Opplæringslovens krav til et godt skolemiljø. Innlegg på konferanse om utforming av skoleanlegg Fra til praksis Bergen 28.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opplæringslovens krav til et godt skolemiljø. Innlegg på konferanse om utforming av skoleanlegg Fra til praksis Bergen 28."

Transkript

1 Opplæringslovens krav til et godt skolemiljø Innlegg på konferanse om utforming av skoleanlegg Fra til praksis Bergen 28. september 2006

2 Hva er NFBIB Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn Nasjonalt Uavhengig Ikke-kommersielt Tverrfaglig

3 NFBIBs mål Ta initiativ og være pådriver Faglig begrunnede tiltak Bidra til bedre helse, innemiljø og livskvalitet for barn

4 Fra praksis til Behov for å lovfeste elevenes rettigheter til et godt skolemiljø: -Mange tilbakemeldinger om dårlig innemiljø i skoler -Politisk press fra interesseorganisasjoner

5 Fra praksis til Manglende kjennskap til og gjennomslag for tidligere regelverk Varierende oppfølging grunnet overgang fra ekstern hygieneinspeksjon til internkontroll i forskriften av 1996 Bukk og havresekk-problematikken

6 Forebyggingsmeldinga St. meld. nr. 37, Forebygging av astma, allergi og inneklimasykdommer blant hovedsatsningsområdene Bakgrunn - den store økningen av astma og allergi de siste tiåra Innsats for å bedre miljøet i barnehager og skoler viktig for å forebygge og redusere forekomsten av allergiske lidelser

7 Barnas arbeidsmiljø -Austafor sol og vestafor måne - Rapport fra Barneombudet om miljøet i barnehager og skoler (1998) Brev sendt til alle kommuner vedrørende oppfølging av barnas arbeidsmiljø Oppfølging av forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

8 Rapportens resultater Svarprosenten 85% Forskjells-Norge Stort behov for penger Mangelfull kompetanse på hvordan innemiljøet skal utbedres

9 Rapportens resultater Registrert helseproblem i barnehager og skoler i mer enn halvparten av kommunene Vanligst var: hodepine trøtthet konsentrasjonsproblem luftveisirritasjon

10 Rapportens anbefalinger Lovfesting av individuell rett til et godt miljø i opplæringsloven Utvidelse av lovverket til å omfatte SFO Sikring av rettighetene ved et uavhengig tilsyn Minstekrav for å oppfylle forskriften må settes

11 Anbefalinger i rapporten Kompetanse og rettledning i miljørettet arbeid til kommunene Ressurser må stilles til disposisjon for å oppgradere barnas arbeidsmiljø

12 Lover som regulerer skolemiljøet Opplæringsloven kap 9a Kommunehelsetjenesteloven og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Arbeidsmiljøloven For de ansatte For elevene ved farlig arbeide (maskiner, naturfagforsøk, sløydsal) For lærlinger i lærebedrift Plan- og bygningsloven m. byggforskriften

13 Nytt i opplæringslovens kap 9a Individuelle rettigheter SFO dekkes av samme regler Bedre brukermedvirkning Psykososialt miljø Statlig tilsyn

14 Kap 9a - virkeområde Fysisk og psykososialt miljø Innemiljøet og utemiljøet Skolefritidsordningen Skolevei og skoleskyss? Gjelder ikke: Hjemmeundervisning

15 Kravene til miljøet Ingen nye krav til selve miljøet. Videreføring av de overordnede kravene i gjeldende regelverk Men: Presiserer innholdet i rettslige standardene i dagens regelverk

16 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. En grunnbestemmelse må legges til grunn når en tolker kap 9a og annet regelverk som gjelder elevenes skolemiljø

17 9a-1 Departementets opprinnelige forslag: Alle grunnskoler og vidaregåande skoler skal ha eit fysisk og psykososialt miljø som har tilfredsstillende verknader for helsa, trivselen og læringa til elevane. Under Stortingets behandling av Ot.prp. Nr. 72 ( ) ble bestemmelsen endret til å gi alle elever en individuell rettighet og positiv helse ble inkludert i bestemmelsen.

18 Helse Negativ helse fravær av sykdom Positiv helse WHOs definisjon av helse: Health is not just the absence of disease and disability, but the condition of complete physical, mental and social wellbeeing.

19 9a-2 Fysisk miljø I Det fysiske miljøet skal være i samsvar med de faglige normene fagmyndighetene anbefaler Ved avvik fra disse normene, må skolen dokumentere at miljøet har tilfredsstillende virkning for helse, trivsel og læring til elevene

20 9a-2 Fysisk miljø II Samsvar med de faglige normene Ment å være veiledende Finnes bl.a. i Sosial- og helsedirektoratets Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 2619/innhold.htm Folkehelsas Miljø og helse

21 9a-2 Fysisk miljø III Innredes slik at det tas hensyn til elever med funksjonshemninger

22 9a-3 Psykososialt miljø I Fremme et godt psykososialt miljø Den enkelte elev oppleve trygghet og sosial tilhørighet Aktivt og systematisk arbeid Undersøkelses- og handlingsplikt ved mobbing

23 9a-3 Psykososialt miljø II Har skolene prosedyrer for at de ansatte skal oppfylle sin plikt til å varsle og gripe inn? Har skolen rutiner for å sikre at ledelsen håndterer sakene effektivt?

24 9a-4 Internkontroll I Kontinuerlig og systematisk arbeid skal utføres av skolen Ansvar for gjennomføring er tillagt skoleledelsen Omfatter fysisk så vel som psykososialt miljø

25 9a-4 Internkontroll II Arbeid rettes mot selve miljøet Rutiner for åoppfylle andre plikter Info til elever og foreldre Involvering av elever Behandling av henvendelser Oppfølging av skolemiljørepresentanter

26 Brukermedvirkning Rett til å bli informert involvert hørt Styrket klageadgang

27 9a-5 Elevdeltakelse Elevene skal engasjeres i planlegging og gjennomføring av det systematiske arbeid Fra 1. klasse til VK II Skoleledelsen ansvar

28 Eksempler på elevdeltakelse Enkle målingsregler Adferdsregler for klassen Finnes gode programmer MEIS, Larviksmodellen

29 9a-5 Skolemiljørepresentanter Oppnevnes av elevrådet Delta i planlegging og gjennomføring av HMS-arbeidet Rett til informasjon og nødvendig opplæring Møte i arbeidsmiljøutvalget med talerett Elever og foreldre har flertall i skolemiljøutvalget

30 9a-6 Informasjonsplikt og uttalerett Informere og involvere Uoppfordret: løpende underrettelse om forhold som er av vesentlig betydning for skolemiljøet varsel om forhold som kan ha negativ konsekvens for helse På oppfordring: Rett til å få fremlagt dokumentasjon Rett til å uttale seg og komme med forslag

31 Varslingsplikt ved helsefare Varslingsplikt for skolen Forhold som kan ha negativ virkning for helsa til elevene Har skolen rutiner for slikt? (Internkontroll)

32 Hvem kan klage Elevråd, foreldreråd, samarbeidsutvalg og skoleutvalg Andre representative organisasjoner elvorganisasjonen, FUG Ad-hoc utvalg foreldre/elever

33 9a-2, tredje ledd Dersom en elev eller forelder.. Ber om tiltak for å rette på fysiske miljøforhold, skal skolen snarest mulig behandle saken Om skolen ikke innen rimelig tid har tatt stilling til saken, vil det kunne klages som om vedtak var fattet

34 Hva dreier klagene seg om Konkrete forhold ved miljøet Skolens systematiske skolemiljøarbeid Krav om plan mot mobbing, vold, rasisme m.m Rutiner for renhold

35 Hva dreier klagene seg om Påviser problemet ber om at det løses Ber om konkrete tiltak Også mindre konkrete klager må behandles

36 WHOs definisjon av begrepet "Inneklima" Omfatter opprinnelig følgende 5 klima-/ miljøfaktorer Termisk Atmosfærisk Aktinisk Akustisk Mekanisk

37 Faktorer som inngår i innemiljø utover inneklima Estetisk miljø (subjektivt!) beliggenhet, arkitektur utseende, farger etc. Psykososialt miljø arbeidsoppgaver, samarbeid, trivsel, medmenneskelige forhold

38 Virkning av dårlig innemiljø Sykdommer, plager og nedsatt læreevne Forverring av allergier, astma og eksem og andre overfølsomhetssykdommer Går mest utover de minste barna og barn som er helsemessig sårbare

39 Virkning av dårlig innemiljø Barn som stiller svakest pedagogisk er særlig utsatt Dårlig innemiljø kan føre til at disse blir problemelever Dette medfører også negativt læringsmiljø for de andre elevene Jenter synes å være særlig utsatt

40 Virkninger av dårlig psykososialt miljø Lærevansker Psykiske problemer adferdsvansker spiseforstyrrelser barnehage-/skolefobi Nedsatt motstandskraft mot sykdommer

41 Fra til praksis Alle skoler bør være godkjent av helsemyndighetene. Uakseptabelt at skoler drives uten godkjenning 10 år etter forskriften kom og 3 ½ år etter at kap 9a trådde i kraft Forskjells-Norge: Nye skoler som er prima gamle skoler som ikke tilfredsstiller kravene

42 Veiledninger og ressurser på nett Veiledning til loven på Velg regelverk og veiledninger og brosjyrer Læringssenterets møteplass for lærings- og oppvekstmiljøet: Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn: Rådgivningstjenesten for skoleanlegg:

43 Nyttig tilleggsinformasjon Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen. Bestillingsnummer 444, Direktoratet for arbeidstilsynet, Oslo. Aas, Kjell og Levy, Finn: Hus og helse. - Hva legen vet om innemiljø. J.W. Cappelens forlag a/s, Oslo 1991 (revidert 1997). Utsolgt. (Inneklima generelt) (Allergi-informasjon, NAAF)

Skolens innemiljø. -Viktig for elevenes helse, trivsel og læring

Skolens innemiljø. -Viktig for elevenes helse, trivsel og læring Skolens innemiljø -Viktig for elevenes helse, trivsel og læring De 7 søstre i innemiljøet Termisk miljø Atmosfærisk miljø Aktinisk miljø Akustisk miljø Mekanisk miljø Estetisk miljø Psykososialt miljø

Detaljer

Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord

Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord Denne veilederen informerer om hvordan bestemmelsene i opplæringsloven kapittel 9a skal forstås. Lovbestemmelsene i kapittel 9a er av

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

Plan for godt skolemiljø

Plan for godt skolemiljø Utdanningssektoren Plan for godt skolemiljø Internkontroll og avvikshåndtering Gjeldende fra 23. mai 2012 (Sist revidert mai 2014) 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Elevenes rett til et godt skolemiljø...

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12. Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.april 2012 Gjeldende fra 01.08.2012 Innhold: Kap. 1 Formål... 3 Kap. 2 Innledning...

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland TILSYNSRAPPORT SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ. Stavanger kommune Skeie skole

Fylkesmannen i Rogaland TILSYNSRAPPORT SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ. Stavanger kommune Skeie skole Fylkesmannen i Rogaland TILSYNSRAPPORT SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ Stavanger kommune Skeie skole 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: Skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø... 3 2.

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Revidert august 2011 1 Formål

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Om arbeidsmiljøet. veiledning for arbeidsplasstillitsvalgte. www.utdanningsforbundet.no

Om arbeidsmiljøet. veiledning for arbeidsplasstillitsvalgte. www.utdanningsforbundet.no Om arbeidsmiljøet veiledning for arbeidsplasstillitsvalgte www.utdanningsforbundet.no Innhold Forord 3 1. Ansvar og oppgaver 4 Hva er arbeidsmiljø? 4 Den tillitsvalgte 4 Verneombudet 5 Arbeidsgivers ansvar

Detaljer

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Alle elever i grunnskolene har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Gjelder fra: 01.08.2014 Gjelder

Detaljer

TRIVSELSPLAN OG TILTAK MOT MOBBING 2014/15

TRIVSELSPLAN OG TILTAK MOT MOBBING 2014/15 TRIVSELSPLAN OG TILTAK MOT MOBBING 2014/15 1 INNHOLD 1.0 Innledning 3 1.1 Definisjoner..3 2.0 Trivselstiltak ved Heddal ungdomsskole..4 2.1 Arbeid i skolens formelle organer..5 2.2 Forebyggende arbeid

Detaljer

Alle barn i Iveland skal oppleve trygghet og trivsel

Alle barn i Iveland skal oppleve trygghet og trivsel Tiltaksplan mot Krenkende atferd i skoler og barnehager - versjon 9. januar 2015 Alle barn i Iveland skal oppleve trygghet og trivsel Tiltaksplan mot krenkende atferd for skolene og barnehagene i Iveland

Detaljer

Miljørettet helsevern og godkjenning av skoler og barnehager

Miljørettet helsevern og godkjenning av skoler og barnehager Innhold Miljørettet helsevern og godkjenning av skoler og barnehager... 2 1. Om oppdraget... 2 1.1 Om lov og forskrift... 3 2. Informasjon til eiere, virksomhetsledere og brukere hva finnes og hvor finnes

Detaljer

INGEN UT AV REKKA GÅR. Frogn kommunes handlingsplan for et godt psykososialt elevmiljø

INGEN UT AV REKKA GÅR. Frogn kommunes handlingsplan for et godt psykososialt elevmiljø INGEN UT AV REKKA GÅR Frogn kommunes handlingsplan for et godt psykososialt elevmiljø Revidert vår 2011 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. ARBEID MED DET PSYKOSOSIALE MILJØET... 3 3. DEFINISJON AV MOBBING...

Detaljer

For dårlig inneklima i norske skoler

For dårlig inneklima i norske skoler For dårlig inneklima i norske skoler sammendrag Arbeidstilsynet er inne i sitt fjerde år med tilsyn rettet mot inneklima i norske skoler. I 2011 var vi på tilsyn i 132 skoler i 53 kommuner. Nesten ni av

Detaljer

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHÅNDBOK HMS HELSE-MILJØ-SIKKERHET SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE 1 INNHOLD Del 1 Om Helse, Miljø og sikkerhet s. 3 Beskrivelse av HMS-systemet for elever s. 4 Organisering og ansvar s. 5 Seksjonskontaktens

Detaljer

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Kapittel 9a. Elevane sitt skolemiljø Kapitlet føyd til med lov 20 des 2002 nr. 112 (ikr. 1 apr 2003, etter res. 20 des 2002 nr. 1735).

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtedato: 27.11.2013 Møtested:

Detaljer

Mobbing i Kristiansandsskolen

Mobbing i Kristiansandsskolen KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Mobbing i Kristiansandsskolen Rapport til kontrollutvalget i Kristiansand kommune Forvaltningsrevisjon april 2012 Postadr.: Serviceboks

Detaljer

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET Spesialundervisning i grunnskolen Grong kommune N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon FORORD Forvaltningsrevisjon av spesialundervisning i grunnskolen

Detaljer

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll 1. Forebyggende arbeid 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje

Detaljer

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H M & S Olav Duun videregående skole Innholdsfortegnelse 1 HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 2 BESKRIVELSE AV HMS SYSTEMET FOR ELEVER... 4 3 ORGANISERING OG ANSVAR... 5 4 ORGANISERING

Detaljer

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER Lister 01.08.2012 INNHOLD 1. Formål med planen... 3 2. Mål for skolemiljøarbeidet... 3 2.1. Skolens

Detaljer

HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER

HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER Nesbru videregående skole HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER 2010-11 1 INNHOLD S 3 Kort historikk over arbeidet med helse, miljø og sikkerhet 4 Om helse, miljø og sikkerhet 5 Beskrivelse

Detaljer

En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget

En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget Bestemmelsene om at alle skoler skal ha skolemiljøutvalg gir elever, foresatte og tilsatte mulighet til å medvirke i skolemiljøarbeidet ved den enkelte skolen.

Detaljer

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Veileder IS-2073 Miljø og helse i skolen Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Publikasjonens tittel: Miljø og helse i skolen Utgitt: 03/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt

Detaljer

Miljø og helse i barnehagen

Miljø og helse i barnehagen Veileder kortversjon Miljø og helse i barnehagen Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Høringsforslag for barnehagevirksomheter (dat. 5.04.2013) IS-XXXX Heftets tittel:

Detaljer

Levanger kommune Barn og familie

Levanger kommune Barn og familie Levanger kommune Barn og familie NOTAT Kunnskapsdepartementet Deres ref: Vår ref: BGH 2015/1746 Dato: 31.05.2015 Høringsuttalelse fra Levanger kommune til NOU 2015-2 "Å høre til - Virkemidler for et trygt

Detaljer

Miljøplan for Nordbygda skole

Miljøplan for Nordbygda skole Miljøplan for Nordbygda skole Opplæringslova 9a-1 sier at alle elever skal har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø, som fremmer helse, trivsel og læring. Man skal ha et såkalt føre var prinsipp

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer