Elevenes skolemiljø Medbestemmelse og systematisk oppfølging Grunnskolen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elevenes skolemiljø Medbestemmelse og systematisk oppfølging Grunnskolen"

Transkript

1 Elevenes skolemiljø Medbestemmelse og systematisk oppfølging Grunnskolen Farsund kommune 2010

2 Innledning Opplæringsloven kapittel 9a, også omtalt som elevenes arbeidsmiljølov, ble innført 1.april Her slås det fast at alle elever i grunnskolen og videregående har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Sammen med 11-1a gir kapittel 9a elever og foreldre rett til medbestemmelse i skolemiljøforhold og rett til å klage når henvendelser til skoleeier ikke tas på alvor. I tillegg til nevnte paragrafer i opplæringsloven gir også forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. viktige føringer for skolene på dette feltet. Skoleeier og skolen har tydelige plikter når det gjelder rutiner og tiltak som skal sikre elevene gode og helsefremmende arbeidsforhold. Skolemiljøet skal fremme helse, trivsel og læring for alle elever. Det handler ikke bare om å hindre plager, men om at skolemiljøet skal bidra positivt til helse, trivsel og læring. Trygghet og trivsel er det mest grunnleggende for at læring skal kunne foregå. Det betyr at skolene skal arbeide systematisk med oppfølging av elevenes skolemiljø og skal ha iverksatt nødvendige tiltak for å følge kravene i opplæringsloven. Denne rutinen for Farsundskolen beskriver skolenes systematiske oppfølging av skolemiljøet, de ansattes plikter, rettighetene til elever/foresatte og retningslinjer i forbindelse med avvik. I forbindelse med å utvikle denne rutinen har skolene i Farsund bidratt med innspill. Samtidig har følgende litteratur blitt brukt: Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø, Materiell for helhetlig arbeid med læringsmiljø (Utdanningsdirektoratet), Bedre læringsmiljø (Utdanningsdirektoratet) samt Info Consensus. 2

3 Lovgrunnlag I opplæringsloven er det kapittel 9a som omtaler elevenes skolemiljø, mens 11-1a beskriver bestemmelsene om skolemiljøutvalg. I tillegg til paragrafene i opplæringsloven så er forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. et viktig lovgrunnlag for arbeidet med elevenes skolemiljø. Forskriften og kapittel 9a utfyller hverandre og bør derfor vurderes i sammenheng. Nedenfor kommer en beskrivelse av innholdet i det sentrale lovgrunnlaget. Opplæringsloven kapittel 9a Det fysiske miljøet (9a-2): Alle elever har rett til en arbeidsplass som er tilpasset deres behov. Skolen skal også innredes slik at det blir tatt hensyn til de elevene ved skolen som har funksjonshemninger. Skoler skal planlegges, bygges, tilrettelegges og drives slik at det blir tatt hensyn til elevenes sikkerhet, helse, trivsel og læring. Det fysiske miljøet skal være i samsvar med de faglige normene som fagmyndighetene til enhver tid anbefaler. Det omfatter faktorer som luft, temperatur, lys- og strålemiljø, akustikk og mekanisk innemiljø, støy og uteluft, utforming av utearealet og lekeapparater. Kravene til det fysiske skolemiljøet reguleres mer i detalj i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr samt forskrift om grenseverdier for støy. Avvikes det fra disse normene, så må skolen dokumentere at miljøet likevel har tilfredsstillende påvirkning for helse, trivsel og læringen til elevene. Dersom elev, forelder, eller et råd eller utvalg, der elev/forelder er representert, ber om tiltak for å rette på fysiske miljøforhold, skal skolen snarest mulig behandle saken etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Skolens beslutning om å iverksette tiltak regnes som et enkeltvedtak. Det psykososiale miljøet (9a-3): Det psykososiale miljøet er de mellommenneskelige forholdene på skolen, det sosiale miljøet og hvordan elevene og personalet opplever dette. Det handler også om elevenes opplevelse av læringssituasjonen. Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremme et godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve trygghet og sosialt tilhørighet. Kommunen har plikt til å utarbeide skolereglement som gir bestemmelser om elevenes rettigheter og plikter, regler om atferd og om hvilke tiltak skolen skal kunne nytte overfor elever som bryter ordensreglementet. Dersom noen ansatte ved skolen får kunnskap eller mistanke om at elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, skal vedkommende undersøke saken og varsle skoleledelsen, og dersom det er nødvendig og mulig, selv gripe direkte inn. Dersom elev eller forelder ber om tiltak som angår det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkende atferd som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, skal skolen snarest mulig behandle saken etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Skolens beslutning om å iverksette tiltak regnes som et enkeltvedtak. Systematisk arbeid for å fremme helse, miljø og trygghet til elevene (internkontroll) (9a-4): Skolen skal aktivt drive et kontinuerlig og systematisk arbeid for å fremme helse, miljøet og sikkerheten til elevene, slik at kravene i eller hensikten med dette kapitlet blir oppfylt. Skoleledelsen har ansvaret for den daglige gjennomføringen av dette, både det fysiske og psykososiale miljøet. 3

4 Skolen har også plikt til å føre internkontroll med skolemiljøet etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v., arbeidsmiljøloven, brannvernlovgivningen og annen HMS-lovgivning. Det systematiske arbeidet med skolemiljøet bør ses i sammenheng med annen internkontroll. Internkontroll innebærer å omsette kravene i lov og forskrift til konkrete mål for skolemiljøet, kartlegge utfordringene, planlegge og å iverksette tiltak for å nå målene. Arbeidet skal omfatte hele skolemiljøet og virksomheten må kunne dokumentere at dette er etablert og at det faktisk blir fulgt opp. Elevdeltakelse i skolemiljøarbeidet (9a-5): Elevene skal engasjeres i planlegging og gjennomføringen av det systematiske arbeidet for helse, miljø og sikkerhet ved skolen. Skolen skal legge oppgaver til rette for elevene etter hva som er naturlig for de enkelte årstrinnene. Elevene kan utnevne skolemiljørepresentanter i arbeidsmiljøutvalget eller annet samarbeidsorgan som er opprettet ved skolen i samsvar med arbeidsmiljøloven kapittel 7, når dette behandler spørsmål som angår skolemiljøet for elevene. Elevene har da talerett og rett til å få meningen sin protokollert. Elevene er ikke til stede når utvalget behandler saker som er omfattet av taushetsplikt etter lover eller forskrifter. Elevene har rett til den informasjon som trengs, med mindre den er omfattet taushetsplikt. De har også rett til opplæring og fritak fra undervisningstimer som trengs for å ivareta oppgavene. Informasjonsplikt og uttalerett (9a-6): Samarbeidsutvalget, skolemiljøutvalget og dessuten elevrådet og foreldrerådet skal holdes løpende underrettet om alle forhold deriblant hendelser, planer og vedtak som har vesentlig betydning for skolemiljøet. Rådene og utvalget har på forespørsel rett til å få fremlagt dokumentasjon for det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ved skolen. De nevnte råd og utvalg skal så tidlig som mulig tas med i planlegging og gjennomføring av miljøtiltak ved den enkelte skolen, og har rett til å uttale seg og komme med fremlegg i alle saker som har betydning for skolemiljøet. Dersom skolen blir klar over forhold ved skolemiljøet som kan ha negativ virkning for helsa til elevene, skal elevene og de foresatte snarest mulig varsles om det. Opplæringsloven 11-1a Det skal være et skolemiljøutvalg ved hver grunnskole. Det har en rådgivende funksjon overfor rektor og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet. I skolemiljøutvalget skal elevene, foreldrerådet, de ansatte, skoleledelsen og kommunen være representert. Skolemiljøutvalget skal være sammensatt slik at elever og foresatte til sammen er i flertall. Samarbeidsutvalget kan være skolemiljøutvalg, men når det fungerer som skolemiljøutvalg må det utnevnes tilleggrepresentanter for elever og foresatte, slik at de er i flertall. Elevene kan ikke være til stede i saker med taushetsplikt, og da får foreldrerepresentantene dobbeltstemme eller utvides med tilsvarende medlemmer. Etter at rektor har sørget for at representantene for skolemiljøutvalget er valgt, må rektor innkalle til det første møtet. Dette bør avholdes senest i løpet av den første uken i oktober. Formålet med dette møtet er å gjøre skolemiljørepresentantene kjent med hverandre og sette dem inn i de dokumenter og planer som representantene må kjenne til. Siden det første møtet har preg av en grunnleggende opplæring i skolemiljøarbeid, bør samtlige vararepresentanter også innkalles. Det neste møtet i utvalget bør dreie seg om kvalitetssikring. Kvalitetssikring betyr i denne sammenheng hvilke rutiner, prosedyrer og kontrollrutiner skolen benytter for å 4

5 sikre seg at retten til et skolemiljø som fremmer helse, trivsel og sikkerhet for hver eneste elev, blir overholdt. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Forskriftens formål er å bidra til at miljøet i barnehager, skoler og andre virksomheter fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade. Enhetsleder skal påse at bestemmelsen i forskriften overholdes og at virksomheten har et internkontrollssystem. Leder har også opplysnings- og informasjonsplikt overfor kommunestyret samt elever og foresatte. Forskriften beskriver spesielle bestemmelser for: utforming og innredning, muligheter for aktivitet og hvile, måltid, psykososiale forhold, rengjøring og vedlikehold, sikkerhet og helsemessig beredskap, førstehjelp, tilrettelegging basert på opplysninger om helseforhold, smittevern, røyking, inneklima/luftkvalitet, belysning, lydforhold, drikkevann, sanitære forhold samt avfallshåndtering. 5

6 Det fysiske skolemiljøet I tråd med kommunens internkontrollsystem, med følgende årshjul. Foruten beskrivelse nedenfor vises det til kommunens internkontrollsystem. Vernerunde (Perioden ) For rutinemessig å kunne kartlegge eller avdekke farer, problemer eller svakheter ved arbeidsmiljøet (hovedsakelig det fysiske arbeidsmiljøet), skal det i tillegg til den kontinuerlige overvåkningen, årlig gjennomføres minst en vernerunde. Vernerunden er en prioritert HMS aktivitet og i henhold til årshjulet for virksomhetens HMS aktiviteter anbefales denne gjennomført i 3.kvartal. Ved enkelte resultatenheter/avdelinger finnes spesielle forhold som tilsier at vernerunde bør gjennomføres mer enn en gang per år. For å sikre at vernerunder gjennomføres på en god måte er det utarbeidet et skjema med standard prosedyre og sjekkliste. Du finner skjemaet i vår HMS-internkontrollsystem som finnes Personalinfo/HMS på intranett. HMS handlingsplan (Perioden ) Resultatenhetene/avdelingene skal årlig utarbeide egne målsettinger og handlingsplaner for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS). Utarbeidelse av HMS målsetting og handlingsplan er en prioritert HMS aktivitet, og i henhold til årshjulet for virksomhetens HMS aktiviteter skal dette gjennomføres i 4.kvartal og gjelde for påfølgende kalenderår. Medarbeidersamtale (Perioden ) Gjennomføring av medarbeidersamtaler er et virkemiddel blant annet for å kartlegge arbeidsmiljø i virksomheten. Medarbeidersamtaler skal gjennomføres med alle ansatte 1 gang pr. år. Medarbeidersamtaler er en prioritert HMS aktivitet og i henhold til årshjulet for virksomhetens HMS aktiviteter anbefales dette gjennomført i 1. kvartal. HMS undersøkelse (Perioden ) For å kartlegge ulike arbeidsmiljøfaktorer skal det årlig gjennomføres en HMS undersøkelse. Undersøkelsen er en prioritert HMS aktivitet og skal i henhold til årshjulet for virksomhetens HMS aktiviteter gjennomføres i 2.kvartal. HMS undersøkelsen er lik for hele virksomheten og det er utarbeidet et standard spørreskjema med prosedyre for gjennomføring. Det er viktig at flest mulig arbeidstakere returnerer spørreskjemaet. Det gjennomføres årlig lekeplasstilsyn av ekstern aktør. 6

7 Arbeid med elevenes psykososiale skolemiljø Det er viktig at skolen setter seg konkrete mål for skolemiljøarbeid og arbeider systematisk og målbevisst for å nå disse. Her kommer en beskrivelse av hvordan skolene skal arbeide systematisk med forebyggende og trivselskapende arbeid, hvordan skolen avdekker mobbing og krenkende handlinger og hva skolen gjør ved mistanke om eller avdekking av mobbing og krenkende handlinger. Informasjon, vurdering og oppfølging av elevenes skolemiljø Skolen skal informere alle elever og foresatte om rettighetene i opplæringsloven 9a - Det deles ut informasjonsskriv til alle elever på 1. trinn i forbindelse med skolestart. - Elevens skolemiljø (opplæringsloven 9a) skal være tema på foreldremøte på alle trinn på høsten hvert skoleår. - Skolens prosedyrer og rutiner knyttet til elevenes skolemiljø skal være publisert på skolens hjemmeside. - Elevsamtaler og foreldresamtaler gjennomføres minst en gang hvert halvår. Elevenes skole- og læringsmiljø skal være tema. Skolens ledelse skal informere alle ansatte om skolens arbeid for å ivareta opplæringsloven 9a. Temaet bør tas opp på minst et personalmøte i forbindelse med nytt skoleår. Det betyr at alle ansatte skal være kjent med følgende: - Skolens systematiske forebyggende og trivselskapende arbeid for å fremme et godt skolemiljø. - De ansattes plikt til å undersøke, varsle skolens ledelse og til å gripe inn ved mistanke eller informasjon om krenkende atferd. - Drøfte felles forståelse for når de ansatte skal varsle og gripe inn. - Retten elever/foresatte har til å be om tiltak og til å klage dersom rettighetene i opplæringsloven 9a ikke blir oppfylt. - Skolens rutiner ved avvik. Skolens rutiner og prosedyrer må til enhver tid være tilgjengelig for alle ansatte. Elevenes skolemiljø skal være tema i alle skolens råd og utvalgt, minimum en gang hvert halvår. Det gjelder elevråd, FAU, skolens miljøutvalg og Samarbeidsutvalg. Skolen skal hvert år presentere resultatene fra Elevundersøkelsen og lokale kartlegginger for ansatte, foresatte og elever. Med bakgrunn i disse resultatene skal skolen også presentere konkrete mål og tiltak for det videre arbeidet. Registrering av avvik og iverksetting av tiltak Den som mottar en henvendelse eller observerer avvik skal alltid vurdere eventuelle nødvendige strakstiltak og bidra til at de blir iverksatte. Henvendelse om hva som er iverksatt skal rapporteres til nærmeste overordnede. Neste nivå skal vurdere om ytterligere tiltak bør iverksettes. Når elever eller foresatte melder om avvik og ber om tiltak, så skal det fattes enkeltvedtak i tråd med forvaltningsloven. Det skal brukes vedlagte mal. Den som melder avvik skal alltid ha tilbakemelding om tiltak, ev. begrunnelse om hvorfor tiltak ikke settes inn. Alle henvendelser med dokumentasjon av oppfølging skal arkiveres i den aktuelles elevs mappe. Se vedlegg 2. 7

8 Kommunens system for å sikre kunnskap og forvaltning av lov og regelverk på skolene: Det gjennomføres styringsdialog mellom kommunalsjef, skolens ledelse og tillitsvalgte hvert halvår. I styringsdialogen rapporteres kartlegginger og undersøkelser, mål og tiltak for elevenes skolemiljø for den enkelte skole. Elevundersøkelsen og ev. lokale kartlegginger rapporteres i kommunens årsrapport. Skolens planer for forebygging og tiltak skal sendes kommunalsjef når de utarbeides eller revideres. 8

9 Vedlegg 1 Internkontroll kartlegging av det fysiske og psykososiale skolemiljøet Skole: Dato: Utført av: Skolens mål for skolemiljøet: Utforming og innredning Er funksjonshemmedes behov ivaretatt inne i bygningen? Er funksjonshemmedes behov ivaretatt ute? Er uteområdene store nok og gir de rom for utfoldelse og hvile? Er skolebygningen(e) store nok? Er garderobene store nok? Kommentarer/merknader Muligheter for aktivitet Har elevene muligheter til trygg lek og aktivitet ute? Har elevene muligheter til trygg lek og aktivitet inne? Har skolen en plan for gjennomføring av en time med fysisk aktivitet hver dag? Belysning Er det foretatt målinger av belysningen i alle rom i skolen der elevene oppholder seg? Tilfredsstiller målingene helsetilsynets normer? Har alle rom der elevene oppholder seg, et godt dagslys? Lydforhold Har skolen akseptable lydforhold innendørs? Har skolen akseptable lydforhold utendørs? (Eller er det sjenerende støy fra trafikk o.l?) Toaletter og WC Er det et tilstrekkelig antall WC-er i forhold til behovet? Er det gode vaskemuligheter i tilknytning til alle WC-er? Er toalettene rene og innbydende og fri for sjenerende lukt? Mat og drikke Er kaldt og rent drikkevann lett tilgjengelig? Har skolen tilbud om melk? Har skolen tilbud om frukt og grønnsaker? Har skolen satt av minst 20 minutter til spisepause? Har skolen tilsyn for første til fjerde trinn under spisepausen? Er skolens håndtering av mat og drikke, herunder vannkvaliteten, kontrollert av Mattilsynet? Rengjøring og vedlikehold Blir skolens undervisningsrom, oppholdsrom, ganger, toaletter og garderober tilfredsstillende rengjort og vedlikeholdt? 9

10 Inneklima/Luftkvalitet Er innetemperaturen behagelig (ca 20º C) hele skoleåret? Oppleves luftkvaliteten i skolen som tilfredsstillende? Er alle undervisningsrom utstyrt med termometer? Har solbelastede fasader utvendig solavskjerming? Er det rutiner for vinduslufting? Får ventilasjonsanlegget jevnlig service? Er spesialrom utstyrt med nødvendig punktavsug/avtrekkskap? Foregår det røyking innendørs? Foregår det røyking på skolens område? Er det foretatt målinger av inneklima/luftkvalitet? (Temperatur, fuktighet, sopp, trekk fra vinduer osv) Trivsel Har skolen en strategi for å utvikle et godt skole- og læringsmiljø? Gjennomfører skolen egne trivselsundersøkelser blant elevene? Hvordan blir opplysninger om elevenes trivsel, blant annet fra Elevundersøkelsen, behandlet? Hvilke tiltak setter skolen inn for å bedre elevenes trivsel? Benytter skolen eksterne program for å utvikle sosial kompetanse hos elever og tilsatte? Hvordan måles effekten av de tiltakene som skolen setter inn for å utvikle sosial kompetanse og trivsel og hvilke resultater foreligger? Tiltak for å forebygge og håndtere opplevelser av langvarig ubehag som skyldes negative ord eller handlinger som vold, mobbing, rasisme, utestenging, diskriminering Har skolen en strategi og tiltak for å forebygge at elever utsettes for negative ord eller handlinger fra medelever eller tilsatte? Hvordan registreres/måles effekten av disse tiltakene? Hvordan registrerer skolen tilfeller av vold, mobbing, rasisme, utestenging, diskriminering, og hvor mange tilfeller er registrert de siste fire årene? Hvordan går skolen frem for å undersøke saker der elever opplever å ha blitt utsatt for negative ord eller handlinger? Hvordan håndterer skolen saker der det er slått fast at elever er blitt utsatt for negative ord eller handlinger? Hvilke rutiner har skolen for å følge opp saker der elever er blitt utsatt for negative ord eller handlinger over tid? Hvilken effekt har skolens innsats mot negative ord eller handlinger som vold, mobbing, rasisme, utestenging, diskriminering hatt de siste fire årene? Benytter skolen spesielle undervisningsopplegg/program for å forebygge vold, mobbing og rasisme? Er skolemiljøutvalget involvert i valg av tiltak for å utvikle sosial kompetanse hos elever og tilsatte ved skolen? Er skolens råd og utvalg involvert i valg av tiltak/undervisningsopplegg som tar sikte på å forebygge problematferd og utvikle sosial kompetanse ved skolen? 10

11 Enkeltvedtak: Å ta elevenes lovfestede rettigheter på alvor Er alle både elever, foreldre og tilsatte blitt informert om at hver eneste elev har en lovfestet rett til et godt skolemiljø? Er alle blitt informert om hvordan man skal henvende seg til skolen hvis de mener at en elev opplever ubehag som kan skyldes skolemiljøet? Er alle blitt informert om at skolens svar på en slik henvendelse er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven? Er alle blitt informert om at skolens enkeltvedtak kan påklages og at fylkesmannen er siste klageinstans dersom kommunen ikke gir klagen medhold? Er alle blitt informert om at hvis skolen ikke besvarer en henvendelse innen rimelig tid, så regnes dette som et enkeltvedtak som kan påklages? Er alle blitt informert om at skolen må ha skriftlige planer mot vold, mobbing, rasisme, utestenging og diskriminering og at elever og foreldre når som helst kan be om å få se disse? Er alle blitt informert om at skolen må ha skriftlige prosedyrer som redegjør for hvordan enkeltvedtak fattes og at både elever og foreldre når som helst kan be om å få se disse? Har skolen rutiner for hvordan den skal sørge for at en sak er så godt opplyst som mulig, før enkeltvedtak fattes? (Dette innebærer som regel at skolen må be om uavhengige råd fra PPT, helsepersonell, osv.). Hvordan kvalitetssikrer skolen at alle henvendelser og eventuelle anker blir behandlet etter bestemmelser om enkeltvedtak i forvaltningsloven? Det systematiske arbeidet med skolemiljøet Har skolen gode, skriftlige planer for hvordan arbeidet for å sikre elevenes rett til et godt fysisk og psykososialt skolemiljø skal gjennomføres? Foreligger det gode rutiner for å vurdere effekten av arbeidet? Skolen skal holde elevrådet, foreldreutvalget og skolemiljøutvalget løpende underrettet om alle planer, hendelser og vedtak som er av betydning for skolemiljøet. Har skolen gode nok rutiner for å klare dette? Får elevrådet og elevrepresentantene i skolemiljøutvalget så god opplæring om spørsmål som har med det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet å gjøre at de settes i stand til å forberede viktige saker og øve reell innflytelse når de gir sine råd? Har skolen rutiner som gjør det lett for elever, foreldre og tilsatte å vite når elevråd og foreldreutvalg skal velges, når elev- og foreldrerepresentanter til skolemiljøutvalgene skal velges, når møtene i utvalget skal være, og når den systematiske opplæringen av skolemiljøutvalgene skal finne sted? Opplever elevrådet og elevrepresentantene i skolemiljøutvalget å bli tatt på alvor? Er det foretatt målinger av om skolens elever opplever at de blir spurt og hørt når det gjelder skolens fysiske og psykososiale arbeidsmiljø? Fører skoleeier tilsyn med at skolen praktiserer skolemiljøarbeidet i samsvar med bestemmelsene i kapittel 9a og 11-1a og 11-5a i opplæringsloven? 11

12 Oppsummering av internkontroll Avvik Tiltak Ansvar Frist Dato: Underskrift: 12

13 Vedlegg 2 Tiltaksplan ved mobbing, diskriminering eller rasisme 1. Mistanke om eller melding om mobbing Straks undersøke forholdene og vurdere alvorlighetsgrad. Melde til overordnet. Skolen må ha rutiner for formen på dette. Vurdere strakstiltak, og om nødvendig og mulig gripe inn. 2. Identifikasjon av mobbeofre Se etter tegn, personlighet, oppførsel og egenskaper hos eleven(e). 3. Undersøke omfanget 4. Samtale med mobbeoffer 5. Varsling til offerets foresatte 6. Samtale mobber(e) 7. Samtale med vitner 8. Oppfølging av mobberoffer 9. Samtale med mobber(e)s foresatte 10. Samtale med mobber og offer 11. Samtale i klassen 12. Videre oppfølging og melding Utarbeide plan for videre tiltak. Orientere offer, mobber(e) og foresatte. Involvere skolens organer. Melding til skolehelsetjenesten. Prosedyre for behandling av henstilling og klage fra foresatte 1. Muntlig eller skriftlig henvendelse med bakgrunn i opplæringsloven 9a fra elever, foresatte eller råd/utvalg der foresatte er representert. 2. Skolen behandler henvendelsen etter reglene i forvaltningsloven og rektor fatter et enkeltvedtak. Bruk vedlagte mal. 3. I enkeltvedtaket skal det alltid være en begrunnelse av vedtaket. 4. Foresatte har ordinær klagerett etter forvaltningsloven. 13

14 Vedlegg 3 Mal for enkeltvedtak: Unntatt offentlighet, offl. 13 jf. fvl. 13 Vår ref.: Deres ref.: Dato: Enkeltvedtak tiltak etter opplæringsloven kapittel 9a Vi viser til henstilling, datert, om tiltak mot. I henstillingen pekes det på følgende:.. Vedtak: Skolen konkluderer med at elevens rett er oppfylt/ ikke er oppfylt Det iverksettes derfor følgende tiltak mot : (/Ingen tiltak iverksettes) Tiltakene evalueres. (Beskriv tidsperiode og form for evaluering) Lovhjemmel for vedtaket: (Ta kun med den paragraf det gjelder) Oppll. 9a-1: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Oppll. 9a-2: Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til tryggleiken, helsa, trivselen og læringa til elevane. Det fysiske miljøet i skolen skal vere i samsvar med dei faglege normene som fagmyndigheitene til kvar tid anbefaler. Dersom enkelte miljøtilhøve avvik frå desse normene, må skolen kunne dokumentere at miljøet likevel har tilfredsstillande verknad for helsa, trivselen og læringa til elevane. Alle elevar har rett til ein arbeidsplass som er tilpassa behova deira. Skolen skal innreiast slik at det blir teke omsyn til dei elevane ved skolen som har funksjonshemmingar. Dersom ein elev eller forelder, eller eit av råda eller utvala ved skolen der esse er representerte, ber om tiltak for å rette på fysiske miljøtilhøve, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak. Oppll. 9a-3: Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. 14

15 Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn. Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak. Begrunnelse for vedtaket: Skolen har/har ikke observert/konstatert Skolens konklusjon er at det er grunnlag/ikke grunnlag for tiltak etter opplæringsloven kapittel 9A Særskilt begrunnelse ved ingen tiltak. Klageadgang: Vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages til Fylkesmannen i Vest-Agder. Klagefristen er 3 uker etter mottak av dette brev. En eventuell klage skal sendes skriftlig til skolen. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at forvaltningsloven 18 og 19 gir rett til innsyn i sakens dokumenter. Med vennlig hilsen Jens Jensen Rektor 15

16 Vedlegg 4 Årshjul for skolemiljøarbeid Tid Tiltak Ansvar Kommentar August- Konstituere Rektor September skolemiljøutvalg/su September Foreldremøte Rektor/ kontaktlærer Juli- Vernerunde Rektor/ September verneombud Informasjon om skolemiljø og opplæringsloven 9a September- November Elevsamtale Foreldresamtale Kontaktlærer Samtale om elevens skolemiljø September Elevråd Rektor Tema: Skolemiljø September- Styringsdialog Kommunalsjef Tema: Skolemiljø November Rektormøte September- November Personalmøte Rektor Skolemiljø September- November Oktoberdesember Januar-mai Internkontroll Rektor Gjennomgang av vedlegg 1. Resultater presenteres for skolemiljøutvalg og andre utvalg. HMS handlingsplan Rektor Elevundersøkelsen 7. og 10. trinn Foreldreundersøkelsen 7. trinn og 10. trinn Rektor/Lærere Resultater med ev. tiltak presenteres for kommunalsjef, ansatte, foresatte og elever. Publiseres skolens Lærerundersøkelsen 7. hjemmeside. trinn og 10. trinn Januar-mars Medarbeidersamtale Rektor Februarapril Elevsamtale Kontaktlærer Samtale om elevens Foreldresamtale skolemiljø Mars/ Kommunes årsrapport Kommunalsjef Elevundersøkelse april presenteres Farsundskolens tilstandsrapport April-juni Lekeplasstilsyn Rektor Ekstern aktør. April-juli HMS undersøkelse Rektor April-juni Rektor Evaluering av skolemiljøarbeidet Personalmøte Skolemiljøutvalg/SU 16

17 Vedlegg 5 ORDENSREGLER FORSKRIFT FOR FARSUNDSKOLEN Vi ønsker at skolen skal være et trygt og godt sted for alle. Derfor må vi voksne og elever: Vise høflighet, hensyn og respekt for andre Holde arbeidsro i timene og vise respekt for undervisningen Møte presis til timer og avtaler Holde skolens område rent og ryddig Ta godt vare på alt som tilhører skolen, både ute og inne, stelle pent med skolebøker og annet undervisningsmateriell. Dette er ikke tillatt: Ulovlige/farlige gjenstander Bruk og oppbevaring av rusmidler Røyking på skolen og på skolens område Fusk Ugyldig fravær Ulovlig bruk av internett (se skolens egne regler) Spesielle forhold ved den enkelte skole(se skolens egne regler) 17

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12. Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.april 2012 Gjeldende fra 01.08.2012 Innhold: Kap. 1 Formål... 3 Kap. 2 Innledning...

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland TILSYNSRAPPORT SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ. Stavanger kommune Skeie skole

Fylkesmannen i Rogaland TILSYNSRAPPORT SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ. Stavanger kommune Skeie skole Fylkesmannen i Rogaland TILSYNSRAPPORT SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ Stavanger kommune Skeie skole 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: Skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø... 3 2.

Detaljer

INGEN UT AV REKKA GÅR. Frogn kommunes handlingsplan for et godt psykososialt elevmiljø

INGEN UT AV REKKA GÅR. Frogn kommunes handlingsplan for et godt psykososialt elevmiljø INGEN UT AV REKKA GÅR Frogn kommunes handlingsplan for et godt psykososialt elevmiljø Revidert vår 2011 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. ARBEID MED DET PSYKOSOSIALE MILJØET... 3 3. DEFINISJON AV MOBBING...

Detaljer

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER Lister 01.08.2012 INNHOLD 1. Formål med planen... 3 2. Mål for skolemiljøarbeidet... 3 2.1. Skolens

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord

Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord Denne veilederen informerer om hvordan bestemmelsene i opplæringsloven kapittel 9a skal forstås. Lovbestemmelsene i kapittel 9a er av

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Revidert august 2011 1 Formål

Detaljer

TRIVSELSPLAN OG TILTAK MOT MOBBING 2014/15

TRIVSELSPLAN OG TILTAK MOT MOBBING 2014/15 TRIVSELSPLAN OG TILTAK MOT MOBBING 2014/15 1 INNHOLD 1.0 Innledning 3 1.1 Definisjoner..3 2.0 Trivselstiltak ved Heddal ungdomsskole..4 2.1 Arbeid i skolens formelle organer..5 2.2 Forebyggende arbeid

Detaljer

En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget

En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget Bestemmelsene om at alle skoler skal ha skolemiljøutvalg gir elever, foresatte og tilsatte mulighet til å medvirke i skolemiljøarbeidet ved den enkelte skolen.

Detaljer

Plan for godt skolemiljø

Plan for godt skolemiljø Utdanningssektoren Plan for godt skolemiljø Internkontroll og avvikshåndtering Gjeldende fra 23. mai 2012 (Sist revidert mai 2014) 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Elevenes rett til et godt skolemiljø...

Detaljer

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Alle elever i grunnskolene har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Gjelder fra: 01.08.2014 Gjelder

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtedato: 27.11.2013 Møtested:

Detaljer

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN Skal sikre at elevene får et godt psykososialt læringsmiljø på skolene. 1. FORMÅL 2. INNLEDNING 3. OPPLÆRINGSLOVEN 9a 4. DEFINISJONER 5. FOREBYGGING 6. AVDEKKING 7. HÅNDTERING

Detaljer

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll 1. Forebyggende arbeid 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje

Detaljer

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta Plan for et godt skolemiljø www.dig3.no/aretta INNHOLD 1. Mål og definisjoner... 3 Mål for skolemiljø i Lillehammerskolen... 3 Definisjon... 3 2. Lovhenvisning... 4 3. Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE

KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE Åttekanten skoles motto: VI KAN, VI VIL, VI FÅR DET TIL 1 Innhold: Kvalitetssikringsplanen s.

Detaljer

OTTESTAD UNGDOMSKOLE

OTTESTAD UNGDOMSKOLE 1 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune 2013-2020 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune OTTESTAD UNGDOMSKOLE 2013-2020

Detaljer

Miljøplan for Nordbygda skole

Miljøplan for Nordbygda skole Miljøplan for Nordbygda skole Opplæringslova 9a-1 sier at alle elever skal har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø, som fremmer helse, trivsel og læring. Man skal ha et såkalt føre var prinsipp

Detaljer

Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing

Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing Innhold Revidert 29.06.2015 Mål:... 1 Utdrag fra opplæringsloven kapittel 9 og veilederen til denne... 1 Det psykososiale miljøet med utgangspunkt i 9 a-3...

Detaljer

Alle barn i Iveland skal oppleve trygghet og trivsel

Alle barn i Iveland skal oppleve trygghet og trivsel Tiltaksplan mot Krenkende atferd i skoler og barnehager - versjon 9. januar 2015 Alle barn i Iveland skal oppleve trygghet og trivsel Tiltaksplan mot krenkende atferd for skolene og barnehagene i Iveland

Detaljer

Sosial læreplan for Solvang skole og SFO

Sosial læreplan for Solvang skole og SFO Sosial læreplan for Solvang skole og SFO 2014/15 Innledning I Stortingsmelding 31 (2007 2008), Kvalitet i skolen er et av målene for kvalitet i grunnopplæringen at: Alle elever og lærlinger skal inkluderes

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET Spesialundervisning i grunnskolen Grong kommune N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon FORORD Forvaltningsrevisjon av spesialundervisning i grunnskolen

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 i Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 1 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 1 1.2 Forankring... 1 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Forord. En alvorlig elevkonflikt er når

Forord. En alvorlig elevkonflikt er når Handlingsplan ved elevkonflikter og mobbing Forebygge Saksgang Alle på skolen skal ha et trygt skolemiljø Avdekke Halmstad barne- & ungdomsskole Oktober 2009 Forord En alvorlig elevkonflikt er når Elever

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING DALE BARNESKOLE Forord av rektor Vi ved Dale barneskole ønsker gjennom en lokal handlingsplan å sette nulltoleranse i forhold til mobbing på dagsordenen. Handlingsplanen er bygget

Detaljer

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 1 (Sist redigert desember 2013) Innhold Hva er krenkende atferd

Detaljer

SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SOLBERG SKOLE 2014-2015 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolen

Detaljer