Forvaltningsrevisjonsrapporten "Hedmark fylkeskommunes internasjonale engasjement med utgangspunkt i Interreg Sverige-Norge programmet "

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forvaltningsrevisjonsrapporten "Hedmark fylkeskommunes internasjonale engasjement med utgangspunkt i Interreg Sverige-Norge programmet ""

Transkript

1 Saknr. 15/ Saksbehandler: Kari Louise Hovland Forvaltningsrevisjonsrapporten "Hedmark fylkeskommunes internasjonale engasjement med utgangspunkt i Interreg Sverige-Norge programmet " Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Hedmark fylkeskommunes internasjonale engasjement med utgangspunkt i Interreg Sverige-Norge programmet » til orientering. 2. Fylkestinget merker seg anbefalingene om at fylkesrådet bør sikre: samt diskusjon av grunnlaget for fylkeskommunens medfinansiering (politisk drøfting av hvilket grunnlag som skal gjelde for tildeling av regionale midler) rutiner for vurdering av habilitet ved medfinansiering klare mål for den internasjonale innsatsen involvering, samt oversiktlig og relevant informasjon til fylkestinget og relevante komiteer om Sverige-Norge programmet at vesentlige områder blir målt med relevante resultatindikatorer at man beskriver hvordan programmet forsterker satsninger i fylket og bidrar til å nå fylkets målsettinger på ulike politikkområder overveie å gjennomføre flere større kunngjøringer av programmet vurdere så vidt det er mulig å utarbeide målsettinger og resultatindikatorer fra start 3. Fylkestinget ber fylkesrådet om å gi kontrollutvalget en orientering om status i oppfølging av anbefalingene i revisjonsrapporten innen

2 Vedlegg: - Saksprotokoll fra møte i Kontrollutvalget Forvaltningsrevisjonsrapporten «Hedmark fylkeskommunes internasjonale engasjement med utgangspunkt i Interreg Sverige-Norge programmet ». Hamar, Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

3 Saksutredning Forvaltningsrevisjonsrapporten "Hedmark fylkeskommunes internasjonale engasjement med utgangspunkt i Interreg Sverige-Norge programmet " Innledning og bakgrunn I henhold til kommunelovens ledd skal kontrollutvalget påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon i fylkeskommunen. Kontrollutvalget i Hedmark vedtok plan for forvaltningsrevisjon i sak 30/2012. Her ble internasjonalt arbeid vurdert som et aktuelt tema. Den fikk utvalget en orientering om fylkeskommunens internasjonale arbeid fra administrasjonen. I sak 13/2014 vedtok kontrollutvalget følgende: Kontrollutvalget bestiller en foranalyse/prosjektplan innen teamet internasjonalt samarbeid som gir forslag til spissing av utvalgets undersøkelse ut fra en risiko- og avgrensning i forhold til fylkeskommunens egen vesentlighetsvurdering og gjennomgang av temaet. Prosjektplanen presenteres i kontrollutvalget høsten Foranalysen ble presentert 14. oktober Problemstillingen ble da avgrenset til å fokusere på Sverige-Norge programmet. Utvalget presiserte også et ønske om en vurdering av eventuelle varige effekter av igangsatte prosjekter, spesielt sett opp imot fylkeskommunens egne målsettinger. Revidert prosjektplan ble behandlet og vedtatt i møte 18. november, sak 28/14. Følgende problemstillinger ligger til grunn for prosjektet: 1. I hvilken grad utøver Hedmark fylkeskommune sitt oppdrag som sekretariatsfunksjon i Sverige- Norge programmet i samsvar med grunnleggende prinsipper om transparens og upartiskhet? 2. I hvilken grad gir rapporteringen på mål og oppnådde resultater i Sverige-Norge programmet mulighet for betryggende internkontroll og politisk styring? 3. Målanalyse: a. I hvilken grad er målsettingene i Hedmark fylkeskommunes internasjonale arbeid i samsvar med målsettingene i Sverige-Norge programmet? b. I hvilken grad og på hvilke områder er det definert konkrete mål i form av resultatindikatorer som kan danne grunnlag for en evaluering av Sverige-Norge programmets betydning for Hedmark fylke? 4. Evaluering av Sverige-Norge programmets effekter: a. Hva er effektene av Sverige-Norge programmet for Hedmark fylke? b. I hvilken grad kan effektene sies å oppnå målene i Fylkeskommunens internasjonale strategi og målene med Sverige-Norge programmet (som definert i målanalysen)? Den behandlet utvalget en statusoppdatering på prosjektet. En delrapport ble da lagt fram til orientering. Dette var en delrapport som var utarbeidet for problemstilling 3, målanalysen. Hovedårsaken til at revisor begynte med denne problemstillingen, var for å finne ut hva evalueringen skal måles opp mot. I sak 4/15 om status på prosjektet vedtok utvalget følgende: 1. Kontrollutvalget tar statusoppdateringen gitt i møtet til orientering. 2. Kontrollutvalget opprettholder vedtatt prosjektplan og ber om innsyn i aktuell og etterspurt dokumentasjon fra Hedmark fylkeskommune. 3. Kontrollutvalget godkjenner at avsatte timer til prosjektet økes fra ca. 475 til ca. 700 timer.

4 Saksopplysninger og fakta Revisjonsrapporten skrevet av Hedmark Revisjon IKS (heretter kalt revisjonen) er vedlagt saken. Den foreløpige delrapporten som utvalget fikk framlagt i sak 4/15 er nå kapittel 3 i rapporten. Revisor vil i møtet orientere om forvaltningsrevisjonsrapporten. Presentasjonen vil bli delt i 2, der målanalysen presenteres for seg. Da det er et omfattende tema er det satt av god tid i møtet til både presentasjon, spørsmål og diskusjon. Rapporten innledes med en generell introduksjon av Sverige-Norge programmet og Hedmark fylkeskommunes involvering i programmet i kapittel 1. Deretter følger de ulike problemstillingene i de kommende kapitlene. Disse omtales kort under. Likebehandling, oppfølging og politisk styring Kapittel 2 omhandler prosjektets problemstilling 1 og 2 om å vurdere likebehandling, oppfølging og politisk styring av Sverige-Norge programmet. Problemstillingene som lå til grunn var: 1. Utøver Hedmark fylkeskommune sitt oppdrag som sekretariatsfunksjon i Sverige-Norge programmet i samsvar med grunnleggende prinsipper om transparens og upartiskhet, herunder I hvilken grad er det transparens i søknadsprosessen I hvilken grad sikres likebehandling av alle søkere i saksbehandlingen og vurderingene av søknadene 2. I hvilken grad gir rapporteringen på mål og oppnådde resultater i Sverige-Norge programmet mulighet for betryggende intern kontroll og politisk styring? Når det gjelder likebehandling, har revisor vurdert dette ut fra kunngjøring, lik adgang til rådgivning, kriteriebaserte vurderinger og begrunnede avslag samt habilitet og klageadgang. Revisor vurderer overordnet at det er en likebehandling av søkere i Sverige-Norge programmet. Programmet kunngjøres bredt til og av relevante aktører, og programveilederen veileder søker i alle faser av søknaden. Programmets kriterier virker presise og veldefinerte, mens det virker uklart hva kriteriene for fylkeskommunens medfinansiering er. Revisor skriver følgende «vurderer vi at de overmodnede strategiene som Fylkesplanen og Regional planstrategi er for generelt formulert til å kunne danne et effektivt kriteriegrunnlag/klart målbilde for hvilke prosjekter som fylkesrådet bør finansiere. Det er vår oppfatning at det skjer henvisning til de strategiene som passer til prosjektene i stedet for at fylket har definert tydelige mål som prosjektene skal innfri». Det er også vurdert av revisor at det er klare prosedyrer for å si fra om inhabilitet for de som vurderer søknadene i RPP og styringskomiteen. Det er for øvrig ikke klageadgang på vedtakene, og dette bør framkomme i avslagsbrevet. Sekretariatet mangler rutiner for å vurdere egen habilitet, og det vises til organisering i Østfold fylkeskommune. Når det gjelder oppfølging og politisk styring presiserer revisor at det er mye positivt i forhold til politisk styring av Sverige-Norge programmet. Det vises for øvrig også til noen mangler i forhold til det å sikre relevant og oversiktlig informasjon om programmet samt fylkesrådets og fylkestingets mulighet for å få tilstrekkelig informasjon i forhold til det å styre fylkeskommunens internasjonale arbeid. Medlemmer av fylkesrådet er oppnevnt som medlemmer av programmets

5 gjennomføringsorganisasjon. Revisor mener dette sikrer solid politisk forankring. Revisor skriver og «Allikevel vurderer vi at de fylkestingspolitikere og medlemmer av fylkesrådet vi har hatt intervju med ikke har oversikt over prosjektene Hedmark er involvert i. I økonomiplan og årsrapporter mangler det oversikt over de prosjektene Hedmark fylkeskommune medfinansierer, størrelse på medfinansiering, de regionale målene man forventer prosjektene skal innfri og om prosjektene oppnår målene. Samtidig mangler det klare mål for hvilke politikkområder fylkeskommunen vil satse på i det internasjonale samarbeidet og en strategi for hvordan disse områdene skal nås. Vi ser samtidig at den internasjonale strategien ikke blir brukt som grunnlag for å tildele regional medfinansiering». Revisjonens anbefalinger om likebehandling, oppfølging og politisk styring «Av hensyn til likebehandling av søkere i forbindelse med den regionale medfinansieringen anbefaler vi at fylkesrådet sikrer: Diskusjon av grunnlaget for fylkeskommunens medfinansiering. Det er vesentlig å ha en politisk drøftelse av hvilket grunnlag som skal gjelde for tildeling av regionale midler til Sverige-Norge programmet og de internasjonale programmene generelt. Rutiner for habilitet ved medfinansiering Sekretariatet bør innføre rutiner for vurdering av egen habilitet i forhold til søknader om medfinansiering fra Hedmark fylkeskommune. Overvei å gjennomføre flere større kunngjøringer av programmet Vi vurderer at det nok er mulig å øke antallet av søkere hvis det holdes flere større kunngjøringer etter programmet har vært i gang et par år. Samtidig er bedrifter en ny målgruppe i programmet som kanskje skal ha mer hjelp til å komme seg i gang. Vi er oppmerksomme på at styringen Sverige-Norge programmet er komplekst og anbefalingene må ses i lys av dette. For at fylkestinget kan følge opp fylkesrådets arbeid, bør fylkesrådet sikre: Klare mål for den internasjonale innsatsen Med klare mål for hvilke politikkområder den internasjonale innsatsen skal løfte blir det lettere å følge opp fylkesrådets arbeid. Involvering, samt oversiktlig og relevant informasjon til fylkestinget og relevante komiteer om Sverige-Norge programmet Selv om Indre Skandinavia dekker et større geografisk område enn Hedmark så har fylkeskommunen et behov for å få informasjon og oppfølging på bruk av egne midler. Samtidig kan involvering av Komiteen for kultur og kompetanse i strategiarbeidet på det internasjonale området bidra til økt politisk eierskap og engasjement.» Målanalysen Kapittel 3 omhandler problemstilling 3 i prosjektet, og denne delen ble lagt fram for utvalget til orientering i møtet i februar. Som nevnt utarbeidet revisjonen denne først for å finne ut hva man skal måle opp imot i prosjektet. Kontrollutvalget hadde også signalisert at det særlig ønsket en evaluering av om fylkeskommunens målsettinger ble innfridd via Sverige-Norge programmet. Revisor skriver om formålet som ligger til grunn: «Formålet er å få vurdert sammenhengen mellom de fylkeskommunale målsettinger for internasjonalt arbeid og målene for Sverige-Norge programmet. Dessuten er det et formål å vurdere om målene er tilstrekkelig presise slik at de kan danne grunnlag for en evaluering av programmets resultater, effekter og måloppnåelse for Hedmark fylke». I dette delprosjektet er det utarbeidet følgende problemstillinger:

6 I hvilken grad er målsettingene i Hedmark fylkeskommunes internasjonale arbeid i samsvar med målsettingene i Sverige-Norge programmet? I hvilken grad og på hvilke områder er det definert konkrete mål i form av resultatindikatorer som kan danne grunnlag for en evaluering av Sverige-Norge programmet? I all hovedsak konkluderer revisor med at de fylkeskommunale målsettingene og Sverige-Norge programmets målsettinger samsvarer tilfredsstillende med hverandre. Revisor savner for øvrig tydelige formulerte mål for hvilke regionalpolitiske emner og områder Sverige-Norge programmet skal løfte. Slike tydelige mål kunne tydeliggjort hvordan programmet skal leve opp til målsettingen om å være et verktøy for å forsterke satsninger i fylket og for å nå fylkets målsettinger på ulike politikkområder. Resultatindikatorene til fylket og programmet vurderes av revisor til å utfylle hverandre på en god måte. Samtidig mener revisor at det er noen mangler i forhold til å utføre en helhetlig vurdering av programmet. Revisjonens anbefalinger om målanalysen «I arbeidet med mål- og resultatstyringen av Sverige-Norge programmet bør fylkesrådet: Beskrive hvordan programmet forsterker satsninger i fylket og bidrar til å nå fylkets målsettinger på ulike politikkområder. Det bør formuleres tydelig hvordan Sverige-Norge programmet skal bidra til å løfte regionale visjoner og mål. Dette kan for eksempel skje ved å formulere hvordan programmet bidrar til relevante satsningsområder i fylkets strategidokumenter. I det konkrete arbeidet med mål- og resultatstyring anbefaler vi fylkesrådet å vurdere følgende forhold: Så vidt mulig utarbeide målsettinger og resultatindikatorer fra start. Å definere fykets målsettinger så tidlig som mulig i programmets levetid bidrar til å sikre politisk engasjement og styring av programmet. Det kan også gi en klar målestokk for hvilke prosjekter fylkeskommunen skal gi medfinansiering til. Sikre at vesentlige områder blir målt med relevante resultatindikatorer. Fylkeskommunen bør særlig presisere sine forventninger til effektene av programmet for å kunne vurdere et kommende programs samlede måloppnåelse.» Evaluering av programmets resultater og effekter for Hedmark Kapittel 4 i rapporten omhandler problemstilling 4 i prosjektet som omhandler evalueringer. Følgende problemstillinger lå til grunn for arbeidet: Evaluering av Sverige-Norge programmets effekter: a) Hva er resultater og effekter av Sverige-Norge programmet for Hedmark fylke? b) I hvilken grad kan resultatene og effektene sies å oppnå målene i Fylkeskommunens internasjonale strategi og målene med Sverige-Norge programmet? Målanalysen i kapittel 3 ga en modell for evaluering av programmet, som er delt inn i tre deler; en porteføljeanalyse, en prosjektresultatanalyse og en programresultatanalyse. Revisor har gjennomført spørreskjemaundersøkelse blant de 41 store prosjektene i Hedmark, og har oppnådd en svarprosent på hele 90 %. I tillegg baserer evalueringen seg på data og funn fra allerede gjennomførte analyser, evalueringer og forskningsrapporter (for fullstendig liste, se side 84 i

7 rapporten). Også i denne problemstillingen er det viktig å merke seg at revisjonen har blitt spesielt bedt om å se på effektene for Hedmark fylke. Porteføljeanalyse Revisor konkluderer med at programmets mål om antall deltagere er oppnådd og vel så det. Det er estimert med over deltagere, ca. 8 % av samlet innbyggertall. Det har også vært prosjekter i alle kommunene i Hedmark. Fylkeskommunens mål om å være en regional utviklingsaktør samt utvikler av samarbeidsavtaler mellom hedmarksregionen og Dalarna og Värmlands Län, vurderes som nådd. Revisjonen har i sin gjennomgang sett at sekretariatet for Indre Skandinavia er det mest aktive av delområdene i forhold til antall prosjekter i Sverige-Norge programmet. Ut fra dette vurderes at ledelsen for internasjonalt arbeid har hatt en proaktiv rolle. Fylkeskommunen går inn med vesentlige beløp og støtter programmet. Dette vurderer revisor at har betydning for om prosjektene blir realisert. Prosjektresultatanalyse Som nevnt har det vært 41 store prosjekt i Hedmark. En hel del av resultatene er omtalt på side i rapporten. Revisor skriver at «Vi vurderer at prosjektene generelt har et høyt «bunn-nivå» ved at det er få prosjekter som slett ikke lykkes. På bakgrunn av analysen vurderer vi at prosjektene er gode til å nå de mål de har fastsatt og til å få samarbeidet til å fungere. Samtidig er det et forbedringspotensial i forhold til at prosjektene demonstrerer flere konkrete, målbare resultater.» Prosjektlederne som er spurt, vurderer at samarbeidet har vært nødvendig både for å nå nedfelte mål og få bedre resultater, samt som arena for å løse felles problemer. Revisor vurderer at prosjektene har hatt høy aktivitet og at programmets resultatindikatorer er nådd. Det vurderes også som positivt at det er økt antall studenter i fellesutdanninger, opprettet nye utdanninger samt oppnådd kompetanseløft på flere områder. Programresultatanalyse I følge Fylkesplan for Hedmark (20) og Regional Planstrategi var det forventet at programmet ville gi resultater innen flere områder (side ). Revisor konkluderer overordnet med at Sverige-Norge programmet har hatt en positiv effekt på alle disse og at fylkeskommunen har stor nytte av programmet i forhold til midlene som fylkeskommunen bruker. Mest effekt er funnet på økt kompetansenivå, økt vekst og sysselsetting samt en økning i tiltak for bærekraftig utvikling. Målet om befolkningsvekst har et forbedringspotensial. Det er et vanskelig tema og avhenger av mange faktorer. Visjonen vurderes for øvrig som så sentral for fylkeskommunen at man bør overveie hvilke delmål og temaer som kan understøtte at mange prosjekter oppnår effekter med betydning for befolkningsvekst. Revisjonens konklusjoner om evalueringen Når det gjelder evalueringen har ikke revisor formulert anbefalinger knyttet opp mot den. Det presiseres fra revisor at deres vesentlige kritikk allerede er beskrevet i anbefalingene i målanalysen. Revisor konkluderer på side i rapporten. Avslutningsvis i konklusjonen skriver revisor følgende: «Det er vår vurdering at de enkelte prosjektene gjennomgående har skapt gode resultater for Hedmark. Programmet har nådd effekt på de områdene hvor man politisk hadde forventninger til effekter. Nytten av programmet er høy fordi finansieringsmodellen for programmet betyr at

8 fylkeskommunen kun tildeler programmet ca. 9 % av det samlede budsjettet. Vi har vurdert at alene de arbeidsplasser som etableres som følge av programmet (prosjektfinansierte og varige arbeidsplasser) har en verdi for Hedmark som er noe høyere enn de 38,3 mill. kr. som fylkeskommunen investerer i hele programmet. Vi vurderer dermed at Sverige-Norge programmet har høy produktivitet og høy effektivitet for Hedmark fylkeskommune. Vår samlede vurdering er dermed at Hedmark fylkeskommune får god nytte av Sverige-Norge programmet.» Vurderinger Sekretariatet mener revisjonen har levert en grundig og god rapport som svarer på de problemstillingene som utvalget hadde bestilt. Det innledende kapitlet om Sverige-Norge programmet gir en god innføring i temaet. Temaet er komplekst blant annet på grunn av at det er mange ulike aktører som er involvert. Utvalget har fått orientering om status og omfang underveis i arbeidet, noe som har gjort at utvalget har hatt god mulighet til aktivt å påvirke rapportens formål. Rapporten vurderes som nyttig både for politisk og administrativt nivå i Hedmark fylkeskommune, og kan være et nyttig bakteppe for videre arbeid med internasjonalt arbeid og strategier. Konklusjonene som revisor har kommet fram til viser at det jobbes godt med internasjonalt samarbeid i Hedmark. Søkere blir behandlet likt, kriterier for tildeling er klare og avslag begrunnes. Overordnet er det mye positivt i den politiske styringen av programmet. Fylkeskommunens mål ser også ut til å samsvare tilfredsstillende med målene i Sverige-Norge programmet. Totalt vurderes at fylkeskommunen har god nytte av å være med i Sverige-Norge programmet. Noen svakheter er i midlertid avdekket og revisor gir noen anbefalinger for arbeidet videre. Kort oppsummert sier disse at fylkesrådet bør: 1. sikre diskusjon av grunnlaget for fylkeskommunens medfinansiering (politisk drøfting av hvilket grunnlag som skal gjelde for tildeling av regionale midler) 2. sikre rutiner for vurdering av habilitet ved medfinansiering 3. overveie å gjennomføre flere større kunngjøringer av programmet 4. sikre klare mål for den internasjonale innsatsen 5. sikre involvering, samt oversiktlig og relevant informasjon til fylkestinget og relevante komiteer om Sverige-Norge programmet 6. beskrive hvordan programmet forsterker satsninger i fylket og bidrar til å nå fylkets målsettinger på ulike politikkområder 7. vurdere så vidt det er mulig å utarbeide målsettinger og resultatindikatorer fra start 8. sikre at vesentlige områder blir målt med relevante resultatindikatorer Tilbakemeldingen fra fylkesrådet er i all hovedsak positiv, og de anser rapporten som nyttig. Det har vært stor grad av kommunikasjon mellom revisjonen og fylkeskommunen i dette arbeidet, og det har forhåpentligvis ført til at eventuelle misforståelser har blitt oppklart underveis. Fylkesrådet vil sørge for oppfølging av anbefalingene, og trekker fram at fylkesrådet vil gjøre følgende: Vurdere rutiner knyttet til habilitet ved søknader om fylkeskommunal medfinansiering hvor fylkeskommunen selv er søker Utarbeide en årlig fylkestingsmelding om fremdriften, samt løpende resultater, av Sverige- Norge programmet Vurdere integreringen av det internasjonale arbeidet i de neste generasjonene av den regionale planstrategien

9 Knytte Interreg Sverige-Norge programmet godt opp i fremtidige internasjonale strategier for Hedmark fylkeskommune. Kulepunkt 1 er en direkte oppfølging av anbefaling nr. 2. Kulepunkt 2 om en årlig fylkestingsmelding, vil ta opp i seg flere av anbefalingene som er gitt. Anbefaling 5, 6 og 8 kan antageligvis bli dekket gjennom en årlig fylkestingsmelding. En slik årlig gjennomgang vil muligens også føre til økt bevissthet hos fylkespolitikere og administrasjon, slik at man lettere kan sikre klare mål og resultatindikatorer ved oppstart av nye program/prosjekt. Kulepunkt 3 om nye generasjoner av planstrategien, vil spesielt følge opp anbefaling nr. 6 ved at man kan beskrive og mene noe om hvordan man vil at det internasjonale arbeidet skal forsterke satsninger i fylket og bidra til å nå målene innen flere ulike politikkområder. Fylkesrådet sier med dette at de vil følge opp anbefalingene som er gitt i rapporten. Sekretariatet antar det kan være nyttig for utvalget i etterkant å bli orientert konkret på hvordan anbefalingene er fulgt opp. Arbeid med årlige fylkestingsmeldinger og planstrategier tar tid, derfor settes foreslått dato for tilbakemelding til i forslag til vedtak.

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Hedmark fylkeskommunes internasjonale engasjement med utgangspunkt i Interreg Sverige-Norge programmet "

Forvaltningsrevisjonsrapporten Hedmark fylkeskommunes internasjonale engasjement med utgangspunkt i Interreg Sverige-Norge programmet Saknr. 15/4986-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Forvaltningsrevisjonsrapporten "Hedmark fylkeskommunes internasjonale engasjement med utgangspunkt i Interreg Sverige-Norge programmet 2007-2013" Kontrollutvalgets

Detaljer

Selskapskontroll "Kjørekontoret Innlandet"

Selskapskontroll Kjørekontoret Innlandet Saknr. 15/3960-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Selskapskontroll "Kjørekontoret Innlandet" Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark. Dagsorden

Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark. Dagsorden Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark Likebehandling, oppfølging og politisk styring Målanalyse Evaluering av Sverige-Norge programmets resultater og effekter for Hedmark v/ oppdragsansvarlig

Detaljer

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport "Næringsutvikling i Hedmark fylkeskommune

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Næringsutvikling i Hedmark fylkeskommune Saknr. 17/7353-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport "Næringsutvikling i Hedmark fylkeskommune Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget legger

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Forvaltning av eierinteresser/-styring" i Hedmark fylkeskommune

Forvaltningsrevisjonsrapporten Forvaltning av eierinteresser/-styring i Hedmark fylkeskommune Saknr. 16/15508-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Forvaltningsrevisjonsrapporten "Forvaltning av eierinteresser/-styring" i Hedmark fylkeskommune Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapporten "IKT-sikkerhet, drift og utvikling"

Forvaltningsrevisjonsrapporten IKT-sikkerhet, drift og utvikling Saknr. 16/15512-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Forvaltningsrevisjonsrapporten "IKT-sikkerhet, drift og utvikling" Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget legger saken frem for

Detaljer

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "IKT-sikkerhet, drift og utvikling"

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten IKT-sikkerhet, drift og utvikling Saknr. 17/4005-1 Saksbehandler: Kari Lousie Hovland Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "IKT-sikkerhet, drift og utvikling" Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget legger saken

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET"

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 216 A24 Lnr.: 8726/16 Arkivsaksnr.: 16/1634-1

Saksframlegg. Ark.: 216 A24 Lnr.: 8726/16 Arkivsaksnr.: 16/1634-1 Saksframlegg Ark.: 216 A24 Lnr.: 8726/16 Arkivsaksnr.: 16/1634-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "TIDLIG INNSATS" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapporten «Tidlig innsats» utarbeidet

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Selskapskontroll Eidsiva - om roller, habilitet og sponsing"

Forvaltningsrevisjonsrapporten Selskapskontroll Eidsiva - om roller, habilitet og sponsing Saknr. 14/11674-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Forvaltningsrevisjonsrapporten "Selskapskontroll Eidsiva - om roller, habilitet og sponsing" Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget

Detaljer

Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark

Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark Forvaltningsrevisjon 2015 Hedmark fylkeskommunes internasjonale engasjement med utgangspunkt i: Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark Fylkeskommune Interreg Sverige-Norge

Detaljer

1. Følgende tema prioriteres i plan for forvaltningsrevisjon i Hedmark fylkeskommune :

1. Følgende tema prioriteres i plan for forvaltningsrevisjon i Hedmark fylkeskommune : Saknr. 12/11633-3 Ark.nr. 216 Saksbehandler: Øivind Nyhus Plan for forvaltningsrevisjon Hedmark fylkeskommune Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Kontrollutvalget

Detaljer

Status på oppfølging av anbefalinger i revisjonsrapporten "Kjøp av konsulent- tjenester i Hedmark fylkeskommune"

Status på oppfølging av anbefalinger i revisjonsrapporten Kjøp av konsulent- tjenester i Hedmark fylkeskommune Saknr. 14/3469-3 Saksbehandler: Øivind Nyhus Status på oppfølging av anbefalinger i revisjonsrapporten "Kjøp av konsulent- tjenester i Hedmark fylkeskommune" Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 2115/15 Arkivsaksnr.: 15/477-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "JOURNALFØRING AV POST OG OPPFØLGING AV HENVENDELSER"

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 2115/15 Arkivsaksnr.: 15/477-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN JOURNALFØRING AV POST OG OPPFØLGING AV HENVENDELSER Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 2115/15 Arkivsaksnr.: 15/477-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "JOURNALFØRING AV POST OG OPPFØLGING AV HENVENDELSER" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

Kontrollutvalget legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til

Kontrollutvalget legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 12/1030-3 Ark.nr. 216 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen Forvaltningsrevisjonsprosjekt Etikk i Hedmark fyleskommune Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 1209/16 Arkivsaksnr.: 16/267-1 REVISJONSRAPPORT «SELSKAPSKONTROLL - EIERSKAPSFORVALTNING I GAUSDAL KOMMUNE»

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 1209/16 Arkivsaksnr.: 16/267-1 REVISJONSRAPPORT «SELSKAPSKONTROLL - EIERSKAPSFORVALTNING I GAUSDAL KOMMUNE» Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 1209/16 Arkivsaksnr.: 16/267-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus REVISJONSRAPPORT «SELSKAPSKONTROLL - EIERSKAPSFORVALTNING I GAUSDAL KOMMUNE» Vedlegg: Revisjonsrapport 19-2015; "Selskapskontroll

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 040 &58 Lnr.: 4970/17 Arkivsaksnr.: 16/1701-4

Saksframlegg. Ark.: 040 &58 Lnr.: 4970/17 Arkivsaksnr.: 16/1701-4 Saksframlegg Ark.: 040 &58 Lnr.: 4970/17 Arkivsaksnr.: 16/1701-4 Saksbehandler: Øivind Nyhus REVISJONSRAPPORTEN "INTERN KONTROLL I BYGGESAKSBEHANDLINGEN" Vedlegg: Revisjonsrapport «Intern kontroll i byggesaksbehandlingen»

Detaljer

Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING"

Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 32/15 Arkivsaksnr.: 15/8-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING" Vedlegg: Rapport fra

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Utleie/Utlån av eiendom og utstyr i Hedmark fylkeskommune"

Forvaltningsrevisjonsrapporten Utleie/Utlån av eiendom og utstyr i Hedmark fylkeskommune Saknr. 16/16203-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Forvaltningsrevisjonsrapporten "Utleie/Utlån av eiendom og utstyr i Hedmark fylkeskommune" Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget

Detaljer

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Gjennomføring og frafall i videregående skoler i Hedmark"

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Gjennomføring og frafall i videregående skoler i Hedmark Saknr. 15/3954-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Gjennomføring og frafall i videregående skoler i Hedmark" Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/9527-1 Dato: 15.09.2017 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "INTERNKONTROLL I BYGGESAKSBEHANDLINGEN" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapporten

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT "ARBEIDSMILJØ I HEDMARK FYLKESKOMMUNE". Trykte vedlegg: Fylkesrevisjonens rapport Arbeidsmiljø i Hedmark fylkeskommune.

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT ARBEIDSMILJØ I HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Trykte vedlegg: Fylkesrevisjonens rapport Arbeidsmiljø i Hedmark fylkeskommune. Saknr. 10/7500-1 Ark.nr. 216 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT "ARBEIDSMILJØ I HEDMARK FYLKESKOMMUNE". Sekretariatets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget legger saken

Detaljer

Fylkesrådet Tilleggssak 69/17 Dato: Tid: 17:15 Sted: Østerdalen Hotell

Fylkesrådet Tilleggssak 69/17 Dato: Tid: 17:15 Sted: Østerdalen Hotell Fylkesrådet Tilleggssak 69/17 Dato: 27.03.2017 Tid: 17:15 Sted: Østerdalen Hotell Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 69/17 FT 16/20848 Årsberetning 2016

Detaljer

DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes)

DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes) NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes)

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Plan for forvaltningsrevisjon Gausdal kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Plan for forvaltningsrevisjon Gausdal kommune Ark.: Lnr.: 9111/12 Arkivsaksnr.: 12/1539-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON GAUSDAL KOMMUNE 2013-2015 Vedlegg: Plan for forvaltningsrevisjon Gausdal kommune 2013-2015 SAMMENDRAG:

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato: SELSKAPSKONTROLLEN "EIERSKAPSFORVALTNING LILLEHAMMER KOMMUNE"

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato: SELSKAPSKONTROLLEN EIERSKAPSFORVALTNING LILLEHAMMER KOMMUNE Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/9530-1 Dato: 15.09.2017 SELSKAPSKONTROLLEN "EIERSKAPSFORVALTNING LILLEHAMMER KOMMUNE" Vedlegg: Revisjonsrapport utarbeidet av Innlandet

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Kari Louise Hovland Arkiv: / Dato:

Saksframlegg. Saksb: Kari Louise Hovland Arkiv: / Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Kari Louise Hovland Arkiv: 255 13/3440-8 Dato: 14.11.2014 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING» Vedlegg Rapport

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møtested: Marker kommune, Møterom 2 Tidspunkt: 28.09.2017 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Etterlevelse av gratisskoleprinsippet og likebehandlingsprinsippet ved Hedmark fylkeskommunes videregående skoler"

Forvaltningsrevisjonsrapporten Etterlevelse av gratisskoleprinsippet og likebehandlingsprinsippet ved Hedmark fylkeskommunes videregående skoler Saknr. 16/16215-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Forvaltningsrevisjonsrapporten "Etterlevelse av gratisskoleprinsippet og likebehandlingsprinsippet ved Hedmark fylkeskommunes videregående skoler" Kontrollutvalgets

Detaljer

Interreg Sverige-Norge - Valg av nytt medlem til regionalt prioriterende partnerskap og medlem i AEBR executive Commitee.

Interreg Sverige-Norge - Valg av nytt medlem til regionalt prioriterende partnerskap og medlem i AEBR executive Commitee. Saknr. 12/8303-1 Ark.nr. 033 &81 Saksbehandler: Bjørn Terje Andersen Interreg Sverige-Norge - Valg av nytt medlem til regionalt prioriterende partnerskap og medlem i AEBR executive Commitee. Fylkesrådets

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE. Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE. Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 12/10 Kommunestyret 25.03.2010 3/10 Kontrollutvalget

Detaljer

Saksframlegg. Revisjonsrapporten «Selskapskontroll Ikomm AS» fra Innlandet revisjon IKS, rapport

Saksframlegg. Revisjonsrapporten «Selskapskontroll Ikomm AS» fra Innlandet revisjon IKS, rapport Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6102/14 Arkivsaksnr.: 14/1206-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL IKOMM AS" Vedlegg: Revisjonsrapporten «Selskapskontroll Ikomm AS» fra Innlandet

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 8687/16 Arkivsaksnr.: 16/ Vedlegg: Plan for selskapskontroll i Gausdal kommune

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 8687/16 Arkivsaksnr.: 16/ Vedlegg: Plan for selskapskontroll i Gausdal kommune Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 8687/16 Arkivsaksnr.: 16/1626-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 Vedlegg: Plan for selskapskontroll i Gausdal kommune 2016-2019 Andre saksdokumenter

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 216 Lnr.: 8718/16 Arkivsaksnr.: 16/ Plan for forvaltningsrevisjon Gausdal kommune

Saksframlegg. Ark.: 216 Lnr.: 8718/16 Arkivsaksnr.: 16/ Plan for forvaltningsrevisjon Gausdal kommune Saksframlegg Ark.: 216 Lnr.: 8718/16 Arkivsaksnr.: 16/1632-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2019 Vedlegg: Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2019 Gausdal kommune Andre saksdokumenter

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 VADSØ KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 SØR-VARANGER KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Øivind Nyhus Arkiv: 17/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Øivind Nyhus Arkiv: 17/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Øivind Nyhus Arkiv: 17/8932-1 Dato: 24.08.2017 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "PLANLEGGING OG STYRING AV BYGGEPROSJEKTER I TIDLIGFASEN" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Møteinnkalling Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 3. september 2008 kl 18:00 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører! Publikum bes ta kontakt på tlf. 92 01 64

Detaljer

Fylkestinget. Møteinnkalling. Sted: Fylkestingsalen, her Dato: kl.

Fylkestinget. Møteinnkalling. Sted: Fylkestingsalen, her Dato: kl. Fylkestinget Møteinnkalling Sted: Fylkestingsalen, her Dato: 23.09.2013 kl. HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Møte 23.09.2013 SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 64/13 Kontrollutvalget 13/10902

Detaljer

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 30. mai 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017-2020 GAMVIK KOMMUNE 1. Formålet med forvaltningsrevisjon Hensikten med forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer effektiv kommunal forvaltning.

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Torsdag 21. oktober 2010 Tid: Kl. 11:00 Sted: Verdal rådhus, møterom 2. etg.

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Torsdag 21. oktober 2010 Tid: Kl. 11:00 Sted: Verdal rådhus, møterom 2. etg. INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Torsdag 21. oktober 2010 Tid: Kl. 11:00 Sted: Verdal rådhus, møterom 2. etg. NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2013

Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2013 Saknr. 14/9711-1 Saksbehandler: Geir Aalgaard Brede Kristen Myhre Kari Mette Hoel Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2013 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med

Detaljer

MØTEPROTOKOLL - Kontrollutvalget Gausdal

MØTEPROTOKOLL - Kontrollutvalget Gausdal MØTEPROTOKOLL - Kontrollutvalget Gausdal Dato: 10.05.2017 Sted: Kommunehuset i Gausdal - møterom Skeikampen Møteleder: Bjørnar Kruse Tidsrom: Kl. 09.00-13. 30 Tilstede Bjørnar Kruse Torgunn Holm Maurset

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.03.2015 19594/2015 2015/456 033 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 26.03.2015 Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 21. november 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BRUKERBETALING INSTITUSJON FRA INNLANDET REVISJON IKS Ark.: Lnr.: 6737/13 Arkivsaksnr.: 13/1121-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport 8-2013

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyrets møte 17.11.2014, sak 68/14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011

REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011 Saknr. 08/3272-10 Ark.nr. 213 &00 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen og Geir Aalgaard REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011 Fylkesrådets innstilling

Detaljer

FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A

FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Frode Gundersen

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Frode Gundersen Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/2806-0 Saksbehandler: Frode Gundersen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 15.12.2016 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 Vedlegg

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 29. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus møterom 3035. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer, revisor, ordfører

Detaljer

1. Fylkestinget tar fondsstyrets årsrapport til etterretning 2. Fylkestinget støtter søknad om et nytt VRI program for perioden 2011 til 2014.

1. Fylkestinget tar fondsstyrets årsrapport til etterretning 2. Fylkestinget støtter søknad om et nytt VRI program for perioden 2011 til 2014. Saknr. 11/2067-1 Ark.nr. Saksbehandler: Espen Køhn STATUS FOU PROGRAMMER I INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Hedmark fylkeskommune. Dato: 7.4.2015 kl. 9:00 13:30 Møterom Femunden Hedmark fylkeskommune Arkivsak: 201406130

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Hedmark fylkeskommune. Dato: 7.4.2015 kl. 9:00 13:30 Møterom Femunden Hedmark fylkeskommune Arkivsak: 201406130 - et interkommunalt samarbeid som ivaretar sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene i kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal og Oppland og Hedmark fylkeskommuner. MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Hedmark

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Saknr. 13/6424-1 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

2. Handlingsplan for likestilling og mangfold erstatter Overordnet plan for likestilling. Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

2. Handlingsplan for likestilling og mangfold erstatter Overordnet plan for likestilling. Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 13/2704-1 Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo Handlingsplan for likestilling og mangfold Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar Handlingsplan

Detaljer

Saksbehandling bestilling av FR og gjennomgang av rapporter

Saksbehandling bestilling av FR og gjennomgang av rapporter Saksbehandling bestilling av FR og gjennomgang av rapporter Oslo 3. desember 2013 Bestilling av FR gjennomgang av rapporter Sekretariatets saksbehandling innebærer: 1. involvering i overordnet analyse

Detaljer

Nytt økonomi- og finansreglement for Hedmark fylkeskommune

Nytt økonomi- og finansreglement for Hedmark fylkeskommune Saknr. 17/6309-1 Saksbehandler: Hanne Marit Diesen Trond Rebne Nytt økonomi- og finansreglement for Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Ringebu kommune Kontrollutvalgets PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015 Behandlet i kontrollutvalget: 28.1.2013 Vedtatt av kommunestyret: 18.2.2013 1. FORVALTNINGSREVISJON Forvaltningsrevisjon er et

Detaljer

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN 2016 2019 FOR TYSFJORD KOMMUNE TYSFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Plan for forvaltningsrevisjon for Tysfjord kommune for perioden 2016 2019...

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Styring av IKT-satsningen i Hedmark fylkeskommune

Forvaltningsrevisjonsrapporten Styring av IKT-satsningen i Hedmark fylkeskommune Saknr. 14/10581-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Forvaltningsrevisjonsrapporten "Styring av IKT-satsningen i Hedmark fylkeskommune Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget legger

Detaljer

Møte i kontrollutvalet 17.11.2011. Tema: 1. Grunnleggande regelverk for kontrollutvalet

Møte i kontrollutvalet 17.11.2011. Tema: 1. Grunnleggande regelverk for kontrollutvalet Møte i kontrollutvalet 17.11.2011 Tema: 1. Grunnleggande regelverk for kontrollutvalet 2. Kontrollutvalet si rolle i forhold til kommunestyret og administrasjonen, jamfør tilrådingar frå KRD 1. Regelverket

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 11. februar 2014 TID: 16.00 STED: Stiklestad Nasjonale kultursenter, Verdal De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Den økonomiske internkontroll Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2011/5130 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 30. august 2016 Tid: Kl. 10:00 Sted: Verdal rådhus, møterom 2. etg. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer, revisor, ordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 18.01.2011 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 18.01.2011 kl. 19.00 MØTEINNKALLING har møte i Rådmannskontorets møterom 18.01.2011 kl. 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker, jf. kommuneloven 77 nr 8. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på servicetorget,

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 18. februar 2010 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV Politisk sekretariat Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.03.2015 19594/2015 2015/456 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/25 Bystyret 26.03.2015 Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan

Forvaltningsrevisjonsplan Forvaltningsrevisjonsplan 2016-2017 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Oppland fylkeskommune. Dato: 8.4.2015 kl. 9:00-13:30 Møterom Valdres Oppland fylkeskommune Arkivsak: 201201781

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Oppland fylkeskommune. Dato: 8.4.2015 kl. 9:00-13:30 Møterom Valdres Oppland fylkeskommune Arkivsak: 201201781 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Oppland fylkeskommune Dato: 8.4.2015 kl. 9:00-13:30 Sted: Møterom Valdres Oppland fylkeskommune Arkivsak: 201201781 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Harald

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: FORVALTNINGSREVISJON - ØKONOMISKE INSENTIVER I SAMHANDLINGSREFORMEN

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: FORVALTNINGSREVISJON - ØKONOMISKE INSENTIVER I SAMHANDLINGSREFORMEN Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AWS1-13/6700-4 30467/14 14.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger bystyre / 12.05.2014 FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 13. november 2012 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Vedlagt følger møte- og saksprotokoller fra kontrollutvalgets møter den

Vedlagt følger møte- og saksprotokoller fra kontrollutvalgets møter den Orgnr. 987672196 Pb. 2564 7735 Steinkjer Tlf. 74 11 14 76 www.komsek.no Levanger kommune Ordfører Rådmann Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Dato: Saksbehandler: 10/020 417-1719-5.6 30.09.10 Paul Stenstuen OVERSENDELSE

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget Paul Stenstuen 021/ Kommunestyret

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget Paul Stenstuen 021/ Kommunestyret LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 021/15 KONTROLL OG TILSYN - FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT 2016 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 08.09.15 Paul Stenstuen 021/15

Detaljer

Dato: 21.10.2014 kl. 9:00-13:00 Møterom Lillehammer, 4. etasje, Kirkegt. 76, Lillehammer Arkivsak: 201201781

Dato: 21.10.2014 kl. 9:00-13:00 Møterom Lillehammer, 4. etasje, Kirkegt. 76, Lillehammer Arkivsak: 201201781 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget OFK Dato: 21.10.2014 kl. 9:00-13:00 Sted: Møterom Lillehammer, 4. etasje, Kirkegt. 76, Lillehammer Arkivsak: 201201781 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 01/15 Dato: 29.01.15 kl. 09.00 11.00. Sted: Kommunehuset, møterom 4 Tilstede: Bodil Stensrud, leder Anne Reidun Pytten, nestleder Jens Ågedal, medlem

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON NORD-FRON KOMMUNE

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON NORD-FRON KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON NORD-FRON KOMMUNE Behandlet av Kontrollutvalget 18.6 2012. Plandokumentet er ført i pennen av Innlandet Revisjon IKS v/kristian Lein 1. Om plan for forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjonen

Detaljer

Sak 017/14 vil bli behandlet i lukket møte, jfr. Kom.l. 31,2 og Forv.l. 13.

Sak 017/14 vil bli behandlet i lukket møte, jfr. Kom.l. 31,2 og Forv.l. 13. SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 1. oktober 2014 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON OPPEGÅRD KOMMUNE PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON 2013 2016 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SAK 56/12 Plan for forvaltningsrevisjon i Oppegård kommune 2013-2016 Bakgrunn Forskrift om kontrollutvalg

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10. september 2009 Møtetid: Kl. 0900 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalget Dato: 02.02.2015 Møtested: Storstua, Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Forfall meldes snarest på tlf. 48 88 30 36, eller 95 13 31 87 til sekretariatet, som sørger for innkalling

Detaljer

Revisjonsplan forvaltningsrevisjon for. Marker kommune

Revisjonsplan forvaltningsrevisjon for. Marker kommune Revisjonsplan forvaltningsrevisjon for Revisjonsplan Marker kommune Forvaltningsrevisjon Aremark kommune 2010 2014 2013-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1. Hjemmel for forvaltningsrevisjon 3

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 31. mai 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 31. mai 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 31. mai 2007 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Før behandlingen av sakene vil det bli gitt en orientering fra

Detaljer

Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2012

Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2012 Saknr. 13/11768-1 Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth Geir Aalgaard Heidi Skåret Brede K. Myhre Kari Mette Hoel Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2012 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 25. april 2008, kl. 14.00 ved rådhuset i Evenes. Sakskart Sak 05/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 15. februar 2008. Sak

Detaljer

REGIONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRESEKTOREN I HEDMARK OG OPPLAND Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

REGIONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRESEKTOREN I HEDMARK OG OPPLAND Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 5047/08 Løpenr.13917/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Torunn H. Kornstad REGIONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRESEKTOREN I HEDMARK OG OPPLAND 2008-2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås Tidspunkt: 18.09.2017 kl. 16:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møtedato: 15. september 2008 Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune, møterom helsesenter.

Møtedato: 15. september 2008 Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune, møterom helsesenter. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 15. september 2008 Møtetid: Kl. 12.00 Møtested: Høylandet kommune, møterom helsesenter. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

Gjesdal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal

Gjesdal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal Gjesdal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015 Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal INNHOLDSLISTE 1. INNLEDNING... 3 1.1 Framgangsmåte... 3 2. OMRÅDER FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON...

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 15. februar 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Funnsjøen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 15. februar 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Funnsjøen MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 15. februar 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Funnsjøen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune

Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune Saknr. 14/6649-3 Saksbehandler: Willy Kroken Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

UTARBEIDELSE AV REGIONALPOLITISK AREALSTRATEGI FOR FJELLOMRÅDENE MELLOM HEDMARK OG SØR-TRØNDELAG

UTARBEIDELSE AV REGIONALPOLITISK AREALSTRATEGI FOR FJELLOMRÅDENE MELLOM HEDMARK OG SØR-TRØNDELAG Saknr. 2972/08 Ark.nr. C52. Saksbehandler: Inger Stubsjøen/Tore Lahn MELLOM HEDMARK OG SØR-TRØNDELAG Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet går inn

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 28.08.13 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Britt Enny Haugland, nestleiar Arild Forgard, medlem

Detaljer