Hvem er jeg? Rådgivende ingeniør med lang fartstid i Rambøll Norge. Konserncontroller med ansvar for. Kollektiv ansvarsforsikring i RIF.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvem er jeg? Rådgivende ingeniør med lang fartstid i Rambøll Norge. Konserncontroller med ansvar for. Kollektiv ansvarsforsikring i RIF."

Transkript

1 Eystein Abel Engh

2 Hvem er jeg? Rådgivende ingeniør med lang fartstid i Rambøll Norge Konserncontroller med ansvar for Irregulære kontrakter, risikoavdekking Tvister, erstatningskrav Opplæring, Spesialforsikringer, utvidet dekning Kollektiv ansvarsforsikring i RIF. Skadeutvikling og premier. Standard Norges komiteer for juridiske standarder NS 8401, -02, -03, -05, -07 Tvistesaker for domstolen Oppmann, fagkyndig meddommer, voldgift, mekling 2

3 Program Bakgrunn. Skader og tvister. Hvorfor egen standard for byggeledelse? Gjennomgang av sentrale punkter i NS 8403 Spesielt om Oppdragets omfang, Ytelsesbeskrivelser Forsikringer Reklamasjon Erstatningsansvaret Betalingsreglene Gjennomgang av sentrale dommer om byggelederansvar 3

4 Byggelederens suksessformel Q Q = QTotal x x Q Ivareta prosjektetets økonomi. Kunne faget Relasjonskompetansen Evne til samspill Ivareta egen økonomi Er vi gode nok til å ivareta oss selv? 4

5 Trondheim tingrett 1. desember 2009 Sameiet NN- Byggelederfirma Byggeleder (og prosjekterende) enste søkegode part. Omfattende sak. Krav mot bakre ledd, ikke kontraktsparten. Bustadoppføringslova! Generell avtale. Oppdraget kun oppgitt som byggeledelse. Retten skriver: I og med at avtalen ikke angir hva som menes med byggeledelse, finner retten at avtalen må utfylles med den normale forståelsen av byggeledelse som uttrykt i NS Retten viser til NS 8403 pkt

6 NS 8403 pkt faneparagrafen! Oppdraget omfatter ivaretakelse av oppdragsgiverens interesser, herunder den tekniske, fremdriftsmessige og økonomiske oppfølging og kontroll på byggeplassen, og for øvrig som beskrevet i kontraktsdokumentene, herunder i ytelsesbeskrivelsen. Her var det ikke utarbeidet noen oppdragsbeskrivelse eller ytelsesbeskrivelse! 6

7 Trondheim tingrett 1. desember 2009 Sameiet NN- Byggelederfirma, forts. Prosjekterende og byggeleder (samme firma) sitter tilbake med en regning på ca 6 millioner kroner. Kunne vært unngått ved avklaring av oppdragets omfang. Retten tolker oppdragets omfang meget romslig når ikke annet er avtalt! Derfor: Vær nøye med å angi hva som inngår i oppdraget! Dommen er påanket, ikke rettskraftig! 7

8 Det store paradokset i BA næringen Få bransjer er så regelstyrt som byggebransjen. Klare offentlige forskrifter (med noen unntak!) Detaljerte standarder for kvalitet og utførelse NBIs Byggdetaljblader Velutviklede kvalitetssystemer Omfattende sett av kontraktsstandarder Men hvorfor så mange økonomiske skader og tvister? 8

9 SINTEF Byggforsk - Byggskadeomfanget i Norge 5% Omfang i % Feil og skader i byggefasen som forårsakes av aktørene og rettes opp før overtagelsen Byggefasen 4% med halvparten i reklamasjonstiden Utbedring av mangler i reklamasjonstiden (fra feil under byggefasen) Reklamasjonstiden (3-5 år) Utbedring etter reklamasjonstiden Restlevetid Tid Overtakelsestidspunkt 9

10 Mer om SINTEF- Byggforsk undersøkelsene Sintef (2008) angir ca 4 % skadevolum etter overtagelsen Ca halvparten utbedres i reklamasjonstiden Produksjonsvolum (2007) 150 milliarder Svarende til 6 milliarder i kostnader Stor usikkerhet (ca 50 %) - gir 3 til 9 milliarder årlig 10

11 Hvorfor egen standard for byggeledelse? Eksist. standarder (NS 3403, NS 8401/02) mindre egnet. Mange uheldige, uegnede (useriøse) kontrakter i bruk. Store variasjoner i kontraktsnivå og vilkår Byggeleders vitale betydning for prosjektet Byggskader (Bla. Sintef Byggforsk 1994/2008) Sterkere fokus på byggeleders ansvar Seriøse aktører vegrer seg i dagens marked 11

12 Komiteens utgangspunkt- sentrale problemstillinger NS 8402 var utgangspunktet Ingen skille store / små oppdrag Prisformat? Timeavregning- fastpris? Ytelsesdumping Fullmaktsforhold Ansvar og erstatning Ytelsesbeskrivelser. Behov, misbruk 12

13 Nye tendenser i tiden Jammen det var jo bare en slurvefeil som alle andre burde sett Ansvarsgrunnlaget Uaktsomhet / culpa Objektivt ansvar / Funksjonsansvar Strengere aktsomhetsnorm Uaktsomhet - grov uaktsomhet - forsett Oppdragets omfang- risikovurderinger Uklarheter - prosjekterendes risiko? Ikke oppdragsgivers? 13

14 Hvorfor bruke standardkontrakter? Gir nasjonaløkonomisk sunn og balansert risikodeling i BAE-næringen Kjente spilleregler med forutsigbare konsekvenser Utviklet, omforent og anbefalt av BAE-næringen Rettslig gjennomslagskraft Ensidig utarbeidede kontrakter vil bli tolket mot den som har utarbeidet den ved tolkingstvil. 14

15 Gyldighet av standardene. Når skal de brukes? Kan de endres? Avtalefrihet - standardene må vedtas brukt. Kan endres, men frarådes sterkt pga balansen og sammenhengen. Utarbeidet og omforent av BA bransjen for profesjonelle parter. Anbefales brukt uten endringer. Som forbrukeravtale (Bustadoppføringslova) ufravikelige (preseptoriske) bestemmelser. (bla om erstatning, ansvarsbegrensning, reklamasjon mv) 15

16 Risikoen ved manglende (standard)-kontrakt? Ubegrenset erstatningsansvar hvis ikke annet konkret er gitt. Uklare, manglende reklamasjonsfrister Tvist om hva som er avtalt mht omfang, pris og tidsrammer. Molosaken i Mandal Men bakgrunnsretten vil fange opp en rekke forhold: Oppdragsgiver har betalingsplikt Alminnelige krav til profesjonell adferd -omsorgsforpliktelsen Partene har en generell lojalitets- og samarbeidsplikt 16

17 Forskrift om offentlige anskaffelser 3-11 (1) Der det finnes fremforhandlede og balanserte kontraktsstandarder, skal disse som hovedregel brukes ved inngåelse av kontrakter Hva innebærer dette? 17

18 Om bruk av standarder OT. prop. nr 71 ( ) Når det gjelder bruk av standarder og omforente regler, vil departementet bemerke at det anerkjenner betydningen av at partene kan forholde seg til kjente og balanserte regler i kontraktssituasjonen. Dette letter samarbeidet partene i mellom, man unngår tvil og misforståelser og man unngår å bruke tid og ressurser på å sette seg inn i og utforme kontraktsbestemmelser i det enkelte tilfelle. At man opererer med kjente vilkår kan på sikt føre til stabilitet og lavere priser. 18

19 Komiteens arbeid Oppnevnt høsten Begynte arbeidet i januar Høringsutkast ferdig i august 2001, med frist til Omfattende innvendinger mot utkastet, særlig fra Statsbygg. 19

20 Ny komite høst 2002 Sammensetning (ved avslutningen av komitearbeidet) 3 fra byggherresiden, 1 fra entreprenørsiden, 2 prosjekterende (RIF og NPA). 7 jurister av 8! Komiteen avsluttet Ferdig trykket

21 Partenes samarbeidsplikt 2.1 Samarbeidsplikt Partene skal samarbeide under gjennomføringen av oppdraget. Partene skal utvise lojalitet overfor hverandre. Byggelederen skal utvise slik lojalitet som hans nære forhold til oppdragsgiveren tilsier. De skal i tide underrette hverandre om forhold som de bør forstå vil få betydning for oppdraget, og i nødvendig utstrekning sende hverandre kopier av referater, korrespondanse og annet materiale av betydning for den annens ytelser etter kontrakten. 21

22 Nasjonalt senter for opplæring i arbeidslivet: Byggeindustrien nr Kun 28 % av lederne i BA næringen er fornøyd med lese- og skriveferdighetene hos medarbeiderne 22

23 Nå starter gjennomgangen av NS

24 3.1 Kontraktsdokumentene Med mindre annet er avtalt, er følgende dokumenter kontraktsdokumenter: a) avtaledokumentet, b) referater og annet skriftlig materiale, godkjent av begge parter, fra forhandlinger eller avklarende møter etter at tilbud er avgitt; c) utfylt ytelsesbeskrivelse som er signert av begge parter; d) byggelederens tilbud; e) oppdragsgiverens tilbudsgrunnlag; f) denne standarden. Ved motstrid gjelder dokumentene i ovennevnte rekkefølge. 24

25 3.2 Hva oppdraget omfatter Generelt (Faneparagrafen!) Oppdraget omfatter ivaretakelse av oppdragsgiverens interesser, herunder den tekniske, fremdriftsmessige og økonomiske oppfølging og kontroll på byggeplassen, og for øvrig som beskrevet i kontraktsdokumentene, herunder i ytelsesbeskrivelsen. 25

26 Ytelsesbeskrivelse Hvorfor skal vi ha dette? Finnes ikke i de andre standardene NS 8401 /02 Var ikke med i den første høringen i august Er det riktig å standardisere dette? Faremomenter, ensretting, misbruk, ansvarsmessige konsekvenser Ble krevet av Statsbygg/ byggherresiden. Ble akseptert av alle i komiteen. Fordelene er større enn mulige ulemper. Vil medføre bedre ryddighet og mindre unnaluring. Er en Veiledende ytelsesbeskrivelse som vedlegg til NS Utgitt av Standard Norge. Laget av gruppe nedsatt av komiteen. 26

27 3.2.2 Ytelsesbeskrivelsens innhold Ytelsesbeskrivelsen bør i alle fall inneholde: a) b) c) d) en oversikt over oppdragsgiverens fremdriftsplan for prosjektet med angivelse av byggelederens engasjementsperiode; en konkret beskrivelse av de ulike tjenester byggelederoppdraget skal omfatte; angivelse av hvilke kontroller og rutiner byggelederen skal ha ansvaret for; oppdragsgiverens organisasjon og fullmaktsforhold, herunder hvem byggelederen skal rapportere til. 27

28 Ytelsesbeskrivelsen. Hovedtrekkene Omfattende dokument. Veiledende, ikke obligatorisk. Er ment som et vedlegg til NS 8403, men kan benyttes selv om NS 8403 ikke brukes. Gjelder for alle entrepriseformer, også totalentreprise Grunnytelser (alltid påkrevet) med eller uten spesifikasjoner Tilleggsytelser (valgfrie) Bygget opp som lister med avkrysningspunkter. 28

29 4.1 Partene og deres representanter Partene skal utpekes én person som representant. Personene har fullmakt til å opptre på vedkommende parts vegne i spørsmål som angår kontrakten. De skal sørge for å legge forholdene til rette slik at kontrakten kan gjennomføres uten unødvendig opphold. Utskifting kun etter skriftlige samtykke. Oppdragsgiveren kan bare nekte å samtykke dersom han har saklig grunn. 29

30 4.2 Ansvar for medhjelpereidentifikasjonsklausulen Partene svarer for sine ansatte og andre medhjelpere som de benytter for å gjennomføre sine oppgaver etter kontrakten En uskyldig regel med stor rekkevidde. 30

31 4.3 Byggeleders fullmakter Med mindre annet fremgår av kontraktsdokumentene, har byggelederen på vegne av oppdragsgiveren fullmakt til å: a) b) c) d) e) kontrollere materialer, utstyr og utførelse; forlange prøving som fastsatt eller forutsatt i kontrakten med entreprenøren; kreve retting av feil og utbedring av skader; godkjenne utførelse som kontrolleres på vegne av oppdragsgiveren ved særskilt reklamasjonsbefaring; bestille utført arbeider innenfor en ramme som er angitt i kontrakten; For øvrig kan byggelederen ikke forplikte oppdragsgiveren uten særskilt fullmakt. 31

32 4.3 siste ledd. Byggeleders fullmakter uforutsette forhold Oppstår det uforutsette forhold der det er nødvendig å iverksette tiltak før oppdragsgiveren kan vurdere situasjonen, har byggelederen rett og plikt til å handle på oppdragsgiverens vegne, herunder kreve prøvning utover kontraktens krav. For å hindre eventuelt tap eller skade, skal byggelederen iverksette de tiltak som fremstår som forsvarlige for å ivareta oppdragsgiverens interesser. 32

33 4.5 Varslingsreglen Varsel, krav og andre meldinger som skal gis etter kontrakten, skal sendes til partenes representanter etter 4.1 eller til avtalte adresser for varsling. Varsel skal gis skriftlig med mindre det kan godtgjøres å være gitt på annen måte. Varsel og krav gitt ved elektronisk kommunikasjon regnes bare som skriftlig dersom dette er avtalt. Varsel som er innført i referat eller protokoll fra møter mellom partene, regnes som skriftlig varsel. 33

34 Varslingsreglen i entreprenørstandarden NS 8405 pkt 8 Alle varsler og krav og svar på disse skal fremsettes skriftlig.. Varsler og krav gitt ved elektronisk kommunikasjon regnes bare som skriftlig dersom dette er avtalt. Hvis en part ønsker å gjøre gjeldende at den andre parten har varslet eller svart for sent, må han gjøre det skriftlig uten ugrunnet opphold etter å ha mottatt varsel eller svar. Gjør han ikke det, skal varslet eller svaret anses som gitt i tide. 34

35 5.1 Uavhengighetsklausulen Byggelederen skal straks gjøre oppdragsgiveren oppmerksom på forhold som kan skape problemer for hans uavhengighet, eller som kan skape interessekonflikt ved gjennomføringen av oppdraget. Oppdragsgiveren skal innen rimelig tid ta stilling til opplysningen. (Strammet inn på kravet i forh. til NS 8401/02) 35

36 5.2 Forsikring Byggelederen skal tegne ansvarsforsikring. Forsikringen skal dekke ansvar innenfor de beløpsgrenser som er angitt i 8.2 eller andre avtalte grenser. Er ikke annet avtalt, skal alt ansvar innenfor de angitte beløpsgrensene dekkes av forsikringen, så langt dette lar seg gjøre innenfor forsvarlige økonomiske og praktiske rammer. Forsikringen skal opprettholdes inntil eventuelt ansvar etter 8.2 er bortfalt, jf Forsikringsbeviset skal opplyse om egenandelens størrelse og hvilke tidsmessige begrensninger som gjelder for dekningen. Forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene skal forelegges oppdragsgiveren for kontroll. Slik kontroll fratar ikke byggelederen risikoen for at forsikringen er dekkende. 36

37 Forsikring forts. Hvor lenge må forsikringen opprettholdes? Så lenge man kan komme i ansvar iht 8.2 Så lenge reklamasjonsfristen gjelder. Pkt 8.4 Neppe plikt lenger enn 5 år etter overtakelsen av bygget, men husk ansvaret kan vare lenger! 37

38 5.6 Samarbeid med oppdragsgiveren Byggelederen skal i god tid gjøre oppdragsgiveren kjent med hva han behøver av opplysninger om tidsrammene for prosjektet, samt tegninger, beskrivelser og annet materiale for å gjennomføre oppdraget, og når dette skal foreligge. Byggelederen skal varsle oppdragsgiveren dersom det oppstår behov for kontroll, prøving m.v. av byggearbeidene utover det som følger av kontrakten. 38

39 7. Oppdragets fremdrift 7.1 Forsvarlig fremdrift..han skal under utførelsen tilpasse sitt arbeid til oppdragsgiverens, entreprenørenes og de øvrige oppdragstakeres fremdriftsplaner. Byggelederen skal uten ugrunnet opphold varsle oppdragsgiveren dersom det oppstår fare for at han ikke kan gjennomføre sine forpliktelser etter kontrakten uten å forsinke fremdriften av prosjektet. 39

40 7.2 Ressursplan Dersom oppdragsgiveren krever det, skal byggelederen utarbeide en plan over hvilke ressurser som vil bli satt inn til enhver tid for utførelsen av oppdraget. Byggelederen skal varsle oppdragsgiverens uten ugrunnet opphold dersom det oppstår fare for at ressursplanen ikke kan overholdes eller må endres. 40

41 7.3 Økt innsats - hoppeplikten! Byggelederen skal øke sin innsats etter pålegg fra oppdragsgiveren. Dersom byggelederen vil kreve ekstra vederlag for dette, skal han uten ugrunnet opphold varsle oppdragsgiveren. Byggelederen skal øke sin innsats selv om partene er uenige om vederlaget. Byggelederen kan i så fall kreve at oppdragsgiveren stiller sikkerhet for det omtvistede honoraret. Dersom byggelederen anser seg ute av stand til å etterkomme pålegget fra oppdragsgiveren, skal han varsle oppdragsgiveren umiddelbart. Oppdragsgiveren kan i så fall supplere byggelederen med andre. 41

42 8. Byggelederfeil- generelt Erstatningsplikt og tapsutmåling 1. Det må være en feil 2. Som er begått ved uaktsomhet (culpa) 3. Det må foreligge et tap som er påregnelig 4. Det må være årsakssammenheng mellom feilen og tapet. 5. Ved medvirkningssvikt kan kravet reduseres eller bortfalle. Husk identifikasjonsreglene, partene svarer for. 6. Lempning av erstatningsbeløpet. Urimelighet, lite påregnelighet, stor eller liten skyldgrad,osv. 42

43 8.1 Når foreligger byggelederfeil Det foreligger byggelederfeil når oppdraget ikke er utført i samsvar med kontrakten og dette skyldes at kravet til faglig forsvarlig handlemåte eller aktsomhet ikke er overholdt. Dette omfatter også at byggelederen ikke gir råd, eller han unnlater handling som må anses å være en del av hans forpliktelser etter kontrakten. 43

44 8.2 Erstatningsansvar, 1., 2. og 3.ledd Dersom oppdragsgiveren påføres ekstrautgifter eller på annen måte lider påregnelig økonomisk tap som følge av byggelederfeil, kan han kreve erstatning fra byggelederen. Dersom entreprenør, leverandør, prosjekterende eller andre oppdragstakere har utbedringsplikt, skal denne søkes oppfylt før krav kan rettes mot byggelederen. Dersom utbedring fører til at kravet dekkes fullt ut, faller kravet mot byggelederen bort. Dersom oppdragsgiveren ikke vil få dekket sitt tap fullt ut etter bestemmelsen i annet ledd, kan krav rettes mot byggelederen, jf. første ledd. Dersom flere kan være helt eller delvis ansvarlig for tapet, skal kravet rettes mot alle. 44

45 8.2 Erstatningsansvar, 4. og 5. ledd Byggelederen skal også holde oppdragsgiveren skadesløs for krav fra tredjemann som skyldes byggelederfeil. Oppdragsgiveren skal søke å forebygge og begrense skadevirkningene av byggelederens feil. (Nytt punkt om tredjemannsansvaret. Viktig å minne om tredjemannsansvaret. Ved direkte-krav fra tredjemann foreligger selvsagt ingen ansvarsbegrensning. Husk byggherrens plikt til begrense skadevirkningene) 45

46 8.2 Erstatningsansvar, 6. ledd Ansvaret etter første og fjerde ledd er under enhver omstendighet begrenset til tre millioner kroner for hvert skadetilfelle og ni millioner kroner for hele oppdraget med mindre annet er avtalt. Ansvarsbegrensningen gjelder ikke der tapet skyldes forsett eller grov uaktsomhet. (NB! denne ansvarsbegrensningen er nå betydelig lavere enn i siste utgave av NS 8401 /02.) 46

47 8.4 Reklamasjon og foreldelse - generelt Et tresporet system gjelder: 1. Relativ reklamasjon nøytral reklamasjon Uten ugrunnet opphold, innen rimelig tid osv 2. Absolutt reklamasjonsfrist Klare definerte frister (her 5 år) 3. Foreldelse av kravet (iht foreldelsesloven) Generelt tre års frist, men med tillegg ved uvitenhet. Alle tre sporene må følges. Brytes ett, er kravet tapt - prekludert! Reglene er ofte kompliserte, men må kunnes. Reklamasjonsfristene settes til side ved grov uaktsomhet, men ikke foreldelsesfristene. Spørsmål om rettidig reklamasjon og foreldelse opptrer svært ofte. 47

48 8.4 Reklamasjon Oppdragsgiveren taper retten til å påberope seg byggelederfeil dersom han ikke varsler byggelederen uten ugrunnet opphold etter at oppdragsgiveren har eller burde ha oppdaget feilen. Reklamasjon kan ikke fremsettes senere enn fem år etter overtagelsen av det bygget eller anlegget som oppdraget er knyttet til. Byggelederen kan ikke påberope seg for sen varsling dersom byggelederfeilen skyldes forsett eller grovt uaktsomt forhold. 48

49 10. Honorar Dette var et av de mest delikate temaer i komiteen. Byggeleders ytelser er totalt avhengig av flere forhold han ikke selv har kontroll med. Generelt er timebasert honorar med et avtalt budsjett sikrest for prosjektet. Men noen vil ha fastpris uansett.! Komiteen erkjenner at fast pris kombinert med uklare forpliktelser er meget uheldig. Jeg synes at fast pris på byggelederoppdrag kun bør benyttes ved helt spesielle situasjoner. 49

50 10.1 Valg av honorarform Flere muligheter: Medgått tid pkt 10.2 Fast pris pkt 10.3 eller en kombinasjon. Ved mangel av avtale: honorar etter medgått tid. 50

51 10.2 Honorar etter medgått tid Honorarbudsjett Byggelederen skal i samarbeid med oppdragsgiveren utarbeide et budsjett for honorar og utgiftsdekninger over kontraktsperioden, oppdelt etter avtale mellom partene. Byggelederen skal uten ugrunnet opphold varsle oppdragsgiveren hvis utviklingen av prosjektet viser at budsjettet vil bli overskredet. Oppdragsgiveren skal uten ugrunnet opphold ta stilling til varslet. Overskridelser som ikke rett-tidig er varslet oppdragsgiveren, gir ikke grunnlag for krav på økt honorar. Stille Berg dommen!! 51

52 10.3 Oppdrag til fast pris Spesifikasjon av ytelser Dersom honorar etter fast pris er avtalt, skal oppdragsgiveren forut for kontraktsinngåelsen spesifisere, eller sørge for spesifikasjon av hvilke ytelser oppdraget omfatter 52

53 Oppdrag til fast pris, forts- Tidsforbruk Fastpriskontrakt med angitte grenser for tidsforbruk Dersom det i kontrakten er angitt en øvre grense og en nedre grense for tidsforbruket, skal oppdraget utføres innenfor de angitte grenser til den avtalte faste prisen. Forutsetningen er at oppdraget utføres i samsvar med ytelsesbeskrivelsen og kontrakten for øvrig. Byggelederen skal rapportere medgått tid i hele kontraktsperioden,jfr Ved oppdrag som faller innenfor regelverket om offentlige anskaffelser, hvor slik kontrakt er inngått etter anbudskonkurranse, forutsettes det at oppdragsgiveren har fastsatt nevnte øvre og nedre grense i konkurransegrunnlaget. 53

54 Fastpris med angitte grenser, fortsatt Grensene for tidsforbruket er satt ut fra erkjennelsen om at det er svært ulikt skjønn og ulike forutsetninger og variasjoner som betinger det tidsforbruk som er nødvendig. Vil redusere faren for tilfeldigheter og helt urimelige forhold. Bidrar til å skape en viss grad av foruberegnelighet Er tatt inn for å bøte på de verste utslag som fastprissystemet kan medføre. Komiteen erkjenner at reglen kan virke fremmedartet og noe uklar! 54

55 Fastpris- uten angitte grenser Dersom det i kontrakten ikke er fastsatt grenser for det tidsforbruket som er forutsatt å medgå til utførelsen av oppdraget, skal byggelederen bruke den tid som er nødvendig for å utføre de ytelser kontrakten omfatter, jfr Byggelederen skal uten tilleggshonorar i rimelig grad, innenfor de ytelser som er fastsatt i kontrakten, finne seg i variasjoner i tid, arbeidsmengde og øvrige forutsetninger. 55

56 11.3 Oppdragsgivers tilbakeholdsrett Oppdragsgiveren kan holde tilbake så mye av betalingen etter 11.1 annet ledd, at han har tilstrekkelig sikkerhet for å få dekket et spesifisert og begrunnet krav. Er et erstatningskrav omtvistet, kan tilbakeholdelse eller motregning ikke finne sted dersom byggelederen stiller betryggende sikkerhet i form av selvskyldnerkausjon fra bank eller annen finansinstitusjon. Som betryggende sikkerhet regnes også erklæring fra forsikringsselskap om at den påståtte skaden er dekket av forsikringen. For øvrig plikter oppdragsgiveren å betale uomtvistede krav innen de fastsatte tidsfrister. 56

57 12 Avbestilling Oppdragsgiveren kan avbestille gjenstående deler av oppdraget. Avbestillingen skal skje skriftlig. Med mindre annet er avtalt, har byggelederen krav på betaling for den delen av oppdraget som er utført og krav på erstatning for sitt påregnelige tap som følge av avbestillingen. Byggelederen plikter å begrense sitt tap som følge av avbestillingen. 57

58 Dittendommen. Gammel sak med viktige føringer Byggelederansvaret Dommen fra 1997 har vært helt sentral i arbeidet med ny byggelederstandard NS Angir føringer for ansvaret når flere aktører er ansvarlig for samme skade. Hovedreglen solidaransvar. Men er det fornuftig? 58

59 Høyesterettsdom Dittendommen Avstivning av en spuntet grøft. Kostbart grunnbrudd Lagmannsretten kom til at byggeleder og entreprenør var solidarisk ansvarlig for skaden. Byggeleder burde ha varslet, og entreprenør hadde ikke utført sin oppgaver iht kontrakten. Dette brøt med rollefordelingen i BA bransjen og var vanskelig for bransjen å leve med. RIF bisto som hjelpeintervenient for Høyesterett. Hva med entreprenørens objektive utbedringsplikt? 59

60 Dittendommen, forts. "Jeg finner grunn til å påpeke at byggelederens mulige ansvar i den foreliggende sak gjelder manglende kontroll med entreprenørens utførelse av byggearbeidene. Vi står overfor en situasjon hvor skaden oppstår innenfor entreprenørens risikoområde, og hvor entreprenøren må gjenopprette den som ledd i sin oppfyllelse av kontrakten. 60

61 Dittendommen, forts. "Entreprenøren har ifølge standardvilkårene (NS3401) risikoen for materialer og arbeid til overtakelse har funnet sted. Selv om byggherren har hatt en byggeleder som kontrollør, innebærer dette ikke noen fravikelse av denne hovedregel om entreprenørrisikoen." "Der feil oppdages før byggearbeidene er avsluttet, plikter entreprenøren i henhold til pkt «å rette feilene og utbedre skadene» uten å vente på påbud fra byggherren." 61

62 Dittendommen, forts. Entreprenøren har i slike tilfeller en plikt overfor byggherren til å foreta nødvendig utbedring for å levere kontraktsmessig ytelse. Før byggherren har utnyttet sin rett til å kreve utbedring, har han ikke lidt noe tap og vil således ikke kunne kreve erstatning. Jeg finner på dette grunnlag at byggeleders erstatningsplikt etter kontrakten med byggherren må være subsidiær i forhold til den utbedringsplikt som entreprenøren har i henhold til de bestemmelser som jeg har nevnt." 62

63 OBOS dommen eller Nordseterdommen Dom i HR av Innflytting Dokumenterte skader på betong i terrasser aktører: OBOS som byggeleder Stiansen entreprenør Ragnar Evensen NS 3401 styrte entreprenøravtalene. Ingen standardkontrakt var brukt av OBOS. 63

64 OBOS dommen eller Nordseterdommen, forts Fryktelig resultat for byggelederen - OBOS. Den utførende entreprenøren (største skurken) hadde vært grovt uaktsom og reklamasjonsfristen ble satt til side. Men han gikk senere fri pga konkurs. Den andre entreprenøren hadde vært uaktsom (litt mindre å bebreide) gikk fri pga for sen reklamasjon iht NS OBOS ble sittende med hele regningen pga uaktsom og mangelfull byggeledelse. Fordi: Ingen kontrakt med ansvarsbegrensning Ingen kontrakt vedr. reklamasjonsbestemmelser 64

65 OBOS dommen eller Nordseterdommen, forts Skaden ble oppdaget sent. Hva med foreldelse?.. Det løper en generell 3 års frist fra overtagelsen. Denne fristen var for lengst løpt ut. Men det løper en tilleggsfrist på ett år ved uvitenhet. Denne fristen starter når byggherren har tilstrekkelig kunnskap både om skaden og den (de) ansvarlige. (Denne bestemmelsen har en aktsomhetsplikt dvs burde ha tilstrekkelig kunnskap). Denne kunnskap fikk boligbyggelaget ved en spesiell rapport, hvoretter stevning ble tatt ut innen ett år. Forholdet var således ikke foreldet 65

66 Ullerudåsen dommen (1)- HR Blokkene ble overtatt i år senere ble det oppdaget skader på balkongene. Da ble det slått alarm. Men var det for sent? HR fastslo at entreprenøren hadde handlet grovt uaktsomt. Reklamasjonsfristene ble satt til side (jfr NS 3401). Byggelederen hadde handlet uaktsomt, men ikke grovt uaktsomt. Dvs reklamasjonsfristen var utløpt.(jfr NS 3403) Men hva med foreldelse.? Byggherren ble identifisert med byggelederen og han burde ha oppdaget feilen senest ved overtagelsen. Lovens tilleggsfrist kom da ikke til anvendelse og saken var foreldet. 66

67 Ullerudåsen dommen (2) Her ble byggherren sittende med hele regningen alene. Dette til tross for at entreprenørens handlemåte var grovt uaktsom. Kunnskapskravet i foreldelseslovens 10 ble avgjørende Byggherren ble identifisert med sin byggeleder i forholdet til entreprenøren og ville vært bedre stilt uten byggeleder! 67

68 Oslo byrett. Mangelfulle garantier. Dom av Et boligbyggelag engasjerte et kjent prosjektlederfirma som byggeledere. Entreprenøren foretok mangelfull flisarbeider. Oppdaget etter overtakelse. Flisene løsnet. Entreprenøren var ikke økonomisk søkegod, men gjorde delvis opp for seg. Byggelederen gikk fri for påstand om ufullstendig (uaktsom) kontroll av entreprenørens ytelser. Men byggelederen ble dømt til å betale tapet pga mangelfulle garantier. Burde ha påsett dette og sørget for korrekte garantier. 68

69 Stille Berg- versus BAAS. Eidsivating Stort boligprosjekt i Lørenskog Avtale om byggeledelse etter NS Timehonorert. Budsjett ,-. Både tid og prosjektkostnad ble vesentlig endret. Fikk betalt i alt ,- mer enn angitt i budsjett. Ble dømt til å tilbakebetale hele tillegget fordi budsjettet ikke var avtalt endret. Hvordan ble dette begrunnet av lagmannsretten? 69

70 Stille Berg saken fortsatt (2) NS 8402 pkt 12.3 siste ledd Rådgiveren skal uten ugrunnet opphold varsle oppdragsgiveren hvis det er grunn til å anta at budsjettet vil bli overskredet.... Overskridelser som ikke er varslet til oppdragsgiveren, gir ikke grunnlag for økt honorar. Punktet er nær identisk med NS 8403 pkt

71 Stille Berg saken fortsatt (3) NS 8402 pkt 14.1 siste setning. Rådgiveren kan kreve betaling etterhvert som oppdraget utføres... Slik betaling er ingen godkjennelse av grunnlaget for fakturaen. Punktet er identisk i innhold med NS 8403 pkt 11.1 annet ledd. 71

72 Hva sier retten om budsjettet og tilbakebetalingen? Byggherren har et klart behov for å vite om økninger i alle kostnader, også til byggeleder, uansett hva som er årsak til overskridelsen. Han har en berettiget interesse i å få et grunnlag for selv å avgjøre om han vil forsette å benytte byggelederen ev. å begrense oppdraget av økonomiske hensyn.... Det faktum at Stille Berg fortløpende har betalt alle fakturaene fra BAAS, har ingen betydning for spørsmålet siden NS 8402 pkt 14.1 utrykkelig bestemmer at oppdragsgivers betaling ikke er noen godkjennelse av grunnlaget for rådgiverens faktura. 72

73 Erstatning for uaktsom byggeledelse De fleste entreprenørene og leverandørene gikk konkurs. Byggeleder blir da sittende i klistret. Feilaktig råd / pålegg for pussarbeider ,- Manglende dagmulkt fra RCM ,- Manglende dagmulkt fra Aaserud ,- Og i tillegg: Samlet erstatning: ,- Motpartens saksomkostninger inkl rettsgebyrer ,- Ble anket til HR- avvist! Dommen er rettskraftig! Vil få betydning!! 73

74 Avslutning og konklusjon: Tilstreb effektivt og godt samarbeide! Takk for oppmerksomheten! 74

Kurs Ingeniørenes Hus 2. april 2009 Ny byggelederstandard NS 8403

Kurs Ingeniørenes Hus 2. april 2009 Ny byggelederstandard NS 8403 Kurs Ingeniørenes Hus 2. april 2009 Ny byggelederstandard NS 8403 Sivilingeniør Eystein Abel Engh Gjennomgang av den nye standarden NS 8403 1 Hvem er jeg? Frittstående rådgiver med lang fartstid i Rambøll

Detaljer

Kursdagene NTNU 6/7 jan. 2009 Ny byggelederstandard NS 8403

Kursdagene NTNU 6/7 jan. 2009 Ny byggelederstandard NS 8403 Kursdagene NTNU 6/7 jan. 2009 Ny byggelederstandard NS 8403 Sivilingeniør Eystein Abel Engh Gjennomgang av den nye standarden NS 8403 Kursdagene NTNU 6/7 januar 2009 Eystein Abel Engh 1 Hvem er jeg? Frittstående

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 1. FOREDRAG KL 13.50 14.20 FIRMAET SIN AVTALE MED BYGGHERRE AVTALEN MED BYGGHERREN Hvem har ansvaret for

Detaljer

Tekna NITO Prosjekteringsledelse 17-18 november 2009

Tekna NITO Prosjekteringsledelse 17-18 november 2009 Tekna NITO Prosjekteringsledelse 17-18 november 2009 Relevante kontrakter 1 Hvem er Eystein Abel Engh? Sivilingeniør med lang fartstid i Rambøll Norge Irregulære kontrakter, risikoavdekking Tvister, erstatningskrav

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn KONTRAKTSVILKÅR 1 Formål og anvendelse Prosjektet gjennomføres på grunnlag av arbeidsprogram og kostnadskalkyle som fremgår av kontrakten eller annet avtaledokument. Kontraktsvilkårene har til formål å

Detaljer

KONSULENTAVTALE. H 900 Fremdriftsplanlegger / fremdriftskoordinator. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver

KONSULENTAVTALE. H 900 Fremdriftsplanlegger / fremdriftskoordinator. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver KONSULENTAVTALE H 900 Fremdriftsplanlegger / mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: som konsulent som skal inngå i Statsbyggs organisasjon Side 1 av 6

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BEDRIFTSHELSETJENESTE

AVTALE OM KJØP AV BEDRIFTSHELSETJENESTE AVTALE OM KJØP AV Avtalenr mellom Konsulenten (org. nr: ) og STATSBYGG, region vest Side 1 av 6 ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR 1. Kontrakten Med mindre annet er avtalt, består kontrakten av følgende kontraktsdokumenter:

Detaljer

KONSULENTAVTALE. (kontraktsnummer) mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr:

KONSULENTAVTALE. (kontraktsnummer) mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: KONSULENTAVTALE (kontraktsnummer) mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: som konsulent som skal inngå i Statsbyggs organisasjon Side 1 av 6 ALMINNELIGE

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid

Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid Statens vegvesen Basert på Norsk Standard NS 8402, 1. utgave mars 2000. NSF Statens vegvesens utgave 12. november 2002. Gjengitt etter tillatelse fra PRONORM av 18. mars 2002. Alminnelige kontraktsbestemmelser

Detaljer

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7 BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 7 1. Innhold 2. Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS 8403 pkt 2)... 3 2.1. Reklame (tillegg til

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren)

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) Vedlegg 3 Kontraktsbestemmelser rammeavtale byggelederoppdrag KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG mellom UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt

Detaljer

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster 1 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkårene gjelder mellom Birkenes kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som leverer tjenestene (heretter

Detaljer

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll 1. Formål Dette avtaledokument beskriver de generelle avtalevilkår mellom oppdragsgiver(tiltakshaver/byggherre) og kontrollforetak

Detaljer

AVTALE. om rådgivningstjenester utført etter medgått tid

AVTALE. om rådgivningstjenester utført etter medgått tid AVTALE om rådgivningstjenester utført etter medgått tid mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr.: om (kort om oppdraget) For denne

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om Kopieringstjenester for Undervisningsbygg

Detaljer

KONSULENTAVTALE H140. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr:

KONSULENTAVTALE H140. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: 1 AV 6 KONSULENTAVTALE H140 mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: som konsulent som skal inngå i Statsbyggs organisasjon 2 AV 6 ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR

Detaljer

AVTALE FOR BYGGELEDEROPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID. Oslo kommune, vann- og avløpsetaten (heretter kalt oppdragsgiveren)

AVTALE FOR BYGGELEDEROPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID. Oslo kommune, vann- og avløpsetaten (heretter kalt oppdragsgiveren) AVTALE FOR BYGGELEDEROPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Oslo kommune, vann- og avløpsetaten (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt byggelederen) Org.nr.: For denne kontrakten gjelder

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr om (kort beskrivelse av oppdraget)

Detaljer

KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG

KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt byggelederen) Organisasjonsnr./personnr om 169-BYM-2014 Byggeleder til bygging av Nedre

Detaljer

Nye ansvarsgrenser i NS 8401 og 8402

Nye ansvarsgrenser i NS 8401 og 8402 Nye ansvarsgrenser i NS 8401 og 8402 Erstatningsansvar for rådgivnings- og prosjekteringsfeil 1. desember 2010 Gjertrud Helland, partner Disposisjon 1. Hvorfor hevede ansvarsgrenser og ny regulering? 2.

Detaljer

NORSK STANDARD NS 8402

NORSK STANDARD NS 8402 NORSK STANDARD NS 8402 1. utgave mars 2000 ICS 91.010.20 Søkeord: Descriptors: kontrakt, rådgiver, oppdragsgiver, prosjektmateriale, rådgiverfeil contract, consultant, client, project material, errors

Detaljer

KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG

KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG mellom Oslo kommune Bymiljøetaten (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt byggelederen) Organisasjonsnr./personnr om Byggeleder(e) til

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr om (kort beskrivelse av

Detaljer

GENERELLE OG SPESIELLE

GENERELLE OG SPESIELLE BYGGELEDERBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 12 DEL I... 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./Personnr.: om KOPIERINGSTJENESTER FOR

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om SHA-

Detaljer

Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter).

Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter). Vedlegg 2 - Kontraktsforslag 1. Anvendelse Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter). 2. Kontrakten

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG. Stiftelsen Bergen Diakonissehjem (heretter kalt oppdragsgiveren)

KONTRAKT FOR KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG. Stiftelsen Bergen Diakonissehjem (heretter kalt oppdragsgiveren) Bilag 3 KONTRAKT FOR KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG mellom Stiftelsen Bergen Diakonissehjem (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt den prosjekterende) Organisasjonsnr. om Rådgivende ingeniør

Detaljer

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA Kontraktsbestemmelser for prosjektering Fyll inn prosjektnummer og navn Fyll inn kontraktsnummer og navn Dato:XXXXX PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA HAMMERFEST KOMMUE V/TEKNISK DRIFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

Byggeledelse med fokus på NS 8403 av advokat Anne Cathrine Røed. FBA TEKNA/NITO Oslo 3. september 2013

Byggeledelse med fokus på NS 8403 av advokat Anne Cathrine Røed. FBA TEKNA/NITO Oslo 3. september 2013 Byggeledelse med fokus på NS 8403 av advokat Anne Cathrine Røed FBA TEKNA/NITO Oslo 3. september 2013 Agenda Kort om standardens tilblivelse Hvorfor egen standard for byggeledelse? Gjennomgang av sentrale

Detaljer

Drifts-/utbedringsfasen. Advokat Hallgeir Riisøen Advokat Frode Risnes

Drifts-/utbedringsfasen. Advokat Hallgeir Riisøen Advokat Frode Risnes Drifts-/utbedringsfasen Advokat Hallgeir Riisøen Advokat Frode Risnes 1 Disposisjon 1. Nærmere om tema 2. Regelverk 3. Håndtering av reklamasjoner 4. Uenighet om utbedringsmetoder 5. Utbedringsfrister

Detaljer

Ny totalentreprisestandard NS 8407 Agenda

Ny totalentreprisestandard NS 8407 Agenda Eystein Abel Engh Ny totalentreprisestandard NS 8407 Agenda Innledning Kort historikk om entreprenøravtalene Ny NS 8407. Hva er nytt? Kort oversikt Høringsfrist og vedtagelse av ny NS Hva kjennetegner

Detaljer

Rådgivers honorar - Hva er det viktig å huske på for å få betalt?

Rådgivers honorar - Hva er det viktig å huske på for å få betalt? Rådgivers honorar - Hva er det viktig å huske på for å få betalt? Advokat Morten Gran Pacta advokatfirma April 2016 Kommende temaer: RIFs frokostseminar - Rådgiveroppdrag for totalentreprenører hvilken

Detaljer

Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester

Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester AIK tjenester 2012 1. Anvendelse Disse alminnelig kontraktsvilkår gjelder mellom Trondheim kommune (heretter kalt Oppdragsgiver), og den

Detaljer

Prosjekterendes ansvar for forsinkede tegningsleveranser. av advokat Anne Cathrine Røed

Prosjekterendes ansvar for forsinkede tegningsleveranser. av advokat Anne Cathrine Røed Prosjekterendes ansvar for forsinkede tegningsleveranser av advokat Anne Cathrine Røed Entreprisejuridisk seminar, Holmsbu september 2009 Agenda Rekkevidden av ansvar for forsinkelse Praktiske og rettslige

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt den prosjekterende) Organisasjonsnr./Personnr.: om Rammeavtale

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./Personnr.: om Kontroll av automatiske

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag

Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag Statens vegvesen Basert på Norsk Standard NS 8401, 1. utgave mars 2000. NSF Statens vegvesens utgave 12. november 2002. Gjengitt etter tillatelse fra PRONORM av 18. mars 2002. Kun tillatt brukt av Statens

Detaljer

KONTRAKT FOR HVALER KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR HVALER KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID Vedlegg 1 KONTRAKT FOR HVALER KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Hvaler kommune. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr

Detaljer

Oslo kommune STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR BYDEL ULLERNS KJØP AV TRANSPORTTJENESTER AV

Oslo kommune STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR BYDEL ULLERNS KJØP AV TRANSPORTTJENESTER AV Oslo kommune STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR BYDEL ULLERNS KJØP AV TRANSPORTTJENESTER AV 01.04.2008 1 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oslo kommune (heretter kalt Kjøperen) og den

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Eiendoms- og byfornyelsesetaten (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr

Detaljer

Kontraktsbestemmelser rammeavtale håndverkertjenester

Kontraktsbestemmelser rammeavtale håndverkertjenester Ringerike Boligstiftelse Kontraktsbestemmelser rammeavtale håndverkertjenester 1 Partenes samarbeid og gjensidige plikter 1.1 Samarbeidsplikt Partene skal samarbeide lojalt under gjennomføringen av oppdraget.

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

Partene kan ikke forplikte hverandre overfor tredjemann uten særskilt fullmakt.

Partene kan ikke forplikte hverandre overfor tredjemann uten særskilt fullmakt. Kontraktbestemmelser 1.1 Partenes samarbeid og gjensidige plikter 1.1.1 Samarbeidsplikt Partene skal samarbeide lojalt under gjennomføringen av rammeavtalen og det enkelte oppdrag. De skal i tide underrette

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV 1930-02-21:

Detaljer

Erfaringer fra saker Boligtvistnemnda

Erfaringer fra saker Boligtvistnemnda Erfaringer fra saker Boligtvistnemnda Fagdagene Oslo 5. - 6. november 2014 Siv. ing. Svein Gloslie Boligprodusentenes Forening Nemndas sammensetning nå Lasse Simonsen Arne Sporaland Jan Chr. Ruud Varamann

Detaljer

Avtale. Kjøp av to elbiler.... (leverandør) Akershus fylkeskommune (oppdragsgiver)

Avtale. Kjøp av to elbiler.... (leverandør) Akershus fylkeskommune (oppdragsgiver) VEDLEGG 2: AVTALEDOKUMENT Avtale om Kjøp av to elbiler er inngått mellom... (leverandør) og Akershus fylkeskommune (oppdragsgiver) Akershus fylkeskommune Navn: Knut Sletta Tittel: Fylkesdirektør administrasjon

Detaljer

Konkurransegrunnlagets Del II a) KONTRAKTSVILKÅR FOR RAMMEAVTALE

Konkurransegrunnlagets Del II a) KONTRAKTSVILKÅR FOR RAMMEAVTALE Konkurransegrunnlagets Del II a) KONTRAKTSVILKÅR FOR RAMMEAVTALE Konkurransegrunnlagets Del II... 1 KONTRAKTSVILKÅR FOR RAMMEAVTALE... 1 1 Definisjoner... 2 2 Bakgrunn... 2 3 Rammeavtalens karakter...

Detaljer

GENERELLE OG SPESIELLE

GENERELLE OG SPESIELLE BYGGELEDERBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 13 DEL I... 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS

Detaljer

Disse kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiverne (Oppdragsgiver), og den part som påtar seg å levere produktene og tjenestene (Leverandør).

Disse kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiverne (Oppdragsgiver), og den part som påtar seg å levere produktene og tjenestene (Leverandør). VEDLEGG 1: KONTRAKTSBESTEMMELSER. 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiverne (Oppdragsgiver), og den part som påtar seg å levere produktene og tjenestene (Leverandør). Eventuelle

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV- 1930-02-21: Lov om skifte (skifteloven).

Detaljer

REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016. advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal

REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016. advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016 advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal TEMAET Reklamasjonsregler og andre utvalgte fristregler i leieforhold

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER Dersom avtaledokumentene inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i følgende rekkefølge:

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER Dersom avtaledokumentene inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i følgende rekkefølge: GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER Vilkårene skal være basis for inngåelse av endelig avtale. Eventuelle forbehold til generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester må være tatt med skriftlig

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom Side: 1 av 9 Avtaledokument Kontrakt nr. xx/xxx mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr. 983744516 (heretter kalt Kunden) og [LEVERANDØR] [Navn, adresse, org.nr.] (heretter

Detaljer

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD Vedlegg 04 KONTRAKTBESTEMMELSER 1. KONTRAKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (i det følgende "NS 8407"), samt de presiseringer

Detaljer

KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG

KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt byggelederen) Organisasjonsnummer: om rammeavtale byggeledelse

Detaljer

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR PROSJEKTERINGSLEDER

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR PROSJEKTERINGSLEDER DL 201101191 PRL-BOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR PROSJEKTERINGSLEDER Side 1 av 12 DEL I... 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 Reklame, kontakt med media og innsynsrett

Detaljer

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER FORSVARSDEPARTEMENTETS 0 ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER 1. Anvendelsen av kontrakten... 4 2. Oppdragstakers ansvar for oppdraget og utførelsen... 4 2.1 Ansvar... 4 2.2 Oppdragstakers personell...

Detaljer

Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B

Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B Innholdsfortegnelse C.1 DEFINISJONER... 2 C.2 KONTRAKTSDOKUMENTER OG TOLKNINGSREGLER... 2 C.3 PARTENES REPRESENTANTER... 2 C.4 LOVER

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C kontrakt for levering av tjenester. E6 Biri-Otta Avtale om innleie av kontraktsingeniør. Mellom. Statens vegvesen Region øst

Konkurransegrunnlag Del C kontrakt for levering av tjenester. E6 Biri-Otta Avtale om innleie av kontraktsingeniør. Mellom. Statens vegvesen Region øst Konkurransegrunnlag Del C kontrakt for levering av tjenester E6 Biri-Otta Avtale om innleie av kontraktsingeniør Mellom Oppdragstaker Og Statens vegvesen Region øst Oppdragsgiver Dokumentets dato: XX.XX.2012

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr.: om ÅRLIG RISIKOVURDERING AV LEKEPLASSER

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser, prosjekteringsoppdrag

Generelle kontraktsbestemmelser, prosjekteringsoppdrag Generelle kontraktsbestemmelser, prosjekteringsoppdrag Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8401:2010 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag med de presiseringer og endringer

Detaljer

Rammeavtale prosjekt- og byggeledelse

Rammeavtale prosjekt- og byggeledelse Bilag 2 Kontrakt Mellom Molde Eiendom KF og.. som leverandør November 2013 Mellom Molde Eiendom KF som oppdragsgiver Orgnr: Adresse :.. Og som leverandør Orgnr: Adresse: er i dag inngått slik Kontrakt:

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG mellom Omsorgsbygg Oslo KF (OBY) (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt den prosjekterende) Organisasjonsnr./personnr om rehabilitering

Detaljer

Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8405:2008

Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8405:2008 Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8405:2008 Alle kontrakter bør kontrolleres opp mot tilhørende sjekkliste NB: NS 8405 - versjon 2004 har andre referanser enn NS 8405:2008 Oppdragsgiver

Detaljer

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER Nytt orgel Melhus kirke Vedlegg 2 til konkurransegrunnlaget Tilbudsfrist: 14. april 2014 kl. 1200 INNHOLD 1 FORMÅL... 3 2 KONTRAKTSDOKUMENTENE... 3 2.1 Følgende dokumenter

Detaljer

Kontrakt om levering og montering av møbler til Nordland fylkeskommune

Kontrakt om levering og montering av møbler til Nordland fylkeskommune Kontrakt om levering og montering av møbler til Nordland fylkeskommune 1. Virkeområde Denne kontrakten gjelder mellom Nordland fylkeskommune og.. for leveranse og montering av møbler og inventar til Brønnøysund

Detaljer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp. Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av håndverkertjenester

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp. Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av håndverkertjenester Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av håndverkertjenester Innhold 1 Anvendelse... 4 2 Definisjoner... 4 2.1 Total kontraktssum...

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV KONTROLLOPPDRAG

KONTRAKT FOR KJØP AV KONTROLLOPPDRAG KONTRAKT FOR KJØP AV KONTROLLOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt kontrolløren) Organisasjonsnr: om Rammeavtale for uavhengig kontroll og andre kontrolloppdrag

Detaljer

Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8407:2011

Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8407:2011 Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8407:2011 Alle kontrakter bør kontrolleres opp mot tilhørende sjekkliste Oppdragsgiver Kontaktperson Mobil E-post Postadresse Entreprenør Kontaktperson

Detaljer

Rammeavtale AS Fjellinjen Side 1 av 7 RAMMEAVTALE. mellom AS FJELLINJEN (Oppdragsgiver) og NN (Konsulent) om UTFØRELSE AV RÅDGIVERTJENESTER

Rammeavtale AS Fjellinjen Side 1 av 7 RAMMEAVTALE. mellom AS FJELLINJEN (Oppdragsgiver) og NN (Konsulent) om UTFØRELSE AV RÅDGIVERTJENESTER Rammeavtale AS Fjellinjen Side 1 av 7 RAMMEAVTALE mellom AS FJELLINJEN (Oppdragsgiver) og NN (Konsulent) om UTFØRELSE AV RÅDGIVERTJENESTER Rammeavtale AS Fjellinjen Side 2 av 7 1 AVTALENS PARTER Det er

Detaljer

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR PROSJEKTERINGSLEDER

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR PROSJEKTERINGSLEDER PRL-BOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR PROSJEKTERINGSLEDER Side 1 av 13 DEL I... 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 Reklame, kontakt med media og innsynsrett (tillegg

Detaljer

Kontrahering og kontrakt - for nybegynnere

Kontrahering og kontrakt - for nybegynnere Kveldskurs 1 mars 2016 Kontrahering og kontrakt - for nybegynnere Anette Søby Bakker, juridisk rådgiver, Arkitektbedriftene i Norge 14.03.2016 1 Kontrahering Hvor kommer jobbene fra? Offentlige oppdragsgivere

Detaljer

STANDARD AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER

STANDARD AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER STANDARD AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER Innhold 1. Anvendelse... 3 2. Partenes samarbeid og gjensidige plikter... 3 2.1 Samarbeidsplikt... 3 2.2 Taushetsplikt... 3 3. Avtalen... 3 4. Organisatoriske

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID. Kirkelig fellesråd i Oslo og Gravferdsetaten

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID. Kirkelig fellesråd i Oslo og Gravferdsetaten Kirkelig fellesråd i Oslo Oslo kommune - Gravferdsetaten KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Kirkelig fellesråd i Oslo og Gravferdsetaten Org.nr.: (heretter

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: 1. PARTENE 1.1. Byggherre 1.1.1. Navn: Bodø

Detaljer

GENERELLE OG SPESIELLE

GENERELLE OG SPESIELLE 1 AV 11 PRL-BOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR PROSJEKTERINGSLEDER 2 AV 11 Innhold DEL I 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER...3 1 Reklame, kontakt med media og innsynsrett

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt den prosjekterende) Organisasjonsnr./personnr om PROSJEKTERINGSGRUPPE

Detaljer

KVÆFJORD KOMMUNE HELSEHUS

KVÆFJORD KOMMUNE HELSEHUS KVÆFJORD KOMMUNE HELSEHUS Konkurransegrunnlag Del II Kontraktsbestemmelser 28.09. 2016 OHP KR KMG Revisjon Kommentar Dato Utarb. av Kont. av Godkj. av Utarbeidet av: Tittel: Kontraktsbestemmelser KVÆFJORD

Detaljer

KONTRAKT DRIFT AV BASISTJENESTER I OMSORG+

KONTRAKT DRIFT AV BASISTJENESTER I OMSORG+ KONTRAKT DRIFT AV BASISTJENESTER I OMSORG+ MELLOM 01. OSLO KOMMUNE/VED Navn: Oslo kommune (OK) Org.nummer: 958 935 420 Adresse: Rådhuset, 0037 Oslo 02. LEVERANDØR Navn: Org.nummer: Adresse: 1. KONTRAKTEN

Detaljer

November 2012. Høstmøte - RIF. Advokat Morten Gran Advokat Pål Grønstad. www.pacta.no

November 2012. Høstmøte - RIF. Advokat Morten Gran Advokat Pål Grønstad. www.pacta.no November 2012 Høstmøte - RIF Advokat Morten Gran Advokat Pål Grønstad www.pacta.no 1 1. Samarbeidet RIF - Pacta 2. Manglende bruk av balanserte standardkontrakter 3. Uavhengig kontroll status og veien

Detaljer

Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av håndverkertjenester av

Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av håndverkertjenester av Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Seksjon for konserninnkjøp Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av håndverkertjenester av 01.09.2001 Innhold 1. Anvendelse 4 2. Partenes samarbeid og gjensidige

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr om rammeavtale

Detaljer

* * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

* * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende

Detaljer

AVTALEDOKUMENT. Entrepriseoppdrag. oppryddingstiltak på Ålmosætra tidl. Rissa bilopphuggeri. Saksnr. 2014/8435. Avtalenummer.

AVTALEDOKUMENT. Entrepriseoppdrag. oppryddingstiltak på Ålmosætra tidl. Rissa bilopphuggeri. Saksnr. 2014/8435. Avtalenummer. Del II, Vedlegg 2.1 AVTALEDOKUMENT Entrepriseoppdrag oppryddingstiltak på Ålmosætra tidl. Rissa bilopphuggeri Saksnr. 2014/8435 Avtalenummer.: 14028160 Parterne og deres representanter Oppdragsgiver Navn:

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS3430

Detaljer

- Har rendyrket fokus på inngåelse og gjennomføring av kontrakter i bygge- og anleggsbransjen

- Har rendyrket fokus på inngåelse og gjennomføring av kontrakter i bygge- og anleggsbransjen Pål Grønstad Arne Scott Morten Gran Knut A Sannes Live W Lindholm Steffen Kvisler - 6 advokater - Har rendyrket fokus på inngåelse og gjennomføring av kontrakter i bygge- og anleggsbransjen - Kontrakter,

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet

Detaljer

LEVERING AV DAGLIG LEDELSE

LEVERING AV DAGLIG LEDELSE AVTALE OM LEVERING AV DAGLIG LEDELSE MELLOM Horten bompengeselskap RV 19 AS Oppdragsgiver Leverandør 1 Det er i dag inngått avtale om levering av daglig ledelse mellom Oppdragsgiver: Horten bompengeselskap

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester. Generelt 2. Tilbud. Pris 3. Spesifikasjon Kvalitet 4. Levering Risikoansvar 5. Undersøkelse - Varsler

Detaljer

1 www.pacta.no. Tilleggsvederlag i rådgiverkontrakter Holmsbu 2011. Advokat Morten Gran

1 www.pacta.no. Tilleggsvederlag i rådgiverkontrakter Holmsbu 2011. Advokat Morten Gran 1 Tilleggsvederlag i rådgiverkontrakter Holmsbu 2011 Advokat Morten Gran 1. Innledning 2 Oppdragsgivers endringskompetanse Endring Grensen mot avbestilling Fristforlengelse/forsering Endringsordre Irregulær

Detaljer

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune Unntatt offentlighet 23 Kontrakt mellom xx og Skedsmo kommune 01.11.2014-30.10.2017 1 1. Kontraktsdokumentene Med mindre annet er avtalt, består avtalen av følgende dokumenter: a) Avtaledokumentet b) Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune

Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune 1 INNLEDNING 1.1 Nedenstående alminnelige innkjøpsvilkår gjelder for kjøp av tjenester og varer til Tranøy kommune så langt de ikke strider mot norsk lov eller

Detaljer

Standard kontraktsvilkår. for Oslo kommunes kjøp av

Standard kontraktsvilkår. for Oslo kommunes kjøp av Konserninnkjøp Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av Standard kontraktsvilkår håndverkertjenester for Oslo kommunes

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/2940) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

AVTALEFORMULAR AVTALE OM PROSJEKTGJENNOMFØRING. Mellom OPPDRAGSGIVER ENTREPRENØR

AVTALEFORMULAR AVTALE OM PROSJEKTGJENNOMFØRING. Mellom OPPDRAGSGIVER ENTREPRENØR AVTALEFORMULAR AVTALE OM PROSJEKTGJENNOMFØRING Mellom OPPDRAGSGIVER og ENTREPRENØR 1 Parter Oppdragsgiver: Org nr: Adresse: Kontaktperson: (nedenfor kalt oppdragsgiveren) Entreprenør: Org nr: Adresse:

Detaljer