Sterkt modifiserte vannforekomster med forslag til miljømål og tiltak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sterkt modifiserte vannforekomster med forslag til miljømål og tiltak"

Transkript

1 Vedlegg Sterkt modifiserte vannforekomster med forslag til miljømål og tiltak Kystvannsforekomster Vannforekomst ID Vannforekomstnavn Påvirknstype Påvirkns Vurdersgrunn Økologisk tilstand Kjemisk tilstand Kommune Forslag til Miljømål 2021 Aktuelle tiltak/ kommentar C Tananger havn Moloer Dårlig Oppnår ikke god Sola GØP og miljømål settes til dagens tilstand for bunnfauna. Problemkartlegg Elveforekomster Vannforeko mst ID Vannforekoms tnavn Påvirknstype Påvirknsgr ad Årsak ksmvf Økologisk tilstand Kommune Forslag til miljømål 2021 Aktuelle tiltak / kommentar R Rosslandsåna nedre Med Minstevassfør 100 l/s kun i perioden Dårlig Sokndal GØP med miljømål å sikre R Lonebekken Svært stor Vannkraftreguler Svært dårlig Sokndal R Heigravatnet - Eidavatnet minstevassfør. Moderat Eigersund GØP med miljømål å sikre

2 R Rosslandsåna øvre Middels Dalane Energi: Påvirket av regulerer i Heigravatnet og Eiavatnet uten krav om. Moderat Sokndal R Bekk nedstrøms Inntaksdamme n Tørrlegges i perioder. Moderat Sokndal R Kvernavatnet - Kydlandsvatnet Annen reguler Middels Økt vannfør i bekk fra Kvernavatnet til Kydlandsvatnet som følge av overførstunnel fra Spjotevatn. Moderat Eigersund GØP med miljømål å sikre R Hølen Annen reguler Middels Tørrlagt elv nedstrøms Øygreidsvatnet => sterkt redusert vannfør. Moderat Eigersund GØT R Maudalsåna øvre Middels Store Myrvatn regulert. Vannfør kun når Maudal kraftverk går. kgl res Moderat Gjesdal GØP med miljømål å sikre

3 R Botnavatn utløpsbekk Middels Botnavatn regulert uten minstevannfør. Dalane Energi. kgl res (endr for Botnavatn i 1984) Moderat Lund GØP med miljømål å sikre R Teks R Liåna Middels Teksevatn regulert uten minstevannfør. Dalane Energi. kgl res Liavatn regulert uten minstevannfør. Dalane Energi. kgl res (endret ) Moderat Eigersund GØP med miljømål å sikre Dårlig Eigersund GØP med miljømål å sikre R Holmavatnet - Ogna Middels Utløp Holmavatnet oppdemmet. Overført Hetland kraftverk. Lyse prod. kgl. res Moderat Hå GØP med miljømål å sikre R Kanal mellom Nodlandsvatne t og Liavatnet Middels minstevassfør. Moderat Eigersund R Maudalsåna oppstrøms kraftverk Store Myrvatn regulert. Avrenn går i Maudal kr.v. kgl res Dårlig Gjesdal

4 R Avløp Migarvatnet minstevassfør. Dårlig Eigersund R Urdalsvatn utløpsbekk Middels minstevassfør. Moderat Lund R Høylandsåna midtre ikke krav om minstevannfør i dag. Dårlig Bjerkreim R Bekk ved inntaksmagasin Grødem vannføra går i Grødemfoss kr.v. Dalane Energi. kgl res (endret ) Dårlig Eigersund R Bekk mellom Spjotevatnet og Åvendalsvatnet Spjotevatn/ Mjåvatn overført Kydlandsvatn Dalane Energi. kgl res (endret ) Dårlig Sokndal R Svåelva Fiskevandrs hinder Fyll i tilknytn til vei fører til fiskevandrshinder. Moderat Eigersund GØT R Bekk fra Klemmetjørn Svært stor Stort bekkefelt som drenerer til Fuglestadåna. I dette feltet er det fraført betydelig med vann. Bekk fra Hagavatnet og Klemmetjørn må inn som SMVF da vannet er overført til Hetland kraftverk. Svært dårlig

5 R Bekk fra Hagavatnet Se R Dårlig R Skådaheikanale n Fysisk endr av elveløp R Salteåna Fysisk endr av elveløp R Håelva; Dalabekken (anadrom strekn) R Håelva - Dalabekken Fysisk endr av elveløp Fysisk endr av elveløp Middels Svært dårlig Klepp GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. (utsatt frist etter vannforskriften 9). Brukermål: Drikkevannskvalitet for dyr. Vannforekomsten skal oppleves som et positivt landskapselement. Middels Kanalisert og senket, to små pumpestasjoner. Dårlig Hå,Klepp,Tim e GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. (utsatt frist etter vannforskriften 9). Brukermål: Drikkevannskvalitet for dyr. Vannforekomsten skal oppleves som et positivt landskapselement. Middels Sterk kanaliser. Moderat Hå GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. (utsatt frist etter vannforskriften 9). Brukermål: Drikkevannskvalitet for dyr. Vannforekomsten skal oppleves som et positivt landskapselement. Middels Sterk kanaliser. Moderat Hå GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. (utsatt frist etter vannforskriften 9). Brukermål: Tiltak som begrenser forurensn fra landbruket Tiltak som begrenser forurensn fra landbruket Tiltak som begrenser forurensn fra landbruket Tiltak som begrenser forurensn fra landbruket

6 R Håelva - Bøbekken R R Skådaheikanale n Bekk til Hålandsvatnet Fysisk endr av elveløp Drikkevannskvalitet for dyr. Vannforekomsten skal oppleves som et positivt landskapselement. Middels Sterk kanaliser. Dårlig Hå GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. (utsatt frist etter vannforskriften 9). Brukermål: Drikkevannskvalitet for dyr. Vannforekomsten skal oppleves som et positivt landskapselement. Bekkelukk Mye ligger i rør. Svært dårlig Klepp GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. (utsatt frist etter vannforskriften 9). Brukermål: Drikkevannskvalitet for dyr. Vannforekomsten skal oppleves som et positivt landskapselement. Bekkelukk Over 50 % av vannforekomsten ligger i rør. Dårlig Randaberg GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. (utsatt frist etter vannforskriften 9). Brukermål: Drikkevannskvalitet for dyr. Vannforekomsten skal oppleves som et positivt landskapselement R Skeiekanalen Bekkelukk Middels % er lukket. Svært dårlig Klepp GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. (utsatt frist etter vannforskriften 9). Brukermål: Tiltak som begrenser forurensn fra landbruket Tiltak som begrenser forurensn fra landbruket Tiltak som begrenser forurensn fra landbruket Tiltak som begrenser forurensn fra landbruket

7 R R R R Grødalands- og Brautkanalen Bekkefelt til sjø i Randaberg Figgjo fra Gruda til Bore, innløpsbekker Bekkefelt mot sjø i Sola Bekkelukk Store deler av vannforekomsten ligger i rør. Bekkelukk Bekkene er i stor lukket. Svært dårlig Klepp,Time Svært dårlig Randaberg Drikkevannskvalitet for dyr. Vannforekomsten skal oppleves som et positivt landskapselement. GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. (utsatt frist etter vannforskriften 9). Brukermål: Drikkevannskvalitet for dyr. Vannforekomsten skal oppleves som et positivt landskapselement. GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. (utsatt frist etter vannforskriften 9). Brukermål: Drikkevannskvalitet for dyr. Vannforekomsten skal oppleves som et positivt landskapselement. Bekkelukk Store deler ligger i rør. Dårlig Klepp,Sola GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. (utsatt frist etter vannforskriften 9). Brukermål: Drikkevannskvalitet for dyr. Vannforekomsten skal oppleves som et positivt landskapselement. Bekkelukk Alle bekkestrengene er lukket mer enn 50 %. Svært dårlig Sola GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. (utsatt frist etter vannforskriften 9). Brukermål: Tiltak som begrenser forurensn fra landbruket Tiltak som begrenser forurensn fra landbruket Tiltak som begrenser forurensn fra landbruket Tiltak som begrenser forurensn fra landbruket

8 Drikkevannskvalitet for dyr. Vannforekomsten skal oppleves som et positivt landskapselement R Kanal fra Forus til Gandsfjorden Bekkelukk lukket mer enn 50 %. Moderat Sandnes GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. Sette nivå på total-nitrogen Tiltak som begrenser forurensn R Soma-Bærheim kanalen Bekkelukk Store deler er lukket Moderat Sola, Sandnes GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. Sette nivå på total-nitrogen Tiltak som begrenser forurensn R Foruskanalen Drener av innsjø/ Fysisk endr av bekkeløp R Bekker til Hafrsfjord Nærsområdet på Forus Vest var tidligere en innsjø, Stokkavannet. Betongkulverter Bekkelukk Alle bekkestrengene er lukket mer enn 50 %. Moderat Moderat Sola, Stavanger Sola, Stavanger GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. Sette nivå på total-nitrogen GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. Sette nivå på total-nitrogen Brukermål: Drikkevannskvalitet for dyr. Vannforekomsten skal oppleves som et positivt landskapselement. Tiltak som begrenser forurensn Tiltak som begrenser forurensn R Stangelandsån a Bekkelukk Store deler av nedre del av vannforekomsten ligger i rør (>500 m). Dårlig Sandnes GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. (utsatt frist etter vannforskriften 9). Brukermål: Drikkevannskvalitet for dyr. Vannforekomsten skal Tiltak som begrenser forurensn fra landbruket

9 oppleves som et positivt landskapselement R R Frøylandsvassd raget nedre Grunnen innløpsbekk sør-øst R Svia øvre Med minstevannføri ng Bekkelukk Middels Større deler av vannforekomsten ligger i rør. Bekkelukk Middels Større deler av vannforekomsten ligger i rør. Redusert vannfør, men slippes noe vann gjennom privatrettslig avtale. Moderat Sandnes GØP Dårlig Sandnes GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. (utsatt frist etter vannforskriften 9). Brukermål: Drikkevannskvalitet for dyr. Vannforekomsten skal oppleves som et positivt landskapselement. Dårlig Tiltak som begrenser forurensn R Skjelbreitjørn utløpsbekk Svært stor manglende minstevannfør. Svært dårlig Sandnes R Oltedalselva midtre minstevannfø r Middels Vannfør avhengig av drift av Oltedal kraftverk. I perioder tilnærmet tørrlagt Moderat Gjesdal Det bør i 1. planperiode gjennomføres undersøkelser for å sette økologisk tilstand med høyere pålitelighet.

10 030-7-R Oltedalselva nedre del Stort sett tørr elv. Vann utnyttet i Oltesvik kr.v. (konsesjonsfritt) Dårlig Gjesdal GØP med miljømål å sikre Problemkartlegg R Hunnedalselva øvre Med Middels Hunnevatn overført til Sira-Kvina Moderat Sirdal,Gjesdal GØP R Tverråna Svært stor Overløp, ellers ikke vannfør. Svært dårlig Sirdal,Gjesdal R Vassleia utløpsbekk overført til Flørli (Lyse Produksjon as vkgl. res ) Dårlig Forsand R Nordå overført til Flørli (Lyse Produksjon as vkgl. res ) Dårlig Gjesdal,Forsa nd R Blåstøldalen overført til Flørli (Lyse Produksjon as vkgl. res ) Dårlig Gjesdal R Oltedalselva Stort sett tørr elv. Vann utnyttet i Oltedal kr.v. (konsesjonsfritt) Dårlig Gjesdal GØP med miljømål å sikre Problemkartlegg R Madlandselva minstevannføri ng Betydelige mengder bortført vann. Dårlig

11 R Kvitlavatnet utløpsbekk R Kjerag R Låtervikjuvet Svært stor Bekk fra Kvislavatnet er regulert. Betydelige mengder bortført vann. Bekkeinntak.overført til Tjodan kr.verk (kgl.red ) Låtervikvatn overført til Tjodan kr.verk (kgl.red ) Svært dårlig Dårlig Forsand Svært dårlig Forsand R Stølsdalen Bekkeinntak overført til Tjodan kr.verk (kgl.red ) Dårlig Forsand R Andersbrekka R Lyseåna indre minstevannføri ng R Stølsåna Middels Andersvatn overført til Tjodan kr.verk (kgl.res ) Her er drøye 53 % av vannføren fraført (ref. pkt. nedstrømst innløp bekk fra Tjodanpollen). Strandvatn overført til Storetjønnn/Lysebotn Kr.v.(Lyse Energi, kgl. res )ikke minstevannfør Svært dårlig Forsand Moderat Dårlig Forsand GØP med miljømål å sikre høstbar fiskebestand som ikke er avhengig av vedlikeholdstiltak. (GØT 2027) Problemkartlegg Tidsutsettelse etter 9. Må revisjon til for å få inn standardvilkår og GØT innen Habitattiltak og vandrstiltak må vurderes i tillegg til vannfør.

12 R Bekk nord for Jenafjell Bekkeinntak overført til Strandvatn (Lyse Energi, kgl. res )ikke minstevannfør Dårlig Forsand R Kjelkeskardet Bekkeinntak overført til Strandvatn (Lyse Energi, kgl. res )ikke minstevannfør Dårlig Forsand R Krokstøl Krokatjørn overført til Guritjørna/Storatjørn( Lyse energi. Kgl. res Svært dårlig Forsand R Nordrastøltjøn n utløpsbekk Nordrastøltjønn overført til Storatjønn (Lyse Energi, Kgl.res ) Svært dårlig Forsand R Guritjørn utløpsbekk Guritjørn overført til Storetjørn(Lyse energi. Kgl. res Svært dårlig Forsand R Klubbatjørna utløpsbekk overført til Flørli (Lyse Produksjon as vkgl. res ) Dårlig Forsand

13 R Bekk som møter Lyseåna nær utløp til Lysefjorden Bekkeinntak overført til Tjodan kr.verk (kgl.red ) Moderat Forsand GØP med miljømål å sikre Problemkartlegg R Lyseåna Bekkeinntak overført til Strandvatn/Lysebotn kr.v. (Lyse energi. Kgl. res ) og Tjodan kr.v. (Lyse energi. Kgl. res ) Dårlig Forsand GØT R Tangastølen bekker Bekkeinntak overført til Strandvatn(Lyse energi. Kgl. res Svært dårlig Forsand R Tjørnastøl Avløp Storetjønn går til Lysebotn Kraftverk (Lyse Energi Kgl. res ) Dårlig Forsand R Litla Tjodanvatnet utløpsbekk Lille Tjodanvatn overført til Tjodan kr.verk (kgl.red ) Dårlig Forsand R Tjodanpollen utløpsbekk Tjodanpollen overført til Tjodan kr.verk (kgl.res ) Dårlig Forsand

14 031-6-R Kobbaskjerjuve t overført til Flørli (Lyse Produksjon as vkgl. res ) Svært dårlig Forsand R Flørliåna overført til Flørli (Lyse Produksjon as vkgl. res ) Dårlig Forsand R Øvre Flørlivann regulert uten minstevannfør. kgl. res Dårlig Forsand R Kobbaskjerkvæ ven utløpsbekk Svært stor Sperredam Kobbaskjerkvæven tørrlegger bekk nedstrøms Svært dårlig R Tjodavatnet utløpsbekk Svært stor Betydelige mengder bortført vann, og til tider tørrlagt Svært dårlig R Bekk fra Tjodavatnet til Stølsdalen Svært stor Betydelige mengder bortført vann, og til tider tørrlagt Svært dårlig R Jørpelandselva - nedstrøms kraftstasjon Med minstevannføri ng Middels Ved utløp Dalavatn er om lag 65 % overført til Jøssang kraftverk Moderat Problemkartlegg/ undersøkelser for å sette økologisk tilstand med høyere pålitelighet R Liaråna Liarvatn regulert. Lyse Energi. kgl res Dårlig Strand R Lagaliåna Svortsvann regulert. Lyse prod. Jøssang kr.v kgl.res. Dårlig Strand

15 R Solheimsåna - regulert del Med minstevannføri ng Middels Bekkeinntak med minstevannfør. Moderat Problemkartlegg/ undersøkelser for å sette økologisk tilstand med høyere pålitelighet R Jørpelandselva fra Dalavatn til utløp Dalen Kr.v. Med minstevannføri ng Ved utløp Dalavatn er om lag 65 % overført til Jøssang kraftverk Dårlig Problemkartlegg/ undersøkelser for å sette økologisk tilstand med høyere pålitelighet R Møllefossen R Mågåna Tørrlegg nedenfor demn. Mågåvatn overført mot Nilsebuvatn (kgl. res ) Dårlig Strand GØP med miljømål å sikre høstbar fiskebestand som ikke er avhengig av vedlikeholdstiltak. Dårlig Hjelmeland Problemkartlegg i forhold til anadrom vandr inkl nabobekk som nå ikke ligger inne i Vann-Nett R Steggjadalen Grytetjørna overført mot Nilsebuvatn (kgl. res ) Dårlig Hjelmeland R Nedre Bjørndalen bekk minstevannføri ng Svært stor Sperredam, alt vann overføres til Nilsebuvatn. Svært dårlig

16 R R Sørdalen øvre R Sørdalen R Musdalen R Lyngsåna Bekkeinntak for overfør mot Nilsebuvatn (Lyse Energi, kgl. res ) Bekkeinntak for overfør mot Nilsebuvatn (Lyse Energi, kgl. res ) Bekkeinntak for overfør mot Nilsebuvatn (Lyse Energi, kgl. res ) Nilsebuvatn overført til Lyngsvatn(Lyse Energi, kgl. res )ikke minstevannfør Lyngsvatn overført til Storetjønn/Lyse Kraftverk (Lyse Energi Kgl. res ) Moderat Hjelmeland Dårlig Hjelmeland Dårlig Hjelmeland Dårlig Forsand,Hjel meland Dårlig Hjelmeland GØP med miljømål å sikre høstbar fiskebestand som ikke er avhengig av vedlikeholdstiltak. Sikre tilstrekkelige vandrsforhold for fisk. Problemkartlegg R Tjørnastølsbek ken Avløp overført til Lyngsvatn(Lyse Energi Kgl. res ) Dårlig Hjelmeland R Storåna nedre 2/3 av vannet ført bort. Dårlig Hjelmeland GØT innen 2021.

17 R Storåna øvre Nilsebuvatn mm er overført til Lyngsvatn(Lyse Energi, kgl. res ) ikke minstevannfør Dårlig Hjelmeland GØT innen R Nilsebuvatnet utløpsbekk minstevannføri ng Svært stor Betydelige mengder bortført vann R Tverråna minstevannføri ng Betydelige mengder bortført vann. Dårlig R Riskadalsåna Drikkevannsfor syn Middels Betydelige mengder bortført vann. påvirket av vannuttak til drikkevann og kraftverk Hauskje. Moderat R Tusso Middels bekkeinntak, overført Kvilldal kr.st. (kgl.res ) Moderat Hjelmeland GØP GØT innen tidsutsettelse R Futevatnet innløpsbekk øst bekkeinntak, overført Kvilldal kr.st. (kgl.res ) Dårlig Hjelmeland

18 R Grasdalen bekkeinntak, overført Kvilldal kr.st. (kgl.res ) Dårlig Hjelmeland R Bekk mellom Bjørndalsvatn og Futevatn Bjørndalsvatn overført Kvilldal kr.st. (kgl.res ) Dårlig Hjelmeland R Viglesdalen Nilsebuvatn overført til Lyngsvatn(Lyse Energi, kgl. res )ikke minstevannfør Dårlig Hjelmeland GØT innen R Krymleåna Svært stor Nesten ikke vann igjen i vannforekomsten. Svært dårlig Hjelmeland R Futevatnet innløpsbekk bekkeinntak, overført Kvilldal kr.st. (kgl.res ) Dårlig Hjelmeland R Stutadalen bekkeinntak, overført Høyverstjønn/Bjørnda lsvatn til Kvilldal kr.st. (kgl.res ) Dårlig Hjelmeland R Bekkefelt Finnøy Bekkelukk Middels Over 50 % av vannforekomsten ligger i rør. Moderat Finnøy GØP med mål om 65 µg P/l. (utsatt frist etter vannforskriften 9). Brukermål: Drikkevannskvalitet for dyr. Vannforekomsten skal oppleves som et positivt landskapselement. Tiltak som begrenser forurensn fra landbruket

19 035-1-R Fisteråna Med Middels minstevannfør 100 l/s. Vandrshinder nedre del Dårlig Hjelmeland GØT innen Problemkartlegg R Kviåna Vann overført ifb Ulla Førre reguleren (kgl. res ). Dårlig Hjelmeland R Ulla Middels overfører oppstrøms (Ulla Førre reguleren kgl.res ) Dårlig Suldal GØP med miljømål å sikre R Pråmvikvatnet utløpsbekk Middels vanninntak/overfør er oppstrøms, men restvannfør rel. stor. Moderat Suldal R Førreåna øvre minstevannfør fra Blåsjø (Ulla - Førre reguleren. kgl. res ). Dårlig Hjelmeland,S uldal GØP med miljømål å sikre R Litla Gilavatnet Vann fraført ifb Ulla Førre reguleren (kgl. res ). Dårlig Hjelmeland R Glommedalsfos sen Middels bekkeinntak ifb Ulla Førre reguleren (kgl. res ). Moderat Hjelmeland R Grasdalsåna Vestre Kaldavatn regulert ifbm Ulla - Førre reguleren (kgl. res ). Dårlig Suldal

20 R Storåna Vann fraført ifb Ulla - Førre reguleren (kgl. res ). Dårlig Suldal R Heiabekken Vann fraført ifb Ulla - Førre reguleren (kgl. res ). Dårlig Suldal R Hjorteland og Mælen Vann fraført ifb Ulla - Førre reguleren (kgl. res ). Dårlig Suldal R Kvennåna Vann fraført ifb Ulla - Førre reguleren (kgl. res ). Dårlig Suldal R Ulladalsåna øvre Vann fraført ifb Ulla - Førre reguleren (kgl. res ). Dårlig Suldal GØP med miljømål å sikre R Stovedalsvatne t innløpsbekk Vann overført Blåsjø ifb Ulla - Førre reguleren (kgl. res ). Dårlig Suldal R Gautejuvet overfører oppstrøms (Ulla Førre reguleren kgl.res ) Dårlig Suldal R Ulladalsåna nedre Vann overført ifb Ulla Førre reguleren (kgl. res ). restfelt gir litt vann Dårlig Hjelmeland,S uldal GØP med miljømål å sikre fiskebestand (over anadrom strekn). Tidsutsettelse etter 9, og

21 mål om GØT i 2027 for lakseførende strekn R Oddåna R Førreåna nedre R Søråna overfører oppstrøms (Ulla Førre reguleren kgl.res ) Vann fraført ifb Ulla Førre reguleren (kgl. res ). Vann fraført ifb Ulla Førre reguleren (kgl. res ). Dårlig Suldal Dårlig Hjelmeland,S uldal GØP Tidsutsettelse etter 9, og mål om GØT i 2027 for lakseførende strekn. Er pålagt undersøkelser, og kunnskapsgrunnlaget vil øke drastisk framover. Undersøkelsene startet i Dårlig Hjelmeland R Stovedalsvatne t utløpsbekk Vann fraført ifb Ulla - Førre reguleren (kgl. res ). Dårlig Suldal R Fossane R Annandalsvatn et utløpsbekk Inntatt på Hjelmeland kraftverk. en minstevannfør fra Stovedalsvatn (kgl. res ). Dårlig Hjelmeland Dårlig Suldal

22 R Fagerdalsåna Middels Vann fraført ifb Ulla - Førre reguleren (kgl. res ). Moderat Hjelmeland,S uldal R Kvilldalsåna Med Middels Minstevannfør 0,5 m3/s (Ulla Førre reguleren kgl.res ) Moderat Suldal GØP i 2021 og miljømål å sikre høstbar fiskebestand som ikke er avhengig av vedlikeholdstiltak. Tidsutsettelse etter 9, med GØT fra R Kvelvane R Risbuelva øvre R Klauvfossen R Havreåna R Roaldkvamsåna R Storelva R Bakliabekken Middels Middels minstevassfør. minstevassfør. minstevassfør. minstevassfør. minstevassfør. minstevassfør. minstevassfør. Dårlig Suldal MSM Dårlig Odda Moderat Suldal Dårlig Suldal Dårlig Suldal GØP i 2021 med miljømål å sikre høstbar fiskebestand som ikke er avhengig av vedlikeholdstiltak. Tidsutsettelse etter 9 med GØT i Dårlig Odda Moderat Odda Problemkartlegg Problemkartlegg

23 R Mostølen / Moen overført Lauvastølvatn (Ulla-Førre reguleren kgl. res ) Dårlig Suldal R Storåna øvre overført Lauvastølvatn (Ulla-Førre reguleren kgl. res ) Dårlig Suldal R Havrevassjuvet Regulant Hydro Energi Røldal-Suldal (3.mai 1974, endrar 1976 og 1977). Dårlig Suldal R Slettedalselvi Overført til Niggjelebeitevatnet (Saudefaldene kgl. res ) uten minstevannfør Dårlig Odda R Grytjuvet minstevassfør. Dårlig Odda R Mosåna Mostølsvatn overført Lauvastølvatn(Ulla Førre reguleren kgl.res ) Dårlig Suldal R Kvesso minstevassfør. Dårlig Odda Problemkartlegg R Risbuelva nedre minstevassfør. Dårlig Odda

24 R Novlefoss uten minstevannfør fra Votna Dårlig Odda R Kaldevasselva minstevassfør. Dårlig Odda R Austmannabek ken minstevassfør. Dårlig Odda R Nyastølselva minstevassfør. Dårlig Odda MT37 Stabil. Problemkartlegg. Vurdere terskelbygg R Øynoelv minstevassfør. Dårlig Odda R Kvanndalstjørn utløpsbekk minstevassfør. Dårlig Suldal R Isvatnet utløpsbekk minstevassfør. Dårlig Suldal R Grubbedalselva minstevassfør. Dårlig Suldal R Brattlandsdale n Regulant Hydro Energi Røldal-Suldal (3.mai 1974, endrar 1976 og 1977). Dårlig Suldal,Odda GØP GØT innen 2027 på anadrom strekn R Stølsåna øvre minstevassfør. Dårlig Suldal

25 R Naustdalen Regulant Hydro Energi Røldal-Suldal (3.mai 1974, endrar 1976 og 1977). Dårlig Suldal R Stølsåna nedre minstevassfør. Dårlig Suldal GØP med miljømål å sikre Problemkartlegg R Kvanndalselva minstevassfør. Dårlig Suldal R Holmavassåna Regulant Hydro Energi Røldal-Suldal (3.mai 1974, endrar 1976 og 1977). Dårlig Suldal R Sæbyggedalen minstevassfør. Dårlig Suldal R Kvennabekken minstevassfør. Dårlig Suldal R Bleskestadåna minstevassfør. Dårlig Suldal R Eivindsåna overført Lauvastølvatn (Ulla-Førre reguleren kgl. res ) Dårlig Suldal

26 R Storåna nedre overført Lauvastølvatn (Ulla-Førre reguleren kgl. res ) Dårlig Suldal R Steinsvikebekk en overført Lauvastølvatn (Ulla-Førre reguleren kgl. res ) Dårlig Suldal R Kvelven regulert innløpsbekk 1 overfører oppstrøms (Ulla Førre reguleren kgl.res ) Dårlig Suldal R Kvelven regulert innløpsbekk 2 overfører oppstrøms (Ulla Førre reguleren kgl.res ) Dårlig Suldal R Kvelven overfører oppstrøms (Ulla Førre reguleren kgl.res ) Dårlig Suldal R Pjåkavassdalen Middels overfører oppstrøms (Ulla Førre reguleren kgl.res ) Moderat Suldal R Finnabuvatnet utløpsbekk minstevassfør. Dårlig Suldal R Suldalslågen Vannkraftregul er Middels Vannføren ved utløpet av Suldalslågen er styrt av bestemmelsene i reglementet. Volumet avviker vesentlig fra Moderat Suldal GØP med referanse til dagens tilstand Problemkartlegg

27 naturlige forhold R Gjertrabekken Middels minstevassfør. Moderat Odda R Tverråna minstevassfør. Dårlig Suldal R Heimsåna Heimsvatn regulert. Suldal e-verk (kgl.res ) minstevannfør 100 l/s nedstrøms kr.stasjon Dårlig Suldal R Lauvastølvatne t utløpsbekk Ulla Førre reguleren kgl.res Vann overført Blåsjø Dårlig Suldal R Dørlevatnet utløpsbekk overført Lauvastølvatn (Ulla-Førre reguleren kgl. res ) Dårlig Suldal R Lvangselva Vannkraftregul er Bekkeinntak til Sønnå Kr. v.(saudefaldene kgl. res ) Minstevannfør /s, /s Dårlig

28 R Tengesdalselva Vannkraftregul er R Tysselandselva Med R Storelva Med Middels Bekkeinntak til Sønna Kr. v.(saudefaldene kgl. res ) Minstevannfør /s, /s Redusert vannmengde. Minstevassfør mindre enn Q95- percentilen? Dårlig Dårlig Suldal Moderat Sauda GØP med miljømål å sikre høstbar fiskebestand som ikke er avhengig av vedlikeholdstiltak. Sikre tilstrekkelige vandrsforhold for fisk. Problemkartlegg R Nordelva Liten Ved tunnel overført til Slåtedalen Saudefaldene v. kgl.res Moderat Sauda GØP med miljømål å sikre høstbar fiskebestand som ikke er avhengig av vedlikeholdstiltak. Sikre tilstrekkelige vandrsforhold for fisk. Problemkartlegg R Berdalselv nedre Berdalsvatn regulert (Saudefaldene. kgl res ) uten minstevannfør, vannfør tilsvarer driftsvannfør i Kleiva kr.v. Dårlig Sauda

29 R Svartavatnet utløpsbekk Svartavatn regulert, svarthyl overført Holmavatn (Saudefaldene kgl.res ) Dårlig Sauda R Avløp frå Slettedalsvatne t slettedalsvannet regulert (Saudefaldene kgl.res ) ikke minstevannfør Dårlig Sauda R Svarthyl utløpsbekk Svarthyl overført (Saudefaldene kgl. res ) uten minstevannfør. Dårlig Sauda R Elggjuvet Vann overført til Førstadvatn (Saudefaldene kgl. res ) uten minstevannfør Svært dårlig Sauda R Bergaelva Middels Fetavatnet oveført til Slettedalsvatn. Saudefaldene v. kgl.res Svært dårlig Sauda R Førstadvatnet innløpsbekk Holmavatn regulert(saudefaldene kgl. res ) uten minstevannfør. Dårlig Sauda R Avløp frå Øvre Lona minstevassfør. Dårlig Sauda R Avløp frå Førstavatnet Middels minstevassfør. Dårlig Sauda

30 R Bekk mellom Førstadvatnet og Dalvatnet Førstadvatn regulert(saudefaldene kgl. res ) uten minstevannfør. Moderat Sauda R Austerheimsdal en Annanutvatn overført Fetavatnet. Saudefaldene v. kgl.res Svært dårlig Sauda R Finnflotvatnet til Dalvatnet bekk Finnflotvatn regulert(saudefaldene kgl. res ) uten minstevannfør. Svært dårlig Sauda R Elv mellom Nedre Fjellvatnet og Dalvatnet Middels Nedre Fjellvatn overført til Finnflotvatn (Saudefaldene kgl. res ) uten minstevannfør. Dårlig Sauda R Berdalselva øvre Botnavatn regulert (Saudefaldene. kgl res ) uten minstevannfør Dårlig Sauda R Suldalselva Dalvatn regulert(saudefaldene kgl. res ) uten minstevannfør. Dårlig Sauda R Flotabekken Botnavatn regulert (Saudefaldene. kgl res ) uten minstevannfør Dårlig Sauda

31 037-6-R Bekk nedstrøm Helgedalsvatne t Reguler oppstrøms. perioder uten vannfør. Saudefaldene v. kgl.res Svært dårlig Sauda R R Nedra Sandvatnet utløp Åbødalsvassdra get Nedre Sandvatn regulert (Saudefaldene kgl. res ) uten minstevannfør. ved tunnel overført til Slåtedalen Saudefaldene v. kgl.res Svært dårlig Sauda Dårlig Sauda GØP med miljømål å sikre R Slåttedalen Annen reguler Vann overført fra Mordalselva. Betydelig økt vennfør (saudefaldene. kgl. res ) Dårlig Sauda R Skarvåna Overfør av vann Middels Bekkeinntak til Sønnå Kr. v.(saudefaldene kgl. res ) uten minstevannfør. Dårlig Sauda R Liabekken Vannkraftregul er Svært stor Bekkeinntak til Sønna Kr. v.(saudefaldene kgl. res ) uten minstevannfør. Svært dårlig

32 R Maldalselva Vannkraftregul er Svært stor Bekkeinntak til Sønna Kr. v.(saudefaldene kgl. res ) R Overløp Øvre Sandvatnet til Nedre Sandvatnet Vannkraftregul er Svært stor Elv fra overløp Øvre Sandvatnet til Nedre Sandvatnet. lkke pålagt minstevassør R Breidkvamselva Vannkraftregul er Svært stor Bekkeinntak til Sønna Kr. v.(saudefaldene kgl. res ) uten minstevannfør. Svært dårlig R Raundalsbekke n Vannkraftregul er Svært stor Bekkeinntak til Sønna Kr. v.(saudefaldene kgl. res ) uten minstevannfør. Svært dårlig R Sagelva nedre Vannkraftregul er Bekkeinntak til Sønna Kr. v.(saudefaldene kgl. res ) Minstevannfør /s, /s Svært dårlig

33 R Rødneelva - inntak kraftstasjon til kraftstasjon Vannkraftregul er strekn fra anadrom del til inntak kraftstasjonen. Betydelige mengder vann renner gjennom rør til kraftverket, og kommer ut umiddelbart på nedsiden. Innsjøforekomster Vannforekomst ID Vannforekomstnavn Påvirknstype Påvirkns Årsak ksmvf Økologisk tilstand Kommune Forslag til miljømål 2021 Aktuelle tiltak / kommentar L Rosslandshølen Vannkraftsdam Middels Regulershøgde 5,15 m. Moderat Sokndal GØP med miljømål å sikre L Lonavatn Vannførsregul er L Tellenesvatnet Vannførsregul er Prosessvann uten liv. Svært dårlig Sokndal Prosessvann uten liv. Svært dårlig Sokndal L Heigravatnet Vannkraftsdam Middels HRV 158,5 LRV 152,5, regulershøgde 6,0 m. Dalane Energi. kgl res (man. reg. endret ) Moderat Eigersund GØP med miljømål å sikre L Stora Myrvatnet Vannkraftsdam Middels HRV 610 LRV 593,65. kgl res Moderat Gjesdal GØP med miljømål å sikre