Sterkt modifiserte vannforekomster med forslag til miljømål og tiltak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sterkt modifiserte vannforekomster med forslag til miljømål og tiltak"

Transkript

1 Vedlegg Sterkt modifiserte vannforekomster med forslag til miljømål og tiltak Kystvannsforekomster Vannforekomst ID Vannforekomstnavn Påvirknstype Påvirkns Vurdersgrunn Økologisk tilstand Kjemisk tilstand Kommune Forslag til Miljømål 2021 Aktuelle tiltak/ kommentar C Tananger havn Moloer Dårlig Oppnår ikke god Sola GØP og miljømål settes til dagens tilstand for bunnfauna. Problemkartlegg Elveforekomster Vannforeko mst ID Vannforekoms tnavn Påvirknstype Påvirknsgr ad Årsak ksmvf Økologisk tilstand Kommune Forslag til miljømål 2021 Aktuelle tiltak / kommentar R Rosslandsåna nedre Med Minstevassfør 100 l/s kun i perioden Dårlig Sokndal GØP med miljømål å sikre R Lonebekken Svært stor Vannkraftreguler Svært dårlig Sokndal R Heigravatnet - Eidavatnet minstevassfør. Moderat Eigersund GØP med miljømål å sikre

2 R Rosslandsåna øvre Middels Dalane Energi: Påvirket av regulerer i Heigravatnet og Eiavatnet uten krav om. Moderat Sokndal R Bekk nedstrøms Inntaksdamme n Tørrlegges i perioder. Moderat Sokndal R Kvernavatnet - Kydlandsvatnet Annen reguler Middels Økt vannfør i bekk fra Kvernavatnet til Kydlandsvatnet som følge av overførstunnel fra Spjotevatn. Moderat Eigersund GØP med miljømål å sikre R Hølen Annen reguler Middels Tørrlagt elv nedstrøms Øygreidsvatnet => sterkt redusert vannfør. Moderat Eigersund GØT R Maudalsåna øvre Middels Store Myrvatn regulert. Vannfør kun når Maudal kraftverk går. kgl res Moderat Gjesdal GØP med miljømål å sikre

3 R Botnavatn utløpsbekk Middels Botnavatn regulert uten minstevannfør. Dalane Energi. kgl res (endr for Botnavatn i 1984) Moderat Lund GØP med miljømål å sikre R Teks R Liåna Middels Teksevatn regulert uten minstevannfør. Dalane Energi. kgl res Liavatn regulert uten minstevannfør. Dalane Energi. kgl res (endret ) Moderat Eigersund GØP med miljømål å sikre Dårlig Eigersund GØP med miljømål å sikre R Holmavatnet - Ogna Middels Utløp Holmavatnet oppdemmet. Overført Hetland kraftverk. Lyse prod. kgl. res Moderat Hå GØP med miljømål å sikre R Kanal mellom Nodlandsvatne t og Liavatnet Middels minstevassfør. Moderat Eigersund R Maudalsåna oppstrøms kraftverk Store Myrvatn regulert. Avrenn går i Maudal kr.v. kgl res Dårlig Gjesdal

4 R Avløp Migarvatnet minstevassfør. Dårlig Eigersund R Urdalsvatn utløpsbekk Middels minstevassfør. Moderat Lund R Høylandsåna midtre ikke krav om minstevannfør i dag. Dårlig Bjerkreim R Bekk ved inntaksmagasin Grødem vannføra går i Grødemfoss kr.v. Dalane Energi. kgl res (endret ) Dårlig Eigersund R Bekk mellom Spjotevatnet og Åvendalsvatnet Spjotevatn/ Mjåvatn overført Kydlandsvatn Dalane Energi. kgl res (endret ) Dårlig Sokndal R Svåelva Fiskevandrs hinder Fyll i tilknytn til vei fører til fiskevandrshinder. Moderat Eigersund GØT R Bekk fra Klemmetjørn Svært stor Stort bekkefelt som drenerer til Fuglestadåna. I dette feltet er det fraført betydelig med vann. Bekk fra Hagavatnet og Klemmetjørn må inn som SMVF da vannet er overført til Hetland kraftverk. Svært dårlig

5 R Bekk fra Hagavatnet Se R Dårlig R Skådaheikanale n Fysisk endr av elveløp R Salteåna Fysisk endr av elveløp R Håelva; Dalabekken (anadrom strekn) R Håelva - Dalabekken Fysisk endr av elveløp Fysisk endr av elveløp Middels Svært dårlig Klepp GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. (utsatt frist etter vannforskriften 9). Brukermål: Drikkevannskvalitet for dyr. Vannforekomsten skal oppleves som et positivt landskapselement. Middels Kanalisert og senket, to små pumpestasjoner. Dårlig Hå,Klepp,Tim e GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. (utsatt frist etter vannforskriften 9). Brukermål: Drikkevannskvalitet for dyr. Vannforekomsten skal oppleves som et positivt landskapselement. Middels Sterk kanaliser. Moderat Hå GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. (utsatt frist etter vannforskriften 9). Brukermål: Drikkevannskvalitet for dyr. Vannforekomsten skal oppleves som et positivt landskapselement. Middels Sterk kanaliser. Moderat Hå GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. (utsatt frist etter vannforskriften 9). Brukermål: Tiltak som begrenser forurensn fra landbruket Tiltak som begrenser forurensn fra landbruket Tiltak som begrenser forurensn fra landbruket Tiltak som begrenser forurensn fra landbruket

6 R Håelva - Bøbekken R R Skådaheikanale n Bekk til Hålandsvatnet Fysisk endr av elveløp Drikkevannskvalitet for dyr. Vannforekomsten skal oppleves som et positivt landskapselement. Middels Sterk kanaliser. Dårlig Hå GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. (utsatt frist etter vannforskriften 9). Brukermål: Drikkevannskvalitet for dyr. Vannforekomsten skal oppleves som et positivt landskapselement. Bekkelukk Mye ligger i rør. Svært dårlig Klepp GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. (utsatt frist etter vannforskriften 9). Brukermål: Drikkevannskvalitet for dyr. Vannforekomsten skal oppleves som et positivt landskapselement. Bekkelukk Over 50 % av vannforekomsten ligger i rør. Dårlig Randaberg GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. (utsatt frist etter vannforskriften 9). Brukermål: Drikkevannskvalitet for dyr. Vannforekomsten skal oppleves som et positivt landskapselement R Skeiekanalen Bekkelukk Middels % er lukket. Svært dårlig Klepp GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. (utsatt frist etter vannforskriften 9). Brukermål: Tiltak som begrenser forurensn fra landbruket Tiltak som begrenser forurensn fra landbruket Tiltak som begrenser forurensn fra landbruket Tiltak som begrenser forurensn fra landbruket

7 R R R R Grødalands- og Brautkanalen Bekkefelt til sjø i Randaberg Figgjo fra Gruda til Bore, innløpsbekker Bekkefelt mot sjø i Sola Bekkelukk Store deler av vannforekomsten ligger i rør. Bekkelukk Bekkene er i stor lukket. Svært dårlig Klepp,Time Svært dårlig Randaberg Drikkevannskvalitet for dyr. Vannforekomsten skal oppleves som et positivt landskapselement. GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. (utsatt frist etter vannforskriften 9). Brukermål: Drikkevannskvalitet for dyr. Vannforekomsten skal oppleves som et positivt landskapselement. GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. (utsatt frist etter vannforskriften 9). Brukermål: Drikkevannskvalitet for dyr. Vannforekomsten skal oppleves som et positivt landskapselement. Bekkelukk Store deler ligger i rør. Dårlig Klepp,Sola GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. (utsatt frist etter vannforskriften 9). Brukermål: Drikkevannskvalitet for dyr. Vannforekomsten skal oppleves som et positivt landskapselement. Bekkelukk Alle bekkestrengene er lukket mer enn 50 %. Svært dårlig Sola GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. (utsatt frist etter vannforskriften 9). Brukermål: Tiltak som begrenser forurensn fra landbruket Tiltak som begrenser forurensn fra landbruket Tiltak som begrenser forurensn fra landbruket Tiltak som begrenser forurensn fra landbruket

8 Drikkevannskvalitet for dyr. Vannforekomsten skal oppleves som et positivt landskapselement R Kanal fra Forus til Gandsfjorden Bekkelukk lukket mer enn 50 %. Moderat Sandnes GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. Sette nivå på total-nitrogen Tiltak som begrenser forurensn R Soma-Bærheim kanalen Bekkelukk Store deler er lukket Moderat Sola, Sandnes GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. Sette nivå på total-nitrogen Tiltak som begrenser forurensn R Foruskanalen Drener av innsjø/ Fysisk endr av bekkeløp R Bekker til Hafrsfjord Nærsområdet på Forus Vest var tidligere en innsjø, Stokkavannet. Betongkulverter Bekkelukk Alle bekkestrengene er lukket mer enn 50 %. Moderat Moderat Sola, Stavanger Sola, Stavanger GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. Sette nivå på total-nitrogen GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. Sette nivå på total-nitrogen Brukermål: Drikkevannskvalitet for dyr. Vannforekomsten skal oppleves som et positivt landskapselement. Tiltak som begrenser forurensn Tiltak som begrenser forurensn R Stangelandsån a Bekkelukk Store deler av nedre del av vannforekomsten ligger i rør (>500 m). Dårlig Sandnes GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. (utsatt frist etter vannforskriften 9). Brukermål: Drikkevannskvalitet for dyr. Vannforekomsten skal Tiltak som begrenser forurensn fra landbruket

9 oppleves som et positivt landskapselement R R Frøylandsvassd raget nedre Grunnen innløpsbekk sør-øst R Svia øvre Med minstevannføri ng Bekkelukk Middels Større deler av vannforekomsten ligger i rør. Bekkelukk Middels Større deler av vannforekomsten ligger i rør. Redusert vannfør, men slippes noe vann gjennom privatrettslig avtale. Moderat Sandnes GØP Dårlig Sandnes GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. (utsatt frist etter vannforskriften 9). Brukermål: Drikkevannskvalitet for dyr. Vannforekomsten skal oppleves som et positivt landskapselement. Dårlig Tiltak som begrenser forurensn R Skjelbreitjørn utløpsbekk Svært stor manglende minstevannfør. Svært dårlig Sandnes R Oltedalselva midtre minstevannfø r Middels Vannfør avhengig av drift av Oltedal kraftverk. I perioder tilnærmet tørrlagt Moderat Gjesdal Det bør i 1. planperiode gjennomføres undersøkelser for å sette økologisk tilstand med høyere pålitelighet.

10 030-7-R Oltedalselva nedre del Stort sett tørr elv. Vann utnyttet i Oltesvik kr.v. (konsesjonsfritt) Dårlig Gjesdal GØP med miljømål å sikre Problemkartlegg R Hunnedalselva øvre Med Middels Hunnevatn overført til Sira-Kvina Moderat Sirdal,Gjesdal GØP R Tverråna Svært stor Overløp, ellers ikke vannfør. Svært dårlig Sirdal,Gjesdal R Vassleia utløpsbekk overført til Flørli (Lyse Produksjon as vkgl. res ) Dårlig Forsand R Nordå overført til Flørli (Lyse Produksjon as vkgl. res ) Dårlig Gjesdal,Forsa nd R Blåstøldalen overført til Flørli (Lyse Produksjon as vkgl. res ) Dårlig Gjesdal R Oltedalselva Stort sett tørr elv. Vann utnyttet i Oltedal kr.v. (konsesjonsfritt) Dårlig Gjesdal GØP med miljømål å sikre Problemkartlegg R Madlandselva minstevannføri ng Betydelige mengder bortført vann. Dårlig

11 R Kvitlavatnet utløpsbekk R Kjerag R Låtervikjuvet Svært stor Bekk fra Kvislavatnet er regulert. Betydelige mengder bortført vann. Bekkeinntak.overført til Tjodan kr.verk (kgl.red ) Låtervikvatn overført til Tjodan kr.verk (kgl.red ) Svært dårlig Dårlig Forsand Svært dårlig Forsand R Stølsdalen Bekkeinntak overført til Tjodan kr.verk (kgl.red ) Dårlig Forsand R Andersbrekka R Lyseåna indre minstevannføri ng R Stølsåna Middels Andersvatn overført til Tjodan kr.verk (kgl.res ) Her er drøye 53 % av vannføren fraført (ref. pkt. nedstrømst innløp bekk fra Tjodanpollen). Strandvatn overført til Storetjønnn/Lysebotn Kr.v.(Lyse Energi, kgl. res )ikke minstevannfør Svært dårlig Forsand Moderat Dårlig Forsand GØP med miljømål å sikre høstbar fiskebestand som ikke er avhengig av vedlikeholdstiltak. (GØT 2027) Problemkartlegg Tidsutsettelse etter 9. Må revisjon til for å få inn standardvilkår og GØT innen Habitattiltak og vandrstiltak må vurderes i tillegg til vannfør.

12 R Bekk nord for Jenafjell Bekkeinntak overført til Strandvatn (Lyse Energi, kgl. res )ikke minstevannfør Dårlig Forsand R Kjelkeskardet Bekkeinntak overført til Strandvatn (Lyse Energi, kgl. res )ikke minstevannfør Dårlig Forsand R Krokstøl Krokatjørn overført til Guritjørna/Storatjørn( Lyse energi. Kgl. res Svært dårlig Forsand R Nordrastøltjøn n utløpsbekk Nordrastøltjønn overført til Storatjønn (Lyse Energi, Kgl.res ) Svært dårlig Forsand R Guritjørn utløpsbekk Guritjørn overført til Storetjørn(Lyse energi. Kgl. res Svært dårlig Forsand R Klubbatjørna utløpsbekk overført til Flørli (Lyse Produksjon as vkgl. res ) Dårlig Forsand

13 R Bekk som møter Lyseåna nær utløp til Lysefjorden Bekkeinntak overført til Tjodan kr.verk (kgl.red ) Moderat Forsand GØP med miljømål å sikre Problemkartlegg R Lyseåna Bekkeinntak overført til Strandvatn/Lysebotn kr.v. (Lyse energi. Kgl. res ) og Tjodan kr.v. (Lyse energi. Kgl. res ) Dårlig Forsand GØT R Tangastølen bekker Bekkeinntak overført til Strandvatn(Lyse energi. Kgl. res Svært dårlig Forsand R Tjørnastøl Avløp Storetjønn går til Lysebotn Kraftverk (Lyse Energi Kgl. res ) Dårlig Forsand R Litla Tjodanvatnet utløpsbekk Lille Tjodanvatn overført til Tjodan kr.verk (kgl.red ) Dårlig Forsand R Tjodanpollen utløpsbekk Tjodanpollen overført til Tjodan kr.verk (kgl.res ) Dårlig Forsand

14 031-6-R Kobbaskjerjuve t overført til Flørli (Lyse Produksjon as vkgl. res ) Svært dårlig Forsand R Flørliåna overført til Flørli (Lyse Produksjon as vkgl. res ) Dårlig Forsand R Øvre Flørlivann regulert uten minstevannfør. kgl. res Dårlig Forsand R Kobbaskjerkvæ ven utløpsbekk Svært stor Sperredam Kobbaskjerkvæven tørrlegger bekk nedstrøms Svært dårlig R Tjodavatnet utløpsbekk Svært stor Betydelige mengder bortført vann, og til tider tørrlagt Svært dårlig R Bekk fra Tjodavatnet til Stølsdalen Svært stor Betydelige mengder bortført vann, og til tider tørrlagt Svært dårlig R Jørpelandselva - nedstrøms kraftstasjon Med minstevannføri ng Middels Ved utløp Dalavatn er om lag 65 % overført til Jøssang kraftverk Moderat Problemkartlegg/ undersøkelser for å sette økologisk tilstand med høyere pålitelighet R Liaråna Liarvatn regulert. Lyse Energi. kgl res Dårlig Strand R Lagaliåna Svortsvann regulert. Lyse prod. Jøssang kr.v kgl.res. Dårlig Strand

15 R Solheimsåna - regulert del Med minstevannføri ng Middels Bekkeinntak med minstevannfør. Moderat Problemkartlegg/ undersøkelser for å sette økologisk tilstand med høyere pålitelighet R Jørpelandselva fra Dalavatn til utløp Dalen Kr.v. Med minstevannføri ng Ved utløp Dalavatn er om lag 65 % overført til Jøssang kraftverk Dårlig Problemkartlegg/ undersøkelser for å sette økologisk tilstand med høyere pålitelighet R Møllefossen R Mågåna Tørrlegg nedenfor demn. Mågåvatn overført mot Nilsebuvatn (kgl. res ) Dårlig Strand GØP med miljømål å sikre høstbar fiskebestand som ikke er avhengig av vedlikeholdstiltak. Dårlig Hjelmeland Problemkartlegg i forhold til anadrom vandr inkl nabobekk som nå ikke ligger inne i Vann-Nett R Steggjadalen Grytetjørna overført mot Nilsebuvatn (kgl. res ) Dårlig Hjelmeland R Nedre Bjørndalen bekk minstevannføri ng Svært stor Sperredam, alt vann overføres til Nilsebuvatn. Svært dårlig

16 R R Sørdalen øvre R Sørdalen R Musdalen R Lyngsåna Bekkeinntak for overfør mot Nilsebuvatn (Lyse Energi, kgl. res ) Bekkeinntak for overfør mot Nilsebuvatn (Lyse Energi, kgl. res ) Bekkeinntak for overfør mot Nilsebuvatn (Lyse Energi, kgl. res ) Nilsebuvatn overført til Lyngsvatn(Lyse Energi, kgl. res )ikke minstevannfør Lyngsvatn overført til Storetjønn/Lyse Kraftverk (Lyse Energi Kgl. res ) Moderat Hjelmeland Dårlig Hjelmeland Dårlig Hjelmeland Dårlig Forsand,Hjel meland Dårlig Hjelmeland GØP med miljømål å sikre høstbar fiskebestand som ikke er avhengig av vedlikeholdstiltak. Sikre tilstrekkelige vandrsforhold for fisk. Problemkartlegg R Tjørnastølsbek ken Avløp overført til Lyngsvatn(Lyse Energi Kgl. res ) Dårlig Hjelmeland R Storåna nedre 2/3 av vannet ført bort. Dårlig Hjelmeland GØT innen 2021.

17 R Storåna øvre Nilsebuvatn mm er overført til Lyngsvatn(Lyse Energi, kgl. res ) ikke minstevannfør Dårlig Hjelmeland GØT innen R Nilsebuvatnet utløpsbekk minstevannføri ng Svært stor Betydelige mengder bortført vann R Tverråna minstevannføri ng Betydelige mengder bortført vann. Dårlig R Riskadalsåna Drikkevannsfor syn Middels Betydelige mengder bortført vann. påvirket av vannuttak til drikkevann og kraftverk Hauskje. Moderat R Tusso Middels bekkeinntak, overført Kvilldal kr.st. (kgl.res ) Moderat Hjelmeland GØP GØT innen tidsutsettelse R Futevatnet innløpsbekk øst bekkeinntak, overført Kvilldal kr.st. (kgl.res ) Dårlig Hjelmeland

18 R Grasdalen bekkeinntak, overført Kvilldal kr.st. (kgl.res ) Dårlig Hjelmeland R Bekk mellom Bjørndalsvatn og Futevatn Bjørndalsvatn overført Kvilldal kr.st. (kgl.res ) Dårlig Hjelmeland R Viglesdalen Nilsebuvatn overført til Lyngsvatn(Lyse Energi, kgl. res )ikke minstevannfør Dårlig Hjelmeland GØT innen R Krymleåna Svært stor Nesten ikke vann igjen i vannforekomsten. Svært dårlig Hjelmeland R Futevatnet innløpsbekk bekkeinntak, overført Kvilldal kr.st. (kgl.res ) Dårlig Hjelmeland R Stutadalen bekkeinntak, overført Høyverstjønn/Bjørnda lsvatn til Kvilldal kr.st. (kgl.res ) Dårlig Hjelmeland R Bekkefelt Finnøy Bekkelukk Middels Over 50 % av vannforekomsten ligger i rør. Moderat Finnøy GØP med mål om 65 µg P/l. (utsatt frist etter vannforskriften 9). Brukermål: Drikkevannskvalitet for dyr. Vannforekomsten skal oppleves som et positivt landskapselement. Tiltak som begrenser forurensn fra landbruket

19 035-1-R Fisteråna Med Middels minstevannfør 100 l/s. Vandrshinder nedre del Dårlig Hjelmeland GØT innen Problemkartlegg R Kviåna Vann overført ifb Ulla Førre reguleren (kgl. res ). Dårlig Hjelmeland R Ulla Middels overfører oppstrøms (Ulla Førre reguleren kgl.res ) Dårlig Suldal GØP med miljømål å sikre R Pråmvikvatnet utløpsbekk Middels vanninntak/overfør er oppstrøms, men restvannfør rel. stor. Moderat Suldal R Førreåna øvre minstevannfør fra Blåsjø (Ulla - Førre reguleren. kgl. res ). Dårlig Hjelmeland,S uldal GØP med miljømål å sikre R Litla Gilavatnet Vann fraført ifb Ulla Førre reguleren (kgl. res ). Dårlig Hjelmeland R Glommedalsfos sen Middels bekkeinntak ifb Ulla Førre reguleren (kgl. res ). Moderat Hjelmeland R Grasdalsåna Vestre Kaldavatn regulert ifbm Ulla - Førre reguleren (kgl. res ). Dårlig Suldal

20 R Storåna Vann fraført ifb Ulla - Førre reguleren (kgl. res ). Dårlig Suldal R Heiabekken Vann fraført ifb Ulla - Førre reguleren (kgl. res ). Dårlig Suldal R Hjorteland og Mælen Vann fraført ifb Ulla - Førre reguleren (kgl. res ). Dårlig Suldal R Kvennåna Vann fraført ifb Ulla - Førre reguleren (kgl. res ). Dårlig Suldal R Ulladalsåna øvre Vann fraført ifb Ulla - Førre reguleren (kgl. res ). Dårlig Suldal GØP med miljømål å sikre R Stovedalsvatne t innløpsbekk Vann overført Blåsjø ifb Ulla - Førre reguleren (kgl. res ). Dårlig Suldal R Gautejuvet overfører oppstrøms (Ulla Førre reguleren kgl.res ) Dårlig Suldal R Ulladalsåna nedre Vann overført ifb Ulla Førre reguleren (kgl. res ). restfelt gir litt vann Dårlig Hjelmeland,S uldal GØP med miljømål å sikre fiskebestand (over anadrom strekn). Tidsutsettelse etter 9, og

21 mål om GØT i 2027 for lakseførende strekn R Oddåna R Førreåna nedre R Søråna overfører oppstrøms (Ulla Førre reguleren kgl.res ) Vann fraført ifb Ulla Førre reguleren (kgl. res ). Vann fraført ifb Ulla Førre reguleren (kgl. res ). Dårlig Suldal Dårlig Hjelmeland,S uldal GØP Tidsutsettelse etter 9, og mål om GØT i 2027 for lakseførende strekn. Er pålagt undersøkelser, og kunnskapsgrunnlaget vil øke drastisk framover. Undersøkelsene startet i Dårlig Hjelmeland R Stovedalsvatne t utløpsbekk Vann fraført ifb Ulla - Førre reguleren (kgl. res ). Dårlig Suldal R Fossane R Annandalsvatn et utløpsbekk Inntatt på Hjelmeland kraftverk. en minstevannfør fra Stovedalsvatn (kgl. res ). Dårlig Hjelmeland Dårlig Suldal

22 R Fagerdalsåna Middels Vann fraført ifb Ulla - Førre reguleren (kgl. res ). Moderat Hjelmeland,S uldal R Kvilldalsåna Med Middels Minstevannfør 0,5 m3/s (Ulla Førre reguleren kgl.res ) Moderat Suldal GØP i 2021 og miljømål å sikre høstbar fiskebestand som ikke er avhengig av vedlikeholdstiltak. Tidsutsettelse etter 9, med GØT fra R Kvelvane R Risbuelva øvre R Klauvfossen R Havreåna R Roaldkvamsåna R Storelva R Bakliabekken Middels Middels minstevassfør. minstevassfør. minstevassfør. minstevassfør. minstevassfør. minstevassfør. minstevassfør. Dårlig Suldal MSM Dårlig Odda Moderat Suldal Dårlig Suldal Dårlig Suldal GØP i 2021 med miljømål å sikre høstbar fiskebestand som ikke er avhengig av vedlikeholdstiltak. Tidsutsettelse etter 9 med GØT i Dårlig Odda Moderat Odda Problemkartlegg Problemkartlegg

23 R Mostølen / Moen overført Lauvastølvatn (Ulla-Førre reguleren kgl. res ) Dårlig Suldal R Storåna øvre overført Lauvastølvatn (Ulla-Førre reguleren kgl. res ) Dårlig Suldal R Havrevassjuvet Regulant Hydro Energi Røldal-Suldal (3.mai 1974, endrar 1976 og 1977). Dårlig Suldal R Slettedalselvi Overført til Niggjelebeitevatnet (Saudefaldene kgl. res ) uten minstevannfør Dårlig Odda R Grytjuvet minstevassfør. Dårlig Odda R Mosåna Mostølsvatn overført Lauvastølvatn(Ulla Førre reguleren kgl.res ) Dårlig Suldal R Kvesso minstevassfør. Dårlig Odda Problemkartlegg R Risbuelva nedre minstevassfør. Dårlig Odda

24 R Novlefoss uten minstevannfør fra Votna Dårlig Odda R Kaldevasselva minstevassfør. Dårlig Odda R Austmannabek ken minstevassfør. Dårlig Odda R Nyastølselva minstevassfør. Dårlig Odda MT37 Stabil. Problemkartlegg. Vurdere terskelbygg R Øynoelv minstevassfør. Dårlig Odda R Kvanndalstjørn utløpsbekk minstevassfør. Dårlig Suldal R Isvatnet utløpsbekk minstevassfør. Dårlig Suldal R Grubbedalselva minstevassfør. Dårlig Suldal R Brattlandsdale n Regulant Hydro Energi Røldal-Suldal (3.mai 1974, endrar 1976 og 1977). Dårlig Suldal,Odda GØP GØT innen 2027 på anadrom strekn R Stølsåna øvre minstevassfør. Dårlig Suldal

25 R Naustdalen Regulant Hydro Energi Røldal-Suldal (3.mai 1974, endrar 1976 og 1977). Dårlig Suldal R Stølsåna nedre minstevassfør. Dårlig Suldal GØP med miljømål å sikre Problemkartlegg R Kvanndalselva minstevassfør. Dårlig Suldal R Holmavassåna Regulant Hydro Energi Røldal-Suldal (3.mai 1974, endrar 1976 og 1977). Dårlig Suldal R Sæbyggedalen minstevassfør. Dårlig Suldal R Kvennabekken minstevassfør. Dårlig Suldal R Bleskestadåna minstevassfør. Dårlig Suldal R Eivindsåna overført Lauvastølvatn (Ulla-Førre reguleren kgl. res ) Dårlig Suldal

26 R Storåna nedre overført Lauvastølvatn (Ulla-Førre reguleren kgl. res ) Dårlig Suldal R Steinsvikebekk en overført Lauvastølvatn (Ulla-Førre reguleren kgl. res ) Dårlig Suldal R Kvelven regulert innløpsbekk 1 overfører oppstrøms (Ulla Førre reguleren kgl.res ) Dårlig Suldal R Kvelven regulert innløpsbekk 2 overfører oppstrøms (Ulla Førre reguleren kgl.res ) Dårlig Suldal R Kvelven overfører oppstrøms (Ulla Førre reguleren kgl.res ) Dårlig Suldal R Pjåkavassdalen Middels overfører oppstrøms (Ulla Førre reguleren kgl.res ) Moderat Suldal R Finnabuvatnet utløpsbekk minstevassfør. Dårlig Suldal R Suldalslågen Vannkraftregul er Middels Vannføren ved utløpet av Suldalslågen er styrt av bestemmelsene i reglementet. Volumet avviker vesentlig fra Moderat Suldal GØP med referanse til dagens tilstand Problemkartlegg

27 naturlige forhold R Gjertrabekken Middels minstevassfør. Moderat Odda R Tverråna minstevassfør. Dårlig Suldal R Heimsåna Heimsvatn regulert. Suldal e-verk (kgl.res ) minstevannfør 100 l/s nedstrøms kr.stasjon Dårlig Suldal R Lauvastølvatne t utløpsbekk Ulla Førre reguleren kgl.res Vann overført Blåsjø Dårlig Suldal R Dørlevatnet utløpsbekk overført Lauvastølvatn (Ulla-Førre reguleren kgl. res ) Dårlig Suldal R Lvangselva Vannkraftregul er Bekkeinntak til Sønnå Kr. v.(saudefaldene kgl. res ) Minstevannfør /s, /s Dårlig

28 R Tengesdalselva Vannkraftregul er R Tysselandselva Med R Storelva Med Middels Bekkeinntak til Sønna Kr. v.(saudefaldene kgl. res ) Minstevannfør /s, /s Redusert vannmengde. Minstevassfør mindre enn Q95- percentilen? Dårlig Dårlig Suldal Moderat Sauda GØP med miljømål å sikre høstbar fiskebestand som ikke er avhengig av vedlikeholdstiltak. Sikre tilstrekkelige vandrsforhold for fisk. Problemkartlegg R Nordelva Liten Ved tunnel overført til Slåtedalen Saudefaldene v. kgl.res Moderat Sauda GØP med miljømål å sikre høstbar fiskebestand som ikke er avhengig av vedlikeholdstiltak. Sikre tilstrekkelige vandrsforhold for fisk. Problemkartlegg R Berdalselv nedre Berdalsvatn regulert (Saudefaldene. kgl res ) uten minstevannfør, vannfør tilsvarer driftsvannfør i Kleiva kr.v. Dårlig Sauda

29 R Svartavatnet utløpsbekk Svartavatn regulert, svarthyl overført Holmavatn (Saudefaldene kgl.res ) Dårlig Sauda R Avløp frå Slettedalsvatne t slettedalsvannet regulert (Saudefaldene kgl.res ) ikke minstevannfør Dårlig Sauda R Svarthyl utløpsbekk Svarthyl overført (Saudefaldene kgl. res ) uten minstevannfør. Dårlig Sauda R Elggjuvet Vann overført til Førstadvatn (Saudefaldene kgl. res ) uten minstevannfør Svært dårlig Sauda R Bergaelva Middels Fetavatnet oveført til Slettedalsvatn. Saudefaldene v. kgl.res Svært dårlig Sauda R Førstadvatnet innløpsbekk Holmavatn regulert(saudefaldene kgl. res ) uten minstevannfør. Dårlig Sauda R Avløp frå Øvre Lona minstevassfør. Dårlig Sauda R Avløp frå Førstavatnet Middels minstevassfør. Dårlig Sauda

30 R Bekk mellom Førstadvatnet og Dalvatnet Førstadvatn regulert(saudefaldene kgl. res ) uten minstevannfør. Moderat Sauda R Austerheimsdal en Annanutvatn overført Fetavatnet. Saudefaldene v. kgl.res Svært dårlig Sauda R Finnflotvatnet til Dalvatnet bekk Finnflotvatn regulert(saudefaldene kgl. res ) uten minstevannfør. Svært dårlig Sauda R Elv mellom Nedre Fjellvatnet og Dalvatnet Middels Nedre Fjellvatn overført til Finnflotvatn (Saudefaldene kgl. res ) uten minstevannfør. Dårlig Sauda R Berdalselva øvre Botnavatn regulert (Saudefaldene. kgl res ) uten minstevannfør Dårlig Sauda R Suldalselva Dalvatn regulert(saudefaldene kgl. res ) uten minstevannfør. Dårlig Sauda R Flotabekken Botnavatn regulert (Saudefaldene. kgl res ) uten minstevannfør Dårlig Sauda

31 037-6-R Bekk nedstrøm Helgedalsvatne t Reguler oppstrøms. perioder uten vannfør. Saudefaldene v. kgl.res Svært dårlig Sauda R R Nedra Sandvatnet utløp Åbødalsvassdra get Nedre Sandvatn regulert (Saudefaldene kgl. res ) uten minstevannfør. ved tunnel overført til Slåtedalen Saudefaldene v. kgl.res Svært dårlig Sauda Dårlig Sauda GØP med miljømål å sikre R Slåttedalen Annen reguler Vann overført fra Mordalselva. Betydelig økt vennfør (saudefaldene. kgl. res ) Dårlig Sauda R Skarvåna Overfør av vann Middels Bekkeinntak til Sønnå Kr. v.(saudefaldene kgl. res ) uten minstevannfør. Dårlig Sauda R Liabekken Vannkraftregul er Svært stor Bekkeinntak til Sønna Kr. v.(saudefaldene kgl. res ) uten minstevannfør. Svært dårlig

32 R Maldalselva Vannkraftregul er Svært stor Bekkeinntak til Sønna Kr. v.(saudefaldene kgl. res ) R Overløp Øvre Sandvatnet til Nedre Sandvatnet Vannkraftregul er Svært stor Elv fra overløp Øvre Sandvatnet til Nedre Sandvatnet. lkke pålagt minstevassør R Breidkvamselva Vannkraftregul er Svært stor Bekkeinntak til Sønna Kr. v.(saudefaldene kgl. res ) uten minstevannfør. Svært dårlig R Raundalsbekke n Vannkraftregul er Svært stor Bekkeinntak til Sønna Kr. v.(saudefaldene kgl. res ) uten minstevannfør. Svært dårlig R Sagelva nedre Vannkraftregul er Bekkeinntak til Sønna Kr. v.(saudefaldene kgl. res ) Minstevannfør /s, /s Svært dårlig

33 R Rødneelva - inntak kraftstasjon til kraftstasjon Vannkraftregul er strekn fra anadrom del til inntak kraftstasjonen. Betydelige mengder vann renner gjennom rør til kraftverket, og kommer ut umiddelbart på nedsiden. Innsjøforekomster Vannforekomst ID Vannforekomstnavn Påvirknstype Påvirkns Årsak ksmvf Økologisk tilstand Kommune Forslag til miljømål 2021 Aktuelle tiltak / kommentar L Rosslandshølen Vannkraftsdam Middels Regulershøgde 5,15 m. Moderat Sokndal GØP med miljømål å sikre L Lonavatn Vannførsregul er L Tellenesvatnet Vannførsregul er Prosessvann uten liv. Svært dårlig Sokndal Prosessvann uten liv. Svært dårlig Sokndal L Heigravatnet Vannkraftsdam Middels HRV 158,5 LRV 152,5, regulershøgde 6,0 m. Dalane Energi. kgl res (man. reg. endret ) Moderat Eigersund GØP med miljømål å sikre L Stora Myrvatnet Vannkraftsdam Middels HRV 610 LRV 593,65. kgl res Moderat Gjesdal GØP med miljømål å sikre

Karakterisering Suldal innsjø

Karakterisering Suldal innsjø Karakterisering Suldal innsjø Dokumentet går gjennom alle vannforekomstene i kommunen. Alle data er hentet fra Vann- Nett (http://vann-nett.nve.no/saksbehandler/). Under ligger en kort forklaring av begrepene

Detaljer

TILTAKSTABELLER FOR VASSOMRÅDE SUNNFJORD - FØREBELS UTGÅVE

TILTAKSTABELLER FOR VASSOMRÅDE SUNNFJORD - FØREBELS UTGÅVE TILTAKSTABELLER FOR VASSOMRÅDE SUNNFJORD - FØREBELS UTGÅVE Innhald ASKVOLL KOMMUNE... 2 ELVAR... 2 INNSJØ... 6 KYST... 8 FJALER KOMMUNE... 9 ELVAR... 9 INNSJØ... 12 FLORA KOMMUNE... 13 ELVAR... 13 INNSJØ...

Detaljer

Regulant Statkraft SF. Alm.sommarvasstand kote 1071,0 moh, HRV kote 1073,0 og LRV kote 1051,0 moh. Total reguleringshøgde 22,0 m.

Regulant Statkraft SF. Alm.sommarvasstand kote 1071,0 moh, HRV kote 1073,0 og LRV kote 1051,0 moh. Total reguleringshøgde 22,0 m. Vannfor ekomst ID 071-1496-L Vannforeko mstnavn Feiosdalsvatn et Påvirkni ngstype Påvirk nings Kommentarer Regulant Statkraft SF. Alsommarvasstand kote 1071,0 moh, HRV kote 1073,0 og LRV kote 1051,0 moh.

Detaljer

Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012

Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012 Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012 2012 2013 Eigersund Netto driftsutgifter F370 (folkebibliotek), konsern 12,0 % 12,5 % Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger,

Detaljer

Tabell 1. Statistikk ABC kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke

Tabell 1. Statistikk ABC kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke Tabell 1. Statistikk kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke Registrert v/deltakere Per kommune Oppstart av flere - grupper med nye deltakere 1 2 3 4 Antall registrert per 1. kvartal 2013 14 8 1 3 %

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland Hovedtall om arbeidsmarkedet i 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 5 175 2,1 874 20 Delvis ledige 1 676 0,7 198 13 Arbeidssøkere på tiltak 689 0,3-108 -14 Kvinner av

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 7 065 2,8 1 588 29 Delvis ledige 1 775 0,7 218 14 Arbeidssøkere på tiltak 659 0,3-146 -18 Kvinner av Helt ledige 2 782 2,4 512 23

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn l om arbeidsmarkedet 1.. desember 2014 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 6 030 2,4 980 19 Delvis ledige 1 884 0,7 221 13 Arbeidssøkere på tiltak 687 0,3-132 -16 Kvinner

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland Hovedtall om arbeidsmarknaden i 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 11 950 4,6 3 027 34 Delvis ledige 3 502 1,3 1 531 78 Arbeidssøkere på tiltak 1 462 0,6 767 110 Kvinner

Detaljer

Regional plan og regionalt tiltaksprogram for vannregion Rogaland 2016 2021 Høringsuttalelse Hydro Energi AS

Regional plan og regionalt tiltaksprogram for vannregion Rogaland 2016 2021 Høringsuttalelse Hydro Energi AS Energy Vannregionmyndigheten for Vannregion Rogaland v/ Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 Stavanger firmapost@rogfk.no Our date: 2014-12-31 Our contact: Anneli Nesteng T: 45478933 Regional plan

Detaljer

Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Rogaland.

Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Rogaland. Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Rogaland. 1. Definisjonar Døgnkvote: Tal på laks og/eller sjøaure som kvar fiskar kan fange kvart døgn. Kroka fisk: Ein fisk er definert som kroka dersom

Detaljer

Generasjonsanalyse, metode

Generasjonsanalyse, metode Generasjonsanalyse, metode Ut fra de nasjonale ungdata- undersøkelsene som NOVA gjennomfører nasjonalt har jeg laget en analyse om hvordan ungdom i Rogaland forteller at de har det. 14.310 ungdomsskoleelever

Detaljer

Auka vassføring gjennom overføring frå Vassdalsvotni og Hestastodvatet. Øvste del av vassdraget er overført til Store Muravatet (Vikjavassdraget).

Auka vassføring gjennom overføring frå Vassdalsvotni og Hestastodvatet. Øvste del av vassdraget er overført til Store Muravatet (Vikjavassdraget). 071-11-R 071-43-R 071-44-R 071-45-R 071-7- R 20-R 21-R 23-R k na Vikjaalen ni Nærøyalselvi Innløp Feiosalsvatn et Nærøyalselvi bekkefelt Jashaugen Tvinna Langeøla Beralselvi Annen regul Me Miels Miels

Detaljer

TILTAKSANALYSE FOR JÆREN VANNOMRÅDE

TILTAKSANALYSE FOR JÆREN VANNOMRÅDE TILTAKSANALYSE FOR JÆREN VANNOMRÅDE Forslag til miljømål og tiltak for bedre vannmiljø Faglig innspill til forvaltningsplan for Vannregion Rogaland (2016-2021) Versjon 1 Kommuner med hele eller større

Detaljer

Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene

Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene Vannregionene: Fra Tydal i nord til Fredrikstad i sør. Norges Lengste elv Norges største innsjø 13 % av Norges areal 13 vannområder:

Detaljer

Vannområdet Altavassdraget/Loppa/Stjernøya

Vannområdet Altavassdraget/Loppa/Stjernøya Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområdet Altavassdraget/Loppa/Stjernøya Versjon nr. 1 / 25.mai 2012 UTKAST TIL ARBEIDSUTVALGET 1 Forord Norge har gjennom vannforskriften forpliktet seg til at vannet

Detaljer

Type påverknad Gjennomførte problemkartl tiltak, beskriv egging skal fange opp. Miljøtilstand er avhengig av pågående tiltak

Type påverknad Gjennomførte problemkartl tiltak, beskriv egging skal fange opp. Miljøtilstand er avhengig av pågående tiltak Vassføreko mst ID Vassførekomst namn Påverknadstype (påverknad som tiltaket er retta mot) Grad av påverknad anteke oppnådd GØP Type påverknad Gjennomførte problemkartl tiltak, beskriv eggi skal fae opp

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Rogaland m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Oversikt over vannforekomster i beskytta områder - Elver

Oversikt over vannforekomster i beskytta områder - Elver Oversikt over vannforekomster i beskytta områder - Elver Vannforekomst ID Vannforekomstnavn Vannområde Kommunenummer OffisieltNavn Økologisk miljømål 2021 012-1256-R Nordåa Randsfjorden 0522 Langsua nasjonalpark

Detaljer

Adresseliste. Høring av vesentlige vannforvaltningsspørsmål for Vannregion Rogaland

Adresseliste. Høring av vesentlige vannforvaltningsspørsmål for Vannregion Rogaland Adresseliste Høring av vesentlige vannforvaltningsspørsmål for Vannregion Rogaland Kommunene: Bjerkreim Eigersund Lund Sokndal Bokn Haugesund Karmøy Tysvær Vindafjord Utsira Gjesdal Hå Klepp Randaberg

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Regional plan for vannforvaltning. For Vannregion Glomma og Grensevassdragene

Regional plan for vannforvaltning. For Vannregion Glomma og Grensevassdragene Regional plan for vannforvaltning For Vannregion Glomma og Grensevassdragene Vannregionen vår: Fra Tydal i nord til Fredrikstad i sør. Norges lengste elv Norges største innsjø 13 % av Norges areal Ca 2

Detaljer

Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Rogaland

Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Rogaland Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Rogaland Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure i Rogaland fastsett av Fylkesmannen i Rogaland den 22. februar 2008. Fastsett med heimel i

Detaljer

Poststemplene i Rogaland

Poststemplene i Rogaland Poststemplene i Rogaland Tillegg til 2. utgave som kom i 2015 21.11.2015 Hallvard Slettebø Stempelgruppen i Rogaland 1 Innhold Haugesund kommune... 3 Haugesund... 3 Karmøy kommune... 4 Karmsund... 4 Sandnes

Detaljer

Kort innføring i planprosessen og høringsdokumentene. Høringskonferanse, 3. oktober 2014 V/ Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune

Kort innføring i planprosessen og høringsdokumentene. Høringskonferanse, 3. oktober 2014 V/ Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune Kort innføring i planprosessen og høringsdokumentene Høringskonferanse, 3. oktober 2014 V/ Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune Vannregion Rogaland - Grensene følger omtrent fylkesgrensene

Detaljer

Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland

Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland Kontakt Hallvard Slettebø hallvard@slettebo.no hvis du har noen av disse stemplene. Hvis du sender skann så bør de være i 600 dpi og lagret i tif-format. (Noen

Detaljer

VANNKVALITETSMÅL DE FEM VIKTIGE PÅVIRKNINGER

VANNKVALITETSMÅL DE FEM VIKTIGE PÅVIRKNINGER VANNKVALITETSMÅL GOD ØKOLOGISK TILSTAND GOD KJEMISK TILSTAND BRUKERMÅL KOBLE GOD ØKOLOGISK TILSTAND TIL BRUKERMÅL VIKTIG DE FEM VIKTIGE PÅVIRKNINGER EUTROFIERING GJENSLAMMING PARTIKULÆRT MATERIALE GJENSLAMMING,

Detaljer

Vannkraft i vannforvaltningsplanene ferdigstilling av SMVF. Inger Staubo Jo H. Halleraker

Vannkraft i vannforvaltningsplanene ferdigstilling av SMVF. Inger Staubo Jo H. Halleraker Vannkraft i vannforvaltningsplanene ferdigstilling av SMVF Inger Staubo Jo H. Halleraker Vannforskriften og vannkraft Målkonflikt synliggjort og håndteres Nasjonale føringer SMVF-Veiledning Bedre samordning

Detaljer

Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 2005 til 2025 Middels scenarium

Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 2005 til 2025 Middels scenarium Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 25 til 225 Det er forventet store er innen den del av befolkningen i Norge de neste 2 årene. Det er også forventet forskyvninger av bosettingen fra

Detaljer

Lyngdal Alleèn 5 4580 Lyngdal Tlf: 02002 Fax: 38344552 Man - fre: kl. 09.30 til kl. 15.30 Tors: kl. 09.30 til 17.00

Lyngdal Alleèn 5 4580 Lyngdal Tlf: 02002 Fax: 38344552 Man - fre: kl. 09.30 til kl. 15.30 Tors: kl. 09.30 til 17.00 Agder: Farsund Barbros gate 3 4550 Farsund Telefon: 02002 Man - fre: 09.30-15.30 Tors: 09.30-17.00 Flekkefjord Elvegaten 14 4400 Flekkefjord Faks: 38 32 48 35 Man - fre: 09.30-15.00 Tors: 09.30-17.00 Grimstad

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat NVEs arbeid med tiltaksanalyser Pernille Dorthea Bruun Tilsyns- og beredskapsavdelingen God økologisk tilstand (GØT) eller Godt økologisk potensial (GØP) Hva har vi:

Detaljer

Statleg tilsyn med kommunar i Rogaland og Rogaland fylkeskommune 2011 Fylkesmannen og Helsetilsynet i Rogaland, Mattilsynet og Statens kartverk

Statleg tilsyn med kommunar i Rogaland og Rogaland fylkeskommune 2011 Fylkesmannen og Helsetilsynet i Rogaland, Mattilsynet og Statens kartverk Statleg tilsyn med kommunar i Rogaland og Rogaland fylkeskommune 2011 og i Rogaland, og Skriftlig tilsyn = tilsyn der all kontakt med kommunen skjer skriftlig Landsomfattande tilsyn/nasjonalt tilsyn =

Detaljer

Vestlandsløftet i Rogaland

Vestlandsløftet i Rogaland Rådmannsmøte Bryne 14.6.2013 Vestlandsløftet i Rogaland Prosjektleder Egil Rasmussen, Stavanger kommune Rogaland og ehelse Stavanger og Karmøy sammen med sine respektive sykehus la fra 2003 grunnlaget

Detaljer

Uttalelse om tiltak i vannforekomster

Uttalelse om tiltak i vannforekomster Forum for Natur og Friluftsliv - Sør-Trøndelag Sandgata 30, 7012 Trondheim Tlf.: 91369378 E-post: sor-trondelag@fnf-nett.no Uttalelse om tiltak i vannforekomster FNF i Sør- og Nord-Trøndelag sender herved

Detaljer

Årsmelding åringer uten karieserfaring i % Antall 5-åringer. Tannhelsedistrikt. % us. dmft=0 % dmft=0. Nord-Rogaland ,8

Årsmelding åringer uten karieserfaring i % Antall 5-åringer. Tannhelsedistrikt. % us. dmft=0 % dmft=0. Nord-Rogaland ,8 5-åringer uten karieserfaring i 85 80 Antall 5-åringer us. dmft=0 dmft=0 Nord-Rogaland 1 481 83 1 017 82,8 75 Nord-Jæren & Ryfylke 946 76 589 82,3 70 65 Stavanger 1 757 82 1 204 83,8 Sandnes 1 459 79 953

Detaljer

FRIVILLIGE TILTAK I LANDBRUKET.

FRIVILLIGE TILTAK I LANDBRUKET. FRIVILLIGE TILTAK I LANDBRUKET. 14. Oktober 2014 Monica Dahlmo, rådgivar 1 Korleis oppnå miljømål? 2 Landbruket i Rogaland (2010 tall) 2,9 mrd kr i samla verdiskaping fra primærproduksjon (brutto) 2 mrd

Detaljer

KNUT VAREIDE, MARIT O. NYGAARD OG LARS UELAND KOBRO

KNUT VAREIDE, MARIT O. NYGAARD OG LARS UELAND KOBRO KNUT VAREIDE, MARIT O. NYGAARD OG LARS UELAND KOBRO TF-notat nr. 4/2015 Kap 1 Kap 2 Kap 3 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling Kap 1 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling 470 000 463 092

Detaljer

Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger

Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger Hjelmeland 29. oktober 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM

Detaljer

Årsmelding åringer uten karieserfaring i % Antall 5-åringer. % us dmft=0 % dmft=0. Tannhelsedistrikt. Nord-Rogaland ,2

Årsmelding åringer uten karieserfaring i % Antall 5-åringer. % us dmft=0 % dmft=0. Tannhelsedistrikt. Nord-Rogaland ,2 Tannhelse Rogaland Norge 5-åringer uten karieserfaring i 85 80 Antall 5-åringer us dmft=0 dmft=0 Nord-Rogaland 1 507 80 1 021 84,2 75 Nord-Jæren & Ryfylke 987 81 669 83,8 70 65 Stavanger 1 689 75 1 058

Detaljer

«10 PÅ TOPP» I SANDNES 2015

«10 PÅ TOPP» I SANDNES 2015 «10 PÅ TOPP» I SANDNES 2015 www.stf.no/sandnesturlag 9 6 5 7 2 3 4 8 1 10 Lutsivatnet Dybingen Kyllesvatnet Skjelbreidtj Bråsteinvatnet Stokkalandsvatnet Flassavatnet Svihusvatnet Seldalsvatnet Oltedalsvatnet

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL SAMMENSLÅING AV JÆREN- OG DALANE TINGRETT

HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL SAMMENSLÅING AV JÆREN- OG DALANE TINGRETT Saksutredning: HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL SAMMENSLÅING AV JÆREN- OG DALANE TINGRETT Trykte vedlegg: Høringsnotat Forslag til sammenslåing av er Utrykte vedlegg: 1. Bakgrunn: Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Regional plan og regionalt tiltaksprogram for vannregion Sogn og Fjordane 2016 2021 Høringsuttalelse Hydro Energi AS

Regional plan og regionalt tiltaksprogram for vannregion Sogn og Fjordane 2016 2021 Høringsuttalelse Hydro Energi AS Energy Vassregionmynda for Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 Leikanger Postmottak.Sentraladm@sfj.no. Our date: 2015-3-31 Our contact: Anneli Nesteng T: 45478933 Regional

Detaljer

En enkel vurdering av utbygging av Kvanndalen II, Suldal kommune A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 362

En enkel vurdering av utbygging av Kvanndalen II, Suldal kommune A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 362 R En enkel vurdering av utbygging av Kvanndalen II, Suldal kommune A P P O R T Rådgivende Biologer AS 362 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: En enkel vurdering av utbygging av Kvanndalen II, Suldal

Detaljer

Dalane energi / Dalane kraft AS

Dalane energi / Dalane kraft AS Dalane energi / Dalane kraft AS 9 kraftstasjoner i drift. 6 heleide og 3 deleide. 4 av disse er bygd etter 2001. Årsproduksjon ca. 160GWh. 1 kraftstasjon under bygging. 13 nye kraftstasjoner planlegges.

Detaljer

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen I Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Framtidens barnehage Meld. St. 24 (2012-2013)

Framtidens barnehage Meld. St. 24 (2012-2013) Framtidens barnehage Meld. St. 24 (2012-2013) Fylkesmannen i Rogaland Regelverkssamling 12. juni 2013 Prosjektleder Marit R. Solheim Om stortingsmeldingen Prosess Kunnskapsgrunnlag Tiltak Videre arbeid

Detaljer

Geomatikktreff 2016 IVAR IKS over og under bakken

Geomatikktreff 2016 IVAR IKS over og under bakken Geomatikktreff 2016 IVAR IKS over og under bakken Først litt film Snakkende do Biopose Krølltang Litt historikk De første samtalene for ett interkommunalt samarbeid begynte i 1930, det var Stavanger, Hetland,

Detaljer

Interkommunal VA-norm i Rogaland. - status og veien videre

Interkommunal VA-norm i Rogaland. - status og veien videre Interkommunal VA-norm i Rogaland - status og veien videre Om Rogaland og Stavanger Norsk Vanns VA-norm Felles normer i Rogaland Veien videre Om Rogaland og Stavanger Norsk Vanns VA-norm Felles normer i

Detaljer

Vår dato 22.04.2015. for

Vår dato 22.04.2015. for - u NTE Vår referanse Vår dato 22.04.2015 14/01495-3 Vår saksbehandler Deres referanse Bjørn Høgaas Sør-Trøndelag fylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004 TRONDHEIM 7x0/C/0 5'5"? -/~//L5 Regional vannforvaltningsplan

Detaljer

Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Stavanger foretaksområde. Kunnskap Samarbeid Trygghet mot felles mål

Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Stavanger foretaksområde. Kunnskap Samarbeid Trygghet mot felles mål Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Stavanger foretaksområde Kunnskap Samarbeid Trygghet mot felles mål Definisjon Et nettverk av ressurspersoner med definert ansvarsområde og funksjon

Detaljer

Vannforvaltningsplan for Vest-Viken. Innspill fra E-CO Energi til 2. gangs høring

Vannforvaltningsplan for Vest-Viken. Innspill fra E-CO Energi til 2. gangs høring Vannregion Vest-Viken v/buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen E-CO Energi AS Postboks 1050 Sentrum 0104 Oslo BjornOtto.Donnum@e-co.no Telefon: 24116922 Mobil: 95027637 Telefaks: Org. nr: NO

Detaljer

KOSTRA-rapportering for 2014

KOSTRA-rapportering for 2014 KOSTRA-rapportering for 2014 SSB foreløpige KOSTRA-tall pr 15. mars Kvalitetssikring Ressursbruk på rapportering Viktig å sikra nytteverdien Data må kunna samanliknast Rettefrist 15.4 Endeleg publisering

Detaljer

ROGALAND. Et godt fungerende arbeidsliv?

ROGALAND. Et godt fungerende arbeidsliv? ROGALAND Et godt fungerende arbeidsliv? Hva er omfanget av svart arbeid? 2-5% av det norske BNP anslås å være svart omsetning. Jan-Egil Kristiansen i Skatt øst til NRK 29.5.2014: Anslår at svart arbeid

Detaljer

Møtebok for Fylkesvalgstyret

Møtebok for Fylkesvalgstyret Møtebok for Fylkesvalgstyret Rogaland A Gjennomgang av valgstyrenes møtebøker A1 Merknader til gjennomføringen av stortingsvalget i kommunene x Det er ingen merknader til gjennomføringen av stortingsvalget

Detaljer

Rapport. Økt balansekraftkapasitet i norske vannkraftverk. Innledende studie av konkrete case i Sør-Norge

Rapport. Økt balansekraftkapasitet i norske vannkraftverk. Innledende studie av konkrete case i Sør-Norge - Åpen Rapport Økt balansekraftkapasitet i norske vannkraftverk Innledende studie av konkrete case i Sør-Norge Forfatter(e) Eivind Solvang Atle Harby Ånund Killingtveit SINTEF Energi AS Energisystemer

Detaljer

IKT Samhandlingsgruppe. Rapport til Samhandlingsutvalget

IKT Samhandlingsgruppe. Rapport til Samhandlingsutvalget IKT Samhandlingsgruppe Rapport til Samhandlingsutvalget 18.3.2015 Mandat IKT Samhandlingsgruppe skal følge opp delavtale 9 i praksis, vurdere og bidra til at avtalen fungerer. Gruppen skal gi innspill

Detaljer

Miljøfaglige utfordringer med Vanndirektivet i Norge Jo Halvard Halleraker johh@dirnat.no

Miljøfaglige utfordringer med Vanndirektivet i Norge Jo Halvard Halleraker johh@dirnat.no Miljøfaglige utfordringer med Vanndirektivet i Norge Jo Halvard Halleraker johh@dirnat.no Significant pressures Andel god/svært god tilstand Prosent 120 100 Kyst Innsjøer Elver 80 60 40 20 0 Glomma Vest-

Detaljer

Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland

Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland Kontakt Hallvard Slettebø hallvard@slettebo.no hvis du har noen av disse stemplene. Hvis du sender skann så bør de være i 600 dpi og lagret i tif-format. (noen

Detaljer

Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:

Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak: 204-649-G Taterneset Taterneset Taterneset er et gammelt deponi. Det burde undersøkes for mulig avrenning. Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.) Forslag til tiltak: Prøvetaking. Medlemmer i Storfjord plan-

Detaljer

Karakterisering Finnøy

Karakterisering Finnøy Karakterisering Finnøy Dokumentet går gjennom alle vannforekomstene i kommunen. Alle data er hentet fra Vann- Nett (http://vann-nett.nve.no/saksbehandler/). Under ligger en kort forklaring av begrepene

Detaljer

Kommunale selskaper og folkevalgt styring

Kommunale selskaper og folkevalgt styring Kommunale selskaper og folkevalgt styring Oppfølging av kommunalt eierskap Erfaringer på bakgrunn av selskapskontroller Mai 2013 www.rogaland-revisjon.no Lovregler om selskapskontroll Kommunelovens 77.5

Detaljer

Vannforvaltningsplan for Vest-Viken. Innspill fra E-CO Energi til 2. gangs høring

Vannforvaltningsplan for Vest-Viken. Innspill fra E-CO Energi til 2. gangs høring Vannregion Vest-Viken v/buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen E-CO Energi AS Postboks 1050 Sentrum 0104 Oslo BjornOtto.Donnum@e-co.no Telefon: 24116922 Mobil: 95027637 Telefaks: Org. nr: NO

Detaljer

Ny statistikkportal for Rogaland. Torbjørn Rathe Rune Thorkildsen Slettebak Regionalplanavdelingen

Ny statistikkportal for Rogaland. Torbjørn Rathe Rune Thorkildsen Slettebak Regionalplanavdelingen Ny statistikkportal for Rogaland Torbjørn Rathe Rune Thorkildsen Slettebak Regionalplanavdelingen Hvorfor? 15.12.2015 15.12.2015 Statistikk UTTALE statistˈikk (Store Norske Leksikon) (til stat; opprinnelig

Detaljer

Referat fra møte i Jæren vannområdeutvalg

Referat fra møte i Jæren vannområdeutvalg Referat fra møte i Jæren vannområdeutvalg Møte: Torsdag 12. juni 2014 kl 11.00 14.00 Deltakere: Vannområdeutvalg Navn Til stede: Rogaland FK Jon Lund x Rogaland FK Henry Tendenes Meldt forfall Gjesdal

Detaljer

HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE. Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 2005-2006

HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE. Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 2005-2006 HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 25-26 Stavanger, mai 26 Handeland renseanlegg overvåkingsresultater 25-26 AS Godesetdalen 1 434 STAVANGER Tel.: 51

Detaljer

Energi ekvivalent (kwh/m 3 ) Moksa 550.00 3.5 15.0 49.5 1.18 1988. Installasjon (MW)

Energi ekvivalent (kwh/m 3 ) Moksa 550.00 3.5 15.0 49.5 1.18 1988. Installasjon (MW) 3.4. MOKSA 3.4.1. VASSDRAGSBESKRIVELSE Det ca. 18 km lange Moksavassdraget (Fig. 5) ligger i Øyer kommune. Store deler av det 95.5 km 2 store nedbørfeltet ligger over 800 m o. h. med høyeste punkt på 1174

Detaljer

NJFF-Rogaland Naturvernforbundet i Rogaland Årdal Elveeigarlag Postboks 313 Postboks 441, Sentrum 4137 Årdal i Ryfylke 4291 Kopervik 4002 Stavanger

NJFF-Rogaland Naturvernforbundet i Rogaland Årdal Elveeigarlag Postboks 313 Postboks 441, Sentrum 4137 Årdal i Ryfylke 4291 Kopervik 4002 Stavanger NJFF-Rogaland Naturvernforbundet i Rogaland Årdal Elveeigarlag Postboks 313 Postboks 441, Sentrum 4137 Årdal i Ryfylke 4291 Kopervik 4002 Stavanger OED Postboks 8148 Dep 0033 Oslo Sandnes 01.07.14 REVISJON

Detaljer

3.7. MESNAVASSDRAGET 3.7.1. VASSDRAGSBESKRIVELSE

3.7. MESNAVASSDRAGET 3.7.1. VASSDRAGSBESKRIVELSE 3.7. MESNAVASSDRAGET 3.7.1. VASSDRAGSBESKRIVELSE Det ca. 50 km lange Mesnavassdraget (Fig. 8) ligger i Øyer og Lillehammer kommuner, Oppland fylke, og Ringsaker kommune, Hedmark fylke. Vassdragets naturlige

Detaljer

Vestlandsindeks 4Q Bedriftene med lange ønskelister til jul. Stavanger Hallgeir Isdahl Direktør SPV Markets

Vestlandsindeks 4Q Bedriftene med lange ønskelister til jul. Stavanger Hallgeir Isdahl Direktør SPV Markets Vestlandsindeks 4Q 2012 - Bedriftene med lange ønskelister til jul Stavanger 30.11. 2012 Hallgeir Isdahl Direktør SPV Markets Vestlandsindeks Vestlandsindeks er en temperaturmåler på næringslivet på Vestlandet

Detaljer

Avdeling 1 Avdeling 2 Avdeling 3 Avdeling 4

Avdeling 1 Avdeling 2 Avdeling 3 Avdeling 4 AVDELINGSOPPSETT GUTTER OG JENTER 2014 6-10 år GUTTER 10 ÅR Forus og Gausel 1 Forus og Gausel 2 Austrått 1 Ganddal 4 Havørn 3 Hundvåg 3 Hana 1 Hana 2 Hinna 1 Jarl 2 Havdur 1 Sandnes Ulf 1 Jarl 1 Randaberg

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Rogaland

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Rogaland Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Rogaland Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom

Detaljer

Hjartås kraftverk. Ken-Roger Olsen

Hjartås kraftverk. Ken-Roger Olsen Hjartås kraftverk Ken-Roger Olsen 31.01.2014 Her et bilde av eiendom hvor jeg bor, sett fra sørsiden. Planlagt utgang fra kraftverk rett under høyspent på Sørside av elv De røde pilene markerer dagens

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/vann- og avløpsetaten Intern korrespondanse Saksnr.: 201335200-53 Saksbehandler: ASO Emnekode: ESARK-510 Til: Grønn etat - Natur og miljø v/ Tom J. Sandahl Fra:

Detaljer

Miljømål for vassførekomstar i Vassregion Hordaland. Utkast til 2. gongs avgrensa høyring

Miljømål for vassførekomstar i Vassregion Hordaland. Utkast til 2. gongs avgrensa høyring Miljømål for vassførekomstar i Vassregion Hordaland Utkast til 2. gongs avgrensa høyring 5 Miljømål, unntak og tiltak... 4 Kap. 5.1. Miljømåla som står i vassforskrifta... 4 5.2 Strengare enn vassforskrifta...

Detaljer

Nye innspill til søknad om kraftverk i Herefossen.

Nye innspill til søknad om kraftverk i Herefossen. Nye innspill til søknad om kraftverk i Herefossen. (Av Kjetil Flakke) Etter beste evne kommer det her nye betraktinger angående problemstillinger knyttet til et eventuelt kraftverk i Herefossen. Samt problemstillinger

Detaljer

PLANER FOR NY VANNKRAFTPRODUKSJON OG MILJØTILTAK I SIRA-KVINA VASSDRAGET

PLANER FOR NY VANNKRAFTPRODUKSJON OG MILJØTILTAK I SIRA-KVINA VASSDRAGET PLANER FOR NY VANNKRAFTPRODUKSJON OG MILJØTILTAK I SIRA-KVINA VASSDRAGET vinn-vinn for både fornybar vannkraftproduksjon, vassdragsmiljø og lokalsamfunn 1 Sira-Kvina Kraftselskap DA Sira-Kvina kraftselskap

Detaljer

Handlingsprogram Regional plan for vannforvaltning for vannregion Rogaland

Handlingsprogram Regional plan for vannforvaltning for vannregion Rogaland Handlingsprogram 2016-2018 Regional plan for vannforvaltning for vannregion Rogaland 2016 2021 Vedtatt av fylkestingene i vannregionen - desember 2015 1 Beskrivelse av regional plan og tiltaksprogram Regional

Detaljer

Drift av nettverk innen kreftomsorg og lindrende behandling.

Drift av nettverk innen kreftomsorg og lindrende behandling. Drift av nettverk innen kreftomsorg og lindrende behandling. Et vedlegg til Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon mellom Helse Stavanger og kommunene i Helse Stavanger foretaksområde

Detaljer

Risikostyring i et helhetlig styringssystem. Egil Johansen Lyse Energi AS

Risikostyring i et helhetlig styringssystem. Egil Johansen Lyse Energi AS Risikostyring i et helhetlig styringssystem Egil Johansen Lyse Energi AS Innhold Presentasjon av Lyse konsernet Helhetlig styringssystem = Helhetlig risikostyring Utfordringer, erfaring og mål Energi &

Detaljer

Vannregionutvalget i vannregion Vest-Viken. 6. oktober 2015 Fylkeshuset, Drammen

Vannregionutvalget i vannregion Vest-Viken. 6. oktober 2015 Fylkeshuset, Drammen Vannregionutvalget i vannregion Vest-Viken 6. oktober 2015 Fylkeshuset, Drammen Dagsorden 10.00-10.15 Velkommen Jon-Andreas Kolderup 10.15-11.30 Presentasjon av planforslaget etter 2. gangs høring 11.30-12.15

Detaljer

VRU-møte 8. mai 2015

VRU-møte 8. mai 2015 VRU-møte 8. mai 2015 Velkommen! 2/15: referat fra VRU-møte 23. mai 2014 3/15: informasjon om måldatoer og framdrift for arbeidet 4/15: informasjon om høringen og innspill til planutkastet 5/15: endringer

Detaljer

Verdiskapingen i landbruket i Rogaland

Verdiskapingen i landbruket i Rogaland Verdiskapingen i landbruket i Rogaland Landbrukskonferansen 2013 Landbrukspolitisk konferanse, Sandnes, 5. mars Ivar Pettersen En god historie Stor verdiskaping, stor satsing Er det verdt det? Stort potensial

Detaljer

Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune Reginal vassforvaltningsplan og tiltaksprogram Seminar Miljømål og tiltak i regulerte vassdrag 18. november 2014 Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune Kunnskapsbasert forvaltning Økosystembasert

Detaljer

GØP GØP GØP? GØP? GØP GØP GØP GØP GØP? GØP? GØP GØP GØP GØP GØP GØP GØP

GØP GØP GØP? GØP? GØP GØP GØP GØP GØP? GØP? GØP GØP GØP GØP GØP GØP GØP Vannforekomst Navn Vannområde Kommune Risiko- Tilstands- Påvirkning - nivå Påvirkning - Tiltak Data- Kommentar Myndighet Tiltakshaver Juridisk Kostnad Miljømål 122-489-R Gaula Gaulavassdra Holtålen Risiko

Detaljer

Kobbskarelva kraftverk Sørfold kommune

Kobbskarelva kraftverk Sørfold kommune Kobbskarelva kraftverk Sørfold kommune Bakgrunn Grunneier søker konsesjon for å bygge Kobberskarelva kraftverk, med tilhørende kraftlinjer. Kobberskarelva ligger mellom Kobbvatnet og Mørsvikbotn, like

Detaljer

Vassområde Vest, tiltak innsjø

Vassområde Vest, tiltak innsjø Vassområde Vest, tiltak i innsjø 23 tiltak Vannforeko mst Navn Kommun e Tilstand s- vurderin g Påvirkningstype Forslag Standar d miljømå l Tiltak 0261010702-4-C Bjørndalspollen Bergen Moderat Byer/tettsteder

Detaljer

Middagselva kraftverk i Sørreisa kommune

Middagselva kraftverk i Sørreisa kommune Ecofact rapport 373 Gunn-Anne Sommersel www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-371-1 Middagselva kraftverk i Sørreisa kommune Ecofact rapport: 373 www.ecofact.no Referanse til rapporten: Sommersel.

Detaljer

Anadrom fisk og vannforskriften. Steinar Sandøy, Miljødirektoratet

Anadrom fisk og vannforskriften. Steinar Sandøy, Miljødirektoratet Anadrom fisk og vannforskriften Steinar Sandøy, Miljødirektoratet Status - Innsig av voksen laks Sør-Norge Norge Midt-Norge Atlantisk laks Historisk utbredelse Species on the Brink Wild Atlantic salmon

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

1. Hvor tilbys tjenesten? o Rogaland o Buskerud o Lindesnes-regionen o Oslo o I et fengsel SIDESKIFT

1. Hvor tilbys tjenesten? o Rogaland o Buskerud o Lindesnes-regionen o Oslo o I et fengsel SIDESKIFT Tegnforklaring: o = ett svaralternativ = flere svaralternativ mulig = nytt skjermbilde tekst i gult = forklaring på routing - = nedtrekksmeny der ett forhåndsdefinert svaralternativ kan velges = fritekstfelt

Detaljer

Prof. Olav Hanssens vei 11 Internett: Org. nr. NO MVA

Prof. Olav Hanssens vei 11 Internett:  Org. nr. NO MVA RAPPORT 3 Postboks 834, NO-468 Stavanger Telefon: +47 4 Besøksadresse: Telefaks: +47 4 3 Rogaland Kunnskapspark E-post: rogaland@innovasjonnorge.no Prof. Olav Hanssens vei Internett: www.innovasjonnorge.no

Detaljer

Flørli kraftverk Om damprosjekter på høyfjellet - historikk, utfordringer og erfaringer

Flørli kraftverk Om damprosjekter på høyfjellet - historikk, utfordringer og erfaringer Flørli kraftverk Om damprosjekter på høyfjellet - historikk, utfordringer og erfaringer 20. mars 2012 Janne Gunn Helle og Arild Stene Lyse Produksjon as Innhold Introduksjon av Lyse-konsernet Kort om Flørlis

Detaljer

ANALYSE ROGALAND 2013

ANALYSE ROGALAND 2013 ANALYSE ROGALAND 2013 INNHOLD 1 ROGALAND... 2 1.1 Netthandel... 2 1.2 Handelsbalanse... 3 2 STAVANGERREGIONEN... 4 2.1 Stavanger sentrum... 7 2.2 Sandnes sentrum... 8 2.3 Lura... 8 2.4 Forus... 9 2.5 Hillevåg-Mariero...

Detaljer

Kartlegging av helsetilstanden i Rogaland

Kartlegging av helsetilstanden i Rogaland Kartlegging av helsetilstanden i En orientering om kartleggingsprosjektet Ved Sven Haugberg, Asplan Viak Folkehelseloven Kapittel 4. Fylkeskommunens ansvar 20. Fylkeskommunens ansvar for folkehelsearbeid

Detaljer

Vedlegg 1a d: oversikt over SMVF i vannregion Trøndelag

Vedlegg 1a d: oversikt over SMVF i vannregion Trøndelag Vedlegg 1a d: oversikt over i vannregion Trøndelag Vedtatt lagt på høring av fylkesutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune 17.03.2015 Innstilt lagt på høring av fylkesrådet i Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Nytte og kostnader ved å oppnå miljømål i byvassdrag:

Nytte og kostnader ved å oppnå miljømål i byvassdrag: Nytte og kostnader ved å oppnå miljømål i byvassdrag: Case:Alna og Hovinbekken i Oslo v/simon Haraldsen Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdeling Norsk vannforening 18-19.nov. 2014 Miljømål-vannforskriften

Detaljer

Høring og offentlig ettersyn av forslag til «Regional vannforvaltningsplan for Trøndelag vannregion » med tilhørende regionalt tiltaksprogram

Høring og offentlig ettersyn av forslag til «Regional vannforvaltningsplan for Trøndelag vannregion » med tilhørende regionalt tiltaksprogram Høring og offentlig ettersyn av forslag til «Regional vannforvaltningsplan for Trøndelag vannregion 2016-2021» med tilhørende regionalt tiltaksprogram Rådmannens forslag til vedtak: 1. Åfjord kommune ser

Detaljer

Partnerskap for folkehelse i Rogaland

Partnerskap for folkehelse i Rogaland Partnerskap for folkehelse i Rogaland Høringsrunden Meningen er å få til en bevisstgjøring om tema, deling av erfaringer over flere nivå, hvor den enkelte høres. Kort presentasjonen for å holde tiden:

Detaljer

KOSTRA-seminar

KOSTRA-seminar KOSTRA-seminar 9.4.2013 Rapporteringa for 2012 pr 15. mars Status for levering Litt datagjennomgang Nytt i 2013 (rekneskapsrapporteringa) Status Bevilgningsrekneskap som manglar: Rogaland 0 Landet 34 Balansen,

Detaljer