Skolens innemiljø. -Viktig for elevenes helse, trivsel og læring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skolens innemiljø. -Viktig for elevenes helse, trivsel og læring"

Transkript

1 Skolens innemiljø -Viktig for elevenes helse, trivsel og læring

2 De 7 søstre i innemiljøet Termisk miljø Atmosfærisk miljø Aktinisk miljø Akustisk miljø Mekanisk miljø Estetisk miljø Psykososialt miljø

3 WHOs definisjon av begrepet "Inneklima" Omfatter opprinnelig følgende 5 klima-/ miljøfaktorer Termisk Atmosfærisk Aktinisk Akustisk Mekanisk

4 Termiske miljøfaktorer Temperatur Luftskifte / ventilasjon / luftbevegelse Luftfuktighet Temperaturstråling Individuelle faktorer (personavhengige) - Vi prioriterer temperatur / komfort fremfor luftkvalitet!

5 Termisk miljø (1) (tidligere ofte betegnet "inneklima") Temperatur påvirker menneskets varmebalanse, den viktigste komfortfaktoren Komforttemperatur Operativ temperatur

6 Termisk miljø (2) Varmestråling Varme til/fra omgivende flater i rommet Strålingsasymmetri "Kuldestråling". "Varmestråling Temperaturdifferanser Hode - fot / takvarme kontra gulvvarme Side side

7 Luftfuktighet Termisk miljø (3) Vanninnhold - Luftfuktighet vannmengde i gram pr. m 3 duggpunkt (temperatur ved kondensering) Relativ fuktighet, RF % forholdet mellom den aktuelle vannmengden i luften (g/m 3 ) og den mengde vann luften kan ta opp før det kondenseres ved den aktuelle temperatur

8 Termisk miljø (4) Regulering - Klimaanlegg Sentral tilførsel av varme via lufttilførsel er problematisk Kortslutning av varm luft over brukerne Tilpasning er vanskelig stengte ventiler! Hva med fukting av tilført luft Følelse av tung luft Legionellaspredning, luftfukterfeber, o.l. Stor lufthastighet tørker ut hud og slimhinner Ventilasjon og temperaturregulering bør skje uavhengig av hverandre

9 Lufthastighet Termisk miljø (5) Luftbevegelse kan gi trekkfølelse, temperaturavhengig spesielt ved turbulens "kaldras" fra vinduer Norm: cm / sek avhenger av temperaturen / årstid

10 Termisk miljø (6) Personlig tilpasning Varmeproduksjon (aktivitet) Naturlig: stoffskiftet / forbrenning Aktivitet (måleenhet = met) Definisjon: 1 met tilsvarer energiproduksjonen ved rolig sittende arbeid Isolasjon Naturlig: Underhudsfett Bekledning (måleenhet = clo) Definisjon: 1 clo tilsvarer omtrent "normalt" inneantrekk ved ca o C

11 Termisk miljø (7) Termisk komfort Individuelle faktorer: - stoffskiftet ("forbrenningen") og isolasjon ("underhudsfett") -egen aktivitet og bekledning Lufttemperatur (hvor er den målt?) Luftfuktighet (vann inneholder mye energi!) Luftbevegelse (trekk?, følelse av frisk luft?) Stråling (varmetap eller oppvarming?) Sinnstilstand?

12 Hva er "tørr luft"? Subjektivt Følelse av uttørking på hud og slimhinner Mange faktorer samvirker Objektivt Lavt vanninnhold i luften Absolutt fuktighet i gram/m 3 Relativ fuktighet (RF%) Skade på inventar, kunstgjenstander, treverk etc.

13 Atmosfærisk miljø (1) Luften vi puster inn inneholder Partikler, gasser, lukter, elektriske ladninger etc, som kan være ubehagelige eller direkte skadelige. God luftkvalitet Tilstrekkelig tilførsel av ren, evt. filtrert uteluft i bygninger er vesentlig for trivsel, helse og yteevne. Forurensninger Uønskede gasser og partikler i luften. Forbrenning gir røyk som er blanding av partikler og gasser (inkl. ufullstendig forbrente, irriterende stoffer).

14 Atmosfærisk miljø (2) Ventilasjon Tilføre nok oksygen (O 2 ) Fjerne CO 2 produsert av beboere Fjerne andre gasser fra innemiljøet Prosessgasser evt. lokalt avsug Avdampning fra materialer Stoffskiftegasser fra levende organismer Fjerne overskytende fuktighet Fjerne svevepartikler

15 Atmosfærisk miljø (3) Gasser (evt. damper) Organiske (inneholder karbonatomer) - VOC ("flyktige organiske forbindelser), løsemidler, formaldehyd - organiske aminer, organiske svovel- eller klorforbindelser (alle lukter ubehagelig!) Uorganiske - CO, CO 2, NO x, O 3, SO 2, NH 3 -Radioaktive: Radon, ->radondøtre, etc.

16 Størrelse, Atmosfærisk miljø (4) Støv / Partikler (aerosoler) egenskaper, effekter Uorganiske partikler mineralstøv, fibrer (asbest, MMMF), etc. Organiske kjemiske (syntetiske, plast, oljeprodukter, røykpartikler, etc.) biologiske (pollen, midd, dyreepitel etc., ofte allergifremkallende).

17 Akustisk miljø Lydbølger hørbare ca Hz infralyd (svingetall under ca. 15 Hz) ultralyd (lyd over ca Hz) Hørsel mennesker kontra dyr! alder, larmskade Akustikk (eks. "etterklangstid") "Støy er uønsket lyd! det er ikke alltid styrken det kommer an på

18 Aktinisk miljø (= "stråling") lys (synlig lysspektrum) infrarødt og ultrafiolett "lys" andre elektromagnetiske bølger ("felt") mikrobølger radiofrekvente bølger røntgenstråling radioaktiv (ioniserende) stråling (inkl. radon)

19 Bygning Mekanisk miljø (begrepet ergonomi i snever forstand) innredning møblering teknisk utstyr, etc. Stor betydning for bevegelsesapparatets funksjon, slitasjesykdommer, ulykker og påvirkninger av føle- og smertesansene etc

20 Faktorer som inngår i innemiljø utover inneklima Estetisk miljø (subjektivt!) beliggenhet, arkitektur utseende, farger etc. Psykososialt miljø arbeidsoppgaver, samarbeid, trivsel, medmenneskelige forhold

21 Faktorene virker sammen Rapportering av helseplager som henføres til miljøet har nesten alltid en komponent av Subjektive- / psykologiske faktorer / psykososialt miljø som preger symptombildet og det engasjement som plagene presenteres med

22 Innemiljøets betydning Påvirker barns helse, trivsel og læring Påvirker alle barn, men mest dem som har spesielle behov helseproblemer læringsproblemer sosiale problemer påvirker hele miljøet, ikke bare vært enkelt barn, læringsmiljøet påvirkes av enkeltbarnas helse og trivsel

23 Forebyggingsmeldinga St. meld. nr. 37, Forebygging av astma, allergi og inneklimasykdommer blant hovedsatsningsområdene Bakgrunn - den store økningen av astma og allergi de siste tiåra Innsats for å bedre miljøet i barnehager og skoler viktig for å forebygge og redusere forekomsten av allergiske lidelser

24 Innemiljøets betydning Oppholder oss ca 90 % av tiden inn Faktorer i innemiljøet stor betydning for helse, trivsel og yteevne Vanligvis høyere nivå av forurensning inne enn ute ENØK har gitt tettere hus, redusert tilførsel av frisk luft og økt fuktighet Nye materialer har økt innholdet av potensielt helseskadelige stoffer

25 Innemiljøets betydning Termisk miljø påvirker varmebalansen Atmosfærisk miljø særlig viktig for respirasjon og sykdom i luftveier og lunger, kan bidra til generelle helseplager, nedsatt allmenntilstand, inneklimasykdommer og nedsatt læring Akustisk miljø påvirker hørsel, lydoppfatning og støypåkjenninger

26 Innemiljøets betydning Aktinisk miljø påvirker syn, kan medføre hodepine og allmennsymptomer m.m. Mekanisk miljø viktig for ergonomiske forhold, slitasjesykdommer, ulykker m.m. Estetisk miljø påvirker trivsel og det som blir oppfattet som godt for sansene våre Psykososialt miljø påvirker helse, trivsel, yteevne og læring

27 Virkning av dårlig innemiljø Sykdommer, plager og nedsatt læreevne Forverring av allergier, astma og eksem og andre overfølsomhetssykdommer Går mest utover de minste barna og barn som er helsemessig sårbare

28 Virkning av dårlig innemiljø Overfølsomhetssykdommer: Mer og verre allergier Mer og verre astma Mer og verre eksem Infeksjoner: Nedsatt motstandskraft mot infeksjoner og stress Flere og verre forkjølelser Flere komplikasjoner (bihule- og ørebet.)

29 Virkning av dårlig innemiljø Plager og smerte: Tørr hud, tørre slimhinner Irritasjon i øyne, nese og svelg Tørrhoste Hes stemme Hodeverk / tung i hodet

30 Virkning av dårlig innemiljø Ulyst, kraftløshet, vantrivsel: Ekstrem trøtthet Slapp / uvelfølelse Dårlig arbeidslyst Flere problem: Mer uro Mer irritabilitet Mer aggresjon

31 Virkning av dårlig innemiljø Dårligere læring Nedsatt konsentrasjon Dårligere minne Tregere tanke Flere feil og uhell Utrygghet

32 Virkning av dårlig innemiljø Barn som stiller svakest pedagogisk er særlig utsatt Dårlig innemiljø kan føre til at disse blir problemelever Dette medfører også negativt læringsmiljø for de andre elevene Jenter synes å være særlig utsatt

33 Vanlige inneklimaproblem i skoler og barnehager Kjemiske forurensninger fra mange kilder Svevestøv Svevestøv med kjemisk last og aktive allergen For lite frisk luft ift antall personer i rommet Manglende solavskjerming Dårlig temperaturregulering

34 Vanlige inneklimaproblem i skoler og barnehager Feil plassering av elever Fuktproblem og skader Muggsopp, fuktbakterier, endotoksin/ mykotoksin og avgassing fra mikroorganismer (MVOC) Støy Lite og dårlig egeninnsats

35 Helse Negativ helse fravær av sykdom Positiv helse WHOs definisjon av helse: Health is not just the absence of disease and disability, but the condition of complete physical, mental and social wellbeeing.

36 Psykososial helse Trygghet på egen verdi Følelse av at livet har en mening Evne til å ta ansvar Evne til å mestre livet Evne til å utnytte ressurser og muligheter Evne til nærhet Opplevelse av trivsel Tilpassing og samspill Livsglede

37 Virkninger av dårlig psykososialt miljø Lærevansker Psykiske problemer adferdsvansker spiseforstyrrelser barnehage-/skolefobi Nedsatt motstandskraft mot sykdommer

38 Virkninger av dårlig psykososialt miljø Alle barn taper på et dårlig psykososialt miljø Kan utvikle seg til trussel moe liv og helse Økt fokus Tidlig intervensjon Positive tiltak

39 Læring Krever grunnleggende trygghet God helse Konsentrasjon God kommunikasjon lærer elev elev elev Omgivelser som gir positiv opplevelse

40 Læreopplevelsen Påvirker: Innlæring Holdninger til læring Opplevelsen av å mestre Opplevelsen av egne evner/muligheter Trygghetsfølelsen i situasjoner en skal prestere Kort sagt: avgjørende for videre liv på flere måter

41 Undersøkelser av skolers Allergenforekomst Smedje innemiljø Aktiv Meis i 5 skolebygg i Oslo Barneombudet kartlagt kommunenes arbeid med miljørettet helsevern i skoler og barnehager

42 Allergener i innemiljøet Trude Dybendal; Munir A.K., m.fl. Allergener i skolemiljø Allergener samler seg i tepper, men frigjøres etter en tid til miljøet Mulige allergener / irritanter kan avgis fra plastbelegg til støv som innåndes (ftalater?) jfr. Leif Øie, Barneastmaprosjektet

43 Luftkvalitet i skolen Luftkvalitet på skolen er viktig for barn med astma (Smedje 1996). Det var flere elever med astma i større skoler med flere åpne hyller, lavere temperatur, høyere relativ luftfuktighet, høy konsentrasjon av formaldehyd eller VOC i luft og mer levende mugg, bakterier og forekomst av allergener i romstøv.

44 Intervensjon bedret ventilasjon Intervensjon med bedring av ventilasjon i skoler medførte lavere luftfuktighet, nedsatt forekomst av mange forurensninger i inneluft sammenlignet med skoler som ikke ble utbedret (Smedje 2000). Forekomst av minst ett astmasymptom og angivelse av mer astmasymptomer i 1995 enn 1993 var mindre hyppig hos elever i skolene med bedret ventilasjon.

45 Nyere studier i skoler Skolemiljø med mer støv, katteallergen, formaldehyd og mugg påvirker innsidens av astma og sensibilisering for pelsdyr hos skolebarn (Smedje 2001 A). Innredninger og tekstiler i klasserom virker som reservoarer for irritanter og allergener og påvirker luftkvaliteten i skolebygg (Smedje 2001 B).

46 Arbeidsmiljø i skole med fukt Lang tids eksponering for arbeidsmiljø med fuktproblemer i skolebygg medførte økt nasal hyperreaktivitet sammenlignet med lærere fra tilsvarende miljø uten fukt-problemer (Rudblad 2001). Nasal hyperreaktivitet relatert til fuktproblemer bedres ved utbedring av forholdene men reduseres sakte og synes å vedvare svært lang tid etter utbedringen (Rudblad 2002).

47 Aktiv Meis i 5 Oslo skoler K. Aas (1999) Foruroligende mange barn i testklasser og kontrollklasser opplyser om helseplager Hodepine Slimhinneirritasjon Trett, uvel Konsentrasjonsproblemer Tydelig forskjell i forekomst av plager ved de gamle ift de nye skolene

48 Aktiv Meis i 5 Oslo skoler Aktiv Meis: K. Aas Tiltaksprogram for å oppnå et best mulig innemiljø gjennom egeninnsats og enkle midler Systematisk kartlegning med utpeking av priorierte tiltaksområder Informasjon til skolens personale, elevenes foresatt og elvene Bevisstgjøring og ansvarliggjøring av elevene

49 Aktiv Meis i 5 Oslo skoler K. Aas Førte til reduksjon av rapporterte plager I klasserom med utilstrekkelig luftskifte kan dobbelttimer uten effektiv luftepause være uheldig for elevenes helse og læring Flertallet av lærerne var fornøyde med prosessen Krever lite kostnader men kan ikke komme i stedet for nødvendig oppgradering

50 Barnas arbeidsmiljø -austafor sol og vestafor måne Rapport fra Barneombudet om miljøet i barnehager og skoler (1998) Brev sendt til alle kommuner vedrørende oppfølging av barnas arbeidsmiljø og spesielt oppfølgingen av forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

51 Barnas arbeidsmiljø forts. 85 % av kommunene svarte Svarene underbygger begrepet forskjells- Norge Kommunene trenger penger Kommunene trenger kompetanse og veiledning i sine valg

52 Barnas arbeidsmiljø forts. Mer enn halvparten av kommunene har registrert helseproblem i barnehager og skoler Vanligst er: hodepine trøtthet konsentrasjonsproblem luftveisirritasjon

53 Skolens innemiljø utfordringer videre Rehabilitere skoler med barnas innemiljø for øye Kvalifisert planlegging og gjennomføring av nye skolebygg Helhetlig tilnærming til barnas læring

54 Nyttig tilleggsinformasjon Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen. Bestillingsnummer 444, Direktoratet for arbeidstilsynet, Oslo. Aas, Kjell og Levy, Finn: Hus og helse. - Hva legen vet om innemiljø. J.W. Cappelens forlag a/s, Oslo 1991 (revidert 1997). Utsolgt. (Inneklima generelt) (Allergi-informasjon, NAAF) (Spesielt om barns miljø)

HO 1/2009. Hus og helse

HO 1/2009. Hus og helse HO 1/2009 Hus og helse Hus og helse Hus og helse Hus og helse Emneord: Helse, inneklima, fukt, ventilasjon, byggematerialer, bygningsutforming, FDVU ISSN 0802 9598 ISBN 978-82-536-1046-7 Fagredaktør: Knut

Detaljer

INNEKLIMA. Statens helsetilsyn. En veileder for kommunehelsetjenesten IK-2489

INNEKLIMA. Statens helsetilsyn. En veileder for kommunehelsetjenesten IK-2489 INNEKLIMA En veileder for kommunehelsetjenesten IK-2489 Dette saksområdet er ikke lenger Helsetilsynets. Nyere informasjon om inneklima finnes bl.a. på Folkehelseinstituttets nettsider, www.fhi.no Statens

Detaljer

Anbefalte faglige normer for inneklima

Anbefalte faglige normer for inneklima Anbefalte faglige normer for inneklima Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Folkehelsa på oppdrag fra Sosial- og helsedepartementet 2 Innholdsfortegnelse Forord -..... 5 Kap. 1 - Generelt om inneklima

Detaljer

Inneklima på dagsorden VAKTMESTERMØTE NR 1/2014

Inneklima på dagsorden VAKTMESTERMØTE NR 1/2014 Inneklima på dagsorden VAKTMESTERMØTE NR 1/2014 KLP-BYGGET I BJØRVIKA 05.02. Drift og vedlikehold er helsearbeid Jan Vilhelm Bakke, Phd Overlege i Arbeidstilsynet og Førsteamanuensis miljømedisin, NTNU,

Detaljer

RAPPORT. Utarbeidet av:

RAPPORT. Utarbeidet av: RAPPORT Vurdering av noen viktige helse- og trivselsmessige forhold ved sammenlikning av de vinter-klimatiske forhold i Norge og i Tauro, Mogan kommune på Grand Canaria. Utarbeidet av: Kjell Aas Professor

Detaljer

Postadresse: P.b. 8149 Dep. 0033 Oslo 1 - Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850 - Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214

Postadresse: P.b. 8149 Dep. 0033 Oslo 1 - Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850 - Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214 . ß~mæ~~~~~~~oo fl OO~lIT1fMirirrr STATENS ARBEISMILJ01NSTITUTT Postadresse: P.b. 8149 ep. 0033 Oslo 1 - Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850 - Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214 Tittel:

Detaljer

Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen

Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 444 Veiledning om Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen Utgitt mars 1991 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo April 1993 Avsnittet «norsk

Detaljer

Universell utforming av bygg. for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet

Universell utforming av bygg. for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet Universell utforming av bygg for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet «Godt for oss, godt for alle!» Universell utforming av bygg for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet. Godt

Detaljer

Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til. Godt Inneklima. gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til. Godt Inneklima. gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til Godt Inneklima gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Versjon 22. april 2010 Innhold: 1. FORORD... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

godt inneklima i boligen

godt inneklima i boligen g o d e r å d o m godt inneklima i boligen Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn Innhold Forord 4 Barns helse og trivsel i boligen 5 Hva kjennetegner et dårlig inneklima i boligen? 7 Hva kan du gjøre

Detaljer

Godt innemiljø - hva betyr det? Roy W. Norborg og Margit Gyllenhammar-Wiig Norconsult AS

Godt innemiljø - hva betyr det? Roy W. Norborg og Margit Gyllenhammar-Wiig Norconsult AS Godt innemiljø - hva betyr det? Roy W. Norborg og Margit Gyllenhammar-Wiig Norconsult AS Hvem er vi? Roy W. Norborg Master i helsefremmende arbeid, Høyskolen i Vestfold (2009) Natur og miljøvernfag, Høyskolen

Detaljer

Fukt- og brannskader problemer i forbindelse med forsikringsoppgjøret

Fukt- og brannskader problemer i forbindelse med forsikringsoppgjøret Fukt- og brannskader problemer i forbindelse med forsikringsoppgjøret Subjektiv eller objektiv vurderingsnorm Kandidatnr: 339 og 268 Veileder: Hans Jacob Bull Leveringsfrist: 25.04.2005 Til sammen 23 337

Detaljer

Innemiljø. Oppfyllelse av kravene til innemiljø slik de er fastsatt i dette kapittel, kan dokumenteres på to måter, enten

Innemiljø. Oppfyllelse av kravene til innemiljø slik de er fastsatt i dette kapittel, kan dokumenteres på to måter, enten Innemiljø TEK 8-3 Innemiljø Bygning med installasjoner skal planlegges, prosjekteres, oppføres, vedlikeholdes og drives slik at innemiljøet oppleves tilfredsstillende. Det skal ikke oppstå helserisiko

Detaljer

Bygg og helse. Det påvirker oss alle

Bygg og helse. Det påvirker oss alle 2013 Bygg og helse Det påvirker oss alle Rapporten ser på de helsemessige konsekvenser som følge av manglende eller for lite vedlikehold til kommunens bygninger, sammenheng mellom vedlikeholdstrykk og

Detaljer

Nasjonal strategi for forebygging og behandling av astma- og allergisykdommer 2008-2012

Nasjonal strategi for forebygging og behandling av astma- og allergisykdommer 2008-2012 Nasjonal strategi for forebygging og behandling av astma- og allergisykdommer 2008-2012 Nasjonal strategi for forebygging og behandling av astma- og allergisykdommer 2008-2012 2 Forord fra Helse- og omsorgsministeren

Detaljer

Grunnlagsmateriale Håndboken bygger for en stor del på de undersøkelser som er gjennomført og den dokumentasjon som er fremskaffet gjennom mange år

Grunnlagsmateriale Håndboken bygger for en stor del på de undersøkelser som er gjennomført og den dokumentasjon som er fremskaffet gjennom mange år Grunnlagsmateriale Håndboken bygger for en stor del på de undersøkelser som er gjennomført og den dokumentasjon som er fremskaffet gjennom mange år ved SINTEF Bygg og miljøteknikk, avd. Bergteknikk v/tom

Detaljer

HMS-arbeid i fiskeindustribedrifter

HMS-arbeid i fiskeindustribedrifter HMS-arbeid i fiskeindustribedrifter Veiledning for BHT Veiledning for ansatte i bedriftshelsetjenester som betjener fiskeindustribedrifter. Forord Dette er en veiledning for ansatte i bedriftshelsetjenester

Detaljer

Ventilasjon av frisørsalonger. og lokaler for hudpleie og negledesign

Ventilasjon av frisørsalonger. og lokaler for hudpleie og negledesign Ventilasjon av frisørsalonger og lokaler for hudpleie og negledesign 00. Forord 3 01. Sammendrag 3 02. Innledning 4 03. Ansvar for å følge lover og forskrifter 6 04. Ventilasjon i frisørsalonger 8 05.

Detaljer

Aktuelle artikler om arbeidsrnedisin og arbeidsmiljø

Aktuelle artikler om arbeidsrnedisin og arbeidsmiljø ARBEIDSMILJØ NSTITUTTET STATENS ARBElDSMILJØINSTITUTT. Beøksadr.: Gydas vel 8, Mastua Postar.: Pb. 8149 Dep., 00 Os 1 11.. 02-46 68 50 Telefa 02-60 32 76 Postgiro 20002 14 Bakgiro 0629. 05. 81247 Tittel:

Detaljer

Inneklima i skoler og

Inneklima i skoler og Inneklima i skoler og hva er problemene og hvordan SAMMENDRAG: En arbeidsmiljøundersøkelse fra 2006 fra Statistisk Sentralbyrå viser at undervisningssektoren er blant de som har mest klager på dårlig innemiljø.

Detaljer

Inneklimadagen 2014 Krafttak for et bedre skolemiljø Rehabilitere eller bygge nytt?

Inneklimadagen 2014 Krafttak for et bedre skolemiljø Rehabilitere eller bygge nytt? Inneklimadagen 2014 Krafttak for et bedre skolemiljø Rehabilitere eller bygge nytt? Auditoriet, Helsedirektoratet 30. oktober 2014 Virkninger av skolemiljøet på læring, helse og trivsel Jan Vilhelm Bakke,

Detaljer

Krafttak for et bedre miljø ved skolene i landet - Hva skal til for å få alle skolene godkjent? Kristiansand 21.-22. januar 2015, Clarion Hotel Ernst

Krafttak for et bedre miljø ved skolene i landet - Hva skal til for å få alle skolene godkjent? Kristiansand 21.-22. januar 2015, Clarion Hotel Ernst Krafttak for et bedre miljø ved skolene i landet - Hva skal til for å få alle skolene godkjent? Kristiansand 21.-22. januar 2015, Clarion Hotel Ernst Virkninger av skolemiljøet på læring, helse og trivsel

Detaljer

Helse og inneklima i passivhusboliger

Helse og inneklima i passivhusboliger Sverre Bjørn Holøs Mette Maren Maltha Magnar Berge SINTEF FAG 7 Helse og inneklima i passivhusboliger FORSKNINGSBEHOV, RISIKO OG MULIGHETER SINTEF Fag Sverre Bjørn Holøs, Mette Maren Maltha og Magnar Berge

Detaljer

rapport 2015:1 Anbefalte faglige normer for inneklima

rapport 2015:1 Anbefalte faglige normer for inneklima rapport 2015:1 Anbefalte faglige normer for inneklima Revisjon av kunnskapsgrunnlag og normer - 2015 rapport 2015:1 Anbefalte faglige normer for inneklima Revisjon av kunnskapsgrunnlag og normer - 2015

Detaljer

SPESIALNUMMER INNEKLIMA 23/13. Komplett innholdsfortegnelse. Nytt om samfunnsmedisin og folkehelsearbeid

SPESIALNUMMER INNEKLIMA 23/13. Komplett innholdsfortegnelse. Nytt om samfunnsmedisin og folkehelsearbeid 23/13 SPESIALNUMMER Bestillingsnummer i Helsedirektoratet: IS-0411 20. desember 2013, 21. årgang Nytt om samfunnsmedisin og folkehelsearbeid n Komplett innholdsfortegnelse s. 2 INNEKLIMA 2 INNHOLD NR.

Detaljer

HÅNDBOK NR. 09 HÅNDBOK FOR ARBEIDS- MILJØ UNDER JORD

HÅNDBOK NR. 09 HÅNDBOK FOR ARBEIDS- MILJØ UNDER JORD HÅNDBOK NR. 09 HÅNDBOK FOR ARBEIDS- MILJØ UNDER JORD April 2015 NFFs tekniske rapporter er utarbeidet av fagpersoner oppnevnt av utviklingskomiteen i NFF. Innholdet er i samsvar med kjent viten på det

Detaljer

Kapittel 13. Miljø og helse

Kapittel 13. Miljø og helse Kapittel 13. Miljø og helse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.02.2012 Kapittel 13. Miljø og helse Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser om luftkvalitet, termisk inneklima, strålingsmiljø,

Detaljer

Kartlegging av luftkvaliteten ved Berendsen Tekstil Service

Kartlegging av luftkvaliteten ved Berendsen Tekstil Service Kartlegging av luftkvaliteten ved Berendsen Tekstil Service Studieretning : HMS Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord/Haugesund - Avd. Haugesund - ingeniørfag Av : Evy Nilsen Kandidatnr. 13 Inger Mette

Detaljer

Kapittel 13. Miljø og helse

Kapittel 13. Miljø og helse Kapittel 13. Miljø og helse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 15.10.2014 Kapittel 13. Miljø og helse Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser om luftkvalitet, termisk inneklima, strålingsmiljø,

Detaljer

FUKTIGE BYGNINGER GIR HELSEPLAGER

FUKTIGE BYGNINGER GIR HELSEPLAGER FUKTIGE BYGNINGER GIR HELSEPLAGER Beskrevet i Det gamle testamentet, men fortsatt et problem Jan V. Bakke Olav Bjørseth Lene N. Johannessen Martinus Løvik Tore Syversen 11. oktober 2000 Denne rapport distribueres

Detaljer