Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunens hjemmeside.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunens hjemmeside."

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: Onsdag OBS Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes på tlf til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Saksnr PS 125/06 PS 126/06 PS 127/06 PS 128/06 PS 129/06 PS 130/06 PS 131/06 Innhold Månedsoppgjør november Søknad om prosjektmidler kunnskapsformidling/veiledning støtte og hjelpeapparat i forbindelse med overgrepsutsatte. Eiendomsskatt - fritak for nye bygninger Søknad om tilskudd - Isbjørnklubben Bussordning grønn rute Diverse referatsaker Godkjenning av protokoll Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunens hjemmeside. Møtet er åpent for publikum! Kristine Jørstad Bock ordfører

2 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Roar Magnussen Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: x Ja Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja Nei Saksnr: 06/ Arkivnr.: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 125/06 Formannskapet Saksdokumenter vedlagt: Saksdokumenter ikke vedlagt: Sak: Månedsoppgjør november I. Saken gjelder: Månedsoppgjør for skatt pr. november Kommunens skatteinngang for november 2006 kr ,00 II. Sakens bakgrunn og fakta: Pr. utgangen av november var skatteinngangen på 25,77 % over budsjettert skatteinngang. Budsjettert skatteinngang for 2006 er på kr , dette er 1,24 % mer enn total inngang i Nedenfor viser en oversikt over skatteinngangen med budsjett for inneværende år og inngang i år 2005 Inngang 2006 Budsjett 2006 Inngang 2005 Pr. mnd. Akkumulert Pr. mnd. Akkumulert Pr. mnd. Akkumulert Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

3 2. Innfordring/restanseutvikling Kommentar. Det er i november tvangsinnfordret totalt kr ,- og det er satt i gang 42 tvangstiltak. -Restanseutvikling Konto / pr siste dag: Siste mnd Forrige mnd Endring Restskatt personlige skatteytere Resterende skatt bedrifter Kommentar. Veldig positiv utvikling når det gjelder restskatt med en nedgang på kr sammenlignet med forrige måned. Nedgangen skyldes hovedsakelig effektiv innfordring og at betalingsmoralen er blitt betydelig bedre. Utestående resterende skatt er på til sammen kr Av dette skriver kr seg fra et konkursbo som vil bli avskrevet i løpet høsten Resterende skatt er en statsskatt og vil ikke få noen betydning for den kommunale skatteinngangen. -Tre på topp i Finnmark restskatt 2005 Kvalsund 88,94 % Hammerfest 83,85 % Hasvik 83,51 % Kommentar. Det er totalt innfordret 83,85 % av restskatten for år Dette er en statistikk som benyttes av skattefogd og skattedirektoratet for å måle resultatet av bl.a innfordringsarbeidet. Fra å være en middelhavsfarer er nu Hammerfest en av de beste kommunene når det gjelder innfordring og rettidighet vedrørende innbetaling av restskatt. Vi ser her en klar forbedring sammenlignet med i fjord og det er bl.a. veldig positivt at det er en markant økning i rettidig innbetaling av restskatt. III. Rådmannens vurdering: Skatteinngangen pr. utgangen av november 2006 er kr høyere enn i fjor, og en økning på kr mer enn budsjettert. Dette skyldes en økning av innbetalt forskuddstrekk og tvangsinnfordring av restskatt. IV. Rådmannens forslag til vedtak: Månedsoppgjør for november 2006 taes til orientering. Hammerfest, den Dagny Haga Rådmann Hugo Pedersen Økonomisjef

4 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Alf E. Jakobsen Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja x Nei Saksnr: 06/ Arkivnr.: 223 F10 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 126/06 Formannskapet Saksdokumenter vedlagt: Søknad datert vedlagt prosjektbeskrivelse. CV Elisabeth Ludvigsen. Saksdokumenter ikke vedlagt: Ingen. Sak: Søknad om prosjektmidler - kunnskapsformidling/veiledning støtte i forbindelse med overgrepsutsatte. I. Saken gjelder: Vest-Finnmark Krisesenter har på vegne av Elisabeth Ludvigsen, sendt søknad om prosjektmidler datert Prosjektet retter seg i denne omgangen mot å gi kunnskap, veiledning, informasjon mot ulike grupper i lokalsamfunnene som har behov for dette i sitt arbeid eller engasjement i spørsmål knyttet til seksuelle overgrep. Det er gått likelydende søknader til øvrige kystkommuner i Vest-Finnmark samt kommunene Porsanger og Kautokeino. Samlet framgår det at det søkes om kr fordelt på de kommunene som slutter opp om prosjektet. II. Sakens bakgrunn og fakta: Elisabeth Ludvigsen har sammen med daglig leder av Vest-Finnmark krisesenter Pirjo Anneli Paltto hatt et orienteringsmøte med ordfører og rådmannen der de har konkretisert prosjektet det er søkes om midler til. Dette er som nevnt informasjon og kompetanseformidling til ansatte/vakter på Vest-Finnmark Krisesenter, kontakt mot lærere, barnehageansatte og andre faggrupper. Videre er det ønske om å ha kontakt med bl.a. høgskolen i Finnmark og andre skoler på ulike nivå og trinn i vestfylket. Det tenkes på et bredt informasjonsarbeid der søkeren bruker egne opplevelser i informasjons- og kompetanseformidlingen. På møtet ble det informert om at det langsiktige målet var å få opprettet incestsentre fortrinnsvis i tilknytning til Vest-Finnmark Krisesenter. Dette arbeidet er ikke direkte knyttet til denne delen av prosjektet, men er et noe mer langsiktig arbeid der det forutsettes en egen prosess som også forutsetter en søknad til staten, fylkeskommunen og kommuner om midler.

5 Dersom et slikt incestsenter skal knyttes til Vest-Finnmark krisesenter (i dag to avdelinger i Hammerfest og Alta), må dette være en sak som de aktuelle kommuner og styret i krisesenteret må ta stilling til. Hoveddelen av de det søkes om er knyttet lønn til prosjektleder (kr ,-). Det forutsettes av utgiftene i tråd med det framlagte budsjettet fordeles mellom de kommunene som blir med. III. Ordførerens vurdering: Prosjektet har et ideelt mål som både skal høyne kunnskapsnivået i lokalmiljøet i Vest- Finnmark, erfaringsformidling fra egen virkelighet mot aktuelle grupper med hensyn til å kunne gi bedre hjelp og støtte til utsatte grupper. Det vil også framgå av vedlagte CV at Elisabeth Ludvigsen har bred teoretisk utdanning og allsidig og relevant praksis. Prosjektet er positivt og slik kompetanse og erfaringsformidling er det helt klart behov for. Det må imidlertid være en sak mellom de ulike instanser/målgrupper og prosjektet selv om hvor de skal drive slik kunnskaps- og erfaringsformidling. Gjennom å gi økonomisk støtte har vi ikke lagt annet til grunn enn at vi i utgangspunktet er positiv til å betale en andel av utgiftene dersom prosjektet igangsettes og ikke gjennom dette gått god for det faktiske innhold i arbeidet. Dette har vi lite grunnlag for å vurdere ut fra de opplysninger som foreligger. Ordføreren vil foreslå at vi støtter prosjektet med kr ,- så må øvrig støtte komme fra de øvrige søknadskommuner. Dersom det ikke fra øvrige kommuner er mulig å skaffe tilveie kr , eventuelt via andre finansieringskilder, bør prosjektet vurderes redusert i omfang. IV. Ordførerens forslag til vedtak: Prosjektet for bedring av kunnskap og erfaringsformidling i forhold til overgrepsutsatte støttes med kr ,-. Hammerfest formannskap forutsetter at det etter endt prosjekt oversendes en rapport om erfaringene med prosjektet. Beløpet dekkes over formannskapets konto og administrasjonen foretar budsjettregulering til riktig kostnadsart i henhold til vedtakets karakter. Formannskapet vil presisere at en eventuell opprettelse av incestsenter i vestfylket krever en bredere behandling i politiske organer i deltakende kommuner og styret for Vest-Finnmark krisesenter i tilfelle dette skal knyttes til krisesenteret. Hammerfest, den Alf E. Jakobsen ordfører

6 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Espen Rønning Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja x Nei Saksnr: 06/ Arkivnr.: 232 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 127/06 Formannskapet /06 Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: Søknad fra Heggelund og Haugen av Hammerfest kommunes brev til Finansdepartementet av Uttalelse fra KS Eiendomsskatteforum av Uttalelse fra Finansdepartementet av Sak: Eiendomsskatt - fritak for nye bygninger I. Saken gjelder: Iverksetting av ordning med redusert skattesats for leiligheter/seksjoner som er ombygd fra annet formål til boligformål. Saken omfatter også behandling av enkeltsøknad om fritak etter ordningen. II. Sakens bakgrunn og fakta: Ved vedtak av innførte kommunestyret med hjemmel i eiendomsskatteloven 7 bokstav c en ordning med redusert skattesats for boliger som er inntil 15 år gamle. Ordningen er slik: For boliger som er bygd i løpet av de siste 15 årene skal følgende skattesats gjelde: For boliger som er mellom 0-5 år gamle settes skattesatsen til 4. For boliger som er mellom 6-10 år gamle settes skattesatsen til 5. For boliger som er mellom år gamle settes skattesatsen til 6. I møte fattet kommunestyret følgende vedtak: Eiendomsskattelovens 7 gir høve for kommunen helt eller delvis å frita nye boliger for eiendomsskatt i inntil 20 år. Kommunestyret har som følge av dette vedtatt en gradert sats med reduserte avgifter for slike bygg. Imidlertid gir den samme loven anledning til også at bygg med særlig omfattende restaurering kan komme inn under samme fritaksordning. Dette vil i Hammerfest særlig gjelde for nye leiligheter som er etablert ut fra ombygde forretningsgårder, siden oppussing av gamle boliger generelt sett ikke fanges opp før etter ny taksering om 10 år.

7 På denne bakgrunn forutsetter kommunestyret at nye boliger som etableres gjennom omfattende restaurering av arealer som har vært nyttet til annen anvendelse, skal likestilles med øvrige nye boliger. Klager på avslag i slike saker avgjøres av formannskapet. I samme møte ble det fra administrasjonen fremholdt at det ikke er avklart hvorvidt eiendomsskatteloven gir adgang til å innvilge fritak eller redusert skattesats for deler av en bygning. Lovens ordlyd tilsier at det er bygningen som sådan som eventuelt skal fritas. Under henvisning til kommunestyrets vedtak fremmet Nanne og Tor Ivar Heggelund samt Britt og Thor Haugen søknad om redusert skattesats for sine leiligheter i Strandgata 55. Disse leilighetene er i en bygning som tidligere var brukt til næringsformål i sin helhet. Administrasjonen sendte på denne bakgrunn et brev til Finansdepartementet hvor vi ba om en uttalelse om hvordan den aktuelle bestemmelsen i eiendomsskatteloven skal forstås; om det er adgang til å la ordningen omfatte de enkelte selvstendige leiligheter og seksjoner innen en bygning. Etter hvert ble samme forespørsel sendt KS Eiendomsskatteforum. Det foreligger nå uttalelser fra begge instanser med motsatte konklusjoner. KS Eiendomsskatteforum mener at lovbestemmelsen ikke gir adgang til slikt fritak, mens Finansdepartementet mener at en slik ordning vil være i samsvar med bestemmelsen. III. Rådmannens vurdering: Iverksetting av ordningen: Rådmannen er innstilt på å følge Finansdepartementets forståelse av eiendomsskatteloven 7 bokstav c. Dette innebærer at ordningen med gradert skattesats for nye boliger også skal omfatte selvstendige, nyetablerte boligseksjoner innen den enkelte bygning, forutsatt at bygningen tidligere har vært benyttet til annet formål. Nye leiligheter/seksjoner vil bli fanget opp av ordningen i forbindelse med takseringen. For eksisterende enheter som oppfyller vilkårene er det etter vårt syn naturlig å gi redusert skattesats fra det tidspunktet søknaden er avgjort. Delegering av myndighet: Det fremgår av eiendomsskatteloven 7 bokstav c at myndigheten til å avgjøre søknader om fritak/redusert skattesats kan delegeres til formannskapet eller annet særskilt kommunalt utvalg. Både KS og Finansdepartementet tolker bestemmelsen slik at myndigheten ikke kan delegeres til administrasjonen. På denne bakgrunn foreslår Rådmannen at myndigheten til å avgjøre søknader om fritak/redusert skattesats delegeres til formannskapet. Søknaden fra Heggelund og Haugen:

8 Søknaden gjelder to leiligheter i Strandgata 55, seksjonene 3 og 4. Eiendommen består av et tidligere næringsbygg (Rimi-bygget) som tidligere inneholdt butikk og kontorlokaler og som nå er ombygd og seksjonert i henholdsvis 2 næringsseksjoner og 4 boligseksjoner. Selv om myndigheten til å avgjøre slike saker foreslås delegert til formannskapet, anmoder administrasjonen om at avgjørelse i denne saken tas av kommunestyret da søknaden har ligget lenge i påvente av en avklaring av lovbestemmelsens innhold. Neste møte i formannskapet er først på nyåret. Etter administrasjonens syn er vilkårene for redusert skattesats oppfylt. Vedtaket bør gis virkning fra da første henvendelse om saken kom før kommunestyret fattet sitt vedtak i desember IV. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommunes ordning med redusert skattesats for nye boliger skal også omfatte selvstendige boligseksjoner som er ombygd fra annet formål. 2. Myndigheten til å innvilge redusert skattesats delegeres fra kommunestyret til formannskapet. Redusert skattesats innvilges etter søknad, og får virkning fra vedtakstidspunktet. 3. Strandgata 55, seksjon nr 3 (Haugen) og 4 (Heggelund) innvilges redusert skattesats med virkning fra 1. januar Hammerfest, den Dagny Haga Rådmann Espen Rønning Kommuneadvokat

9 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Trond Rismo Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: x Ja Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja x Nei Saksnr: 06/ Arkivnr.: 223 U03 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 128/06 Formannskapet Saksdokumenter vedlagt: Søknad fra Isbjørnklubben Årsoppgjør 2005 for Stiftelsen Isbjørnklubben Saksdokumenter ikke vedlagt: Ingen Sak: Søknad om tilskudd - Isbjørnklubben I. Saken gjelder: Isbjørnklubben søker om egenkapitaltilskudd på kr for delfinansiering av den nye utstillingen og de nye lokalene fra Hammerfest Kommunes strategiske utviklingsfond. II. Sakens bakgrunn og fakta: Isbjørnklubben er en kjent institusjon i Hammerfest og har allerede i over 40 år vist glimt av Hammerfests stolte historie som ishavsby både til lokalbefolkning og tilreisende. Isbjørnklubben er en av Finnmarks mest kjente attraksjoner. Medlemskap her kan bare oppnåes ved å ha vært i Hammerfest, og du blir høytidelig adlet i en helt spesiell seremoni. I andre halvdel av 90-tallet falt medlemstallet og det ble etter hvert klart utstillingen ikke helt oppfylte reiselivsbransjens forventninger og krav til opplevelsestilbud. Klubben besluttet derfor å gjøre relativt omfattende grep for å fornye konseptet, i tillegg til at arealet måtte utvides for å kunne håndtere litt større gruppe, blant annet fra Hurtigruta. I forbindelse med etableringen av den nye Isbjørnklubben, ble Hammerfest Turist AS og Isbjørnklubben delt og Isbjørnklubben ble etablert som en egen stiftelse. Bakgrunn for omdannelsen av Isbjørnklubben til stiftelse var å etablere en juridisk enhet som kan oppta, og stå ansvarlig for lån, og som kan stå som eier av samlingen. Stifterne bak Isbjørnklubben fordeles slik; Skaidi Arctic Hotell DNB Reiselivsutvikling Nord Rica Hotell G. Hagen Hammerfest Fjordservice Hammerfest Turistsenter Hotell Skytterhuset Hammerfest Hotell HONU AS FFR Skaidisenteret Mikkel og Solveig Sara Skaidi Kro og Motell

10 Hammerfest Turist AS Hammerfest Kommune Hammerfest handels og næringsforening Totalt Isbjørnklubben hadde i perioden mars juni 2004 en avtale med Hurtigruten som medførte en meget sterk økning i antall medlemskap. Slik det fremkommer av medlemsutviklingen utgjorde dette omtrent en dobling i antall medlemmer, tilsvarende 4000 ekstra. Avtalen ble sagt opp fra Hurtigrutens side grunnet, i følge styret, små lokaler og ustabil tilgang på tysktalende guider. I mai 2005 flyttet Isbjørnklubben ned i nye lokaler i FFR-bygget hvor Isbjørnklubben framleier fra Hammerfest Eiendom KF. Hammerfest Eiendom KF har tatt en betydelig investering i oppgradering av lokalene som Isbjørnklubben betaler for gjennom husleie. Husleien utgjør ca kroner årlig. Det ble også gjort betydelige investeringer i den nye klubben. Aktivert investering i ny klubb kom på om lag 3,9 millioner som hittil er finansiert slik: Tilskudd Innovasjon Norge Lån Innovasjon Norge Ansv. lån Sparebank Ansv. lån Rica Ansv. lån Quality Ansv. lån Hft Næringsinvest Byggelån Sparebank Sum I finansieringsplanen fremgår det et byggelån fra Sparebank1 på kr. Isbjørnklubben har et ordinært lånetilsagn på kr i tillegg til et muntlig tilsagn på kr i støtte. På grunn av regnskapsmessig feilføring, som vil si at momsrefusjon av investeringen ble satt inn på driftskonto i stedet for å nedbetale byggelånet, ble byggelånet overskredet med kr. Økonomisk har overgangen til nye lokaler ikke vært positiv for Isbjørnklubben. Av balanseregnskapet avleses det at der man per har en egenkapitalandel (viser hvor stor del av eiendelene som er finansiert med egenkapital) på ca 31 % og likviditetsgrad 1 (beskriver i hvilken grad omløpsmidlene er finansiert med kortsiktig gjeld) på 1,16, er situasjonen per helt annerledes. Egenkapitalen er borte med fremføring av udekket tap, og likviditetsgrad 1 er 0,4. I tillegg til balanseregnskapet viser resultatregnskapet for 2005 at forholdet mellom driftsinntekter og driftskostnader er meget alvorlig, med et negativt driftsresultat i 2005 på over kr. Dette har ført til at egenkapital er oppbrukt og Isbjørnklubben er i finansiell krise. Organisering av ny Isbjørnklubb og Hammerfest Turist AS fungerte med at frem til februar 2006 leide Isbjørnklubben alle tjenester av Hammerfest Turist AS og HONU. Fra HONU kjøpte Isbjørnklubben regnskapstjenester (avsluttet i august 2006) og fra Hammerfest Turist AS kjøpte de daglig leder (ca. 10 % stilling) og driftsleder (100 %). I tillegg ble ekstrahjelp fakturert via Hammerfest Turist AS. Fra februar ansatt klubben egen driftsleder og kuttet ut avtalen med Hammerfest Turist AS. Isbjørnklubben har også ansvar for å drifte turistinformasjonen, dvs. ha åpent og

11 svare på e-poster/telefon. Klubben får kr for å gjøre dette arbeidet for Hammerfest Turist AS. Beløpet ble etter 2005 økt til kr. III. Rådmannens vurdering: Etableringen av Isbjørnklubben som en stiftelse medførte at klubben ble eierløs og har tilsynelatende vært preget av dette. Oppbygging av den nye klubben i FFR-bygget der konsekvensen er økonomisk krise, reiser spørsmålet om hvorvidt styret hadde oversikt over den økonomiske belastningen de økte utgifter medførte. Det siste årets beslutninger om egne ansettelser og avslutting av avtale med Hammerfest Turist og HONU tyder på en sterkere vilje til kontroll fra styrets side. Det bør også være en tankevekker for Isbjørnklubben at tilreisende fra bl.a. Hurtigruten trør over klubben for å så banke på døren i de gamle lokalene i rådhuset. Markedsføringen av selve lokalet kan derfor virke dårlig. Et annet moment er at Hammerfest Kommune har en samarbeidsavtale med Hammerfest Turist AS for å ivareta kommunens informasjonsoppgaver for tilreisende og turister med årlig tilskudd på kr , utføres av Isbjørnklubben for kr (90 000) fra Hammerfest Turist AS. Kommunens samarbeidsavtale med Hammerfest Turist AS opphører , og Hammerfest Kommune bør gjennomgå kommunens rolle i hvordan organiseringen av kommunens reiselivsoppgaver løses. Sett fra et rent bedriftsøkonomisk syn kan man ikke forsvare et direkte økonomisk tilskudd til Isbjørnklubben. Isbjørnklubben hadde ved utgangen av 2005 brukt all egenkapital og prognosene for 2006 tilsier et videre underskudd på rundt kr. Et direkte tilskudd vil da forsvinne direkte til kreditorer og ikke gi noen virkning på økt inntjening. Det er ikke dermed sagt at det ikke er mulig for Isbjørnklubben å bli levedyktig igjen. Avtalen med Hurtigruten viste at det ikke skal mer til for å få de økte inntekter som klubben trenger. Prognosene gitt i søknad viser også en økning i inntekter fremover, da med tiltak som bl.a. økt salg av middager i tillegg til en moderat økning i medlemstallet. Dette tilsier at produktet Isbjørnklubben kan utvikles og styrke sin økonomiske posisjon. Et tiltak kan være å inngå samarbeid med lokalt næringsliv, samt kommunen, med å tilby pakkeløsninger med omvisning, salg av medlemskap, middag etc. Den samfunnsmessige betydningen av Isbjørnklubben for Hammerfest er sterk. Isbjørnklubben har i flere tiår vært et av Hammerfests viktigste bidrag for reiselivsnæringen. Det er derfor i alles interesse at det ryddes opp økonomisk slik at ikke driften nedlegges. Hammerfest Kommune anser det derfor som vesentlig at Isbjørnklubben utvikler seg produktmessig, vinner tilbake avtalen med Hurtigruten og får økonomien tilbake i balanse. Selv om Isbjørnklubben er en stiftelse med Hammerfest Kommune som en av stifterne, kan ikke søknad om tilskudd særbehandles i forhold til andre bedrifter. Dette betyr at rent økonomisk sett vil et tilskudd på kr ikke kunne forsvares. Tilskuddet vil avhjelpe på kort sikt rent likviditetsmessig, men må ansees som tapt i form at det ikke vil skape noen forbedring i inntektssituasjonen. Dette betyr ikke at Hammerfest Kommune ser det ønskelig at Isbjørnklubben legges ned og avviser økonomisk støtte, men Hammerfest Kommune kan ikke på dette tidspunktet innvilge tilskuddet uten at noen forutsetninger angående drift og

12 økonomi legges til grunn. Hammerfest Kommune stiller, hvis ønskelig, opp som samarbeidspart til styret i klubben for å legge strategiske grunnlag for å få Isbjørnklubben tilbake på et forsvarlig økonomisk og driftsmessig nivå. IV. Rådmannens forslag til vedtak: Hammerfest formannskap slutter seg til følgende tiltak: 1. Hammerfest formannskap avslår på dette tidspunkt Isbjørnklubbens søknad om økonomisk støtte på kr Hammerfest Kommune vil inngå et samarbeid med Isbjørnklubben, samt andre aktører, om å legge et strategisk grunnlag for videre drift. Hammerfest Kommune vil når en reell strategi og handlingsplan foreligger vurdere tilrettelegging for økonomisk støtte til Isbjørnklubben 3. Hammerfest Kommune gjennomgår kommunens rolle i hvordan organiseringen av kommunens reiselivsoppgaver løses. Tiltaket innarbeides i strategisk næringsplan. Hammerfest, den Dagny Haga Rådmann Sektorleders underskrift

13 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Jan Tor Pedersen Dok. offentlig: Klageadgang: Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja Nei Møte offentlig: Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja Nei Saksnr: 06/ Arkivnr.: 22 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 129/06 Formannskapet /06 Kommunestyret - ettersendes Saksdokumenter vedlagt: 1 Brukerundersøkelse 2 Pristilbud fra FFR/kommentarer Saksdokumenter ikke vedlagt: Ingen Sak: Bussordning grønn rute I. Saken gjelder: Saken gjelder en eventuell videreføring av gratisbussordningen på permanent basis i 2007 eller ikke. II. Sakens bakgrunn og fakta: Bakgrunn for saken var ett innspill til formannskapet fra representant Reidar Johansen våren Han ba da om en politisk behandling av en gratisbussordning for reisende med bybussen i rush perioden, det vil si morgen og ettermiddag på hverdager. Formålet med en slik ordning var å avlaste parkeringssituasjonen i sentrum, samtidig som dette ville gi miljøgevinst som følge av mindre privat/matpakkekjøring. I samarbeid med FFR ble ordningen etablert som en prøveordning, hvor FFR finansierte første del av prøveperioden, som var i perioden 26.juni 31.august d.å. En eventuell videreføring av ordningen skulle dekkes av Hammerfest kommune. Formannskapet vedtok så i møte 29.august å forlenge prøveperioden ut september måned. Hammerfest kommunestyre vedtok videre i møte å forlenge prøveordningen med gratis bybuss ut året I dette møtet vedtok de at prøveperioden forlenges ut året og at ordningen evalueres på nytt og fremlegges i løpet av desember til politisk behandling med forslag om denne skal videreføres eller ikke.

14 Dette ble gjort blant annet som følge av en brukerundersøkelse/evaluering utført av NORUT NIBR, hvor hovedkonklusjonen i denne undersøkelsen var økt bruk av bybussen, men ingen merkbar endring i positiv retning av parkeringssituasjonen i sentrum. NORUT NIBR ble videre engasjert til å gjennomføre en ny brukerundersøkelse knyttet til bybussen, som ligger som vedlegg til dette saksfremlegget. III. Rådmannens vurdering: Kost/nytteeffekten er et vesentlig moment i vurdering av fremtiden for et gratistilbud i kommunen. Det er ingen tvil at en gratisbussordning er et positivt element med henblikk på å få folk til å endre sine reisevaner til å fra arbeid. Dette viser også brukerundersøkelsen. Gjennom forhandlinger med FFR har en i prøveperioden ut året fra september blitt enige om et månedlig beløp på kr ,- FFR har nå kommet med et pristilbud for 2007, noe som innebærer at gratis kjøring med grønne ruter på Hammerfest bybuss vil koste kommunen kr ,- pr. måned. For hele driftsåret 2007, vil dette koste kommunen kr ,- Brukerundersøkelsen: Kort oppsummert viser brukerundersøkelsen en økning i bruk av bybussen, som er større enn den som ble observert i septemberundersøkelsen. Brukere har i større grad latt seg påvirke til å bruke bussen enn tidligere, noe som har sammenheng at den er gratis og at det kan være vanskelig å finne ledige gratis parkeringsplasser i sentrum. Men til tross for dette er fortsatt bilen isolert sett det viktigste transportmidlet til og fra jobb, men med et tilfredsstillende og rimelig alternativ oppgir respondentene en positiv vilje til å endre på dette. Rapporten i sin helhet ligger som vedlegg til saksfremlegget. Parkeringssituasjonen: Parkeringskontoret opplyser at parkeringssituasjonen i sentrum ikke er endret vesentlig etter at gratisbussordningen ble innført. Det er fortsatt vanskelig å finne ledige parkeringsplasser i sentrum av byen. Matpakkekjørerne fyller opp på kort tid om morgenen gratisplasser i områder utenfor avgiftsbelagte parkeringsplasser. Denne målgruppen benytter seg i liten grad avgiftsbelagte parkeringsplasser. En innskrenking av gratisplasser vil være et element i å få nevnte målgruppe til å endre sine reisevaner til og fra arbeid, men spørsmålet er om dette er ønskelig fra politisk side. Eneste mulighet til å finne løsninger med henblikk på parkeringsproblematikken i sentrum er å øke antall parkeringsplasser gjennom bygging av parkeringshus og lignende Bør ordningen videreføres eller ikke?

15 Gratisbussordningen i sin nåværende form er etter rådmannens vurdering for kostbar for kommunen. Den har til en viss grad ført til at en del av befolkningen har endret sine reisevaner, men den har ikke etter rådmannens vurdering gitt ønsket effekt med henblikk på mindre trykk på parkeringsplasser i sentrum. Det står fortsatt fullt opp med parkerte biler i sentrumsnære boligområder, noe som er en negativ faktor i forhold til bomiljø for beboerne i disse områdene. Et annet alternativ kan være å videreføre ordningen i en annen form. Kommunen kan gå inn å subsidiere enkeltbilletten med et spesifisert beløp. Dette kan føre til at reisende som i dag bruker gratisbussordningen vil fortsette å bruke denne til tross for at det vil koste noe å reise med den, men ikke gi ønsket effekt i forhold til mindre press på parkeringsplasser i sentrum. Derfor ser ikke rådmannen dette som et aktuelt alternativ. FFR er i utgangspunktet skeptisk til en slik løsning. Deres kommentarer i forhold til en slik løsning ligger som vedlegg til saken. Totalt sett er den ønskede effekten av gratisbussordningen etter rådmannens vurdering ikke god nok til at ordningen kan anbefales for videreføring i Parkeringssituasjonen i sentrum ikke er endret vesentlig etter at gratisbussordningen ble innført. Dette samlet gjør at rådmannen ikke anbefaler tiltaket videreført. IV. Rådmannens forslag til vedtak: Hammerfest kommunestyre vedtar at ordningen med gratisbuss for grønne avganger med bybussen ikke videreføres i Hammerfest, den Dagny Haga Rådmann Torbjørn Næss Sektorleder teknisk drift

16 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Svanhild Moen Dok. offentlig: Klageadgang: Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja Nei Møte offentlig: Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja Nei Saksnr: 05/ Arkivnr.: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 130/06 Formannskapet Saksdokumenter vedlagt: Ingen Saksdokumenter ikke vedlagt: Ligger på saksmappa på formannskapskontoret. Sak: Diverse referatsaker I. Saken gjelder: Referatsaker til orientering. II. Sakens bakgrunn og fakta: III. Rådmannens vurdering: IV. Rådmannens forslag til vedtak: Referatsaker tas til orientering. Hammerfest, den Dagny Haga Rådmann RS 024/06 RS 025/06 RS 026/06 RS 027/06 RS 028/06 RS 029/06 RS 030/06 Sektorleders underskrift Invitasjon til alle landets kommuner om deltakelse i prosjektet Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken Sekretariat for kontrollutvalgene - vedtak i regionrådet Verdiskapningen av olje og gass - Arbeidsplasser og deling av framtidige inntekter Retningslinjer for endret bruk av utmark - endringer og ny høringsrunde Finnmarkseiendommen Møteprotokoll Rådet for funksjonshemmede. Referat Menighetsrådet Hammerfest kirke

17 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Svanhild Moen Dok. offentlig: Klageadgang: Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja Nei Møte offentlig: Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja Nei Saksnr: 05/ Arkivnr.: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 131/06 Formannskapet Saksdokumenter vedlagt: Protokoll fra møte i formannskapet den Saksdokumenter ikke vedlagt: Ligger på saksmappa på formannskapskontoret. Sak: Godkjenning av protokoll I. Saken gjelder: Referatsaker til orientering. II. Sakens bakgrunn og fakta: III. Rådmannens vurdering: IV. Rådmannens forslag til vedtak: Protokoll fra møte i formannskapet den godkjennes. Hammerfest, den Dagny Haga Rådmann Sektorleders underskrift

Unntatt offentlighet: I etterkant av møtet starter formannskapet og hovedtillitsvalgt arbeidet med vurdering av åremålstillingen. Møtet lukkes.

Unntatt offentlighet: I etterkant av møtet starter formannskapet og hovedtillitsvalgt arbeidet med vurdering av åremålstillingen. Møtet lukkes. Møteinnkalling 03/07 Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: Torsdag 08.03.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

OBS! P.g.a. orienteeringssakene kan møtet bli noe lengre enn vanlig. Det tas sikte på å kunne avslutte ca. kl. 1600.

OBS! P.g.a. orienteeringssakene kan møtet bli noe lengre enn vanlig. Det tas sikte på å kunne avslutte ca. kl. 1600. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 11/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 30.09.04 Tidspunkt: Kl. 12:00 ca. 16.00 Forfall meldes snarest mulig tilsentralbordet på tlf 78

Detaljer

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest Rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunens hjemmeside.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest Rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunens hjemmeside. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 28.10.04 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes snarest mulig og innen 25. Oktober 2004 på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

I tillegg vil kultursjef Gerd Hagen orientere om Arktisk kultursenter.

I tillegg vil kultursjef Gerd Hagen orientere om Arktisk kultursenter. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 07/04 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 02.12.04 Tidspunkt: Kl. 18:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen 29. desember 2004 på

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 21/11 09/142 TJENESTEYTINGSAVTALE MELLOM LEIRFJORD KOMMUNE OG KIRKEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 21/11 09/142 TJENESTEYTINGSAVTALE MELLOM LEIRFJORD KOMMUNE OG KIRKEN Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Solbakken Selskapshage, Sundøy Møtedato: 21.09.2011 Tid: 1100 Det innkalles med dette til møte i Leirfjord kommunestyre. Innkallingen sendes

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Tirsdag 13.02.2007 Tidspunkt: Kl. 10:00 02/07. Styret for Miljø og Utvikling Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Tirsdag 13.02.2007 Tidspunkt: Kl. 10:00 02/07. Styret for Miljø og Utvikling Kommunestyresalen Møteinnkalling 02/07 Utvalg: Møtested: Styret for Miljø og Utvikling Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 13.02.2007 Tidspunkt: Kl. 10:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild

Detaljer

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

I tillegg forberedes det sak om budsjettregulering og forprosjekt parkering Ricaparken. Tilleggssakene sendes ut på fredag.

I tillegg forberedes det sak om budsjettregulering og forprosjekt parkering Ricaparken. Tilleggssakene sendes ut på fredag. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 8/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunesstyresalen Dato: Torsdag 09.06.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03.2014 Tid: 12:00

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03.2014 Tid: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03.2014 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn: Atle Svendal Terje Stalleland Arne Thomassen

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: Møtested: Møtetid: 28.11.212 Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Kl. 15: Forfall meldes til politisk sekretariat til postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Edith Holand SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus - Kommunestyresalen Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus - Kommunestyresalen Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus - Kommunestyresalen Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet INNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 21.09.2015 Ny møtedato Tidspunkt: Kl. 10:00 Saksliste: Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket 080/15 Spørsmål

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evjemoen Næringspark AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...6

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 31.01.2008 Tidspunkt: Kl. 12:00

Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 31.01.2008 Tidspunkt: Kl. 12:00 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 31.01.2008 Tidspunkt: Kl. 12:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78 40 25 02 som sørger for innkalling av

Detaljer