Byggeledelse med fokus på NS 8403 av advokat Anne Cathrine Røed. FBA TEKNA/NITO Oslo 3. september 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byggeledelse med fokus på NS 8403 av advokat Anne Cathrine Røed. FBA TEKNA/NITO Oslo 3. september 2013"

Transkript

1 Byggeledelse med fokus på NS 8403 av advokat Anne Cathrine Røed FBA TEKNA/NITO Oslo 3. september 2013

2 Agenda Kort om standardens tilblivelse Hvorfor egen standard for byggeledelse? Gjennomgang av sentrale punkter i NS 8403 Fokus på Oppdragets omfang, Ytelsesbeskrivelser Representasjon og fullmakt Erstatningsansvaret Reklamasjon og foreldelse Forsikring Belyst gjennom sentrale dommer om byggelederansvar 2

3 NS 8401 PROSJEKTERINGSOPPDRAG ETTER FAST PRIS Rådgiverkontraktene NS 8402 RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER REGNING NS 8403 BYGGELEDELSE ETTER REGNING

4 Hvorfor egen standard for byggeledelse? Eksist. standarder (NS 3403, NS 8401/02) mindre egnet Mange uheldige, uegnede (useriøse) kontrakter i bruk Store variasjoner i kontraktsnivå og vilkår Byggeleders betydning for prosjektet Byggskader (Bla. Sintef Byggforsk 1994/2008) Sterkere fokus på byggeleders ansvar Seriøse aktører vegrer seg i dagens marked

5 NS 8401 Prosjekteringsstandarden NS 8402 Rådgiverstandarden NS 8403 Byggelederstandarden Typisk prosjektering eller annen rådgivning der er forutberegnelighet knyttet til omfang Gjerne prosjektering i produksjonsfasen Fastpris med endringer Omfanget/tjenesteytelsen må være klarlagt før prisen fastsettes Mer omfattende og komplisert enn NS 8401 (bl.a solidarsansvar/ gruppekontrakter/økt varsling) Løpende rådgivning der det er vanskelig å forutse omfanget Typisk planleggings- eller utredningsoppgaver Medgått tid uten endringsregler Enkel kontrakt Stor likhet med tidligere NS 3404 Oppfølgning der ytelsen vil variere gjennom prosjektet Oppdragsgiver ikke har full innflytelse på fremdrift Kombinert bestemmelser (evt. mot rammer) Ikke endringsregler, men en viss mulighet for variasjon Skreddersydd for byggeleders kontrollfunksjon Byggeleders ytelse avhenger av andre

6 OPPDRAGETS OMFANG YTELSESBESKRIVELSEN

7 Hva omfattes av byggeleders ytelse Oppdragets omfang NS 8403 pkt Oppdraget omfatter ivaretakelse av oppdragsgiverens interesser, herunder den tekniske, 1 fremdriftsmessige 2 og økonomiske oppfølging 3 og kontroll på byggeplassen, 4 og for øvrig som beskrevet i kontraktsdokumentene, herunder i ytelsesbeskrivelsen. 5 7

8 Oppdragets omfang NS 8403 NS 8403 pkt Oppdraget omfatter ivaretakelse av oppdragsgiverens interesser, herunder den tekniske, fremdriftsmessige og økonomiske oppfølgning og kontroll på byggeplassen, og for øvrig som beskrevet i kontraktsdokumentene, herunder i ytelsesbeskrivelsen. Generell angivelse av oppdraget - faneparagraf Partene må særskilt avtale hvilke oppgaver som skal inngå i oppdragstakers ytelse. Begge parter har en egeninteresse i at det er klart definert hvilket arbeid som skal utføres Nærmere spesifikasjon av oppdraget ytelsesbeskrivelse. Ingen uttrykkelig plikt til å utarbeide en ytelsesbeskrivelse Minimumsbeskrivelse i NS 8403 pkt

9 Ytelsesbeskrivelsens innhold NS 8403 pkt Ved utarbeidelsen av ytelsesbeskrivelsen tas det hensyn til de forskjellige utslag i byggelederens oppdrag som forskjeller i oppdragstyper skaper. Ytelsesbeskrivelsen bør i alle fall inneholde: a) en oversikt over oppdragsgiverens fremdriftsplan for prosjektet med angivelse av byggelederens engasjementsperiode; b) en konkret beskrivelse av de ulike tjenester byggelederoppdraget skal omfatte; c) angivelse av hvilke kontroller og rutiner byggelederen skal ha ansvaret for; d) oppdragsgiverens organisasjon og fullmaktsforhold, herunder hvem byggelederen skal rapportere til.

10 Ytelsesbeskrivelsen fra Norsk standard En Veiledende ytelsesbeskrivelse som vedlegg til NS 8403 Utgitt av Standard Norge Laget av gruppe nedsatt av komiteen Ble krevet av Statsbygg/ byggherresiden. Akseptert av alle i komiteen. 10

11 Ytelsesbeskrivelsen fra Norsk standard Omfattende dokument, veiledende, ikke obligatorisk. Må vedtas konkret. Er ment som et vedlegg til NS 8403, men kan benyttes selv om NS 8403 ikke brukes Gjelder for alle entrepriseformer, også totalentreprise Generell del med grunnytelser (alltid påkrevet) med eller uten spesifikasjoner og spesiell del med valgfrie tilleggsytelser Bygget opp som lister med avkrysningspunkter Ikke i seg selv tilstrekkelig til å tilfredsstille minimumskravene i NS 8403 pkt Egnet som sjekkliste for egen ytelsesbeskrivelse. Det er heller ikke tatt høyde for NS 8403 pkt bokstav a), c) og d) i Byggeblankett NS

12 NS 8403 pkt Ytelsesbeskrivelsen forts. Særlig om anslag over tidsbruken. Ikke et krav at tidsforbruket angis i de ulike fasene. Uttrykk for partenes forutsetninger. Nyttig ved Fastsettelse av fastprisen. Oppstillingen av et honorarbudsjett ved regningsarbeid. Utarbeidelse av ressursplan som nevnt i NS 8403 pkt Andre forhold som særskilt bør avklares. En del forhold som ikke er omfattet av standard ytelsesbeskrivelsen ved generell angivelse eller som et tilvalgsalternativ. Standard Norges Byggblankett 8403 har rubrikker som tar høyde for deler av disse forhold, men ikke alle. 12

13 REPRESENTASJON

14 Begrepet representasjon Representasjon av juridiske personer Juridiske personer har ingen egen vilje, men handler ved hjelp av organer som er valgt eller lovbestemt. Organene (typisk et styre) er bemannet med fysiske personer som for eksempel kan forhandle og signere avtaler på vegne av selskapet. Disse er selskapets representanter. Gjennom utvelgelsen som representantens i NS 8403 får vedkommende utpekte representant fullmakt av et visst omfang til å opptre på vegne av sin part (dvs. sitt byggeleder/rådgiverfirma). 14

15 NS 8403 pkt. 4 Organisatoriske bestemmelser NS 8403 pkt. 4.1 NS 8403 pkt. 4.1 første ledd Hver av partene skal utpeke én person som skal være deres representant. Representantene har fullmakt til å opptre på vedkommende parts vegne i spørsmål som angår kontrakten. Representantene skal sørge for å legge forholdene til rette slik at kontrakten kan gjennomføres uten unødvendig opphold. NS 8403 pkt. 4.1 Partene og deres representanter Plikt til å utpeke representant. Må utpeke en fysisk person. Byggblanketten for NS 8403 pkt. 7. Representantens fullmakt til å opptre på vegne av sin part. En generalfullmakt for så vidt gjelder forhold relatert til kontrakten. Viktig å kunne forskjellen fra fullmakten i NS 8403 pkt Innskrenkninger i generalfullmakten? 15

16 NS 8403 pkt. 4 Organisatoriske bestemmelser NS 8403 pkt. 4.1 NS 8403 pkt. 4.1 tredje ledd Byggelederen kan ikke uten oppdragsgiverens skriftlige samtykke skifte ut sin representant eller personer som i henhold til kontrakten eller ved senere avtale skal utføre byggelederoppgaver. Oppdragsgiveren kan bare nekte å samtykke dersom han har saklig grunn. NS 8403 pkt. 4.1 Partene og deres representanter Videredelegering av kompetanse? Konsekvensene av at det ikke er utpekt noen representant Representantens plikt til tilrettelegging Sikre en tidsmessig gjennomføring som forutsatt i kontrakten. Kravet til gjennomføring uten unødig opphold må tolkes relativt strengt Krav til personlig utførelse Krav til byggeleders kompetanse 16

17 FULLMAKTER

18 Begrepene fullmakt Fullmakt fra oppdragsgiver (Byggherren) til byggeleder Noe annet enn byggeleders evne til å binde eget selskap gjennom å være dets utpekte representant NB! 18

19 Byggeleders fullmakter NS 8403 pkt. 4.3 NS 8403 pkt. 4.3 Byggelederens kompetanse til å opptre på byggherrens vegne Utgangspunktet er at byggeleder ikke kan binde oppdragsgiver i forhold til tredjemann uten særskilt fullmakt Byggelederen er gitt en viss rett til å binde byggherren eller annen oppdragsgiver i forhold til tredjemann Viktig med nærmere avgrensning i kontrakten. Minimumsfullmakt i NS 8403 pkt. 4.3 første ledd Med mindre annet fremgår av kontraktsdokumentene, har byggelederen på vegne av oppdragsgiveren fullmakt til å: a) kontrollere materialer, utstyr og utførelse; b) forlange prøving som fastsatt eller forutsatt i kontrakten med entreprenøren; c) kreve retting av feil og utbedring av skader; d) godkjenne utførelse som kontrolleres på vegne av oppdragsgiveren ved særskilt reklamasjonsbefaring; e) bestille utført arbeider innenfor en ramme som er angitt i kontrakten. 19

20 Partenes fullmakter sml. NS 8401 og NS 8402 Sml. NS 8401 pkt. 5.1 og 5.2 / NS 8402 pkt. 4.1 og 4.2 Utgangspunktet er også her at rådgiveren ikke kan binde oppdragsgiver i forhold til tredjemann uten særskilt fullmakt Partenes utpekte representant har kun fullmakt til å opptre på vedkommende parts vegne i alle som angår kontrakten, som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget uten ugrunnet opphold. Mer fullmakt enn etter NS 8403! Har også fullmakt til å iverksette nødvendige tapsbegrensende tiltak på oppdragsgiverens vegne hvis det oppstår, slik byggeleder har det. GENERELT! 20

21 Partenes fullmakter sml. NS 8401 og NS 8402 Sml. NS 8401 pkt. 5.1 og 5.2 / NS 8402 pkt. 4.1 og 4.2 Utgangspunktet er også her at rådgiveren ikke kan binde oppdragsgiver i forhold til tredjemann uten særskilt fullmakt Partenes utpekte representant har kun fullmakt til å opptre på vedkommende parts vegne i alle som angår kontrakten, som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget uten ugrunnet opphold. Mer fullmakt enn etter NS 8403! Har også fullmakt til å iverksette nødvendige tapsbegrensende tiltak på oppdragsgiverens vegne hvis det oppstår, slik byggeleder har det. GENERELT! 21

22 NS 8403 pkt. 4.3 Byggeleders fullmakter forts. NS 8403 pkt. 4.3 Uforutsette forhold - uanmodet handleplikt Kostnadene ved tiltaket skal belastes den part som har interesse i at skaden avverges så lenge disse ligger innenfor de fullmakter som kan utledes av handleplikten Eks. uforutsette forhold der det er nødvendig å iverksette tiltak før oppdragsgiveren kan vurdere situasjonen Ulovfestet rett gjelder som et alminnelig prinsipp NS 8403 pkt. 4.3 tredje ledd Oppstår det forhold der det er nødvendig å iverksette tiltak før oppdragsgiveren kan vurdere situasjonen, har byggelederen rett og plikt til å handle på oppdragsgiverens vegne, herunder kreve prøving ut over kontraktens krav. For å hindre eventuelt tap eller skade skal byggelederen iverksette de tiltak som fremstår som forsvarlige for å ivareta oppdragsgiverens interesser. 22

23 NS 8403 pkt. 4.3 Byggeleders fullmakter forts. NS 8403 pkt. 4.3 Byggeleder er legitimert til å opptre utad på vegne av oppdragsgiver etter flere NS bestemmelser, bl.a. 1. Byggeleder som byggherrens utpekte representant i forhold til entreprenøren. Sammenhengen med f.eks. NS 8405 pkt. 6. Hver av partene skal utpeke en person som representerer dem i spørsmål angående kontrakten (representant). Er ikke annet skriftlig meddelt den andre parten, har representanten fullmakt til å fatte alle beslutninger i anledning kontrakten. Hver av partene skal under enhver omstendighet ha fullmakt til å fatte de beslutninger som er nødvendige for at kontraktsarbeidet skal kunne gjennomføres uten unødvendige opphold. Minimumsfullmakten i NS 8403 gir ikke byggeleder en underliggende rett som dekker denne legitimasjonen. Viltig at man sikrer overlapp rett og legitimasjon. 23

24 Nærmere om rett og legitimasjon Rett Den retten som byggeleder har fått av byggherren til å opptre på hans vegne med bindende virkning Legitimasjon Den rett byggeleders er ut til å ha, sett fra utenforstående (typiske entreprenøren) Legitimasjonen kan rekke lengre enn retten Hva skjer hvis B stoler på en legitimasjon som ikke tilsvarer retten?

25 NS 8403 pkt. 4.3 Byggeleders fullmakter forts. NS 8403 pkt. 4.3 Byggeleder er legitimert til å opptre utad på vegne av oppdragsgiver etter flere NS bestemmelser, bl.a. 2. Byggeleder er også legitimert til å opptre på vegne av byggherren i kraft av opptreden på byggemøter. Se forholdet til NS 8405 pkt Partenes deltakere på byggemøtene har fullmakt til å avgjøre ordinære saker Minimumsfullmakten i NS 8403 gir ikke rett til å avgjøre alle ordinære saker. Rådgiverstandardene gir enda større begrensninger. 25

26 NS 8403 pkt. 4.3 Byggeleders fullmakter forts. NS 8403 pkt. 4.3 Byggeleder er legitimert til å opptre utad på vegne av oppdragsgiver etter flere NS bestemmelser, bl.a. 3. Utstedelse av endringsordre og instruks om endringsarbeid. Se forholdet til NS 8405 pkt jf. pkt annet ledd Endringsordren må være gitt av byggherren selv, hans representant, jfr. punkt. 6, eller en annen person med fullmakt til å utstede endringsordre.. Minimumsfullmakten i NS 8403 gir byggeleder kun fullmakt til å bestille utført arbeider innenfor en ramme som er angitt i kontrakten. Byggeleder har flg ikke fullmakt til å utstedelse av enhver endringsordre selv om han kan være legitimert til dette. 26

27 NS 8403 pkt. 4.3 Byggeleders fullmakter forts. NS 8403 pkt. 4.3 Forskjellen på rett og legitimasjon Hva skjer hvis det ikke er samsvar? Viktig å være bevisst på begge sider. Hva kan byggeleder gjøre? Hva har han fått rett til? Hva vil byggherren at han skal kunne gjøre? 27

28 NS 8403 Byggeleders hovedoppgave Føre tilsyn og kontroll på bygge eller anleggsstedet Påse at byggearbeid, materialer og dokumentasjon bli utført i henhold til spesifikasjonene i entreprenørkontraktene Forutsetter grundig kjennskap til prosjektdokumenter og entreprisekontraktene Som byggherrens representant kreve retting på vegne av byggherre godkjenne utførelse på vegne av byggherre bestille arbeider utført på vegne av byggherre 28

29 BYGGELEDERFEIL PROFESJONSANSVAR

30 Når foreligger byggelederfeil NS 8403 pkt. 8.1 NS 8403 pkt. 8.1 Det foreligger byggelederfeil når oppdraget ikke er utført i samsvar med kontrakten og dette skyldes at kravet til faglig forsvarlig handlemåte eller aktsomhet ikke er overholdt. Dette omfatter også at byggelederen ikke gir råd, eller han unnlater handlinger som må anses å være en del av hans forpliktelser etter kontrakten. Flg. krav om kontraktsrettslig avvik + uaktsomhet Utgangspunkt i bransjepraksis eller normer som følger av tekniske beskrivelser eller standarder. Både aktiv handling, unnlatelser og manglende rådgivning er omfattet. Oppdragsgiver kontroll eller godkjennelse fritar ikke Objektiv aktsomhetsnorm. 30

31 NS 8403 pkt. 8 Byggelederfeil Oversikt Erstatningsrettslig ansvarsgrunnlag profesjonsansvar 1. Det må være en feil 2. Som er begått ved uaktsomhet (culpa) 3. Det må foreligge et tap som er påregnelig 4. Det må være årsakssammenheng mellom feilen og tapet. 5. Ved medvirkningssvikt kan kravet reduseres eller bortfalle. Husk identifikasjonsreglene, partene svarer for. 6. Lempning av erstatningsbeløpet. Urimelighet, lite påregnelighet, stor eller liten skyldgrad, manglende osv. 31

32 Forholdet til utførelsesfeil NS 8403 pkt. 8.1 NS 8403 pkt. 8.2 annet ledd Dersom entreprenør, leverandør, prosjekterende eller andre oppdragstakere har utbedringsplikt, skal utbedringsplikten søkes oppfylt før krav kan rettes mot byggelederen. Dersom utbedringen fører til at kravet dekkes fullt ut, faller kravet mot byggelederen bort. Delvis subsidiært ansvar Når flere er ansvarlige for skaden, er utgangspunktet i norsk rett at skadevolderne er solidarisk ansvarlige. Ditten-dommen i Rt s. 231 etablerer et subsidiært ansvar for byggeleder i relasjon til andre aktørers utbedringsplikt. Unntak! At kravet på utbedring først skal søkes oppfylt relaterer seg til selve dekningssituasjonen. 32

33 Høyesteretts dom i Rt s Dittendommen Saksforholdet Utglidning i byggegrop som følge av manglende avstivning av spuntvegger Entreprenørens manglende avstivning av spuntveggene var ikke godkjent av byggelederen. Retten fant at byggeleder hadde utført en mangelfull kontroll ved ikke å gi entreprenøren beskjed om at det før juleferien måtte monteres stivere på den strekningen som senere raste ut. BL var ikke forpliktet til kontroll, men heftet ut fra en plikt til straks å melde fra til entreprenøren dersom han blir oppmerksom på at "materialer eller arbeid er kontraktsstridige".

34 Høyesteretts dom i Rt s Dittendommen forts. Uttalelser fra Høyesterett om forholdet til entreprenørens utbedringsplikt Entreprenøren har i slike tilfeller en plikt overfor byggherren til å foreta nødvendig utbedring for å levere kontraktsmessig ytelse. Før byggherren har utnyttet sin rett til å kreve utbedring, har han ikke lidt noe tap og vil således ikke kunne kreve erstatning. Jeg finner på dette grunnlag at byggeleders erstatningsplikt etter kontrakten med byggherren må være subsidiær i forhold til den utbedringsplikt som entreprenøren har i henhold til de bestemmelser som jeg har nevnt." Prinsippet i Ditten-dommen er fulgt opp i NS 8403

35 Rekkevidden av det subsidiære ansvaret NS 8403 pkt. 8.2 annet ledd Dersom entreprenør, leverandør, prosjekterende eller andre oppdragstakere har utbedringsplikt, skal utbedringsplikten søkes oppfylt før krav kan rettes mot byggelederen. Dersom utbedringen fører til at kravet dekkes fullt ut, faller kravet mot byggelederen bort. Kun et delvis subsidiært ansvar At kravet på utbedring først skal søkes oppfylt relaterer seg til selve dekningssituasjonen. Rekkevidden er uklar ift hva som kreves og hvor langt man må gå Men en klar begrensning i at entreprenøren må ha utbedringsplikt dvs. det må være begått en feil ved utførelsen av byggearbeidene NB! Unntaket gjelder ikke generelt for rådgivere 35

36 Rekkevidden av det subsidiære ansvaret forts. NS 8403 pkt. 8.2 NS 8403 pkt. 8.2 tredje og fjerde ledd Dersom oppdragsgiveren ikke vil få dekket sitt tap fullt ut etter bestemmelsen i annet ledd, kan krav rettes mot byggelederen, jfr. første ledd. Dersom flere kan være helt eller delvis ansvarlige for tapet, skal kravet rettes mot alle. Byggelederen skal også holde oppdragsgiveren skadesløs for krav fra tredjemann som skyldes byggelederfeil. Når kan dekning søkes hos byggeleder? Ulike tolkninger av begrepet søkes dekket. Betydningen av fullgod utbedring NS 8403 pkt. 8.2 er ikke til hinder for at krav kan rettes direkte mot byggeleder når vedkommende hefter alene. Krav må rettes mot alle. Varsko! Avvik fra alm. rett Dersom flere kan være ansvarlige for tapet. Byggeleder skal slippe å stå alene i et saksanlegg. Skadesløs overfor tredjemenn Regulerer det tilfelle hvor oppdragsgiver blir møtt med et krav fra tredjemann som kan tilbakeføres til byggeleders feil. 36

37 Ansvarsbegrensninger NS 8403 pkt. 8.2 NS 8403 pkt. 8.2 fjerde og femte ledd Oppdragsgiveren skal søke å forebygge og begrense skadevirkningene av byggelederens feil. Ansvaret etter første og fjerde ledd er under enhver omstendighet begrenset til tre millioner kroner for hvert skadetilfelle og ni millioner kroner for hele oppdraget med mindre annet er avtalt. Ansvarsbegrensningen gjelder ikke der tapet skyldes forsett eller grov uaktsomhet. Alminnelig tapsbegrensningsplikt for oppdragsgiver Erstatningsrettslige ansvarsbegrensninger 3 og og 9 millioner 60 G utenfor forsikring og 160 G innenfor Avvik fra NS 8401 og NS 8402 Vanskelig å avgjøre om det foreligger ett eller flere skadetilfeller Der det dreier seg om ett årsakskompleks med innbyrdes sammenhengende feil, skal dette anses som ett skadetilfelle., jfr. ulike rettsavgjørelser Avvikende ansvarsbegrensninger kan avtales Grov skyld tilsidesetter begrensningen 37

38 Nærmere om aktsomhetsnormen Høyesterett om profesjonsansvaret Rt 1995 s Det gjelder i utgangspunktet et strengt, ulovfestet uaktsomhetsansvar for profesjonsutøvere. Likevel er det et visst spillerom før atferd som kan kritiseres, må anses som erstatningsbetingende uaktsomhet. Agder lagmannsrett, dom (LA ) «Aktsomhetskravet innebærer at profesjonsutøveren etter omstendighetene også kan gjøres erstatningsansvarlig for forhold som er perifere i forhold til oppdraget, eller endog ligger utenfor oppdragets rammer.» 38

39 Eidsivating lagmannsretts dom av 27. april 2007 LE Stille Berg-dommen Saksforholdet Nordmann midlertidig bosatt i utlandet hadde kontrahert byggelederfirma for å forestå byggeledelse og prosjektering av en enebolig i Norge. Byggeleder holdt ansvarlig for: - Honoraroverskridelser - Manglende ileggelse av dagmulkt - Manglende oppfølgning av mangler

40 Stille Berg-dommen forts. Honoraroverskridelse BH holdt tilbake BLs honorar som overskred budsjettet. Overskridelsen var ikke varslet. Arbeidene var opprinnelig budsjettert til kr. 300,000, men ytterligere oppgaver mht. oppfølgning var kommet til etter dette. BL ble ikke hørt med at varslingsplikten kun gjelder varsel om faktiske forhold som kan medføre budsjettoverskridelser som byggherren ikke er kjent med, og som ikke er initiert av byggherren. Også ved forhold som byggherren kjenner og/eller har initiert, har han behov for å få oversikt over de økonomiske følgene gjennom endringer i budsjettet. Det er nettopp for å ha oversikt over kostnadene til byggeleder at pkt første ledd oppstiller en plikt for rådgiveren til å utarbeide et budsjett over sitt eget honorar. Byggherren har et klart behov for å få vite om økninger i alle kostnader, også til byggeleder, uansett hva som er årsaken til overskridelsen. Han har en berettiget interesse i å få et grunnlag for selv å avgjøre om han vil fortsette å benytte byggelederen ev. å begrense oppdraget av økonomiske hensyn. Det er bare byggelederen selv som har oversikt over omfanget av sitt eget arbeid, og som kan gi et slikt grunnlag til byggherren.

41 Stille Berg-dommen forts. Synspunkter på konsekvensen av manglende varsling Uttalt at ordlyden i NS 8402 måtte tas på ordet slik at retten til honorar bortfalt. Dette selv om BH var kjent med de faktiske forhold som ledet til overskridelsen. Det faktum at Stille Berg fortløpende hadde betalt alle fakturaer fra BAAS, hadde ingen betydning for spørsmålet siden NS 8402 pkt annet ledd uttrykkelig bestemmer at oppdragsgiverens betaling ikke er noen godkjennelse av grunnlaget for rådgiverens faktura. for krav på økt honorar.» Feil beregning av dagmulkt BH krevet erstatning for feil beregning av dagmulkt overfor to entreprenører samt kreves erstatning for manglende innkreving av dagmulkt overfor andre entreprenører. BL hadde lagt in en begrensning på 10% av kontraktssummen som ikke gjelder etter Bufl. Der er begrensningen 100 dager. BL ble ikke hørt med at BL hadde gitt fristutsettelse ved å godt ny overleveringsfrist som følge av forsinkelser, da BH ikke ble gjort kjent med konsekvensene av dette.

42 Stille Berg-dommen forts. Unnlatt ileggelse av dagmulkt BL unnlot å kreve inn dagmulkt fordi fordi han mente den aktuelle entreprenøren tross alt hadde gjort så godt han kunne. Byggeleder viste også til at E uansett var konkurs, og at det derfor ikke foreligger noe økonomisk tap siden det ikke er mulig å få utbetalt noe dagmulkt. Lagmannsretten fant det klart at det var uaktsomt ikke å innkreve dagmulkkt. Retten la til grunn at forsinkelsene ved prosjektet først og fremst skyldtes Aaseruds manglende kompetanse til å opptre som hovedentreprenør og koordinere egne underentreprenører. Uttalt at BL ikke hadde fullmakt til å treffe beslutninger om frafall av krav på dagmulkt på vegne av BH. Spørsmålet om dagmulkt fra Aaserud har ikke vært tema i samtaler mellom BH og BL. Lagmannsretten finner det dermed klart at BL ikke på egen hånd kunne beslutte å frafalle dagmulktskravet mot Aaserud. Etter dette må BL erstatte den manglende innkrevde dagmulkten fra Aaserud.

43 Stille Berg-dommen forts. Manglende oppfølgning av mangler Mangelfull utførelse av pussarbeid og fuging med feil farge utført av UE. Hovedentreprenør var konkurs. Lagmannsretten fant at det som utgangspunkt ikke er dokumentert noe tap vedrørende all den tid Stille Berg ikke har utnyttet sin rett til å fremme mangelsbeføyelser etter 37 mot underentreprenøren, jf. Rt Uttalt av retten at: Byggelederens subsidiære ansvar ikke utelukket at BAAS kan være direkte ansvarlig for deler av tapet pga. uaktsomhet som gjelder forhold hvor det ikke foreligger noe prinsipalt ansvar for entreprenøren. Blant annet kunne ansvar for merkostnader foreligge pga byggeleder manglende instruks for å rette feilen. Ift. feil farge på fugemassen hadde byggeleder påtalt forholdet uten at dette ble fulgt opp. Lagmannsretten mente at dette byggelders ansvar ikke strakk seg lenger enn dette, idet det ikke kunne kreves at byggherren fysisk hindrer ethvert mislighold. Kritikk av resonnementet. Må nyanseres. Kunnskap gir foranledning til ytterligere oppfølgning

44 REKLAMASJON

45 Reklamasjon overfor byggeleder NS 8403 pkt. 8.4 NS 8403 pkt. 8.4 første ledd Oppdragsgiveren taper retten til å påberope seg byggelederfeil dersom han ikke varsler byggelederen uten ugrunnet opphold etter at oppdragsgiveren har eller burde ha oppdaget feilen. Relativ reklamasjonsfrist Varsling uten ugrunnet opphold Tidsfristen beror på en konkret vurdering av forholdene i den aktuelle saken Generelt kan man si at vilkåret er relativt strengt Den relative reklamasjonsfristen er relatert til oppdragsgivers viten. Flg. subjektiv Krav til aktsomhet hos oppdragsgiver, undersøkelsesplikt, må følge opp mistanker 45

46 Høyesterett 21. november 2012 Ny dom om krav til reklamasjon Forbrukerlovene stiller krav om at mangelen «må påberopes» eller gjøres gjeldende Høyesterett kunne vanskelige se at det var grunn til å stille mindre krav i alminnelige kjøpsforhold utenfor disse lovenes rekkevidde Det ble kreves at mangelen ble gjort gjeldende. Uttrykt at det var vanskelig å gi generelt svar på hva som lå i dette, men at kravene vil variere med blant annet partenes stilling og kontraktsforholdets art I sin alminnelighet stilles ikke for strenge krav Ikke nok at man gir uttrykk for at man anser leveransen som kontraktsstridig, det må også fremgå at man vil påberope dette som et grunnlag for rettslige krav Gjøres typisk ved at man gjør krav gjeldende, og krever retting, prisavslag eller erstatning Generell mishagsytring eller løpende innspill i en pågående diskusjon ikke nok.

47 Reklamasjon overfor byggeleder forts. NS 8403 pkt. 8.4 NS 8403 pkt. 8.4 annet og tredje ledd Reklamasjon kan ikke fremsettes senere enn fem år etter overtakelse av det bygget eller anlegget som oppdraget er knyttet til. Byggelederen kan ikke påberope seg for sen varsling dersom byggelederfeilen skyldes forsett eller grovt uaktsomt forhold. Absolutt reklamasjonsfrist Absolutt reklamasjonsfrist på 5 år. Ingen bestemte krav til reklamasjonens innhold. Ingen formelle krav til hvordan reklamasjon skal skje, kan fremsettes så vel muntlig som skriftlig. Reklamasjonen er i utgangspunktet begrenset til å gjelde de forhold som er påberopt. Hva med byggeleder feil som gjøres under oppfølgning etter overtakelse? NB! Svak regulering Sammenlikning N S8401 pkt 13.4 Unntak ved kvalifisert skyld 47

48 Reklamasjon overfor byggeleder forts. NS 8403 pkt. 8.4 Ingen generell plikt til kontrareklamasjon Begge parter er pålagt å melde fra uten ugrunnet opphold dersom vedkommende vil påberope at et varsel eller svar er gitt for sent. Alminnelige passivitetsbetraktninger vil kunne innebære en tilsvarende plikt. Særlig om oppdragsgiver som forbruker Når oppdragsgiver opptrer som forbruker, gjelder det særlige reklamasjonsregler i forhold til byggelederen. Realitetsdrøftelser Retten til å påberope at en reklamasjon er fremsatt for sent kan gå tapt dersom byggelederen innlater seg på realitetsdrøftelser uten å ta forbehold. Alminnelig obligasjonsrettslig prinsipp. Forholdet mellom reklamasjonsfrister og foreldelsesfrister Foreldelse En del av bakgrunnsretten. Parallelt regelsett. 48

49 Reklamasjon Hålogaland lagmannsretts dom, 23. juni 2011 Leilighetsbygg, brannteknisk prosjektering Lagmannsretten: BBL kjent med branntekniske avvik i desember 2007 BBL var kjent med at rådgiver ikke hadde foretatt noen brannteknisk prosjektering og kontroll Reklamasjon 3. juni Lagmannsretten legger til grunn at BBL måtte få noe tid til å vurdere omfanget og konsekvensene av kontraktsbruddet. Lagmannsretten finner det imidlertid klart at BBL ikke har reklamert innen rimelig tid når reklamasjonen i dette tilfellet først er fremsatt mer enn 5 måneder etter at BBL ble gjort kjent med kontraktsbruddet. 49

50 Agenda en Foreldelse Ett av flere regelsett som regulerer bortfall av rettigheter eller tap av forpliktelser fordi disse ikke er utøvet i lovbestemt tid

51 Agenda en Foreldelse hjemmelsgrunnlag Ingen foreldelsesregler i NS Vanskelig tilgjengelig Foreldelsesloven av 18. mai 1979 nr. 18 (fl) Loven gjelder alle fordringer, herunder mangelskrav

52 Foreldelse av mangelskrav Foreldelsesfrist på 3 år, fl 2 Fristen regnes fra den dag fordringshaver tidligst kunne kreve oppfyllelse, fl 3 nr 1 dvs. fra misligholdstidspunktet for mangelskrav, fl 3 nr 2 Objektiv friststart fordringshavers kunnskap uten betydning Tilleggsfrist ved manglende kunnskap, fl 10 nr 1 52

53 Tilleggsfristen i foreldelsesloven 10 Ett års tilleggsfrist fra det tidspunkt fordringshaver (BH) fikk eller burde ha skaffet seg nødvendig kunnskap om fordringen eller skyldneren Krav til aktsomhet flg. undersøkelsesplikt identifikasjon Kunnskapskravet relatert til fordringen, ikke det forholdet at det foreligger en mangel

54 Gulating lagmannsretts dom av 11. april Skjenet borettslag Foreldelse spørsmål om tilleggsfrist for ukjente krav Saksforholdet Sak om erstatning for mangler mellom borettslag som byggherre og entreprenøren. Det hadde oppstått skader i bygningsmassen som følge av korrosjon i armering, pga. manglende tildekking med betong. At armering i garasjene lå åpen, var forhold som borettslaget burde ha gjort gjeldende som mangel tidligere, til tross for at følgeskadene ble synlige senere. Vurdering av om mangelen var skjult, slik at borettslaget hadde rett på tilleggsfrist etter foreldelseslovens 10 nr. 1. Borettslaget hadde ikke oppdaget forholdet før skadene som følge av mangelen ble oppdaget. Den alminnelige foreldelsesfristen etter 3 jf 2 var da oversittet. Borettslaget var derfor avhengige av en tilleggsfrist for ukjente krav etter 10 nr. 1.

55 Gulating lagmannsretts dom av 11. april Skjenet borettslag forts. Foreldelse spørsmål om tilleggsfrist for ukjente krav forts. om saksforholdet Retten fant at deler av kravet, hva gjaldt garasjene, var foreldet. Ved rettsbefaringen ble det avdekket at flattjern lå bart i forkant av skilleveggene i garasjene. Retten fant det videre sannsynlig at dette jernet må ha vært synlig i flere år, og at borettslaget derfor burde ha vært kjent med forholdet på et langt tidligere tidspunkt. Borettslaget fikk derfor ikke medhold i at fristen måtte forlenges etter 10 nr. 1. Vurderingstemaet var om borettslaget ikke hadde gjort kravet gjeldende fordi de manglet kunnskap om fordringen, samt om når borettslaget burde skaffet seg slik kunnskap jf. foreldelseslovens 10 nr. 1 KKL: Kravet ble ansett foreldet da, det var gått mer enn tre år etter at burde ha oppdaget mangelen iht. foreldelseslovens 10.

56 Ills. forholdet mellom reklamasjonsog foreldelsesreglene Utløp absolutt reklamasjonsfrist Overlevering 3 år 5 år Utløp ordinær foreldelsesfrist 56

57 Ills. forholdet mellom reklamasjonsog foreldelsesreglene Reklamasjon innen relativ frist Utløp absolutt reklamasjonsfrist Overlevering Skjult mangel oppdrages 2,5 år 3 år 3,5 år 5 år Utløp ordinær foreldelsesfrist Ett års tilleggsfrist fra kunnskap 57

58 Borgarting lagmannsretts dom av 2. juni Ullerudåsen borettslag Boligbyggelaget hefter for sine hjelpere Saksforholdet Mangelskravet oppstått ved grov uaktsomhet ble ansett bortfalt som foreldet Borettslaget hadde engasjert en egen byggeleder til teknisk kontroll på byggeplassen Retten fant at vedkommende byggeleder burde ha oppdaget manglene da det klart måtte ha fremstått at betongoverdekningen ville bli utilstrekkelig ved en kontroll Byggeleders kunnskap måtte likestilles med at boligbyggelaget hadde kunnskap Kunnskap hos boligbyggelaget måtte likestilles med kunnskap hos borettslaget i og med at boligbyggelaget etter boligbyggelagsloven 16 handlet på vegne av boligbyggelaget Flg. identifikasjon ved friststart basert på kunnskap Kkl: Borettslagets fikk ikke medhold i sitt erstatningskrav på kr. 1.6 mill mot entreprenøren da dette var bortfalt som foreldet

59 Avbrudd av foreldelsesfrist To hovedformer for fristavbrytende skritt Rettslige skritt fra fordringshavers side (forliksklage/søksmål ved domstolene eller voldgift evt. særskilt klageorgan) fel Erkjennelse fra skyldnerens side (uttrykkelig eller stilltiende ved konkludent adferd) fel. 14 Hvis skyldneren ikke medvirker må man ta rettslige skritt

60 Særlig om erkjennelse - særlig om utbedring Skjønnsmessig vurdering av skyldnerens adferd Ikke nok å innlate seg på diskusjoner selv om dette skjer forbeholdsløst. Normalt heller ikke nok å bidra med utredning/klarlegging av skaden Fremsettelse av forlikstilbud normalt heller ikke tilstrekkelig Utbedring kan anses fristavbrytende, men må sees i sammenheng med andre plikter Vanskelig skille i forhold til tilleggsarbeider

61 Oppsummering: Foreldelses- og reklamasjonsfrister Foreldelsesfrist 3 år (+ evt. tilleggsfrist) Avbrudd forutsetter erkjennelse eller rettslige skritt Realitetsavgjørelser ikke tap av innsigelse om at kravet er foreldet Forsett og grov uaktsomhet intet unntak Reklamasjon 5 år iht. NS 8405, NS 8405 og NS 8403, 3 år øvrige NS Avbrudd ved reklamasjon (melding) Realitetsavgjørelser kan innebære tap av innsigelse om at det er reklamert for sent Unntak ved forsett og grov uaktsomhet Foreldelsen ubetinget Bortfallet ikke absolutt 61

62 Flere ansvarlige Reklamasjons- og foreldelsesfrister må avbrytes særskilt i forhold til hver enkelt aktør Viktig med helgardering betinget reklamasjon Mulighet for prosessvarsling, fel 19 eller avtale om fristforlengelse, fel 29

63 Det er en generell kunnskapsbrist når det gjelder foreldelsesreglene, også hos meget drevne prosjektog byggeledere og endog hos advokat i bransjen Eystein Abel Engh, Rambøll Byggeindustrien 04/2005

64 FORSIKRING

65 NS 8403 pkt. 5.3 Forsikring NS 8403 pkt. 5.2 NS 8403 pkt. 5.2 første ledd Byggelederen skal tegne ansvarsforsikring. Forsikringen skal dekke ansvar innenfor de beløpsgrenser som er angitt i 8.2, eller andre avtalte grenser. Er ikke annet avtalt, skal alt ansvar innenfor de beløpsgrensene dekkes av forsikringen så langt dette lar seg gjøre innenfor forsvarlige økonomiske og praktiske rammer. Forsikringen skal opprettholdes inntil eventuelt ansvar etter 8.2 er bortfalt, jfr Bestemmelsen er gjort fravikelig. Rekkevidden av forsikringsansvaret i tid. Hvor lenge må forsikringen opprettholdes? Så lenge man kan komme i ansvar iht 8.2 Så lenge reklamasjonsfristen gjelder. Pkt 8.4 Neppe plikt lenger enn 5 år etter overtakelsen av bygget, men husk ansvaret kan vare lenger! Dekningsmessighet med hensyn til art. Sentrale standard unntaksvilkår. Særskilt forsikring. 65

66 NS 8403 pkt. 5. Forsikring forts. NS 8403 pkt. 5.2 NS 8403 pkt. 5.2 annet ledd Forsikringsbeviset skal opplyse om egenandelens størrelse, og hvilke tidsmessige begrensninger som gjelder for dekningen. Forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene skal forelegges oppdragsgiveren for kontroll. Slik kontroll fratar ikke byggelederen risikoen for at forsikringen er dekkende. NS 8403 pkt. 5.2 Forsikring Krav til forsikringsbevisets utforming. Ulike forsikringsprinsipper. Årsaksprinsippet. Konstateringsprinsippet. Prinsippet om claims made. Oppdragsgivers kontroll. 66

67 Oppfølgning ift. forsikringsselskapet Også nødvendig å avbryte særskilt overfor skadevolders forsikringsselskap Adgang til å fremsette direkte krav for skadelidte selv om vedkommende ikke er part i forsikringsavtalen Ofte krav om melding innen ugrunnet opphold i forsikringsvilkårene Særlig aktuelt ved ansvarsforsikring for rådgivere/konsulenter

68 LOJALITETSPLIKTEN

69 Særlig lojalitetsplikt NS 8403 pkt. 2.1 Samarbeidsplikt Partene skal samarbeide under gjennomføringen av oppdraget. Partene skal utvise lojalitet overfor hverandre. Byggelederen skal utvise slik lojalitet som hans nære forhold til oppdragsgiveren tilsier.. Manglende lojalitet ledet til at byggherren ble ansett berettiget til å heve kontrakten.

70 Eidsivating lagmannsretts dom av 14. september Sørum kommune Byggeleders lojalitetsplikt Saksforholdet Uenighet om rekkevidden av fastprisen for byggeleders arbeid. Byggelder fakturerte etter medgått tid ut fra sin tolkning av kontrakten i tillegg til fastpris. Byggherren ble ansett berettiget til å heve byggeleders kontrakt ut fra hans faktureringspraksis. Byggeleder ble ansett å ha opptrådt slik at kommunen hadde grunn til å miste tilliten til ham som byggeleder. Etter rettens syn var s klart uholdbare forståelse av kontrakten og hans urimelige måte å fakturere på i seg selv egnet til å svekke kommunens tillit. I tillegg kom reaksjoner på de tiltakene kommunen etter hvert satte i verk for å få kontroll over kostnadene til byggeledelse. Retten tenker her særlig på hans avvisning av kommunens forslag til endring av kontraktsforholdet 10. april 2002, samt til hans varsling av erstatningskrav for tap som følge av at kommunen mer og mer så seg nødt til å utføre deler av byggeledelsen ved egne ansatte. Også. beskyldninger mot kommunens prosjektleder for manglende kompetanse og mot kommunen for illojalitet er av betydning i denne forbindelse. Dette skapte inntrykk av at..manglet evne og/eller vilje til å finne en løsning, måtte nødvendigvis bidra til at kommunen til slutt helt mistet tilliten...

71 Takk for oppmerksomheten! Agenda en Advokat Anne Cathrine Røed mobil:

Byggelederstandarden NS 8403 av advokat Anne Cathrine Røed. Byggedagene Trondheim 6. januar 2015

Byggelederstandarden NS 8403 av advokat Anne Cathrine Røed. Byggedagene Trondheim 6. januar 2015 Byggelederstandarden NS 8403 av advokat Anne Cathrine Røed Byggedagene Trondheim 6. januar 2015 Agenda Kort om standardens tilblivelse Hvorfor egen standard for byggeledelse? Gjennomgang av sentrale punkter

Detaljer

Nye ansvarsgrenser i NS 8401 og 8402

Nye ansvarsgrenser i NS 8401 og 8402 Nye ansvarsgrenser i NS 8401 og 8402 Erstatningsansvar for rådgivnings- og prosjekteringsfeil 1. desember 2010 Gjertrud Helland, partner Disposisjon 1. Hvorfor hevede ansvarsgrenser og ny regulering? 2.

Detaljer

Prosjekterendes ansvar for forsinkede tegningsleveranser. av advokat Anne Cathrine Røed

Prosjekterendes ansvar for forsinkede tegningsleveranser. av advokat Anne Cathrine Røed Prosjekterendes ansvar for forsinkede tegningsleveranser av advokat Anne Cathrine Røed Entreprisejuridisk seminar, Holmsbu september 2009 Agenda Rekkevidden av ansvar for forsinkelse Praktiske og rettslige

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn KONTRAKTSVILKÅR 1 Formål og anvendelse Prosjektet gjennomføres på grunnlag av arbeidsprogram og kostnadskalkyle som fremgår av kontrakten eller annet avtaledokument. Kontraktsvilkårene har til formål å

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 1. FOREDRAG KL 13.50 14.20 FIRMAET SIN AVTALE MED BYGGHERRE AVTALEN MED BYGGHERREN Hvem har ansvaret for

Detaljer

REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016. advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal

REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016. advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016 advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal TEMAET Reklamasjonsregler og andre utvalgte fristregler i leieforhold

Detaljer

Prosjekterendes erstatningsansvar og forholdet til forsikring. Advokat Jørgen Brendryen

Prosjekterendes erstatningsansvar og forholdet til forsikring. Advokat Jørgen Brendryen Prosjekterendes erstatningsansvar og forholdet til forsikring Advokat Jørgen Brendryen OVERSIKT Hva slags erstatningsansvar har man som prosjekterende? Når kan man bli pålagt erstatningsansvar? Hva dekker

Detaljer

Hvem er jeg? Rådgivende ingeniør med lang fartstid i Rambøll Norge. Konserncontroller med ansvar for. Kollektiv ansvarsforsikring i RIF.

Hvem er jeg? Rådgivende ingeniør med lang fartstid i Rambøll Norge. Konserncontroller med ansvar for. Kollektiv ansvarsforsikring i RIF. Eystein Abel Engh Hvem er jeg? Rådgivende ingeniør med lang fartstid i Rambøll Norge Konserncontroller med ansvar for Irregulære kontrakter, risikoavdekking Tvister, erstatningskrav Opplæring, Spesialforsikringer,

Detaljer

Drifts-/utbedringsfasen. Advokat Hallgeir Riisøen Advokat Frode Risnes

Drifts-/utbedringsfasen. Advokat Hallgeir Riisøen Advokat Frode Risnes Drifts-/utbedringsfasen Advokat Hallgeir Riisøen Advokat Frode Risnes 1 Disposisjon 1. Nærmere om tema 2. Regelverk 3. Håndtering av reklamasjoner 4. Uenighet om utbedringsmetoder 5. Utbedringsfrister

Detaljer

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7 BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 7 1. Innhold 2. Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS 8403 pkt 2)... 3 2.1. Reklame (tillegg til

Detaljer

Kursdagene NTNU 6/7 jan. 2009 Ny byggelederstandard NS 8403

Kursdagene NTNU 6/7 jan. 2009 Ny byggelederstandard NS 8403 Kursdagene NTNU 6/7 jan. 2009 Ny byggelederstandard NS 8403 Sivilingeniør Eystein Abel Engh Gjennomgang av den nye standarden NS 8403 Kursdagene NTNU 6/7 januar 2009 Eystein Abel Engh 1 Hvem er jeg? Frittstående

Detaljer

Kurs Ingeniørenes Hus 2. april 2009 Ny byggelederstandard NS 8403

Kurs Ingeniørenes Hus 2. april 2009 Ny byggelederstandard NS 8403 Kurs Ingeniørenes Hus 2. april 2009 Ny byggelederstandard NS 8403 Sivilingeniør Eystein Abel Engh Gjennomgang av den nye standarden NS 8403 1 Hvem er jeg? Frittstående rådgiver med lang fartstid i Rambøll

Detaljer

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster 1 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkårene gjelder mellom Birkenes kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som leverer tjenestene (heretter

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren)

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) Vedlegg 3 Kontraktsbestemmelser rammeavtale byggelederoppdrag KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG mellom UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt

Detaljer

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll 1. Formål Dette avtaledokument beskriver de generelle avtalevilkår mellom oppdragsgiver(tiltakshaver/byggherre) og kontrollforetak

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid

Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid Statens vegvesen Basert på Norsk Standard NS 8402, 1. utgave mars 2000. NSF Statens vegvesens utgave 12. november 2002. Gjengitt etter tillatelse fra PRONORM av 18. mars 2002. Alminnelige kontraktsbestemmelser

Detaljer

GENERELLE OG SPESIELLE

GENERELLE OG SPESIELLE BYGGELEDERBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 12 DEL I... 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om Kopieringstjenester for Undervisningsbygg

Detaljer

Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8407:2011

Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8407:2011 Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8407:2011 Alle kontrakter bør kontrolleres opp mot tilhørende sjekkliste Oppdragsgiver Kontaktperson Mobil E-post Postadresse Entreprenør Kontaktperson

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr om (kort beskrivelse av

Detaljer

Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8405:2008

Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8405:2008 Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8405:2008 Alle kontrakter bør kontrolleres opp mot tilhørende sjekkliste NB: NS 8405 - versjon 2004 har andre referanser enn NS 8405:2008 Oppdragsgiver

Detaljer

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1.

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. januar 2013) Dekning etter skade anmeldt-prinsippet (claims made) 1 FORHOLDET

Detaljer

KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG

KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt byggelederen) Organisasjonsnr./personnr om 169-BYM-2014 Byggeleder til bygging av Nedre

Detaljer

Entreprenørens forsinkelse i totalentrepriser, NS 3431 punkt 25. av advokat Thor Johan K. Larsen

Entreprenørens forsinkelse i totalentrepriser, NS 3431 punkt 25. av advokat Thor Johan K. Larsen I. Innledning Entreprenørens forsinkelse i totalentrepriser, NS 3431 punkt 25 av advokat Thor Johan K. Larsen Ikke sjelden avsluttes totalentreprenørens kontraktarbeid senere enn den avtalte sluttfrist.

Detaljer

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA Kontraktsbestemmelser for prosjektering Fyll inn prosjektnummer og navn Fyll inn kontraktsnummer og navn Dato:XXXXX PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA HAMMERFEST KOMMUE V/TEKNISK DRIFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr om (kort beskrivelse av oppdraget)

Detaljer

Disse kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiverne (Oppdragsgiver), og den part som påtar seg å levere produktene og tjenestene (Leverandør).

Disse kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiverne (Oppdragsgiver), og den part som påtar seg å levere produktene og tjenestene (Leverandør). VEDLEGG 1: KONTRAKTSBESTEMMELSER. 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiverne (Oppdragsgiver), og den part som påtar seg å levere produktene og tjenestene (Leverandør). Eventuelle

Detaljer

Klag straks om du finner feil ved boligen. Publisert :11

Klag straks om du finner feil ved boligen. Publisert :11 Klag straks om du finner feil ved boligen Publisert 2014-02-14 13:11 Arkivfoto: DU BØR KLAGE STRAKS OM DU AVDEKKER FEIL OG MANGLER Boligen bør gjennomgås grundig etter overtakelsen, og det bør reklameres

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om SHA-

Detaljer

KONSULENTAVTALE. H 900 Fremdriftsplanlegger / fremdriftskoordinator. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver

KONSULENTAVTALE. H 900 Fremdriftsplanlegger / fremdriftskoordinator. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver KONSULENTAVTALE H 900 Fremdriftsplanlegger / mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: som konsulent som skal inngå i Statsbyggs organisasjon Side 1 av 6

Detaljer

1 www.pacta.no. Tilleggsvederlag i rådgiverkontrakter Holmsbu 2011. Advokat Morten Gran

1 www.pacta.no. Tilleggsvederlag i rådgiverkontrakter Holmsbu 2011. Advokat Morten Gran 1 Tilleggsvederlag i rådgiverkontrakter Holmsbu 2011 Advokat Morten Gran 1. Innledning 2 Oppdragsgivers endringskompetanse Endring Grensen mot avbestilling Fristforlengelse/forsering Endringsordre Irregulær

Detaljer

Profesjonsansvar, 16. september 2009, Norsk Biotekforening NHO-bygget. Tore Sande, 995 36 360, ts@legalteam.no, www.legalteam.no 1

Profesjonsansvar, 16. september 2009, Norsk Biotekforening NHO-bygget. Tore Sande, 995 36 360, ts@legalteam.no, www.legalteam.no 1 Profesjonsansvar, 16. september 2009, Norsk Biotekforening NHO-bygget Tore Sande, 995 36 360, ts@legalteam.no, www.legalteam.no 1 Når er erstatning aktuelt? Skiller mellom erstatning i et kontraktsforhold

Detaljer

#Oppdatert 2016 Mangelhåndtering: unngå fallgruvene

#Oppdatert 2016 Mangelhåndtering: unngå fallgruvene 20.10.2016 #Oppdatert 2016 Mangelhåndtering: unngå fallgruvene Partner advokat Alf Johan Knag og senioradvokat Tor André F. Ulsted HVA ER EN MANGEL OG HVEM HAR ANSVARET? 2 Hva er en mangel? Krav som er

Detaljer

Erfaringer fra saker Boligtvistnemnda

Erfaringer fra saker Boligtvistnemnda Erfaringer fra saker Boligtvistnemnda Fagdagene Oslo 5. - 6. november 2014 Siv. ing. Svein Gloslie Boligprodusentenes Forening Nemndas sammensetning nå Lasse Simonsen Arne Sporaland Jan Chr. Ruud Varamann

Detaljer

KONTRAKT FOR HVALER KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR HVALER KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID Vedlegg 1 KONTRAKT FOR HVALER KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Hvaler kommune. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr

Detaljer

AVTALE. om rådgivningstjenester utført etter medgått tid

AVTALE. om rådgivningstjenester utført etter medgått tid AVTALE om rådgivningstjenester utført etter medgått tid mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr.: om (kort om oppdraget) For denne

Detaljer

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER FORSVARSDEPARTEMENTETS 0 ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER 1. Anvendelsen av kontrakten... 4 2. Oppdragstakers ansvar for oppdraget og utførelsen... 4 2.1 Ansvar... 4 2.2 Oppdragstakers personell...

Detaljer

Konkurransegrunnlagets Del II a) KONTRAKTSVILKÅR FOR RAMMEAVTALE

Konkurransegrunnlagets Del II a) KONTRAKTSVILKÅR FOR RAMMEAVTALE Konkurransegrunnlagets Del II a) KONTRAKTSVILKÅR FOR RAMMEAVTALE Konkurransegrunnlagets Del II... 1 KONTRAKTSVILKÅR FOR RAMMEAVTALE... 1 1 Definisjoner... 2 2 Bakgrunn... 2 3 Rammeavtalens karakter...

Detaljer

AVTALE FOR BYGGELEDEROPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID. Oslo kommune, vann- og avløpsetaten (heretter kalt oppdragsgiveren)

AVTALE FOR BYGGELEDEROPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID. Oslo kommune, vann- og avløpsetaten (heretter kalt oppdragsgiveren) AVTALE FOR BYGGELEDEROPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Oslo kommune, vann- og avløpsetaten (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt byggelederen) Org.nr.: For denne kontrakten gjelder

Detaljer

KONSULENTAVTALE. (kontraktsnummer) mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr:

KONSULENTAVTALE. (kontraktsnummer) mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: KONSULENTAVTALE (kontraktsnummer) mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: som konsulent som skal inngå i Statsbyggs organisasjon Side 1 av 6 ALMINNELIGE

Detaljer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp. Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av håndverkertjenester

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp. Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av håndverkertjenester Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av håndverkertjenester Innhold 1 Anvendelse... 4 2 Definisjoner... 4 2.1 Total kontraktssum...

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BEDRIFTSHELSETJENESTE

AVTALE OM KJØP AV BEDRIFTSHELSETJENESTE AVTALE OM KJØP AV Avtalenr mellom Konsulenten (org. nr: ) og STATSBYGG, region vest Side 1 av 6 ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR 1. Kontrakten Med mindre annet er avtalt, består kontrakten av følgende kontraktsdokumenter:

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser, prosjekteringsoppdrag

Generelle kontraktsbestemmelser, prosjekteringsoppdrag Generelle kontraktsbestemmelser, prosjekteringsoppdrag Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8401:2010 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag med de presiseringer og endringer

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Valg av standardkontrakt og entreprise-modell. #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Senioradvokat Eirik Birkelund

Valg av standardkontrakt og entreprise-modell. #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Senioradvokat Eirik Birkelund Valg av standardkontrakt og entreprise-modell #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Senioradvokat Eirik Birkelund Dagens tema Entrepriseformer og entreprisemodell Totalentreprise (NS 8407) eller utførelsesentreprise

Detaljer

Kontraktsbestemmelser for Advokat OPS-prosjektet Rykkinn Skole avd. Berger

Kontraktsbestemmelser for Advokat OPS-prosjektet Rykkinn Skole avd. Berger Kontraktsbestemmelser for Advokat OPS-prosjektet Rykkinn Skole avd. Berger 1. Bakgrunn Bærum kommune (BK) skal gjennomføre et OPS - prosjekt for Rykkinn skole avdeling Berger (Prosjektet). BK har i den

Detaljer

KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG

KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG mellom Oslo kommune Bymiljøetaten (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt byggelederen) Organisasjonsnr./personnr om Byggeleder(e) til

Detaljer

Kontrakt om levering og montering av møbler til Nordland fylkeskommune

Kontrakt om levering og montering av møbler til Nordland fylkeskommune Kontrakt om levering og montering av møbler til Nordland fylkeskommune 1. Virkeområde Denne kontrakten gjelder mellom Nordland fylkeskommune og.. for leveranse og montering av møbler og inventar til Brønnøysund

Detaljer

NORSK STANDARD NS 8402

NORSK STANDARD NS 8402 NORSK STANDARD NS 8402 1. utgave mars 2000 ICS 91.010.20 Søkeord: Descriptors: kontrakt, rådgiver, oppdragsgiver, prosjektmateriale, rådgiverfeil contract, consultant, client, project material, errors

Detaljer

Oslo kommune STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR BYDEL ULLERNS KJØP AV TRANSPORTTJENESTER AV

Oslo kommune STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR BYDEL ULLERNS KJØP AV TRANSPORTTJENESTER AV Oslo kommune STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR BYDEL ULLERNS KJØP AV TRANSPORTTJENESTER AV 01.04.2008 1 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oslo kommune (heretter kalt Kjøperen) og den

Detaljer

7 viktige regler om reklamasjon ved boligkjøp

7 viktige regler om reklamasjon ved boligkjøp 7 viktige regler om reklamasjon ved boligkjøp Det kan oppstilles 7 viktige regler for reklamasjon på mangel, ved kjøp av brukt bolig. Av advokat Trond Wåland trond@advokatsylte.no Noen regler er viktigere

Detaljer

Kontraktsbestemmelser rammeavtale håndverkertjenester

Kontraktsbestemmelser rammeavtale håndverkertjenester Ringerike Boligstiftelse Kontraktsbestemmelser rammeavtale håndverkertjenester 1 Partenes samarbeid og gjensidige plikter 1.1 Samarbeidsplikt Partene skal samarbeide lojalt under gjennomføringen av oppdraget.

Detaljer

#Oppdatert 2016 Overtakelse - Forum for bygg- og anleggsrett

#Oppdatert 2016 Overtakelse - Forum for bygg- og anleggsrett #Oppdatert 2016 Overtakelse - Forum for bygg- og anleggsrett Advokatene Espen Johannessen og Eirik Birkelund Søksmålsfrist Foreldelse Dagmulkt Sikkerhet Overtakelse Risiko Sluttoppgjør Forsikring Reklamasjon

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt den prosjekterende) Organisasjonsnr./Personnr.: om Rammeavtale

Detaljer

Byggeledelse - NS 8403 av advokat Anne Cathrine Røed. NITO/Tekna Oslo, 1. juni 2016

Byggeledelse - NS 8403 av advokat Anne Cathrine Røed. NITO/Tekna Oslo, 1. juni 2016 Byggeledelse - NS 8403 av advokat Anne Cathrine Røed NITO/Tekna Oslo, 1. juni 2016 Agenda Kort om standardens tilblivelse Hvorfor egen standard for byggeledelse? Gjennomgang av sentrale punkter i NS 8403

Detaljer

«Kontrahering og styring av UE i et byggeprosjekt» Årsmøte i Svolvær 2015 Advokat Karina Krane og advokat Nils Ingulf Langlete

«Kontrahering og styring av UE i et byggeprosjekt» Årsmøte i Svolvær 2015 Advokat Karina Krane og advokat Nils Ingulf Langlete «Kontrahering og styring av UE i et byggeprosjekt» Årsmøte i Svolvær 2015 Advokat Karina Krane og advokat Nils Ingulf Langlete Program I Kontraheringsfasen II Byggefasen III Overtakelse og sluttoppgjør

Detaljer

Kontrahering og kontrakt - for nybegynnere

Kontrahering og kontrakt - for nybegynnere Kveldskurs 1 mars 2016 Kontrahering og kontrakt - for nybegynnere Anette Søby Bakker, juridisk rådgiver, Arkitektbedriftene i Norge 14.03.2016 1 Kontrahering Hvor kommer jobbene fra? Offentlige oppdragsgivere

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV- 1930-02-21: Lov om skifte (skifteloven).

Detaljer

GJENSTÅENDE SPRENGSTOFF Hvem tar ansvaret

GJENSTÅENDE SPRENGSTOFF Hvem tar ansvaret GJENSTÅENDE SPRENGSTOFF Hvem tar ansvaret Juridiske betraktninger Artic Entrepreneur 25. januar 2018 Advokat Erling M. Erstad Svært omfattende tema. ( 20 min.) Temaet sees i et privatrettslig perspektiv

Detaljer

Heving av entreprisekontrakter

Heving av entreprisekontrakter Heving av entreprisekontrakter Særlig om det økonomiske oppgjøret Advokat Johnny Johansen 1. Innledning Heving er den mest inngripende misligholdssanksjonen ved kontraktsbrudd Økt aktualitet og stadig

Detaljer

Hvordan skrive kontrakt?

Hvordan skrive kontrakt? Hvordan skrive kontrakt? TROMSØ 29.04.2016 OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ www.steenstrup.no -en sann historie om ønsketenkning, ukyndighet og annen konfliktskapende virksomhet Idealsituasjonen

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER 1 AV 8 FoU-BOKA STATSBYGGS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR OPPDRAGSFORSKNING 2 AV 8 Innholdsfortegnelse ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 Oppdraget... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Varsler... 3 4

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./Personnr.: om KOPIERINGSTJENESTER FOR

Detaljer

Avtale. Kjøp av to elbiler.... (leverandør) Akershus fylkeskommune (oppdragsgiver)

Avtale. Kjøp av to elbiler.... (leverandør) Akershus fylkeskommune (oppdragsgiver) VEDLEGG 2: AVTALEDOKUMENT Avtale om Kjøp av to elbiler er inngått mellom... (leverandør) og Akershus fylkeskommune (oppdragsgiver) Akershus fylkeskommune Navn: Knut Sletta Tittel: Fylkesdirektør administrasjon

Detaljer

Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter).

Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter). Vedlegg 2 - Kontraktsforslag 1. Anvendelse Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter). 2. Kontrakten

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

Byggherrens rett til å intervenere under prosjektgjennomføringen. Erlend Holstrøm og Marius Egeberg 4. september 2015

Byggherrens rett til å intervenere under prosjektgjennomføringen. Erlend Holstrøm og Marius Egeberg 4. september 2015 Byggherrens rett til å intervenere under prosjektgjennomføringen Erlend Holstrøm og Marius Egeberg 4. september 2015 1 Situasjonen antesipert forsinkelse Det viser seg under prosjektets gang at entreprenøren

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet

Detaljer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp. Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av varer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp. Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av varer Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av varer Innhold 1 Anvendelse... 4 2 Definisjoner... 4 2.1 Total kontraktssum...

Detaljer

utkast NS 8407 Endringer, fristforlengelse og vederlagsjustering

utkast NS 8407 Endringer, fristforlengelse og vederlagsjustering utkast NS 8407 Endringer, fristforlengelse og vederlagsjustering johan.henrik.vister@foyen.no 92 83 53 43 21 93 10 00 Endringer koster, og tar ofte tid! 2 Forholdet til NS 3431 og NS 8405 I 8407 forlater

Detaljer

Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417

Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417 Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417 Trondheim, 9. januar 2013 Advokat Rolf W. Markussen Nye kontraktsbestemmelser for totalentrepriser Ny standard for totalentrepriser NS 8407 Trådte i

Detaljer

Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS.

Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS. Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Svinesundsforbindelsen AS

Detaljer

Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester

Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester AIK tjenester 2012 1. Anvendelse Disse alminnelig kontraktsvilkår gjelder mellom Trondheim kommune (heretter kalt Oppdragsgiver), og den

Detaljer

Professor Ivar Alvik. Petroleumskontrakter Mislighold - dag 2

Professor Ivar Alvik. Petroleumskontrakter Mislighold - dag 2 Professor Ivar Alvik Petroleumskontrakter Mislighold - dag 2 Mangler disposisjon: Strukturen i mangelreguleringen art 23 og 25 Hva er en mangel? Mangler i garantiperioden Løpende inspeksjon og endringer

Detaljer

Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag 2 G eller mer

Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag 2 G eller mer Henvendelse om blanketten rettes til: Standard Online AS Telefon: 67 83 87 00 E-post: salg@standard.no BYGGBLANKETT 3501 Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV 1930-02-21:

Detaljer

Petroleumskontrakter: Ansvar og forsikring del I

Petroleumskontrakter: Ansvar og forsikring del I Førsteamanuensis Ivar Alvik Petroleumskontrakter: Ansvar og forsikring del I Oversikt over temaet Ansvarsreguleringen for fysisk beskadigelse av ting eller personer i forbindelse med kontraktsarbeidet

Detaljer

NORMALKONTRAKT FOR UTFØRELSE AV SKOGSVEIANLEGG

NORMALKONTRAKT FOR UTFØRELSE AV SKOGSVEIANLEGG LANDBRUKSDEPARTEMENTET Skogavdelingen, april 1994 Side 1 NORMALKONTRAKT FOR UTFØRELSE AV SKOGSVEIANLEGG Veianleggets navn: Kommune: Byggherre: Entreprenør: Entreprenøren påtar seg på grunnlag av sitt anbud

Detaljer

STATSBYGGS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR OPPDRAGSFORSKNING

STATSBYGGS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR OPPDRAGSFORSKNING FoU-BOKA STATSBYGGS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR OPPDRAGSFORSKNING Side 1 av 9 ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1. Oppdraget... 3 2. Partenes representanter... 3 3. Varsler... 3 4. Personell for utføring

Detaljer

STANDARD AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER

STANDARD AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER STANDARD AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER Innhold 1. Anvendelse... 3 2. Partenes samarbeid og gjensidige plikter... 3 2.1 Samarbeidsplikt... 3 2.2 Taushetsplikt... 3 3. Avtalen... 3 4. Organisatoriske

Detaljer

1. Identifikasjon: a. Hva er en endring?

1. Identifikasjon: a. Hva er en endring? Endringer og tillegg hvordan få betalt? Marthe Sandved advokat i Berngaard/Sandbek Entrepriserett Kontraktsrett Arbeidsrett marthe@bslaw.no Agenda for foredraget: 1. Identifikasjon av endring og varsling

Detaljer

Overtakelse og drift av bygninger Tidevannssonen mellom bygg og drift advokat Harald Fosse. Tidevannssonen

Overtakelse og drift av bygninger Tidevannssonen mellom bygg og drift advokat Harald Fosse. Tidevannssonen Overtakelse og drift av bygninger Tidevannssonen mellom bygg og drift advokat Harald Fosse Tidevannssonen 2 FRUSTRASJONEN OG BEGEISTRINGEN BOR I SPENNET MELLOM FORVENTNING OG GRAD AV MÅLOPPNÅELSE 3 Problemstilling

Detaljer

GENERELLE OG SPESIELLE

GENERELLE OG SPESIELLE BYGGELEDERBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 13 DEL I... 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS3430

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt den prosjekterende) Organisasjonsnr./personnr om PROSJEKTERINGSGRUPPE

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG mellom Omsorgsbygg Oslo KF (OBY) (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt den prosjekterende) Organisasjonsnr./personnr om rehabilitering

Detaljer

Forslag til revidering av NS 8405 Kapittel III og IV

Forslag til revidering av NS 8405 Kapittel III og IV Oslo den 12. april 2007 Forslag til revidering av NS 8405 Kapittel III og IV Lasse Simonsen Forslag til revisjon av kapittel IV mm i NS 8405 2 Kapittel III Byggherrens medvirkning 19 Innholdet av byggherrens

Detaljer

AVTALE OM PROSJEKTERINGSOPPDRAG Kristian Ottosens hus. Mellom. Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus («Oppdragsgiver»)

AVTALE OM PROSJEKTERINGSOPPDRAG Kristian Ottosens hus. Mellom. Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus («Oppdragsgiver») AVTALE OM PROSJEKTERINGSOPPDRAG 1009 Kristian Ottosens hus Mellom Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus («Oppdragsgiver») Og [Oppdragstager] («Prosjekterende») Mellom Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus,

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Eiendoms- og byfornyelsesetaten (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr

Detaljer

Ny totalentreprisestandard - NS 8407

Ny totalentreprisestandard - NS 8407 Ny totalentreprisestandard - NS 8407 Oslo, 18. april 2012 Advokatfullmektig Andreas V. Solberg Nye kontraktsbestemmelser for totalentrepriser Ny standard for totalentrepriser NS 8407 Trådte i kraft 1.

Detaljer

NORDBYEN OMSORGSSENTER

NORDBYEN OMSORGSSENTER Gjøvik Kommune NORDBYEN OMSORGSSENTER 214240 Mottakskjøkken Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2015-01-13 Oppdragsnr.: 5135477 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 1 Generelle kontraktsbestemmelser 3 Punkt

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/2940) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Reklamasjon ved kjøp av ny bolig

Reklamasjon ved kjøp av ny bolig Reklamasjon ved kjøp av ny bolig Publisert 2013-02-24 20:59 Reklamasjon ved kjøp av bolig - kjøpers rettigheter og muligheter til å klage Av Advokat Trond Wåland trond@advokatsylte.no Her gis en kort oversikt

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr.: om ÅRLIG RISIKOVURDERING AV LEKEPLASSER

Detaljer

AS ble begjært konkurs av Kemneren i Oslo, og selskapene ble tatt under konkursbehandling i perioden 27. juli til 22. august 2005.

AS ble begjært konkurs av Kemneren i Oslo, og selskapene ble tatt under konkursbehandling i perioden 27. juli til 22. august 2005. NORGES HØYESTERETT Den 30. juni 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01322-A, (sak nr. 2011/172), sivil sak, anke over dom, Mads Jacobsen (advokat Peter Simonsen) mot Staten v/kemneren i Oslo (Kommuneadvokaten

Detaljer

Forslag til revisjon av kap III og kap IV. Professor dr juris Lasse Simonsen

Forslag til revisjon av kap III og kap IV. Professor dr juris Lasse Simonsen Forslag til revisjon av kap III og kap IV Professor dr juris 1 Oversikt over temaene som skal behandles Kapittel IV: 20 21 Endringsordre V Fristforlengelse V Kapittel IV Kap III Medvirkningssvikt 22 Vederlagsjustering

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom

Samarbeidsavtale mellom KR 40.1/14 UTKAST 02.09.2014 Samarbeidsavtale mellom Kirkerådet og KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon om forberedelser til virksomhetsoverdragelse av statlig tilsatte i Dnk 1 1. Formål

Detaljer

KONSULENTAVTALE H140. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr:

KONSULENTAVTALE H140. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: 1 AV 6 KONSULENTAVTALE H140 mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: som konsulent som skal inngå i Statsbyggs organisasjon 2 AV 6 ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR

Detaljer