Sterkt modifiserte vannforekomster med forslag til miljømål og tiltak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sterkt modifiserte vannforekomster med forslag til miljømål og tiltak"

Transkript

1 Vedlegg Sterkt modifiserte vannforekomster med forslag til miljømål og tiltak Kystvannsforekomster Vannforekomst ID Vannforekomstnavn Påvirknstype Påvirkns Vurdersgrunn Økologisk tilstand Kjemisk tilstand Kommune Forslag til Miljømål 2021 Aktuelle tiltak/ kommentar C Tananger havn Moloer Dårlig Oppnår ikke god Sola GØP og miljømål settes til dagens tilstand for bunnfauna. Problemkartlegg Elveforekomster Vannforeko mst ID Vannforekoms tnavn Påvirknstype Påvirknsgr ad Årsak ksmvf Økologisk tilstand Kommune Forslag til miljømål 2021 Aktuelle tiltak / kommentar R Rosslandsåna nedre Med Minstevassfør 100 l/s kun i perioden Dårlig Sokndal GØP med miljømål å sikre R Lonebekken Svært stor Vannkraftreguler Svært dårlig Sokndal R Heigravatnet - Eidavatnet minstevassfør. Moderat Eigersund GØP med miljømål å sikre

2 R Rosslandsåna øvre Middels Dalane Energi: Påvirket av regulerer i Heigravatnet og Eiavatnet uten krav om. Moderat Sokndal R Bekk nedstrøms Inntaksdamme n Tørrlegges i perioder. Moderat Sokndal R Kvernavatnet - Kydlandsvatnet Annen reguler Middels Økt vannfør i bekk fra Kvernavatnet til Kydlandsvatnet som følge av overførstunnel fra Spjotevatn. Moderat Eigersund GØP med miljømål å sikre R Hølen Annen reguler Middels Tørrlagt elv nedstrøms Øygreidsvatnet => sterkt redusert vannfør. Moderat Eigersund GØT R Maudalsåna øvre Middels Store Myrvatn regulert. Vannfør kun når Maudal kraftverk går. kgl res Moderat Gjesdal GØP med miljømål å sikre

3 R Botnavatn utløpsbekk Middels Botnavatn regulert uten minstevannfør. Dalane Energi. kgl res (endr for Botnavatn i 1984) Moderat Lund GØP med miljømål å sikre R Teks R Liåna Middels Teksevatn regulert uten minstevannfør. Dalane Energi. kgl res Liavatn regulert uten minstevannfør. Dalane Energi. kgl res (endret ) Moderat Eigersund GØP med miljømål å sikre Dårlig Eigersund GØP med miljømål å sikre R Holmavatnet - Ogna Middels Utløp Holmavatnet oppdemmet. Overført Hetland kraftverk. Lyse prod. kgl. res Moderat Hå GØP med miljømål å sikre R Kanal mellom Nodlandsvatne t og Liavatnet Middels minstevassfør. Moderat Eigersund R Maudalsåna oppstrøms kraftverk Store Myrvatn regulert. Avrenn går i Maudal kr.v. kgl res Dårlig Gjesdal

4 R Avløp Migarvatnet minstevassfør. Dårlig Eigersund R Urdalsvatn utløpsbekk Middels minstevassfør. Moderat Lund R Høylandsåna midtre ikke krav om minstevannfør i dag. Dårlig Bjerkreim R Bekk ved inntaksmagasin Grødem vannføra går i Grødemfoss kr.v. Dalane Energi. kgl res (endret ) Dårlig Eigersund R Bekk mellom Spjotevatnet og Åvendalsvatnet Spjotevatn/ Mjåvatn overført Kydlandsvatn Dalane Energi. kgl res (endret ) Dårlig Sokndal R Svåelva Fiskevandrs hinder Fyll i tilknytn til vei fører til fiskevandrshinder. Moderat Eigersund GØT R Bekk fra Klemmetjørn Svært stor Stort bekkefelt som drenerer til Fuglestadåna. I dette feltet er det fraført betydelig med vann. Bekk fra Hagavatnet og Klemmetjørn må inn som SMVF da vannet er overført til Hetland kraftverk. Svært dårlig

5 R Bekk fra Hagavatnet Se R Dårlig R Skådaheikanale n Fysisk endr av elveløp R Salteåna Fysisk endr av elveløp R Håelva; Dalabekken (anadrom strekn) R Håelva - Dalabekken Fysisk endr av elveløp Fysisk endr av elveløp Middels Svært dårlig Klepp GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. (utsatt frist etter vannforskriften 9). Brukermål: Drikkevannskvalitet for dyr. Vannforekomsten skal oppleves som et positivt landskapselement. Middels Kanalisert og senket, to små pumpestasjoner. Dårlig Hå,Klepp,Tim e GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. (utsatt frist etter vannforskriften 9). Brukermål: Drikkevannskvalitet for dyr. Vannforekomsten skal oppleves som et positivt landskapselement. Middels Sterk kanaliser. Moderat Hå GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. (utsatt frist etter vannforskriften 9). Brukermål: Drikkevannskvalitet for dyr. Vannforekomsten skal oppleves som et positivt landskapselement. Middels Sterk kanaliser. Moderat Hå GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. (utsatt frist etter vannforskriften 9). Brukermål: Tiltak som begrenser forurensn fra landbruket Tiltak som begrenser forurensn fra landbruket Tiltak som begrenser forurensn fra landbruket Tiltak som begrenser forurensn fra landbruket

6 R Håelva - Bøbekken R R Skådaheikanale n Bekk til Hålandsvatnet Fysisk endr av elveløp Drikkevannskvalitet for dyr. Vannforekomsten skal oppleves som et positivt landskapselement. Middels Sterk kanaliser. Dårlig Hå GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. (utsatt frist etter vannforskriften 9). Brukermål: Drikkevannskvalitet for dyr. Vannforekomsten skal oppleves som et positivt landskapselement. Bekkelukk Mye ligger i rør. Svært dårlig Klepp GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. (utsatt frist etter vannforskriften 9). Brukermål: Drikkevannskvalitet for dyr. Vannforekomsten skal oppleves som et positivt landskapselement. Bekkelukk Over 50 % av vannforekomsten ligger i rør. Dårlig Randaberg GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. (utsatt frist etter vannforskriften 9). Brukermål: Drikkevannskvalitet for dyr. Vannforekomsten skal oppleves som et positivt landskapselement R Skeiekanalen Bekkelukk Middels % er lukket. Svært dårlig Klepp GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. (utsatt frist etter vannforskriften 9). Brukermål: Tiltak som begrenser forurensn fra landbruket Tiltak som begrenser forurensn fra landbruket Tiltak som begrenser forurensn fra landbruket Tiltak som begrenser forurensn fra landbruket

7 R R R R Grødalands- og Brautkanalen Bekkefelt til sjø i Randaberg Figgjo fra Gruda til Bore, innløpsbekker Bekkefelt mot sjø i Sola Bekkelukk Store deler av vannforekomsten ligger i rør. Bekkelukk Bekkene er i stor lukket. Svært dårlig Klepp,Time Svært dårlig Randaberg Drikkevannskvalitet for dyr. Vannforekomsten skal oppleves som et positivt landskapselement. GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. (utsatt frist etter vannforskriften 9). Brukermål: Drikkevannskvalitet for dyr. Vannforekomsten skal oppleves som et positivt landskapselement. GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. (utsatt frist etter vannforskriften 9). Brukermål: Drikkevannskvalitet for dyr. Vannforekomsten skal oppleves som et positivt landskapselement. Bekkelukk Store deler ligger i rør. Dårlig Klepp,Sola GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. (utsatt frist etter vannforskriften 9). Brukermål: Drikkevannskvalitet for dyr. Vannforekomsten skal oppleves som et positivt landskapselement. Bekkelukk Alle bekkestrengene er lukket mer enn 50 %. Svært dårlig Sola GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. (utsatt frist etter vannforskriften 9). Brukermål: Tiltak som begrenser forurensn fra landbruket Tiltak som begrenser forurensn fra landbruket Tiltak som begrenser forurensn fra landbruket Tiltak som begrenser forurensn fra landbruket

8 Drikkevannskvalitet for dyr. Vannforekomsten skal oppleves som et positivt landskapselement R Kanal fra Forus til Gandsfjorden Bekkelukk lukket mer enn 50 %. Moderat Sandnes GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. Sette nivå på total-nitrogen Tiltak som begrenser forurensn R Soma-Bærheim kanalen Bekkelukk Store deler er lukket Moderat Sola, Sandnes GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. Sette nivå på total-nitrogen Tiltak som begrenser forurensn R Foruskanalen Drener av innsjø/ Fysisk endr av bekkeløp R Bekker til Hafrsfjord Nærsområdet på Forus Vest var tidligere en innsjø, Stokkavannet. Betongkulverter Bekkelukk Alle bekkestrengene er lukket mer enn 50 %. Moderat Moderat Sola, Stavanger Sola, Stavanger GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. Sette nivå på total-nitrogen GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. Sette nivå på total-nitrogen Brukermål: Drikkevannskvalitet for dyr. Vannforekomsten skal oppleves som et positivt landskapselement. Tiltak som begrenser forurensn Tiltak som begrenser forurensn R Stangelandsån a Bekkelukk Store deler av nedre del av vannforekomsten ligger i rør (>500 m). Dårlig Sandnes GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. (utsatt frist etter vannforskriften 9). Brukermål: Drikkevannskvalitet for dyr. Vannforekomsten skal Tiltak som begrenser forurensn fra landbruket

9 oppleves som et positivt landskapselement R R Frøylandsvassd raget nedre Grunnen innløpsbekk sør-øst R Svia øvre Med minstevannføri ng Bekkelukk Middels Større deler av vannforekomsten ligger i rør. Bekkelukk Middels Større deler av vannforekomsten ligger i rør. Redusert vannfør, men slippes noe vann gjennom privatrettslig avtale. Moderat Sandnes GØP Dårlig Sandnes GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. (utsatt frist etter vannforskriften 9). Brukermål: Drikkevannskvalitet for dyr. Vannforekomsten skal oppleves som et positivt landskapselement. Dårlig Tiltak som begrenser forurensn R Skjelbreitjørn utløpsbekk Svært stor manglende minstevannfør. Svært dårlig Sandnes R Oltedalselva midtre minstevannfø r Middels Vannfør avhengig av drift av Oltedal kraftverk. I perioder tilnærmet tørrlagt Moderat Gjesdal Det bør i 1. planperiode gjennomføres undersøkelser for å sette økologisk tilstand med høyere pålitelighet.

10 030-7-R Oltedalselva nedre del Stort sett tørr elv. Vann utnyttet i Oltesvik kr.v. (konsesjonsfritt) Dårlig Gjesdal GØP med miljømål å sikre Problemkartlegg R Hunnedalselva øvre Med Middels Hunnevatn overført til Sira-Kvina Moderat Sirdal,Gjesdal GØP R Tverråna Svært stor Overløp, ellers ikke vannfør. Svært dårlig Sirdal,Gjesdal R Vassleia utløpsbekk overført til Flørli (Lyse Produksjon as vkgl. res ) Dårlig Forsand R Nordå overført til Flørli (Lyse Produksjon as vkgl. res ) Dårlig Gjesdal,Forsa nd R Blåstøldalen overført til Flørli (Lyse Produksjon as vkgl. res ) Dårlig Gjesdal R Oltedalselva Stort sett tørr elv. Vann utnyttet i Oltedal kr.v. (konsesjonsfritt) Dårlig Gjesdal GØP med miljømål å sikre Problemkartlegg R Madlandselva minstevannføri ng Betydelige mengder bortført vann. Dårlig

11 R Kvitlavatnet utløpsbekk R Kjerag R Låtervikjuvet Svært stor Bekk fra Kvislavatnet er regulert. Betydelige mengder bortført vann. Bekkeinntak.overført til Tjodan kr.verk (kgl.red ) Låtervikvatn overført til Tjodan kr.verk (kgl.red ) Svært dårlig Dårlig Forsand Svært dårlig Forsand R Stølsdalen Bekkeinntak overført til Tjodan kr.verk (kgl.red ) Dårlig Forsand R Andersbrekka R Lyseåna indre minstevannføri ng R Stølsåna Middels Andersvatn overført til Tjodan kr.verk (kgl.res ) Her er drøye 53 % av vannføren fraført (ref. pkt. nedstrømst innløp bekk fra Tjodanpollen). Strandvatn overført til Storetjønnn/Lysebotn Kr.v.(Lyse Energi, kgl. res )ikke minstevannfør Svært dårlig Forsand Moderat Dårlig Forsand GØP med miljømål å sikre høstbar fiskebestand som ikke er avhengig av vedlikeholdstiltak. (GØT 2027) Problemkartlegg Tidsutsettelse etter 9. Må revisjon til for å få inn standardvilkår og GØT innen Habitattiltak og vandrstiltak må vurderes i tillegg til vannfør.

12 R Bekk nord for Jenafjell Bekkeinntak overført til Strandvatn (Lyse Energi, kgl. res )ikke minstevannfør Dårlig Forsand R Kjelkeskardet Bekkeinntak overført til Strandvatn (Lyse Energi, kgl. res )ikke minstevannfør Dårlig Forsand R Krokstøl Krokatjørn overført til Guritjørna/Storatjørn( Lyse energi. Kgl. res Svært dårlig Forsand R Nordrastøltjøn n utløpsbekk Nordrastøltjønn overført til Storatjønn (Lyse Energi, Kgl.res ) Svært dårlig Forsand R Guritjørn utløpsbekk Guritjørn overført til Storetjørn(Lyse energi. Kgl. res Svært dårlig Forsand R Klubbatjørna utløpsbekk overført til Flørli (Lyse Produksjon as vkgl. res ) Dårlig Forsand

13 R Bekk som møter Lyseåna nær utløp til Lysefjorden Bekkeinntak overført til Tjodan kr.verk (kgl.red ) Moderat Forsand GØP med miljømål å sikre Problemkartlegg R Lyseåna Bekkeinntak overført til Strandvatn/Lysebotn kr.v. (Lyse energi. Kgl. res ) og Tjodan kr.v. (Lyse energi. Kgl. res ) Dårlig Forsand GØT R Tangastølen bekker Bekkeinntak overført til Strandvatn(Lyse energi. Kgl. res Svært dårlig Forsand R Tjørnastøl Avløp Storetjønn går til Lysebotn Kraftverk (Lyse Energi Kgl. res ) Dårlig Forsand R Litla Tjodanvatnet utløpsbekk Lille Tjodanvatn overført til Tjodan kr.verk (kgl.red ) Dårlig Forsand R Tjodanpollen utløpsbekk Tjodanpollen overført til Tjodan kr.verk (kgl.res ) Dårlig Forsand

14 031-6-R Kobbaskjerjuve t overført til Flørli (Lyse Produksjon as vkgl. res ) Svært dårlig Forsand R Flørliåna overført til Flørli (Lyse Produksjon as vkgl. res ) Dårlig Forsand R Øvre Flørlivann regulert uten minstevannfør. kgl. res Dårlig Forsand R Kobbaskjerkvæ ven utløpsbekk Svært stor Sperredam Kobbaskjerkvæven tørrlegger bekk nedstrøms Svært dårlig R Tjodavatnet utløpsbekk Svært stor Betydelige mengder bortført vann, og til tider tørrlagt Svært dårlig R Bekk fra Tjodavatnet til Stølsdalen Svært stor Betydelige mengder bortført vann, og til tider tørrlagt Svært dårlig R Jørpelandselva - nedstrøms kraftstasjon Med minstevannføri ng Middels Ved utløp Dalavatn er om lag 65 % overført til Jøssang kraftverk Moderat Problemkartlegg/ undersøkelser for å sette økologisk tilstand med høyere pålitelighet R Liaråna Liarvatn regulert. Lyse Energi. kgl res Dårlig Strand R Lagaliåna Svortsvann regulert. Lyse prod. Jøssang kr.v kgl.res. Dårlig Strand

15 R Solheimsåna - regulert del Med minstevannføri ng Middels Bekkeinntak med minstevannfør. Moderat Problemkartlegg/ undersøkelser for å sette økologisk tilstand med høyere pålitelighet R Jørpelandselva fra Dalavatn til utløp Dalen Kr.v. Med minstevannføri ng Ved utløp Dalavatn er om lag 65 % overført til Jøssang kraftverk Dårlig Problemkartlegg/ undersøkelser for å sette økologisk tilstand med høyere pålitelighet R Møllefossen R Mågåna Tørrlegg nedenfor demn. Mågåvatn overført mot Nilsebuvatn (kgl. res ) Dårlig Strand GØP med miljømål å sikre høstbar fiskebestand som ikke er avhengig av vedlikeholdstiltak. Dårlig Hjelmeland Problemkartlegg i forhold til anadrom vandr inkl nabobekk som nå ikke ligger inne i Vann-Nett R Steggjadalen Grytetjørna overført mot Nilsebuvatn (kgl. res ) Dårlig Hjelmeland R Nedre Bjørndalen bekk minstevannføri ng Svært stor Sperredam, alt vann overføres til Nilsebuvatn. Svært dårlig

16 R R Sørdalen øvre R Sørdalen R Musdalen R Lyngsåna Bekkeinntak for overfør mot Nilsebuvatn (Lyse Energi, kgl. res ) Bekkeinntak for overfør mot Nilsebuvatn (Lyse Energi, kgl. res ) Bekkeinntak for overfør mot Nilsebuvatn (Lyse Energi, kgl. res ) Nilsebuvatn overført til Lyngsvatn(Lyse Energi, kgl. res )ikke minstevannfør Lyngsvatn overført til Storetjønn/Lyse Kraftverk (Lyse Energi Kgl. res ) Moderat Hjelmeland Dårlig Hjelmeland Dårlig Hjelmeland Dårlig Forsand,Hjel meland Dårlig Hjelmeland GØP med miljømål å sikre høstbar fiskebestand som ikke er avhengig av vedlikeholdstiltak. Sikre tilstrekkelige vandrsforhold for fisk. Problemkartlegg R Tjørnastølsbek ken Avløp overført til Lyngsvatn(Lyse Energi Kgl. res ) Dårlig Hjelmeland R Storåna nedre 2/3 av vannet ført bort. Dårlig Hjelmeland GØT innen 2021.

17 R Storåna øvre Nilsebuvatn mm er overført til Lyngsvatn(Lyse Energi, kgl. res ) ikke minstevannfør Dårlig Hjelmeland GØT innen R Nilsebuvatnet utløpsbekk minstevannføri ng Svært stor Betydelige mengder bortført vann R Tverråna minstevannføri ng Betydelige mengder bortført vann. Dårlig R Riskadalsåna Drikkevannsfor syn Middels Betydelige mengder bortført vann. påvirket av vannuttak til drikkevann og kraftverk Hauskje. Moderat R Tusso Middels bekkeinntak, overført Kvilldal kr.st. (kgl.res ) Moderat Hjelmeland GØP GØT innen tidsutsettelse R Futevatnet innløpsbekk øst bekkeinntak, overført Kvilldal kr.st. (kgl.res ) Dårlig Hjelmeland

18 R Grasdalen bekkeinntak, overført Kvilldal kr.st. (kgl.res ) Dårlig Hjelmeland R Bekk mellom Bjørndalsvatn og Futevatn Bjørndalsvatn overført Kvilldal kr.st. (kgl.res ) Dårlig Hjelmeland R Viglesdalen Nilsebuvatn overført til Lyngsvatn(Lyse Energi, kgl. res )ikke minstevannfør Dårlig Hjelmeland GØT innen R Krymleåna Svært stor Nesten ikke vann igjen i vannforekomsten. Svært dårlig Hjelmeland R Futevatnet innløpsbekk bekkeinntak, overført Kvilldal kr.st. (kgl.res ) Dårlig Hjelmeland R Stutadalen bekkeinntak, overført Høyverstjønn/Bjørnda lsvatn til Kvilldal kr.st. (kgl.res ) Dårlig Hjelmeland R Bekkefelt Finnøy Bekkelukk Middels Over 50 % av vannforekomsten ligger i rør. Moderat Finnøy GØP med mål om 65 µg P/l. (utsatt frist etter vannforskriften 9). Brukermål: Drikkevannskvalitet for dyr. Vannforekomsten skal oppleves som et positivt landskapselement. Tiltak som begrenser forurensn fra landbruket

19 035-1-R Fisteråna Med Middels minstevannfør 100 l/s. Vandrshinder nedre del Dårlig Hjelmeland GØT innen Problemkartlegg R Kviåna Vann overført ifb Ulla Førre reguleren (kgl. res ). Dårlig Hjelmeland R Ulla Middels overfører oppstrøms (Ulla Førre reguleren kgl.res ) Dårlig Suldal GØP med miljømål å sikre R Pråmvikvatnet utløpsbekk Middels vanninntak/overfør er oppstrøms, men restvannfør rel. stor. Moderat Suldal R Førreåna øvre minstevannfør fra Blåsjø (Ulla - Førre reguleren. kgl. res ). Dårlig Hjelmeland,S uldal GØP med miljømål å sikre R Litla Gilavatnet Vann fraført ifb Ulla Førre reguleren (kgl. res ). Dårlig Hjelmeland R Glommedalsfos sen Middels bekkeinntak ifb Ulla Førre reguleren (kgl. res ). Moderat Hjelmeland R Grasdalsåna Vestre Kaldavatn regulert ifbm Ulla - Førre reguleren (kgl. res ). Dårlig Suldal

20 R Storåna Vann fraført ifb Ulla - Førre reguleren (kgl. res ). Dårlig Suldal R Heiabekken Vann fraført ifb Ulla - Førre reguleren (kgl. res ). Dårlig Suldal R Hjorteland og Mælen Vann fraført ifb Ulla - Førre reguleren (kgl. res ). Dårlig Suldal R Kvennåna Vann fraført ifb Ulla - Førre reguleren (kgl. res ). Dårlig Suldal R Ulladalsåna øvre Vann fraført ifb Ulla - Førre reguleren (kgl. res ). Dårlig Suldal GØP med miljømål å sikre R Stovedalsvatne t innløpsbekk Vann overført Blåsjø ifb Ulla - Førre reguleren (kgl. res ). Dårlig Suldal R Gautejuvet overfører oppstrøms (Ulla Førre reguleren kgl.res ) Dårlig Suldal R Ulladalsåna nedre Vann overført ifb Ulla Førre reguleren (kgl. res ). restfelt gir litt vann Dårlig Hjelmeland,S uldal GØP med miljømål å sikre fiskebestand (over anadrom strekn). Tidsutsettelse etter 9, og

21 mål om GØT i 2027 for lakseførende strekn R Oddåna R Førreåna nedre R Søråna overfører oppstrøms (Ulla Førre reguleren kgl.res ) Vann fraført ifb Ulla Førre reguleren (kgl. res ). Vann fraført ifb Ulla Førre reguleren (kgl. res ). Dårlig Suldal Dårlig Hjelmeland,S uldal GØP Tidsutsettelse etter 9, og mål om GØT i 2027 for lakseførende strekn. Er pålagt undersøkelser, og kunnskapsgrunnlaget vil øke drastisk framover. Undersøkelsene startet i Dårlig Hjelmeland R Stovedalsvatne t utløpsbekk Vann fraført ifb Ulla - Førre reguleren (kgl. res ). Dårlig Suldal R Fossane R Annandalsvatn et utløpsbekk Inntatt på Hjelmeland kraftverk. en minstevannfør fra Stovedalsvatn (kgl. res ). Dårlig Hjelmeland Dårlig Suldal

22 R Fagerdalsåna Middels Vann fraført ifb Ulla - Førre reguleren (kgl. res ). Moderat Hjelmeland,S uldal R Kvilldalsåna Med Middels Minstevannfør 0,5 m3/s (Ulla Førre reguleren kgl.res ) Moderat Suldal GØP i 2021 og miljømål å sikre høstbar fiskebestand som ikke er avhengig av vedlikeholdstiltak. Tidsutsettelse etter 9, med GØT fra R Kvelvane R Risbuelva øvre R Klauvfossen R Havreåna R Roaldkvamsåna R Storelva R Bakliabekken Middels Middels minstevassfør. minstevassfør. minstevassfør. minstevassfør. minstevassfør. minstevassfør. minstevassfør. Dårlig Suldal MSM Dårlig Odda Moderat Suldal Dårlig Suldal Dårlig Suldal GØP i 2021 med miljømål å sikre høstbar fiskebestand som ikke er avhengig av vedlikeholdstiltak. Tidsutsettelse etter 9 med GØT i Dårlig Odda Moderat Odda Problemkartlegg Problemkartlegg

23 R Mostølen / Moen overført Lauvastølvatn (Ulla-Førre reguleren kgl. res ) Dårlig Suldal R Storåna øvre overført Lauvastølvatn (Ulla-Førre reguleren kgl. res ) Dårlig Suldal R Havrevassjuvet Regulant Hydro Energi Røldal-Suldal (3.mai 1974, endrar 1976 og 1977). Dårlig Suldal R Slettedalselvi Overført til Niggjelebeitevatnet (Saudefaldene kgl. res ) uten minstevannfør Dårlig Odda R Grytjuvet minstevassfør. Dårlig Odda R Mosåna Mostølsvatn overført Lauvastølvatn(Ulla Førre reguleren kgl.res ) Dårlig Suldal R Kvesso minstevassfør. Dårlig Odda Problemkartlegg R Risbuelva nedre minstevassfør. Dårlig Odda

24 R Novlefoss uten minstevannfør fra Votna Dårlig Odda R Kaldevasselva minstevassfør. Dårlig Odda R Austmannabek ken minstevassfør. Dårlig Odda R Nyastølselva minstevassfør. Dårlig Odda MT37 Stabil. Problemkartlegg. Vurdere terskelbygg R Øynoelv minstevassfør. Dårlig Odda R Kvanndalstjørn utløpsbekk minstevassfør. Dårlig Suldal R Isvatnet utløpsbekk minstevassfør. Dårlig Suldal R Grubbedalselva minstevassfør. Dårlig Suldal R Brattlandsdale n Regulant Hydro Energi Røldal-Suldal (3.mai 1974, endrar 1976 og 1977). Dårlig Suldal,Odda GØP GØT innen 2027 på anadrom strekn R Stølsåna øvre minstevassfør. Dårlig Suldal

25 R Naustdalen Regulant Hydro Energi Røldal-Suldal (3.mai 1974, endrar 1976 og 1977). Dårlig Suldal R Stølsåna nedre minstevassfør. Dårlig Suldal GØP med miljømål å sikre Problemkartlegg R Kvanndalselva minstevassfør. Dårlig Suldal R Holmavassåna Regulant Hydro Energi Røldal-Suldal (3.mai 1974, endrar 1976 og 1977). Dårlig Suldal R Sæbyggedalen minstevassfør. Dårlig Suldal R Kvennabekken minstevassfør. Dårlig Suldal R Bleskestadåna minstevassfør. Dårlig Suldal R Eivindsåna overført Lauvastølvatn (Ulla-Førre reguleren kgl. res ) Dårlig Suldal

26 R Storåna nedre overført Lauvastølvatn (Ulla-Førre reguleren kgl. res ) Dårlig Suldal R Steinsvikebekk en overført Lauvastølvatn (Ulla-Førre reguleren kgl. res ) Dårlig Suldal R Kvelven regulert innløpsbekk 1 overfører oppstrøms (Ulla Førre reguleren kgl.res ) Dårlig Suldal R Kvelven regulert innløpsbekk 2 overfører oppstrøms (Ulla Førre reguleren kgl.res ) Dårlig Suldal R Kvelven overfører oppstrøms (Ulla Førre reguleren kgl.res ) Dårlig Suldal R Pjåkavassdalen Middels overfører oppstrøms (Ulla Førre reguleren kgl.res ) Moderat Suldal R Finnabuvatnet utløpsbekk minstevassfør. Dårlig Suldal R Suldalslågen Vannkraftregul er Middels Vannføren ved utløpet av Suldalslågen er styrt av bestemmelsene i reglementet. Volumet avviker vesentlig fra Moderat Suldal GØP med referanse til dagens tilstand Problemkartlegg

27 naturlige forhold R Gjertrabekken Middels minstevassfør. Moderat Odda R Tverråna minstevassfør. Dårlig Suldal R Heimsåna Heimsvatn regulert. Suldal e-verk (kgl.res ) minstevannfør 100 l/s nedstrøms kr.stasjon Dårlig Suldal R Lauvastølvatne t utløpsbekk Ulla Førre reguleren kgl.res Vann overført Blåsjø Dårlig Suldal R Dørlevatnet utløpsbekk overført Lauvastølvatn (Ulla-Førre reguleren kgl. res ) Dårlig Suldal R Lvangselva Vannkraftregul er Bekkeinntak til Sønnå Kr. v.(saudefaldene kgl. res ) Minstevannfør /s, /s Dårlig

28 R Tengesdalselva Vannkraftregul er R Tysselandselva Med R Storelva Med Middels Bekkeinntak til Sønna Kr. v.(saudefaldene kgl. res ) Minstevannfør /s, /s Redusert vannmengde. Minstevassfør mindre enn Q95- percentilen? Dårlig Dårlig Suldal Moderat Sauda GØP med miljømål å sikre høstbar fiskebestand som ikke er avhengig av vedlikeholdstiltak. Sikre tilstrekkelige vandrsforhold for fisk. Problemkartlegg R Nordelva Liten Ved tunnel overført til Slåtedalen Saudefaldene v. kgl.res Moderat Sauda GØP med miljømål å sikre høstbar fiskebestand som ikke er avhengig av vedlikeholdstiltak. Sikre tilstrekkelige vandrsforhold for fisk. Problemkartlegg R Berdalselv nedre Berdalsvatn regulert (Saudefaldene. kgl res ) uten minstevannfør, vannfør tilsvarer driftsvannfør i Kleiva kr.v. Dårlig Sauda

29 R Svartavatnet utløpsbekk Svartavatn regulert, svarthyl overført Holmavatn (Saudefaldene kgl.res ) Dårlig Sauda R Avløp frå Slettedalsvatne t slettedalsvannet regulert (Saudefaldene kgl.res ) ikke minstevannfør Dårlig Sauda R Svarthyl utløpsbekk Svarthyl overført (Saudefaldene kgl. res ) uten minstevannfør. Dårlig Sauda R Elggjuvet Vann overført til Førstadvatn (Saudefaldene kgl. res ) uten minstevannfør Svært dårlig Sauda R Bergaelva Middels Fetavatnet oveført til Slettedalsvatn. Saudefaldene v. kgl.res Svært dårlig Sauda R Førstadvatnet innløpsbekk Holmavatn regulert(saudefaldene kgl. res ) uten minstevannfør. Dårlig Sauda R Avløp frå Øvre Lona minstevassfør. Dårlig Sauda R Avløp frå Førstavatnet Middels minstevassfør. Dårlig Sauda

30 R Bekk mellom Førstadvatnet og Dalvatnet Førstadvatn regulert(saudefaldene kgl. res ) uten minstevannfør. Moderat Sauda R Austerheimsdal en Annanutvatn overført Fetavatnet. Saudefaldene v. kgl.res Svært dårlig Sauda R Finnflotvatnet til Dalvatnet bekk Finnflotvatn regulert(saudefaldene kgl. res ) uten minstevannfør. Svært dårlig Sauda R Elv mellom Nedre Fjellvatnet og Dalvatnet Middels Nedre Fjellvatn overført til Finnflotvatn (Saudefaldene kgl. res ) uten minstevannfør. Dårlig Sauda R Berdalselva øvre Botnavatn regulert (Saudefaldene. kgl res ) uten minstevannfør Dårlig Sauda R Suldalselva Dalvatn regulert(saudefaldene kgl. res ) uten minstevannfør. Dårlig Sauda R Flotabekken Botnavatn regulert (Saudefaldene. kgl res ) uten minstevannfør Dårlig Sauda

31 037-6-R Bekk nedstrøm Helgedalsvatne t Reguler oppstrøms. perioder uten vannfør. Saudefaldene v. kgl.res Svært dårlig Sauda R R Nedra Sandvatnet utløp Åbødalsvassdra get Nedre Sandvatn regulert (Saudefaldene kgl. res ) uten minstevannfør. ved tunnel overført til Slåtedalen Saudefaldene v. kgl.res Svært dårlig Sauda Dårlig Sauda GØP med miljømål å sikre R Slåttedalen Annen reguler Vann overført fra Mordalselva. Betydelig økt vennfør (saudefaldene. kgl. res ) Dårlig Sauda R Skarvåna Overfør av vann Middels Bekkeinntak til Sønnå Kr. v.(saudefaldene kgl. res ) uten minstevannfør. Dårlig Sauda R Liabekken Vannkraftregul er Svært stor Bekkeinntak til Sønna Kr. v.(saudefaldene kgl. res ) uten minstevannfør. Svært dårlig

32 R Maldalselva Vannkraftregul er Svært stor Bekkeinntak til Sønna Kr. v.(saudefaldene kgl. res ) R Overløp Øvre Sandvatnet til Nedre Sandvatnet Vannkraftregul er Svært stor Elv fra overløp Øvre Sandvatnet til Nedre Sandvatnet. lkke pålagt minstevassør R Breidkvamselva Vannkraftregul er Svært stor Bekkeinntak til Sønna Kr. v.(saudefaldene kgl. res ) uten minstevannfør. Svært dårlig R Raundalsbekke n Vannkraftregul er Svært stor Bekkeinntak til Sønna Kr. v.(saudefaldene kgl. res ) uten minstevannfør. Svært dårlig R Sagelva nedre Vannkraftregul er Bekkeinntak til Sønna Kr. v.(saudefaldene kgl. res ) Minstevannfør /s, /s Svært dårlig

33 R Rødneelva - inntak kraftstasjon til kraftstasjon Vannkraftregul er strekn fra anadrom del til inntak kraftstasjonen. Betydelige mengder vann renner gjennom rør til kraftverket, og kommer ut umiddelbart på nedsiden. Innsjøforekomster Vannforekomst ID Vannforekomstnavn Påvirknstype Påvirkns Årsak ksmvf Økologisk tilstand Kommune Forslag til miljømål 2021 Aktuelle tiltak / kommentar L Rosslandshølen Vannkraftsdam Middels Regulershøgde 5,15 m. Moderat Sokndal GØP med miljømål å sikre L Lonavatn Vannførsregul er L Tellenesvatnet Vannførsregul er Prosessvann uten liv. Svært dårlig Sokndal Prosessvann uten liv. Svært dårlig Sokndal L Heigravatnet Vannkraftsdam Middels HRV 158,5 LRV 152,5, regulershøgde 6,0 m. Dalane Energi. kgl res (man. reg. endret ) Moderat Eigersund GØP med miljømål å sikre L Stora Myrvatnet Vannkraftsdam Middels HRV 610 LRV 593,65. kgl res Moderat Gjesdal GØP med miljømål å sikre

Forslag til utpeking av sterkt modifiserte vannforekomster og miljømål

Forslag til utpeking av sterkt modifiserte vannforekomster og miljømål Vedlegg Forslag til utpek av sterkt modifiserte vannforekomster og miljømål Kystvannsforekomster Vannforekomst ID Vannforekomstnavn Påvirknstype Påvirkns Vurdersgrunn Økologisk tilstand Kjemisk Kommune

Detaljer

Karakterisering Suldal innsjø

Karakterisering Suldal innsjø Karakterisering Suldal innsjø Dokumentet går gjennom alle vannforekomstene i kommunen. Alle data er hentet fra Vann- Nett (http://vann-nett.nve.no/saksbehandler/). Under ligger en kort forklaring av begrepene

Detaljer

Overvåkingsdata mm: Her ønsker vi at kommunen kommer inn med relevante data til karakteriseringsarbeidet.

Overvåkingsdata mm: Her ønsker vi at kommunen kommer inn med relevante data til karakteriseringsarbeidet. Karakterisering Odda Dokumentet går gjennom alle vannforekomstene i kommunen. Alle data er hentet fra Vann- Nett (http://vann-nett.nve.no/saksbehandler/). Under ligger en kort forklaring av begrepene brukt

Detaljer

VEDLEGG 1: INNSPILL TIL ENDRA MILJØMÅL FOR STERKT MODIFISERTE VANNFOREKOMSTER

VEDLEGG 1: INNSPILL TIL ENDRA MILJØMÅL FOR STERKT MODIFISERTE VANNFOREKOMSTER VEDLEGG 1: INNSPILL TIL ENDRA MILJØMÅL FOR STERKT MODIFISERTE VANNFOREKOMSTER Elvevannforekomster Vannforeko mst ID Vannforekomstn avn Årsak SMVF potensial 027-104-R Maudalsåna øvre, Gjesdal Store Myrvatn

Detaljer

TILTAKSTABELLER FOR VASSOMRÅDE SUNNFJORD - FØREBELS UTGÅVE

TILTAKSTABELLER FOR VASSOMRÅDE SUNNFJORD - FØREBELS UTGÅVE TILTAKSTABELLER FOR VASSOMRÅDE SUNNFJORD - FØREBELS UTGÅVE Innhald ASKVOLL KOMMUNE... 2 ELVAR... 2 INNSJØ... 6 KYST... 8 FJALER KOMMUNE... 9 ELVAR... 9 INNSJØ... 12 FLORA KOMMUNE... 13 ELVAR... 13 INNSJØ...

Detaljer

Regulant Statkraft SF. Alm.sommarvasstand kote 1071,0 moh, HRV kote 1073,0 og LRV kote 1051,0 moh. Total reguleringshøgde 22,0 m.

Regulant Statkraft SF. Alm.sommarvasstand kote 1071,0 moh, HRV kote 1073,0 og LRV kote 1051,0 moh. Total reguleringshøgde 22,0 m. Vannfor ekomst ID 071-1496-L Vannforeko mstnavn Feiosdalsvatn et Påvirkni ngstype Påvirk nings Kommentarer Regulant Statkraft SF. Alsommarvasstand kote 1071,0 moh, HRV kote 1073,0 og LRV kote 1051,0 moh.

Detaljer

Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012

Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012 Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012 2012 2013 Eigersund Netto driftsutgifter F370 (folkebibliotek), konsern 12,0 % 12,5 % Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger,

Detaljer

Tabell 1. Statistikk ABC kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke

Tabell 1. Statistikk ABC kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke Tabell 1. Statistikk kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke Registrert v/deltakere Per kommune Oppstart av flere - grupper med nye deltakere 1 2 3 4 Antall registrert per 1. kvartal 2013 14 8 1 3 %

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland Hovedtall om arbeidsmarkedet i 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 5 175 2,1 874 20 Delvis ledige 1 676 0,7 198 13 Arbeidssøkere på tiltak 689 0,3-108 -14 Kvinner av

Detaljer

Vannregion - revisjonsobjekt - vassdrag. Agder 203 Otravassdraget (Brokke), Byglandsfj Agder 204 Hovatn i Otravassdraget 5 5

Vannregion - revisjonsobjekt - vassdrag. Agder 203 Otravassdraget (Brokke), Byglandsfj Agder 204 Hovatn i Otravassdraget 5 5 Vannregion - revisjonsobjekt - vassdrag diff. Verdi/påv Vannregion Rev.ID Vassdrag/ revisjonsobjekt Vassdragsnummer Vassdragsdel Samlet VPS_gr VP_Fisk/fiske Agder 203 Otravassdraget (Brokke), Byglandsfj.

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 7 065 2,8 1 588 29 Delvis ledige 1 775 0,7 218 14 Arbeidssøkere på tiltak 659 0,3-146 -18 Kvinner av Helt ledige 2 782 2,4 512 23

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn l om arbeidsmarkedet 1.. desember 2014 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 6 030 2,4 980 19 Delvis ledige 1 884 0,7 221 13 Arbeidssøkere på tiltak 687 0,3-132 -16 Kvinner

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland Hovedtall om arbeidsmarknaden i 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 12 779 4,9 158 1 Delvis ledige 4 491 1,7 730 19 Arbeidssøkere på tiltak 2 208 0,8 720 48 Kvinner av

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland Hovedtall om arbeidsmarknaden i 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 9 535 3,7-1 753-16 Delvis ledige 4 271 1,7-163 -4 Arbeidssøkere på tiltak 2 309 0,9 767 50 Kvinner

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland Hovedtall om arbeidsmarknaden i 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 11 950 4,6 3 027 34 Delvis ledige 3 502 1,3 1 531 78 Arbeidssøkere på tiltak 1 462 0,6 767 110 Kvinner

Detaljer

Regional plan og regionalt tiltaksprogram for vannregion Rogaland 2016 2021 Høringsuttalelse Hydro Energi AS

Regional plan og regionalt tiltaksprogram for vannregion Rogaland 2016 2021 Høringsuttalelse Hydro Energi AS Energy Vannregionmyndigheten for Vannregion Rogaland v/ Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 Stavanger firmapost@rogfk.no Our date: 2014-12-31 Our contact: Anneli Nesteng T: 45478933 Regional plan

Detaljer

TILTAKSANALYSE FOR JÆREN VANNOMRÅDE

TILTAKSANALYSE FOR JÆREN VANNOMRÅDE TILTAKSANALYSE FOR JÆREN VANNOMRÅDE Forslag til miljømål og tiltak for bedre vannmiljø Faglig innspill til forvaltningsplan for Vannregion Rogaland (2016-2021) Versjon 1 Kommuner med hele eller større

Detaljer

Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Rogaland.

Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Rogaland. Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Rogaland. 1. Definisjonar Døgnkvote: Tal på laks og/eller sjøaure som kvar fiskar kan fange kvart døgn. Kroka fisk: Ein fisk er definert som kroka dersom

Detaljer

Generasjonsanalyse, metode

Generasjonsanalyse, metode Generasjonsanalyse, metode Ut fra de nasjonale ungdata- undersøkelsene som NOVA gjennomfører nasjonalt har jeg laget en analyse om hvordan ungdom i Rogaland forteller at de har det. 14.310 ungdomsskoleelever

Detaljer

Auka vassføring gjennom overføring frå Vassdalsvotni og Hestastodvatet. Øvste del av vassdraget er overført til Store Muravatet (Vikjavassdraget).

Auka vassføring gjennom overføring frå Vassdalsvotni og Hestastodvatet. Øvste del av vassdraget er overført til Store Muravatet (Vikjavassdraget). 071-11-R 071-43-R 071-44-R 071-45-R 071-7- R 20-R 21-R 23-R k na Vikjaalen ni Nærøyalselvi Innløp Feiosalsvatn et Nærøyalselvi bekkefelt Jashaugen Tvinna Langeøla Beralselvi Annen regul Me Miels Miels

Detaljer

Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene

Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene Vannregionene: Fra Tydal i nord til Fredrikstad i sør. Norges Lengste elv Norges største innsjø 13 % av Norges areal 13 vannområder:

Detaljer

Type påverknad Gjennomførte problemkartl tiltak, beskriv egging skal fange opp. Miljøtilstand er avhengig av pågående tiltak

Type påverknad Gjennomførte problemkartl tiltak, beskriv egging skal fange opp. Miljøtilstand er avhengig av pågående tiltak Vassføreko mst ID Vassførekomst namn Påverknadstype (påverknad som tiltaket er retta mot) Grad av påverknad anteke oppnådd GØP Type påverknad Gjennomførte problemkartl tiltak, beskriv eggi skal fae opp

Detaljer

Vannområdet Altavassdraget/Loppa/Stjernøya

Vannområdet Altavassdraget/Loppa/Stjernøya Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområdet Altavassdraget/Loppa/Stjernøya Versjon nr. 1 / 25.mai 2012 UTKAST TIL ARBEIDSUTVALGET 1 Forord Norge har gjennom vannforskriften forpliktet seg til at vannet

Detaljer

Økologisk miljømål 2021 Moderat økologisk. potensial. Moderat økologisk potensial. Godt økologisk. potensial. Godt økologisk.

Økologisk miljømål 2021 Moderat økologisk. potensial. Moderat økologisk potensial. Godt økologisk. potensial. Godt økologisk. Vannforekomst ID Vannforekomstnavn 016-1624-R Selsvassbekken og Mjåvassbekken Økologisk tilstand eller Dårlig 016-1632-R Morgedalsåi Økologisk miljømål 2021 Kommentar miljømål 2021 MSM 10 Ikke fungerende,

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Rogaland m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Oversikt over vannforekomster i beskytta områder - Elver

Oversikt over vannforekomster i beskytta områder - Elver Oversikt over vannforekomster i beskytta områder - Elver Vannforekomst ID Vannforekomstnavn Vannområde Kommunenummer OffisieltNavn Økologisk miljømål 2021 012-1256-R Nordåa Randsfjorden 0522 Langsua nasjonalpark

Detaljer

TILRÅDING TIL NY KOMMUNESTRUKTUR I ROGALAND. Nett: telenor Konferansekode: 9vpthy. Hashtag for dette arrangementet: #fmro

TILRÅDING TIL NY KOMMUNESTRUKTUR I ROGALAND. Nett: telenor Konferansekode: 9vpthy. Hashtag for dette arrangementet: #fmro Nett: telenor Konferansekode: 9vpthy Hashtag for dette arrangementet: #fmro TILRÅDING TIL NY KOMMUNESTRUKTUR I ROGALAND Fylkesmannen i Rogaland, 27. august 2016 Tilrådinga blir lagt ut på fylkesmannen.no/rogaland

Detaljer

Adresseliste. Høring av vesentlige vannforvaltningsspørsmål for Vannregion Rogaland

Adresseliste. Høring av vesentlige vannforvaltningsspørsmål for Vannregion Rogaland Adresseliste Høring av vesentlige vannforvaltningsspørsmål for Vannregion Rogaland Kommunene: Bjerkreim Eigersund Lund Sokndal Bokn Haugesund Karmøy Tysvær Vindafjord Utsira Gjesdal Hå Klepp Randaberg

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Vannkraft og sterkt regulerte vannforekomster

Vannkraft og sterkt regulerte vannforekomster Nasjonal Vannmiljøkoferanse 17. mars 2011, Oslo Vannkraft og sterkt regulerte vannforekomster Jo Halvard Halleraker, DN Innhold Kongelig res juni 2010 - Vannkraft Klargjøre veiledning som finnes Definisjon

Detaljer

Regional plan for vannforvaltning. For Vannregion Glomma og Grensevassdragene

Regional plan for vannforvaltning. For Vannregion Glomma og Grensevassdragene Regional plan for vannforvaltning For Vannregion Glomma og Grensevassdragene Vannregionen vår: Fra Tydal i nord til Fredrikstad i sør. Norges lengste elv Norges største innsjø 13 % av Norges areal Ca 2

Detaljer

Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Rogaland

Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Rogaland Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Rogaland Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure i Rogaland fastsett av Fylkesmannen i Rogaland den 22. februar 2008. Fastsett med heimel i

Detaljer

Poststemplene i Rogaland

Poststemplene i Rogaland Poststemplene i Rogaland Tillegg til 2. utgave som kom i 2015 21.11.2015 Hallvard Slettebø Stempelgruppen i Rogaland 1 Innhold Haugesund kommune... 3 Haugesund... 3 Karmøy kommune... 4 Karmsund... 4 Sandnes

Detaljer

Under tilsyn % Us og behandlet

Under tilsyn % Us og behandlet Barn og ungdom, født 1994-2011 Gruppe A * Nord-Rogaland 26 266 24 482 93,2 15 580 59,3 710 8 902 Nord-Jæren/Ryfylke 15 601 15 318 98,2 10 691 68,5 669 4 627 Stavanger 30 093 29 131 96,8 17 841 59,3 1 002

Detaljer

Kort innføring i planprosessen og høringsdokumentene. Høringskonferanse, 3. oktober 2014 V/ Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune

Kort innføring i planprosessen og høringsdokumentene. Høringskonferanse, 3. oktober 2014 V/ Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune Kort innføring i planprosessen og høringsdokumentene Høringskonferanse, 3. oktober 2014 V/ Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune Vannregion Rogaland - Grensene følger omtrent fylkesgrensene

Detaljer

Generelle innspill fra vannområdet Nordre Fosen

Generelle innspill fra vannområdet Nordre Fosen Vedlegg 1: Innspill til regional vannforvaltningsplan for Trøndelag vannregion 2016-2021 med tilhørende tiltaksprogram Generelle innspill fra vannområdet Nordre Fosen Vedtatt i kommunestyrene i Bjugn (XX:XX:XX),

Detaljer

Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland

Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland Kontakt Hallvard Slettebø hallvard@slettebo.no hvis du har noen av disse stemplene. Hvis du sender skann så bør de være i 600 dpi og lagret i tif-format. (Noen

Detaljer

VANNKVALITETSMÅL DE FEM VIKTIGE PÅVIRKNINGER

VANNKVALITETSMÅL DE FEM VIKTIGE PÅVIRKNINGER VANNKVALITETSMÅL GOD ØKOLOGISK TILSTAND GOD KJEMISK TILSTAND BRUKERMÅL KOBLE GOD ØKOLOGISK TILSTAND TIL BRUKERMÅL VIKTIG DE FEM VIKTIGE PÅVIRKNINGER EUTROFIERING GJENSLAMMING PARTIKULÆRT MATERIALE GJENSLAMMING,

Detaljer

Forvaltningsplan vatn og forventningar til kommunane

Forvaltningsplan vatn og forventningar til kommunane Forvaltningsplan vatn og forventningar til kommunane Presentasjon til dialogsmøte for landbruksforvaltninga 22. november 2016 v/ Vegard Næss, Vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune Vannregion Rogaland

Detaljer

ULLA-FØRRE. Velkommen til

ULLA-FØRRE. Velkommen til REIN ENERGI NORSK Velkommen til ULLA-FØRRE VANN Nord-Europas største vasskraftanlegg, Ulla-Førre, strekkjer seg over tre kommunar og to fylker nordaust for Stavanger. Vatn til kraftproduksjon blir henta

Detaljer

Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 2005 til 2025 Middels scenarium

Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 2005 til 2025 Middels scenarium Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 25 til 225 Det er forventet store er innen den del av befolkningen i Norge de neste 2 årene. Det er også forventet forskyvninger av bosettingen fra

Detaljer

KOSTRA-rapportering for 2015

KOSTRA-rapportering for 2015 KOSTRA-rapportering for 2015 SSB foreløpige KOSTRA-tall pr 15. mars Alle har rapportert rekneskapstal Rettefrist 15.4 Endeleg publisering onsdag 15.6 Kvalitetssikring! Ressursbruk på rapportering Viktig

Detaljer

Vannkraft i vannforvaltningsplanene ferdigstilling av SMVF. Inger Staubo Jo H. Halleraker

Vannkraft i vannforvaltningsplanene ferdigstilling av SMVF. Inger Staubo Jo H. Halleraker Vannkraft i vannforvaltningsplanene ferdigstilling av SMVF Inger Staubo Jo H. Halleraker Vannforskriften og vannkraft Målkonflikt synliggjort og håndteres Nasjonale føringer SMVF-Veiledning Bedre samordning

Detaljer

Lyngdal Alleèn 5 4580 Lyngdal Tlf: 02002 Fax: 38344552 Man - fre: kl. 09.30 til kl. 15.30 Tors: kl. 09.30 til 17.00

Lyngdal Alleèn 5 4580 Lyngdal Tlf: 02002 Fax: 38344552 Man - fre: kl. 09.30 til kl. 15.30 Tors: kl. 09.30 til 17.00 Agder: Farsund Barbros gate 3 4550 Farsund Telefon: 02002 Man - fre: 09.30-15.30 Tors: 09.30-17.00 Flekkefjord Elvegaten 14 4400 Flekkefjord Faks: 38 32 48 35 Man - fre: 09.30-15.00 Tors: 09.30-17.00 Grimstad

Detaljer

Statleg tilsyn med kommunar i Rogaland og Rogaland fylkeskommune 2011 Fylkesmannen og Helsetilsynet i Rogaland, Mattilsynet og Statens kartverk

Statleg tilsyn med kommunar i Rogaland og Rogaland fylkeskommune 2011 Fylkesmannen og Helsetilsynet i Rogaland, Mattilsynet og Statens kartverk Statleg tilsyn med kommunar i Rogaland og Rogaland fylkeskommune 2011 og i Rogaland, og Skriftlig tilsyn = tilsyn der all kontakt med kommunen skjer skriftlig Landsomfattande tilsyn/nasjonalt tilsyn =

Detaljer

Vestlandsløftet i Rogaland

Vestlandsløftet i Rogaland Rådmannsmøte Bryne 14.6.2013 Vestlandsløftet i Rogaland Prosjektleder Egil Rasmussen, Stavanger kommune Rogaland og ehelse Stavanger og Karmøy sammen med sine respektive sykehus la fra 2003 grunnlaget

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat NVEs arbeid med tiltaksanalyser Pernille Dorthea Bruun Tilsyns- og beredskapsavdelingen God økologisk tilstand (GØT) eller Godt økologisk potensial (GØP) Hva har vi:

Detaljer

Rammedirektivet for vann i landbruksområder. Eva Skarbøvik Bioforsk Jord og miljø

Rammedirektivet for vann i landbruksområder. Eva Skarbøvik Bioforsk Jord og miljø Rammedirektivet for vann i landbruksområder Eva Skarbøvik Bioforsk Jord og miljø Direktivets mål: God økologisk tilstand! God biologisk tilstand God kjemisk tilstand God hydromorfologisk tilstand For kjemisk

Detaljer

Lokale tiltaksanalyser

Lokale tiltaksanalyser Lokale tiltaksanalyser Vannområdene Glomma og Grensevassdragene Trine Frisli Fjøsne 19.11.2013 Miljømål jf. Vannforskriften Miljømål for overflatevann ( 4) Naturlige vannforekomster av overflatevann Tilstanden

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Rogaland JANUAR / NAV Rogaland

Arbeidsmarkedet i Rogaland JANUAR / NAV Rogaland Arbeidsmarkedet i Rogaland JANUAR 2016 12.11.2016/ NAV Rogaland Rogaland. Antall varsler juni 2014 januar 2017 Varsler om permitteringer i september 16 og oktober 16 som følge av streiken er ikke tatt

Detaljer

Følgende temaer legges ut på 2. gangs høring og offentlig ettersyn:

Følgende temaer legges ut på 2. gangs høring og offentlig ettersyn: Andre gangs offentlig ettersyn og høring av regional plan for vannforvaltning for de norske delene av vannregion Västerhavet (Grensevassdragene) 2016-2021 16. juni t.o.m. 1. oktober 2015 Forslag til forvaltningsplan

Detaljer

Fysiske inngrep og sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF)

Fysiske inngrep og sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF) Fysiske inngrep og sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF) Tor Simon Pedersen Bent Braskerud Anja S. Ibrekk Norges Vassdragsog Energidirektorat (NVE) Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning

Detaljer

TP2. Mål/ mulig. Lutsivatnet. Dybingen L3 TP3. Mål/ mulig. Oppnådd. Gjennomføringsgrad

TP2. Mål/ mulig. Lutsivatnet. Dybingen L3 TP3. Mål/ mulig. Oppnådd. Gjennomføringsgrad Vedlegg 1 Ims-Lutsivassdraget 2. TP2 Fra RF-rapport 23/6.5.8.6.4 Dybingen L3 Lutsivatnet Kyllesvatnet L2 L4 Forenesvatnet Storavatnet L1 L5 2. 1.6 1.2.8.4 TP2.2 2. Landbruk Befolkning.5 Bakgrunn Planlagte

Detaljer

Årsmelding åringer uten karieserfaring i % Antall 5-åringer. Tannhelsedistrikt. % us. dmft=0 % dmft=0. Nord-Rogaland ,8

Årsmelding åringer uten karieserfaring i % Antall 5-åringer. Tannhelsedistrikt. % us. dmft=0 % dmft=0. Nord-Rogaland ,8 5-åringer uten karieserfaring i 85 80 Antall 5-åringer us. dmft=0 dmft=0 Nord-Rogaland 1 481 83 1 017 82,8 75 Nord-Jæren & Ryfylke 946 76 589 82,3 70 65 Stavanger 1 757 82 1 204 83,8 Sandnes 1 459 79 953

Detaljer

Uttalelse om tiltak i vannforekomster

Uttalelse om tiltak i vannforekomster Forum for Natur og Friluftsliv - Sør-Trøndelag Sandgata 30, 7012 Trondheim Tlf.: 91369378 E-post: sor-trondelag@fnf-nett.no Uttalelse om tiltak i vannforekomster FNF i Sør- og Nord-Trøndelag sender herved

Detaljer

NVE Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5901 Majorstua 0301 OSLO Bergen

NVE Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5901 Majorstua 0301 OSLO Bergen Boge kraft AS NVE Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5901 Majorstua 0301 OSLO Bergen 1.8.2015 Svar høringsuttalelser vedrørende Boge 3 Vaksdal kommune Drøfting I Vaksdal kommunes vedtak i sak

Detaljer

KNUT VAREIDE, MARIT O. NYGAARD OG LARS UELAND KOBRO

KNUT VAREIDE, MARIT O. NYGAARD OG LARS UELAND KOBRO KNUT VAREIDE, MARIT O. NYGAARD OG LARS UELAND KOBRO TF-notat nr. 4/2015 Kap 1 Kap 2 Kap 3 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling Kap 1 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling 470 000 463 092

Detaljer

FRIVILLIGE TILTAK I LANDBRUKET.

FRIVILLIGE TILTAK I LANDBRUKET. FRIVILLIGE TILTAK I LANDBRUKET. 14. Oktober 2014 Monica Dahlmo, rådgivar 1 Korleis oppnå miljømål? 2 Landbruket i Rogaland (2010 tall) 2,9 mrd kr i samla verdiskaping fra primærproduksjon (brutto) 2 mrd

Detaljer

Årsmelding åringer uten karieserfaring i % Antall 5-åringer. % us dmft=0 % dmft=0. Tannhelsedistrikt. Nord-Rogaland ,2

Årsmelding åringer uten karieserfaring i % Antall 5-åringer. % us dmft=0 % dmft=0. Tannhelsedistrikt. Nord-Rogaland ,2 Tannhelse Rogaland Norge 5-åringer uten karieserfaring i 85 80 Antall 5-åringer us dmft=0 dmft=0 Nord-Rogaland 1 507 80 1 021 84,2 75 Nord-Jæren & Ryfylke 987 81 669 83,8 70 65 Stavanger 1 689 75 1 058

Detaljer

Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger

Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger Hjelmeland 29. oktober 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM

Detaljer

Sterkt Modifiserte Vannforekomster (SMVF), ferskvann

Sterkt Modifiserte Vannforekomster (SMVF), ferskvann Sterkt Modifiserte Vannforekomster (SMVF), ferskvann Fullkarakterisering av SMVF Opplæringsseminar, mai 2007 Anja Skiple Ibrekk & Tor Simon Pedersen, NVE Steinar Sandøy & Jo H. Halleraker, DN Hva er SMVF?

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL SAMMENSLÅING AV JÆREN- OG DALANE TINGRETT

HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL SAMMENSLÅING AV JÆREN- OG DALANE TINGRETT Saksutredning: HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL SAMMENSLÅING AV JÆREN- OG DALANE TINGRETT Trykte vedlegg: Høringsnotat Forslag til sammenslåing av er Utrykte vedlegg: 1. Bakgrunn: Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

«10 PÅ TOPP» I SANDNES 2015

«10 PÅ TOPP» I SANDNES 2015 «10 PÅ TOPP» I SANDNES 2015 www.stf.no/sandnesturlag 9 6 5 7 2 3 4 8 1 10 Lutsivatnet Dybingen Kyllesvatnet Skjelbreidtj Bråsteinvatnet Stokkalandsvatnet Flassavatnet Svihusvatnet Seldalsvatnet Oltedalsvatnet

Detaljer

Geomatikktreff 2016 IVAR IKS over og under bakken

Geomatikktreff 2016 IVAR IKS over og under bakken Geomatikktreff 2016 IVAR IKS over og under bakken Først litt film Snakkende do Biopose Krølltang Litt historikk De første samtalene for ett interkommunalt samarbeid begynte i 1930, det var Stavanger, Hetland,

Detaljer

Dalane energi / Dalane kraft AS

Dalane energi / Dalane kraft AS Dalane energi / Dalane kraft AS 9 kraftstasjoner i drift. 6 heleide og 3 deleide. 4 av disse er bygd etter 2001. Årsproduksjon ca. 160GWh. 1 kraftstasjon under bygging. 13 nye kraftstasjoner planlegges.

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato:

Deres ref.: Vår ref.: Dato: Vannregion Hordaland Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 Bergen Deres ref.: Vår ref.: 11466864 Dato: 19.12.2014 HØRINGSUTTALELSE TIL REGIONAL PLAN FOR VANNREGION HORDALAND Vi viser til vannforvaltningsplan

Detaljer

Regional plan og regionalt tiltaksprogram for vannregion Sogn og Fjordane 2016 2021 Høringsuttalelse Hydro Energi AS

Regional plan og regionalt tiltaksprogram for vannregion Sogn og Fjordane 2016 2021 Høringsuttalelse Hydro Energi AS Energy Vassregionmynda for Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 Leikanger Postmottak.Sentraladm@sfj.no. Our date: 2015-3-31 Our contact: Anneli Nesteng T: 45478933 Regional

Detaljer

En enkel vurdering av utbygging av Kvanndalen II, Suldal kommune A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 362

En enkel vurdering av utbygging av Kvanndalen II, Suldal kommune A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 362 R En enkel vurdering av utbygging av Kvanndalen II, Suldal kommune A P P O R T Rådgivende Biologer AS 362 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: En enkel vurdering av utbygging av Kvanndalen II, Suldal

Detaljer

Miljømål og unntak Omforente miljømål for planperioden

Miljømål og unntak Omforente miljømål for planperioden Miljømål og unntak Omforente miljømål for planperioden 2016-2021 Anders Iversen (Miljødirektoratet) 15. oktober 2013 Foto: Anders Iversen Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen Miljømål og unntak - oversikt

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I VANNOMRÅDE UTVALGET FOR NORDKYN OG LAKSEFJORDEN, VANNREGION FINNMARK

REFERAT FRA MØTE I VANNOMRÅDE UTVALGET FOR NORDKYN OG LAKSEFJORDEN, VANNREGION FINNMARK REFERAT FRA MØTE I VANNOMRÅDE UTVALGET FOR NORDKYN OG LAKSEFJORDEN, VANNREGION FINNMARK TORSDAG 08.03.2012. KL.13:00-15:00 Til stede på møtet: Se vedlagte deltakerliste. Sak 1: Velkommen og presentasjon

Detaljer

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen I Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Tiltaksanalyse VO Mjøsa

Tiltaksanalyse VO Mjøsa Tiltaksanalyse VO Mjøsa Presentasjon av tiltaksanalysen - Årsmøte i Vassdragsforbundet Honne, 31. mars 2014 Leif Simonsen, 92452255, leif.simonsen@norconsult.com Presentasjon og innhold Leif Simonsen,

Detaljer

Tiltakstabell i tiltaksanalyse

Tiltakstabell i tiltaksanalyse Tiltakstabell i tiltaksanalyse Rødmerket er forslag til modifiseringer for å beregne kost-effekt Vannforekomst Navn Vann-område Kommune Risikovurderin g Tilstandsvurdering Påvirkningstyp e SMVF? Unntak

Detaljer

Framtidens barnehage Meld. St. 24 (2012-2013)

Framtidens barnehage Meld. St. 24 (2012-2013) Framtidens barnehage Meld. St. 24 (2012-2013) Fylkesmannen i Rogaland Regelverkssamling 12. juni 2013 Prosjektleder Marit R. Solheim Om stortingsmeldingen Prosess Kunnskapsgrunnlag Tiltak Videre arbeid

Detaljer

Referat Workshop om overvåking, Jæren vannområde 24. februar 2016

Referat Workshop om overvåking, Jæren vannområde 24. februar 2016 Referat Workshop om overvåking, Jæren vannområde 24. februar 2016 Deltakere: Navn Connie Hellestø Svein Oftedal Halldor Gislason Anne Grethe Bø Cazon Åsta Egelandsaa Monica Nedrebø Nesse Kristin Bringedal

Detaljer

Mårberget kraftverk Beiarn kommune

Mårberget kraftverk Beiarn kommune Mårberget kraftverk Beiarn kommune Bakgrunn Norsk Grønnkraft (NGK) søker om konsesjon for å bygge Mårberget kraftverk, med tilhørende kraftlinjer. Mårberget kraftverk ønsker å utnytte elva Steinåga til

Detaljer

Implementering av utbyggingsprogram Rogaland

Implementering av utbyggingsprogram Rogaland Implementering av utbyggingsprogram Rogaland SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Sentralbord: 73593000 Telefaks: 73590260 ts@sintef.no www.sintef.no Foretaksregister:

Detaljer

Fylkeskommunens tilskuddsordning til vannmiljøtiltak prosjekter som har fått støtte i 2016

Fylkeskommunens tilskuddsordning til vannmiljøtiltak prosjekter som har fått støtte i 2016 Fylkesns tilskuddsordning til vannmiljøtiltak prosjekter som har fått støtte i 2016 Totalt ble 1 700 000 kr satt av til fylkesns tilskuddsordning til vannmiljøtiltak i 2016. Det har vært to søknadsomganger

Detaljer

Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Stavanger foretaksområde. Kunnskap Samarbeid Trygghet mot felles mål

Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Stavanger foretaksområde. Kunnskap Samarbeid Trygghet mot felles mål Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Stavanger foretaksområde Kunnskap Samarbeid Trygghet mot felles mål Definisjon Et nettverk av ressurspersoner med definert ansvarsområde og funksjon

Detaljer

Interkommunal VA-norm i Rogaland. - status og veien videre

Interkommunal VA-norm i Rogaland. - status og veien videre Interkommunal VA-norm i Rogaland - status og veien videre Om Rogaland og Stavanger Norsk Vanns VA-norm Felles normer i Rogaland Veien videre Om Rogaland og Stavanger Norsk Vanns VA-norm Felles normer i

Detaljer

Vår dato 22.04.2015. for

Vår dato 22.04.2015. for - u NTE Vår referanse Vår dato 22.04.2015 14/01495-3 Vår saksbehandler Deres referanse Bjørn Høgaas Sør-Trøndelag fylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004 TRONDHEIM 7x0/C/0 5'5"? -/~//L5 Regional vannforvaltningsplan

Detaljer

Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr

Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr. 07.08.2017 Innhold Stavanger... 1 Sandnes... 2 Karmøy... 3 Haugesund... 3 Sola... 4 Hå... 4 Eigersund... 4 Gjesdal... 5 Strand... 5 Time... 5

Detaljer

Møtebok for Fylkesvalgstyret

Møtebok for Fylkesvalgstyret Møtebok for Fylkesvalgstyret Rogaland A Gjennomgang av valgstyrenes møtebøker A1 Merknader til gjennomføringen av stortingsvalget i kommunene x Det er ingen merknader til gjennomføringen av stortingsvalget

Detaljer

KOSTRA-rapportering for 2014

KOSTRA-rapportering for 2014 KOSTRA-rapportering for 2014 SSB foreløpige KOSTRA-tall pr 15. mars Kvalitetssikring Ressursbruk på rapportering Viktig å sikra nytteverdien Data må kunna samanliknast Rettefrist 15.4 Endeleg publisering

Detaljer

KRAFTTAK FOR EIT BETRE FYSISK MILJØ VED SKULENE I ROGALAND

KRAFTTAK FOR EIT BETRE FYSISK MILJØ VED SKULENE I ROGALAND KRAFTTAK FOR EIT BETRE FYSISK MILJØ VED SKULENE I ROGALAND Egil Bjørløw Ass. fylkeslege 14.10.2015 1 Kartlegging 2013 - Hdir Kartlegging av skolenes godkjenningsstatus og kommunenes tilsynspraksis etter

Detaljer

Faktaark Frogn/Nesodden til Bunnefjorden

Faktaark Frogn/Nesodden til Bunnefjorden Faktaark Frogn/Nesodden til Bunnefjorden Tiltaksområde nr. 18. Nasjonalt vannforekomstnummer: 5-5-R FIGUR 1. KART OVER TILTAKSOMRÅDE NR. 18 FROGN/NESODDEN TIL BUNNEFJORDEN. RØDE PUNKT VISER STEDER DET

Detaljer

Nevervatnet kraftverk - Sørfold kommune

Nevervatnet kraftverk - Sørfold kommune Nevervatnet kraftverk - Sørfold kommune Bakgrunn Nevervatnet kraft AS søker konsesjon for å bygge Nevervatnet kraftverk, med tilhørende kraftlinjer. Søker ønsker å utnytte fallet i Neverskarelva mellom

Detaljer

Nytt hovedalternativ for utbygging av Sivertelva kraftverk

Nytt hovedalternativ for utbygging av Sivertelva kraftverk Nytt hovedalternativ for utbygging av Sivertelva kraftverk Desember 2012 1 Bakgrunn Etter sluttbefaringen av Sivertelva den 11. oktober 2011 ønsker Blåfall AS ut i fra miljøhensyn å søke om en endring

Detaljer

Siste nytt om veiledere og holdepunkter for å lande forvaltningsplanene, med fokus påp. Vassdragsseminaret, Trondheim

Siste nytt om veiledere og holdepunkter for å lande forvaltningsplanene, med fokus påp. Vassdragsseminaret, Trondheim Siste nytt om veiledere og holdepunkter for å lande forvaltningsplanene, med fokus påp SMVF Vassdragsseminaret, Trondheim 19.11.08 Jo H. Halleraker, DN Disposisjon Kort repetisjon Karakterisering kandidater

Detaljer

ROGALAND. Et godt fungerende arbeidsliv?

ROGALAND. Et godt fungerende arbeidsliv? ROGALAND Et godt fungerende arbeidsliv? Hva er omfanget av svart arbeid? 2-5% av det norske BNP anslås å være svart omsetning. Jan-Egil Kristiansen i Skatt øst til NRK 29.5.2014: Anslår at svart arbeid

Detaljer

Vannforvaltningsplan for Vest-Viken. Innspill fra E-CO Energi til 2. gangs høring

Vannforvaltningsplan for Vest-Viken. Innspill fra E-CO Energi til 2. gangs høring Vannregion Vest-Viken v/buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen E-CO Energi AS Postboks 1050 Sentrum 0104 Oslo BjornOtto.Donnum@e-co.no Telefon: 24116922 Mobil: 95027637 Telefaks: Org. nr: NO

Detaljer

Høring. Innspill til endrede miljømål i regulerte vassdrag i Vannforvaltningsplan for Sogn og Fjordane

Høring. Innspill til endrede miljømål i regulerte vassdrag i Vannforvaltningsplan for Sogn og Fjordane VRM Sogn og Fjordane E-CO Energi AS Postboks 1050 Sentrum 0104 Oslo BjornOtto.Donnum@e-co.no Telefon: 24116922 Mobil: 95027637 Telefaks: Org. nr: NO 976 894 677 MVA www.e-co.no Att.: Merete Farstad Dato:

Detaljer

IKT Samhandlingsgruppe. Rapport til Samhandlingsutvalget

IKT Samhandlingsgruppe. Rapport til Samhandlingsutvalget IKT Samhandlingsgruppe Rapport til Samhandlingsutvalget 18.3.2015 Mandat IKT Samhandlingsgruppe skal følge opp delavtale 9 i praksis, vurdere og bidra til at avtalen fungerer. Gruppen skal gi innspill

Detaljer

Handlingsprogram Regional plan for vannforvaltning for vannregion Rogaland

Handlingsprogram Regional plan for vannforvaltning for vannregion Rogaland Handlingsprogram 2016-2018 Regional plan for vannforvaltning for vannregion Rogaland 2016 2021 Vedtatt av fylkestingene i vannregionen - desember 2015 1 Beskrivelse av regional plan og tiltaksprogram Regional

Detaljer

Rapport. Økt balansekraftkapasitet i norske vannkraftverk. Innledende studie av konkrete case i Sør-Norge

Rapport. Økt balansekraftkapasitet i norske vannkraftverk. Innledende studie av konkrete case i Sør-Norge - Åpen Rapport Økt balansekraftkapasitet i norske vannkraftverk Innledende studie av konkrete case i Sør-Norge Forfatter(e) Eivind Solvang Atle Harby Ånund Killingtveit SINTEF Energi AS Energisystemer

Detaljer

Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland

Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland Kontakt Hallvard Slettebø hallvard@slettebo.no hvis du har noen av disse stemplene. Hvis du sender skann så bør de være i 600 dpi og lagret i tif-format. (noen

Detaljer

Miljøfaglige utfordringer med Vanndirektivet i Norge Jo Halvard Halleraker johh@dirnat.no

Miljøfaglige utfordringer med Vanndirektivet i Norge Jo Halvard Halleraker johh@dirnat.no Miljøfaglige utfordringer med Vanndirektivet i Norge Jo Halvard Halleraker johh@dirnat.no Significant pressures Andel god/svært god tilstand Prosent 120 100 Kyst Innsjøer Elver 80 60 40 20 0 Glomma Vest-

Detaljer

Karakterisering Finnøy

Karakterisering Finnøy Karakterisering Finnøy Dokumentet går gjennom alle vannforekomstene i kommunen. Alle data er hentet fra Vann- Nett (http://vann-nett.nve.no/saksbehandler/). Under ligger en kort forklaring av begrepene

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Jæren vannområde. Dato: 11. mai 2016 Sted: Stavanger kommunes lokaler i Olav Kyrres gate 19

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Jæren vannområde. Dato: 11. mai 2016 Sted: Stavanger kommunes lokaler i Olav Kyrres gate 19 Referat fra møte i arbeidsgruppa i Jæren vannområde Dato: 11. mai 2016 Sted: Stavanger kommunes lokaler i Olav Kyrres gate 19 Til stede: Organisasjon: Navn: Deltakelse: Gjesdal kommune Gudrun Kristensen

Detaljer