Sterkt modifiserte vannforekomster med forslag til miljømål og tiltak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sterkt modifiserte vannforekomster med forslag til miljømål og tiltak"

Transkript

1 Vedlegg Sterkt modifiserte vannforekomster med forslag til miljømål og tiltak Kystvannsforekomster Vannforekomst ID Vannforekomstnavn Påvirknstype Påvirkns Vurdersgrunn Økologisk tilstand Kjemisk tilstand Kommune Forslag til Miljømål 2021 Aktuelle tiltak/ kommentar C Tananger havn Moloer Dårlig Oppnår ikke god Sola GØP og miljømål settes til dagens tilstand for bunnfauna. Problemkartlegg Elveforekomster Vannforeko mst ID Vannforekoms tnavn Påvirknstype Påvirknsgr ad Årsak ksmvf Økologisk tilstand Kommune Forslag til miljømål 2021 Aktuelle tiltak / kommentar R Rosslandsåna nedre Med Minstevassfør 100 l/s kun i perioden Dårlig Sokndal GØP med miljømål å sikre R Lonebekken Svært stor Vannkraftreguler Svært dårlig Sokndal R Heigravatnet - Eidavatnet minstevassfør. Moderat Eigersund GØP med miljømål å sikre

2 R Rosslandsåna øvre Middels Dalane Energi: Påvirket av regulerer i Heigravatnet og Eiavatnet uten krav om. Moderat Sokndal R Bekk nedstrøms Inntaksdamme n Tørrlegges i perioder. Moderat Sokndal R Kvernavatnet - Kydlandsvatnet Annen reguler Middels Økt vannfør i bekk fra Kvernavatnet til Kydlandsvatnet som følge av overførstunnel fra Spjotevatn. Moderat Eigersund GØP med miljømål å sikre R Hølen Annen reguler Middels Tørrlagt elv nedstrøms Øygreidsvatnet => sterkt redusert vannfør. Moderat Eigersund GØT R Maudalsåna øvre Middels Store Myrvatn regulert. Vannfør kun når Maudal kraftverk går. kgl res Moderat Gjesdal GØP med miljømål å sikre

3 R Botnavatn utløpsbekk Middels Botnavatn regulert uten minstevannfør. Dalane Energi. kgl res (endr for Botnavatn i 1984) Moderat Lund GØP med miljømål å sikre R Teks R Liåna Middels Teksevatn regulert uten minstevannfør. Dalane Energi. kgl res Liavatn regulert uten minstevannfør. Dalane Energi. kgl res (endret ) Moderat Eigersund GØP med miljømål å sikre Dårlig Eigersund GØP med miljømål å sikre R Holmavatnet - Ogna Middels Utløp Holmavatnet oppdemmet. Overført Hetland kraftverk. Lyse prod. kgl. res Moderat Hå GØP med miljømål å sikre R Kanal mellom Nodlandsvatne t og Liavatnet Middels minstevassfør. Moderat Eigersund R Maudalsåna oppstrøms kraftverk Store Myrvatn regulert. Avrenn går i Maudal kr.v. kgl res Dårlig Gjesdal

4 R Avløp Migarvatnet minstevassfør. Dårlig Eigersund R Urdalsvatn utløpsbekk Middels minstevassfør. Moderat Lund R Høylandsåna midtre ikke krav om minstevannfør i dag. Dårlig Bjerkreim R Bekk ved inntaksmagasin Grødem vannføra går i Grødemfoss kr.v. Dalane Energi. kgl res (endret ) Dårlig Eigersund R Bekk mellom Spjotevatnet og Åvendalsvatnet Spjotevatn/ Mjåvatn overført Kydlandsvatn Dalane Energi. kgl res (endret ) Dårlig Sokndal R Svåelva Fiskevandrs hinder Fyll i tilknytn til vei fører til fiskevandrshinder. Moderat Eigersund GØT R Bekk fra Klemmetjørn Svært stor Stort bekkefelt som drenerer til Fuglestadåna. I dette feltet er det fraført betydelig med vann. Bekk fra Hagavatnet og Klemmetjørn må inn som SMVF da vannet er overført til Hetland kraftverk. Svært dårlig

5 R Bekk fra Hagavatnet Se R Dårlig R Skådaheikanale n Fysisk endr av elveløp R Salteåna Fysisk endr av elveløp R Håelva; Dalabekken (anadrom strekn) R Håelva - Dalabekken Fysisk endr av elveløp Fysisk endr av elveløp Middels Svært dårlig Klepp GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. (utsatt frist etter vannforskriften 9). Brukermål: Drikkevannskvalitet for dyr. Vannforekomsten skal oppleves som et positivt landskapselement. Middels Kanalisert og senket, to små pumpestasjoner. Dårlig Hå,Klepp,Tim e GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. (utsatt frist etter vannforskriften 9). Brukermål: Drikkevannskvalitet for dyr. Vannforekomsten skal oppleves som et positivt landskapselement. Middels Sterk kanaliser. Moderat Hå GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. (utsatt frist etter vannforskriften 9). Brukermål: Drikkevannskvalitet for dyr. Vannforekomsten skal oppleves som et positivt landskapselement. Middels Sterk kanaliser. Moderat Hå GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. (utsatt frist etter vannforskriften 9). Brukermål: Tiltak som begrenser forurensn fra landbruket Tiltak som begrenser forurensn fra landbruket Tiltak som begrenser forurensn fra landbruket Tiltak som begrenser forurensn fra landbruket

6 R Håelva - Bøbekken R R Skådaheikanale n Bekk til Hålandsvatnet Fysisk endr av elveløp Drikkevannskvalitet for dyr. Vannforekomsten skal oppleves som et positivt landskapselement. Middels Sterk kanaliser. Dårlig Hå GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. (utsatt frist etter vannforskriften 9). Brukermål: Drikkevannskvalitet for dyr. Vannforekomsten skal oppleves som et positivt landskapselement. Bekkelukk Mye ligger i rør. Svært dårlig Klepp GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. (utsatt frist etter vannforskriften 9). Brukermål: Drikkevannskvalitet for dyr. Vannforekomsten skal oppleves som et positivt landskapselement. Bekkelukk Over 50 % av vannforekomsten ligger i rør. Dårlig Randaberg GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. (utsatt frist etter vannforskriften 9). Brukermål: Drikkevannskvalitet for dyr. Vannforekomsten skal oppleves som et positivt landskapselement R Skeiekanalen Bekkelukk Middels % er lukket. Svært dårlig Klepp GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. (utsatt frist etter vannforskriften 9). Brukermål: Tiltak som begrenser forurensn fra landbruket Tiltak som begrenser forurensn fra landbruket Tiltak som begrenser forurensn fra landbruket Tiltak som begrenser forurensn fra landbruket

7 R R R R Grødalands- og Brautkanalen Bekkefelt til sjø i Randaberg Figgjo fra Gruda til Bore, innløpsbekker Bekkefelt mot sjø i Sola Bekkelukk Store deler av vannforekomsten ligger i rør. Bekkelukk Bekkene er i stor lukket. Svært dårlig Klepp,Time Svært dårlig Randaberg Drikkevannskvalitet for dyr. Vannforekomsten skal oppleves som et positivt landskapselement. GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. (utsatt frist etter vannforskriften 9). Brukermål: Drikkevannskvalitet for dyr. Vannforekomsten skal oppleves som et positivt landskapselement. GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. (utsatt frist etter vannforskriften 9). Brukermål: Drikkevannskvalitet for dyr. Vannforekomsten skal oppleves som et positivt landskapselement. Bekkelukk Store deler ligger i rør. Dårlig Klepp,Sola GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. (utsatt frist etter vannforskriften 9). Brukermål: Drikkevannskvalitet for dyr. Vannforekomsten skal oppleves som et positivt landskapselement. Bekkelukk Alle bekkestrengene er lukket mer enn 50 %. Svært dårlig Sola GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. (utsatt frist etter vannforskriften 9). Brukermål: Tiltak som begrenser forurensn fra landbruket Tiltak som begrenser forurensn fra landbruket Tiltak som begrenser forurensn fra landbruket Tiltak som begrenser forurensn fra landbruket

8 Drikkevannskvalitet for dyr. Vannforekomsten skal oppleves som et positivt landskapselement R Kanal fra Forus til Gandsfjorden Bekkelukk lukket mer enn 50 %. Moderat Sandnes GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. Sette nivå på total-nitrogen Tiltak som begrenser forurensn R Soma-Bærheim kanalen Bekkelukk Store deler er lukket Moderat Sola, Sandnes GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. Sette nivå på total-nitrogen Tiltak som begrenser forurensn R Foruskanalen Drener av innsjø/ Fysisk endr av bekkeløp R Bekker til Hafrsfjord Nærsområdet på Forus Vest var tidligere en innsjø, Stokkavannet. Betongkulverter Bekkelukk Alle bekkestrengene er lukket mer enn 50 %. Moderat Moderat Sola, Stavanger Sola, Stavanger GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. Sette nivå på total-nitrogen GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. Sette nivå på total-nitrogen Brukermål: Drikkevannskvalitet for dyr. Vannforekomsten skal oppleves som et positivt landskapselement. Tiltak som begrenser forurensn Tiltak som begrenser forurensn R Stangelandsån a Bekkelukk Store deler av nedre del av vannforekomsten ligger i rør (>500 m). Dårlig Sandnes GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. (utsatt frist etter vannforskriften 9). Brukermål: Drikkevannskvalitet for dyr. Vannforekomsten skal Tiltak som begrenser forurensn fra landbruket

9 oppleves som et positivt landskapselement R R Frøylandsvassd raget nedre Grunnen innløpsbekk sør-øst R Svia øvre Med minstevannføri ng Bekkelukk Middels Større deler av vannforekomsten ligger i rør. Bekkelukk Middels Større deler av vannforekomsten ligger i rør. Redusert vannfør, men slippes noe vann gjennom privatrettslig avtale. Moderat Sandnes GØP Dårlig Sandnes GØP med mål om totalfosfor 65 µg /l. (utsatt frist etter vannforskriften 9). Brukermål: Drikkevannskvalitet for dyr. Vannforekomsten skal oppleves som et positivt landskapselement. Dårlig Tiltak som begrenser forurensn R Skjelbreitjørn utløpsbekk Svært stor manglende minstevannfør. Svært dårlig Sandnes R Oltedalselva midtre minstevannfø r Middels Vannfør avhengig av drift av Oltedal kraftverk. I perioder tilnærmet tørrlagt Moderat Gjesdal Det bør i 1. planperiode gjennomføres undersøkelser for å sette økologisk tilstand med høyere pålitelighet.

10 030-7-R Oltedalselva nedre del Stort sett tørr elv. Vann utnyttet i Oltesvik kr.v. (konsesjonsfritt) Dårlig Gjesdal GØP med miljømål å sikre Problemkartlegg R Hunnedalselva øvre Med Middels Hunnevatn overført til Sira-Kvina Moderat Sirdal,Gjesdal GØP R Tverråna Svært stor Overløp, ellers ikke vannfør. Svært dårlig Sirdal,Gjesdal R Vassleia utløpsbekk overført til Flørli (Lyse Produksjon as vkgl. res ) Dårlig Forsand R Nordå overført til Flørli (Lyse Produksjon as vkgl. res ) Dårlig Gjesdal,Forsa nd R Blåstøldalen overført til Flørli (Lyse Produksjon as vkgl. res ) Dårlig Gjesdal R Oltedalselva Stort sett tørr elv. Vann utnyttet i Oltedal kr.v. (konsesjonsfritt) Dårlig Gjesdal GØP med miljømål å sikre Problemkartlegg R Madlandselva minstevannføri ng Betydelige mengder bortført vann. Dårlig

11 R Kvitlavatnet utløpsbekk R Kjerag R Låtervikjuvet Svært stor Bekk fra Kvislavatnet er regulert. Betydelige mengder bortført vann. Bekkeinntak.overført til Tjodan kr.verk (kgl.red ) Låtervikvatn overført til Tjodan kr.verk (kgl.red ) Svært dårlig Dårlig Forsand Svært dårlig Forsand R Stølsdalen Bekkeinntak overført til Tjodan kr.verk (kgl.red ) Dårlig Forsand R Andersbrekka R Lyseåna indre minstevannføri ng R Stølsåna Middels Andersvatn overført til Tjodan kr.verk (kgl.res ) Her er drøye 53 % av vannføren fraført (ref. pkt. nedstrømst innløp bekk fra Tjodanpollen). Strandvatn overført til Storetjønnn/Lysebotn Kr.v.(Lyse Energi, kgl. res )ikke minstevannfør Svært dårlig Forsand Moderat Dårlig Forsand GØP med miljømål å sikre høstbar fiskebestand som ikke er avhengig av vedlikeholdstiltak. (GØT 2027) Problemkartlegg Tidsutsettelse etter 9. Må revisjon til for å få inn standardvilkår og GØT innen Habitattiltak og vandrstiltak må vurderes i tillegg til vannfør.

12 R Bekk nord for Jenafjell Bekkeinntak overført til Strandvatn (Lyse Energi, kgl. res )ikke minstevannfør Dårlig Forsand R Kjelkeskardet Bekkeinntak overført til Strandvatn (Lyse Energi, kgl. res )ikke minstevannfør Dårlig Forsand R Krokstøl Krokatjørn overført til Guritjørna/Storatjørn( Lyse energi. Kgl. res Svært dårlig Forsand R Nordrastøltjøn n utløpsbekk Nordrastøltjønn overført til Storatjønn (Lyse Energi, Kgl.res ) Svært dårlig Forsand R Guritjørn utløpsbekk Guritjørn overført til Storetjørn(Lyse energi. Kgl. res Svært dårlig Forsand R Klubbatjørna utløpsbekk overført til Flørli (Lyse Produksjon as vkgl. res ) Dårlig Forsand

13 R Bekk som møter Lyseåna nær utløp til Lysefjorden Bekkeinntak overført til Tjodan kr.verk (kgl.red ) Moderat Forsand GØP med miljømål å sikre Problemkartlegg R Lyseåna Bekkeinntak overført til Strandvatn/Lysebotn kr.v. (Lyse energi. Kgl. res ) og Tjodan kr.v. (Lyse energi. Kgl. res ) Dårlig Forsand GØT R Tangastølen bekker Bekkeinntak overført til Strandvatn(Lyse energi. Kgl. res Svært dårlig Forsand R Tjørnastøl Avløp Storetjønn går til Lysebotn Kraftverk (Lyse Energi Kgl. res ) Dårlig Forsand R Litla Tjodanvatnet utløpsbekk Lille Tjodanvatn overført til Tjodan kr.verk (kgl.red ) Dårlig Forsand R Tjodanpollen utløpsbekk Tjodanpollen overført til Tjodan kr.verk (kgl.res ) Dårlig Forsand

14 031-6-R Kobbaskjerjuve t overført til Flørli (Lyse Produksjon as vkgl. res ) Svært dårlig Forsand R Flørliåna overført til Flørli (Lyse Produksjon as vkgl. res ) Dårlig Forsand R Øvre Flørlivann regulert uten minstevannfør. kgl. res Dårlig Forsand R Kobbaskjerkvæ ven utløpsbekk Svært stor Sperredam Kobbaskjerkvæven tørrlegger bekk nedstrøms Svært dårlig R Tjodavatnet utløpsbekk Svært stor Betydelige mengder bortført vann, og til tider tørrlagt Svært dårlig R Bekk fra Tjodavatnet til Stølsdalen Svært stor Betydelige mengder bortført vann, og til tider tørrlagt Svært dårlig R Jørpelandselva - nedstrøms kraftstasjon Med minstevannføri ng Middels Ved utløp Dalavatn er om lag 65 % overført til Jøssang kraftverk Moderat Problemkartlegg/ undersøkelser for å sette økologisk tilstand med høyere pålitelighet R Liaråna Liarvatn regulert. Lyse Energi. kgl res Dårlig Strand R Lagaliåna Svortsvann regulert. Lyse prod. Jøssang kr.v kgl.res. Dårlig Strand

15 R Solheimsåna - regulert del Med minstevannføri ng Middels Bekkeinntak med minstevannfør. Moderat Problemkartlegg/ undersøkelser for å sette økologisk tilstand med høyere pålitelighet R Jørpelandselva fra Dalavatn til utløp Dalen Kr.v. Med minstevannføri ng Ved utløp Dalavatn er om lag 65 % overført til Jøssang kraftverk Dårlig Problemkartlegg/ undersøkelser for å sette økologisk tilstand med høyere pålitelighet R Møllefossen R Mågåna Tørrlegg nedenfor demn. Mågåvatn overført mot Nilsebuvatn (kgl. res ) Dårlig Strand GØP med miljømål å sikre høstbar fiskebestand som ikke er avhengig av vedlikeholdstiltak. Dårlig Hjelmeland Problemkartlegg i forhold til anadrom vandr inkl nabobekk som nå ikke ligger inne i Vann-Nett R Steggjadalen Grytetjørna overført mot Nilsebuvatn (kgl. res ) Dårlig Hjelmeland R Nedre Bjørndalen bekk minstevannføri ng Svært stor Sperredam, alt vann overføres til Nilsebuvatn. Svært dårlig

16 R R Sørdalen øvre R Sørdalen R Musdalen R Lyngsåna Bekkeinntak for overfør mot Nilsebuvatn (Lyse Energi, kgl. res ) Bekkeinntak for overfør mot Nilsebuvatn (Lyse Energi, kgl. res ) Bekkeinntak for overfør mot Nilsebuvatn (Lyse Energi, kgl. res ) Nilsebuvatn overført til Lyngsvatn(Lyse Energi, kgl. res )ikke minstevannfør Lyngsvatn overført til Storetjønn/Lyse Kraftverk (Lyse Energi Kgl. res ) Moderat Hjelmeland Dårlig Hjelmeland Dårlig Hjelmeland Dårlig Forsand,Hjel meland Dårlig Hjelmeland GØP med miljømål å sikre høstbar fiskebestand som ikke er avhengig av vedlikeholdstiltak. Sikre tilstrekkelige vandrsforhold for fisk. Problemkartlegg R Tjørnastølsbek ken Avløp overført til Lyngsvatn(Lyse Energi Kgl. res ) Dårlig Hjelmeland R Storåna nedre 2/3 av vannet ført bort. Dårlig Hjelmeland GØT innen 2021.

17 R Storåna øvre Nilsebuvatn mm er overført til Lyngsvatn(Lyse Energi, kgl. res ) ikke minstevannfør Dårlig Hjelmeland GØT innen R Nilsebuvatnet utløpsbekk minstevannføri ng Svært stor Betydelige mengder bortført vann R Tverråna minstevannføri ng Betydelige mengder bortført vann. Dårlig R Riskadalsåna Drikkevannsfor syn Middels Betydelige mengder bortført vann. påvirket av vannuttak til drikkevann og kraftverk Hauskje. Moderat R Tusso Middels bekkeinntak, overført Kvilldal kr.st. (kgl.res ) Moderat Hjelmeland GØP GØT innen tidsutsettelse R Futevatnet innløpsbekk øst bekkeinntak, overført Kvilldal kr.st. (kgl.res ) Dårlig Hjelmeland

18 R Grasdalen bekkeinntak, overført Kvilldal kr.st. (kgl.res ) Dårlig Hjelmeland R Bekk mellom Bjørndalsvatn og Futevatn Bjørndalsvatn overført Kvilldal kr.st. (kgl.res ) Dårlig Hjelmeland R Viglesdalen Nilsebuvatn overført til Lyngsvatn(Lyse Energi, kgl. res )ikke minstevannfør Dårlig Hjelmeland GØT innen R Krymleåna Svært stor Nesten ikke vann igjen i vannforekomsten. Svært dårlig Hjelmeland R Futevatnet innløpsbekk bekkeinntak, overført Kvilldal kr.st. (kgl.res ) Dårlig Hjelmeland R Stutadalen bekkeinntak, overført Høyverstjønn/Bjørnda lsvatn til Kvilldal kr.st. (kgl.res ) Dårlig Hjelmeland R Bekkefelt Finnøy Bekkelukk Middels Over 50 % av vannforekomsten ligger i rør. Moderat Finnøy GØP med mål om 65 µg P/l. (utsatt frist etter vannforskriften 9). Brukermål: Drikkevannskvalitet for dyr. Vannforekomsten skal oppleves som et positivt landskapselement. Tiltak som begrenser forurensn fra landbruket

19 035-1-R Fisteråna Med Middels minstevannfør 100 l/s. Vandrshinder nedre del Dårlig Hjelmeland GØT innen Problemkartlegg R Kviåna Vann overført ifb Ulla Førre reguleren (kgl. res ). Dårlig Hjelmeland R Ulla Middels overfører oppstrøms (Ulla Førre reguleren kgl.res ) Dårlig Suldal GØP med miljømål å sikre R Pråmvikvatnet utløpsbekk Middels vanninntak/overfør er oppstrøms, men restvannfør rel. stor. Moderat Suldal R Førreåna øvre minstevannfør fra Blåsjø (Ulla - Førre reguleren. kgl. res ). Dårlig Hjelmeland,S uldal GØP med miljømål å sikre R Litla Gilavatnet Vann fraført ifb Ulla Førre reguleren (kgl. res ). Dårlig Hjelmeland R Glommedalsfos sen Middels bekkeinntak ifb Ulla Førre reguleren (kgl. res ). Moderat Hjelmeland R Grasdalsåna Vestre Kaldavatn regulert ifbm Ulla - Førre reguleren (kgl. res ). Dårlig Suldal

20 R Storåna Vann fraført ifb Ulla - Førre reguleren (kgl. res ). Dårlig Suldal R Heiabekken Vann fraført ifb Ulla - Førre reguleren (kgl. res ). Dårlig Suldal R Hjorteland og Mælen Vann fraført ifb Ulla - Førre reguleren (kgl. res ). Dårlig Suldal R Kvennåna Vann fraført ifb Ulla - Førre reguleren (kgl. res ). Dårlig Suldal R Ulladalsåna øvre Vann fraført ifb Ulla - Førre reguleren (kgl. res ). Dårlig Suldal GØP med miljømål å sikre R Stovedalsvatne t innløpsbekk Vann overført Blåsjø ifb Ulla - Førre reguleren (kgl. res ). Dårlig Suldal R Gautejuvet overfører oppstrøms (Ulla Førre reguleren kgl.res ) Dårlig Suldal R Ulladalsåna nedre Vann overført ifb Ulla Førre reguleren (kgl. res ). restfelt gir litt vann Dårlig Hjelmeland,S uldal GØP med miljømål å sikre fiskebestand (over anadrom strekn). Tidsutsettelse etter 9, og

21 mål om GØT i 2027 for lakseførende strekn R Oddåna R Førreåna nedre R Søråna overfører oppstrøms (Ulla Førre reguleren kgl.res ) Vann fraført ifb Ulla Førre reguleren (kgl. res ). Vann fraført ifb Ulla Førre reguleren (kgl. res ). Dårlig Suldal Dårlig Hjelmeland,S uldal GØP Tidsutsettelse etter 9, og mål om GØT i 2027 for lakseførende strekn. Er pålagt undersøkelser, og kunnskapsgrunnlaget vil øke drastisk framover. Undersøkelsene startet i Dårlig Hjelmeland R Stovedalsvatne t utløpsbekk Vann fraført ifb Ulla - Førre reguleren (kgl. res ). Dårlig Suldal R Fossane R Annandalsvatn et utløpsbekk Inntatt på Hjelmeland kraftverk. en minstevannfør fra Stovedalsvatn (kgl. res ). Dårlig Hjelmeland Dårlig Suldal

22 R Fagerdalsåna Middels Vann fraført ifb Ulla - Førre reguleren (kgl. res ). Moderat Hjelmeland,S uldal R Kvilldalsåna Med Middels Minstevannfør 0,5 m3/s (Ulla Førre reguleren kgl.res ) Moderat Suldal GØP i 2021 og miljømål å sikre høstbar fiskebestand som ikke er avhengig av vedlikeholdstiltak. Tidsutsettelse etter 9, med GØT fra R Kvelvane R Risbuelva øvre R Klauvfossen R Havreåna R Roaldkvamsåna R Storelva R Bakliabekken Middels Middels minstevassfør. minstevassfør. minstevassfør. minstevassfør. minstevassfør. minstevassfør. minstevassfør. Dårlig Suldal MSM Dårlig Odda Moderat Suldal Dårlig Suldal Dårlig Suldal GØP i 2021 med miljømål å sikre høstbar fiskebestand som ikke er avhengig av vedlikeholdstiltak. Tidsutsettelse etter 9 med GØT i Dårlig Odda Moderat Odda Problemkartlegg Problemkartlegg

23 R Mostølen / Moen overført Lauvastølvatn (Ulla-Førre reguleren kgl. res ) Dårlig Suldal R Storåna øvre overført Lauvastølvatn (Ulla-Førre reguleren kgl. res ) Dårlig Suldal R Havrevassjuvet Regulant Hydro Energi Røldal-Suldal (3.mai 1974, endrar 1976 og 1977). Dårlig Suldal R Slettedalselvi Overført til Niggjelebeitevatnet (Saudefaldene kgl. res ) uten minstevannfør Dårlig Odda R Grytjuvet minstevassfør. Dårlig Odda R Mosåna Mostølsvatn overført Lauvastølvatn(Ulla Førre reguleren kgl.res ) Dårlig Suldal R Kvesso minstevassfør. Dårlig Odda Problemkartlegg R Risbuelva nedre minstevassfør. Dårlig Odda

24 R Novlefoss uten minstevannfør fra Votna Dårlig Odda R Kaldevasselva minstevassfør. Dårlig Odda R Austmannabek ken minstevassfør. Dårlig Odda R Nyastølselva minstevassfør. Dårlig Odda MT37 Stabil. Problemkartlegg. Vurdere terskelbygg R Øynoelv minstevassfør. Dårlig Odda R Kvanndalstjørn utløpsbekk minstevassfør. Dårlig Suldal R Isvatnet utløpsbekk minstevassfør. Dårlig Suldal R Grubbedalselva minstevassfør. Dårlig Suldal R Brattlandsdale n Regulant Hydro Energi Røldal-Suldal (3.mai 1974, endrar 1976 og 1977). Dårlig Suldal,Odda GØP GØT innen 2027 på anadrom strekn R Stølsåna øvre minstevassfør. Dårlig Suldal

25 R Naustdalen Regulant Hydro Energi Røldal-Suldal (3.mai 1974, endrar 1976 og 1977). Dårlig Suldal R Stølsåna nedre minstevassfør. Dårlig Suldal GØP med miljømål å sikre Problemkartlegg R Kvanndalselva minstevassfør. Dårlig Suldal R Holmavassåna Regulant Hydro Energi Røldal-Suldal (3.mai 1974, endrar 1976 og 1977). Dårlig Suldal R Sæbyggedalen minstevassfør. Dårlig Suldal R Kvennabekken minstevassfør. Dårlig Suldal R Bleskestadåna minstevassfør. Dårlig Suldal R Eivindsåna overført Lauvastølvatn (Ulla-Førre reguleren kgl. res ) Dårlig Suldal

26 R Storåna nedre overført Lauvastølvatn (Ulla-Førre reguleren kgl. res ) Dårlig Suldal R Steinsvikebekk en overført Lauvastølvatn (Ulla-Førre reguleren kgl. res ) Dårlig Suldal R Kvelven regulert innløpsbekk 1 overfører oppstrøms (Ulla Førre reguleren kgl.res ) Dårlig Suldal R Kvelven regulert innløpsbekk 2 overfører oppstrøms (Ulla Førre reguleren kgl.res ) Dårlig Suldal R Kvelven overfører oppstrøms (Ulla Førre reguleren kgl.res ) Dårlig Suldal R Pjåkavassdalen Middels overfører oppstrøms (Ulla Førre reguleren kgl.res ) Moderat Suldal R Finnabuvatnet utløpsbekk minstevassfør. Dårlig Suldal R Suldalslågen Vannkraftregul er Middels Vannføren ved utløpet av Suldalslågen er styrt av bestemmelsene i reglementet. Volumet avviker vesentlig fra Moderat Suldal GØP med referanse til dagens tilstand Problemkartlegg

27 naturlige forhold R Gjertrabekken Middels minstevassfør. Moderat Odda R Tverråna minstevassfør. Dårlig Suldal R Heimsåna Heimsvatn regulert. Suldal e-verk (kgl.res ) minstevannfør 100 l/s nedstrøms kr.stasjon Dårlig Suldal R Lauvastølvatne t utløpsbekk Ulla Førre reguleren kgl.res Vann overført Blåsjø Dårlig Suldal R Dørlevatnet utløpsbekk overført Lauvastølvatn (Ulla-Førre reguleren kgl. res ) Dårlig Suldal R Lvangselva Vannkraftregul er Bekkeinntak til Sønnå Kr. v.(saudefaldene kgl. res ) Minstevannfør /s, /s Dårlig

28 R Tengesdalselva Vannkraftregul er R Tysselandselva Med R Storelva Med Middels Bekkeinntak til Sønna Kr. v.(saudefaldene kgl. res ) Minstevannfør /s, /s Redusert vannmengde. Minstevassfør mindre enn Q95- percentilen? Dårlig Dårlig Suldal Moderat Sauda GØP med miljømål å sikre høstbar fiskebestand som ikke er avhengig av vedlikeholdstiltak. Sikre tilstrekkelige vandrsforhold for fisk. Problemkartlegg R Nordelva Liten Ved tunnel overført til Slåtedalen Saudefaldene v. kgl.res Moderat Sauda GØP med miljømål å sikre høstbar fiskebestand som ikke er avhengig av vedlikeholdstiltak. Sikre tilstrekkelige vandrsforhold for fisk. Problemkartlegg R Berdalselv nedre Berdalsvatn regulert (Saudefaldene. kgl res ) uten minstevannfør, vannfør tilsvarer driftsvannfør i Kleiva kr.v. Dårlig Sauda

29 R Svartavatnet utløpsbekk Svartavatn regulert, svarthyl overført Holmavatn (Saudefaldene kgl.res ) Dårlig Sauda R Avløp frå Slettedalsvatne t slettedalsvannet regulert (Saudefaldene kgl.res ) ikke minstevannfør Dårlig Sauda R Svarthyl utløpsbekk Svarthyl overført (Saudefaldene kgl. res ) uten minstevannfør. Dårlig Sauda R Elggjuvet Vann overført til Førstadvatn (Saudefaldene kgl. res ) uten minstevannfør Svært dårlig Sauda R Bergaelva Middels Fetavatnet oveført til Slettedalsvatn. Saudefaldene v. kgl.res Svært dårlig Sauda R Førstadvatnet innløpsbekk Holmavatn regulert(saudefaldene kgl. res ) uten minstevannfør. Dårlig Sauda R Avløp frå Øvre Lona minstevassfør. Dårlig Sauda R Avløp frå Førstavatnet Middels minstevassfør. Dårlig Sauda

30 R Bekk mellom Førstadvatnet og Dalvatnet Førstadvatn regulert(saudefaldene kgl. res ) uten minstevannfør. Moderat Sauda R Austerheimsdal en Annanutvatn overført Fetavatnet. Saudefaldene v. kgl.res Svært dårlig Sauda R Finnflotvatnet til Dalvatnet bekk Finnflotvatn regulert(saudefaldene kgl. res ) uten minstevannfør. Svært dårlig Sauda R Elv mellom Nedre Fjellvatnet og Dalvatnet Middels Nedre Fjellvatn overført til Finnflotvatn (Saudefaldene kgl. res ) uten minstevannfør. Dårlig Sauda R Berdalselva øvre Botnavatn regulert (Saudefaldene. kgl res ) uten minstevannfør Dårlig Sauda R Suldalselva Dalvatn regulert(saudefaldene kgl. res ) uten minstevannfør. Dårlig Sauda R Flotabekken Botnavatn regulert (Saudefaldene. kgl res ) uten minstevannfør Dårlig Sauda

31 037-6-R Bekk nedstrøm Helgedalsvatne t Reguler oppstrøms. perioder uten vannfør. Saudefaldene v. kgl.res Svært dårlig Sauda R R Nedra Sandvatnet utløp Åbødalsvassdra get Nedre Sandvatn regulert (Saudefaldene kgl. res ) uten minstevannfør. ved tunnel overført til Slåtedalen Saudefaldene v. kgl.res Svært dårlig Sauda Dårlig Sauda GØP med miljømål å sikre R Slåttedalen Annen reguler Vann overført fra Mordalselva. Betydelig økt vennfør (saudefaldene. kgl. res ) Dårlig Sauda R Skarvåna Overfør av vann Middels Bekkeinntak til Sønnå Kr. v.(saudefaldene kgl. res ) uten minstevannfør. Dårlig Sauda R Liabekken Vannkraftregul er Svært stor Bekkeinntak til Sønna Kr. v.(saudefaldene kgl. res ) uten minstevannfør. Svært dårlig

32 R Maldalselva Vannkraftregul er Svært stor Bekkeinntak til Sønna Kr. v.(saudefaldene kgl. res ) R Overløp Øvre Sandvatnet til Nedre Sandvatnet Vannkraftregul er Svært stor Elv fra overløp Øvre Sandvatnet til Nedre Sandvatnet. lkke pålagt minstevassør R Breidkvamselva Vannkraftregul er Svært stor Bekkeinntak til Sønna Kr. v.(saudefaldene kgl. res ) uten minstevannfør. Svært dårlig R Raundalsbekke n Vannkraftregul er Svært stor Bekkeinntak til Sønna Kr. v.(saudefaldene kgl. res ) uten minstevannfør. Svært dårlig R Sagelva nedre Vannkraftregul er Bekkeinntak til Sønna Kr. v.(saudefaldene kgl. res ) Minstevannfør /s, /s Svært dårlig

33 R Rødneelva - inntak kraftstasjon til kraftstasjon Vannkraftregul er strekn fra anadrom del til inntak kraftstasjonen. Betydelige mengder vann renner gjennom rør til kraftverket, og kommer ut umiddelbart på nedsiden. Innsjøforekomster Vannforekomst ID Vannforekomstnavn Påvirknstype Påvirkns Årsak ksmvf Økologisk tilstand Kommune Forslag til miljømål 2021 Aktuelle tiltak / kommentar L Rosslandshølen Vannkraftsdam Middels Regulershøgde 5,15 m. Moderat Sokndal GØP med miljømål å sikre L Lonavatn Vannførsregul er L Tellenesvatnet Vannførsregul er Prosessvann uten liv. Svært dårlig Sokndal Prosessvann uten liv. Svært dårlig Sokndal L Heigravatnet Vannkraftsdam Middels HRV 158,5 LRV 152,5, regulershøgde 6,0 m. Dalane Energi. kgl res (man. reg. endret ) Moderat Eigersund GØP med miljømål å sikre L Stora Myrvatnet Vannkraftsdam Middels HRV 610 LRV 593,65. kgl res Moderat Gjesdal GØP med miljømål å sikre

Karakterisering Suldal innsjø

Karakterisering Suldal innsjø Karakterisering Suldal innsjø Dokumentet går gjennom alle vannforekomstene i kommunen. Alle data er hentet fra Vann- Nett (http://vann-nett.nve.no/saksbehandler/). Under ligger en kort forklaring av begrepene

Detaljer

TILTAKSTABELLER FOR VASSOMRÅDE SUNNFJORD - FØREBELS UTGÅVE

TILTAKSTABELLER FOR VASSOMRÅDE SUNNFJORD - FØREBELS UTGÅVE TILTAKSTABELLER FOR VASSOMRÅDE SUNNFJORD - FØREBELS UTGÅVE Innhald ASKVOLL KOMMUNE... 2 ELVAR... 2 INNSJØ... 6 KYST... 8 FJALER KOMMUNE... 9 ELVAR... 9 INNSJØ... 12 FLORA KOMMUNE... 13 ELVAR... 13 INNSJØ...

Detaljer

Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012

Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012 Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012 2012 2013 Eigersund Netto driftsutgifter F370 (folkebibliotek), konsern 12,0 % 12,5 % Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger,

Detaljer

Regulant Statkraft SF. Alm.sommarvasstand kote 1071,0 moh, HRV kote 1073,0 og LRV kote 1051,0 moh. Total reguleringshøgde 22,0 m.

Regulant Statkraft SF. Alm.sommarvasstand kote 1071,0 moh, HRV kote 1073,0 og LRV kote 1051,0 moh. Total reguleringshøgde 22,0 m. Vannfor ekomst ID 071-1496-L Vannforeko mstnavn Feiosdalsvatn et Påvirkni ngstype Påvirk nings Kommentarer Regulant Statkraft SF. Alsommarvasstand kote 1071,0 moh, HRV kote 1073,0 og LRV kote 1051,0 moh.

Detaljer

Tabell 1. Statistikk ABC kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke

Tabell 1. Statistikk ABC kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke Tabell 1. Statistikk kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke Registrert v/deltakere Per kommune Oppstart av flere - grupper med nye deltakere 1 2 3 4 Antall registrert per 1. kvartal 2013 14 8 1 3 %

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland Hovedtall om arbeidsmarkedet i 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 5 175 2,1 874 20 Delvis ledige 1 676 0,7 198 13 Arbeidssøkere på tiltak 689 0,3-108 -14 Kvinner av

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 7 065 2,8 1 588 29 Delvis ledige 1 775 0,7 218 14 Arbeidssøkere på tiltak 659 0,3-146 -18 Kvinner av Helt ledige 2 782 2,4 512 23

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn l om arbeidsmarkedet 1.. desember 2014 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 6 030 2,4 980 19 Delvis ledige 1 884 0,7 221 13 Arbeidssøkere på tiltak 687 0,3-132 -16 Kvinner

Detaljer

Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Rogaland.

Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Rogaland. Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Rogaland. 1. Definisjonar Døgnkvote: Tal på laks og/eller sjøaure som kvar fiskar kan fange kvart døgn. Kroka fisk: Ein fisk er definert som kroka dersom

Detaljer

Regional plan og regionalt tiltaksprogram for vannregion Rogaland 2016 2021 Høringsuttalelse Hydro Energi AS

Regional plan og regionalt tiltaksprogram for vannregion Rogaland 2016 2021 Høringsuttalelse Hydro Energi AS Energy Vannregionmyndigheten for Vannregion Rogaland v/ Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 Stavanger firmapost@rogfk.no Our date: 2014-12-31 Our contact: Anneli Nesteng T: 45478933 Regional plan

Detaljer

Generasjonsanalyse, metode

Generasjonsanalyse, metode Generasjonsanalyse, metode Ut fra de nasjonale ungdata- undersøkelsene som NOVA gjennomfører nasjonalt har jeg laget en analyse om hvordan ungdom i Rogaland forteller at de har det. 14.310 ungdomsskoleelever

Detaljer

Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene

Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene Vannregionene: Fra Tydal i nord til Fredrikstad i sør. Norges Lengste elv Norges største innsjø 13 % av Norges areal 13 vannområder:

Detaljer

Vannområdet Altavassdraget/Loppa/Stjernøya

Vannområdet Altavassdraget/Loppa/Stjernøya Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområdet Altavassdraget/Loppa/Stjernøya Versjon nr. 1 / 25.mai 2012 UTKAST TIL ARBEIDSUTVALGET 1 Forord Norge har gjennom vannforskriften forpliktet seg til at vannet

Detaljer

Auka vassføring gjennom overføring frå Vassdalsvotni og Hestastodvatet. Øvste del av vassdraget er overført til Store Muravatet (Vikjavassdraget).

Auka vassføring gjennom overføring frå Vassdalsvotni og Hestastodvatet. Øvste del av vassdraget er overført til Store Muravatet (Vikjavassdraget). 071-11-R 071-43-R 071-44-R 071-45-R 071-7- R 20-R 21-R 23-R k na Vikjaalen ni Nærøyalselvi Innløp Feiosalsvatn et Nærøyalselvi bekkefelt Jashaugen Tvinna Langeøla Beralselvi Annen regul Me Miels Miels

Detaljer

TILTAKSANALYSE FOR JÆREN VANNOMRÅDE

TILTAKSANALYSE FOR JÆREN VANNOMRÅDE TILTAKSANALYSE FOR JÆREN VANNOMRÅDE Forslag til miljømål og tiltak for bedre vannmiljø Faglig innspill til forvaltningsplan for Vannregion Rogaland (2016-2021) Versjon 1 Kommuner med hele eller større

Detaljer

Type påverknad Gjennomførte problemkartl tiltak, beskriv egging skal fange opp. Miljøtilstand er avhengig av pågående tiltak

Type påverknad Gjennomførte problemkartl tiltak, beskriv egging skal fange opp. Miljøtilstand er avhengig av pågående tiltak Vassføreko mst ID Vassførekomst namn Påverknadstype (påverknad som tiltaket er retta mot) Grad av påverknad anteke oppnådd GØP Type påverknad Gjennomførte problemkartl tiltak, beskriv eggi skal fae opp

Detaljer

Oversikt over vannforekomster i beskytta områder - Elver

Oversikt over vannforekomster i beskytta områder - Elver Oversikt over vannforekomster i beskytta områder - Elver Vannforekomst ID Vannforekomstnavn Vannområde Kommunenummer OffisieltNavn Økologisk miljømål 2021 012-1256-R Nordåa Randsfjorden 0522 Langsua nasjonalpark

Detaljer

Adresseliste. Høring av vesentlige vannforvaltningsspørsmål for Vannregion Rogaland

Adresseliste. Høring av vesentlige vannforvaltningsspørsmål for Vannregion Rogaland Adresseliste Høring av vesentlige vannforvaltningsspørsmål for Vannregion Rogaland Kommunene: Bjerkreim Eigersund Lund Sokndal Bokn Haugesund Karmøy Tysvær Vindafjord Utsira Gjesdal Hå Klepp Randaberg

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Rogaland

Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Rogaland Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Rogaland Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure i Rogaland fastsett av Fylkesmannen i Rogaland den 22. februar 2008. Fastsett med heimel i

Detaljer

Poststemplene i Rogaland

Poststemplene i Rogaland Poststemplene i Rogaland Tillegg til 2. utgave som kom i 2015 21.11.2015 Hallvard Slettebø Stempelgruppen i Rogaland 1 Innhold Haugesund kommune... 3 Haugesund... 3 Karmøy kommune... 4 Karmsund... 4 Sandnes

Detaljer

VANNKVALITETSMÅL DE FEM VIKTIGE PÅVIRKNINGER

VANNKVALITETSMÅL DE FEM VIKTIGE PÅVIRKNINGER VANNKVALITETSMÅL GOD ØKOLOGISK TILSTAND GOD KJEMISK TILSTAND BRUKERMÅL KOBLE GOD ØKOLOGISK TILSTAND TIL BRUKERMÅL VIKTIG DE FEM VIKTIGE PÅVIRKNINGER EUTROFIERING GJENSLAMMING PARTIKULÆRT MATERIALE GJENSLAMMING,

Detaljer

Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland

Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland Kontakt Hallvard Slettebø hallvard@slettebo.no hvis du har noen av disse stemplene. Hvis du sender skann så bør de være i 600 dpi og lagret i tif-format. (Noen

Detaljer

Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 2005 til 2025 Middels scenarium

Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 2005 til 2025 Middels scenarium Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 25 til 225 Det er forventet store er innen den del av befolkningen i Norge de neste 2 årene. Det er også forventet forskyvninger av bosettingen fra

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat NVEs arbeid med tiltaksanalyser Pernille Dorthea Bruun Tilsyns- og beredskapsavdelingen God økologisk tilstand (GØT) eller Godt økologisk potensial (GØP) Hva har vi:

Detaljer

Lyngdal Alleèn 5 4580 Lyngdal Tlf: 02002 Fax: 38344552 Man - fre: kl. 09.30 til kl. 15.30 Tors: kl. 09.30 til 17.00

Lyngdal Alleèn 5 4580 Lyngdal Tlf: 02002 Fax: 38344552 Man - fre: kl. 09.30 til kl. 15.30 Tors: kl. 09.30 til 17.00 Agder: Farsund Barbros gate 3 4550 Farsund Telefon: 02002 Man - fre: 09.30-15.30 Tors: 09.30-17.00 Flekkefjord Elvegaten 14 4400 Flekkefjord Faks: 38 32 48 35 Man - fre: 09.30-15.00 Tors: 09.30-17.00 Grimstad

Detaljer

Statleg tilsyn med kommunar i Rogaland og Rogaland fylkeskommune 2011 Fylkesmannen og Helsetilsynet i Rogaland, Mattilsynet og Statens kartverk

Statleg tilsyn med kommunar i Rogaland og Rogaland fylkeskommune 2011 Fylkesmannen og Helsetilsynet i Rogaland, Mattilsynet og Statens kartverk Statleg tilsyn med kommunar i Rogaland og Rogaland fylkeskommune 2011 og i Rogaland, og Skriftlig tilsyn = tilsyn der all kontakt med kommunen skjer skriftlig Landsomfattande tilsyn/nasjonalt tilsyn =

Detaljer

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen I Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

KNUT VAREIDE, MARIT O. NYGAARD OG LARS UELAND KOBRO

KNUT VAREIDE, MARIT O. NYGAARD OG LARS UELAND KOBRO KNUT VAREIDE, MARIT O. NYGAARD OG LARS UELAND KOBRO TF-notat nr. 4/2015 Kap 1 Kap 2 Kap 3 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling Kap 1 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling 470 000 463 092

Detaljer

FRIVILLIGE TILTAK I LANDBRUKET.

FRIVILLIGE TILTAK I LANDBRUKET. FRIVILLIGE TILTAK I LANDBRUKET. 14. Oktober 2014 Monica Dahlmo, rådgivar 1 Korleis oppnå miljømål? 2 Landbruket i Rogaland (2010 tall) 2,9 mrd kr i samla verdiskaping fra primærproduksjon (brutto) 2 mrd

Detaljer

Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger

Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger Hjelmeland 29. oktober 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM

Detaljer

«10 PÅ TOPP» I SANDNES 2015

«10 PÅ TOPP» I SANDNES 2015 «10 PÅ TOPP» I SANDNES 2015 www.stf.no/sandnesturlag 9 6 5 7 2 3 4 8 1 10 Lutsivatnet Dybingen Kyllesvatnet Skjelbreidtj Bråsteinvatnet Stokkalandsvatnet Flassavatnet Svihusvatnet Seldalsvatnet Oltedalsvatnet

Detaljer

En enkel vurdering av utbygging av Kvanndalen II, Suldal kommune A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 362

En enkel vurdering av utbygging av Kvanndalen II, Suldal kommune A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 362 R En enkel vurdering av utbygging av Kvanndalen II, Suldal kommune A P P O R T Rådgivende Biologer AS 362 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: En enkel vurdering av utbygging av Kvanndalen II, Suldal

Detaljer

Regional plan og regionalt tiltaksprogram for vannregion Sogn og Fjordane 2016 2021 Høringsuttalelse Hydro Energi AS

Regional plan og regionalt tiltaksprogram for vannregion Sogn og Fjordane 2016 2021 Høringsuttalelse Hydro Energi AS Energy Vassregionmynda for Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 Leikanger Postmottak.Sentraladm@sfj.no. Our date: 2015-3-31 Our contact: Anneli Nesteng T: 45478933 Regional

Detaljer

Interkommunal VA-norm i Rogaland. - status og veien videre

Interkommunal VA-norm i Rogaland. - status og veien videre Interkommunal VA-norm i Rogaland - status og veien videre Om Rogaland og Stavanger Norsk Vanns VA-norm Felles normer i Rogaland Veien videre Om Rogaland og Stavanger Norsk Vanns VA-norm Felles normer i

Detaljer

KOSTRA-rapportering for 2014

KOSTRA-rapportering for 2014 KOSTRA-rapportering for 2014 SSB foreløpige KOSTRA-tall pr 15. mars Kvalitetssikring Ressursbruk på rapportering Viktig å sikra nytteverdien Data må kunna samanliknast Rettefrist 15.4 Endeleg publisering

Detaljer

Vannforvaltningsplan for Vest-Viken. Innspill fra E-CO Energi til 2. gangs høring

Vannforvaltningsplan for Vest-Viken. Innspill fra E-CO Energi til 2. gangs høring Vannregion Vest-Viken v/buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen E-CO Energi AS Postboks 1050 Sentrum 0104 Oslo BjornOtto.Donnum@e-co.no Telefon: 24116922 Mobil: 95027637 Telefaks: Org. nr: NO

Detaljer

ROGALAND. Et godt fungerende arbeidsliv?

ROGALAND. Et godt fungerende arbeidsliv? ROGALAND Et godt fungerende arbeidsliv? Hva er omfanget av svart arbeid? 2-5% av det norske BNP anslås å være svart omsetning. Jan-Egil Kristiansen i Skatt øst til NRK 29.5.2014: Anslår at svart arbeid

Detaljer

Miljøfaglige utfordringer med Vanndirektivet i Norge Jo Halvard Halleraker johh@dirnat.no

Miljøfaglige utfordringer med Vanndirektivet i Norge Jo Halvard Halleraker johh@dirnat.no Miljøfaglige utfordringer med Vanndirektivet i Norge Jo Halvard Halleraker johh@dirnat.no Significant pressures Andel god/svært god tilstand Prosent 120 100 Kyst Innsjøer Elver 80 60 40 20 0 Glomma Vest-

Detaljer

Karakterisering Finnøy

Karakterisering Finnøy Karakterisering Finnøy Dokumentet går gjennom alle vannforekomstene i kommunen. Alle data er hentet fra Vann- Nett (http://vann-nett.nve.no/saksbehandler/). Under ligger en kort forklaring av begrepene

Detaljer

Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:

Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak: 204-649-G Taterneset Taterneset Taterneset er et gammelt deponi. Det burde undersøkes for mulig avrenning. Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.) Forslag til tiltak: Prøvetaking. Medlemmer i Storfjord plan-

Detaljer

Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland

Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland Kontakt Hallvard Slettebø hallvard@slettebo.no hvis du har noen av disse stemplene. Hvis du sender skann så bør de være i 600 dpi og lagret i tif-format. (noen

Detaljer

Vannforvaltningsplan for Vest-Viken. Innspill fra E-CO Energi til 2. gangs høring

Vannforvaltningsplan for Vest-Viken. Innspill fra E-CO Energi til 2. gangs høring Vannregion Vest-Viken v/buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen E-CO Energi AS Postboks 1050 Sentrum 0104 Oslo BjornOtto.Donnum@e-co.no Telefon: 24116922 Mobil: 95027637 Telefaks: Org. nr: NO

Detaljer

Referat fra møte i Jæren vannområdeutvalg

Referat fra møte i Jæren vannområdeutvalg Referat fra møte i Jæren vannområdeutvalg Møte: Torsdag 12. juni 2014 kl 11.00 14.00 Deltakere: Vannområdeutvalg Navn Til stede: Rogaland FK Jon Lund x Rogaland FK Henry Tendenes Meldt forfall Gjesdal

Detaljer

Ny statistikkportal for Rogaland. Torbjørn Rathe Rune Thorkildsen Slettebak Regionalplanavdelingen

Ny statistikkportal for Rogaland. Torbjørn Rathe Rune Thorkildsen Slettebak Regionalplanavdelingen Ny statistikkportal for Rogaland Torbjørn Rathe Rune Thorkildsen Slettebak Regionalplanavdelingen Hvorfor? 15.12.2015 15.12.2015 Statistikk UTTALE statistˈikk (Store Norske Leksikon) (til stat; opprinnelig

Detaljer

NJFF-Rogaland Naturvernforbundet i Rogaland Årdal Elveeigarlag Postboks 313 Postboks 441, Sentrum 4137 Årdal i Ryfylke 4291 Kopervik 4002 Stavanger

NJFF-Rogaland Naturvernforbundet i Rogaland Årdal Elveeigarlag Postboks 313 Postboks 441, Sentrum 4137 Årdal i Ryfylke 4291 Kopervik 4002 Stavanger NJFF-Rogaland Naturvernforbundet i Rogaland Årdal Elveeigarlag Postboks 313 Postboks 441, Sentrum 4137 Årdal i Ryfylke 4291 Kopervik 4002 Stavanger OED Postboks 8148 Dep 0033 Oslo Sandnes 01.07.14 REVISJON

Detaljer

Vår dato 22.04.2015. for

Vår dato 22.04.2015. for - u NTE Vår referanse Vår dato 22.04.2015 14/01495-3 Vår saksbehandler Deres referanse Bjørn Høgaas Sør-Trøndelag fylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004 TRONDHEIM 7x0/C/0 5'5"? -/~//L5 Regional vannforvaltningsplan

Detaljer

HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE. Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 2005-2006

HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE. Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 2005-2006 HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 25-26 Stavanger, mai 26 Handeland renseanlegg overvåkingsresultater 25-26 AS Godesetdalen 1 434 STAVANGER Tel.: 51

Detaljer

Rapport. Økt balansekraftkapasitet i norske vannkraftverk. Innledende studie av konkrete case i Sør-Norge

Rapport. Økt balansekraftkapasitet i norske vannkraftverk. Innledende studie av konkrete case i Sør-Norge - Åpen Rapport Økt balansekraftkapasitet i norske vannkraftverk Innledende studie av konkrete case i Sør-Norge Forfatter(e) Eivind Solvang Atle Harby Ånund Killingtveit SINTEF Energi AS Energisystemer

Detaljer

3.7. MESNAVASSDRAGET 3.7.1. VASSDRAGSBESKRIVELSE

3.7. MESNAVASSDRAGET 3.7.1. VASSDRAGSBESKRIVELSE 3.7. MESNAVASSDRAGET 3.7.1. VASSDRAGSBESKRIVELSE Det ca. 50 km lange Mesnavassdraget (Fig. 8) ligger i Øyer og Lillehammer kommuner, Oppland fylke, og Ringsaker kommune, Hedmark fylke. Vassdragets naturlige

Detaljer

Miljømål for vassførekomstar i Vassregion Hordaland. Utkast til 2. gongs avgrensa høyring

Miljømål for vassførekomstar i Vassregion Hordaland. Utkast til 2. gongs avgrensa høyring Miljømål for vassførekomstar i Vassregion Hordaland Utkast til 2. gongs avgrensa høyring 5 Miljømål, unntak og tiltak... 4 Kap. 5.1. Miljømåla som står i vassforskrifta... 4 5.2 Strengare enn vassforskrifta...

Detaljer

Drift av nettverk innen kreftomsorg og lindrende behandling.

Drift av nettverk innen kreftomsorg og lindrende behandling. Drift av nettverk innen kreftomsorg og lindrende behandling. Et vedlegg til Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon mellom Helse Stavanger og kommunene i Helse Stavanger foretaksområde

Detaljer

VRU-møte 8. mai 2015

VRU-møte 8. mai 2015 VRU-møte 8. mai 2015 Velkommen! 2/15: referat fra VRU-møte 23. mai 2014 3/15: informasjon om måldatoer og framdrift for arbeidet 4/15: informasjon om høringen og innspill til planutkastet 5/15: endringer

Detaljer

Kommunale selskaper og folkevalgt styring

Kommunale selskaper og folkevalgt styring Kommunale selskaper og folkevalgt styring Oppfølging av kommunalt eierskap Erfaringer på bakgrunn av selskapskontroller Mai 2013 www.rogaland-revisjon.no Lovregler om selskapskontroll Kommunelovens 77.5

Detaljer

GØP GØP GØP? GØP? GØP GØP GØP GØP GØP? GØP? GØP GØP GØP GØP GØP GØP GØP

GØP GØP GØP? GØP? GØP GØP GØP GØP GØP? GØP? GØP GØP GØP GØP GØP GØP GØP Vannforekomst Navn Vannområde Kommune Risiko- Tilstands- Påvirkning - nivå Påvirkning - Tiltak Data- Kommentar Myndighet Tiltakshaver Juridisk Kostnad Miljømål 122-489-R Gaula Gaulavassdra Holtålen Risiko

Detaljer

Vassområde Vest, tiltak innsjø

Vassområde Vest, tiltak innsjø Vassområde Vest, tiltak i innsjø 23 tiltak Vannforeko mst Navn Kommun e Tilstand s- vurderin g Påvirkningstype Forslag Standar d miljømå l Tiltak 0261010702-4-C Bjørndalspollen Bergen Moderat Byer/tettsteder

Detaljer

Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune Reginal vassforvaltningsplan og tiltaksprogram Seminar Miljømål og tiltak i regulerte vassdrag 18. november 2014 Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune Kunnskapsbasert forvaltning Økosystembasert

Detaljer

Anadrom fisk og vannforskriften. Steinar Sandøy, Miljødirektoratet

Anadrom fisk og vannforskriften. Steinar Sandøy, Miljødirektoratet Anadrom fisk og vannforskriften Steinar Sandøy, Miljødirektoratet Status - Innsig av voksen laks Sør-Norge Norge Midt-Norge Atlantisk laks Historisk utbredelse Species on the Brink Wild Atlantic salmon

Detaljer

Energi ekvivalent (kwh/m 3 ) Moksa 550.00 3.5 15.0 49.5 1.18 1988. Installasjon (MW)

Energi ekvivalent (kwh/m 3 ) Moksa 550.00 3.5 15.0 49.5 1.18 1988. Installasjon (MW) 3.4. MOKSA 3.4.1. VASSDRAGSBESKRIVELSE Det ca. 18 km lange Moksavassdraget (Fig. 5) ligger i Øyer kommune. Store deler av det 95.5 km 2 store nedbørfeltet ligger over 800 m o. h. med høyeste punkt på 1174

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

1. Hvor tilbys tjenesten? o Rogaland o Buskerud o Lindesnes-regionen o Oslo o I et fengsel SIDESKIFT

1. Hvor tilbys tjenesten? o Rogaland o Buskerud o Lindesnes-regionen o Oslo o I et fengsel SIDESKIFT Tegnforklaring: o = ett svaralternativ = flere svaralternativ mulig = nytt skjermbilde tekst i gult = forklaring på routing - = nedtrekksmeny der ett forhåndsdefinert svaralternativ kan velges = fritekstfelt

Detaljer

PLANER FOR NY VANNKRAFTPRODUKSJON OG MILJØTILTAK I SIRA-KVINA VASSDRAGET

PLANER FOR NY VANNKRAFTPRODUKSJON OG MILJØTILTAK I SIRA-KVINA VASSDRAGET PLANER FOR NY VANNKRAFTPRODUKSJON OG MILJØTILTAK I SIRA-KVINA VASSDRAGET vinn-vinn for både fornybar vannkraftproduksjon, vassdragsmiljø og lokalsamfunn 1 Sira-Kvina Kraftselskap DA Sira-Kvina kraftselskap

Detaljer

Nytte og kostnader ved å oppnå miljømål i byvassdrag:

Nytte og kostnader ved å oppnå miljømål i byvassdrag: Nytte og kostnader ved å oppnå miljømål i byvassdrag: Case:Alna og Hovinbekken i Oslo v/simon Haraldsen Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdeling Norsk vannforening 18-19.nov. 2014 Miljømål-vannforskriften

Detaljer

Flørli kraftverk Om damprosjekter på høyfjellet - historikk, utfordringer og erfaringer

Flørli kraftverk Om damprosjekter på høyfjellet - historikk, utfordringer og erfaringer Flørli kraftverk Om damprosjekter på høyfjellet - historikk, utfordringer og erfaringer 20. mars 2012 Janne Gunn Helle og Arild Stene Lyse Produksjon as Innhold Introduksjon av Lyse-konsernet Kort om Flørlis

Detaljer

Risikostyring i et helhetlig styringssystem. Egil Johansen Lyse Energi AS

Risikostyring i et helhetlig styringssystem. Egil Johansen Lyse Energi AS Risikostyring i et helhetlig styringssystem Egil Johansen Lyse Energi AS Innhold Presentasjon av Lyse konsernet Helhetlig styringssystem = Helhetlig risikostyring Utfordringer, erfaring og mål Energi &

Detaljer

ANALYSE ROGALAND 2013

ANALYSE ROGALAND 2013 ANALYSE ROGALAND 2013 INNHOLD 1 ROGALAND... 2 1.1 Netthandel... 2 1.2 Handelsbalanse... 3 2 STAVANGERREGIONEN... 4 2.1 Stavanger sentrum... 7 2.2 Sandnes sentrum... 8 2.3 Lura... 8 2.4 Forus... 9 2.5 Hillevåg-Mariero...

Detaljer

Kartlegging av helsetilstanden i Rogaland

Kartlegging av helsetilstanden i Rogaland Kartlegging av helsetilstanden i En orientering om kartleggingsprosjektet Ved Sven Haugberg, Asplan Viak Folkehelseloven Kapittel 4. Fylkeskommunens ansvar 20. Fylkeskommunens ansvar for folkehelsearbeid

Detaljer

Vedlegg 1a d: oversikt over SMVF i vannregion Trøndelag

Vedlegg 1a d: oversikt over SMVF i vannregion Trøndelag Vedlegg 1a d: oversikt over i vannregion Trøndelag Vedtatt lagt på høring av fylkesutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune 17.03.2015 Innstilt lagt på høring av fylkesrådet i Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Veiledning for å skrive høringssvar på vannforvaltningsplanene

Veiledning for å skrive høringssvar på vannforvaltningsplanene Veiledning for å skrive høringssvar på vannforvaltningsplanene Denne veilederen vil gi noen generelle råd om hva man bør se etter i vannforvaltningsplanen og det tilhørende tiltaksprogrammet. Veilederen

Detaljer

Listerkonferansen 2015 Ny E39 gjennom Lister forbikjøring blir mulig. Finn Aasmund Hobbesland 2. Februar 2014

Listerkonferansen 2015 Ny E39 gjennom Lister forbikjøring blir mulig. Finn Aasmund Hobbesland 2. Februar 2014 Listerkonferansen 2015 Ny E39 gjennom Lister forbikjøring blir mulig Finn Aasmund Hobbesland 2. Februar 2014 Befolkningsandel i tettsted 2Forbikjøring blir mulig Kilde: KMD Regionale utviklingstrekk 2014

Detaljer

Vannforskriften 12. Miljøringen, 21.11.2012. Anne Stoltenberg, Klif

Vannforskriften 12. Miljøringen, 21.11.2012. Anne Stoltenberg, Klif Vannforskriften 12 Miljøringen, 21.11.2012 Anne Stoltenberg, Klif Vannforskriften 12 Forurensningsloven 11 Inneholder materielle skranker, begrenser skjønnet vårt etter forurensningsloven. Må vurdere om

Detaljer

Smalelva Trøgstad. Tilstand. Risikovurdering. Hydrologisk og administrativ informasjon. Vannforekomst: 002 17 R Dato: 27.09.2012.

Smalelva Trøgstad. Tilstand. Risikovurdering. Hydrologisk og administrativ informasjon. Vannforekomst: 002 17 R Dato: 27.09.2012. Smalelva Trøgstad Vannforekomst: 002 17 R Dato: 27.09.2012 Parameternavn Tilstand Klassifisering Behandlet av VRU Økologisk tilstand Antatt moderat Ikke behandlet Økologisk potensial Udefinert Ikke behandlet

Detaljer

Trond Ørjan Møllersen, Hemnes kommune: Erfaringer fra arbeidet med forvaltningsplanen for Vannområde Ranfjorden:

Trond Ørjan Møllersen, Hemnes kommune: Erfaringer fra arbeidet med forvaltningsplanen for Vannområde Ranfjorden: Trond Ørjan Møllersen, Hemnes kommune: Erfaringer fra arbeidet med forvaltningsplanen for Vannområde Ranfjorden: Kontrast mellom kontinentet og Norge mellom banalitet og ramme alvor, et "moderne direktiv"

Detaljer

Faktaark for vannforekomster i risiko: Bindalsfjorden Velfjorden vannområde

Faktaark for vannforekomster i risiko: Bindalsfjorden Velfjorden vannområde Faktaark for vannforekomster i risiko: Bindalsfjorden Velfjorden vannområde Innhold: Elvevannforekomster i Brønnøy kommune 146 36 R Bekker rundt Brønnøysund. 2 146 16 R Tillremvassdraget 3 148 46 R Bekker

Detaljer

03.06.2014 kl 09-11 i konferanserom 6. etg internatet

03.06.2014 kl 09-11 i konferanserom 6. etg internatet Tema: Dato/Tid/Sted: Til stede: IKT-samhandlingsgruppe 03.06.2014 kl 09-11 i konferanserom 6. etg internatet Ove Nordstokke, SUS Kjetil Meling Hetta, PKO-legeordningen Egil Rasmussen, Stavanger kommune

Detaljer

FORSKRIFT OM FISKE ETTER LAKS, SJØØRRET OG INNLANDSFISK I TELEMARK

FORSKRIFT OM FISKE ETTER LAKS, SJØØRRET OG INNLANDSFISK I TELEMARK FORSKRIFT OM FISKE ETTER LAKS, SJØØRRET OG INNLANDSFISK I TELEMARK Fastsatt av Fylkesmannen i Telemark 08.04 2008 med hjemmel i lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. 15, 33, 34 og

Detaljer

Vann-Nett og medvirkning i gjennomføringen av EUs vanndirektiv og vannforvaltning

Vann-Nett og medvirkning i gjennomføringen av EUs vanndirektiv og vannforvaltning Vann-Nett og medvirkning i gjennomføringen av EUs vanndirektiv og vannforvaltning GIS i vassdrag, 20. 21. januar 2010 NOVA konferansesenter, Trondheim Hege Sangolt, Direktoratet for naturforvaltning EUs

Detaljer

Slå sammen tiltaksområder (kartteknisk oppgave) etter føringer fra PURA

Slå sammen tiltaksområder (kartteknisk oppgave) etter føringer fra PURA Til: PURA v/anita Borge Fra: Leif Simonsen Dato: 2014-11-06 Innlegging av tiltak i Vann-nett. Hva er gjort og hvordan. INNLEDNING Vannregionmyndigheten har stilt som krav at alle tiltak skal være lagt

Detaljer

Gjennomføring av vanndirektivet i Norge

Gjennomføring av vanndirektivet i Norge Gjennomføring av vanndirektivet i Norge og de største utfordringene så langt Foto: Anders Iversen Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen Anders Iversen 11. november 2014 Foto: Bjørn Mejdell Larsen, NINA

Detaljer

Jæren Vannområde. Avløpsgruppa. Årsmelding 2012

Jæren Vannområde. Avløpsgruppa. Årsmelding 2012 Jæren Vannområde Avløpsgruppa Årsmelding 2012 Rensedammer for overvann på masseuttak ved Kyllesvannet, Sandnes kommune Monica Nedrebø Nesse Februar 2013 Vannområde Jæren www.vannportalen.no/rogaland Innhold

Detaljer

Røyking gir den klart største risikoen for lungekreft, mens radon gir nest størst risiko.

Røyking gir den klart største risikoen for lungekreft, mens radon gir nest størst risiko. Brannvesenet Sør-Rogaland IKS har inngått et samarbeid med Radonassistanse AS om radonmålinger i boliger i kommunene Eigersund, Finnøy, Rennesøy, Forsand, Gjesdal, Hjelmeland, Hå, Klepp, Kvitsøy, Lund,

Detaljer

A P P O R. Rådgivende Biologer AS 1358. Konsekvensutredning for Leikanger kraftverk, Leikanger kommune. Tilleggsrapport til: Ferskvannsøkologi

A P P O R. Rådgivende Biologer AS 1358. Konsekvensutredning for Leikanger kraftverk, Leikanger kommune. Tilleggsrapport til: Ferskvannsøkologi R Tilleggsrapport til: Konsekvensutredning for Leikanger kraftverk, Leikanger kommune. A P P O R Ferskvannsøkologi T Rådgivende Biologer AS 138 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Tilleggsrapport til:

Detaljer

Presentasjon av Stjørdalselva vannområde med noen eksempler fra Stjørdal kommune

Presentasjon av Stjørdalselva vannområde med noen eksempler fra Stjørdal kommune Presentasjon av Stjørdalselva vannområde med noen eksempler fra Stjørdal kommune Rica hotell, Hell 29.oktober 2011 Harald Hove Bergmann Presentasjon av Stjørdalselva vannområde (Stjørdal kommune) Dyrka

Detaljer

Hjelmeland Forsand Eidfjord Sauda Strand Ulvik Ullensvang Odda Granvin Sandnes Voss Vik Suldal Balestrand

Hjelmeland Forsand Eidfjord Sauda Strand Ulvik Ullensvang Odda Granvin Sandnes Voss Vik Suldal Balestrand Ikke attraktiv som bosted Attraktiv som bosted Hjelmeland Forsand Eidfjord Ulvik Strand Sauda Ullensvang Ikke attraktiv for næring 2008-2013 Odda Attraktiv for næring Sandnes Granvin Voss Vik Balestrand

Detaljer

Se vedlegg. Mvh. Trine Hess Elgersma Miljørådgiver, Region Midt-Norge DIREKTE 57 68 92 23 MOBIL 41 51 43 02 SENTRALBORD 57 68 92 00

Se vedlegg. Mvh. Trine Hess Elgersma Miljørådgiver, Region Midt-Norge DIREKTE 57 68 92 23 MOBIL 41 51 43 02 SENTRALBORD 57 68 92 00 From: Elgersma Trine Hess Sent: 22. april 2015 15:06 To: Postmottak STFK Cc: Norges vassdrags- og energidirektorat; Selbu kommune; Tydal kommune; Klæbu kommune; Fylkesmannen

Detaljer

Årsrapport 2011. Jæren vannområde

Årsrapport 2011. Jæren vannområde Årsrapport 2011 Jæren vannområde BAKGRUNN: Fra Aksjon Jærvassdrag til Jæren vannområde Det ble foretatt navnebytte fra Aksjon Jærvassdrag til Jæren vannområde i fjor, formelt vedtatt fra og med 1. januar

Detaljer

Klassifisering på grunnlag av fiskedata

Klassifisering på grunnlag av fiskedata Klassifisering på grunnlag av fiskedata Odd Terje Sandlund Kurs i klassifisering av miljøtilstand i vann, Lillestrøm, 26.-27. mars 2014 Innhold Noen betraktninger om fisk som kvalitetselement Datakvalitet

Detaljer

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vesentlige vannforvaltningsspørsmål For de deler av vannområde Dalälven som ligger i Norge og tilhører Bottenhavet vattendistrikt 29.06.12 1 1. Forord Dette er Vesentlige vannforvaltningsspørsmål (VVS)

Detaljer

Tiltaksanalyse for Vannområde Hunnselva

Tiltaksanalyse for Vannområde Hunnselva Tiltaksanalyse for Vannområde Hunnselva Første planperiode Hunnselva nedstrøms Reinsvolldammen (Foto: Finn Gregersen, FMOP) Forord Arbeidsutvalget for Vannområde Hunnselva har i 2008 utarbeidet en statusrapport/

Detaljer

Næringsanalyse Ryfylke

Næringsanalyse Ryfylke Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 24/2006 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra IKS. Hensikten med rapporten er å få fram en situasjonsanalyse som beskriver viktige

Detaljer

ØST-TELEMARKENS BRUKSEIERFORENING.

ØST-TELEMARKENS BRUKSEIERFORENING. ØST-TELEMARKENS BRUKSEIERFORENING. Rjukan, 10. desember 2014 Vannregionmyndigheten for vannregion Vest-Viken v/ Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION

Detaljer

Rammer for overvåking i regi av vannforskriften

Rammer for overvåking i regi av vannforskriften Rammer for overvåking i regi av vannforskriften Jon Lasse Bratli Klima- og forurensningsdirektoratet Miljøringen 22. november 2012 Målstyring etter kjemisk og økologisk kvalitet økosystembasert forvaltning

Detaljer

NVEs arbeid med revisjoner og vanndirektivet NVEs oppfølging av vannforvaltningsplanene

NVEs arbeid med revisjoner og vanndirektivet NVEs oppfølging av vannforvaltningsplanene NVEs arbeid med revisjoner og vanndirektivet NVEs oppfølging av vannforvaltningsplanene Hvordan balansere miljøforbedringer og kraftproduksjon? Rune Flatby NVE Gardermoen 11.09.2014 Vannkraft i Norge litt

Detaljer

Vannforskriftens krav til overvåking og hva de andre sektorene gjør. Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet

Vannforskriftens krav til overvåking og hva de andre sektorene gjør. Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet Vannforskriftens krav til overvåking og hva de andre sektorene gjør Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet Forvaltning på vannets premisser, tåleevnen for dyr- og plantesamfunn bestemmer hvor mye påvirkning

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen Medlemmer av Jæren vannområdeutvalg 20.04.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Elin Valand Saksnr. 15/889-5 Direkte innvalg: Løpenr. 25309/15 Arkivnr. K54 MØTEREFERAT

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Vannkraft, fysiske inngrep og vannforskriften Gunnar Kristiansen NVE Region Nord

Norges vassdrags- og energidirektorat. Vannkraft, fysiske inngrep og vannforskriften Gunnar Kristiansen NVE Region Nord Norges vassdrags- og energidirektorat Vannkraft, fysiske inngrep og vannforskriften Gunnar Kristiansen NVE Region Nord Lover NVE forvalter Vassdragsreguleringsloven av 1917 Industrikonsesjonsloven av 1917

Detaljer

Gode erfaringer med felles VA-normer i Rogaland

Gode erfaringer med felles VA-normer i Rogaland Anleggsdagene 2012 Gode erfaringer med felles VA-normer i Rogaland BZJ - 25.1.2012 Normens oppbygging og innhold Norsk VA-norm Sentrale bestemmelser Bestemmelser Henvisning til VA/Miljø-blad Lokale bestemmelser

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen Jæren vannområdeutvalg 02.09.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Elin Valand Saksnr. 15/889-15 Direkte innvalg: Løpenr. 54082/15 Arkivnr. K54 MØTEINNKALLING 9. SEPTEMBER

Detaljer

Høgamork kraftverk, Gjesdal kommune

Høgamork kraftverk, Gjesdal kommune Lyse Produksjon AS Høgamork kraftverk, Gjesdal kommune Konsekvensutredning Vannkvalitet og annen forurensning 2014-02-18 Oppdragsnr 5114596 Høgamork kraftverk, Gjesdal kommune Konsekvensutredning Oppdragsnummer

Detaljer