDNES KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Plan , detaljregulering for felt N2, gnr 44, bnr 11 m.fl. Hove

SANDNES KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Plan , detaljregulering for felt N2, gnr 44, bnr 11 m.fl. Hove SANDNES KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Plan 2015-122, detaljregulering for felt N2, gnr 44, bnr 11 m.fl. Hove Datert: 25.05.2016 1 Planens formål Planen skal legge til rette for byggvarehandel og

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

Mobilitetsplan sammendrag parkeringsforhold

Mobilitetsplan sammendrag parkeringsforhold Mobilitetsplan sammendrag parkeringsforhold Noen hovedpunkter/resymé: Det forventes tilnærmet uendret antall kunder til nytt varehus, men større omsetning pr kunde. Det planlegges at prosentandel bilkunder

Detaljer

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE 1. INNLEDNING 1.1 Reguleringssaken Øvre Eiker kommune har utarbeidet forslag til regulering av Lerbergområdet i Hokksund. Figur 1 : Planområdet på

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi

Detaljer

SANDNES KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Plan , detaljregulering for felt N2, gnr 44, bnr 11 m.fl. Hove

SANDNES KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Plan , detaljregulering for felt N2, gnr 44, bnr 11 m.fl. Hove SANDNES KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Plan 2015-122, detaljregulering for felt N2, gnr 44, bnr 11 m.fl. Hove Datert: 25.05.2016, rev. 06.10.2016 1 Planens formål Planen skal legge til rette for handel

Detaljer

Sluttbehandling - endring av detaljreguleringsplan 1258 Burøyveien 12

Sluttbehandling - endring av detaljreguleringsplan 1258 Burøyveien 12 Byplan Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.05.2017 16856/2017 2017/5260 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/3 Råd for funksjonshemmede 01.06.2017 17/3 Bodø eldreråd 06.06.2017 Bodø ungdomsråd 07.06.2017

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR LURA NÆRINGSOMRÅDE - PLAN 85113 - FOR EIENDOMMEN GNR. 69 BNR. 2563 - STOKKAMYRVEIEN

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR LURA NÆRINGSOMRÅDE - PLAN 85113 - FOR EIENDOMMEN GNR. 69 BNR. 2563 - STOKKAMYRVEIEN SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. Arealplansjef : 200703756 : O: : 69-2563 : Arne Lea : Marco Zanussi Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 13.02.08 16/08

Detaljer

Planbestemmelser Plan 5033 - Oasen næringspark, Norheim

Planbestemmelser Plan 5033 - Oasen næringspark, Norheim Planbestemmelser Plan 5033 - Oasen næringspark, Norheim Arkivsak: 10/2209 Arkivkode: PLAN 5033 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR OASEN NÆRINGSPARK, NORHEIM - Godkjent i Karmøy kommunestyre 22.11.11 sak 77/11

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

Bestemmelser for parkering i kommuneplan for Stavanger kommune

Bestemmelser for parkering i kommuneplan for Stavanger kommune Vedlegg 3 Bestemmelser for parkering i kommuneplanene Bestemmelser for parkering i kommuneplan for Stavanger kommune Bestemmelser og retningslinjer for parkering (pbl 11.9 punkt 5) 1.1.1 Bestemmelser for

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR BJERKVIK, NÆRINGSOMRÅDET ENRUM - BRATTDALEN

KOMMUNEDELPLAN FOR BJERKVIK, NÆRINGSOMRÅDET ENRUM - BRATTDALEN KOMMUNEDELPLAN FOR BJERKVIK, NÆRINGSOMRÅDET ENRUM - BRATTDALEN FORENKLET PLANBESKRIVELSE Dato: 07.april 2015 Enkel planbeskrivelse er utarbeidet i forbindelse 2. gangs offentlig ettersyn av kommunedelplan

Detaljer

"Norske Skog Østre bydel, område I2"

Norske Skog Østre bydel, område I2 Namsos kommune PLANBESKRIVELSE for "Norske Skog Østre bydel, område I2" detaljregulering Beskrivelse er datert: 30.05.2017 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.08.2017 Dato for kommunestyres vedtak:

Detaljer

Detaljregulering Mule boligfelt Planid L

Detaljregulering Mule boligfelt Planid L Levanger kommune Planid L2015008 Reguleringsbestemmelser 2015-11-19 Oppdragsnr. 5152061 Planforslag datert: 05.10.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 19.10.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for nytt legesenter på Fagerstrand med tilliggende arealer

Detaljer

DETALJERT REGULERINGSPLAN SKOGMO VIDEREGÅENDE SKOLE, SKIEN KOMMUNE

DETALJERT REGULERINGSPLAN SKOGMO VIDEREGÅENDE SKOLE, SKIEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser til DETALJERT REGULERINGSPLAN SKOGMO VIDEREGÅENDE SKOLE, SKIEN KOMMUNE Dato: 26.08.2015 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl.

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl. Dato: 13.01.2017 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl. 1. PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdet

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR:

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Områderegulering Ydstines næringsareal Planprogram

Områderegulering Ydstines næringsareal Planprogram Områderegulering Ydstines næringsareal Planprogram PlanID: 12.05.2017 Innhold 1 Bakgrunn for planarbeidet... 2 2 Planområdet... 2 2.1 Lokalisering og avgrensning... 2 2.2 Arealbruk på tilstøtende eiendommer...

Detaljer

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL.

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Arkivsak: 11/2174 Arkivkode: PLANR 214.10 Sakstittel: PLAN NR. 214-10 - REGULERINGSPLAN FOR SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR

Detaljer

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Til adressater i henhold til vedlagte lister Deres ref.: Ant sider: 1 Vår ref.: 1534 Sted, dato: Sandnes, 24.06.2010 MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Dimensjon Rådgivning AS, på vegne av Eiane

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 16.03.2016 Saksnr.: 201417985/49 Emnekode: ESARK

Detaljer

Detaljregulering av Trondheim Stasjonssenter notat til Ungdommens Bystyre

Detaljregulering av Trondheim Stasjonssenter notat til Ungdommens Bystyre NOTAT Til: Ungdommens Bystyre -43 () Detaljregulering av Trondheim Stasjonssenter notat til Ungdommens Bystyre 18.10.17 Innledning Rådmannen legger frem sak om Trondheim stasjonssenter til Ungdommens bystyre

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru.

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru. REGULERINGSPLAN FOR ARNKVÆRN NEDRE OMRÅDEREGULERING PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Tilrettelegge for næringsbebyggelse. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Tor Arne

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer Forslag, datert 03.08.2015 og retningslinjer Planens navn Områdereguleringsplan for Alta handelspark, PlanID 20100014 Arkivsak Arkivkode Vedtatt Forslag ved Offentlig ettersyn, dato Multiconsult AS Sluttbehandling,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 DETALJREGULERING FOR HYTTEPARKERING VED ØVRE HEDLEVIKVEIEN PLID 2011007, INNSTILLING TIL 2. GANGS

Detaljer

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE OMREGULERING NEXANS I Detaljregulering PLANBESKRIVELSE Halden Arkitektkontor, 15. desember 2011 INNHOLD 1.0 BAKGRUNN.. s. 3 2.0 OVERORDNET PLANSTATUS.. s. 3 3.0 REGULERINGSSTATUS.. s. 4 4.0 PLANFORSLAGET

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.09.2015 68455/2015 2013/3061 L13 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens

Detaljer

Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn - Forslag til detaljregulering for deler av Hunstad Sør, Haugen, gnr/bnr 41/ 81 og 1541

Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn - Forslag til detaljregulering for deler av Hunstad Sør, Haugen, gnr/bnr 41/ 81 og 1541 Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 23.05.2014 28788/2014 2010/17048 L12 Byplankontoret Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn - Forslag til detaljregulering for deler av Hunstad

Detaljer

PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret

PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret PLANID 10372009014 Tiltakshaver Kvinesdal kommune er tiltakshaver for planarbeidet. Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FJORDGÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as

REGULERINGSPLAN FOR FJORDGÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 2014 REGULERINGSPLAN FOR FJORDGÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 12.09.2014 Navn på plan/tiltak: Fjordgåren Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana Adresse\, Gårds- og

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla. Saksframlegg

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla. Saksframlegg Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2016/9344-30 Saksbehandler: Kine Marie Bangsund Saksframlegg 1.gangs behandling - Reguleringsplan for Ranemsletta:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer