STANDARD AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STANDARD AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER"

Transkript

1 STANDARD AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER Innhold 1. Anvendelse Partenes samarbeid og gjensidige plikter Samarbeidsplikt Taushetsplikt Avtalen Organisatoriske bestemmelser Partsrepresentanter og fullmaktsforhold Varsling Leverandørens plikter Oppdragets omfang Materialer Underleverandører og andre medhjelpere Leverandørens rett til å benytte og skifte ut underleverandører Identifikasjon Lønns- og arbeidsvilkår Overdragelse Oppdragets organisering Oppdragets utførelse Regningsarbeid Samarbeid med Oppdragsgiver Samarbeid med andre Lover, forskrifter og offentlige vedtak Leverandørens uavhengighet Forsikring Oppdragets fremdrift Endringer Oppdragsgivers rett til å pålegge endring ved regulær endringsordre Varsling ved irregulær endringsordre Leverandørens rett til å iverksette eller utføre endring Justering av honorar ved endring Fristforlengelse og forsering Fristforlengelse Oppdragsgivers forhold Forhold utenfor Leverandørens kontroll Fristforlengelsens omfang Justering av honorar Varsling Oppdragsgivers rett til å pålegge forsering Leverandørens rett til å forsere Oppdragsgivers rett til fristforlengelse Oppdragsgivers medvirkning Alminnelige krav til medvirkning Opplysningsplikt Engasjement og utskifting av sideleverandører

2 9.4 Identifikasjon Pris og betaling Pris for oppdraget Regulering av prisen Utgifter Betaling Fakturering Betaling ved fastpris Betaling etter medgått tid (regningsarbeid) Betalingsbetingelser Oppdragsgivers tilbakeholdsrett Sluttfaktura og sluttoppgjør Betalingsmislighold Mislighold Mangel Retting Prisavslag Erstatning Oppdragsgivers reklamasjonsfrist Forsinkelse Dagmulkt og erstatning Oppdragsgivers varslingsplikt Avbestilling Heving Reklame Tvister

3 1. Anvendelse Disse standard avtalevilkår gjelder mellom den enkelte kommune/sektor/etat/virksomhet i Knutepunkt Sørlandet innkjøp (heretter kalt Oppdragsgiver) og den part som påtar seg å utføre tjenester (heretter kalt Leverandøren) for Oppdragsgiver. Eventuelle avvikende avtalevilkår er uten virkning for avtalen med mindre Oppdragsgiver skriftlig har godkjent dem. 2. Partenes samarbeid og gjensidige plikter 2.1 Samarbeidsplikt Partene skal samarbeide lojalt under gjennomføringen av oppdraget. Partene skal i tide underrette hverandre om forhold som de bør forstå vil få betydning for oppdraget. 2.2 Taushetsplikt Leverandøren har taushetsplikt i henhold til bestemmelsene i lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 13 flg. For øvrig har partene taushetsplikt om opplysninger som fremkommer om den annens forretningsmessige eller personlige forhold når det foreligger en berettiget interesse i at opplysningene ikke blir spredt. Dette skal ikke være til hinder for at slike opplysninger gis til andre når dette er nødvendig for gjennomføringen av oppdraget. 3. Avtalen Med mindre annet er avtalt, består avtalen av følgende dokumenter: a) avtaledokumentet, samt eventuelle særskilte avtalevilkår; b) Oppdragsgivers konkurransegrunnlag, tilbudsforespørsel eller bestilling; c) disse standard avtalevilkår; d) Leverandørens tilbud eller ordrebekreftelse; Ved motstrid gjelder dokumentene i nevnte rekkefølge. 4. Organisatoriske bestemmelser 4.1 Partsrepresentanter og fullmaktsforhold Hver av partene skal utpeke en person (representant) som representerer dem. Navnene på representantene skal inntas i avtalen. Utskiftning av representanten skal varsles skriftlig. Partenes representanter har fullmakt til å opptre på partenes vegne i alle spørsmål som angår avtalen og som er nødvendige for å gjennomføre oppdraget uten unødvendige opphold. 3

4 Partene kan ikke forplikte hverandre overfor tredjemann uten særskilt fullmakt. 4.2 Varsling Varsel, krav og andre meldinger som skal gis etter avtalen, skal sendes til partenes representanter etter punkt 4.1 eller til avtalte adresser for varsling. Varsel, krav og meldinger skal gis skriftlig med mindre det kan godtgjøres å være gitt på annen måte. Som skriftlig regnes også elektronisk kommunikasjon. Varsel som er innført i referat eller protokoll fra møte mellom partene, regnes som skriftlig varsel. 5. Leverandørens plikter 5.1 Oppdragets omfang Oppdraget omfatter de ytelsene som er angitt i avtalen. Oppdraget omfatter deltakelse på møter og befaringer som er nødvendige for å gjennomføre oppdraget Materialer Oppdraget omfatter levering av materialer som er nødvendige for å gjennomføre oppdraget i henhold til avtalen. Materialene skal være av vanlig god kvalitet. 5.2 Underleverandører og andre medhjelpere Leverandørens rett til å benytte og skifte ut underleverandører Bruk og utskifting av underleverandører forutsetter Oppdragsgivers skriftlige forhåndssamtykke Identifikasjon Leverandøren svarer for sine ansatte og andre medhjelpere som han benytter for å gjennomføre sine oppgaver etter avtalen. 5.3 Lønns- og arbeidsvilkår Leverandøren og eventuelle underleverandører plikter å ha lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte som direkte medvirker til å oppfylle avtalen som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Dette gjelder også arbeid som skal utføres i utlandet. Leverandøren er overfor Oppdragsgiver ansvarlig for at ovennevnte krav også etterleves hos eventuelle underleverandører. Leverandøren skal på forespørsel fra Oppdragsgiver dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene til egne ansatte og ansatte hos eventuelle underleverandører. 4

5 Dersom Leverandøren ikke innen 10 virkedager etter forespørsel fremlegger dokumentasjon på lønns- og arbeidsvilkår eller unnlater å etterleve klausulens krav til lønns- og arbeidsvilkår har Oppdragsgiver rett til å kreve dagbot etter reglene i pkt Når dagbot har løpt i 30 dager sammenhengende regnes misligholdet som vesentlig og Oppdragsgiver har rett til å heve avtalen. 5.4 Overdragelse Leverandøren kan ikke overdra sine forpliktelser etter avtalen uten at Oppdragsgiver har samtykket skriftlig på forhånd. Dette gjelder også overdragelse som skyldes at Leverandøren gjør endringer i sin eierskaps- eller organisasjonsstruktur. 5.5 Oppdragets organisering Leverandøren skal ha en organisasjon som er tilpasset oppdraget, og ansatte og medhjelpere med nødvendige faglige kvalifikasjoner. Leverandøren skal kunne dokumentere et system for sikring av kvalitet tilpasset oppdragets art og omfang. 5.6 Oppdragets utførelse Leverandøren skal utføre oppdraget rasjonelt og med god faglig standard. Han skal ivareta Oppdragsgivers interesser med tilbørlig omsorg og opplyse om vesentlige forhold ved tjenestens egenskaper eller hensiktsmessighet som Leverandøren måtte kjenne til og som Oppdragsgiver har grunn til å regne med å få. Leverandøren skal samrå seg med Oppdragsgiveren og veilede ham i den utstrekning forholdene tilsier det. Leverandøren skal foreta regelmessig opprydding etter sitt eget arbeid og fjerne alt avfall etter dette Regningsarbeid Dersom det ved regningsarbeid er avtalt et øvre tak for oppdraget, enten i form av antall timer eller pris, skal Leverandøren tilrettelegge arbeidet slik at disse grensene overholdes. Leverandøren plikter uten ugrunnet opphold å varsle Oppdragsgiver når han forstår, eller burde forstå, at oppdraget ikke kan gjennomføres innenfor det antall timer eller den pris som er avtalt. Ved unnlatt eller for sen varsling er Leverandøren forpliktet til for egen regning å gjennomføre oppdraget i henhold til avtalen. 5.7 Samarbeid med Oppdragsgiver Leverandøren skal i god tid gjøre Oppdragsgiver kjent med hva han behøver av opplysninger, grunnlagsmateriale og beslutninger for å gjennomføre oppdraget, og når dette skal foreligge. Leverandøren skal i god tid varsle Oppdragsgiver når det oppstår behov for endringer av oppdraget, videre utredninger eller supplerende undersøkelser. 5.8 Samarbeid med andre 5

6 Innenfor oppdragets ramme skal Leverandøren samarbeide med andre leverandører og leverandører som Oppdragsgiveren har engasjert. 5.9 Lover, forskrifter og offentlige vedtak Leverandøren skal utføre oppdraget i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og enkeltvedtak. Leverandøren skal i samråd med Oppdragsgiver holde nødvendig kontakt med offentlige myndigheter og bistå med innhenting av nødvendige tillatelser. Fører lov- eller forskriftsendringer etter avtaleinngåelsen til at oppdraget må justeres, skal det anses som en endring etter punkt 7, med mindre Leverandøren ved avtaleinngåelsen burde ha tatt endringen i betraktning eller unngått virkningen av den Leverandørens uavhengighet Leverandøren skal være uavhengig og ikke i interessekonflikt ved gjennomføringen av oppdraget. Han skal uten ugrunnet opphold varsle Oppdragsgiver hvis en slik situasjon oppstår. Dersom Leverandøren ikke gjenoppretter sin uavhengighet uten ugrunnet opphold, kan Oppdragsgiver heve avtalen og kreve erstatning for sitt tap som følge av avtalebruddet Forsikring Leverandøren plikter å ha forsikringer som er tilstrekkelig til å dekke ethvert krav fra Oppdragsgiver som følge av Leverandørens risiko eller ansvar etter denne avtalen innenfor rammen av alminnelige forsikringsvilkår. Denne forpliktelsen anses oppfylt dersom leverandøren tegner ansvars- og risikoforsikring på vilkår som anses som ordinære innenfor norsk forsikringsvirksomhet. Forsikringen skal opprettholdes inntil eventuelt ansvar etter punkt er bortfalt, jfr punkt Forsikringsbeviset skal inneholde opplysninger om forsikringsprinsipp og egenandelens størrelse. På anmodning fra Oppdragsgiver skal Leverandøren fremlegge forsikringsbevis for Oppdragsgivers kontroll. Oppdragsgivers kontroll fratar ikke Leverandøren risikoen for at forsikringen er dekkende. 6. Oppdragets fremdrift Leverandøren skal utføre oppdraget i samsvar med de tidsfrister som er avtalt i avtalen. Dersom Oppdragsgiver anmoder om det, skal Leverandøren utarbeide en fremdriftsplan for sine arbeider. Planen skal vise hvorledes de avtalte tidsfristene skal overholdes, og skal fortløpende justeres for eventuelle fristforlengelser eller forseringer. Med mindre annet er uttrykkelig avtalt skal tidsfrister angitt i Leverandørens fremdriftsplan anses som avtalte. Er frister ikke oppgitt i avtalen skal Leverandøren påbegynne utførelsen av oppdraget uten ugrunnet opphold etter at avtale er inngått, og gjennomføre oppdraget med rimelig fremdrift og uten unødvendige avbrudd. Leverandøren skal uten ugrunnet opphold varsle Oppdragsgiver dersom frister eller rimelig fremdrift ikke kan holdes. 6

7 7. Endringer 7.1 Oppdragsgivers rett til å pålegge endring ved regulær endringsordre Oppdragsgiver kan pålegge Leverandøren endringer. Endring kan være arbeid i tillegg til eller i stedet for det som er avtalt, reduksjon av arbeidsomfanget eller endring i avtalte frister. Endringen må ligge innenfor Leverandørens fagområde, stå i sammenheng med det avtalen omfatter og ikke være urimelig tyngende for han å utføre. Pålegg om endring skal være skriftlig. Det skal fremgå av pålegget at det er en endring og hva endringen går ut på. Leverandøren skal varsle Oppdragsgiver uten ugrunnet opphold dersom han vil påberope seg at endringen ligger utenfor det han er forpliktet til i henhold til avtalen. 7.2 Varsling ved irregulær endringsordre Dersom Leverandøren pålegges oppgaver som ligger utenfor oppdraget uten at det skjer ved endringsordre etter punkt 7.1, skal han varsle Oppdragsgiver. Det skal fremgå av varselet at Leverandøren mener at pålegget ligger utenfor oppdraget, og hvorfor. Det samme gjelder dersom andre forhold som Oppdragsgiver har risikoen for gjør det nødvendig å utføre oppgaver som ikke er en del av Leverandørens oppgaver etter avtalen. Varsel skal gis uten ugrunnet opphold. Ved unnlatt eller for sen varsling taper Leverandøren retten til å påberope seg endringen. Dette gjelder ikke dersom Oppdragsgiver måtte forstå at det forelå en endring. Oppdragsgiver skal gi beskjed til Leverandøren om sitt standpunkt innen rimelig tid. Gjør han ikke det, kan han ikke senere bestride at det foreligger en endring. Dette gjelder ikke dersom Leverandøren må forstå at kravet er grunnløst. Selv om det foreligger tvist, har Leverandøren plikt til å utføre det som er pålagt av oppdragsgiver. Leverandøren plikter å utføre endringer som ikke kan utsettes uten fare for vesentlig skade for Oppdragsgiver. 7.3 Leverandørens rett til å iverksette eller utføre endring Leverandøren har ikke rett til å foreta endringer i det avtalte oppdraget uten Oppdragsgivers skriftlige forhåndssamtykke. Oppdragsgiver har rett til å engasjere andre til å utføre endringer i Leverandørens oppdrag, eller utføre dem selv. 7.4 Justering av honorar ved endring I mangel av andre avtalebestemmelser om regulering av honorar ved endringer, skal honoraret reguleres på følgende måte: 7

8 a) Endring av oppdragets omfang Ved økning eller minking av oppdragets omfang skal det gis et forholdsmessig tillegg til eller fradrag i det avtalte honoraret. Dersom Leverandørens honorar fastsettes etter avtalte timepriser eller andre enhetspriser skal disse legges til grunn. Medfører endringene, antallet endringer, tidspunktet for endringene eller liknende at forutsetningene for det avtalte honoraret endres vesentlig, har begge parter krav på at de fordyrelser eller besparelser de endrede forutsetningene har medført legges til grunn ved reguleringen av honoraret. Ved reduksjon av Leverandørens arbeidsomfang skal det ved regulering av honoraret tas hensyn til virkningene for Leverandørens faste kostnader b) Endring av avtalte frister Ved endring av avtalte frister etter pålegg fra Oppdragsgiver, har Leverandøren krav på å få dekket eventuelle økte kostnader endringene medfører, tillagt et rimelig påslag for fortjeneste. Dersom Leverandørens endelige vederlag etter fradrag og tillegg reduseres med mer enn 15% av avtalt eller antatt totalt honorar, skal reduksjonen behandles som en delvis avbestilling etter punkt Fristforlengelse og forsering 8.1 Fristforlengelse Oppdragsgivers forhold Leverandøren har rett til fristforlengelse dersom han blir forsinket som følge av hindring som kan henføres til forhold Oppdragsgiver har risikoen for, så som endringer, manglende medvirkning m.v Forhold utenfor Leverandørens kontroll Leverandøren har rett til fristforlengelse dersom han godtgjør at fremdriften hindres av forhold utenfor hans kontroll, så som overenskomstbestemmelser, streik, lockout eller offentlige forbud eller påbud som ikke omfattes av punkt 5.9. Leverandøren har likevel ikke rett til fristforlengelse i den grad han burde ha tatt hindringen i betraktning på avtaletidspunktet, eller ha unngått eller overvunnet følgene av den. Skyldes fremdriftsproblemene en underleverandør, som har påtatt seg å utføre deler av oppdraget, har Leverandøren bare rett til fristforlengelse dersom også underleverandøren ville hatt rett til fristforlengelse etter regelen i de foregående ledd Fristforlengelsens omfang Fristforlengelsen skal svare til den forsinkelse av oppdraget som forholdet har medført. 8

9 Leverandøren skal søke å forebygge og begrense skadevirkningene av de fristforlengende forhold Justering av honorar Leverandøren har rett til justering av sitt honorar etter punkt 7.4 som følge av fremdriftshindringer som nevnt under punkt 8.1.1, men ikke punkt Varsling Vil Leverandøren kreve fristforlengelse og/eller tilleggsvederlag, skal han varsle Oppdragsgiver uten ugrunnet opphold. I varselet skal det gis en begrunnelse for kravet, og det skal fremgå av dette om Leverandøren krever fristforlengelse og/eller tilleggsvederlag. Leverandøren skal innen rimelig tid spesifisere sitt krav. Ved unnlatt eller for sen varsling har Leverandøren ikke krav på fristforlengelse og/eller tilleggsvederlag. Oppdragsgiver skal ta stilling til Leverandørens begrunnede krav uten ugrunnet opphold. I motsatt fall taper han retten til å påberope seg at forholdet ikke ga grunnlag for Leverandørens krav. Dette gjelder ikke dersom Leverandøren må forstå at kravet om fristforlengelse er grunnløst. 8.2 Oppdragsgivers rett til å pålegge forsering Leverandøren skal i rimelig utstrekning forsere sine arbeider etter pålegg fra Oppdragsgiver. Dersom Leverandøren mener han ikke makter å forsere oppdraget i overensstemmelse med de nye fristene, skal han uten ugrunnet opphold varsle Oppdragsgiver. Reglene for varsling i punkt gjelder tilsvarende ved forsering. Oppdragsgiver skal betale honorar etter punkt 7.4 for forseringen med mindre den foretas for å innhente forsinkelse som Leverandøren svarer for. 8.3 Leverandørens rett til å forsere Avslår Oppdragsgiver et berettiget krav på fristforlengelse etter punkt eller 8.1.2, har Leverandøren rett til å forsere arbeidet for Oppdragsgivers regning med mindre forseringsutgiftene blir uforholdsmessig store. Før enhver forsering påbegynnes skal Oppdragsgiver varsles skriftlig, med angivelse av hva forseringen antas å koste. 8.4 Oppdragsgivers rett til fristforlengelse Oppdragsgiver har rett til fristforlengelse dersom han godtgjør at leveringen av hans ytelser hindres av slike forhold utenfor hans kontroll som er nevnt under punkt Oppdragsgivers medvirkning 9.1 Alminnelige krav til medvirkning 9

10 Oppdragsgiver skal medvirke til Leverandørens gjennomføring av oppdraget. Medvirkningen skal skje i overensstemmelse med det som er avtalt og for øvrig slik lojal opptreden tilsier, herunder skal Oppdragsgiver bidra med eventuelt grunnlagsmateriale som er i hans besittelse og fatte de beslutninger som er nødvendige for gjennomføringen av oppdraget. Medvirkningen skal være tilpasset den avtalte fremdriften for oppdraget. 9.2 Opplysningsplikt Oppdragsgiver skal opplyse Leverandøren om forhold som han bør forstå er av betydning for gjennomføringen av oppdraget. 9.3 Engasjement og utskifting av sideleverandører Oppdragsgiver har rett til å engasjere og skifte ut sideleverandører. Ved engasjement og utskifting av sideleverandører skal Leverandøren varsles. 9.4 Identifikasjon Oppdragsgiver svarer for sine ansatte og andre medhjelpere som han benytter for å gjennomføre sine oppgaver etter avtalen. 10. Pris og betaling 10.1 Pris for oppdraget Dersom det ikke er avtalt fastpris, skal oppdraget honoreres etter medgått tid. Avtaleprisen eller honoraret fastsettes eksklusive merverdiavgift Regulering av prisen De avtalte prisene skal være faste første avtaleår. Dersom Leverandøren har periodevise eller varige kampanjetilbud og prisene i slike tilfeller er lavere enn de avtalte prisene, skal alltid den laveste pris gjelde. Alle enheter som omfattes av avtalen skal uoppfordret bli fakturert laveste pris. Etter utløp av første avtaleår kan prisendringer i samsvar med endring i offentlig regulerte avgifter skje. Melding om slik prisendring skal gis til Oppdragsgiver så tidlig som mulig før ikrafttredelse, med henvisning til den offentlige avgiften det gjelder, samt tidspunkt for når regulering trer i kraft. Etter utløp av første avtaleår kan prisendring som skyldes andre forhold enn endringer i offentlige avgifter skje. Dokumentasjon fra Leverandøren, Leverandørens underleverandør, eller produsenter om årsak til prisendring skal vedlegges. Prisendringen skal varsles med 60 dagers frist og trer først i kraft når Oppdragsgiver har godkjent endringen. Dersom Oppdragsgiver får kjennskap til, og kan dokumentere, at det har skjedd endringer i pris- og markedsforhold som fører til lavere priser, men Leverandøren likevel ikke tar initiativ til endringer av de avtalte prisene, kan Oppdragsgiver kreve at tilsvarende endring skal komme Oppdragsgiver tilgode. 10

11 Oppdragsgiver skal ha innsynsrett i Leverandørens kalkyler og regnskaper for å kontrollere at avtalte priser og betingelser overholdes. Eventuell kontroll vil bli gjennomført av intern eller ekstern revisor Utgifter Prisen inkluderer Leverandørens nødvendige utgifter i forbindelse med oppdraget. Tilsvarende gjelder Leverandørens utgifter til deltakelse på møter og befaringer som er nødvendige for å gjennomføre oppdraget. Leverandørens utgifter til lokale reiser er inkludert i prisen. Utgifter i forbindelse med øvrige reiser, pålagt eller forhåndsgodkjent av Oppdragsgiver, dekkes etter statens reiseregulativ. Reisetid godtgjøres etter avtalt timesats, begrenset til 8 timer pr. døgn Betaling Fakturering Alle fakturaer skal være påført avtalesummer, bestillende enhet, bestillers navn og andre referanser som måtte være avtalt og skal klart angi hva beløpet gjelder. Oppdragsgiver skanner alle inngående fakturaer. Det skal sendes en faktura pr. ordre. Alle fakturaer skal være i A4 format og lesbare for skanning. Oppdragsgiver har rett til å returnere fakturaer som ikke tilfredsstiller disse kravene. Gebyr og andre former for tillegg aksepteres ikke. Utlegg og honorar for endringer skal angis særskilt Betaling ved fastpris Krav på betaling forfaller ikke før oppdraget er sluttført. Er det avtalt avdragsvis betaling av honoraret, kan Leverandøren kreve avdrag av avtalesummen etter hvert som arbeidet utføres. Avdrag kan kreves på grunnlag av det som er utført i løpet av en kalendermåned. Betaling skjer på grunnlag av de spesifiserte oppgavene som sendes etter punkt Betaling av avdrag innebærer ingen godkjennelse av grunnlaget for vedkommende faktura Betaling etter medgått tid (regningsarbeid) Regningsarbeid skal drives rasjonelt og forsvarlig. Timepris for regningsarbeid skal fastsettes i avtalen. Er timepris ikke avtalt, skal gjengs pris for angjeldende type tjeneste legges til grunn. Leverandøren skal på forlangende gi et skriftlig overslag over honorar, utlegg og utgifter. Han skal uten ugrunnet opphold varsle Oppdragsgiver hvis det er grunn til å anta at overslaget vil blir vesentlig overskredet. 11

12 Dersom Leverandøren unnlater å varsle eller varsler for sent, kan han ikke kreve betaling ut over overslaget dersom han på det tidspunkt overslaget ble utarbeidet forstod eller burde forstå at overslaget var for lavt. Hvis Leverandøren under oppdragets utførelse forstår eller burde forstå at overslaget vil bli vesentlig overskredet, og han unnlater å varsle eller varsler for sent, er han erstatningsansvarlig for det tap Oppdragsgiver påføres. Leverandøren skal en gang i måneden sende Oppdragsgiver spesifiserte oppgaver over forbrukte timer, utlegg og utgifter for de enkelte delene av oppdraget. Oppdragsgiver kan kreve nødvendig dokumentasjon for kontroll av oppgavene. Leverandøren kan kreve fortløpende betaling for det regningsarbeidet som er utført i løpet av en kalendermåned. Betaling skjer på grunnlag av faktura og de spesifiserte oppgaver som sendes etter punkt Dersom Oppdragsgiver mener at de spesifiserte oppgavene ikke stemmer med det som faktisk er utført, må han sende skriftlig varsel til Leverandøren innen 30 dager etter at han mottok dem. Varsler ikke Oppdragsgiver innen fristen, legges oppgavene til grunn for oppgjøret. Dette gjelder ikke dersom oppgavene er uriktige som følge av grov uaktsomhet hos Leverandøren eller Oppdragsgiver ikke forstod eller burde forstå at de spesifiserte oppgavene ikke stemmer med det som faktisk er utført. Oppdragsgiver er ikke avskåret fra senere å påberope seg at de totale kostnadene ved regningsarbeidet er blitt unødvendig høye på grunn av urasjonell drift eller annet uforsvarlig forhold Betalingsbetingelser Betalingsbetingelsene er fri faktureringsmåned pluss 30 dager. Betalingstiden regnes fra fakturadato på korrekt faktura. Rentefaktura aksepteres ikke dersom sen innbetaling fra Oppdragsgiver skyldes mangelfull, eller uoverensstemmende dokumentasjon, pakkseddel, følgebrev, faktura etc. fra Leverandøren Oppdragsgivers tilbakeholdsrett Oppdragsgiver kan holde tilbake så mye av betalingen at han har tilstrekkelig sikkerhet til dekning av et spesifisert og begrunnet krav. Er et erstatningskrav omtvistet, kan tilbakeholdsrett eller motregning ikke finne sted dersom Leverandøren stiller betryggende sikkerhet i form av en selvskyldnerkausjon fra bank eller annen finansinstitusjon. Som betryggende sikkerhet regnes også erklæring fra forsikringsselskap om at den påståtte skade er dekket av forsikringen. For øvrig plikter Oppdragsgiver å betale uomtvistede krav innen de avtalte tidsfrister Sluttfaktura og sluttoppgjør Leverandøren skal sende sluttfaktura innen rimelig tid og senest 3 måneder etter at oppdraget er avsluttet. Sluttfakturaen skal omfatte alle Leverandørens krav. Krav som ikke er medtatt i sluttoppgjøret kan ikke fremsettes senere. Leverandøren kan likevel ta spesifisert forbehold om senere endring av sluttsummen dersom grunnlaget for beregningen av kravet ikke har foreligget i tide. 12

13 10.6 Betalingsmislighold Ved forsinket betaling kan Leverandøren kreve forsinkelsesrente i henhold til den til enhver tid gjeldende lov om renter ved forsinket betaling. 11. Mislighold 11.1 Mangel Det foreligger mangel dersom tjenesten avviker fra det som er avtalt, eller dersom tjenesten ikke fører til det resultat som Oppdragsgiver kan kreve etter avtalen. Mangel foreligger selv om Leverandøren eller noen han svarer for bare har påtatt seg å utføre provisorsk, så bra som mulig eller med lignende forbehold, og resultatet er vesentlig dårligere enn det Oppdragsgiver etter prisen og forholdene ellers hadde grunn til å forvente. Mangel foreligger også når resultatet ikke svarer til opplysninger av betydning for bedømmelsen av tjenestens egenskaper eller hensiktsmessighet som er gitt i samband med avtaleinngåelsen eller ved markedsføring. Dette gjelder opplysninger gitt av Leverandøren selv eller noen på hans vegne, eller av noen annen i egenskap av eller på vegne av materialleverandør eller et tidligere salgsledd. Bestemmelsen gjelder bare når opplysningen ikke er rettet på en tydelig måte og kan antas å ha virket inn på avtalen Retting Oppdragsgiver kan kreve at Leverandøren retter mangler for egen regning og risiko, dersom dette kan skje uten å forvolde Leverandøren urimelig kostnad og ulempe. Leverandøren kan kreve å få foreta slik retting når Oppdragsgiver ikke har særlig grunn til å motsette seg dette. Rettingen skal foretas innen en rimelig frist satt av Oppdragsgiver. Dersom retting ikke er foretatt innen fristen, kan Oppdragsgiver kreve at Leverandøren betaler de nødvendige kostnader til retting utført av en annen leverandør Prisavslag Består mangelen i at en del av oppdraget ikke er utført, og blir ikke denne rettet i samsvar med punkt kan Oppdragsgiver kreve et forholdsmessig avslag i prisen. I stedet for prisavslag kan Oppdragsgiver heve avtalen i henhold til punkt 13 dersom formålet med tjenesten blir vesentlig forfeilet som følge av mangelen Erstatning Oppdragsgiver kan kreve erstatning for direkte tap som følge av mangelen. Dersom Leverandøren, eller noen han svarer for har utvist uaktsomhet, kan Oppdragsgiver kreve erstatning også for indirekte tap. Oppdragsgiver skal søke å forebygge og begrense skadevirkningene av Leverandørens mangel. Kan deler av mangelen henføres til Oppdragsgivers forhold, eller har han ved uaktsomhet medvirket til det økonomiske tapet, reduseres Leverandørens ansvar forholdsmessig. 13

14 Oppdragsgivers reklamasjonsfrist Oppdragsgiver må innen rimelig tid påberope seg mangel som han blir kjent med under utførelsen av oppdraget. Gjør han ikke det, taper han retten til å påberope seg mangelen. Etter at oppdraget er avsluttet kan Oppdragsgiver bare påberope seg mangler som reklameres innen rimelig tid etter at han har oppdaget eller burde ha oppdaget den. Reklamasjon ved arbeid på ting ikke fremsettes senere enn to år etter at oppdraget er avsluttet. Dersom resultatet av tjenesten er ment å vare vesentlig lenger enn to år, samt ved arbeid på fast eiendom, er lengstefristen fem år. Reklamasjonsfristene gjelder ikke dersom Leverandøren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid, eller hvis mangelen skyldes forsett eller grov uaktsomhet Forsinkelse Det foreligger forsinkelse dersom oppdraget ikke er utført innen avtalte frister, jfr punkt 6, med de justeringer som følger av punkt Dagmulkt og erstatning Oppdragsgiver kan kreve dagmulkt dersom Leverandøren er forsinket i henhold til punkt Leverandøren skal betale dagmulkt etter de satser som er angitt i avtalen. Dersom annet ikke er avtalt er dagmulkten en prosent av avtalepris eller antatt totalt honorar, eksklusive merverdiavgift, minimum kr 1000, pr hverdag. Dagmulkt slutter å løpe når det som skal utføres innen tidsfristen er utført. Valg av dagmulkt skal ikke være til hinder for at Oppdragsgiver i tillegg krever erstatning for å få dekket tap som viser seg å bli større enn det som dekkes av dagmulkten. Betalt dagmulkt skal gå til fradrag i erstatningen i den utstrekning den er kompensasjonsrelevant. Oppdragsgiver skal søke å forebygge og begrense skadevirkningene av Leverandørens forsinkelse Oppdragsgivers varslingsplikt Vil Oppdragsgiver kreve erstatning eller dagmulkt skal han varsle Leverandøren innen rimelig tid etter at han ble klar over grunnlaget for å reise kravet. Gjør han ikke det, tapes kravet. 12. Avbestilling Oppdragsgiver kan avbestille hele eller deler av oppdraget. Avbestillingen skal skje skriftlig og snarest mulig etter at beslutning om dette er tatt. Leverandøren har krav på betaling for den delen av oppdraget som er utført og for sitt påregnelige tap som følge av avbestillingen. Dog skal erstatning for tapt fortjeneste ikke betales dersom den avbestilte delen av oppdraget ikke kommer til utførelse. 14

15 Dersom avbestillingen medfører at medarbeidere knyttet til oppdraget ikke kan anvendes på annen måte, skal erstatningen for dette være begrenset til lønnsutgifter i den enkeltes oppsigelsestid med tillegg av forholdsmessig andel av utgiftene til kontorhold. Leverandøren plikter å begrense sitt tap som følge av avbestillingen. 13. Heving En part har rett til å heve avtalen dersom den annen part vesentlig misligholder sine avtaleforpliktelser, eller det er klart at slikt mislighold vil inntre. Før heving skjer, skal det gis en rimelig frist til å rette forholdet. Brudd på Leverandørens uavhengighet etter punkt 5.10 skal anses som vesentlig mislighold. Istedenfor prisavslag kan Oppdragsgiver heve avtalen dersom formålet med tjenesten blir vesentlig forfeilet som følge av mangelen. Leverandøren har ikke rett til betaling, men har rett til å få tilbakelevert materiale m.m. i den grad det er mulig uten ulempe av betydning eller kostnad for Oppdragsgiver. For det som ikke kan leveres tilbake, kan Leverandøren kreve rimelig vederlag inntil den verdi dette har for Oppdragsgiver. Ved heving på grunn av annet mislighold enn nevnt i 3. ledd, har Leverandøren krav på honorar for den delen av oppdraget som er utført på hevingstidspunktet. Den part som hever kan kreve erstatning for tap han påføres som følge av misligholdet. Betalt dagmulkt skal gå til fradrag i erstatningen i den utstrekning den er kompensasjonsrelevant. 14. Reklame Leverandøren må innhente skriftlig forhåndsgodkjenning fra Oppdragsgiver dersom Leverandøren ønsker å gi offentligheten informasjon om avtalen utover å oppgi oppdraget som generell referanse. Leverandøren kan ikke i noen sammenheng benytte Oppdragsgivers kommunevåpen uten etter særskilt tillatelse. 15. Tvister Dersom det oppstår tvist om fortolkninger eller rettsvirkninger av avtalen skal denne søkes løst ved forhandlinger. Fører ikke forhandlingene frem skal saken avgjøres ved de ordinære domstoler, med mindre partene er enige om avgjørelse ved voldgift. Ved voldgift gjelder de til enhver tid gjeldende lovbestemmelser om voldgift. I tilfelle søksmål skal verneting være Kristiansand tingrett. Ved løsning av tvister ved søksmål eller voldgift skal norsk rett legges til grunn. 15

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp. Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av håndverkertjenester

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp. Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av håndverkertjenester Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av håndverkertjenester Innhold 1 Anvendelse... 4 2 Definisjoner... 4 2.1 Total kontraktssum...

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av håndverkertjenester av

Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av håndverkertjenester av Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Seksjon for konserninnkjøp Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av håndverkertjenester av 01.09.2001 Innhold 1. Anvendelse 4 2. Partenes samarbeid og gjensidige

Detaljer

Kontraktsbestemmelser rammeavtale håndverkertjenester

Kontraktsbestemmelser rammeavtale håndverkertjenester Ringerike Boligstiftelse Kontraktsbestemmelser rammeavtale håndverkertjenester 1 Partenes samarbeid og gjensidige plikter 1.1 Samarbeidsplikt Partene skal samarbeide lojalt under gjennomføringen av oppdraget.

Detaljer

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster 1 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkårene gjelder mellom Birkenes kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som leverer tjenestene (heretter

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid

Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid Statens vegvesen Basert på Norsk Standard NS 8402, 1. utgave mars 2000. NSF Statens vegvesens utgave 12. november 2002. Gjengitt etter tillatelse fra PRONORM av 18. mars 2002. Alminnelige kontraktsbestemmelser

Detaljer

Partene kan ikke forplikte hverandre overfor tredjemann uten særskilt fullmakt.

Partene kan ikke forplikte hverandre overfor tredjemann uten særskilt fullmakt. Kontraktbestemmelser 1.1 Partenes samarbeid og gjensidige plikter 1.1.1 Samarbeidsplikt Partene skal samarbeide lojalt under gjennomføringen av rammeavtalen og det enkelte oppdrag. De skal i tide underrette

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr om (kort beskrivelse av

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr om (kort beskrivelse av oppdraget)

Detaljer

Standard kontraktsvilkår. for Oslo kommunes kjøp av

Standard kontraktsvilkår. for Oslo kommunes kjøp av Konserninnkjøp Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av Standard kontraktsvilkår håndverkertjenester for Oslo kommunes

Detaljer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp. Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av varer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp. Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av varer Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av varer Innhold 1 Anvendelse... 4 2 Definisjoner... 4 2.1 Total kontraktssum...

Detaljer

Avtalevilkår for Kjøp av håndverkertjenester

Avtalevilkår for Kjøp av håndverkertjenester 1 Anvendelse Disse avtalevilkår gjelder mellom Lørenskog kommune (heretter kalt Oppdragsgiver) og den part som påtar seg å utføre håndverkertjenester (heretter kalt Tjenesteyter) på ting eller fast eiendom.

Detaljer

Oslo kommune STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR BYDEL ULLERNS KJØP AV TRANSPORTTJENESTER AV

Oslo kommune STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR BYDEL ULLERNS KJØP AV TRANSPORTTJENESTER AV Oslo kommune STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR BYDEL ULLERNS KJØP AV TRANSPORTTJENESTER AV 01.04.2008 1 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oslo kommune (heretter kalt Kjøperen) og den

Detaljer

KONSULENTAVTALE H140. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr:

KONSULENTAVTALE H140. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: 1 AV 6 KONSULENTAVTALE H140 mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: som konsulent som skal inngå i Statsbyggs organisasjon 2 AV 6 ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester

Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester AIK tjenester 2012 1. Anvendelse Disse alminnelig kontraktsvilkår gjelder mellom Trondheim kommune (heretter kalt Oppdragsgiver), og den

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./Personnr.: om KOPIERINGSTJENESTER FOR

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag

Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag Statens vegvesen Basert på Norsk Standard NS 8401, 1. utgave mars 2000. NSF Statens vegvesens utgave 12. november 2002. Gjengitt etter tillatelse fra PRONORM av 18. mars 2002. Kun tillatt brukt av Statens

Detaljer

Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning for kontrakten med mindre Oppdragsgiveren skriftlig har godtatt dem.

Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning for kontrakten med mindre Oppdragsgiveren skriftlig har godtatt dem. 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom NDLA (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BEDRIFTSHELSETJENESTE

AVTALE OM KJØP AV BEDRIFTSHELSETJENESTE AVTALE OM KJØP AV Avtalenr mellom Konsulenten (org. nr: ) og STATSBYGG, region vest Side 1 av 6 ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR 1. Kontrakten Med mindre annet er avtalt, består kontrakten av følgende kontraktsdokumenter:

Detaljer

Disse kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiverne (Oppdragsgiver), og den part som påtar seg å levere produktene og tjenestene (Leverandør).

Disse kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiverne (Oppdragsgiver), og den part som påtar seg å levere produktene og tjenestene (Leverandør). VEDLEGG 1: KONTRAKTSBESTEMMELSER. 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiverne (Oppdragsgiver), og den part som påtar seg å levere produktene og tjenestene (Leverandør). Eventuelle

Detaljer

VEDLEGG 1 STANDARD AVTALEVILKÅR FOR TJEN NESTEKJØP UNDER EØS - TERSKEVERDI 1

VEDLEGG 1 STANDARD AVTALEVILKÅR FOR TJEN NESTEKJØP UNDER EØS - TERSKEVERDI 1 VEDLEGG 1 STANDARD AVTALEVILKÅR FOR TJENESTEKJØP UNDER EØS - TERSKEVERDI 1 Innhold 1 Anvendelse... 3 2 Leverandørens plikter... 3 2.1 Kommunikasjon... 3 2.2 Oppdragets omfang... 3 2.2.1 Varer/materialer

Detaljer

Avtale. Kjøp av to elbiler.... (leverandør) Akershus fylkeskommune (oppdragsgiver)

Avtale. Kjøp av to elbiler.... (leverandør) Akershus fylkeskommune (oppdragsgiver) VEDLEGG 2: AVTALEDOKUMENT Avtale om Kjøp av to elbiler er inngått mellom... (leverandør) og Akershus fylkeskommune (oppdragsgiver) Akershus fylkeskommune Navn: Knut Sletta Tittel: Fylkesdirektør administrasjon

Detaljer

KONSULENTAVTALE. H 900 Fremdriftsplanlegger / fremdriftskoordinator. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver

KONSULENTAVTALE. H 900 Fremdriftsplanlegger / fremdriftskoordinator. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver KONSULENTAVTALE H 900 Fremdriftsplanlegger / mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: som konsulent som skal inngå i Statsbyggs organisasjon Side 1 av 6

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn KONTRAKTSVILKÅR 1 Formål og anvendelse Prosjektet gjennomføres på grunnlag av arbeidsprogram og kostnadskalkyle som fremgår av kontrakten eller annet avtaledokument. Kontraktsvilkårene har til formål å

Detaljer

KONSULENTAVTALE. (kontraktsnummer) mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr:

KONSULENTAVTALE. (kontraktsnummer) mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: KONSULENTAVTALE (kontraktsnummer) mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: som konsulent som skal inngå i Statsbyggs organisasjon Side 1 av 6 ALMINNELIGE

Detaljer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp. Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av håndverkertjenester

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp. Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av håndverkertjenester Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av håndverkertjenester Innhold 1 Anvendelse... 4 2 Definisjoner... 4 2.1 Total kontraktssum...

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/382) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Kunden)

Detaljer

RAMMEKONTRAKT FOR KJØP AV KONSULENTBISTAND PROSJEKTERING

RAMMEKONTRAKT FOR KJØP AV KONSULENTBISTAND PROSJEKTERING RAMMEKONTRAKT FOR KJØP AV KONSULENTBISTAND PROSJEKTERING mellom Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Konsulenten) Organisasjonsnr./Personnr. om Kjøp

Detaljer

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll 1. Formål Dette avtaledokument beskriver de generelle avtalevilkår mellom oppdragsgiver(tiltakshaver/byggherre) og kontrollforetak

Detaljer

Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune

Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune 1 INNLEDNING 1.1 Nedenstående alminnelige innkjøpsvilkår gjelder for kjøp av tjenester og varer til Tranøy kommune så langt de ikke strider mot norsk lov eller

Detaljer

Statens vegvesen Basert på Norsk Standard NS 8402, 1. utgave mars 2000. NSF Statens vegvesens utgave 12. november 2002. Gjengitt etter tillatelse fra PRONORM av 18. mars 2002. Alminnelige kontraktsbestemmelser

Detaljer

GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV VARER Standard avtalebetingelser for kjøp av varer 1 GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV VARER Vilkårene skal være basis for inngåelse av endelig avtale. Eventuelle forbehold til generelle avtalevilkår for kjøp

Detaljer

Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter).

Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter). Vedlegg 2 - Kontraktsforslag 1. Anvendelse Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter). 2. Kontrakten

Detaljer

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER RAMMEAVTALE FOR LEASING OG KJØP AV BILER Er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Frosta kommune, Stjørdal kommune, Meråker kommune, Selbu kommune og Tydal kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Avtale om kjøp av termografering eltavler/internkontroll elektro, mellom Vestre Viken HF Org nr 894166762 (senere kalt Oppdragsgiver) og..

Avtale om kjøp av termografering eltavler/internkontroll elektro, mellom Vestre Viken HF Org nr 894166762 (senere kalt Oppdragsgiver) og.. Vedlegg 3 Untatt i henhold til Off.lovens 23 Avtale om kjøp av termografering eltavler/internkontroll elektro, mellom Vestre Viken HF Org nr 894166762 (senere kalt Oppdragsgiver) og.. AS Org nr (senere

Detaljer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp. Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av varer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp. Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av varer Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av varer Innhold 1 Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Kontrakten... 4 2 Partenes

Detaljer

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER Dersom avtaledokumentene inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i følgende rekkefølge:

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER Dersom avtaledokumentene inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i følgende rekkefølge: GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER Vilkårene skal være basis for inngåelse av endelig avtale. Eventuelle forbehold til generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester må være tatt med skriftlig

Detaljer

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER FORSVARSDEPARTEMENTETS 0 ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER 1. Anvendelsen av kontrakten... 4 2. Oppdragstakers ansvar for oppdraget og utførelsen... 4 2.1 Ansvar... 4 2.2 Oppdragstakers personell...

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om Kopieringstjenester for Undervisningsbygg

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./Personnr.: om Kontroll av automatiske

Detaljer

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling // RAMMEAVTALE Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling Sign.: / Side 2 av 10 RAMMEAVTALE FOR LEDELSESUTVIKLING Rammeavtalen er inngått mellom: [Leverandørens

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER VEDLEGG 2 I KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER KONTRAKT FOR KJØP AV BEDRIFTSHELSETJENESTE Side 2 av 10 KONTRAKTSBESTEMMELSER KONTRAKT FOR KJØP AV BEDRIFTSHELSETJENESTE mellom Nesodden kommune

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Eiendoms- og byfornyelsesetaten (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr

Detaljer

NORSK STANDARD NS 8402

NORSK STANDARD NS 8402 NORSK STANDARD NS 8402 1. utgave mars 2000 ICS 91.010.20 Søkeord: Descriptors: kontrakt, rådgiver, oppdragsgiver, prosjektmateriale, rådgiverfeil contract, consultant, client, project material, errors

Detaljer

AVTALE OM JURIDISK BISTAND

AVTALE OM JURIDISK BISTAND AVTALE OM JURIDISK BISTAND mellom. (heretter kalt Advokaten) (Org. nr.) og Universitetet i Oslo Org. nr. 971 035 854 (heretter kalt Oppdragsgiver) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 BAKGRUNN... 3 2 RAMMEAVTALEN...

Detaljer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp. Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av håndverkertjenester

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp. Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av håndverkertjenester Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av håndverkertjenester Innhold 1 Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Kontrakten...

Detaljer

Avtalevilkår, Kjøp av tjenester

Avtalevilkår, Kjøp av tjenester 1 INNLEDNING 1.1 Nedenstående avtalevilkår gjelder for kjøp av tjenester til Lørenskog kommune. 1.2 Vilkårene gjelder for alle foretak eid av, eller med driftsavtale med Lørenskog kommune. 1.3 Vilkårene

Detaljer

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Sak 2015/1038 Avtale om Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Ruter As Organisasjonsnummer: 991 609 407 (Heretter kalt Oppdragsgiver) og

Detaljer

KONTRAKT DRIFT AV BASISTJENESTER I OMSORG+

KONTRAKT DRIFT AV BASISTJENESTER I OMSORG+ KONTRAKT DRIFT AV BASISTJENESTER I OMSORG+ MELLOM 01. OSLO KOMMUNE/VED Navn: Oslo kommune (OK) Org.nummer: 958 935 420 Adresse: Rådhuset, 0037 Oslo 02. LEVERANDØR Navn: Org.nummer: Adresse: 1. KONTRAKTEN

Detaljer

Kontrakt mellom. Samferdselsdepartementet. xxxxxxxx. For prosjektet. Verdivurdering av NSB AS 2012

Kontrakt mellom. Samferdselsdepartementet. xxxxxxxx. For prosjektet. Verdivurdering av NSB AS 2012 Kontrakt mellom Samferdselsdepartementet og xxxxxxxx For prosjektet Verdivurdering av NSB AS 2012 Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Verdivurdering av NSB AS er inngått mellom: (heretter kalt Konsulenten)

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER 1 AV 8 FoU-BOKA STATSBYGGS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR OPPDRAGSFORSKNING 2 AV 8 Innholdsfortegnelse ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 Oppdraget... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Varsler... 3 4

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/2940) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Kontrakt kjøp av klassisk massasje

Kontrakt kjøp av klassisk massasje Kontrakt kjøp av klassisk massasje mellom Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og om Klassisk massasje Nasjonal Postadresse: Tel: 22 82 46 00 NO 974 446 871 kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 Fax: 22 82 46

Detaljer

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL [Skriv inn tekst] GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL Dette dokumentet tilhører Celsa Steel Service AS, med mindre noe annet er avtalt. Dokumentet skal ikke reproduseres,

Detaljer

Vedlegg 3 RENNESØY KOMMUNE. Standard kontraktsvilkår for Rennesøy kommunes kjøp av tjenester

Vedlegg 3 RENNESØY KOMMUNE. Standard kontraktsvilkår for Rennesøy kommunes kjøp av tjenester Vedlegg 3 RENNESØY KOMMUNE Standard kontraktsvilkår for Rennesøy kommunes kjøp av tjenester 1 Innhold Anvendelse... 3 Definisjoner... 3 1.1 Total kontraktssum... 3 1.2 Hverdager... 3 Partenes samarbeid

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 1. FOREDRAG KL 13.50 14.20 FIRMAET SIN AVTALE MED BYGGHERRE AVTALEN MED BYGGHERREN Hvem har ansvaret for

Detaljer

Innhold. 2.1 Samarbeidsplikt Taushetsplikt Partsrepresentanter og fullmaktsforhold Varsling. 4

Innhold. 2.1 Samarbeidsplikt Taushetsplikt Partsrepresentanter og fullmaktsforhold Varsling. 4 Vedlegg 2 Standard kontraktsvilkår for kjøp av varer Innhold 1. Anvendelse 4 2. Partenes samarbeid og gjensidige plikter 4 2.1 Samarbeidsplikt 4 2.2 Taushetsplikt. 4 3. Kontrakten 4 4. Organisatoriske

Detaljer

Alminnelige innkjøpsvilkår. for kjøp av tjenester

Alminnelige innkjøpsvilkår. for kjøp av tjenester Alminnelige innkjøpsvilkår for kjøp av tjenester 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 DOKUMENTRANG... 2 3 DEFINISJONER... 2 4 LEVERANDØRENS ANSVAR... 2 5 PRISENDRINGER... 2 6 BESTILLING... 3 7

Detaljer

Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere)

Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp mellom (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Sted: Dato: Sted: Dato: For Fylkeskommunen: For Leverandør: INNHOLD

Detaljer

AVTALE. om rådgivningstjenester utført etter medgått tid

AVTALE. om rådgivningstjenester utført etter medgått tid AVTALE om rådgivningstjenester utført etter medgått tid mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr.: om (kort om oppdraget) For denne

Detaljer

Ordreskjema Avtale om bistand fra Konsulent

Ordreskjema Avtale om bistand fra Konsulent Ordreskjema Avtale om bistand fra Konsulent Avtale om konsulentbistand Avtale om bistand i arbeidet med å utarbeide krav til.ved utbygging og fornyelse av vann- og avløpsanlegg som kommunen skal eie er

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom

Samarbeidsavtale mellom KR 40.1/14 UTKAST 02.09.2014 Samarbeidsavtale mellom Kirkerådet og KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon om forberedelser til virksomhetsoverdragelse av statlig tilsatte i Dnk 1 1. Formål

Detaljer

Kontrakt kjøp av bedriftshelsetjenester

Kontrakt kjøp av bedriftshelsetjenester Kontrakt kjøp av bedriftshelsetjenester mellom Post og teletilsynet og xxxxx om bedriftshelsetjenester Kontrakt - Bedriftshelsetjenester Side 2 av 9 Kontrakt om bedriftshelsetjenester er inngått mellom:

Detaljer

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør)

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør) Rammeavtale mellom AtB AS (oppdragsgiver) og (leverandør) Alminnelige bestemmelser 1. Avtalen Avtalen består av generelle kontraktsvilkår (dette dokumentet), med følgende vedlegg: Utfylt prisskjema Leverandørens

Detaljer

GENERELLE OG SPESIELLE

GENERELLE OG SPESIELLE BYGGELEDERBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 12 DEL I... 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS

Detaljer

Avtale om konsulentoppdrag

Avtale om konsulentoppdrag Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Kjøp av teknisk bistand i forbindelse med innkjøp av fartøy er inngått mellom: (heretter kalt tjenesteleverandøren) og Nordland fylkeskommune (heretter kalt oppdragsgiver)

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr.: om ÅRLIG RISIKOVURDERING AV LEKEPLASSER

Detaljer

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune Unntatt offentlighet 23 Kontrakt mellom xx og Skedsmo kommune 01.11.2014-30.10.2017 1 1. Kontraktsdokumentene Med mindre annet er avtalt, består avtalen av følgende dokumenter: a) Avtaledokumentet b) Konkurransegrunnlaget

Detaljer

GENERELLE OG SPESIELLE

GENERELLE OG SPESIELLE 1 AV 10 KONTROLLBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR UAVHENGIGE KONTROLLOPPDRAG 2 AV 10 Innhold DEL I 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER...3 1 Reklame, kontakt med media og innsynsrett

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER Revidert Juli 2011 Side 1 av 7 1 Innledning... 3 1.1 Tilbud... 3 1.2 Bestilling... 3 1.3 Ordrebekreftelse... 3 1.4 Offentligrettslige krav... 3 1.5 Samfunnsansvar...

Detaljer

GENERELLE OG SPESIELLE

GENERELLE OG SPESIELLE 1 AV 11 PRL-BOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR PROSJEKTERINGSLEDER 2 AV 11 Innhold DEL I 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER...3 1 Reklame, kontakt med media og innsynsrett

Detaljer

Eventuelle andre dokumenter av betydning for kontrakten.

Eventuelle andre dokumenter av betydning for kontrakten. OFFENTLIG FELLESINNKJØP PÅ AGDER 1 GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER Vilkårene skal være basis for inngåelse av endelig avtale. Eventuelle forbehold til generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester

Detaljer

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER Nytt orgel Melhus kirke Vedlegg 2 til konkurransegrunnlaget Tilbudsfrist: 14. april 2014 kl. 1200 INNHOLD 1 FORMÅL... 3 2 KONTRAKTSDOKUMENTENE... 3 2.1 Følgende dokumenter

Detaljer

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER Kristiansand kommune 1 GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER Vilkårene skal være basis for inngåelse av endelig avtale. Eventuelle forbehold til generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester må være

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Gjemnes kommune og.. (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.: om Rammeavtale (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk Oppdragsavtale Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Statens kartverk (heretter kalt Kunden) Sted og dato: (Kundens navn) (Leverandørens

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom Side: 1 av 9 Avtaledokument Kontrakt nr. xx/xxx mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr. 983744516 (heretter kalt Kunden) og [LEVERANDØR] [Navn, adresse, org.nr.] (heretter

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om SHA-

Detaljer

KONTRAKT. OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207. Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13

KONTRAKT. OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207. Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 KONTRAKT OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207 Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 1 AVTALE PARTER: Denne avtale er inngått mellom: Sarpsborg kommune (org. nr 938

Detaljer

Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse)

Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse) Konkurransegrunnlagets Del II Kontraktsvilkår Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse) 1 Oppdragsgiver Når begrepet Oppdragsgiver

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNE. Standard kontraktsvilkår. For kjøp av. Varer og tjenester

KONGSBERG KOMMUNE. Standard kontraktsvilkår. For kjøp av. Varer og tjenester Side 1 av 12 KONGSBERG KOMMUNE Standard kontraktsvilkår For kjøp av Varer og tjenester Av 15.11.2006 Side 2 av 12 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E 1. ANVENDELSE 4 2. PARTENES SAMARBEID OG GJENSIDIGE

Detaljer

Standardkontrakt for tjenestekjøp

Standardkontrakt for tjenestekjøp Fet kommune Standardkontrakt for tjenestekjøp Tjenester for innsamling av septikslam i Fet kommune Innhold 1. Formål... 2 2. Kontraktens dokumenter... 2 3. Partenes representanter... 2 4. Levering... 2

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem 1 AVTALEPARTER Ruter As Dronningensgate 40 0151 Oslo Org. nr: 991 609 407 (Heretter ofte Ruter) (Heretter ofte Leverandøren) 2 KONTRAKTENS OMFANG OG VARIGHET

Detaljer

Avtale om kjøp av Hjulgraver med kort hekk. Oppegård kommune Saksnr. 16/3396

Avtale om kjøp av Hjulgraver med kort hekk. Oppegård kommune Saksnr. 16/3396 Avtale om kjøp av Hjulgraver med kort hekk Vedlegg 2 Oppegård kommune Saksnr. 16/3396 Oppegård kommune Postboks 510 1411 KOLBOTN Organisasjonsnummer: 944 384 081 heretter kalt Oppdragsgiver og Navn på

Detaljer

Avtale om kjøp av. Verditransport og kontanthåndtering. mellom. For Vestre Viken HF. (senere kalt Oppdragsgiver) (senere kalt Leverandøren)

Avtale om kjøp av. Verditransport og kontanthåndtering. mellom. For Vestre Viken HF. (senere kalt Oppdragsgiver) (senere kalt Leverandøren) Avtale om kjøp av Verditransport og kontanthåndtering mellom Vestre Viken HF (senere kalt Oppdragsgiver) og.. (senere kalt Leverandøren) For Vestre Viken HF Drammen den.. For Leverandør. den. 1. Kontraktens

Detaljer

Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS.

Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS. Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Svinesundsforbindelsen AS

Detaljer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer 1 ANVENDELSE... 1 2 KONTRAKTEN... 1 3 PRIS M.V... 2 4 LEVERING... 2 5 BETALING... 3 6 KVALITET... 3 7 ANSVAR FOR FEIL OG MANGLER... 4 8 ENDRINGER

Detaljer

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Norsk Tipping AS og (reklamebyråets navn) Avtalereferanse

Detaljer

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA Kontraktsbestemmelser for prosjektering Fyll inn prosjektnummer og navn Fyll inn kontraktsnummer og navn Dato:XXXXX PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA HAMMERFEST KOMMUE V/TEKNISK DRIFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

1 ANVENDELSE GENERELLE BESTEMMELSER Leverandørens uavhengighet Lønns- og arbeidsvilkår Etisk handel...

1 ANVENDELSE GENERELLE BESTEMMELSER Leverandørens uavhengighet Lønns- og arbeidsvilkår Etisk handel... II - GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ANVENDELSE... 3 2 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 2.1 Leverandørens uavhengighet... 3 2.2 Lønns- og arbeidsvilkår... 3 2.3 Etisk handel... 4 3 ORGANISATORISKE

Detaljer

Eventuelle avvikende kontraktsvilk r er uten virkning for kontrakten med mindre Oppdragsgiveren skriftlig har godtatt dem.

Eventuelle avvikende kontraktsvilk r er uten virkning for kontrakten med mindre Oppdragsgiveren skriftlig har godtatt dem. 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilk r gjelder mellom NDLA (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som p tar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilk

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser

Alminnelige vilkår ved anskaffelser Alminnelige vilkår ved anskaffelser Forsvaret 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Forsvarets alminnelige avtalevilkår ved anskaffelser. De alminnelige avtalevilkårene utgjør en

Detaljer

Kontraktsbestemmelser. mellom. Skedsmo kommune og. Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen

Kontraktsbestemmelser. mellom. Skedsmo kommune og. Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen Kontraktsbestemmelser mellom Skedsmo kommune og Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen 2012 1 Innhold 1. Formål... 3 2. Parter og kontaktpersoner... 3 3. Kontraktens varighet... 3 4. Kontrakten...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Byggeplan. Kjøp av planleggings- og prosjekteringstjenester. Ny FV-279 Garderveien i Fet kommune. for

Konkurransegrunnlag. Byggeplan. Kjøp av planleggings- og prosjekteringstjenester. Ny FV-279 Garderveien i Fet kommune. for Konkurransegrunnlag Kjøp av planleggings- og prosjekteringstjenester Byggeplan for Ny FV-279 Garderveien i Fet kommune Konkurransegrunnlag av 18.01.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE A 1 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

Detaljer

Rammeavtale Melk og melkeprodukter

Rammeavtale Melk og melkeprodukter Rammeavtale Melk og melkeprodukter 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.1 Partene 3 1.2 Kontrakten består av følgende dokument...3 1.3 Avtalens varighet 3 1.4 Kontaktpersoner..3 1.5

Detaljer

Statsbyggs kontraktsbestemmelser for konsulentoppdrag for Prosjekt Åker gård, regulering med tilhørende konsekvensutredning Doculivenr:

Statsbyggs kontraktsbestemmelser for konsulentoppdrag for Prosjekt Åker gård, regulering med tilhørende konsekvensutredning Doculivenr: Prosjekt 10772 Åker gård, regulering med tilhørende konsekvensutredning STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR KONSULENTOPPDRAG (K-BOKA) Statsbygg Side 1 av 8 2 Endringer og presiseringer

Detaljer

Vedlegg 9.4 KONTRAKTSBETINGELSER RAMMEAVTALE FOR ADVOKATTJENESTER

Vedlegg 9.4 KONTRAKTSBETINGELSER RAMMEAVTALE FOR ADVOKATTJENESTER Vedlegg 9.4 KONTRAKTSBETINGELSER RAMMEAVTALE FOR ADVOKATTJENESTER 1. FORMÅL Rammeavtalens formål er å sikre at kommunenes behov for advokattjenester blir dekket når kapasiteten og kompetansen til egne

Detaljer